Madde 1 : Amaç ve Kapsam 2. Madde 2 : Yasal Dayanak...2. Madde 3 : Tanımlar 2. Madde 4 : Yükümlülükler ve Ġlkeler..4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Madde 1 : Amaç ve Kapsam 2. Madde 2 : Yasal Dayanak...2. Madde 3 : Tanımlar 2. Madde 4 : Yükümlülükler ve Ġlkeler..4"

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER Madde 1 : Amaç ve Kapsam 2 Madde 2 : Yasal Dayanak....2 Madde 3 : Tanımlar 2 Madde 4 : Yükümlülükler ve Ġlkeler..4 Madde 5 : Atıksu Altyapı Tesislerinden Yararlanma KoĢulları..4 Madde 6 : Atıksu Altyapı Tesislerine DeĢarj KoĢulları... 6 Madde 7 : Atıksu Altyapı Tesisleri Bağlantı Kalite Kontrol Ġzin Belgesi (Kanalizasyon Bağlantı Ġzni) nin Verilmesi ve Denetlenmesi.7 Madde 8 : Üyelere Ait Olan Atıksu Ve Ön Arıtma Tesislerinin Teknik Sorumluluğu.8 Madde 9 : Kanalizasyon ġebekesine Bağlantı ile Ġlgili Kısıtlamalar.8 Madde 10 : Kanalizasyon ġebekesine Verilemeyecek Atıklar, Artıklar ve Diğer Maddeler..9 Madde 11 : Atıksu Altyapı Sistemine Bağlantı ile ilgili Özel Yasaklar 10 Madde 12 : Arıtma Tesisi Yatırımına Katkı Payı..10 Madde 13 : Tarife Esasları..10 Madde 14 : Atıksu Tarifesi ve Miktarı.10 Madde 15 : ĠĢletme Giderleri (ĠG) ve Hesap Esasları..11 Madde 16 : Bildirme Mecburiyeti 13 Madde 17 : Kontrol Düzeni ve Denetleme.13 Madde 18 : Özdenetim.14 Madde 19 : Yatırımlar Kirlilik Önleme Bedeli ( KÖB) 15 Madde 20 : Ekler...16 Madde 21 : AnlaĢmazlıkların Halli.. 16 Madde 22 : Yürürlük ve Yürütme 16 Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma ve Atıksuların Kanalizasyona Bağlantısı Yönergesi 1

3 Madde 1: Amaç ve Kapsam, Bu Yönerge; Bandırma Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren veya gösterecek olan fabrika, tesis, imalathane, konut, diğer kullanıcıların (kamu kurumları, okullar, teknik altyapı kullanıcıları v.b.) depo, ticarethane ve diğer iģletmelerin, evsel ve endüstriyel atık sularının, Bandırma Organize Sanayi Bölgesi ne ait kanalizasyon Ģebekesine ve ton/gün kapasiteli Bandırma OSB Biyolojik ve Fiziksel Atıksu Arıtma Tesisi ne bağlanmalarını ve bu tesislerin kullanılması ve korunmasına iliģkin esas, yöntem ve kısıtlamaları, katkı ve katılım payı hesaplarını, atıksu deģarj ve ön arıtma Ģartlarını belirler. Bandırma Organize Sanayi Bölgesi nde bulunan tüm parseller ve içindeki tüm gerçek ve tüzel kiģiler ile kamu kuruluģları bu Yönerge kapsamındadır. Madde 2: Yasal Dayanak Bu Yönerge, 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve OSB Uygulama Yönetmeliği hükümleri ile, tarih ve sayılı Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanmıģtır. Madde 3 : Tanımlar OSB : Bandırma Organize Sanayi Bölgesi dir. İdare : Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu dur. Üye : OSB sınırları içerisinde yer alan; üretim, tüketim ve kullanım faaliyeti gösteren veya gösterecek olan fabrika, tesis, imalathane, konut, diğer kullanıcılar (kamu kurumları, okullar, teknik altyapı kullanıcıları v.b.), depo, ticarethane ve diğer iģletmelerdir. Arıtma : Suların kullanım sonucu yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve/veya boģaltıldıkları alıcı ortam ve alıcı ortamın etkilediği çevre - arazinin doğal, fiziksel, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiģtirmeyecek hale getirilebilmelerini temin için uygulanacak her türlü fiziksel, kimyasal ve biyolojik iģlemleri ifade eder. Arıtma Tesisi : Atıksuların alıcı ortama boģaltılmasından veya herhangi bir taģıma aracı ile alıcı ortama taģınmasından önce kirlilik yüklerine göre arıtılmaları amacıyla, kurulabilecek her türlü tesislerdir. (Bandırma OSB Biyolojik ve Fiziksel Atıksu Arıtma Tesisi ve daha sonra yapılması muhtemel tesis ve tesisler) Ön Arıtma Tesisi : Endüstriyel atıksuların kanalizasyon Ģebekesine boģaltılmasından önce, Kirletici Kaynakların içerdikleri kirlilik parametrelerinin önemi ve kirlilik yüklerinin durumuna göre; kaynaklandığı yerde, atıksuların kanalizasyona deģarj limit değerlerinin (Tablo:1) altında kalacak Ģekilde ve/veya Bandırma OSB tarafından belirlenen değer ve yüklere kadar arıtılmaları amacıyla, Kirletici Kaynak tarafından kurulması ve iģletilmesi gerekli her türlü tesislerdir. Atık : Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda oluģan, fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleri ile karıģtıkları alıcı ortamda doğrudan veya dolaylı zararları ve etkileri olan veya zamanla ortamın doğal bileģim ve özellikleri ile çevresinde değiģmelere yol açan katı, sıvı ve gaz haldeki maddeler ile atıksu Ģebekesine girdiği anda hal değiģtiren/değiģtirten maddelerdir. Atıksu : Evsel ve endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucu fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri değiģmiģ olan, içerisinde katı, sıvı, gaz, fermante vb. atık barındıran sular ile atıksu Ģebekesine girdiği anda hal değiģtiren/değiģtirten maddeleri ifade eder. Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma ve Atıksuların Kanalizasyona Bağlantısı Yönergesi 2

4 Evsel Atıksu : Konutlarda, kimyasal atığı olmayan tesislerde veya yerleģim bölgelerinde insanların yaģam süreçlerindeki ihtiyaç ve kullanımları sonucu oluģan atıksulardır. Endüstriyel Atıksu : Evsel atıksu dıģında fabrikaların, tesislerin, imalathanelerin, küçük ticari iģletmelerin, küçük sanayi kuruluģlarının, tamirhanelerin, ticarethanelerin her türlü üretim, imalat ve prosesleri ile OSB sınırları içerisinde yapılan tarımsal, yeģil alan/çevre faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan doğrudan veya dolaylı Ģekilde oluģan sulardır. Debi : Bir akım kesitinden birim zamanda geçen suyun hacmidir. Kanalizasyon Şebekesi : Evsel ve endüstriyel atıksuları, bazı hallerde yağmur ve arazi sularını toplamaya, uzaklaģtırmaya ve/veya arıtma tesislerine iletmeye yarayan gerekli tesis ve sanat yapılarını da içeren, birbirleriyle bağlantılı toplama sistemleridir. Atıksu Bağlantı Sözleşmesi : Atıksu Altyapı Tesisleri Bağlantı Kalite Kontrol Ġzin Belgesi (Kanalizasyon Bağlantı Ġzni) verilebilmesi için, Evsel ve Endüstriyel Atıksuları üreten tüm gerçek ve tüzel kiģilerin atıksu miktarlarının tespiti, atıksu analizi, denetim, atıksu bedeli hesabı ve tahsili ile Üye nin uyacağı diğer hususları belirleyen sözleģmedir. (EK:2) Atıksu Altyapı Tesisleri Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi (Kanalizasyon Bağlantı İzni): OSB Yönetim Kurulu tarafından verilen, OSB Yönetmeliği nin 122. Maddesi gereği düzenlenen ve bu Yönerge ile belirtilen hükümleri sağlaması koģulu ile atıksuların kanalizasyon Ģebekesine bağlanma ve atıksu arıtma tesisinden yararlanma esas ve koģullarını belirleyen belgedir. (EK:3) Yatırıma Katılma Payı (YKP) : ton/gün kapasiteli olarak inģaa edilen Bandırma OSB Biyolojik ve Fiziksel Atıksu Arıtma Tesisi ve kanalizasyon Ģebekesi yatırımına ve daha sonra bu tesislere yapılacak olan ilave yatırımlara Üyelerin bu yönerge, MüteĢebbis Heyet /Yönetim Kurulu kararı ile yapacağı katılma payı bedelidir. İşletme Gideri (İG) : OSB Kanalizasyon Sisteminin ve Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi nin OSB adına yapımı ve OSB adına iģletilmesi için gerekli maliyetlerin karģılanması amacıyla, atıksu arıtma birim maliyeti, debi ve kirlilik parametreleri baz alınarak ya da bu yönergenin 15. maddesinde belirtildiği Ģekilde hesaplanarak atıksu kaynaklarının aylık olarak ödeyecekleri atıksu bedelidir. Kirletici Kaynak (Atıksu Kaynağı) : OSB sınırları içerisinde yer alan; üretim, tüketim ve kullanım faaliyeti gösteren veya gösterecek olan fabrika, tesis, imalathane, konut, diğer kullanıcılar (kamu kurumları, okullar, teknik altyapı kullanıcıları v.b.), depo, ticarethane ve diğer iģletmelerdir. Kompozit Numune : Evsel veya endüstriyel atıksulardan eģ zaman aralıklarında alınarak oluģturulan karıģık atıksu numunesidir. Dengeleme Havuzu : Gerek kalite gerekse debi açısından kesiklilik veya aģırı salınımları önlemek ve numune almak, ölçüm yapmak üzere özellikleri; madde:11/2 hükümleri ve/veya idare tarafından belirlenecek yapılardır. Öncelikli Atıksu Kaynakları: Ortalama debisi 50 m³/gün ün üzerinde olan tüm Atıksu Kaynaklarıdır. Önemli Kirletici Kaynak : Atıksu debisi (m³/gün) veya herhangi bir parametre itibariyle (kg/gün) veya baģka uygun bir birim cinsinden ifade edilen kirletici yükü atıksu arıtma tesisine gelen, 30 günlük sürekli iģletme koģullarında arıtma tesisinin uymakla yükümlü olduğu Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği tarih ve sayılı ve Ek 1 Tablo 19) daki herhangi bir parametre cinsinden ifade edilen toplam kirletici yükünün % 10 undan fazla ve debisi ne olursa olsun proses itibariyle atıksularında toksik kirleticiler içeren endüstriyel atıksu kaynaklarını ifade eder. Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma ve Atıksuların Kanalizasyona Bağlantısı Yönergesi 3

5 Yaptırımlar - Kirlilik Önleme Bedeli (KÖB): Bu Talimatname hükümlerine uymayan veya aykırı hareket ettiği tespit edilen atıksu kaynaklarından alınan bedeldir. Tehlikeli ve Zararlı Maddeler: Solunum, sindirim veya deri absorbsiyonu ile akut toksisite, uzun sürede kronik toksisite veya kanserojen etki yapan, biyolojik arıtmaya karsı direnç gösteren, yer altı ve yüzeysel suları kirletmemeleri için özel önlem ve bertaraf iģlemleri gerektiren maddelerdir. Zehirlilik : Zehirli olarak tanımlanan bir maddenin belirli bir konsantrasyondan veya yük değerinden fazla olarak alıcı ortamda bulunmasıyla çeģitli indikatör organizmaların sağlığının ve ekolojik dengenin tehdit edilmesi, akut veya kronik hastalık ve ölümlere yol açması özelliğidir. Yağmur Suyu Kanalı : Ayrık sistem kanalizasyon sistemlerinde yağıģ suları, yüzeysel sular, drenaj suları ile sıcaklığı (>40 C) dıģında baģka kirletici unsur içermeyen soğutma sularını taģıyan kanalları ifade eder. Çevre Kirliliği : Canlıların her türlü faaliyetleri sonucu havada, suda ve toprakta meydana gelen doğal olmayan değiģikliklerle, ekolojik dengenin bozulması ve bu tür faaliyetler sonucu ortaya çıkan salgın hastalıklar, görüntü bozukluğu, koku, gürültü ve çevrede meydana getirdiği diğer istenmeyen sonuçlardır. Çalışan/Yaşayan Sayısı : Üye tesislerde çalıģan/yaģayan sayıları, SGK 4A/4B/4C gibi sosyal güvencesi olanlar, çıraklar, öğrenciler, üç aydan fazla geçici görevlendirme ile üye iģyerinde bulunanlar, üye iģyerlerinin sahipleri, ortakları ve yöneticileri, sosyal güvencesi olmayıp tespit edilen çalıģanlar, lojman, konut ve pansiyonlarda üç aydan fazla konaklayanların tamamını kapsayacaktır. Madde 4 : Yükümlülük ve İlkeler Bu yönetmelik Bandırma Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde aģağıdaki genel hedef ve esaslar doğrultusunda uygulanır Çevrenin korunması ve kirlenmenin önlenmesi konusunda alınacak tedbirlerin bir bütünlük içinde tespiti ve uygulanması esastır Üyelerin kanalizasyon Ģebekesine tek noktadan bağlantısı Ģarttır. Ancak tesisin özelliklerine göre Ġdare nin uygun görmesi halinde birden fazla bağlantı tesis edilebilir. Her bir bağlantı için ayrı bağlantı izni ve deģarj izin belgesi verilir OSB içerisinde kanalizasyon Ģebekesi ile toplanan atıksuların, atıksu arıtma tesisinde arıtılması ile çevre kirliliğini önlemek ve aynı zamanda bu bölgede uygulanan atıksu deģarj kriterlerini sağlayarak cezai duruma sebep olmadan uzaklaģtırılmasını sağlamak Ģarttır Bölge içerisindeki endüstrilerin her türlü atıksularının kanalizasyon Ģebekesine bağlanması zorunludur. Atıksular kesinlikle çevreye boģaltılamaz, fosseptik veya bir baģka depo, sarnıç, varil vb. de toplanamaz Kanalizasyon Ģebekeleri tahrip edilemez ve kullanım amaçları değiģtirilemez Bütün endüstrilerin kanala deģarj standartlarını sağladığı sürece kanalizasyon Ģebekesinden ve arıtma tesislerinden yararlanması bir hak ve mecburiyettir. Sanayici bu tesislerin tüm harcamalarını karģılamakla yükümlü olacaktır. Bu yükümlülük, OSB mevzuatı, çevre mevzuatı ve sanayi giriģimcisi ile Bandırma Organize Sanayi Bölgesi arasında imzalanan Arsa Tahsis SözleĢmesi (Arsa SatıĢ SözleĢmesi), tahsis ve kullanım izinleri ile kira sözleģmeleri ve diğer akitler gereğidir Endüstriyel atıksu hacminin ve kirlilik yüklerinin kaynakta azaltılmasına yönelik her türlü önlem Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma ve Atıksuların Kanalizasyona Bağlantısı Yönergesi 4

6 teģvik edilir Ġdare, sanayi bölgesinin yararlandığı su kaynaklarının korunması ve sorumluluk alanındaki diğer su kaynaklarının (göl, akarsu ve yer altı suları) kullanılmıģ sular ve endüstri atıkları ile kirletilmemesi için mevcut tüm sanayi kuruluģlarının gerekli tedbirleri almalarını ve gerekli ise ön arıtma tesislerini kurmalarını sağlayacaktır Bir endüstriyel atıksuyun kanalizasyon Ģebekesine bağlanabilmesi için; a.) Kanalizasyon Ģebekesinin yapısına ve çalıģmalarına zarar verip engel olmaması, b.) ÇalıĢan personel ve civar halkı için sağlık sorunu yaratmaması, c.) Atıksuların verildiği arıtma tesisinin çalıģmasını, verimini ve tesisten çıkan çamur ve benzeri yan ürünlerin kalitesini olumsuz yönde etkilememesi, d.) Arıtma tesisinde yeterince giderilmeyerek alıcı ortamda olumsuz etkiler yaratabilecek maddeler içermemesi, gerekmektedir. Madde 5 : Atıksu Altyapı Tesislerinden Yararlanma Koşulları Atıksu altyapı tesisleri için bağlantı ve yararlanma ile ilgili haklar ve yükümlülükler aģağıda belirtilmiģtir YapılaĢmıĢ parseller, en geç (1) bir ay içinde bağlantı yapmak zorundadırlar. Bağlantılar Ġdarenin izin ve denetiminde üyeler tarafından yapılacaktır. Ġdare uygun gördüğü durumlarda bu bağlantıyı kendisi yaptırarak bedelini üyeden tahsil edebilir. Bu uygulamalara Ġdare atıksu kaynağının özelliğine göre kendisi karar verir Kanalizasyon Ģebekesi bulunan iki sokaktan cephe alan parsellerin hangi kanal Ģebekesine bağlantı yapacağına idare karar verir ve parsel sahibi bu karara uymak zorundadır. Ayrıca parselin en yakın atıksu sistemine bağlanmasında teknik güçlükler varsa veya bu bağlantı atıksu sistemine zarar verebilecekse, Ġdare bağlantının kanalizasyon Ģebekesinin baģka bir noktasına yapılmasını isteyebilir veya izin verebilir Teknik Ģartlar mevcut bir kanal bağlantısının yenilenmesini, ilavesini gerektiriyorsa üye bu iģleri Ġdare nin istediği Ģekilde ve zamanda yapmak zorundadır Üye kanalizasyon Ģebekesine yapacağı her bir bağlantı için Ġdare nin uygun göreceği yerde ve Ģekilde kontrol bacası oluģturmak zorundadır Atıksuları kanalizasyon Ģebekesine bağlanan üyeler, bu bağlantıyı ve bağlantı üzerindeki diğer özel tesisleri iyi bir Ģekilde muhafaza etmek, parsel kontrol bacasını ve parsel arıtma tesisleri ile ölçüm tesislerini her zaman kontrole hazır halde tutmakla yükümlüdürler Kanalizasyon ġebekesine bağlantısı yapılan üyelerin parselinde önceden mevcut özel atıksu tesisleri ve her nevi atıksu toplama çukurlarından (fosseptik) çalıģmaları Ġdare ce uygun görülmeyenler devre dıģı bırakılır, atıksuları boģaltılır, iç duvarları dezenfekte edilip temizleme iģlemi bitirildikten sonra çukurlar uygun bir malzeme ile (çakıl vb.) doldurularak atıksu bağlantı sisteminin dıģında bırakılır. Bütün bu iģlemlerin üye tarafından yapılması veya yaptırılması zorunludur Üyeler, atıksu parsel bacası ile kanalizasyon Ģebekesi arasında kalan bağlantı kanalının (parsel içerisindeki kanalizasyon Ģebekesinin tamamı dahil) bakım ve iģletilmesini sağlamakla yükümlüdür. Üye bağlantı kanalında meydana gelebilecek tıkanıklıkları açtırmakla yükümlüdür. Parsel bağlantısındaki tıkanıklığın ana kanal Ģebekesine atılmaması gereken atıklardan kaynaklandığı tespit edilirse ve ana kanal Ģebekesi zarar görürse Ġdare tarafından zarar giderilir ve bedeli üyeden Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma ve Atıksuların Kanalizasyona Bağlantısı Yönergesi 5

7 tahsil edilir Üzerinde endüstriyel faaliyet mevcut bulunan taģınmazların atıksuları için bu yönergenin 7. ve 9.maddelerinde belirtilen OSB atıksu altyapı tesislerine bağlantıyla ilgili yasaklara ve kısıtlamalara uyulması ve Ġdare nin izninin alınması Ģartıyla, atıksu altyapı sistemine bağlanması mümkündür. Ġzin Ģartları; üye için, Ġdare tarafından verilecek Atıksu Altyapı Tesisleri Bağlantı Kalite Kontrol Ġzin Belgesi (Kanalizasyon Bağlantı Ġzni) ve yapılacak Bağlantı SözleĢmesi ile belirlenir Bir endüstriyel atıksu kaynağının kanalizasyon sistemine doğrudan bağlanması atıksuların özellikleri açısından Ġdarece uygun görülmemiģ ise, Üye Atıksu Altyapı Tesisleri Bağlantı Kalite Kontrol Ġzin Belgesi (Kanalizasyon Bağlantı Ġzni) nde belirtilen esasları sağlamak üzere, her türlü kuruluģ, iģletme, bakım, kontrol ve belgeleme harcamaları kendilerine ait olan bir ön arıtma sistemini kurmak ve iģletmekle yükümlüdür. Üye gerekli ön arıtma sistemini kurmamakta ısrar ederse, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği nin ilgili maddeleri, arsa tahsis (satıģ) sözleģmesi hükümleri, varsa taahhütname hükümleri ve kirlilik önleme bedeli uygulanır Üyeler; Ön arıtma iģlemi sonrası çıkacak olan çamurları ve diğer katı atık niteliğindeki atıkları bertaraf etmekle sorumlu ve yükümlüdürler. Bu bağlamda Ġdare nin vereceği izine bağlı olarak, ücret karģılığı depolama sahaları ya da çamur giderme tesislerinden yararlanabilecektir. Üyeler, uygulanması öngörülen ön arıtma projesini Ġdare ye sunmak zorundadır. Ġdare ye sunulmuģ olması arıtma tesisinin yeterliliği ve gerekli standartların sağlanması bakımından kirletici kaynakların sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Üyeler gerekli ön arıtma düzenini kurmamakta ısrar ederse, Ġdare 2872 sayılı Çevre Kanununun 15.nci maddesi uyarınca yasal iģlem yapılmasını sağlamak üzere ilgili kurum ve makamlara baģvurur. Bu Üye için Ġdare nin aldığı kararlar, kirlilik önleme bedelleri ve diğer yaptırımlar uygulanır Ön arıtma tesisinden çıkacak çamurlar tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne uygun olarak uzaklaģtırılır Kirletici Kaynak (Üye) nin kiracı olması durumunda mal sahibi de kiracının yerine getirmesi gereken tüm yükümlülüklerinden müģterek ve müteselsil olarak sorumludur. Mal sahibi Ġdare nin istediği bilgi, belge, teminat ve taahhütleri vermek zorundadır. Aksi halde kiracının atıksu bağlantısı yapılamaz. Madde 6 : Atıksu Altyapı Tesislerine Deşarj Koşulları 6.1. Bölge içerisinde bulunan her türlü fabrika, tesis, imalathane, konut, diğer kullanıcılar (kamu kurumları, okullar, teknik altyapı kullanıcıları v.b.), iģletmelerinden oluģan Kirletici Kaynaklar, atıksu arıtma tesisi ve kanalizasyon Ģebekesinden yararlanabilmeleri için, Atıksu Altyapı Tesisleri Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi (Kanalizasyon Bağlantı İzni) almakla yükümlüdürler. Bu izin belgesiyle ilgili detaylı hükümler Madde 7 de verilmiģtir. Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma ve Atıksuların Kanalizasyona Bağlantısı Yönergesi 6

8 6.2. Kanalizasyon Ģebekesine bağlı veya bağlanacak Kirletici Kaynaklar için uygulanacak Atıksu DeĢarj Limitleri aģağıdaki gibidir. TABLO : 1 BANDIRMA ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ FABRĠKA ÇIKIS RÖGARINDA OLMASI GEREKEN MAKSĠMUM ÖN ARITMA KRĠTERLERĠ Parametre Konsantrasyon (mg/l) Yük (kg/gün) Askıda Katı Madde Biyolojik Oksijen İhtiyacı Kimyasal Oksijen İhtiyacı Sıcaklık 40 - ph Toplam Fosfor Toplam Azot Yağ ve Gress Toplam Sülfür 2 3 Antimon (Sb) Arsenik (As) Alüminyum (Al) Bakır (Cu) Bor (B) Civa (Hg) 0, Çinko (Zn) Demir (Fe) Fenol Florür (F) Gümüş (Ag) Kadmiyum (Cd) 0, Kalay (Sn) Kurşun (Pb) Nikel (Ni) Sülfat (SO 4 ) Serbest Klor (S. Cl) Toplam Klor (Cr) Toplam Siyanür (CN) 0, *** Anyonik Yüzey Aktif Maddeler (Deterjan) Biyolojik olarak parçalanması TSE ye göre uygun olmayan maddelerin boşaltımı yasaktır Ġdare, arıtma tesisine gelen toplam kirletici yükleri göz önünde bulundurarak, her bir sanayi Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma ve Atıksuların Kanalizasyona Bağlantısı Yönergesi 7

9 tesisi için Madde 6.2 deki Tablo da (Tablo:1) verilen atıksu deģarj limitlerini daha düģük veya daha yüksek olarak uygulamakta serbest ve yetkilidir. Madde 7 : Atıksu Altyapı Tesisleri Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi (Kanalizasyon Bağlantı İzni) nin Verilmesi ve Denetlenmesi OSB de yer alan tüm üyelerden istenecek Atıksu Altyapı Tesisleri Bağlantı Kalite Kontrol Ġzin Belgesi (Kanalizasyon Bağlantı Ġzni) Ġdare tarafından aģağıdaki esaslara göre verilir ve denetlenir Üyenin atıksu altyapı sistemine bağlantı yapması, kullanması ve bağlı olan parselde yapacağı değiģiklikler, Ġdare nin iznine tabidir. Ġzin talebi sırasında hazırlanacak olan projeler ve Ek-1 de bulunan baģvuru formu idare tarafından ve/veya Ġdare nin uygun göreceği yetkili bir kurum veya kuruluģça incelenerek onaylanır. Ġnceleme bedeli üye tarafından karģılanır. Doğrudan bağlantı yapmak veya mevcut bir parsel içi kanalizasyon üzerinden bağlantı yapmak eģ anlamlıdır Kanalizasyon sistemine atıksu bağlantısı yapılmadan önce gerekli ise ön arıtma/arıtma tesisini, kontrol bacası inģaatını ve kanalizasyon sistemine bağlantıyı Ġdare nin denetimi altında üyenin kendisi yapacaktır. Üyeler daha sonra, kanalizasyona bağlantı izni almak isteyecekler ve Ġdare ye bir örneği Ek-1 de verilen baģvuru formu ile müracaat edeceklerdir BaĢvuru formundaki bilgilerin; doğru olması, istenen biçimde düzenlenmiģ olması ve bu bilgilerin sorumluluğunun Üye yetkilisi veya teknik bir eleman ya da kuruluģça yüklenilmiģ olması Ģarttır Üyenin çıkardığı atıksuların miktar ve özelliklerine iliģkin bilgilerin Ġdare ce yeterli görülmemesi halinde, belgeleme iģlemi bizzat Ġdare veya uygun göreceği yetkili kuruluģ tarafından yapılır ve doğacak masraflar ilgili atıksu kaynağı Üyeden tahsil edilir Ġdare baģvuru formunu inceleyip değerlendirdikten sonra, Madde 6.2 de belirtilen parametreler üzerinden Atıksu Altyapı Tesisleri Bağlantı Kalite Kontrol Ġzin Belgesi (Kanalizasyon Bağlantı Ġzni) düzenler Ġdare düzenlenen her türlü belge, inceleme ve izin için hizmet ya da belge/izin bedeli talep edebilir Ġzinde belirtilen bağlantı yeri ve onaylı projesine uyulmadan ve/veya Atıksu Altyapı Tesisleri Bağlantı Kalite Kontrol Ġzin Belgesi (Kanalizasyon Bağlantı Ġzni) ile izin verilen kirleticiler dıģında, kirletici parametreler taģıyan atıksular için kanalizasyon Ģebekesinden yararlanılması yasaktır. Bu durumun tespiti halinde; ilave bedel ve/veya kirlilik önleme bedeli tahsil edilir ve/veya gerek görülürse Yönetim Kurulu kararıyla üyenin elektrik ve suyu kesilir, altyapı hizmetlerinden yararlanması durdurulur. Üye, kanalizasyona bağlantıdan önce gerekli ön arıtma veya özel arıtma tesisi sistemlerini kurmak ve iģletmekle yükümlüdür Yukarıda belirtilen izin sırasında belirlenen Ģartların sağlanması ve gerekli ön arıtma tesislerinin kurulup iģletmeye hazır hale getirilmesi, mükelleflerin atıksu yönünden gerekli iģletme ve kullanım izinlerini almayı talep etmeyi hak kazandıkları anlamına gelir Bu Yönerge yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, atıksu üreten üye, önceden DeĢarj Ġzin Belgesini almıģ olsa dahi, Ġdare ye en geç 30 gün içinde müracaat eder. Ġdare bu baģvuruları, baģvuru tarihinden en geç 45 gün içinde değerlendirir ve Ek-2 de verilen Atıksu Bağlantı SözleĢmesi yapılarak sonuca bağlar Kontrol bacası, sayaç, debimetre, ph ölçüm cihazı ve benzeri gibi ölçüm cihazlarının konabileceği büyüklükte ve Ġdare tarafından belirtildiği Ģekilde dizayn edilir. Üye, varsa ön arıtma tesisi ile kontrol bacasını muhafaza etmek, ölçüm tesislerini her zaman kontrole hazır halde Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma ve Atıksuların Kanalizasyona Bağlantısı Yönergesi 8

10 tutmakla yükümlüdür Ġdare gerekli gördüğü hallerde madde:17/10 da belirtilen ölçüm aralığından bağımsız olarak istediği analizleri, bedeli üyeye ait olmak üzere, yapar veya yaptırabilir Ġdare atıksu sistemini kontrol etme yetkisine sahiptir. Kontrol ile görevlendirilen personel, sistemin bütün kısımlarını kontrol etmek yetki ve mecburiyetindedir. Görevliler, fabrikanın iģletme ve tesislerini izne gerek olmadan iģletmenin ve tesislerin faaliyette olduğu ve olmadığı saatlerde kontrol edebilirler. Üye, kontrol ve muayene için anlayıģlı ve yardımcı olmak, denetim ve kontrole gelen görevlilere geciktirmeden iģletme düzenini göstermek, gerekli ve doğru bilgileri vermek mecburiyetindedir. Ġdare bir veya birkaç defalık veya periyodik su numunesi alma yetkisine sahiptir. Numune analizinin bedeli üye tarafından ödenir Üyenin atıksu arıtma tesisi ya da ön arıtma tesisi varsa; buna ait teknik bilgi ve dokümanları bir rapor halinde Ġdare ye verir. Atıksu arıtma tesisi kapasitesi veya prosesinde yapılacak değiģiklikler önceden Ġdare ye bildirilir. Aylık raporlar halinde atıksu arıtma tesisi giriģ debi ve kirlilik parametre değerleri Ġdare ye verilir Ġdare, ani deģarj ve dökülmelerin olabileceği veya gerekli gördüğü kaynaklar için ilave tedbir isteyebilir Atıksu Altyapı Tesisleri Bağlantı Kalite Kontrol Ġzin Belgesi (Kanalizasyon Bağlantı Ġzni) en fazla üç yıllık süreler için geçerlidir. Her süre bitiminde Ġdare Ģartları yeniden inceleyerek izinleri yeniler. Ayrıca, üretim miktar ve düzeninde veya faaliyet türünde değiģiklik yapacak olan endüstriler 6 (altı)ay önceden Ġdare ye müracaat ederek izin belgelerini yeniletmek mecburiyetindedir Atıksu Altyapı Tesisleri Bağlantı Kalite Kontrol Ġzin Belgesi (Kanalizasyon Bağlantı Ġzni) nin yenilenmesi sırasında ön arıtma ve özel arıtma sistemlerinin tetkiki ve teknik açıdan uygun bir biçimde iģletildiğinin tespiti gereklidir. Olumlu muayene raporu alamayan iģletmelerin izin belgeleri yenilenmez Ġdare tarafından uygun görüldüğü takdirde üyelere süresi 60 (altmıģ) günü geçmemek üzere süreli ve sonradan iptal edilmek üzere Geçici Bağlantı Ġzni verilebilir. Geçici Bağlantı Ġzni verilebilmesi için kesinlikle noter aracılığı ile taahhütname alınır. Taahhütname Ģartları idare tarafından belirlenir. Taahhütnameye uyulmaması halinde ilgili madde hükümleri uygulanması ile birlikte; geçici bağlantı izni iptal edilerek üyenin altyapı tesislerini kullanımına son verilir Üye kanalizasyon sistemine bağlantısını tamamlayıp, Atıksu Altyapı Tesisleri Bağlantı Kalite Kontrol Ġzin Belgesi (Kanalizasyon Bağlantı Ġzni) aldıktan sonra, bu Talimatnamede belirtilen hükümlere uygun faaliyet göstermediği tespit edildiği takdirde, Üye nin kanalizasyona bağlantı bacası kapatılarak 19. maddedeki yaptırımlar uygulanır Ġdare tarafından kirlilik kaynağı üyenin ve OSB atıksu arıtma tesisinin özellikleri ve mevcut durumu dikkate alınarak Üye den ek taahhütname istenebilir. Ek taahhütnamenin Ģekli ve Ģartları idare tarafından belirlenir. Aksi takdirde 19. maddedeki yaptırımlar uygulanır. Madde 8 : Üyelere Ait Olan Atıksu ve Ön Arıtma Tesislerinin Teknik Sorumluluğu Üye yapı kullanma izni almadan, ön arıtma tesisini ve atıksu tesisinin iģletmeye alamaz. Ön arıtma tesisine ve atık su tesisine yapı kullanma izni verilmiģ olması Ģantiye Ģefi, proje mühendisi, müteahhit ve üyenin diğer yasal sorumluluklarını, teknik esaslara ve projelere uygun iģ yapmak Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma ve Atıksuların Kanalizasyona Bağlantısı Yönergesi 9

11 sorumluluğunu ortadan kaldırmaz, sona erdirmez. Çevre mevzuatı gereği çevre görevlisi bulundurma zorunluluğu bulunan tesislerin kriterlere ve mevzuata uygun çevre görevlisi bulundurması ya da çevre danıģmanlık firmalarından hizmet satın alması Ģarttır. Çevre görevlisi ya da danıģman Ģirket ile yapılacak sözleģmelerin ve değiģikliklerin 10 gün içerisinde Ġdare ye belgeleri ile bildirilmesi Ģarttır. Madde 9 : Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı ile ilgili Kısıtlamalar Atıksuların toplanma ve bertaraf tesislerine bağlanmasında aģağıdaki kısıtlamalara uyulması mecburidir Kanalizasyon ġebekesine Müdahale : Ġdare nin yazılı izni olmadıkça hiçbir resmi yada özel kiģi veya kuruluģ tarafından kanalizasyon sistemine müdahale edilemez, muayene ve baca kapakları açılamaz, geçtiği yerler kazılamaz, Ģebekelerin güzergahı değiģtirilemez, bağlantı bacası ve yeni Ģebeke inģa edilemez ve Ģebeke sistemine bağlanılamaz. Herhangi bir maksatla kullanılmak için kanalizasyon Ģebekesinden su alınamaz Seyreltme : DeĢarj standartlarının sağlanması ve ön arıtma gereğini ortadan kaldırmak üzere, atıksuların yağmur suları, soğutma suları, az kirli yıkama suları ve buna benzer az kirli sularla seyreltilmesi kesinlikle yasaktır Yağmursuyu Bağlantıları : Bölgede yağmur suları ve kirli olmayan tüm diğer yüzeysel drenaj suları atıksu kanallarına bağlanamaz. Bunların yağmursuyu kanallarına ve rögarlarına bağlantısı hak ve mecburiyettir. Yağmursuyu Ģebekesinin ayrı olmadığı hallerde Ġdare nin izni alınarak bağlantı yapılabilir. Yağmursuyu hatlarına hiçbir Ģekilde atıksu deģarjı yapılamaz Atıksu arıtma tesisinin iģletilmesi yönünden veya alıcı ortamın taģıdığı özellikler nedeniyle gerek duyulduğunda Ġdare bazı özel durumlar için Madde 5 te belirlenen Ģartların ötesinde de isteklerde bulunabilir Atıksu kaynaklarının (Üyeler in), ön arıtma tesisini çalıģtırmaması ve/veya by-pass yaparak, atıksularını, doğrudan veya dolaylı yollarla kanalizasyon sistemlerine veya alıcı ortama deģarj etmesi kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde 19. maddedeki yaptırımlar uygulanır. Madde 10 : Kanalizasyon Şebekesine Verilmeyecek Atıklar, Artıklar ve Diğer Maddeler Arıtma tesisinin arıtma verimini düģüren, çamur tesislerinin iģletilmesini veya çamur bertarafını olumsuz yönde etkileyen maddeler, atık su arıtma tesisini veya ünitelerini tahrip eden, fonksiyonlarını ve bakımlarını engelleyip, zorlaģtıran, tehlikeye sokan maddeler ve bu tesislerde çalıģan personele ve alıcı ortamın kalitesine zarar veren maddelerin kanalizasyon Ģebekesine verilmesi yasaktır. AĢağıda sıralanan atık, artık ve diğer maddeler hiçbir Ģekilde kanalizasyon Ģebekesine verilemez Özellikle yanma ve patlama tehlikesi yaratan veya zehirli olan maddeler, fuel oil, benzin, nafta, motorin, benzol, solventler, karpit, fenol, petrol, zehirli maddeler, her türlü yağlar, gresler, asitler, bazlar, ağır metal tuzları, pestisitler veya benzeri toksik kimyasal maddeler, yıkama sonrası proseslerden oluģan seyrelmiģ kan haricindeki kanlı atıklar, hastalık mikrobu taģıyan maddeler, Gaz fazına geçebilen, duman oluģturan, koku çıkaran, zehirli etkileri nedeni ile sağlık sakıncaları yaratan ve bu nedenle kanallara giriģi, bakım ve onarımı engelleyen her türlü madde, Kanal Ģebekesinde tıkanmaya yol açabilecek, normal su akımını ve kanal fonksiyonunu engelleyecek kıl, tüy, lif, kum, curuf, toprak, metal, cam, süprüntü, moloz, mermer-tas atıkları Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma ve Atıksuların Kanalizasyona Bağlantısı Yönergesi 10

12 (mermer tozu, mermer çamuru vb.), hayvan dıģkısı, mutfak artığı, selüloz, katran, saman, talaģı, plastik, metal ve tahta parçaları, hayvan ölüsü, iģkembe içi, üzüm posası, meyve-sebze posası ve çürükleri, her türlü bitki posası, mayalı artıklar, çamurlar, buz artıkları, kağıt tabaklar, bardaklar, süt kapları, bitki artıkları, paçavra, odun, plastikler, gübre, yağ küspeleri, hayvan yemi, çeģitli gıda artıkları, ambalaj malzemeleri, ipli-kumaģ, deri, beton, harç atıkları ve benzeri her türlü katı madde ve malzemeler, Kanal yapısını bozucu, aģındırıcı, korozif maddeler, alkaliler, asitler, ph değeri 6 dan düģük, 10 dan yüksek ve boģaldıkları kanalizasyon sisteminde 1000 mg/lt den fazla sülfat konsantrasyonu oluģturacak atıklar, Sıcaklığı 5 o C ile 30 o C arasında değiģen, çöken, katılaģan, viskoz hale geçen, kanal cidarlarında katı veya viskoz tabakalar oluģturabilecek her türlü madde, o C den daha sıcak sular, Radyoaktif özelliğe sahip maddeler, Dünya Sağlık TeĢkilatı ve diğer uluslararası geçerli standartlar ile ulusal mevzuat ve standartlara göre tehlikeli ve zararlı atık sınıfına giren tüm atıklar, Kanalizasyon Ģebekesine deģarj ve arazi dıģındaki alıcı ortam söz konusu olduğunda ön arıtma veya arıtma tesisi çamurları ile bekletme depoları ve septik tanklarda oluģan çamurlar (Bu çamurlar tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne uygun olarak uzaklaģtırılır.) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında tanımlanan tüm atıklar, Her türlü katı-parça atık ve artıklar, OSB nin yazılı izni olmadan kirletici maddeler ihtiva etmeyen soğutma suları, Madde 6/2 de yer alan Tablo1 de yer alan kriterleri aģan her türlü atıksular, Aksi takdirde 19. maddedeki yaptırımlar uygulanır. Üye; bu maddede belirtilen atıkların OSB kanalizasyon sistemine verilmesi halinde; kanalizasyon Ģebekesinde, merkezi arıtma tesisinde, kanalizasyon Ģebekesi ve merkezi arıtma tesisini kullanan diğer üyelerde, merkezi arıtma tesisi ile alıcı ortam arasında ve alıcı ortamda oluģacak tüm hasar ve zararlardan, bu hasar ve zararlardan doğan ve Ġdare tarafından ödenen cezalardan doğrudan sorumludur. Madde 11 : Atıksu Altyapı Sistemine Bağlantı ile İlgili Özel Yasaklar Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu DeĢarj Limitlerinin üzerinde kalan atıksu kaynaklarının sorumluları Atıksu Altyapı Tesisleri Bağlantı Kalite Kontrol Ġzin Belgesi (Kanalizasyon Bağlantı Ġzni) nde belirtilen esaslara uyabilmek için, her türlü kurma, iģletme, bakım, kontrol ve belgeleme harcamaları kendilerine ait olmak üzere gerekli ön arıtma sistemleri kurar ve iģletirler. Uygulanması öngörülen ön arıtma sistemi Ġdare nin denetimine tabidir Gerek kalite gerekse debi açısından kesiklilik veya aģırı salınımlar gösteren iģletmeler, ön arıtma tesislerinin gerekli olup olmadığına bakılmaksızın, bir dengeleme havuzu inģa etmek mecburiyetindedir. Dengeleme havuzlarının hacimleri, günlük toplam debinin en az dörtte ikisi (2/4) Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma ve Atıksuların Kanalizasyona Bağlantısı Yönergesi 11

13 kadar olan kısmını tutacak büyüklükte olacaktır. Kapasitesi uygun olmak Ģartıyla, tesislerin mevcut sızdırmaz fosseptiklerinin, dengeleme havuzuna dönüģtürülmesi mümkündür Üyeler bağlantı rögarlarından önce atıksu içerisinden gelmesi muhtemel kaba atıkları tutması için temizlenebilir kaba ve/veya ince ızgara koymak zorundadır Üyeler, OSB atıksu deģarj limitlerine uyabilmek için atıksu altyapı sistemlerine bağlantıdan önce aģağıdaki verilen esaslar çerçevesinde yüzer madde tutucuları yapmak ve iģletmek mecburiyetindedir; a) TaĢınmaz içinde atıksuya karıģan madeni yağ, hafif sıvılar, ham petrol, benzin, benzol, fueloil ve benzeri petrol artıklarını tutacak hazneli yüzer madde tutucuların yapılması, iģletilmesi, bakım ve gerektiğinde yenilenmesi mecburidir. b) Yemek fabrikaları, küçük yağ iģletmeleri, büyük iģletmelerin yemekhaneleri, et-tavuk v.b. iģleme tesisleri gibi yağ ve yüzer madde içeren atıksuları topluca atan yerlerde de (a) bendindeki gibi yağ tutucular yapılması mecburidir. c) Çamur hazneli yüzer madde tutucular, atıksu kaynağı sorumluları tarafından gerektiğinde boģaltılır ve temizlenir, kesinlikle kanalizasyona verilmez. Ġhmaller sonucunda OSB nin merkezi atıksu sisteminde ortaya çıkacak her türlü zararlar, Üyeler tarafından Ġdare ye ödenir. Bu tesislerde tutulan maddelerin bertarafı için katı artık bertaraf teknikleri ve mevzuatı geçerlidir. Aksi takdirde 19. maddedeki yaptırımlar uygulanır. Madde 12 : Arıtma Tesisi Yatırımına Katılma Payı ton/gün kapasiteli olarak inģaa edilen Bandırma OSB Biyolojik ve Fiziksel Atıksu Arıtma Tesisi yatırımına ve daha sonra bu tesise yapılacak olan ilave yatırımlara Üyeler ; maliyetin %25 ini parsel büyüklüğüne, %75 ini ise atıksu arıtma tesisinin teknik özelliği dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenecek debi ve kirlilik yükünün oranlarına göre katılır. Bu yatırım bedeline katılım miktarının tahsilinde; katılımcının tesisini faaliyete geçirip geçirmediği dikkate alınmaz. OSB Kanunu, OSB Uygulama Yönetmeliği ve ilgili mevzuatta değiģiklik olursa yeni mevzuat hükümleri ve Yönetim Kurulu ve/veya MüteĢebbis Heyet kararı ile bu hesaplama yöntemi değiģtirilir. Madde 13 : Tarife Esasları Atıksuların uzaklaģtırılması ve arıtılması tarifesi, Ġdare nin uygun gördüğü süreler için belirlenecektir. Atıksu Arıtma Tesisi iģletme maliyetine: iģletmede ve laboratuvarda kullanılan kimyasal madde giderleri, her türlü enerji ve su masrafları, personel, numune alma, ölçüm, analiz, bakım, onarım, amortisman, yenileme, ıslah, eğitim, çamur uzaklaģtırma ve Balıkesir Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü nün denetim sonucunda yapmıģ olduğu analiz bedeli gibi genel giderler ile görünen ve görünmeyen giderler dahil olacaktır. Madde 14 : Atıksu Tarifesi ve Miktarı Atıksu Tarifesi : Bölge içerisindeki tüm Üyeler tükettiği kadar suyu kirleteceğinden bunların uzaklaģtırılması ve arıtılması için iģletme gideri ödemekle yükümlüdür. Yapılan masrafların karģılığı (iģletme bedeli) üyelerden aģağıdaki esaslar dahilinde tahsil olunur Atıksu Miktarı; a) Üyenin Tükettiği suyun miktarının %90 ı atıksu miktarı olarak belirlenir. (Su tüketiminde Ģehir suyu, Ģebeke suyu, sondaj suyu, arıtılan sular ve taģınan sular v.b.) Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma ve Atıksuların Kanalizasyona Bağlantısı Yönergesi 12

14 b) Tükettiği suyun tamamını atıksu olarak vermediğini iddia eden Üyeler bu durumu masrafları kendine ait olmak üzere Ġdare nin uygun gördüğü bir kuruluģtan ekspertiz raporu getirerek Ġdare ye ispat etmek ve atılan miktarı tayin etmek için debi ölçer takmak zorundadır. Atıksu miktarı, Ġdare tarafından ölçülür duruma gelinceye kadar Üyenin aylık su tüketiminin %90 ı atıksu miktarı olarak kabul edilir. c) YeĢil alan ve ağaçlandırması bulunan üyelerin; yeģil alan sulaması için ayrı sayaç takmaları halinde bu sayaçlardan geçen su miktarı için atıksu bedeli alınmaz. Ayrı su sayacı olmayan üyeler için Nisan ve Ekim ayları arasındaki m 2 ye düģen sulama miktarı: 7 lt/m²-gün kabul edilerek, üyenin müracaatı üzerine atıksu miktarından düģülür. Üyenin müracaat sırasında yeģil alanlarına ait planlarını idareye sunması, bu yeģil alanların dikim ve bakımını yapıyor olması gerekmektedir. Ġdarece yapılacak kontroller sonucunda tespit edilen alanlar için bu uygulamanın yapılması söz konusudur. Aksi takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır. Madde 15 : İşletme Gideri (İG) ve Hesap Esasları ĠĢletme Gideri (ĠG) Tespit Esasları : Ġdare, toplu atıksu altyapı tesisinin kullanılmasından dolayı, bu tesislere ait iģletme gideri olarak, Atıksu Altyapı Tesisi ĠĢletme Giderleri (ĠG) talep eder. Bu (ĠG) iģletme gideri borçluları atıksuyu oluģturan üye veya üyeler (kirlilik kaynakları) dır. Parsel sahibinin değiģmesi durumunda ĠG bedelini ay sonuna kadar eski borçlu öder. Ancak; yeni üye de, bu borcu rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla, ödemekle yükümlüdür ĠG Bedeli Ölçüsü : ĠG belirlenmesinde aģağıdaki esaslardan hareket edilir. A) Evsel Atıksu ĠG Bedeli Hesaplanması: Atıksu altyapı tesisi ĠG birim bedelinin çalıģan/yasayan sayısı ya da su tüketimi baz alınarak hesaplanan birim iģletme maliyetidir. ĠG payı için aģağıda verilen hesap esasları kullanılır. ĠG = k.q.a Bu formülde, Q (kiģi) = Tespit edilen çalıģan/yaģayan sayısı Q (m³) = Kullanılan su miktarı A (TL/kiĢi ve m³) = KiĢi sayısına ya da su tüketimine göre belirlenen birim iģletme maliyetidir. k = Birim maliyetlerle hesaplanan iģletme bedellerini, tahsil edilmesine kadar geçen süre için Ġdare tarafından DĠE verileri göz önüne alınarak belirlenen yıllık sabit katsayı (Ġlk dönem olarak 1 belirlenir, Ġdare tarafından gerektiği dönemlerde kullanılır.) B) Evsel ve Endüstriyel Atıksu altyapı tesisi ĠG Bedeli hesaplanması: Atıksu kaynağında oluģan ve OSB de yer alan üyelerin aylık su tüketim miktarının % 90 ı ya da tesislerde bulunan debimetre ve atıksu sayaçlarındaki değerler üzerinden hesaplanır. ĠG miktarı ile ilgili 15.4.(F) maddesi durumunda ise oluģan atıksu miktarının yanı sıra kirlilik parametrelerinin konsantrasyonları da dikkate alınarak hesaplanır. C) ĠG bedeline esas teģkil eden, oluģan atıksu miktarının, Bölge içme suyu Ģebekesinden çekilen su miktarı üzerinden hesaplanamadığı durumlarda, üyeler Ġdare nin isteği üzerine, masrafları kendilerine ait olmak üzere, uygun debi ve diğer ölçü aletlerini kurmak ve çalıģtırmak mecburiyetindedirler. Ġdare, üyenin su kullanım durumuna göre özellikle küçük atıksu kaynaklarında debi ölçümü yerine su tüketim beyanlarını esas alabilir. Ayrıca sorumlular yerinde ölçüm ve/veya numune alma cihazlarını kurmak, sürekli bakımını yapmak ve çalıģır vaziyette bulundurmakla yükümlüdürler. Üyeler, alınan numuneleri Ġdare nin uygun görmesi kaydı ile tesisin kendi laboratuvarlarında veya dıģarıda bir laboratuvarda periyodik olarak analiz yaptırarak, ölçüm sonuçlarının kayıtlarını iģletme defterinde bulundurmak mecburiyetindedirler ĠG de DeğiĢiklik : Ġdare, ĠG ödemelerinde aģağıdaki esaslar dahilinde değiģiklik yapabilir; Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma ve Atıksuların Kanalizasyona Bağlantısı Yönergesi 13

15 Borca esas olmak üzere belirlenmiģ atıksu miktarını, kısmen veya tamamen atıksu altyapı sistemine verilmediğinin, konsantrasyon değiģikliklerinin ispatı halinde, atıksu altyapı tesislerine deģarj edilmeyen miktarlar için üyenin müracaatı üzerine değiģiklik yapılır ĠG Bedeli Hesap Esasları : ĠG miktarının belirlenmesi, Ġdare nin yetkisindedir. Toplama, iletim ve toplu arıtma için tahsil olunacak ĠG miktarı aģağıdaki Ģekilde belirlenir; A) Atıksu altyapı tesisi ĠG birim ödeme miktarı, oluģan atıksuyun beher m 3 ü baģına A (TL/m3) dır. B) Merkezi atıksu altyapı sistemine Kanalizasyona DeĢarj Limitlerini aģan daha kirli bir atıksu boģaltıyorsa ĠG ödeme miktarı artar. Kirlilik miktarı ölçülerek belirlenemiyorsa, ortalama kirlilik miktarı benzer atıksu üretimlerindeki tecrübelere göre ve kabule dayalı olarak Ġdare tarafından tespit edilir. C) ĠG mükellefi, Ġdare ce öngörülen programa göre yapılan ölçüm sonuçlarında B bendinde bahsi geçen kabule göre veya ölçümlere dayalı olarak belirlenen kirlilik yükü değerlerinde düģme meydana geldiğini ispatlarsa, ĠG tutarı ölçüm sonuçlarına göre yeniden hesaplanır. D) Bandırma OSB Yönetim Kurulu uygun görerek Bandırma OSB MüteĢebbis Heyet tarafından onaylandığı takdirde bölge genelinde kanalizasyona kirlilik yükü düģük atık su veren kullanıcılar (sanayim tesisleri ve diğer kullanıcılar) için sadece yaģayan sayısı baz alınarak atıksu iģletme giderlerine katılım payı alınabilir. Yönetim Kurulu gerek duyarsa bazı tesislerden (sulu gıda üretim tesisleri, süt ve süt ürünleri tesisleri, yemek üretim tesisleri ve atıksu miktarı yüksek olan diğer tesisler) diğerlerine göre daha yüksek katılım payı isteyebilir. Bu uygulama üyenin ön arıtma tesisi yaptırma mecburiyetini ortadan kaldırmaz, üyeden aģırı kirlilik bedeli farkı alınmasına engel olmaz. E) Öncelikli atıksu kaynakları ve önemli kirletici kaynaklar Ġdare tarafından ayrıca değerlendirilir. Arıtma tesisi ve kanalizasyon Ģebekesinin yatırım ve iģletme maliyetini tam olarak karģılayabilmek için Ġdare tarafından bu yönergedeki usul ve esaslara bağlı kalınarak farklı uygulamalar ve farklı hesaplamalar yapılabilir. F) Prosesten kaynaklanan atıksuları olan iģletmelerde karakteristiklerini aģan kirletici unsurlar için ilave ücret alınır. Sanayi atıksularının ĠG aģağıdaki formüle göre hesaplanır İG = Q(A+A ) Bu formülde, Q(m3)= Hesap dönemi içinde tüketilen su miktarının % 90 ı ya da tesislerde bulunan debimetre ve atıksu sayaçlarındaki değerler, A (TL/m3)= Ġdare tarafından her dönem (yıl veya ay) için belirlenecek olan birim iģletme maliyeti, A (TL/m3)= Sanayi kuruluģlarından çıkan atıksuyun evsel karakterdeki kirliliği aģan unsurları için hesaplanacak ek birim iģletme maliyetidir. Bu değerin hesaplanmasında, sanayi atıksuyunun kimyasal oksijen ihtiyacı, askıda katı madde konsantrasyonu ve bunlar haricindeki madde 6.2 de yer alan Tablo:1 deki limitleri aģan diğer konsantrasyonlar dikkate alınır Kirlilik Değerleri; Yüksek kirlilik içeren atıksularda 500 mg/l lik KOI ve 200 mg/l AKM eģik değeri olarak saptanır. Bunun üzerinde ölçülen değerler aģırı kirli olarak sınıflandırılır. Bu durumdaki üyelerden atıksu bedeline ilave olarak aģırı kirlilik farkı bedeli alınır AĢırı Kirlilik Farkı; Alt limit kirlilik değerinden daha yüksek kirlenmede Kimyasal Oksijen Ġhtiyacı (KOI) >800 mg/l, Askıda Katı Madde (AKM)>350 mg/l atıksu tarifesi su Ģekilde artar; a) Atıksuda toplam askıda katı madde (AKM) miktarı : mg/l den az ise; atıksu bedeline bir ilave yapılmaz mg/l ile 500 mg/l arasındaki AKM için, atıksu bedeli % 15 fazlası ile tahsil edilir. Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma ve Atıksuların Kanalizasyona Bağlantısı Yönergesi 14

16 3. Ġlave her 200 mg/l AKM artısı için her defasında atıksu bedeli % 10 arttırılarak tahsil edilir. 4. Ara değerler için ise; lineer orantı kurularak artıģ hesapları yapılacaktır. b) Atıksuda kimyasal oksijen ihtiyacı (KOI): mg/l den az ise; atıksu bedeline bir ilave yapılmaz mg/l ile 1000 mg/l arasındaki KOI için atıksu bedeli % 15 fazlası ile tahsil edilir. 3. Ġlave her 300 mg/l KOI için her defasında atıksu bedeli % 10 arttırılarak tahsil edilir. 4. Ara değerler için ise; lineer orantı kurularak artıģ hesapları yapılacaktır. c) AĢırı kirlilik farkı yönünden: Kimyasal Oksijen Ġhtiyacı (KOI) ve Askıda Katı Madde (AKM) olarak her ikisi de mevcut ise; üyeden her ikisi için de ayrı ilave bedel tahsil edilir. d) Kanalizasyona deģarj limitleri tablosunda (Madde 6.2.) verilmiģ olan diğer parametrelerin aģılması halinde her birisi için ilave % 15 bedel tahsil edilecektir ĠG Borcunun oluģması ve vadesi: ĠG borcunun oluģması ve vadesine ait esaslar aģağıdaki Ģekildedir. A) ĠG borcu bağlantı izninin veya bağlantı kalite kontrol izninin verildiği tarihte baslar. Kanalizasyon bağlantısı yapıldığı tarih ile kanalizasyon bağlantı izninin verildiği tarih da ĠG tahsil edilir. B) Her ödeme/tahakkuk dönemi için su kullanımı veya çalıģan sayısı belirlenir ve ilgili maddeler uyarınca atıksu borcu hesaplanır. C) ĠG ödemesinin borç bildiriminin verilmesinden itibaren en fazla 15 (on beģ) gün vadesi vardır. Ödemelerin aralığı ve Ģartları Ġdare tarafından belirlenir. Yeni dönemde analiz ve ölçüm yapılmamıģ ise, ödemeler bir önceki döneme ait analiz ve ölçümlere göre ya da Ġdare ve Bandırma OSB MüteĢebbis Heyet tarafından belirlenen yöntem ve Ģartlara göre hesaplanır. D) Ödemelerin peģin ya da taksitli olmasına, taksit sayısı ve ödeme aralığına Ġdare karar verir. E) Her ödeme dönemi için tüketilen su miktarı ve çalıģan/yaģayan sayısı belirlenip ilgili maddeler uyarınca atıksu borcu hesaplanır. F) ĠG nin ve taksitlerine ait olan faturaların düzenlenmesinde yapılması muhtemel hatalar o faturanın iadesine veya ödenmemesine sebep teģkil etmez. Gönderilen faturanın tutarı kesinlikle ödenecektir. Faturanın iadesi veya yazıģmalar nedeniyle fatura tutarının ödenmesi geciktiği takdirde Ġdare nin belirlediği oranda gecikme zammı uygulanacaktır. Faturanın ihbar edildiği tarihten itibaren yedi(7) gün içerisinde yapılacak itirazlar tetkik edilecek ve geçerli görülürse takip eden faturanın düzenlenmesinde dikkate alınacak veya hatalı görülen faturanın düzeltilmesi yönüne gidilecektir. Düzeltilerek iptal edilen ilk fatura tutarı, müģteri tarafından ödenmiģ ilk düzeltilmiģ fatura ile itiraz edilen fatura arasında meydana gelebilecek fark, müģteri lehine olduğu takdirde önceki dönemlerden kalan borcu varsa bu borcuna mahsup edilecek, Ģayet böyle bir borcu yoksa gelecek dönem için düzenlenecek fatura tutarını müģteri lehine doğan fark kadar noksan ödeyerek itfa edilmiģ olacaktır. Düzeltme nedeni ile müģteri aleyhine fark doğarsa, müģteri farkı düzeltme faturasının ihbar tarihini takip eden 15 gün içinde Ġdare nin bankalardaki hesap numaralarına ödeyecektir. Düzeltilerek iptal edilen ilk faturanın aslı müģteri tarafından Ġdare ye iade edilecektir. Ancak ilk faturanın iadesi kayıtlara geçmiģ olması nedeni ile mümkün olamıyorsa müģteri düzeltme faturası ile birlikte faturayı nezdinde alıkoyar ve bu durum yazı ile BOSB ye bildirir. G) Taksitlerden her hangi birinin Ġdare ye ödenmesi daha önceki faturaların ödenmiģ olduğu anlamına gelmez. Abone eline geçmeyen fatura veya faturaları Ġdare ye bildirecektir. H) Abonenin faturalar üzerindeki fatura bedelini Ġdare nin banka Ģubesindeki hesaplarına son Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma ve Atıksuların Kanalizasyona Bağlantısı Yönergesi 15

17 ödeme tarihine kadar ödemiģ olması Ģarttır. Gecikme zammı hesabında fatura bedelinin banka hesabına geçtiği tarih esas alınır. İ) ĠG tutarının yapılan uyarılara rağmen ödenmemesi halinde kullanıcının elektrik ve su bağlantıları kesilerek altyapı hizmeti durdurulur. J) Ġdare üyeden iki aylık fatura tutarı kadar güvence bedeli alabilir. Güvence bedelinin alım Ģartlarını Ġdare belirler. Madde 16 : Bildirme Mecburiyeti AĢağıdaki durumların Üye tarafından Ġdare ye ve 3. bentlerindeki hallerde 1 (bir) ay içerisinde, 4. ve 5. bentlerindeki hallerde ise derhal bildirilmesi zorunludur Atıksu altyapı sistemine bağlı bir taģınmazın satın alınması, devredilmesi veya kullanım seklinde diğer değiģikliklerin meydana gelmesi durumunda, Özel temin edilen suyun atıksu altyapı sistemine bağlı olan taģınmazda kullanılması durumunda, OluĢan atıksuyun, kirlilik değerini değiģtirebilecek üretimde yapılan eklemeler, çıkarmalar ve iģletme giderine yansıyacak her türlü değiģiklikler, ĠĢletme arızaları veya bağlantı kanalında belirlenen arızaların ortaya çıkması, atıksuyun özellikleri, debisi ve miktarında değiģiklikler olması ve zararlı ve tehlikeli maddelerin toplu atıksu sistemine, herhangi bir nedenle ulaģması durumunda, Parseldeki ön arıtma tesisi tamamen, kısmen veya geçici olarak iģletme dıģı bırakılmıģsa, durum acilen Ġdare ye bildirilerek bağlantı kanalının zamanında kapatılması ve zararların önlenmesi sağlanmalıdır. Madde 17 : Kontrol Düzeni ve Denetleme Denetimin amacı, Atıksu Kaynaklarının Tablo 1 de verilen ön arıtma standartlarına uygunluğunun kontrolü ve Kanalizasyon Sistemi ile Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi nin yatırım ve iģletme bedellerinin karģılanması amacıyla tahakkuk ettirilecek olan ĠĢleme gideri nin debi ve kirlilik ölçüsünde ve hakkaniyetli bir biçimde Atıksu Kaynakları arasında pay edilmesinin sağlanmasıdır. Toplu atıksu altyapı sistemlerini kullananlar, aģağıda ayrıntıları verilen denetim esaslarına tabidirler Ġdare, 2872 sayılı Çevre Kanununun 26 ve aynı kanunun 3416 sayılı Kanunla değiģik 12 nci maddelerine dayanarak izne tabi parsel atıksu tesislerinde uygun gördüğü aralıklarda ve düzenekte bizzat örnek almak, ölçüm yapmak veya yaptırmak suretiyle, atıksu niteliğinin Atıksu Altyapı Tesisleri Bağlantı Kalite Kontrol Ġzin Belgesi (Kanalizasyon Bağlantı Ġzni) ne ve tutulan kayıtların beyanına uygun olup, olmadığını denetler. Ġdare bu kapsamda ilave bir çalıģmaya ihtiyaç gördüğü takdirde, harcamaların ilgili atıksu kaynağı sorumlusu tarafından karģılanması Ģartıyla, bir denetim çalıģması yapar veya uygun göreceği yetkili bir kuruluģa yaptırır ve bedeli üye tarafından karģılanır Ġdare parsellerdeki atıksu sistemini kontrol etme yetkisine sahiptir. Kontrol ile görevlendirilen personel, sistemin bütün kısımlarını kontrol etmekle yetkili ve zorunludur. Görevliler: Üyelerin, tesislerin ve iģyerlerinin iznine gerek olmadan atıksu kaynağının açık olduğu çalıģma saatlerinde denetim yapabilirler. Üye ve görevli elemanları, kontrol ve muayene için anlayıģlı ve yardımcı olmak ve kontrole gelen görevlilere iģletme düzenini geciktirmeden göstermek ve gerekli bilgileri vermek mecburiyetindedir. Ġdare, bir defalık veya periyodik su numunesi alma hakkına sahiptir. Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma ve Atıksuların Kanalizasyona Bağlantısı Yönergesi 16

18 17.3. Denetimler sonucunda tespit edilen noksanlıkları, üye itirazsız olarak ve derhal gidermek mecburiyetindedir Ön arıtma tesisi yapacak olan Kirletici Kaynak sahipleri yaptıracakları tesisin projelerini Ġdare ye onaylatmakla yükümlüdürler. Ġdare projeleri uygun gördüğü kiģi ve kurumlara inceleterek bedelini üyeden isteyebilir. Proje onayının Ġdare ce yapılmıģ olması, tesisin yapılacak kontrollerde yeterliliği ve standartların sağlanması açısından, Kirletici Kaynakların sorumluluklarını ortadan kaldırmaz Ön arıtma Tesislerini yaptıran Kirletici Kaynak sahipleri tesisi düzenli olarak çalıģtırmak, bakımını ve iģletmesini yapmak ve bundan doğacak giderleri karģılamakla yükümlüdürler. Tesis çıkısında alacakları numunelerin analiz sonuçlarını Ġdare nin istediği sıklıkta raporlamakla yükümlüdürler Kirletici Kaynak Sahipleri, ön arıtma tesislerinden ön arıtma prosesi sonucu çıkan çamurları bertaraf etmekle sorumlu ve yükümlüdürler Kirletici Kaynak Sahipleri, üretimlerinde veya kullandıkları kimyasal maddelerde yapacakları, atıksu karakterini etkileyebilecek, değiģiklikleri en az 1 ay önceden Ġdare ye yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Aksi takdirde; arıtma tesisinin ve kanalizasyon Ģebekesinin sağlıklı çalıģmamasından doğacak zararları, Kirletici Kaynak Sahibi karģılayacaktır Denetimler sonucunda tespit edilen noksanlıklar iģletme sahibi tarafından derhal düzeltilecektir. Ġdare yaptığı kontroller sonucunda Kirletici Kaynak için belirlenmiģ olan tarifelerde gerekli değiģikliğe gidebilecek, ancak; bu değiģiklik yazılı olarak üyeye bildirilecektir Ġdare, aģağıdaki sıklıklarda denetim yapmak amacıyla, haberli veya habersiz olarak istedikleri atıksu kaynağından, bedeli atıksu kaynağı tarafından karģılanmak üzere, numune alma hakkına sahiptir. Ayrıca Ġdare, her hangi bir Atıksu Kaynağını, debisine bakılmaksızın, tanımı 3 üncü maddede verilen Öncelikli Atıksu Kaynağı ve Önemli Kirletici Kaynak olarak belirleyebilir Normal Ģartlarda Numune Alma sıklığı aģağıdaki gibidir. Özellik Numune Alma Sıklığı. Sadece evsel atıksuyu olanlar yılda bir Öncelikli Atıksu Kaynakları 3 ayda bir Öncelikli Atıksu Kaynağı dıģındaki Endüstriyel Atıksu Kaynakları 6 ayda bir Önemli Kirletici Kaynak ayda bir Ön arıtma tesisleri ayda bir Madde 18 : Özdenetim Atıksu Kaynakları, ön arıtma tesislerinin Tablo 1 de verilen standart değerlerini herhangi bir nedenle sağlamadığını tespit etmeleri halinde, bu durumu 24 saat içerisinde Ġdare ye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu bildirim yapıldığı takdirde uygunsuzluğun giderilmesi için Ġdare tarafından makul bir süre verilir ve bu süre içerisinde KÖB uygulanmaz. Ġdare tarafından verilen sürenin sonunda, numune alınarak, bedeli Atıksu Kaynağı tarafından ödenmek kaydıyla, analiz yaptırılır ve herhangi bir uygunsuz durum var ise 19.maddedeki yaptırımlar uygulanır. Ancak bu durum bir yıl içinde tekrar meydana gelirse ilave süre verilmeden 19.maddedeki yaptırımlar uygulanır Atıksu Kaynağının kusuru olmadığı hallerde (tesisteki kaza haller dahil) kanalizasyona herhangi bir kirleticinin dökülmesi, saçılması, intikal etmesi vb. durumunda Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinde önlem alınabilmesi için derhal Ġdare ye bilgi vermesi zorunludur. Olayın vukuundan Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma ve Atıksuların Kanalizasyona Bağlantısı Yönergesi 17

19 itibaren 5 gün içerisinde olayın nedenini ve çevresel zararın giderilmesi ve aynı durumun bir daha gerçekleģmemesi için alınan önlemleri içeren bir rapor Ġdare ye verilerek bildirim yapılmalıdır. Ġdare ye ait herhangi bir altyapı tesisinde, bu durumdan ötürü bir zarar meydana gelmesi durumunda, zarar tespiti yapılarak, 19. madde uyarınca, Ġdare tarafından uygulanacak KÖB belirlenir Atıksu Kaynağı, kendisine ait olan Debimetre ve/veya ilgili ekipmanın arızalandığını tespit etmesi halinde 24 saat içerisinde Ġdare ye yazılı olarak bildirim yapmak zorundadır. Ġdare tarafından firmaya bu süreç içerisinde arıza giderilene kadar en son 3 aylık debi miktarı ortalamasından katılım bedeli faturası düzenlenir. Atıksu Kaynağı, bu fatura bedelini fatura tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde Ġdareye öder. Madde 19 : Yaptırımlar Kirlilik Önleme Bedeli (KÖB) Tüm Atıksu Kaynaklarının, bu Yönergede yer alan hüküm ve yasaklara aykırı eylem veya durumların tutanakla tespit edilmesi halinde, Ġdare tarafından Kirlilik Önleme Bedeli (KÖB) uygulanır Ġdare, uygunsuzluk nedeniyle KÖB uygulamakla birlikte, uygunsuzluğun giderilmesi için süre verir. Bu sürenin sonunda uygunsuzluk giderilmezse, 2 katı KÖB uygulanır ve tekrar süre verilir. Ġkinci verilen sürenin sonunda da uygunsuzluğun giderilmemesi halinde 4 katı KÖB uygulanır. Ayrıca, Atıksu Kaynağının tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren OSB Uygulama Yönetmeliği nin 112. Maddesi uyarınca bağlantı bacası kapatılarak, uygunsuzluğun giderilmesi için süre verilir ve ilgili kurumlara bildirilir, elektriği ve suyu kesilir. Sürenin bitiminde uygunsuzluk giderilmediği taktirde Atıksu Altyapı Tesisleri Bağlantı Kalite Kontrol Ġzin Belgesi (Kanalizasyon Bağlantı Ġzni) iptal edilir KÖB tahakkukunda Tablo 2 de belirtilen miktarlar uygulanır. Bu miktarlar her yıl MüteĢebbis Heyet veya Yönetim Kurulu kararı ile güncellenir. Kanalizasyon sistemine müdahale - Madde 9/ TL Yağmursuyu deşarjları - Madde 9/ TL Proses dışı atıksular ve seyreltme - Madde 9/ TL Kanalizasyon sistemine verilemeyecek atıklar - artıklar ve diğer maddelerin verilmesi- Madde TL Geçici Bağlantı İzni ile Üretime geçen- Madde 7 / TL Kanalizasyon Sisteminden yararlanma - Madde TL Kanalizasyon Bağlantı İznine aykırı Faaliyet Madde17/ TL Parsel bağlantıları - Madde TL Ön Arıtma - Madde 11/ TL Ön Arıtma çamurunu gerektiği gibi uzaklaştırmama - Madde 5/ TL Atıksuların Kontrolü - Madde 9/ TL Tablo 1 deki deşarj limitlerini aşma - Madde 10/ TL Denetime yardımcı olmama/engelleme - Madde 7/ TL Özdenetim Madde - 18/ TL Özdenetim Madde - 18/ TL Sözleşme ve Taahhütnamelere uymama TL Mevzuata ve yönergeye aykırı davranışlarda KÖB ile birlikte Bandırma OSB Şebekesinden ve/veya arıtma tesisinde, alıcı ortamda ve/veya alıcı ortamın etkilediği çevre ve arazilerde uğranan zarar/ziyan üyeden (kirlilik kaynağından) tahsil edilir. İlgili kurumlara yasal işlem Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma ve Atıksuların Kanalizasyona Bağlantısı Yönergesi 18

20 yapılaması için bildirimde bulunulur. Madde 20 : Ekler Ekler bu yönergenin ayrılmaz birer parçasıdır. EK-1 Atıksu Altyapı Tesisleri Bağlantı Kalite Kontrol Ġzin Belgesi (Kanalizasyon Bağlantı Ġzni) BaĢvuru Formunun Taraflarca Ġmzalı Örneği EK-2 Taraflarca Ġmzalı Atıksu Bağlantı SözleĢmesi EK-3 Taraflarca Ġmzalı Atıksu Altyapı Tesisleri Bağlantı Kalite Kontrol Ġzin Belgesi (Kanalizasyon Bağlantı Ġzni) Örneği Madde 21 : Anlaşmazlıkların Halli Bu yönergenin uygulamasından doğan anlaģmazlıkların hallinde Bandırma Mahkeme ve Ġcra Daireleri yetkili olacaktır. Madde 22 : Yürürlük ve Yürütme : Bandırma OSB nin tarihli MüteĢebbis Heyeti Kararı ile yürürlüğe giren bu yönerge 2013 yılından itibaren Bandırma Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyeti Kararı ile uygulanır. MüteĢebbis Heyeti/Yönetim Kurulu kararlarına ve yönergenin esaslarına aykırı olmamak Ģartı ile Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu bu yönerge hakkında düzenleme/değiģiklik yapabilir. ATIKSU ARITMA VE ATIK SULARIN KANALĠZASYONA BAĞLANTISI YÖNERGESĠ, Bandırma Organize Sanayi Bölgesi nin tarihli MüteĢebbis Heyeti kararı ile yürürlüğe girer Bu Yönerge hükümlerini Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu BaĢkanlığı yürütür. Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma ve Atıksuların Kanalizasyona Bağlantısı Yönergesi 19

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ TÜRKĠYE DE ATIKSU MEVZUATI Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (2004) ÇEVRE KANUNU

Detaylı

BELEDİYELER YASASI (51/1995,33/2001,2/2003,9/2006,40/2007,14/2008,2/2009,91/2009,3/2013,33/2014 ve 53/2015 Sayılı Yasalar)

BELEDİYELER YASASI (51/1995,33/2001,2/2003,9/2006,40/2007,14/2008,2/2009,91/2009,3/2013,33/2014 ve 53/2015 Sayılı Yasalar) BELEDİYELER YASASI (51/1995,33/2001,2/2003,9/2006,40/2007,14/2008,2/2009,91/2009,3/2013,33/2014 ve 53/2015 Sayılı Yasalar) Madde 99, 133 ve 135 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJI TALİMATNAMESİ

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJI TALİMATNAMESİ DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJI TALİMATNAMESİ Yürürlük Tarihi : 28.01.2010 Değişiklik Tarihi : 25.10.2011 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 (1) Bu Talimatname,

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJI TALİMATNAMESİ

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJI TALİMATNAMESİ DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJI TALİMATNAMESİ Yürürlük Tarihi : 28.01.2010 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 (1) Bu Talimatname, Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde

Detaylı

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE)

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) GÖRSEL MALZEME (FOTO, GRAFİK, ŞEKİL, LOGO VB.) GRAFİK VEYA TABLO (STRATEJİK PLANDA VERİLEN HEDEF VE ONLARA

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSULARIN KANALİZASYON SİSTEMİNE DEŞARJI TALİMATNAMESİ

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSULARIN KANALİZASYON SİSTEMİNE DEŞARJI TALİMATNAMESİ MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSULARIN KANALİZASYON SİSTEMİNE DEŞARJI TALİMATNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 (1) Bu Talimatname, nde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarından

Detaylı

DĐLOVASI ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

DĐLOVASI ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE DĐLOVASI ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Dilovası OSB sınırlarında Pafta No:., Ada No:., Parsel No:. olan taşınmaz üzerinde faaliyet gösteren. ünvanlı firmamızın.. konulu faaliyet için Deşarj Kalite

Detaylı

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ. MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıksu altyapı tesislerinin korunması,

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ. MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıksu altyapı tesislerinin korunması, ATIKSULARIN KANALİZAS YONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıksu altyapı tesislerinin korunması, atıksuların boşaltım

Detaylı

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti 1 Giriş Söz konusu rapor Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) tarafından GOSB de yaptırılacak olan atıksu arıtma tesisinin ünitelerini ve çalıģma prensiplerini açıklamaktadır. 1.1 Genel GOSB nde mevcut

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ 10 Ekim 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27372 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sarıbeyler barajından tarımsal sulama amaçlı

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 28 OCAK 2011 TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin

Detaylı

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil 18 Nisan 2014 İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil durum planları, MGBF ler Çevre görevlisi

Detaylı

T.C. Tekirdağ Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü. 07 Haziran 2010 TEKĠRDAĞ

T.C. Tekirdağ Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü. 07 Haziran 2010 TEKĠRDAĞ T.C. Tekirdağ Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 07 Haziran 2010 TEKĠRDAĞ 2872 sayılı Çevre Kanunu 11. Maddesi: Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluģan atıklarını alıcı ortamlara doğrudan

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 01.10.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27716 ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 1 SUNUM PLANI Atıksu Mevzuatı OSB lerde Mevcut Durum OSB lerde Atıksu Sorunları

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/196 21/01/2015 Konu: Çevre İzin Belgesi OTO TRİM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DENİZLİ KÖYÜ ATATÜRK CAD. NO:172 GEBZE/KOCAELİ GEBZE / KOCAELİ İlgi: (a) 16/01/2014 tarihli

Detaylı

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR 1) Kullanılmış lastikler 2) I ve II nci kategori atık yağlar 3) Boya çamurları 4) Solventler 5) Plastik atıklar 6) Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNĠVERSĠTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 17.12.2015 1 2 o Evsel, endüstriyel,

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ FAALİYETİ İŞ AKIM ŞEMASI VE PROSES ÖZETİ 1 1. İŞLETME

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 7. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 03.11.2017 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Ülkemizde Atıksu Mevzuatı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/683 18/01/2013 Konu: Çevre İzin Belgesi PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş (Bakır Madeni ve Zenginleştirme Tesisi) Madenköy/Siirt MADENKÖY/ŞİRVAN ŞİRVAN

Detaylı

BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI KAPSAMI: 2014 yılı Nisan ve önceki aylara iliģkin olup, 10.09.2014 ve öncesinde tahakkuk etmiģ olan borçlar kapsamdadır KAPSADIĞI

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 29/06/2012 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler İZİN VE LİSANS İŞLEMLERİ Çevre izni Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izindir.

Detaylı

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM 21.11.2008 tarih, 27061 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği ve 29.4.2009 tarih, 27214 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Çevre Kanununca

Detaylı

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 )

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 ) SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 KONU: Atıksu Arıtma Tesisleri için İş Termin Planı GENELGE ( 2006/15 ) Çok çeşitli amaçlarla su kaynaklarına olan hızlı talep artışının karşılanması,

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ĠĢletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ ĠDARĠ USULLER TEBLĠĞĠ

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ ĠDARĠ USULLER TEBLĠĞĠ 12 Mart 1989 Pazar Resmî Gazete Sayı: 20106 Devlet Bakanlığından: MÜLGA MEVZUAT SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ ĠDARĠ USULLER TEBLĠĞĠ Bu tebliğ; 10/10/2009 tarih ve 27372 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI ASLI SEZER Çevre ve Şehircilik Uzmanı Tarih Sayı Yayımlandığı : 29.04.2009 27214 Yürürlüğe giriş: 01.04.2010 Olumsuz çevresel etkileri

Detaylı

ĠZMĠR ATATÜRK ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ATIKSU BAĞLANTI VE TARĠFE YÖNETMELĠĞĠ

ĠZMĠR ATATÜRK ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ATIKSU BAĞLANTI VE TARĠFE YÖNETMELĠĞĠ ĠZMĠR ATATÜRK ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ATIKSU BAĞLANTI VE TARĠFE YÖNETMELĠĞĠ Amaç, Kapsam, Yasal dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, 6785 sayılı İmar Kanununa göre kurulan Organize Sanayi Bölgesince, 04.09.1988

Detaylı

ATIKSULARIN KANALİZASYONA

ATIKSULARIN KANALİZASYONA T.C. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik 02/05/2013 Tarih, 2013/40 Esas Numaralı ve 445 Karar Numaralı

Detaylı

OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEŞARJ KALİTE KONTROL RUHSATI BAŞVURU FORMU. 1. GENEL BİLGİLER 1.1-MÜESSESENİN (MERKEZ) * a-adı :... ÜRETİM SEKTÖRÜ b-adresi :...

OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEŞARJ KALİTE KONTROL RUHSATI BAŞVURU FORMU. 1. GENEL BİLGİLER 1.1-MÜESSESENİN (MERKEZ) * a-adı :... ÜRETİM SEKTÖRÜ b-adresi :... OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEŞARJ KALİTE KONTROL RUHSATI BAŞVURU FORMU 1. GENEL BİLGİLER 1.1-MÜESSESENİN (MERKEZ) * a-adı :... ÜRETİM SEKTÖRÜ b-adresi :... c-telefon/fax No :... ALT SEKTÖR ADI... PARAMETRELER...

Detaylı

T.C ÖDEMİŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

T.C ÖDEMİŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Ödemiş Belediye Meclisi Karar Tarihi : 05/09/2011 Karar Sayısı : 121 İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü görüş yazısı Tarihi : 17/06/2011 Sayısı : 16558 Yayın ve Yürürlük Tarihi: 12/09/2011

Detaylı

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin serbest

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/745 06/08/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi PLASKO PLASTİK SAN.VE TİC. A.Ş. LÜLEBURGAZ ŞUBESİ TURGUTBEY KÖYÜ YOLU KULİŞ MEVKİİ LÜLEBURGAZ / KIRKLARELİ İlgi: (a) 23/07/2014 tarihli

Detaylı

Gökhan ÖKTEM Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Mühendisi

Gökhan ÖKTEM Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Mühendisi Gökhan ÖKTEM Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Mühendisi Yasal Gerekliliklere Uygunluk! Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlar amurlarının n Toprakta Kullanılmas lmasına Dair Yönetmelik (03.08.2010 tarihli

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894 KABUKLU SU ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİĞİ SULARA İLİŞKİN KALİTE STANDARDLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2008-29) Resmi Gazete Tarihi: 02.06.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26894 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve

Detaylı

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ T.C. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik 02/05/2013 Tarih, 2013/40 Esas Numaralı ve 445 Karar Numaralı

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ 10 Eylül 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29115 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği Madde 16 - Organik su ürünleri yetiştiriciliği projeleri ile ilgili işlemler bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olarak

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29115 YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : 29115 YÖNETMELİK 10 Eylül 2014 ÇARŞAMBA Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Resmî Gazete Sayı : 29115 YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ GülĢen ġahġn OLTULU Çevre ve ġehircilik Uzman Yardımcısı ÜLKEMĠZDE HER YIL YAKLAġIK 1,5 MĠLYON TON SIVI YAĞ TÜKETĠLMEKTEDĠR.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Karaman Mah. Atıksu Arıtma Tesisi İdari Binası Adapazarı 54290 SAKARYA/TÜRKİYE Tel : 0 264 221 12 23 Faks : 0 264 277 54 29 E-Posta

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Şikâyet Değerlendirme Şikâyet Dilekçesi veya Bimer Başvurusu 30 Gün Tesis veya faaliyete ait;

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 28/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 28/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR Karar No:494 NİN KASIM AYI TOPLANTISI 28/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR BİRLEŞİME KATILAN ÜYELER: BİRLEŞİME KATILMAYAN ÜYELER: 30 Bahri IŞIK, Hayri KÖSE, Recep TAŞPINAR, Fatih ŞENER, Kuzubey

Detaylı

ASBESTLE ÇALIġMALARDA ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

ASBESTLE ÇALIġMALARDA ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASBESTLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK mad men VE season GÜVENLĠK 6 episode 10 ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Aslıcan GÜLER İSG Uzman

Detaylı

Esas Birim :Teknik Hizmetler Kurulu BaĢkanlığı Tarih:04.03.2013 Genelge No:25 Özeti : YAS Hak.Kanunda DeğiĢlik Hk

Esas Birim :Teknik Hizmetler Kurulu BaĢkanlığı Tarih:04.03.2013 Genelge No:25 Özeti : YAS Hak.Kanunda DeğiĢlik Hk Esas Birim :Teknik Hizmetler Kurulu BaĢkanlığı Tarih:04.03.2013 Genelge No:25 Özeti : YAS Hak.Kanunda DeğiĢlik Hk ZĠRAAT ODASI BAġKANLIĞI NA... 01/03/2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, köy kanalizasyon tesislerinin işletme, bakım ve onarımına dair hususları düzenlemektir.

Detaylı

İ.S.K.İ. İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İ.S.K.İ. İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İ.S.K.İ. İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI )...konusunda faaliyet gösteren,...isimli tesisimle ilgili olarak DKKR/GSMR görüşü almak istiyorum.

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KULLANILAN ELEKTRİK ENERJİSİNİN BİR KISMININ GERİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KULLANILAN ELEKTRİK ENERJİSİNİN BİR KISMININ GERİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KULLANILAN ELEKTRİK ENERJİSİNİN BİR KISMININ GERİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU GENEL AÇIKLAMA: Bilindiği üzere, 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ EKİM 2014 İÇİNDEKİLER DİZİNİ Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015 SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI 16.12.2015 E R K A N P E T E K A L ÇEVRE MÜHENDİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1987 epetekal@egeseramik.com EGE SERAMİK GENEL GÖRÜNÜŞ EGE SERAMİK UYDU GÖRÜNTÜSÜ EGE SERAMİK ATIK

Detaylı

YABAN HAYATI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

YABAN HAYATI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YABAN HAYATI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2013 1 AV VE YABAN HAYVANI ÜRETEN ÖZEL ÜRETĠM TESĠSLERĠNĠN TABĠĠ OLDUKLARI MEVZUAT Ülkemizde av ve yaban hayvanı üretmek isteyen kamu kurum ve kuruluģları ile gerçek ve

Detaylı

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALĠZASYON ġebekesġne DEġARJ YÖNETMELĠĞĠ I.BÖLÜM Genel Genel Kurul Tarafından Kabulü; Karar Tarihi : 02.12.2005 Karar No : 25 Amaç, Kapsam

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28579 ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28579 ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28579 ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ

6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ NİSAN 2012 6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ 6111 Sayılı Kanunun 74 üncü maddesiyle 4447 sayılı Kanuna eklenen ve ilave istihdam teģvikini düzenleyen geçici 10 uncu maddesi 01.03.2011 tarihi itibari ile yürürlüğe

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE BAĞLANTI YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER MADDE NO TARİFİ SAYFA NO

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE BAĞLANTI YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER MADDE NO TARİFİ SAYFA NO MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE BAĞLANTI YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER MADDE NO TARİFİ SAYFA NO I.BÖLÜM GENEL MADDE 1. Amaç Kapsam ve Yasal Dayanak 1 MADDE

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN - 2014 1. TEKNİK HUSUSLAR : Proje yapımında 2014/07 Sayılı ve 04/03/2014 tarihli Atıksu Antma /Derin Deniz Desarjı Tesisi

Detaylı

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi?

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? 5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? Ömer BENOKAN 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 28.1.2010 tarih ve 5951sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE BAĞLANTI VE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE BAĞLANTI VE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE BAĞLANTI VE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER MADDE NO TARİFİ SAYFA NO I.BÖLÜM GENEL MADDE 1. Amaç Kapsam ve Yasal

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

2013-2014 YILI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK CEZALAR

2013-2014 YILI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK CEZALAR 2013-2014 YILI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK CEZALAR 2872 Sayılı Kanunun 5491 Sayılı Yasa ile Değişik 20 nci Maddesindeki Cezai işlemler HAVA KİRLİLİĞİ İLE İLGİLİ CEZALAR Kanundaki Ceza Miktarı 1/1/2013-31/12/2013

Detaylı

Atık Suda Kirlilik Yükü Tespiti İMES OSB Online Ölçüm Sistemi Uygulama Örneği. Direnç Özdemir Bölge Müdürü İnşaat Yük.Mühendisi

Atık Suda Kirlilik Yükü Tespiti İMES OSB Online Ölçüm Sistemi Uygulama Örneği. Direnç Özdemir Bölge Müdürü İnşaat Yük.Mühendisi Atık Suda Kirlilik Yükü Tespiti İMES OSB Online Ölçüm Sistemi Uygulama Örneği Direnç Özdemir Bölge Müdürü İnşaat Yük.Mühendisi 1 İMES OSB 2 Atık Sularda Fazla Kirlilik Yükünün Sahada Neden Olduğu Sorunlar

Detaylı

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete Dr. Ahmet OZANSOY BOSTON, 18 Ekim 2014 1 KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASKİ Yönetim Kurulu nda kabul edilen 2017 yılı Su ve Kanal Hizmet Tarifeleri, Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Bedelleri, Kimyasal, Bakteriyolojik

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

T.C. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

T.C. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ T.C. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ KANALİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 1 YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 YÖNETMELİĞİN

Detaylı

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır.

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır. ÖRNEK PROJE ASKİ Ankara İli Kazan İlçesine bağlı Pazar Köyü 600 kişi kapasiteli Dönen Biyolojik Disk (DBD) prensibi ile çalışan Paket biyolojik atıksu arıtma tesisi 0.37 kw motor-redüktör ile aylık kişi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ek-9A T.C. ÇED İzin ve Denetim lüğü Kapsam : Su, Atık Su, Atık, Gürültü, Numune Alma Düzenleme Tarihi : 12.05.2015 Laboratuvar Adı : Gümüşsu A.Ş. Çevre Laboratuvarı Adres : Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ. Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü KANALİZASYON DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ. Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü KANALİZASYON DEŞARJ YÖNETMELİĞİ T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü KANALİZASYON DEŞARJ YÖNETMELİĞİ 1 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GENEL MADDE 1- Amaç MADDE 2- Kapsam MADDE 3- Yasal Dayanak MADDE 4- Tanımlar

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE ÜCRETLENDİRME YÖNERGESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE ÜCRETLENDİRME YÖNERGESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE ÜCRETLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönerge, TSE GMMB Gözetim ve

Detaylı

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU 1 - PROSESİN TANITILMASI Tatil sitesinden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuları arıtacak olan, arıtma tesisi, biyolojik sistem (aktif

Detaylı

Ek-1. T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

Ek-1. T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ADI TANIMI DAYANAĞI Ek1 SUNUM SÜRECİNDE 1 Yeni Abonelik Hizmeti Verilmesi İçmesuyu veya kullanılmış suların uzaklaştırılması (atıksu) hizmeti verilen kullanıcılara Abonelik Verilmesi 5,6 ve 21. Maddeler

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Su Ortamlarının Kalite Sınıflandırılması Kıtaiçi Yüzeysel Suların Sınıflandırılması Madde 7 (Mülga:RG-30/11/2012-28483) (4) Su Kalite Sınıfının Belirlenmesi

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Kentsel veya endüstriyel atıksuların toplanması, arıtılması, deşarjı veya geri kazanımı ve ıslahına ilişkin yatırımlara,

YÖNETMELİK. a) Kentsel veya endüstriyel atıksuların toplanması, arıtılması, deşarjı veya geri kazanımı ve ıslahına ilişkin yatırımlara, 27 Ekim 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27742 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN

Detaylı

ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 27 Ekim 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27742 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN

Detaylı