Madde 1 : Amaç ve Kapsam 2. Madde 2 : Yasal Dayanak...2. Madde 3 : Tanımlar 2. Madde 4 : Yükümlülükler ve Ġlkeler..4

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Madde 1 : Amaç ve Kapsam 2. Madde 2 : Yasal Dayanak...2. Madde 3 : Tanımlar 2. Madde 4 : Yükümlülükler ve Ġlkeler..4"

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER Madde 1 : Amaç ve Kapsam 2 Madde 2 : Yasal Dayanak....2 Madde 3 : Tanımlar 2 Madde 4 : Yükümlülükler ve Ġlkeler..4 Madde 5 : Atıksu Altyapı Tesislerinden Yararlanma KoĢulları..4 Madde 6 : Atıksu Altyapı Tesislerine DeĢarj KoĢulları... 6 Madde 7 : Atıksu Altyapı Tesisleri Bağlantı Kalite Kontrol Ġzin Belgesi (Kanalizasyon Bağlantı Ġzni) nin Verilmesi ve Denetlenmesi.7 Madde 8 : Üyelere Ait Olan Atıksu Ve Ön Arıtma Tesislerinin Teknik Sorumluluğu.8 Madde 9 : Kanalizasyon ġebekesine Bağlantı ile Ġlgili Kısıtlamalar.8 Madde 10 : Kanalizasyon ġebekesine Verilemeyecek Atıklar, Artıklar ve Diğer Maddeler..9 Madde 11 : Atıksu Altyapı Sistemine Bağlantı ile ilgili Özel Yasaklar 10 Madde 12 : Arıtma Tesisi Yatırımına Katkı Payı..10 Madde 13 : Tarife Esasları..10 Madde 14 : Atıksu Tarifesi ve Miktarı.10 Madde 15 : ĠĢletme Giderleri (ĠG) ve Hesap Esasları..11 Madde 16 : Bildirme Mecburiyeti 13 Madde 17 : Kontrol Düzeni ve Denetleme.13 Madde 18 : Özdenetim.14 Madde 19 : Yatırımlar Kirlilik Önleme Bedeli ( KÖB) 15 Madde 20 : Ekler...16 Madde 21 : AnlaĢmazlıkların Halli.. 16 Madde 22 : Yürürlük ve Yürütme 16 Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma ve Atıksuların Kanalizasyona Bağlantısı Yönergesi 1

3 Madde 1: Amaç ve Kapsam, Bu Yönerge; Bandırma Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren veya gösterecek olan fabrika, tesis, imalathane, konut, diğer kullanıcıların (kamu kurumları, okullar, teknik altyapı kullanıcıları v.b.) depo, ticarethane ve diğer iģletmelerin, evsel ve endüstriyel atık sularının, Bandırma Organize Sanayi Bölgesi ne ait kanalizasyon Ģebekesine ve ton/gün kapasiteli Bandırma OSB Biyolojik ve Fiziksel Atıksu Arıtma Tesisi ne bağlanmalarını ve bu tesislerin kullanılması ve korunmasına iliģkin esas, yöntem ve kısıtlamaları, katkı ve katılım payı hesaplarını, atıksu deģarj ve ön arıtma Ģartlarını belirler. Bandırma Organize Sanayi Bölgesi nde bulunan tüm parseller ve içindeki tüm gerçek ve tüzel kiģiler ile kamu kuruluģları bu Yönerge kapsamındadır. Madde 2: Yasal Dayanak Bu Yönerge, 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve OSB Uygulama Yönetmeliği hükümleri ile, tarih ve sayılı Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanmıģtır. Madde 3 : Tanımlar OSB : Bandırma Organize Sanayi Bölgesi dir. İdare : Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu dur. Üye : OSB sınırları içerisinde yer alan; üretim, tüketim ve kullanım faaliyeti gösteren veya gösterecek olan fabrika, tesis, imalathane, konut, diğer kullanıcılar (kamu kurumları, okullar, teknik altyapı kullanıcıları v.b.), depo, ticarethane ve diğer iģletmelerdir. Arıtma : Suların kullanım sonucu yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve/veya boģaltıldıkları alıcı ortam ve alıcı ortamın etkilediği çevre - arazinin doğal, fiziksel, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiģtirmeyecek hale getirilebilmelerini temin için uygulanacak her türlü fiziksel, kimyasal ve biyolojik iģlemleri ifade eder. Arıtma Tesisi : Atıksuların alıcı ortama boģaltılmasından veya herhangi bir taģıma aracı ile alıcı ortama taģınmasından önce kirlilik yüklerine göre arıtılmaları amacıyla, kurulabilecek her türlü tesislerdir. (Bandırma OSB Biyolojik ve Fiziksel Atıksu Arıtma Tesisi ve daha sonra yapılması muhtemel tesis ve tesisler) Ön Arıtma Tesisi : Endüstriyel atıksuların kanalizasyon Ģebekesine boģaltılmasından önce, Kirletici Kaynakların içerdikleri kirlilik parametrelerinin önemi ve kirlilik yüklerinin durumuna göre; kaynaklandığı yerde, atıksuların kanalizasyona deģarj limit değerlerinin (Tablo:1) altında kalacak Ģekilde ve/veya Bandırma OSB tarafından belirlenen değer ve yüklere kadar arıtılmaları amacıyla, Kirletici Kaynak tarafından kurulması ve iģletilmesi gerekli her türlü tesislerdir. Atık : Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda oluģan, fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleri ile karıģtıkları alıcı ortamda doğrudan veya dolaylı zararları ve etkileri olan veya zamanla ortamın doğal bileģim ve özellikleri ile çevresinde değiģmelere yol açan katı, sıvı ve gaz haldeki maddeler ile atıksu Ģebekesine girdiği anda hal değiģtiren/değiģtirten maddelerdir. Atıksu : Evsel ve endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucu fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri değiģmiģ olan, içerisinde katı, sıvı, gaz, fermante vb. atık barındıran sular ile atıksu Ģebekesine girdiği anda hal değiģtiren/değiģtirten maddeleri ifade eder. Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma ve Atıksuların Kanalizasyona Bağlantısı Yönergesi 2

4 Evsel Atıksu : Konutlarda, kimyasal atığı olmayan tesislerde veya yerleģim bölgelerinde insanların yaģam süreçlerindeki ihtiyaç ve kullanımları sonucu oluģan atıksulardır. Endüstriyel Atıksu : Evsel atıksu dıģında fabrikaların, tesislerin, imalathanelerin, küçük ticari iģletmelerin, küçük sanayi kuruluģlarının, tamirhanelerin, ticarethanelerin her türlü üretim, imalat ve prosesleri ile OSB sınırları içerisinde yapılan tarımsal, yeģil alan/çevre faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan doğrudan veya dolaylı Ģekilde oluģan sulardır. Debi : Bir akım kesitinden birim zamanda geçen suyun hacmidir. Kanalizasyon Şebekesi : Evsel ve endüstriyel atıksuları, bazı hallerde yağmur ve arazi sularını toplamaya, uzaklaģtırmaya ve/veya arıtma tesislerine iletmeye yarayan gerekli tesis ve sanat yapılarını da içeren, birbirleriyle bağlantılı toplama sistemleridir. Atıksu Bağlantı Sözleşmesi : Atıksu Altyapı Tesisleri Bağlantı Kalite Kontrol Ġzin Belgesi (Kanalizasyon Bağlantı Ġzni) verilebilmesi için, Evsel ve Endüstriyel Atıksuları üreten tüm gerçek ve tüzel kiģilerin atıksu miktarlarının tespiti, atıksu analizi, denetim, atıksu bedeli hesabı ve tahsili ile Üye nin uyacağı diğer hususları belirleyen sözleģmedir. (EK:2) Atıksu Altyapı Tesisleri Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi (Kanalizasyon Bağlantı İzni): OSB Yönetim Kurulu tarafından verilen, OSB Yönetmeliği nin 122. Maddesi gereği düzenlenen ve bu Yönerge ile belirtilen hükümleri sağlaması koģulu ile atıksuların kanalizasyon Ģebekesine bağlanma ve atıksu arıtma tesisinden yararlanma esas ve koģullarını belirleyen belgedir. (EK:3) Yatırıma Katılma Payı (YKP) : ton/gün kapasiteli olarak inģaa edilen Bandırma OSB Biyolojik ve Fiziksel Atıksu Arıtma Tesisi ve kanalizasyon Ģebekesi yatırımına ve daha sonra bu tesislere yapılacak olan ilave yatırımlara Üyelerin bu yönerge, MüteĢebbis Heyet /Yönetim Kurulu kararı ile yapacağı katılma payı bedelidir. İşletme Gideri (İG) : OSB Kanalizasyon Sisteminin ve Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi nin OSB adına yapımı ve OSB adına iģletilmesi için gerekli maliyetlerin karģılanması amacıyla, atıksu arıtma birim maliyeti, debi ve kirlilik parametreleri baz alınarak ya da bu yönergenin 15. maddesinde belirtildiği Ģekilde hesaplanarak atıksu kaynaklarının aylık olarak ödeyecekleri atıksu bedelidir. Kirletici Kaynak (Atıksu Kaynağı) : OSB sınırları içerisinde yer alan; üretim, tüketim ve kullanım faaliyeti gösteren veya gösterecek olan fabrika, tesis, imalathane, konut, diğer kullanıcılar (kamu kurumları, okullar, teknik altyapı kullanıcıları v.b.), depo, ticarethane ve diğer iģletmelerdir. Kompozit Numune : Evsel veya endüstriyel atıksulardan eģ zaman aralıklarında alınarak oluģturulan karıģık atıksu numunesidir. Dengeleme Havuzu : Gerek kalite gerekse debi açısından kesiklilik veya aģırı salınımları önlemek ve numune almak, ölçüm yapmak üzere özellikleri; madde:11/2 hükümleri ve/veya idare tarafından belirlenecek yapılardır. Öncelikli Atıksu Kaynakları: Ortalama debisi 50 m³/gün ün üzerinde olan tüm Atıksu Kaynaklarıdır. Önemli Kirletici Kaynak : Atıksu debisi (m³/gün) veya herhangi bir parametre itibariyle (kg/gün) veya baģka uygun bir birim cinsinden ifade edilen kirletici yükü atıksu arıtma tesisine gelen, 30 günlük sürekli iģletme koģullarında arıtma tesisinin uymakla yükümlü olduğu Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği tarih ve sayılı ve Ek 1 Tablo 19) daki herhangi bir parametre cinsinden ifade edilen toplam kirletici yükünün % 10 undan fazla ve debisi ne olursa olsun proses itibariyle atıksularında toksik kirleticiler içeren endüstriyel atıksu kaynaklarını ifade eder. Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma ve Atıksuların Kanalizasyona Bağlantısı Yönergesi 3

5 Yaptırımlar - Kirlilik Önleme Bedeli (KÖB): Bu Talimatname hükümlerine uymayan veya aykırı hareket ettiği tespit edilen atıksu kaynaklarından alınan bedeldir. Tehlikeli ve Zararlı Maddeler: Solunum, sindirim veya deri absorbsiyonu ile akut toksisite, uzun sürede kronik toksisite veya kanserojen etki yapan, biyolojik arıtmaya karsı direnç gösteren, yer altı ve yüzeysel suları kirletmemeleri için özel önlem ve bertaraf iģlemleri gerektiren maddelerdir. Zehirlilik : Zehirli olarak tanımlanan bir maddenin belirli bir konsantrasyondan veya yük değerinden fazla olarak alıcı ortamda bulunmasıyla çeģitli indikatör organizmaların sağlığının ve ekolojik dengenin tehdit edilmesi, akut veya kronik hastalık ve ölümlere yol açması özelliğidir. Yağmur Suyu Kanalı : Ayrık sistem kanalizasyon sistemlerinde yağıģ suları, yüzeysel sular, drenaj suları ile sıcaklığı (>40 C) dıģında baģka kirletici unsur içermeyen soğutma sularını taģıyan kanalları ifade eder. Çevre Kirliliği : Canlıların her türlü faaliyetleri sonucu havada, suda ve toprakta meydana gelen doğal olmayan değiģikliklerle, ekolojik dengenin bozulması ve bu tür faaliyetler sonucu ortaya çıkan salgın hastalıklar, görüntü bozukluğu, koku, gürültü ve çevrede meydana getirdiği diğer istenmeyen sonuçlardır. Çalışan/Yaşayan Sayısı : Üye tesislerde çalıģan/yaģayan sayıları, SGK 4A/4B/4C gibi sosyal güvencesi olanlar, çıraklar, öğrenciler, üç aydan fazla geçici görevlendirme ile üye iģyerinde bulunanlar, üye iģyerlerinin sahipleri, ortakları ve yöneticileri, sosyal güvencesi olmayıp tespit edilen çalıģanlar, lojman, konut ve pansiyonlarda üç aydan fazla konaklayanların tamamını kapsayacaktır. Madde 4 : Yükümlülük ve İlkeler Bu yönetmelik Bandırma Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde aģağıdaki genel hedef ve esaslar doğrultusunda uygulanır Çevrenin korunması ve kirlenmenin önlenmesi konusunda alınacak tedbirlerin bir bütünlük içinde tespiti ve uygulanması esastır Üyelerin kanalizasyon Ģebekesine tek noktadan bağlantısı Ģarttır. Ancak tesisin özelliklerine göre Ġdare nin uygun görmesi halinde birden fazla bağlantı tesis edilebilir. Her bir bağlantı için ayrı bağlantı izni ve deģarj izin belgesi verilir OSB içerisinde kanalizasyon Ģebekesi ile toplanan atıksuların, atıksu arıtma tesisinde arıtılması ile çevre kirliliğini önlemek ve aynı zamanda bu bölgede uygulanan atıksu deģarj kriterlerini sağlayarak cezai duruma sebep olmadan uzaklaģtırılmasını sağlamak Ģarttır Bölge içerisindeki endüstrilerin her türlü atıksularının kanalizasyon Ģebekesine bağlanması zorunludur. Atıksular kesinlikle çevreye boģaltılamaz, fosseptik veya bir baģka depo, sarnıç, varil vb. de toplanamaz Kanalizasyon Ģebekeleri tahrip edilemez ve kullanım amaçları değiģtirilemez Bütün endüstrilerin kanala deģarj standartlarını sağladığı sürece kanalizasyon Ģebekesinden ve arıtma tesislerinden yararlanması bir hak ve mecburiyettir. Sanayici bu tesislerin tüm harcamalarını karģılamakla yükümlü olacaktır. Bu yükümlülük, OSB mevzuatı, çevre mevzuatı ve sanayi giriģimcisi ile Bandırma Organize Sanayi Bölgesi arasında imzalanan Arsa Tahsis SözleĢmesi (Arsa SatıĢ SözleĢmesi), tahsis ve kullanım izinleri ile kira sözleģmeleri ve diğer akitler gereğidir Endüstriyel atıksu hacminin ve kirlilik yüklerinin kaynakta azaltılmasına yönelik her türlü önlem Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma ve Atıksuların Kanalizasyona Bağlantısı Yönergesi 4

6 teģvik edilir Ġdare, sanayi bölgesinin yararlandığı su kaynaklarının korunması ve sorumluluk alanındaki diğer su kaynaklarının (göl, akarsu ve yer altı suları) kullanılmıģ sular ve endüstri atıkları ile kirletilmemesi için mevcut tüm sanayi kuruluģlarının gerekli tedbirleri almalarını ve gerekli ise ön arıtma tesislerini kurmalarını sağlayacaktır Bir endüstriyel atıksuyun kanalizasyon Ģebekesine bağlanabilmesi için; a.) Kanalizasyon Ģebekesinin yapısına ve çalıģmalarına zarar verip engel olmaması, b.) ÇalıĢan personel ve civar halkı için sağlık sorunu yaratmaması, c.) Atıksuların verildiği arıtma tesisinin çalıģmasını, verimini ve tesisten çıkan çamur ve benzeri yan ürünlerin kalitesini olumsuz yönde etkilememesi, d.) Arıtma tesisinde yeterince giderilmeyerek alıcı ortamda olumsuz etkiler yaratabilecek maddeler içermemesi, gerekmektedir. Madde 5 : Atıksu Altyapı Tesislerinden Yararlanma Koşulları Atıksu altyapı tesisleri için bağlantı ve yararlanma ile ilgili haklar ve yükümlülükler aģağıda belirtilmiģtir YapılaĢmıĢ parseller, en geç (1) bir ay içinde bağlantı yapmak zorundadırlar. Bağlantılar Ġdarenin izin ve denetiminde üyeler tarafından yapılacaktır. Ġdare uygun gördüğü durumlarda bu bağlantıyı kendisi yaptırarak bedelini üyeden tahsil edebilir. Bu uygulamalara Ġdare atıksu kaynağının özelliğine göre kendisi karar verir Kanalizasyon Ģebekesi bulunan iki sokaktan cephe alan parsellerin hangi kanal Ģebekesine bağlantı yapacağına idare karar verir ve parsel sahibi bu karara uymak zorundadır. Ayrıca parselin en yakın atıksu sistemine bağlanmasında teknik güçlükler varsa veya bu bağlantı atıksu sistemine zarar verebilecekse, Ġdare bağlantının kanalizasyon Ģebekesinin baģka bir noktasına yapılmasını isteyebilir veya izin verebilir Teknik Ģartlar mevcut bir kanal bağlantısının yenilenmesini, ilavesini gerektiriyorsa üye bu iģleri Ġdare nin istediği Ģekilde ve zamanda yapmak zorundadır Üye kanalizasyon Ģebekesine yapacağı her bir bağlantı için Ġdare nin uygun göreceği yerde ve Ģekilde kontrol bacası oluģturmak zorundadır Atıksuları kanalizasyon Ģebekesine bağlanan üyeler, bu bağlantıyı ve bağlantı üzerindeki diğer özel tesisleri iyi bir Ģekilde muhafaza etmek, parsel kontrol bacasını ve parsel arıtma tesisleri ile ölçüm tesislerini her zaman kontrole hazır halde tutmakla yükümlüdürler Kanalizasyon ġebekesine bağlantısı yapılan üyelerin parselinde önceden mevcut özel atıksu tesisleri ve her nevi atıksu toplama çukurlarından (fosseptik) çalıģmaları Ġdare ce uygun görülmeyenler devre dıģı bırakılır, atıksuları boģaltılır, iç duvarları dezenfekte edilip temizleme iģlemi bitirildikten sonra çukurlar uygun bir malzeme ile (çakıl vb.) doldurularak atıksu bağlantı sisteminin dıģında bırakılır. Bütün bu iģlemlerin üye tarafından yapılması veya yaptırılması zorunludur Üyeler, atıksu parsel bacası ile kanalizasyon Ģebekesi arasında kalan bağlantı kanalının (parsel içerisindeki kanalizasyon Ģebekesinin tamamı dahil) bakım ve iģletilmesini sağlamakla yükümlüdür. Üye bağlantı kanalında meydana gelebilecek tıkanıklıkları açtırmakla yükümlüdür. Parsel bağlantısındaki tıkanıklığın ana kanal Ģebekesine atılmaması gereken atıklardan kaynaklandığı tespit edilirse ve ana kanal Ģebekesi zarar görürse Ġdare tarafından zarar giderilir ve bedeli üyeden Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma ve Atıksuların Kanalizasyona Bağlantısı Yönergesi 5

7 tahsil edilir Üzerinde endüstriyel faaliyet mevcut bulunan taģınmazların atıksuları için bu yönergenin 7. ve 9.maddelerinde belirtilen OSB atıksu altyapı tesislerine bağlantıyla ilgili yasaklara ve kısıtlamalara uyulması ve Ġdare nin izninin alınması Ģartıyla, atıksu altyapı sistemine bağlanması mümkündür. Ġzin Ģartları; üye için, Ġdare tarafından verilecek Atıksu Altyapı Tesisleri Bağlantı Kalite Kontrol Ġzin Belgesi (Kanalizasyon Bağlantı Ġzni) ve yapılacak Bağlantı SözleĢmesi ile belirlenir Bir endüstriyel atıksu kaynağının kanalizasyon sistemine doğrudan bağlanması atıksuların özellikleri açısından Ġdarece uygun görülmemiģ ise, Üye Atıksu Altyapı Tesisleri Bağlantı Kalite Kontrol Ġzin Belgesi (Kanalizasyon Bağlantı Ġzni) nde belirtilen esasları sağlamak üzere, her türlü kuruluģ, iģletme, bakım, kontrol ve belgeleme harcamaları kendilerine ait olan bir ön arıtma sistemini kurmak ve iģletmekle yükümlüdür. Üye gerekli ön arıtma sistemini kurmamakta ısrar ederse, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği nin ilgili maddeleri, arsa tahsis (satıģ) sözleģmesi hükümleri, varsa taahhütname hükümleri ve kirlilik önleme bedeli uygulanır Üyeler; Ön arıtma iģlemi sonrası çıkacak olan çamurları ve diğer katı atık niteliğindeki atıkları bertaraf etmekle sorumlu ve yükümlüdürler. Bu bağlamda Ġdare nin vereceği izine bağlı olarak, ücret karģılığı depolama sahaları ya da çamur giderme tesislerinden yararlanabilecektir. Üyeler, uygulanması öngörülen ön arıtma projesini Ġdare ye sunmak zorundadır. Ġdare ye sunulmuģ olması arıtma tesisinin yeterliliği ve gerekli standartların sağlanması bakımından kirletici kaynakların sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Üyeler gerekli ön arıtma düzenini kurmamakta ısrar ederse, Ġdare 2872 sayılı Çevre Kanununun 15.nci maddesi uyarınca yasal iģlem yapılmasını sağlamak üzere ilgili kurum ve makamlara baģvurur. Bu Üye için Ġdare nin aldığı kararlar, kirlilik önleme bedelleri ve diğer yaptırımlar uygulanır Ön arıtma tesisinden çıkacak çamurlar tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne uygun olarak uzaklaģtırılır Kirletici Kaynak (Üye) nin kiracı olması durumunda mal sahibi de kiracının yerine getirmesi gereken tüm yükümlülüklerinden müģterek ve müteselsil olarak sorumludur. Mal sahibi Ġdare nin istediği bilgi, belge, teminat ve taahhütleri vermek zorundadır. Aksi halde kiracının atıksu bağlantısı yapılamaz. Madde 6 : Atıksu Altyapı Tesislerine Deşarj Koşulları 6.1. Bölge içerisinde bulunan her türlü fabrika, tesis, imalathane, konut, diğer kullanıcılar (kamu kurumları, okullar, teknik altyapı kullanıcıları v.b.), iģletmelerinden oluģan Kirletici Kaynaklar, atıksu arıtma tesisi ve kanalizasyon Ģebekesinden yararlanabilmeleri için, Atıksu Altyapı Tesisleri Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi (Kanalizasyon Bağlantı İzni) almakla yükümlüdürler. Bu izin belgesiyle ilgili detaylı hükümler Madde 7 de verilmiģtir. Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma ve Atıksuların Kanalizasyona Bağlantısı Yönergesi 6

8 6.2. Kanalizasyon Ģebekesine bağlı veya bağlanacak Kirletici Kaynaklar için uygulanacak Atıksu DeĢarj Limitleri aģağıdaki gibidir. TABLO : 1 BANDIRMA ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ FABRĠKA ÇIKIS RÖGARINDA OLMASI GEREKEN MAKSĠMUM ÖN ARITMA KRĠTERLERĠ Parametre Konsantrasyon (mg/l) Yük (kg/gün) Askıda Katı Madde Biyolojik Oksijen İhtiyacı Kimyasal Oksijen İhtiyacı Sıcaklık 40 - ph Toplam Fosfor Toplam Azot Yağ ve Gress Toplam Sülfür 2 3 Antimon (Sb) Arsenik (As) Alüminyum (Al) Bakır (Cu) Bor (B) Civa (Hg) 0, Çinko (Zn) Demir (Fe) Fenol Florür (F) Gümüş (Ag) Kadmiyum (Cd) 0, Kalay (Sn) Kurşun (Pb) Nikel (Ni) Sülfat (SO 4 ) Serbest Klor (S. Cl) Toplam Klor (Cr) Toplam Siyanür (CN) 0, *** Anyonik Yüzey Aktif Maddeler (Deterjan) Biyolojik olarak parçalanması TSE ye göre uygun olmayan maddelerin boşaltımı yasaktır Ġdare, arıtma tesisine gelen toplam kirletici yükleri göz önünde bulundurarak, her bir sanayi Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma ve Atıksuların Kanalizasyona Bağlantısı Yönergesi 7

9 tesisi için Madde 6.2 deki Tablo da (Tablo:1) verilen atıksu deģarj limitlerini daha düģük veya daha yüksek olarak uygulamakta serbest ve yetkilidir. Madde 7 : Atıksu Altyapı Tesisleri Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi (Kanalizasyon Bağlantı İzni) nin Verilmesi ve Denetlenmesi OSB de yer alan tüm üyelerden istenecek Atıksu Altyapı Tesisleri Bağlantı Kalite Kontrol Ġzin Belgesi (Kanalizasyon Bağlantı Ġzni) Ġdare tarafından aģağıdaki esaslara göre verilir ve denetlenir Üyenin atıksu altyapı sistemine bağlantı yapması, kullanması ve bağlı olan parselde yapacağı değiģiklikler, Ġdare nin iznine tabidir. Ġzin talebi sırasında hazırlanacak olan projeler ve Ek-1 de bulunan baģvuru formu idare tarafından ve/veya Ġdare nin uygun göreceği yetkili bir kurum veya kuruluģça incelenerek onaylanır. Ġnceleme bedeli üye tarafından karģılanır. Doğrudan bağlantı yapmak veya mevcut bir parsel içi kanalizasyon üzerinden bağlantı yapmak eģ anlamlıdır Kanalizasyon sistemine atıksu bağlantısı yapılmadan önce gerekli ise ön arıtma/arıtma tesisini, kontrol bacası inģaatını ve kanalizasyon sistemine bağlantıyı Ġdare nin denetimi altında üyenin kendisi yapacaktır. Üyeler daha sonra, kanalizasyona bağlantı izni almak isteyecekler ve Ġdare ye bir örneği Ek-1 de verilen baģvuru formu ile müracaat edeceklerdir BaĢvuru formundaki bilgilerin; doğru olması, istenen biçimde düzenlenmiģ olması ve bu bilgilerin sorumluluğunun Üye yetkilisi veya teknik bir eleman ya da kuruluģça yüklenilmiģ olması Ģarttır Üyenin çıkardığı atıksuların miktar ve özelliklerine iliģkin bilgilerin Ġdare ce yeterli görülmemesi halinde, belgeleme iģlemi bizzat Ġdare veya uygun göreceği yetkili kuruluģ tarafından yapılır ve doğacak masraflar ilgili atıksu kaynağı Üyeden tahsil edilir Ġdare baģvuru formunu inceleyip değerlendirdikten sonra, Madde 6.2 de belirtilen parametreler üzerinden Atıksu Altyapı Tesisleri Bağlantı Kalite Kontrol Ġzin Belgesi (Kanalizasyon Bağlantı Ġzni) düzenler Ġdare düzenlenen her türlü belge, inceleme ve izin için hizmet ya da belge/izin bedeli talep edebilir Ġzinde belirtilen bağlantı yeri ve onaylı projesine uyulmadan ve/veya Atıksu Altyapı Tesisleri Bağlantı Kalite Kontrol Ġzin Belgesi (Kanalizasyon Bağlantı Ġzni) ile izin verilen kirleticiler dıģında, kirletici parametreler taģıyan atıksular için kanalizasyon Ģebekesinden yararlanılması yasaktır. Bu durumun tespiti halinde; ilave bedel ve/veya kirlilik önleme bedeli tahsil edilir ve/veya gerek görülürse Yönetim Kurulu kararıyla üyenin elektrik ve suyu kesilir, altyapı hizmetlerinden yararlanması durdurulur. Üye, kanalizasyona bağlantıdan önce gerekli ön arıtma veya özel arıtma tesisi sistemlerini kurmak ve iģletmekle yükümlüdür Yukarıda belirtilen izin sırasında belirlenen Ģartların sağlanması ve gerekli ön arıtma tesislerinin kurulup iģletmeye hazır hale getirilmesi, mükelleflerin atıksu yönünden gerekli iģletme ve kullanım izinlerini almayı talep etmeyi hak kazandıkları anlamına gelir Bu Yönerge yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, atıksu üreten üye, önceden DeĢarj Ġzin Belgesini almıģ olsa dahi, Ġdare ye en geç 30 gün içinde müracaat eder. Ġdare bu baģvuruları, baģvuru tarihinden en geç 45 gün içinde değerlendirir ve Ek-2 de verilen Atıksu Bağlantı SözleĢmesi yapılarak sonuca bağlar Kontrol bacası, sayaç, debimetre, ph ölçüm cihazı ve benzeri gibi ölçüm cihazlarının konabileceği büyüklükte ve Ġdare tarafından belirtildiği Ģekilde dizayn edilir. Üye, varsa ön arıtma tesisi ile kontrol bacasını muhafaza etmek, ölçüm tesislerini her zaman kontrole hazır halde Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma ve Atıksuların Kanalizasyona Bağlantısı Yönergesi 8

10 tutmakla yükümlüdür Ġdare gerekli gördüğü hallerde madde:17/10 da belirtilen ölçüm aralığından bağımsız olarak istediği analizleri, bedeli üyeye ait olmak üzere, yapar veya yaptırabilir Ġdare atıksu sistemini kontrol etme yetkisine sahiptir. Kontrol ile görevlendirilen personel, sistemin bütün kısımlarını kontrol etmek yetki ve mecburiyetindedir. Görevliler, fabrikanın iģletme ve tesislerini izne gerek olmadan iģletmenin ve tesislerin faaliyette olduğu ve olmadığı saatlerde kontrol edebilirler. Üye, kontrol ve muayene için anlayıģlı ve yardımcı olmak, denetim ve kontrole gelen görevlilere geciktirmeden iģletme düzenini göstermek, gerekli ve doğru bilgileri vermek mecburiyetindedir. Ġdare bir veya birkaç defalık veya periyodik su numunesi alma yetkisine sahiptir. Numune analizinin bedeli üye tarafından ödenir Üyenin atıksu arıtma tesisi ya da ön arıtma tesisi varsa; buna ait teknik bilgi ve dokümanları bir rapor halinde Ġdare ye verir. Atıksu arıtma tesisi kapasitesi veya prosesinde yapılacak değiģiklikler önceden Ġdare ye bildirilir. Aylık raporlar halinde atıksu arıtma tesisi giriģ debi ve kirlilik parametre değerleri Ġdare ye verilir Ġdare, ani deģarj ve dökülmelerin olabileceği veya gerekli gördüğü kaynaklar için ilave tedbir isteyebilir Atıksu Altyapı Tesisleri Bağlantı Kalite Kontrol Ġzin Belgesi (Kanalizasyon Bağlantı Ġzni) en fazla üç yıllık süreler için geçerlidir. Her süre bitiminde Ġdare Ģartları yeniden inceleyerek izinleri yeniler. Ayrıca, üretim miktar ve düzeninde veya faaliyet türünde değiģiklik yapacak olan endüstriler 6 (altı)ay önceden Ġdare ye müracaat ederek izin belgelerini yeniletmek mecburiyetindedir Atıksu Altyapı Tesisleri Bağlantı Kalite Kontrol Ġzin Belgesi (Kanalizasyon Bağlantı Ġzni) nin yenilenmesi sırasında ön arıtma ve özel arıtma sistemlerinin tetkiki ve teknik açıdan uygun bir biçimde iģletildiğinin tespiti gereklidir. Olumlu muayene raporu alamayan iģletmelerin izin belgeleri yenilenmez Ġdare tarafından uygun görüldüğü takdirde üyelere süresi 60 (altmıģ) günü geçmemek üzere süreli ve sonradan iptal edilmek üzere Geçici Bağlantı Ġzni verilebilir. Geçici Bağlantı Ġzni verilebilmesi için kesinlikle noter aracılığı ile taahhütname alınır. Taahhütname Ģartları idare tarafından belirlenir. Taahhütnameye uyulmaması halinde ilgili madde hükümleri uygulanması ile birlikte; geçici bağlantı izni iptal edilerek üyenin altyapı tesislerini kullanımına son verilir Üye kanalizasyon sistemine bağlantısını tamamlayıp, Atıksu Altyapı Tesisleri Bağlantı Kalite Kontrol Ġzin Belgesi (Kanalizasyon Bağlantı Ġzni) aldıktan sonra, bu Talimatnamede belirtilen hükümlere uygun faaliyet göstermediği tespit edildiği takdirde, Üye nin kanalizasyona bağlantı bacası kapatılarak 19. maddedeki yaptırımlar uygulanır Ġdare tarafından kirlilik kaynağı üyenin ve OSB atıksu arıtma tesisinin özellikleri ve mevcut durumu dikkate alınarak Üye den ek taahhütname istenebilir. Ek taahhütnamenin Ģekli ve Ģartları idare tarafından belirlenir. Aksi takdirde 19. maddedeki yaptırımlar uygulanır. Madde 8 : Üyelere Ait Olan Atıksu ve Ön Arıtma Tesislerinin Teknik Sorumluluğu Üye yapı kullanma izni almadan, ön arıtma tesisini ve atıksu tesisinin iģletmeye alamaz. Ön arıtma tesisine ve atık su tesisine yapı kullanma izni verilmiģ olması Ģantiye Ģefi, proje mühendisi, müteahhit ve üyenin diğer yasal sorumluluklarını, teknik esaslara ve projelere uygun iģ yapmak Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma ve Atıksuların Kanalizasyona Bağlantısı Yönergesi 9

11 sorumluluğunu ortadan kaldırmaz, sona erdirmez. Çevre mevzuatı gereği çevre görevlisi bulundurma zorunluluğu bulunan tesislerin kriterlere ve mevzuata uygun çevre görevlisi bulundurması ya da çevre danıģmanlık firmalarından hizmet satın alması Ģarttır. Çevre görevlisi ya da danıģman Ģirket ile yapılacak sözleģmelerin ve değiģikliklerin 10 gün içerisinde Ġdare ye belgeleri ile bildirilmesi Ģarttır. Madde 9 : Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı ile ilgili Kısıtlamalar Atıksuların toplanma ve bertaraf tesislerine bağlanmasında aģağıdaki kısıtlamalara uyulması mecburidir Kanalizasyon ġebekesine Müdahale : Ġdare nin yazılı izni olmadıkça hiçbir resmi yada özel kiģi veya kuruluģ tarafından kanalizasyon sistemine müdahale edilemez, muayene ve baca kapakları açılamaz, geçtiği yerler kazılamaz, Ģebekelerin güzergahı değiģtirilemez, bağlantı bacası ve yeni Ģebeke inģa edilemez ve Ģebeke sistemine bağlanılamaz. Herhangi bir maksatla kullanılmak için kanalizasyon Ģebekesinden su alınamaz Seyreltme : DeĢarj standartlarının sağlanması ve ön arıtma gereğini ortadan kaldırmak üzere, atıksuların yağmur suları, soğutma suları, az kirli yıkama suları ve buna benzer az kirli sularla seyreltilmesi kesinlikle yasaktır Yağmursuyu Bağlantıları : Bölgede yağmur suları ve kirli olmayan tüm diğer yüzeysel drenaj suları atıksu kanallarına bağlanamaz. Bunların yağmursuyu kanallarına ve rögarlarına bağlantısı hak ve mecburiyettir. Yağmursuyu Ģebekesinin ayrı olmadığı hallerde Ġdare nin izni alınarak bağlantı yapılabilir. Yağmursuyu hatlarına hiçbir Ģekilde atıksu deģarjı yapılamaz Atıksu arıtma tesisinin iģletilmesi yönünden veya alıcı ortamın taģıdığı özellikler nedeniyle gerek duyulduğunda Ġdare bazı özel durumlar için Madde 5 te belirlenen Ģartların ötesinde de isteklerde bulunabilir Atıksu kaynaklarının (Üyeler in), ön arıtma tesisini çalıģtırmaması ve/veya by-pass yaparak, atıksularını, doğrudan veya dolaylı yollarla kanalizasyon sistemlerine veya alıcı ortama deģarj etmesi kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde 19. maddedeki yaptırımlar uygulanır. Madde 10 : Kanalizasyon Şebekesine Verilmeyecek Atıklar, Artıklar ve Diğer Maddeler Arıtma tesisinin arıtma verimini düģüren, çamur tesislerinin iģletilmesini veya çamur bertarafını olumsuz yönde etkileyen maddeler, atık su arıtma tesisini veya ünitelerini tahrip eden, fonksiyonlarını ve bakımlarını engelleyip, zorlaģtıran, tehlikeye sokan maddeler ve bu tesislerde çalıģan personele ve alıcı ortamın kalitesine zarar veren maddelerin kanalizasyon Ģebekesine verilmesi yasaktır. AĢağıda sıralanan atık, artık ve diğer maddeler hiçbir Ģekilde kanalizasyon Ģebekesine verilemez Özellikle yanma ve patlama tehlikesi yaratan veya zehirli olan maddeler, fuel oil, benzin, nafta, motorin, benzol, solventler, karpit, fenol, petrol, zehirli maddeler, her türlü yağlar, gresler, asitler, bazlar, ağır metal tuzları, pestisitler veya benzeri toksik kimyasal maddeler, yıkama sonrası proseslerden oluģan seyrelmiģ kan haricindeki kanlı atıklar, hastalık mikrobu taģıyan maddeler, Gaz fazına geçebilen, duman oluģturan, koku çıkaran, zehirli etkileri nedeni ile sağlık sakıncaları yaratan ve bu nedenle kanallara giriģi, bakım ve onarımı engelleyen her türlü madde, Kanal Ģebekesinde tıkanmaya yol açabilecek, normal su akımını ve kanal fonksiyonunu engelleyecek kıl, tüy, lif, kum, curuf, toprak, metal, cam, süprüntü, moloz, mermer-tas atıkları Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma ve Atıksuların Kanalizasyona Bağlantısı Yönergesi 10

12 (mermer tozu, mermer çamuru vb.), hayvan dıģkısı, mutfak artığı, selüloz, katran, saman, talaģı, plastik, metal ve tahta parçaları, hayvan ölüsü, iģkembe içi, üzüm posası, meyve-sebze posası ve çürükleri, her türlü bitki posası, mayalı artıklar, çamurlar, buz artıkları, kağıt tabaklar, bardaklar, süt kapları, bitki artıkları, paçavra, odun, plastikler, gübre, yağ küspeleri, hayvan yemi, çeģitli gıda artıkları, ambalaj malzemeleri, ipli-kumaģ, deri, beton, harç atıkları ve benzeri her türlü katı madde ve malzemeler, Kanal yapısını bozucu, aģındırıcı, korozif maddeler, alkaliler, asitler, ph değeri 6 dan düģük, 10 dan yüksek ve boģaldıkları kanalizasyon sisteminde 1000 mg/lt den fazla sülfat konsantrasyonu oluģturacak atıklar, Sıcaklığı 5 o C ile 30 o C arasında değiģen, çöken, katılaģan, viskoz hale geçen, kanal cidarlarında katı veya viskoz tabakalar oluģturabilecek her türlü madde, o C den daha sıcak sular, Radyoaktif özelliğe sahip maddeler, Dünya Sağlık TeĢkilatı ve diğer uluslararası geçerli standartlar ile ulusal mevzuat ve standartlara göre tehlikeli ve zararlı atık sınıfına giren tüm atıklar, Kanalizasyon Ģebekesine deģarj ve arazi dıģındaki alıcı ortam söz konusu olduğunda ön arıtma veya arıtma tesisi çamurları ile bekletme depoları ve septik tanklarda oluģan çamurlar (Bu çamurlar tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne uygun olarak uzaklaģtırılır.) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında tanımlanan tüm atıklar, Her türlü katı-parça atık ve artıklar, OSB nin yazılı izni olmadan kirletici maddeler ihtiva etmeyen soğutma suları, Madde 6/2 de yer alan Tablo1 de yer alan kriterleri aģan her türlü atıksular, Aksi takdirde 19. maddedeki yaptırımlar uygulanır. Üye; bu maddede belirtilen atıkların OSB kanalizasyon sistemine verilmesi halinde; kanalizasyon Ģebekesinde, merkezi arıtma tesisinde, kanalizasyon Ģebekesi ve merkezi arıtma tesisini kullanan diğer üyelerde, merkezi arıtma tesisi ile alıcı ortam arasında ve alıcı ortamda oluģacak tüm hasar ve zararlardan, bu hasar ve zararlardan doğan ve Ġdare tarafından ödenen cezalardan doğrudan sorumludur. Madde 11 : Atıksu Altyapı Sistemine Bağlantı ile İlgili Özel Yasaklar Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu DeĢarj Limitlerinin üzerinde kalan atıksu kaynaklarının sorumluları Atıksu Altyapı Tesisleri Bağlantı Kalite Kontrol Ġzin Belgesi (Kanalizasyon Bağlantı Ġzni) nde belirtilen esaslara uyabilmek için, her türlü kurma, iģletme, bakım, kontrol ve belgeleme harcamaları kendilerine ait olmak üzere gerekli ön arıtma sistemleri kurar ve iģletirler. Uygulanması öngörülen ön arıtma sistemi Ġdare nin denetimine tabidir Gerek kalite gerekse debi açısından kesiklilik veya aģırı salınımlar gösteren iģletmeler, ön arıtma tesislerinin gerekli olup olmadığına bakılmaksızın, bir dengeleme havuzu inģa etmek mecburiyetindedir. Dengeleme havuzlarının hacimleri, günlük toplam debinin en az dörtte ikisi (2/4) Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma ve Atıksuların Kanalizasyona Bağlantısı Yönergesi 11

13 kadar olan kısmını tutacak büyüklükte olacaktır. Kapasitesi uygun olmak Ģartıyla, tesislerin mevcut sızdırmaz fosseptiklerinin, dengeleme havuzuna dönüģtürülmesi mümkündür Üyeler bağlantı rögarlarından önce atıksu içerisinden gelmesi muhtemel kaba atıkları tutması için temizlenebilir kaba ve/veya ince ızgara koymak zorundadır Üyeler, OSB atıksu deģarj limitlerine uyabilmek için atıksu altyapı sistemlerine bağlantıdan önce aģağıdaki verilen esaslar çerçevesinde yüzer madde tutucuları yapmak ve iģletmek mecburiyetindedir; a) TaĢınmaz içinde atıksuya karıģan madeni yağ, hafif sıvılar, ham petrol, benzin, benzol, fueloil ve benzeri petrol artıklarını tutacak hazneli yüzer madde tutucuların yapılması, iģletilmesi, bakım ve gerektiğinde yenilenmesi mecburidir. b) Yemek fabrikaları, küçük yağ iģletmeleri, büyük iģletmelerin yemekhaneleri, et-tavuk v.b. iģleme tesisleri gibi yağ ve yüzer madde içeren atıksuları topluca atan yerlerde de (a) bendindeki gibi yağ tutucular yapılması mecburidir. c) Çamur hazneli yüzer madde tutucular, atıksu kaynağı sorumluları tarafından gerektiğinde boģaltılır ve temizlenir, kesinlikle kanalizasyona verilmez. Ġhmaller sonucunda OSB nin merkezi atıksu sisteminde ortaya çıkacak her türlü zararlar, Üyeler tarafından Ġdare ye ödenir. Bu tesislerde tutulan maddelerin bertarafı için katı artık bertaraf teknikleri ve mevzuatı geçerlidir. Aksi takdirde 19. maddedeki yaptırımlar uygulanır. Madde 12 : Arıtma Tesisi Yatırımına Katılma Payı ton/gün kapasiteli olarak inģaa edilen Bandırma OSB Biyolojik ve Fiziksel Atıksu Arıtma Tesisi yatırımına ve daha sonra bu tesise yapılacak olan ilave yatırımlara Üyeler ; maliyetin %25 ini parsel büyüklüğüne, %75 ini ise atıksu arıtma tesisinin teknik özelliği dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenecek debi ve kirlilik yükünün oranlarına göre katılır. Bu yatırım bedeline katılım miktarının tahsilinde; katılımcının tesisini faaliyete geçirip geçirmediği dikkate alınmaz. OSB Kanunu, OSB Uygulama Yönetmeliği ve ilgili mevzuatta değiģiklik olursa yeni mevzuat hükümleri ve Yönetim Kurulu ve/veya MüteĢebbis Heyet kararı ile bu hesaplama yöntemi değiģtirilir. Madde 13 : Tarife Esasları Atıksuların uzaklaģtırılması ve arıtılması tarifesi, Ġdare nin uygun gördüğü süreler için belirlenecektir. Atıksu Arıtma Tesisi iģletme maliyetine: iģletmede ve laboratuvarda kullanılan kimyasal madde giderleri, her türlü enerji ve su masrafları, personel, numune alma, ölçüm, analiz, bakım, onarım, amortisman, yenileme, ıslah, eğitim, çamur uzaklaģtırma ve Balıkesir Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü nün denetim sonucunda yapmıģ olduğu analiz bedeli gibi genel giderler ile görünen ve görünmeyen giderler dahil olacaktır. Madde 14 : Atıksu Tarifesi ve Miktarı Atıksu Tarifesi : Bölge içerisindeki tüm Üyeler tükettiği kadar suyu kirleteceğinden bunların uzaklaģtırılması ve arıtılması için iģletme gideri ödemekle yükümlüdür. Yapılan masrafların karģılığı (iģletme bedeli) üyelerden aģağıdaki esaslar dahilinde tahsil olunur Atıksu Miktarı; a) Üyenin Tükettiği suyun miktarının %90 ı atıksu miktarı olarak belirlenir. (Su tüketiminde Ģehir suyu, Ģebeke suyu, sondaj suyu, arıtılan sular ve taģınan sular v.b.) Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma ve Atıksuların Kanalizasyona Bağlantısı Yönergesi 12

14 b) Tükettiği suyun tamamını atıksu olarak vermediğini iddia eden Üyeler bu durumu masrafları kendine ait olmak üzere Ġdare nin uygun gördüğü bir kuruluģtan ekspertiz raporu getirerek Ġdare ye ispat etmek ve atılan miktarı tayin etmek için debi ölçer takmak zorundadır. Atıksu miktarı, Ġdare tarafından ölçülür duruma gelinceye kadar Üyenin aylık su tüketiminin %90 ı atıksu miktarı olarak kabul edilir. c) YeĢil alan ve ağaçlandırması bulunan üyelerin; yeģil alan sulaması için ayrı sayaç takmaları halinde bu sayaçlardan geçen su miktarı için atıksu bedeli alınmaz. Ayrı su sayacı olmayan üyeler için Nisan ve Ekim ayları arasındaki m 2 ye düģen sulama miktarı: 7 lt/m²-gün kabul edilerek, üyenin müracaatı üzerine atıksu miktarından düģülür. Üyenin müracaat sırasında yeģil alanlarına ait planlarını idareye sunması, bu yeģil alanların dikim ve bakımını yapıyor olması gerekmektedir. Ġdarece yapılacak kontroller sonucunda tespit edilen alanlar için bu uygulamanın yapılması söz konusudur. Aksi takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır. Madde 15 : İşletme Gideri (İG) ve Hesap Esasları ĠĢletme Gideri (ĠG) Tespit Esasları : Ġdare, toplu atıksu altyapı tesisinin kullanılmasından dolayı, bu tesislere ait iģletme gideri olarak, Atıksu Altyapı Tesisi ĠĢletme Giderleri (ĠG) talep eder. Bu (ĠG) iģletme gideri borçluları atıksuyu oluģturan üye veya üyeler (kirlilik kaynakları) dır. Parsel sahibinin değiģmesi durumunda ĠG bedelini ay sonuna kadar eski borçlu öder. Ancak; yeni üye de, bu borcu rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla, ödemekle yükümlüdür ĠG Bedeli Ölçüsü : ĠG belirlenmesinde aģağıdaki esaslardan hareket edilir. A) Evsel Atıksu ĠG Bedeli Hesaplanması: Atıksu altyapı tesisi ĠG birim bedelinin çalıģan/yasayan sayısı ya da su tüketimi baz alınarak hesaplanan birim iģletme maliyetidir. ĠG payı için aģağıda verilen hesap esasları kullanılır. ĠG = k.q.a Bu formülde, Q (kiģi) = Tespit edilen çalıģan/yaģayan sayısı Q (m³) = Kullanılan su miktarı A (TL/kiĢi ve m³) = KiĢi sayısına ya da su tüketimine göre belirlenen birim iģletme maliyetidir. k = Birim maliyetlerle hesaplanan iģletme bedellerini, tahsil edilmesine kadar geçen süre için Ġdare tarafından DĠE verileri göz önüne alınarak belirlenen yıllık sabit katsayı (Ġlk dönem olarak 1 belirlenir, Ġdare tarafından gerektiği dönemlerde kullanılır.) B) Evsel ve Endüstriyel Atıksu altyapı tesisi ĠG Bedeli hesaplanması: Atıksu kaynağında oluģan ve OSB de yer alan üyelerin aylık su tüketim miktarının % 90 ı ya da tesislerde bulunan debimetre ve atıksu sayaçlarındaki değerler üzerinden hesaplanır. ĠG miktarı ile ilgili 15.4.(F) maddesi durumunda ise oluģan atıksu miktarının yanı sıra kirlilik parametrelerinin konsantrasyonları da dikkate alınarak hesaplanır. C) ĠG bedeline esas teģkil eden, oluģan atıksu miktarının, Bölge içme suyu Ģebekesinden çekilen su miktarı üzerinden hesaplanamadığı durumlarda, üyeler Ġdare nin isteği üzerine, masrafları kendilerine ait olmak üzere, uygun debi ve diğer ölçü aletlerini kurmak ve çalıģtırmak mecburiyetindedirler. Ġdare, üyenin su kullanım durumuna göre özellikle küçük atıksu kaynaklarında debi ölçümü yerine su tüketim beyanlarını esas alabilir. Ayrıca sorumlular yerinde ölçüm ve/veya numune alma cihazlarını kurmak, sürekli bakımını yapmak ve çalıģır vaziyette bulundurmakla yükümlüdürler. Üyeler, alınan numuneleri Ġdare nin uygun görmesi kaydı ile tesisin kendi laboratuvarlarında veya dıģarıda bir laboratuvarda periyodik olarak analiz yaptırarak, ölçüm sonuçlarının kayıtlarını iģletme defterinde bulundurmak mecburiyetindedirler ĠG de DeğiĢiklik : Ġdare, ĠG ödemelerinde aģağıdaki esaslar dahilinde değiģiklik yapabilir; Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma ve Atıksuların Kanalizasyona Bağlantısı Yönergesi 13

15 Borca esas olmak üzere belirlenmiģ atıksu miktarını, kısmen veya tamamen atıksu altyapı sistemine verilmediğinin, konsantrasyon değiģikliklerinin ispatı halinde, atıksu altyapı tesislerine deģarj edilmeyen miktarlar için üyenin müracaatı üzerine değiģiklik yapılır ĠG Bedeli Hesap Esasları : ĠG miktarının belirlenmesi, Ġdare nin yetkisindedir. Toplama, iletim ve toplu arıtma için tahsil olunacak ĠG miktarı aģağıdaki Ģekilde belirlenir; A) Atıksu altyapı tesisi ĠG birim ödeme miktarı, oluģan atıksuyun beher m 3 ü baģına A (TL/m3) dır. B) Merkezi atıksu altyapı sistemine Kanalizasyona DeĢarj Limitlerini aģan daha kirli bir atıksu boģaltıyorsa ĠG ödeme miktarı artar. Kirlilik miktarı ölçülerek belirlenemiyorsa, ortalama kirlilik miktarı benzer atıksu üretimlerindeki tecrübelere göre ve kabule dayalı olarak Ġdare tarafından tespit edilir. C) ĠG mükellefi, Ġdare ce öngörülen programa göre yapılan ölçüm sonuçlarında B bendinde bahsi geçen kabule göre veya ölçümlere dayalı olarak belirlenen kirlilik yükü değerlerinde düģme meydana geldiğini ispatlarsa, ĠG tutarı ölçüm sonuçlarına göre yeniden hesaplanır. D) Bandırma OSB Yönetim Kurulu uygun görerek Bandırma OSB MüteĢebbis Heyet tarafından onaylandığı takdirde bölge genelinde kanalizasyona kirlilik yükü düģük atık su veren kullanıcılar (sanayim tesisleri ve diğer kullanıcılar) için sadece yaģayan sayısı baz alınarak atıksu iģletme giderlerine katılım payı alınabilir. Yönetim Kurulu gerek duyarsa bazı tesislerden (sulu gıda üretim tesisleri, süt ve süt ürünleri tesisleri, yemek üretim tesisleri ve atıksu miktarı yüksek olan diğer tesisler) diğerlerine göre daha yüksek katılım payı isteyebilir. Bu uygulama üyenin ön arıtma tesisi yaptırma mecburiyetini ortadan kaldırmaz, üyeden aģırı kirlilik bedeli farkı alınmasına engel olmaz. E) Öncelikli atıksu kaynakları ve önemli kirletici kaynaklar Ġdare tarafından ayrıca değerlendirilir. Arıtma tesisi ve kanalizasyon Ģebekesinin yatırım ve iģletme maliyetini tam olarak karģılayabilmek için Ġdare tarafından bu yönergedeki usul ve esaslara bağlı kalınarak farklı uygulamalar ve farklı hesaplamalar yapılabilir. F) Prosesten kaynaklanan atıksuları olan iģletmelerde karakteristiklerini aģan kirletici unsurlar için ilave ücret alınır. Sanayi atıksularının ĠG aģağıdaki formüle göre hesaplanır İG = Q(A+A ) Bu formülde, Q(m3)= Hesap dönemi içinde tüketilen su miktarının % 90 ı ya da tesislerde bulunan debimetre ve atıksu sayaçlarındaki değerler, A (TL/m3)= Ġdare tarafından her dönem (yıl veya ay) için belirlenecek olan birim iģletme maliyeti, A (TL/m3)= Sanayi kuruluģlarından çıkan atıksuyun evsel karakterdeki kirliliği aģan unsurları için hesaplanacak ek birim iģletme maliyetidir. Bu değerin hesaplanmasında, sanayi atıksuyunun kimyasal oksijen ihtiyacı, askıda katı madde konsantrasyonu ve bunlar haricindeki madde 6.2 de yer alan Tablo:1 deki limitleri aģan diğer konsantrasyonlar dikkate alınır Kirlilik Değerleri; Yüksek kirlilik içeren atıksularda 500 mg/l lik KOI ve 200 mg/l AKM eģik değeri olarak saptanır. Bunun üzerinde ölçülen değerler aģırı kirli olarak sınıflandırılır. Bu durumdaki üyelerden atıksu bedeline ilave olarak aģırı kirlilik farkı bedeli alınır AĢırı Kirlilik Farkı; Alt limit kirlilik değerinden daha yüksek kirlenmede Kimyasal Oksijen Ġhtiyacı (KOI) >800 mg/l, Askıda Katı Madde (AKM)>350 mg/l atıksu tarifesi su Ģekilde artar; a) Atıksuda toplam askıda katı madde (AKM) miktarı : mg/l den az ise; atıksu bedeline bir ilave yapılmaz mg/l ile 500 mg/l arasındaki AKM için, atıksu bedeli % 15 fazlası ile tahsil edilir. Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma ve Atıksuların Kanalizasyona Bağlantısı Yönergesi 14

16 3. Ġlave her 200 mg/l AKM artısı için her defasında atıksu bedeli % 10 arttırılarak tahsil edilir. 4. Ara değerler için ise; lineer orantı kurularak artıģ hesapları yapılacaktır. b) Atıksuda kimyasal oksijen ihtiyacı (KOI): mg/l den az ise; atıksu bedeline bir ilave yapılmaz mg/l ile 1000 mg/l arasındaki KOI için atıksu bedeli % 15 fazlası ile tahsil edilir. 3. Ġlave her 300 mg/l KOI için her defasında atıksu bedeli % 10 arttırılarak tahsil edilir. 4. Ara değerler için ise; lineer orantı kurularak artıģ hesapları yapılacaktır. c) AĢırı kirlilik farkı yönünden: Kimyasal Oksijen Ġhtiyacı (KOI) ve Askıda Katı Madde (AKM) olarak her ikisi de mevcut ise; üyeden her ikisi için de ayrı ilave bedel tahsil edilir. d) Kanalizasyona deģarj limitleri tablosunda (Madde 6.2.) verilmiģ olan diğer parametrelerin aģılması halinde her birisi için ilave % 15 bedel tahsil edilecektir ĠG Borcunun oluģması ve vadesi: ĠG borcunun oluģması ve vadesine ait esaslar aģağıdaki Ģekildedir. A) ĠG borcu bağlantı izninin veya bağlantı kalite kontrol izninin verildiği tarihte baslar. Kanalizasyon bağlantısı yapıldığı tarih ile kanalizasyon bağlantı izninin verildiği tarih da ĠG tahsil edilir. B) Her ödeme/tahakkuk dönemi için su kullanımı veya çalıģan sayısı belirlenir ve ilgili maddeler uyarınca atıksu borcu hesaplanır. C) ĠG ödemesinin borç bildiriminin verilmesinden itibaren en fazla 15 (on beģ) gün vadesi vardır. Ödemelerin aralığı ve Ģartları Ġdare tarafından belirlenir. Yeni dönemde analiz ve ölçüm yapılmamıģ ise, ödemeler bir önceki döneme ait analiz ve ölçümlere göre ya da Ġdare ve Bandırma OSB MüteĢebbis Heyet tarafından belirlenen yöntem ve Ģartlara göre hesaplanır. D) Ödemelerin peģin ya da taksitli olmasına, taksit sayısı ve ödeme aralığına Ġdare karar verir. E) Her ödeme dönemi için tüketilen su miktarı ve çalıģan/yaģayan sayısı belirlenip ilgili maddeler uyarınca atıksu borcu hesaplanır. F) ĠG nin ve taksitlerine ait olan faturaların düzenlenmesinde yapılması muhtemel hatalar o faturanın iadesine veya ödenmemesine sebep teģkil etmez. Gönderilen faturanın tutarı kesinlikle ödenecektir. Faturanın iadesi veya yazıģmalar nedeniyle fatura tutarının ödenmesi geciktiği takdirde Ġdare nin belirlediği oranda gecikme zammı uygulanacaktır. Faturanın ihbar edildiği tarihten itibaren yedi(7) gün içerisinde yapılacak itirazlar tetkik edilecek ve geçerli görülürse takip eden faturanın düzenlenmesinde dikkate alınacak veya hatalı görülen faturanın düzeltilmesi yönüne gidilecektir. Düzeltilerek iptal edilen ilk fatura tutarı, müģteri tarafından ödenmiģ ilk düzeltilmiģ fatura ile itiraz edilen fatura arasında meydana gelebilecek fark, müģteri lehine olduğu takdirde önceki dönemlerden kalan borcu varsa bu borcuna mahsup edilecek, Ģayet böyle bir borcu yoksa gelecek dönem için düzenlenecek fatura tutarını müģteri lehine doğan fark kadar noksan ödeyerek itfa edilmiģ olacaktır. Düzeltme nedeni ile müģteri aleyhine fark doğarsa, müģteri farkı düzeltme faturasının ihbar tarihini takip eden 15 gün içinde Ġdare nin bankalardaki hesap numaralarına ödeyecektir. Düzeltilerek iptal edilen ilk faturanın aslı müģteri tarafından Ġdare ye iade edilecektir. Ancak ilk faturanın iadesi kayıtlara geçmiģ olması nedeni ile mümkün olamıyorsa müģteri düzeltme faturası ile birlikte faturayı nezdinde alıkoyar ve bu durum yazı ile BOSB ye bildirir. G) Taksitlerden her hangi birinin Ġdare ye ödenmesi daha önceki faturaların ödenmiģ olduğu anlamına gelmez. Abone eline geçmeyen fatura veya faturaları Ġdare ye bildirecektir. H) Abonenin faturalar üzerindeki fatura bedelini Ġdare nin banka Ģubesindeki hesaplarına son Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma ve Atıksuların Kanalizasyona Bağlantısı Yönergesi 15

17 ödeme tarihine kadar ödemiģ olması Ģarttır. Gecikme zammı hesabında fatura bedelinin banka hesabına geçtiği tarih esas alınır. İ) ĠG tutarının yapılan uyarılara rağmen ödenmemesi halinde kullanıcının elektrik ve su bağlantıları kesilerek altyapı hizmeti durdurulur. J) Ġdare üyeden iki aylık fatura tutarı kadar güvence bedeli alabilir. Güvence bedelinin alım Ģartlarını Ġdare belirler. Madde 16 : Bildirme Mecburiyeti AĢağıdaki durumların Üye tarafından Ġdare ye ve 3. bentlerindeki hallerde 1 (bir) ay içerisinde, 4. ve 5. bentlerindeki hallerde ise derhal bildirilmesi zorunludur Atıksu altyapı sistemine bağlı bir taģınmazın satın alınması, devredilmesi veya kullanım seklinde diğer değiģikliklerin meydana gelmesi durumunda, Özel temin edilen suyun atıksu altyapı sistemine bağlı olan taģınmazda kullanılması durumunda, OluĢan atıksuyun, kirlilik değerini değiģtirebilecek üretimde yapılan eklemeler, çıkarmalar ve iģletme giderine yansıyacak her türlü değiģiklikler, ĠĢletme arızaları veya bağlantı kanalında belirlenen arızaların ortaya çıkması, atıksuyun özellikleri, debisi ve miktarında değiģiklikler olması ve zararlı ve tehlikeli maddelerin toplu atıksu sistemine, herhangi bir nedenle ulaģması durumunda, Parseldeki ön arıtma tesisi tamamen, kısmen veya geçici olarak iģletme dıģı bırakılmıģsa, durum acilen Ġdare ye bildirilerek bağlantı kanalının zamanında kapatılması ve zararların önlenmesi sağlanmalıdır. Madde 17 : Kontrol Düzeni ve Denetleme Denetimin amacı, Atıksu Kaynaklarının Tablo 1 de verilen ön arıtma standartlarına uygunluğunun kontrolü ve Kanalizasyon Sistemi ile Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi nin yatırım ve iģletme bedellerinin karģılanması amacıyla tahakkuk ettirilecek olan ĠĢleme gideri nin debi ve kirlilik ölçüsünde ve hakkaniyetli bir biçimde Atıksu Kaynakları arasında pay edilmesinin sağlanmasıdır. Toplu atıksu altyapı sistemlerini kullananlar, aģağıda ayrıntıları verilen denetim esaslarına tabidirler Ġdare, 2872 sayılı Çevre Kanununun 26 ve aynı kanunun 3416 sayılı Kanunla değiģik 12 nci maddelerine dayanarak izne tabi parsel atıksu tesislerinde uygun gördüğü aralıklarda ve düzenekte bizzat örnek almak, ölçüm yapmak veya yaptırmak suretiyle, atıksu niteliğinin Atıksu Altyapı Tesisleri Bağlantı Kalite Kontrol Ġzin Belgesi (Kanalizasyon Bağlantı Ġzni) ne ve tutulan kayıtların beyanına uygun olup, olmadığını denetler. Ġdare bu kapsamda ilave bir çalıģmaya ihtiyaç gördüğü takdirde, harcamaların ilgili atıksu kaynağı sorumlusu tarafından karģılanması Ģartıyla, bir denetim çalıģması yapar veya uygun göreceği yetkili bir kuruluģa yaptırır ve bedeli üye tarafından karģılanır Ġdare parsellerdeki atıksu sistemini kontrol etme yetkisine sahiptir. Kontrol ile görevlendirilen personel, sistemin bütün kısımlarını kontrol etmekle yetkili ve zorunludur. Görevliler: Üyelerin, tesislerin ve iģyerlerinin iznine gerek olmadan atıksu kaynağının açık olduğu çalıģma saatlerinde denetim yapabilirler. Üye ve görevli elemanları, kontrol ve muayene için anlayıģlı ve yardımcı olmak ve kontrole gelen görevlilere iģletme düzenini geciktirmeden göstermek ve gerekli bilgileri vermek mecburiyetindedir. Ġdare, bir defalık veya periyodik su numunesi alma hakkına sahiptir. Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma ve Atıksuların Kanalizasyona Bağlantısı Yönergesi 16

18 17.3. Denetimler sonucunda tespit edilen noksanlıkları, üye itirazsız olarak ve derhal gidermek mecburiyetindedir Ön arıtma tesisi yapacak olan Kirletici Kaynak sahipleri yaptıracakları tesisin projelerini Ġdare ye onaylatmakla yükümlüdürler. Ġdare projeleri uygun gördüğü kiģi ve kurumlara inceleterek bedelini üyeden isteyebilir. Proje onayının Ġdare ce yapılmıģ olması, tesisin yapılacak kontrollerde yeterliliği ve standartların sağlanması açısından, Kirletici Kaynakların sorumluluklarını ortadan kaldırmaz Ön arıtma Tesislerini yaptıran Kirletici Kaynak sahipleri tesisi düzenli olarak çalıģtırmak, bakımını ve iģletmesini yapmak ve bundan doğacak giderleri karģılamakla yükümlüdürler. Tesis çıkısında alacakları numunelerin analiz sonuçlarını Ġdare nin istediği sıklıkta raporlamakla yükümlüdürler Kirletici Kaynak Sahipleri, ön arıtma tesislerinden ön arıtma prosesi sonucu çıkan çamurları bertaraf etmekle sorumlu ve yükümlüdürler Kirletici Kaynak Sahipleri, üretimlerinde veya kullandıkları kimyasal maddelerde yapacakları, atıksu karakterini etkileyebilecek, değiģiklikleri en az 1 ay önceden Ġdare ye yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Aksi takdirde; arıtma tesisinin ve kanalizasyon Ģebekesinin sağlıklı çalıģmamasından doğacak zararları, Kirletici Kaynak Sahibi karģılayacaktır Denetimler sonucunda tespit edilen noksanlıklar iģletme sahibi tarafından derhal düzeltilecektir. Ġdare yaptığı kontroller sonucunda Kirletici Kaynak için belirlenmiģ olan tarifelerde gerekli değiģikliğe gidebilecek, ancak; bu değiģiklik yazılı olarak üyeye bildirilecektir Ġdare, aģağıdaki sıklıklarda denetim yapmak amacıyla, haberli veya habersiz olarak istedikleri atıksu kaynağından, bedeli atıksu kaynağı tarafından karģılanmak üzere, numune alma hakkına sahiptir. Ayrıca Ġdare, her hangi bir Atıksu Kaynağını, debisine bakılmaksızın, tanımı 3 üncü maddede verilen Öncelikli Atıksu Kaynağı ve Önemli Kirletici Kaynak olarak belirleyebilir Normal Ģartlarda Numune Alma sıklığı aģağıdaki gibidir. Özellik Numune Alma Sıklığı. Sadece evsel atıksuyu olanlar yılda bir Öncelikli Atıksu Kaynakları 3 ayda bir Öncelikli Atıksu Kaynağı dıģındaki Endüstriyel Atıksu Kaynakları 6 ayda bir Önemli Kirletici Kaynak ayda bir Ön arıtma tesisleri ayda bir Madde 18 : Özdenetim Atıksu Kaynakları, ön arıtma tesislerinin Tablo 1 de verilen standart değerlerini herhangi bir nedenle sağlamadığını tespit etmeleri halinde, bu durumu 24 saat içerisinde Ġdare ye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu bildirim yapıldığı takdirde uygunsuzluğun giderilmesi için Ġdare tarafından makul bir süre verilir ve bu süre içerisinde KÖB uygulanmaz. Ġdare tarafından verilen sürenin sonunda, numune alınarak, bedeli Atıksu Kaynağı tarafından ödenmek kaydıyla, analiz yaptırılır ve herhangi bir uygunsuz durum var ise 19.maddedeki yaptırımlar uygulanır. Ancak bu durum bir yıl içinde tekrar meydana gelirse ilave süre verilmeden 19.maddedeki yaptırımlar uygulanır Atıksu Kaynağının kusuru olmadığı hallerde (tesisteki kaza haller dahil) kanalizasyona herhangi bir kirleticinin dökülmesi, saçılması, intikal etmesi vb. durumunda Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinde önlem alınabilmesi için derhal Ġdare ye bilgi vermesi zorunludur. Olayın vukuundan Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma ve Atıksuların Kanalizasyona Bağlantısı Yönergesi 17

19 itibaren 5 gün içerisinde olayın nedenini ve çevresel zararın giderilmesi ve aynı durumun bir daha gerçekleģmemesi için alınan önlemleri içeren bir rapor Ġdare ye verilerek bildirim yapılmalıdır. Ġdare ye ait herhangi bir altyapı tesisinde, bu durumdan ötürü bir zarar meydana gelmesi durumunda, zarar tespiti yapılarak, 19. madde uyarınca, Ġdare tarafından uygulanacak KÖB belirlenir Atıksu Kaynağı, kendisine ait olan Debimetre ve/veya ilgili ekipmanın arızalandığını tespit etmesi halinde 24 saat içerisinde Ġdare ye yazılı olarak bildirim yapmak zorundadır. Ġdare tarafından firmaya bu süreç içerisinde arıza giderilene kadar en son 3 aylık debi miktarı ortalamasından katılım bedeli faturası düzenlenir. Atıksu Kaynağı, bu fatura bedelini fatura tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde Ġdareye öder. Madde 19 : Yaptırımlar Kirlilik Önleme Bedeli (KÖB) Tüm Atıksu Kaynaklarının, bu Yönergede yer alan hüküm ve yasaklara aykırı eylem veya durumların tutanakla tespit edilmesi halinde, Ġdare tarafından Kirlilik Önleme Bedeli (KÖB) uygulanır Ġdare, uygunsuzluk nedeniyle KÖB uygulamakla birlikte, uygunsuzluğun giderilmesi için süre verir. Bu sürenin sonunda uygunsuzluk giderilmezse, 2 katı KÖB uygulanır ve tekrar süre verilir. Ġkinci verilen sürenin sonunda da uygunsuzluğun giderilmemesi halinde 4 katı KÖB uygulanır. Ayrıca, Atıksu Kaynağının tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren OSB Uygulama Yönetmeliği nin 112. Maddesi uyarınca bağlantı bacası kapatılarak, uygunsuzluğun giderilmesi için süre verilir ve ilgili kurumlara bildirilir, elektriği ve suyu kesilir. Sürenin bitiminde uygunsuzluk giderilmediği taktirde Atıksu Altyapı Tesisleri Bağlantı Kalite Kontrol Ġzin Belgesi (Kanalizasyon Bağlantı Ġzni) iptal edilir KÖB tahakkukunda Tablo 2 de belirtilen miktarlar uygulanır. Bu miktarlar her yıl MüteĢebbis Heyet veya Yönetim Kurulu kararı ile güncellenir. Kanalizasyon sistemine müdahale - Madde 9/ TL Yağmursuyu deşarjları - Madde 9/ TL Proses dışı atıksular ve seyreltme - Madde 9/ TL Kanalizasyon sistemine verilemeyecek atıklar - artıklar ve diğer maddelerin verilmesi- Madde TL Geçici Bağlantı İzni ile Üretime geçen- Madde 7 / TL Kanalizasyon Sisteminden yararlanma - Madde TL Kanalizasyon Bağlantı İznine aykırı Faaliyet Madde17/ TL Parsel bağlantıları - Madde TL Ön Arıtma - Madde 11/ TL Ön Arıtma çamurunu gerektiği gibi uzaklaştırmama - Madde 5/ TL Atıksuların Kontrolü - Madde 9/ TL Tablo 1 deki deşarj limitlerini aşma - Madde 10/ TL Denetime yardımcı olmama/engelleme - Madde 7/ TL Özdenetim Madde - 18/ TL Özdenetim Madde - 18/ TL Sözleşme ve Taahhütnamelere uymama TL Mevzuata ve yönergeye aykırı davranışlarda KÖB ile birlikte Bandırma OSB Şebekesinden ve/veya arıtma tesisinde, alıcı ortamda ve/veya alıcı ortamın etkilediği çevre ve arazilerde uğranan zarar/ziyan üyeden (kirlilik kaynağından) tahsil edilir. İlgili kurumlara yasal işlem Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma ve Atıksuların Kanalizasyona Bağlantısı Yönergesi 18

20 yapılaması için bildirimde bulunulur. Madde 20 : Ekler Ekler bu yönergenin ayrılmaz birer parçasıdır. EK-1 Atıksu Altyapı Tesisleri Bağlantı Kalite Kontrol Ġzin Belgesi (Kanalizasyon Bağlantı Ġzni) BaĢvuru Formunun Taraflarca Ġmzalı Örneği EK-2 Taraflarca Ġmzalı Atıksu Bağlantı SözleĢmesi EK-3 Taraflarca Ġmzalı Atıksu Altyapı Tesisleri Bağlantı Kalite Kontrol Ġzin Belgesi (Kanalizasyon Bağlantı Ġzni) Örneği Madde 21 : Anlaşmazlıkların Halli Bu yönergenin uygulamasından doğan anlaģmazlıkların hallinde Bandırma Mahkeme ve Ġcra Daireleri yetkili olacaktır. Madde 22 : Yürürlük ve Yürütme : Bandırma OSB nin tarihli MüteĢebbis Heyeti Kararı ile yürürlüğe giren bu yönerge 2013 yılından itibaren Bandırma Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyeti Kararı ile uygulanır. MüteĢebbis Heyeti/Yönetim Kurulu kararlarına ve yönergenin esaslarına aykırı olmamak Ģartı ile Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu bu yönerge hakkında düzenleme/değiģiklik yapabilir. ATIKSU ARITMA VE ATIK SULARIN KANALĠZASYONA BAĞLANTISI YÖNERGESĠ, Bandırma Organize Sanayi Bölgesi nin tarihli MüteĢebbis Heyeti kararı ile yürürlüğe girer Bu Yönerge hükümlerini Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu BaĢkanlığı yürütür. Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma ve Atıksuların Kanalizasyona Bağlantısı Yönergesi 19

ĠZMĠR ATATÜRK ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ATIKSU BAĞLANTI VE TARĠFE YÖNETMELĠĞĠ

ĠZMĠR ATATÜRK ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ATIKSU BAĞLANTI VE TARĠFE YÖNETMELĠĞĠ ĠZMĠR ATATÜRK ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ATIKSU BAĞLANTI VE TARĠFE YÖNETMELĠĞĠ Amaç, Kapsam, Yasal dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, 6785 sayılı İmar Kanununa göre kurulan Organize Sanayi Bölgesince, 04.09.1988

Detaylı

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALĠZASYON ġebekesġne DEġARJ YÖNETMELĠĞĠ I.BÖLÜM Genel Genel Kurul Tarafından Kabulü; Karar Tarihi : 02.12.2005 Karar No : 25 Amaç, Kapsam

Detaylı

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmelik; atıksuların

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 28/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 28/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR Karar No:494 NİN KASIM AYI TOPLANTISI 28/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR BİRLEŞİME KATILAN ÜYELER: BİRLEŞİME KATILMAYAN ÜYELER: 30 Bahri IŞIK, Hayri KÖSE, Recep TAŞPINAR, Fatih ŞENER, Kuzubey

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, atık suların kanalizasyon şebekesine bağlanmalarına, vidanjör ve benzeri bir araç ile taşınarak kanalizasyon şebekelerine

Detaylı

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No:2015/ 1 Yayın Tarihi: 03.03.2015 Revizyon Tarihi: Revizyon No: İÇİNDEKİLER 1- BÖLÜM 1.AMAÇ...3 2- BÖLÜM 2.KAPSAM....3 3- BÖLÜM

Detaylı

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ T.C. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik 02/05/2013 Tarih, 2013/40 Esas Numaralı ve 445 Karar Numaralı

Detaylı

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ . İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ 1 İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK İLAN METNİ I. BÖLÜM GENEL İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ

ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Doküman No : DT.06 Yayın Tarihi :24.02.2009 Revizyon Tarihi:06.02.2013 Revizyon No :04 BÖLÜM 1: RUHSATLANDIRMA SĠSTEMĠ GOSB da yatırım yapacak kuruluşlar inşaata başlamadan önce proje

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 13.03.2014 Tarih ve 2014/6072

Detaylı

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 4 Eylül 1988 tarih ve 19919 sayı BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM - Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 YÖNETMELİĞİN ADI 2 HAZIRLAYAN BİRİM SASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3 4 5 YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ VE SAYISI GENEL KURUL KARAR TARİHİ VE SAYISI YAYIMLANDIĞI

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 Resmi Gazete Tarihi: 3.2.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı

Detaylı

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) 20.11.1981 tarihli ve 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş

Detaylı

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar 4- Tarife Çeşitleri 5- Abone Tanımı ve Türleri 6- Abonelerin Gruplandırılması

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Kahramanmaraş Belediyesi Su ve Kanalizasyon

Detaylı

Alıcı Ortam; Atıksuların deşarj edildiği deniz, göl, gölet, dere, akarsu ve arazidir.

Alıcı Ortam; Atıksuların deşarj edildiği deniz, göl, gölet, dere, akarsu ve arazidir. Su Havzalarını Koruma Yasal Dayanak Amaç, Kapsam Ve Yasal Dayanak Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; içme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yüzey ve yeraltısu kaynaklarının evsel, endüstriyel,

Detaylı

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM Genel Esaslar AMAÇ : Madde-1 : 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş Yasası na 3305 sayılı Yasa ile eklenen Ek-4 madde uyarınca kurulan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-Bakanlar Kurulunun 13.03.2014 tarih ve 2014/6072

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 2014 Ş U S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 Yönetmeliğin

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Çanakkale Belediyesi

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış

Detaylı

MADDE 23. SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ (KDV HARİÇ)..Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir.

MADDE 23. SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ (KDV HARİÇ)..Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir. MADDE 23. SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ (KDV HARİÇ)..Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir. A) 2014 MALİ YILI İÇMESU TARİFESİ Abone gruplarına göre

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR AMAÇ Madde 1-20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı Kanuna 3305 sayılı kanunla değişik geçici

Detaylı

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu,

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu, A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı AnlaĢması Ġmzalanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı AnlaĢması Ġmzalanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı AnlaĢması Ġmzalanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

- Ara Depolama ve Arıtma Tesisleri ile İlgili Hükümler. - Bertaraf Tesislerine Lisans Verilmesi ile İlgili Hükümler

- Ara Depolama ve Arıtma Tesisleri ile İlgili Hükümler. - Bertaraf Tesislerine Lisans Verilmesi ile İlgili Hükümler TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 27 Ağustos 1995 tarih ve 22387 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, İlkeler - Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Detaylı