ÇME SUYU ARITIMINDA ALTERNAT F NORGAN K KOAGULANT KULLANIMI. Eylül ALPAGUTER - Ça ın Cem PAS N

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇME SUYU ARITIMINDA ALTERNAT F NORGAN K KOAGULANT KULLANIMI. Eylül ALPAGUTER - Ça ın Cem PAS N"

Transkript

1 ÇME SUYU ARITIMINDA ALTERNAT F NORGAN K KOAGULANT KULLANIMI Eylül ALPAGUTER - Ça ın Cem PAS N ZM R 2009

2 Ç NDEK LER Projenin Amacı.. 2 Giri.. 2 Arsenik bile iklerinin sa lık üzerine etkisi. 3 çme suyunda arsenikle ilgili sınır de erleri.. 4 Arsenik içeren suların arıtılması. 4 Materyal ve Yöntem.. 4 Sonuçlar ve Tartı ma... 7 De erlendirme Te ekkür Kaynaklar. 12 1

3 PROJEN N AMACI Günümüzde nüfusun hızla artması sonucu içme ve kullanma suyu ihtiyacı da giderek artmakta, çevre kirlili i sonucu su kaynakları gün geçtikçe kirlenmekte ve uygun kalitede su kaynaklarının bulunup kullanıma sunulması kısıtlı hale gelmektedir. Elveri li su kaynaklarının bulunması halinde ise arıtımlarındaki aksaklıklar ve su kaynaklarının gere ince korunmaması gibi nedenlerle içme suyu kalitesi olumsuz yönde etkilenmektedir. Tüketime sunulan içme suyunun kalitesi büyük ölçüde ham suyun kalitesine ve arıtım derecesine ba lıdır. Bir suyun kimyasal kalitesine bakılabilmesi için, içinde bulunan iyonlara ve miktarlarına bakılmalıdır. Yüzeysel sularda bulunan do al maddeler içme sularında pek çok problemin kayna ını olu turmaktadır. Sularda renk tat ve koku problemlerine yol açmalarının yanı sıra arıtım sırasında dezenfektanlarla reaksiyona girerek dezenfeksiyon yan ürünlerinin olu umuna neden olmaktadır. Hatta do al maddeler klor ile reaksiyona girmeleri sonucunda kanserojenik etki bile göstermektedirler. Bunun yanı sıra arıtım sonrasında suda kalan bile ikler da ıtım sisteminde mikroorganizmalar için besi kayna ı olup suyun mikrobiyal kalitesini bozabilmektedir. Bu nedenle arıtım i leminde sudaki maddelerin güvenli aralı a kadar giderimi büyük önem ta ımaktadır. Suyun yapısında bulunan Ca +2, Mg +2, Na + gibi iyonlar suyun kalitesini arttırırken, Pb Cu As Ce Zn gibi iyonlar eser halinde bulunduklarında bile büyük bir zehirleyici etki yapmaktadır. Günümüzde kullanılan uygun yöntemlerle içme suyu elde edilirken a ır metaller uzakla tırılmaktadır. Bu yöntemlerin ba ında koagulasyon i lemi gelmektedir. Fakat koagulasyon i leminde kullanılan koagulant maddelerin ço u pahalı ve arıtma i lemi bakımından yetersiz kalmaktadır. Bu projedeki amaç ise içme suyu arıtımında arsenik gideriminde kullanılan geleneksel koagulantlara alternatif olabilecek daha ucuz, güvenli ve i levsel kimyasallar önermektir. Bu kimyasal ile site, yazlık ve köy gibi yerle im bölgelerinde ya ayan insanların kendi kuyularındaki suları arıtarak güvenli içme ve kullanma suyu olarak kullanabilmeleri hedeflenmi tir. G R Arsenik hem metal hem de ametal özelli i gösteren, yeryüzünde en bol olarak bulunan 20 elementten biridir. Arsenik do ada yok olmaz, sadece form de i tirir ve daha aktif hal alabilir veya partikül halinde ortamdan uzakla abilir. Arsenik birçok yeraltı kayalarında ve toprakta bulunur. Arsenik bile ikleri yeraltı sularında, göllerde, nehirlerde ve okyanuslarda eser miktarda bulunmaktadır. Bazı bölgelerdeki yeraltı kayalarında bulunan arsenik topra a, suya ve gıdaya karı maktadır. Arseni in çevreye ba lıca yayılma ve ta ınma yolu sulardır. Sulardaki arsenik miktarının çe itlili i arazinin co rafi yapısına, artezyen ve kuyu sularının derinliklerine ve kirletici kaynaklarının durumuna ba lıdır. Ortalama metre derinli indeki artezyen sularındaki arsenik konsantrasyonu mg/litre arasında iken, yüzeysel kuyu sularında mg/litre olarak bulunmu tur. Arsenik, yeraltı kayalarında genel olarak gümü, kur un, bakır, antimon, kobalt ve demir cevheri ile birlikte arsenik sülfür minareli halinde bulunmaktadır. Toprakta ve di er çevre ortamında arsenik eser miktarda bulunmaktadır. Genel olarak yeraltı suları oksijenden arınmı veya sınırlı miktarda oksijen içermektedir. Oksijen bakımından kısıtlı olan yeraltı suları, karbon dioksit bakımından zengindir. Oksijensiz ortamda arsenik genel olarak (+3) formdadır. Küresel ısınma ile birlikte son zamanlarda suya olan talebin artması ile kuyulardan çekilen su seviyesi sürekli olarak dü mektedir. Yani daha derinlerden yeraltı suyu çekilmektedir. Daha derinden ve daha fazla suyun çekilmesi, su kalitesinde olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Bu durum, ana 2

4 kaya aküferlerine (yeraltı bo lu u) oksijenin girmesine ve sudaki karbon dioksitin uzakla masına yardım etmektedir. Böylece yeraltı suyundaki karbon dioksit uzakla tı ı için ortamın ph si yükselmektedir. Yeraltı suyunun ph sinin yükselmesi, arsenik bile i inin suda çözünürlü ünü ve deri imini artırmaktadır. Bu olaylar, arseni in farklı reaksiyonlar ile serbest hale geçmesine ve suda çözünmesine neden olmaktadır. Böylece, toprakta ve yeraltı kayalarında bulunan arsenik bile ikleri daha hızlı olarak yeraltı sularına geçmektedir. Oksijenli ortamda arsenik genel olarak (+5) formunda bulunur. Bakır eritme tesislerinin yakın çevresindeki topra ın arsenikle kirlenebilece i unutulmamalıdır. Arsenik içeren kömürlerin yıkanması sonucu olu an atık suda arsenik bile iklerinin bulunması kuvvetle muhtemeldir. Bu tür sular arıtılmadan geli i güzel alıcı ortama verilmemelidir. Termik santrallerde arsenik içeren kömürlerin yakılması ile arsenik bile iklerinin bacadan çevreye yayılması ve çevredeki toprakta arsenik bile iklerinin bulunması kuvvetle muhtemeldir. Baca gazı arıtımları yapılarak bu tür kirleticilerin arıtılması mümkündür. Birle mi Milletlerin 2006 tarihli nsani Geli me Raporu nda, Türkiye, sulardaki arsenik deri imi yüksek olan ülkeler arasında yer almaktadır. Yeraltı sularında arsenik problemi olan ba lıca ülkeler arasında Türkiye nin yanı sıra Arjantin, Banglades, Sili, Çin, Macaristan, Hindistan, Meksika, Tayvan, Vietnam gibi ülkeler de gösteriliyor. ARSEN K B LE KLER N N SA LIK ÜZER NE ETK S Arsenik deri imi ppb olan bir suyu içen ki i derhal ölür. norganik arsenik bile ikleri, sa lık üzerinde çok olumsuz etkiye sahiptir. norganik arsenik bile ikleri yanında alınan dozda oldukça önemlidir. 10 ppb den yüksek 50 ppb den dü ük deri imde arsenik içeren sular, içme suyu olarak kullanıldı ı zaman akci er ve mesane kanserinde ve deri yaralarında artı lar görülmektedir. Sınır de erlerinin üzerinde arsenik içeren içme suyu uzun süreli kullanıldı ında; deri, akci er, mesane ve böbrek kanserine neden olmaktadır. Sadece Banglades te yüksek miktarda arsenik içeren sular içme suyu olarak kullanıldı ından dolayı kanserden bazı tahminlere göre insanın ölece i tahmin edilmektedir. çme suyundaki arsenik deri imine ba lı olarak kanser riski arasındaki ili ki Tablo 1 de verilmi tir. çme suyundaki arsenik deri imi ve maruz kalma süresi arttıkça kanser riski de o oranda artmaktadır. çme suyunda arsenik konsantrasyonu 50 ppb mertebesinde oldu u zaman kanser olma riski %1 dir. çme suyunda arsenik deri imi azaldıkça kanser riski de o oranda dü mektedir. Tablo 1. çme suyunda arsenik deri imine ba lı olarak kanser riski çme Suyundaki Arsenik Deri imi (μg/litre) Yakla ık toplama kanser riski (Ki inin 2 litre/gün su tüketti i kabul edilir) 0,5 10,000 de bir 1 5,000 de bir 4 1,250 de bir 5 1,000 de bir de bir de bir de bir de bir 3

5 Yapılan ba ka bir çalı maya göre çocuklar, ppb ve yeti kinler 30 ppb arsenik içeren suları, içme suyu olarak kullandıkları zaman IQ zarar görmektedir. 50 ppb arsenik içeren sular içme suyu olarak kullanıldı ında deri keratozu görülmektedir. Arsenik konsantrasyonu 20 91,5 ppb olan sular içme suyu olarak kullanıldı ı zaman atardamar, alteriyol ve kılcal damar hastalı ına neden oldu u tespit edilmi tir. 10 ppb yi geçen arsenikli suyun, uzun yıllar kullanılması halinde cilt, akci er ve tiroit kanserleri ortaya çıkabilmektedir. Uzun süreli 10 ppb üzerinde arsenik içeren suların içme suyu olarak kullanılması, hiperkeratoz ve pigment mutasyonlar yanında deri, akci er, mesane ve böbrek kanserinde artan riskler görülmektedir. ÇME SUYUNDA ARSEN KLE LG L SINIR DE ER Avrupa Birli i (1998) ve Dünya Sa lık Te kilatı (1993) içme suyunda arsenik için sınır de erini 50 ppb den 10 ppb ye indirmi tir. Japonya (1993), Kanada (1999), Avustralya (1996), Ürdün (1991), Laos (1999), Laos, Mo olistan (1998), Güney Afrika ve Suriye (1994) gibi ülkeler içme suyunda arsenik deri imini 10 ppb ye indirmi tir yılı Ocak ayında, A.B.D. içme suyunda maksimum arsenik deri imi 50 ppb den 10 ppb ye indirmi tir. Banglades, Bolivya, Mısır, Endonezya, Filipinler, Sir Lanka, Suudi Arabistan, Hindistan ve Sili gibi ülkelerde arsenik için sınır de eri 50 ppb dir. Bu ülkelerin yeraltı su kaynaklarında a ırı miktarda arsenik bulunmaktadır. Türkiye de 2005 yılında yayınlanan nsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeli ine göre içme suyunda arsenik deri imini 10 ppb ye indirilmi tir yılında yayınlanan içme suyu elde edilen veya elde edilmesi planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmeli indeki kategorilere göre, kalite standartları bakımından arsenik konsantrasyonu 10 ppb yi geçemez. Ülkemizde içme suyundaki maksimum arsenik konsantrasyonu bes kat indirilerek arsenik bile iklerinden dolayı kansere yakalanma riski en az 1/100 den 1/500 e azaltılmı tır. ARSEN K ÇEREN SULARIN ARITILMASI çme ve kullanma suyu olarak kullanılacak yüzeysel ve yeraltı suları sınır de erinin üzerinde arsenik içeriyorsa bu suların arıtılması gerekmektedir. Arsenik arıtma metotlarının bir kısmı zaten içme suyu arıtma tesislerinde uygulanmaktadır. Arseni i gidermek için yatırım maliyeti bakımından en uygun ve ekonomik arıtmanın kireç, ters osmoz ve koagulasyon/mikrofiltrasyon metotlarıdır. Bunlardan ters osmoz metodunun i letme maliyeti ise çok yüksektir. Özellikle elektrik bedellerinin yüksek oldu u ülkelerde ters osmozla arsenik giderme yıllık i letme maliyeti çok daha yükselecektir. Bu tür tesisleri kurarken yatırım maliyeti yanında isletme maliyeti de göz önüne alınmalıdır. çme suyu eldesinde kullanılan kimyasal arıtma süreçleri kimyasal madde ilavesi gerektiren yöntemleri kapsamaktadır. Koagulasyon i lemi suyun içinde bulunan askıdaki maddeleri koagulant madde ilavesi ile çöktürme i lemine denir. Günümüzde kullanılan koagulant kimyasallar; Alüminyum sülfat [Al 2 (SO 4 ) 3 ], Demir III klorür [FeCl 3 ], Demir III sülfat [Fe 2 (SO 4 ) 3 ], kireç [CaO ve Ca(OH) 2 ], sodyum alüminat [NaAlO 2 ve Na 2 Al 2 O 4 ] gibi maddelerdir. MATERYAL VE YÖNTEM Bu çalı mada kullanılan kimyasal maddeler Selen Kimya firmasından satın alınmı tır. Kullanılan su arıtma pilot düzene i ve dozajlama ünitesi Solvo Ltd. irketinden temin edilmi tir. Kurdu umuz bu sistem büyük çaplı arıtma tesisinin küçük bir modeli gibi dü ünülebilir. 4

6 Deneysel lem: Dozajlama ünitesi Arıtma düzene i Öncelikle kütlece yüzde deri imleri %20 olan Demir III klorür [FeCl 3 ], Alüminyum sülfat [Al 2 (SO 4 ) 3 ], PAC ve CFS çözeltileri hazırlandı. Arıtımda okulumuzun kuyu suyu su boruları yardımıyla arıtma düzene ine ta ındı. Arıtıma ba lamadan önce suyun içeri inin belirlenmesi için kuyu suyundan hiçbir i leme sokmadan bir numune alındı. Ardından kuyu suyunu kum ve antrasit içerikli filtreden geçirip hiçbir kimyasal eklemeden 30 dakika arıtım yapıldı ve ikinci numune alındı (antrasit ve kum filtresinin etkisini ölçmek amaçlı). Daha sonra elimizdeki 4 çe it kimyasalı 5 7, olmak üzere 4 ayrı hızda dozajlama ünitesi yardımıyla 30dk boyunca dozlayip deveboynundan çıkan suda örnekler alındı(tablo 2). Kimyasalların eklendi i bölüm Kimyasalların otomatik olarak eklendi i kap 5

7 Her kimyasal ve hız de i iminden sonra kum filtresinde olu un flokların giderimi için 1 saatlik geri yıkama i lemi yapıldı. Bu i lem için düzenekteki vanalar kapatılıp suyun akı ı tersine çevirildi, böylece su ile birlikte kirlenen filtre de temizlenip kirli su dı arıya atıldı. Kimyasal içeren suyun antrasit ve kum filtresine girdi i bölüm ve antrasit filtre Geri yıkama sırasında gözlenen floklar Arıtım sırasında su ta masını engellemek için filtreye giren ve çıkan su debisi yakın olacak ekilde ayarlandı. Alınan 18 ayrı örnekte Arsenik oranları Indüktif E le tirilmi Plazma - Optik Emisyon Spektrofotometresi (ICP-OES) (Perkin Elmer Optima 2100 DV, ABD) kullanılarak belirlendi. Örneklerin alındı ı kaplar 6

8 Tablo 2: Kimyasal içen örneklerin özellikleri Kimyasal Madde Hız Kimyasal Madde Debi Miktarı (ml/dak) litre/sn ton/saat Örnek No 1 2/31 5, ,52 ml / 30 dk 2/32 5,4 3 Kütlece %20 lik PAC çözeltisi 7,5 2,25 ml / 30 dk 2/32 5, ,808 ml / 30 dk 2/31 5, ,045 ml / 30 dk 2/31 5, ,53 ml / 30 dk 2/29 5,96 7 Kütlece %20 lik CFS-PACS çözeltisi 7,5 2,2 ml / 30 dk 2/32 5, ,01 ml / 30 dk 2/29 5, ,151 ml / 30dk 2/33 5, ,515 ml / 30 dk 2/30 5,76 11 Kütlece %20 lik FeCl 3 çözeltisi 7,5 2,25 ml / 30 dk 2/28 6, ,05 ml / 30 dk 2/33 5, ,444 ml / 30 dk 2/32 5, ml / 30 dk 2/32 5,4 15 Kütlece %20 lik Al 2 (SO 4 ) 3 çözeltisi 7,5 2,179 ml / 30 dk 2/33 5, ,93ml /30 dk 2/29 5, ,05 ml /30 dk 2/31 5,57 18 SONUÇLAR VE TARTI MA Polialüminyum klorür (PAC) Uygulaması: PAC ile yapılan arıtma i leminde As oranının güvenli de ere kadar inmedi i saptandı. 25,82 olarak bulunan en dü ük ve son de er kum filtresinin daha fazla sürede geri yıkama ve durulama yapılması sonrası elde edilmi tir. PAC ürünü, giri suyuna hemen dozlama haznesine verip, kum filtresine beslenmeye çok uygun olmadı ı söylenebilir. Çünkü olu an flokları kum filtre yüzeyine ta ıdı ı ve filtredeki kum gözeneklerde birikti i hatta kum taneciklerini yapı tırdı ı bu nedenle kum filtresinin performansını olumsuz etkiledi i i lemler sırasında gözlendi. Uygulama dozajı arttıkça sudaki As miktarının azalması daha yüksek doz uygulaması gerektirdi ini dü ündürdü. (Grafik 1) 7

9 PAC Örnek No Sudaki As Oranı ( g/ lt) Ham su 1 58,82 Filtre su 2 44,90 Uygulama 3 43,76 Uygulama 4 40,47 Uygulama 5 34,35 Uygulama 6 25,82 Tablo 3: Polialüminyum klorür uygulamasında As deri imi Arsenik Oranı Ham Su 1 Filtre Su 2 Uygulama 3 Uygulama 4 Uygulama 5 Uygulama 6 Grafik 1: PAC uygulamasının doza ba lı de i imi CFS-PACS Uygulaması: CFS-PACS uygulamasında dozaj arttırılması ile birlikte arsenik içeri inin dü tü ü gözlenmi tir (Grafik 2). Bu uygulamada di er inorganik koagulantlardaki gibi yumak formunda bir yapı yerine küçük tanecik eklinde bir flok olu umu gözlenmi tir. Bu floklar bir arada bulunmaya e ilimindedir. Bu durumun baziklik de erinin yüksek olması ve sıvı olan ürünün yapı kanlık özellikte olmasından kaynaklandı ı yorumu yapılabilir(tablo 4) CFS-PACS Örnek No Sudaki As Oranı ( g/ lt) Ham su 1 58,82 Filtre su 2 44,90 Uygulama 7 20,26 Uygulama 8 17,00 Uygulama 9 13,02 Uygulama 10 12,72 Tablo 4: CFS-PACS Uygulaması 8

10 Arsenik Oranı Ham Su 1 Filtre Su 2 Uygulama 7 Uygulama 8 Uygulama 9 Uygulama 10 Grafik 2: CFS-PACS uygulamasının doza ba lı de i imi CFS-PACS uygulaması demir üç klorürü uygulamasından sonra en iyi sonucu vermektedir. Tanecik eklinde flok olu turması di er inorganik koagülant uygulama gözlemimize göre belirgin farktır. FeCl 3 Uygulaması: FeCl 3 uygulaması en güvenli As de erlerini elde etti imiz çalı madır. Doza ba lı As deri imindeki azalma grafik 3 de görülmektedir. Ancak yüksek doz uygulama As deri iminin azalmasını sa lamaktadır ama giderek büyük de i imler olu mamaktadır.(tablo 5) FeCl3 Örnek No Sudaki As Oranı ( g/ lt) 2 58, , , , , ,679 Tablo 5: FeCl 3 Uygulaması Arsenik Oranı Ham Su 1 Filtre Su 2 Uygulama 11 Uygulama 12 Uygulama 13 Uygulama 14 Grafik 3: FeCl 3 uygulamasının doza ba lı de i imi 9

11 Al 2 (SO 4 ) 3 Uygulaması: Alüminyum sülfatın artan dozlarda uygulanması As giderimini artırmaktadır.(grafik 4) Ancak PAC uygulamasında oldu u gibi yeterli de ildir. Zaten ticari uygulamada kuyu suyunda arsenik giderim tesisinde alüminyum sülfat veya PAC kullanılmayıp demir üç klorür tercih edilmektedir. Demir üç klorürü dozajı ile elde etti imiz sonuçlar bu tercih paralelindedir. Al2(SO4)3 Örnek No Sudaki As Oranı ( g/ lt) 1 58, , , , , ,73 Tablo 6: Al 2 (SO 4 ) 3 uygulamasının doza ba lı de i imi Arsenik Oranı Ham Su 1 Filtre Su 2 Uygulama 15 Uygulama 16 Uygulama 17 Uygulama 18 Grafik 4: Al 2 (SO 4 )l 3 uygulamasının doza ba lı de i imi DE ERLEND RME PACS maddesinin içinde Al iyonları bulunmaktadır ve bu iyonların yapı tırıcılık özelli i vardır. Bu madde suya dozlandı ı zaman metal iyonlarıyla elektriksel bir çekim olu turarak a ır metalleri olu turdu u taneciklerin içine hapsetmektedir. Bu olu an tanecikler küçük boyutlarda ve birbiri ardına sıralanarak tutundu u için arıtım sırasında daha kolay uzakla tırılmaktadır. Arsenik giderim uygulamalarında en çok demir üç klorür dozajı tercih edilmektedir. Fakat demir üç klorürün arıtım tesislerinde uzun süreli kullanımları da belli ba lı sorunlara yol 10

12 açabilmektedir. Demir üç klorürün birikimi suda renk de i imlerine ve fazlası demir iyonu kirlili ine yol açmaktadır. Asidik özellikte bir madde oldu u için suya fazla dozlandı ı zaman suyun ph ını dü ürebilmektedir. Bunun giderimi için daha sonradan suya bazik özellikte maddeler eklemek gerekmektedir ve bu da suyun kalitesini bozmaktadır. Ayrıca demir üç klorürün yapısında bulunan klörür iyonlarının kanserojenik oldu u ku kusu bulunmaktadır. Arsenik genelde kuyu sularında rastlandı ı için, birbirinden uzak olan kuyuların bir arıtma tesisine beslenmesi hem külfetli hem de ekonomik olmayaca ı dü ünülmektedir. Bu nedenle kuyu ba ında bir ıslah i lemi uygulanmalıdır. Genel uygulama, kuyudan alınan suya dezenfektan olarak klor verilmesi, hat üzerinde uygun bir düzenek ile inorganik koagülant dozajlanması ve sonrasında aktif karbon, antrasit, kum katmanlarında olu an karı ık katmanlı media ile ince filtrasyon yapılmasıdır. Bu uygulama okulumuzun bulundu u il zmir'de yapılmı tır. Böyle bir sistemde önemli olan, su geçi hızının iyi ayarlanması ve geri yıkama uygulamasında filtrasyon mediasında çökelti olu umunun uzakla tırılmasını sa lamak olmalıdır. Pilot tesis düzene imizde kompresörle hava besleme imkanımız olmadı ı için, antrasit ve kumdan olu an filtrasyon mediası kuyu suyu ile geri yıkanmı tır ve durulanmı tır. Bu zorunluluk nedeniyle analizlerimizde dü ük verim elde edilmi tir. Ancak artan ürün dozajı ile arsenik seviyesi de i imi do rusal e im olu turdu u gözlenmi tir. Bu çalı mamız sırasında arsenik seviyesi ve giderim etkile imin demir III klorür ile daha belirgin oldu u tespit edilmi tir. Ancak polialüminyum klorür hidroksit sülfat (CFS-PACS) uygulamasında flok yapısı ve floklarının birbirine tutunumu konusundaki farklılı ı, böyle bir arsenik giderim tesisinde dikkate alınması gereken bir durum oldu u belirgin olarak fark edilmektedir. Arsenik giderim verimlerinin do ru izlenmesi ve sonuçların tutarlılık olu turması için pilot tesiste, inorganik koagülant dozaj haznesinin daha profesyonel olması, geri yıkama ve durulama suyu için arsenik içermeyen bir suyun kullanılması ve geri yıkamada hava ile birlikte suyun verilmesinin bir zorunluluk oldu u görülmü tür. Ayrıca arsenik giderim veriminin fazlala tırılması için iki farklı karı ık katmanlı filtrasyon grubu uygulanabilir. lk filtrasyon grubunda, zeolit, aktif karbon, antrasit, kum mineralleri bulunurken ikinci grupta sadece kum mineralleri bulunabilir. Bu ekildeki çalı mada inorganik koagülant ile olu an flokların da ılması durumunda ön grup filtrasyon flokların süzülmü suya geçi oranının dü ürüp son grup elemanı kum filtresinde süzüntü suyun arsenik seviyesinin daha da dü mesine katkısı olacaktır. Yaptı ımız ara tırmalara göre, Birle ik devletler kökenli firmalarda, arsenik giderim duyarlılı ı olan demir tuzlarından yapılmı reçineler bulunmaktadır. Bu tür ürünler su akı ı ile tanecik çapı küçülmekte ve kaybedilen miktar kadarı yeniden eklenmek zorundadır. Sonuç olarak PACS, molekül kütlesi FeCl 3 e göre fazla olan bir madde oldu u için aynı dozjlama yapılsa bile suya verilen kimyasal miktarı daha az olmaktadır. Dozajlama miktarının arttırılması ve tesis ko ullarının iyile tirilmesi durumunda FeCl 3 ile rekabet edebilecek bir kimyasal olabilece i dü ünülmektedir. TE EKKÜR Çalı malarımız sırasında bize metal analizlerinde yardımcı olan Yrd. Doç. Dr. Deniz DÖLGEN e, kimyasalları sa layan Selen Kimya irketine, gereksinim duydu umuz cihaz ve malzemelerinin kullanımına izin veren Solvo Ltd. ti. ne ve bu irkette çalı an Kimya Mühendisi Göksel VATAN a te ekkür ederiz 11

13 KAYNAKLAR Alan H. Hall, Review article Chronic arsenic poisoning, Toxicology Letters 128, (2002). José A. Centeno, Chronic Arsenic Toxicity, Environmental Health, Natural History And Chemical Assessment, U.S. ARMED FORCES INSTITUTE OF PATHOLOGY. Craig Steinmaus, Michael N. Bates, Yan Yuan, Dave Kalman, Raja Atallah, Omar A. Rey, Mary L. Biggs, Claudia Hopenhayn, Lee E. Moore, Bruce K. Hoang, Allan H. Smith, Arsenic Methylation and Bladder Cancer Risk in Case Control Studies in Argentina and the United States, Arsenic Methylation and Bladder Cancer Risk Steinmaus et al. Orhan YILMAZ, Kamil EKICI, Van Yöresinde Içme Sularında Arsenikle Kirlenme Düzeyleri, YYÜ Vet Fak Dergisi 2004, 15 (1-2): Reina Haque, D. N. Guha Mazumder, Sambit Samanta, Nilima Ghosh,David Kalman, Meera M. Smith, Soma Mitra, Amal Santra, Sarbari Lahiri, Subhankar Das, Binay K. De, and Allan H. Smith, Arsenic in Drinking Water and Skin Lesions: Dose-Response Data from West Bengal, India. Arsenic and Drinking Water, USEPA, November Arsenic in Drinking-water, Background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality, Gary Regner, Matt Court, Kristine Krieg, Health Effects and Occurrence of Arsenic in Texas Public Water Supplies, DWQ/SWAP Programs, Texas Commission on Environmental Quality. Arsenic in drinking water, WHO, Lowest Capital & Operating Cost Arsenic Removal System Cost Comparison of Arsenic Removal Technologies, US EPA,

Prof.Dr. Hulusi BARLAS

Prof.Dr. Hulusi BARLAS STANBUL ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS TEZ LAÇ ENDÜSTR S ATIKSULARINDA FENTON PROSES LE RENK VE KO G DER M Çevre Müh. N.Didem SERT Çevre Mühendisli i Anabilim Dal Dan man Prof.Dr. Hulusi

Detaylı

ÇEL K, S.Ö. *, S VR N. **

ÇEL K, S.Ö. *, S VR N. ** TEHL KEL ATIK BERTARAFI Ç N Y B R ALTERNAT F OLARAK STABILIZASYON/SOL D F KASYON TEKNOLOJ S ÇEL K, S.Ö. *, S VR N. ** * Trakya Üniversitesi Çorlu Müh. Fakültesi Çevre Mühendisli i Bölümü Çorlu/TEK RDA,

Detaylı

Sigma 31, 386-408, 2013 Review Paper / Derleme Makalesi TRADITIONAL AND ALTERNATIVE TECHNOLOGIES FOR ARSENIC REMOVAL FROM DRINKING WATERS

Sigma 31, 386-408, 2013 Review Paper / Derleme Makalesi TRADITIONAL AND ALTERNATIVE TECHNOLOGIES FOR ARSENIC REMOVAL FROM DRINKING WATERS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 31, 386-408, 2013 Review Paper / Derleme Makalesi TRADITIONAL AND ALRNATIVE CHNOLOGIES FOR ARSENIC REMOVAL FROM DRINKING

Detaylı

OZON UYGULAMASININ K RAZIN SO UKTA DEPOLANMA SÜRES ÜZER NE ETK S

OZON UYGULAMASININ K RAZIN SO UKTA DEPOLANMA SÜRES ÜZER NE ETK S OZON UYGULAMASININ K RAZIN SO UKTA DEPOLANMA SÜRES ÜZER NE ETK S Özgür ÇA ATAY Danı man Prof. Dr. M. Ali KOYUNCU YÜKSEK L SANS TEZ BAHÇE B TK LER ANAB L MDALI ISPARTA 2006 OZON UYGULAMASININ K RAZIN SO

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI Yük. Müh. Mehmet BEYHAN F.B.E Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Çevre

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 S. 19-39 Ekim 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 S. 19-39 Ekim 2004 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 S. 19-39 Ekim 2004 İÇME SUYUNDA AGRESİVİTENİN SAPTANMASI VE ŞEBEKEDE KOROZYONUN ÖNLENMESİ (DETERMINATION OF CORROSIVE PROPERTIES OF

Detaylı

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MUZAFFER SÖZER YÜKSEK LİSANS TEZİ (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 2 ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 3 Ç NDEK LER Ç NDEK LER 4 KISALTMALAR 6 G R 8 I. BÖLÜM

Detaylı

SU ARITMA TESİSLERİNİN TASARIM VE İŞLETME ESASLARI

SU ARITMA TESİSLERİNİN TASARIM VE İŞLETME ESASLARI SU ARITMA TESİSLERİNİN TASARIM VE İŞLETME ESASLARI Doç.Dr. Mehmet ÇAKMAKCI Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü E-mail: cakmakci@yildiz.edu.tr İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. SU ARITIMINDA TEMEL

Detaylı

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi PM4WAT Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1 Yazar: Türkçe Tercüme: CANaH Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Selçuk Toprak Doç. Dr. A. Cem Koç Bu projeye

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel At ksu Ar t m ve Ar tma Çamurlar n n Kontrolü Prof. Dr. zzet ÖZTÜRK Dr. Hacer T MUR Dr. Ufuk KO KAN 1. ATIKSU M KTAR VE ÖZELL KLER... 1 1.1. At ksu Ak m n

Detaylı

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI 1. İÇME SULARININ ARITIMI 1.1. İçme Sularının Özellikleri İçme ve kullanma sularında istenilen ve istenmeyen özellikleri beş grupta toplamak mümkündür. a) Su,

Detaylı

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI 1. İÇME SULARININ ARITIMI 1.1. İçme Sularının Özellikleri İçme ve kullanma sularında istenilen ve istenmeyen özellikleri beş grupta toplamak mümkündür. a) Su,

Detaylı

TÜRKİYE'DE İÇME SUYU SEKTÖRÜ,

TÜRKİYE'DE İÇME SUYU SEKTÖRÜ, İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1999-56 TÜRKİYE'DE İÇME SUYU SEKTÖRÜ, SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Hazırlayan: Prof.Dr. Metin YEREBAKAN İSTANBUL Bu eserin tüm telif lıakları İstanbul Ticaret Odası'na

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında E itim ve nsan Gücü Planlaması Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR Doç. Dr. Halil brahim DURAK Tıp - Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Ba kanlı

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KARAYOLLARINDA YÜK TA IMACILI ININ 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü

KARAYOLLARINDA YÜK TA IMACILI ININ 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü KARAYOLLARINDA A IR TA IT TRAF N N VE YÜK TA IMACILI ININ ÖZELL KLER VE E L MLER 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü UBAT 2011

Detaylı

SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU

SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIĞI SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU 850CK0013 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu 1 1. GİRİŞ Nüfusun yoğun olduğu yörelerde, kirletici miktarının daha fazla olması, kirlenmenin öncelikle büyük yerleşim bölgelerinde hissedilmesine yol açmıştır. Bundan dolayı, atıksu bertarafı çalışmaları

Detaylı

İÇME-KULLANMA SULARINDA Kİ TEMEL NİTELİKLER TABLO 1. En fazla bulunabilecek miktar. İzin verilen miktar A) ZEHİRLİ MADDELER

İÇME-KULLANMA SULARINDA Kİ TEMEL NİTELİKLER TABLO 1. En fazla bulunabilecek miktar. İzin verilen miktar A) ZEHİRLİ MADDELER SU NEDİR? Dünyamızda yaşamın temel taşlarından biridir su. Su aynı zamanda maddenin 3 halinde bulunabilen tek maddedir.tüm değerlendirmeler su üzerinden yapılmaktadır. Gerek insan yaşamı için olsun, gerekse

Detaylı

PROSES Ticaret, İmalat, Mühendislik

PROSES Ticaret, İmalat, Mühendislik - T.İ.M. Sayfa : 1 / 18 SU KİMYASI, SUDAKİ SAFSIZLIKLAR VE SUYUN ARITILMASI A. SU KİMYASI ve SUDAKİ SAFSIZLIKLAR Su kimyası, suyun arıtılması ve deiyonize su elde edilmesiyle ilgili karşılaşabileceğimiz

Detaylı

(İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI)

(İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI) KLORLAMA REHBERİ (İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI) Uzm. Dr. Recai OĞUR Doç. Dr. Ömer Faruk TEKBAŞ Prof. Dr. Metin HASDE Gülhane Askeri Tıp Akademisi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Ankara 2004 İÇİNDEKİLER

Detaylı

arıtma çamuru, çimento ve uçucu kül kullanılarak katılaştırılmıştır. Katılaştırma işleminde çimento, uçucu kül ve çimento ve uçucu kül birlikte

arıtma çamuru, çimento ve uçucu kül kullanılarak katılaştırılmıştır. Katılaştırma işleminde çimento, uçucu kül ve çimento ve uçucu kül birlikte I.GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde hızla artan sanayileşmeye paralel olarak, oluşan atık miktarı da gün geçtikçe artmaktadır. Oluşan atıkların uzaklaştırılması, atığı oluşturan sanayiciyi olduğu kadar, idarecileri

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

Sözleşme No: TR33/13/DFD/0006

Sözleşme No: TR33/13/DFD/0006 Bu çalışma İnotek Çevre Çözümleri Teknolojileri Çevre Laboratuar İnşaat Araştırma Geliştirme.Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tesisi Kurma Ve İsletme

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

İçme ve Kullanma Sularının Arıtılması ve Dezenfeksiyonu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, SAMSUN

İçme ve Kullanma Sularının Arıtılması ve Dezenfeksiyonu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, SAMSUN İçme ve Kullanma Sularının Arıtılması ve Dezenfeksiyonu Doç. Dr. Ahmet Tevfik SÜNTER Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, SAMSUN Su 2 hidrojen ve 1 oksijen atomunun birleşmesinden

Detaylı