ÇME SUYU ARITIMINDA ALTERNAT F NORGAN K KOAGULANT KULLANIMI. Eylül ALPAGUTER - Ça ın Cem PAS N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇME SUYU ARITIMINDA ALTERNAT F NORGAN K KOAGULANT KULLANIMI. Eylül ALPAGUTER - Ça ın Cem PAS N"

Transkript

1 ÇME SUYU ARITIMINDA ALTERNAT F NORGAN K KOAGULANT KULLANIMI Eylül ALPAGUTER - Ça ın Cem PAS N ZM R 2009

2 Ç NDEK LER Projenin Amacı.. 2 Giri.. 2 Arsenik bile iklerinin sa lık üzerine etkisi. 3 çme suyunda arsenikle ilgili sınır de erleri.. 4 Arsenik içeren suların arıtılması. 4 Materyal ve Yöntem.. 4 Sonuçlar ve Tartı ma... 7 De erlendirme Te ekkür Kaynaklar. 12 1

3 PROJEN N AMACI Günümüzde nüfusun hızla artması sonucu içme ve kullanma suyu ihtiyacı da giderek artmakta, çevre kirlili i sonucu su kaynakları gün geçtikçe kirlenmekte ve uygun kalitede su kaynaklarının bulunup kullanıma sunulması kısıtlı hale gelmektedir. Elveri li su kaynaklarının bulunması halinde ise arıtımlarındaki aksaklıklar ve su kaynaklarının gere ince korunmaması gibi nedenlerle içme suyu kalitesi olumsuz yönde etkilenmektedir. Tüketime sunulan içme suyunun kalitesi büyük ölçüde ham suyun kalitesine ve arıtım derecesine ba lıdır. Bir suyun kimyasal kalitesine bakılabilmesi için, içinde bulunan iyonlara ve miktarlarına bakılmalıdır. Yüzeysel sularda bulunan do al maddeler içme sularında pek çok problemin kayna ını olu turmaktadır. Sularda renk tat ve koku problemlerine yol açmalarının yanı sıra arıtım sırasında dezenfektanlarla reaksiyona girerek dezenfeksiyon yan ürünlerinin olu umuna neden olmaktadır. Hatta do al maddeler klor ile reaksiyona girmeleri sonucunda kanserojenik etki bile göstermektedirler. Bunun yanı sıra arıtım sonrasında suda kalan bile ikler da ıtım sisteminde mikroorganizmalar için besi kayna ı olup suyun mikrobiyal kalitesini bozabilmektedir. Bu nedenle arıtım i leminde sudaki maddelerin güvenli aralı a kadar giderimi büyük önem ta ımaktadır. Suyun yapısında bulunan Ca +2, Mg +2, Na + gibi iyonlar suyun kalitesini arttırırken, Pb Cu As Ce Zn gibi iyonlar eser halinde bulunduklarında bile büyük bir zehirleyici etki yapmaktadır. Günümüzde kullanılan uygun yöntemlerle içme suyu elde edilirken a ır metaller uzakla tırılmaktadır. Bu yöntemlerin ba ında koagulasyon i lemi gelmektedir. Fakat koagulasyon i leminde kullanılan koagulant maddelerin ço u pahalı ve arıtma i lemi bakımından yetersiz kalmaktadır. Bu projedeki amaç ise içme suyu arıtımında arsenik gideriminde kullanılan geleneksel koagulantlara alternatif olabilecek daha ucuz, güvenli ve i levsel kimyasallar önermektir. Bu kimyasal ile site, yazlık ve köy gibi yerle im bölgelerinde ya ayan insanların kendi kuyularındaki suları arıtarak güvenli içme ve kullanma suyu olarak kullanabilmeleri hedeflenmi tir. G R Arsenik hem metal hem de ametal özelli i gösteren, yeryüzünde en bol olarak bulunan 20 elementten biridir. Arsenik do ada yok olmaz, sadece form de i tirir ve daha aktif hal alabilir veya partikül halinde ortamdan uzakla abilir. Arsenik birçok yeraltı kayalarında ve toprakta bulunur. Arsenik bile ikleri yeraltı sularında, göllerde, nehirlerde ve okyanuslarda eser miktarda bulunmaktadır. Bazı bölgelerdeki yeraltı kayalarında bulunan arsenik topra a, suya ve gıdaya karı maktadır. Arseni in çevreye ba lıca yayılma ve ta ınma yolu sulardır. Sulardaki arsenik miktarının çe itlili i arazinin co rafi yapısına, artezyen ve kuyu sularının derinliklerine ve kirletici kaynaklarının durumuna ba lıdır. Ortalama metre derinli indeki artezyen sularındaki arsenik konsantrasyonu mg/litre arasında iken, yüzeysel kuyu sularında mg/litre olarak bulunmu tur. Arsenik, yeraltı kayalarında genel olarak gümü, kur un, bakır, antimon, kobalt ve demir cevheri ile birlikte arsenik sülfür minareli halinde bulunmaktadır. Toprakta ve di er çevre ortamında arsenik eser miktarda bulunmaktadır. Genel olarak yeraltı suları oksijenden arınmı veya sınırlı miktarda oksijen içermektedir. Oksijen bakımından kısıtlı olan yeraltı suları, karbon dioksit bakımından zengindir. Oksijensiz ortamda arsenik genel olarak (+3) formdadır. Küresel ısınma ile birlikte son zamanlarda suya olan talebin artması ile kuyulardan çekilen su seviyesi sürekli olarak dü mektedir. Yani daha derinlerden yeraltı suyu çekilmektedir. Daha derinden ve daha fazla suyun çekilmesi, su kalitesinde olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Bu durum, ana 2

4 kaya aküferlerine (yeraltı bo lu u) oksijenin girmesine ve sudaki karbon dioksitin uzakla masına yardım etmektedir. Böylece yeraltı suyundaki karbon dioksit uzakla tı ı için ortamın ph si yükselmektedir. Yeraltı suyunun ph sinin yükselmesi, arsenik bile i inin suda çözünürlü ünü ve deri imini artırmaktadır. Bu olaylar, arseni in farklı reaksiyonlar ile serbest hale geçmesine ve suda çözünmesine neden olmaktadır. Böylece, toprakta ve yeraltı kayalarında bulunan arsenik bile ikleri daha hızlı olarak yeraltı sularına geçmektedir. Oksijenli ortamda arsenik genel olarak (+5) formunda bulunur. Bakır eritme tesislerinin yakın çevresindeki topra ın arsenikle kirlenebilece i unutulmamalıdır. Arsenik içeren kömürlerin yıkanması sonucu olu an atık suda arsenik bile iklerinin bulunması kuvvetle muhtemeldir. Bu tür sular arıtılmadan geli i güzel alıcı ortama verilmemelidir. Termik santrallerde arsenik içeren kömürlerin yakılması ile arsenik bile iklerinin bacadan çevreye yayılması ve çevredeki toprakta arsenik bile iklerinin bulunması kuvvetle muhtemeldir. Baca gazı arıtımları yapılarak bu tür kirleticilerin arıtılması mümkündür. Birle mi Milletlerin 2006 tarihli nsani Geli me Raporu nda, Türkiye, sulardaki arsenik deri imi yüksek olan ülkeler arasında yer almaktadır. Yeraltı sularında arsenik problemi olan ba lıca ülkeler arasında Türkiye nin yanı sıra Arjantin, Banglades, Sili, Çin, Macaristan, Hindistan, Meksika, Tayvan, Vietnam gibi ülkeler de gösteriliyor. ARSEN K B LE KLER N N SA LIK ÜZER NE ETK S Arsenik deri imi ppb olan bir suyu içen ki i derhal ölür. norganik arsenik bile ikleri, sa lık üzerinde çok olumsuz etkiye sahiptir. norganik arsenik bile ikleri yanında alınan dozda oldukça önemlidir. 10 ppb den yüksek 50 ppb den dü ük deri imde arsenik içeren sular, içme suyu olarak kullanıldı ı zaman akci er ve mesane kanserinde ve deri yaralarında artı lar görülmektedir. Sınır de erlerinin üzerinde arsenik içeren içme suyu uzun süreli kullanıldı ında; deri, akci er, mesane ve böbrek kanserine neden olmaktadır. Sadece Banglades te yüksek miktarda arsenik içeren sular içme suyu olarak kullanıldı ından dolayı kanserden bazı tahminlere göre insanın ölece i tahmin edilmektedir. çme suyundaki arsenik deri imine ba lı olarak kanser riski arasındaki ili ki Tablo 1 de verilmi tir. çme suyundaki arsenik deri imi ve maruz kalma süresi arttıkça kanser riski de o oranda artmaktadır. çme suyunda arsenik konsantrasyonu 50 ppb mertebesinde oldu u zaman kanser olma riski %1 dir. çme suyunda arsenik deri imi azaldıkça kanser riski de o oranda dü mektedir. Tablo 1. çme suyunda arsenik deri imine ba lı olarak kanser riski çme Suyundaki Arsenik Deri imi (μg/litre) Yakla ık toplama kanser riski (Ki inin 2 litre/gün su tüketti i kabul edilir) 0,5 10,000 de bir 1 5,000 de bir 4 1,250 de bir 5 1,000 de bir de bir de bir de bir de bir 3

5 Yapılan ba ka bir çalı maya göre çocuklar, ppb ve yeti kinler 30 ppb arsenik içeren suları, içme suyu olarak kullandıkları zaman IQ zarar görmektedir. 50 ppb arsenik içeren sular içme suyu olarak kullanıldı ında deri keratozu görülmektedir. Arsenik konsantrasyonu 20 91,5 ppb olan sular içme suyu olarak kullanıldı ı zaman atardamar, alteriyol ve kılcal damar hastalı ına neden oldu u tespit edilmi tir. 10 ppb yi geçen arsenikli suyun, uzun yıllar kullanılması halinde cilt, akci er ve tiroit kanserleri ortaya çıkabilmektedir. Uzun süreli 10 ppb üzerinde arsenik içeren suların içme suyu olarak kullanılması, hiperkeratoz ve pigment mutasyonlar yanında deri, akci er, mesane ve böbrek kanserinde artan riskler görülmektedir. ÇME SUYUNDA ARSEN KLE LG L SINIR DE ER Avrupa Birli i (1998) ve Dünya Sa lık Te kilatı (1993) içme suyunda arsenik için sınır de erini 50 ppb den 10 ppb ye indirmi tir. Japonya (1993), Kanada (1999), Avustralya (1996), Ürdün (1991), Laos (1999), Laos, Mo olistan (1998), Güney Afrika ve Suriye (1994) gibi ülkeler içme suyunda arsenik deri imini 10 ppb ye indirmi tir yılı Ocak ayında, A.B.D. içme suyunda maksimum arsenik deri imi 50 ppb den 10 ppb ye indirmi tir. Banglades, Bolivya, Mısır, Endonezya, Filipinler, Sir Lanka, Suudi Arabistan, Hindistan ve Sili gibi ülkelerde arsenik için sınır de eri 50 ppb dir. Bu ülkelerin yeraltı su kaynaklarında a ırı miktarda arsenik bulunmaktadır. Türkiye de 2005 yılında yayınlanan nsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeli ine göre içme suyunda arsenik deri imini 10 ppb ye indirilmi tir yılında yayınlanan içme suyu elde edilen veya elde edilmesi planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmeli indeki kategorilere göre, kalite standartları bakımından arsenik konsantrasyonu 10 ppb yi geçemez. Ülkemizde içme suyundaki maksimum arsenik konsantrasyonu bes kat indirilerek arsenik bile iklerinden dolayı kansere yakalanma riski en az 1/100 den 1/500 e azaltılmı tır. ARSEN K ÇEREN SULARIN ARITILMASI çme ve kullanma suyu olarak kullanılacak yüzeysel ve yeraltı suları sınır de erinin üzerinde arsenik içeriyorsa bu suların arıtılması gerekmektedir. Arsenik arıtma metotlarının bir kısmı zaten içme suyu arıtma tesislerinde uygulanmaktadır. Arseni i gidermek için yatırım maliyeti bakımından en uygun ve ekonomik arıtmanın kireç, ters osmoz ve koagulasyon/mikrofiltrasyon metotlarıdır. Bunlardan ters osmoz metodunun i letme maliyeti ise çok yüksektir. Özellikle elektrik bedellerinin yüksek oldu u ülkelerde ters osmozla arsenik giderme yıllık i letme maliyeti çok daha yükselecektir. Bu tür tesisleri kurarken yatırım maliyeti yanında isletme maliyeti de göz önüne alınmalıdır. çme suyu eldesinde kullanılan kimyasal arıtma süreçleri kimyasal madde ilavesi gerektiren yöntemleri kapsamaktadır. Koagulasyon i lemi suyun içinde bulunan askıdaki maddeleri koagulant madde ilavesi ile çöktürme i lemine denir. Günümüzde kullanılan koagulant kimyasallar; Alüminyum sülfat [Al 2 (SO 4 ) 3 ], Demir III klorür [FeCl 3 ], Demir III sülfat [Fe 2 (SO 4 ) 3 ], kireç [CaO ve Ca(OH) 2 ], sodyum alüminat [NaAlO 2 ve Na 2 Al 2 O 4 ] gibi maddelerdir. MATERYAL VE YÖNTEM Bu çalı mada kullanılan kimyasal maddeler Selen Kimya firmasından satın alınmı tır. Kullanılan su arıtma pilot düzene i ve dozajlama ünitesi Solvo Ltd. irketinden temin edilmi tir. Kurdu umuz bu sistem büyük çaplı arıtma tesisinin küçük bir modeli gibi dü ünülebilir. 4

6 Deneysel lem: Dozajlama ünitesi Arıtma düzene i Öncelikle kütlece yüzde deri imleri %20 olan Demir III klorür [FeCl 3 ], Alüminyum sülfat [Al 2 (SO 4 ) 3 ], PAC ve CFS çözeltileri hazırlandı. Arıtımda okulumuzun kuyu suyu su boruları yardımıyla arıtma düzene ine ta ındı. Arıtıma ba lamadan önce suyun içeri inin belirlenmesi için kuyu suyundan hiçbir i leme sokmadan bir numune alındı. Ardından kuyu suyunu kum ve antrasit içerikli filtreden geçirip hiçbir kimyasal eklemeden 30 dakika arıtım yapıldı ve ikinci numune alındı (antrasit ve kum filtresinin etkisini ölçmek amaçlı). Daha sonra elimizdeki 4 çe it kimyasalı 5 7, olmak üzere 4 ayrı hızda dozajlama ünitesi yardımıyla 30dk boyunca dozlayip deveboynundan çıkan suda örnekler alındı(tablo 2). Kimyasalların eklendi i bölüm Kimyasalların otomatik olarak eklendi i kap 5

7 Her kimyasal ve hız de i iminden sonra kum filtresinde olu un flokların giderimi için 1 saatlik geri yıkama i lemi yapıldı. Bu i lem için düzenekteki vanalar kapatılıp suyun akı ı tersine çevirildi, böylece su ile birlikte kirlenen filtre de temizlenip kirli su dı arıya atıldı. Kimyasal içeren suyun antrasit ve kum filtresine girdi i bölüm ve antrasit filtre Geri yıkama sırasında gözlenen floklar Arıtım sırasında su ta masını engellemek için filtreye giren ve çıkan su debisi yakın olacak ekilde ayarlandı. Alınan 18 ayrı örnekte Arsenik oranları Indüktif E le tirilmi Plazma - Optik Emisyon Spektrofotometresi (ICP-OES) (Perkin Elmer Optima 2100 DV, ABD) kullanılarak belirlendi. Örneklerin alındı ı kaplar 6

8 Tablo 2: Kimyasal içen örneklerin özellikleri Kimyasal Madde Hız Kimyasal Madde Debi Miktarı (ml/dak) litre/sn ton/saat Örnek No 1 2/31 5, ,52 ml / 30 dk 2/32 5,4 3 Kütlece %20 lik PAC çözeltisi 7,5 2,25 ml / 30 dk 2/32 5, ,808 ml / 30 dk 2/31 5, ,045 ml / 30 dk 2/31 5, ,53 ml / 30 dk 2/29 5,96 7 Kütlece %20 lik CFS-PACS çözeltisi 7,5 2,2 ml / 30 dk 2/32 5, ,01 ml / 30 dk 2/29 5, ,151 ml / 30dk 2/33 5, ,515 ml / 30 dk 2/30 5,76 11 Kütlece %20 lik FeCl 3 çözeltisi 7,5 2,25 ml / 30 dk 2/28 6, ,05 ml / 30 dk 2/33 5, ,444 ml / 30 dk 2/32 5, ml / 30 dk 2/32 5,4 15 Kütlece %20 lik Al 2 (SO 4 ) 3 çözeltisi 7,5 2,179 ml / 30 dk 2/33 5, ,93ml /30 dk 2/29 5, ,05 ml /30 dk 2/31 5,57 18 SONUÇLAR VE TARTI MA Polialüminyum klorür (PAC) Uygulaması: PAC ile yapılan arıtma i leminde As oranının güvenli de ere kadar inmedi i saptandı. 25,82 olarak bulunan en dü ük ve son de er kum filtresinin daha fazla sürede geri yıkama ve durulama yapılması sonrası elde edilmi tir. PAC ürünü, giri suyuna hemen dozlama haznesine verip, kum filtresine beslenmeye çok uygun olmadı ı söylenebilir. Çünkü olu an flokları kum filtre yüzeyine ta ıdı ı ve filtredeki kum gözeneklerde birikti i hatta kum taneciklerini yapı tırdı ı bu nedenle kum filtresinin performansını olumsuz etkiledi i i lemler sırasında gözlendi. Uygulama dozajı arttıkça sudaki As miktarının azalması daha yüksek doz uygulaması gerektirdi ini dü ündürdü. (Grafik 1) 7

9 PAC Örnek No Sudaki As Oranı ( g/ lt) Ham su 1 58,82 Filtre su 2 44,90 Uygulama 3 43,76 Uygulama 4 40,47 Uygulama 5 34,35 Uygulama 6 25,82 Tablo 3: Polialüminyum klorür uygulamasında As deri imi Arsenik Oranı Ham Su 1 Filtre Su 2 Uygulama 3 Uygulama 4 Uygulama 5 Uygulama 6 Grafik 1: PAC uygulamasının doza ba lı de i imi CFS-PACS Uygulaması: CFS-PACS uygulamasında dozaj arttırılması ile birlikte arsenik içeri inin dü tü ü gözlenmi tir (Grafik 2). Bu uygulamada di er inorganik koagulantlardaki gibi yumak formunda bir yapı yerine küçük tanecik eklinde bir flok olu umu gözlenmi tir. Bu floklar bir arada bulunmaya e ilimindedir. Bu durumun baziklik de erinin yüksek olması ve sıvı olan ürünün yapı kanlık özellikte olmasından kaynaklandı ı yorumu yapılabilir(tablo 4) CFS-PACS Örnek No Sudaki As Oranı ( g/ lt) Ham su 1 58,82 Filtre su 2 44,90 Uygulama 7 20,26 Uygulama 8 17,00 Uygulama 9 13,02 Uygulama 10 12,72 Tablo 4: CFS-PACS Uygulaması 8

10 Arsenik Oranı Ham Su 1 Filtre Su 2 Uygulama 7 Uygulama 8 Uygulama 9 Uygulama 10 Grafik 2: CFS-PACS uygulamasının doza ba lı de i imi CFS-PACS uygulaması demir üç klorürü uygulamasından sonra en iyi sonucu vermektedir. Tanecik eklinde flok olu turması di er inorganik koagülant uygulama gözlemimize göre belirgin farktır. FeCl 3 Uygulaması: FeCl 3 uygulaması en güvenli As de erlerini elde etti imiz çalı madır. Doza ba lı As deri imindeki azalma grafik 3 de görülmektedir. Ancak yüksek doz uygulama As deri iminin azalmasını sa lamaktadır ama giderek büyük de i imler olu mamaktadır.(tablo 5) FeCl3 Örnek No Sudaki As Oranı ( g/ lt) 2 58, , , , , ,679 Tablo 5: FeCl 3 Uygulaması Arsenik Oranı Ham Su 1 Filtre Su 2 Uygulama 11 Uygulama 12 Uygulama 13 Uygulama 14 Grafik 3: FeCl 3 uygulamasının doza ba lı de i imi 9

11 Al 2 (SO 4 ) 3 Uygulaması: Alüminyum sülfatın artan dozlarda uygulanması As giderimini artırmaktadır.(grafik 4) Ancak PAC uygulamasında oldu u gibi yeterli de ildir. Zaten ticari uygulamada kuyu suyunda arsenik giderim tesisinde alüminyum sülfat veya PAC kullanılmayıp demir üç klorür tercih edilmektedir. Demir üç klorürü dozajı ile elde etti imiz sonuçlar bu tercih paralelindedir. Al2(SO4)3 Örnek No Sudaki As Oranı ( g/ lt) 1 58, , , , , ,73 Tablo 6: Al 2 (SO 4 ) 3 uygulamasının doza ba lı de i imi Arsenik Oranı Ham Su 1 Filtre Su 2 Uygulama 15 Uygulama 16 Uygulama 17 Uygulama 18 Grafik 4: Al 2 (SO 4 )l 3 uygulamasının doza ba lı de i imi DE ERLEND RME PACS maddesinin içinde Al iyonları bulunmaktadır ve bu iyonların yapı tırıcılık özelli i vardır. Bu madde suya dozlandı ı zaman metal iyonlarıyla elektriksel bir çekim olu turarak a ır metalleri olu turdu u taneciklerin içine hapsetmektedir. Bu olu an tanecikler küçük boyutlarda ve birbiri ardına sıralanarak tutundu u için arıtım sırasında daha kolay uzakla tırılmaktadır. Arsenik giderim uygulamalarında en çok demir üç klorür dozajı tercih edilmektedir. Fakat demir üç klorürün arıtım tesislerinde uzun süreli kullanımları da belli ba lı sorunlara yol 10

12 açabilmektedir. Demir üç klorürün birikimi suda renk de i imlerine ve fazlası demir iyonu kirlili ine yol açmaktadır. Asidik özellikte bir madde oldu u için suya fazla dozlandı ı zaman suyun ph ını dü ürebilmektedir. Bunun giderimi için daha sonradan suya bazik özellikte maddeler eklemek gerekmektedir ve bu da suyun kalitesini bozmaktadır. Ayrıca demir üç klorürün yapısında bulunan klörür iyonlarının kanserojenik oldu u ku kusu bulunmaktadır. Arsenik genelde kuyu sularında rastlandı ı için, birbirinden uzak olan kuyuların bir arıtma tesisine beslenmesi hem külfetli hem de ekonomik olmayaca ı dü ünülmektedir. Bu nedenle kuyu ba ında bir ıslah i lemi uygulanmalıdır. Genel uygulama, kuyudan alınan suya dezenfektan olarak klor verilmesi, hat üzerinde uygun bir düzenek ile inorganik koagülant dozajlanması ve sonrasında aktif karbon, antrasit, kum katmanlarında olu an karı ık katmanlı media ile ince filtrasyon yapılmasıdır. Bu uygulama okulumuzun bulundu u il zmir'de yapılmı tır. Böyle bir sistemde önemli olan, su geçi hızının iyi ayarlanması ve geri yıkama uygulamasında filtrasyon mediasında çökelti olu umunun uzakla tırılmasını sa lamak olmalıdır. Pilot tesis düzene imizde kompresörle hava besleme imkanımız olmadı ı için, antrasit ve kumdan olu an filtrasyon mediası kuyu suyu ile geri yıkanmı tır ve durulanmı tır. Bu zorunluluk nedeniyle analizlerimizde dü ük verim elde edilmi tir. Ancak artan ürün dozajı ile arsenik seviyesi de i imi do rusal e im olu turdu u gözlenmi tir. Bu çalı mamız sırasında arsenik seviyesi ve giderim etkile imin demir III klorür ile daha belirgin oldu u tespit edilmi tir. Ancak polialüminyum klorür hidroksit sülfat (CFS-PACS) uygulamasında flok yapısı ve floklarının birbirine tutunumu konusundaki farklılı ı, böyle bir arsenik giderim tesisinde dikkate alınması gereken bir durum oldu u belirgin olarak fark edilmektedir. Arsenik giderim verimlerinin do ru izlenmesi ve sonuçların tutarlılık olu turması için pilot tesiste, inorganik koagülant dozaj haznesinin daha profesyonel olması, geri yıkama ve durulama suyu için arsenik içermeyen bir suyun kullanılması ve geri yıkamada hava ile birlikte suyun verilmesinin bir zorunluluk oldu u görülmü tür. Ayrıca arsenik giderim veriminin fazlala tırılması için iki farklı karı ık katmanlı filtrasyon grubu uygulanabilir. lk filtrasyon grubunda, zeolit, aktif karbon, antrasit, kum mineralleri bulunurken ikinci grupta sadece kum mineralleri bulunabilir. Bu ekildeki çalı mada inorganik koagülant ile olu an flokların da ılması durumunda ön grup filtrasyon flokların süzülmü suya geçi oranının dü ürüp son grup elemanı kum filtresinde süzüntü suyun arsenik seviyesinin daha da dü mesine katkısı olacaktır. Yaptı ımız ara tırmalara göre, Birle ik devletler kökenli firmalarda, arsenik giderim duyarlılı ı olan demir tuzlarından yapılmı reçineler bulunmaktadır. Bu tür ürünler su akı ı ile tanecik çapı küçülmekte ve kaybedilen miktar kadarı yeniden eklenmek zorundadır. Sonuç olarak PACS, molekül kütlesi FeCl 3 e göre fazla olan bir madde oldu u için aynı dozjlama yapılsa bile suya verilen kimyasal miktarı daha az olmaktadır. Dozajlama miktarının arttırılması ve tesis ko ullarının iyile tirilmesi durumunda FeCl 3 ile rekabet edebilecek bir kimyasal olabilece i dü ünülmektedir. TE EKKÜR Çalı malarımız sırasında bize metal analizlerinde yardımcı olan Yrd. Doç. Dr. Deniz DÖLGEN e, kimyasalları sa layan Selen Kimya irketine, gereksinim duydu umuz cihaz ve malzemelerinin kullanımına izin veren Solvo Ltd. ti. ne ve bu irkette çalı an Kimya Mühendisi Göksel VATAN a te ekkür ederiz 11

13 KAYNAKLAR Alan H. Hall, Review article Chronic arsenic poisoning, Toxicology Letters 128, (2002). José A. Centeno, Chronic Arsenic Toxicity, Environmental Health, Natural History And Chemical Assessment, U.S. ARMED FORCES INSTITUTE OF PATHOLOGY. Craig Steinmaus, Michael N. Bates, Yan Yuan, Dave Kalman, Raja Atallah, Omar A. Rey, Mary L. Biggs, Claudia Hopenhayn, Lee E. Moore, Bruce K. Hoang, Allan H. Smith, Arsenic Methylation and Bladder Cancer Risk in Case Control Studies in Argentina and the United States, Arsenic Methylation and Bladder Cancer Risk Steinmaus et al. Orhan YILMAZ, Kamil EKICI, Van Yöresinde Içme Sularında Arsenikle Kirlenme Düzeyleri, YYÜ Vet Fak Dergisi 2004, 15 (1-2): Reina Haque, D. N. Guha Mazumder, Sambit Samanta, Nilima Ghosh,David Kalman, Meera M. Smith, Soma Mitra, Amal Santra, Sarbari Lahiri, Subhankar Das, Binay K. De, and Allan H. Smith, Arsenic in Drinking Water and Skin Lesions: Dose-Response Data from West Bengal, India. Arsenic and Drinking Water, USEPA, November Arsenic in Drinking-water, Background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality, Gary Regner, Matt Court, Kristine Krieg, Health Effects and Occurrence of Arsenic in Texas Public Water Supplies, DWQ/SWAP Programs, Texas Commission on Environmental Quality. Arsenic in drinking water, WHO, Lowest Capital & Operating Cost Arsenic Removal System Cost Comparison of Arsenic Removal Technologies, US EPA,

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 6.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü - Nötralizasyon Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Birçok endüstrinin atıksuyu asidik veya bazik olduğundan alıcı ortama veya kimyasal ve/veya

Detaylı

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN ÖZEL EGE L SES BAZI ISKARTA BALIKLARIN (Isparoz, Hani) ETLER NDEN ALTERNAT F GÜBRE YAPIMI VE UYGULANAB L RL HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN

Detaylı

DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ

DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maksat MADDE 1 (1) Bu Tebliğin maksadı, küçük yerleşim yerlerinde son kullanıcıya ulaşan

Detaylı

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir.

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir. G R Havanın gerek insan sa lı ına, gerekse do aya zarar verici duruma gelmesi, kirletici denen unsurların fazlala masıyla olur. Kirleticiler, belirli bir kaynaktan atmosfere bırakılan birinci derecede

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu Şehnaz ÖZCAN Çevre Mühendisi Teknik Uzman Sevtap Çağlar Çevre Mühendisi Müdür İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu İÇERİK Giriş Mevcut içmesuyu durumu Projenin amacı

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE - 1/5 Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780 EMİSYON 1 İslilik Nem Partikül Madde CO, O 2 CO 2 NO NO X, NO 2 Renk Karşılaştırma (Bacharach)

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI DÜNYADA yılda 40.000 km³ tatlı su okyanuslardan karalara transfer olmaktadır. Bu suyun büyük bir kısmı taşkın vb. nedenlerle kaybolurken

Detaylı

Ankara da İçme ve Kullanma Suyu Kalitesi Ülkü Yetiş ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ODTÜ

Ankara da İçme ve Kullanma Suyu Kalitesi Ülkü Yetiş ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ODTÜ Ankara da İçme ve Kullanma Suyu Kalitesi Ülkü Yetiş Çevre Mühendisliği Bölümü KAPSAM Ham Su Kalitesi? Nasıl arıtılıyor? Nasıl bir su içiyoruz? Sorunlar Çevre Mühendisliği Bölümü 2 KAPSAM Ham Su Kalitesi?

Detaylı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı metallerin yeniden kazanımı Endüstriyel Atık Sulardan Metal Geri Kazanım Yöntemleri 2016-2017 güz yy. Prof. Dr. Gökhan Orhan MF212 Atıksularda Ağır Metal Konsantrasyonu Mekanik Temizleme Kimyasal Temizleme

Detaylı

Bu birikintilerin giderilmesi için uygun kimyasallarla membranlar zaman içinde yıkanarak tekrar eski verimine ulaştırılırlar.

Bu birikintilerin giderilmesi için uygun kimyasallarla membranlar zaman içinde yıkanarak tekrar eski verimine ulaştırılırlar. VIIPOL CKS MEMBRAN TEMİİZLEME PROSEDÜRÜ 1.Giriş : Ne kadar iyi bir ön arıtma yapılırsa yapılsın, çalışan bir ters ozmoz ( RO ) sisteminde zaman içinde hamsu içinde bulunan ve ön arıtmadan geçebilen kolloidler,

Detaylı

sektörün en iyileriyle hep yanınızda...

sektörün en iyileriyle hep yanınızda... sektörün en iyileriyle hep yanınızda... FİLTRASYON SİSTEMLERİ YUMUŞATMA SiSTEMLERi Yüzey borulamalı Multi Yüzey borulamalı Media Filtreler, 20 m 3 / Aktif Karbon filtreler saat ve üzeri kapasitelerde,

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYASAL PROSESLER

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYASAL PROSESLER 9 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYASAL PROSESLER 1. Koagülasyon- Flokülasyon Prosesleri 2. Elektrokoagülasyon Prosesi 3. Kimyasal Çöktürme Prosesleri 4. Su Yumuşatma Prosesleri 5. Adsorpsiyon Prosesleri 6.

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI 01 03 09 01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur 01 04 10 01 04 07 dışındaki tozumsu ve pudramsı atıklar 01 05 04 Temizsu sondaj ı ve

Detaylı

KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK

KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK Kömür Madenciliğinin Çevresel Etkileri Kömür, organik maddelerin milyonlarca yıl boyunca basınç ve ısıya

Detaylı

ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ

ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ MAKİNA-İNŞAAT-ÇEVRE SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ Gaziteknik-Waterline Atıksu Arıtma sistemleri evsel ve endüstriyel atıksuların arıtılmasında kullanılmak üzere prosese göre projelendirilmektedir.

Detaylı

ARSENİK ARITMA UYGULAMALARI Köy ve Beldeler

ARSENİK ARITMA UYGULAMALARI Köy ve Beldeler ARSENİK ARITMA UYGULAMALARI Köy ve Beldeler ARSENIK ARITMA UYGULAMALARI Köy ve Beldeler ARSENİK NEDİR? Arsenik yerkabuğunda en çok bulunan elementlerden biridir. Doğada hem doğal hem antropojenik kaynaklı

Detaylı

www.ceyka.com.tr KİMYA SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

www.ceyka.com.tr KİMYA SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. KİMYA SANAYİ Ceyka çevre teknolojileri ve kimya konusunda hizmet veren bir mühendislik, danışmanlık ve dış ticaret firmasıdır. Firmamız konusunda uzman uluslararası firmalarla işbirliği içinde endüstriyel

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İncilipınar Mah. 3385 Sk. No:4 Pamukkale 21050 DENİZLİ / TÜRKİYE Tel : 0 258 280 22 03 Faks : 0 258 280 29 69 E-Posta : isanmaz_derya@hotmail.com

Detaylı

Endüstriyel Su Arıtımına Uyarlanmış Çözümler

Endüstriyel Su Arıtımına Uyarlanmış Çözümler Endüstriyel Su Arıtımına Uyarlanmış Çözümler Michael Lyko Tarihçe Geleneği Olan Bir Partner 1 1 Tarihçe Geleneği Olan Bir Partner Wiesbaden da tam otomatik SPIRA-CEL spiral sarım üretim hattının işletmeye

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

P-B / QAL Çevre Laboratuvarı Grubu. 01.03.2012, Mercedes-Benz Türk Werk Istanbul

P-B / QAL Çevre Laboratuvarı Grubu. 01.03.2012, Mercedes-Benz Türk Werk Istanbul P-B / QAL Çevre Laboratuvarı Grubu 01.03.2012, Mercedes-Benz Türk Werk Istanbul Çevre Laboratuvarı İçindekiler Atık Su Analizleri 1. ph Ölçümü 2. Mikrodalga ile Parçalama 3. Askıda Katı Madde Tayini 4.

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 10. Endüstriyel Çamur Arıtımı Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Giriş Sıvı atıkların arıtılmasındaki en önemli nokta askıda veya çözünmüş katıların giderimidir. Sıvıdan

Detaylı

Kimyasal Fiziksel Arıtma Ağır Metal giderimi. Hakan Ünsal

Kimyasal Fiziksel Arıtma Ağır Metal giderimi. Hakan Ünsal Kimyasal Fiziksel Arıtma Ağır Metal giderimi Hakan Ünsal Kimyasal Fiziksel Arıtma Genel tanımlama İstenmeyen bileşiklerin zararsız bileşiklere dönüştürülmesi veya daha sonraki arıtma işlemleri için uygun

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü V-HAFTA 17.12.2015 1 SULARIN ARITILMASI

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarının Adres : Davutpaşa Kampüsü Esenler 34210 İSTANBUL / TÜRKİYE Akreditasyon No: Tel Faks E-Posta Website : 0212 383 45 51 : 0212 383 45 57 : kimfkl@yildiz.edu.tr

Detaylı

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ KİMYA 3 (Çalıştay 2012) KİMYA PROJE RAPORU GRUP AKTİF PROJE ADI BOYAR MADDELERDE

Detaylı

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler Karaelmas Science and Engineering Journal/Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 2 (1): 15-21, 212 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Journal home page: www.fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi Elazığ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 (1, 2, 3,4) SU, ATIK SU ph Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 B Renk Spektrofotometrik

Detaylı

ISITMA SİSTEMLERİ BİLGİ FORMU

ISITMA SİSTEMLERİ BİLGİ FORMU ISITMA SİSTEMLERİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Adresi Şehir Posta Kodu : Sistem Sorumlusu ve Görevi Tel. Faks : GSM e-mail : HİKAYESİ Müşteri şimdiki sonuçlardan memnun mu? Evet Hayır Sorunların derecesi

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ DENEY NO: 5 HAVAANDIRMA ÇEVRE MÜHENDĠSĠĞĠ BÖÜMÜ Çevre Mühendisi atmosfer şartlarında suda çözünmüş oksijen ile yakından ilgilidir. Çözünmüş oksijen (Ç.O) su içinde çözünmüş halde bulunan oksijen konsantrasyonu

Detaylı

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör İçme-Kullanma Suları için Farklı Dezenfeksiyon Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör Organizmalar için İncelenmesi İ.Ethem KARADİREK, Selami KARA, Özge ÖZEN, Oğuzhan GÜLAYDIN, Ayşe MUHAMMETOĞLU

Detaylı

ARSENİK ARITMA UYGULAMALARI Belediyeler & Yüksek Debiler

ARSENİK ARITMA UYGULAMALARI Belediyeler & Yüksek Debiler ARSENİK ARITMA UYGULAMALARI Belediyeler & Yüksek Debiler ARSENİK ARITMA UYGULAMALARI ARSENİK NEDİR? Arsenik yerkabuğunda en çok bulunan elementlerden biridir. Doğada hem doğal hem antropojenik kaynaklı

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 8.Kolloid Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Çapları 10-6 mm 10-3 mm ( 0.001-1μm) arasındadır. Kil, kum, Fe(OH) 3, virusler (0.03-0.3μm) Bir maddenin kendisi için

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; EK LİSTE - 1/10 SO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935 Elektrokimyasal Hücre Metodu CO, O 2,CO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 (Hesaplama) Emisyon 1 NO, NO 2 NOx Elektrokimyasal Hücre

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No:32 /A Çorlu/Tekirdağ 59850 TEKİRDAĞ / TÜRKİYE Tel : 0 282 652 40 55 Faks : 0 282 652 04 56 E-Posta :

Detaylı

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ Yrd. Doç. Dr. Şehnaz ŞENER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Göl 482 km² yüzölçümü ile Türkiye nin 4. büyük gölü aynı zamanda 2.

Detaylı

NEHİR SUYUNDAN İÇME SUYUNA

NEHİR SUYUNDAN İÇME SUYUNA NEHİR SUYUNDAN İÇME SUYUNA Su canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli ve vazgeçilmez olan tatsız ve kokusuz bir maddedir. Su canlı yaşamının en temel maddesidir Dünya üzerinde farklı şekillerde

Detaylı

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I D) Elmas E) Oltu taşı 1. I. Civa II. Kil III. Kireç taşı Yukarıdaki maddelerden hangileri simyacılar tarafından kullanılmıştır? D) II ve III E) I, II

Detaylı

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik.

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik. 1-HAVUZ SUYU İ S.B. 15.12.2011 ve 28143 sayı ile yayımlanan " Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik " Renk Tortu Bulanıklık

Detaylı

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU Gülin AYTİMUR, Süheyda ATALAY Ege Üniversitesi Müh. Fak. Kimya Müh. Bölümü 351-Bornova İzmir ÖZET

Detaylı

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sosyoekonomik Etkiler Sağlık Etkileri 1. DOĞAL KAYNAKLAR ÜZERİNDEKİ

Detaylı

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015 SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI 16.12.2015 E R K A N P E T E K A L ÇEVRE MÜHENDİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1987 epetekal@egeseramik.com EGE SERAMİK GENEL GÖRÜNÜŞ EGE SERAMİK UYDU GÖRÜNTÜSÜ EGE SERAMİK ATIK

Detaylı

İçindekiler VII. Ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür XV XIX XXI. I. Kısım Su teminine giriş

İçindekiler VII. Ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür XV XIX XXI. I. Kısım Su teminine giriş Ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür XV XIX XXI I. Kısım Su teminine giriş 1 Su sektörü 3 1.1 Giriş 3 1.2 Su tüketimi 3 1.3 Kabul edilebilir su kalitesi 7 1.4 Su sektörü hizmetleri 10 1.5 Su koruma

Detaylı

Kırılma Noktası Klorlaması

Kırılma Noktası Klorlaması Kırılma Noktası Klorlaması AMAÇ Farklı oranlarda klor ile amonyağın reaksiyon vermesi sonucu oluşan kalıntı klor ölçümünün yapılması ve verilerin grafiğe aktarılarak kırılma noktasının belirlenmesi. ÖN

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. GİRİŞ 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI 1.1.1. Genel 1.1.2. Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım Süreci 1.1.3. Tasarım İçin Girdi (Başlangıç)

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız.

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. 3.2 KİMYASAL BAĞLAR Çevrenizdeki maddeleri inceleyiniz. Bu maddelerin neden bu kadar çeşitli olduğunu düşündünüz mü? Eğer bu çeşitlilik

Detaylı

Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu

Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı(UKAA), 17 Ekim 2013 tarihinde, hava kirliliğinin

Detaylı

SİVAS İLİNİN JEOTERMAL. Fikret KAÇAROĞLU, Tülay EKEMEN Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 SİVAS

SİVAS İLİNİN JEOTERMAL. Fikret KAÇAROĞLU, Tülay EKEMEN Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 SİVAS SİVAS İLİNİN JEOTERMAL SULARI Fikret KAÇAROĞLU, Tülay EKEMEN Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 SİVAS JEOTERMAL ENERJİ Jeotermal Enerji, yerkabuğunun çeşitli

Detaylı

I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ

I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ Meteorolojik şartlar, hava kirliliğinin sadece can sıkıcı bir durum veya insan sağlığı için ciddi bir tehdit olduğunu belirler. Fotokimyasal dumanın negatif etkileri

Detaylı

İyi kalitedeki yem seçimi ve yönetimi, Yoğun yetiştiricilik yapılan karides havuzlarında mekanik havalandırma yapılması, Mümkün olabildiğince su

İyi kalitedeki yem seçimi ve yönetimi, Yoğun yetiştiricilik yapılan karides havuzlarında mekanik havalandırma yapılması, Mümkün olabildiğince su SU KALİTESİ YÖNETİMİ Su ürünleri yetiştiriciliğinde su kalitesi yönetimi; su kalite özelliklerinin yetiştiricilik açısından uygun sınır değerlerde tutulmasını ve temel su kalite değerlerinden olan sapmalarda

Detaylı

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr ARAŞTIRMA RAPORU (Kod No: 2012.03.08.XX.XX.XX) Raporu İsteyen : Raporu Hazırlayanlar: Prof. Dr. Bilgehan Ögel Tel: 0.312.210 41 24 e-posta: bogel@metu.edu.tr : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33

Detaylı

Sızıntı Suyunun Elektrooksidasyon Prosesi İle Arıtılması

Sızıntı Suyunun Elektrooksidasyon Prosesi İle Arıtılması Sızıntı Suyunun Elektrooksidasyon Prosesi İle Arıtılması 1* Ceyhun Akarsu, 1 Fadime Taner and 2 Azize Ayol 1 Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü MersinUniversitesi, Türkiye 2 Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

ELEKTROKOAGÜLASYON İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN BOYAR MADDELERİN GİDERİLMESİ

ELEKTROKOAGÜLASYON İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN BOYAR MADDELERİN GİDERİLMESİ Güncelleme: Eylül 2016 ELEKTROKOAGÜLASYON İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN BOYAR MADDELERİN GİDERİLMESİ DENEYİN AMACI: Sentetik olarak hazırlanmış bir boya çözeltisinden faydalanılarak elektrokoagülasyon işleminin

Detaylı

AWQ Serisi Otomatik Kum Filtreleri:

AWQ Serisi Otomatik Kum Filtreleri: AWQ Serisi Otomatik Kum Filtreleri: Tek tankta 15 m 3 /gün kapasiteye kadar hizmet verebilen, FLECK marka otomatik kontrol kafasına sahip filtrelerdir. Otomatik ters yıkamalı multi-media filtreler fiberglass

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Karaman Mah. Atıksu Arıtma Tesisi İdari Binası Adapazarı 54290 SAKARYA/TÜRKİYE Tel : 0 264 221 12 23 Faks : 0 264 277 54 29 E-Posta

Detaylı

HAVALANDIRMAYLA DEMİR VE MANGAN GİDERİMİ

HAVALANDIRMAYLA DEMİR VE MANGAN GİDERİMİ HAVALANDIRMAYLA DEMİR VE MANGAN GİDERİMİ 1. DENEYİN AMACI Sularda bulunan demir ve manganın giderilme yöntemlerini öğrenmek, havalandırma ile giderilmesinin uygulamasını yapmaktır. 2. DENEYİN ANLAM VE

Detaylı

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinde Geliştirilmiş Biyolojik Fosfor Giderim Verimini Etkileyen Faktörler Tolga Tunçal, Ayşegül Pala, Orhan Uslu Namık

Detaylı

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar ALKALİNİTE Bir suyun alkalinitesi, o suyun asitleri nötralize edebilme kapasitesi olarak tanımlanır. Doğal suların alkalinitesi, zayıf asitlerin tuzlarından ileri gelir. Bunların başında yer alan bikarbonatlar,

Detaylı

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar Düzenli Depolama - 1. Sınıf (Tehlikeli Atık Düzenli Depolama) 01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları 01 03 05* Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; SU, ATIK SU 1,2 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektriksel İletkenlik Metodu TS 9748 EN 27888 Bulanıklık Nephelometrik Metot

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 12 OCAK 2011 MALKARA/TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin sağladığı

Detaylı

HAVA KİRLİLİĞİ VE ÇOCUKLARDA SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI. Dr. Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

HAVA KİRLİLİĞİ VE ÇOCUKLARDA SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI. Dr. Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı HAVA KİRLİLİĞİ VE ÇOCUKLARDA SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Dr. Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Hava kirliliğinin kaynakları Solunum yolu enfeksiyonları ile ilişkili

Detaylı

PROFESYONEL ARITMA ÇÖZÜMLERİ AREN SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ ENDÜSTRİYEL ARITIM

PROFESYONEL ARITMA ÇÖZÜMLERİ AREN SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ ENDÜSTRİYEL ARITIM PROFESYONEL ARITMA ÇÖZÜMLERİ AREN SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ ENDÜSTRİYEL ARITIM SU TÜM CANLILAR İÇİN HAYATTIR AREN AREN ENDÜSTRİYEL ARITIM Endüstriyel işletmelerin prosesleri için gerekli kalitede su ih yaçları

Detaylı

SIFIR KARBONDİOKSİT SALINIMI

SIFIR KARBONDİOKSİT SALINIMI SIFIR KARBONDİOKSİT SALINIMI HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER SARP BARIŞ ORHON (7-E) ARDA KÖROĞLU (7-E) DANIŞMAN ÖĞRETMEN Meral BEŞİRACI İZMİR 2014 İÇİNDEKİLER 1. Proje özeti...2 2. Projenin amacı...2 3. Giriş...2-3

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ DENEYİN AMACI Gazlarda söz konusu olmayan yüzey gerilimi sıvı

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul REACTİVE BLUE 160 BOYARMADDESİ İÇEREN TEKSTİL ENDÜSTRİSİ BOYAMA PROSESİ ATIKSUYUNUN ELEKTROKOAGÜLASYON YÖNTEMİ İLE ARITIMINDA İŞLETİM KOŞULLARININ ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİ Bahadır K. KÖRBAHTİ, Gül Seren

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

KOKU ARITIMI. Yapmakta olduğumuz başlıca koku arıtma sistemleri aşağıda verilmiştir.

KOKU ARITIMI. Yapmakta olduğumuz başlıca koku arıtma sistemleri aşağıda verilmiştir. KOKU ARITIMI Atıksu Arıtma Tesislerinde görülen kokunun kaynağı, atıksu ile beraber gelen kimyasallar ya da organik maddenin ayrışması sonucu oluşan gazlardır. Atıksulardan kaynaklanan koku sebebi olan

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 1605 Cadde, Dilek Binası BİLKENT 06800 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 444 50 57 Faks : 0 312 265 09 06

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tamer COŞKUN. Mayıs 2013. Davutpaşa - İstanbul

Yrd. Doç. Dr. Tamer COŞKUN. Mayıs 2013. Davutpaşa - İstanbul Yrd. Doç. Dr. Tamer COŞKUN Mayıs 01 Davutpaşa - İstanbul 1 İYON DEĞİŞTİRİCİ DİZAYN NOTLARI Sudaki belirli artı veya eksi yüklü iyonların sudan alınarak yerine aynı yüke sahip başka iyonların suya verilmesi,

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

Malzeme Bilimi Ve Laboratuvarı KOROZYON. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

Malzeme Bilimi Ve Laboratuvarı KOROZYON. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Malzeme Bilimi Ve Laboratuvarı KOROZYON Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Korozyon Tabiatta hemen hemen tamamı bileşik halde bulunan metallerin tabii hallerine dönüş çabasına korozyon denilebilir.

Detaylı

ICE HOCKEY KHANTY MANSIYSK/RUSYA KONTEK

ICE HOCKEY KHANTY MANSIYSK/RUSYA KONTEK ICE HOCKEY KHANTY MANSIYSK/RUSYA KONTEK KHANTY MANSISK HAVUZLARI SU HAZIRLIK TEKNİĞİ RAPORU 2004 yılında Kontek İnşaat tarafından Khanty Mansiysk Sibirya bölgesinde Buz hokeyi tesisleri kapsamında yapıldı.

Detaylı

Araçlar: Çıkarma Parçaları şu şekilde etiketlenmiştir:

Araçlar: Çıkarma Parçaları şu şekilde etiketlenmiştir: Araçlar: Deney Hücresi Deney Çözeltileri o Soğutma Kulesinden Alınan Numuneler o Laboratuvarda Hazırlanan Çözeltiler Deney Numunesi (Numune Çıkarma sı, 30mm * 50mm * 2mm) Su devirdaim Havuzu (40 C) GRANDER

Detaylı

SU & ATIKSU GENEL BİLGİLER. Dünyadaki toplam suyun % 97,5 i tuzlu sudur, Geriye kalan tatlı suyun sadece % 0,3 ü kullanılabilir sudur.

SU & ATIKSU GENEL BİLGİLER. Dünyadaki toplam suyun % 97,5 i tuzlu sudur, Geriye kalan tatlı suyun sadece % 0,3 ü kullanılabilir sudur. SU & ATIKSU Dünyadaki toplam suyun % 97,5 i tuzlu sudur, Geriye kalan tatlı suyun sadece % 0,3 ü kullanılabilir sudur. % 97,5 Tuzlu Su % 0,3 kullanılabilir su % 2,5 Temiz Su % 68,9 buzullar % 30,8 yüzey

Detaylı

Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi

Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi Sayfa 1 TÜRKTAY 19-20 Ekim 2016 Ankara Yakma Tesisi Dizayn Parametreleri Yakma Kapasite si 35.000 ton/yıl Isıl Değer Enerji kurulu güç 86 Gj/saat 5,2

Detaylı

ATOM BİLGİSİ I ÖRNEK 1

ATOM BİLGİSİ I  ÖRNEK 1 ATOM BİLGİSİ I Elementlerin özelliklerini ta ıyan en küçük yapıta ı atomdur. Son çözümlemede, bütün maddelerin atomlar toplulu u oldu unu söyleyebiliriz. Elementler, aynı tür atomlardan, bile ik ve karı

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ

TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bölüm 4 TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra Magnezyum, kalsiyum, stronsiyum, baryum ve radyumdan

Detaylı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı kullanılabilir. Çürütme öncesi ön yoğunlaştırıcı, çürütme sonrası

Detaylı

Elektroflokülasyon Elektrokoagülasyon tekniği 1940 yılından bu yana bilinen ve sanayide kullanılan bir teknolojidir.

Elektroflokülasyon Elektrokoagülasyon tekniği 1940 yılından bu yana bilinen ve sanayide kullanılan bir teknolojidir. ENVİ-CLEAN Sistemi Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen kriterlere göre tesis atık sularının en iyi şartlara getirildikten sonra alıcı ortama verilmesi gerekmektedir. Bu konuda ülkemiz de Avrupa

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 25 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

MEKANİK FİLTRASYON PARTİKÜL GİDERİMİ MULTİ MEDYA FİLTRASYONU AKM, BULANIKLIK GİDERİMİ AKTİF KARBON FİLTRE KLOR, KOKU, TAD VE ORGANİK MADDE GİDERİMİ

MEKANİK FİLTRASYON PARTİKÜL GİDERİMİ MULTİ MEDYA FİLTRASYONU AKM, BULANIKLIK GİDERİMİ AKTİF KARBON FİLTRE KLOR, KOKU, TAD VE ORGANİK MADDE GİDERİMİ MEKANİK FİLTRASYON PARTİKÜL GİDERİMİ MULTİ MEDYA FİLTRASYONU AKM, BULANIKLIK GİDERİMİ AKTİF KARBON FİLTRE KLOR, KOKU, TAD VE ORGANİK MADDE GİDERİMİ SU YUMUŞATMA SİSTEMLERİ - REÇİNE İLE SERTLİĞİN ALINMASI

Detaylı

DENEY FİYAT LİSTESİ. MDN.KMY.0001 Kimyasal analiz boyutuna numune hazırlama ( 100 mikron)

DENEY FİYAT LİSTESİ. MDN.KMY.0001 Kimyasal analiz boyutuna numune hazırlama ( 100 mikron) BİRİM: LAB.: DENEY FİYAT LİSTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMY Kimya DENEY KODU DENEY ADI BİRİM FİYAT MDN.KMY.0001 Kimyasal analiz boyutuna numune hazırlama ( 100 mikron) 0,00 MDN.KMY.0002 Kimyasal analiz

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ FAALİYETİ İŞ AKIM ŞEMASI VE PROSES ÖZETİ 1 1. İŞLETME

Detaylı

Proses Entegrasyonunun Önemi IĢığında Yeni Üretimler: Zeolit A ve Tozklor

Proses Entegrasyonunun Önemi IĢığında Yeni Üretimler: Zeolit A ve Tozklor Proses Entegrasyonunun Önemi IĢığında Yeni Üretimler: Zeolit A ve Tozklor Muhammed Seğmen, Mustafa H. Uğur, ve Prof.Dr. İ. Ersan Kalafatoğlu KORUMA KLOR ALKALĠ SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ ARGE MERKEZĠ

Detaylı

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ İlke ÇELİK 1, Seda Aslan KILAVUZ 2, İpek İMAMOĞLU 1, Gürdal TUNCEL 1 1 : Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

Best Water Su Arıtma Sistemleri

Best Water Su Arıtma Sistemleri 2011 Best Water Su Arıtma Cihazı Kurulum [ Best Water ] [ ] [ ] [ TEL: 0212 474 2212 0212 441 6349 ] [ FAX: 0212 474 2242 ] Best Water Su Arıtma Sistemini seçtiğiniz için teşekkür ederiz bu kullanım kılavuzu

Detaylı