AYDIN BELEDİYESİ İÇME SUYU BAKİYE KLOR DEĞERLERİNİN SUYLA BULAŞAN HASTALIKLAR İLE İLİŞKİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYDIN BELEDİYESİ İÇME SUYU BAKİYE KLOR DEĞERLERİNİN SUYLA BULAŞAN HASTALIKLAR İLE İLİŞKİSİ"

Transkript

1 TSK Koryucu Hekimlik Bülteni, 2006: 5 (1) ARAŞTIRMA AYDIN BELEDİYESİ İÇME SUYU BAKİYE KLOR DEĞERLERİNİN SUYLA BULAŞAN HASTALIKLAR İLE İLİŞKİSİ Şeniz AKGÖR*, Emine Didem EVCİ*, Pınar OKYAY*, Filiz ERGİN*, Gonca ATASOYLU*, Erdal BEŞER* *Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Aydın. ÖZET Amaçlar: 2004 yılında Aydın il merkezinde şebekenin değişik noktalarından alınan su numunelerinin bakiye klor miktarı ile suyla bulaşan hastalıkların (ishal, tifo, amipli ve basilli dizanteri) görülme sıklığı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Haziran-Temmuz 2005 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş retrospektif, tanımlayıcı bir çalışmadır. Bulgular: 2004 yılında 924 fiziksel ve kimyasal analiz yapılmıştır. Kış mevsiminde bakiye klor ortalaması 0,57±0,10 mg/l dir; 310 ishal vakası, 1 basilli dizanteri vakası tespit edilmiştir. Yaz mevsiminde bakiye klor ortalaması 0,46±0,13 mg/lt dir; 529 ishal vakası, 1 Amipli dizanteri vakası tespit edilmiştir.tüm mevsimlerde ishal ve bakiye klor değerleri arasında olumsuz yönde, zayıf, istatiksel yönden anlamlı olmayan bir ilişki vardır (kış için r= -0,242, p= 0,224; yaz için r= -0,148, p= 0,480). Sonuç: Mevsimlere göre her ne kadar ishal vakaları ile bakiye klor uygulamaları arasında anlamlı bir ilişki saptanmasa da, bakiye klor değeri arttıkça ishal vakalarının azaldığı görülmüştür. Anahtar kelimeler: Bakiye klor, su, kimyasal ve fiziksel analiz, ishal ABSTRACT THE RELATION BETWEEN RESUDUE CHLOR QUANTITY AND WATER RELATED DISEASES IN AYDIN Objectives: The correlation between the residue chlor quantity in water sampled in different points of Aydın province in 2004 and the incidence of infections via water (diarrhea, thyphoid fever, amoebic and bacillary dysentery) is studied. Materials and Methods: A retrospective definitive study is performed during June-July Results: 924 physical and chemical analysis are performed in In winter season, the mean residue chlor was 0,57±0,10 mg/lt; there were 310 diarrhea cases and a bacillary dysentery case. In summer season, the mean residue chlor was 0,46±0,13 mg/lt; there were 529 diarrhea cases and an amoebic dysentery. Both seasons determined that there was a negative correlation between diarrhea and the residue chlor quantity and there was a poor connection between them and it was statistically unsignificant (for winter r= -0,242, p=0,224; for summer r= -0,148, p=0,480) Conclusion: However there is no determined, expressive connection between diarrhea cases and residue chlor quantity it was seen that as the residue chlor quantity evaluated, the diarrhea cases were reduced. Keywords: Residue chlor, water, physical and chemical analysis, diarrhea Gönderildiği Tarih: 28 Ekim 2005, Kabul Tarihi: 8 Aralık Sorumlu Yazar (Corresponding Author): Şeniz AKGÖR, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, 09100, Aydın Tel: /132 E-posta: 1

2 GİRİŞ Su yaşam için vazgeçilmez bir maddedir. Vücudumuzda çeşitli yaş gruplarına göre farklılıklar göstermekle birlikte ortalama % 70 oranında su vardır (1). Her insan, günde yaklaşık 2 litre temiz içme suyuna ihtiyaç duymaktadır ve bu miktar dünya nüfusu için yaklaşık 12 milyon m 3 /gün e ulaşmaktadır (2). Bu kadar hayati öneme sahip olan suyun sağlıklı, kaliteli ve yeterli düzeyde sunumu bir yaşam kalitesi ölçütü olarak kabul edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünya toplumunun sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik bütün programlarında suyu yaşam kalitesinin önceliği olarak kabul etmektedir. Buna örnek olarak 21.Yüzyılda Herkes İçin Sağlık, Sağlıklı Şehirler Projesi, Güvenli Toplum, Çocuklar için Çevre ve Sağlık Eylem Planı verilebilir. Ek olarak Yerel Gündem 21 uygulamalarında da su, çevre ve sağlık programlarının en başında yer almaktadır. Suyun insan yaşamında karşıt iki işlevi vardır. İçinde bol miktarda mikroorganizma taşınabilmesi nedeniyle hastalıkların bulaşmasında en tehlikeli kaynaklardan biridir. Birey ve toplum hijyeninde en uygun temizlik maddesi olduğu için bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde son derece yararlıdır (3). Suyun sağlıklı, kaliteli ve güvenli bir şekilde halka ulaşması için su politikaları ve su yönetimi esasları çeşitli uluslar arası belgelerle düzenlenmektedir. Ülkeler bunlardan yararlanarak oluşturdukları ulusal su mevzuatları doğrultusunda su yönetimlerini düzenlemektedirler. Türkiye de de su temini ve denetimi ile ilgili yasal düzenlemeler bulunmaktadır. 17 Şubat 2005 tarih ve sayılı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik halka teknik ve hijyenik şartlara uygun su sağlamayı amaçlamaktadır (4). Ayrıca içme suyu olarak kullanılan suların TSE 266 (Türk Standartları Enstitüsü) içme suyu standartına uygun olması öngörülmektedir (5). İçme kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor kullanılması halinde uç noktalardan alınan numunelerde serbest bakiye klor miktarı en fazla 0,5 mg/l olmalıdır. (SB 17/02/2005 tarihli İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik) Suların sağlıklı ve içilebilir hale getirilmesinde arıtma tesisleri ve sağlıklı şebeke hattı da önemlidir. Seçilecek tesisin yüzey ve yeraltı sularını işleyebilecek özellikte olması gerekir. Suların arıtımıyla ilgili tesislerin ve tekniklerin belirlenmesinde, kimyasal, biyolojik, bakteriyolojik, limnolojik (tatlı suların fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyen bilim dalı), reolojik (maddenin sıvı haldeki özelliklerini inceleyen bilim dalı) incelemeler önemlidir (6). Dünya nüfusunun üçte birinin, (2.4 milyar insanın) su arıtma tesisleri yoktur. Türkiye de belediyelerimizin %60 ı kuyu, %35 i kaynak olmak üzere %95 i ve nüfusun % 70 i içme suyu ihtiyacını yeraltı sularından, %5 i yüzey sularından arıtarak karşılamaktadır. Yüzey sularının %85 i kaynak, %13 ü kuyu, %2 si akarsu, baraj, göl ve göletlerden sağlanmaktadır. Baraj ve göllerde biriken suların içilebilir ve kullanılabilir olması için temizlenmesi gerekir. Bu nedenle, su 2

3 TSK Koryucu Hekimlik Bülteni, 2006: 5 (1) şehir şebekesine ulaşıncaya kadar çeşitli işlemlerden geçirilir (4). Aydın (Merkez) İçme Suyu Arıtma Tesisi tüm bu özellikler dikkate alınarak Ocak 1994 tarihinde kurulmuştur. Tesis m 3 /gün su arıtacak kapasiteye sahiptir. Aydın merkezde Aytepe, Nazırlar, Kemer, 800 m 3 lük, Toplama deposu olmak üzere toplam beş adet depo bulunmaktadır. Kış döneminde haftalık programa göre haftada iki kez depolardan numune alınarak fiziksel ve kimyasal analizleri yapılmaktadır. Kış dönemi tesis giriş suyu debisi yeterlidir. Yaz döneminde ise giriş suyu debisi yetersiz olduğundan, 23 adet içme suyu derin kuyusu devreye alınmaktadır. Şehir merkezinde bulunan içme suyu kuyularının suları bağlı bulundukları şebeke hattına verilmeden önce klorlanmaktadır. Aydın merkezde haftada iki-üç kez şebekenin değişik noktalarından (depoya yakın ve uç noktalarından) toplam 24 mahalleden su numunesi alınmaktadır. Su ile bulaşan hastalıklar halk sağlığı açısından en tehlikeli olanlardır, çünkü görüldükleri anda çok sayıda kişiye birden yayılmaları ve patlamalar yapmaları söz konusudur (3). İçme ve kullanma suyu sorununu çözememiş olan ülkelerde görülen her dört hastalıktan birisi suyla bulaşan hastalıktır (7). DSÖ verilerine göre, dünyada her gün yaklaşık 250 bin kişi sağlıksız su kullanımından kaynaklanan (tifo, kolera, dizanteri vd.) hastalıklardan dolayı yaşamını kaybetmektedir. Çoğunluğunu çocukların oluşturduğu 2 milyon insan, yetersiz su kullanımı ve hijyene bağlı olan enfeksiyonlar sonucu ölmektedir. İçme sularının mikrobiyolojik kontaminasyonu halen Avrupa nın birçok yerinde, sudan kaynaklanan salgın hastalıklara neden olmaktadır (8). Türkiye de Ulusal Düzeyde Ölüme Neden Olan ilk 20 Hastalığın dağılımı incelendiğinde; ishalle seyreden hastalıkların 12. sırada yer aldığı görülmektedir. İshaller toplam ölümler içinde % 1,5 luk paya sahiptir. Cinsiyet dağılımında erkeklerde 12. sırada (%1,4) kadınlarda 10. sırada (%1,6) yer almaktadır (9). Kentsel alanda ishalle seyreden hastalıklar 13. sırada yer alıp, toplam ölümler içindeki oranı % 1,2; cinsiyet dağılımına göre erkeklerde %1,1; kadınlarda %1,3 dür. İshalle seyreden hastalıklar Türkiye Ulusal Düzeyde Kaybedilen Yaşam Yılları (YLD) neden olan ilk 20 hastalık içinde 7. sırada yer almaktadır. Toplam YLD ler içindeki payı %3,3; cinsiyet dağılımına göre erkeklerde %3,1 (7. sırada), kadınlarda %3,7 (6. sırada) dir. Batı Bölgesinde ishalle seyreden hastalıklar YLD ler içinde 9. sırada yer almaktadır. Cinsiyet dağılımına göre erkeklerde 10. sırada (%1,8), kadınlarda 11. sırada (%2,2) yer almaktadır (9). Türkiye Ulusal Düzeyde DALY ye neden olan ilk 20 Hastalığın dağılımı incelendiğinde; ishalle seyreden hastalıkların 11. sırada yer aldığı görülmektedir. İshaller toplam DALY ler içinde % 2,0 lik paya sahiptir. Cinsiyet dağılımında erkeklerde 10. sırada (%2,1), kadınlarda 12. sırada (%2,0) yer almaktadır. Kentsel alanda ishalle seyreden hastalıklar 13. sırada yer alıp, toplam DALY ler içinde %1,5; 3

4 cinsiyet dağılımına göre erkeklerde %1,4, kadınlarda %1,5 dır. Batı Bölgesinde ishalle seyreden hastalıklar DALY ler içinde 15. sırada yer almaktadır. Cinsiyet dağılımına göre erkeklerde 17. sırada (%1,2), kadınlarda 18. sırada (%1,2) dır (9). Türkiye de Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerine göre 2003 yılında ishal vakası ve 51 ishale bağlı ölüm; 2004 yılında ishal vakası ve 103 ishale bağlı ölüm bildirilmiştir. Aydın ilinde ise; 2003 yılında ishal vakası; 2004 yılında ishal vakası bildirilmiştir. Her iki yılda da ishale bağlı ölüm görülmemiştir (10). Bu çalışmanın amacı, 2004 yılında Aydın il merkezinde şebekenin değişik noktalarından alınan su numunelerinin bakiye klor miktarı ile suyla bulaşan hastalıkların (ishal, tifo, amipli ve basilli dizanteri) görülme sıklığı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. GEREÇ VE YÖNTEM Bu çalışma 2005 yılı Haziran- Temmuz aylarında Aydın Belediyesi İçme Suyu Arıtma Tesisi (ASKİ) Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. tarafından gerçekleştirilmiş retrospektif, tanımlayıcı bir çalışmadır. Aydın il merkezinde şebeke kontrol noktalarından alınan su numunelerinin tüm fiziksel ve kimyasal analizleri Aydın Belediyesi İçme Suyu Arıtma Tesisi (ASKİ) tarafından yapılmaktadır. Aydın merkezde haftada iki-üç kez şebekenin değişik noktalarından (depoya yakın ve uç noktalarından) toplam 24 mahalleden su numunesi alınmaktadır. Bakiye klor ölçüm değerleri, 2004 yılı kurumun kayıtlarından elde edilmiştir ve toplam 924 adettir. Aynı yıla ait ishal, tifo, amipli ve basilli dizanteri vaka sayıları Form 018 ler ile sağlık ocakları tarafından Sağlık Müdürlüğüne yapılan bildirimlerden alınmıştır ve toplam ishal vakası 1837 adettir; ek olarak 4 vaka amipli dizanteri ve 3 vaka basilli dizanteri tanısı almıştır. Sağlık Müdürlüğü tarafından toplanan ishal verileri 9 sağlık ocağı bölgesine aittir. Mahallelerde ölçülen bakiye klor değerlerinin aylık ortalaması mahallenin bağlı bulunduğu sağlık ocağının ortalama bakiye klor değeri olarak kabul edilmiştir. Böylece 24 mahalleden alınan su numuneleri sonuçlarının, mahallelerin bağlı olduğu sağlık ocaklarının vaka bildirimleri ile karşılaştırılması sağlanmıştır. Araştırma verileri SPSS 11,5 paket programında değerlendirilmiştir. Analizde, ortalama±standart sapma değerleri hesaplanmış, bakiye klor ölçümleri ile ishal vaka sayıları arasındaki ilişki Pearson korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir. BULGULAR ASKİ tarafından 2004 yılı içinde toplam 924 fiziksel ve kimyasal analiz yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre; ortalama bakiye klor 0.50±0.22 mg/lt dir (Min: 0,0 mg/lt; Maks: 1,1 mg/lt.). Kış mevsiminde (Aralık-Ocak-Şubat) bakiye klor ortalaması 0,57±0,10 mg/l dir; 310 ishal vakası, 1 basilli dizanteri vakası tespit edilmiştir. İlkbahar mevsiminde (Mart-Nisan- 4

5 TSK Koryucu Hekimlik Bülteni, 2006: 5 (1) Mayıs) bakiye klor ortalaması 0,43±0,08 mg/lt dir; 425 ishal vakası, 2 Amipli dizanteri vakası tespit edilmiştir. Yaz mevsiminde (Haziran-Temmuz-Ağustos) bakiye klor ortalaması 0,46±0,13 mg/lt dir; 529 ishal vakası, 1 Amipli dizanteri vakası tespit edilmiştir. Sonbahar mevsiminde (Eylül-Ekim- Kasım) bakiye klor ortalaması 0,49±0,10 mg/lt dir; 573 ishal vakası, 1 Amipli dizanteri ve 2 Basilli dizanteri vakası tespit edilmiştir (Tablo 1). Kış, ilkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde ishal ve bakiye klor değerleri arasında olumsuz yönde, zayıf, istatiksel yönden anlamlı olmayan bir ilişki vardır (sırasıyla kış için r=-0,242, p=0,224; ilkbahar için r=0,069, p=0,749; yaz için r=-0,148, p=0,480; sonbahar için r=-0,062, p=0,779). Her ne kadar mevsimler ile bakiye klor ölçümleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmasa da bakiye klor değerleri düştükçe ishal vaka sayılarının arttığı görülmektedir (Tablo 1). Tablo 1. Bakiye Klor ve İshal Vakalarının Mevsimlere Göre Dağılımı, Aydın Mevsimler Bakiye Klor İshal Ort* SS** Sayı %*** r p Kış 0,57 0, ,9-0,242 0,224 İlkbahar 0,43 0, ,1-0,069 0,749 Yaz 0,46 0, ,8-0,148 0,480 Sonbahar 0,49 0, ,2-0,062 0,779 *Ortalama **Standart Sapma *** %ler toplam ishal vakası üzerinden alınmıştır. TARTIŞMA Bu çalışmada ishal vakalarının beklendiği üzere yaz ve sonbahar mevsimlerinde arttığı saptanmıştır. Mevsimlere göre her ne kadar ishal vakaları ile bakiye klor uygulamaları arasında anlamlı bir ilişki saptanmasa da, bakiye klor değeri arttıkça ishal vakalarının azaldığı görülmüştür. Bu sonuç, bakiye klor miktarının ishal vakalarının kontrolünde önemli yeri olabileceğini düşündürmektedir. Yaz aylarında beklenildiği üzere ishal vakalarının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ne var ki, yine bu dönemde bakiye klor ölçümleri en düşük seviyelere inmektedir. Bu durum yaz aylarında olası epidemiler açısından Aydın ilini riskli kılmaktadır. İlkbahar ve yaz aylarında olduğu gibi sonbahar mevsiminde de bakiye klor değerleri mevzuatta belirtilen 0,5 mg/l değerinin altındadır. Sonbahar mevsiminde (Eylül-Ekim-Kasım) ishal vakaları en yüksek seviyededir. Bunun nedeni olarak Aydın İlinde yaz mevsiminin Eylül ayına uzaması gösterilebilir. Bakiye klor değerlerindeki azalmanın nedenleri su analizindeki değişikliklere, 5

6 yaz mevsiminde izinlerin artması sonucu kontrol sıklığının azalmasına bağlanabilir. Günümüzde suyla bulaşan hastalıklarla ilgili çalışmalarda çoğunlukla etkene yönelik incelemeler esas alınmaktadır. Türkiye deki laboratuarların ishal etkenlerinin tanısında yetersiz kalması ya da yapılan çalışmaların şehir veya araştırma bölgesi ile sınırlı kalması nedeniyle problemin gerçek boyutları bilinmemektedir (10). Ayrıca ishalli hastalık bildirimlerinin standart tanımlara göre yapılmaması nedeniyle sorunlar yaşanmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen yeni hastalık bildirim sisteminin soruna çözüm getirmesi beklenmektedir. Özellikle Belediyelerin halka sunulan suların sağlıklı, kaliteli ve güvenli olması konusundaki sorumluluklarını yerine getirmeleri önemlidir. Belediyelerin kendi oto kontrollerini yapabilmeleri için en pratik yöntem sudaki bakiye klor düzeyini izlemeleridir. Sağlık Müdürlüğü tarafından saptanan ishal vakalarının da etkene yönelik incelenmesi, bakiye klor düzeyi ile ilişkilendirilmesi ve sonuçların belediyelerle paylaşılması insan sağlığı açısından önemlidir. İki sektör arasındaki bu işbirliği ildeki veri ve bildirim sisteminin güvenilirliğini arttıracaktır. Aydın da 24 mahalle verileri ile gerçekleştirilen bu çalışma ve bu çalışmada karşılaşılan sorunlar iki sektörün işbirliğinde daha sonra yapılacak olan çalışmalar açısından bir örnek oluşturacaktır. KAYNAKLAR 1. Güler Ç, Çobanoğlu Z. Su Kirliliği, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi. Ankara. 1994;12: Yassi A, Kjellström T, De Kok T,Guidotti T. Basic Environmental Health. New York, Oxford Unversity Press p Aksakoğlu G, Ellidokuz H. Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş İlkeleri, Açılım Yayıncılık, İzmir, Çobanoğlu Z, Kesici C, Ökten Ç. Su Temini ve Denetimi ile İlgili Yasal Düzenlemeler. T.C.Sağlık Bakanlığı Yayını. Ankara, Su Dünyası Dergisi. Devlet Su İşleri Yayını. 2003;5: http: //www.sudunyasi.com.tr/aralik2003_5/icme_suyu.htm (Erişim tarihi: 01/09/2005) 6. Çobanoğlu Z. Su Bilgisi (II. Sınıf) Sağlık Meslek Liseleri Çevre Sağlığı Bölümü. Ankara, 1998: Evci D, Kaba DA, Vaizoğlu S. Dünya Sağlık Örgütü Sağlık Şehirler Projesi Göstergeler, Soru Kağıdı. Çeviri, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ankara,

7 8. Akdur R, Aygün R, Aycan S, Evci D, Ekmekçigil A. Ulusal Çevre Sağlığı Programı. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ankara, 2001: T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü, Ulusal Hastalık Yük ve Maliyet-Etkililik Projesi. Hastalık Yükü Final Raporu, http: //www.hm.saglik.gov.tr/pdf/nbd/raporlar/hastalikyukutr.pdf (Erişim tarihi: 01/09/2005). 10. Aylık Epidemiyoloji Raporu. T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 2005;4(3):

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ ORİJİNAL MAKALE ORIGINAL ARTICLE DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ ANALYSIS OF CASES REFERRED TO THE DISABILITY BOARD OF DICLE UNIVERSITY HOSPITALS Cem Uysal

Detaylı

GAZİANTEP TE KUYU SULARI ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ANABİLİM DALI RAMAZAN BALKANLIOĞLU

GAZİANTEP TE KUYU SULARI ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ANABİLİM DALI RAMAZAN BALKANLIOĞLU T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ANABİLİM DALI GAZİANTEP TE KUYU SULARI KİRLİLİĞİNİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ RAMAZAN BALKANLIOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

SU ve YAŞAM Ekim 2012

SU ve YAŞAM Ekim 2012 SU ve YAŞAM Ekim 2012 SU ve YAŞAM Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası, ASKİ-SUKADER, Çevre Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Halkevleri, İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi,

Detaylı

Cilt : 20 Sayı : 6 Kasım Aralık 2011

Cilt : 20 Sayı : 6 Kasım Aralık 2011 S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt : 20 Sayı : 6 Kasım Aralık 2011 ISSN 1300-0853 Bir İlçede Akut Gastroenterit Salgını Değerlendirmesi Kayseri de Tularemi ve Hekimlerin Tularemi Konusundaki

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1559 KAHRAMANMARAŞ İLİ İÇME VE KULLANMA SULARININ SU KALİTE PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1559 KAHRAMANMARAŞ İLİ İÇME VE KULLANMA SULARININ SU KALİTE PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 59 KAHRAMANMARAŞ İLİ İÇME VE KULLANMA SULARININ SU KALİTE PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ Ali ALAŞ* M. Hale DOSDOĞRU** Bu çalışma, 22 yılı içinde yapılmıştır. Kahramanmaraş'a içme

Detaylı

Kilis İl Merkezi İçme Sularının Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Kilis İl Merkezi İçme Sularının Kullanılabilirliğinin Araştırılması Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 5(2): 77-81, 2012 ISSN: 1308-3961, E-ISSN: 1308-0261, www.nobel.gen.tr Kilis İl Merkezi İçme Sularının Kullanılabilirliğinin Araştırılması Sakine YELEKÇİ 1 Bilal ACEMİOĞLU

Detaylı

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları EDİTÖRLER Dr. Yasin ERKOÇ Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

METROPOLİTAN ALANLARDA SU YÖNETİMİ SORUNU: ANKARA ÖRNEĞİ

METROPOLİTAN ALANLARDA SU YÖNETİMİ SORUNU: ANKARA ÖRNEĞİ METROPOLİTAN ALANLARDA SU YÖNETİMİ SORUNU: ANKARA ÖRNEĞİ Canan KARAKAŞ ULUSOY * Dünyada kentsel nüfus hızla artmaktadır. Sağlıklı su hizmeti sunma maliyetleri metropolitan alanlarda kentsel nüfusun hızla

Detaylı

T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü SUMAE

T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü SUMAE T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ORDU İLİ PERŞEMBE İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN YÜZER KAFES İŞLETMELERİNİN ÇEVRESEL

Detaylı

İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ ve SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ ve SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Journal of Yasar University 2010 20(5) 3453-3470 İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ ve SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Hilmi KIRLIOĞLU a Meral EROL FİDAN b ÖZET Türkiye de KOBİ ler gerek sanayi yapısının önemli bir

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

Türkiye nin Su Politikaları

Türkiye nin Su Politikaları Derleme / Review Article TAF Prev Med Bull 2011; 10(3): 327-338 Türkiye nin Su Politikaları [Water Policies of Turkey] ÖZET Su en kritik kaynaklarımızdan biridir. Tarihsel olarak medeniyetler su kaynaklarının

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

ELAZIĞ IN SU PROBLEMLERİ VE SU KİRLİLİĞİ

ELAZIĞ IN SU PROBLEMLERİ VE SU KİRLİLİĞİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 12, Sayı: 2, Sayfa: 63-82, ELAZIĞ-2002 ELAZIĞ IN SU PROBLEMLERİ VE SU KİRLİLİĞİ Water Problems and Water Pollution

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Cansen Akkaya Daire Başkan Yardımcısı DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye Ayla Efeoğlu Şube Müdürü DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Hazırlayanlar: Prof.Dr.Derin ORHON Prof.Dr.Seval

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNDE ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARA GENEL BAKIŞ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNDE ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARA GENEL BAKIŞ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNDE ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARA GENEL BAKIŞ Ahmet NAYİR 1 ÖZET Küreselleşme sonucu, sanayileşmenin getirdiği tehlikeler, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere transfer

Detaylı

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (2) (2012) 93-106 Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Durmuş Boztuğ 1, Turgay Dere* 2, Nilgün Tayhan,

Detaylı

Sağlık, bütün insanların doğuştan sahip oldukları insan hakkıdır, sağlık hizmetleri bu hakkın verilmesini sağlama anlayışı ile verilmelidir.

Sağlık, bütün insanların doğuştan sahip oldukları insan hakkıdır, sağlık hizmetleri bu hakkın verilmesini sağlama anlayışı ile verilmelidir. TÜRKİYE DE KADIN SAĞLIĞININ DURUMU SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (2011) 1.GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, bireyin bedenen, zihnen ve sosyal

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 4, 2007

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 4, 2007 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 4, 2007 ISO 22000: GIDA GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ UYGULAMA SÜRECĐNDE TEMEL ADIMLAR ÖZET Doç. Dr. Nilüfer KOÇAK Gıdaların güvenli

Detaylı

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ NEŞE KARAKAŞ

Detaylı

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012 . Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012

Detaylı

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 24-29 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper Tunceli Evsel Atıksu

Detaylı

Tekirdağ İli Sulama Sularının Özellikleri

Tekirdağ İli Sulama Sularının Özellikleri TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (4) Tekirdağ İli Sulama Sularının Özellikleri Fatma VAROL 1 Korkmaz BELLİTÜRK 1 M. Turgut SAĞLAM 1 Geliş Tarihi: Öz: Tekirdağ toprak, su ve iklim özellikleri açısından

Detaylı

SİVAS KENT İÇME SUYU ŞEBEKESİNDEKİ SU KAYIPLARI VE KAYIP ORANINI AZALTMA ÇALIŞMALARI. Can Bülent KARAKU޹, Sayiter YILDIZ¹, Orhan CERİT²

SİVAS KENT İÇME SUYU ŞEBEKESİNDEKİ SU KAYIPLARI VE KAYIP ORANINI AZALTMA ÇALIŞMALARI. Can Bülent KARAKU޹, Sayiter YILDIZ¹, Orhan CERİT² S.Ü. Müh. Mim. Fak. Derg., c.25, s.1, 2010 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.25, n.1, 2010 SİVAS KENT İÇME SUYU ŞEBEKESİNDEKİ SU KAYIPLARI VE KAYIP ORANINI AZALTMA ÇALIŞMALARI Can Bülent KARAKU޹, Sayiter

Detaylı

Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 4(2): 82-93, 2013 (Journal of Anatolian Natural Sciences)

Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 4(2): 82-93, 2013 (Journal of Anatolian Natural Sciences) Araştırma Makalesi Sulama Suyu Örneklerinde Belirlenen Bazı Makro ve Mikro Elementlerin Çevre Kirliliği Açısından İki Farklı Dönemdeki Değişim Seyri: Kırklareli İli Örneği Korkmaz BELLİTÜRK 1 **, M. Cüneyt

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU Antalya, 2009 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Antalya İli İçme Suyu Raporu Bölüm 2 Antalya İli Atıksu Raporu Bölüm 3 Antalya İli

Detaylı

Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi

Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi Memet

Detaylı

DENİZLİ İLİ BULDAN İLÇESİ İÇME SUYU ve KANALİZASYON MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

DENİZLİ İLİ BULDAN İLÇESİ İÇME SUYU ve KANALİZASYON MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ DENİZLİ İLİ BULDAN İLÇESİ İÇME SUYU ve KANALİZASYON MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Sibel ÇUKURLUOĞLU ÇİZMECİOĞLU*, Dr. Ülker GÜNER BACANLI** *Denizli Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, scizmecioglu@denizli.bel.tr.

Detaylı