BAZI ENDÜSTRİLERDEN ÇIKAN ATIK ÇAM URLARIN BOY AR M ADDE GİDERİMİNDE ADSORBAN OLARAK KULLANIMININ İNCELENMESİ *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAZI ENDÜSTRİLERDEN ÇIKAN ATIK ÇAM URLARIN BOY AR M ADDE GİDERİMİNDE ADSORBAN OLARAK KULLANIMININ İNCELENMESİ *"

Transkript

1 BAZI ENDÜSTRİLERDEN ÇIKAN ATIK ÇAM URLARIN BOY AR M ADDE GİDERİMİNDE ADSORBAN OLARAK KULLANIMININ İNCELENMESİ * Investigation of the Use of Waste Sludges Generated from Various İndustries As an Adsorbent for the Dye Removal Şeyda BARIŞIK Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Mesut BAŞIBÜYÜK Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZET Bu çalışmada bazik boyar madde Astrazon Blue FGRL ve asidik boyar madde Telon Red in arıtımında Çatalan İçme Suyu Artıma Tesisi ve İsken Sugözü Termik Santrali baca gazı atıksularının arıtımı sonucu ortaya çıkan atık çamurların adsorban olarak kullanımı incelenmiştir. Temel adsorpsiyon çalışmaları her iki boyar maddenin de atık çamurlar tarafından adsorplandığını göstermiştir. Yapılan denge deneylerinden elde edilen sonuçlar Langmuir ve Freundlich izoterm modellerine uygulanarak bu modellere ait sabitler elde edilmiştir. Bu çalışmalara ek olarak kinetik çalışmalarda gerçekleştirilmiş olup elde edilen sonuçlar her iki boyar madde ve çamur sistemine en iyi yalancı ikinci dereceden kinetik modelinin uyum sağladığını göstermiştir. Ayrıca her iki boya-çamur sisteminin Gibbs serbest enerji değerleri de hesaplanmış ve negatif değerler bulunmuştur. Gibbs serbest enerjisinin negatif değerlerde bulunması adsorpsiyonun kendiliğinden gerçekleştiğini göstermektedir. Elde edilen sonuçlara göre her iki çamurunda söz konusu boyar maddelerin gideriminde adsorban olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Atık çamur, Boyar Madde, Adsorpsiyon, Kinetik ABSTRACT In this study the adsorption properties of two waste sludges from municipal water treatment plant and coal fired power plant were investigated for the removal of Astrazon Blue FGRL and Telon Red. Basic adsorption studies indicated that the both dyes were adsorbed to some degree by each waste sludges. The results from the equilibrium experiments have been applied to Langmuir and Freundlich isotherm models and the constants of each model were derivated. Kinetics of the adsorption of dye-sludge system were also examined and it was found that kinetics of both adsorption processes were best described by pseudo-second order model. The Gibbs free energies of both processes were also calculated and negative values were found; indicating the spontaneity of the adsorption process. From the findings, it can be concluded that both sludges can be used as adsorbent for he removal of these two dyes. Keywords:. Waste sludge, Dyes, adsorption, Kinetic Thesis *Yüksek Lisans Tezi-M.Sc 77

2 Giriş Su, tüm endüstrilerde kullanılan en yaygın çözücüdür. Bundan dolayı içerisinde organik veya inorganik farklı sınıflardan ve özelliklerden çok çeşitli kirleticilerin olması beklenir. Boyar maddeler, endüstrilerden -tekstil başta olmak üzere- kaynaklanan atık su içerisinde arıtımı çok güç olan kalıcı kimyasal oksijen ihtiyacının (KOİ) ana kaynağını teşkil ederek ileri arıtım ihtiyacını doğurur. Endüstrilerin öngörüsü sonucu, üretilen ürünün kullanım sahasına bağlı olarak, ürün yapısının dış etkilere karşı dirençli olması sağlanır. Boyar madde yapısı değişik çevre koşullarına karşı (nem, bakteriyolojik etki, güneş ışığı gibi) ürünü dayanıklı hale getirecek şekilde teşkil edilmiştir. Bu direnç aynı zamanda başka bir problemi beraberinde getirerek, oluşan atık suda arıtım güçlüğüne neden olur. Elde edilen atıksu karakteri sert ve kalıcı KOİ teşkil etmektedir. Endüstri kaynaklı atıksuların arıtımında renk giderimi söz konusu olduğunda genelde standart prosedürlü arıtım sistemleri (aerobik arıtım gibi) etkisiz veya yetersiz kalır. Bu tip atıksularda renk giderimini sağlamak için farklı öneriler geliştirilmiştir. Bunlar arasında ozon, ultrafiltrasyon, anaerobik biyoteknoloji, kimyasal indirgeme, doğal adsorbanlar gibi bazı yöntemler yer almaktadır. Bu yöntemler arasında en fazla rağbet edileni adsorpsiyon yöntemidir. Bu uygulama için ise kullanılan başlıca maddeler toz veya granül aktif karbondur. Bazı endüstriler yüksek su gereksinimi nedeniyle çok fazla atıksu üretir. Bunun neticesinde adsorban madde kullanımındaki artış, arıtım maliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Olumsuz etkiyi azaltmak için maliyeti az veya geri dönüşüm ürünü olan kil (Atun ve ark, 998), atık arıtım çamuru (Fujita v.d, 998), mısır sapı, arpa kabuğu (Robinson v.d, 200) gibi farklı adsorban arayışı devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı, İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Termik Santral Baca Gazı Arıtma ünitesinden çıkan atık suyun arıtımında kullanılan koagülasyon ünitesinden çıkan çamurların iki farklı boyar maddenin (Astrazon Blue FGRL ve Telon Red AFG) giderimin de adsorban olarak kullanılabilirliğinin incelenmesidir. Materyal ve Metot Materyal Bu çalışmada kullanılmış olan atık çamurlardan biri Adana Çatalan İçme Suyu Arıtma Tesisinin çamur yoğunlaştırma ünitesinden, diğeri ise İsken Sugözü Termik Santralinin Baca Gazı Arıtma işleminden sonra ortaya çıkan atıksuyun arıtımında kullanılan koagülasyon ünitesinden elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan boyar maddeler ise Ciba firmasından temin edilmiştir. Metot İçme Suyu Arıtma Tesisinden elde edilen atık çamurun askıda katı madde ölçümleri standart metotlara uygun yapılmıştır. Boyar madde ölçümleri spektrofotometrik (Chebios Optimum One UV-VIS) olarak daha önceden belirtilmiş olan maksimum absorbans veren dalga boyları olan Astrazon Blue FGRL için 668 nm Telon Red AFG için 556 nm de yapılmıştır. 78

3 Adsorpsiyon deneyleri 20 0 C sabit sıcaklıkta gerçekleştirilmiştir. Yapılan adsorpsiyon testleri İçme Suyu Arıtma Tesisinden alınan çamur için litrelik beherler içerisinde karıştırılarak konulan 50 mililitrelik boyar madde ve çamur çözeltilerinin Jar testi cihazı ile sürekli karışım (50 rpm) sağlanması ile yapılmıştır. Hazırlanan her bir karışım 00 ml olup, kullanılan çamurun katı madde konsantrasyonu 778 mg/l olarak hazırlanmıştır. Termik Santralden alınan çamur kuru halde olduğu için adsorpsiyon deneyleri litrelik beherler içerisinde karıştırılarak konulan gram kuru çamur ve 00 ml boyar madde çözeltileri karıştırılarak gerçekleştirilmiştir. Langmuir ve Freundlich İzoterm sabitlerinin elde edilmesi amacıyla çeşitli başlangıç boyar madde konsantrasyonları ( 50, 00, 200, 400 ve 800 mg/l) uygulanmıştır. Temas süresi 60 dakikadır. İşlem sonrası kalan boyar madde miktarı karışımın santrifüjlenerek (3000 rpm 0 dakika) duru fazın spektrofotometre ile ölçülmesi ile bulunmuştur. Adsorpsiyon çalışmalarında Freundlich ve Langmuir izotermlerine, kinetik modellere ve diğer matematiksel modellere olan uygunluk analizleri en düşük kareler regresyonu metodu (R 2 ) (lineer) uygulanmıştır. Sonuçlar ise korelasyon katsayısı olarak gösterilmiştir. Araştırma Bulguları Adsorpsiyon İzotermleri Yapılan analizler sonucunda her iki çamur içinde ilk 40 dakika içerisinde dengeye tamamıyla ulaşıldığı görülmüştür. Yapılan denge deneylerinden elde edilen değerler Langmuir ve Freundlich izoterm modellerine uygulanmıştır. Langmuir izotermi; Tek tabakalı homojen adsorpsiyonu açıklamak için kullanılmaktadır. Teori şu varsayımlar üzerinden hareketle geliştirilmiştir: Yüzeyde düzenli bir adsorpsiyon enerjisinin var olması, Maksimum adsorpsiyon durumunda yüzeyde çözünmüş moleküllerden oluşan doygun bir tabaka oluşması, Yüzey düzleminde adsorbatlarda hareketlilik olmaması. Langmuir modelinin lineerize edilmiş hali eşitlik de verilmiştir. Burada; C e : Adsorpsiyon sonrası çözeltide kalan maddenin konsantrasyonu (mg/l); q e : Birim adsorban üzerine adsorplanan madde miktarı(mg/gr); K L : Adsorbatın adsorplanma kapasitene bağlı olan sabit (L/gr); a L : Adsorpsiyon enerjisine bağlı olan sabit (L/mg); Q max : Adsorbanın maksimum adsorplama kapasitesi (mg/g). Ce/qe değerinin, Ce değerine göre değişimi grafiğe dökülmesiyle ortaya çıkan doğrunun eğimi ve kesim noktası sırasıyla al ve K K L Ce al qe K L K L L C e sabitlerinin değerini verecektir. Burada adsorbanın maksimum adsorplama kapasitesini verecektir. () Q max değeri (KL/aL) 79

4 Öte yandan Freundlich izotermi eşitlik 2 de verilmiştir. q e F n e K C (2) Burada, C e : Adsorpsiyon sonrasında çözeltide kalan maddenin konsantrasyonu (mg/l); q e : Birim adsorban üzerinde adsorplanan madde miktarı (mg/g); K F ve n ise sabitlerdir. Freundlich izoterm denkleminde eşitliğin her iki tarafının da logaritması alınarak doğrusal hale getirilir. log q e log K F log Ce (3) n Logqe nin logce ye karşı değişimi grafiğe dökülmesiyle Kf ve n sabitleri bulunur. Grafikten elde edilen doğrunun y eksenini kesim noktası logkf yi ve eğimi de /n i vermektedir. /n heterojenite faktörüdür ve 0 aralığında değerler alır. Yüzey ne kadar heterojense, /n değeri o kadar sıfıra yakın olur. n değerinin den büyük olarak bulunması adsorpsiyon işleminin elverişli olduğunu göstermektedir (Chiou ve Li, 2002). Bu izotermin doğruluğu, heterojen adsorpsiyon sistemlerinde Langmuir izotermine göre daha iyidir. Her iki boyar madde ve çamur için elde edilen grafikler Şekil ve 2 de verilmiştir. Şekil -2 de verilen grafiklerden görüleceği üzere Çatalan İçme Suyu Arıtma Tesisi atık çamuru-telon Red boyar madde sisteminin Freundlich İzotermine en iyi uyum sağladığı görülmüştür. (R=0,94). Langmuir izoterminde adsropsiyon kapasitesi için bulunan negatif değerler izoterm modelinin yetersizliğini göstermektedir. Grafiklerden elde edilen regresyon analizleri sonucunda elde edilmiş Langmuir ve Freundlich modellerine ait sabitler ve korelasyon katsayıları aşağıdaki Tablo-2 de verilmiştir. 80

5 y = -0,0009x + 0,0942 R 2 = 0,528 y = 0,33x - 24,53 R 2 = 0, Ce/qe y = 0,0093x + 0,2486 R 2 = 0,4442 Ce (mg/l) y = -0,027x + 0,455 R 2 = 0,9663 Şekil. Telon red ve astrazon blue FGRL nin içme suyu arıtma tesisi çamuru ve termik santral atık çamuru langmuir izoterm grafiği; х:içme suyu arıtma çamuru telon red, :içme suyu arıtma tesisi çamuru astrazon blue FGRL, :termik santral atık çamuru telon red, :termik santral çamuru astrazon blue FGRL 3,5 3 2,5 log qe 2,5 0,5 y =,2254x + 0,8884 R 2 = 0,880 y = 0,6802x + 0,7494 R 2 = 0,832 y = 2,573x -,24 R 2 = 0,8843 y = 0,5528x -,0494 R 2 = 0,40 0-0, log Ce Şekil 2. Telon red ve astrazon blue FGRL nin içme suyu arıtma tesisi çamuru ve termik santral atık çamuru freundlich izoterm grafiği; х:içme suyu arıtma tesisi çamuru astrazon blue FGRL, :içme suyu arıtma tesisi çamuru telon red, :termik santral atık çamuru telon red, :termik santral atık çamuru astrazon blue FGRL 8

6 Adsorban İçme Suyu Arıtma Tesisi Termik Santral Atık İçme Suyu Arıtma Tesisi Termik Santral Atık Boyar Madde A. Blue FGRL A. Blue FGRL K L (L/g) a L ( L/mg) Q max (mg/g) 0,65-0,009-79,444 0,390-0,040-0,005 7,537 0,373 T. Red 2,97-0,027-78,745 0,983 T. Red 4,022 0,037 0,009 0,666 R Tablo. Her iki çamur için langmuir katsayılarının karşılaştırılması Adsorban Boyar Madde K f n R İçme Suyu Arıtma Tesisi A. Blue FGRL 7,733 0,86 0,938 Termik Santral Atık A. Blue FGRL 0,0892,808 0,6403 İçme Suyu Arıtma Tesisi T. Red 0,06 0,388 0,940 Termik Santral Atık T. Red 5,65,470 0,92 Tablo 2. Her iki çamur için freundlich katsayılarının karşılaştırılması Adsorpsiyon Kinetiği Adsorpsiyon kinetiğinin irdelenmesi adsorpsiyon işleminin hızına etki eden adsorpsiyon basamaklarının anlaşılması için önemli bir adımdır (Ho ve McKay, 999). Adsorpsiyonun hızı birinci derece, ikinci derece ve yalancı ikinci dereceden olabilmektedir. Yapılan değerlendirmelerde hızın yalancı ikinci derece modele uyduğu görülmüş olup diğer modeller incelenmemiştir. Yalancı ikinci derece model eşitlik 4 de verlimiştir (Ho ve Mckay, 999). Yalancı ikinci dereceden hız denklemi t (4) t 2 qt k q q 2, ad eq eq Burada; q t : Herhangi bir zamanda adsorbe edilen madde miktarı (mg/g) k 2,ad : Yalancı ikinci dereceden adsorpsiyon hız sabiti (g/mg.dakika) q eq : Hesaplanan, adsorbe edilen madde miktarı (mg/g) t/q t değerlerinin t ye karşı ayrı ayrı grafiğe dökülmesiyle k 2,ad değerleri hesaplanır. Yapılan hesaplamalara göre, Astrazon Blue FGRL nin İçme Suyu Arıtma Tesisi 82

7 Atık çamuru (Tablo 3) ve Telon Red in Termik Santral Atık çamuru (Tablo 4) sistemlerinin yalancı ikinci dereceden hız katsayılarının deneysel ve teorik değerleri hesaplanmıştır. Sonuçların her iki sistem için de yalancı ikinci dereceden hız denklemine en iyi uyum sağladığı görülmüştür. Başlangıç Boya Konsantrasyonu (mg/l) qe (cal) qe (exp) k 2,ad R 50 42,94 4,968 0,046 0, ,033 82,77 0,00 0, ,438 75,730 0,005 0, ,42 35,343 0,004 0, , ,600 0,009 Tablo 3. Astrazon blue FGRL nin içme suyu arıtma tesisi atık çamuru yalancı ikinci dereceden hız katsayılarının (k 2,ad ) (g/mg.dakika) deneysel ve teorik değerleri Başlangıç Boya Konsantrasyonu (mg/l) qe (cal) qe (exp) k 2,ad R 50 4,847 4,794 0,28 0, ,030 9,866 0,023 0, ,762 9,62 0,023 0, ,593 37,542 0,060 0, ,923 76,67 0,338 Tablo 4. Telon red in termik santral atık çamuru yalancı ikinci dereceden hız katsayılarının (k 2,ad ) (g/mg.dakika) deneysel ve teorik değerleri Adsorpsiyon Termodinamiği Termodinamik açıdan adsorpsiyon işlemini incelemek işlemin uygulanabilirliği açısından önemlidir. İşlemin Gibbs serbest enerjisinin negatif çıkması adsorpsiyonun kendiliğinden meydana gelmesini işaret etmektedir (Aksu 2002, Ho, 2003). Tablo 5. de yapılan çalışma için Gibbs serbest enerji değerleri verilmiştir. Belirli bir sıcaklıkta yapılan adsorpsiyon işleminin Gibbs serbest enerjisini bulmak için öncelikle denge sabiti olan Kc aşağıdaki denklem yardımıyla hesaplanır (Dakiky ve diğerleri, 2002; Nollet ve diğerleri, 2003; Aksu, 2002). 83

8 Kc=Ca/Ce (5) Burada; K C : Denge Sabiti C a : Adsorban Birim Kütlesinde Tutulan Madde Miktarı (mg/l) C e : Çözeltide Kalan Madde Konsantrasyonu (mg/l) Yukarıdaki denklem yardımı ile bulunan K c nin başlangıç boyar madde konsantrasyonlarına karşı grafiğe dökülmesi ile bulunan (oluşan doğrunun kesim noktası) K, denklemde yerine koyularak Gibbs serbest enerjisi bulunur. Burada, 0 c 0 G RT ln (6) K c 0 K c termodinamik denge sabiti, R, gaz sabiti(j/molk), T sıcaklık (K) Adsorban Adsorbat G 0 (kj/mol) T(Sıcaklık 0 K) İçme Suyu Arıtma Tesisi Atık Astrazon çamuru Blue FGRL -6, İçme Suyu Arıtma Tesisi Atık çamuru Telon Red -, Termik Santral Atık çamuru Telon Red -9, Tablo 5. Gibbs serbest enerji değerleri Sonuçlar Bu çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan boyar maddelerin her iki çamur tarafından da adsorbsiyon işleminin bulunan negatif değerlerden dolayı Langmuir modeline uymadığı ancak Freundlich İzotermine uyduğu görülmüştür. Astrazon Blue ve Telon Red boyar maddesinin her iki çamur tarafından da adsorpsiyonun hızları yalancı ikinci dereceden hız denklemine uyduğu görülmüştür. Her iki boya ve çamur için yapılan termodinamik değerlendirmede negatif Gibbs serbest enerjisi bulunmuş olup; bu sonuç boya-çamur adsorbsiyon işleminin kendiliğinden olduğunu göstermektedir. Elde edilen bu veriler ışığında her iki çamurunda bu boyar maddeleri adsorplayabilme kabiliyetinin olduğu görülmüştür. 84

9 Kaynaklar AKSU, Z., Determination of The Equilibrium, Kinetic and Thermodinamic Parameters of The Batch Biosorption of Nickel (II) Ions Onto Chlorella vulgaris Process Biochemistry, 38:89-99, ATUN, G., HISARLI, G., SHELDIRCK, W.S., MUHLER, M Adsorptive Removal Of Methylene Blue From Colored Effluents On Fuller s Earth. J. Colloid Interf. Sci. 26, BASIBUYUK, M. And FORSTER, C.F, An Examination Of Adsorption Characteristics Of Basic Dye On To Live Activated Sludge System. Process Biochem., 38: BENDZ, D., PAXEUS, N. A., GINN, T.R., LOGE, F.J., Occurence and Fate of Pharmaceutically Active Compounds in the Environment, ACase Study: Höje River in Sweden. J. Hazard. Mater. 22: CREWS, D., WILLINGHAM, E. and SKIPPER, J. K., Endocrine Disruptors: Present Issues, Future Directions. The Quarterly Review of Biology, 75(3), CHIOU, M. S., LI, H.-Y., Equilibrium And Kinetic Modeling Of Adsorption Of Reactive Dye On Cross-Linked Chitosan Beads. Journal Of Hazardous Materials, 93(2): ÇOT, S., İçme Suyu Arıtma Tesislerinden Çıkan Atık Çamurun Bazı Boyar Maddelerin Adsorpsiyonunda Kullanılması. Çukurova Üniversitesi Çevre Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Adana. DAKIKY, M., KHAMIS, M., MANASSRA, A., MER EB, M., Selective Adsorption Of Chromium(IV) In Industrial Wastewater Using Low-Cost Abundantly Available Adsorbents. Advances in Environ. Res., 6: FUJITA K., WATTANACHIRA S., 998 The Effects of Filtrate Rate, Temperature, Ph,Alkalinity on Biological Denitrification in Granular Filtres. Journal of Japan Water Works Ass. 59, 2-8. HEBERER, T., Occurrence, Fate, Removal of Pharmaceutical Residues in The Aquatic Environment: A Review of Recent Research Data. Toxicology Letters, 3: 5-7. HO, Y.S., MCKAY, G., 999. Pseudo-Second Order Model For Sorption Process. Process Biochem., 34: KOLPIN, D.W., SKOPEC, M., MEYER, M.T., FURLONG, E.T., ZAUGG, S.D., Urban Contribution of Pharmaceuticals and Other Organic Wastewater Contaminants to Streams Differing Flow Conditions. Science Total Environ. 328: MATTA, M.B., CAIRNCROSS, C., and KOCAN, R.M., 998. Possible Effects of Polychlorinated Biphenyls on Sex Determination in Rainbow Trout, Environmental Toxicology and Chemistry, 7(): NOLLET, H., ROELS, M., LUTGEN, P., Van der Meeren, p., VERSTAETE, W., 85

10 2003. Removal Of PCBs From WAstewater Using Fly Ash, Chemosphere, 53: ROBINSON, T., CHADRAN, B., NIGAM, P., Removal Of Dyes From A Synthetic Textile Dye Effluent By Bisorption On Apple Pomace And Wheat Straw. Water Res., 36: ROBINSON, T., CHADRAN, B., NIGAM, P., 200. Removal Of Dyes From A Synthetic Texitle Dye Effluents By Bisorption On Apple Pomace And Wheat Straw. Water Res., 36: RAN, B., NIGAM, P., 200. Removal Of Dyes From ASynthetic Texitle Dye Effluents By Bisorption On Apple Pomace And Wheat Straw. Water Res., 36:

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI Yük. Müh. Mehmet BEYHAN F.B.E Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Çevre

Detaylı

İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV spektroskopi yöntemi ile izlenmesi

İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV spektroskopi yöntemi ile izlenmesi itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:20, Sayı:2, 59-69 Kasım 2010 İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV spektroskopi yöntemi ile izlenmesi Kadir ÖZDEMİR *, İsmail TORÖZ İTÜ

Detaylı

Selçuk Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü, Kampus, 42031 Konya e-mail: tertugrul@selcuk.edu.tr, aberktay@selcuk.edu.tr

Selçuk Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü, Kampus, 42031 Konya e-mail: tertugrul@selcuk.edu.tr, aberktay@selcuk.edu.tr EVSEL VE ENDÜSTRĐYEL ATIKSU ARITMA TESĐSLERĐNDE OLUŞAN ÇAMURLARIN ÇÖKELME ÖZELLĐKLERĐ VE SUSUZLAŞTIRILMASI Hatice SĐYASAL, Ali BERKTAY, Tuba ERTUĞRUL Selçuk Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü, Kampus, 42031

Detaylı

DRİMARENE X3LR NİN TUTUKLANMIŞ FUNGUSLAR TARAFINDAN RENK GİDERİMİ

DRİMARENE X3LR NİN TUTUKLANMIŞ FUNGUSLAR TARAFINDAN RENK GİDERİMİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ DRİMARENE X3LR NİN TUTUKLANMIŞ FUNGUSLAR TARAFINDAN RENK GİDERİMİ M. Ali Mazmancı, Ali Ünyayar, Emrah A. Erkurt Mersin Üniversitesi

Detaylı

Sigma 31, 386-408, 2013 Review Paper / Derleme Makalesi TRADITIONAL AND ALTERNATIVE TECHNOLOGIES FOR ARSENIC REMOVAL FROM DRINKING WATERS

Sigma 31, 386-408, 2013 Review Paper / Derleme Makalesi TRADITIONAL AND ALTERNATIVE TECHNOLOGIES FOR ARSENIC REMOVAL FROM DRINKING WATERS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 31, 386-408, 2013 Review Paper / Derleme Makalesi TRADITIONAL AND ALRNATIVE CHNOLOGIES FOR ARSENIC REMOVAL FROM DRINKING

Detaylı

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ Mustafa Serhat EKİNCİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2007 ANKARA Mustafa

Detaylı

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 24-29 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper Tunceli Evsel Atıksu

Detaylı

Atıksu arıtma çamurlarının kapalı yataklarda güneş enerjisiyle kurutulması

Atıksu arıtma çamurlarının kapalı yataklarda güneş enerjisiyle kurutulması itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:17, Sayı:1, 3-14 Mart 07 Atıksu arıtma çamurlarının kapalı yataklarda güneş enerjisiyle kurutulması Nezih Kamil SALİHOĞLU *, Vedat PINARLI Uludağ Üniversitesi,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ YAZIM KILAVUZU

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ YAZIM KILAVUZU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ Bu kılavuz, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği

Detaylı

Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği

Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği Şenol Yıldız, Elif Yılmaz, Esra Ölmez İstaç A.Ş., Piyalepaşa Bulvarı No.74, Şişli,34379,İstanbul. Özet İstanbulda

Detaylı

Bir Entegre Et Tesisine Ait Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Yaz Sezonunda Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne (SKKY) Uygunluğunun Araştırılması

Bir Entegre Et Tesisine Ait Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Yaz Sezonunda Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne (SKKY) Uygunluğunun Araştırılması BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 13(1) 68-77 (2011) Bir Entegre Et Tesisine Ait Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Yaz Sezonunda Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne (SKKY) Uygunluğunun Araştırılması Murat TOPAL

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 29, 435-448, 211 PhD Research Article / Doktora Çalışması Araştırma Makalesi AEROBIC STABILIZATION OF BIOSOLIDS BY

Detaylı

içme SUYU ARITIMINDA KiMYASAL MADDE KULLANIMI VE OPTİMİZASYONU

içme SUYU ARITIMINDA KiMYASAL MADDE KULLANIMI VE OPTİMİZASYONU PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 1997 : 3 : 1 : 255-260

Detaylı

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI ÖZEL EGE LĠSESĠ POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI Merve SAĞYATANLAR, Aziz Berkay YILDIRIM DanıĢman Öğretmen: AyĢe TÜRKER 2013 ĠZMĠR ĠÇERĠK LĠSTESi PROJENĠN AMACI...

Detaylı

REAKTİF TURUNCU 16 VE ASİT TURUNCU 7 AZO BOYARMADDELERİNİN FOTOKATALİTİK OKSİDASYON YÖNTEMİ İLE RENK GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI

REAKTİF TURUNCU 16 VE ASİT TURUNCU 7 AZO BOYARMADDELERİNİN FOTOKATALİTİK OKSİDASYON YÖNTEMİ İLE RENK GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI REAKTİF TURUNCU 16 VE ASİT TURUNCU 7 AZO BOYARMADDELERİNİN FOTOKATALİTİK OKSİDASYON YÖNTEMİ İLE RENK GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI * yazışma yapılacak yazar Gülistan Deniz TURHAN 1, Özlem Esen KARTAL 2* 1

Detaylı

ÜLKEMİZDE EVSEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ

ÜLKEMİZDE EVSEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ Bayrak, Yokuş, Pehlivan ÜLKEMİZDE EVSEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ Esin Hande Bayrak 1 Semire Kalpakçı Yokuş 2 Ergün Pehlivan 3 Özet Organik yükü fazla olan atık suların arıtımında biyokimyasal

Detaylı

Konya-Altınapa Barajı Suyunun İçme Suyu Olarak Kullanılmasında Çözünmüş Hava Flotasyonu (DAF) Yönteminin Uygulanabilirliği

Konya-Altınapa Barajı Suyunun İçme Suyu Olarak Kullanılmasında Çözünmüş Hava Flotasyonu (DAF) Yönteminin Uygulanabilirliği KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 43 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 Konya-Altınapa Barajı Suyunun İçme Suyu Olarak Kullanılmasında Çözünmüş Hava Flotasyonu (DAF) Yönteminin

Detaylı

SOMA TERMİK SANTRALİ UÇUCU KÜL VE POLİPROPİLEN ATIKLARININ YENİ BİR MALZEME ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

SOMA TERMİK SANTRALİ UÇUCU KÜL VE POLİPROPİLEN ATIKLARININ YENİ BİR MALZEME ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 23 : 9 : 2 : 163-169 SOMA

Detaylı

KLOR DİOKSİT TEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN SODYUM KLORİTİN KARARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI

KLOR DİOKSİT TEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN SODYUM KLORİTİN KARARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI KLOR DİOKSİT TEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN SODYUM KLORİTİN KARARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI Banu Esra AKSOY, Mine AYDIN, Salih Zeki YILDIZ* Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, SAKARYA szy@sakarya.edu.tr

Detaylı

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, Cilt 25, Sayı 2, 135-146 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları Pervin Uzun 1, Uğur Bilgili 1* 1

Detaylı

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (2) (2012) 93-106 Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Durmuş Boztuğ 1, Turgay Dere* 2, Nilgün Tayhan,

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

Türkiye İlaç Piyasasında Bulunan Değişik Aspirin Tablet Formülasyonları Üzerinde Araştırmalar

Türkiye İlaç Piyasasında Bulunan Değişik Aspirin Tablet Formülasyonları Üzerinde Araştırmalar Ankara Ecz. Fak. Der. 19, 1-2 (1989) J. Fac. Pharm. Ankara 19, 1-2 (1989) Türkiye İlaç Piyasasında Bulunan Değişik Aspirin Tablet Formülasyonları Üzerinde Araştırmalar Study on Different Formulations of

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Ebru ÇORUH FARKLI DÜZE TİPLERİ KULLANILARAK EĞRİLMİŞ OPEN-END ROTOR İPLİKLERİNDEN ÖRME SÜPREM KUMAŞ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ

BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ _ 1929 BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ Zafer UTLU Arif HEPBAŞLI Muharrem TURAN ÖZET Kurutma endüstrisinde, istenilen özelliklere sahip kuru ürün elde etmek için maksimum düzeydeki

Detaylı

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MUZAFFER SÖZER YÜKSEK LİSANS TEZİ (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

MENEMEN OVASINDA TARIMSAL SU GEREKSİNİMİ VE SULAMA SULARININ BİTKİ, TOPRAK VE SULAMA SİSTEMLERİ AÇISINDAN OLASI ETKİLERİ.

MENEMEN OVASINDA TARIMSAL SU GEREKSİNİMİ VE SULAMA SULARININ BİTKİ, TOPRAK VE SULAMA SİSTEMLERİ AÇISINDAN OLASI ETKİLERİ. MENEMEN OVASINDA TARIMSAL SU GEREKSİNİMİ VE SULAMA SULARININ BİTKİ, TOPRAK VE SULAMA SİSTEMLERİ AÇISINDAN OLASI ETKİLERİ Şebnem CANLI Yüksek Lisans Tezi Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Prof. Dr.

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 S. 19-39 Ekim 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 S. 19-39 Ekim 2004 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 S. 19-39 Ekim 2004 İÇME SUYUNDA AGRESİVİTENİN SAPTANMASI VE ŞEBEKEDE KOROZYONUN ÖNLENMESİ (DETERMINATION OF CORROSIVE PROPERTIES OF

Detaylı

Prof.Dr. Hulusi BARLAS

Prof.Dr. Hulusi BARLAS STANBUL ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS TEZ LAÇ ENDÜSTR S ATIKSULARINDA FENTON PROSES LE RENK VE KO G DER M Çevre Müh. N.Didem SERT Çevre Mühendisli i Anabilim Dal Dan man Prof.Dr. Hulusi

Detaylı