Hisse Senedi Yatırımcılarının Yatırım Kararlarında İnternet Kullanımları Üzerine Ampirik Bir Araştırma II *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hisse Senedi Yatırımcılarının Yatırım Kararlarında İnternet Kullanımları Üzerine Ampirik Bir Araştırma II *"

Transkript

1 Doç. Dr. Fehmi Karasioğlu Arş. Gör. Alper Veli Çam Hisse Senedi Yatırımcılarının Yatırım Kararlarında İnternet Kullanımları Üzerine Ampirik Bir Araştırma II * Doç. Dr. Fehmi KARASİOĞLU Selçuk Üniversitesi, İ.İ.B.F. Arş. Gör. Alper Veli ÇAM Selçuk Üniversitesi Karaman, İ.İ.B.F. Özet 0 inci yüzyılın ortalarından itibaren bilgi teknolojileri ekonomik yaşamın her noktasında etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Özelliklede internetin her alanda kullanılmaya başlamasıyla birlikte, sermaye piyasasındaki yatırımcılarda yatırım kararlarını alırken interneti önemli ölçüde kullandıkları görülmektedir. Çalışmamızda Konya daki aracı kurumlar ve bankaların menkul kıymet birimlerinde hisse senedi alım satımı yapan yatırımcılar üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada yatırımcıların sermaye piyasası hakkındaki bilgi düzeyleri ile yatırım kararları alırken interneti ne ölçüde ve hangi amaçla kullandıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Anahtar Sözcükler: Sermaye piyasası, aracı kurum, hisse senedi, internet. Abstract (An Emprİcal Research II: Share Investors Internet Usage In Theİr Investment Decısıons) Since middle of the 0 th century, information technologies have been used effectively in every period of economic life. As is known internet has been used every area, consequently when inventors make a decision for invesnment they have to use this development. This paper, made a research on investors who trade stock share brokerage house and bank s financial assests units in Konya. It has been tried to be measured the investor s knowledge level of about capital market and when they make a decision for invenstment, the internet is used which aim and measure by inventors. Key Words: Capital market, brokerage house, stock share, internet.. Giriş * Yatırımcı profillerinin ortaya çıkarılması ve yatırımcıların sermaye piyasası kapsamındaki araçlar, kurumlar, * Bu araştırmanın ilk bölümü Dergi nin 34. sayısında yayınlanmıştır. kanunlar gibi konularındaki genel yargıları incelenerek yatırımcıların genel görüşleri bundan önceki bölümde sunulmuştur. İnternetin sermaye piyasasında kullanılmaya başlanmasıyla birlikte hisse 40

2 senedi yatırımcılarının davranışlarında da değişiklikler meydana gelmiştir. İnternet üzerinden yatırım yapmanın ve yapılan yatırımların internet üzerinden takibi daha kolay hale gelmiştir. Bu bağlamda çalışmamızın ikinci bölümünde yatırımcı kitlelerin genel görüşlerinin yanında, yatırımcıların inter-net kullanımını tespit edilmeye yönelik oluşturduğumuz hipotezlerin sonuçları sunulacaktır. Tablo : Bir Firma Menkul Kıymetler Piyasasında İşlem Görmeye Başladıktan Sonra Gerçekleştirmiş Olduğu Patent, Lisans veya Yeni Yapılan Anlaşmaları IMKB ye Bildirmek Zorundadır , 47, Toplam 7 9,7 Piyasadaki oyunculardan bir kısmının diğerlerine göre daha fazla bilgiye sahip olmaları asimetrik bilgi olarak tanımlanmaktadır. (Toprak, 00; ) Asimetrik bilginin varlığı sermaye piyasasındaki yatırımcıların bir kısmını olumsuz etkilemektedir. Manipülasyon ise, insanları kandırarak bir menkul kıymeti almaya yada satmaya sevk etmeye veya menkul kıymetin fiyatını yapay bir seviyede tutmaya yönelik davranışlar bütünü veya piyasadaki arz ve talebin serbest olarak karşı karşıya gelmesini kasıtlı olarak engellenmesi şeklinde tanımlanabilmektedir.(spk Araştırma Raporu, 003) Bu tür davranışlar sonucunda yatırımcılar büyük zararlar görebilmektedirler. Kamuyu aydınlatmaya yönelik hükümlerin yeterli seviyede olmadığı, yatırımcıların gerekli bilgileri elde edemediği ve asimetrik bilginin fazla olduğu durumlarda, manipülasyon daha fazla olmakta ve yatırımcılar daha fazla zarar görmektedirler. Tablo 'de bu konuya yönelik olarak bir ifade verilmiş ve bu ifadeye yönelik olarak yatırımcıların cevapları sunulmuştur. Buna göre bu tür piyasalarda manipülasyonun fazla olacağı fikrine katılan yatırımcıların oranı %,'dir. Katılmayanların oranı ise % 0,'dir. Tablo : Yatırımcıların Az Bilgilendirildiği, Kamuyu Aydınlatma Hükümlerinin Yetersiz Kaldığı ve Asimetrik Bilginin Fazla Olduğu Piyasalarda Manipülasyon Daha Fazla Olmaktadır 30, 9,0 44, 37,3, 9,0 44, 37,3 Toplam 7, 0,4 7,9,7 Bir hisse senedinin fiyatındaki değişmeler genel olarak ülkenin ekonomik yapısına, firmanın ekonomik yapısına ve performansına bağlıdır. Bunun yanında firma tarafından kamuya yeni açıklanan bir bilgi sonucunda da ilgili hisse senedinin fiyatında ani değişmeler olabilir. Yatırımcılara bir hisse senedinin 4

3 fiyatındaki olağanüstü değişmelerin seansın sadece belli bir bölümünde (4 dakika içinde) gerçekleşiyor ise bu durumda manipülasyondan söz edilip edilemeyeceğine yönelik bir soru sorulmuş ve sonuçları tablo 3'de sunulmuştur. Buna göre ankete katılan yatırımcıların % 7, gibi büyük bir kısmı bu olağanüstü değişikliklerin manipülasyondan kaynaklandığını belirtmektedirler. %,4'ü karasız olduğunu ifade ederken % ise katılmadıkları yönünde görüş belirtmişlerdir. Tablo 3: Bir Hisse Senedinin Fiyatındaki Olağanüstü Değişmeler Seansın Sadece Belli Bir Bölümünde Gerçekleşiyor ise Bu Durumda Manipülasyondan Söz Edilebilir ,,4 0,7,4,,4 0,7,4 Toplam 7, 3,9 74, Manipülasyon işleminde, piyasadaki doğal arz ve talep dengesi bozularak beklentileri yansıtmayan yapay bir piyasa oluşturulmaktadır. (Özbicerikli ve Mayil, 004, ) Manipülasyon olayı ile ilgili düzenlemeler Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47-A maddesinin. ve 3. bendinde belirtilmiştir. Buna ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir. (Sermaye Piyasası Kanunu ()) 47-A.: Yapay olarak, sermaye piyasası araçlarının, arz ve talebini etkilemek, aktif bir piyasanın varlığı izlenimini uyandırmak, fiyatlarını aynı seviyede tutmak, arttırmak veya azaltmak amacıyla alım ve satımını yapan gerçek yada tüzel kişiler, 47-A.3: Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bilgi verenler; haber yayan, yorum yapan yada açıklamakla yükümlü oldukları bilgileri açıklamayan gerçek yada tüzel kişiler olarak sayılmaktadır. Maddede belirtilen amaçla alım satım yapılıp, sermaye piyasası fiyatlarının etkilenme tehlikesine sebep olunduğu zaman suçun maddi unsuru gerçekleşmiş demektedir. Ayrıca, tehlike suçu olmasının bir neticesi olarak, işlemi yapanın malvarlığında artış meydana gelmesi veya zarardan korunması şeklinde bir menfaat elde etmiş olması da şart değildir.(doğrusöz, 004, ) Bu maddeler ışığında bu tür yapılan işlemlerin sonucunda menfaat elde edilmesi şart koşulmamış, sadece bu tür davranışta bulunulması yeterli sebep sayılmaktadır. Tablo 4 de görüldüğü gibi buna yönelik olarak sorulan soruda yatırımcıların yarısından fazlası (%,) manipülasyon için bir menfaat elde edilmesi gerektiğine inanmaktadırlar. Bu cevaplar yatırımcıların manipülasyon hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıklarını göstermektedir. Tablo 4: Manipülasyon İşleminin Suç Sayılabilmesi İçin Manipülasyon Yapan Kişi ya da Kişilerin Bu İşlemler Sonucunda Menfaat Elde Etmeleri Gerekmektedir,4,4,4,4,4 3, 44, 4

4 7 0 4,9 4,9 Toplam 7 Yatırımcıların sermaye piyasasından zarar görmemesi için piyasa mekanizması içinde adaletli bilgi dağılımı nın sağlanması gerekmektedir.(karasioğlu, 99, ) Aksi takdirde haksız kazançlar ortaya çıkabilmektedir. Haksız kazanç nedenlerinden biri olan İçeriden Öğrenenler Ticareti'ni düzenleyen Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47-A maddesinin. bendine göre İçeriden öğrenenler Ticareti'nin sadece firmanın sahip, yönetici ve çalışanlarının değil "bunlarla temasları nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak bilgi sahibi olabilecek durumdaki kişiler" denilerek genelleyici, bir ifade kullanılmıştır. "İçeriden Öğrenenler Ticareti'nin firmanın sahip, yöneticileri ve çalışanlarının yanı sıra bu kişilerin bilgilerini paylaştıkları akraba ve arkadaşları içinde geçerlidir" ifadesine katılıp katılmadıklarına yönelik yatırımcılara bir soru sorulmuş ve sonuçlar tablo 'de sunulmuştur. Buna göre yatırımcıların % 3,'i bu ifadeye katıldıklarını ifade ederken, %,3'ü ise katılmadıkları yönünde görüş bildirmişlerdir. Ayrıca ankete katılan yatırımcıların % 3,4'ü bu konuda kararsız olduklarını bildirmişlerdir. Tablo : İ.Ö.T. (İçeriden Öğrenenler Ticareti), Sadece Firmanın Sahip, Yöneticileri ve Çalışanlarının Yanı Sıra Bu Kişilerin Bilgilerinin Paylaştıkları Akraba ve Arkadaşları İçinde Geçerlidir ,4 3,4,4 3, 0,4 3,4,4 3, Toplam 7 0,4,4 3, 4, Aracı kurumların yapabilecekleri faaliyetlerin genel olarak aşağıdaki gibi olduğunu söyleyebiliriz; (Bolak, 99; 7) - Aracılık faaliyetlerinde bulunmak, - Menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdüyle alım satımı, - Yatırım danışmanlığı, - Portföy işletmeciliği veya yöneticiliği, Yatırımcılara, aracı kurumların sadece aracılık işlemlerini yerine getiren bir kurum olduğu yönündeki görüşe katılıp katılmadıkları yönünde bir soru sorulmuş ve sonuçları Tablo 'da sunulmuştur. Buna göre ankete katılan yatırımcıların %, gibi büyük bir oranı aracı kurumların sadece aracılık işlemleri yapabileceğine inandıklarını belirtmişlerdir. Dolayısı ile buradan yatırımcıların aracı kurumların görev ve yetkilerini yeterince bilmedikleri anlaşılmaktadır. Tablo : Aracı Kurum Sadece Yatırımcı İle Piyasa Arasında Aracılık İşlemlerini Yerine Getiren Bir Kurumdur 7 0,4 7,9 0,4 7,9 0,4,4 3,3 43

5 3,7,7 Toplam 7, Tablo 7 de görüldüğü gibi "Aracı kurumlar piyasaya yeni çıkacak olan hisse senetlerinin ihraçlarında da aracılık hizmetleri verebilirler." yönündeki ifadeye yatırımcıların % 7,'isi katıldığını, % 0,'i katılmadığını belirtmiştir. Tablo 7: Aracı Kurumlar Piyasaya Yeni Çıkacak Olan Hisse Senetlerinin İhraçlarında da Aracılık Hizmeti Verebilirler ,4 0,7,4 3,4 0,7,4 Toplam 7 0,4 3,9 74, Yatırımcılar sahip oldukları hak ve yükümlülükleri tam olarak bildiklerinde piyasada meydana gelebilecek olan aksaklıkların oranı düşebilir. Hak ve yükümlülüklerini iyi bilen yatırımcı daha bilinçli olacak ve işlemlerini bu doğrultuda yerine getirecektir. Tablo de görüldüğü gibi yatırımcıların % 34,4'ü sahip oldukları hak ve yükümlülüklerini tam olarak bildiklerine inanmaktadır. Yatırımcıların % 34,4'ü ise hak ve yükümlülüklerini tam olarak bilmediklerini ifade ederken, yatırımcıların % 3,3'ü ise kararsız kalmıştır. Tablo : Yatırımcı Olarak Sahip Olduğunuz Hak ve Yükümlülüklerin Tamamını Biliyorsunuz 7,9 3,3,4 9,0,9 3,3,4 9,0 Toplam 7 34,3,7 9,0 Mevcut kanun ve yasalar yatırımcıların korunması için yeterli düzeyde olduğunda yatırımcılar piyasada daha rahat hareket edebilecek ve uygunsuz davranışlar içine giren yatırımcıların sayısı azalacaktır. Tablo 9 da görüldüğü gibi yatırımcıların % i mevcut kanun ve yasaların yeterli olmadığı görüşündedir. Yatırımcıların %,4 ü bu konuda kararsız iken, % 9,4 ü ise mevcut kanun ve yasaların yeterli düzeyde olduğuna inanmaktadır. Tablo 9: Ülkemizde Yürürlükte Bulunan Kanun ve Yasalar Yatırımcının Korunması İçin Yeterli Düzeydedir 9,4,4,4 44

6 0 9,9,4 9,9,4 Toplam 7 Tablo 30 da görüldüğü gibi yatırımcıların % ü yatırım kararı alırken interneti hiç kullanmamaktadır. İnterneti her zaman kullanan, 0, 9, yatırımcıların oranı ise % 9,4 dür.yatırımcıların % sı ise sadece yatırım kararı alırken kullanmaktadırlar. Tablo 30: Yatırım Kararı Alırken İnterneti Kullanma Sıklığı Hiç Kullanmam Bazen Kullanırım Sadece Yatırım Kararı Alırken Her Zaman Kullanırım ,3 9,4 34,3 9,4 Toplam 7 74, 0, Bir yatırımcı yatırım yapmayı düşündüğü firmaya ait bilgileri çeşitli yerlerden elde edebilir. Bunun bir yolu da firmaların web sayfalarıdır. Yatırımcılar elde etmek istedikleri bilgilerden daha fazlasını firmaların web sayfalarından elde edebilirler. Fakat bunun geçerli olabilmesi için firmaların web sayfalarında yeterli bilgilere yer vermeleri gerekmektedir. Tablo 3 de görüldüğü gibi yatırımcıların 3,'i yatırım yaparken firmaların web sayfalarını hiç kullanmadığı, %,9'u bazen kullandığını, % 4,9'u ise her zaman kullandığı yönünde görüş bildirmişlerdir. Ankete katılan yatırımcıların % 7,9'unun ise sadece yatırım kararı alırken firmaların web sayfalarını kullanmaktadırlar. Tüm bu gelişmelerin yanında yatırım kararlarını alırken interneti kullanmak isteyen, fakat gerekli bilgilere sahip olmadığı için interneti kullanamayıp, diğer yerlerden bilgi edinen yatırımcılar da mevcuttur.(gray, 003, 4) Tablo 3: Yatırımcıların Yatırım Yapacakları Firmaların Web Sayfalarını Kullanma Durumu Hiç Kullanmam Bazen Kullanırım Sadece Yatırım Kararı Alırken Her Zaman Kullanırım Toplam Cevapsız 0 3,,9 7,9 4,9 9,, Toplam 7 39,4 7,3,, 39,4,7 4, Avrupa da yatırımcı ilişkilerinin internete taşınmaya başlamasıyla birlikte firmalar web sayfalarına yıllık raporlarını, finansal haberleri, firmanın faaliyetlerini ve yıllık finansal verilerini yayınlayarak küçük yatırımcılara ulaşabilecek bir mekanizma kurmaya çalışmışlardır.(lymer, 999, 9) Günümüzde de pek çok firma bu yolla daha çok yatırımcıya ulaşmaya çalışmaktadır. Yatırımcılar, firmaların web sayfalarındaki bu bilgilere güvenmediklerinden dolayı interneti kullanmaya bilirler. Fakat bu yönde 4

7 yapılacak çalışmalar sonucunda belli standartlar içerisinde tüm bilgilerin firmaların web sayfalarından yayınlanması sağlanabilirse yatırımcılar firmaların web sayfalarını daha fazla kullanabilirler. Bunun için sadece kuralların konması gerekmemektedir. Yatırımcı ilişkilerini iyi tutmak isteyen firmalar buradaki bilgilerin güvenliği konusunda yatırımcıların güvenini kazanırsa firmalar daha fazla yatırımcıyı da firmalarına çekebilirler. Tablo 3'de görüldüğü gibi yatırımcıların % 3,3'ü bilgilerin, belli standartlarla firmanın web sayfalarında yayınlanması durumunda her zaman bu sayfaları kullanacağı yönünde görüş bildirmişlerdir. % 4,9'u ise hiç kullanmayacağı yönünde görüş bildirmiştir. Tablo 3: Firmalar Hakkında Bilmek İstediğiniz Tüm Bilgiler (Finansal Tablolar, Görüşler, Projeler, Yorumlar vb.) Firmaların Web Sayfalarında Belli Standartlarla Yayınlanırsa Yatırım Kararı Alırken Bu Sayfaları Kullanır Mısınız Hiç Kullanmam Bazen Kullanırım Sadece Yatırım Kararı Alırken Her Zaman Kullanırım Toplam Cevapsız 0 4 4,9 3,,4 3,3 9,, Toplam 7, 3,4,7 3,,,, Yatırımcılara bu soruların dışında görüş ve düşünceleri sorulmuştur. Bu soruya verilen cevaplar ise genelde sermaye piyasasındaki mevcut yaptırımların ve cezaların yetersiz olduğu yönündedir. Ayrıca yatırımcıların bazıları borsadaki dalgalanmaların, siyasi çekişmelerden etkilendiğini savunmaktadır. Bu konu geçerliliğini hala korumaktadır. Ülkemizde hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişimler, siyasi kararlar ve gelişmelerin etkisinde fazlasıyla kalmaktadır. (Karabıyık, 997; 70).4.. Tabloların Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi Tablo 33'de görüldüğü gibi 40 ve üzeri yaş gruplarındaki yatırımcıların % 7,7 si ile 3-30 yaş grupları arasındaki yatırımcılar % 3, i yatırım kararı alırken interneti hiç kullanmamaktadır yaş grupları arasında yatırımcılarının ise % 44, i yatırım kararlarında interneti her zaman kullanmaktadırlar. -3 yaş grupları arasındaki yatırımcıların ise yatırım kararı alırken interneti neredeyse hiç kullanmamaktadırlar. (α = 0,0; χ k=,9) p= 0,07 < α = 0,0 olduğundan H hipotezi kabul edilmiştir. Yatırımcıların yaşı ile yatırım kararı alırken interneti kullanma sıklığı arasında ilişki vardır. Tablo 33: Yaş Grupları İle Yatırım Kararı Alırken İnterneti Kullanma Sıklığı Arasındaki İlişki Yaş Grupları Yatırım kararı alırken interneti ne sıklıkla kullanıyorsunuz Hiç kullanmam Bazen kullanırım Her zaman kullanırım Toplam -3 4

8 3-30 % 3, %, 40 ve üzeri % 7,7 Toplam 7 % Genelde eğitim düzeyi yükseldikçe insanların teknolojiye olan ilgisinin de artacağı beklenir. Tablo 34'de eğitim düzeyi ile yatırım kararı alırken interneti kullanma sıklığı arasındaki ilişkiye ait sonuçlar verilmiştir. Yatırım kararı alırken interneti hiç kullanmadığını belirten yatırımcıların % 0'sinden fazlası üniversite mezunu yatırımcılardır. Bunun yanında interneti her zaman kullandığını belirten yatırımcılar içinde % 9,3'ü 7 %33,3 % 33,3 % 30, 3 % 34,3 %, % 44, 3 %, 7 %,4 %00 %00 7 üniversite mezunudur. Lise mezunu yatırımcıların ise % 0 si yatırım kararı alırken interneti hiç kullanmamaktadır. Buradan anlaşılacağı gibi bir biri ile zıt sonuçlar elde edilmiştir. Araştırma sonucunda (α = 0,0; χ k= 4,477) p= 0,34 > α = 0,0 Yatırımcıların eğitim düzeyi ile yatırım kararı alırken interneti kullanma sıklığı arasında ilişki vardır şeklindeki H hipotezi kabul edilmemiştir. Tablo 34: Eğitim Düzeyi İle Yatırım Kararı Alırken İnterneti Kullanma Sıklığı Arasındaki İlişki Yatırım kararı alırken interneti ne sıklıkla kullanıyorsunuz Hiç kullanmam Bazen kullanırım Her zaman kullanırım Toplam İlkokul Ortaokul 4 Eğitim Düzeyi % % 0 % Lise 7 % 0 % 43, %, Üniversite 7 % 37 4 % 30,4 % 3, 4 Toplam 7 % 3 % 34,3 7 %,4 7 Tablo 3'de görüleceği üzere yatırımcıların borsada bulunduğu süre dikkate alındığında, interneti hiç kullanmayan yatırımcıların uzun süredir borsada işlem yapmakta olduğu anlaşılmaktadır. yıl ve üzeri süredir borsada yatırım yapan yatırımcıların %,4'ü yatırım kararı alırken interneti hiç kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Bu yatırımcıların sadece % 3, i yatırım kararı alırken interneti her zaman kullandığını belirtmiştir. - yıl arasında borsada işlem yapan yatırımcıların ise % 3, sı interneti yatırım kararı alırken her zaman kullandıkları belirlenmiştir. Son yıldır borsada işlem yapmaya başlayan yatırımcılarında % 3, sı yatırım kararı alırken interneti her zaman kullandıklarını belirtmişlerdir. Bu sonuçlara göre (α = 0,0; χ k= 4,47) p= 0,344 > α = 0,0 yatırımcıların borsada işlem yaptıkları süre ile yatırım kararı alırken interneti kullanma arasında ilişki olduğunu varsayan H3 hipotezi doğrulanmamıştır. Tablo 3: Borsada Kaç Yıldır İşlem Yapıldığı İle Yatırım Kararı Alırken İnterneti Kullanma Sıklığı Arasındaki İlişki Borsada İşlem Yaptıkları Süre 0- yıl Yatırım kararı alırken interneti ne sıklıkla kullanıyorsunuz Hiç kullanmam Bazen kullanırım Her zaman kullanırım Toplam 3 % 3 %, 47

9 - yıl %,3 - yıl % 4, yıl ve üzeri %,4 Toplam 7 % İnternet yoluyla yatırımcının bilgilendirilmesi özellikle gelişmiş ülkelerde daha fazla olmaktadır. Japonya nın lider firmaları üzerinde yapılan bir araştırmada firmaların web sayfalarından, finansal olaylar, yönetici raporları, son yılların özetleri, bilanço dökümü, gelir tablosu, hisse senedi raporu, nakit akım tablosu, muhasebe notları, denetçi raporları gibi finansal ve finansal olmayan bilgileri web sayfalarından yayınladıkları ortaya çıkmıştır. (Marston ve Wu, 000; 7) Daha önce açıklandığı gibi yatırım kararı % 4, %,3 % 3, 3 % 34,3 % 3, % 3, % 3, 7 %, alırken interneti hiç kullanmayan yatırımcıların oranı % (Tablo 30) ve yatırım kararı alırken firmaların web sayfalarını hiç kullanmayan yatırımcıların oranı %39 4 ü (Tablo 3). Tablo 3' da ise firmaların tüm bilgilerini web sayfalarından belli standartlarla yayınlanması halinde internet kullanımının nasıl değiştiği görülmektedir. Buna göre yatırımcıların % 4,9 unun interneti hiç kullanmayacağı, % 37,3 ünün bazen kullanacağını, % 47,7 sinin ise her zaman kullanacağı belirlenmiştir. Tablo 3: Firmalara Ait Tüm Bilgilerin Belli Standartlarla Web Sayfalarından Yayınladığında, Yatırım Kararı Alırken İnternet Kullanımı Arasındaki İlişki Firmalar hakkında bilmek istediğiniz tüm bilgiler (finansal tablolar, görüşler, projeler, ) firmaların web sayfalarında belli standartlarla yayınlanırsa yatırım kararı alırken bu sayfaları kullanır mısınız Hiç Bazen Her zaman Toplam kullanmam kullanırım kullanırım Hiç kullanmam % 37 % 37 %,9 3 Bazen kullanırım Yatırım kararı alırken interneti % 47, %, ne sıklıkla kullanıyorsunuz Sadece yatırım kararı alırken kullanırım % 3 % 7 4 Her zaman kullanırım % 3, % 7,9 Toplam 0 % 4,9 % 37,3 3 % 47,7 7 Sonuçlardan anlaşıldığı gibi firmalar belli standartlarla ışığında finansal tablolarını, geleceğe ait projelerini, yatırım kararlarını, yönetici görüşleri ve benzeri bilgilerini web sayfalarından sunduğunda, yatırımcılar yatırım kararı alırken internetten daha fazla yararlanmaya başlayacaktır. Araştırmamız sonucunda (α = 0,0; χ k=,0 ) p= 0,00 < α = 0,0 H4 hipotezi kabul edilmiştir.( H4= İnterneti kullanma sıklığı ile finansal ve finansal olmayan tüm bilgilerini belli standartlar içerisinde web sayfalarında yayınlanması arasında bir ilişki vardır.).. Genel Değerlendirme ve Sonuç Ankete katılan yatırımcıların genel özelliklerini ve yargılarını şu şekilde özetleyebiliriz: Yatırımcıların büyük bir kısmı erkeklerden oluşmaktadır. Yatırımcılar üzerinde yapılan buna benzer çalışmalarda da, yatırımcıların yüksek oranda erkek oldukları görülmektedir. Yatırımcıların büyük bir oranı üniversite mezunu olmakla beraber, büyük çoğunluğunun gelir seviyesi YTL aralığındadır. Yatırımcılar genelde yatırım kararı verirken kendi bilgi ve tecrübelerine 4

10 dayanarak kararlar almaktadırlar. Bu bilgileri ise genelde süreli yayınlar ile televizyondaki ekonomi haberlerinden elde etmektedirler. Bunun yanında yatırımcılar firmaların temel finansal tabloları yanında firmanın geleceğe ait projelerini ve firma hakkındaki genel görüşleri görmek istemektedir. Yatırımcıların bir kısmı, Aracı Kurum ve İMKB'nin görev ve yetkileri hakkında fazla bilgi sahibi değildirler. (Tablo 9, Tablo ) Ayrıca yatırımcıların büyük bölümü, suç sayılan manipülasyon ve içeriden öğrenenler ticareti hakkında da yanlış fikirlere sahiptirler. (Tablo ) Özellikle borsa yatırımcıların, portföy oluştururken daha bilinçli olabilmesi için SPK, İMKB ve Aracı Kurum tarafından daha doğru, daha net ve güvenilir şekilde bilgilendirilmesi ve bu doğrultuda eğitim verilmesi gerekmektedir. Yatırımcıların çoğu sahip oldukları hak ve yükümlülükleri tam olarak bilmemektedirler (Tablo ). Bunun sonucunda da yatırımcılar yaptıkları işlemlerin sonucunda farklı beklentiler içerisinde olabilirler. Ayrıca yatırımcılar mevcut kanun ve yasaların yatırımcıyı korumadığına inanmaktadırlar (Tablo 9). Araştırma kapsamında ortaya çıkan diğer bir bulgu da; yatırım kararları alırken, yatırımcıların gerekli bilgileri en az internetten elde ettikleridir. Hatta bir çoğununun yatırım kararı alırken interneti hiç kullanmadığı görülmektedir. Bununla beraber firmalar, yatırım kararı verebilmek için gerekli tüm bilgileri web sayfalarından belirli standartlar içerisinde yatırımcıların hizmetine sunduğu takdirde, yatırımcıların interneti kullanma oranın da artacağı tespit edilmiştir. İnternet çok hızlı bir iletişim aracı olduğundan, firmalar daha fazla yatırımcı kazanabilmek için web sayfalarından daha fazla bilgi vermelidirler. Yararlanılan Kaynaklar Bolak, Mehmet, Menkul Kıymetler ve Portföy Analizi, Beta Basın Yayım, İstanbul, 99. Doğrusöz, A. Bumin, "Sermaye Piyasasında Manipülasyon Suçu", turmob.org.tr/turmob/basin/ htm Döm, Serpil, İMKB Yatırımıcısı Psikolojisi ile Yatırım Davranışlarının Ampirik Analizi, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi, Gray, Glen L, "Financial Reporting on the Internet - Instant, Economical, Global Communication", ID= Isenman,Ralf and Lenz, Christian, Internet-Based Integration Of Finacial and Environmental Reporting: Step Towards Sustainability Reporting The 00 Business Strategy and Environ ment Conference, EPR Environment, UK, 00. Karabıyık, Lale Erdem, Menkul Kıymetler Borsası ve Diğer Yatırım Alternatifleri, Marmara Kitabevi Yayınları, Bursa, 997. Karasioğlu, Fehmi, İnternet Tabanlı Finansal Raporlama, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 00. Karasioğlu,Fehmi, İçeriden Öğrenenler Ticareti (Insıder Tradıng) ve Türkiye'de Muhasebenin Yatırımcılara Bilgi Sağlama Sorumluluğu, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 3, 99. Lymer,Andrew, The Internet And The Future Of Corporate Reporting In Europe, The European Accounting Review, 999. Marston,Claire and Wu Warney, Finacial Reporting On The Internet By Leading Japanese Companies, org/a/taf/euract/vy999ip3-333.html Özbecerikli,Mehmet, Mayil Gökhan, İMKB deki Hisse Senetlerinin, Fiyat Değişimine İlişkin Borsa Söylentilerinin, Gerçekleşme Düzeyini Tespite Yönelik Bir Araştırma I, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ocak, 004. Sermaye, Piyasası Kanunu, www. hukukcu.net SPK Araştırma Raporu 003 "Hisse Senedi Piyasasında Manipülasyon", edi_manipulasyon.pdf Toprak, Y. Ziya, Türkiye Sermaye Piyasası Raporu 00, index_tur.htm 49

11 Çin in Yükselişi - Çin Ulusal Halk Kongresi, bölgesel kalkınmaya öncelik vererek, parti içi yolsuzluklarla mücadele, kendine has bir komünist demokrasi, Tibet ve Sincan da etnik sorunları yatıştırma ilkelerini benimsemiş olup, iç siyasal tartışmalara neden olan Özel Mülkiyet Kanunu nu da onaylamıştır. Bütün bunların, yatıştırma, sindirme, uzlaşma ve alıştırma karışımı bir taktik ile gerçekleştirildiği belirtilmektedir. (Radikal gazetesi, 7 Nisan 007) 0

Manipülasyon; Piyasa Dolandırıcılığı Suçu, Uygulanacak Tedbirler ve Yaptırımlar*

Manipülasyon; Piyasa Dolandırıcılığı Suçu, Uygulanacak Tedbirler ve Yaptırımlar* HAKEMLİ Manipülasyon; Piyasa Dolandırıcılığı Suçu, Uygulanacak Tedbirler ve Yaptırımlar* Av. Deniz ŞENSOY** * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK ULAKBİM Veri Tabanında indekslenmektedir.

Detaylı

Anahtar Kelimeler Yatırımcı Profili, Hisse Senedi, Borsa Yatırımcısı, Portföy Yönetimi.

Anahtar Kelimeler Yatırımcı Profili, Hisse Senedi, Borsa Yatırımcısı, Portföy Yönetimi. Uşak İlindeki Hisse Senedi Yatırımcılarının Profili ve Yatırım Kararlarını Etkileyen Demografik ve Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Analizi (The Profile of Stock Investors in Uşak and Analysis of Demographic

Detaylı

İşletmelerin Finansal Tabloları Kullanım Amacı ve Düzeyini Belirlemeye Yönelik Muhasebe Meslek Mensuplarının Tutumları Üzerine Bir Araştırma

İşletmelerin Finansal Tabloları Kullanım Amacı ve Düzeyini Belirlemeye Yönelik Muhasebe Meslek Mensuplarının Tutumları Üzerine Bir Araştırma Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (15) 2008 / 1 :56-72 İşletmelerin Finansal Tabloları Kullanım Amacı ve Düzeyini Belirlemeye Yönelik Muhasebe Meslek Mensuplarının Tutumları Üzerine

Detaylı

BORSA ĠSTANBUL DA MANĠPÜLASYON: 2001 2013 YILLARI ARASINDA ĠġLEM YASAKLILARIN PROFĠLĠ

BORSA ĠSTANBUL DA MANĠPÜLASYON: 2001 2013 YILLARI ARASINDA ĠġLEM YASAKLILARIN PROFĠLĠ BORSA ĠSTANBUL DA MANĠPÜLASYON: 21 213 YILLARI ARASINDA ĠġLEM YASAKLILARIN PROFĠLĠ Yrd. Doç. Dr. M. M. Tuncer ÇALIġKAN ÖZ Bu çalışmada, 21 213 1 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunun md.17/1 ve md.

Detaylı

MORTGAGE-İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN-SİSTEMİ VE BU SİSTEMİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Murat BERBEROĞLU 1

MORTGAGE-İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN-SİSTEMİ VE BU SİSTEMİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Murat BERBEROĞLU 1 MORTGAGE-İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN-SİSTEMİ VE BU SİSTEMİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Murat BERBEROĞLU 1 ÖZET Mortgage sistemi dünyada çok uzun yıllardan beri uygulanmakta olan bir konut finansman sistemidir.

Detaylı

ARACI KURUMLARDA BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMASI

ARACI KURUMLARDA BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMASI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ARACI KURUMLARDA BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMASI Yüksek Lisans Tezi İlknur KAYACIK

Detaylı

SERMAYE PİYASASINDA MANİPÜLASYON MANIPULATION IN CAPITAL MARKETING

SERMAYE PİYASASINDA MANİPÜLASYON MANIPULATION IN CAPITAL MARKETING SERMAYE PİYASASINDA MANİPÜLASYON MANIPULATION IN CAPITAL MARKETING Aydın Alber YÜCE * Özet : Sermaye piyasalarında fiyatın oluşumunda piyasa değerlendirmeleri esas alınır. Menkul kıymet ihraç eden bir

Detaylı

Kazakistan da Yerleşik Türk Firmalarının Yapısı ve Geleceğe İlişkin Öngörü ve Öneriler

Kazakistan da Yerleşik Türk Firmalarının Yapısı ve Geleceğe İlişkin Öngörü ve Öneriler 448 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2011 Kazakistan da Yerleşik Türk Firmalarının Yapısı ve Geleceğe İlişkin Öngörü ve Öneriler Osman Barak (Çankırı Karatekin University, Turkey) Structure

Detaylı

YATIRIMCILARDA RİSK ALMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI

YATIRIMCILARDA RİSK ALMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı YATIRIMCILARDA RİSK ALMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI İbrahim KUZKUN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 YATIRIMCILARDA

Detaylı

S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i

S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i AVRUPA BİRLİĞİ SERMAYE PİYASALARINDA GÖRÜLEN ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE DEKİ SERMAYE PİYASALARININ UYUMU * Cansel SEYMEN OSKAY ** İsa ALTINIŞIK *** Yavuz ÇAKMAK **** Abstract Financial markets,

Detaylı

PORTFÖY OLUŞTURMADA KURUMSAL YATIRIMCI YAKLAŞIMI

PORTFÖY OLUŞTURMADA KURUMSAL YATIRIMCI YAKLAŞIMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI PORTFÖY OLUŞTURMADA KURUMSAL YATIRIMCI YAKLAŞIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ TURAN KOCABIYIK Tez Danışmanı: YARD. DOÇ. DR. HAYRETTİN

Detaylı

DÜNYADA KOBİ BORSALARI VE TÜRKİYE DE KOBİ BORSASININ OLUŞUMUNA YÖNELİK UYGULAMALAR

DÜNYADA KOBİ BORSALARI VE TÜRKİYE DE KOBİ BORSASININ OLUŞUMUNA YÖNELİK UYGULAMALAR Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 8 (2) 2008: 519-540 DÜNYADA KOBİ BORSALARI VE TÜRKİYE DE KOBİ BORSASININ OLUŞUMUNA YÖNELİK UYGULAMALAR SME EXCHANGES IN THE WORLD AND PRACTICES TOWARDS THE CONSTITUTION

Detaylı

KAR DAĞITIM POLİTİKASININ BİREYSEL YATIRIMCILARIN YATIRIM KARARLARI ÜZERİNE ETKİSİ

KAR DAĞITIM POLİTİKASININ BİREYSEL YATIRIMCILARIN YATIRIM KARARLARI ÜZERİNE ETKİSİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2015, C.20, S.2, s.397-411. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2015,

Detaylı

SERMAYE YAPISI TEORİLERİ VE İMKB DE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

SERMAYE YAPISI TEORİLERİ VE İMKB DE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA TC SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI SERMAYE YAPISI TEORİLERİ VE İMKB DE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Rafet YAKAR YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Yrd

Detaylı

İMKB de Hisse Senedi Fiyatlarının Gün İçi Yapılarına Dayalı Alternatif Bir Yatırım Stratejisi Önerisi

İMKB de Hisse Senedi Fiyatlarının Gün İçi Yapılarına Dayalı Alternatif Bir Yatırım Stratejisi Önerisi Yrd. Doç. Dr. Fatih Temizel 29 İMKB de Hisse Senedi Fiyatlarının Gün İçi Yapılarına Dayalı Alternatif Bir Yatırım Stratejisi Önerisi Öğr. Gör. Ekrem Meriç Yard. Doç. Dr. Fatih TEMİZEL Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

HİSSELERİ İMKB DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BÜYÜK ORTAK VE YÖNETİCİLERİNİN HİSSE ALIM SATIM AÇIKLAMALARININ HİSSE FİYATINA ETKİSİ

HİSSELERİ İMKB DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BÜYÜK ORTAK VE YÖNETİCİLERİNİN HİSSE ALIM SATIM AÇIKLAMALARININ HİSSE FİYATINA ETKİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİSSELERİ İMKB DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BÜYÜK ORTAK VE YÖNETİCİLERİNİN HİSSE ALIM SATIM AÇIKLAMALARININ HİSSE FİYATINA ETKİSİ

Detaylı

İçeriden öğrenenin ticareti suçu, SerPK nın 47/A-1 maddesinde düzenlenmiştir. Bu suçun temel iki öğesi içeriden

İçeriden öğrenenin ticareti suçu, SerPK nın 47/A-1 maddesinde düzenlenmiştir. Bu suçun temel iki öğesi içeriden Şenol / Hacettepe Hukuk Fak. Derg., 2(2) 2012, 126 145 İçeriden Öğrenilen Bilgi ve İçeriden Öğrenen Kavramlarının Ceza Hukuku Açısından İncelenmesi Araştırma Cem ŞENOL* *Arş. Gör., Erzurum Atatürk Üniversitesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v Prof. Dr. Nurhan AYDIN. KAMUNUN AYDINLATILMASI VE SERMAYE PİYASALARI AÇISINDAN ÖNEMİ... 1-40 Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v Prof. Dr. Nurhan AYDIN. KAMUNUN AYDINLATILMASI VE SERMAYE PİYASALARI AÇISINDAN ÖNEMİ... 1-40 Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v Prof. Dr. Nurhan AYDIN KAMUNUN AYDINLATILMASI VE SERMAYE PİYASALARI AÇISINDAN ÖNEMİ... 1-40 Yrd. Doç. Dr. Metin COŞKUN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN KAMUNUN AYDINLATILMASINDAKİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR DİZİNİ...v ŞEKİLLER DİZİNİ...v ÖZET...vi ABSTRACT...vii KISALTMALAR DİZİNİ... viii İKİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR DİZİNİ...v ŞEKİLLER DİZİNİ...v ÖZET...vi ABSTRACT...vii KISALTMALAR DİZİNİ... viii İKİNCİ BÖLÜM i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR DİZİNİ...v ŞEKİLLER DİZİNİ...v ÖZET...vi ABSTRACT...vii KISALTMALAR DİZİNİ... viii BİRİNCİ BÖLÜM 1. GİRİŞ...1 1.1. Çalışmanın Konusu...1 1.2. Çalışmanın Amacı...2

Detaylı

SERMAYE PİYASALARINDA HİSSE SENEDİ HALKA ARZLARI VE SONRASINDA UYGULANAN FİYAT İSTİKRARI YÖNTEMLERİ

SERMAYE PİYASALARINDA HİSSE SENEDİ HALKA ARZLARI VE SONRASINDA UYGULANAN FİYAT İSTİKRARI YÖNTEMLERİ SERMAYE PİYASALARINDA HİSSE SENEDİ HALKA ARZLARI VE SONRASINDA UYGULANAN FİYAT İSTİKRARI YÖNTEMLERİ Metin Özhan Kurumsal Finansman Bu çalışmanın hazırlanmasında bana yol gösteren değerli hocam Sayın Dr.

Detaylı

ÇALIŞANLARIN SERMAYEYE ORTAKLIĞI (ÇALIŞANLARI HİSSE SENEDİ EDİNDİRME) KONUSUNDA ŞİRKETLER VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

ÇALIŞANLARIN SERMAYEYE ORTAKLIĞI (ÇALIŞANLARI HİSSE SENEDİ EDİNDİRME) KONUSUNDA ŞİRKETLER VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÇALIŞANLARIN SERMAYEYE ORTAKLIĞI (ÇALIŞANLARI HİSSE SENEDİ EDİNDİRME) KONUSUNDA ŞİRKETLER VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA VE

Detaylı

Güran YAHYAOĞLU 1 Murat KORKMAZ 2

Güran YAHYAOĞLU 1 Murat KORKMAZ 2 TC MERKEZ BANKASI, SERMAYE PİYASASI KURULU VE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU'NUN, KAMU KESİMİNDE FİNANSAL PİYASALARA MÜDAHALESİNİN, BANKACILIK HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz Güran YAHYAOĞLU

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU TEMMUZ 2003 Kurumsal yönetim ilkeleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olup, her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü veya paragrafı kısmen veya

Detaylı

Finansal Raporlama ile Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflıkta Kurumsal Yönetimin Önemi

Finansal Raporlama ile Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflıkta Kurumsal Yönetimin Önemi Muhasebe ve Finansman Dergisi Nisan/2011 Finansal Raporlama ile Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflıkta Kurumsal Yönetimin Önemi Fatma Pamukçu * ÖZET Bu çalışmanın amacı, kamuyu aydınlatma ve şeffaflıkta kurumsal

Detaylı

BİREYSEL YATIRIMCILARIN HİSSE SENEDİ EDİNİMİNE ETKİ EDEN SOSYO-EKONOMİK ETKENLER

BİREYSEL YATIRIMCILARIN HİSSE SENEDİ EDİNİMİNE ETKİ EDEN SOSYO-EKONOMİK ETKENLER Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 19, Temmuz-Aralık 2002 ss. 135-150. BİREYSEL YATIRIMCILARIN HİSSE SENEDİ EDİNİMİNE ETKİ EDEN SOSYO-EKONOMİK ETKENLER Hayrettin USUL

Detaylı

Cevdet KIZIL 1 Vedat AKMAN 2 Hasan KORKMAZ 3 MARMARA BÖLGESİNDE MUHASEBE-DENETİM MESLEĞİNİN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Cevdet KIZIL 1 Vedat AKMAN 2 Hasan KORKMAZ 3 MARMARA BÖLGESİNDE MUHASEBE-DENETİM MESLEĞİNİN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 10, Mart 2015, s. 193-211 Cevdet KIZIL 1 Vedat AKMAN 2 Hasan KORKMAZ 3 MARMARA BÖLGESİNDE MUHASEBE-DENETİM MESLEĞİNİN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Özet

Detaylı

TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA KURUMSAL YATIRIMCILAR OLARAK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA KURUMSAL YATIRIMCILAR OLARAK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA KURUMSAL YATIRIMCILAR OLARAK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMANIN TEMİNİNDE KREDİ KARTLARI: TÜRKİYE DE KREDİ KARTI KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

BİREYSEL FİNANSMANIN TEMİNİNDE KREDİ KARTLARI: TÜRKİYE DE KREDİ KARTI KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA BİREYSEL FİNANSMANIN TEMİNİNDE KREDİ KARTLARI: TÜRKİYE DE KREDİ KARTI KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Mustafa Fedai ÇAVUŞ * ÖZET Ekonomideki hayat dönemleri hipotezi, tüketicilerin gelirlerini yeniden

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI VE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ: İMKB DE BİR UYGULAMA Özkan HAYTA

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER I- YASAL ÇERÇEVE Bu rehber, Sermaye Piyasası Kanunu nun 1 ve 16/A maddeleri ve 22 nci maddesinin (e) bendi ile Seri:VIII, No:@ sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına

Detaylı