Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Deðerli Meslektaþlarým, Derneðimizin iki yýlda bir düzenlediði Hastane Kongresi Nisan 2008 tarihlerinde Antalya da yapýlacak. Bireysel ve kurumsal olarak katýlýmcýlarýmýzdan gelen yoðun talep üzerine bu yýl kongremizi Antalya ya aldýk. Kongre programýný geçen yýl ki birlikteliðimizde bize iletmiþ olduðunuz istek ve önerileri dikkate alarak hazýrladýk. Hem infeksiyon kontrolünün gündeliðinde karþýlaþtýðýmýz somut sorunlarý enine boyuna tartýþmayý, hem de dünya ölçeðinde giderek önem kazanan konularda bilgilerimizi güncellemeyi hedefledik. Kongre öncesinde de infeksiyon kontrol hemþireleri ve hekimlerine yönelik olarak eðitim kurslarý yer alýyor. Kongrenin içeriðini belirlerken Türkiye nin hemen her yerinden düzenleme kurulunda yer alan meslektaþlarýmýz önerileriyle katkýda bulundular. Kendilerine teþekkürlerimi sunuyorum. Salonlarýnda yine zengin tartýþmalar yapmak için sizlerin deðerli katký ve katýlýmlarýnýzý bekliyor, Türk Hastane ve Kontrolü Derneði Yönetim Kurulu ve Kongre Düzenleme Kurulu adýna sizleri kongremize davet ediyorum. Sevgi ve saygýlarýmla, Dr. Selma KARABEY Kongre Düzenleme Kurulu Baþkaný

2 TÜRK HASTANE ÝNFEKSÝYONLARI ve KONTROLÜ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU Baþkan Dr. Selma KARABEY Genel Sekreter Dr. Serhat ÜNAL Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Dilek ARMAN Dr. Baþak DOKUZOÐUZ Dr. Cüneyt ÖZAKIN Dr. Sercan ULUSOY Hem. Hümeyra ZENGÝN HASTANE ÝNFEKSÝYONLARI KONGRESÝ Kongre Sekreterleri Dr. Yeþim ÇETÝNKAYA ÞARDAN Dr. Çiðdem BAL KAYACAN Düzenleme Kurulu Dr. Erdal AKALIN Dt. Gülçin AKÇA Dr. Emine ALP Dr. Bilgin ARDA Dr. Rahmet ÇAYLAN Dt. Sedat ÇETÝNER Hem. Þenay DAÐLI Dr. Mehmet DOÐANAY Dr. Þaban ESEN Dr. Duygu EÞEL Dr. Zeynep GÜLAY Hem. Özlem YAYLAGÜL Dr. Kaya YORGANCI Danýþma Kurulu Dr. Halis AKALIN Dr. Filiz AKATA Dr. Deniz AKDUMAN Dr. Hasan Salih Zeki AKSU Dr. Özdemir AKTAN Dr. Gökhan ALPASLAN Dr. Sibel AÞÇIOÐLU HAYRAN Dr. Celal AYAZ Dr. Mehmet BAKIR Dr. Yaþar BAYINDIR Dr. Cemal CÝNGÝ Dr. Nahit ÇAKAR Dr. Semra ÇALANGU Dr. Seyhan CÖMERTOÐLU Dr. Fügen ÇOKÇA Dr. Þengül DERBENTLÝ Dr. Rýza DURMAZ Dr. Önder ERGÖNÜL Dr. Tarýk ESEN Dr. Suna GEDÝKOÐLU Dr. Meral GÜLTEKÝN Dr. Ali GÜNERLÝ Dr. Bülent GÜRLER Dr. Dilara ÝNAN Dr. Sevgi KALAYOÐLU BEÞIÞIK Dr. Ali KAYA Dr. Ekrem KAYA Dr. Ýftihar KÖKSAL Dr. Selma KÜÇÜKKEBAPÇI Dr. Hakan LEBLEBÝCÝOÐLU Dr. Ali Reþat MORAL Dr. Mustafa NAMIDURU Dr. Oktay NAZLI Dr. Ýlhan ÖZGÜNEÞ Dr. M. Ali ÖZÝNEL Dr. Recep ÖZTÜRK Dr. Mehmet PARLAK Dr. Ayper SOMER Dr. Bülent SÜMERKAN Dr. Mazhar TOKGÖZOÐLU Dr. Arzu TOPELÝ ÝSKÝT Dr. Özlem TÜNGER Dr. Gaye USLUER Dr. Ayþe WILLKE 2

3 GENEL BÝLGÝLER Kongre Merkezi MARITIM Pine Beach Resort Ýleribaþý Mevkii 5. Parsel Belek Antalya Tel: +90 (242) Fax: +90 (242) Kongre Tarihleri Nisan 2008 Kongre Dili Kongre dili Türkçe dir. Yaka Kartý Kayýt yaptýran tüm katýlýmcý ve refakatçilere yaka kartý daðýtýlacaktýr. Kongre düzeninin saðlanabilmesi için yaka kartlarýnýn kongre süresince tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde sürekli takýlmasý rica olunur. Katýlým Belgesi Tüm bilimsel program katýlýmcýlarýna katýlým belgeleri 12 Nisan 2008 tarihinde daðýtýlacaktýr. Kredilendirme Kongrenin tüm oturumlarý, Türk Tabibleri Birliði Sürekli Týp Eðitimi Kredilendirme Kurulu tarafýndan kredilendirilecektir. Davet Mektubu / Ýzin yazýsý Kongre katýlýmý için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan kongre davet yazýlarý Kongre Sekreterliði aracýlýðý ile isteyen katýlýmcýlara gönderilecektir. Bu tür davet yazýlarý sadece izin amacý ile kullanýlabilir. Davet mektubu sahibi misafirlerin kayýt ve konaklama ücretleri kendilerine aittir. Web Sayfasý Kongrenin resmi internet adresi olan adresinden kongre programý, kayýt-konaklama-transfer koþullarý, bildiri gönderme koþullarý ve tarihi ile ilgili tüm bilgilere ulaþabilirsiniz. Bildiri baþvurusu internet aracýlýðý ile yapýlacaktýr. Poster Ödülleri Poster Seçim Kurulu tarafýndan seçilecek ilk üç postere Türk Hastane ve Kontrolü Derneði tarafýndan ödül verilecektir. Poster Seçim Kurulu Dr. Halis AKALIN Dr. Çiðdem BAL KAYACAN Dr. Yeþim ÇETÝNKAYA ÞARDAN Dr. Mehmet DOÐANAY Dr. Ata Nevzat YALÇIN * Refakatçi Katýlýmý 15 yaþ altý çocuklar kongre boyunca gerçekleþtirilecek açýlýþ yemeði ve gala yemeði gibi özel akþam yemeklerine hiçbir þekilde kabul edilmeyecektir. Ayrýca bilimsel toplantýlar, sergi alanlarý ve tüm kongre alanlarýna çocuklarýn girmesine izin verilmeyecektir. Ýptaller Kayýt ve konaklama ücretlerinin iadesiyle ilgili olarak, * 8 Þubat 2008 tarihine kadar bildirildiði takdirde ücretlerin tamamý, 8 22 Þubat 2008 tarihleri arasýnda bildirildiði takdirde ücretlerin %50 si iade edilecektir. * 22 Þubat 2008 tarihinden sonra bildirilen iptaller dikkate alýnmayacaktýr. Tüm iadeler kongre bitiminden sonraki 1 ay içerisinde gerçekleþtirilecektir. * Saðlýk Bakanlýðýnýn 23 Ekim 2003 tarihli tanýtým yönetmeliðinin 11. maddesi ve buna baðlý AIFD tanýtým ilkeleri kurallarýna göre, ilaç firmalarý bilimsel kongrelere bildiri, yayýn, poster gibi bilimsel çalýþma sunumunda bulunanlar ve toplantýlara eðitim amaçlý katýlanlar dýþýndaki kiþilerin katýlýmý konusunda finansal katkýda bulunamazlar. Bu kapsamýn dýþýndaki kiþilere yapýlacak katkýlar aðýr hukuki yaptýrýmlara baðlanmýþtýr. Saðlýk sektörünün yüksek standartlarýný koruma konusunda göstereceðiniz duyarlýlýk ve destek için teþekkür ederiz. 3

4 BÝLDÝRÝ ÖZETLERÝ Online Bildiri Özetleri Yazým Kurallarý Son Kabul Tarihi 1) Bildiriler online olarak adresinden toparlanmaktadýr. Tüm bildiriler poster olarak deðerlendirilecektir. Son bildiri özeti gönderme tarihi 10 Mart 2008 dir. Bu tarihten sonra gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. Sunumlar hiçbir þekilde geri çekilemeyecektir. 2) Sistemde bildiri yazýmý için ayrýlan alan 2500 karakter ile sýnýrlandýrýlmýþtýr. Sistem bu alana 2500 karakterden daha fazla yazý yazmanýza izin vermeyecektir. 3) Bildiri göndermede kullanacaðýnýz yazý karakteri sistem tarafýndan otomatik olarak tüm bildiriler için standartlaþtýrýlmýþ olup, farklý yazý karakteri kullanmak mümkün deðildir. 4) Bildiri özeti baþlýðýnda, ph ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiði kelimeler dýþýndaki tüm sözcükler büyük harf ile yazýlmalýdýr. Geri Bildirim Bildirilerin kabul edilip edilmediði ile ilgili bildirim 21 Mart 2008 tarihinden itibaren yapýlacaktýr. Haberleþmeyi kolaylaþtýrmak için, e-posta yoluyla ön kabul/red bildirimleri gönderilecektir; bu nedenle, e-posta adresinize 28 Mart 2008 tarihine kadar yazýlý bir bildirim almadýysanýz, lütfen SERENAS Turizm ile temas kurunuz. Telefon: +90 (312) Fax: +90 (312) ) Ýki adet tablo ve bir adet grafik eklenebilir. 6) Standart kýsaltmalar kabul edilir. Özel bir kýsaltma varsa, ilk kullanýldýðý yerde ardýndan bir parantez açarak kýsaltmanýn tam açýlýmý yazýlmalýdýr. * E-posta ya da elden teslim yoluyla gelen bildiriler kabul edilmeyecektir. ** Bildiri gönderimi ile ilgili sorularýnýz için adresine baþvurunuz. 7) Ýlaç özel isimlerinin ilk harfleri büyük yazýlmalýdýr. Ýlaçlarýn genel (jenerik) isimlerinin kullanýlmasý tercih edilir ve genel isimlerin ilk harfleri büyük yazýlmaz. 8) Yapýlan göndermeler bildiri özetinin sonunda dipnot olarak deðil metin içerisinde alýntý olarak gösterilmelidir. 4

5 BÝLÝMSEL PROGRAM Hastane nýn Kontrolü: Çoðul Dirençli Mikroorganizmalar 10 Nisan 2008 Perþembe 13:00 13:30 Açýlýþ 13:30 14:30 Konferans Ekonomik Yönden Hastane Oturum Baþkaný: Dr. Serhat Ünal Konuþmacý: Dr. Dilip Nathwani Diþ Hekimliðinde Kan Yolu Ýle Bulaþan Viral Ýnfeksiyonlar ve Önemi Oturum Baþkaný: Dr. Özlem Tulunoðlu Konuþmacý: Dr. Gülçin Akça 14:30 16:00 Panel Sterilizasyon-Dezenfeksiyonda Güncel Durum Oturum Baþkanlarý: Dr. Mehmet Ali Özinel, Dr. Murat Günaydýn 16:00 16:30 Kahve Arasý Yüksek Düzey Dezenfeksiyon Kavramý Dr. Þaban Esen Düþük Sýcaklýkta Sterilizasyon Yöntemleri Dr. Faruk Aydýn Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonda Dokümantasyonun Önemi Dr. Duygu Eþel Farklý Diþ Hekimliði Branþlarýnda Antimikrobiyal Kullanýmý Oturum Baþkaný: Dr. Gökhan Alpaslan Panelistler: Dr. Özlem Tulunoðlu Dr. Nurdan Özmeriç Dr. Erkan Erkmen Dr. Dt. Baðdagül Helvacýoðlu 16:30 17:30 Uydu Sempozyumu 17:30 Açýlýþ Kokteyli 5

6 BÝLÝMSEL PROGRAM 11 Nisan 2008 Cuma 08:00 09:00 Uzmanýyla Tartýþalým Hastanelerde Atýk Yönetimi Dr. Cüneyt Özakýn Hem. Sabiha Akdeniz Cerrahi Alan nýn Sürveyansý Dr. Önder Ergönül Hem. Þenay Daðlý Salon C Dezenfeksiyon-Sterilizasyon: Teknik Þartnamelerin Hazýrlanmasý Dr. Mehmet Ali Özinel Hem. Hülya Erbil 09:00 10:00 Konferans Hastane Yönünden Transplantasyonda Organ ve Doku Güvenliði Oturum Baþkaný: Dr. Erdal Akalýn Konuþmacý: Dr. Münci Kalayoðlu Protetik Restorasyonlar ve Kullanýlan Materyallere Baðlý Çapraz Ýnfeksiyonlar Oturum Baþkaný: Dr. Nurdan Özmeriç Konuþmacý: Dr. Haþim Demirköprülü 10:00 10:30 Kahve Arasý 10:30 12:00 Panel Çoðul Dirençli Gram-Pozitif Bakterilerin Kontrolü Oturum Baþkanlarý: Dr. Kurtuluþ Töreci, Dr. Ayþe Willke Metisiline Dirençli Staphylococeus Aureus Dr. Serhat Ünal Vankomisine Dirençli Enterokok Dr. Volkan Korten Antibiyotik Yönetim Programlarýnýn Etkisi Dr. Dilek Arman Diþ Hekimliðinde Ýnfeksiyon Kontrolü Ýçin Protokoller ve Hastanelerdeki Farklý Uygulamalar Oturum Baþkaný: Dr. Gökhan Alpaslan Panelistler: Dr. Sedat Çetiner Dr. Dt. Dilek Emek Çiftci Dr. Dt. Emel Özcan 6

7 BÝLÝMSEL PROGRAM 12:00 13:30 Uydu Sempozyumu 13:30 14:30 Konferans Hasta Güvenliði ve Ýnfeksiyon Kontrolü Oturum Baþkaný: Dr. Selma Karabey Konuþmacý: Dr. Erdal Akalýn 14:30 15:00 Kahve Arasý Ýnfeksiyon Kontrolünde Hastane Temizliðinin Önemi Oturum Baþkaný: Dr. Yeþim Çetinkaya Þardan Konuþmacý: Dr. Dilara Ýnan 15:00 16:30 Panel Çoðul Dirençli Gram-Negatif Bakterilerin (GNB) Kontrolü Oturum Baþkanlarý: Dr. Ýftihar Köksal, Dr. Semra Çalangu Çoðul Dirençli GNB lerin Epidemiyolojisi Dr. Çiðdem Bal Kayacan Çoðul Dirençli GNB lerin Kontrolünde Pratik Yaklaþýmlar Dr. Emine Alp Antibiyotik Yönetim Programlarýnýn Etkisi Dr. Hakan Leblebicioðlu Cerrahi Alan nýn Önlenmesi Oturum Baþkanlarý: Dr. Cem Terzi, Dr. Emin Tekeli Cerrahide Antibiyotik Profilaksisi Dr. Engin Ok Cerrahi n Önlenmesinde Antibiyotik Dýþý Yöntemler Dr. Cem Terzi Metabolik Sorunlarýn Cerrahi Alan na Etkisi Dr. Yusuf Alper Kýlýç 16:30 18:30 Serbest Kürsü Kýsýtlý Antibiyotik Kullanýmýnýn Etkileri Oturum Baþkaný: Dr. Dilek Arman Konuþmacýlar: Dr. Kaya Yorgancý, Dr. Mustafa Aydýn Çevik 7

8 BÝLÝMSEL PROGRAM 12 Nisan 2007 Cumartesi 08:00 09:00 Uzmanýyla Tartýþalým Hastanelerde Atýk Yönetimi Dr. Cüneyt Özakýn Hem. Sabiha Akdeniz Cerrahi Alan nýn Sürveyansý Dr. Önder Ergönül Hem. Þenay Daðlý Salon C Dezenfeksiyon-Sterilizasyon: Teknik Þartnamelerin Hazýrlanmasý Dr. Mehmet Ali Özinel Hem. Hülya Erbil 09:00 10:00 Konferans Buhar Sterilizasyonu ve Validasyon Konuþmacý: Joost van Dornmalen 10:00 10:30 Kahve Arasý 10:30 12:00 Panel Çocuk Hastanelerinde Nozokomiyal Salgýnlar ve Yönetimi Oturum Baþkanlarý: Dr. Mehmet Ceyhan, Dr. Necmi Aksaray Kayseri Deneyimi Dr. Mustafa Akçakuþ Bursa Deneyimi Dr. Solmaz Çelebi Hacettepe Deneyimi Dr. Ýnci Yýldýrým Hastane nýn Kontrolünde Mikrobiyoloji Laboratuvarýnýn Rolü Oturum Baþkanlarý: Dr. Gülþen Hasçelik, Dr. Meral Gültekin Klinik Mikrobiyoloji Uzmanýnýn Rolü Dr. A. Esra Karakoç Hýzlý Taný Testleri Dr. Zeynep Gülay Moleküler Tiplendirme Yöntemleri Dr. Rýza Durmaz 8

9 BÝLÝMSEL PROGRAM 12:00 13:30 Uydu Sempozyumu 13:30 14:30 Konferans Kemik Ýliði Nakli Yapýlan Hastalarda Ýnfeksiyon Kontrolü Oturum Baþkaný: Dr. Muhit Özcan Konuþmacý: Dr. Bilgin Arda 14:30 15:00 Kahve Arasý Parenteral Karýþýmlarýn Hazýrlanmasý: Ýnfeksiyon Riski Nedir? Ne Yapýlmalýdýr? Oturum Baþkaný: Dr. Gaye Usluer Konuþmacý: Dr. Ýlhan Özgüneþ 15:00 16:30 Panel Ciddi Hastane nýn Kontrolünde Baþarý Öyküleri Oturum Baþkaný: Dr. Mehmet Doðanay, Dr. Haldun Gündoðdu Kateter Ýliþkili Kan Dolaþýmý nýn Önlenmesi Dr. Rahmet Çaylan Ventilatör Ýliþkili Pnömoninin Önlenmesi Dr. Yeþim Çetinkaya Þardan Cerrahi Alan nýn Önlenmesi Dr. Metin Çakmakçý 16:30 17:30 Uydu Sempozyumu 20:00 Gala Yemeði 13 Nisan 2008 Pazar 09:30 10:15 Ödül Kazanan Posterlerin Sunulmasý 10:30 12:30 Yuvarlak Masa Yönetmelik Sonrasýnda Ýnfeksiyon Kontrol Programlarý Oturum Baþkaný: Dr. Sercan Ulusoy Konuþmacýlar: Dr. Recep Öztürk Dr. Muzaffer Fincancý Hem. Özlem Yaylagül Dr. Elif Hakko Dr. Mustafa Ertek 12:30 Kapanýþ 9

10 KAYIT BÝLGÝLERÝ KURS KAYIT BÝLGÝLERÝ Ýnfeksiyon Kontrol Hemþireleri Eðitim ve Ýletiþim Becerileri Kursu 150 YTL * 9 Nisan 2008 tarihinde 2 grup halinde düzenlenecek olup, her bir grup 30 kiþi ile sýnýrlýdýr. Kayýtlar baþvuru sýrasýna göre deðerlendirilecektir. Ýnfeksiyon Kontrol Hekimliði Kursu 150 YTL * 9 Nisan 2008 tarihinde düzenlenecek olup, 50 kiþi ile sýnýrlýdýr. Kayýtlar baþvuru sýrasýna göre deðerlendirilecektir. KONGRE KAYIT BÝLGÝLERÝ 3 Mart 2008' den önce 3 Mart 2008' den sonra UZMAN 250 YTL 300 YTL ASÝSTAN 200 YTL 250 YTL HEMÞÝRE 200 YTL 250 YTL REFAKATÇÝ 200 YTL 250 YTL * Kongre kayýt iþlemlerinin gerçekleþtirilebilmesi için, kayýt ücretinin yatýrýldýðýna dair dekontun ve ekte yer alan katýlýmcýya ait bilgi formunun Serenas Turizm e fax ( ) ile gönderilmesi ve ardýndan teyit alýnmasý gerekmektedir. * Kurs ve Kongre kayýt ücretlerine KDV dahildir ve ücretler dernek hesabýna yatýrýlmalýdýr. Serenas Turizm hesabýna yatýrýlan ücretlerin iþlemleri dikkate alýnmayacaktýr. KONAKLAMA BÝLGÝLERÝ 3 Mart 2008' den önce 3 Mart 2008' den sonra MARITIM PINE BEACH RESORT - CLUB MARITIM PINE BEACH RESORT - OTEL Tek Kiþilik Oda Çift Kiþilik Odada Tek Kiþilik Oda Çift Kiþilik Odada Kiþi Baþý Kiþi Baþý 270 Euro 195 Euro 300 Euro 225 Euro 285 Euro 210 Euro 315 Euro 240 Euro * Konaklama þekli her þey dahil olup fiyatlar 3 geceyi (giriþ çýkýþ ) kapsamaktadýr. Konaklamalar 3 gecelik paket olarak satýlmaktadýr. * Rezervasyonlar için ücretler yatýrýlmadan önce otelde yer olup olmadýðýna dair Serenas Turizm den mutlaka teyit alýnmasý gerekmektedir. Aksi taktirde konaklama rezervasyonlarý geçersiz sayýlacaktýr. * Otel giriþ saati 13:00, çýkýþ saati ise 12:00 dir. 12:00 yi geçen saatler için extra ücret talep edilecektir. * Konaklama ücretleri Serenas Turizm hesabýna yatýrýlmalýdýr. * Konaklama ücretlerine KDV dahil deðildir. 10

11 TRANSFER BÝLGÝLERÝ 9 13 Nisan 2008 tarihleri arasýndaki transfer detaylarýný Serenas Turizm e bildirmiþ olan tüm katýlýmcýlarýn transferleri Havaalaný-Otel-Havaalaný þeklinde gerçekleþtirilecektir. Tek Yön Transfer Ücreti: 30 Euro + KDV dir. * Uçak saati deðiþikliklerinizi yazýlý olarak 48 saat önceden bildirmeniz ve ardýndan teyit almanýz durumunda transfer deðiþikliðiniz dikkate alýnacaktýr. * Antalya Otogarý için transfer hizmeti verilmeyecektir. KAYIT ÜCRETLERÝ HESAP NUMARASI Vakýf Bank Ankara Numune Özel Ýþlem Merkezi Türk Hastane ve Kontrolü Derneði YTL Hesap No: KONAKLAMA VE TRANSFER ÜCRETLERÝ HESAP NUMARALARI Garanti Bankasý Çankaya Þubesi Serenas Turizm Hastane Kongresi Hesabý YTL Hesap No: Euro Hesap No: * Ekte yer alan katýlýmcý bilgi formunun ve ilgili hesaplara yatýrýlan dekontlarýn Serenas Turizm numaralý faxa gönderilmesi ve ardýndan teyit alýnmasý ile kesinlik kazanacaktýr. Tek baþýna rezervasyon formu veya banka dekontu ile yapýlan baþvurular teyit edilmeyecek olup bekleme listesine alýnacaktýr. * Serenas Turizm doðmasý muhtemel vergi, harç, rusum tutarlarýndaki deðiþikliði fiyatlara yansýtma hakkýný saklý tutar. 11

12 SEKRETERYALAR BÝLÝMSEL SEKRETERYA Dr. Yeþim ÇETÝNKAYA ÞARDAN Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý Ýnfeksiyon Hastalýklarý Ünitesi - ANKARA Tel: (312) Fax: (312) Dr. Çiðdem BAL KAYACAN Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalý - ÝSTANBUL Tel: (212) / Fax: (212) KONGRE SEKRETERYASI SERENAS Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Þti. Turan Güneþ Bulvarý 5. Cadde No:13 Yýldýz, Çankaya ANKARA Tel: (312) Fax: (312) E-posta: Url: 12

Deðerli Meslektaþlarým, Türk Hastane Ýnfeksiyonlarý ve Kontrolü Derneði' nin 16-19 Nisan 2009 tarihleri arasýnda Sivas 'ta düzenleyeceði 5. Eðitim Programý' nda sizleri de aramýzda görmekten mutluluk duyacaðýz.

Detaylı

DEDEMAN ANTAKYA Deðerli meslektaþlarýmýz, Uzun zamandýr gerçekleþtirmeyi arzuladýðýmýz ilk bilimsel kongre etkinliðimizi hayata geçirmenin heyecaný içerisindeyiz. Hoþgörünün ve çok kültürlülüðe iliþkin

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Þubat 2009 Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara FEBRÝL NÖTROPENÝ MEZUNÝYET SONRASI EÐÝTÝM KURSU www.febrilnotropeni.net www.febrilnotropeni.net FEBRÝL NÖTROPENÝ MEZUNÝYET SONRASI EÐÝTÝM KURSU Deðerli

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 Turkish Journal of Hospital Infections Hastane İnfeksiyonları Dergisi Y l : 2008 Cilt : 12 Say : 1 Hastane nfeksiyonlar Kongresi 10-13 Nisan 2008 nfeksiyon Kontrol Hekimli i Kursu 9 Nisan

Detaylı

6. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu na Davet,

6. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu na Davet, 6. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu na Davet, Febril Nötropeni Derneği tarafından düzenlenecek olan 6. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 21 22 Nisan 2012 tarihleri arasında İstanbul Green Park

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım,

Değerli Meslektaşlarım, Değerli Meslektaşlarım, Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği olarak, Hastane İnfeksiyonları Kongresi 2012 yi 12-15 Nisan 2012 tarihlerinde Antalya da düzenliyoruz. Sadece İnfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

Değerli Meslektaşlarımız,

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, Üroonkoloji ve Tıbbi Biyoloji ve Genetik Dernekleri tarafından ilk kez düzenlenen I. Moleküler Üroloji Toplantısı na sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve onur duymaktayız.

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Klinik araştırmaların son on yılda geçirdiği aşamalar, bu alanda eğitilmiş işgücünde artış,

Klinik araştırmaların son on yılda geçirdiği aşamalar, bu alanda eğitilmiş işgücünde artış, Değerli Yetkililer, Klinik araştırmaların son on yılda geçirdiği aşamalar, bu alanda eğitilmiş işgücünde artış, hızla değişen mevzuatlar ve Türkiye nin yeni parlayan ülkeler arasında olması bu konuda bir

Detaylı

HASTANE İNFEKSİYONLARI EĞİTİM PROGRAMI 2007

HASTANE İNFEKSİYONLARI EĞİTİM PROGRAMI 2007 19 22 NİSAN 2 0 0 7 HASTANE İNFEKSİYONLARI EĞİTİM PROGRAMI 2007 Anemon Otel, Eskişehir www.hiep2007.org 2. DUYURU Değerli Meslektaşlarımız, Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği nin 4. Eğitim

Detaylı

Sevgili Meslektaşlarımız,

Sevgili Meslektaşlarımız, Sevgili Meslektaşlarımız, Sizleri Türk Üroloji Ailesinin en büyük mesleki ve bilimsel platformu olan 11. Üroonkoloji Kongresi ne davet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm ürolog meslektaşlarımızın özlemle

Detaylı

HASTANE İNFEKSİYONLARI KONGRESİ

HASTANE İNFEKSİYONLARI KONGRESİ 6-9 NİSAN 2006 Sheraton Otel & Convention Center, Ankara İnfeksiyon Kontrol Hemşireliği ve İnfeksiyon Kontrol Hekimliği Kursları 5-6 NİSAN 2006 Ankara Değerli Meslektaşlarım, Derneğimizin düzenlediği ve

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU. Başkan Dr. Alpay Azap. İkinci Başkan Dr. Murat Akova. Genel Sekreter Dr. Hamdi Akan

FEBRİL NÖTROPENİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU. Başkan Dr. Alpay Azap. İkinci Başkan Dr. Murat Akova. Genel Sekreter Dr. Hamdi Akan FEBRİL NÖTROPENİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU Başkan Dr. Alpay Azap İkinci Başkan Dr. Murat Akova Genel Sekreter Dr. Hamdi Akan Araştırma Sekreteri Dr. Volkan Korten Sayman Dr. Ahmet Demirkazık Üye Dr. Sevtap

Detaylı

23-25 ŞUBAT 2007. www.febrilnotropeni.net BİLKENT OTEL VE KONFERANS MERKEZİ, ANKARA. Derneği

23-25 ŞUBAT 2007. www.febrilnotropeni.net BİLKENT OTEL VE KONFERANS MERKEZİ, ANKARA. Derneği www.febrilnotropeni.net BİLKENT OTEL VE KONFERANS MERKEZİ, ANKARA Derneği 4. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu na Davet Febril Nötropeni Derneği tarafından düzenlenecek 4. Mezuniyet Sonrası

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Nükleer Týp Derneði Yönetim Kurulu olarak 3. PET-BT sempozyumunu, 12-15 Kasým 2009 tarihleri arasýnda Erzurum da yapmaya karar vermiþ bulunuyoruz. Tüm dünyada olduðu gibi

Detaylı

ENFEKSİYONLARI. Bölüm 1: Enfeksiyon Kontrol Programlarının Organizasyonu ve Enfeksiyon Kontrol Uygulamaları

ENFEKSİYONLARI. Bölüm 1: Enfeksiyon Kontrol Programlarının Organizasyonu ve Enfeksiyon Kontrol Uygulamaları HASTANE ENFEKSİYONLARI 2013 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Enfeksiyon Kontrol Programlarının Organizasyonu ve Enfeksiyon Kontrol Uygulamaları 1.1 Hastane Enfeksiyon Kontrolünün Tarihçesi: Dünyadaki ve Türkiye deki

Detaylı

Febril Nötropeni Derneği Yönetim Kurulu, Sayın Meslekdaşlarımız,

Febril Nötropeni Derneği Yönetim Kurulu, Sayın Meslekdaşlarımız, Sayın Meslekdaşlarımız, 1995 yılından bu yana her iki yılda bir yapılan Febril Nötropeni Simpozyumları nın 8.sini bu yıl 21-24 Şubat 2008 tarihleri arasında Ankara Sheraton Kongre Merkezi nde düzenliyoruz.

Detaylı

Değerli Meslektaşlarımız,

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği tarafından iki yılda bir düzenlenegelen eğitim programı, HİEP2015 dünyanın gözbebeği İstanbul da. Tüm dünyada en fazla bilgi üretilen

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

10. Üroonkoloji Kongresi

10. Üroonkoloji Kongresi 10. Üroonkoloji Kongresi 26-30 Ekim 2011 www.uroonkolojikongresi.org Cornelia Diamond Resort, Belek - Antalya ÜROONKOLOJİ DERNEĞİ - 1999 1. Duyuru Sevgili Meslektaşlarımız, 10. Üroonkoloji Kongresi Türk

Detaylı

Febrİl 25-26 Kasım 2016 Hilton Otel, Ankara Sevgili Febril Nötropeni dostları, Febril Nötropeni Derneg i 25-26 Kasım 2016 tarihleri arasında Hilton Otel de Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eg itim Kursu

Detaylı

Sevgili Febril Nötropeni dostları,

Sevgili Febril Nötropeni dostları, Sevgili Febril Nötropeni dostları, Febril Nötropeni Derneği tarafından düzenlenecek olan 10. Febril Nötropeni Simpozyumu 17 19 Mayıs 2013 tarihleri arasında Swiss Otel ve Konferans Merkezi nde düzenlenecektir.

Detaylı

Organizasyon Sekreterya

Organizasyon Sekreterya Organizasyon Sekreterya Turan Güneþ Bulvarý 571. Cadde 576. Sokak No:28 06550 Oran // Ankara Tel: 0312. 491 88 88 Faks: 0312. 491 99 89 e-mail: valor@valor.com.tr Deðerli Meslektaþlarým, 25-27 Ekim 2010

Detaylı

TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ. 11-15 Mayıs 2016 Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya BİRİNCİ DUYURU. www.ekmud2016.org www.ekmud.org.

TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ. 11-15 Mayıs 2016 Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya BİRİNCİ DUYURU. www.ekmud2016.org www.ekmud.org. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ 11-15 Mayıs 2016 Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya BİRİNCİ DUYURU www.ekmud2016.org www.ekmud.org.tr GENEL BİLGİLER Değerli Meslektaşlarımız, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþlarýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin birlikte çalýþmasýný gerektirmektedir. Ürogenital

Detaylı

Sevgili Febril Nötropeni dostları,

Sevgili Febril Nötropeni dostları, Sevgili Febril Nötropeni dostları, Febril Nötropeni Derneği tarafından düzenlenecek olan 10. Febril Nötropeni Simpozyumu 17 19 Mayıs 2013 tarihleri arasında Swiss Otel ve Konferans Merkezi nde düzenlenecektir.

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım,

Değerli Meslektaşlarım, Değerli Meslektaşlarım, Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği olarak, Hastane İnfeksiyonları Kongresi 2012 yi 12-15 Nisan 2012 tarihlerinde Antalya da düzenliyoruz. Sadece İnfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

KURULLAR. Sempozyum Baþkaný Doç. Dr. Merih BAYKARA. Sempozyum Genel Sekreteri Diþhekimi Nihat KÖKSAL. Sempozyum Saymaný Diþhekimi Dolunay HAMAMÝZADE

KURULLAR. Sempozyum Baþkaný Doç. Dr. Merih BAYKARA. Sempozyum Genel Sekreteri Diþhekimi Nihat KÖKSAL. Sempozyum Saymaný Diþhekimi Dolunay HAMAMÝZADE KURULLAR Sempozyum Baþkaný Doç. Dr. Merih BAYKARA Sempozyum Genel Sekreteri Diþhekimi Nihat KÖKSAL Sempozyum Saymaný Diþhekimi Dolunay HAMAMÝZADE Organizasyon Komitesi Bilimsel Komite Diþhekimi Yaþar BERBEROÐLU

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþlarýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin birlikte çalýþmasýný gerektirmektedir. Ürogenital

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarýmýz, Dünyada görülen teknolojik geliþimlerin yansýmasý olarak týp alanýnda ve özellikle cerrahi dallarda güncel uygulamalar 21. yüzyýlýn adýna yakýþýr tarzda geliþim ve deðiþim göstermektedir.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Deðerli meslekdaþlarýmýz, Sizleri Febril Nötropeni Derneði tarafýndan 20-22 Þubat 2009 tarihleri arasýnda Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi nde düzenlenecek 5. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrasý

Detaylı

Fotoğraf: Prof. Dr. Ayla San

Fotoğraf: Prof. Dr. Ayla San Fotoğraf: Prof. Dr. Ayla San DAVET YAZISI Değerli Meslektaşlarım; 26-29 Nisan 2012 tarihleri arasında V. Ülkemizde Diyalizde Kalite Kongresi Bafra-Kıbrıs ta başarılı bir şekilde gerçekleşmiş olup unutulmaz

Detaylı

ONUR KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Çocukluktan eriþkinliðe geçiþ dönemi olan Adolesan dönemi, karþýlaþýlan sorunlarý ve yaklaþýmlarý ile üzerinde çalýþýlmayý hak etmektedir. Ýki yýl önce düzenlediðimiz

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Kongrenin başarılı olmasında en önemli faktör sizin değerli katılımınız olacaktır.

Kongrenin başarılı olmasında en önemli faktör sizin değerli katılımınız olacaktır. Değerli Meslektaşlarım, Önümüzdeki yıl Akdeniz Üniversitesi Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalımız ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği işbirliği ile düzenleyeceğimiz yirmibirinci UPEK hazırlıklarımızı

Detaylı

Değerli Meslektaşlarımız,

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, Üroonkoloji ve Tıbbi Biyoloji ve Genetik Dernekleri tarafından ilk kez düzenlenen I. Moleküler Üroloji Toplantısı na sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve onur duymaktayız.

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

ÇAĞRI KURULLAR DÜZENLEME KURULU BİLİMSEL KURUL. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı BAŞKANLAR

ÇAĞRI KURULLAR DÜZENLEME KURULU BİLİMSEL KURUL. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı BAŞKANLAR Sayın Meslektaşlarımız, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, 25. yaşını kutlarken yedi bölgede yedi etkinlik programı çerçevesinde Akdeniz Bölgesi etkinliği olarak, 3 Aralık 2011

Detaylı

Davet. Değerli Meslektaşlarım,

Davet. Değerli Meslektaşlarım, Davet Değerli Meslektaşlarım, 6-8 Şubat 2015 tarihleri arasında, %100 pratik kongremizin dördüncüsü Kıbrıs ta gerçekleşecektir. Günlük pratik uygulamaların ele alınacağı kongremizde kardiyovasküler hastalıkların

Detaylı

Kongre içeriği sizlerden gelen geri bildirimlerle şekillenecektir. Bu amaçla gönderilen anketlere vereceğiniz yanıtlar bizim için çok önemlidir.

Kongre içeriği sizlerden gelen geri bildirimlerle şekillenecektir. Bu amaçla gönderilen anketlere vereceğiniz yanıtlar bizim için çok önemlidir. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneğimiz 18 yaşına girmiş olup bu önemli yaş döneminde rüştünü ispat etmiş ve emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir. Her 2 yılda bir düzenlenen Ulusal Kongremiz bilimsel

Detaylı

7. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi

7. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi www.cocuksolunum2016.org Uygulamalı Pediatrik Fleksibl Bronkoskopi Kursu 30 Mart 02 Nisan 2016 RIXOS DOWNTOWN ANTALYA 1 DAVET YAZISI Sayın meslektaşlarımız, Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kistik Fibrozis

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Değerli meslektaşlarımız,

Değerli meslektaşlarımız, Viral Hepatitlerin Takip ve Tedavisinde Yaklaşım & Akılcı Antibiyotik Kullanım Kursları Değerli meslektaşlarımız, Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD) ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım,

Değerli Meslektaşlarım, DAVET Değerli Meslektaşlarım, Klinik nöralterapi uygulamaları konusunda çalışmalarını sürdüren uygulayıcıların bilgilerini ve pratiklerini gözden geçirmeleri sıklıkla hissedilen bir ihtiyaçtır. Düzenlenecek

Detaylı

II. GERİATRİK FİZYOTERAPİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI)

II. GERİATRİK FİZYOTERAPİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) 1. DUYURU II. GERİATRİK FİZYOTERAPİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) Değerli Meslektaşlarımız, Yaşlanma, II. Dünya Savaşı nın sonundan itibaren gözlenen yaşam beklentisindeki çarpıcı artış yüzünden önemli

Detaylı

KONGREYE DAVET. Sayın Meslektaşlarımız,

KONGREYE DAVET. Sayın Meslektaşlarımız, KONGREYE DAVET Sayın Meslektaşlarımız, Sizlere 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi-2015 kongremizi duyurmanın onuru içindeyiz. Bu güne kadar yaptığımız iki kongrede olduğu gibi bu kongremizde de bize

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSER ENSTİTÜSÜ SEMPOZYUMU. Düzenleyen Kuruluş

Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSER ENSTİTÜSÜ SEMPOZYUMU. Düzenleyen Kuruluş Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü ONKOLOJİ 2013 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 9. KANSER ENSTİTÜSÜ SEMPOZYUMU 29-30 Kasım 2013 Crowne Plaza Ankara www.onkoloji2013.org Düzenleyen Kuruluş Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Gündemdeki İnfeksiyonlar / Gündemdeki Antibiyotikler

Gündemdeki İnfeksiyonlar / Gündemdeki Antibiyotikler ÇAĞRI Sayın Meslektaşlarımız, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği 25. kuruluş yılını kutlarken yedi bölgede yedi etkinlik programı çerçevesinde Marmara Bölgesi etkinliği olarak,

Detaylı

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ IX. KONGRES

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ IX. KONGRES TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ I. DUYURU Katkılarıyla TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarım, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği ile beraber organize

Detaylı

REKLAM DUYURU ORGANÝZASYON SEKRETERYASI

REKLAM DUYURU ORGANÝZASYON SEKRETERYASI REKLAM ORGANÝZASYON SEKRETERYASI KONGREorganizasyonlarý Turan Güneþ Bulvarý 15. Cad. 70. Sk. No:28 06550 Oran, Ankara Tel: 312. 491 88 88 Fax:312. 491 99 89 valor@valor.com.tr DUYURU Deðerli Meslektaþlarýmýz,

Detaylı

Sevgili Meslektaşlarım, Türkiye Romatoloji Derneği. Dr. Sedat Kiraz Kongre Başkanı

Sevgili Meslektaşlarım, Türkiye Romatoloji Derneği. Dr. Sedat Kiraz Kongre Başkanı Sevgili Meslektaşlarım, Ülkemiz Romatolojisinin 16. yıllık randevusunu Cumhuriyet imizin ilanının yıldönümüne gelen tarihlerde Antalya - Belek te gerçekleştireceğiz. Ulusal Kongremizde bu yıl da konusunda

Detaylı

DUYURU. 10. Ege Dermatoloji Günleri ne ait sunumlar kongre websitemizde yayınlanmıştır. İzlemek için websitemizi ziyaret ediniz.

DUYURU. 10. Ege Dermatoloji Günleri ne ait sunumlar kongre websitemizde yayınlanmıştır. İzlemek için websitemizi ziyaret ediniz. DUYURU 10. Ege Dermatoloji Günleri ne ait sunumlar kongre websitemizde yayınlanmıştır. İzlemek için websitemizi ziyaret ediniz. www.egedermatoloji2016.org Webcast/10.Ege Dermatoloji Günleri Sayın Meslektaşlarımız,

Detaylı

KONGREYE DAVET. Antalyada, Xanadu Resort Hotel de gerçekleşecek olan kongremizin başarıya ulaşması ancak sizlerin de bize katılması ile mümkündür.

KONGREYE DAVET. Antalyada, Xanadu Resort Hotel de gerçekleşecek olan kongremizin başarıya ulaşması ancak sizlerin de bize katılması ile mümkündür. KONGREYE DAVET Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği adına sizleri 19-22 Kasım 2015 tarihinde yapılacak kongremize davet etmekten büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi

Detaylı

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu Kalp Yetersizliði Çalýþma Grubu Akut Kalp Yetersizliði ve World Park Hotel Ýstanbul Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný 34384 Ýstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

9. ACİL TIP OKULU ACİL TIPTA TEDAVİ SEMPOZYUMU

9. ACİL TIP OKULU ACİL TIPTA TEDAVİ SEMPOZYUMU 29-31 MAYIS 2015 Sempozyum Başkanı Doç.Dr. Selahattin Kıyan ATOK Başkanı KUŞADASI ANADOLU TURİZM VE UYGULAMA OTELİ CORAL HILL www..com SEMPOZYUM BAŞKANI Doç. Dr. Selahattin Kıyan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

KORELATİF GÖRÜNTÜLEME SEMPOZYUMU

KORELATİF GÖRÜNTÜLEME SEMPOZYUMU KORELATİF GÖRÜNTÜLEME SEMPOZYUMU Toraks ve Akciğer Maligniteleri 7-8 ARALIK 2012 Congresium International Convention & Exhibition Centre, ANKARA KORELATİF GÖRÜNTÜLEME SEMPOZYUMU Toraks ve Akciğer Maligniteleri

Detaylı

OLGULARLA PET/BT KURSU

OLGULARLA PET/BT KURSU OLGULARLA PET/BT KURSU Sevgili meslektaşlarımız, Türkiye Nükleer Tıp Derneği Onkoloji Çalışma Grubu olarak, sizleri, 22-25 Mayıs 2014 tarihinde İzmir Seferihisar Doğanbey de bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

1.ONKOLOJİ ve TPN ECZACILIĞI KONGRESİ

1.ONKOLOJİ ve TPN ECZACILIĞI KONGRESİ 1.ONKOLOJİ ve TPN ECZACILIĞI KONGRESİ 21-22 Ekim 2011 Le Chateau De Prestige Resort Otel Kemer / Antalya Onkoloji eczacıları derneği enfeksiyon ve nutrisyon destek eczacıları derneği Değerli Meslektaşlarımız,

Detaylı

30 Mart - 3 Nisan 2016 Titanic Belek Kongre Merkezi Antalya

30 Mart - 3 Nisan 2016 Titanic Belek Kongre Merkezi Antalya 30 Mart - 3 Nisan 2016 Titanic Belek Kongre Merkezi Antalya Hastane İnfeksiyonları Kongresi 2016 KURS PROGRAMI 30 Mart Çarşamba, 31 Mart Perşembe Kurs I 30 Mart 13:30-17:30 31 Mart 08:30-12:30 İnfeksiyon

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM. 17 Ocak 2015. 17-18 Ocak SuSesi Otel

BİLİMSEL PROGRAM. 17 Ocak 2015. 17-18 Ocak SuSesi Otel İKİNCİ DUYURU BİLİMSEL PROGRAM 17 Ocak 2015 10:00-10:10 Açılış Prof. Dr.Fehmi Tabak 10:10-10:40 VİRAL HEPATİTLER Başkanlar: Uz. Dr. Engin Seber, Prof. Dr.Nurcan Baykam Konferans: Hepatit virüslerinin tarihçeleri

Detaylı

Davet. Deðerli Meslektaþlarýmýz,

Davet. Deðerli Meslektaþlarýmýz, Davet Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye de tüm geriatri camiasýný içinde barýndýran Akademik Geriatri Derneði nin bir aktivitesi olarak 29-31 Ekim 2010 tarihlerinde Çeþme Radisson Blu Otel de 1. Yaþlýlýkta

Detaylı

Birincilik ödülü TL İkincilik ödülü TL Üçüncülük ödülü TL

Birincilik ödülü TL İkincilik ödülü TL Üçüncülük ödülü TL Pr eri tur, kupunk A, i p a r e Hipnot ji, Fitoterapi olo Refleks Ödüll oje Birincilik ödülü 3.000 TL İkincilik ödülü 2.000 TL Üçüncülük ödülü 1.000 TL Değerli meslektaşlarımız, DAVET Türk Onkoloji Grubu

Detaylı

3. Periferik Girişim Kursu 27-28 Kasım 2014 Marriott Şişli İstanbul

3. Periferik Girişim Kursu 27-28 Kasım 2014 Marriott Şişli İstanbul 3. Periferik Nish A Blok Kat:8 No: 47-48 Çobançeşme Sanayi Cad. 11, Yenibosna, Bahçelievler 34196 - Türkiye T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr 3. Periferik TÜRK KARDİYOLOJİ

Detaylı

01 Nisan 2009, Çarşamba

01 Nisan 2009, Çarşamba BİLİMSEL PROGRAM 01 Nisan 2009, Çarşamba 09.00-17.00 KONGRE KAYIT 14.00-14.30 AÇI LIŞ KO NUŞ MA LA RI Duygu PERÇİN, Kongre Genel Sekreteri Murat GÜNAYDIN, Kongre Başkanı Bülent GÜRLER, DAS Derneği Başkanı

Detaylı

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ GRUBU

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ GRUBU Kıymetli Meslektaşlarımız, Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu olarak, sizleri 21-24 Eylül 2017 tarihlerinde Hilton Bodrum Türkbükü Otel de gerçekleştireceğimiz sonbahar

Detaylı

Proloterapi 2. Basamak 15-16 Eylül 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara. Değerli Meslektaşlarım,

Proloterapi 2. Basamak 15-16 Eylül 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara. Değerli Meslektaşlarım, Proloterapi 2. Basamak Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara Değerli Meslektaşlarım, Proloterapi kronik kas iskelet sistemi ağrılarının tedavisinde kullanılan enjeksiyon temelli bir tedavi yöntemidir.

Detaylı

Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný, 34384 Ýstanbul Tel: 0212 221 17 30/38 Fax: 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Baþkan Gelecek Baþkan Baþkan Yardýmcýsý Genel Sekreter

Detaylı

Kalp Kapak Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný, 34384 Ýstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Ea Organizasyon Göksu Evleri Çamlýk Cd. No:191

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Günümüzde kanser, ölüm nedenleri arasýnda kalp hastalýklarýndan sonra ikinci sýrada gelmektedir. Öngörülere göre içerisinde bulunduðumuz bu yýlda da A.B.D. de erkeklerde prostat,

Detaylı

4. FEBRİL NÖTROPENİ 23-25 ŞUBAT 2007. www.febrilnotropeni.net BİLKENT OTEL VE KONFERANS MERKEZİ, ANKARA. Derneği

4. FEBRİL NÖTROPENİ 23-25 ŞUBAT 2007. www.febrilnotropeni.net BİLKENT OTEL VE KONFERANS MERKEZİ, ANKARA. Derneği www.febrilnotropeni.net BİLKENT OTEL VE KONFERANS MERKEZİ, ANKARA Derneği 4. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu na Davet Febril Nötropeni Derneği tarafından düzenlenecek 4. Mezuniyet Sonrası

Detaylı

ÖNSÖZ. Değerli Meslektaşlarım,

ÖNSÖZ. Değerli Meslektaşlarım, 1. DUYURU ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarım, Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi nin altıncısını 11-15 Nisan 2018 tarihlerinde Rixos Premium Belek, Antalya da gerçekleştireceğiz. Kongremizde

Detaylı

Katılım Sertifikası Tüm katılımcılara katılım sertifikaları 13 Mart 2011 tarihinde kayıt masasından dağıtılacaktır.

Katılım Sertifikası Tüm katılımcılara katılım sertifikaları 13 Mart 2011 tarihinde kayıt masasından dağıtılacaktır. GENEL BİLGİLER Kurs Tarihi 12-13 Mart 2011 Kurs Yeri Kaya İzmir Thermal & Convention Hotel, İzmir Toplantının Dili Toplantının resmi dili Türkçe dir. Katılım Sertifikası Tüm katılımcılara katılım sertifikaları

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı

Klinik Nöral Terapi 2. Basamak 6-7 Ekim 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara. Değerli Meslektaşlarım,

Klinik Nöral Terapi 2. Basamak 6-7 Ekim 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara. Değerli Meslektaşlarım, Klinik Nöral Terapi 2. Basamak Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara Değerli Meslektaşlarım, Nöral terapi çoğunlukla belirli özelliklerde lokal anestezik enjeksiyonu ile otonom sinir sistemi üzerine

Detaylı

Febril Nötropeni Kılavuz Toplantısına Davet,

Febril Nötropeni Kılavuz Toplantısına Davet, Febril Nötropeni Kılavuz Toplantısına Davet, Sevgili Febril Nötropeni dostları, Febril Nötropeni Derneği tarafından düzenlenecek olan Febril Nötropeni Kılavuz Toplantısı 29 30 Mart 2014 tarihlerinde Swiss

Detaylı

Sayın Meslektaşlarımız,

Sayın Meslektaşlarımız, Sayın Meslektaşlarımız, 18-21 Eylül 2014 tarihlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı ve Gastroenteroloji Bilim Dalı olarak Trabzon da düzenleyeceğimiz

Detaylı

Sağlık Sektörünün Değerli Temsilcileri,

Sağlık Sektörünün Değerli Temsilcileri, Sağlık Sektörünün Değerli Temsilcileri, Sağlık sistemimizdeki değişim bütün hızıyla devam etmektedir. Bu süreç, kamu sektörünü olduğu kadar özel sektörü; hizmet planlamasını olduğu kadar finansmanını;

Detaylı

OBSTERİK US KURSU 30 NİSAN 2016 & 01 MAYIS

OBSTERİK US KURSU 30 NİSAN 2016 & 01 MAYIS Tıbbi Ultrasonografi Derneği OBSTERİK US KURSU 30 NİSAN 2016 & 01 MAYIS 2016 Antalya Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu Konaklama: CROWNE PLAZA HOTEL ANTALYA KAYIT 01 NİSAN 2016 ÖNCESİ 01 NİSAN

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

DUYURU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Toraks Derneði sizleri 6-8 Ekim 2011 tarihleri arasýnda Ýstanbul'da Bakýrköy Titanic Port Otelde yapýlacak olan Yoðun Bakým Sempozyumu'na katýlmaya davet ediyor. Ýstanbul'da

Detaylı

Katılım Sertifikası: Toplantı katılım sertifikası 5 Aralık 2015 tarihinde Toplantı Kayıt masasından dağıtılacaktır.

Katılım Sertifikası: Toplantı katılım sertifikası 5 Aralık 2015 tarihinde Toplantı Kayıt masasından dağıtılacaktır. BİLİMSEL PROGRAM Genel Bilgiler Bilimsel Program: Her zaman olduğu gibi katılımcılarımız için doyurucu bir bilimsel program hazırlanacaktır. Bilimsel program güncel konularla düzenlenmiş genel oturumlar

Detaylı

Toplantı Merkezi Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu, Cumhuriyet Yerleşkesi, ORDU

Toplantı Merkezi Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu, Cumhuriyet Yerleşkesi, ORDU SPONSORLUK DOSYASI GENEL BİLGİLER Toplantı Merkezi Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu, Cumhuriyet Yerleşkesi, ORDU Toplantı Tarihi 3-4 Haziran 2016 Toplantı Dili Toplantı

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

Tıbbi Ultrasonografi Derneği OBSTETRİK US KURSU 30 NİSAN 2016 & 01 MAYIS 2016 Antalya Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu

Tıbbi Ultrasonografi Derneği OBSTETRİK US KURSU 30 NİSAN 2016 & 01 MAYIS 2016 Antalya Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu Tıbbi Ultrasonografi Derneği OBSTETRİK US KURSU 30 NİSAN 2016 & 01 MAYIS 2016 Antalya Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu KAYIT 01 NİSAN 2016 ÖNCESİ 01 NİSAN 2016 SONRASI TUD ÜYESİ 320 TL 370

Detaylı

www.balneoloji2012.org

www.balneoloji2012.org SPONSORLUK DOSYASI www.balneoloji2012.org 12-14 Nisan 2012 Divaisib Termal Resort Hotel & Spa Kozaklı - Nevşehir GENEL BİLGİLER Toplantı Merkezi Nevşehir- Kozaklı- Divaisib Termal Resort Hotel & Spa Hotel

Detaylı

Servikal Bölge Osteopatik Manuel Teknikleri 30 Haziran 1 Temmuz 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara

Servikal Bölge Osteopatik Manuel Teknikleri 30 Haziran 1 Temmuz 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara Servikal Bölge Osteopatik Manuel Teknikleri 30 Haziran 1 Temmuz 2012 Limak Ambassadore Boutique Hotel, Ankara Değerli Meslektaşlarım, Günlük değerlendirme ve tedavi pratiğimizde kullandığımız yöntemlerden

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

NE OLDU? NE OLACAK? Kasım 2011-Ocak 2012. Ocak 2012. Oturum ve Sunum Kayıtları, İnfeksiyon Dünyası, Online TV ve Sunu Merkezi nde

NE OLDU? NE OLACAK? Kasım 2011-Ocak 2012. Ocak 2012. Oturum ve Sunum Kayıtları, İnfeksiyon Dünyası, Online TV ve Sunu Merkezi nde Kasım 2011-Ocak 2012 Oturum ve Sunum Kayıtları, İnfeksiyon Dünyası, Online TV ve Sunu Merkezi nde 26-27 Kasım 2011 de, Hatay da yapılan Klinik HIV/AIDS Sempozyumu 2011, 10 Ocak 2012 de, Ankara da yapılan

Detaylı

Sayın Meslektaşlarımız,

Sayın Meslektaşlarımız, Sayın Meslektaşlarımız, 2006 yılında kurulan üniversitemizin onkoloji alanında multidisipliner yaklaşımları güçlendirmek için Group Florence Nightingale ile işbirliği içinde başlattığı yıllık bilimsel

Detaylı

Romatolojide Hedef 2017 Sempozyumu

Romatolojide Hedef 2017 Sempozyumu Romatolojide Hedef 2017 Sempozyumu 5-8 Nisan 2017 İstanbul, Grand Tarabya Otel Davet Değerli meslektaşlarımız ve romatizmal hastalıkların tedavisine katkıda bulunan tüm meslek grubu çalışanları, Türkiye

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Akdeniz Ülkelerinde Son Salgınlar

Akdeniz Ülkelerinde Son Salgınlar Akdeniz Ülkelerinde Son Salgınlar ÇAĞRI Sayın Meslektaşlarımız, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, 25. yaşını kutlarken yedi bölgede yedi etkinlik programı çerçevesinde Ege Bölgesi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU DÜZENLEME KOMİTESİ BİLİMSEL KOMİTE. Gülendam Bozdayı, Başkan Ahmet Pınar, Sekreter Bedia Dinç, Sekreter

DÜZENLEME KURULU DÜZENLEME KOMİTESİ BİLİMSEL KOMİTE. Gülendam Bozdayı, Başkan Ahmet Pınar, Sekreter Bedia Dinç, Sekreter SPONSORLUK DOSYASI DÜZENLEME KURULU Gülendam Bozdayı, Başkan Ahmet Pınar, Sekreter Bedia Dinç, Sekreter DÜZENLEME KOMİTESİ İmre Altuğlu Gülden Çelik Candan Çiçek Dilek Çolak Selda Erensoy Koray Ergünay

Detaylı