KDV ORANLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞİN TÜRK FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNE ETKİSİ THE EFFECT OF CHANGE IN VAT RATE ON TURKISH LEASING SECTOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KDV ORANLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞİN TÜRK FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNE ETKİSİ THE EFFECT OF CHANGE IN VAT RATE ON TURKISH LEASING SECTOR"

Transkript

1 KDV ORANLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞİN TÜRK FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNE ETKİSİ THE EFFECT OF CHANGE IN VAT RATE ON TURKISH LEASING SECTOR Arş. Gör. Dr. Taylan ALTINTAŞ* Arş. Gör. Emre Selçuk SARI** Öz Kiralama işlemi, bir maddi duran varlığın kullanım hakkının belirli bir süre için kira veya başka bir fayda karşılığında kiracıya devredilmesidir. Kiralama işlemleri finansal kiralama ve faaliyet kiralaması olarak ikiye ayrılmaktadır. Gerçekte bir taksitli satış işlemi olan finansal kiralama günümüzde işletmelerin yaptıkları yatırımları finanse etmede başvurabilecekleri en önemli alternatiflerden biridir. Finansal kiralama kavramı, 1985 yılında kabul edilen Finansal Kiralama Kanunu ile Türk mevzuatına girmiştir. Türkiye gibi sermaye birikiminin yetersiz olduğu ülkelerde finansal kiralama gibi alternatif finansman imkanlarının kullanılmasının yararı yadsınamaz. Nitekim, ülkemizde finansal kiralama sektörünü teşvik etmek amacıyla, finansal kiralama ile satın alınan varlıklara doğrudan satın almaya göre sembolik bir Katma Değer Vergisi (KDV) oranı uygulanmaktaydı. Ancak 2007 yılı sonunda bu uygulamaya son verilerek finansal kiralama işlemlerindeki önemli bir teşvik unsuru ortadan kaldırılmıştır. Bu çalışmada finansal kiralama kavramı, finansal kiralamaya ilişkin düzenlemeler ve ülkemizdeki finansal kiralama sektörü hakkında özet bilgi verilmiştir. Finansal kiralama sektörüne ilişkin veriler göz önüne alınarak KDV düzenlemelerinin finansal kiralama sektörüne etkisi araştırılmıştır. Anahtar Sözcükler: Finansal Kiralama, Türk Vergi Düzenlemeleri, Türk Finansal Kiralama Sektörü * İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı ** İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı 85

2 Abstract A lease is the transfer of the right to use an asset for a certain period of time to the lessee in return of rent or other benefit. Leases fall into two categories; financial and operational leases. Financial leasing, which is an installment purchase, is one of the most important alternatives in financing the investments. Financial leasing concept was introduced to Turkish legislation with the Financial Lease Law in The benefits of the alternative financing techniques such as financial leasing cannot be ignored by the countries like Turkey with insufficient capital stock. As a matter of fact, in order to promote financial leasing, a symbolic rate of Value Added Tax was imposed on the goods purchased via financial leasing with respect to direct purchase. But this important incentive provided to financial leasing transactions was removed at the end of In this study, brief information about financial leasing concept, regulations related to leasing and leasing sector is provided. The data related to the leasing sector is studied and the effect of VAT regulations on the leasing sector is examined by taking the relevant data on the financial leasing business into the considerations. Key words: Finance Lease, Turkish Tax Regulations, Turkish Leasing Sector GİRİŞ İşletmelerin günümüz rekabetçi koşullarında ayakta kalabilmek ve faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde sürdürebilmek için yatırım yapmaları gerekmektedir. Bu yatırımların finansmanı konusunda işletmelerin kullanabileceği çeşitli finansman teknikleri vardır. Kiralayanın, kiracının talebi üzerine bir varlığı üçüncü kişiden satın aldığı ve bu varlığa ilişkin fayda ve risklerin önemli ölçüde kiracıya devredildiği finansal kiralama işlemleri de bu finansman tekniklerinden biridir. Finansal kiralama ilk olarak 1950 li yıllarda ABD de gelişme göstermiştir. ABD dışında diğer Avrupa ülkelerinde gelişimi ise 1960 lı yıllardan sonra olmuştur (Öztürk, Bal, Bal, 2007, 68). Dünyada son otuz yıldan beri, uzun dönemde faydalanılacak olan sabit varlıkların finansal kiralama yo- 86

3 luyla sağlandığı görülmektedir. Son yıllarda ABD de yabancı kaynaklarla finanse edilen sabit varlık alımlarının üçte biri finansal kiralama yoluyla sağlanmıştır (Yıldırım, Albez, Küçük, 2006, 361). Bu çalışmada finansal kiralamaya ilişkin dünyadaki ve ülkemizdeki başlıca düzenlemelere kısaca değinilmiş ve ülkemizde finansal kiralama sektörünün durumu hakkında özet bilgi verilmiştir. Türkiye de finansal kiralama işlemlerinde uygulanan KDV ne ilişkin vergi avantajı 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren Bakanlar Kurulu tarafından kaldırılmıştır. Çalışmada vergi oranındaki bu değişikliğin finansal kiralama sektörüne etkisi sektörel verilerden yararlanılarak incelenmiştir. 1. FİNANSAL KİRALAMA VE FAALİYET KİRALAMASI AYRIMI Kiralama işlemi, bir maddi duran varlığın kullanım hakkının belirli bir süre için kiracıya kira veya başka bir fayda karşılığında devredilmesidir (Norton, Diamond, Pagach, 2004, 667). Kiralama işlemleri faaliyet kiralaması ve finansal kiralama olarak ikiye ayrılır. Finansal kiralama kiralama konusu olan varlığa ait fayda ve risklerin önemli ölçüde kiracıya devredildiği kiralamalardır. Bir varlığın sahipliği ile ilgili riskler; muhtemel atıl kapasiteden kaynaklanabilecek zararlar, teknolojik eskime, ekonomik koşullardaki değişiklikler sonucu ortaya çıkabilecek olumsuzluklardır. Bir varlığın sahipliğine ilişkin faydalar ise; varlığın ekonomik ömrü boyunca kullanımından elde edilmesi beklenen getiriler ve varlığın değerindeki artıştan ya da elden çıkarılmasından beklenen kazançlardır. Finansal kiralamada sözleşmenin bitiminde finansal kiralama konusu varlığın sahipliğinin devredilmesi şart değildir (Epstein, Jermakowicz, 2010, 656). Finansal kiralama işleminin özü, kiraya verenin finansmanı ile kiracının finansal kiralama konusu varlığın kullanım hakkını elde etmesidir. Bu durumda iktisadi açıdan söz konusu varlığın kredili olarak satın alınması ile finansal kiralama ile elde edilmesi arasında önemli bir farklılık bulunmamaktadır (Lewis, Pendrill, 2004, 216). Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu nun Kasım 1982 de yayınlamış olduğu 17 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardı na göre; finansal kiralama bir varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan her türlü risk ve yararların devredildiği sözleşmedir. Sözleşme süresi sonunda, 87

4 mülkiyet devredilebilir veya devredilmeyebilir. Bunun dışındaki kiralamalar faaliyet kiralamasıdır. Türk Vergi Kanunu nda, finansal kiralamanın tanımı Amerikan Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ndaki tanım ile benzerlik göstermektedir. 213 numaralı Vergi Usul Kanunu nun mükerrer 290. Maddesine göre; Finansal Kiralama: Kira süresi sonunda mülkiyet hakkının kiracıya devredilip devredilmediğine bakılmaksızın, bir iktisadî kıymetin mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan tüm riskler ile yararların kiracıya bırakılması sonucunu doğuran kiralamalardır Sayılı Finansal Kiralama Kanunu na göre; finansal kiralama kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka suretle temin ettiği bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek şartı ile kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakmasını öngören bir sözleşmedir. 2. FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN NİTELİKLERİ 319 Sıra numaralı VUK Genel Tebliği nde vergi mevzuatımız kapsamında finansal kiralama işlemlerinin nitelikleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Buna göre aşağıdaki kriterlerden ez az birini karşılayan bir kiralama sözleşmesi, finansal kiralama işlemi olarak kabul edilecektir. a) İktisadî kıymetin mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi: Sözleşmede iktisadi kıymetin kiracıya devrine ilişkin hüküm olması veya satım opsiyonu olması ve kiracının yüksek bir olasılıkla bu opsiyonu kullanacak olması halidir. b) Kiracıya kira süresi sonunda iktisadi kıymeti rayiç bedelinden düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınması. c) Kiralama süresinin iktisadi kıymetin ekonomik ömrünün % 80 inden daha büyük bir bölümünü kapsaması. d) Sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamının iktisadi kıymetin rayiç bedelinin % 90 ından daha büyük bir değeri oluşturması. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu 17 numaralı Kiralama İşlemleri Standardı nda, bir kiralama işleminin finansal kiralama işlemi ola- 88

5 rak nitelendirilmesi için gerekli kriterleri belirlemiştir. UMS 17 nin Türkiye Muhasebe Standartları tarafından yapılan resmi tercümesi olan TMS 17 de bu kriterler aşağıdaki gibi belirtilmiştir. Bu kriterlerden en az birinin var olması halinde o kiralama işlemi finansal kiralama olarak kabul edilecektir. a) Kiralama sözleşmesinde, kiralanan varlığın mülkiyetinin kiralama süresi sonunda veya daha önce kiracıya geçeceğinin öngörülmesi. b) Kiracıya, kiralanan varlığı buna ilişkin opsiyonun kullanım tarihinde oluşması beklenen gerçeğe uygun değerinden çok daha düşük bir bedelle satın alma opsiyonu verilmesi nedeniyle, kiralama sözleşmesinin başlangıcı itibariyle kiracı tarafından bu opsiyonun kullanılacağının beklenmesi. c) Mülkiyet kiracıya geçmeyecek dahi olsa, kira süresinin kiralanan varlığın ekonomik ömrünün büyük bir bölümünü kapsaması. d) Kiralama sözleşmesinin başlangıcı itibariyle, asgari kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin, en az, kiralanan varlığın gerçeğe uygun değerine eşit olması. e) Kiralanan varlığın, üzerinde büyük değişiklikler yapılmadığı sürece, sadece kiracı tarafından kullanılabilecek özel bir yapıda olması. f) Kiracının kiralama işlemini feshedebilmesi durumunda, kiraya verenin fesih işleminden kaynaklanan zararlarının kiracı tarafından karşılanması. g) Kalıntı değerin gerçeğe uygun değerindeki değişmelerden kaynaklanan kazanç ya da kayıpların kiracıya ait olması (örneğin kiralama süresi sonundaki satış gelirlerinin tamamına eşit bir kira indirimi şeklinde). h) Kiracının, piyasa fiyatının çok daha altında bir bedelle bir dönem daha kiralamayı sürdürme hakkının bulunması. Finansal Muhasebe Standartları Kurulu nun (FASB) 13 numaralı Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Standardı nda bir kiralama işleminin finansal kiralama işlemi olarak nitelendirilmesi için gerekli kriterler belirlenmiştir. Bu kriterlerden en az birinin var olması halinde o kiralama işlemi finansal kiralama olarak kabul edilecektir. a) Yapılan sözleşemeye göre sözleşme sonunda finansal kiralama konusu varlığım sahipliği kiracıya geçecektir. b) Yapılan sözleşmeye göre düşük bir değerden satın alma opsiyonu vardır. 89

6 c) Kiralama sözleşmesinin süresi, kiralama konusu varlığın ekonomik ömrünün %75 i veya daha fazlasını kapsamaktadır. d) Kiralama konusu varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri (sözleşme süresince kiracı tarafından ödenecek olan sigorta, bakım-onarım ve vergiler hariç), varlığın gerçeğe uygun değerinin %90 ını geçiyorsa kiralama işlemi finansal kiralama olarak kabul edilir. Görüldüğü gibi VUK ta, Uluslararası Finansal Raporlama Standartların nda ve Amerikan Finansal Raporlama Standartları Kurulu nun düzenlemelerinde finansal kiralamanın tanımı benzerlik arz etmektedir. 3. FİNANSAL KİRALAMAYA İLİŞKİN DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ BAŞLICA DÜZENLEMELER Dünyada finansal kiralama işlemlerine ilişkin ilk düzenlemelerden biri Amerika Birleşik Devletleri ndeki Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) tarafından Kasım 1976 da yayınlanan (Financial Accounting Standards Board, 10 Mayıs 2012) ve 1 Ocak 1977 den yürürlüğe giren 13 numaralı standarttır. Bu standart ile faaliyet kiralaması ve finansal kiralama ayrımı yapılmış, finansal kiralama işlemlerinin nasıl muhasebeleştirileceği ve raporlanacağı açıklanmıştır. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 1984 tarihinden itibaren geçerli olan Uluslararası Muhasebe Standardı (UMS) 17 de de paralel bir düzenleme yapılarak faaliyet kiralaması ve finansal kiralama ayrımı yapılmıştır. Türkiye de finansal kiralamaya ilişkin ilk düzenleme tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 3226 sayılı Kanun ile gerçekleştirilmiştir. Bu kanunun amacı, finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir. Kanun ile Türkiye de finansal kiralama sektörünün hukuksal çerçevesi çizilmiştir. Ancak bu kanunda finansal kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ve raporlanmasına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır (Altıntaş, 2004, 171). Türkiye deki finansal kiralama ile ilgili olarak bir diğer düzenleme ise tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 4842 sayılı kanundur. Vergi Usul Kanunu nun 290. maddesini yeniden düzenleyerek finansal kiralama işlemlerinin değerleme esaslarını açıklayan kanun çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafın- 90

7 dan yayınlanan VUK 319 numaralı Genel Tebliği ile Türkiye deki finansal kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilme şekli belirlenmiştir. Bu düzenlemeler FAS 13 ve UMS 17 ile paralellik göstermektedir. Bu düzenlemeler, sadece finansal kiralama sektörünü değil, vergi mevzuatı çerçevesinde finansal kiralama işlemi olarak kabul edilen tüm işlemleri de kapsamaktadır. Kiralama işlemelerine ilişkin ülkemizde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından da düzenlemeler yapılmış olup bu düzenlemeler finansal kiralama şirketleri ve halka açık şirketler ile ilgilidir Sayılı Finansal Kiralama Kanununun 10. Maddesine göre Türkiye de finansal kiralama şirketleri BDDK nın denetimine tabidir. Ayrıca, finansal kiralama şirketi halka açık bir şirket ise SPK nın düzenlemelerine de tabi olacaktır. BDDK nın 1 Kasım 2006 ve 17 Mayıs 2007 tarihlerinde Resmi Gazete de yayınlanan tebliğlerine göre finansal kiralama şirketleri bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarını Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlamalı ve internet sayfalarında yayınlamalıdırlar. Dolayısıyla, tüm finansal kiralama şirketleri ve finansal kiralama şirketi olmayan halka açık şirketler finansal kiralama işlemlerini TMS 17 ve diğer ilgili standartlara göre raporlayacaklarıdır. Türkiye de konu ile ilgili önemli bir yasal düzenleme de, finansal kiralama işlemlerinde kiralama konusu varlık üzerindeki KDV oranlarına ilişkindir. Buna göre, Türkiye de finansal kiralama ile satın almanın önemli bir avantajı, 1 Ocak 2008 e kadar KDV nin %1 olarak uygulanmasıydı. Bu uygulama 3226 sayılı kanun çerçevesinde yapılan finansal kiralama işlemlerini kapsamaktaydı. Ancak 30 Aralık 2007 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren bu avantaj ortadan kaldırılmıştır. Finansal kiralama işlemelerindeki KDV oranlarındaki bu avantajın ortadan kalkmasının, finansal kiralama sektörünü olumsuz yönde etkilediği gözükmektedir (Finansal Kiralama Derneği, ntlanguageid=0&bytcontenttype=3&intpageno=34&strhitcountpar am= ), 15 Nisan 2012). Nitekim 27 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 2011/2604 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 3226 sayılı kanun çerçevesinde finansal 91

8 kiralama işlemi olarak kabul edilen makine ve teçhizat alımlarında uygulanacak KDV oranı yeniden %1 e indirilmiştir. 4. ARAŞTIRMANIN AMACI Çalışmanın amacı, ülkemizde finansal kiralama konusu varlıklara uygulanan KDV oranlarındaki 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe giren değişikliğin finansal kiralama sektörünü etkileyip etkilemediğinin araştırılmasıdır. Bu amaçla ülkemizdeki finansal kiralama sektörünün son 10 yıllık verileri incelenmiştir. Bu kapsamda incelenen veriler Finansal Kiralama Derneği (FİDER), BDDK, SPK, Türkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK), Dünya Bankası (World Bank) ve Avrupa Leasing Federasyonu (Leaseuropa) ndan elde edilmiştir. Elde edilen veriler ışığında finansal kiralama konusu varlıklara uygulanan KDV nin finansal kiralama sektörü ile ilişkisi araştırılmıştır. 5. ÜLKEMİZDE FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN DURUMU Türkiye de finansal kiralama sektörünün son 10 yıldaki durumu incelendiğinde, finansal kiralama ile yapılan yatırımların gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında geri kalmış olduğu anlaşılmaktadır. Tablo 1 de Türk finansal kiralama sektörünün yılları arasındaki işlem hacmi ve dünya sıralamasındaki yeri verilmiştir. Tablo 1. Türk Finansal Kiralama Sektörü İşlem Hacmi ve Dünya Sıralamasındaki Yeri Yıl İşlem Hacmi (Milyon $) Dünya Sıralaması Kaynak: Finansal Kiralama Derneği Dünya Leasing Verileri ( Tablo 1 incelendiğinde 2007 yılında Milyon $ finansal kiralama işlem hacminin 2010 yılı sonu itibariyle Milyon $ a düştüğü görülmektedir. Dünya sıralamasında ise Türkiye 2007 yılında 20. sıradayken 92

9 2010 yılına gelindiğinde 28. sıraya gerilemiştir. Finansal kiralama sektöründe 2008 yılından itibaren başlayan hızlı bir düşüş olduğu gözükmektedir. Tablo 2 de döneminde bazı gelişmiş ülkeler ile Türkiye nin karşılaştırmalı penetrasyon oranları verilmiştir. Penetrasyon oranı, belli bir ülkede finansal kiralama miktarını yansıtan bir orandır. Bu oran finansal kiralama işlem hacminin toplam finansman işlem hacmine bölünmesi ile bulunur ( Tablo Döneminde Bazı Gelişmiş Ülkeler İle Türkiye nin Karşılaştırmalı Penetrasyon Oranları (%) Amerika 17,1 17,1 16, ,7 Çin 3,8 3,1 2,2 - - Almanya 14,3 13,9 16,2 15,5 23,6 Japonya 6,3 7 7,2 7,8 9,3 Fransa 10, , İtalya 13,1 13,1 16,9 11,4 15,2 Rusya 7,7 4,1 7,4-7,6 Kanada 15, , Brezilya , ,9 İngiltere 18,5 17,6 20,6 11,6 12,7 Avustralya ,9 İsviçre 10,2 10,6 14,2 14,2 12 Türkiye 3,9 3,7 7,1 6,6 8 Kaynak: Tablo 2 incelendiğinde, dünyada finansal kiralama sektöründe en büyük işlem hacmine sahip ülkelerin penetrasyon oranları Türkiye ile mukayese edildiğinde ülkemizin 2010 yılı itibariyle penetrasyon oranının oldukça düşük seviyede olduğu görülmektedir. Ancak 2006 yılında %8 olan Türkiye deki penetrasyon oranının bu ülkelerin oranlarına daha yakındır yılından itibaren ülkemizin penetrasyon oranında ciddi bir düşüş yaşanmıştır. 93

10 Türkiye de finansal kiralama sektörüne ilişkin dönemine ait başlıca göstergeler Tablo 3 de verilmiştir. Tablo 3. Finansal Kiralama Sektörüne Ait Başlıca Göstergeler Yıllar İşlem Hacmi (Bin TL) Sözleşme Sayısı Özel Kesim Toplam Yatırımları İşlem Hacmi/Özel Sektör Top.Yat(%) GSYİH İşlem Hacmi/ GSYİH (%) ,0% , ,4% , ,8% , ,1% , ,2% , ,0% , ,4% , ,7% , ,5% , ,7% , ,9% 0, ,6% 0,7 Kaynak: Finansal Kiralama Derneği Sektör Raporları ( Tablo 3 incelendiğinde finansal kiralama sektörünün yılları arasında işlem hacminde, sözleşme sayısında, işlem hacminin özel sektör yatırımlarına oranında ve işlem hacminin gayri safi yurt içi hâsılaya (GSYH) oranında artış yaşandığı görülmektedir. Ancak yılları arasındaki süreç incelendiğinde finansal kiralama sektörüne ait göstergelerde bir düşüş söz konusudur. Finansal kiralama sektörünün işlem hacmi 2008 ve 2009 yıllarında ciddi bir düşüş ile karşılaşmış, 2010 ve 2011 yılında tekrar artmaya başlayarak 2007 yılındaki seviyeye yaklaşmıştır. Ancak sözleşme sayısına bakıldığında, 2011 yılında yapılan sözleşme sayısı 2007 yılının çok uzağındadır. Bu durumda az sayıda ve daha büyük işlem hacimli sözleşmeler yapıldığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla küçük ölçekli sözleşmelerin ağırlığı azalmıştır. Ayrıca finansal kiralama sektörünün işlem hacminin Türkiye deki özel sektör toplam yatırımlarına ve gayri safi yurt içi hâsılaya olan oranlarının da 2008 den sonra azaldığı izlenmektedir. Türkiye de finansal kiralama konusu varlıkların mal gruplarına göre dağılımı Tablo 4 te verilmiştir. 94

11 Tablo 4. Finansal Kiralama Konusu Varlıkların Mal Gruplarına Göre Yıllar İtibariyle Dağılımı Mal Gruplarına Göre Dağılım(%) Makine ve Teçhizat Kara, Deniz, Hava Ulaşım Araçları Bilgisayar ve Büro Ekipmanları Gayrimenkul % 75% 67% 70% 69% 74% 73% 71% 68% 69% 64% 62% 9% 9% 17% 13% 14% 13% 13% 15% 16% 16% 10% 16% 4% 5% 4% 6% 6% 6% 6% 7% 9% 10% 17% 18% 12% 11% 12% 11% 11% 7% 8% 7% 7% 5% 9% 4% Kaynak: Finansal Kiralama Derneği Sektör Raporları Tablo 4 te görüldüğü gibi ülkemizdeki finansal kiralama işlemlerinin büyük kısmı makine ve teçhizat alımları için yapılmaktadır. Türkiye deki finansal kiralama işlemlerinin sektörel dağılımı Tablo 5 de görülmektedir. Tablo 5. Finansal Kiralama İşlemlerinin Sektörlere Göre Dağılımı İşlem Hacminin Sektörel Dağılımı İmalat 51% 46% 46% 50% 43% 43% 46% 51% 61% Hizmet 45% 46% 46% 44% 49% 48% 45% 42% 35% Tarım 3% 4% 4% 4% 6% 7% 7% 4% 2% Diğer 1% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 3% 2% Kaynak: Finansal Kiralama Derneği Sektör Raporları Tablo 5 incelendiğinde işlem hacminin tamamına yakınının imalat ve hizmet sektörlerinde olduğu görülmektedir. 95

12 SONUÇ Günümüzde işletmelerin yaptıkları yatırımları finanse etmede başvurabilecekleri en önemli alternatiflerden biri finansal kiralamadır. Finansal kiralama yoluyla varlık edinme yoluna giden işletmelerin başlıca avantajları söz konusu yatırımın %100 ünün finansman ile edinilme imkânı olması, kira ödemelerinin kiracının ödeme gücüne göre esnek olması, ödemelerin baştan belirlenmiş olması ve sözleşme süresinin işletmenin ihtiyacına göre belirlenebilmesidir. Ülkemizde finansal kiralama sektörünü teşvik etmek amacıyla 1 Ocak 2008 den önce finansal kiralama ile satın alınan varlıklardaki KDV oranı %1 olarak uygulanmaktaydı. Bu durumun finansal kiralama sektörü üzerinde olumlu bir etkisi olduğu gözükmektedir. Ancak 30 Aralık 2007 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile 2008 yılının başından geçerli olmak üzere bu önemli avantaj ortadan kaldırılmıştır. Bu avantajın ortadan kalkmasıyla finansal kiralama sektörü gerek işlem hacmi, gerekse sözleşme adedi olarak önemli bir kayba uğramıştır. Bu durumu sadece 2008 yılında meydana gelen küresel finansal krize bağlamak yanlış olacaktır. Nitekim çalışmada ortaya konan veriler ışığında gayri safi yurt içi hâsıla ile finansal kiralama işlem hacmi karşılaştırıldığında bu değişiklikten sonra finansal kiralama sektörü işlem hacminin gayri safi yurt içi hâsıla içindeki oranının düştüğü gözükmektedir. 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren finansal kiralama işlemlerindeki KDV oranının değiştirilmesi ile sektörde ortaya çıkan olumsuzluklar sonucunda, 27 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 2011/2604 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile finansal kiralama yoluyla satın alınan ve ilgili kararda sayılan makine ve teçhizat alımlarında 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren KDV oranının eskiden olduğu gibi %1 olarak uygulanacağına karar verilmiştir. Çalışmada ortaya konduğu üzere, ülkemizdeki finansal kiralama işlemlerinin önemli bir kısmı makine ve teçhizat ile ilgilidir. Dolayısıyla yürütme organı bu durumu dikkate alarak KDV avantajını öncelikli olarak makine ve teçhizat alımları için uygulamaya koymuştur. Yürütme organının finansal kiralama işlemlerine ilişkin almış olduğu bu kararın önümüzdeki dönemlerde sektörü olumlu etkileyeceği öngörülebilir. 96

13 KAYNAKÇA Altıntaş, A. Taylan(2004). Son Düzenlemeler Çerçevesinde Kiraya Veren ve Kiracı Açısından Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Mali Çözüm, 66, (2004) : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( ). Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. Ankara : Resmi Gazete (26333 Sayılı). Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( ). Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve İçeriği Hakkında Tebliğ. Ankara : Resmi Gazete (26525 Sayılı) Epstein, Barry J., Jermakowicz, Eva K. (2010). Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards. [y.y.] : Wiley & Sons. Financial Accounting Standards Board, study/lease-01.htm, [erişim tarihi: 10 Mayıs 2012]. Lewis, Richard; Pendrill, David(2004). Advanced Financial Accounting. 7.bs. [y.y.] : Prentice Hall. Norton, Curtis L., Diamond, Michael A. ve Pagach, Donald P. Intermediate Accounting: Financial Reporting and Analysis. 2.bs. USA : Houghton Mifflin Company.. Öztürk,Veli, Bal, Hasan ve Çına Bal, Emine (2007). Finansal Kiralama ve IMKB de İşlem Gören Şirketlerde Kullanılma Düzeyi. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, (2007) : T.C. Yasalar ( ). 213 Numaralı Vergi Usul Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (10705 Sayılı). T.C. Yasalar ( ) Sayılı Finansal Kiralama Kanunu. Ankara : Resmi Gazete (18795 Sayılı). Yıldırım, Suat, Albez, Abdülkadir ve Küçük, Orhan (2006). Kobilerde Finansal Kiralamadan (Leasing) Yararlanma Düzeyi: Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8, (2006) :

14 98

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Sayfa 1 / 5 KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Yazar: SalimKARADENİZ (*) Yaklaşım Dergisi / Ocak 2007 / Sayı: 169 I- GİRİŞ Bilindiği üzere, 24.04.2003 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 4842

Detaylı

K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/21 Tel : (312) 417 05 96-418 68 29-418 68 43 06420 Yenişehir / ANKARA Fax : (312) 417 66 73 Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası E-mail

Detaylı

1. KONU: 2. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER: 2.1. Vergi Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler:

1. KONU: 2. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER: 2.1. Vergi Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler: ŞİRKETİN AKTİFİNDE KAYITLI GAYRİMENKULÜN SAT-GERİ KİRALAMA YÖNTEMİ İLE FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNE DEVRİNDEN SAĞLANAN FİNANSMANIN GRUP ŞİRKETİNE AYNEN KULLANDIRILMASININ VERGİSEL BOYUTU 1. KONU: Bilindiği

Detaylı

ç. Sözleşme: Kanun kapsamında düzenlenmiş olan finansal kiralama sözleşmesini,

ç. Sözleşme: Kanun kapsamında düzenlenmiş olan finansal kiralama sözleşmesini, TÜRKİYE DIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERİN TÜRKİYE DE YERLEŞİK KİŞİLERE YAPACAKLARI FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNE AİT FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN TESCİLİNE İLİŞKİN GENELGE Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

2013/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 2 Ekim 2013-Çarşamba 18:00 SORULAR

2013/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 2 Ekim 2013-Çarşamba 18:00 SORULAR 2013/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 2 Ekim 2013-Çarşamba 18:00 SORU 1: TMS 2 Stoklar Standardına göre; SORULAR a) Stokların maliyeti ve net gerçekleşebilir değer

Detaylı

CENGİZ GÖKMEN LEASİNG

CENGİZ GÖKMEN LEASİNG MAKALE CENGİZ GÖKMEN LEASİNG Yatırımcıların yapmak istedikleri yatırımları kendi öz kaynaklarından karşılamak veya banka kredisi ile gerçekleştirmek yerine kullanabilecekleri alternatif finans tekniklerinden

Detaylı

YENİLEME FONUNA ALINAN SATIŞ KARLARI FİNANSAL KİRALAMALARA AİT AMORTİSMANLARDAN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ?

YENİLEME FONUNA ALINAN SATIŞ KARLARI FİNANSAL KİRALAMALARA AİT AMORTİSMANLARDAN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ? YENİLEME FONUNA ALINAN SATIŞ KARLARI FİNANSAL KİRALAMALARA AİT AMORTİSMANLARDAN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN 22* 1-GİRİŞ Şirketler zamanla eskiyen ya da eski işlevini tam olarak yerine getirmeyen

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE AMORTİSMAN VE FİNANSMAN GİDERLERİNİN DURUMU

FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE AMORTİSMAN VE FİNANSMAN GİDERLERİNİN DURUMU FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE AMORTİSMAN VE FİNANSMAN GİDERLERİNİN DURUMU I- GENEL AÇIKLAMALAR Sakıp ŞEKER Yeminli Mali Müşavir Hukuksal çerçevesi 1985 yılında çıkarılan 3226 sayılı Finansal Kiralama

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

Leasing de çözüm; Cip kiralayanla yatırım yapanın bir tutulmaması

Leasing de çözüm; Cip kiralayanla yatırım yapanın bir tutulmaması 19/01/2008 2008/2 BASIN BÜLTENİ Leasing de çözüm; Cip kiralayanla yatırım yapanın bir tutulmaması Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ın geriye dönüş olmaz diyerek sektördeki çarpıklıklara dikkat çektiği leasing

Detaylı

Uçak kiralama yöntemlerinin katma değer vergisi mevzuatı açısından değerlendirilmesi

Uçak kiralama yöntemlerinin katma değer vergisi mevzuatı açısından değerlendirilmesi Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri Merve ACUN MEKENGEÇ Arş. Gör. Milletlerarası Özel Hukukta Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Maddi Hukukta Finansal Kiralama Sözleşmesi

Detaylı

Türkiye de Finansal Kiralama İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi

Türkiye de Finansal Kiralama İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi Türkiye de Finansal Kiralama İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi (Financial Leasing Transactions and Accounting in Turkey) Hilmi KIRLIOĞLU a Saadet ÖZTAŞ b a Prof. Dr., Hilmi Kırlıoğlu, Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 35 Ocak 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 35 Ocak 2013 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 35 Ocak 2013 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Ahmet GÖKGÖZ Dr.,Yalova Üniversitesi, Yalova Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü,ahmetgokgoz83@gmail.com

Detaylı

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar 1. Giriş 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu nda yapılan

Detaylı

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2013, Cilt: 6, Sayı: 2, s.150-171 150

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2013, Cilt: 6, Sayı: 2, s.150-171 150 Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2013, Cilt: 6, Sayı: 2, s.150-171 150 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN TMS 17, VERGİ MEVZUATI, BDDK TEBLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI Ayşe Gül KÖKSAL

Detaylı

MUHASEBE VE DENETİM DÜNYASI

MUHASEBE VE DENETİM DÜNYASI MUHASEBE VE DENETİM DÜNYASI FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ M. Emre YAKUT Uzman Yrd.

Detaylı

SERBEST MESLEK ERBABININ FİNANSAL KİRALAMA YOLU İLE EDİNDİĞİ İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN AYIRDIĞI AMORTİSMANLAR GİDER YAZILABİLİR Mİ?

SERBEST MESLEK ERBABININ FİNANSAL KİRALAMA YOLU İLE EDİNDİĞİ İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN AYIRDIĞI AMORTİSMANLAR GİDER YAZILABİLİR Mİ? SERBEST MESLEK ERBABININ FİNANSAL KİRALAMA YOLU İLE EDİNDİĞİ İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN AYIRDIĞI AMORTİSMANLAR GİDER YAZILABİLİR Mİ? Oktay COŞGUN * GİRİŞ: Hukuksal çerçevesi 1985 yılında çıkarılan 3226 sayılı

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 62, 2007 Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler (1 Temmuz 2007-30 Eylül 2007) I. Bankacılık Kanunu na İlişkin Düzenlemeler 29 Eylül 2007 tarih ve 26658

Detaylı

SAT VE GERİ KİRALA SİSTEMİ İLE E-BÜLTEN (SELL AND LEASEBACK) İŞLETMELERE BÜYÜK AVANTAJLAR.

SAT VE GERİ KİRALA SİSTEMİ İLE E-BÜLTEN (SELL AND LEASEBACK) İŞLETMELERE BÜYÜK AVANTAJLAR. SAT VE GERİ KİRALA SİSTEMİ İLE E-BÜLTEN (SELL AND LEASEBACK) İŞLETMELERE BÜYÜK AVANTAJLAR Finansal Kiralama Nedir? Bir yatırım malının mülkiyeti kiralayan kurumlarda kalarak belirlenen kiralar karşılığında

Detaylı

TÜRKİYE DE FAALİYET KİRALAMASI (OPERASYONEL LEASING)

TÜRKİYE DE FAALİYET KİRALAMASI (OPERASYONEL LEASING) TÜRKİYE DE FAALİYET KİRALAMASI (OPERASYONEL LEASING) Saadet ÖZTAŞ Öğr. Gör., Kırklareli Üniversitesi, Vize Meslek Yüksekokulu, soztas@klu.edu.tr Emel BURAK Öğr. Gör., Kırklareli Üniversitesi, Vize Meslek

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * I. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 29 Aralık 2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazete de; Anadolu Finans Kurumu

Detaylı

LEASING. finansman yöntemidir. y Finansal Leasing %100 finansman riskinin alınd. ndığı işlemdir.

LEASING. finansman yöntemidir. y Finansal Leasing %100 finansman riskinin alınd. ndığı işlemdir. LEASING Leasing yatırımlara finansman sağlayan alternatif bir finansman yöntemidir. y Finansal Leasing %100 finansman riskinin alınd ndığı işlemdir. Operasyonel Leasing ise genel olarak %70 finansman riski

Detaylı

Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları*

Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları* Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları* Hüseyin DİNÇER *BU MAKALE VERGİ DÜNYASI DERGİSİ KASIM 2013 SAYI 387 DE YAYIMLANMIŞTIR. 1.GİRİŞ Son yıllarda işletmelerin

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete nin 31 Mayıs 2007 tarih ve 26538 sayılı nüshasında

Detaylı

UFRS 16 Kiralama işlemleri

UFRS 16 Kiralama işlemleri Ocak 2017 UFRS 16 işlemleri Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından Ocak 2016 da UFRS 16 İşlemleri standardı yayınlanmıştır. UMS 17 ve UMS 17 ile ilgili yorumların yerine geçecek olan

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (II)

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (II) FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (II) 1. KONU: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile uygulamaya konulan

Detaylı

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA)

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) H OECD VERİLERİ IŞIĞINDA DÜNYADA KATMA DEĞER VERGİSİNİN DURUMU * (THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) Yusuf ARTAR (Vergi Müfettişi/Tax Inspector) ÖZ Dünyada ilk olarak

Detaylı

YILLARA SÂRİ İNŞAAT İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EKİPMAN ALIMI

YILLARA SÂRİ İNŞAAT İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EKİPMAN ALIMI YILLARA SÂRİ İNŞAAT İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EKİPMAN ALIMI Ömer AYDEMİR 31 * ÖZ Hangi türden faaliyetlerin yıllara sâri inşaat ve onarım işi olarak kabul edileceği ve finansal

Detaylı

KOBİ-TFRS YE GÖRE KİRALAMA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ. Ferah YILDIZ * Ekrem KARA ** Ahmet YANIK ***

KOBİ-TFRS YE GÖRE KİRALAMA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ. Ferah YILDIZ * Ekrem KARA ** Ahmet YANIK *** AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:14, Yıl:14, Sayı:1, 14:461-478 KOBİ-TFRS YE GÖRE KİRALAMA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Ferah YILDIZ * Ekrem KARA ** Ahmet YANIK *** ACCOUNTING OF LEASE

Detaylı

The Journal of Accounting and Finance October/ 2014

The Journal of Accounting and Finance October/ 2014 Muhasebe ve Finansman Dergisi Ekim 2014 Finansal Kiralama İşlemlerinin TMS-17 Kiralama İşlemleri Standardı ve Vergi Usul Kanunu Açısından Muhasebeleştirilmesi Seçkin GÖNEN Neslihan AKÇA ÖZET Küreselleşen

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (I)

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (I) FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (I) 1. KONU: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 1 ile finansal kuruluş

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8)

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) Maliye Bakanlığı (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı) ndan: KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) MADDE 1- Aynı Tebliğin (II/F-4.7.1.) bölümünün birinci ve

Detaylı

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına 1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması durumunda söz konusu gayrimenkulün tamamlanması için yaptığı tüm harcamalar inşaat tamamlandığında hangi hesabın alacağına yazılır? A) Binalar B) Yer altı ve yer

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE. nerden, nereye? Sarp Kalkan. 20 Kasım 2013

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE. nerden, nereye? Sarp Kalkan. 20 Kasım 2013 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE nerden, nereye? Sarp Kalkan 20 Kasım 2013 Slayt 3 GSYH ile Perakende ve Toptan Ticarette Reel Büyüme (1998 fiyatlarıyla) 140,000 130,000 15,000

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/37 İstanbul,28 Mart 2005 KONU : Özel Maliyet Bedelleri

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

2. FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ VE DENETİME TABİ OLMA YÖNÜNDEN DURUM

2. FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ VE DENETİME TABİ OLMA YÖNÜNDEN DURUM KAMU GÖZETİM MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AÇIKLAMALARI DOĞRULTUSUNDA BAĞIMSIZ DENETİMDE ESAS ALINACAK OLAN FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME 1. KONU Günümüzde; işletmelerin

Detaylı

UFRS Bülten. KGK - Bağımsız Denetim Kapsamı ve Raporlama Çerçevesi Hangi şirketler hangi kapsamda?

UFRS Bülten. KGK - Bağımsız Denetim Kapsamı ve Raporlama Çerçevesi Hangi şirketler hangi kapsamda? www.pwc.com.tr UFRS Bülten KGK - Bağımsız Denetim Kapsamı ve Raporlama Çerçevesi Hangi şirketler hangi kapsamda? Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Şubat 2015 Bağımsız Denetim Kapsamı

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN DEĞERLEMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ*

FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN DEĞERLEMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ* FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN DEĞERLEMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ* Hüseyin DİNÇER *BU MAKALE VERGİ DÜNYASI DERGİSİ ARALIK 2013 SAYI 388 DE YAYIMLANMIŞTIR. 1.GİRİŞ Finansal kiralama işlemine ilişkin düzenlemeler

Detaylı

FĠNANSAL KĠRALAMA VE ĠMKB DE ĠġLEM GÖREN ġġrketlerde KULLANILMA DÜZEYĠ

FĠNANSAL KĠRALAMA VE ĠMKB DE ĠġLEM GÖREN ġġrketlerde KULLANILMA DÜZEYĠ FĠNANSAL KĠRALAMA VE ĠMKB DE ĠġLEM GÖREN ġġrketlerde KULLANILMA DÜZEYĠ Veli ÖZTÜRK Hasan BAL Emine Çına BAL ÖZET Dünyada yatırımların finansmanında yaygın olarak kullanılan bir teknik olan finansal kiralama,

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

İlgili Tebliğ ve Yönetmelik Taslaklarına İlişkin Görüş ve Değerlendirmeler Hususunda Kurul Görüşü

İlgili Tebliğ ve Yönetmelik Taslaklarına İlişkin Görüş ve Değerlendirmeler Hususunda Kurul Görüşü Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İlgili Tebliğ ve Yönetmelik Taslaklarına İlişkin Görüş ve Değerlendirmeler Hususunda Kurul Görüşü Kurul Toplantı Sayısı:71 Görüş Tarihi:05/10/2006 İlgide kayıtlı

Detaylı

Tebliğ. Kiralama İşlemlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 17) Hakkında Tebliğ Sıra No: 21

Tebliğ. Kiralama İşlemlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 17) Hakkında Tebliğ Sıra No: 21 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Kiralama İşlemlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 17) Hakkında Tebliğ Sıra No: 21 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; kiralama işlemlerine ilişkin

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1 Bölgesel Yönetim Merkezleri Kurumlar Vergisinden Muaf Tutulmuştur. 2 01/01/2017 tarihinden itibaren faaliyete geçen özel kreşler ve gündüz

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 23 Kasım 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Bankacılık Sermaye Piyasaları Sigortacılık BankacılıkDüzenlemeve Denetleme Kurulu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

TMS 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 17 Kiralama İşlemleri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 24/02/2006 tarih

Detaylı

Sirküler Rapor 08.10.2014/182-1

Sirküler Rapor 08.10.2014/182-1 Sirküler Rapor 08.10.2014/182-1 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 37) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 20) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 22 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Eylül Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KUR FARKI KAVRAMI, MAHİYETİ VE MUHASEBE STANDARTLARINDA KUR FARKLARI I. DÖVİZLİ İŞLEMLERİN TÜRK EKONOMİSİ

Detaylı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları. 28 Şubat 2017 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları. 28 Şubat 2017 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 28 Şubat 2017 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu Cari dönem 28 Şubat 2017 Varlıklar Dönen varlıklar Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI LEASING SUNUM 22/MAYIS/2014

İZMİR TİCARET ODASI LEASING SUNUM 22/MAYIS/2014 İZMİR TİCARET ODASI LEASING SUNUM 22/MAYIS/2014 1 SEKTÖRE GENEL BAKIŞ İlk modern Leasing şirketi 1952 de ABD de kurulmuştur. Türkiye de sektör 28 yıllık bir geçmişe sahiptir (İlk Leasing Şirketi 1986 yılında

Detaylı

TMS -2 STOKLAR STANDARDINDA ALIŞLARLA İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN VADE FARKLARINA YÖNELİK BİR UYGULAMA ÖNERİSİ

TMS -2 STOKLAR STANDARDINDA ALIŞLARLA İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN VADE FARKLARINA YÖNELİK BİR UYGULAMA ÖNERİSİ TMS -2 STOKLAR STANDARDINDA ALIŞLARLA İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN VADE FARKLARINA YÖNELİK BİR UYGULAMA ÖNERİSİ Öğr. Gör. Ali Haydar GÜNGÖRMÜŞ 1 Öğr. Gör. Ender BOYAR 1 1. GİRİŞ Bu makalenin amacı, TMS 2

Detaylı

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır.

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır. Sayı: YMM.03.2011-01 Konu: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:227 İZMİR. 5.1.2011 Muhasebe Müdürlüğüne, Bilindiği üzere; Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı dikkate alınarak Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2010 YIL SONU DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2010 YIL SONU DEĞERLENDİRME RAPORU ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2010 YIL SONU DEĞERLENDİRME RAPORU (February 2011) 2010 YILINDA TÜRKİYE YE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ 8,9 MİLYAR DOLAR OLDU 2010 yıl sonu itibari ile uluslararası

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu,

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERCE MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA İLAVE OLARAK UYGULANACAK HUSUSLARA

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMADA FAİZ VE KUR FARKI MUAMMASI (GİDER Mİ MALİYET Mİ?)

FİNANSAL KİRALAMADA FAİZ VE KUR FARKI MUAMMASI (GİDER Mİ MALİYET Mİ?) FİNANSAL KİRALAMADA FAİZ VE KUR FARKI MUAMMASI (GİDER Mİ MALİYET Mİ?) FİNANSAL KİRALAMADA FAİZ VE KUR FARKI MUAMMASI (GİDER Mİ MALİYET Mİ?) Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR DEĞERLENDİRME RAPORU ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR DEĞERLENDİRME RAPORU Ağustos 2010 TÜRKİYE YE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ 2010 YILI İLK YARISINDA 3,2 MİLYAR DOLAR OLDU 2010 yılının ilk yarısında, Türkiye ye

Detaylı

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansal Kiralama Şirketleri İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansal Kiralama Şirketleri İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansal Kiralama Şirketleri İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I-Tanım... 3 II- Amaç...

Detaylı

TÜYİD - YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DERNEĞİ & MKK - MERKEZİ KAYIT KURULUŞU İŞBİRLİĞİYLE BORSA TRENDLERİ RAPORU

TÜYİD - YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DERNEĞİ & MKK - MERKEZİ KAYIT KURULUŞU İŞBİRLİĞİYLE BORSA TRENDLERİ RAPORU TÜYİD - YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DERNEĞİ & MKK - MERKEZİ KAYIT KURULUŞU İŞBİRLİĞİYLE BORSA TRENDLERİ RAPORU 1 Haziran 2012 1 Haziran 2012 Değerli Okuyucular, Borsa trendleri raporu, halka açılan şirketleri,

Detaylı

TFRS Bülten. 30 Haziran 2017 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

TFRS Bülten. 30 Haziran 2017 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr TFRS Bülten 30 Haziran 2017 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar Temmuz 2017 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16)

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) Konu: Taşınmazların 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu na istinaden yapılacak sat ve geri kiralama (sale and lease back) işlemlerinde

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KARŞILIKLAR TEBLİĞİ 20 Temmuz 2007 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 26588 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE ALACAKLARI İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-214 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

Hasılat ve Kiralama Standartları Değişiyor, UFRS 15 ve UFRS 16'ya Hazır mısınız?

Hasılat ve Kiralama Standartları Değişiyor, UFRS 15 ve UFRS 16'ya Hazır mısınız? Hasılat ve Kiralama Standartları Değişiyor, UFRS 15 ve UFRS 16'ya Hazır mısınız? www.pwc.com.tr 15. ÇözümOrtaklığı Platformu 15 Aralık 2016 Hasılat ve Kiralama Standartları değişiyor UFRS 15 ve UFRS 16

Detaylı

SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003

SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003 SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003 VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA YENİ BİR SIÇRAMA İçindekiler 1) VOB Hakkõnda 2) Dünyada Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarõ 3) Neden Vadeli İşlemler?

Detaylı

Hizmet Sözleşmelerinde HASILAT MUHASEBESİ. Dr. Melis ERCAN

Hizmet Sözleşmelerinde HASILAT MUHASEBESİ. Dr. Melis ERCAN Hizmet Sözleşmelerinde HASILAT MUHASEBESİ Dr. Melis ERCAN Yayın No : 3106 Muhasebe Dizisi : 2 1. Baskı - Haziran 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-133 - 9 Cop yright Bu ki ta bın bu ba sı sı için Tür

Detaylı

Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve Türkiye Muhasebe Finansal

Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve Türkiye Muhasebe Finansal Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve Türkiye Muhasebe Finansal Raporlama Standartları na Göre Varlık ve Borçları Değerleme E- sasları: Bir Karşılaştırma (II) * Yrd. Doç. Dr. Hikmet

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

TMS - 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ

TMS - 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ KİRALAMA İŞLEMLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 17 Kiralama İşlemleri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 24/02/2006 tarih ve 26090

Detaylı

2015 YILI 2015 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE 2016 YILI YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İSLEMLERİ ÖNGÖRÜSÜ RAPORU

2015 YILI 2015 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE 2016 YILI YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İSLEMLERİ ÖNGÖRÜSÜ RAPORU 2015 YILI 2015 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE 2016 YILI YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İSLEMLERİ ÖNGÖRÜSÜ RAPORU Mali ve İdari İşler Müdürlüğü 04.03.2016 Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. A-

Detaylı

KOBİ LEASING PAKETLERİ

KOBİ LEASING PAKETLERİ KOBİ LEASING PAKETLERİ LEASING NEDİR? Özellikle büyümekte olan şirketlerin, tüm sektörlerde her türlü sıfır veya 2. el makine, ekipman yatırımlarını gerçekleştirmesine yönelik olarak orta veya uzun vadeli

Detaylı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları. 31 Mayıs 2016 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu ve dipnotları

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları. 31 Mayıs 2016 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu ve dipnotları Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mayıs 2016 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu ve dipnotları Cari dönem 31.May.16 Varlıklar Dönen varlıklar Nakit ve

Detaylı

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Hazırlayan: Fethi SAYGIN Mart 2014 Kaynak :DESTATIS (Alman İstatistik Enstitüsü) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomi piyasalarındaki durgunluk ve sorunlara rağmen,

Detaylı

BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam BANKALARIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ana ortaklık bankaların finansal

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135)

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135) 20 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29301 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri:

Detaylı

2016/2. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı İleri Düzeyde Finansal Muhasebe 2 Eylül 2016 Cuma Sınav Süresi: 2,5 Saat

2016/2. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı İleri Düzeyde Finansal Muhasebe 2 Eylül 2016 Cuma Sınav Süresi: 2,5 Saat 2016/2. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı İleri Düzeyde Finansal Muhasebe 2 Eylül 2016 Cuma 18.00 Sınav Süresi: 2,5 Saat SORULAR S.1. TMS/TFRS lerde yer alan Varlıkları Değerleme Ölçütleri kapsamında

Detaylı

FİNANSMAN SORUNLARINA GÖRE KREDİ KULLANIM ORANLARI VE YATIRIMLARDA KREDİLERİN ETKİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

FİNANSMAN SORUNLARINA GÖRE KREDİ KULLANIM ORANLARI VE YATIRIMLARDA KREDİLERİN ETKİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 19, s. 445-449 FİNANSMAN SORUNLARINA

Detaylı

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bankalarca

Detaylı

1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri

1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Sayfa No: 1 I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket ), Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları 13 Aralık 2012 İZMİR Hizmetlerimiz 13 Aralık 2012 İZMİR KOBİ Akademi KOBİ lerin yurtiçi ve uluslararası pazarlardaki karlılıklarını ve rekabet güçlerini artırabilecekleri

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI 15/12/2011 İstanbul Esra ADA VURAL Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Uzman Kurumsal Yönetim Kurumsal Yönetim Bir şirketin, mevcut

Detaylı

qωêâáóéûçé=rcop ìóöìä~ã~ë¼=ó~óö¼åä~ş¼óçê

qωêâáóéûçé=rcop ìóöìä~ã~ë¼=ó~óö¼åä~ş¼óçê Deloitte Academy qωêâáóéûçé=rcop ìóöìä~ã~ë¼=ó~óö¼åä~ş¼óçê Siz hazır mısınız? aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk kéçéå=rcopi=kéçéå=şáãçá\ Avrupa ve Asya kıtasında binlerce şirket 2005 yılında

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

Denetleme Kurumu. İnternet Sitesi Erişim. im İstatistikleri

Denetleme Kurumu. İnternet Sitesi Erişim. im İstatistikleri Bankacılık k Düzenleme D ve Denetleme Kurumu İnternet Sitesi Erişim im İstatistikleri Bilgi Yönetimi Y Dairesi.. Sayı - BDDK İnternet Sitesi Erişim İstatistikleri Raporu.. BDDK İnternet Sitesinde Genel

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir.

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

DÖNEM SONU VERGİ VE MUHASEBE İŞLEMLERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN KONULAR

DÖNEM SONU VERGİ VE MUHASEBE İŞLEMLERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN KONULAR DÖNEM SONU VERGİ VE MUHASEBE İŞLEMLERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN KONULAR İSTANBUL MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 6 ARALIK 2016 İSTANBUL Doç. Dr. Galatasaray Üniversitesi KONULAR Sat, Geri Kirala, Al Sermaye Artırımında

Detaylı

İşletme Araştırmaları Dergisi 3/3 (2011) 76-86

İşletme Araştırmaları Dergisi 3/3 (2011) 76-86 İşletme Araştırmaları Dergisi 3/3 (011) 76-86 Finansal Kiralama İle İlgili Vergi Kanunlarındaki Değişikliklerin Sermaye Bütçelemesi Kararlarına Etkisi The Effect of the Amendments to the Tax Laws of Financial

Detaylı

BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE BUNLARA

BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE BUNLARA 26 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28983 TEBLĠĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE BUNLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı