Bamçag Bülteni Yapar N. Nisan 2011;2:D18 24 ANTİFUNGAL PROFİLAKSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bamçag Bülteni Yapar N. Nisan 2011;2:D18 24 ANTİFUNGAL PROFİLAKSİ"

Transkript

1 Bamçag Bülteni Yapar N. Nisan 2011;2:D18 24 ANTİFUNGAL PROFİLAKSİ Dr. Nur YAPAR Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Fungusların neden olduğu invaziv infeksiyonlar, özellikle de bağışıklığı baskılanmış konakta oldukça yüksek mortalite ve morbiditeye neden olmaktadır. Mortalite ve morbiditenin yanı sıra, fungal infeksiyonu olan hastaların uzun süre hastaneye yatmaları, tedavide kullanılan ilaçların toksik ve oldukça pahalı olması ve bugüne kadar geliştirilmiş olan tanı yöntemlerinin yeteri kadar hızlı ve güvenilir olmaması bu infeksiyonların önlenmesi, yani antifungal konusunun önemini artırmaktadır. Antifungal, özellikle HIV/AIDS infeksiyonunun ortaya çıkması ve buna bağlı fırsatçı Candida infeksiyonlarının artması ile önem kazanmıştır (1,2). Bağışıklığı baskılanmış hasta grupları arasında fungal infeksiyon riskleri olduğu kadar infeksiyonların mortalite ve morbiditesi de farklı olduğundan de de hedefe yönelik yaklaşımın benimsenmesi yararlı olacaktır. Profilaksi uygulayan hekim olası patojenler, bunların görülme sıklıkları ve mortalite ve morbidite riskleri gibi konulara hakim olmalıdır (2). Profilaksi çalışmalarında önceleri oral yoldan kullanılan ancak gastrointestinal sistemden emilimi olmayan nistatin, amfoterisin B, klotrimazol gibi ilaçlar denemiş ve etkilerinin sınırlı olduğu gösterilmiştir. Ancak 1980 lerde azollerin kullanıma girmesi ve 1990 ların başında flukonazol sinde başarılı sonuçlar elde edilmesi çalışmalara hız kazandırmıştır (1,2). Mevcut araştırmalara göre uzamış ve ciddi nötropenisi olan hastalar ve özellikle allojeneik hematopoetik kök hücre transplantasyonu (KHT) yapılan hastalar invaziv fungal infeksiyonlar (IFI) açısından yüksek riskli hastalardır. Bunun yanı sıra solid organ transplantasyonu yapılan hastalar, HIV/AIDS infeksiyonu olanlar, yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalar ve yüksek riskli olarak tanımlanan prematür veya düşük doğum ağırlıklı yenidoğan bebekler de diğer riskli grupları oluşturmaktadır. Solid organ transplantı alıcılarında fungal infeksiyon spektrumu ve mortalite oranları nakledilen organa göre değiştiğinden ve tedavide bu durum göz önüne alınmalıdır. Örneğin karaciğer ve pankreas transplantı sırasında safra yolları ve barsaklara da girişim olduğundan cerrahi alanla gastrointestinal sistemin ilişkisi söz konusu olmakta ve gastrointestinal sistemde kolonize olabilen mayaların steril bölgelere ve hatta kan dolaşımına girmesi mümkün olmaktadır. Kalp akciğer transplantında ise nakledilen organ solunum yoluyla ve dolayısıyla dış ortamla ilişkilidir ve organ alıcılarının solunum yollarının küf mantarlarıyla kolonize olabildiği bilinmektedir. Postoperatif dönemdeki bu risklerin yanında ilerleyen dönemde verilen kemoterapi ve gelişirse Graft Versus Host Hastalığı (GVHH) gibi durumlar fungal infeksiyon riskini artırırlar (2,3). Solid tümörlerde ise uygulanan kemoterapi ile ciddi myelosupresyon nadir olduğundan bu grupta IFI insidansı da düşüktür ve antifungal yi destekleyen veri de olmadığından önerilmez (C I) (4). Bu bilgilerin ışığında antifungal konusu burada aşağıdaki başlıklar altında ele alınacaktır. 1. Hematolojik maligniteli nötropenik hastada ve hematopoetik kök hücre alıcısında antifungal 2. Solid organ transplant alıcısında antifungal 3. HIV/AIDS li hastada antifungal 4. Yüksek riskli non nötropenik hasta ve yoğun bakım hastalarında antifungal 5. Yüksek riskli yenidoğanda antifungal Antifungal çalışmalarında en önemli sorunlardan birisi bağışıklığı baskılanmış hasta grubunun homojen olmayışı ve bu nedenle benzer altta yatan hastalığı ve risk faktörleri olan hastaların gruplanması zorunluluğudur. Ancak bu her zaman mümkün olmamakta ve bu durumda sonuçların değerlendirilmesi zorlaşmaktadır. Literatürde karışık riskli hasta gruplarının incelendiği antifungal çalışmaları çok da az değildir. Bir diğer sorun etkinliğinin belirlenmesindeki zorluktur. Pek çok çalışmada fungal infeksiyon gelişimi kriter alınmış ancak fungal infeksiyonun tanısının standardizasyonu sorun yaratmıştır. European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) ve National Institute of Health (NIH) Mycosis Study Group (MSG) tarafından 2002 yılında yayınlanan tanımlamalar bu soruna bir miktar çözüm getirmiştir. Buna göre çalışmalarda daha çok kanıtlanmış ve yüksek olasılıklı fungal infeksiyon izlemi yapılmıştır (2,4,5). Profilaksinin asıl amacı invaziv infeksiyon oranlarının azaltılmasıdır. Ancak tanı yöntemlerindeki zorluk çalışma sonunda infeksiyon hızlarının hesabına her zaman izin vermez. Bu durumda toplam veya fungal infeksiyona atfedilen mortalitenin hesaplanması ve karşılaştırılması gündeme gelmektedir. Bu konuda D 18

2 araştırıcılar arasında hangisinin daha değerli olduğu konusunda fikir birliği yoktur. Bazı araştırıcılar infeksiyon oranlarının azaltılmasını değerli bulurken, bazıları mortalitenin önlenmesini daha anlamlı sonuç olarak kabul etmektedir (2,4). Hematolojik maligniteli nötropenik hastada ve hematopoetik kök hücre alıcısında antifungal İnvaziv fungal infeksiyonlar hematolojik maligniteli nötropenik hastalarda oldukça sık karşımıza çıkmaktadır. Allojeneik kök hücre transplant alıcıları ise IFI açısından belirgin olarak yüksek riske sahiptir. Diğer belirlenmiş risk faktörleri ise 10 günden uzun süreli nötropeni, kortikosteroid tedavisi, uzun süreli immunsupresyon, GVHH ve viral bir fırsatçı infeksiyonun eşlik etmesidir. Akut myeloid lösemi nedeniyle tedavi gören hastalarda IFI insidansı %5-24 arasındadır. Mortalite oranları ise %90 lara kadar ulaşmaktadır (2,6). En sık etkenler de Aspergillus ve Candida türleri olarak bildirildiğinden de özellikle bu etkenler hedeflenmelidir. Yüzeysel mantar infeksiyonlarını önlemek için topikal polyenler gibi ajanlarla başarı elde edilse de, yüzeysel infeksiyonların tanı ve tedavisinde gecikme ya da zorluk olmadığından bu infeksiyonlar kapsamında ele alınmamalıdır (C I) (4,6,7). Temel yaklaşımda aşağıdaki dört basamak önemlidir: 1. Profilaksi alacak hasta grubunun seçimi: Yalnızca IFI açısından yüksek risk altındaki hastalara uygulanmalıdır. Allojeneik hematopoetik kök hücre alıcıları ve myelosupresif kemoterapi alan akut lösemi hastaları yüksek risklidir. Konvansiyonal kemoterapi alan lenfoma hastaları gibi hastalarda antifungal endikasyonu yoktur (6). 2. Hasta grubunda IFI epidemiyolojisi: Hasta grubunda etken olabilecek en sık fungal etken türleri ve sağlık kuruluşunun epidemiyolojik özellikleri bilinmeli profilaktik ajan buna göre seçilmelidir. Bazal IFI insidansı > %10-20 olan gruplarda etkinliği belirgindir (6). 3. Uygun antifungal ajan ve dozun seçimi: Profilakside kullanılacak olan ilaç, uygun spektrumda, etkin, iyi tolere edilebilir ve ucuz olmalıdır. Ayrıca seçimde ilacın veriliş yolu ve kullanılan diğer ilaçlarla etkileşimi de önemlidir. Kullanımda pek çok antifungal ilaç olmasına rağmen bu seçim çok kolay değildir. Örneğin oldukça geniş bir spektruma sahip olan amfoterisin B iv yoldan kullanılmasının gerekliliği, böbrek toksisitesi, infüzyona bağlı febril reaksiyonlar gibi nedenlerle çok da ideal bir profilaktik ajan değildir. Buna karşın azol grubu oral yoldan kullanılabilir ve iyi tolere edilirler. Ancak dezavantajları özellikle flukonazolün daha dar spektruma sahip olması, itrakonazolün biyoyararlanım sorunları ve tüm azol grubunun siklosporinler gibi ilaçlarla etkileşimlerinin olmasıdır (6,8). 4. Uygulama zamanı ve süresi: Riskli periyoda göre karar verilmesi gerekli olup her zaman kolay değildir. Myelosupresif kemoterapi alan hastalarda en önemli risk nötropeni olduğu için nötropenik atak süresince uygulanabilir ve genellikle 3-4 hafta gibi kısa sürelidir. Oysa en zor grup KHT ve GVHH olan hastalardır. Burada süre oldukça uzun ve yan etkiler bir o kadar fazladır. Allojeneik KHT alıcılarında IFI lar nötropenik dönem dışında daha sıktır. Örneğin Candida ve Scedosporium dışında kalan türlere bağlı infeksiyonların %70 kadarının 40. günden sonra ortaya çıktığı gösterilmiştir (6). Azol grubu antifungaller; ergosterol sentezini inhibe ederek etki gösteren antifungal grubudur. Bu gruptan flukonazolle çok sayıda iyi planlanmış çalışmaları mevcuttur. Çalışmalarda oral yoldan mg/gün dozlarında kullanılmıştır. Hematolojik maligniteli nötropenik hastalarda flukonazolün plasebo ile karşılaştırıldığı iki büyük seride gerek kanıtlanmış IFI sıklığında gerekse atfedilen mortalite oranlarında plaseboya anlamlı üstünlük gösterilememiştir. Buna karşın allojeneik KHT lu hastalarda planlanan plasebo kontrollü çift kör iki çalışmada günde 400 mg dozunda flukonazol hem kanıtlanmış fungal infeksiyon sıklığında hem de atfedilen mortalite oranında belirgin azalma sağlamıştır (4). Araştırmalar ışığında allojeneik KHT alıcılarında günde 400 mg dozunda ve transplant sonrası güne kadar flukonazolle primer nin hem IFI insidansı hem de mortalite açısından başarılı olduğuna ilişkin kuvvetli kanıtlar (A I) oluşmuş ve bu kullanım kılavuzlara girmiştir. Buna karşın allojeneik KHT alıcıları dışında kullanımını destekleyen kuvvetli kanıtlar yoktur (4,6,7). Flukonazolün deki bu başarılı sonuçlar yanında bir diğer avantajı da kullanımda güvenli olması, düşük yan etki profili ve yüksek hasta uyumudur (4). Buna karşın spektrumunun dar olması, küf mantarlarına etkisiz olması yanı sıra albicans dışı Candida ların ve hatta bazı albicans kökenlerinin de flukonazole dirençli olması flukonazol sinin sorunlarıdır. Yaygın olarak kullanıma girmesi sonrasında kandidozların sıklığında azalma saptanırken Aspergillus ve albicans dışı Candida infeksiyonlarının sıklığında artış saptanmaktadır (1,2,4,6). İtrakonazol, mayaların yanı sıra küflere karşı da etkinliği olan azol türevi bir antifungaldir. Oral D - 19

3 kapsül, süspansiyon veya intravenöz formda kullanılabilmekle beraber özellikle kapsül formunda emilimi sorunlu olup, kan düzeyleri düzensizdir. Bu nedenle kapsül formu de önerilmemektedir. Hematolojik maligniteli nötropenik hastalarda itrakonazolle flukonazolün de etkinliğinin değerlendirildiği bir meta analizde her iki grup arasında IFI sıklığı, toplam mortalite ve fungal infeksiyona atfedilen mortalite oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (2). Bir diğer meta analizde ise itrakonazolün flukonazole göre IFI insidansını, küf infeksiyonu insidansını ve atfedilen mortaliteyi belirgin oranda azalttığı ancak toplam mortalite üzerine etkili olmadığı bulunmuştur. İnvaziv aspergilloz insidansında azalma oral süspansiyonla yapılan çalışmalarda gösterilmiş buna karşın, kapsül formunda anlamlı sonuç elde edilememiştir. İtrakonazolle yapılan çalışmalarda görülen yan etkiler kullanımını sınırlamaktadır (2). İtrakonazolün intravenöz formu 2003 yılında kullanıma girdikten sonra allojeneik KHT yapılan hastalarda yapılan itrakonazol ve flukonazolün iv ve devamında po olarak karşılaştırıldığı bir randomize kontrollü çalışmada itrakonazolün kanıtlanmış IFI ları istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde azalttığı ancak mortalite üzerine etkisi olmadığı gösterilmiştir. Bir diğer kontrollü çalışmada da benzer sonuç elde edilmiş buna karşın karaciğer ve böbrek toksisitesi nedeniyle %36 oranında ilacın kesilmesi gerektiği belirtilmiştir (2). Özet olarak itrakonazol oral süspansiyon veya iv formunda IFI sıklığını azaltmada etkin bulunmuş ancak atfedilen mortalite oranları üzerine etkisiz olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle itrakonazolün oral süspansiyon veya iv formunun Aspergillus infeksiyonlarını önlemede tolere edebilen hastalarda etkili olabileceğine dair zayıf kanıtlar vardır (CI) (2,4,6). İkinci kuşak triazoller olarak da adlandırılan flukonazole göre daha geniş spektrumlu vorikonazol ve posakonazol özellikle aspergilloz açısından umut vaat etmektedir. Vorikonazolün po ve iv formunun olması gastrointestinal intolerans veya yoğun mukozit durumunda da kullanılabilir olma avantajı getirmektedir. Allojeneik KHT alıcılarında 100 gün süreyle flukonazolle vorikonazolün karşılaştırıldığı bir çalışma sürmekte ve vorikonazol lehine veriler bildirilmektedir (6). Altı yüz GVHH gelişen allojeneik KHT alıcısını içeren bir çalışmada flukonazolle oral posakonazolün karşılaştırılması amaçlanmıştır. Her iki ilaç da 112 gün süreyle kullanılmış ve posakonazol tüm IFI ların önlenmesinde flukonazol kadar etkili bulunurken (sırasıyla insidans; %5.3 ve %9.0), kanıtlanmış ve yüksek olasılıklı invaziv aspergilloz açısından daha etkili olduğu (sırasıyla insidans %2.3 ve %7.0) görülmüştür. Bu çalışmada posakonazol de flukonazol kadar iyi tolere edilmiştir (7). Posakonazol bir başka çalışmada nötropenik hastalarda amacıyla kullanılmış, 304 hastayı kapsayan bu çalışmada da başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Çok merkezli ve randomize olarak planlanan bu çalışmada gerek toplam IFI hızı üzerinde ve gerekse invaziv aspergilloz oranı üzerinde flukonazol ve itrakonazolden istatistiksel olarak anlamlı oranda daha etkin olduğu gösterilmiştir (8). Fungus hücresi üzerine etkileri nedeniyle tamamen farklı bir etki mekanizmasına sahip olan ve bu yüzden antifungallerin penisilinleri olarak adlandırılan ekinokandinler, iv kullanımları nedeniyle daha kısa süreli lerde daha uygun ajanlardır. İyi tolere edilmeleri ve ilaç etkileşimlerinin minimal olması avantajlı yönleridir. Nötropenik hastalarda iv itrakonazolle yapılan karşılaştırmalı çalışmalarda her iki grup arasında gerek IFI insidansı gerekse mortalite oranları açısından fark saptanmamıştır. KHT alıcılarında nötropenik dönemde flukonazol ve mikafungin kullanımının karşılaştırıldığı bir çalışmada IFI önlenmesinde mikafungin daha başarılı bulunmuştur (6,9). Aspergillus ve diğer küf mantarlarına etkili olduğu bilinen amfoterisin B preparatları da de denenmiştir. Amfoterisin B deoksikolat iv kullanımda yüksek yan etki profili nedeniyle iyi tolere edilemeyen bir ilaç olduğundan iyi bir profilaktik seçenek değildir. Çok düşük dozlarda (0.1 mg/kg/gün) plasebo ve flukonazolle karşılaştırmalı çalışmalarında üstünlüğü gösterilememiş buna karşın yüksek oranda toksisite saptanmıştır (6). Akciğer aspergillozu üzerine etkilerini araştıran kısıtlı sayıda çalışmada amfoterisin B inhaler formda kullanılmıştır. Ancak bu çalışmalardan da güvenirli kanıtlar elde edilmemiştir (3,4,6). Solid organ transplant alıcısında antifungal Solid organ transplant alıcılarında IFI lar oldukça sık ve ciddi komplikasyonlardır. İnfeksiyonlar sıklıkla erken post transplant dönemde sıktır ve transplante edilen organa göre sıklıkları değişir. Örneğin; karaciğer için IFI oranı %7-42, kalp için %5-21, akciğer için %15-35 ve pankreas için %18-38 olarak bildirilmiş, bunlara karşın böbrek transplant olgularında %1-4 gibi düşük oranlarda olduğu belirtilmiştir. Solid organ transplantlı olgularda IFI riskini artıran diğer faktörler; karaciğer veya böbrek yetmezliği, retransplantasyon, derin immunsupresyon, cerrahi komplikasyonların varlığı ve transplant sonrası bakteriyel ya da viral (CMV) infeksiyon varlığıdır. En sık infeksiyon etkenleri Candida ve Aspergillus türleridir ve olguların dörtte üçünde Candida lar etkendir. Kandidozlar bu grup hastada klinik olarak; kan dolaşımı infeksiyonları yanında D - 20

4 peritonit, hepatosplenik kandidoz, menenjit veya pnömoni şeklinde karşımıza çıkabilirler. Aspergilloz kliniği ise daha çok invaziv pulmoner aspergilloz şeklindedir ve transplant sonrası ilk dört haftada meydana gelir. Bu grup hastada tedaviye rağmen mortalite, invaziv Candida infeksiyonlarında %70, aspergilloz olgularında %100 kadar yüksek oranlarda oluşabilmektedir (10). Toplam 1497 hastayı kapsayan 14 klinik çalışmanın gözden geçirildiği bir meta analizde, solid organ tranplantasyonunda profilaktik antifungal kullanımına önemli katkılarda bulunulmuştur. İncelenen çalışmalardan 11 i sistemik antifungal çalışmasıdır ve 10 u antifungallerin plasebo veya verilmeyen grupla karşılaştırılması şeklinde olup biri flukonazolle itrakonazolün karşılaştırılması şeklindedir. Dokuz çalışma karaciğer transplantasyonu, dört çalışma böbrek transplantasyonu ve bir çalışma da kalp transplantasyonu alıcılarında uygulanmıştır. Meta analiz değerlendirmelerine göre; hiçbir çalışmada kontrol grubuna göre mortalite hızında azalma saptanmamıştır. Buna karşın karaciğer transplant alıcılarında flukonazol kanıtlanmış ve şüpheli IFI lar ile yüzeysel fungal infeksiyon riski açısından istatistiksel olarak anlamlı azalmaya yol açmış ve fungal kolonizasyonu da anlamlı oranda azaltmıştır. İtrakonazol ise IFI riski açısından plasebo ya da almayan gruba göre üstünlük gösterememiştir. Karaciğer transplant hastalarını içeren bir çalışmada amfoterisin B denenmiş ve tüm IFI ların önlendiği belirtilmiştir. Ketokonazol ise böbrek ve kalp transplant alıcılarında kullanılmış ve IFI sıklığı üzerine anlamlı etkisi bulunmamıştır. İtrakonazol ve ketokonazolün de fungal kolonizasyonu azalttığı saptanmıştır. Azollere dirençli fungal infeksiyonların da araştırıldığı üç flukonazol çalışmasında Candida glabrata ve Candida krusei gibi azol dirençli Candida infeksiyonları veya küf infeksiyonlarında artış bildirilmemiştir. Ancak üç çalışmanın flukonazol kolunda Candida glabrata ve Candida krusei kolonizasyonunda istatistiksel olarak anlamlı olmasa da artış bildirilmiştir. İki çalışmada da flukonazolle itrakonazol ve lipozomal amfoterisin B karşılaştırılmış olup herhangi bir ilaç diğerine üstün bulunmamıştır. Bu meta analizin sonuçlarına göre; flukonazol karaciğer transplant alıcılarında IFI önlenmesinde başarılı bulunmuştur. Karaciğer transplantlı olgularda %10 oranında IFI öngörüldüğü düşünülerek yapılan hesaplamalara göre, bir hastada IFI önlenmesi için 14 hastanın flukonazol alması gerekmektedir. Riskin daha düşük olduğu gruplarda ise örneğin %5 oranında IFI görülen bir grupta, bir hastada IFI önlemek için 28 hastanın flukonazol alması gerekecektir. Bu durumda kararı alınırken sağlanacak yararın daha büyük olduğu yüksek riskli gruplar tercih edilmelidir. Retransplantasyon, fulminan hepatit, preoperatif immunsupresif tedavi ve operasyona bağlı veya infeksiyöz komplikasyonları olan hastalarda IFI oranı yaklaşık %25 olarak verilmektedir. Bu grupta bir IFI önlemek için yalnızca altı hastanın alması yeterlidir (10). Amerikan İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (Infectious Disease Society of America-IDSA) kılavuzlarına göre karaciğer transplant alıcılarına, özellikle de IFI açısından yüksek riskli olanlara, postoperatif erken dönemde antifungal önerilir (AI) (11). Karaciğer transplant alıcılarındaki bu anlamlı sonuçlar yeterli randomize kontrollü çalışmanın olmaması nedeniyle böbrek, pankreas ve kalpakciğer transplantı olgularında gösterilememiştir. Yeni kullanıma giren azoller ve ekinokandinler antifungal de iyi birer olabilirler. Ancak etkinliklerinin randomize kontrollü çlışmalarla gösterilmesi gereklidir (10). HIV/AIDS li hastada antifungal Antifungal ilk olarak ileri evre AIDS de görülen fırsatçı mantar infeksiyonlarının önlenmesi için gündeme gelmiş olup günümüzde AIDS deki infeksiyonların gerek tedavisi gerekse önlenmesi oldukça standardize edilmiş ve kılavuzları oluşturulmuş durumdadır. HIV/AIDS deki fırsatçı infeksiyon sinde ana gösterge hastanın CD 4 (+) T hücre sayısıdır. Primer de CD 4 (+) T hücre sayısının kontrollerdeki değerlerine göre antifungal ilaç başlanır ve immun rekonstrüksiyon sonrası ilacın kesilmesi gündeme gelir. Sekonder de ise infeksiyon tedavisi tamamlandıktan sonra yine immun rekonstrüksiyon olana dek ilaç tedavisi sürdürülür. HIV/AIDS deki fırsatçı infeksiyonları önlemede etkinliği kanıtlanmış bir diğer tedavi de düzenli kullanılan ve etkin HAART (Highly Active Antiretrovial Therapy) bir başka deyişle altta yatan hastalığın tedavisidir. Pek çok fırsatçı infeksiyon verilmese bile HAART sonrası önlenebilmektedir (12). HIV/AIDS de sık görülen fungal infeksiyonlar: Mukokutanöz kandidoz Pneumocystis pnömonisi (PCP) ve Kriptokok infeksiyonlarıdır. Ülkemizde henüz gösterilmemiş olan Histoplasma ve diğer dimorfik mantar infeksiyonlarına değinilmeyecektir. Mukokutanöz Kandidoz: HIV/AIDS de orofaringeal veya özefagial kandidoz şeklindeki infeksiyonlar sıktır. En çok saptanan etken Candida albicans olup, uzun süreli flukonazol (veya diğer azol türevleri) kullanımı durumunda C. glabrata D - 21

5 başta olmak üzere albicans dışı türlerde artış olabilmektedir (12). Orofaringeal veya özefagial kandidoz gelişimi HIV infeksiyonu seyrinde immunsupresyon geliştiğinin göstergesidir. Genellikle de CD 4 (+) T hücre sayısı <200 hücre/ L olduğunda meydana gelir. Vulvovaginal kandidoz ise HIV/AIDS li bireylerde olduğu kadar sağlıklı genç kadınlarda da sıktır (12). Kanıta dayalı tıp verilerine göre HIV infeksiyonu seyrinde görülen mukokutanöz kandidoz olgularının önlenmesi için primer önerilmemektedir (DII) yılında yayınlanan bir meta analiz sonuçlarına göre erişkinde flukonazol si açısından yapılan çalışmalarda plaseboyla veya tedavi verilmeyen grupla karşılaştırıldığında flukonazol si klinik atakları önlemede başarılı bulunmuş, ancak uzun süreli kullanımı ile dirençli kökenlerin (gerek flukonazol dirençli C. albicans gerekse albicans dışı Candida lar) seçilmesine neden olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle primer için uygun bulunmamıştır (13). Mukokutanöz kandidozda çok sık tekrarlayan olgular dışında rekürren infeksiyonlar da dahil olmak üzere dirençli kökenlerin seçilmesine yol açması, yüksek maliyeti ve yoğun ilaç etkileşimleri nedeniyle sekonder de önerilmez (DIII) (12). Primer ve sekonder de en önemli etken HAART ve buna bağlı ortaya çıkan immun rekonstrüksiyondur (AII) (12,13). Klinik yansıması tam olarak bilinmemekle birlikte proteaz inhibitörlerinin in virtro ortamda C. albicans ın epitelyum hücrelerine aderansını engellediği gösterilmiştir (14). Hastanın infeksiyonu HAART e yanıtsızsa veya kandidoz rekürrensleri günlük hayatı etkileyecek kadar sıksa sekonder de flukonazol önerilebilir (CI). Yine hastanın birden fazla özefagial kandidoz öyküsü varsa günde mg dozunda flukonazol önerilebilir (CIII) (12). Pneumocystis pnömonisi (PCP): Eski adıyla Pneumocystis carinii yeni adlandırılması ile Pneumocystis jiroveci ye bağlı pulmoner infeksiyondur. Etken fungus olarak sınıflandırılan ancak protozoonlarla da ortak biyolojik karakteristikleri olan bir mikroorganizmadır. Günümüzde P. carini yalnızca kemiricileri infekte eden türler için kullanılmakta, insanda infeksiyon yapan tür P. jiroveci olarak adlandırılmaktadır. PCP kısaltması ise Pneumocystis pnömonisi anlamında kullanılmaktadır (12,13). İnfeksiyon çocukluk çağında kazanılır ve sağlıklı çocukların yaklaşık üçte ikisinde 2-4 yaşlarında antikorlar pozitifleşir. İlerleyen yaşlarda PCP ya reaktivasyonla ya da etkenin solunum yoluyla tekrar alınmasıyla gelişir. HIV/AIDS li olgularda genellikle CD 4 (+) T hücre sayısı <200 hücre/ L olduğunda infeksiyon meydana gelmektedir. Profilaksi öncesi dönemde sıklığı %70-80 lerde bildirilmekte ve tedaviye rağmen mortalitesinin %20-40 civarında olduğu belirtilmektedir. PCP açısından primer endikasyonları; CD 4 (+) T hücre sayısı <200 hücre/ L olması, oral kandidoz varlığı, 20 günden uzun süreli ve nedeni açıklanamayan ateş olması ve AIDS göstergesi bir hastalığın olmasıdır. Bu durumlarda de trimetoprim sulfametoksazol (TMP-SMX) 160/800 mg tabletten haftada 3 gün 1 tablet veya hergün 1 tablet kullanacak şekilde başlanır (AI). PCP öyküsü olan hastalar ise HAART ye yanıt olarak immun rekonstrüksiyon gelişene kadar TMP-SMX 160/800 mg her gün bir tablet olacak şekilde sekonder almalıdır (AI) (12,13). Altı aydan uzun süreli HAART alan hastada 3 aydan daha uzun zamandır CD 4 (+) T hücre sayısı >200 hücre/ L ve HIV viral yük <5000 kopya/ml ise primer sekonder sonlandırılır (AI) (10). CD 4 (+) T hücre sayısı <200 hücre/ L olduğunda tekrar başlanır (AIII). Kriptokok infeksiyonları: HAART öncesi dönemde HIV ile infekte hastalarda %5-8 oranında dissemine kriptokokoz bildirilmektedir. Bu olgularda etken Cryptococcus neoformans var. neoformans tır. Olguların çoğunda CD 4 (+) T hücre sayısı < 50 hücre/ L olarak saptanmıştır. İnfeksiyonu geçiren hasta infeksiyon sonrası immun rekonstrüksiyona kadar (3 aydan daha uzun süreyle CD 4 (+) T hücre sayısı >100 hücre/ L ve HIV viral yük < 5000 kopya/ml) flukonazol si almalıdır (AI). Flukonazol günde 200 mg dozunda kullanıldığında, daha düşük dozlardan daha etkili bulunmuştur. Bu ile relaps oranı %2-4 e kadar düşürülebilmiştir (12,13). Alternatif profilaktik ajan olarak haftada bir kez 1 mg/kg dozunda amfoterisin B ile relaps oranı %17, günde 200 mg itrakonazolle ralaps oranı %23 olarak bildirilmiştir. Kriptokok infeksiyonları için primer önerilmemektedir (DI). Yüksek riskli non nötropenik hasta ve yoğun bakım hastalarında antifungal Son yıllarda yoğun bakımda yatan kritik hastalarda ve yüksek riskli cerrahi hastalarında IFI sıklığında artış dikkatleri çekmektedir. Yoğun bakım hastalarında kandidemi insidansı % arasında bildirilmekte olup, bizim hastanemizde bu oran her 1000 hastaneye başvuru için 0.56 düzeyindedir (15,16). Bu oranlar çok yüksek olmamakla birlikte yeni abdominal cerrahi girişim, gastrointestinal perforasyon, diyaliz, santral venöz kateter varlığı, total parenteral beslenme uygulanması, geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı ve Candida türleri ile kolonizasyon varlığı durumlarında risk daha da yüksek olmaktadır. Yoğun bakım hastalarında IFI gelişim D - 22

6 yaklaşık %30-40 gibi bir mortalite yanı sıra hastaneye yatış süresinde uzama ve maliyet artışına da yol açmaktadır (15). Amerikan İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (Infectious Disease Society of America-IDSA) kılavuzlarına göre dikkatle seçilmiş kandidoz açısından yüksek riskli yoğun bakım hastalarında antifungal AI düzeyinde önerilmektedir (11). Playford ve arkadaşlarının (15, 17), 2006 yılında yayınlanan meta analizinde 8 tanesi flukonazolü ve 4 tanesi de ketokonazolü, verilmeyen grupla karşılaştıran 12 çalışma irdelenmiştir. Bu çalışmalarda nin toplam mortalite üzerine etkileri değerlendirildiğinde; yalnız bir flukonazol çalışmasında mortalitenin istatistiksel olarak anlamlı azaldığı, 4 çalışmada ise azalma saptandığı ama farkın istatistiksel anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Ketokonazol çalışmalarında ise; yine istatistiksel olarak anlamsız ama lehine bulgular saptanmıştır. Bulguları daha homojen olan 11 çalışma grubu birleştirilerek yapılan analizde ise, nin yaklaşık dörtte bir oranında mortaliteyi azalttığı sonucuna varılmıştır. Aynı meta analizde flukonazol sinin kanıtlanmış IFI ları yaklaşık olarak yarı yarıya önlediği, ketokonazolün ise karşılaştırma grupları ile farklılık göstermediği saptanmıştır. Hem flukonazol hem de ketokonazol si anlamlı ölçüde fungal kolonizasyonu önlemektedir. Çalışmalar C. glabrata ve C. krusei gibi azol dirençli Candida lar açısından değerlendirildiğinde flukonazol ve ketokonazol gruplarında hem invaziv infeksiyon hem de kolonizasyon oranları daha yüksek bildirilmekle beraber aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. Flukonazol si özellikle çalışmalar birleştirilerek elde edilen toplu analizlerde IFI sıklığını belirgin olarak azaltmaktadır. Ancak kullanılırken bu özellik tüm gruplara genellenmemelidir. Meta analiz sonuçlarına göre IFI sıklığının %2 civarında olduğu bir toplulukta ile bir hastada IFI gelişimin önlemek için 94 hastanın flukonazol kullanması gerektiği belirtilmektedir. Bir diğer önemli sonuç da ile mortalite oranında yaklaşık %24 azalma saptanmasıdır. Yüksek riskli cerrahi yoğun bakım hastalarında profilaktik azol kullanımını araştıran altı randomize, plasebo kontrollü çalışmanın meta analizi de 2006 yılında Vardakas ve arkadaşları tarafından yayınlanmıştır (18). Bu çalışmanın sonuçlarına göre de azol si alan hastalarda kandidemi ve diğer invaziv Candida infeksiyonları istatistiksel olarak anlamlı oranda azalmış, ancak mortalite üzerine bir etki saptanmamıştır. Bu durumda özellikle IFI açısından çok yüksek riskli ve seçilmiş hasta gruplarında antifungal düşünülebilir. Yüksek riskli yenidoğanda antifungal Özellikle Candida türlerine bağlı olanlar başta olmak üzere yüksek riskli ve preterm yenidoğanlarda IFI sıklığında artış bildirilmektedir. Doğum ağırlığı 1500 gramın altında olan bebeklerde IFI insidansı %2-4, 1000 gramın altında olanlarda yaklaşık %10 olarak tahmin edilmektedir (19,20). Fungal sepsislerin de bu grupta %21-32 gibi bakteriyemilerden daha yüksek mortalite oranlarına sahip olduğu ve belirgin oranda nörolojik gelişim kusurlarına yol açtığı bildirilmektedir (20). IFI için risk faktörleri; fungal kolonizasyon, doğum sırasında ciddi altta yatan hastalık, geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı (özellikle de 10 günden uzun süreli) total parenteral beslenme uygulanması, santral venöz kateter varlığı ve H2 reseptör blokeri kullanımı olarak tanımlanmıştır (19). Yüksek riskli yenidoğanlarda infeksiyonun yüksek mortalitesi, tanının zor ve gecikmeli olarak konması antifungal konusunu bu grupta da gündeme getirmiştir. Çok düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda flukonazolün plasebo ile karşılaştırıldığı 214 bebeği kapsayan 3 çalışmanın meta-analizinde; flukonazol si doğum sonrası 4-6 hafta süreyle uygulanmıştır. Başarı kriteri olarak fungal kolonizasyon, IFI sıklığı ve hastaneda yatış süresindeki mortalite izlenmiştir. Taburculuk sonrası mortalite ve daha uzun vadede nörolojik gelişim araştırılmamıştır. Ayrıca çalışma dönemi boyunca yan etki açısından karaciğer fonksiyon testleri ve direnç açısından da izole edilen kökenler flukonazol direnci yönünden incelenmiştir. Çalışmaların verileri kombine olarak ele alındığında flukonazol si mortalite ve IFI sıklığı üzerine anlamlı olarak etkili bulunmuştur. Çalışmacılar C. albicans türlerinde minimal inhibitör konsantrasyon (MİK) değerleri açısından artış saptamadıkları gibi dirençli Candida türlerinin izolasyon sıklığında artış da bildirmemişlerdir. Flukonazol kullanımına bağlı herhangi bir istenmeyen etki de bildirilmemiştir. Bu meta-analiz sonuçlarına göre yüksek riskli, düşük doğum ağırlıklı bebeklerde flukonazol sinin IFI lar açısından koruyucu olabileceği sonucuna varılmıştır (19). Amerikan İnfeksiyon Hastalıkları Derneğinin (Infectious Disease Society of America-IDSA) Candida infeksiyonlarının tedavisi için yayınlanan kılavuzunda; yenidoğan ve erişkin yoğun bakım ünitelerinde yüksek sıklıkta invaziv kandidoz görülen ve sıkı infeksiyon kontrol önlemlerine rağmen bu sıklıkta azalma sağlanamayan birimlerde flukonazol si önerilmektedir (AI) (11). D - 23

7 KAYNAKLAR 1. Akan H. Febril nötropenik hastalarda antifungal ve preemptif yaklaşım. Ed: Akova M, Akan H, İmmun Sistemi Baskılanmış Hastalarda İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar da, 1. baskı, Bilimsel Tıp Yayınevi, Kavaklıdere, Ankara, 2006: Ullman JA, Cornely OA. Antifungal prophylaxis for invasive mycoses in high risk patients. Current Opin Infect Dis 2006; 19: van Burik JOH. Role of new antifungal agents in prophylaxis of mycoses in high risk patients. Current Opin Infect Dis 2005; 18: Cornely OA, Böhme A, Buchheidt D, et al. Prophylaxis of invasive fungal infections in patients with hematological malignancies and solid tumors. Guidelines of the Infectious Diseases Working Party (AGIHO) of the German Society of Hematology and Oncology (DGHO) Ann Hematol. 2003; 82(S2): S186-S Aşçıoğlu S, Rex JH, de Pauw B, et al. Defining opportunistic invasive fungal infections in immunocompromised patients with cancer and hematopoietic stem cell transplants: An international consensus. Clin Infect Dis 2002; 34: de la Camara R. Antifungal prophylaxis in haematology patients. Clin Microbiol Infect Dis 2006; 12(Suppl 7): Ullmann AJ, Lipton JH, Vesole DH, et al. Posaconazole or fluconazole for prophylaxis in severe Graft- versus Host Disease. N Engl J Med 2007; 356: Cornely OA, Maertens J, Winston DJ, et al. Posaconazole vs. fluconazole or itraconazole prophylaxis in patients with neutropenia. N Engl J Med 2007; 356: Segal BH, Almyroudis NG, Battiwalla M, et al. Prevention and early treatment of invasive fungal infection in patients with cancer and neutropenia and in stem cell transplant recipients in the era of newer broad-spectrum antifungal agents and diagnostic adjunts. ClinInfect Dis 2007; 44 (1 February): Playford EG, Webster AC, Sorell TC, Craig JC. Antifungal agents for preventing fungal infections in solid organ transplant recipients (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 3. Art. No: CD DOI: / CD pub Pappas PG, Rex JH, Sobel JD, et al. Guidelines for treatment of candidiasis. Clin Infect Dis 2004; 38: Benson CA, Kaplan JE, Mansur H, Pau A, Holmes KK. Treating opportunistic infections among HIV- infected adults and adolescents: Recommendations from CDC, the National Institutes of Health, and HIV Medicine Association/ Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2005; 40(Suppl 3): S Pienaar ED, Young T, Holmes H. Interventions fort he prevention and management of oropharyngeal candidiasis associated with HIV infection in adult and children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 3. Art. No.: CD DOI: / CD pub Bektic J, Lell CP, Fuchs A, et al. HIV protease inhibitors attenuate adherance of Candida albicans to epithelial cells in vitro. FEMS Immunology and Medical Microbiology 2001; 31: Playford EG, Webster AC, Sorrell TC, Craig JC. Antifungal agents for preventing fungal infections in non-neutropenic critically ill and surgical patients: systematic review and metaanalysis of randomized clinical trials. J Antimicrob Chemother 2006; 57: Yapar N, Uysal U, Yucesoy m; Cakir N, Yuce A. Nosocomial bloodstream infections associated with Candida species in a Turkish University Hospital. Mycoses 2006; 49: Playford EG, Webster AC, Sorrell TC, Craig JC. Antifungal agents for preventing fungal infections in non-neutropenic critically ill patients (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 1. Art. No.: CD DOI: / CD pub Vardakas KZ, Samonis G, Michalopoulos A, Soteriades E, Falagas ME. Antifungal prophylaxis with azoles in high risk, surgical intensive care unit patients: A meta-analysis of randomised, plasebocontrolled trials. Crit Care Med 2006; 34: McGuire W, Clerihew L, Austin N. Prophylactic intravenous antifungal agents to prevent mortality and morbidity in very low birth weight infants (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 1. Art. No.: CD DOI: / CD pub McCrossan BA, McHenry E, O Neil F, Ong G, Sweet DG. Selective fluconazole prophylaxis in high risk babies to reduce invasive fungal infection. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed published online 25 Apr 2007 doi: /adc D - 24

Febril Nötropenik Hastada Antifungal Profilaksi

Febril Nötropenik Hastada Antifungal Profilaksi Febril Nötropenik Hastada Antifungal Profilaksi Prof. Dr. Rabin SABA Akdeniz ÜTF - MSG Nötropenik Hastada Antifungal Profilaksi Prof. Dr. Rabin SABA Akdeniz ÜTF - MSG Profilaksi TEDAVİ İHTİYACI OLMAYAN

Detaylı

KANDİDA PROFİLAKSİSİ. Dr. Sema ALP-ÇAVUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 17 Aralık 2011

KANDİDA PROFİLAKSİSİ. Dr. Sema ALP-ÇAVUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 17 Aralık 2011 KANDİDA PROFİLAKSİSİ Dr. Sema ALP-ÇAVUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 17 Aralık 2011 Kandidemi oranı 0.20-0.38 /1000 hastane başvurusu Kandida

Detaylı

Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım. Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012

Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım. Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012 Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012 Nötropenik hastalarda fungal infeksiyonlar Nötropeni invaziv

Detaylı

İnvazif Kandida İnfeksiyonları Tedavi. Prof. Dr. Nur YAPAR DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

İnvazif Kandida İnfeksiyonları Tedavi. Prof. Dr. Nur YAPAR DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. İnvazif Kandida İnfeksiyonları Tedavi Prof. Dr. Nur YAPAR DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Sunum Planı Düşman: Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye

Detaylı

EMPİRİK ANTİFUNGAL TEDAVİ ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR

EMPİRİK ANTİFUNGAL TEDAVİ ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR EMPİRİK ANTİFUNGAL TEDAVİ ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR Doç Dr Zekaver Odabaşı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD Antifungal Uygulama Stratejileri Profilaksi:

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİ : 2009 DA NELER OLDU? Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

FEBRİL NÖTROPENİ : 2009 DA NELER OLDU? Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD FEBRİL NÖTROPENİ : 2009 DA NELER OLDU? Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Infectious Diseases Working Party of EBMT Infectious Diseases Group

Detaylı

Febril Nötropenide Fungal İnfeksiyonlara Klinik Yaklaşım

Febril Nötropenide Fungal İnfeksiyonlara Klinik Yaklaşım Febril Nötropenide Fungal İnfeksiyonlara Klinik Yaklaşım Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara İnvaziv Fungal İnfeksiyonların

Detaylı

İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları

İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara 1 2 3 İnvaziv aspergillozda mortalite

Detaylı

KÖK HÜCRE NAKİL HASTALARINDA FUNGAL KEMOPROFİLAKSİ

KÖK HÜCRE NAKİL HASTALARINDA FUNGAL KEMOPROFİLAKSİ KÖK HÜCRE NAKİL HASTALARINDA FUNGAL KEMOPROFİLAKSİ Prof. Dr. Esin ŞENOL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD PROFİLAKSİ Önlemek istediğimiz şeyin tedavisi

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim

Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim CANDIDA TÜRLERİNDE DİRENÇ EPİDEMİYOLOJİSİ Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İYİ Kİ DOĞDUNUZ MİNE HOCA GİRİŞ İnvaziv fungal infeksiyonların ve antifungal

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Prof. Dr. Neşe Saltoğlu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

KANDİDA REHBERLERİ. Dr. Hüsnü PULLUKÇU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

KANDİDA REHBERLERİ. Dr. Hüsnü PULLUKÇU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KANDİDA REHBERLERİ Dr. Hüsnü PULLUKÇU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KANDİDALAR Lycaste candida Clematis candida KANDİDALAR KANDİDALAR Bunun için tedavide

Detaylı

Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları

Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları Uydu Sempozyumu Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları Moderatör: Prof.Dr.Volkan Hazar Konuşmacı: Prof.Dr.Ali Bülent Antmen 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016 Denizli

Detaylı

Candida Epidemiyolojisi. Dr. Nur Yapar Aralık 2009 Çeşme İzmir

Candida Epidemiyolojisi. Dr. Nur Yapar Aralık 2009 Çeşme İzmir Candida Epidemiyolojisi Dr. Nur Yapar 12-13 Aralık 2009 Çeşme İzmir Sunum Planı İnvazif Fungal İnfeksiyon (İFİ) etkenleri Candida infeksiyonlarının sıklığı Etken dağılımındaki değişiklikler Direnç durumu

Detaylı

AKILCI ANTİFUNGAL KULLANIMI. Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hst ve Klinik Mikr AD

AKILCI ANTİFUNGAL KULLANIMI. Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hst ve Klinik Mikr AD AKILCI ANTİFUNGAL KULLANIMI Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hst ve Klinik Mikr AD AKILCI ANTİFUNGAL KULLANIMI: Curr Opin Infect Dis 2012, 25:107 115 Hastaların daha iyi tedavi

Detaylı

ANTİFUNGAL DİRENÇ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ

ANTİFUNGAL DİRENÇ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ ANTİFUNGAL DİRENÇ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ STANDART DUYARLILIK YÖNTEMLERİ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİNDE NEYİ, NASIL ve NE ZAMAN UYGULAMALIYIZ? Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

KANDİDÜRİ Olgu Sunumları

KANDİDÜRİ Olgu Sunumları KANDİDÜRİ Olgu Sunumları Dr Vildan AVKAN-OĞUZ Dokuz Eylül üniversitesi Tıp Fakültesi Ġnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. ÇeĢme / Aralık 2009 Olgu - 1 56 yaģında, erkek hasta ġikayeti yok

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Nur Yapar. DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 25-28 Şubat 2010 Ankara

OLGU SUNUMU. Dr. Nur Yapar. DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 25-28 Şubat 2010 Ankara OLGU SUNUMU Dr. Nur Yapar DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 25-28 Şubat 2010 Ankara 28 yaşında, erkek Mayıs 2008; T hücreden zengin B hücreli Hodgin Dışı Lenfoma Eylül 2008; 5.

Detaylı

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Bebeklerde Lactobacillus Reuteri'nin Fungal Profilakside Kullanımı: Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Bebeklerde Lactobacillus Reuteri'nin Fungal Profilakside Kullanımı: Randomize Kontrollü Bir Çalışma Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Bebeklerde Lactobacillus Reuteri'nin Fungal Profilakside Kullanımı: Randomize Kontrollü Bir Çalışma Mehmet Yekta Öncel, Sema Arayıcı, Fatma Nur Sarı, Gülsüm Kadıoğlu Şimşek,

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ Doç. Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. KAYSERi Erciyes Üniversitesi Hastaneleri 1300 yatak / 10 milyon

Detaylı

Dünden Bugüne Kandida

Dünden Bugüne Kandida Dünden Bugüne Kandida Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi Kandidaya İlişkin İyi Bilinenler En sık rastlanan fungal infeksiyon

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

ANTİFUNGAL TEDAVİ: PRE-EMPTİF Mİ EMPİRİK Mİ? Prof. Dr. Ayper SOMER İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları

ANTİFUNGAL TEDAVİ: PRE-EMPTİF Mİ EMPİRİK Mİ? Prof. Dr. Ayper SOMER İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları ANTİFUNGAL TEDAVİ: PRE-EMPTİF Mİ EMPİRİK Mİ? Prof. Dr. Ayper SOMER İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları Ankara, 28 Şubat 2010 PEDİATRİDE İNVAZİF MANTAR İNFEKSİYONU İÇİN RİSK GRUPLARI

Detaylı

HIV/AIDS ve Antifungal Profilaksi

HIV/AIDS ve Antifungal Profilaksi HIV/AIDS ve Antifungal Profilaksi Dr. Gülşen Mermut Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD BAMÇAG Mantar Sempozyumu 13 Aralık 2015-Kuşadası HIV/AIDS Epidemiyoloji

Detaylı

SİSTEMİK ANTİFUNGAL TEDAVİ. DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD

SİSTEMİK ANTİFUNGAL TEDAVİ. DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD SİSTEMİK ANTİFUNGAL TEDAVİ DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD PROFİLAKTİK AMPİRİK PRE-EMPTİF HEDEFE YÖNELİK FUNGAL İNFEKSİYON OLASILIĞI NE

Detaylı

Kateter İnfeksiyonlarında Mikrobiyoloji Doç. Dr. Deniz Akduman Karaelmas Üniversitesi it i Tıp Fakültesi İnfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Kateter infeksiyonlarında etkenler; kateter

Detaylı

Sık Rastlanan Fungal İnfeksiyonlarda Tedavi Kılavuzu: Kriptokokkoz. Dr Meltem Avcı İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 13.12.

Sık Rastlanan Fungal İnfeksiyonlarda Tedavi Kılavuzu: Kriptokokkoz. Dr Meltem Avcı İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 13.12. Sık Rastlanan Fungal İnfeksiyonlarda Tedavi Kılavuzu: Kriptokokkoz Dr Meltem Avcı İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 13.12. 2009/ Çeşme Kriptokok İnfeksiyonları Etken: sıklıkla C. neoformans En

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ

FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ Doç. Dr. Orhan Yıldız Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri Erciyes Üniversitesi

Detaylı

İnvazif Mantar İnfeksiyonlarında Preemptif Tedavi

İnvazif Mantar İnfeksiyonlarında Preemptif Tedavi İnvazif Mantar İnfeksiyonlarında Preemptif Tedavi Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara Yoğun Bakımlarda Nozokomiyal

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitelerinde Mikroorganizma Profilindeki Değişim. Yoğun Bakım Ünitelerinde Mantar Etkenleri Profilindeki Değişim

Yoğun Bakım Ünitelerinde Mikroorganizma Profilindeki Değişim. Yoğun Bakım Ünitelerinde Mantar Etkenleri Profilindeki Değişim Yoğun Bakım Ünitelerinde Mikroorganizma Profilindeki Değişim Yoğun Bakım Ünitelerinde Mantar Etkenleri Profilindeki Değişim Ahmet KALKAN* * Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ. Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ. Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi Hematopoetik kök hücre transplantasyonu hematoloji-onkoloji alanında özel bir daldır

Detaylı

TRANSPLANT HASTASINDA ANTİFUNGAL PROFİLAKSİ

TRANSPLANT HASTASINDA ANTİFUNGAL PROFİLAKSİ TRANSPLANT HASTASINDA ANTİFUNGAL PROFİLAKSİ Dr. Suzan Şahin Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Organ nakli (transplantasyon), vücutta

Detaylı

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI DERYA YAPAR, ÖZLEM AKDOĞAN, İBRAHİM DOĞAN, FATİH KARADAĞ, NURCAN BAYKAM AMAÇ Kateter ile ilişkili enfeksiyonlar,

Detaylı

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 12/o4/2014 Akılcı antibiyotik kullanımı Antibiyotiklere

Detaylı

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İnfeksiyon Hastalıklar kları ve Klinik Mikro. ABD. Risk? Başlangıç tedavisine yanıtsızlık değil. Ciddi

Detaylı

ANTİFUNGAL DİRENÇ MEKANİZMALARI ve DUYARLILIK TESTLERİ. Nilgün ÇERİKÇİOĞLU 2014 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

ANTİFUNGAL DİRENÇ MEKANİZMALARI ve DUYARLILIK TESTLERİ. Nilgün ÇERİKÇİOĞLU 2014 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD ANTİFUNGAL DİRENÇ MEKANİZMALARI ve DUYARLILIK TESTLERİ Nilgün ÇERİKÇİOĞLU 2014 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD İn Vitro Duyarlılık Test Sonuçları Duyarlı (MİK) Doza bağımlı duyarlı

Detaylı

DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD

DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ HASTA? Bağışıklığı Baskılanmış Hastalarda IFI gelişme riski: Düşük Risk Orta Risk

Detaylı

Toplum başlangıçlı Escherichia coli

Toplum başlangıçlı Escherichia coli Toplum başlangıçlı Escherichia coli nin neden olduğu üriner sistem infeksiyonlarında siprofloksasin direnci ve risk faktörleri: Prospektif kohort çalışma Türkan TÜZÜN 1, Selda SAYIN KUTLU 2, Murat KUTLU

Detaylı

Antifungal profilaksi. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Antifungal profilaksi. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Antifungal profilaksi Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Tedavi Stratejileri Tedavi Profilaksi Ampirik Pre-emptif Etkene yönelik 4 40 1 39

Detaylı

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 1 2 3 4 ANTİRETROVİRAL TEDAVİ HIV eradiksayonu yeni tedavilerle HENÜZ mümkün değil

Detaylı

Dr. Aysun YALÇI Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi , ANKARA

Dr. Aysun YALÇI Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi , ANKARA Dr. Aysun YALÇI Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi 29.03.2017, ANKARA Sunum Planı Giriş Antimikrobiyal direnci önleme Direncin önlenmesinde WHO, İDSA,CDC önerileri El hijyeni Temas izolasyonu önlemleri

Detaylı

ANTİFUNGAL TEDAVİ YAKLAŞIMLARINDA GÜNCEL DURUM

ANTİFUNGAL TEDAVİ YAKLAŞIMLARINDA GÜNCEL DURUM ANTİFUNGAL TEDAVİ YAKLAŞIMLARINDA GÜNCEL DURUM Dr.Rabin SABA Medstar Hastanesi Antalya EKMUD İZMİR 18.02.2016 EPİDEMİYOLOJİ Hematolojik malignite ve KH nakillerinde en önemli mortalite ve morbidite nedeni

Detaylı

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Febril Nötropeni Grubu. Febril Nötropeni Simpozyumu , Ankara

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Febril Nötropeni Grubu. Febril Nötropeni Simpozyumu , Ankara İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Febril Nötropeni Grubu Febril Nötropeni Simpozyumu 24. 02.2008, Ankara Profilaksiler HPERCVAD (metotreksat+ siklofosfamid+vinkristin+adriablastin+deksametazon) protokolü alan

Detaylı

Küf Türlerinin Epidemiyolojisi. Yrd. Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

Küf Türlerinin Epidemiyolojisi. Yrd. Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Küf Türlerinin Epidemiyolojisi Yrd. Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. İnvaziv fungal infeksiyonlar İnsidans Tüm dünyada mortalitesi

Detaylı

İnvaziv Fungal İnfeksiyonların Serolojik Tanısı. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

İnvaziv Fungal İnfeksiyonların Serolojik Tanısı. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD İnvaziv Fungal İnfeksiyonların Serolojik Tanısı Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Biyolojik Belirteçler : Galaktomannan Aspergillus türlerinin

Detaylı

Teşekkürler sevgili Hamdi, bu güzel ve yararlı giriş için.

Teşekkürler sevgili Hamdi, bu güzel ve yararlı giriş için. Prof. Dr. Ömrüm UZUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi ANKARA 18 Haziran 2013 Salı Saat: 12 15 Antifungal Profilaksi ve Ampirik Tedavi:

Detaylı

Antifungal ilaçlar. Öner Süzer www.onersuzer.com osuzer@istanbul.edu.tr. Son güncelleme: 13.04.2011 1/33 2/33

Antifungal ilaçlar. Öner Süzer www.onersuzer.com osuzer@istanbul.edu.tr. Son güncelleme: 13.04.2011 1/33 2/33 Antifungal ilaçlar Öner Süzer www.onersuzer.com osuzer@istanbul.edu.tr Son güncelleme: 13.04.2011 1/33 2/33 1 Mikozlar (Fungal Enfeksiyonlar) Yüzeysel: Dermatomikozlar (dermatofitler tarafından oluşturulan,

Detaylı

Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi

Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı

Detaylı

PROF. DR. HALUK ERAKSOY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

PROF. DR. HALUK ERAKSOY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI RATIONAL AKILCI ANTİBİYOTİK ANTIBIOTIC KULLANIMI THERAPY PROF. DR. HALUK ERAKSOY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Türk Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

TRANSPLANTASYONDA NADİR ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA

TRANSPLANTASYONDA NADİR ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TRANSPLANTASYONDA NADİR ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı

Detaylı

EKİNOKANDİN GRUBU ANTİFUNGALLER

EKİNOKANDİN GRUBU ANTİFUNGALLER EKİNOKANDİN GRUBU ANTİFUNGALLER Yrd.Doç.Dr. Onur KAYA Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Sepsisli olgu sayısı Gram-negatif bakteriler Gram-pozitif bakteriler

Detaylı

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D.

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. OLGU 1 23 yaşında kadın hasta Ateş, yorgunluk ve anemi Lökosit: 6.800/mm3, %8 nötrofil, %26 blast,

Detaylı

KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI VE DAPTOMİSİN

KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI VE DAPTOMİSİN KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI VE DAPTOMİSİN Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kan dolaşımı enfeksiyonlarının tanımı Primer (hemokültür

Detaylı

Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama. Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama. Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Bağışıklığın Baskılanması Birincil İkincil B hücre hastalıkları

Detaylı

Gebelikte vulvavagina kandidozu:

Gebelikte vulvavagina kandidozu: Gebelikte vulvavagina kandidozu: Borik asit ile 13 farklı antifungal ilacın CLSI M27-A3 protokolüne göre duyarlılık sonuçları ve dört virulans faktörünün incelenmesi Ayşe Kalkancı 1, Ahmet Barış Güzel

Detaylı

FEN TEDAVİSİNDE GENEL ANTİBİYOTERAPİ EĞİLİMİ

FEN TEDAVİSİNDE GENEL ANTİBİYOTERAPİ EĞİLİMİ FEN TEDAVİSİNDE GENEL ANTİBİYOTERAPİ EĞİLİMİ Prof. Dr. Esin ŞENOL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Fen Antibiyotik Kullanımında Yeni Karşılaşılan Problemler

Detaylı

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı?

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Dr. Funda YETKİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum Planı Klorheksidin

Detaylı

TROPENİK HASTALARA TANI VE TEDAVİ

TROPENİK HASTALARA TANI VE TEDAVİ FEBRİL L NÖTROPENN TROPENİK HASTALARA TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTES LTESİ İÇ HASTALIKLARI AD/HEMATOLOJİ BD GENEL PRENSİPLER PLER Dr A Zahit Bolaman Profilaktik antibakteriyel

Detaylı

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. e-mail: oyildiz@erciyes.edu.tr Lok AS, et al. Hepatology.

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ

FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tanımlar / Ateş Oral / Aksiller tek seferde 38.3 C veya üstü Bir

Detaylı

Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji HKP Prognostik Faktör Tedavi Önceden antibiyotik kullanımı (90 gün içinde), 5 gün

Detaylı

Nötropeni Ateş Tedavisinde Yenilikler Dr. Murat Akova. Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Ankara

Nötropeni Ateş Tedavisinde Yenilikler Dr. Murat Akova. Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Ankara Nötropeni Ateş Tedavisinde Yenilikler-2016 Dr. Murat Akova Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Ankara % Baketeremi EORTC-IATG Çalışmalarında Bakteremi Etkenleri 100 Gram (-) 80

Detaylı

VRE ile Gelişen Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Olgusunda Tedavi

VRE ile Gelişen Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Olgusunda Tedavi VRE ile Gelişen Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Olgusunda Tedavi Dr. Sabri ATALAY SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği KLİMİK 2017 Kongresi -

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Kandida Enfeksiyonlarının Tedavisi. Dr. Mustafa NAMIDURU GÜTF-Enf. Hst ve Kl. Mik. AD.

Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Kandida Enfeksiyonlarının Tedavisi. Dr. Mustafa NAMIDURU GÜTF-Enf. Hst ve Kl. Mik. AD. Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Kandida Enfeksiyonlarının Tedavisi Dr. Mustafa NAMIDURU GÜTF-Enf. Hst ve Kl. Mik. AD. 1 Gaziantep Klasiği 2 Temel Sorunlar: 1. Mortalite ve Morbitidesi Yüksek 2. Her Geçen

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Prof.Dr.Halit Özsüt İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

Solid Organ Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Antifungal Profilaksi

Solid Organ Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Antifungal Profilaksi DERLEME / REVIEW DOI: 10.4274/mjima.2015.7 Mediterr J Infect Microb Antimicrob Erişim: http://dx.doi.org/10.4274/mjima.2015.7 Solid Organ Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Antifungal Profilaksi Antifungal

Detaylı

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE

Detaylı

İnvazif Mantar Enfeksiyonlarının Takibinde Takım Çalışması DR. AHMET ÇAĞKAN İNKAYA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TİP FAKÜLTESİ

İnvazif Mantar Enfeksiyonlarının Takibinde Takım Çalışması DR. AHMET ÇAĞKAN İNKAYA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TİP FAKÜLTESİ İnvazif Mantar Enfeksiyonlarının Takibinde Takım Çalışması DR. AHMET ÇAĞKAN İNKAYA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TİP FAKÜLTESİ Son 20 yılda IFH sıklığı arttı Hematolojik maligniteler Kompleks hastalar ve hastalıklar

Detaylı

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde ventilatör ilişkili pnömoninin önlenmesinde bundle stratejisi

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde ventilatör ilişkili pnömoninin önlenmesinde bundle stratejisi Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde ventilatör ilişkili pnömoninin önlenmesinde bundle stratejisi Yrd.Doç.Dr. İsmail Kürşad Gökçe İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Trakeostomi ya da endotrakeal

Detaylı

Pnömokok Aşılarında Güncel Durum. 1. ULUSAL ERĠġKĠN BAĞIġIKLAMASI SĠMPOZYUMU, 19 OCAK 2014, ESKĠġEHĠR

Pnömokok Aşılarında Güncel Durum. 1. ULUSAL ERĠġKĠN BAĞIġIKLAMASI SĠMPOZYUMU, 19 OCAK 2014, ESKĠġEHĠR Pnömokok Aşılarında Güncel Durum 1. ULUSAL ERĠġKĠN BAĞIġIKLAMASI SĠMPOZYUMU, 19 OCAK 2014, ESKĠġEHĠR Polisakkarit konjuge aģılar (PCV) Polisakkarit aģı (PPSV23) Bu aģı 14 değerli polisakkarit aģının yerine

Detaylı

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON Mikroorganizmanın bir vücut bölgesinde, herhangi bir klinik oluşturmadan

Detaylı

Yoğun bakımda infeksiyon epidemiyolojisi

Yoğun bakımda infeksiyon epidemiyolojisi 1 Yoğun bakımda infeksiyon epidemiyolojisi Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum planı Yoğun bakım infeksiyonları Yoğun

Detaylı

KLL DE. kları ABD Hematoloji BD Bursa

KLL DE. kları ABD Hematoloji BD Bursa KLL DE İNFEKSİYON YÖNETİMİ Dr. Rıdvan R ALİ Uludağ Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İç Hastalıklar kları ABD Hematoloji BD Bursa KLL ile ilişkili bilgilerimizde önemli değişiklikler iklikler söz s z konusu

Detaylı

İnfeksiyon hastalıkları ve farmakoekonomi. Dr. Oğuz Reşat Sipahi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

İnfeksiyon hastalıkları ve farmakoekonomi. Dr. Oğuz Reşat Sipahi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD İnfeksiyon hastalıkları ve farmakoekonomi Dr. Oğuz Reşat Sipahi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD İÇERİK Tanım Önemi İnfeksiyon hastalıklarındaki önemi Yerel

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE MANTAR İNFEKSİYONLARINDA TEDAVİ. Dr.İbrahim ERAYMAN NEÜ Meram Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik. Mik. AD.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE MANTAR İNFEKSİYONLARINDA TEDAVİ. Dr.İbrahim ERAYMAN NEÜ Meram Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik. Mik. AD. YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE MANTAR İNFEKSİYONLARINDA TEDAVİ Dr.İbrahim ERAYMAN NEÜ Meram Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik. Mik. AD. İNVAZİV FUNGAL İNFEKSİYONLAR Artan farkındalık ve tanısal gelişmeler

Detaylı

Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD OLGU 1 53 yaşında kadın hasta Multiple Miyelom VAD 5 kür Kemoterapiye yanıt yok (%70 plazma hücreleri)

Detaylı

Antifungal Yönetimi Dr Sabahat Çeken

Antifungal Yönetimi Dr Sabahat Çeken Antifungal Yönetimi Dr Sabahat Çeken 22.02.2017 Sunum Planı 1. Stewardship tanımı 2. Antifungal yönetimi gerekli mi? 3. Antifungal yönetimi nasıl yapılmalı? 4. Karşılaşılan sorunlar 5. Öneriler Stewardship

Detaylı

Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması. Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD

Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması. Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD Transplantasyon Öncesi Alıcı ve Vericilerin İnfeksiyon

Detaylı

Kandida Enfeksiyonlarında Direnç Sorunu. Dr.Buket Ertürk Şengel Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim vearaştırma Hastanesi

Kandida Enfeksiyonlarında Direnç Sorunu. Dr.Buket Ertürk Şengel Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim vearaştırma Hastanesi Kandida Enfeksiyonlarında Direnç Sorunu Dr.Buket Ertürk Şengel Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim vearaştırma Hastanesi İnvaziv Fungal Enfeksiyonların Literatürde Rapor Edilen Oranları (%)

Detaylı

J Popul Ther Clin Pharmacol 8:e257-e260;2011

J Popul Ther Clin Pharmacol 8:e257-e260;2011 SİTOMEGALOVİRUS (CMV) Prof. Dr. Seyyâl ROTA Gazi Ü.Tıp Fakültesi LOW SYSTEMIC GANCICLOVIR EXPOSURE AND PREEMPTIVE TREATMENT FAILURE OF CYTOMEGALOVIRUS REACTIVATION IN A TRANSPLANTED CHILD J Popul Ther

Detaylı

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3 Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı Fungal Etkenler Dr. Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı SSS enfeksiyonları Mortalite

Detaylı

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Neden? Daha az yan etki Ekonomik veriler DİRENÇ! Kollateral hasar! Kinolon Karbapenem Uzun süreli antibiyotik baskısı Üriner Sistem

Detaylı

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE):

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE): Pulmoner Emboli Profilaksisi Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD m Pulmoneremboli(PE): Bir pulmonerartere kan pıhtısının yerleşmesi Distaldeki akciğer parankimine kan sağlanaması Giriş Tipik

Detaylı

İNFEKSİYON ÖNLEM. Uzm.Dr. Yeliz Karakaya İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Medicabil Yalın Sağlık Enstitüsü

İNFEKSİYON ÖNLEM. Uzm.Dr. Yeliz Karakaya İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Medicabil Yalın Sağlık Enstitüsü İNFEKSİYON ÖNLEM Uzm.Dr. Yeliz Karakaya İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Medicabil Yalın Sağlık Enstitüsü 25.03.2017 Sunum içeriği Hastane infeksiyonu tanımı Hastane infeksiyonunun maliyeti

Detaylı

Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda gelişen İnvaziv aspergillozis in kaynağı hangisidir?

Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda gelişen İnvaziv aspergillozis in kaynağı hangisidir? Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda gelişen İnvaziv aspergillozis in kaynağı hangisidir? 1. Hastane havası 2. Hastane su sistemi 3. Enfekte hastalar 4. 1+2 5. 1+2+3 6. Hiçbiri (İA çoğu kez nozokomiyal

Detaylı

Transplantasyon ve Hematoloji Hastalarında Mantar Enfeksiyonları. Dr Zayre Erturan İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Transplantasyon ve Hematoloji Hastalarında Mantar Enfeksiyonları. Dr Zayre Erturan İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD Transplantasyon ve Hematoloji Hastalarında Mantar Enfeksiyonları Dr Zayre Erturan İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD Hematoloji Hastalarında invazif fungal infeksiyonlar Risk sitotoksik kemoterapinin

Detaylı

INVAZİV FUNGAL ENFEKSİYONLU IKI LÖSEMİLİ ÇOCUKTA POSAKONAZOL DENEYİMİ. Dr. Tiraje Celkan

INVAZİV FUNGAL ENFEKSİYONLU IKI LÖSEMİLİ ÇOCUKTA POSAKONAZOL DENEYİMİ. Dr. Tiraje Celkan INVAZİV FUNGAL ENFEKSİYONLU IKI LÖSEMİLİ ÇOCUKTA POSAKONAZOL DENEYİMİ Dr. Tiraje Celkan Dr. Ates Kara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalı, Çocuk Enfeksiyon

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ NECLA TÜLEK, METİN ÖZSOY, SAMİ KıNıKLı Ankara Eğitim Ve Araştırma HASTANESİ İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji GİRİŞ Mevsimsel influenza

Detaylı

Antibiyotiklerin Kullanımının Monitörizasyonu

Antibiyotiklerin Kullanımının Monitörizasyonu Antibiyotiklerin Kullanımının Monitörizasyonu Prof. Dr. Ayşe ERBAY Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Antibiyotikler halen her gün hayat

Detaylı

Cytomegalovirus Enfeksiyonları. Prof. Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Tıbbi Viroloji Bilim Dalı

Cytomegalovirus Enfeksiyonları. Prof. Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Tıbbi Viroloji Bilim Dalı TransplantAlıcılarında Cytomegalovirus Enfeksiyonları Prof. Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Tıbbi Viroloji Bilim Dalı 1 Sunum Planı Enfeksiyonların transplantasyon

Detaylı

KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI. Dr. Selda SAYIN KUTLU Pamukkale Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI. Dr. Selda SAYIN KUTLU Pamukkale Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI Dr. Selda SAYIN KUTLU Pamukkale Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Mantar ve yabancı cisim infeksiyonları Mantar biyomateryaller Yabancı cisim infeksiyonları

Detaylı

Febril Nötropenide Rehberlerle Antifungal Tedavi. Dr.Hava YILMAZ

Febril Nötropenide Rehberlerle Antifungal Tedavi. Dr.Hava YILMAZ Febril Nötropenide Rehberlerle Antifungal Tedavi Dr.Hava YILMAZ 08.12.2012 Rehberler Rehberler IDSA ECIL NCCN ESCMID ESMO ECIL (European Conference on Infections Leukemia ) IDSA ( Infectious Diseases

Detaylı

ESCMID Kandida Kılavuzu Nötropenik Olmayan Hastalar

ESCMID Kandida Kılavuzu Nötropenik Olmayan Hastalar Prof. Dr. Murat AKOVA Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi ANKARA 21 Mayıs 2013 Salı Saat: 12 15 ESCMID Kandida Kılavuzu Nötropenik Olmayan

Detaylı

Antiseptik içeren banyolar. Dr.Çiğdem Kader Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD,Yozgat

Antiseptik içeren banyolar. Dr.Çiğdem Kader Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD,Yozgat Antiseptik içeren banyolar Dr.Çiğdem Kader Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD,Yozgat Modern cerrahi teknikler Yara enfeksiyonu patogenezinin daha ayrıntılı

Detaylı

KANSER TEDAVİSİNDE ANTİMİKROBİYAL PROFİLAKSİ. Dr. Hamdi AKAN Ankara Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

KANSER TEDAVİSİNDE ANTİMİKROBİYAL PROFİLAKSİ. Dr. Hamdi AKAN Ankara Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı KANSER TEDAVİSİNDE ANTİMİKROBİYAL PROFİLAKSİ Dr. Hamdi AKAN Ankara Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Pro.phy.lax.is ˌprōfəˈlaksəs KÖKEN 19. yüzyıl: modern Latin pro- 2 [önce] + Yunanca phulaxis koruma

Detaylı

Invazif Fungal Enfeksiyonlarda Serodiagnoz Prof Dr Zekaver Odabaşı

Invazif Fungal Enfeksiyonlarda Serodiagnoz Prof Dr Zekaver Odabaşı Invazif Fungal Enfeksiyonlarda Serodiagnoz Prof Dr Zekaver Odabaşı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İFİ Diagnostik Yöntemler Chandrasekar P, Eur J Hematol, 2010 GALAKTOMANNAN TESTİ Double sandwich -

Detaylı

YILIN SES GETİREN MAKALELERİ DR.ESRA TANYEL OMÜ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

YILIN SES GETİREN MAKALELERİ DR.ESRA TANYEL OMÜ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YILIN SES GETİREN MAKALELERİ DR.ESRA TANYEL OMÜ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Amaç: Antibiyotik ilişkili diarede etken olan C.difficile infeksiyonunun tedavisinde kullanılan vankomisin

Detaylı

Febril Nötropenik. Hastada Tanı ve Tedavi Yaklaşı Gaziantep Dr. Mustafa Pehlivan Gaziantep ÜTF Hematoloji BD

Febril Nötropenik. Hastada Tanı ve Tedavi Yaklaşı Gaziantep Dr. Mustafa Pehlivan Gaziantep ÜTF Hematoloji BD Febril Nötropenik Hastada Tanı ve Tedavi Yaklaşı şımları Gaziantep 2008 Dr. Mustafa Pehlivan Gaziantep ÜTF Hematoloji BD Gaziantep Üniversitesi Hastaneleri (+Onkoloji Hastanesi) 800 yatak / 5 milyon nüfus

Detaylı