Benim için gönüllü sosyal yıl...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Benim için gönüllü sosyal yıl..."

Transkript

1 22 GÖNÜLLÜ SOSYAL YIL Benim için gönüllü sosyal yıl......bir büyüteç gibi. Artık herfleyi çok daha net görüyorum. (Carola, 19 yaflında)...bir ayna gibi. Kendimi seyrediyorum ve kendimi daha iyi tanımaya baflladım. (Christina, 19 yaflında)...bir oktur. Çünkü ok gitmek istedi i yönü biliyor. Ben de biliyorum artık. (Bianca, 17 yaflında)...bir kaktüs gibi. Tecrübeler ediniyorum, içime alıyorum ve daha sonraları bunlardan mutlaka faydalanaca ım. (Carina, 19 yaflında)

2 GÖNÜLLÜ SOSYAL YIL 23 Yardım etmek, bakım sa lamak, bakmak Hastane, yafllılar evi, engelliler tesisi bunlar en bafltan beri klasik faaliyet alanlarıydı. Günümzde hala birçok genç, özellikle genç kadınlar, gönüllü sosyal yılı boyunca bu alanlarda çalıflmaktadırlar. Birçok genç için FSJfaaliyeti baflka bir dünyaya açılan bir pencere gibidir. 1,80 metrelik boyu ile Lena bir, iki yıldır aynı yafltaki erkeklerin boyunu aflmıfltır. Ve son yılda daha da boyu uzamıfltır, ancak bu büyüme santim yerine Lena nın kiflili inde olmufltur. Kendime daha fazla güveniyorum ve çok de iflik bir sorumluluk duygusu hissediyorum, 19 yaflındaki Lena, Epilepsi hastaları için rehabilitasyon merkezinde geçirdi i bir gönüllü yılın ardından kendini böyle ifade etmektedir. Lise den sonra hemen üniversiteye bafllamak istemiyordum. Bir yıl için yeni birfleyler ö renmek bunu güzel olarak hayal ettim, diye hatırlıyor Lena. Ardından 9 uncu sınıfta yaptı ı 14 günlük stajı aklına geldi. Bu staj boyunca engelliler tesisinde çalıflmıfltı. Bu gerçekten çok güzeldi, ama iki hafta çok kısa geldi ve aslında amacım üniversite e itimimi bu yönde yapıp yapamayaca ım ö renmekti. Lena bir yıllık sosyal hizmetini bu flekilde açıklamaktadır.

3 24 GÖNÜLLÜ SOSYAL YIL Meydan okumayı karflılamak Böylece genç kadın Dresden flehrinde bulunan ve Königsbruck kasabasının yakınında çok sayıda engelliler tesisi yöneten Diyakonik Birli i ne baflvurmufltur. En bafltan bafları ile girdi ve Kleinwachau Epilepsi merkezi yaflama alanında hizmete bafllamıfltır. Tecrübeli çalıflanlar ile kısmen akli dengesi bozuk on kadına bakmıfltır. Kendi ailemden engelli olmanın ne demek oldu unu biliyordum küçük üvey kızkardeflim günde 24 saat bakıma ihtiyaç duyuyor. Ama engelli olmayı bu kadar yakından yaflamak benim için yeni ve çok zor bir tecrübe idi, diye anlatıyor Lena. Ancak bu sorunu aflmaya ve sadece ifl korkularını aflmakla kalmayıp kendini deneyimli bakım ekibine entegre etmekti amacı. Bu kolay de ildi, çünkü bazı bakıcılar tüm ifl hayatlarını istasyonda geçiriyorlar ve gençlere karflı önyargılı olabiliyorlar, diye hatırlıyor Lena. Ancak pes etmek Lena nın hiç aklına gelmemifl, çünkü bu on kadını her geçen gün daha çok sevmeye bafllamıfl. Lena (sa da) gönüllü sosyal yılından sonra engelli insanlar ile ilgili bir mesleki hayata karar verdi.

4 GÖNÜLLÜ SOSYAL YIL 25 Örne in çok etkildendi im bir kadın vardı. 60 yıldır bu Reka merkezinde yaflıyordu. Hizmete yeni baflladı ımda ona bir gezi esnasında eflilik ettim. Birden bana Dresden deki savafl anılarını anlatmaya baflladı, Nazi lerden diyakonislerle birlikte buraya, Kleinwachau a nasıl kaçtı ını anlatmaya baflladı. Bu Lena için çok önemli bir durum haline geldi. O zamandan beri engellilere karflı olan ön yargıların gerçekten insanın içindekini görememeye neden oldu una inanıyor. Ve Lena, bu tecrübe sayesinde engelli insanlara bakarken onların yerine herfleyi yapmak anlamına gelmedi ini anladı. Hayır, onları birey olarak algılamalıyız ve onları teflvik etmeliyiz. Sosyal iliflkiler çok önemlidir: okumak, beraber kutlamak veya yürüyüfle çıkmak gibi. Bir ay sonra Dresden de bulunan Protestan yüksek okulunda sosyal pedagoji e timine bafllayacak. Lena kendini gönüllü sosyal yılından sonra, e itimi ve engelli insanlarla olan meslek hayatı için hazır hissediyor. fiimdi bir yıl Epilepsi hastası bir kadın ile yafladım ve her gün yardıma ihtiyacım olmadı ı ve sa lıklı oldu um için seviniyorum. Ama aynı derecede de yardım etmek isteyen insanların varlı ını önemli buluyorum.

5 26 GÖNÜLLÜ SOSYAL YIL Tecrübe raporu Nicole Gençlik çiftli inde FSJ FSJ ye girme kararını özellikle gençler ile olan ifller hakkında bilgi edinmek için verdim. Çünkü gelecekte bu tür bir ifl hayal ettim. Gençlik çiftli indeki görevlerim çok de iflik olabiliyor. Ev ifllerinden, hayvan bakımına, tarımsal ifllere ve özellikle gençlerle ilgilenmek. Orada en büyük sorunu, çocukları herhangi bir fley için motive etmek oluflturdu. Genel olarak iki e itimcimiz ile aynı vardiyalara sahibim ve bana çok sorumluluk veriliyor. fieflerimden bana verilen güven bir taraftan bana özgürlükler veriyor ve beni sevindiriyor ancak bazen bunun altından kalkmak her zaman kolay olmuyor. FSJ daki ilk altı ayımda de iflik geçmifllere sahip insanlar, de iflik dünya görüflleri ve kendim hakkında çok fley ö rendim. Çocuklar ile aramda güvenin olufltu unu seyretmek ve bazen de gerçekten zor ve sert koflullar altında geçen geçmiflleri hakkındaki sohbetlerimizde benimle birçok konuyu paylaflıyorlar. Ders alarak daha iyi bir not alma iste i veya güzel bir kahkaha duydu umda çok seviniyorum ve iflimin ne kadar önemli oldu unu görüyorum.... Kaynak: (Faaliyet yeri: Jugendhof Taarstedt, Dörpstraat 1, Taarstedt)

6 GÖNÜLLÜ SOSYAL YIL 27 Berlin den Lisa FSJ ye nasıl geldim Yaflamda büyük bir yön bulma sorunu ile baflladı. 19 yaflındayken liseyi bitirdim ve de iflik üniversitelere psikoloji e itimi için baflvurdum. yi not ortalamama ra men dokuz yıla kadar bir bekleme süresi verildi bana. Çok fazla istemeyerek Alman Filolojisi okumaya baflladım. fl hayatımın sonuna kadar metinlerle çalıflmak istemiyordum. Ayrıca e itim süresinde okumaktan aldı ım zevk de geçti. Bunlara ek olarak da bu dalda gelecekte meslek edinme olana ı da son derece düflüktür. Ardından sosyal yıl için baflvurdum Havada kalan bir fley de il, trendi yakalıyor: Mecklenburg/Hamburg baflrahipli i gönüllüleri. ve alındım. Özellikle sosyal alanda çalıflmak istiyordum, çünkü insanlar ile çalıflmak hofluma gidiyor. Di er taraftan da hassas bir yapım var ve kendimi zor kabullendirenlerdenim. Acaba yafllılar evinde çalıflmak benim için do ru mu? Hastanede çalıflmak istemiyordum, çünki çocukken de kan görmeye dayanamıyordum. Alzheimer hastaları: hafıza zayıfladı ında dünya ile olan iletiflim kesilmek zorunda de il. Eller dilin artık ifade edemedi ini hissedebilir.

7 28 GÖNÜLLÜ SOSYAL YIL Gençken yafllılı ı veya hastalı ı düflünmüyoruz. FSJ da gençler bu konu ile de ilgileniyorlar. Baflta benim için gerçekten zordu. Kısmen on yıldır birlikte çalıflanlar arasına geldim ve daha önce hiç çalıflmamıfltım. lk haftaları geçirmek için gerçekten savaflmanız gerekiyor. Baflta çok fazla yeni konuyu akılda tutmak gerekiyor, en azından bende bu bir süre sürdü. Sanıyorum ilk zamanlarda yardım edemedi miz için ayak altında dolaflıyorduk. Herfleyi sormamız gerek, denetlenmemiz gerek ve çalıflanlar için fazladan ifl anlamına gelen çok fleyi yanlıfl yapıyoruz. Bu bafllangıçta benim için çok moral bozucuydu. Niyetiniz herfleyi iyi ve do ru yapmak ama kendinizi fazlalık gibi hissediyorsunuz. Buna ek olarak iflin kendisi de flok edebilir. Yafllılar evine geldi imde birçok yafllı insanın tuvaletlerini tutamadıklarını bilmiyordum ve ço u zaman tuvalete gitmeleri gerekti ini bile hissetmediklerini de bilmiyordum. Ayrıca yafllılıkta insanların aklının karıfltı ını da bilmiyordum. Sanırım bunun nedeni de toplum bu sorunları yok sayması. Bir yıl çabuk geçiyor DRK Nordrhein bu posterler ile gönüllü sosyal yıl için reklam yapıyor.

8 GÖNÜLLÜ SOSYAL YIL 29 Hiç kimse yafllı ve hasta olmak istemiyor ve bu konuya da de inmiyorlar. nsana, gençken bu konu ile ilgilenmek zor geliyor. Benim için biraz zor bafllamasına ra men bu yıl hayatımın en güzel ve önemli yıllarından biriydi. Birkaç gün sonra dolabımı boflaltırken çok üzülece im. Arkadafllarım bana neyi bu kadar çok sevdi imi soruyorlar. Bu zor ifl, vardiyalı görev, o kadar acı ve ölüm, nesi hofluna gitti? Çünkü gerçekten önemli bir ifl yaptı ımı hissediyordum ve durumu kötü olan insanlar için hayatı biraz güzellefltiriyordum. Yafllılık evindeki insanlar bir gülümseme, biraz ilgi ve her ufak hareket için çok minnettarlar. Bu evin aile havası var. Zamanla yafllı insanları çok iyi tanıyorsunuz ve en azından ben onları sevmeye de baflladım. Aileleri ile ilgileniyorsunuz ve bütün çalıflanlar yo un bir iflbirli i halindeler. Artık hofluma gideni ve gelecekte ne yapmak istedi imi biliyorum. Bu yılın hemen sonunda hasta bakıcısı e itimine bafllayaca ım. Kan gördü ümde artık midem bulanmıyor. Kaynak: Güçlü bir yıl Hessen eyaletinde FSJ dan sorumlular, internet ana sayfa:

Yeni olan nedir? Kim ne yapıyor?

Yeni olan nedir? Kim ne yapıyor? 16 K M, NASIL, NE? K M, NASIL, NE? 17 FSJ/FÖJ Yeni olan nedir? Kim ne yapıyor? Gönüllü sosyal yıl 1964 yılından beri mevcuttur, gönüllü çevre yılı ise 1993 yılından beri faaliyet göstermektedir. Emek vermeye

Detaylı

S V L H ZMET YER NE FSJ VEYA FÖJ

S V L H ZMET YER NE FSJ VEYA FÖJ 52 S V L H ZMET YER NE FSJ VEYA FÖJ S V L H ZMET YER NE FSJ VEYA FÖJ 53 Siviller hizmetliler için yeni olanaklar 1 A ostos 2002 tarihinden beri, onaylanmıfl askeri hizmetini yerine getirmeyi reddedenler

Detaylı

Amac m z gelece in toplum liderlerini yetifltirmek

Amac m z gelece in toplum liderlerini yetifltirmek Dr. Yeflim Toduk Akifl Amac m z gelece in toplum liderlerini yetifltirmek bu ay gençlerin örnek almas n istedi im bir toplum liderini tan tmak istiyorum. ar hareketi baflkan h. ural aküzüm 1994'te kurulan

Detaylı

Isviçredeki bayanlar için bilgilendirme defteri. Hamilelik ve Anne olmak. Türkçe Turc Türkisch

Isviçredeki bayanlar için bilgilendirme defteri. Hamilelik ve Anne olmak. Türkçe Turc Türkisch Isviçredeki bayanlar için bilgilendirme defteri Hamilelik ve Anne olmak Türkçe Turc Türkisch Önsöz Bu broflür hamilelik, do um ve lohusalık üzerine bilgileri kapsıyor ve ayrıca size ve ailenize isviçre

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK VE BİRLİKTE YAŞAM ÜZERİNE BİR İSRAİL DENEYİMİ: SADAKA REUT / KARDEŞLİK Özgür Akarsu 02.01.2007 Sadaka Reut, İsrail de 1980 lerden beri topluluklar arası diyalog imkânlarını geliştirmeyi

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i Dr. Yeflim Toduk Akifl fiu Ç lg n Türk ler lik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i lik, yönetimin oldu u her dönemde, askeriyede, siyasette bin y ld r tart fl lan, üzerine pek çok araflt rma yap lan, hakk

Detaylı

De iflimin Liderli i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi

De iflimin Liderli i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi Dr. Yeflim Toduk Akifl De iflimin li i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi Örgütsel de iflim için olmazsa olmaz, liderdir. ise ekibi ile var olur. Vizyonunu, ekibi ile bütünlefltirerek, onlarla ortak

Detaylı

zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi

zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi 44 GENÇ M MARLAR zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi KEND N YEN DEN ÜRETME, BULUNDU U YER SORGULAMA VE MESLEK GEL fi M N ARAÇLARINDAN B R OLARAK YARIfiMA YI TERC H EDEN GENÇ B R M MARLIK OF S NOT M MARLIK.

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek Dr. Yeflim Toduk Akifl Sonuç Getiren lik Mütevaz ve Sevilen Yönetici Olmak Bir lidere sayg duyup, hayran olmak yeterli midir? Yoksa kalplere taht kurmas ve sevilmesi mi gereklidir? Bir liderin baflar s

Detaylı

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* *

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * BEYO LU ÜZER NE ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * EFE KORKUT KURT: Beyo lu Bölgesi yüzy llard r stanbul un en dinamik, hareketli ve sürekli de iflim geçirmifl bir bölgesi. Son 100-150

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

M E R Y E M UZERLİ ÜNLÜ OLMAK BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL

M E R Y E M UZERLİ ÜNLÜ OLMAK BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL ELLEKAPAKRÖPORTAJ M E R Y E M UZERLİ ÜNLÜ OLMAK BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL Türkiye, Meryem Üzerli yi Muhteşem Yüzyıl daki rolüyle tanıdı. Ama kocaman gülümsemesiyle ve pozitif enerjisiyle sevdi. Ülkeyi ani

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki?

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal ö rencilerin baflar s son birkaç y ld r çeflitli ülkelerde araflt rma konusu... Finlandiyal çocuklar niçin bu kadar zeki? Uluslararas testlerde Finlandiyal

Detaylı

Filantropi Seminerleri. "Başrolde Ödüllü Kadınlar Var"

Filantropi Seminerleri. Başrolde Ödüllü Kadınlar Var Filantropi Seminerleri "Başrolde Ödüllü Kadınlar Var" Seminer Deşifresi 11 Aralık 2014 Sabancı Center, Hacı Ömer Konferans Salonu İstanbul Konuşmacılar: Sheryl WuDunn, Pulitzer Ödüllü Gazeteci, Half The

Detaylı

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Hülya Sözlü/ Çocuk yuvas müdürü SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 88 say l yasa gere i kurulmufltur.

Detaylı

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz SAYFA 01 GÜLLÜ geliyor GÜLLÜ Bursa Merinos, Bucaspor ve Dinarsu Bayan futbol tak mlar n n kadrolar na katmak için kap s n afl nd rd klar 13 yafl ndaki Güllü Türel "Manisa dan baflka yerde futbol oynamam"

Detaylı

Sayın misafirler ve sevgili Boğaziçililer,

Sayın misafirler ve sevgili Boğaziçililer, Sayın misafirler ve sevgili Boğaziçililer, Ben mezun olalı topu topu 11 sene oldu. Bu kadar kısa sürede size öğüt verecek kadar bilgi ve tecrübe edindim mi emin değilim. Ama kendime ilk başta çizdiğim

Detaylı

MEZUN OLDUM, İŞE GİRDİM; AMA HALEN ÜNİVERSİTEMİ ÇOK ÖZLÜYORUM.

MEZUN OLDUM, İŞE GİRDİM; AMA HALEN ÜNİVERSİTEMİ ÇOK ÖZLÜYORUM. MEZUN OLDUM, İŞE GİRDİM; AMA HALEN ÜNİVERSİTEMİ ÇOK ÖZLÜYORUM. Rennan, kamu bankalarıyla özel bankaların ne gibi farkları var? Öncelikle güven farkı oldukça fazla. İnsanlar kamu bankalarına daha çok güveniyor.

Detaylı

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır ACIMAK YOK! Havaland ölüm makineleri Bir gece ans z n uykunun En kör saatinde gelerek çald lar hayatlar yaflamdan Bombalar, bombalar, bombalar... Gece ile gündüz içiçe yaflan yor fiimdi buradaki zamanda

Detaylı

ALTIN KALPLİ ÖĞRETMENİM

ALTIN KALPLİ ÖĞRETMENİM ALTIN KALPLİ ÖĞRETMENİM Bu zamana kadarki okul hayatım boyunca birçok öğretmenim oldu. Şu an düşündüğüm zaman, aslında her birinden bir şeyler öğrendiğimi ve her birinin hayatımın şekillenmesinde azımsanmayacak

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI YAZARLAR M. Sadık ARSLAN Emine GENÇ Niyazi KAYA Hikmet AZER DEVLET K TAPLARI B R NC BASKI Devlet Kitaplar Müdürlü ü - Ankara, 2008 M LLÎ E T M BAKANLI I

Detaylı

Sayın Bakan, Çok De erli Ba kanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, Basınımızın De erli Temsilcileri,

Sayın Bakan, Çok De erli Ba kanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, Basınımızın De erli Temsilcileri, Sayın Bakan, Çok De erli Ba kanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, Basınımızın De erli Temsilcileri, Tüm Katılımcıları ben de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Özellikle Dı Ticaret Müste arlı ı nın destek

Detaylı

K i z l a r ç n TANRI YA MAN

K i z l a r ç n TANRI YA MAN K i z l a r ç n TANRI YA MAN Tek gerçek, Tanr olan seni ve gönderdi in sa Mesih i tan malar d r. Yuhanna 17:3 Benim ad m BEN TANRI NIN B R ÇOCU UYUM Cennetteki Baba n n beni sevdi ini biliyorum ve ben

Detaylı

Kendi De erlerimizi Bilirsek, Evrensel De erleri de Biliriz! Timur Karaçay / tkaracay@baskent.edu.tr

Kendi De erlerimizi Bilirsek, Evrensel De erleri de Biliriz! Timur Karaçay / tkaracay@baskent.edu.tr Kendi De erlerimizi Bilirsek, Evrensel De erleri de Biliriz! Timur Karaçay / tkaracay@baskent.edu.tr Cemal Koç 1941 de Bulgaristan n K rcali sanca nda do du. Bilinen büyük göç s ras nda Cemal in ailesi

Detaylı

LOSS PREVENTION MANAGEMENT. Sayı 12 - Mart 2015. Zaman En Önemli Maliyettir. Hüsnü GÜRELİ - BAKER TILLY GÜRELİ Yönetim Kurulu Başkanı

LOSS PREVENTION MANAGEMENT. Sayı 12 - Mart 2015. Zaman En Önemli Maliyettir. Hüsnü GÜRELİ - BAKER TILLY GÜRELİ Yönetim Kurulu Başkanı LOSS PREVENTION MANAGEMENT Sayı 12 - Mart 2015 Zaman En Önemli Maliyettir Hüsnü GÜRELİ - BAKER TILLY GÜRELİ Yönetim Kurulu Başkanı Zaman En Önemli Maliyettir BAKER TILLY GÜRELİ, kurulduğu 1984 yılından

Detaylı

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü Dr. Yeflim Toduk Akifl Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü iflbir ile reklam ve iletiflim sektörünün türkiye deki

Detaylı