ryfilna SIDAS MEDYA Obez Hastalann Grda Gi.ivenli$i Konusundaki Bilgi Di,izeyleri ve Giiriigleri ile llgili Bir Qahgma 6zet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ryfilna SIDAS MEDYA Obez Hastalann Grda Gi.ivenli$i Konusundaki Bilgi Di,izeyleri ve Giiriigleri ile llgili Bir Qahgma 6zet"

Transkript

1 SDAS MEDYA ryfilna Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi Akademik Grda 7(1) (2009) Aragtrrma Makalesi / Research Paper g Obez Hastalann Grda Gi.ivenli$i Konusundaki Bilgi Di,izeyleri ve Giiriigleri ile llgili Bir Qahgma i 6zet Tomris Altu$', Cande$er Yilmaz', Perihan Kendircil 'Ege Universitesi, Mtihendislik Fakiiltesi, Grda Mtihendisligi Boltimri,35100 Bornova, izmir 'Ege Universitesi, Trp Fakriltesi, Dahili Trp Bilimleri Bolijmri, Bornova, izmir!-posta: Ege Obez Hasta Derne$i tiyesi 128 ttiketicinin grda grivenligi konusundaki bilgi ve gorriglerinin saptanmasr amacr ile gergeklegtirilen anket galrgmast sonucunda katrlrmcrlarrn yalntzca % 1S'inin konu ile ilgili egitim aldrklarr; % 67'sinin "grda gi.ivenli$i" kavramtnt tanrmlayabildikleri; sattn almada en fazla son kullanma tarihine dikkat ettikleri; son kullanma tarihi olmayan tirtinleri gtivenli bulmadtklarr (% 56) saptanmrgtrr. Agrkta satrlan r.irr.inlerden enfazla bakliyatlarrn (% 32) triketildigi; ttiketilmek istenilmeyen tirtinlerin bagrnda ferment et tirrinleri (% 14.8)'nin geldigi; bazr r.irtinlerin ttiketilmemesindeki en onemli nedenin katkt maddeleri igermeleri (%34) oldugu anlagrlmrgtrr. Katrlrmcrlarrn % 66'sr tavuk-hindi etini, % 34'rj dana etinitercih ettiklerini; o/o67'si ytiksek kolesteroligeriginedeniile krrmrzretin saglrk riskine neden oldugunu bildirmiglerdir. Katrltmctlartn % 43't diyetetik-diyabetik grdalarr, % 48'si ise light grdalarr grivenli bulduklarrnl; % 40't taflandrrrcr kullandtklarln\o/o 54'i Canderel (aspartam)'itercih ettiklerini belirtmig; diyetetik-diyabetik grdalann triketimi ile ortaya grkan en onemli toksik semptomlartn mide problemleri, ditiretik etki ve ishal oldulu bildirilmigtir. Qalrgmada katrlrmcrlarrn % 76'srnrn ttikettikleri grdalarrn gtivenligi konusunda kugkularr oldugu gozlenmigtir. Anahtar Kelimeler: Grda glivenligi, Obezite, Ttiketici aragtr rmasr ABSTRACT A Study on Conceptions and Attitudes of Obese Patients towards Food Safety This study was performed by interviewing 128 consumers from the Aegean Association of Obese Patients to determine consumer conceptions and attitudes towards food safety. The results indicated that only 15%of consumers received instructions on food safety, and 67% were accustomed the definition of "food safety" concept. Respondents were aware of the importance of expiration date on food packages, and products without expiration date were considered unsafe by the 56% of consumers. The most frequently purchased food product from open markets was legumes (32%). Fermented meat products on open markets were avoided by about 15% of the consumers, and main reason for this avoidance was reported as the presence of food additives (34o/o). The ratios of consumers who preferred poultry meat and red meat were 66% and 34%, respectively. The ratio of consumers who thoughthat red meat causes health risks because of its high cholesterol content was 67%. Dietetic-diabetic and light foods were considered safe by the 43o/o and 48% of the respondents, respectively while 40% declared the use of sweeteners and 54o/o preferred Canderel (aspartame). The major toxicity symptoms observed by the consumption of light, dietetic-diabetic foods were stated as abdominal disorders, diuretic effects and diarrhea. Seventy six percent ofthe respondents had concerns aboutthe safety ofthe foods thatthey consume. Key Words : Food safety, Obesity, Consu mer survey

2 cinig T. Altug, C.Yrlmaz, P. Kendirci Akademik Grda 7(1) (2009) sa$lrkla ilgili faktorler (vitaminler, kalori de$erleri, karbonhidratlar, yaglar, kolesterol ve geker igeri$i), yasal Ttirk Grda Kodeksi Yonetmeli$inde "grda gtivenilirligi" drizenlemeler (pestisit kalrntrlarr, balrk ve ithal grda kontro[i terimi "grda maddelerinin her t0rltl bozulma ve bulagma ve grdalarrn sa$lrk agrsrndan etiketlenmesi), aldatrcr etkeninden uzaklagtrrrlarak ttiketime uygun olmasr" uygulamalar (do$al olarak olugan toksinler, alerjiye neden olarak ifade edilmektedir [1]. Bu durumda guvenli grda, olan do$al grda bilegenleri ve saglrklr olarak reklamr yaprlan "amaglandr$r bigimde hazrrlandr$rnda ve triketildi$inde kilo azaltrcr diyetler) ve bilgilendirme konularr (depolarda, sa!lr$a zarar vermeyen grda" olarak tanrmlana marketlerde ve restoranlarda detaylr bilgilerin haztr bilmektedir. Grda grivenli$inin saglanmasrnda bulunmasr) olarak srralanmrgtrr [5]. ttlketicinin de onemli bir rohi bulunmaktadrr. Yanlrg kullanrm veya hazrrlama en grivenli grdayr bile ttiketim izmir'de gergeklegtirilen bir anket galrgmasrnda 10 farkh igin uygun olmayan bir duruma getirebilmektedir. sosyoekonomik gruptan (ev hanrmr, doktor, eczacr, grda tireticisi, grda mrihendisli$i ogrencisi, lise o$rencisi, lise Grda grivenligi beslenme ve obezitenin iligkisilk kez o$retmeni, bankacr, igqi ve mrihendis) toplam 400 adet 1992 yrlrnda Birlegik Grda Tarrm Orgutti/ DUnya Sa$lrk ttlketicinin grda gtivenli$i konusundaki bilgi ve gortiglerinin Orgritu (FAO/WHO) uluslararasr beslenme belirlenmesi amaglanmrgtrr. Qalrgma sonucunda konferansrnda 159 r.ilke tarafrndan Ulusal Beslenme katrlrmcrlarrn grda guvenli$i kavramrnr bildikleri ve oneminin Eylem Planlarrnrn (Nutritional Plans of Action on farkrnda olduklarr; grda satrn almada enfazla son kullanma Nutrition-NPAN) tavsiye edilmesiylele alrnmrg; grda tarihine dikkat ettikleri; son kullanma tarihi gegmig grdanrn gtivenli$i ve sa$lrklr yagam biqimleri (obeziteye kargr bozularak sa$lr$a zararlt hale gelecegini d0grindtikleri; onlem alrnmasr dahil) NPAN'nin iki eylem alanr olarak lizerinde son kullanma tarihi bulundugu igin ambalajlr saptanmrgtrr yrlrnda da WHO ve tiye rilkeler grdalarrn grivenli oldu$una inandrklarr; en tehlikeli grda katkr tarafrndan grda giivenli$inin esansiyel toplum sa$lr$r maddelerinin ise grda boyalarr oldugunu d0grindtikleri fonksiyonu olarak ele alrnmasr kararlagtrrrlmrgtrr [2]. saptanmrgtrr. Tr.iketiminden en lazla kagrnrlan grda gruplarrnrn kolalr igecekler ve sosis-salam gibi ferment et Amerika Birlegik Devletleri (ABD)'de ttiketicilerin grda urrinleri oldu$u; alkol[] igkilet ambalajsrz grdalar, margarin, grivenli$i bilgileri ve evde yemek hazrrlama hormonlu meyve ve sebzeler, ketgap, fast food ve alrgkanhklarrnrn aragtrrrlmasr amacr ile gergeklegtirilen dondurulmugrda rirrinlerinin de tuketilmek istenilmedigi bir anket galrgmasr sonucunda trlketicilerin grda gozlenmig ve bu tip grdalarrn triketilmemesinin en onemli grivenliqi e$itimine ihtiyaglarr oldu$u ve bu e$itim nedeninin katkr maddeleri igermeleri oldugu belirlenmigtir. programlarrnrn 35 yag altrnr hedefleyerek yaprlmasr Ayrrca katrlrmcrlarrn briytik gogunlu$unun diyetetik-diyabetik gerektili ifade edilmektedir [3]. CMF&Z Public Relation tirrinlerin giivenli oldu$unu, seralarda yetigen meyve ve tarafrndan yaprlan bir bagka aragtrrmada ise ABD'deki sebzelerin ise hormon igerdigini drigrindrikleri saptanmrgtrr. radyo editorlerinin % 62'sinin, tiiketicilerin ise % 68'inin Soz konusu galrgmada triketicilerin grda katkr maddeleri, grda gtivenligi ile ilgili mevcut kurallarrn kabul edilebilir hormonlar ve grda grivenli$ini etkileyebilecek tehlikeler oldulunu drigtindtikleri ifade edilmektedir. Sdz konusu konusunda bilgilendirilmeleri gerekti$i ifade edilmektedir [6]. galrgmada, grda gtivenli$inin algrlanmasrnrn bireyler arasrnda farklrlrk gosterdigive triketicilerin % 80'inin grda Gtivenli grda riretimi, risk anlayrgr ve grda riretimi g0venliginin gok onemli oldugunu, editorlerin % 57'sinin uygulamalarr ile ilgili bilgi ve gor0glerin belirlenmesi ise halkrn bu konu rizerinde f azla durdugunu amacryla Jamaika'da yagayan ev sahipleri arasrndan 3 farklr drigiindtikleri belirtilmektedir. Aragtrrma sonuglarrna sosyo-ekonomik grubu temsil etmek rizere segilen 110 kigilik gore grda grjvenli$i ile ilgili en gok merak edilen konularrn bir ttiketici grubuna 1999 yrlr Ocak-Mart aylan araslnda ise editorler agrsrndan srrasr ile grdalarrn ya$ iqeriqi, anket galrgmasr uygulanmrgtrr. Qalrgma sonucunda grivenli igme suyu, sodyum igeri$i, grda tiretimi ve ttlketicilerin grivenli grda riretimi ile ilgili yeterli bilgiye sahip bakteriler; ttiketiciler agrsrndan ise grivenligme suyu, olduklarr, ancak satrn aldrklarr grdalarrn dondurma ve gozme grda tiretimi, bakteriler, grdanrn iglenmesi, pestisit iglemlerini yanlrg uyguladrklarr belirlenmigtir. Grdalarrn kalrntrlarr ve ya$ igeri$i oldugu ifade edilmektedir [4]. temizli$i, gtivenligi, hijyenik kogullarda tiretimi ile ilgili kugkularrnrn bulunmasrna ra$men bu konuda herhangi bir Ttiketicilerin grda gtivenli$i konusundaki tepkileri, saglrk kuruluguna veya Sa$lrk Bakalr$r'na bagvurmadrklarr grivenligi etkiledigini drigrindrikleri spesifik faktorlerin saptanmrgtrr. Qalrgmadan elde edilen bulgular belirlenmesi amacryla 360 kigiye uygulanan bir anket do$rultusunda, grda grlvenli$i halk e$itim merkezlerinin galrgmasr sonucunda grda gtivenli$ini etkiledi$i kurulmasr ve grda gtjvenligi konusunda halkrn drigrintilen 6 faktortln istatistiksel olarak onemli drizeyde bilinglendirilmesinin onerildigi ifade edilmektedir [7]. oldu$u saptanmrgtrr. Soz konusu faktorler kimyasal kullanrmr (yapay boyalar, pestisit kalrntrlarr, hormonlar, Rusya, Danimarka ve Norveg'te grda grivenli$ine kargl koruyucular, rgrnlanmrg grdalar, grdalann agrrr iglenmesi grivenin saptanmasr amacr ile gergeklegtirilen bir galrgmada ve plastik ambalajlar), bozulma faktorleri (restoran katrlrmcrlarrn grda grivenli$i konusundaki gorriglerinin sanitasyonu, uzun omtir[i grdalar, pastorize grdalar, gegitlilik gosterdigi ve rilkelerindeki grda g0venli$i ile ilgili dondurularak hazrrlanmrg grdalar, yetersiz grda igleme, galrgmalann yeterli oldu$unu en az Rus triketicilerin, en fazla mikrobiyolojik bulagma ve besinsel dengesizlikler), ise Norveg'li trlketicilerin dtigundrikleri saptanmrgtrr.

3 T. Altu$, C.Yrlmaz, P. Kendirci Akademik Grda 7('l) (2009) t ll i Qalrgmada, triketicilerin gtdagtivenli$ine kargt MATERYALVEYoNTEM tepkilerinin ulusal grda kontrol otoritelerinin performansrna ve marketlerin grda kalitesini koruma Ti.iketici Gruplarr mekanizmalarrna ba$lr oldu$unun deneysel olarak kanrtlandr$r ifade edilmektedir [8]. Bu galrgmada, Ege Obez Hasta Dernegi riyesiolan 128 katrlrmcr ile anket galrgmasr gergeklegtirilmigtir. Ege Universitesi bunyesinde kurulmug olan Ege Obez Hasta Derne$i'nin galrgmalarrnrn onemli bir boltlmtinti Ytintem dernek riyelerinin bilinglendirilmesi olugturmaktadtr. Dernek, obezite ve obeziteye iligkin konularda gegitli T.C. Bagbakanlrk Devlet istatistik Enstitiisii ile yaprlan kongre, kurs ve bilgilendirme toplanttlart dtizenleyerek gorrigmeler sonucunda olugturulan anket formlarr kargrlrklr riyelerini bilgilendirmektedir. Bu galtgmada Ege Obez gorrigmeler yaprlarak obez hastalara sunulmugtur. Hasta Derne$i riyelerine "Grda Grivenli$i" anket Qalrgmada kullanrlan anketformu 9 adedisegmelive 5 adedi galrgmasr uygulanarak obez hastalartn gtda gtivenli$i zrt cevaplr, 4 adedi yorumlu ve 1 adedi dortlti srralama konusundaki bilgi dr-izeylerinin ve gortiglerinin sorusu olmak r.izere toplam 19 sorudan olugmakta ve $ekil belirlenmesi amaglanmrgtrr. Soz konusu anketin 1'de gosterilmektedir. Anket formundaki sorular, katrlrmcr sonuglarr obezitenin onlenmesi amactyla grubunun rahatlrkla anlayabilmesini saglamak amacryla gergeklegtirilen galrgmalarrn Grda Grivenli$i ve Kalitesi sade ve yalrn bir dille ifade edilmigtir. Sonuglar her sorudan ile ilgili aragtrrmalara entegre edilebilmesi agrsrndan elde edilen yanrt y0zdeleri olarak grafikler geklinde onem tagrmaktadrr. gosterilerek de$erlendirilmigtir. 1. Grda guvenligi ile ilgrlr olarak onceden egrtrm aldrnrz mr? 2. Cevap "Evet" ise nasrl bir eoitim aldrnrz? ---Halk kongresi ---Kurs ---Dider (...) 3. Gtvenli grdayr agagrdaki hangi itade agrklamaktadrr? ---Bozulmadan uzun siire kalabilen grdalar --Tanrnmrs marka grdalar ---lllem g6memii grdalar --Saghga arar vermeyen grdalar --Dider (...) 4. l\,larkette oriin satrn alrrken gdz iiniinde bulundurulan agadrdaki kriterteri en dnemliden en dnemsize dooru srralayrnrz -*Markasrna --Sonkullanmatarihine 5. Sizce marketlerde satrlan hangi grdalalar guvenli degildir? ---Tanrnmamrs markaklar --Ambalaj iizerinde son kullanma tarihi yazr olmayanlar --Ambalajr bozuk olanlar ---Katkr maddesi iqeren grdalar 6. Aerk satrlan urunleri tercih eder mrsrnrz'l $ 7. Cevap evet ise hangi rirrinleri satrn alrre --Cikolata-Sekerleme --Biskilvi ---Di0er --Bakliyat --Qetez otoatar --Baharal 8. Piyasada tuketmek istemediginiz ijriln var mr? Varsa hangi ijriin? L Neden bu Urilnii tiiketmek istemlyoreunuz? --lcinde katkr maddesi var ---Kirli ortamlarda riretildi0ini drisiinriyorum ---Besleyici de0il --Tiiketmeyi sevmiyorum --Kilo almama neden oluyor --Yag igerioi fazla --Qok kalorili -Dider (...) 10. Diyetetik ve diyabetrl( urunler saglroa zaraf, t mrdrrl 11 Divet v r musunuz? '12 'Evet" ise hanoi btlandrncrvl rsunuz? zafall 14. Light", "Diyetetik" veya 'Diyabetik" ama9lr grdalan tukettikten sonra vi a agaordakr belrrtilerden hehangr brnnr gozledrnrz mi? --lshal ---Midede agrl --Fazla idrara grkma --Bulantr,lshal --Ba9 d6nmesi --Alerji --Bag aoflsr --Ellerde titreme ---Mide gazl --Midede eksime 15. Saghga zararlr olduounu dil9iindugijniiz bir Veya birkaq katkr maddesinin adrnr verebilir misiniz? '16. Sizce agagrdakilerden hangi grup maddenin grdalarda bulunmasr kansere neden olmaktadrai ---Bitki koruma ---Hormonlar --Aflatoksinler 17. Et tuketirken dana etini mi, tavuk-hindi etini mi tercih ede6i ' Dana eti. Neden?..-Daha besleyici ---Daha lezetli --zehirlenme riski daha drisiik --Daha iyi oldudu saiylendi ---Diger (...) ' Tavuk-hindi eti. Neden? --Daha saglrklr ---Daha az kilo alryorum --Hormon igermiyor --Deli dana riski yok --Damarsertligini 6nledi0i igin *-Daha drigrik kalorili --Dider(...) '18. Sizce krmrzr et 0rrinlerini tiiketirken saglrk aqsrndan en 6nemli risk ne olabilir? --Kandaki kolesterolrl arttrrmasr ---Kilo almama neden olmasl ---Homon icemesi ---Deli dana hastaftdr bulunmasl 19. $ekil 1. Grdag0venli$i m anket formu

4 T. Altug, C.Yrlmaz, P. Kendirci Akademik Grda 7(1) (2009) ARA$TRMA BU LGULAR VE TART$MA Katlltmcrlarrn "Gtda Glivenligi" ile ilgili Egitim Durumlan Ankete katrlan bireylerin To 85'inin "grda giivenligi" konusunda herhangi bir e$itim almadrklarr belirlenmigtir ($ekil2). E$itim aldrgrnr belirten 19 katrhmcrnrn 5'i (% 53) soz konusu egitimi kurslal 10'u (% 26) ise halk kongreleri aracrh$r ile aldrklarrnr ifade etmiglerdir. gruplardaki bireyler ile gergeklegtirilen anket gahgmasrnrn sonucunda da benzer gekilde katrhmcrlar tarafrndan en onem verilen kriterin son kullanma tarihi, en onemsenmeyen kriterin ise ambalaj oldugu ifade edilmektedir [6] Marka Fiyat S.K.T. Ambalaj r z. rercitr j o e. rercin trt4. rercih $ekil4. Katrhmcrlarrn marketten Uriin satrn altrken dikkat ettikleri kriterler $ekil 2. Katrhmcrlann "grda giivenligi" ile ilgili egitim durumlarr Katrhmolann "Gi,ivenli Glda"yr Tanlmlama Durumlan Giivenli grda amaglandrgr bigimde hazrrlandrgrnda ve tiiketildiginde sa$h!a zarar vermeyen grda maddesi olarak tanrmlanmaktadrr. gekil 3'den gozlendigi gibi katrhmolarrn Yo 67'si "sa$lrga zarar vermeyen grda' segene$ini igaretleyerek giivenli g ldayr dogru olarak tan r mlamr glard rr. Ancak "bozufmadan uzun siire kalabilen grda" (o/o 17), "iglem gormemi grda" (% 9) ve "tanrnmrg marka" (% 6) yanrtlannrn da verilmig olmasl katrhmcrlarrn grivenli grda konusunda yeterli bilgiye sahip olmadrklarrnr ve konu ilgili olarak bilinglendirilmeleri gerektigini gostermektedir. Saglrga zarai vermeyen Grda 67v. bozulmadan uzun siire kalabilen Grda 17o/o Tantnmlg grda 6% lglem Grda 9"/. $ekil 3. Katrhmcrlann "grivenli gtda"yt tanrmlama durumlarr Katrhmcrlann Market Ahgveriglerinde Dikkat Ettikleri Kriterler Katrhmolarrn marketlerden grda satln alrrken dikkat ettikleri kriterleri onem derecesine gore srralamalan istenildi$inde elde edilen yanrtlar gekil 4'degos terilmektedir. $ekil 4'den gozlendigi gibi katrlrmcrlarrn r.irrin satrn alrrken enfazla onemsedikleri kriterin son kullanma tarihi, en az onemsedikleri kriterin ise ambalaj oldugu saptanmrgtrr. Altug [6] tarafrndan farklr sosyoekonomik Kathmokar Tarafrndan G0venli Olmadr$r D0gi,iniilen Gdalar Katrlrmolar tarafrndan grivenli olmadrgr d0griniilen grdalann bagrnda % 56'lrk biroranl ambalajr iizerinde son kullanma tarihi olmayan tiriinler gelmekte, bunu % 19 ile katkr maddesigeren grdalar ve o/o 13 ile ambalajr bozuk grdalar takip etmektedir. Katrlrmcrlann yalnlzca % 6'sr tanrnmamrg markah grdalan giivenli bulmadrklarrnr ifade etmiglerdir (9eki15). Altu$ [6] tarafrndan gergeklegtirilen galrgmada da benzer sonuglarrn ahnmasr tiiketicilerin son kullanma tarihine gok 6nem verdiklerini, ancak tanrnmamtg markalarrn g rda gtivenli$ini etkilemedigini dri gi.indti klerini gostermektedir. Trirk Grda Kodeksi Yonetmeliginde belirtilen srnrrlara uygun olarak kullanrldr!rnda sa$lrga zararlt olmayan katkr maddelerini igeren g rdala n griven li bulunmamasr ise katrlrmcrlann katkr maddeleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmadrklannr gostermektedir [6]. Katkt maddesi igeren 1gVo Ambalajr bquk 't3vo Tanrnmamrg D6er marka 6Y, 6./0 sn kullanma tarihi olmayan 56"n $ekil 5. Katrlrmcrlarrn grivenli olmadrgrnr dtigrindiikteri grdalar Katrhmcrlarrn Agrkta Satrlan Uriinleri Tercih Etme Durumlan Katrlrmcrlann % 68'i agrkta satrlan rirtlnleri tercih etmediklerini ifade etmiglerdir. Uygun olmayan hijyenik kogullarda satrga sunulan ve saglrk agrsrndan tehlike of ugturabilen agr kta satr lan [irii n lerin katr r mcr larr n o/o 32'si tarafrndan tercih edilme nedeninin ozellikle fiyatlarrnrn ucuzlu$undan kaynaklandrgr drigtinrilmektedir. Agrkta satrfan tirrinler iginde ise en fazla tercih edilen glda

5 T. Altu$, C.Yrlmaz, P. Kendirci Akademik Grda 7(1) (2009) gruplarrnr bakliyat (% 38)ve gerezler (Yo28) olugturmakta, bunlan baharatlar(% 20) izlemektedir($ekil 6). cikolatauoer - ^ )ekeneme (o/o 2) de bu gtdalarrn triketilmesini engelleyen faktorler olarak ifade edilmigtir. Katrlrmcrlarrn obez hastalar olduklarr dikkate alrndr!lnda kilo kontrolii amacryla soz konusu grdalardan kagrnrlmasr beklenen bir sonug olarak one grkmaktadrr. Grdalarrn triketiminde kagrntlmastntn en btiyiik nedeni olarak grda katkr maddelerinin one grkmasr ise katrlrmcrlarrn grda katkr maddeleri konusunda bilgi d tizeyleri n i n yetersiz oldugunu ortaya koymaktad r r. 9ok kalorili yag igerioi Qok 2o/. lazla 7Yo $ekil6. Katrhmcrlarrn agrkta satrn aldrklarr rirtinler Katrhmcr larr n T[i ketmek lstemed i kleri U rii nler Triketiciler tarafrndan ttiketilmek istenmeyen rirrinlerin bagrnda sucuk, sosis, salam, pastrrma gibi fermente et i.ininleri (% 14.8) gelmekte, bunu megrubat (% 8.2) ve katkr maddesi igeren rirrinler (% 7.4) izlemektedir. Ayrrca, sakatat (% 6.5), ya$h et rlriinleri (Yo 5.7), agrkta satrlan rirtinler (% 4.9), etsu-tuzot (To 4.1), cipsler (% 4.1), igerigi bilinmeyen rirtinler (% 3.3), mayonez (% 3.3), hazrr yemekler (% 2.5), midye (% 2.5) gibi pek gok grda maddesinin yanrt olarak verilmesi katrlrmcrlann hemen hemen trim grdalara gtipheyle yaklagtrklarr sonucunu ortaya koymaktadrr ($ekil 7). Altug (2003) tarafrndan gergeklegtirilen gallgmanrn sonucunda da farklr sosyoekonomik gruplardaki kigilerin kolalr igecekler, fermente et r.irrinleri, agrkta satrlan rlrrinler, margarin gibi pek gok rlrtinti triketmekten kagrndrklan bildirilmektedir [6] E s d d 2 a j gs{;ie$ y=',5.6 rf6 x 6t E E: t: JH qqqqqqqq sevmtyorum besleyrci deoil l}yo kirli ortamlarda Uretim 24o/o $ekil 8. Katrlrmcrlarrn tirtinleri trlketmek istememe nedenleri Katrlrmctlann Diyetetik ve Diyabetik Urilnlerin SaghSa Zararlai Konusundaki Gilriigleri ddddddd E $EPE*EgseBEgEEAEegg u " F E E g i' *=.E 6+ EE - #! 6 Diyetetik grdalar olarak da tanrmlanan ozel beslenme amagh grdalar, ozel bilegimlerine veya tiretim proseslerine ba$fu olarak normal ttiketim amaglr grdalardan agrkgayrrt edilebilen, beyan edilen ozel beslenme amaglarr igin uygun olan ve bu uygunluklannr belirtir gekilde piyasaya sunulan grdalar olarak tanrmlanmaktadrr [9]. Diyabetik grdalarrn da iginde bulundu$u ozel trbbi amaglr diyet grdatar ise belirli beslenme uygulamalarr igin hastalarrn diyetlerini dtizenlemek amacryla ozel olarak riretilmig veya formrile edilmig ve trbbi gozetim altrnda kullanrlacak olan grdalarr ifade etmektedir [10]. Qegitli amaglarla hazrrlanan diyetetik ve diyabetik amagh grdalar sa$hk agrsrndan zararlr olmadrklarr gibi uygun bir bigimde hazrrlanrp ttiketildiklerinde obezler ve diyabet hastalarrnrn dogru beslenmesine katklda bulunurlar. Anket katrlrmcrlarrnrn Obez Hasta Dernegi riyelerinden olugtugu goz onrine alrndr$rnda o/o 46'srnrn bu konuda bilgi sahibi olmamasr, o/o lf inin ise soz konusu tirtinlerin sa$h$a zararlt oldu$unu dug0nmeleri, anket galrgmasrnrn onemli bir sonucu olarak gozlenmektedir. Katrlrmcrlarno/o 43 ise bu rirrinlerin saglrk igin zararh olmadrgrnr ifade etmiglerdir (gekil 9). $ekil 7. Katllrmcrlarrn trlketmek istemedikleri grda maddeleri Zantll 1'lo/o Katrhmcrlarrn Urtinleri Tiiketmek istememe Nedenleri Katrhmcrlar tarafrndan bir onceki soruda adr gegen ilrrinlerin tercih edilmeme nedenleri gogunlukla; katkr maddesi igermeleri (o/o 34), kirli ortamlarda riretildiklerine inanrlmasr (% 24), kilo yaptrklannrn dtigtinrilmesi (% 14) olarak srralanmaktadrr ($ekil 8). Aynca yag igeriklerinin fazfa olmasr (% 7) ve gok kalorili olduklannrn dtigiintilmesi $ekil 9. Katrhmcrlann diyetetik ve diyabetik rirrlnlerin sa$l r$a zararlarr konusundaki gorrigleri

6 T. Altug, C.Yrlmaz, P. Kendirci Akademik Grda Z(1) (2009) Katrlrmcrlann Diyet Yaparken Kullandlklan Tatlandrrrqlar Katrlrmcrlarrn % 40't diyet yaparken tatlandrrrcr kuflandrklarrnt, o/o 2'si ara stra kullandrklarrnr, % 58'i ise kullanmadrklarrn r ifade etmiglerdir. Tatland rrrcr kulland rgrnr belirten grubun en fazla kullandlgl tatlandrrrcrnrn ise ticari ismi "Canderel" olan aspartam oldugu betirlenmigtir (gekil 10). Ozellikle diyetetik ve diyabetik rirrinterin formrilasyonlarrnda en fazla kullanrlan tatlandrrrcr olan aspartam, 1974 yrllnda Amerika Birlegik Devletleri (ABD)'de bulunan Grda ve ilag idaresi (FDA) tarafrndan onaylanmrg, 1987 yrlrnda kullanrm alanr biraz daha genigletilmigtir.avrupa Birli$i (AB) direktifleri ite de grdatara katrlrmrna izin verilen aspartam grivenli bir tatlandrrrcl olup Dolu ve Batr Avrupa, ABD, Kanada, Griney Amerika, Avustralya ve Japonya ve iilkemizde yaygtn olarak kullanrlmaktadrr [11]. Katrhmcrlann Light, Diyetetik veya Diyabetik U rti n leri Til ketti kleri nde Viicutlan nda Giizted i kteri Belirtiler Yaprlan anket sonucunda katrlrmcl'larn o/o 65'i light, diyeteti k ve d iya betik rl rri n leri trl kettikleri nde vricufl arr nda herhangi bir belirti gozlemediklerini ifade etmiglerdir. % 35'lik grubun gozledigi belirtiler ise midede ekgime, fazla idrara grkma, ishal, bag agrrsr, mide agrrsr, bulantr-kusma, mide gazr, bag donmesi ve ellerde titreme olarak srralanmaktadrr (gekil 12). Soz konusu rjrrlnlerin riretiminde tatlandrncr olarak gogunlukla geker alkolleri (sorbitol gibi) kullanrlmaktadrr ve bu maddelerin agrrr ttiketiminin gegitli gastrointestinal sorunlara, ozellikle de ishale neden oldu$u bildirilmektedir 111, 13, 141. Dolayrsryla katrlrmcrlarrn mide ve ba$rrsak problemlerinden gikayetgi olmalarr beklenen bir sonuq olarak one grkmrgtlr. bag ddnmesi 40/. 2o/o Bulanltskusma mide agnsr midede ekgime 4v. 6% 13o/. ba9 agnsl 8v. mide gazl 4lo $ekil 10. Katrlrmcrlarrn kullandrklarr tatlandlrrctlar Katrfrmcrlann Light Gtdalann SaghSa Zararlan Konusundaki Giiriigleri "Light" grdalar enerjisi veya yag oranr azaltllmrgrdalar olarak ifade edilmekte olup uygun gekilde tiretildiklerinde ve amaglarrna uygun olarak triketildiklerinde saglrga bir zararlan bulunmamaktadtr [12]. Ankete katrlan bireylerin % 48'i light grdalarrn zararl olmadrklarrnr belirtirken, % 30'u zararh olduklarrnr, % 20'si ise bu konuda bilgi sahibi olmadrklarrnr ifade etmiglerdir (gekil 11). Ankete katrlanlarrn obez hastalar olduklarr dikkate altndrglnda katrlrmcrlarrn bu konuda bilinglendirilmelerinin onemi daha da artmaktadlr. bazen zarath 2Yo $ekil 11. Katrlrmcrlarrn light grdalarrn saghga zararr konusundaki gortigleri $ekil 12. Katrlrmcrlarrn light, diyetetik veya diyabetik tirrinleri trikettiklerinde vticutlarrnda gcizledikleri belirtiler Katrlrmolann Sa$hga Zarar\ Oldugunu Belirft ikleri Katkr Maddeleri $ekil 13'den gorrildi.igu gibi saghga zarart otdugu dtigrintilen katkr maddeleri konusunda katrlrmcrlann o/o 32'sinin bir gorugri bulunmamaktadlr. Soz konusu sorunun; konserve, sucuk, salam, sosis, hazrr gorba, mayonez, hayvansal yaglar gibi glda maddeleri geklinde yanrtlanmasr katlllmcrlarrn katkr maddesi konusunda bilgi d0zeylerinin yetersiz oldugunu; sitrik asit, monosodyum glutamat, E 330, nitrit ve nitrat gibi katkr maddeleri geklinde yanrtlanmast ise katrllmcrlarrn katkr maddeleri hakkrnda on yargrlarr bulundugunu dtigtindrirmektedir. "E 330" koruyucu bir katkl maddesi olan sitrik asitin Avrupa Toplulu$u Bilimsel Komitesi tarafrndan onaylanmrg kodu olup soz konusu madde ve katlhmcrlar tarafrndan belirtilen di$er maddeler gerek Avrupa Birligi, gerek Uluslararasr Grda Kodeks Komisyonu (CAC) ve gerekse rllkemizdeki Trirk Grda Kodeksi Yonetmeligi'nce belirli amaglar igin belirli drizeylerde kullanrmlarrna izin verilen katkr maddeleridir. Katrlrmcrlarrn katr ya$lar, geker, hormonlu grdalar, un, zirai ilaglarrn bazlan vb. gibi aslrnda katkr maddesi olmayan grdalarr veya maddeleri belirtmig olmalarr da bu konudaki bilgi eksikligini veya yanhg bilgilendirilmeyi ortaya koymaktad rr.

7 ::i,..1 L Altug, C.Yrlmaz, P. Kendirci Akademik Grda Z(1) (2009) 13_20,,.r1 '"il - ^ $fr-i.;i;i; giiieee-qec=:!e!:s ;i $.fij E; E i;;:llr)_-_:: - : ie{f,$5! Egg*exE_}g - g-"-:e'83;.3- B* - - ::.- - E : E s -,! 6 6-6g ";i!,: =- N:- - E.E c :H!!. 5 ; ;dil 3 i E{9 g ;i e ir 8 $ekil 13. Katrlrmcrlann saglrga zararlr oldugunu belirttikleri katkr maddeleri Katrhmcrlann Grdada Bulunmasl Durumunda Kansere Katrhmcrlann Krrmrzl Et Uriinlerinde Neden Olaca!rnr Sa[hk Diigiindtikleri Aglsrndan Maddeler 0nemli Oldu!unu Diigiindiikteri Riskler $ekil 14'den gdrrildrigri gibi katrlrmcrlann o/o49'u grdalarda $ekil 17'den gorrildrigri gibi katrlrmcilann o/o bulunan hormonlarrn, 67,si krrmlzr % 22'si ise aflatoksinlerin kansere ette en onemli riskin kandaki neden kolestero[i olduqunu arttlrmasr drigtinmektedir. Bazr hormonlarrn oldu$unu dtigrinmektedir. Hayvansal kanserojen steroller grubuna etkilerinin bulundugu, aflatoksinlerin ise giren kolesterol btitrln hayvansal karaciger ya$larrn kanserine yaplstnda neden olduklarr dogru olmakla birlikte bulunmakta olup vtlcuda alrnma [15] toplumda soz konusu dozlan steroh.in krrmrzr da btiyrik onem tagrmaktadrr. Ancak ette daha yriksek oranda grdalarda bulundugu gorrigri tavsiye yaygrndlr. edilen gekilde kullanrldrgrnda saglrga Ancak trim hayvansal' tlrrlnlerin herhangi kolesterol bir zararh igeriklerinin etkisi olmayan ve limonun Oogat isioi birbiriyle benzertik gosterdigi olan betirlenmigtir sitrik asidi (E 330) katrlrmcilanno/o 16,srnrn [16]. Anket kanserojen galrgmasrnda elde edilen sonuglardan madde olarak krrmrzr degerlendirmeleri veyabeyaz dikkati gekmektedir. Allug etin yagstzlaz ya}h (2003) olarak ttjketilmeleri benzer sonugann durumunda elde edilmesi obez ve odez kolesterol riskinin de azalaca$ olmayan konusunda bireylerin toplumun bu konuda bilinglendirilmelerininbilgilendirilmesinin yararh gere$ini olaca$ r saptanmr ortaya gtr. koymugtur [6]. diserleri 40/o bitki koruma llaglafl 9v. aflatoksinler i 22% =r w sitrik asit 16% i deli dana hastahot bilmiyorum bulunmast E ll% lito atmaya neden olmasl l'n $ekil 14. Katrllmcrlar tarafrndan grdalarda bulunan ve kansere neden oldu$u belirtilen maddeler Katlhmctlann Dana Eti veya Tavuk-Hindi Etini Tercih Etme Durumlan ve Nedenleri Anket sonuglarrna gdre katrlrmcrlarrn % 66'sr tavuk_hindi etini tercih ederken dana etini tercih etme oranrnrn yo 34 oldugu belirlenmigtir. gekit 15 ve 16'dan gortitdtigti gibi dana eti yanrtrnr veren katlhm cl,lann o/o gz'si Oaha lezzetti; tavuk-hindi eti yanrtrnr veren katrlmcrlarrn ise o/o 4g,u daha saglrkh oldugu igin soz konusu et gegiflerini tercih ettikrerini belirtmiglerdir. di0er daha iyi oldudu 12./. daha besleyici sdylendi 33% 160/0 t_ 2lo zehirlenme riski daha d09iik daha lezetli 37% $ekil 15. Katlllmcrlarrn dana etinitercih etme nedenleri $ekil 17. Katrhmcrlar tarafrndan krrmrzr et rjrrinlerinde sa!lrk agrsrndan onemli oldu$u belirtilen riskler Katrhmcrlann Ulkemizde Gtivenli Grda Tiiketimi Konusundaki Giiri.igleri Anket sonuglarrna gcire katrlrmcllarrn genel olarak % 76'sr n rn rilkemizde grivenri grda triketirdigiie inanmad rkrarr gozlenmigtir. Scjz konusu grubun % 60,ir bu durumla ilgili herhangi bir neden belirtmemig, % 16,sr ise yeterinie denetimin bulunmamasrnr, triketitilerin maddi durumlarrnrn drisrik olmasrnr, hijyenikogullarrn kotti olmaslnr, grdalarrn bilingsiz ttiketilmesini, grdalarda hormonlann ve kansere neden olan maddelerin kullanrlmaslnr neden olarak srralamrglardrr (gekil 1S). Ulkemizde grda kontroki faa iyetle ri n 2004 y r r n d a yri rti rt ri ge g i re n,, G r dla ta n n U r"ii, Triketimi i ve Deneflenmesine-Diir Kanun Htikmrinde Kararnamenin Degigtirilerek Kabultj Hakkrnda Kanun,, gergevesinde [17] gergeklegtirilmekte olup, bu faaliyefllrin igerisinde grda gilvenligi ile ilgili kontroller onem tagrmaktadlr.ancak bu.galrgma ve bu konuda yaprlan diger anket galrgmalarr [6, 11] triketicilerin grivenli gtda triketimi konusunda kugkularr oldu$unu ortaya koymaktadlr. Bu nedenle de kontrol kuruluglarr, tjreticiler ve egitim kurumlarr tarafrndan trlketicilerin bu konuda bilgilendiiilmeteri onem tagrmaktadrr.

8 T. Altug, C.Yrlmaz, P. Kendirci Akademik Grda 7(1) (2009) sonu9 Qahgmada elde edilen bulgular Ege Obez Hasta Derne$i Uyesi olan katrhmcrlann genel olarak "gtivenli grda" kavramrnr bildiklerini, market alrgveriglerinde en fazla son kullanma tarihine onem verdiklerini ve son kullanma tarihi bulunmayan grdalan gtivenli bulmadrklarrnr gostermigtir. Agrkta satrlan rir0nleri triketmediklerini ifade eden katrlrmcrlar aynca katkr maddesi igerdigini ve kirli ortamlarda i.iretildiklerini dtigrindiikleri igin sucuk, sosis, salam gibi fermente et tirtinlerini t0ketmeyi tercih etmediklerini ifade etmiglerdir. Ankete katrlan obez hastalann yanya yakrn bir krsmrnrn diyetetik ve diyabetik 0rtrnlerin, krrmrz-beyaz etin sa$h$a etkileri konusunda bilgi sahibi olmamalarr onemli bir sonug olarak one gkmakta ve kigilerin bu konuda bilgilendirilmesi gerekti$i anlagrlmaktadrr. Qalrgma sonucunda katrlrmolann katkr maddelerinitanrmadrklan ve sa$h$r zararr olmayan katkr maddeleri konusunda kugkularr oldugu belirlenmig ve bu konuda bilgilendirilmeleri gerektigi anlagrlmrgtrr. Katrlrmcrlarrn o/o 76'srnrn tilkemizde grivenli grda ttiketildigine inanmadrklannr ifade etmeleri gahgmanrn bir di$er onemli sonucu olup, bu konu gerek yasal kontrol kuruluglarrnrn, gerekse grda tireticilerinin ve egitim kurumlarr n r n dikkatini ve ilgisini gerektirmektedir. KAYNAKLAR 'ffif-f=* "t T-= F E 1 isstssurieeh:gh E g ga r : a [1] GKY 1997.TtirkGrda KodeksiYonetmeli$i, 560 Sayr- r KHK, Resmi Gazete No , Ankara. [2] Anonymous, FAO/SPCMHO Pacific lslands Food Safety and Quality Consultation Report November, Manila, Phillippines [3] Williamson, D.M., Gravani, R.B., Lawless, H.T., Correlating food safety knowledge with home food preparation practices. Food Technology 46(5): [4] Anonymous, Majority of consumers feel food safety rules arent't though enough. Cheese Reporter 119(51):9. E ; { E ; ; F " E 3 FF H! ; ; '! g E e i g EF s r g Bi;-ET tiere ;t s E F g F ;5 i $ekil 18. Katrlrmcrlarrn rilkemizde grivenli grda t0ketimi konusundaki gorilgleri [5] Brewer, M.S., Prestat, C.J., Consumer attitudes toward food issues. Journal of Food Safety22(2): [6] Altug, T., Food safety and consumer attitudes. Second Biennial lnternational Conference on Agricultural Science and Technology Abstracts, October 12-15,2003, Houston, Texas, [7] Knigth, P.G., Jackson, J.C., Bain, 8., Shearer, D.E., Household food safety awareness of selected urban consumers in Jameica. lnternational Journal of Food Science and Nutrition 54(4): [8] Berg, L., Kjaernes, U., Ganskau, E., Minina, V., Voltchkova, L., Halkier, 8., Holm, L., Trust in food safety in Russia, Denmark and Norway. European Sociefies 7(1 ): [9] TGKY, Ozel Beslenme Amagh Grdalar Tebli$i, Trlrk Grda KodeksiYonetmeli$i, Tebli$ No: , T.C. Resmi Gazete Sayr : 24734, Ankara. 110l TGKY 2O0la.OzelTrbbiAmagh Diyet Grdalar Tebli$i, Trirk Grda KodeksiYonetmeligi, Teblig No: , T.C. Resmi Gazete Sayr: [11]Altu$ T., Elmao, Y., Tatlandrrrcrlar, , Grda Katkr Maddeleri Kitabr (Ed.Altu$, T.), 276s. [12]Anon., foodlabel/lite.html [13]Badiga, M.S., Jain, N.K., Casanova, C., Pitchumoni, C.S., Diarrhea in diabetics. Journal of The American College of Nutrition 9(6): [14]Wolover, T.M.S., Piekarz, A., Hollands, M., Younker, K., Sugar alcohols and diabets: a review. Canadian Journal of Diabefes 26(4): [15]Kayahan, M.,2003. Ya$ Kimyasr. ODTU Yayrncrhk, Ankara [16]Whitney, E.N., Rolfes, S.R., Understanding Nutrition. 9* edition, Thomson Learning nc., USA, [17]TGKY Grdalarrn Uretimi, Trlketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Htikmtinde Kararnamenin De$igtirilerek kabulti Hakkrnda Kanun, T0rk Grda KodeksiYonetmeligi, Kanun No: 5179, T.C. Resmi Gazete Sayr : 25483( ).

SIDAS MEDYA. "* *Kt I Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi. Kiiflti Grdalar, Mikotoksin ve Aflatoksin ile itgiti Tiiketici Farkrndahgrnrn Belirlenmesi

SIDAS MEDYA. * *Kt I Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi. Kiiflti Grdalar, Mikotoksin ve Aflatoksin ile itgiti Tiiketici Farkrndahgrnrn Belirlenmesi SDAS MEDYA ffi'-a "* *Kt Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi Akademik GdaT(2) (2009) 6-12 Aragtrrma Makalesi / Research Paper Kiiflti Grdalar, Mikotoksin ve Aflatoksin ile itgiti Tiiketici Farkrndahgrnrn

Detaylı

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa CAP r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin onsoz Beslenme insanoflunun iemel ihtiyaglarrndan biridir. Grda maddeleri yagam igin vazgegilmez unsurlar olmasrnrn yanrnda insan saflrfrnr tehlikeye

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda f'i1 artalrt TEDARiKQi DEGERLENDiRME PROSEDURU 1. AMAg Muratpap Belediyesi'ne bagh ve harcama yetkisi verilen mfidtirltiklerin, tirtin ve hizmet sattn aldtklan tedarikgi firmalann degerlendirilmesi ile

Detaylı

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize]

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize] ERZURUM İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN SU ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Pınar OĞUZHAN 1 * Simay ANGİŞ 1 Muhammed ATAMANALP 1 1 Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Anabilim Dalı.

Detaylı

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 15t04t2013 Servet GYO 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU Bu rapor, Yatrrrm Finansman Menkul Degerler A.$. tarafrndan hazrdanmtgttr. Rapor,

Detaylı

Wf,IDN Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi

Wf,IDN Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi SIDAS MEDYA Wf,IDN Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi 6zet Akademik Grda 6(1) (2008) 23-27 Derleme Makale / Review Article Grda Endiistrisinde Kullanrlan Tatlandrncrlar Saime xu)axxouurler, Osman TAg Gazi

Detaylı

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii BUItDUfi DIYABET OKUTU Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii 1.1Giriq I.2Dayanak 1.2.a'Grirev tantmtmrz 1.2.b St. Vincent. Deklarasyonu ve Ulusal Diyabet

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. 101 Kurumsal iliqkiler NUhiARA: l13 trbo YA$AR HOLDING GrDA

Detaylı

Tatlýlýðý Anlamak Prof. Dr. Funda Elmacýoðlu Marmara Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Baþkaný TGDF Gýda Kongresi 2013 Yüzüncü yýla on kala Sektörel Terminoloji Kargaþasý

Detaylı

G{-.- Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs. Bu kapsamda, streg ydnetimi gah;malarr igin a9alrdaki gahqma program r lavizsiz uygulanacakttr.

G{-.- Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs. Bu kapsamda, streg ydnetimi gah;malarr igin a9alrdaki gahqma program r lavizsiz uygulanacakttr. {w irtntvi surec YONETiMi iq conu,crsi Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs ot/t0t20t2 Konu : Siireg Ydnetimi MUDURLUdUNE 2009/4 sayrlr Baqbakanlrk Genelgesir ile duyurulan Birlikte qahtabilirlik Esaslan

Detaylı

@ffitna Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi

@ffitna Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi SIDAS MEDYA @ffitna Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi Akademik Grda 7(1) (2009) 21-30 Aragtrrma Makalesi / Research Paper Ankara'da Farkh Sosyo-Ekonomik Diizeylerdeki 14-15 Yag Grubu O$rencilerin Beslenme

Detaylı

Akademik Grda 6(2) (2008)7-12. Nar Suyu Uretiminde Kabuklu ve Kabuksuz Presleme ile Mikrodalga Uygulamasrnrn Bazr Kalite Ozellikleri Uzerine Etkileri

Akademik Grda 6(2) (2008)7-12. Nar Suyu Uretiminde Kabuklu ve Kabuksuz Presleme ile Mikrodalga Uygulamasrnrn Bazr Kalite Ozellikleri Uzerine Etkileri SDAS MEDYA Akademik Grda 6(2) (2008)7-12 Aragtrrma Makalesi / Research Paper xry l Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi Nar Suyu Uretiminde Kabuklu ve Kabuksuz Presleme ile Uygulamasrnrn Bazr Kalite Ozellikleri

Detaylı

MALZEME GUVENLIK BILGI FORMU

MALZEME GUVENLIK BILGI FORMU Tehlikeli Madde ve Miistahzarlara lligkin olarak Giivenlik Bilgi Formu Hazrrlama Usul ve Esaslan Tebli$i (R.G.26/122008-270921'ne u.ygun olarak hazrrlanmrgtrr r MALZEME GUVENLIK BILGI FORMU 'HG Doilal

Detaylı

rubirlr CELAL BAYAR UNiVERSiTESi RrrrOnIuGurur

rubirlr CELAL BAYAR UNiVERSiTESi RrrrOnIuGurur rubirlr Sayr. 8.14.2.T8T 0.06.01.02.231-594111971 Konu : TUBiTAK-Lindau Destek Programr CELAL BAYAR UNiVERSiTESi RrrrOnIuGurur Zy rcatzor iveoi Bilimsel ve Teknolojikalkrnma igin gereken insan kaynagrnrn

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

@IDA SIDAS MEDYA. Insan Beslenmesinde Konvansiyonel Meyve Sebzelerin Tagldl$t Riskler. Ozer

@IDA SIDAS MEDYA. Insan Beslenmesinde Konvansiyonel Meyve Sebzelerin Tagldl$t Riskler. Ozer SIDAS MEDYA @IDA Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi Akademik Grda 7(1) (2009) 47-52 Derleme Makale / Review Paper Insan Beslenmesinde Konvansiyonel Meyve Sebzelerin Tagldl$t Riskler Ummtigtilstim Erdo$an',

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

Akademik GtdaT(2) (2009) 31-35. Derleme Makale / Review Paper. Konya Kiiflii Peyniri

Akademik GtdaT(2) (2009) 31-35. Derleme Makale / Review Paper. Konya Kiiflii Peyniri a SIDAS MEDYA *1, a A'(ADEK' I Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi Akademik GtdaT(2) (2009) 31-35 Derleme Makale / Review Paper Konya Kiiflii Peyniri K. Kaan Tekingen', M. Ali Cebirbay', Mehmet Elmal13

Detaylı

2. KAPSAM. eirci cuvrrvlici poririxnst

2. KAPSAM. eirci cuvrrvlici poririxnst eirci cuvrrvlici poririxnst Bilgi Gtivenligi Politikast, Malatya Halk Saflrir MiidUr[ifiri ve baglr birirnler bunyesinde ytirtitulen bilgi grivenlifinin saflanmasrna ycinelik galrgmalarrn kapsamrnr, igerifini,

Detaylı

@esi. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi. Genel Toplam(KDV Harig): LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr.

@esi. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi. Genel Toplam(KDV Harig): LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr. Genel Toplam(KDV Harig): @esi Meteoroloji Cad. $ANLIURFA lrtibattetefon:tel.: 0(414) 318

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. HİJYEN ve SANİTASYON. (Yrd. Doç. Dr. Emre Özgür BULDUK)

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. HİJYEN ve SANİTASYON. (Yrd. Doç. Dr. Emre Özgür BULDUK) İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm HİJYEN ve SANİTASYON (Yrd. Doç. Dr. Emre Özgür BULDUK) Hijyen ve Sanitasyon... 1 İdeal Bir Dezenfektanın Özellikleri... 5 Dezenfektan Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar...

Detaylı

,63L : Yaklagrk Maliyet

,63L : Yaklagrk Maliyet Sayr Konu,63L : Yaklagrk Maliyet T.C. ADANA VAL LiGi Hatk SaStrgr Miidiirt0gii YAKLA$IK MAL YETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miid'lrluoumuz'in ihtiyacr olan agagrda cinsi, miktan.ve dzellikleri belirtilen (.1)

Detaylı

Tüketicilerin "Beyaz Et" Konusunda Sağlık ve Beslenme Algıları. Beyaz Et Kongresi, Mayıs 11-15, 2011 Antalya

Tüketicilerin Beyaz Et Konusunda Sağlık ve Beslenme Algıları. Beyaz Et Kongresi, Mayıs 11-15, 2011 Antalya Tüketicilerin "Beyaz Et" Konusunda Sağlık ve Beslenme Algıları Beyaz Et Kongresi, Mayıs 11-15, 2011 Antalya İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu boyaci@itu.edu.tr

Detaylı

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt T.C. BA$BAKANLIK Afet ve Acil Durum Ydnetimi Baqkanhpr Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt 07.05.2014 Y ILDIZ TEKNiK LN{ IVPNSiTE,Si REKTOru-UCIXP, Bagkanll[rm z tarafndan

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M DENETiM RAPORU DENiz YAKASI ratilsitesi or.oz.zor 4qr.ot.zors renihuninnnsl DENET M RApoRU Sitemizin ot'ol.zotq/31'0l.2015 tarihleri arasr igleyici ve hesaplarr,kat Mtilkiyeti Kanunu ve Geneg kararlart

Detaylı

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi.

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi. KURUM BiRiM ISIN ADI TARiH ALIM TURU T.C. SAdLIK BAKANLI6I TURKiYE ilaq VE TIBBI cihaz KURUMU MALZEME IHIZMET ALIMI 06/03t2015 MALZEME ALIMI T,c Sag* BakanlEr KURUMUMUZ TIBBi CiHAZ LABORATUVARLARI IHTiYACI

Detaylı

Kanser tedavisi sırasında sağlıklı bir diyet hemen hemen başka zamanlardakiyle aynıdır. Her gün çeşitli gıdalar yemeniz gerekir.

Kanser tedavisi sırasında sağlıklı bir diyet hemen hemen başka zamanlardakiyle aynıdır. Her gün çeşitli gıdalar yemeniz gerekir. KANSER HASTALARINDA BESLENME DESTEĞİ Dengeli ve sağlıklı beslenme sadece tedavi gören kanser hastaları için değil tedavi sonrası süreçte de sağlıklı yaşamı oluşturan önemli unsurlardan biridir. Kanser

Detaylı

Fiyat Tespit De$erlendirme Raporu

Fiyat Tespit De$erlendirme Raporu Fiyat Tespit De$erlendirme Raporu Akytirek Pazarlama 29t05t2013 Bu rapor Sermaye Piyasasr Kurulu'nun 1210212013 tarih ve 51143 sayrlr ilke karartna dayanrlarak Yatrrrm Finansman Menkul De$erler A.$. tarafrndan,

Detaylı

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl EURO TREND YAT R M ORTAKL G A.$ EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 I-L2-L6 -L7 -r8 -L9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 ve 3z'ttci MADDrleniN TADiL,4o'Ncl MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl 2010 ESK

Detaylı

Tel. : +90 (0216) 3612500. unuruleni DAG. PM. ve TiC. LTD. $Ti. Qatalgegme Mh. Ba$dat Cd. Turab Sk. No.6/2 Kadrkoy ISTANBUL info@hgturkey.com.

Tel. : +90 (0216) 3612500. unuruleni DAG. PM. ve TiC. LTD. $Ti. Qatalgegme Mh. Ba$dat Cd. Turab Sk. No.6/2 Kadrkoy ISTANBUL info@hgturkey.com. Tehlikeli Madde ve Miistahzarlara iligkln olarak Gilvenlik Bilgi Formu Hazrrlama Usulve Esaslan Tebligi (R.G.26/122008-270921'ne uygun olarak hazrrlanmrgfir tr I I 1. MADDE / MUSTAHZAR VE $TRKET I tg SAHtBtNtN

Detaylı

OBEZİTENİN ÖNLENMESİNDE BESİN SANAYİNİN ROLÜ

OBEZİTENİN ÖNLENMESİNDE BESİN SANAYİNİN ROLÜ OBEZİTENİN ÖNLENMESİNDE BESİN SANAYİNİN ROLÜ Türkiye Obezite ile Mücadele ve Kontrol Programı Eğiticilerin Eğitimi Toplantısı 4 8 Ekim 2010, Antalya Dr. Dyt. Zehra Büyüktuncer Hacettepe Üniversitesi Sağlık

Detaylı

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 03.11.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Nehiyet HASAN

Detaylı

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat T.C. SACLIK BAKANLIdI. TURKiYE KAMU HASTANELERi Bllll9l ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI Sayr : B.l0.4.ISM.4'72'00'20l Konu: Teklife Davet Saytn : Kurumumuzun ihtiyacr olan AMELiyATHANE GENEL cer.uroloji

Detaylı

wglm Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi

wglm Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi SIDAS MEDYA wglm Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi Akademik Grda 6(3) (2008) 49-53 Derleme Makale / Review Paper Qig Kitfte ve Bazt Kalite Ozellikleri Omer Qetin, Emek Drimen, Enver Barrg Bingol istanbul

Detaylı

. Bu talimatta yazanlara aynen ulunuz. ilag hakktnda size dnerilen dozun drymda yftksek

. Bu talimatta yazanlara aynen ulunuz. ilag hakktnda size dnerilen dozun drymda yftksek KULLANMA TALiMATI TERKUR krem,30 g Cilt iizerine uygulanrr.. Ethin madde: 1g kem 190 mg aliiminyum hidroksiklorit igerir. o Yardrmcr maddeler: Beyaz yumugak vazelin, setostearil alkol, izopropilmiristat,

Detaylı

(!) Deluysy nlhes {.,i,n w,rt

(!) Deluysy nlhes {.,i,n w,rt (!) Deluysy nlhes {.,i,n w,rt JONT seconsructon is*.+ee Enstriimanl'nrn Belirli Lotlarr Uriin Adr: SGMA@ High Performance (HP) MBT Non-Keel Punch Diz Enstnimanr FSCA-Referansr : 1 0320981 9-QRB Aksivon

Detaylı

: 1_ Turk DermatolojiDernegi. 2- Tiirk ptastik Rekonstrtktif Ve Estetik. :Av. Ziynet OZgelirc. : 1_ igigleri Bakanlrgr. : Hukuk MrigaviriAhmet SARAC

: 1_ Turk DermatolojiDernegi. 2- Tiirk ptastik Rekonstrtktif Ve Estetik. :Av. Ziynet OZgelirc. : 1_ igigleri Bakanlrgr. : Hukuk MrigaviriAhmet SARAC serizirubi oainp Esas No :201gl2\gg : 1_ Turk DermatolojiDernegi 2- Tiirk ptastik Rekonstrtktif Ve Estetik Vekilleri Cerrahi Derne$i :Av. Ziynet OZgelirc Tunus Cad. No:2113 Davalr hy Vekilleri Kavaklrdere/ANKARA

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

HG TURKEY TEM ZL K URUNLER DAG. PAZ ve TiC. LTD $Ti. Qatalgegme Mh. Bagdat Cd. Turab Sk. No.6/2 Kadrkoy istanbul info@hgturkey.com.

HG TURKEY TEM ZL K URUNLER DAG. PAZ ve TiC. LTD $Ti. Qatalgegme Mh. Bagdat Cd. Turab Sk. No.6/2 Kadrkoy istanbul info@hgturkey.com. !9 Parlakftk Yenileyen Karo Temizfevici t. MADDE / MUSTAHzan ve ginxer I trlama Usulve Esaslan Teblisi HGTURKEY Urtin Adr Urtin TUni UrUn tarifi HG Parlaklrk Yenileyen Karo Temizleyici Srvr. Temizlevici.

Detaylı

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur..

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. 1 BESLENME BİLİMİ 2 Yaşamımız süresince yaklaşık 60 ton besin tüketiyoruz. Besinler sağlığımız ve canlılığımızın devamını sağlar. Sağlıklı bir

Detaylı

ffi@otq iizere; Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. 6 idari v YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM T.c. Birim fi yatlarrnrn bildirilmesini rica ederim.

ffi@otq iizere; Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. 6 idari v YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM T.c. Birim fi yatlarrnrn bildirilmesini rica ederim. Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. T.c. ADANA var,ir,idi Halk Sa$t$r Miidiirtiigi YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM ADANA ffi@otq... MUESSESES. Mtidiirliiltimiiztin ihtiyacr olan aqagrda cinsi, miktarlr I ve

Detaylı

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Evraktn elektronik imzah suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 9db25c7a-4db6-42c1-bfc6-3e5e90bdb98b kodu ile erigebilirsiniz Aziziye Mah.Cinnah

Detaylı

[r kuliipleimizce de malum olup, kul

[r kuliipleimizce de malum olup, kul BEDEN runrive ENGELLiLER SPOR FEDERASYONU BAgKANLI6I Sayr :T.B.E.Sl.F/ Konu : B6lgesel Lig PlaY ff Yeni Stati.isii. SPOR KULUBU BA$KANLIIfl1Y4 Federasyonumuzun Sandalye Basketbol BOI miisabakalarma katrlmaya

Detaylı

DİYABETTE BESLENME PRENSİPLERİ

DİYABETTE BESLENME PRENSİPLERİ İstanbul Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı DİYABETTE BESLENME PRENSİPLERİ Dr. Dyt. Cemile İdiz Ne yemeliyim? DİYABET Tatlı meyve yeme!! Limon şekeri düşürür

Detaylı

ffiryilda SIDAS MEDYA Bitkisel Gtdalarrn iglenmesi ve Hazrrlanmasr Straslnda Mineral Biyoyararh I rs t n r n Arttlrr lmast na Yiinel ik Uyg u lamalar

ffiryilda SIDAS MEDYA Bitkisel Gtdalarrn iglenmesi ve Hazrrlanmasr Straslnda Mineral Biyoyararh I rs t n r n Arttlrr lmast na Yiinel ik Uyg u lamalar o SIDAS MEDYA ffiryilda Grda Bilimi vs Teknolojisi Dergisl Akademik Grda 6(6) (2008) 28-37 Derleme Makale / Review Paper 6zer Bitkisel Gtdalarrn iglenmesi ve Hazrrlanmasr Straslnda Mineral Biyoyararh I

Detaylı

Akademik GtdaT(2) (2009) 25-30. Derleme Makale / Review Paper. Emine A9rk, Yricel Grlnal, Kezban Cando$an

Akademik GtdaT(2) (2009) 25-30. Derleme Makale / Review Paper. Emine A9rk, Yricel Grlnal, Kezban Cando$an SIDAS MEDYA *"'-""!E1 Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi Akademik GtdaT(2) (2009) 25-30 Derleme Makale / Review Paper Et ve Et Urtinlerinde Karsinoienik Heterosiklik Aromatik Aminler Emine A9rk, Yricel

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/3) Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Parsel No./Srra No. : 3

Parsel No./Srra No. : 3 Parsel No./Srra No. : 3 c) Ihale (son teklif verme) tarihi d) Ihale (son teklif verme) saati e) ihale komisyonunun toplantr yeri ilan olunur. rina ganrxaurnsi I. GENEL $ARTLAR MADDE I - Kiraya verilecek

Detaylı

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi.

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi. Marmara lletisim Dergisi, Sayt:7, TemmuT 1994 PROGRAMLAMA DiLLERi Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi itetiqim Fakiiltesi Bilgisayar bilimi bilgi iglemin araglannr ve geli$im stirecini igerir.

Detaylı

FARABI nectgirvr procramr PROTOKOLU

FARABI nectgirvr procramr PROTOKOLU FARAB nectgirvr procramr PROTOKOLU Biler. agalrda imalan bulunan ytiksekrilretim kurumlarr olarak. kurumlanmr araslnda Farabi Degiqim Programr kapsamrnda igbirligi yapmayr kararlagtrrmrg bulunmaktayv.

Detaylı

Bu birim de$er esas altnarak deler tespitine iligkin yaprlan hesaplamalar agalrder

Bu birim de$er esas altnarak deler tespitine iligkin yaprlan hesaplamalar agalrder yaprlan tespitler r5{rnda deferleme konusur gayrimenkullerin D-130 Karayoluna (Izmit- Yolu) yakrn konumu, btiytiklii[i.i, ytik vinglerirre sahip olmasr ve yaprsal ozellikleri dikkate. 23215 No'lu parselde

Detaylı

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi elqz6 rexllp lsrenae FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet safin alrnacaktrr. Fiyat teklif belirtilen tarih ve saatte

Detaylı

Buharh ve Buhar Destekli Hibrit Frnnlarda Pigirme

Buharh ve Buhar Destekli Hibrit Frnnlarda Pigirme Akademik Grda 7(5) (2009) 37-43 Derleme Makale / Review Paper Buharh ve Buhar Destekli Hibrit Frnnlarda Pigirme Hilal lglero$lu, Melike Sakin, Figen Kaymak-Ertekin Ege Universitesi, M0hendislik Fakr.iltesi,

Detaylı

1 gr yağ: 9 kilokalori, 1 gr protein ve karbonhidrat: 4 kilokalori, 1 gr alkol 7 kilokalori verir.

1 gr yağ: 9 kilokalori, 1 gr protein ve karbonhidrat: 4 kilokalori, 1 gr alkol 7 kilokalori verir. Doğru beslenme için karbonhidrat, yağ ve proteinler belirli oranlarda belirli miktarlarda düzenli olarak alınmalıdır. Alınan kalori verilen kaloriden fazla olduğu zaman kilo alımı başlar. Her gün yenilen

Detaylı

4. Dozallama grrrngasr (1 adet)

4. Dozallama grrrngasr (1 adet) 3'LU MEMBRAN FlLrRAsyoN slsteml TEKNIK 9ARTNAMESI (100 Ml Huni Hacimli) ' Membran filtrasyon sistemi a9a!rdaki malzemelerden olugmahdrr, 1. Ugki Paslanmaz Qelik Manifold (1 adet) 2. Vakum Pompasr (1 adet)

Detaylı

Katılım Öncesi Risk İletişim Semineri 6-7 Mayıs 2014 Belgrad/Sırbistan

Katılım Öncesi Risk İletişim Semineri 6-7 Mayıs 2014 Belgrad/Sırbistan Katılım Öncesi Risk İletişim Semineri 6-7 Mayıs 2014 Belgrad/Sırbistan Seminerin Amacı? Aday ve potansiyel aday ülkelere, AB Gıda Güvenlik Otoritesi (EFSA) tarafından AB üye ülkelerinde risk iletişiminin

Detaylı

l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr

l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr TERKUR krem, 30 g KISA URUN BiLGiSi 2. KALiTATiF ve KANTiTATiT niln$iu Etkin madde: I g krem igerisinde; Altiminlum hidroksiklorit 190 mg Yardrmcr maddeler: 1 g kem igerisinde;

Detaylı

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname J Dosya Numarast: 151104/- Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt Aga$tda cins ve miktarr yazrh genel cerrahi klinigi lgin 1 Kalem Trbbi sarf malzeme almt,4734 Sayth Kamu lhale Kanununun 22. Maddesi (f)

Detaylı

2. Halka Arz Bilgileri

2. Halka Arz Bilgileri Halka Az $ekli Sermaye Artrgr 10.000.000 TL nominal 'Fiyat Tespit Raporu' De$erlendirme ve Analiz Raporu Royal Hah iplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret A.$. 24t0412013 Royal Hah iplik Tekstil Mobilya

Detaylı

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RtM ORTAKUGT A.g EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 L - 12-16 -r7 - L8 -r9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil

Detaylı

PHILIPS. AC L - Saha GUventi$i Uyarrsr

PHILIPS. AC L - Saha GUventi$i Uyarrsr Philips Healthcare -1t6- FSN86'100'1604 Sayrn MUgterimiz, AC L - Saha GUventi$i Uyarrsr P h i I i ps H ea rtsta rt M Rx M on itii r/defi bri latii r Philips, belirli MRx monitorlerde/defibrilatorlerde

Detaylı

PHI[IPS Philips Healthcare

PHI[IPS Philips Healthcare Saha Giivenlili Uyansr PHI[IPS BIU IXR -114- FSN: MA-FCO72200248 03 Ey1til 2014 xcr603-1400227 AC L - Saha Giiventi$i Uyarrsr Allura Xper Systems Ayak galteri pedallannrn e!ilmesi cani Floroskopi giiriintiilemesi

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi HAcETTEPE u ru ivrnsiresi airiust ARA$TtRMA pno.lerrni roonoirunsyon einin/ l 06800 Beytr:pe-Ankara (0312)297 61 116 Faks: (0312)297 65 42 :(0312)297 61 33 (0312)297 61 36 E-a$ :www. rcsearch,hacettepe,edu,tr

Detaylı

Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi. Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt. Rektor a. Rektor Yardtmctst

Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi. Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt. Rektor a. Rektor Yardtmctst / Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt Rektor a. Rektor Yardtmctst T.C, ONDOKUZ MAYIS UruIVrNSIrrSi Uluslar Arasr itigtiter Birimi N ot : Ektek i bel gelerin

Detaylı

rcfn SIDAS MEDYA Uzun Omtirlii (UHT) Siitlerdeki Antibiyotik Kahntrlannrn Tespitinde Ug Farkh Ticari Test Kitinin Kargrlagtrnlmasl 6zer

rcfn SIDAS MEDYA Uzun Omtirlii (UHT) Siitlerdeki Antibiyotik Kahntrlannrn Tespitinde Ug Farkh Ticari Test Kitinin Kargrlagtrnlmasl 6zer SIDAS MEDYA rcfn Grda Bilimive Teknolojisi Dergisi Akademik Aragtrrma Makalesi / Research Paper Uzun Omtirlii (UHT) Siitlerdeki Antibiyotik Kahntrlannrn Tespitinde Ug Farkh Ticari Test Kitinin Kargrlagtrnlmasl

Detaylı

ir:',i{i?5 47.73 Belirli bir mala tahsis edilmig masazalarda ticareti

ir:',i{i?5 47.73 Belirli bir mala tahsis edilmig masazalarda ticareti tffi iil fiffi ilil[ililililttilu illililillil [ffi flil Sayr :38.A.0f,' TI.,RK FczActLsnr sialigi MERKEZ rurygri Konu : NACE Rev.2 Altrh Ekonomik Faaliyet Srnrflamasmrn Giincellenmesi hk. ir:',i{i?5 Y*s"$**"fllli

Detaylı

%'o;:ilfus. FARAei negisirvr rrogramt prorororu. d r'' -,,f rarih: hiza.

%'o;:ilfus. FARAei negisirvr rrogramt prorororu. d r'' -,,f rarih: hiza. FARAei negisirvr rrogramt prorororu Bizler, aga[rda imzalan bulunan yiiksektilretim kurumlarr olarak, kurumlanmrz arasrnda Farabi Degi gim Programr kapsamrnda i gbirligi yapmayr kararlaqtrrmr g bulunmaktayv.

Detaylı

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler Kişisel Bilgiler Ad-Soyad : Süreyya SALTAN EVRENSEL Ünvan : Yrd.Doç.Dr E-posta : ssaltanev@ gmail.com Telefon :02242942342 Göreve Başlama Tarihi :29/12/1986 Uzmanlık Alanları : Laboratuar Teknikleri, Süt

Detaylı

TÜKETİCİLERİN GIDA MADDELERİNİN SON KULLANMA TARİHİNE VERDİKLERİ ÖNEM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ

TÜKETİCİLERİN GIDA MADDELERİNİN SON KULLANMA TARİHİNE VERDİKLERİ ÖNEM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ Ocak 2010 Cilt:18 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 233-240 TÜKETİCİLERİN GIDA MADDELERİNİN SON KULLANMA TARİHİNE VERDİKLERİ ÖNEM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ Özet Neslihan KÖSE

Detaylı

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sozleqme ve eklerinde kullanrldrfr takdilde aga[rdaki anlamlan

Detaylı

"r. Bagkantr!rnda 01.09.2015 SALI gunu Saat: 18.30'da Belediye.Klrltur

r. Bagkantr!rnda 01.09.2015 SALI gunu Saat: 18.30'da Belediye.Klrltur Belediye Meclisimiz, 5393 Saytlt Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden agagldaki gundem maddele;i;i g6rugmet< Uzere 2. donem 8. ola$in toplantlsl 1.birle9im, 1. oturumunu M-eclis Baqkanr Kamil SnneqOeurj

Detaylı

Sami EROL Gıda Mühendisi Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Dairesi

Sami EROL Gıda Mühendisi Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Dairesi Sami EROL Gıda Mühendisi Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Dairesi 1 24 Aralık 2012-22 Mart 2013 Maryland Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri 2 3 Maryland Üniversitesi

Detaylı

mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici

mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici A\IRUPA T O P LUL U GU'NU KURAN AI{TI,A $II,IA' NIN 81(1). IVIADDESiNE GORE REKABETI olqulebir",in gnxilde Krsrrffi mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici (de minimis*) (200L/c 368/07) (EEA

Detaylı

icindekii,bn /r. isr,alt ARAZi ve vergi sisrnuinin TE$EKKUTU vn osmanlr DEVRiNDEKi $EKiLLERLE MUKAYESESi... ls

icindekii,bn /r. isr,alt ARAZi ve vergi sisrnuinin TE$EKKUTU vn osmanlr DEVRiNDEKi $EKiLLERLE MUKAYESESi... ls icindekii,bn J x /r. Koy, rovlu vb ivrpnratorluk...... I V. Milletleraran Ttirkiye Sosyal ve iktisat Tarihi Kongresi. Teblidler, U.U. Tiirkiyat Arasttrmave Uygulama Merkezi, istanbul 2l-25, Adustos 1989.

Detaylı

peinr negxenugr engiv poririxesl AerK Enigil,r ve KURUMSAL KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis

peinr negxenugr engiv poririxesl AerK Enigil,r ve KURUMSAL KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN peinr negxenugr AerK Enigil,r ve KURUMSAL engiv poririxesl tsilgi palaqrldrk ga artar. lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis Bitlis Ercn Universilesi Kiit

Detaylı

Akademik Grda 6(3) (2008) 54-59. Giiriig / Opinion. Semih Otleg, Niltifer Karadal, Selma Oz0berk, Onur Otleg

Akademik Grda 6(3) (2008) 54-59. Giiriig / Opinion. Semih Otleg, Niltifer Karadal, Selma Oz0berk, Onur Otleg SIDAS MEDYA ffi ll}a Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi Akademik Grda 6(3) (2008) 54-59 Giiriig / Opinion Gtda Mi.ihendislisinde Adobe Flash' Animasyon Kullanrml Semih Otleg, Niltifer Karadal, Selma Oz0berk,

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

1- Malzeme/hizmet tesliminin \1c

1- Malzeme/hizmet tesliminin \1c T.C. FIRAT UNiVERSITESi HASTANESi 06NER SERMAYE IsLETME BiRIMI ELAzlG TEKLIF ISTEME FORMU Talep Eden Blrim :BlLGl I$LEM KOOROINATORLUGU Ftrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet sattn ahnacaktrr.

Detaylı

OKULLARDA. cuvnnri onramrn sagranmasr. KoRUYUCU vn ONrnyici. rnnninrnnin ALTNMAsTNA. iri$rin. igninrici pnororor,u

OKULLARDA. cuvnnri onramrn sagranmasr. KoRUYUCU vn ONrnyici. rnnninrnnin ALTNMAsTNA. iri$rin. igninrici pnororor,u OKULLARDA cuvnnri onramrn sagranmasr KoRUYUCU vn ONrnyici rnnninrnnin ALTNMAsTNA iri$rin igninrici pnororor,u Haziran 2015 AMAC Madde 1. Bu protokoliin amacr; igiqleri Bakanhlr ve Milli Elitim Bakanltlt

Detaylı

OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI ii,p 6 znr cuvpnrir lauan.atgtr, ERi

OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI ii,p 6 znr cuvpnrir lauan.atgtr, ERi Polis Bilimleri Dergisi Cilt:3 (3-4) Turkish Journal of Police Studies Vol: 3 (3-4) OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI ii,p 6 znr cuvpnrir lauan.atgtr, ERi Ozcan KARAMAN * Kaam SEYHAN** N.l sr \'ys,$ N is article

Detaylı

ihrivlc LisrEsi 2 i ADET

ihrivlc LisrEsi 2 i ADET T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni sinligi BATMAN sol.ce DEVLET HnstnNssi Sayr : B. I 0.4.15M.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Saytn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan RADYOLOJI BoLUMU iqin MALZEME

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Gıda Teknolojisinin Tarihçesi, Tanımı, Yöntemleri

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Gıda Teknolojisinin Tarihçesi, Tanımı, Yöntemleri İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Gıda Teknolojisinin Tarihçesi, Tanımı, Yöntemleri Gıda Teknolojisinin Tanımı... 6 İşlenmiş Besin Satın Alırken Dikkat Edilecek Hususlar... 6 Gıdaların Geometrik Özellikleri...

Detaylı

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi ailiwsel ARA$TIRMA pnolrleri roonoirunsyon einiml

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi ailiwsel ARA$TIRMA pnolrleri roonoirunsyon einiml HAcETTEPE u ru ivrnsiresi ailiwsel ARA$TIRMA pnolrleri roonoirunsyon einiml 06800 Bcytcr,c.., r Telefon : (0312)297 61 33 (0312)297 61 36 Faks: Q312)):,t Proje lglem Telefon :( 0312)297 61 33 (0312)2!r,,

Detaylı

KARACIGERINI KORU SIGORTAYI ATTIRMA!

KARACIGERINI KORU SIGORTAYI ATTIRMA! KARACIGERINI KORU SIGORTAYI ATTIRMA! Portal : www.takvim.com.tr İçeriği : Gündem Tarih : 09.03.2017 Adres : http://www.takvim.com.tr/yasam/2017/03/09/karacigerini-koru-sigortayi-attirma Karaciğerini koru

Detaylı

Av. Kiirgat Bafra. Tunus Cad. No:2113 Kavakhdere - ANKARA. : Sa$lrk Bakanlr$r. g Av. Hatice Ozcan Kcik (Hukuk Mugaviri)

Av. Kiirgat Bafra. Tunus Cad. No:2113 Kavakhdere - ANKARA. : Sa$lrk Bakanlr$r. g Av. Hatice Ozcan Kcik (Hukuk Mugaviri) DAN.tgIAy onbegtnctdatf 'E Esas No = 201413859 Davacl ve Yiirifitmenin Durdurulmasrirr isteven : Turk rabipleri Birri$i Merkez Konseyi Vekili Av. Kiirgat Bafra Davah Tunus Cad. No:2113 Kavakhdere - ANKARA

Detaylı

ffi. lda SIDAS MEDYA Ekserii Analizi Y6nteminin Grda Kurutmasrndaki Onemi ve Uygulamalan 6zet Akademik Grda 6(6) (2008) 18-27

ffi. lda SIDAS MEDYA Ekserii Analizi Y6nteminin Grda Kurutmasrndaki Onemi ve Uygulamalan 6zet Akademik Grda 6(6) (2008) 18-27 SIDAS MEDYA ffi. lda Grda Bilimi v6 Toknolojisi Dergisi Akademik Grda 6(6) (2008) 18-27 Derleme Makale / Review Paper Ekserii Analizi Y6nteminin Grda Kurutmasrndaki Onemi ve Uygulamalan 6zet Zafer Erbay',

Detaylı

L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan. 5'Krimpler, dokuya zarar vermeyecek gekirde yumugak hatrara sahip ormarr,

L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan. 5'Krimpler, dokuya zarar vermeyecek gekirde yumugak hatrara sahip ormarr, ISTERNUM KAPAMA KABLOSU{4'LU PAKET-LERDE) L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan d:rmarrn sarrlmasrndan orugan gok framanrr yaprda clrmarrdrr 2.-En az t,lmm karrnrrkta

Detaylı

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi l.^..\ rc'.cq Toplam Genel Toplam(KDV idare No : 63760.38.32.00.01.330 idare Adr : Han'an Universitesi Ara$hrma ve Uygulama Hastanesi

Detaylı

'l/ 2-TEKNIK ozerrirupr : qift KAPILI, ALTI DOLAPLI ilaq MALZE\IIEDOLABI TEKN'K $ARTNAMES'

'l/ 2-TEKNIK ozerrirupr : qift KAPILI, ALTI DOLAPLI ilaq MALZE\IIEDOLABI TEKN'K $ARTNAMES' lb qift KAPILI, ALTI DOLAPLI ilaq MALZE\IIEDOLABI TEKN'K $ARTNAMES' 1-KONU : Tunceli Halk salh[r Mridiirhilti ihtiyacr igin satrn aknacak ve Sa[1k oca[r hizmetlerinde kuilamm amagh olan ilag marzemedorabr

Detaylı

Joao Breda. Bölge Beslenme Danışmanış. Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlığın Geliştirilmesi

Joao Breda. Bölge Beslenme Danışmanış. Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlığın Geliştirilmesi Aşırı ş Kilo ve Obeziteyi engellemek için Yerel Eylem Joao Breda Bölge Beslenme Danışmanış Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlığın Geliştirilmesi DSÖ Avrupa Bölge Ofisi - Kopenhag Genel Bakış ş Arka Plan.

Detaylı

Bedia ŞİMŞEK 1 İnci AÇIKGÖZ 2

Bedia ŞİMŞEK 1 İnci AÇIKGÖZ 2 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 011, 1(1):1-18 Geliş Tarihi (Received): 3.07.010 Kabul Tarihi (Accepted): 19.10.010 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ )

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, kilo verme amacıyla enerjisi

Detaylı

rexlir isreue FoRMU euzg

rexlir isreue FoRMU euzg lstem No :18073: 15/1501 Talep Eden Blrim :FTR TEDAVI Urulresi T.C. FTRAT Uuivensiresl xnsrenesi o6xen SERMAYE i$uerntte einiml euzg rexlir isreue FoRMU 17.03.2015 Frrat Universitesl Hastanesi ihtiyacr

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

Tanrmlar. Madde 4- Bu yonetme. Miidiirltik b{.inyesinde gdrevli tiim memur. iggi, sdzlegmeli personel. r personeli. ifade eder.

Tanrmlar. Madde 4- Bu yonetme. Miidiirltik b{.inyesinde gdrevli tiim memur. iggi, sdzlegmeli personel. r personeli. ifade eder. Tanrmlar Madde 4- Bu yonetme Miidiirltik b{.inyesinde gdrevli tiim memur. iggi, sdzlegmeli personel r personeli. ifade eder. E) ilan ve Santral Birimi. Belediye iginde birimler ve bu birimlerde galrqan

Detaylı