Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi iyi bir dinleyici, anlayýcý ve uygulayýcý Sayfa>4 Sema Bulutlu Hasar Genel Müdür Yardýmcýsý, AIG Sigorta SFS yazýlýmlarýný modüler ve kural tabanlý parametrik yapýsýndan dolayý tercih ettik Sayfa>6 Enis Basým Teknikten Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý, Ankara Sigorta Teknoloji partnerimiz SFS ile yeni ve baþarýlý projelere imza atmaya devam edeceðiz Sayfa>10 Burak Dülge Yönetim Kurulu Üyesi, Nart Sigorta

2

3 BUNLARI BÝLÝYOR MUYDUNUZ? AIG Sigorta'nýn ve Aviva Sigorta'nýn tüm banka ve acente iliþkileri de dahil olmak üzere merkez, bölge ve kanal operasyonlarýný 15 yýldýr SFS çözümleri ile yönettiklerini SFS'nin sigorta acentelerine, kendi otomasyonlarý, sigorta þirketleri tarafýndan verilen real-time acente sistemleri ve bu sistemler arasýnda entegrasyonu saðlayan sigorta servis aðý olmak üzere 3 aþamalý çözüm saðlayan dünyadaki tek þirket olduðunu SFS'nin innovasyon olarak kabul görmüþ Ürün Geliþtirme Tasarýmcýlarý ile Sigortacýlýk Çözümleri nin Köln Uygulamalý Bilimler Üniversitesi nde ders olarak okutulduðunu Dünyadaki ilk SOA bazlý sigorta aðlarýndan biri olarak inet'e 15 sigorta þirketinin ve onlarca sigorta aracýsýnýn baðlý olduðunu SFS nin Fiba Sigorta ya kuruluþunda beri hizmet verdiðini ve Fiba Sigorta nýn tüm acente, banka ve anlaþmalý servisleri ile realtime online olarak sistemi kullandýðýný 5 milyar dolara yakýn ciro, 18 ülkede çalýþan ile dünyanýn en büyük teknoloji firmalarýndan HCL'nin, dünya çapýnda incelemeler sonunda, global pazarlarda sigortacýlýk uygulamalarý alanýnda iþ ortaðý olarak SFS yi tercih ettiðini Azerbaycan ýn en büyük sigorta þirketlerinden Standard Insurance'ýn sigortacýlýk çözümlerinde SFS'yi tercih ettiðini Hollanda'nýn en büyük underwriter þirketlerinden ve aracýlarýndan AGEA Grup'un SFS'yi tercih ettiðini SFS'nin iþtiraði SFSDEV'in Kurumsal Masraf Yönetimi çözümlerinin HSBC, HSBC Yatýrým, AXA OYAK, AXA OYAK Hayat, Aviva Sigorta ve Ankara Sigorta gibi birçok firmada baþarý ile kullanýldýðýný SFS'nin iþtiraði SFSMAN'ýn insan kaynaklarý çözümlerinin baþta Vodafone ve Vestel'in tüm firmalarý olmak üzere onlarca kurumda baþarý ile kullanýldýðýný

4 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 01 BAÞKANDAN Deðerli Dostlar, Geliþmenin ve rekabetin hýzla arttýðý hizmet sektöründe bilgi teknolojilerinin önemi her geçen gün daha da artmýþ ve birçok sektörde olduðu gibi sigorta sektörünün de vazgeçilmezi haline gelmiþtir. Gültekin Günal Yönetim Kurulu Baþkaný SFS Günümüzde sigorta þirketlerinin hem satýþ hem de hizmet tarafýnda dengeli ancak yenilikçi bir gidiþ saðlamalarý, risk analizlerini saðlýklý yapmalarý büyük önem arz etmektedir. Kurum kaynaklarýnýn yönetilmesi de bir o kadar önemli hale gelmektedir. Bu koþullar altýnda sektör oyuncularý tarafýndan kullanýlan ana sistem olan Temel Sigorta Sistemleri nin yaný sýra Satýþ Sistemleri, Müþteri Ýliþkileri Yönetim Sistemleri, Ýnsan Kaynaklarý Yönetim Sistemleri, Kurumsal Masraf Yönetimi Sistemleri nin bir bütünlük arz etmesi tercih edilmektedir. SFS Þirketler Grubu olarak, sigorta sektörünün bu tümleþik ihtiyaçlarýna yönelik sistemlerin hepsinin teminini tek elden, bir bütün olarak entegre þekilde saðlama avantajý sunuyoruz. Sistemlerimiz özellikle birden çok ülkede çalýþan ve birden çok þirketi bünyesinde barýndýran sigorta gruplarý için stratejik yönetim ve rekabet avantajlarý saðlamaktadýr. Sadece Türkiye de deðil dünyada da konusunda önde yer almaya baþlayan SFS Þirketler Grubu, Hindistan da, Hollanda da, Almanya da, Ýngiltere de ve Azerbaycan da projeler yapmakta ve yeni giriþimlerde bulunmaktadýr. Ayrýca geliþen pazarlar, Birleþik Arap Emirlikleri ve komþularýmýz Bulgaristan, Yunanistan, Ukrayna, Rusya ve Mýsýr gibi ülkelerde de önümüzdeki dönemler için çözüm ortaklýklarý kurulmaktadýr. SFS yi bir sistem þirketinden öte her zaman yanýnýzdaki çözüm ortaðýnýz olarak görebilirsiniz. Sigorta sektöründe baþarýsýný kanýtlamýþ SFS ve SFS ürünlerine güveniniz için teþekkür eder, 17 yýldan beri sigorta sektörüne katma deðer saðlamaktan mutluluk duymakta olduðumuzu paylaþmak isterim. Saygý ve Sevgilerimle, Gültekin Günal Baþkan, SFS Þirketler Grubu STRATEJi SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler

5 02 >ÝÇÝNDEKÝLER SFS ekibi iyi bir dinleyici, anlayýcý ve uygulayýcý Sema Bulutlu AIG Sigorta Hasar Genel Müdür Yardýmcýsý Sayfa>4-5 SFS yazýlýmlarýný modüler ve kural tabanlý parametrik yapýsýndan dolayý tercih ettik Enis Basým Teknikten Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Ankara Sigorta Sayfa>6-9 Teknoloji partnerimiz SFS ile yeni ve baþarýlý projelere imza atmaya devam edeceðiz Burak Dülge Yönetim Kurulu Üyesi, Nart Sigorta Sayfa>10-11 SFS den Haberler Sayfa>12-13 inet te Son Yenilikler inet Sigortacýlýk Bilgi Aðý farklý sektörlerden firmalarýn katýlýmýyla hýzla büyüyor Sayfa>14-15 Ýstanbul Sigorta inet i kullanmaya baþladýktan sonra zamanýmýzýn çoðunu müþterilere ve poliçe üretimine ayýrabilir olduk Sayfa>16-17 STRATEJi

6 03 Temmuz 2008 Yýldýrým Balta Fatih Yýldýrým Sigorta Yöneticisi Fersun Ýmre, AIG Sigorta IT Direktörü SFS ile iþbirliðimiz sayesinde maliyetlerimizi düþürme fýrsatý yakaladýk Sayfa>18 inet ile veri kaynaðý ve veri tipinden baðýmsýz, online entegrasyon imkaný yakaladýk Sayfa>19 Ücretsizdir. SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler adýna Ýmtiyaz Sahibi Ercan Turfan Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü F. Mert Erkut Winsure, yeni ürün geliþtirme ve deðiþiklik yönetiminde þirketimize büyük kolaylýklar saðlýyor Sayfa>20-21 Mobil Geliþimin Sigorta Sektörüne Etkileri Sayfa>22-23 SFS ETKÝNLÝKLER Sayfa>26-27 F.Mert Erkut Ýþ Geliþtirme Grup Müdürü, SFS Editör Gökçe Ýlsever Reklam Sorumlusu Gökçe Ýlsever Muhabirler Gökçe Ýlsever Atilla Munlu Aytuð Sevim Banu Turgut Ahmet Bozdaðý Ayhan Demirol Tasarým JawsMedya Tasarým Stüdyosu Kadýköy / Ýstanbul Tel Faks SFS, global pazardaki iþortaklarýndan Hindistan dan HCL nin ve Azerbaycan dan Bestcomp un üst düzey yöneticilerini Ýstanbul da aðýrladý. Baský+Cilt Mart Matbaacýlýk Sanatlarý Mart Plaza, Merkez Mah. Ceylan Sokak No.24 Nurtepe / Kaðýthane / Ýstanbul Tel: PBX Faks: Ayhan Demirol Yazýlým Teknolojisi Geliþtirme Müdürü SFS Oligopol Sigorta Piyasasýnda Kazanmanýn Pratik Yollarý Sayfa>24-25 Burgazada Gezisi ÝTÜ Teknokent Futbol Turnuvasý Yayýnlayan SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler Saðlam Fikir Sokak No:5 Esentepe Ýstanbul Tel : (0212) Faks: (0212) Yerel süreli yayýn Baský: Temmuz 2008 Aramýza yeni katýlanlar Sayfa>28 Bowling Organizasyonu Brunch Organizasyonu Bu dergideki yazýlarýn içeriðinin sorumluluðu yazarýna aittir. Dergide yayýnlanan reklamlarýn içeriði ile teknik ve ticari öz niteliklerine iliþkin bilgilerin doðruluk ve geçerliliðinin sorumluluðu reklamý veren kuruluþa aittir. SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler

7 04 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER AIG Sigorta Hasar Departmanlarýndan Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Sema Bulutlu, kendisi ile gerçekleþtirdiðimiz söyleþide SFS ile Hasardaki çalýþmalarý, AIG Türkiye nin hedefleri ve sektörün mevcut durumunu deðerlendirdi. SFS ekibi iyi bir dinleyici, anlayýcý ve uygulayýcý. Taleplerimizi SFS ekibine aktardýðýmýzda geniþ bir perspektif ve vizyon çerçevesindeki çözümleri ile operasyonel etkinliðimizi arttýrýyorlar. Sema Bulutlu AIG Sigorta Hasar Genel Müdür Yardýmcýsý Þu anda dünyanýn en büyük kuruluþlarý arasýnda yer alan AIG, 1919 yýlýndan bu yana sigortacýlýk sektöründe faaliyet göstermektedir. Dünyada 150 den fazla ülkede den fazla çalýþaný ile müþterilerine kurumsal ve bireysel alanlarda sigortacýlýk hizmetleri sunmaktadýr. Türkiye deki faaliyetlerini 1970 yýlýndan beri dinamik, giriþimci ve yaratýcý bir yapý içerisinde kaliteli ve güvenli hizmet anlayýþý ilkelerinden taviz vermeden sürdüren AIG Sigorta A.Þ, 14 yýldýr SFS Sigortacýlýk Çözümlerini kullanýyor. Sayýn Sema Bulutlu, Türk Sigorta Sektörünün güçlü temsilcilerinden biri olarak sektörün mevcut durumunu ve gündemini kýsaca deðerlendirebilir misiniz? 47 þirketin faaliyet gösterdiði, kiþi baþý 130 dolar prim üretimi olan, 8 milyar dolar toplam prim hacmine sahip, 2000 e yakýn uzman, 61 broker, acente ve çalýþaný ile büyük bir sektördür sigortacýlýk. Son 5 yýllýk dönemde mali disiplin ve yapýsal reformlarýn etkin bir þekilde uygulanmasý sonucunda bütüncü tutumbilimsel temellerde saðlanan iyileþme dünya çapýnda piyasalarda yaþanan dalgalanmalara raðmen 2007 para desteði programýnýn temel dengelerinin korunmasýna da katký saðladý. Geçtiðimiz 2 yýl süresince, genç nüfusu ve geliþmekte olan ekonomisi sayesinde Türkiye, büyük yabancý sigorta þirketlerinin cazibe merkezi haline geldi. Özellikle 2007 yýlý içerisinde sigorta sektörüne yabancý sermayeden geleceðe yönelik güvenin uluslar arasý alanda teyit edilmesi adýna bu geliþmeler önem arz etmekte. 03 Haziran 2007 tarihinde kabul edilerek yürürlüðe giren 5684 sayýlý Sigortacýlýk Kanunu nun sigorta sektörüne birçok konuda yazýlý disiplin kurallarý getirerek geliþimde pozitif katkýlar yaratmasý bekleniyor. Sigorta þirketleri alt yapý çalýþmalarýný bu yenilikler ve geliþmeler üzerine güncellemek zorunda kalacaklar. Müþteri Bilgilendirme Yönetmeliði ile sigortalý - sigortacý arasýnda þeffaflýk artacak ve bir taraf bilgi vermeye zorlanýrken, diðer taraf da bilgi almak üzerine yoðunlaþacak. Böylelikle sigortaya taraf olan kiþiler arasýnda herhangi bir konuda yaþanacak problemde uzlaþma zemini daha iyi þartlarda baþlayabilecektir. Dünyamýzýn hiçbir köþesinin olumsuz etkilerinden kaçamayacaðý iklim deðiþikliðinin ülkemizde de öncelikli olmasa da gündem iþgal etmeye baþlamýþ olup, önümüzdeki dönemlerde de sigorta sektörünün önemli konularýndan biri olacaðý inancýndayým. Küresel olumsuzluklar sebebi ile 2006 yýlýnda gerçekleþen %30 büyüme geçen yýl azalarak %14 e geriledi. Ekonominin canlýlýðýný yitirmesi ve otomobil satýþlarýnýn düþmesi 2008 yýlýnda da etkisini devam ettirecek olsa bile sektörün %13 14 oranýnda büyüyeceðini düþünüyorum. Sigorta sektörünün 2008 yýlýnda, yeni yasa ve getirdikleri, geliþen ekonomi, AB ile uyum çalýþmalarý, yeni sigorta ihtiyaçlarýnýn doðmasý ve özellikle sorumluluk alanýnda toplumun bilinçlenmesi ve bu konuda geliþtirilen yeni sigorta ürünleri ile bir hayli yoðun geçeceði kanýsýndayým. AIG Türkiye olarak 14 yýldýr SFS Sigortacýlýk Çözümlerini kullanýyorsunuz. Hasar açýsýndan hangi fonksiyonlar SFS yi tercih etmenizde etkili olmuþtur? Evet, SFS ile AIG olarak 1994 yýlýndan beri çalýþmaktayýz. Sadece Genel Müdürlüðümüzde deðil, Acentelerimiz ve Bölge Müdürlüklerimizde de SFS yazýlýmlarýný kullanmaktayýz. SFS sisteminin hasar sevisi sayesinde, AIG New York tarafýndan AIG Türkiye den talep edilen karþýlaþtýrmalý ve analiz raporlarýnýn tümünün otomatik olarak AIG standartlarýna uygun olarak alýnabilmesi bizlere onur vermektedir. SFS nin iþ süreçlerinize yansýyan en önemli katkýlarý sizce nelerdir? Her þeyden önce bizler SFS ile iliþkilerimizi bir takým çalýþmasý olarak görüyoruz. SFS ekibi iyi bir dinleyici, anlayýcý ve uygulayýcý. Biz hasar olarak bu sinerjiyi yakaladýk. Taleplerimizi SFS ekibine aktardýðýmýzda geniþ bir prespektif ve vizyon çerçevesindeki çözümleri ile operasyonel etkinliðimizi arttýrýyorlar. Tabii her iki firmanýn da sigortacýlýk dili ile konuþuyor olmasý bu takým ruhunu daha da güçlendirmektedir. STRATEJi

8 05 Önümüzdeki dönemde prim üretiminden ziyade satýþ kanallarýný saðlam temeller üzerine oturtmayý hedefleyen AIG, SFS sistemleri ile üretim, tahsilat, hasar ve muhasebe iþlemlerini çok kýsa sürede gerçekleþtiriyor. Elbette SFS programý yoðun iþ ortamýnda iþlerimizi kolaylaþtýrmak üzere bizimle çalýþmaktadýr. Özellikle Winsure Claim Plus programýmýzla hasar dosyasýnýn her safhasýnda ilgili kiþilere bilgilendirme , faks, SMS mesajý gönderilmesi belirli iþlemlerin gününde yapýlabilmesi için ilgililere uyarýlar gelmesi, dosyalarýn otomatik olarak rezervlerinin güncellenmesi, çeþitli kontrollerinin yapýlmasý vb. Kolaylýklarý bu program sayesinde yaþayabilmekteyiz. Sizce SFS sisteminin kurumunuza fayda saðlayan en önemli özelliði nedir? SFS sistemleri ile üretim, tahsilat, hasar ve muhasebe iþlemlerimizi çok kýsa sürede gerçekleþtirme rahatlýðý yaþýyoruz. AIG tarafýndan talep edilen tüm raporlar otomatik olarak sistemden üretilmektedir. Kullandýðýmýz bu sistem yeni ürün geliþtirmeye son derece uygundur. Bu özelliði ile çeþitli Bankasürans projelerimizdeki baþarýmýzda çok önemli etken olmuþtur. SFS ile hayata geçirdiðiniz Claim Plus projesinden beklentileriniz nelerdir, ileride iþ akýþýnýza nasýl bir katký saðlayacaðý görüþündesiniz? Çaðrý merkezimiz tarafýndan alýnan ihbarlarýn sisteme hýzlý giriþlerinin yapýlabilmesi, dosyanýn tamamlanma sürecine kadar olan her aþamada sigortalýyý , faks ya da SMS yolu ile evraklarýn temini ile ilgili bilgilendirme, eksperlerimizi kontrol edebilme, suiistimalli hasarlarda ihbar aþamasýndan itibaren proaktif davranabilme, denetimi elde tutabilme ve hasar sürecimizi kullanýcýlarýmýzýn operasyonel yükünü azaltmak suretiyle hýzlandýrarak zamandan tasarruf yapmak beklentilerimiz arasýndadýr. Bunun yaný sýra çalýþanlarýmýzýn performanslarýný da deðerlendirebilecek olmamýz kendi içimizdeki iþ akýþýmýzý denetleme fýrsatýný saðlayacaktýr. Bu sayede hasar dosyalarýnýn ihbar-ödeme sürecini minimum düzeye indirerek müþteri memnuniyetini maksimum düzeye çýkaracaðýmýza inanýyoruz. Bu sistem hasar süreçlerini önemli ölçüde hýzlandýracak ve bizlere her aþamada kontrol imkâný verecektir. Hasar iþlemleri, sigorta þirketlerinin müþterileri ve acenteleri ile buluþtuðu noktadadýr. Bu buluþmanýn gecikmesiz ve sorunsuz yürütülmesi, müþteri memnuniyetinin saðlanmasý AIG Sigorta için önemli bir hedef. Sizce SFS sistemlerinin bu hedefinize ulaþmanýzda nasýl bir katkýsý olacaktýr? Sizin de belirttiðiniz üzere, AIG Sigorta seri üretimden ziyade sunduðu geniþ ürün yelpazesi ve mükemmel hasar hizmeti ile müþteri memnuniyetine önem veren bir þirket. Mevcut Winsure sistemi ile acente ve müþterilerimize daha kaliteli üretim ve hasar hizmeti sunmayý ve ileride Winsure Plus sistemi ile de bu sunduðumuz hizmeti sürekli kýlma konusundaki baþarýmýzý artýracaðýmýza inanýyoruz. Sizce, SFS ile gerçekleþtirdiðiniz hasar alt yapýsýnýn, hasar prim oranlarýnýza nasýl bir yansýmasý olacaktýr? Hasar prim oranýnýn minimum düzeyde tutulmasýnda öncelikle hasar konusunda bilinçli bir müþteri portföyünün olmasý, rücu ve sovtaj tahsilatlarýnýn ödeme sürecinin ardýndan hýzlý bir þekilde yapýlmasý ve poliçelerin teklif aþamasýnda müþterilerimizi hasardan önce alýnmasý gereken önlemler konusunda bilgilendirme ve geri bilgilendirme ile doðru poliçe tanziminin saðlanmasý önemli rol oynamaktadýr. Oluþturduðumuz hasar alt yapýsý ile suiistimalli hasarlarda ihbar aþamasýnda sistem tarafýndan uyarýlarak araþtýrmalarýmýzý anýnda, hýzlý ve doðru bir þekilde yaparak denetimi elde tutarak, rüculu hasarlarda ödeme yaptýktan hemen sonra dosyayý rücu ve hukuk departmanýna intikal ettirerek hýzlý bir þekilde tahsilatýnýn yapýlmasýný saðlamak ile ve sistemden elde edilen hasar analizlerini poliçelerin yenilenmeleri aþamasýnda sigortalýlarýmýz ve acentelerimiz ile paylaþarak onlarý ileride olabilecek hasarlarý konusunda alýnabilecek önlemleri almasýný saðlayarak sektör ortalamasýna göre zaten düþük olan hasar prim oranýmýzý daha da azaltacaðýmýzý öngörüyorum. AIG nin geleceðe dair hedeflerinden bahsedebilir misiniz? Önümüzdeki dönemde prim üretiminden ziyade satýþ kanallarýný saðlam temeller üzerine oturtmayý hedefliyoruz. Bu satýþ kanallarý için saðlam temeller atarken, Ferdi Kaza Sigortalarý üretimini de arttýrmayý hedefliyoruz ve takip eden yýllarda da bu kanalýn Ferdi Kaza üretimindeki payýný katlayarak artýrmak ve bu branþ için bu kanalý temel daðýtým kanallarýndan biri haline getirmek amaçlarýmýz arasýnda yer alýyor. AIG Sigorta son 5 yýlda gerçekleþtirmiþ olduðu büyüme paralelinde 2008 yýlýnda da kontrollü büyümesine devam edecektir. Seri üretimden ziyade, müþteri ihtiyacýna yönelik hazýrlanmýþ özel ürünleri ve hasar konusunda sigortalýsýna sunmuþ olduðu istisnasýz müþteri tatmini ile kendi kulvarýnda lider olmaya devam edecektir. Ferdi Kaza branþýnda son yýllarda gösterdiðimiz pazar lideri konumumuzu korumak, Nakliyat ve Sorumluluk sigortalarýnda önemli geliþmeler kaydetmek hedeflerimiz arasýndadýr. Sigortacýlýðý ana meslek kolu olarak benimsemiþ bir þirket olarak tüm daðýtým kanallarý ile Türkiye genelinde en iyi hizmeti vermek üzere Türk sigorta sektöründe çalýþmalarýmýza devam edeceðiz. SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler

9 06 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 2006 yýlýndan bu yana Sigortacýlýk Çözümlerinde SFS yi tercih eden Ankara Sigorta nýn Teknik Departmanlardan Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Enis Basým ve Bilgi Ýþlem Müdürü Tufan Tekin ile yaptýðýmýz sohbet sýrasýnda Sigorta Sektörünün gündemi, Ankara Sigorta ve SFS ile çalýþmalarý hakkýnda deðerlendirmelerini aldýk. Gökçe Ýlsever Kurumsal Ýletiþim Uzmaný, SFS Sayýn Enis Basým, Ankara Sigorta nýn kuruluþu ve önümüzdeki döneme ait hedefleri hakkýnda kýsa bilgiyi bizimle paylaþýr mýsýnýz? Ankara Sigorta, Türk sigorta camiasýnda 73 yaþýnda bir þirket; dolayýsýyla Türk sigorta yaþamýnýn tüm deneyimlerinden geçmiþ, Türk kamuoyunun yaþadýðý tüm sigorta riskleriyle karþýlaþmýþ, zaman içinde bunlarý gerçekleþtirmiþ deneyimli bir sigorta þirketi. Geçmiþindeki kurucularý itibariyle Ýþ Bankasý ve Etibank nedeniyle çok büyük iþlere imza atmýþ. Ýlk önce Ýþ Bankasý ný bir baþka þirketin almasý nedeniyle ortaklýktan ayrýlmasý itibariyle Ankara Sigorta Etibank a baðlanmýþtýr. Etibank ýn özel iþletme konsepti içinde 2000 yýlýnda Özelleþtirme Ýdaresinden, Polis Bakým ve Yardým Sandýðý tarafýndan ana hisseleri satýn alýnan Ankara Sigorta, 8 yýldýr bir Polis Bakým ve Yardým Sandýðý Kuruluþu olarak faaliyet göstermekte. Ýçinde bulunduðumuz dönemde sigorta sektörünün yapýlanmasýnda ciddi deðiþimler yaþanmakta, bu deðiþimlerin Ankara Sigorta ya yansýmalarýný deðerlendirir misiniz? Enis Basým Teknikten Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Ankara Sigorta Birincisi Sigorta Mevzuatý doðrultusunda sektörün hukuki yapýlanmasý deðiþti. Acentelerin çalýþma tarzlarý, kayýt sistemleri, sigorta þirketlerinin karþýlýklarý bu deðiþimlerden etkilendi. Ýkincisi Avrupa Birliði ile iliþkiler deðerlendirildiðinde son dönemde global sermaye açýsýndan Türk sigorta sektörü çok ciddi bir talep gördü. Birçok sigorta þirketi yerli sermayeden global yabancý sermayeye döndü. Ýþlemleri itibariyle dýþ dünyaya zaten entegre olan Türk sigorta sektörü þimdi malî açýdan da entegre durumda. Sigortacýlýk ve risk küresel kavramlar, her ne kadar mahalli riskler özellik arz etse de yöresel veya yerel olarak riskin karakteri var olsa da yabancý sermaye de Türkiye nin gerçekleri doðrultusunda sigortacýlýk yapacak ve Türk kamuoyuna hizmet verecek. Dolayýsýyla kapitalin yapýsý ile hizmetler arasýnda bir uyum saðlanmasý söz konusu olacak. STRATEJi

10 yýlýnda 240 milyon YTL prim üretimi öngören Ankara Sigorta, SFS yazýlýmlarýný modüler ve kural tabanlý parametrik yapýsý, son kullanýcýlarýn tanýmlamalarýna olanak veren ve yazýlýmcýyý günlük yaþamýn dýþýna çýkaran yapýsýndan dolayý tercih etti. Ýçinde bulunduðumuz uyum sürecini nasýl deðerlendiriyorsunuz, ileriye dönük öngörülerinizi alabilir miyiz? Global sermaye sigortacýlýk konusundaki düþüncelerini bir þekilde Türkiye de uygulamaya koyacak. Bunu uygulamaya koyduðu zaman da Türk kamuoyunun ihtiyaçlarý ve bu ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý doðrultusunda yeni seçeneklerle uyum gündeme gelecek. Taraflarýn karþýlýklý birbirine yaklaþmasýný gerektiren bir yapý oluþacak. Türk kamuoyunun bir takým farklý düþüncelerini sigortacýlýk kamuoyu anlayacak bazýlarýný kabul edecek, bazýlarýný kabul etmeyecek. Bu konuda kendilerine seçenek sunan þirketler yaklaþýmlarýný ona göre belirleyecekler. Eninde sonunda bir hizmet sunan ve satýn alan arasýndaki müþteri-satýcý iliþkisi yeniden tanýmlanacak. Geçtiðimiz yýl Ankara Sigorta nýn prim üretimi hangi seviyede gerçekleþti? Bu yýlsonu beklentiniz nedir? Geçen seneyi 192 milyon YTL ile kapatan Ankara Sigorta, bu sene 240 milyon YTL civarýnda bir prim üretimi öngörüyor. Ancak önümüzde daha 6 aylýk bir dönem daha var; sonbahar dönemi sektör için yoðun bir ay olduðundan, 2008 in hedefimiz üzerinde bir rakamla sonuçlanmasý mümkündür yýlý için %30 luk bir büyüme öngörüyoruz. Portföy yapýmýzýn karakteristiðini deðiþtirmeyi düþünüyoruz. Þirketin yapýsý itibariyle aðýrlýklý motor ve kaza iþlerinde olduðunu öngörüyoruz. Bu konudaki büyümemizi yavaþlatmadan motor dýþý iþlerinin arttýrýlmasý konusunda hem þirket olarak hem de acentelerimiz itibariyle çaba göstermemiz gerekiyor. Bunu realize ettiðimizde þirketin saðlam yapýsý çok daha özlediðimiz çizgiye ulaþacak. Sektörde duayen bir yönetici olarak, Türk Sigorta sektörünün mevcut durumunu nasýl deðerlendiriyorsunuz? Türk sigorta sektörü gelecek açýsýndan ciddi bir potansiyel vaat ediyor. Türkiye de sigortalanabilir ekonomik deðerlere baktýðýmýzda, sigorta sektörünün teminat altýna aldýðý bölüm son derece az bir bölümdür, iyimser olarak %25 civarýndadýr. Avrupa nýn sigortalanma oranlarýna bakarsanýz, bu oranýnýn %80 in altýnda olduðu ülke yoktur. Zaman zaman mükerrer sigortalar nedeniyle bu oran %120 lere kadar dahi çýkabilmektedir. Böyle olduðu zaman siz piyasadaki tüm eriþilmesi gereken noktalara eriþmiþ oluyorsunuz, ama Türkiye de boþ bekleyen bir %70 75 lik bölüm var, geriye kalan %25 ide mevcut sektör pazarlama faaliyeti sunmaktadýr. Hem %25 de þirket olarak bireysel payýnýzý arttýrmak, hem de ekonomik olarak anlam ifade eden daha el deðmemiþ %75 lik dilimden yeni kitleleri sigorta ortamýna çekmek için sigorta satýþ tekniklerinin kullanýlmasý gerekmektedir. Devamý arka sayfada > SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler

11 08 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER Metnin Devamý Rekabetin oldukça sert ve belirsizliklerin yine yoðun olduðu yakýn bir dönemde 2006 yýlýnda, önemli hedefler koyarak yeni bir bilgi iþlem yapýlanmasýna gittiniz ve SFS den hizmet alma kararý verdiniz. Seçiminizde hangi faktörler rol oynadý? Yazýlým günün koþullarýna paralel olarak sigorta sektörünün dinamik ihtiyaçlarýna cevap veren hýzlý bir geliþme gösterme ve hýzlý cevap verme kabiliyetini gerektiriyor. Bunu sektörde birçok þirket farklý seçenekler halinde çözmeye çalýþýyor. Bir kýsmý in house, bir kýsmý yurtdýþý, bir bölümü ise yurt içindeki yazýlýmlarla çözüyor. In house çalýþmak zaman ve maliyet açýsýndan ve de belirsizlik riskini taþýmak açýsýndan bizim gibi hýzlý cevap bekleyen þirketlere yeterli olmayacak bir çözüm. Ne kadar yatýrým yapacaksýnýz, ne kadar süre sabredeceksiniz ve sonucunda kurduðunuz ekiple yaptýðýnýz iþ kaliteli olacak mý, mali açýdan dönüþünün rantabilitesi ne ölçüde olacak. Biz oluþabilecek sýkýntýlarý düþünerek profesyonel bir yazýlým firmasýyla çalýþmamýz gerektiði kararýný alarak SFS yi tercih ettik. Modüler ve kural tabanlý parametrik yapýsý, son kullanýcýlarýn tanýmlamalarýna olanak veren ve yazýlýmcýyý göreceli olarak günlük yaþamýn dýþýna çýkartan yapýsý bu tercihimizde bizi en çok etkileyen hususlar oldu. Sizi bilgi iþlem alanýnda yeni bir yapýlanmaya yönelten unsurlar nelerdi, eski sisteminizde yapamadýklarýnýz ve yeni sisteminizin sizin için en önemli özellikleri nelerdir? Ýstenilen dinamik yapýyý oluþturabilecek kývraklýkta aplikasyona uygun bir yapý deðildi. Eðer ellinizde iyi bir çekirdek yazýlým paketi bulunur ve bu kendi içinde parametrik nitelikleri itibariyle, modüler yapýsý itibariyle revizyona ve bakýma hýzlý cevap verecek bir konumda olursa, onu revize etmeyi tercih edersiniz. Ama bu çok köklü deðiþiklikleri gerektiren katý bir yapý gösteriyorsa, bizim yaptýðýmýz gibi biraz daha riski göze alýp artý yapýsal bir deðiþikliðe gitmeyi tercih ediyorsunuz. Dinamik, ihtiyaçlarýn böylesine deðiþken olduðu günümüz koþullarýnda sigortacýlarýn pazarda gördüðü ihtiyacý býrakýn aylarý, býrakýn haftalarý, günlerle tanýmlanacak yapýdaki bir hýzla üretiyor olmasý gereklidir. Bunu yaparken insan gücünden öte altyapý, teknoloji söz konusu ve bilgisayar gerek üretim gerek yönetim gerekse pazarlamasýyla sigorta þirketlerinin birinci önceliðidir. Bu anlamda SFS, bizler için yaþadýðýmýz sorunlarýn çözümüne katkýlarý nedeniyle koþullara en uygun seçim. Yakýn ve uzun vadede projeleriniz nelerdir? Sizce SFS ve SFS sistemlerinin Ankara Sigorta nýn önümüzdeki dönemde beklenen büyümesinde nasýl bir rolü olacaktýr? Kýsa vadede Ankara Sigortanýn stratejik hedefi Bireysel Sigortacýlýk týr. Bireysel Sigortalarýn karlý olduðunu düþünüyoruz. Artý, insanlara ulaþtýðýnýz zaman çok büyük katma deðerle ek potansiyele dönüþmekte, insanlar bireysel olarak yaþadýklarý ve yaþayabileceklerini anladýklarý risklere karþý kendi kurumlarýný da koruyacaklardýr. Dolayýsýyla ilk aþamada sektörün genelinin de yöneldiði gibi Ankara Sigorta da bireysel sigortaya yönelmiþtir. SFS sistemlerinin önemli özellikleri arasýnda acentelerin ofis dýþýnda da poliçe satýþý yapabilmeleri, þirketlerin acentelerin ihtiyaçlarýna özel ürün geliþtirebilmeleri geliyor. SFS sistemlerinin acenteler ile çalýþma þeklinizi ne yönde geliþtirdiði görüþündesiniz? Acentelerle iliþkileri iki aþamada ele almamýz lazým; birincisi þirketlerin sigorta iç denetim sistemleri itibariyle uç noktalarýndaki üretimlerini kendi genel müdürlüklerinde yapýlabilir saðlýk ve kaliteye ulaþtýrýlmasýný saðlamak. Sigorta sektörünün en önemli hedefi budur. Benim bugün Yozgat taki, Sinop taki, Mersindeki bir acentem olanaklar, hýz ve kalite itibariyle benim yan odamda çalýþan bir teknik uzmanýmýn performansýnda iþ yapabiliyor olmalý ve onunla teknik bir alýþveriþe girebilmeli. Zaman ve mekânýn farklýlýðýnýn hiçbir anlamý olmamalý. Sizin söylediðiniz bunun bir ileriki aþamasý yani bu kabiliyetin mobil hale getirilmesi. Acentenin masasýndan müþterinin masasýnýn önüne taþýnmasý durumudur. Bu da doðru bir teknik altyapýyla saðlanabiliyor. Acentelerimizle iliþkilerimizde SFS sistemleri sayesinde doðru teknik bir altyapýyla çalýþýyoruz. Ankara Sigorta ile olan röportajýmýz Tufan Tekin ile devam etti... Tufan Bey, Ankara Sigorta Bilgi Ýþlem Departmaný olarak yazýlým deðiþikliði en çok sizlerin iþ akýþýnýzý etkilemiþ olsa gerek, sigortacýlýk yazýlým seçiminizde hangi kriterler doðrultusunda SFS ile çalýþma kararý verdiniz? Entegrasyon sürecini ve þu an ki durumu deðerlendirebilir misiniz? Sektör geneline baktýðýnýzda büyük portföylü þirketler ve kurumsal çalýþan þirketlerin SFS ile çalýþtýðýný görürsünüz. SFS nin çeþitli sistemlerle daha rahat entegre olabilmesi, verilerin açýk veri tabanýnda tutulabilmesi, köklü geçmiþi ve konudaki bilgi birikimini þirketimize taþýyacak olmamýz seçmemizde etkili oldu. Eski programda hasar ve üretimde yeterli bilgiler girilemiyordu dolayýsýyla yeterince detaylý raporlar alýnamýyordu ancak Winsure da daha esnek olduðumuz için veri giriþi, dosya takibinde ve raporlamalarda çok rahat hareket edebiliyoruz. Tahsilattaki manüel iþlerin otomatiðe çekilmesi, özellikle dýþ sistemlerle entegrasyon, TRAMER, Yeþil Kart, DASK taki entegre SFS öncesi TRAMER le entegrasyon yapýlan aylarýmýzda herhangi bir mutabakat saðlanamamýþ. Þu an Haziran ayýndan itibaren biz sýfýr hatayla TRAMER e transferlerimizi gerçekleþtiriyoruz. Bu karþýlýklý olarak STRATEJi

12 09 SFS nin köklü geçmiþi ve bilgi birikimini þirketimize taþýyacak olmamýz SFS yi seçmemizde etkili oldu. Tufan Tekin Bilgi Ýþlem Müdürü Ankara Sigorta projenin baþarýsýdýr.çalýþmasý bizim için büyük avantaj oldu. Þu an toplam 550 Acentemiz ve 9 Bölgelerimiz tarafýndan kullanýlan program daha otomatik ve daha sistematik olduðundan manüel iþlerimizin büyük ölçüde azalmasýný saðladý. Ankara Sigorta için koyduðunuz hedeflerin baþýnda müþteri memnuniyetini üst seviyelere çýkarmak gelmekte. SFS sistemleri Ankara Sigorta nýn müþteri memnuniyetini nasýl etkiliyor, müþteri memnuniyetini arttýrmanýzda size ne gibi faydalar saðladýðýna inanýyorsunuz? Müþteri bilgilendirmeyle ilgili SFS nin Web Servisi hizmetini kullanýyoruz. Bununla ilgili internet sayfalarýmýzý hazýrlýyoruz ve þu an gayet olumlu bir þekilde çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Kanuni zorunluluk olan Müþteri Bilgilendirme dahilinde müþteriler kendi poliçelerini internet arayüzünden listeleyebilir ve detaylarýna ulaþabilir hale gelecekler. Bunu saðlamak amacýyla SFS nin bize saðlamýþ olduðu Web Servislerini kullanarak müþteri memnuniyetimizi daha da arttýracaðýmýz inancýndayým. Ankara Sigorta Bilgi Ýþlem Departmaný nýn ilerleyen dönemlerde ürün geliþtirme anlamýnda projeleri nelerdir? Þu an gündemimizde doðalgaz projeleriyle ilgilenen bir firmayla çalýþmamýz var. Doðalgaz projelerini çizen firma ayný zamanda çizim ve daðýtýmý yapan yazýlýmý da kendileri hazýrlýyorlar. Firmanýn bayilik verdiði þirketler onunla ilgili bir sigorta düzenliyorlar. Bayiler hem teknik anlamda çizim hizmeti sunuyor hem de sigortacýlýk hizmeti sunuyorlar. Bununla ilgili bir çalýþmamýz var, onlarýn kendi programýndan çizdikleri proje onay görmüþse, tek tuþla bizden poliçe yaptýrmalarýný saðlamayý hedefliyoruz. Bu iletiþimi þu an acentelerimizin kullanmakta olduðu ve sayesinde veri entegrasyonunu baþarýlý bir þekilde gerçekleþtirdikleri inet aracýlýðýyla saðlayacaðýz. SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler

13 10 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER inet Sigortacýlýk Bilgi Aðý nýn saðladýðý hizmetler ile daha hýzlý, kaliteli ve güvenli bir müþteri hizmet altyapýsýna kavuþtuk. Burak Dülge Yönetim Kurulu Üyesi, Nart Sigorta Teknoloji Partnerimiz SFS ile yeni ve baþarýlý projelere imza atmaya devam edeceðiz Alev Kýral Kurumsal Satýþ Direktörü, SFS Nart Sigorta ve Reasürans Brokerliði Yönetim Kurulu Üyesi ve Strateji, Ýþ Geliþtirme den sorumlu Direktörü Burak Dülge ile yaptýðýmýz söyleþide Nart Brokerlik in teknolojik altyapýsý ve SFS ile çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldýk. Sayýn Dülge, SFS için; Teknoloji partnerimiz SFS ile yeni ve baþarýlý projelere birlikte imza atmaya devam edeceðiz ifadesini kullandý. Aðustos 1999 yýlýnda kurulan Nart Brokerlik in bu dönemdeki hedefi Türkiye nin en büyük baðýmsýz brokerlik grubu olmaktý. Bu hedefe 2004 yýlýnda ulaþtýklarýný dile getiren Nart Sigorta ve Reasürans Brokerliði Yönetim Kurulu Üyesi, Strateji ve Ýþ Geliþtirme den sorumlu Direktörü Burak Dülge; SFS ile çalýþma kararlarý hakkýnda, Ýþe baþladýðýmýz dönemde teknolojik altyapýnýn iþlerimizde yaratacaðý katma deðerin büyüklüðünü düþünerek bir partner arayýþýna girdik ve en doðru seçimin SFS olacaðý sonucuna vardýk. SFS ürünlerinden, önce Insure, sonra Winsure ile bütün üretim, müþteri, tahsilat ve muhasebe sistemlerimizi yönetir hale geldik dedi. Sayýn Dülge bugünkü baþarýlarýna ulaþmalarýnda sahip olduklarý teknolojik altyapýnýn ciddi bir payý olduðunu belirterek Yönetim kadromuza gerekli bilgi, denetim, yönetim imkan ve kabiliyetini saðlayan sistemlerin önemi düne göre çok daha fazla. Artan rekabet koþullarýnda sahip olduðumuz bu sistemlerin çok daha önem kazanacaðýnýn ve sürekli geliþtirilmesi gerektiðinin bilincindeyiz ifadesini kullandý. Müþteri hizmetlerindeki altyapýlarýný geliþtirmek amacýyla son olarak devreye aldýklarý SFS nin inet Sigortacýlýk Bilgi Aðý ile üretim sistemlerindeki hýz ve kontrolü artýrmayý hedeflediklerini dile getiren Dülge, inet ile daha hýzlý, daha kaliteli ve daha güvenli bir müþteri hizmeti altyapýsýna kavuþacaðýz. Bu çalýþmalarýmýzý da elektronik ortamda teklif sistemi, web tabanlý müþteri hizmetleri ve CRM sistemlerinin takip etmesini öngörüyoruz. dedi. SFS ile çalýþmalarýnýn ileriki dönemlerde de sürdürüleceðini vurgulayan Dülge Artan rekabetin, müþteriyi daha iyi tanýyan, daha verimli çalýþan ve farklýlaþtýrýlmýþ hizmetler saðlayan SFS gibi kurumlara büyük avantaj saðlayacaðýný düþünüyoruz. Bu nedenle teknoloji partnerimiz SFS ile yeni ve baþarýlý projelere birlikte imza atacaðýz þeklinde konuþtu. STRATEJi

14 11 inet Sigortacýlýk Bilgi Aðý nýn altyapýsýnda bulunan ve Nart Brokerlik in kullanýmýna sunduðu hizmetlerin baþlýca özellikleri ve saðladýðý en önemli avantajlar þöyle sýralanabilir: inet Broker Servislerinden Veri Bütünlüðü Servisi (VBS): VBS ile halihazýrda inet Bilgi aðýnda tanýmlý 16 sigorta þirketinden 5 inin anýnda Nart Brokerlik Sistemine aktarýlmasý saðlanmaktadýr. Aktarýma hazýr bekleyen poliçeler ve aktarýlan poliçelerde tek bir týklamayla anýnda tüm bilgiler görüntülenebilmektedir. Kullanýcýlarýn çok daha hýzlý iþlem yapmasýna ve Entegre Aracý Yazýlýmý ndan baðýmsýz bilgilere en kýsa sürede ulaþmalarýna imkan veren bu modülle maksimum müþteri memnuniyetine ulaþýlacaktýr. Tekrar Poliçe Transferinin Anlýk ve Poliçe Bazýnda Yapýlabilmesi: Sigorta þirketinde poliçe bilgileri üzerinde oluþan deðiþiklik nedeniyle tekrar transferi gereken poliçeyi baþka bir ara menü kullanmaya ve raporlamaya ihtiyaç duymadan en kýsa sürede tekrar transfer edilmesi saðlanmýþtýr. Tek poliçe bazýnda tekrar transfer özelliði sisteme kazandýrýlmýþtýr. Poliçe ye Ek Bilgi Giriþi Ýhtiyacý ve Otomatik Müþteri Eþleþtirme Özelliði: Otomatik olarak müþterileri eþleþtiren ve manüel iþlemleri ortadan kaldýran müþteri eþleþtirme özelliði geliþtirilerek tamamen otomatik olarak poliçe aktarýmlarý gerçekleþtirilmektedir. Poliçeye girilmesi istenen ek bilgiler tanýmlanarak poliçenin sigorta þirketinde giriþine imkan olmayan bilgilerinin girilmesine imkan tanýnmaktadýr. Tali Acente Bilgisinin Transfer Esnasýnda Otomatik Eþleþme Ýþleminin Gerçekleþtirilmesi: Tali acentelerinin kodunu gönderen sigorta þirketlerinde, acente bilgisi WÝNSURE sisteminde tanýmlanmýþ olan tali acenteler için aktarým esnasýnda bilgiler otomatik eþleþerek transferin gerçekleþmesi saðlanmaktadýr. Mutabakat Sisteminin Ayný Anda Hem Aylýk Hem de Tarih Aralýðý Bazýna Yapýlabilmesi: Ay sonlarýnda aracý ile sigorta þirketleri arasýnda poliçe zeyil adedi, prim ve komisyon tutarý mutabakatlarýnýn otomatik olarak yapýlmasý ile aracýlarýn poliçe giriþi haricinde manüel mutabakatlarýn da operasyonel yükünden kurtulmasý saðlanmýþtýr. inet de Geliþtirilmiþ Müþteri Ödeme Planý Fonksiyonu: Müþteri ödeme planý fonksiyonu ile acentenin sigorta þirketi ödeme planý haricinde müþteri ile arasýnda ödeme planý yapabilmesi özelliði müþteri ile alternatif ödeme planý yapabilme esnekliði kazandýrýlmýþtýr. inet de Özel Komisyon Tanýmlarý ve Komisyon Kontrolü: DASK poliçeleri gibi bölgesel ve prim bazýnda komisyonu farklýlýklar gösteren branþlarda sigorta þirketinin uyguladýðý farklý komisyon oranlarý inet e eklendi. Bu sayede komisyon kontrolü yapýlabilmekte ve transfer sýrasýnda farklý komisyon oranlarý sistem tarafýndan otomatik olarak algýlanarak kullanýcý uyarýlmakta ve kullanýcýlarýn operasyonel yükü azaltýlmaktadýr. SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler

15 12 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER SFS DEN HABERLER Kurumsal Müþteriler Kendi Nakliyat Poliçelerine Online Sertifika Girebiliyorlar SFS, kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden baþka bir yere taþýnmakta olan her türlü yükün taþýnmalarý sýrasýnda karþýlaþabilecekleri tehlikelerden kaynaklanan hasarlara karþý teminat saðlayan nakliyat sigortalarýnda, ciddi zaman kayýplarý yaþayan müþterilerini düþünerek, ilk kez AIG de uygulamaya konulan E- Marine Projesi ile yepyeni bir çözüm daha geliþtirdi. Uygulamada nakliyat sigorta poliçeleri, bir seferlik yapýlan taþýmanýn risklerini kapsayabileceði gibi, sigortalýnýn bir yýl içinde taþýtacaðý tüm mallarýn riskini de teminat altýna alabilmekte. Özellikle, kurumsal ve büyük firmalarýn araçlarýný, nakliyat poliçesi kesilmeden yola çýkaramamalarý sebebi ile poliçe kesilip ellerine ulaþana kadar aracý bekletme gereklilikleri ciddi zaman kayýplarýna yol açmaktadýr. Bu zaman kaybýnýn önüne geçmek ve de sigorta þirketlerinin üzerindeki iþ yükünü azaltmak amacý ile hayata geçirilen E- Marine Projesi ile kurumsal müþterilerin kendi nakliyat poliçelerine online sertifika girmeleri saðlanýyor. Bu proje sayesinde Genel Müdürlük ya da Bölgeler tarafýndan ilgili müþteri adýna düzenlenen kapak nakliyat poliçesinde belirtilen limitler dâhilinde, müþteriler araçlarýný sefere çýkarmadan önce sisteme baðlanýp sefer ile ilgili detaylarý sertifikada belirterek, sertifikalarýný kesip, araçlarýný zaman kaybetmeden sefere çýkarabilmekteler. Projeyle Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri nden ve ilgili aracý kurumdan sertifika giriþi yapýlmadýðýndan iþ gücünden de avantaj elde edilmiþ olunmaktadýr. Ayný zamanda müþteriler sertifika giriþi yaparken konulan sefer baþý limitleri, otorizasyon limitleri gibi kontroller sayesinde kullanýcý bazýnda hatalý sertifika giriþlerinin de önüne geçilmiþtir. Ýlgili proje yapýsý ve tanýmsallýðý gereði filo kasko poliçeleri gibi ayný mantýkla çalýþabilecek diðer ürünlere kolayca adapte edilebilmektedir. STRATEJi

16 13 SFS Uygulamalarý nýn performans ve ölçeklenebilirliði Almanya Böblingen de HP ve Oracle uzmanlarýnca yapýlan testten geçti Mart 2008 ayýnda Almanya Böblingen de gerçekleþtirilen Benchmark testleri öncesinde ve testler sýrasýnda yapýlan performans iyileþtirme çalýþmalarý ile SFS uygulamalarý çok daha hýzlý bir yapýya kavuþtu. Bu çalýþmalar bir ek olarak paketlenip kanal performanslarýný daha da arttýrmalarýný saðlamak amacýyla tüm SFS müþterilerine ücretsiz olarak daðýtýlmaya baþlandý. Oracle ve HP uzmanlarýnýn da katýldýðý Benchmark testleri ile SFS uygulamalarýnýn performans ve ölçeklenebilirlikleri raporlandý. Özel olarak hazýrlanan simülasyon laboratuar ortamýndaki testlerde SFS nin CRM, Üretim ve Hasar modülleri çok kullanýcýlý bir ortamda sýnandý. Gerçek kullanýcý davranýþlarýný simüle etmek için 3 farklý test senaryosu iki farklý donaným konfigürasyonunda test edildi. Test senaryolarýna müþteri giriþ, poliçe giriþ, poliçe görüntüleme, basým gibi sýk kullanýlan iþlemler dâhil edildi. Teklif Test sonuçlarýna göre 5,000 eþzamanlý kullanýcý sistemi tüm fonksiyonlarý ile baþarýyla kullanabildi. CRM modülünde ise 10,000 eþzamanlý kullanýcý ayný donaným konfigürasyonunda hatasýz hizmet aldý. 30 saniyede Poliçe ve Tahsilat Vize poliçesinin basýmý, kesilmesi ve müþteriye teslim edilmesi ve tahsilatý artýk 30 saniyede yapýlabiliyor. SFS, ilk AIG Sigorta da hayata geçirilen Hýzlý Vize ( Fast Visa ) Projesi ile, vize poliçelerinin tek ekran üzerinden minimum soru sayýsý ile en hýzlý þekilde kesilmesini ve basýlmasýný saðladý. Hýzla geliþmekte olan ve rekabetin gün geçtikçe arttýðý sigorta sektöründe, þirketlerin üzerindeki rekabet ve zaman baskýsýný minimuma indirmeyi hedefleyen SFS, bu projeyle sigorta þirketlerinin müþterilerine çok daha hýzlý hizmet sunmalarýný saðlýyor. Hýzlý Vize sayesinde þirketler, müþteri isteklerine kýsa sürede yanýt veriyor, hýzla poliçe kesiyor ve zamaný çok daha verimli þekilde kullanabiliyorlar. Sektörde pazar paylarýný arttýrma yarýþý içindeki sigorta þirketleri, Hýzlý Vize ile müþteri memnuniyetini de arttýrarak rakiplerinin bir adým daha önüne geçebileceklerdir. SFS nin Hýzlý Vize Uygulamasý, diðer poliçe tiplerinde de uygulanmaya baþlanmýþtýr. SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler

17 14 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER inet TE SON YENÝLÝKLER inet Sigortacýlýk Bilgi Aðý farklý sektörlerden firmalarýn katýlýmýyla hýzla büyüyor 16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye nin en büyük özel havayolu þirketi inet le tam entegre inet paylaþýmlý Sigortacýlýk Bilgi Aðý kapsamýndaki þirket sayýsý her geçen gün daha da artýyor. Sigorta sektör kanallarýnca baþarýsý kanýtlanmýþ inet çözümleri, sadece sigorta þirketleri, acenteler, brokerler ve bankalar tarafýndan deðil; turizm, havayolu, enerji, teknoloji gibi farkli sektörlerden firmalar tarafýndan da talep görüyor. inet' in baþarýsýnýn altýnda sürekli geliþim ve müþteri odaklý, kaliteli hizmet anlayýþý yatýyor. inet'in yakýn zamanda müþteri ihtiyaçlarý, sektörel gereklilikleri deðerlendirerek geliþtirdiði hizmet ve sunduðu avantajlarý inet Ürün Yöneticisi Aytuð Sevim kaleme aldý. Aytuð Sevim inet Ürün Yöneticisi, SFS inet Veri Bütünlüðü Servisi nde (VBS) Poliçe Bilgileri Görüntüleme fonksiyonu inet VBS 2.0 sürümünde poliçe bilgileri ana sisteme aktarýmýndan önce, VBS Poliçe Bilgileri Görüntüleme ekranýnda aktarýlmýþ olan poliçe/zeyl üzerindeki tüm bilgiler detaylý olarak (prim, teminat, müþteri bilgileri, sorular, istatistik bilgileri, teminat bazýnda vergiler ve komisyonlar) raporlanmaktadýr. Bu modül sayesinde aktarýma hazýr bekleyen ve aktarýlan poliçelerin üzerinden anýnda bilgilerini görüntüleme imkâný saðlanmýþtýr. Bu sayede kullanýcýlarýn hýzlý bir þekilde iþlem yapmalarý ve Entegre Aracý Yazýlýmý ndan baðýmsýz olarak bilgilere en kýsa sürede ulaþmasý saðlanmýþtýr. Tekrar poliçe transferinin istenilen anda yapýlabilmesi Tekrar transferi gereken poliçenin baþka bir ara menü kullanmaya ve raporlamaya ihtiyaç duyulmadan transfer edilmesi saðlanmýþtýr. Sadece tekrar transfer edilmesi istenen poliçe üzerindeki kýsa yol ile tekrar transfer iþlemi gerçekleþtirilebilmektedir. Tam otomatik poliçe transferi Poliçe transferleri esnasýnda sistemdeki müþteri numaralarý ile Sigorta Þirketinden gelen müþterilerin eþleþtirilmesi iþlemi saðlanmaktadýr. Sistemde kayýtlý olan müþterinin T.C Kimlik Numarasý ve Vergi Numarasýndan sistem otomatik olarak müþterileri kayýtlý ise bulmakta, kayýtlý deðil ise yeni müþteri kaydýný oluþturup poliçe aktarýmlarý tamamlanmaktadýr. Bu sayede elle yapýlan aktarým iþleri tamamen otomatik olarak da gerçekleþtirilebilmektedir. Kullanýcýyý operasyonel iþ yükünden tamamen kurtararak sistemin verimliliðinin ve tutarlýðýnýn arttýrýlmasý amaçlanmaktadýr. Müþteri memnuniyeti kazanýlan hýz avantajý ile birlikte arttýrýlmaktadýr. Tali acente bilgisinin aktarýmlar esnasýnda görünmesi ve otomatik eþleþmesi Tali acente kodunu gönderen Sigorta Þirketleri için aktarým esnasýnda tali acente bilgisinin listelenebilmesi ve tali STRATEJi

18 15 acente bilgilerinin otomatik olarak eþleþerek transferin ek bilgiye gerek kalmadan elle girilmeden otomatik olarak aktarýlmasý gerçekleþmektedir. Güvenlikli dýþ sistemlere otomatik olarak baðlantýsý kurulmasý Acentelerin için aktarýmlar için gerekli olan VPN baðlantýsýnýn sistem tarafýndan otomatik olarak kurulmasý saðlanmýþtýr. Bu özellik ile elle yapýlan baðlantý iþlemleri ortadan kalkarak hata yapýlmasý ve baðlantý kurulumunun unutulmasý gibi olasýlýklar ortadan kaldýrýlmýþ, operasyonel yükün azalmasý ve sistemin daha güvenli bir þekilde çalýþmasý saðlanmýþtýr. Ek bilgi giriþinde seçim alanlarýna ilk deðerlerin atanmasý Poliçe/Zeyl ana sisteme aktarýlmadan önce, ek bilgi giriþi yapýlýrken, sisteme atýlmasý istenen ilk deðerlerin ekranda otomatik olarak atanmasý saðlanmaktadýr. Kullanýcý isterse bu alanlara müdahale ederek istediði deðiþikliði yapabilmektedir. Mutabakat sisteminin Günlük/Aylýk olarak çalýþmasý Mutabakat iþlemleri artýk günlük ve aylýk olarak istenilen anda çalýþtýrýlabilmektedir. Mutabakat sayesinde sigorta þirketinde ya da acentede varlýk kontrolü yapýlmakta, aktarýlmasý ve silinmesi gereken poliçeler/zeyller otomatik olarak eþitlenmektedir. Ek bilgi alanýna eklenilmesi istenilen deðerlerin poliçe sorularýna aktarýmýnýn gerçekleþtirilebilmesi Aktarýmlar esnasýnda girilmesi istenilen özel ek bilgilerin istenilen herhangi bir sisteme poliçe sorusu ya da istatistik bilgisi olarak kaydedilebilmesi ve bu ek kriterlerden raporlanabilmesi saðlanmaktadýr. Winsure ya da Diðer i N e t S Ý G O R T A S E K T Ö R Ü B Ý L G Ý A Ð I KURUMSAL MÜÞTERÝLER DÝÐER SÝGORTA ÞÝRKETLERÝ Winsure Broker ya da Diðer SFS Bank Insurance ya da Diðer BROKERLER BANKALAR inet in MS SQLServer ve Oracle veri tabanýna uyumlu olarak çalýþmasý inet in MS SQLServer veritabaný dýþýnda Oracle ýn tüm versiyonlarýnda çalýþmasý saðlanmaktadýr. Ýsteyen müþterilerde Oracle veritabanýna kurulum yapýlabilmektedir. Toplu ek bilgi giriþi özelliðinin kazandýrýlmasý Birden fazla poliçeye sahip bir müþteriye ek bilgi giriþi yapmak yerine toplu olarak ek bilgi giriþi yapýlarak poliçelerin onaylanmasý saðlanmaktadýr. Bu sayede acentelere operasyonel olarak hýz kazandýrýlmaktadýr inet te müþteri ödeme planý fonksiyonu Müþteri ödeme planý fonksiyonu ile acentenin sigorta þirketine ödeme planýndan farklý olarak müþterinin acenteye ayrý bir ödeme planý uygulamasý saðlanmaktadýr. Ödeme tarihlerin otomatik olarak ayarlanmasý, primlerin tanýmsal olarak peþinata, son taksite atanmasý ve eþit daðýlým gibi SÝGORTA ÞÝRKETÝ Winsure ya da Diðer SERVÝS SAÐLAYICILAR INSURANCE NETWORK TURKEY Winsure Provider ya da Diðer ACENTELER REASÜRANS ÞÝRKETLERÝ Winsure Agent ya da Diðer ÜLKE SÝGORTA SÝSTEMLERÝ WinsureRe ya da Diðer araçlarla geliþtirmiþtir. inet te acenteye özel/ek komisyon tanýmlarý yapýlabilmesi Dask poliçeleri gibi bölgesel ve prim bazýnda komisyonu farklýlýklar gösteren branþlarda Sigorta Þirketinin uyguladýðý farklý özel/ek komisyon oranlarý inet e eklenmiþtir. Bu sayede kalite kontrol ve komisyon kontrolü sýrasýnda farklý ya da hatalý komisyon oranlarýnýn sisteme aktarýlmadan önce kontrol edilmesi saðlanmakta, oluþabilecek komisyon tutarý hatalarý en aza indirilmektedir. inet te poliçe onay durum bilgisi fonksiyonu Veri Bütünlüðü Servisi ekranýnda onay verilen poliçenin hangi durumda olduðu ek bilgi ekranýndan çýkmadan poliçe kaydý sonrasýnda kullanýcýlara mesajla bildirilebilmektedir. Böylece oluþabilecek hatalar operasyonel yüke neden olmadan giderilmekte, kullanýcýnýn daha verimli olarak çalýþabilmesi saðlanmaktadýr. SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler

19 16 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER Soldan saða: Nazlý Akman, Atilla Akman, Hakan Akman SFS nin inet yazýlýmýný kullanmaya baþladýktan sonra zamanýmýzýn çoðunu müþterilere ve poliçe üretimine ayýrabilir olduk" Atilla Munlu inet Proje Yöneticisi, SFS Teknoloji altyapýsý, ileriye doðru yazýlýmýn geliþtirilebilmesi, büyümeyi karþýlayabilecek yapýsý, esnek raporlama olanaðý ve rahat kullanýmý dolayýsýyla yazýlým firmasý olarak SFS yi seçtiklerini dile getiren Ýstanbul Brokerlik Yönetim Kurulu Baþkaný Hakan Akman ile kýsa bir söyleþi gerçekleþtirdik. Ýstanbul Brokerlik te Uygulama sürecini yöneten SFS Yazýlým Uygulama Yönetmeni Atilla Munlu nun sorularýný yanýtlayan Akman, sigorta sektörünün mevcut durumu ve SFS ile yaklaþýk bir senedir süregelen çalýþmalarý hakkýnda deðerlendirmelerde bulundu. Kuruluþunuz ve önümüzdeki döneme ait hedefleriniz hakkýnda kýsa bilgiyi bizimle paylaþýr mýsýnýz? Þirketimizi 2006 yýlý sonunda kurduk, sigortacýlýk faaliyetlerine ise 2007 yýlý sonunda baþladýk. Önemli aþamalar öncesinde olduðunu düþündüðümüz Türk Sigorta sektöründe hedefimiz önümüzdeki dönemde organizasyonu, bilgi birikimi, hizmet kalitesi ve operasyonel etkinliði ile sigorta ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýnda tercih edilen kurum olmaktýr. Türk Sigorta sektörünün mevcut durumunu nasýl deðerlendiriyorsunuz? Uzun süre hukuki boþluk içinde olmasýna raðmen oldukça az zayiatla bugünlere gelen sigortacýlýk sektörümüzün Cumhuriyet öncesinde baþlayan serüveninin üçüncü fazýna girdiðini düþünüyorum. Yeni kanunun 2007 de kabul edilmesi, Bireysel Emeklilik Yasasý nýn yürürlüðe girmesi, sigorta þirketlerine yabancý yatýrýmcýnýn ilgisi ve doðrudan yatýrýmlarý ve Avrupa Birliði ne uyum çerçevesinde hazýrlanan mevzuatlar ile birlikte Türk Sigorta Sektörünün olgunlaþmýþ bir piyasa olmak yönünde bir büyüme dönemine girdiðini görüyoruz. Sigortanýn geliþmiþ olduðu ve bilincin oluþtuðu ülkelere kýyasla oldukça geride kalan üretimimizin önemli oranda artacaðýný ve batýlý ülkelerdeki seviyelere yaklaþacaðýna inanýyorum. SFS yi tercih etmenizde hangi fonksiyonlar rol oynadý? Þirketimiz için kullanacaðýmýz yazýlým seçiminde birçok unsur etkili olmakla birlikte SFS nin inet yazýlýmýný tercih etmemizde kullanýlan teknoloji altyapýsý, ileriye doðru yazýlýmýn geliþtirilebilmesi, büyümeye karþýlayabilecek yapýsý, esnek raporlama olanaðý ve rahat kullanýmý belirleyici oldu. STRATEJi

20 17 Sistemin oluþum ve uygulama sürecini kýsaca anlatabilir misiniz? Yazýlýmýn kurulumu ve çalýþýr hale gelmesi oldukça kolay ve sorunsuz oldu. Her yeni yazýlýmda olduðu gibi kullanýcýlar tarafýndan baþta bir tedirginlik olmasýna raðmen, rahat kullanýcý arayüzü, çok hýzlý adaptasyon ve yoðun iþlemlerin olduðu yýlsonu dönemine rastlamasýna raðmen önemli sorunlarla karþýlaþmadan, her zaman olabilecek tipik sorunlarýn da çok kolay geçildiði bir baþlangýç oldu. Yazýlýma daha iyi hâkim olabilmek için kimi zaman karþý karþýya kaldýðýmýz sorunlarý kendimiz kullaným kýlavuzunu okuyarak ve destek almadan hallettik. Daha çok programýn esnekliðine dayanarak kendimize göre düzenlemeler yapmak üzere teknik destek aldýk. SFS nin inet yazýlýmýný kullanmaya baþladýðýnýzdan beri iþ süreçlerinizde nasýl geliþmeler yaþadýnýz? inet sisteminin kurumunuza fayda saðlayan en önemli özellikleri nelerdir? Henüz yeni kullanýcý olmamýza raðmen öncelikle yazýlýmýn mümkün olduðunca fazla özelliðini kullanmaya çalýþýyoruz. Elektronik ortamda poliçe aktarýmý ile çeþitli þirketlerde düzenlenen poliçeleri günlük olarak sigortalý hesaplarýna el deðmeden aktarabiliyoruz. Bu iþlem hem zaman hem iþgücü olarak operasyonel yükümüzü hafiflettiði gibi, giriþlerdeki insan hatalarýný ortadan kaldýrýp mutabakat sorunlarýný da azaltýyor. Bunlara ilave olarak sigortalýlarýn taleplerine göre yazýlýmýn esnekliði sayesinde birçok deðiþik raporlamayý kolaylýkla üretebiliyoruz. Poliçeleri branþ, taksit, vade, döviz cinsi ve sigorta þirketi olarak ayrýca takip edebildiðimiz gibi müþteri gruplarý, müþteri temsilcisi ve bölgesel olarak ta ayrý ayrý takip edip tahsilat yönetimini yapabiliyoruz. Ayrýca, belirli vade tarihi itibariyle tahsilatý yapýlmamýþ taksitler ve sigorta þirketlerinde açýk kalan taksitlerin raporlarýný da üretebiliyoruz. Müþteri, müþteri temsilcileri veya sigorta þirketleri için borç yaþlandýrma raporu çýkarabiliyoruz. Hasar dosyalarýný þirket ayrýmý ve poliçe bazýnda takip edip müþterilere hasar raporu üretebiliyoruz. Muhasebe ile entegre çalýþan yazýlýmýmýz ve yukarýdakilere ek olabilecek birçok özelliði zaman ve lokasyondan baðýmsýz olarak yapabilmemiz sayesinde her geçen gün daha fazla vaktimizi operasyon yerine sigortacýlýða ayýrmaya baþladýk. inet ten önce hangi sistemi kullanýyordunuz, eski sisteminizde yapamadýklarýnýz nelerdi? Önceki dönemde yaþadýðýnýz ne gibi sorunlar ortadan kalkmýþ oldu? Günümüz ihtiyaçlarýný karþýlamakta zorlanan bir sigortacýlýk programýydý. Öncelikle bütün poliçeleri el ile sisteme girmek zorunda kalýyorduk. Yeterince esnek olmamasý sorun yarattýðý gibi rapor üretmek konusunda da sýnýrlý olmasý sürekli müdahale ve iþgücü gerektirdiðinden faaliyetlerimizi yürütmekte problemler yaþýyorduk. inet yazýlýmýný kullanmaya baþladýktan sonra zamanýmýzýn daha çoðunu müþterilere ve poliçe üretimine ayýrabilir olduk. SFS yi müþteri hizmetleri ve servis kalitesi anlamýnda deðerlendirebilir misiniz? Daha önce kendi yazýlýmýmýzý kullandýðýmýzdan ihtiyacýmýz olan deðiþiklikleri ve güncellemeleri kolay yapamýyorduk. inet yazýlýmýný kullanmaya baþladýktan sonra önemli farklar yaþamaya baþladýk. Öncelikle kullanýcý desteði ve teknik destek konusunda yazýlýmýn uzaktan eriþim özelliði sayesinde sorunlar ve talepler en kýsa sürede çözülmeye baþladý. Bununla birlikte yeni ve var olan diðer özellikleri ekleme konusunda da tam destek bulduk. Bu projeden beklentileriniz nelerdir? Ýleriki dönemlerde iþ akýþýnýzda ne gibi avantajlar saðlayacaðýna inanýyorsunuz? Þirket olarak detaylý, operasyonel yükü fazla ve müþteri memnuniyeti zor bir iþ yapýyoruz. Günümüzde bu iþin iyi bir teknoloji ve eðitimli, bilgi birikimi fazla elemanlar ile bu iþin yapýlacaðýný düþünüyoruz. Ýyi bir yazýlým iþimizi çok kolaylaþtýran, olmazsa olmaz unsurlardan bir tanesi. Bu proje yaþayan bir mekanizma ve geliþtikçe yükümüzün daha fazlasýný verebileceðimiz operasyonumuzu sadeleþtirecek, kontrolünü kolaylaþtýracak ve büyümemizin motoru olacak. Bunlarý gerçekleþtirebildiðimiz ölçüde insan kaynaklarýnýn eðitimi ve geliþtirilmesi, müþteri hizmetlerinin artýrýlmasý, faaliyetimizle ilgili diðer konular ve pazarlamaya daha fazla kaynak aktarabileceðimize inanýyoruz. SFS Stratejik Fonksiyonel Sistemler

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // Sayý 1 // Mart 2008 GLOBAL SÝGORTA SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ ÝÞBÝRLÝÐÝ SFS, uluslararasý sigortacýlýk pazarýna dünyanýn önemli teknoloji þirketlerinden HCL ile giriyor. Sayfa>4 AIG Türkiye

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

2010 ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ Vizyon - Misyon 2 Tarihsel Geliþim 3 Ortaklýk Yapýsýve Sermaye Artýrýmlarý 4 Ana Sözleþme Deðiþiklikleri 5-8 Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý 9-10 Genel Müdür Mesajý 11-12 Özet Finansal

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI ERLER A.Þ. ADA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADABANK A.Þ. AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER Þ. ALAN YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALFA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALTAY MENKUL TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI YMETLER A.Þ. ANADOLUBANK

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011 Stratejik Plan ...harp sanayii tesisatýmýzý, daha ziyade inkiþaf ve tevsi için alýnan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileþme mesaimizde de ordu ihtiyacý ayrýca

Detaylı

www.sfs.com.tr Sigortacýlýkta son teknoloji Winsure.Net - 1 Winsure.Net Nedir? Stratejilerinize yön verirken, deðiþimleri uygularken en büyük yardýmcýnýz : Winsure.Net Winsure.Net Sigortacýlýk, sigorta

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý12 Temmuz 2009 VOB DA PÝYASA YAPICILIÐI DÖVÝZDE FÝZÝKÝ TESLÝMAT DURMUÞ YILMAZ ÝLE RÖPORTAJ GARANTÝ FONU DÜNYA BORSALARINDA POZÝSYON LÝMÝTÝ UYGULAMALARI

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ EDİTÖR 2008 yýlýnýn ilk çeyreði ve devam eden aylar, Bank Asya için yine son derece önemli adýmlarýn atýldýðý baþarýlarla dolu bir dönem

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme GELECEÐÝN PAZARLARI Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý World Resources Institute UNEP United Nations Environment Programme Önsöz Deðerli Okurlar Sanayi devrimiyle birlikte geçen yüzyýlýn baþlarýnda

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

ERDAL ELBAY: Çaðýn yükselen kâr ivmesi; Ýnnovasyon HYUNDAI ASSAN: Türk otomotiv yan sanayileri Avrupa ve Uzakdoðu kalitesini yakaladý MAYSAN MANDO 31 inci Yeþil Bursa Rallisi nde MAYSAN MANDO BÜLTENÝ 2007

Detaylı

ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ STRATEJÝLERÝ ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı