Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 SON KULLANICI TOPLU KISA MESAJ GÖNDERÝM TAAHHÜTNAMESÝ hizmetidir Mobildev Hizmeti ile birlikte verilen Toplu SMS Hizmeti Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ad ve hesabýna verilmektedir.

2 TAAHHÜTNAMEYÝ DOLDURURKEN EKLEMEYÝ UNUTMAYIN! 1.Þirket Ýmza Sirküleri 2.Yetkili Kiþinin Kimlik Fotokopisi 3.Alfanumerik Baþlýk Talep Formu 4.Vergi Levhasý Fotokopisi

3 MÜÞTERÝ BÝLGÝ FORMU AÞAÐIDAKÝ ALANLAR MÜÞTERÝ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR, FÝRMA ÜNVANI : SOKAK/CADDE : BÝNA ADI : KAPI NO : SEMT / MAHALLE : ÝLÇE : POSTA KODU : ÝL: TELEFONU : FAKSI : E-POSTA : WEB SÝTESÝ : YETKÝLÝ KÝÞÝ (1) AD/SOYAD : GÖREVÝ : GSM NO : E-POSTA : YETKÝLÝ KÝÞÝ (2) AD/SOYAD : GÖREVÝ : GSM NO : E-POSTA : FATURA ADRESÝ ÝLETÝÞÝM ADRESÝNDEN FARKLIYSA FATURA ADRESÝ : VERGÝ DAÝRESÝ : VERGÝ NO : BÝLGÝ ALMAK ÝSTEDÝÐÝNÝZ DÝÐER SERVÝSLERÝMÝZ? DEVTAKÝP ARAÇ TAKÝP ve FÝLO YÖNETÝMÝ SMCOLLECTOR INTERAKTÝF SMS HÝZMETLERÝ TOPLU FAKS HÝZMETÝ MESAJEXPRESS TOPLU E-POSTA HÝZMETÝ CLICKALOGIC INTERNET REKLAMCILIÐI AÞAÐIDAKÝ ALANLAR SATIÞI YAPAN BAYÝ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR, INTERAKTÝF NO (1) : INTERAKTÝF NO (2) : PARAMETRE (1) : PARAMETRE (2) : KURUMSAL HAT : BAYÝ KODU : KAÞE : AÞAÐIDAKÝ ALANLAR MOBÝLTÝM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR, KONTROL EDEN : Þirket Ýmza Sirküleri Vergi Levhasý Fotokopisi Yetkili Kiþinin Kimlik Fotokopisi Alfanumerik Baþlýk Talep Formu Mobildev Toplu SMS Servisleri Mobildev Toplu SMS Servisleri Mobildev Toplu SMS Servisleri Mobildev Toplu SMS Servisleri Mobildev Toplu SMS Servisleri Mobildev Toplu SMS Servisleri

4 TURKCELL SMS TAAHHÜTNAMESÝ TURKCELL ÝLETÝÞÝM HÝZMETLERÝ A.Þ. ye; Turkcell Ýletiþim Hizmetleri A.Þ.'nin (bundan böyle Turkcell olarak anýlacaktýr), TURKCELL ve TURKCELL'in ara baðlantý anlaþmasý yaptýðý diðer þebekelerdeki GSM abonelerine (bundan böyle Müþteri olarak anýlacaktýr) en fazla 160 karakterli yazýlý kýsa mesaj(sms) gönderme servisinden (bundan böyle Servis olarak anýlacaktýr) yararlanmak istememiz sebebiyle; 1. Ýþbu taahhütnamenin Ek'inde belirtmiþ olduðumuz alfanumerik baþlýk(lar) üzerinden taahhütnamede belirlenen koþullarda SMS gönderebileceðimizi, 2. Ýþbu taahhütname kapsamýnda göndereceðimiz SMS'lerin içeriklerinin tarafýmýzdan hazýrlanacaðýný; SMS'lerin içeriklerinin hukuka, genel ahlaka ve toplumsal deðerlere/düzene aykýrý olmayacaðýný, yanlýþ ve/veya eksik olmayacaðýný, politik amaçlý olmayacaðýný, özel ya da kamu kurumunu hedef almayacaðýný, 3. kiþilerin/kurumlarýn haklarýný ihlal etmeyeceðini; herhalükarda SMS'ler ile ilgili tüm sorumluluðunun tarafýmýza ait olduðunu, 3. Ýþbu taahhütname kapsamýnda SMS gönderebilmemiz için yazýlým temin etmekle yükümlü olduðumuzu; Turkcell'in gerek yazýlýmýn temini gerekse yazýlýmlar ile ilgili herhangi bir sorumluluðu bulunmadýðýný; 4. Ýþbu taahhütname kapsamýnda tanýmlanacak alfanumerik baþlýk(lar) üzerinden SMS göndereceðimiz Müþterilerimize ait GSM numaralarýnýn Müþterilerimiz tarafýndan verildiðini; Müþterilerimizi kendilerine ücretsiz SMS gönderimi yapýlacaðý konusunda eksiksiz ve doðru olarak bilgilendirerek SMS'leri almak için onay verdiðini; SMS ile onaylarýn alýnmasý aþamasýnda Müþterilerimizden herhangi bir ücret alýnmadýðýný; bu konuda müþterilerden gelecek her türlü talep, þikayet ve/veya iddia karþýsýnda sorumluluðun tamamen tarafýmýza ait olduðumuzu, 5. Gerek müþteri onayýnýn alýnmamýþ olmasýndan ötürü gerekse baþkaca bir nedenle Müþterilerden TURKCELL'e, kendilerine SMS gönderilmemesi hususunda bir talep gelmesi halinde TURKCELL'in tarafýmýza herhangi bir bildirim yapmaksýzýn sözkonusu Müþterilere SMS gönderimini derhal engelleme hakkýna sahip olduðunu, dilerse Müþterilerden gelen bu talebi tarafýmýza iletebileceðini,, 6. Ýþbu Taahhütname konusu servis kapsamýnda, SMS gönderimlerinde mesajý alan Müþterinin cep telefonunda, "mesajý gönderen" kýsmýnda yer alacak alfanumerik baþlýk/baþlýklarýn iþbu taahhütnamenin EK-1'inde yeralan Alfanumerik Baþlýk Talep Formu doðrultusunda yapacaðýmýz talep üzerine TURKCELL tarafýndan tanýmlanacaðýný; TURKCELL'in herhangi bir gerekçe göstermeksizin tarafýmýzdan talep edilen alfanumerik baþlýk/baþlýklarýn tamamýnýn ve/veya bir kýsmýnýn tanýmlanmasýný reddetme ve/veya deðiþtirerek tanýmlama hakký olduðunu; bu hususta herhangi bir itirazda bulunmayacaðýmýzý; alfanumerik baþlýk olarak kullanmak istediðimiz yeni kelime/kelime gruplarýný TURKCELL'e yazýlý olarak bildireceðimizi, 7. EK-1'de yeralan Alfanumerik Baþlýk Talep Formu'nda talep ettiðimiz alfanumerik baþlýk/baþlýklarýn 3 karakterden daha kýsa, 11 karakterden daha uzun olmayacaðýný, içerisinde Türkçe Karakter içermeyeceðini, firmamýzýn ismi, firmamýza ait patenti alýnmýþ bir ürününün ismi, firmamýza kayýtlý bir telefon numarasý veya web sayfasý olabileceðini, tanýmlamalarýn yapýlabilmesi için alfanumerik baþlýk/baþlýklarýn firmamýzla iliþkisini gösteren yazýlý evraklarý TURKCELL'e ibraz edeceðimizi, isim, soyad, firmamýzla direk iliþkisi olmayan jenerik sayýlabilecek isimlerin alfanumerik baþlýk olarak tanýmlanmayacaðýný, 8. Ýþbu taahhütname kapsamýnda TURKCELL'den alacaðýmýz hizmetleri, hiçbir suretle, gelir elde etmek amacýyla üçüncü kiþilere sunmayacaðýmýzý, 9. TURKCELL'in kendi kontrolü altýnda olmayan durumlarda servisi geçici veya sürekli olarak durdurma hakkýna sahip olduðunu, servisin bu þekilde kesintiye uðramasý halinde herhangi bir tazminat talebimiz olmayacaðýný, 10. TURKCELL'in en az 3 (üç) iþ günü öncesinden bildirerek SMS ile ilgili ana donaným ve teçhizatýnýn bakým ve onarýmý için gerektiði takdirde servisi geçici olarak durdurma hakký olduðunu ancak bu durumda herhangi bir tazminat talebimizin olmayacaðýný, 11. TURKCELL'in; SMS gönderimi yapýlan Müþterilerin GSM hattýnýn açýk olmamasý, Müþterilerin telefon ayarlarýnýn SMS almaya uygun olmamasý, havasal ve karasal transmisyon þebekesinde yaþanabilecek sorunlardan kaynaklanan nedenlerden dolayý SMS'lerin müþteriye ulaþtýrýlamamasý veya geç ulaþmasý halinde TURKCELL'den herhangi bir tazminat talebimizin olmayacaðýný, 12. Ýþbu taahhütname konusu servisin kullanýlabilmesi için, internet baðlantýsýna sahip olacaðýmýzý; internet servisinin saðlanmasýna yönelik TURKCELL'in herhangi bir yükümlülüðünün bulunmadýðýný ve internet baðlantýsýnda ortaya çýkabilecek problemlerden TURKCELL'in sorumlu olmadýðýný; bu maddede tanýmlý hallerden kaynaklý ortaya çýkabilecek herhangi bir problemin, servisin Müþteriye ulaþmasýný etkilemesi durumunda her türlü sorumluluðun tarafýmýza ait olduðunu, 13. Ýþbu taahhütname konusu servis kapsamýnda gönderilen SMS'lerin müþterilerin GSM hattýna ulaþmasý halinde, sözkonusu SMS'lerin o tarihte geçerli olan GrupMesajCell tarifesinden aylýk olarak ücretlendirileceðini ve TURKCELL tarafýndan faturalandýracaðýný; sözkonusu faturanýn tarafýmýza ulaþmamasý halinde, fatura bilgilerimizin TURKCELL'den ve/veya TURKCELL tarafýndan belirlenen ödemelerin yapýlabileceði, faturanýn arkasýnda yer alan anlaþmalý banka ve/veya kurumlardan öðreneceðimizi, TURKCELL'in fatura bilgilerini, yukarýda belirtilen kanallardan öðrenmemiz için daima hazýr tutmasý nedeniyle faturanýn teblið edilip edilmediði hususunda herhangi bir itirazda bulunmayacaðýmýzý ve faturanýn içeriðine, tutarýna ve son ödeme tarihine muttali olduðumuzu/olacaðýmýzý, fatura/faturalarýn belirtilen son ödeme tarihine kadar ödenmemesi halinde, TURKCELL tarafýndan belirlenen ve faturada belirtilen faiz oranýnýn uygulanacaðýný, 14. Ýþbu taahhütnamedeki yükülülüklerimizle ile sýnýrlý olmamak üzere, taahhütname kapsamýnda göndereceðimiz SMS'ler ile ilgili olarak 3. kiþi/kiþilerden herhangi bir þikayet, talep, iddia gelmesi ve/veya iþbu taahhütnamede belirtilen taahhütlerimizden bir ya da birden fazlasýný kýsmen ya da tamamen yerine getirmediðimizin TURKCELL tarafýndan tespiti durumunda, TURKCELL'in iþbu taahhütname konusu servisi durdurma hakkýnýn olduðunu ve bu durumda, TURKCELL'in tarafýmýza karþý her ne ad altýnda olursa olsun herhangi bir tazmin yükümlülüðü altýna girmeyeceðini, servis durdurulsun ya da durdurulmasýn TURKCELL'in uðrayacaðý tüm zarar ve ziyaný tazmin edeceðimizi, 15. "GrupMesajCell Tarifesi"nde olabilecek deðiþikliklerin, TURKCELL tarafýndan ilgili hatlarýmýza yansýtýlacaðýný, 16. TURKCELL'in tarafýmýza gönderdiði fatura üzerinde belirtilen son ödeme tarihine kadar ödeme yapacaðýmýzý, sözkonusu ödemenin yapýlmamasý halinde üzerimize kayýtlý tüm hatlarýn görüþmeye kapatýlacaðýný ve TURKCELL tarafýndan icra takip ve dava sürecinin baþlatýlacaðýný, tarafýmýzdan ödenmesi gereken tutar haricinde bu tutara ait faiz ve tüm bu sürece ait dava/icra masraflarýný da karþýlayacaðýmýzý, 17. TURKCELL'in önceden yazýlý iznini almaksýzýn bu taahhütnamedeki hak ve yükümlülüklerimizi gerçek ve/veya tüzel üçüncü bir þahsa devretmeyeceðimizi, bir baþka gerçek ve/veya tüzel üçüncü bir þahsý herhangi bir sebeple bu taahhütnamede ve ilgili yasal hükümlerde kayýtlý sorumluluklarýmýza ortak etmeyeceðimizi, ve TURKCELL'deki hak ve alacaklarýmýzý baþkasýna devir ve temlik edemeyeceðimizi, 18. Ýþbu taahhütnamenin ifasýndan doðacak her türlü uyuþmazlýklarda TURKCELL'in kayýtlarýnýn geçerli, baðlayýcý ve kesin delil teþkil edeceðini, TURKCELL'i yemin teklifinden ber'i kýldýðýmýzý ve bu maddenin HUMK.nun 287.nci maddesinde yazýlý delil sözleþmesi olduðunu, 19. Ýþbu Taahhütnamede yazýlý adresin, tarafýmýza ait ve tebligat için geçerli olan adres olduðunu ve adres deðiþiklerini TURKCELL'e yazýlý olarak bildirilmedikçe tarafýmýza yapýlacak her türlü tebligatýn iþbu Taahhütname kapsamýnda belirtilen adresimize yapýlacaðýný ve geçerli bir tebliðin yasal sonuçlarýný doðuracaðýný, 20. Ýþbu Taahhütnamenin geçerlilik süresinin imzalandýðý tarihten itibaren 1 (bir) yýl olduðunu ve sürenin bitmesine 1 (bir) ay kala iþbu taahhütname konusu servisten faydalanmak istemediðimizi TURKCELL'e yazýlý olarak bildirmediðimiz takdirde, iþbu Taahhütnamenin birer yýllýk süreler ile uzayacaðýný, 21. Bu taahhütnamenin, imzalamýþ olduðumuz abonelik sözleþmesinin/sözleþmelerinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, kendiliðinden sona ereceðini, TURKCELL SMS Taahhütnamesi TURKCELL SMS Taahhütnamesi TURKCELL SMS Taahhütnamesi TURKCELL SMS Taahhütnamesi TURKCELL SMS Taahhütnamesi TURKCELL SMS Taahhütnam

5 22. Ýþbu Taahhütnamedeki yükümlülüklerimize aykýrý davranmamýz halinde, TURKCELL'in gerekli gördüðü hallerde servisi derhal durdurma hakkýna haiz olduðunu, 23. Konkordatoya baþvurmamýz, iflasýmýzýn istenmesi, tüzel kiþiliðimiz hakkýnda tasfiye kararý alýnmasý, aleyhimize icra takibinin yapýlmasý veya icranýn semeresiz kalmasý, aleyhimize aciz vesikasý alýnmasý, baþka bir þirket ile birleþmemiz, malvarlýðýmýzýn devri üzerine TURKCELL'in servisi derhal durdurma hakkýna haiz olduðunu, 24. Ýþbu taahhütnamede TURKCELL'e tanýnan sürelerin ve haklarýn zamanýnda kullanýlmamýþ olmasýnýn TURKCELL'in bu haktan vazgeçtiði þeklinde yorumlanmayacaðýný, 25. Ýþbu Taahhütnamenin ifasý ve iþbu Taahhütname kapsamýnda verilen servis ile ilgili ihtilaf halinde Ýstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve Ýcra Müdürlüklerinin yetkili olduðunu ve ekte yer alan belgelerin tarafýmýzdan ibraz edildiðini, ibraz edilen belgelerin tarafýmýza ait ve doðru olduðu kabul, beyan ve taahhüt ederiz. Ýþbu Taahhütname tarafýmýzdan okunarak... /... / tarihinde imzalanmýþtýr. FIRMA ADI : FIRMA ADRES : ÞÝRKET YETKÝLÝSÝ ADI, SOYADI : ÝMZASI, KAÞE : VARSA 2.ÞÝRKET YETKÝLÝSÝ ADI, SOYADI : ÝMZASI, KAÞE : VARSA 3.ÞÝRKET YETKÝLÝSÝ ADI, SOYADI : ÝMZASI, KAÞE : EKLER : Þirket imza sirküleri, yetkili kiþinin/kiþilerin kimlik fotokopisi, alfanumerik baþlýk talep formu, vergi levhasý fotokopisi ALFANUMERÝK BAÞLIK TALEP FORMU SMS gönderimlerinde, mesajý alan Müþterinin cep telefonunda, mesajý gönderen kýsmýnda yer alacak baþlýk/baþlýklarýn aþaðýdaki kurallara uygunluðu kabul ve taahhüt eder, tanýmlamalarýn aþaðýdaki gibi yapýlmasýný talep edilmektedir. 1. ALFANUMERÝK BAÞLIK : 2. ALFANUMERÝK BAÞLIK : 3. ALFANUMERÝK BAÞLIK : ALFANUMERÝK BAÞLIK TANIMLAMA KURALLARI 1. Tanýmlanacak alfanumerik baþlýk/baþlýklar 3 karakterden daha kýsa, 11 Karakterden daha uzun olmayacaktýr. 2. Tanýmlanacak alfanumerik baþlýk/baþlýklar içerisinde Türkçe Karakter içermeyecektir. 3. Tanýmlanacak alfanumerik baþlýk/baþlýklar FÝRMA nýn ismi, FÝRMA ya ait patenti alýnmýþ bir ürününün ismi, FÝRMA ya kayýtlý bir telefon numarasý veya WEB sayfasý olabilir. FÝRMA, tanýmlamalarýn yapýlabilmesi için bu isimlerin firmayla iliþkisini gösteren yazýlý evraklarý TURKCELL e ibraz edecektir. 4. Ýsim soyad, firmayla direk iliþkisi olmayan jenerik sayýlabilecek isimler alfanumerik baþlýk olarak tanýmlanmayacaktýr. ütnamesi TURKCELL SMS Taahhütnamesi TURKCELL SMS Taahhütnamesi TURKCELL SMS Taahhütnamesi TURKCELL SMS Taahhütnamesi TURKCELL SMS Taahhütnamesi TURKCELL

6 Bu Servis ile Birlikte Aþaðýdaki Çözümleri Kullanabilirsiniz; WebSMS Internete baðlý herhangi bir bilgisayardan yükleme yapmadan adres defterinizi yönetebilir SMS gönderebilirsiniz. SMSClient Adres defteri demek çok yetersiz, bir çok yeni özelliðiyle SMS göndermekten çok daha fazlasý. Excel2SMS MS Excel dosyalarýnýzdaki kayýtlara ek bir yazýlýma ihtiyaç duymadan SMS gönderebilirsiniz. Text2SMS SMS lerinizi metin belgeri (.txt) üzerinden gönderebilmek için. OutlookSMS MS Outlook üzerinden Outlook adres defterinizdeki kayýtlara SMS gönderebilirsiniz. SMCOLLECTOR SMS lerinize, interaktivite kazandýrmak, SMS göndermek gibi almak da istiyorsanýz, SMCollector ihtiyacýnýz olacak özellikleri barýndýran kapsamlý bir çözüm. Mobiltim Ýletiþim Kurumsal Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Þ. Baðlarbaþý mah.ergenekon Sok. No:6 Çakmak Plaza Maltepe / Ýstanbul Tel: Faks: E-Posta: Web Site:

SON KULLANICI ÖN ÖDEMELÝ TOPLU KISA MESAJ GÖNDERÝM TAAHHÜTNAMESÝ hizmetidir Mobildev Hizmeti ile birlikte verilen Toplu SMS Hizmeti Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ad ve hesabýna verilmektedir. TAAHHÜTNAMEYÝ

Detaylı

FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ

FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ hizmetidir FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (Bundan böyle

Detaylı

AKTİVASYON ve ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU

AKTİVASYON ve ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU AKTİVASYON ve ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU.../.../201.. tarihinde imzalamış olduğumuz Toplu SMS Servisi Taahhütnamesi (Bundan sonra Taahhütname olarak anılacaktır.) kapsamında ve süresince göndereceğimiz

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ hizmetidir ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (Bundan böyle

Detaylı

TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ. NETTE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ ye

TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ. NETTE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ ye TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ NETTE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ ye NETTE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ nin (Bundan böyle TURKIYESMS olarak anılacaktır.) Sunduğu Toplu SMS, Toplu mesajlaşma

Detaylı

TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ

TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ ZEOS TELEKOM SAN. VE TİC. ŞTİ. ne; Zeos Telekom San. Ve Tic. Şti. nin (Bundan böyle Zeos Telekom olarak anılacaktır) sunduğu Toplu SMS, Konuşan Mesaj ve Tele Anketör

Detaylı

TOPLU MESAJLAŞMA HİZMETİ KURUMSAL TAAHHÜTNAMESİ

TOPLU MESAJLAŞMA HİZMETİ KURUMSAL TAAHHÜTNAMESİ Mutlucell İletişim Hizmetleri A.ş. ye; TOPLU MESAJLAŞMA HİZMETİ KURUMSAL TAAHHÜTNAMESİ Mutlucell İletişim Hizmetleri A.ş. nin (Bundan böyle MUTLUCELL olarak anılacaktır.) sunduğu Toplu SMS hizmeti(hizmet),

Detaylı

FATURALI TOPLU MESAJLAġMA SERVĠSLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ

FATURALI TOPLU MESAJLAġMA SERVĠSLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ 1 FATURALI TOPLU MESAJLAġMA SERVĠSLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ TURKCELL ĠLETĠġĠM HĠZMETLERĠ A.ġ ( TURKCELL ) ye; Turkcell in sunduğu Toplu SMS, Toplu MMS, Toplu Video Mesaj, Mobil Broşür, Mobil Anket, Turkcellilere

Detaylı

ÖN ÖDEMELĠ TOPLU MESAJLAġMA PAKETLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ

ÖN ÖDEMELĠ TOPLU MESAJLAġMA PAKETLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ ÖN ÖDEMELĠ TOPLU MESAJLAġMA PAKETLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ 1 Programınızın SMS gönderme özelliğini kullanabilmeniz için; 1. Turkcell'e Kurumsal Abonelik baģvurusunda bulunmanız, (Size yakın bir Turkcell İletişim

Detaylı

Toplu SMS Çözümleri. SMSExplorer bir Turkcell çözüm ortağıdır.

Toplu SMS Çözümleri. SMSExplorer bir Turkcell çözüm ortağıdır. Toplu SMS Çözümleri SMSExplorer bir Turkcell çözüm ortağıdır. İÇİNDEKİLER ÇelebiSMS... 3 Üyelik ve Sözleşme... 3 Ücretlendirme... 3 Turkcell Toplu Mesajlaşma Sözleşmeleri... 3 Ön Ödemeli... 3 Faturalı

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Turkcell ) ye; TURKCELL GİZLİ Turkcell in sunduğu ve işbu Taahhütnamenin 1. maddesindeki Servis Tablosu nda sayılan

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ E-MAİL İLE İZİNLİ PAZARLAMA TAAHHÜTNAMESİ Hermes İnternet İletişim ve Reklam Danışmanlık Hizmetleri-Sarper Bağcı ya; ( HERMES İLETİŞİM )

ÖN ÖDEMELİ E-MAİL İLE İZİNLİ PAZARLAMA TAAHHÜTNAMESİ Hermes İnternet İletişim ve Reklam Danışmanlık Hizmetleri-Sarper Bağcı ya; ( HERMES İLETİŞİM ) ÖN ÖDEMELİ E-MAİL İLE İZİNLİ PAZARLAMA TAAHHÜTNAMESİ Hermes İnternet İletişim ve Reklam Danışmanlık Hizmetleri-Sarper Bağcı ya; ( HERMES İLETİŞİM ) HERMES İLETİŞİM in sunduğu Ön Ödemeli E-Mail ile İzinli

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Turkcell ) ye; TURKCELL GİZLİ Turkcell in sunduğu ve işbu Taahhütnamenin 1. maddesindeki Servis Tablosu nda sayılan

Detaylı

FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ

FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş ( TURKCELL ) ye; Turkcell in sunduğu ve işbu Taahhütnamenin 2.maddesindeki Servis Tablosu nda sayılan Servislerden oluşan

Detaylı

TURKCELL FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ

TURKCELL FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ( TURKCELL ) ye; Turkcell in sunduğu ve işbu Taahhütnamenin 2.maddesindeki Servis Tablosu nda sayılan Servislerden

Detaylı

ÖN ÖDEMELĠ TOPLU MESAJLAġMA PAKETLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ

ÖN ÖDEMELĠ TOPLU MESAJLAġMA PAKETLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ ÖN ÖDEMELĠ TOPLU MESAJLAġMA PAKETLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ TURKCELL ĠLETĠġĠM HĠZMETLERĠ A.ġ.( Turkcell ) ye; TURKCELL GİZLİ Turkcell in sunduğu Toplu SMS, Toplu MMS, Toplu Video Mesaj, Toplu Video/URL servislerinden

Detaylı

ÖRNEKTÝR 1111111111) Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu IVR ONAY KODU

ÖRNEKTÝR 1111111111) Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu IVR ONAY KODU Aktarým için Yeni Sözleþme için Kampanya Kodu Aracý Adý Soyadý Referans Saðlayan Kurum Adý Referans Saðlayan Kiþi Adý Soyadý 1 2 IVR ONAY KODU 1111111111) Teslim Tarihi Aracý Þube Adý Referans Saðlayan

Detaylı

FATURALI TOPLU MESAJLAġMA SERVĠSLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ

FATURALI TOPLU MESAJLAġMA SERVĠSLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ FATURALI TOPLU MESAJLAġMA SERVĠSLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ TURKCELL ĠLETĠġĠM HĠZMETLERĠ A.ġ ( TURKCELL ) ye; Turkcell in sunduğu Toplu SMS, Toplu MMS, Toplu Video Mesaj, Mobil BroĢür, Mobil Anket, Turkcellilere

Detaylı

T.C. Kimlik Numarasına SMS Gönderimi için Tek Yönlü GrupMesajCell Sözleşmesi

T.C. Kimlik Numarasına SMS Gönderimi için Tek Yönlü GrupMesajCell Sözleşmesi T.C. Kimlik Numarasına SMS Gönderimi için Tek Yönlü GrupMesajCell Sözleşmesi 1. Taraflar 1.1. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Meşrutiyet Cad. No:71 Tepebaşı İstanbul Sözleşmede TURKCELL olarak anılacaktır.

Detaylı

İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ

İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş ( TURKCELL ) ye; Turkcell in sunduğu İşini Turkcell le Kur Yeni Müşteri Getir Paketi nden yararlanmak istememiz sebebiyle,

Detaylı

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. Ticari Unvan Vergi Dairesi TÜZEL BİLGİLER Vergi Numarası Adres Telefon No Siteye

Detaylı

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ÖZTEK) Adres:Şerefiye mah. Ümit sok No:26/B 81100 DÜZCE Tel: 0380 524 5 524

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

HABERLESMEVEĠLETĠġĠM.COM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

HABERLESMEVEĠLETĠġĠM.COM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ HABERLESMEVEĠLETĠġĠM.COM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- HABERLESMEVEĠLETĠġĠM.COM Adres: ÇAMLIK MAHALLESİ MEŞE SOKAK NO:4/2 PENDIK/İSTANBUL Tel: 05067107952 Fax: E-Mail: lokmanaltayli@hotmail.com

Detaylı

EXPRESS GROUP SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

EXPRESS GROUP SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ EXPRESS GROUP SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- EXPRESS GROUP SMS Adres: FİKİRTEPE MAH, MANDIRA CAD. ÖZEN SOK NO:1/A KADIKÖY/İSTANBUL Tel: 0554 579 82 85 Fax: E-Mail: exprestl@hotmail.com 1.2-.....

Detaylı

DABFĠ BĠLĠġĠM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

DABFĠ BĠLĠġĠM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ DABFĠ BĠLĠġĠM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- DABFĠ BĠLĠġĠM Adres: Levent mah.levent cad.no:69 yüregir /ADANA Tel: 03223460988 Fax: E-Mail: info@dabfi.com tr 1.2-..... (ABONE) Adres: Tel: Fax:

Detaylı

TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ MOBİL PAZARLAMA HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ MOBİL PAZARLAMA HİZMET SÖZLEŞMESİ TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ MOBİL PAZARLAMA HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme; a. Meşrutiyet Cad. No:71 Tepebaşı Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim, TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş. (Burada kısaca TURKCELL

Detaylı

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ (PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ

Detaylı

DOĞANAY SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

DOĞANAY SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ DOĞANAY SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- DOĞANAY SMS Adres: YAKACIK MAHALLESİ ÇEKİRGE CADDESİ 63/B KEÇİÖREN ANKARA Tel: 05398100218 Fax: E-Mail: doganaymedya@gmail.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ: TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ToplusmsKampanya) Adres: G.ova Mah. 2166 Sok.

Detaylı