ANONİM ŞİRKETLERDE ORTAKLIKTAN ISKAT PROSEDÜRÜ (TK 408) İLE İLGİLİ YARGITAY UYGULAMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANONİM ŞİRKETLERDE ORTAKLIKTAN ISKAT PROSEDÜRÜ (TK 408) İLE İLGİLİ YARGITAY UYGULAMASI"

Transkript

1 ANONİM ŞİRKETLERDE ORTAKLIKTAN ISKAT PROSEDÜRÜ (TK 408) İLE İLGİLİ YARGITAY UYGULAMASI GİRİŞ Doç. Dr. Ahmet Battal * Anonim şirket ortağının sermaye koyma borcunun ifasında temerrüde düşmesi halinde doğacak sonuçlar TK maddelerinde düzenlenmiştir. 1 Bu sonuçlardan biri de sermaye koyma borcunu zamanında ifa etmeyen ortağın ortaklıktan ıskat edilmesidir. * Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Ticaret Hukuku ABD. Öğretim Üyesi 1 Türk Ticaret Kanununun ıskatla ilgili hükümleri aşağıdaki gibidir: II - Temerrüt 1. Ödemeye davet Madde 406. Payların bedelleri esas mukavelede başkaca bir hüküm bulunmadıkça pay sahiplerinden ilan suretiyle istenir. 2. Temerrüdün Hükümleri a) Umumi olarak Madde 407. Sermaye koyma borcunu vaktinde yerine getirmeyen pay sahibi ihtara lüzum olmaksızın temerrüt faizi ödemekle mükelleftir. İdare meclisi bundan başka mütemerrit ortağı iştirak taahhüdünden ve yaptığı kısmi ödemelerden doğan haklarından mahrum etmeye ve yerine başka ortak almaya ve kendisine verilmiş hisse senedi varsa bunları iptal etmeye selahiyetlidir. İptal edilen hisse senetleri ele geçirilemiyorsa iptal kararı 37 nci maddede yazılı gazetede ve ayrıca esas mukavelenin derpiş ettiği şekilde ilan olunur. Esas mukavele ile pay sahipleri temerrüt halinde cezai şart ödemeye mecbur tutulabilirler. Şirketin tazminat hakları mahfuzdur. b) Usul Madde nci maddenin 2 ve 3 üncü fıkralarının tatbiki için idare meclisi tarafından mütemerrit ortağın 37 nci maddede yazılı gazete ile ve esas mukavelenin derpiş ettiği şekilde ilan suretiyle bir ay zarfında ödemeye davet ve aksi halde haklarından mahrum ve cezai şartın tahsil edileceğinin ihtar edilmesi şarttır. Nama yazılı hisse senedi sahiplerine bu davet ve ihtar taahhütlü mektupla yapılır. Şirket bilhassa yeni pay sahibinin ödemeleriyle kapanmayan açıkların tazminini mütemerrit ortaktan isteyebilir. 419 ncu madde hükümleri mahfuzdur.

2 Bu tebliğde, ortağın ıskat edilmesi 2 için uyulması gereken prosedür konusunda karşılaşılabilecek olan çeşitli sorular sırasıyla ele alınacak ve uygulamanın ortaya koyduğu çözümlerin de yardımıyla, bu soruların cevapları aranacaktır. 1. Iskat prosedürünün başlatılabilmesi için gerekli ön şart nedir? Iskat konusu 407 ve 408. maddelerde temerrüdün sonuçlarından biri olarak düzenlendiğine göre, ortağın ıskat edilebilmesi için öncelikle sermaye borcunu ödemekte temerrüde düşmüş olması gerekir. TK. 406 ortağın temerrüde düşmüş sayılması için gerekli önşartı belirlemektedir. Buna göre sözleşme ile kararlaştırılmış açık bir ödeme tarihi (vade) yoksa, yönetim kurulunun, - kural olarak ilan yolu ile- pay sahiplerinden sermaye borcunu ifa etmelerini istemesi gerekir. Bu duyuruda ödeme için ya belli bir tarih veya bir süre verilecek ve bu tarihin gelmesi ya da sürenin dolması ile birlikte borcunu ödemeyen ortak temerrüde düşmüş sayılacaktır. TK 406'da yer alan ve uygulamada apel olarak da adlandırılan 3 duyuru (ilan ya da sözleşmede varsa mektupla duyurma) bireysel bir duyuru olmayıp sermaye borcu yönünden aynı durumda olan bütün pay sahiplerine yöneltilecek bir genel duyurudur. Duyurunun taahhütlü mektupla yapılması mümkün ve hatta çoğu halde daha faydalı 4 olmakla birlikte bu özelleştirilmiş yöntemler dahi duyurunun genel niteliğini ortadan kaldırmaz. Bu genel duyuru ile verilen süreye rağmen borcunu ödemeyen ortak için, temerrüdün müeyyidelerinin uygulanmasını gündeme getiren özel bir durum ortaya çıkmış olur. 5 2 Bazı yazarlar ıskatı "ortağın ortaklıktan ıskatı" şeklinde anlamlandırmaktadır. Buna karşılık nisbeten eski eserlerde ise "ortak sıfatının ıskatı" şeklinde bir ifade kullanılmaktadır. Biz aslında anlam itibariyle ikincisinin daha doğru olduğunu düşünmekle birlikte çoğunluğa uyarak birinci kullanım şeklini tercih etmekteyiz. 3 Apel deyimi, Fransızca'da "çağırmak" anlamına gelen "appeler" masdar kelimesinin uygulamada aynen kullanılması ile ortaya çıkmıştır. 4 Nitekim Yargıtay 11. HD. 1980/818 sayılı Kararında (Doğanay, s. 1081) davetin taahhütlü mektupla yapılması halinin ilanla davetten daha emniyetli ve isabetli bir duyurma şekli olduğunu ifade etmektedir. 5 Yargıtay 11. HD. 82/4895 sayılı Kararına göre (Eriş, s. 1285) "Temerrüde düşürülmeyen ortağa TTK. 408 inci maddede öngörülen bir aylık sürenin tanınarak sonuçta apel borcunun ödenmediği gerekçesiyle şirketten ihracına karar verilmesi yasaya aykırı bulunmaktadır."

3 TK 406'daki "ödemeye davet"in genel bir duyuru ile değil de ortaklardan birine ya da bazılarına yönelik özel bir haber verme yöntemiyle gerçekleştirilmesi iki yönden sakıncalıdır: Birincisi, bireysel talep üzerine ödeme yapan ortak, kâr payı hakkına, kendisine ödeme çağrısı yapılmamış olan (diğer) ortaklara nazaran daha erken kavuşmak suretiyle kayırılmış olur ve bu sonuç, eşit işlem ilkesine aykırıdır. İkincisi ve daha önemlisi, bu tür bir davete rağmen ifada bulunmayan ortak, TK 408'deki prosedür uygulanarak ıskat edildiği takdirde, salt eşit işlem ilkesine uyulmadığını gerekçe göstererek kararın hükümsüzlüğünü ya da iptalini dava edebilir Sadece TK. 406'da düzenlenmiş olan genel çağrı ile yetinilerek ıskat kararı verilebilir mi? TK 406'ya uygun genel çağrıda, 408'e uygun ayrı bir ihtar yapılmaksızın ıskat kararı verileceği bilgisi yer almış olsa ve hatta bu yönde bir hüküm esas sözleşmede -her nasılsabulunmuş olsa dahi, (1) ödemeye daveti (ihbar) ve (2) ıskat müeyyidesinin uygulanacağını bildirmeyi (ihtar) içeren iki ayrı çağrı yapmadan ıskat kararı verilemez. 7 Hatta genel çağrıda, ortaklara makul bir ödeme tarihi bildirilmiş ve bu tarihten itibaren işleyecek biçimde bir aylık ilave süre verilerek sonuçta ıskatın uygulanacağı öngörülmüş olsa dahi bu beyan ıskat için yeterli değildir. TK 408'e uygun ayrı bir ihtar, her halukarda gereklidir. 3. Iskat prosedürünün uygulanması (başlatılması) ve tamamlanması konusundaki kararlarda dikkat edilecek hususlar nelerdir? Iskat prosedürünün yönetim kurulu tarafından karara bağlanacağı ve yürütüleceği TK 407/2'de açıkça ifade edilmektedir. O halde yönetim kurulu önce, durumu değerlendirerek 407'de öngörülen müeyyidelerin hangisinin ya da hangilerinin uygulanacağına karar verecek 8 6 Tekinalp /Poroy /Çamoğlu, no Yargıtay 11. HD. 80/818 sayılı kararında (Eriş, s. 1284) "Aynı ilan veya tebligat ile hem apel için süre verilmesi (bu süre bir ay dahi olsa) hem de bu sürenin TTK. nun 408 inci maddesindeki ihtar yerine geçmesi mümkün değildir. Çünkü ortak evvela mütemerrit hale gelmelidir ki ondan sonra TTK.nun 408 inci maddesindeki ihtar çekilebilsin.... Kanun ortaklık haklarından mahrumiyet gibi ağır bir sonuca götüren bu müeyyidenin uygulanabilmesini, ikinci bir sürenin verilmesine bağlamıştır." 8 Tekinalp /Poroy /Çamoğlu, no

4 ve şayet ıskat yoluna gitmeye karar verirse gerekli prosedürü başlatacaktır. Prosedür tamamlandıktan sonra nihai karar verilerek durum ortağa tebliğ edilecek ve böylece ıskat gerçekleştirecektir. Iskat prosedürünün başlatılmış -ve hatta ihtardan sonra bir aylık sürenin dolmuşolması kendiliğinden ortaklık sıfatının ıskatı sonucunu doğuramaz. 9 Iskat müeyyidesinin uygulanması, esas sözleşme ile veya genel kurul kararıyla bazı şartlara bağlanabilir ya da geçici bir süre için tamamen askıya alınabilir. Böyle bir sınır bulunmadıkça yönetim kurulunun takdir yetkisi vardır ve bu yetki, başlamış olan ıskat prosedürünü, ödemenin gerçekleşmemesine rağmen yarıda bırakmayı da içermektedir. 10 Bununla birlikte Yargıtay bir kararında esas sözleşmeye konulacak bir hüküm yardımıyla ıskatın zorunlu hale getirilebileceğini kabul etmiştir. 11 Yönetim kurulu takdir yetkisini kullanırken objektif iyi niyet kuralına 12 ve eşit işlem ilkesine uymalıdır. 13 Aksi hal, tek başına, ıskatın geçersizliği sonucunu doğurabilir. 14 Örneğin Kanunda, yönetim kurulunun bir aylık sürenin dolmasından itibaren ne kadar süre içinde ıskat kararı vermesi gerektiği açıkça düzenlenmemiş olmakla birlikte, kurul yetkisini kötüye kullanmamalı, ıskat kararını çok uzun bir süre geçmeden vermelidir Teoman, s Göle, s Yargıtay 11. HD. 78/2023 sayılı Kararı, Erüreten, s Yargıtay konu ile ilgili bir çok kararında objektif iyiniyet kuralını (MK 2) uygulayarak sonuca ulaşmıştır. Örneğin 11. HD t. ve 99/6574 E. 00/94 K. sayılı henüz yayınlanmamış- Kararında davacının apel borcuna karşılık faiziyle yatırılan paranın ödenmesini kabul etmeyip daha sonraki bir tarihte faizsiz olarak yatırılacak paranın tahsiline girişilmiş olması ve hatalı ıskat prosedürüne devam olunması MK.nun 2. maddesindeki objektif iyiniyet kurallarına ters düşeceğinin kabulü gerekmesine göre... diyerek bu ilkeyi uygulamıştır. 13 Tekinalp /Poroy /Çamoğlu, no Aksi görüş Domaniç, s Yazar "farklı yaptırımların haklı sebeplere dayanmadığı hallerde bile, temerrüt halinin doğup doğmadığı veya sermaye borcunun evvelce ödenmiş olduğu gibi iddia ve müdafaa hakları saklı kalmak üzere, daha ağır yaptırımlara muhatap ortakların, itiraz haklarına dayanak bulmak zordur demektedir. 14 Göle, s. 123, Domaniç, s , Çevik, s Göle, s. 123, Başbuğoğlu, s. 624.

5 Son olarak birden çok paya sahip olan ve bunların bir kısmı ya da tamamı nedeniyle borcu bulunan ortağın, kendisine bildirilen toplam borca mahsuben kısmen ödeme yapması halinde, ortak yararına işlem yapılmalı, ödeme ile mümkün olduğunca çok payın sermaye borcunun tamamen kapatılması yoluna gidilmelidir. Diğer deyişle, bu ödeme paylara eşit oranda yayılmamalı, yönetim kurulu yapılan ödemeyi mümkün olduğu kadar çok payın tüm bedelinin ödendiği biçiminde yorumlamalı ve -bir anlamda- ortak lehine yığmalıdır. 16 Yine cebri icra yolu ile tahsil edilen alacağın hangi paya ne suretle mahsup edileceği de aynı yönden önemlidir. Burada da elde edilen miktarın mümkün olduğunca çok payı tamamen ödenmiş hale getirebilmesi için yığma uygulaması yapılmalıdır. Aksi halde şirketin haksız ıskatı sağlamaya yönelik kötü niyetinden söz edilebilir ve bu durum ıskat kararının geçersizliğinin dava edilmesi için haklı sebep oluşturur. 4. Ortağın yapacağı gecikmiş ödeme ıskatı önleyebilir mi? Bir aylık kanuni süre dolduktan sonra ve fakat ıskat kararı henüz alınmadan önce, mütemerrit ortak ödeme yaparak ıskattan kurtulmak isteyebilir. Bu durumda kanaatimizce yönetim kurulu, -miktarı bildirilmiş olan temerrüt faiziyle birlikte olmak kaydıyla 17 - yapılacak ödemeyi kabul etmek zorundadır. Zira ıskat müeyyidesinin öngörülmesinde aslolan amaç, geciken ortağın, ödemeyi yapsa dahi cezalandırılması değil, sermayenin korunmasıdır. 18 Gecikmenin ana müeyyidesi; temerrüt faizi, tazminat ve esas sözleşme ile kararlaştırılmışsa cezai şart ödemektir. Bir aylık sürenin dolmuş olmasının, şirkete, ortağın ıskatı konusunda sınırsız bir hak verdiği kabul edilemez. Ancak yönetim kurulu ıskat kararı vermişse -henüz bu karar ortağa tebliğ edilmemiş olsa dahi- artık ödemeyi kabul zorunluluğu yoktur. Diğer deyişle yönetim kurulunun alacağı 16 Örneğin toplam rakam olarak yüz payın 1/4'lik kısmı olan lirayı ödemesi gereken bir ortak lira ödeyebilmişse, yüz payın tamamından halen kısmen borçlu olduğu değil, ellisinin borcunu kapattığı ve diğer ellisi için ödeme yapmadığı kabul edilmelidir. Böylece, ortak yararına bir yorumla, ıskat sadece elli pay için gündeme gelmiş olacaktır. Göle (s. 124 te) ödeme asıl borca mahsuben yapılmış sayılmalı diyerek bu ilkesel uygulamayı zımnen kabul etmektedir. 17 Göle, (s.118, 124 te) asıl borcun ödenmesinin ıskatı önlemeye yeterli olduğu görüşündedir. Ancak biz temerrüt faizinin geciktirilmesinin kötü niyetli olarak ıskatı önlemeye ve fakat ödemeyi tamamlamamaya yönelik bir davranış sayılacağı gerekçesiyle temerrüt faizinin de ödenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 18 Göle, s. 116.

6 ıskat kararı, ortağın ortaklığı sürdürmek imkanını (tercih hakkını) sona erdirmekte, ıskat konusunda takdir yetkisini münhasıran ortaklığa ait hale getirmektedir. 19 Şirket yönetim kurulunun, karardan sonraki bir ödeme talebini kabul etmeye yetkisinin olup olmadığı yani ıskat ettiği bir ortağı borcunu ödediği için yeniden ortaklığa alma hakkının bulunup bulunmadığı tartışılabilir. Kanaatimizce ıskat edilenin yerine yeni ortak almak konusunda serbest bir takdir yetkisine sahip olan organ (kural olarak yönetim kurulu), ortağın hissesini başkasına satmış olmadığı sürece ve ortaklığın çıkarlarına aykırı davranmış olmamak kaydıyla, eski ortağı yeniden ortaklığa alabilmelidir. Bu fikre karşılık, ıskat kararının; yenilik doğurucu bir hakkın kullanılması anlamına gelen bir karar olduğu ve karşı tarafa ulaşması ile birlikte etkilerini göstereceği, dolayısıyla bu aşamadan sonra artık geri alınamayacağı da ileri sürülebilir. Bununla birlikte biz yine de gecikmiş ödemeyle ıskatın sonuçlarını ortadan kaldırmaya çalışan eski ortağın iradesi ile şirketin iradesinin birleşmesinden kaynaklanan bir geri alma işleminin geçerli olması gerektiği kanaatindeyiz. 5. Mütemerrit ortağın borcu için ıskat prosedürü ile birlikte cebri icra müeyyidesi ve takas uygulanabilir mi? Yukarıda açıklandığı üzere, yönetim kurulunun, mütemerrit ortaktan sermaye alacağını tahsil edebilmek için kullanacağı yöntemlerden birini seçmek konusunda takdir hakkı vardır ve bu takdir hem ortaktan ortağa hem de zamana göre değişebilir. Iskat ihtarının yapılmış olması cebri icra uygulamasını ve ifa davasını önlemez. 20 Şirket, bu müeyyidelerden birinden sonuç alamaması halinde diğerine başvurabilir. 21 Diğer deyişle anapara, faiz ve cezai şart alacağı için cebri icraya başvurulmuş olması halinde, icranın herhangi bir aşamasında bu yöntemden vazgeçilmesi ve ıskat müeyyidesine yönelinmesi mümkündür. Buna karşılık bir taraftan icra takibini sürdürürken diğer yandan da ıskat prosedürüne girişmiş olmak bazen adaletsizliğe sebep olabilir. Örneğin liralık bir payın ödenmemiş 19 Buna karşılık Başbuğoğlu (s. 624), Arslanlı'ya da atfen, "pay sahibi ıskat kararının kendisine tebliğine kadar borcunu tamamen öderse, idare meclisinin ıskat kararı düşebilir" demektedir. İmregün de (s. 285) aynı görüştedir. 20 Göle, s Tekinalp /Poroy /Çamoğlu, no. 1060, Doğanay, 1083.

7 dörtte üçlük kısmı (75.. lira) için temerrüt nedeniyle icra takibine girişilmiş ve bu yolla 50.. lira tahsil edildikten sonra bir yandan takip devam ettirilip bir yandan da ıskat prosedürü başlatılmış olsun. Kalan 25.. lira sermaye alacağının, payın üçüncü kişilere 25.. liradan daha yüksek bir fiyata satılması halinde, kalan borç payın satışından elde edilecek gelirle kapatılmış ve şirket sermayesini kurtarmış olacaktır. Bu ihtimalin öngörülmesine rağmen bir yandan ıskat prosedürünün, diğer yandan cebri icranın sürdürülmesi ve özellikle ıskat işlemleri ağırdan alınarak- icra yoluyla bir miktar sermaye alacağının daha tahsil edilmesi, şirket yönünden bir tür haksız kazanç oluşturur. O halde 408'e uygun ıskat ihtarı yapıldığı ve hatta bunun hazırlıkları başlatıldığı andan itibaren icra takibi durdurulmalı ve ıskat edilen ortağa ait payın satışından elde edilen gelirle sermaye borcu tamamen kapatılamadığı takdirde, bu kere kalan kısım için yeniden cebri icra başlatılmalıdır. Yargıtay da bir kararında 22 bu görüşü kabul ettiğini örtülü biçimde ifade etmiştir. Öte yandan Kanunun 407/2. maddesindeki "mütemerrit ortağı.. yaptığı kısmi ödemelerden doğan haklarından mahrum etmeye" ibaresinin lafzi yorumu, sermaye alacağının cebri icra ile tahsil edilmiş olan kısmının bazı hallerde iadesini gerektirmektedir. Zira cebren yapılan tahsilat ortağın ödemesi sayılmayabilir. Sermaye borcunun cebri icrayla tahsil edilen kısmının bir de hisse satışından elde edilen gelir yolu ile yeniden tahsil edilmesi haksız kazanç niteliği taşıyabilir. Aynı şekilde şirketin, ıskat etmeye hazırlandığı ve bu amaçla harekete geçtiği ortaktan olan sermaye alacağı ile bu ortağa olan bir borcunu takas etmesi de haksız kazanç niteliği taşıyabilir. Takas beyanı yoluyla elde edilmiş olan alacak da bedeli ödenmemiş birden çok payı bulunan ortağın hisselerine uygun biçimde yığılmalıdır. Önce takas uygulaması yapılarak mümkün olduğu kadar hisse için borç kapatılmalı ve kalan kısım için ıskat prosedürü başlatılmalıdır. Yönetim kurulu takası son aşamada uygulayacaksa, takas kararı verirken, sermayenin açık kalan kısmının satış yoluyla elde edilmiş olan gelir yardımıyla tamamen kapatılmış olup 22 Yargıtay 11. HD. 82/2676 sayılı kararında (Doğanay, s. 1084) "icra takibi yerine ıskat prosedürünü seçen yönetim kurulunun" denilerek, iki müeyyidenin birlikte uygulanmasının mümkün olmadığı ifade edilmiştir.

8 olmadığına yani sermayeyi koruyabilmek için ayrıca takasa ihtiyaç olup olmadığına dikkat etmelidir. 6. TK 408'de öngörülen ihtarda yer alması gereken asgari unsurlar nelerdir? TK. 408 e göre ortağa, "bir ay zarfında ödemeye davet ve aksi halde haklarından mahrum... edileceğinin" ihtar edilmesi gerekir. Buna göre, sermaye payını ödememiş olan ortağa bir aylık süre verilmeli ve bu süre içinde ödeme yapmadığı takdirde bu paylar yönünden ıskat edileceği açıkça ihtar edilmelidir. Yargıtay'a göre ortağa yapılan ihtarda, yönetim kurulunun, temerrüdün müeyyidelerinden hangisini tercih ettiği anlaşılmalı ve ıskat müeyyidesinin uygulanabilmesi için de "ortaklık haklarından mahrum" ya da "ıskat" edileceğine dair cümle 23 açıkça yer almalıdır. 24 Ancak bazı hallerde somut olayın şartları, genel ya da örtülü bir ifadenin de ortağın ıskat müeyyidesine maruz kalacağı konusunda açık bir biçimde uyarılması ve bilgilenmesi için yeterli olduğunu haklı gösterebilir. Örneğin bazen "ortaklıktan atılacaksınız" veya "çıkarılacaksınız" demek de yeterli olabilmelidir. Iskat ihtarında ortağın borcunun miktarı yani hangi pay için ne kadar borcunun bulunduğu da mutlaka bildirilmelidir. 25 Şayet ifa yeri ile ilgili bir bilgi daha önce ortağa duyurulmuş değilse, bu ihtarda, ödeme yeri de yer almalıdır. Ancak bu son şart boşluk doldurucu hüküm yardımıyla var sayılabilir: BK. 73/b.1 gereğince, para borcu götürülecek borç olduğuna göre başka bir yer 23 Belirtelim ki Eski TK.nda bu maddeye karşılık gelen 413. maddede ihtar zorunluluğu öngörülmemekteydi. Göle, s Nitekim Yargıtay 11. HD. 82/2676 sayılı kararında (Doğanay, s. 1084) "Davalı ortağa gönderilen mektuplarda sadece, pay borcunun bir ay içinde ödenmemesi halinde TTK.nun 407 ve 408 inci maddeleri hükümleri uyarınca işlem yapılacağı belirtilmekle, seçeneklerden hangisinin uygulanacağı açık bir biçimde belirtilmeyen bu uyarılar TTK.nun 408 inci maddesinde öngörülen ve emredici mahiyette olan (ıskat) yöntemine uygun değildir" denilmektedir. Yargıtay 11. HD.nin 85/4619 sayılı benzer kararı için bkz. Eriş, Göle, s. 73.

9 belirtilmemişse ödeme şirket merkezinde ve şirketin tahsilata yetkili temsilcilerine yapılacaktır Ortağa, ödeme için bir aydan daha farklı bir süre verilmesinin sonucu nedir? Iskat prosedürü ile ilgili 406, 407 ve 408. maddeler emredici hüküm niteliğindedir. Bu nedenle aksi sözleşme ile dahi kararlaştırılamaz. 27 Bu bilgi ışığında birkaç ihtimali ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. 1. Kanun bir aylık süre öngörmekle birlikte uygulamada bazen otuz gün süre verilmektedir. Bir görüşe göre otuz gün de geçerli sonuç doğurur. 28 Diğer görüşe göre, BK. 76/1, b.3 gereğince otuz gün ile bir ayın farklı anlamlara geldiğinden hareketle otuz gün süre verilmesi bir geçersizlik sebebidir. 29 Kanaatimizce bu durumda iki hali birbirinden ayırarak çözüme gitmek gereklidir. Bu uygulama ya bir ay ile otuz günün aynı anlama geldiği düşünülerek yani bir art niyet ya da kasıt olmaksızın ya da -nadiren de olsa- kötüniyetli biçimde -bir aylık sürenin fiilen 31 güne denk geldiği hallerde- bilerek bir gün kısa süre vermek için yapılmış olabilir. O halde bir ay yerine otuz gün denilmiş olması süreyi fiilen değiştirmiyorsa ya da süreyi kısaltmayıp bir ya da iki gün uzatıyorsa geçerli sayılmalıdır. Zira bu halde borçlu ortağın, kanundaki süreye uyulmadığını savunması, bir hakkın kötüniyetli kullanılması (MK. 2/2) anlamına gelir. Buna karşılık ortağın aleyhine, bir süre kısaltması sonucu doğan hallerde yönetim kurulunun iyiniyetli olup olmamasının önemi yoktur, prosedüre uyulmadığı gerekçesiyle ıskat işleminin iptali yoluna gidilebilir. Bununla birlikte bazı hallerde süre kısaltılmış olsa da iptal istenememelidir. Örneğin ortak, kendisine yapılan ihtarda öngörülen sürenin geçmesinden 26 Göle, s Tekinalp /Poroy /Çamoğlu, no Yargıtay 11. HD. 82/2676 sayılı Kararına göre (Doğanay, s. 1084) "Anonim şirketlerde sermaye koyma borcunun ödenmemesi nedeniyle, ortağın ortaklık sıfatının ıskatına ilişkin kanun hükümleri amir hüküm niteliğindedir. Bu itibarla TTK.nun 407 nci ve 408 nci maddelerinde öngörülen şekle aykırılık halinde, ıskat sonucu doğmaz ve mütemerrit pay sahibi haklarını korur." 28 Çevik, s Eriş, s

10 uzun bir süre sonra dahi -özellikle küçük miktarda- borcu ödememişse ve ıskat kararı bu uzun süreden sonra alınmışsa, salt bir gün az süre verildiği gerekçesiyle kararın geçersizliği sonucuna ulaşmak hakkaniyete aykırı olabilir. 2. Açıkça bir aydan daha kısa, örneğin on beş gün, iki hafta gibi süreler verilerek ıskat uygulaması yapılamaz Hükmün emredici niteliği bir aydan uzun süre verilmesine de engel gibi görünmektedir. Yargıtay ın da bu yönde bir kararı vardır. 31 Ancak emredici nitelik, ortağın haklarını korumaya yönelik olduğuna ve bir aydan uzun (örneğin iki ay) süre verilmesi halinde bu durum ortağın aleyhine değil lehine olacağına göre sürenin uzun tutulması kural olarak geçerli kabul edilmelidir. Zaten sürenin uzunluğu gerekçesiyle ıskat kararının geçersizliği savunması (uzun bir sürede dahi borcunu ödememiş olmasına rağmen ıskat edilen ortak yönünden) hakkın kötüye kullanılması niteliği taşıyabilir. Ancak sürenin uzun tutulmuş olması ortaklar arasında eşit işlem ilkesine aykırı davranış sonucunu doğurmamalıdır. 32 Bu sorun yönünden eşit işlem borcuna uyulmamış olmasının sonucu nedir? Kendisi hakkında bir aylık süre uygulanmış ve sonunda ıskat edilmiş olan bir ortak, daha uzun bir süreden yaralanarak borcunu ödemiş ve ıskattan kurtulmuş olan ortağın ıskatına karar verilmesini isteyebilir mi? Ya da eşit işlem ilkesine dayanarak ve uzun süre örneğini emsal göstererek, kendisi hakkındaki ıskat işleminin geçersizliğini dava edebilir mi? Kanaatimizce birinci taleple elde edilmek istenen sonuca (eşitlik ilkesinin uygulanması) ikinci taleple daha doğru bir biçimde ulaşılabilir. Bu nedenle ortağın, eşit işlem ilkesine uyulmamış olmasına dayanarak kendi ıskatının geçersizliğini dava edebileceği kabul edilmelidir. 8. Iskat ihtarında borç miktarının net olarak belirtilmemiş olmasının sonucu nedir? Ortağa yapılacak ihtarda borcun hangi hisselere karşılık olduğu ve miktarı açıkça ve net olarak gösterilmelidir. Aksi halde ödenmesi gereken rakam bilinemeyeceğinden ifa 30 Yargıtay 11. HD. 81/4027 sayılı kararına göre (Doğanay, s. 1087) "TTK. nun 408/f. 1 hükmünde yer alan bir aylık sermaye borcunu ödeme süresi borçlu aleyhine kısaltılamaz." 31 Yargıtay 11. HD. 81/4021 sayılı Kararı, Eriş, Tekinalp /Poroy /Çamoğlu, no

11 gerçekleştirilemeyecektir. Ancak borcun miktarı daha önce yapılmış olan bir ihbarla bildirilmiş ise bu bilgilendirme de yeterli sayılabilmelidir. Özellikle borcun miktarının baştan ihtilaf konusu yapılmadığı hallerde, daha sonradan salt ihtarın bu bilgiyi içermediği gerekçesine dayanmak, hakkın kötüye kullanılması niteliği taşıyabilir. Ortağa birden çok defa ihbar veya ihtar yapılmış ise, özellikle gecikme faizinin ve esas sözleşmede kararlaştırılmışsa, cezai şartın ilavesi suretiyle bulunan toplam borç rakamı; hesaplama yöntemi ve zamanı nedeniyle farklılık gösterebilir. Aynı ortağa yöneltilen birden çok ihbar ya da ihtarda birbirinden farklı borç miktarları yer almışsa, bu durum tek başına ihtarın ve ıskatın geçersizliği sonucunu doğurmamalıdır. En azından bu miktarlardan düşük olanın şirketi bağladığı ve bu miktar üzerinden yapılan ödemenin ıskatı önlemeye yeterli olduğu sonucuna varılmalıdır. Dolayısıyla bu miktarın dahi ödenmediği -ve miktar konusunda ortak tarafından bir niza çıkarılmadığı- hallerde miktar farklılığı ıskatı engellememelidir. 9. Hamiline yazılı pay sahiplerini ödemeye davetin şekli ve bu şekle uyulmamasının sonucu nedir? TK 408/2'de, nama yazılı pay sahiplerine ihtarın taahhütlü mektupla yapılacağı öngörüldüğüne göre, -açıkça ifade edilmemiş olmakla birlikte- hamiline yazılı pay sahipleri için, 408/1'deki ilanen ihtar usulü geçerlidir. Buna göre hamiline yazılı pay sahibi olan "mütemerrit ortağın 37 nci maddede yazılı gazete ile ve esas mukavelenin derpiş ettiği şekilde ilan suretiyle bir ay zarfında ödemeye davet" edilmesi gereklidir. O halde Ticaret Sicili Gazetesinde ilan bir zorunluluktur. Ayrıca maddedeki "ve" bağlacı uygulamada "ve ayrıca" şeklinde yorumlanmakta, eğer esas sözleşmede, ortaklara başka bir gazete ile ilan yapılacağına dair bir hüküm varsa bu hükme de uyulması gerekli görülmektedir. Bu yoruma göre madde metninde yer alan "ve" bağlacının açık anlamı gereği, iki ilan yönteminden herhangi birinin ihmal edilmesi ıskatı geçersiz kılar. Bu konudaki düzenleme emredici nitelik taşıdığından, esas sözleşmede, ilanın sadece yerel ya da genel bir ticari gazetede yapılacağı öngörülmüş olsa dahi TSG.nde ilan zorunluluğu ortadan kaldırılmış sayılamaz. 33 TSG.nin uygulamada, kendisinden beklenen yararı gerçekleştirmekten uzak olduğu açıktır. Özellikle, tacir sıfatına sahip olmayan ve TSG.ni takip etmesi zaten kendisinden 33 Yargıtay 11. HD. 91/3033 sayılı kararı (Eriş, s. 1281).

12 beklenmeyecek olan bir ortak için dahi böyle bir yöntemin zorunlu ve bazen yeterli görülmesi kanaatimizce önemli bir eksikliktir. Bu eksikliğin giderilebilmesinin birinci yolu, genel bir çözümle, TSG.ni, duyuruların gerçekten takip edilebileceği aktif bir yapıya ve işlerliğe kavuşturmaktır. İkinci ve belki de daha doğru çözüm yolu ise kanun değişikliği yaparak, ilk kuruluşta - ya da sermayenin artırılması halinde iştirak taahhütnamesi ile- bedelleri taahhüt edilen hamiline yazılı çıplak payların sahiplerine de ilan yoluyla değil taahhütlü mektupla ihtar yapılması zorunluluğunu getirmektir. (Belirtelim ki bu yönde bir kanun değişikliği yapılmadığı sürece hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla ihtar yapılması zorunluluğu yoktur. Ancak Yargıtay bir kararında "nama yazılı pay gibi işlem gören" hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla ihtar yapılmasını gerekli bulmuştur. Kanunun yürürlükteki şekli karşısında bu yaklaşım doğru kabul edilemez. 34 ) Bu teklifin hamiline pay sahiplerinin kimler olduğunun bilinemeyeceği gerekçesiyle uygulanamayacağı düşünülebilir. Ancak gerçekte bedel ödeme borcunun kime ait olduğu şirket yönünden bellidir. Zira TK 409/2 gereğince bedeli tamamen ödenmemiş hamiline paylar için hamiline pay senedi veya ilmühaber çıkarılamaz. Çıkarılanlar hükümsüzdür. Ayrıca, nama yazılı paylarda olduğu gibi, senede bağlanmamış ve henüz bedeli tamamen ödenmemiş hamiline yazılı çıplak paylarda da ortağın defter yardımıyla takip edilmesi ve payın devrinin şirkete karşı geçerli olabilmesi için şirketin devre muvafakat etmesi 34 Yargıtay 11. HD. 91/3033 sayılı kararında (Eriş,. s. 1280) "Her ne kadar hamiline yazılı pay senetlerinde pay sahibine, apel borcunu ödemeye davetin taahhütlü mektupla yapılacağına ilişkin yasal bir düzenleme mevcut değil ise de bilirkişi raporuna ekli şirket pay defteri fotokopisinden hamiline yazılı pay sahibi davacı adına sayfa açılmış ve davacının sahibi olduğu bu tür pay senetlerinin devir işlemleri bu sayfaya işlenmiş bulunmasına ve şirket ortakları da hamiline yazılı pay sahibi belirli kişilerden oluştuğu anlaşılmasına göre, bu pay senetlerinin davalı şirkette nama yazılı pay senetleri gibi işlem gördüğü anlaşılmaktadır... O halde davalı şirketin, aldığı karar uyarınca apel borcu mehli için davacıya taahhütlü mektupla bildirim yapması gerekirdi." diyerek davalı şirkete, kanunda olmayan bir zorunluluğu yüklemiştir. Yargıtay bu kararında, hamiline yazılı ve bedelleri tamamen ödenmemiş çıplak payların sahiplerinin şirket tarafından sermaye alacağının takip ve tahsili amacıyla izlenmesi şeklindeki genel ve zorunlu uygulamayı, somut olaya özgü bir uygulama biçiminde değerlendirmekle kanaatimizce hataya düşmüştür.

13 gereklidir. 35 Diğer ifadeyle çıplak pay hamiline dahi olsa, muvafakat talebi sırasında edinilen bilgi yardımıyla, şirkete karşı pay bedelini ödemekle mükellef ortağın kimliği -ve tebligata yarar adresi- bilinmektedir. O halde TK. 408 deki (ve hatta 406 daki) ilanla tebligat yöntemi sistemimize uymamaktadır ve kaldırılmalıdır. 36 Ayrıca uygulamada da pek yerinde olarak, ilan yolu yerine taahhütlü mektup yoluyla yapılan ihtarlar daha sağlam ve amaca daha uygun olduğu gerekçesiyle geçerli sayılmakta, bu halde ayrıca ilan yapılmamış olması bir eksiklik olarak kabul edilmemektedir. 10. Nama yazılı pay sahiplerine yapılacak ihtarın taahhütlü mektup yerine başka bir biçimde yapılması mümkün müdür? TK 408/2 hükmü ortak yararına emredici bir hükümdür. Bu nedenle, bilgilenememe riski içeren ve dolayısıyla ortak aleyhine sonuç doğuracak olan bir yöntem değişikliğine (örneğin ilanen ihtara) izin verilemez. Diğer deyişle esas sözleşme taahhütlü mektup yerine ilan yöntemine izin verse dahi nama yazılı pay sahiplerine ihtar mutlak surette taahhütlü mektupla yapılmalıdır. (Belirtelim ki; ayrıca gerekmemesine rağmen taahhütlü mektup yanında bir de ilanen ihtar yapılmış olmasının sonuca etkisi yoktur.) Nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektup yerine noter vasıtasıyla ihtar yapılması halinde, ortak yönünden sonuç değişmeyeceğinden kanaatimizce bu ihtar geçerli sayılmalıdır. Buna karşılık nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektup yerine adi mektup yoluyla yapılan ihtarın geçerli olup olmadığı tartışmalıdır. Bir görüşe göre mektup içeriği yeterli ise ve ortak ihtarı almışsa adi postayla dahi gönderilmiş olsa ihtar geçerli sayılmalıdır. Zira tebligatın biçime bağlanmasının amacı kolaylıkla ispat edilmesini sağlamaktır. 37 Buna karşılık diğer görüş, taahhütlü mektupla ihtarın bir geçerlilik şekli niteliğinde olduğundan yola çıkarak, adi mektupla ihtarı yetersiz görmektedir. 35 Tekinalp /Poroy /Çamoğlu, no.769 ve 830a. 36 Göle, s Eriş, s. 1283'de önce bu görüşü açıklamakla birlikte ardından, "ortaklığın noter aracılığıyla tebligat yaptırmasında yarar vardır" diyerek, ispat yönünden taahhütlü mektubu dahi yetersiz gördüğünü ifade etmektedir.

14 Bu sorunun çözümü için emsal oluşturabilecek olan bir hüküm vardır: Tacirler arasındaki bir kısım ihbar ve ihtarların şeklini düzenleyen ve noter mektubu ya da taahhütlü mektup zorunluluğu getiren TK 20/3'te, "ihbar veya ihtarların muteber olması için" denilerek, bu şeklin bir geçerlilik şartı olduğu açıkça belirtilmektedir. Oysa 408'de bu yönde bir açıklık mevcut değildir. O halde ortağın tebliğ içeriğini bir biçimde öğrenmiş olduğu hallerde Tebligat K. m. 32 deki genel kural 38 devreye sokulmalı ve tebligatın adi posta ile yapılmış olması tek başına bir geçersizlik sebebi sayılmamalıdır. SONUÇ Yaptığımız çalışmanın sonuçlarını özetleyecek olursak; Yargıtay ın ıskat prosedürü ile ilgili içtihatları genel olarak istikrarlı ve doktrindeki görüşler ile de uyumludur. Iskat prosedürünü düzenleyen hükümlerin ortak yararına emredici hüküm olduğu kabul edilmekte ve uygulamada buna göre çözüm üretilmektedir. Kanuni düzenleme, genel olarak ihtilaflara kolaylıkla uygulanmaya ve çözüme götürmeye elverişlidir. Bununla birlikte hamiline yazılı pay sahipleri için ilanen ihtar yönteminin benimsenmiş olması kanunun en önemli eksikliğidir. İhtilafların çözümünde kanuna uygunluk yanında, genellikle, ıskat kararının ve bu kararın geçersizliğine yönelik davanın objektif iyiniyet kurallarına uygun olup olmadığı hususu da değerlendirmeye açılmaktadır. Bunun yanında uygulanan ıskat prosedürünün ve ıskat kararının eşit işlem ilkesine uygunluğu da önemli bir ölçü durumundadır. 38 Bu maddeye göre Tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile muhatabı tebliğe muttali olmuş ise muteber sayılır. Muhatabın beyan ettiği tarih tebliğ tarihi addolunur.

15 Bibliyografya Başbuğoğlu, Tarık, Uygulamalı Türk Ticaret Kanunu, 1. Cilt, Ankara-1988 Çevik, O. Nuri, Anonim Şirketler, Ankara 1988 Doğanay, İsmail, Türk Ticaret Kanunu Şerhi, Ankara-1990 Domaniç, Hayri, Anonim Şirketler Hukuku ve Uygulaması, TTK. Şerhi C. II, İstanbul Eriş, Gönen, Türk Ticaret kanunu Ticari İşletme ve Şirketler, Ankara-1992 Erüreten, Bahir Mazhar, Anonim Şirket ve Davaları, İstanbul-1988 Göle, Celal, Anonim Ortaklıklarda Nakdi Sermaye Koyma Borcu ve Bu Borcu İfada Temerrüt, Ankara-1976 İmregün, Oğuz, Anonim Ortaklıklar, İstanbul-1989 Tekinalp, Ünal /Poroy, Reha /Çamoğlu, Ersin, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku,- İstanbul-1998 Teoman, Ömer, Yargıtay 11. HD.nin Bir Kararı Üzerine Notlar, İkt. ve Mal. Y. 1977, C. 24, S. 2

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT FAİZİ DÜZENLEMESİ

YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT FAİZİ DÜZENLEMESİ 1 YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT DÜZENLEMESİ GİRİŞ Hukuki açıdan faiz;; para alacaklısına, parasından yoksun kaldığı süre için bir hukuki işlem veya yasa uyarınca ödenmesi

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/ S.BK/84-86

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/ S.BK/84-86 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/821 Karar No. 2010/30728 Tarihi: 26.10.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/32 1475 S.İşK/14 818 S.BK/84-86 MUACCELİYET TEMERRÜD İŞÇİNİN BİRDEN FAZLA ALACAĞININ

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 24.06.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 Yeni Reeskont Oranları ve Vadeli Çeklere Reeskont Uygulanması 1. 21.06.2013 tarihinden İtibaren Vergisel İşlemlere İlişkin Reeskont Oranları %13,75 ten %11 e

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Y. Doç. Dr. Vural SEVEN İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı KIYMETLİ EVRAK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda en az değişikliğe uğrayan bölüm kıymetli evrak kitabıdır. Kıymetli

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI Bülent SEZGİN* 1-GİRİŞ: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) 503 üncü maddesinde limited şirket, iki

Detaylı

Prof. Dr. ÖMER TEOMAN YAŞAYAN TİCARET HUKUKU

Prof. Dr. ÖMER TEOMAN YAŞAYAN TİCARET HUKUKU Prof. Dr. ÖMER TEOMAN YAŞAYAN TİCARET HUKUKU [Hukukî Mütalâalar] Kitap 14: 2010-2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... V [161] ACENTE Aracı Acente ile Ticaret İşleri Tellalı Arasındaki Farklılıklar- Acentelik

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/51524 Karar No. 2014/50 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420 İBRANAMENİN GEÇERLİK

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Şişli İstanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 KONU

Detaylı

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var Çek Kanunu; 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun 19.03.1985 tarihlide kabul edilmiş, 03.04.1985 tarihli, 18714 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN BAZI HUSUSLARIN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2008/23) Bu sektör duyurusu, 09.04.2008 tarih ve 26842

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR.

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. Değerli üyemiz, 05/11/2008 Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik kriz hükümetler başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir.

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Sayın MeslektaĢımız; 03.05.2013 Sirküler, 2013/15 KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı nın 30 Nisan 2013 tarih ve 64 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri nde, ileri

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/26985 Karar No. 2015/24025 Tarihi: 03.07.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2016/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 İŞE İADE SONRASI İŞÇİNİN İŞE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 488 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/4805 Karar No. 2012/12361 Tarihi: 11.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 FAZLA ÇALIŞMA ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

YENİ BORÇLAR KANUNU NDA SÖZLEŞME DEVRİ, İHBAR SÜRELERİ VE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

YENİ BORÇLAR KANUNU NDA SÖZLEŞME DEVRİ, İHBAR SÜRELERİ VE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YENİ BORÇLAR KANUNU NDA SÖZLEŞME DEVRİ, İHBAR SÜRELERİ VE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ Selahattin BAYRAM * I- GİRİŞ: Yeni Türk Borçlar Kanunu 4 Şubat 2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015 Artvine Bağlı Bazı İlçelerdeki Mükelleflerin Vergi Borçlarının Taksitlendirilmesine İlişkin Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:8) Resmi Gazetede Yayımlandı. Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TİCARET KANUNUNA GÖRE NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN DEVRİ

6102 SAYILI YENİ TİCARET KANUNUNA GÖRE NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN DEVRİ 6102 SAYILI YENİ TİCARET KANUNUNA GÖRE NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN DEVRİ İÇİNDEKİLER I. PAY SENEDİ KAVRAMI ve TÜRLERİ..... 1 a) Pay Senedi Kavramı. 1 b) Nama Yazılı Pay Senedi... 2 c) Hamiline Yazılı

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Borçların yeniden yapılandırılması ( )

Borçların yeniden yapılandırılması ( ) Borçların yeniden yapılandırılması (16.11.2006) 16-385 Ek genelge ile; Borçların yeniden yapılandırılması konusunda, taksitler yönünden ödemelerin yerine getirilmemesi durumlarında ; a) Ödenmeyen Veya

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 23.05.2011 Sayı : 2011/17

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 23.05.2011 Sayı : 2011/17 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 23.05.2011 Sayı : 2011/17 Değerli Müşterimiz, Gerçek kişilerin şahsi mülkiyetinde bulunan hisse senetleri ve iştirak hisseleri ile bunların elden çıkarılmasından elde edilen

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE KOYMA BORCU

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE KOYMA BORCU TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE KOYMA BORCU Serbay MORAY 19 * * Öz 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nda anonim şirket; sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 5 Haziran 2014 tarihli Yetmişüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/ S.BK/84-86

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/ S.BK/84-86 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/8261 Karar No. 2009/30509 Tarihi: 05.11.2009 İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 818 S.BK/84-86 KIDEM TAZMİNATI KISMİ ÖDEME İŞÇİLİK ALACAKLARININ KISMİ ÖDEN-

Detaylı

KAR PAYI AVANS DAĞITIMI

KAR PAYI AVANS DAĞITIMI Sirküler No: 2012/047 Tarih: 28.08.2012 KAR PAYI AVANS DAĞITIMI 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kar payı avansı dağıtılmasına ilişkin usul ve esaslara ilişkin Kar Payı Avansı Dağıtımı

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKLARIN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE BAKANLIĞIN İZİN YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI KARŞISINDA SİCİL MEMURUNUN İNCELEME YETKİSİ

ANONİM ORTAKLIKLARIN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE BAKANLIĞIN İZİN YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI KARŞISINDA SİCİL MEMURUNUN İNCELEME YETKİSİ ANONİM ORTAKLIKLARIN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE BAKANLIĞIN İZİN YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI KARŞISINDA SİCİL MEMURUNUN İNCELEME YETKİSİ Dr. Aydın ÇELİK GİRİŞ Ticaret Kanunumuzun (TK) 273.

Detaylı

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 Z ;... Sayı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Bankacılık Kanunu'nda Değ Yapılması

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 13.06.2008 Seri B, Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/60 06.06.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER 6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı shizir@atilim.edu.tr 6335 Sayılı Kanundan Önceki Haliyle TTK m.

Detaylı

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme.

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Sağ parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sol serçe parmağımızla SHİFT'i kullanıyoruz. Sol parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sağ serçe

Detaylı

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunu Yasası. 3095 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunu Yasası. 3095 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunu Yasası 3095 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 3095 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R.

Detaylı

ŞİRKET ORTAKLARI VE KANUNİ TEMSİLCİLERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ NİHAT CEYLAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ŞİRKET ORTAKLARI VE KANUNİ TEMSİLCİLERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ NİHAT CEYLAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ŞİRKET ORTAKLARI VE KANUNİ TEMSİLCİLERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ NİHAT CEYLAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 1 KAPSAM 1- Kar Payı/Avans Kar Payı Dağıtımının Vergilendirilmesi 2- Ortaklık Paylarının Devrinden Kaynaklı

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14 KISMİ ÖDEMENİN FAİZ VE MASRAFLARA SAYILMASI MUACCELLİYET TEMERRÜT

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/26162 Karar No. 2015/14624 Tarihi: 09.09.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2016/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 İŞÇİNİN YAZILI OLURU ALINMADAN

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ( Yönetmelik ) 22.05.2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yönetmelik yayımı tarihinden

Detaylı

5736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No:3)

5736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No:3) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 10.03.2008 Sirküler No: 2008/40 5736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (Sıra No:3) 07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3 Sıra No.lu Bazı Kamu Alacaklarının

Detaylı

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir:

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir: SİRKÜLER 2017/34 27.05.2017 KONU : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. 7020 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ ŞEKLİ Madde 6 Sermaye ve Hisse Senetleri 1- Şirket 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye

Detaylı

BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANIP TAHSİLİ GECİKEN VE/VEYA TAHSİL EDİLEMEZ HALE GELEN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI YASASI. 29/2013 Sayılı Yasa

BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANIP TAHSİLİ GECİKEN VE/VEYA TAHSİL EDİLEMEZ HALE GELEN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI YASASI. 29/2013 Sayılı Yasa R.G 196 05 Aralık 2013 BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANIP TAHSİLİ GECİKEN VE/VEYA TAHSİL EDİLEMEZ HALE GELEN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI YASASI 29/2013 Sayılı Yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet

Detaylı

NO: 2012/96. Limited şirketlerde kar payı avansına ilişkin 509 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanacağı

NO: 2012/96. Limited şirketlerde kar payı avansına ilişkin 509 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanacağı NO: 2012/96 KONU: Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. Bilindiği üzere, 6172 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Eski TTK) nda yer almayan avans kar payı dağıtımına, 01.07.2012' de yürürlüğe giren

Detaylı

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER SSK (4/a) GÜNLERİ ÖLÜM AYLIĞINA YETENLER BAĞ-KUR (4/b) BORÇLARINI ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ Çalışma hayatındaki kişiler, zamanın ve ortamın koşullarına

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149

SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149 SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149 Konu: ARTVİN İLİNDE MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLEN İLÇELERDEKİ MÜKELLEFLERİN VERGİ DAİRELERİNE OLAN BORÇLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİNE DAİR

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ 1 / 270 VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME EMRİ 2 / 270 1. Ödeme emrinin hukuki niteliği 3 / 270 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 4 / 270 54 üncü maddesinde, ödeme müddet 5 / 270 Ödeme emri

Detaylı

DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) Tutarı : TL Damga Vergisi,. Vergi Ziyaı Cezası

DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) Tutarı : TL Damga Vergisi,. Vergi Ziyaı Cezası ANKARA VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI : VERGİ KİMLİK NO. : DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) DAVA KONUSU VERGİ VE CEZANIN Nev i : Damga Vergisi Dönemi : Tutarı

Detaylı

... A.Ş. Saygılarımızla, TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: 1- Takasbank Para Piyasası Sözleşmesi 2- Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

... A.Ş. Saygılarımızla, TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: 1- Takasbank Para Piyasası Sözleşmesi 2- Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ... A.Ş. Kurumunuzun Takasbank Para Piyasası ndaki (TPP) işlemleri dolayısıyla ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takasbank Para Piyasası Sözleşmesi nin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nın Artvin Valiliğine hitaben yazdığı 25/11/2015 tarih ve 80100189-105[13-1227]-111814

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6,57 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: 19.02.2015 İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİLERİ KIDEM TAZMİNATINDAN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/21899 Karar No. 2016/1357 Tarihi: 08.02.2016 İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 ÇAKIŞAN SİGORTALILIK HALLERİNDE HANGİ SİGORTALILIĞA GEÇERLİK TANINACA- ĞININ

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16110 Karar No. 2014/94 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 ISLAHIN BİR HAFTALIK KESİN SÜREDE

Detaylı

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun;

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun; Sn. ÜYEMİZ Bildiğiniz üzere; 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5604 sayılı kanun mali tatili düzenleyen hükümler içermekteydi. Ancak, 27/01/2016 tarih ve 29606

Detaylı

2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, 2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Bilindiği üzere mali tatili düzenleyen 5604 sayılı kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR İmtiyazlı paylar şirketlerin ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda kardan daha çok pay alma, şirkete finansman yaratma ya da şirkete yeni yatırımcıların katılmasını sağlama

Detaylı

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Edenler İçin Getirilen İlave Yaptırımlar Sirkülerin Konusu Bu Sirkülerimizde, 11 Nisan 2013

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİRLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİRLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİRLERİ I-GİRİŞ: Ekonomik büyüme ve gelişme beraberinde işletmelerin ölçeklerini genişletirken kapasitelerini de artırmaktadır.

Detaylı

YILLIK MALİYET ORANININ HESAPLAMASI. I. Ödemeler ve Ücretler ile Kredi Tutarı Arasındaki Denkliği Gösteren Denklem

YILLIK MALİYET ORANININ HESAPLAMASI. I. Ödemeler ve Ücretler ile Kredi Tutarı Arasındaki Denkliği Gösteren Denklem Ek- 1 YILLIK MALİYET ORANININ HESAPLAMASI I. Ödemeler ve Ücretler ile Kredi Tutarı Arasındaki Denkliği Gösteren Denklem Aşağıda yer alan denklem, bir tarafta konut finansmanı kuruluşunca yapılan ödemelerin

Detaylı

Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012

Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012 Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012 Konu: Halka açık olmayan sermaye şirketleri ile ilgili Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ yürürlüğe girdi. Özet: Halka açık olmayan anonim şirketler, sermayesi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde 24/8/2015 tarihinde meydana gelen doğal

Detaylı

Türk Hukukunda Faturanın hukuki mahiyeti, ispat gücü ve faturaya itiraz.

Türk Hukukunda Faturanın hukuki mahiyeti, ispat gücü ve faturaya itiraz. Türk Hukukunda Faturanın hukuki mahiyeti, ispat gücü ve faturaya itiraz. 1 Giriş Fatura, Türk Hukuk mevzuatında 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) md. 23 ve 66 hükümleri ile Vergi Usul Kanunu nun

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü Sayı : 84974990-130[KDV.5/ I.1-2014-43]-103386 03.04.2017 Konu : Merkezi Yurtdışında

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE SERİ NO: 2014/2 Tarih: 26/11/2014 Sayı: 87893753-010.06.01.[36-05]-115059 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE TADİL TASARISI MADDE ESKİ METİN YENİ METİN KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ANA MUKAVELESİ KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan: FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Sosyal Güvenlik Kurumundan: FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 27 Eylül 2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Sosyal Güvenlik Kurumundan: FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MAKALE 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ HUKUKUNDA İBRA SÖZLEŞMESİ

MAKALE 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ HUKUKUNDA İBRA SÖZLEŞMESİ MAKALE 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ HUKUKUNDA İBRA SÖZLEŞMESİ İBRA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI İbra, kelimesi kökeni olarak Arapça kökenli olup; Türkçe temize çıkarmak, borçtan

Detaylı

6111 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılan Borçların Taksit Ödemelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlarda 20 Soru (Sirküler:24)

6111 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılan Borçların Taksit Ödemelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlarda 20 Soru (Sirküler:24) 1 SİRKÜLER - XXIV Sirküler Tarihi: 27.03.2012 Sirküler No : 24 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti. Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı Yolu No: 5-4 Vatan Rezidans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı SAYI:B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-31-480721 ANKARA KONU : Spor kulüplerinin borçlarının tecil 02/07/2008 ve taksitlendirilmesi G E N E L G E 2008-62 1- GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 6/6/2008 tarihli ve

Detaylı

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 10.04.2006 / 75 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 5479 Gelir Vergisi Kanunu,Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim

Detaylı

KONU : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 8) yayımlandı.

KONU : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 8) yayımlandı. ---------------------------- SİRKÜLER TARİH : 14.09.2015 SAYI : 2015 / 09 / 1 KONU : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 8) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde

Detaylı

SİRKÜLER 2012/50. : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı.

SİRKÜLER 2012/50. : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. SİRKÜLER 2012/50 10.08.2012 KONU : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. Avans kar payı dağıtımına, 01.07.2012' de yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK) nun 509 uncu

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

SERİ : B SIRA NO : 7 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

SERİ : B SIRA NO : 7 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 5 SERİ : B SIRA NO : 7 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 31/12/2012 Kapsam 28514 (4.Mükerrer) Bu Tebliğde, 6358 sayılı EXPO 2016 Antalya Kanununun 1 21 inci maddesi ile

Detaylı

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ 4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 9057 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 Kanun Numarası : 5252 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/11/2004 Sayı :25642 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği (Yeni Yönetmelik) 27.02.2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 1 Yeni Yönetmelik

Detaylı