Alka Sanayi İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alka Sanayi İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi"

Transkript

1 Alka Sanayi İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi Kuruluş Tarihi : Kuruluş: Madde1 - Aşağıda adları uyrukları açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun 152 inci maddesine göre Alka Kollektif Şirketi Tugay Alkumru ve Ortakları şirketin nevi değiştirmesi sureti ile bir Anonim şirket teşkil edilmiştir. 1- Akman Alkumru T.C uyruklu Yıldız Posta Caddesi. No:16 Deniz Apt. D.9 Gayrettepe / İstanbul 2- Tugay Alkumru T.C uyruklu Bağdat Cad. Pembegül Sok.No:10 Dostlar Apt.D.3 Suadiye / İstanbul 3- Mahmut Nedim Hamza T.C uyruklu Kınalıtepe Sokak Simitaş 8.Blok D.508 Topkapı / İstanbul 4- Mehmet Necdet Yener T.C uyruklu Kadıköy Merdivenköy Mah. Ressam Salih Erimez Sokak. No:13 Daire 4 İstanbul 5- Mustafa Engin T.C uyruklu Ataköy 3.kısım Makbule Atadan Cad.N.72 Blok Apt. 3 No İstanbul 6- Nural Alkumru T.C uyruklu Kartal Petrol İş mah.beyazvilla, Öney Apt. no:11 D.7 İstanbul Şirketin Ünvanı : Madde 2 Şirketin Ünvanı Alka Sanayi İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi dir. Amaç ve Konu: Madde 3 Şirketin Maksadı Sanayi, Ticaret, Tarım, Balıkçılık, Hayvancılık, Ulaştırma, Turizm, Enerji, Madencilik, Metalürji, Tekstil, Kimya, Otomotiv, alanlarında bizzat iştigal etmek ve bu alanlarda halen mevcut veya ileride kurulacak ortaklık, müessese ve girişimlerin sermaye ve yönetimine, mevzuat hükümleri çerçevesinde yerli ve yabancı sermaye ile işbirliği yaparak veya yapmaksızın katılmaktır. Şirketin İşletme konusu, maksadının gerçekleşmesi zımmında, a) Her nevi madeni ürünün, özellikle sac, putrel ve benzeri madeni mal ve malzemenin kesim, delim, kaynak ve pres işleri ile cıvata, somun gibi bağlantı elemanlarının imal, ihzar, ithal, ihraç, sanayi ve ticareti ile uğraşmak b) Her nevi madeni malzemenin galvanizleme ve benzeri kaplama işlerini yapmak, alüminyum doğrama, çelik konstrüksiyon, haddehane işleri, gümüş kaynak telleri imal, ihzar, ithal, ihraç, sanayi ve ticareti ile iştigal etmek c) Her nevi inşaat işleri, özellikle yol, köprü, baraj, okul, hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sınaî ve turistik tesislerin inşaatı taahhüdünde bulunmak ve bunları gerçekleştirmek, bunun için gerekli hammadde ve makineleri imal, ihzar, ithal, ihraç, sanayi ve ticaretini yapmak ç) Her türlü kimyevi maddelerin imal,ihzar,ithal, ihraç, sanayi ve ticareti ile uğraşmak d) Tahıl, meyvecilik, sebzecilik, yağlı tohumlar, pamuk, mandıracılık, kümes hayvancılığı, balıkçılık, arıcılık, haracılık dahil, karada, denizde ve göllerde çiftçilikle uğraşmak, modern çiftlikler kurmak ve işletmek, bu suretle elde edilen ürünleri aynen veya mamul veya yarı mamul hale getirerek sanayi ve ticareti ile uğraşmak, bunun için gerekli tesisleri imal, ihzar, inşa, ithal veya ihraç etmek, sanayi ve ticareti ile uğraşmak, her nevi tarım aletleri sanayi ve ticareti ile uğraşmak - 3 -

2 e) Her nevi enerji üretim tesisi kurmak, kiralamak, almak, satmak f) Her nevi turistik tesisler inşa, tesis, kiralamak, almak, satmak, işletmek veya kiraya vermek g) Kara, hava ve deniz nakliyeciliği ile uğraşmak, bu nedenle her tür hava, deniz, kara taşıtı imal, ihzar, ithal, ihraç etmek, bunların sanayi ve ticaret ile uğraşmak, ğ) Yurt içi ve yurt dışı kara, hava, deniz ve demiryolu ile taşıma nakliye ve lojistik hizmetleri işi yapmak. Gümrük idaresi ve yetkili mercilerden izin almak ve gerekli şartları yerine getirmek kaydıyla, Depo ve Özel Gümrük Antrepoları kurmak ve işletmek, Bilcümle Türkiye Gümrüklerinde gümrükleme işlemlerini yaptırmak, kombine ve konsolide taşımacılık yapmak, h) Şirket konusu ile ilgili 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu hükümleri uyarınca, yetki belgesi almak kaydıyla her türlü kara, demiryolu, deniz yolu, hava taşıtları ile uluslararası ve dahili ticaret yük, eşya, konteyner kiralamak, taşımacılığı yapmak ve bunları kiralayan ve yapan şirketlerin temsilciliğini yapmak. Uluslar arası nakliye komisyonculuğunu yapmak, konusu ile ilgili bayilik almak, vermek, acentelik ve mümessillik yapmak. ı) Depo, ardiye, antrepo, özel antrepo tesisleri kurmak, kurulmuş tesisleri devir almak, ortak olmak, devir etmek, satmak. i) Tahmil ve tahliye işleri yapmak, bu işlerin iflası için makine ve aletler satın almak, kiralamak, işletmek, devir etmek. j) Konusu ile ilgili depolama alanları, antrepolar, garaj ve tır parkları kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek. k) Her tür otomotiv ve traktör sanayi ürünü, yedek parçası, imal, ihzar, inşa, ithal, ihraç,sanayi ve ticaret ile iştigal etmek, l) Her nevi gübre, zirai, tıbbi, veteriner emtia ve malzeme imal, ihzar, ithal, ihraç, sanayi ve ticareti ile uğraşmak, m) Her nevi tekstil ürünü imal, ihzar, ithal, ihraç, sanayi ve ticareti ile uğraşmak bunun için gerekli her türlü makine ve alet imal, ihzar, ihraç ve sanayi ve ticaretini yapmak, n) Her nevi metalürji tesisleri kurmak kiralamak kiraya vermek işletmek almak satmak o) Her türlü maden ocağı ( Mermer Dahil ) işletmek her türlü maden üretmek bunun için gerekli, tesisleri kurmak kiralamak kiraya vermek gerekli makine ve aleti imal, ihzar, ithal, ihraç,işlemlerini yapmak, sanayi ve ticaretinde bulunmak, ö) Yukarıda fıkralarda anılan konularla ilgili her nevi araç gereç malzeme alet edevat makine sanayi ve ticareti ile uğraşmak p) Yukarıdaki konularla ilgili mümessillik komisyonculuk tellallık bayilik üstlenmek r) Yukarıdaki konularda halen mevcut veya ileride kurulacak ortaklıkların müessese ve girişimlerin sermaye ve yönetimine katılmak hisse senetlerini ve başkaca kıymetli evrakı iktisab etmek bunları ahara devretmek bunları rehnalmak veya rehnetmek, s) Yukarıdaki faaliyetlerle ilgi olarak gerekli bilimum ruhsatnamelerin, müsaadelerin, istihsali, iktisabı, işletme ruhsatnameleri ve imtiyazları, her türlü yerli ve yabancı marka patent, ihtira berati, ihtira haklarının lisans ve imtiyazları- nın ( KNOW-HOW) model, resim, bröve ve ticari unvanlarının yardım ve fikri hakların, müşavirlik, mühendislik, hizmetlerinin ve benzeri diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek bunlar üzerinde lisans antlaşmaları yapmak. ş) Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü fabrikalar, imalathaneler, depolar, idari binaları ve hizmet binaları ile özel antre depolama tesislerini kurmak bizzat veya başkalarına ihale suretiyle inşa ettirmek bunları alıp satmak, kiraya vermek, kiralamak, devir ve ferağ etmek bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, Konu ile ilgili olarak resmi ve özel her türlü ihalelere katılmak. t) Mevzuat hükümleri içersinde, yerli ve yabancı sermaye ve ortaklıklarla işbirliği yaparak yeni ortaklıklar tesis etmek, ihtira beratı, marka, lisans, ruhsatname ve - 4 -

3 imtiyazlar sınai resim ve modeller, telif hakları, ticaret unvanları iktisab etmek,kullanmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek veya devretmek, u) Maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi uğrunda, gayrimenkul iktisab etmek, iktisab edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunlar üzerinde ipotek ve başkaca ayni haklar tesis edebilir, bunları, kısmen veya tamamen ahara devir edebilir, ü) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü yapı işlerinin mimarlık, mühendislik, müşavirlik teknik hizmetlerini üstlenmek ve proje hizmetlerini yapmak. Şirket Maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için ipotek karşılığında veya teminatsız ödünç alabilir veya verebilir. Şirket Hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ayni ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir. ( T.S.G. 17 TEMMUZ 2008* SAYI 7107 ) Şirketin Merkez ve Şubeleri: Madde 4 Şirketin merkezi İstanbul dadır. Adresi İstanbul İli Kadıköy İlçesi Değirmen Sokak Şaşmaz Sitesi C-1 Blok No:9 D:14 Kozyatağı Erenköy dür. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve İlan edilmiş adres yapılan tebligat Şirkete yapılmış Sayılı. Tescil ve İlan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum Fesih nedeni sayılır. Şirket Yurt içinde ve Yurt dışında şubeler açabilir. ( T.S.G 04 OCAK 2010 * SAYI : 7471 ) Şirketin Süresi: Madde 5 - Şirketin Süresi sınırlandırılmamıştır. Sermaye Madde 6 - Şirketin sermayesi TL(Elli Beşmilyon Türk Lirası)dir.Bu sermaye her biri TL (Bin Türk Lirası) kıymetinde (Elli Beşbin) adet hisseye ayrılmıştır.şirketin eski sermayesi olan TL (Yirmi Milyon Türk Lirası) nin tamamı ödenmiştir.bu defa artırılan TL ( Otuz Beşmilyon Türk Lirası) nin, ,38 TL (AltımilyonyediyüzseksenüçbinyüzbeşTLOtuzsekiz Kuruş) lik kısmı 2009 yılı geçmiş yıl karından, ,94 TL (Onbirmilyonikiyüzdoksanbeşbindokuzyüzyirmibeş TL DoksanDört Kuruş) lik kısmı 2010 yılı geçmiş yıl karından, ,90 TL (Onmilyonyüzdörtbinaltıyüzyirmidört TL Doksan Kuruş) lik kısmı 2011 yılı geçmiş yıl karından, ,78 TL (Altımilyonsekizyüzonaltıbinüçyüzkırküç TL Yetmişsekiz Kuruş) lik kısmı 2012 yılı geçmiş yıl karından ortakların pay oranları nispetinde karşılanmıştır

4 Hisse senetleri veya hisse senedi yerine kaim olmak üzere çıkartılacak ilmühaberler kolay saklanmasını temin için Yönetim Kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir.hisse senetleri nama yazılıdır.hisse senetleri bastırılmamışsa dahi hisseler nama yazılı olup,nama yazılı hisselerin devri hükümlerine göre devredilir.ister hisse senedi bastırılmış olsun isterse çıplak nama yazılı hisse söz konusu olsun,her türlü hisse devrinin şirkete karşı geçerli olabilmesi için Türk Ticaret Kanununun 491. ve 492.maddelerine göre yönetim kurulu onayı ve pay defterine kaydı şarttır. Şirket Türk Ticaret Kanunu mevzuat hükümleri uyarınca tahvil ihraç edebilir. Yönetim Kurulu ve Süresi: Madde 7- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu nun 359.maddesi hükümlerine göre uygun olarak seçilecek en az bir veya daha fazla üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3(üç) yıl için seçile-bilirler.seçim süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.genel Kurul,lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirilebilir. Türk Ticaret Kanunu nun 366.maddesi uyarınca,yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona veka-let etmek üzere,en az bir başkan vekili seçer. Türk Ticaret Kanunu nun 367.maddesi uyarınca,yönetim kurulu gerekli görmesi halinde, düzenleyeceği bir iç yönerge ile,yönetimi,kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretme hakkına sahiptir. Şirketi Temsili Madde 8- Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 370.maddesine göre şirketi temsil yetkisi bir veya birden fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır. Şirketi işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder. Denetçi,Görev ve Sorumlulukları Madde 9- Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan kişiler arasından Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi veya denetçiler tarafından denetlenir.denetçi veya denetçiler Türkiye Ticaret Sicil gazetesi ile internet sitesinde ilan edilir.denetçi veya denetçiler Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu nun 399(2) hükmü saklıdır.şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri uygulanır. Denetçilere verilecek ücret genel kurulca tespit edilir.denetçilerin görev,yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri hükümleri uygulanır. Genel Kurul: Madde 10- A-Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. B-Olağan Genel Kurul,Şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3(üç) ay içinde ve yılda en az 1(bir) defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümleri göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.türk Ticaret - 6 -

5 Kanunu nun 438.maddesi saklı kalmak üzere gündemde bulunmayan hususlar gündeme alınamaz. C-Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurul un toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur. D-Yönetim Kurulu,Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümleri ile bu hükümler çerçevesinde çıkartılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak genel kurulun çalışma ve esasların ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak genel kurulun onayına sunar. Genel Kurul un onayladığı iç yönerge ticaret sicilinde tescil ve ilan ettirilir. E-Genel Kurul toplantılarında her pay,sahibine bir oy hakkı verir. F-Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.şirket,anonim Şirketlerde elektronik ortamda yapılacak genel kurullara ilişkin yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına,görüş kurul sistemini kurulabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca,kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin,anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. G-Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve karar nisapları,türk Ticaret Kanunu ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. H-Pay sahipleri kendilerini genel kurullarda Türk Ticaret Kanunu nun madde hükümlerine göre temsil ettirebilirler I-Genel Kurul toplantılarında oylar,vekaleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırmak suretiyle verilir.ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanın isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir. J-Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılan pay sahipleri oylarını Anonim Şirketlerde elektronik ortamda yapılacak genel kurullara ilişkin yönetmelik hükümleri çerçevesinde elektronik genel kurul sistemi üzerinden kullanırlar. K-Genel kurul toplantıları şirket yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır. Toplantıda İlgili Bakanlık Temsilcisinin Bulunması Madde 11 - Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin katılımı hakkında Türk Ticaret Kanunu nun 407. Maddesinin 3.fıkrası hükümleri uygulanır. İlan Madde 12- Şirket ile ilgili tescil edilen hususlara ilişkin ilanlar,türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde,ayrıca Türk Ticaret Kanunu nun 1524.maddesi gereğince Şirketçe yapılması gereken ilanlar şirketin internet sitesinde yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414. maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2(iki) hafta önce yapılması zorunludur. Hesap Dönemi: Madde 13 Şirketin Hesap yılı ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer

6 Karın Tespiti ve Dağıtımı Madde 14- Şirketin kar dağıtımı ve yedek akçe ayrılması konusunda Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümlerine uyar. Şirket in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi(net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır. A-Kalanın %5 i Türk Ticaret Kanunu nun 519.maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20 sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. B-Kalan tutar Şirketin kar dağıtım politika esaslarını da dikkate alarak Genel Kurulca belirlenen tutarda birinci temettü ayrılır. Genel kurul kısmen veya tamamen birinci temettü payı olarak dağıtmaya,dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya,kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. C-Türk Ticaret Kanunu nun 519.maddesinin ikinci fıkrasının (C) bendi gereğince ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır. D-Türk Ticaret Kanunu nun 509.maddesinin 3.fıkrası ile Kar Payı Avansı Dağıtımı hakkında tebliğ esaslarına göre genel kurul tarafından Avans Kar Payı dağıtılmasına karar verilebilir. Yedek Akçe Madde 15- Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu nun 519.ve 523. maddeleri hükümleri uygulanır. Çeşitli Hükümler Madde 16- Şirket ile pay sahipleri arasında doğacak anlaşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1: Bandırma Ticaret Sicilinin 5197 / 638 sicil numarasında kayıtlı EMEK TAVUKÇULUK SANAYİ VE TİCARET KOLLEKTİF ŞİRKETİ daha

Detaylı

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret unvanı adı soyadı ve ikametgâh adresleri ile uyrukları yazılı hükmi ve hakiki

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 : İzmir Ticaret Sicil Memurluğunun Merkez - 107745 sicil numarasında kayıtlı "A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYÎ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" unvanlı

Detaylı

ÇUKUROVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ÇUKUROVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ÇUKUROVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Genel hükümler: Kuruluş: Madde 1 - Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı kurucular, aralarında Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş

Detaylı

ER-ÇİM-SAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ER-ÇİM-SAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ER-ÇİM-SAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1- Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani suretle

Detaylı

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş : Aşağıda adları tabiyetleri ve ikametleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin (ani)

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Ankara Ticaret Sicili nin 96897 sayısında kayıtlı Flap Tur Rapid Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nin Türk Ticaret Kanunu nun 152. Maddesine

Detaylı

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda, ünvanları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, faktoring mevzuatı ve sair ilgili

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1 - Kuruluş Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı

T.C. KARABÜK 2- Celalettin Sencer İMER Ergenekon Cad. 72 Evler No: 8/3. T.C. KARABÜK 3- Tevfik ERTÜZÜN Ergenekon Cad.

T.C. KARABÜK 2- Celalettin Sencer İMER Ergenekon Cad. 72 Evler No: 8/3. T.C. KARABÜK 3- Tevfik ERTÜZÜN Ergenekon Cad. KARDEMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Kurucular Madde 1: İş bu ana sözleşmenin içerdiği hükümlerin kayıt ve şartları çerçevesinde üçüncü maddede belirtilen faaliyetlerde bulunmak üzere,

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ. 2. Başak Sigorta A.Ş. Halaskargazi Cad. No:15 Harbiye/İstanbul da mukim T.C.

GROUPAMA EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ. 2. Başak Sigorta A.Ş. Halaskargazi Cad. No:15 Harbiye/İstanbul da mukim T.C. GROUPAMA EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ İşbu sözleşmenin ikinci maddesinde ad ve soyadları (ticaret unvanları) ile uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular tarafından

Detaylı

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI AŞ. ANA SÖZLEŞMESİ

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI AŞ. ANA SÖZLEŞMESİ VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI AŞ. ANA SÖZLEŞMESİ 1- KURULUŞ HÜKÜMLERİ: Madde 1- Aşağıda imzaları bulunan kurucular, Türk Ticaret Kanunu ve işbu şirket ana sözleşmesi hükümlerince idare edilmek üzere

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin tedrici surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I: Kuruluş: Madde 1 İşbu Esas Sözleşmenin içerdiği hükümler, kayıt ve şartlar dairesinde aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmak ve işlemleri

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani surette

Detaylı

a) Sermaye Piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi,

a) Sermaye Piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi, KURULUŞ : ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI : Madde : 2- Şirketin Unvanı VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. İş bu Anasözleşme de kısaca Şirket olarak anılacaktır.

ŞİRKETİN ÜNVANI : Madde : 2- Şirketin Unvanı VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. İş bu Anasözleşme de kısaca Şirket olarak anılacaktır. VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ VE KURUCULAR: Madde : 1 - Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve

Detaylı

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1: Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette

Detaylı

Adı Soyadı Uyruğu İkametgâh Adresi T.C.Kimlik No 1 Yener Büyüknalbant. T.C. Gültepe Mh.M.K.P.Bulvarı No.58/11 59188034772

Adı Soyadı Uyruğu İkametgâh Adresi T.C.Kimlik No 1 Yener Büyüknalbant. T.C. Gültepe Mh.M.K.P.Bulvarı No.58/11 59188034772 OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Kayseri Ticaret Sicil Memurluğunun 17407 sicil numarasında Oylum Tüketim Malları Pazarlama Ticaret Sanayi Anonim Şirketi ünvanı ile

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Bölüm : 1 Kuruluşla İlgili Hükümler : Madde 1 : Kuruluş Bu Ana Sözleşmenin 2. maddesinde Ad ve Soyadları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında, Türk

Detaylı

KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda imzaları bulunan, adları ve adresleri yazılı ortaklar arasında bu Esas Mukavele ile Türk Ticaret Kanunun ani kuruluş hükümleri dairesinde

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1: ŞİRKETİN ÜNVANI Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. Madde 2: ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Şirketin merkezi İstanbul ili, Üsküdar Ilçesindedir. Adresi: Prof. Dr. Fahrettin Kerim

Detaylı

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Sayfa 1 / 11 KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları ve soyadları ve ikametgâhları yazılı

Detaylı

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Sicil No: 388669-336251 METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ticari Merkez: Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Kavak Sokak, Kavacık Ticaret Merkezi, B Blok, 34805, Kavacık, Beykoz, İstanbul

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1- Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

TAT GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TAT GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TAT GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1 : KURULUŞ Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda ticaret unvanları, ticaret merkezleri, adları, soyadları, (imza tarihinde geçerli) yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular

Detaylı

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE-1) KURULUŞ VE KURUCULAR 1- MEMET ALDIKAÇTI, T.C. Uyruklu Zekeriyaköy Koza Evleri Vişne 1 Mh. 7.Cad. 7.Sk. No:1 Sarıyer 2- ENİS ALDIKAÇTI, T.C. Uyruklu Dragos Söğüt Sk. No:5 Kartal 3- MELTEM ALDIKAÇTI

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı