Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "----------------- ---------------------"

Transkript

1 T.C. ISTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KOBİ DANIŞMA BİRİMİ SORULARLA İŞLETME FİNASMANI Müge İşeri Istanbul,

2 1. FİNANS FONKSİYONU NEDİR? İşletme amaçlarına yönelik olarak faaliyetlerin sürdürülebilmesi için gerekli para akımlarını dengeleyen fonksiyon finans fonksiyonu olarak adlandırılır. Finansal yönetimin içeriğine işletmenin sürekliliğini sağlamaya ve piyasa değerini maksimum kılmaya yönelik olarak, finansal analiz ve kontrol, uzun ve kısa vadeli finansal planlama ve işletme sermayesi yönetimine ilişkin temel kavramların açıklanması girer. Finans işletmede para giriş ve çıkışlarını dengeleyen bir fonksiyondur. İşletmenin kar etmesi bir amaç değildir. Bir işletmenin esas amacı nakit akışını dengelemektir. Finansal yönetimin fonksiyonları; finansal analiz, finansal planlama ve denetim, fonların sağlanması, yatırımı ve özel finansal sorunların çözümü şeklinde özetlenebilir.işletmeler aşağıdaki konuları kapsayan bir süreç içinde finansal planlama yaparak gelecekteki durumlarının ne olacağı hakkında yorum yapabilirler. Firma için mümkün yatırım ve finansman tercihlerinin analizi, Şimdi alınan kararların gelecekteki sonuçlarının tahmini, Hangi alternatifin uygulanacağına karar verilmesi, Finansal planda saptanmış amaçlar yönündeki performansın ölçülmesi. 2. FİNANSAL PLANLAMA NEDİR VE NE AMAÇLA YAPILIR? Finansal Planlama; Firmalarda uzun dönemli amaç ve hedefleri belirlemek ve bu amaçları gerçekleştirebilmek için gereksinim duyulan kaynakları ayrılması ile, uygun faaliyet programlarının hazırlanmasıdır. Planlamanın temel amaçları arasında işletmenin amaçlarını açığa kavuşturmak,netleştirmek,kaynak dağılımını iyileştirmek ve kaynak kullanımında etkinlik sağlamak,olanaksız beklentiler için kaynakların savurganca kullanılmasını önlemek, stratejilerin geliştirilmesine ve belirlenmesine katkıda 2

3 bulunmak,amaçlar ve geleceğe yönelik hedefler, kantitatif hale dönüştürülmesi, faaliyetlerin değerlenmesinde, kontrolünde kullanılacak standartların belirlenmesinin sağlanması,ekonomik hayatta karşılaşılabilecek problemlerin önceden görülmesinin mümkün kılınması, işletmede çeşitli bölümler arasında koordinasyon sağlanması, işletme amaç ve stratejilerinin anlaşılmasında ve faaliyetlerin yürütülmesinde yol gösterici olması, kaynakların daha etkin kullanılması sayılabilir. 3. PLANLAMANIN BEKLENEN YARARI SAĞLAMASI İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Planlamadan tek başına büyük sonuçlar beklenmemelidir,planlamanın bir amaç değil araç olduğu gözden kaçmamalıdır.planlama esnek olmalı değişen koşullara uyum sağlamalı,sık sık gözden geçirilmelidir.alt düzey yöneticiler,uygulamacılar da planlama sürecinekatılmalıdır.büyümeyi özendiren yaklaşımlara yer verilmelidir.planlama,firmanın durumuna göre,değişik özellikler gösterebilmelidir.kurumsal Strateji,kurum kimliği geliştirmelidir.planlama, üst düzey yöneticinin yerini alamaz.stratejik planlama ve stratejik düşünce birbirine karıştırılmamalıdır. İşletmenin uzun dönemli amaç ve hedefleri, işletmenin mevcut finansal yapısı, üretilen mamullerin özellikleri,üretilen ürünlerin pazarlanabilirliği, işletmenin pazarlık gücü vb. içsel unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır. Finansal planlama yapılırken aşağıdaki unsurlar da gözönünde bulundurulmalıdır. Genel ekonomik durum, işkolundaki rekabet,vergi uygulamaları,kredi kaynakları,bireysel ve kurumsal yatırımcı davranışları,talepteki olası değişmeler ve satıcıların durumu gözönüne alınır. Etkili bir finansal planın koşulları geleceğe yönelik doğru tahmin yapmak,en 3

4 uygun plansal planın seçimi,uygulanan finansal planın izlenmesidir. 4. BİLANÇO NEDİR? Temel mali tablolardan biri bilançodur. Bilanço işletmenin belli bir andaki varlık, borç ve özkaynakları hakkında bilgi veren statik (durağan) bir tablodur. Aktif Döner Varlıklar BİLANÇO Pasif Kısa Vadeli Borçlar Sabit Varlıklar Orta Ve Uzun Vadeli Borçlar Özsermaye Toplam Aktifler = Toplam Pasifler 5. BİLANÇO KALEMLERİ SIRALANIRKEN GÖZÖNÜNE ALINAN TEMEL FAKTÖRLER NELERDİR? Varlıkların bilançoda gösterilmesinde (sıralanmasında) gözönüne alınan faktörlerden biri likidite kavramıdır.likidite özelliği anında ve değerinde nakte dönüşme hızı demektir. Bilançoda en likit varlık kasa ve banka olup, pazarlanabilir menkul kıymetler, alacaklar ve stoklar şeklinde döner değerler arasında bir sıralama takip edilir. İşletmelerde asıl üretim gücünü belirleyen değerler olan sabit değerlerin 4

5 likiditesi az olmasına karşın verimlilik ve karlılıkları daha yüksektir. Bilançonun sermaye yapısını gösteren pasiflerinde de aktif taraftakine benzeyen bir yapı söz konusudur. Pasifte aşağı doğru inildikçe maliyet artar.işletmeler yatırım yaparken, ya kendi parasını (özkaynaklar)ya da başkasının parasını kullanırlar (kredi olarak). İşletme ister kendi parasını kullansın, isterse bu parayı kreditörlerden temin etsin, sonuçta her iki alternatifin de bir maliyeti vardır. Özsermayenin maliyeti kar payıdır. Getiri beklentisiyle şirkete yatırımda bulunan tasarruf sahibinin beklentisi karşılanmazsa, tasarrufçu şirketten parasını çekerek alternatif yatırım alanlarına kayar. Borcun maliyeti ise faizdir. Kanunen borcun faizini işletmeler vergiden düşebilirler. Buna vergi kalkanı denir. Ancak, kar payı vergiden düşülemediği için, işletmeler açısından yatırım yaparken özkaynak kullanmak daha pahalıdır. Özetle bilançonun pasif tarafında da aşağı doğru inildikçe maliyet artar buna karşılık risk azalır. Bilanço Aktif Pasif Likidite DV KSB Maliyet azalır artar Karlılık ve risk ve + + verimlilik USB karlılık azalır artar SV + ÖZS TOPLAM AKTİFLER TOPLAM PASİFLER 5

6 İşletmeler yatırım yaparken maliyeti daha ucuz olan borç fonları kullanırken sağlam bir özsermaye tabanına sahip değillerse borç vericiler (kreditörler) kendilerini güvende hissetmek için borç verme koşullarını git gide ağırlaştırırlar. Bu nedenle işletmeler borç ve özsermayelerini optimal noktada dengeleyerek finansal risklerini minimumda tutmaya gayret ederler. 6. TEMEL BİLANÇO KALEMLERİNİN TANIMLARI NELERDİR? Duran Varlıklar (Sabit Varlıklar, DV) Bir yıldan veya bir normal faaliyet döneminden daha uzun sürelerle, işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılmak amacıyla elde edilen ve ilke olarak bir yıldan veya normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülmeyen varlıklardan oluşur. Dönen Varlıklar (Döner Varlık, DV) Bir yıl veya normal faaliyet dönemi içerisinde paraya çevrilmesi ya da kendilerinden yararlanılması beklenilen varlıkları temsil eden hesaplardan oluşur.dönen Varlıklar, bir yıl içinde birbirine veya nakde dönüşebilen varlıklardır. DV likidite esasına göre sıralanır. Bu sıralamada yukarıdan aşağı doğru gidildikçe likidite azalır. Net İşletme Sermayesi (NİS) ise Kısa Süreli Borçların Döner Varlıklardan çıkartılması ile bulunur. Finansman kaynağı uzun vadeli borçlar ve özkaynaklardır. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar: Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan fazla vadeli olan işletme borçlarından oluşmaktadır. Özsermaye: İşletmenin sahip veya ortaklarının bilanço tarihinde işletmeye yapmış oldukları sermaye yatırımlarının tutarını gösteren ödenmiş sermaye ile, sermaye yedekleri, geçmiş yıllar karları ve geçmiş yıllar zararları, dönem net karı veya zararını kapsar. 6

7 7. GELİR TABLOSU NEDİR? Gelir tablosu ise işletmenin belli bir dönemi kapsayan faaliyetinin sonucunda yapılan satışları, bu satışların maliyetini, elde edilen geliri gördüğümüz ve mali tablodur. Biraz daha ayrıntılı bir tanım şu şekilde verilebilir. Gelir tablosu, bir işletmenin belli bir dönemde (genellikle xxxx xxxx)elde ettiği tüm gelirler ile, aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderler ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği net karı veya zararı gösteren bir tablodur. Gelir tablosu bilanço gibi statik değildir. Gelir tablosunda en önemli niteliği, dinamik bir özelliğe sahip bulunmasıdır. Bilanço işletmenin belirli bir andaki fotoğrafını gösterirken, gelir tablosu işletmenin belirli bir dönemine ait filmini göstermektedir. Gelir tablosunun sahip olduğu bu dinamizm nedeniyle modern muhasebede bu tabloya daha çok önem verilir. Gelir tablosunda bilançoda olduğu gibi bir denklik söz konusu değildir. Gelir tablosundaki tüm gelir unsurları işletmenin özkaynaklarını arttırıcı bir etkiye sahipken, tüm maliyet ve gider unsurları ise özkaynakları azaltıcı bir etkiye sahiptir. Bilançoda o dönemin faaliyet sonucunu gösteren tek bir kalem yer almaktadır. O da dönem net karı/zararıdır. Yönetimin beklentisi dönem net kar/zararının hangi kalemlerden oluştuğunu bilmektir. Bu kalemleri bilebilmek için de yönetimin gelir tablosuna ihtiyacı vardır. Çünkü, gelir tablosu, o dönemle ilgili gelir ve gider kalemlerini ayrıntılı olarak göstererek yöneticilere sunmaktadır. 7

8 GELİR TABLOSU SATIŞLAR (-) SATILAN MALIN MALİYETİ (SMM) BRÜT KAR YÖNETİM VE SATIŞ GİDERLERİ FAALİYET KARI (+) FAALİYET DIŞI GELİR / GİDER (-) VERGİ ÖNCESİ KAR (-) VERGİ VERGİ SONRASI KAR (NET KAR) 8. SATILAN MAL MALİYETİNİN HESAPLANIŞI İŞLETMENİN ÜRETİCİ VEYA TİCARİ İŞLETME OLMASINA GÖRE FARKLILIK GÖSTERİR Mİ? Evet gösterir. Aşağıda satılan mal maliyeti hesaplama biçimleri üretici ya da ticari işletmelere göre ayrı ayrı gösterilmiştir. -Ticari bir işletme de, SMM nasıl bulunur? Dönem Başı Mamül Stoğu (+) Dönem İçi Alımlar (-) Dönem Sonu Stoklar Satılan Malın Maliyeti (SMM) -Üretim yapan bir işletme de, SMM nasıl bulunur? Dönem Başı Hammadde Stoğu (+) Dönem İçi Hammadde Alımları (-) Dönem Sonu Hammadde Stoğu Kullanılan Hammadde Maliyeti (+) İşçilik Giderleri 8

9 (-) Genel İmalat Giderleri Dönem İçi Üretim Maliyeti (+)Dönem Başı Yarı Mamül Stoğu (-) Dönem Sonu Yarı Mamul Stoğu Üretilen Mal Maliyeti (+) Dönem Başı Mamul Stoğu (-) Dönem Sonu Mamul Stoğu Satılan Malın Maliyeti (SMM) 9. İŞLETMEDE FİNANS YÖNETİCİSİNİN TEMEL GÖREVLERİ NELERDİR? İşletmede, finans yöneticisinin 3 temel görevi vardır. Bunlar; - Yatırım kararları almak - Sermaye yapısı kararları almak - Temettü (kar payı) kararları almak Yatırım Kararları: Hangi iktisadi varlıklara (aktif değerlere) ve ne tutarda yatırım yapılacağına ilişkin kararları kapsar.kısaca, işletmenin varlık yapısının (DV+SV) oluşturulması ile ilgili kararlardır. Yönetici borçların ödenmesinde herhangi bir sorunla karşılaşmamak adına gereğinden fazla döner varlıklara yatırım yaptığı takdirde, sabit varlıklara yeterli yatırım yapılamayacağı için karlılık düşebilir. Tam tersine karlılığı arttırmak adına sabit değerlere fazla yatırım yapıldığında ise işletme likidite sorunları ile karşılaşabilir. Finansal yönetici döner varlıklara ve sabit varlıklara optimal tutarda yatırım yaparak faaliyet riskini en aza indirmeyi hedefler. Sermaye Yapısı Kararları: Bilançoda pasif tarafın oluşturulması ile ilgili kararlardır. Sermaye yapısı tarafında da yönetici borç ve özkaynak dengesini optimize etmeye çalışarak finansal riski düşürmeyi hedefler. Temettü (Kar Payı) Kararları: Karpayı, şirketin elde ettiği karın dağıtılmayıp hissedarlara verilen kısmıdır. Eğer işetme hissedarlarını memnun edemiyorsa, örneğin, 9

10 ( x) işletmesi 10 liralık karının tamamını şirketin büyümesine yönelik bünyesinde tutuyorsa ve hissedarlar buna yönelik bir çalışma olduğuna inanmıyorlarsa paralarını çekerler. Bu da söz konusu şirketin hissesinin değerinin düşeceğini gösterir. Aksi durumda karın tamamının hissedarlara dağıtılması söz konusu olursa, işletme büyüyemez. Bu nedenle finansal yönetici hem hissedarı tatmin edecek düzeyde karpayı dağıtımı yapıp hem de şirketin büyümesine yönelik çalışmalıdır. Finansmanda temel amaç işletmenin piyasa değerini ya da hissedarların servetini maksimize etmektir. 10. FİNANSMANIN ALTIN KURALI NEDİR? Finansmanda altın kural: Her varlık kendi ömrüne denk bir finansal kaynak ile finanse edilmelidir (karşılanmalıdır). - Döner Varlıklar, Kısa Vadeli Borçlarla - Sabit Varlıklar, Uzun Vadeli Borçlarla ve Özsermaye ile finanse edilirler. 11. FİNANSAL ANALİZ NEDİR? İşletmenin geçmişini ve bugünkü cari mali durumunu bir takım teknikler yardımıyla inceleyerek geleceğe yönelik öngörü yapmaktır. Bu teknikler temelde dört başlık altında incelenir. 1- Finansal Oranlar 2- Başabaş Noktası Analizi 3- Kaldıraçlar (Faaliyet,Finansman, Bileşik) 4- Fon Akım Analizi 12. FİNANSAL ORANLAR NELERDİR? Bilanço ve gelir tablosunda bir takım kalemler birbirlerine oranlanabilir. Oranlar hakkında yorum yapabilmek için o yıla ait finansal oranı bilmek yeterli değildir. Ya rakip 10

11 şirketlerin cari oranlarının ortalamasına ya da sözkonusu şirketin geçmiş yıllardaki cari oranlara bakmak gerekir. Rakip şirketlerin cari oranlarının ortalamasına endüstri ortalaması denir. İşletmenin geçmiş yıllardaki finasal oranlarının analizi ise trend analizi adını alır. Oranlar (rasyolar), firmanın yalnız geçmiş ve cari mali durumunu değerlendirmek açısından değil, planlama ve kontrol işlevini yerine getirmede ve üçüncü kişilerin özellikle firma ortaklarının, pay senetlerine yatırım yapmak isteyen birikim sahiplerinin ve finansman kurumlarının, firmanın mali durumunu ve gücünü nasıl gördüklerini, değerlendirdiklerini kestirmek yönünden de finans yöneticisine yararlıdır 13. FİNANSAL ORAN GRUPLARI NELERDİR? Finansal oranları tespit ederken oranların birbirleri ile ilişkilerini tespit etmek gerekir.finsansal oranlar dört grupta incelenir. Bunlar; 1- Likidite Oranları 2- Faaliyet Oranları 3- Borçluluk (Kaldıraç) Oranları 4- Karlılık Oranları 14.LİKİDİTE ORANLARI NELERDİR? Bu oranlar şirketin KSB ödeme gücü ve NİS nin yeterli olup olmadığı hakkında bize fikir veren oranlardır. Üç temel likidite oranı vardır. Bunlar cari oran, asit test oranı ve nakit oranıdır. 14. CARİ ORAN NEDİR? Cari Oran (CO), dönen varlıkların (döner değerlerin) diğer bir deyişle, firmanın kısa süreli yükümlülüklerini karşılamakta 11

12 kullanabileceği iktisadi değerlerin kısa süreli borçlara bölünmesi ile hesaplanmaktadır. CO nın hesaplanmasında amaç, firmanın KSB nı ödeme gücünü ölçmek ve net işletme (çalışma) sermayesinin yeterli olup olmadığını saptayabilmektir. CO, bir işletmenin cari mali gücünü gösteren bir endeks olarak özellikle işletmeye kredi verenler tarafından kullanılmaktadır. Genel kabul görmüş ilkelere göre CO nın 2 olması beklenir. Alacak ve stokların nakde dönüşmesi kısmen daha zor olduğu için DV ın KSB dan bir miktar daha fazla olması istenir. Bu durumda alacakların ve stokların devir hızlarında herhangi bir yavaşlama olması durumunda işletmenin borçlarını ödemede zorlukla karşılaşması önlenir. CO, bize NİS hakkında da bilgi veririr: CO>1 NİS (+) CO=1 NİS =0 CO<1 NİS (-) 16.CARİ ORANIN ARTMASI YA DA AZALMASININA NEDEN OLAN FAKTÖRLER NELERDİR? Firmanın CO artmış ise bunun başlıca nedenleri ve kaynaklar şunlar olabilir: 1- Firmanın normal faaliyeti sonucu yarattığı kaynaklar, 2- Firmanın DV nın satışı, 3- Uzun süreli borçlanma, 4- Sermaye artışı, 5- KSB ödenmesi, Firmanın CO ı şu nedenlerden dolayı düşüş gösterebilir : 1- Firmanın normal faaliyet sonucu zarar etmesi, 2- Nakden kar dağıtılması ve/veya firma sahibi veya ortakların, işletmeden DV şeklinde kıymet çekmeleri, 3- USB ın ödenmesi, 12

13 4- Sermayenin azaltılması, 5- USB ın ödenmesi, Maddi duran varlıkların yenilenmesi, ödenecek kıdem tazminatları için fon oluşturulması, 6- KSB daki artış hızının, dönen varlıklar artış hızından daha yüksek olması. 17. ASİT TEST ORANI NEDİR? (ATO) ATO, CO nı tamamlayan, onu daha anlamlı kılan bir likidite orandır. Bu oran hesaplanırken, likiditeleri nispeten düşük değerler olan stoklar, akreditifler ve dönemin varlıkları arasına dahil edilmemiş ise gelecek yıla ait peşin ödenmiş giderler, dönen varlıklar tutarından indirilmekte; diğer bir deyişle para ve paraya kolay çevrilebilen değerlerin (hazır değerlerin), kısa süreli borçlara bölünmesi suretiyle oran hesaplanmaktadır. Genel kabul görmüş ilkelere göre, bu oranın 1 olması gerekir. 18. NAKİT ORANI NEDİR? (NO) Söz konusu oran para ve para benzerlerinin, kısa süreli borçlara bölünmesi yoluyla hesaplanmaktadır. Söz konusu oranın, payında kasa, bankalarda üzerine çek keşide edilerek kullanılabilecek vadesiz ticari mevduat, sermaye piyasasının gelişmiş olduğu ülkelerde her an pazarlanabilir menkul değerler; finansal varlıklar (özellikle devlet tahvilleri, hazine bonoları vb.) yer almaktadır. Genel kabul görmüş ilkelere göre bu oranın %20 civarında olması istenir. 19. FAALİYET (ETKİNLİK) ORANLARI NELERDİR? İşletmenin varlıklarının ne kadar etkin kullanılıp kullanılmadığını gösteren oranlara faaliyet oranları denir. Faaliyet oranları, likidite oranlarını desteklerler. Varlık kalemleri ile satışlar arasında bir ilişki kurulan oranlardır. Başlıca faaliyet oranları alacakların devir hızı, stokların devir hızı, toplam 13

14 varlıkların devir hızı, sabit varlıkların devir hızı, özsermaye devir hızı gibi oranlardır. 20. BORÇLULUK ORANLARI NEDİR? Sözkonusu oranlar aşağıda belirtilen bazı soruların yanıtlarını arar. Firmaya kredi verenlerin, özellikle orta ve uzun süreli kredi verenlerin emniyet payı yeterli midir? Firma, uzun süreli yükümlülüklerini karşılayabilir mi? İşletme varlıklarının ne kadarı borçla finanse edilmiştir? Bu ve benzer soruları yanıtlamak için genellikle firmanın kullandığı yabancı kaynaklarla (borçlarla), öz sermaye arasında hesaplanan çeşitli oranlardan yararlanılmaktadır. Mali bünye (finansal yapı) analizinde kullanılan oranlar başlığı altında toplanan oranlar, firmanın faaliyet sonucu zarar etmesi, aktiflerinin değerinin düşmesi veya gelecek yıllarda tahmin edilen tutarda fon yaratılmaması halinde, söz konusu firmanın, uzun süreli yükümlülüklerini yerine getirip getiremeyeceği konusunda bize önemli ipuçları verir. Borçluluk oranları arasında toplam borç/toplam varlık oranı, kısa süreli borç/ toplam borç oranı, faizin kaç kere kazanıldığı oranı gibi oranlar sayılabilir. Genel kabul görmüş ilkelere göre bir şirketin varlıklarının yarısından fazlasını borçla finanse etmiş olması pek de istenen bir durum değildir. 21. KARLILIK ORANLARI NEDİR? İşletmelerin faaliyetleri sonucunda yeterli miktarda kar yaratıp yaratmadıklarını ortaya koyan finansal oran grubudur.. Kar hem yönetimin başarı ölçütü hem de şirket hissedarlarının kısa vadedeki gelirlerinin ve uzun vadedeki yatırımlarının değer kazanmasının kaynağı olduğundan söz konusu oranlar işletme yöneticiler açısından oldukça önem taşır. Karlılık oranları yatırıma göre ve satışlara göre karlılığı gösteren oranlar olarak iki temel grupta incelenir. 14

15 Karlılık Oranları Yatırıma Göre Karlılık Oranı Satışlara Göre Karlılık Oranı Aktif Karlılığı (Dupont Oranı) AK = NET KAR/TV AK= Net Kar Satışlar Satışlar * TV Özsermaye Karlılığı (Mali Rantibilite) ÖK = Net Kar Özsermaye Net Kar Satışlar Satışlar * Özsermaye Net Kar Marjı NKM = Net Kar Satışlar Brüt Kar Marjı BKM = Brüt Kar/Satışlar 22.BAŞABAŞ NOKTASI ANALİZİ (SIFIR KAR NOKTASI) NEDİR? Başabaş analizi, satış geliri, maliyet ve kar arasındaki ilişkileri inceleyen analitik bir yöntemdir. Başabaş noktası, toplam gelirler ile toplam maliyetlerin birbirine eşit olduğu noktaya denir. Kar=Top. Gelir Top. Maliyet Top. Gelir = Top. Maliyet (BB Noktasıdır) Söz konusu analiz finans yöneticisinin yararlanabileceği önemli finansal araçlardan biridir. Başabaş noktası (BBN) bir diğer adı da kara geçiş noktası ya da, maliyet-iş, hacmi-kar analizidir. Kara geçiş analizi, esas itibariyle, sabit giderler, değişken giderler ve kar arasındaki ilişkilerin incelenmesinde kullanılan bir analiz tekniğidir. Firmanın, kısa sürede giderlerinin sabit ve değişken olarak ayrımı, bu analiz tekniğinin geliştirilmesine, kullanılmasına olanak vermektedir. Firmanın tüm giderlerinin değişken olması halinde, kara geçiş noktasının saptanması gibi bir sorun söz konusu olmaz. Giderlerin içinde sabit giderlerin bulunmasından dolayı kısa vadeli bir analiz tekniğidir. Uzun vadede tüm giderler değişken karakterlidir. 15

16 23.BAŞABAŞ ANALİZİ BİR YÖNETİM ARACI OLARAK NASIL KULLANILIR? Bu analiz yardımıyla; 1-Firmanın, zarara uğramaması için, ulaşılması gerekli iş hacmi düzeyinin saptanmasını, 2- Çeşitli üretim düzeylerinde birim maliyetlerin hesaplanmasına, 3- Çeşitli çalışma düzeyleri için firmanın işletme sermayesi gereksiniminin tahminini, 4- Değişken giderler, sabit giderler ve/veya birim satış fiyatlarındaki değişikliklerin, firmanın kara geçiş noktası ve toplam karına olabilecek etkilerin incelenmesini, 5- En karlı ürün türlerinin seçilmesi, üretim bileşiminin değiştirilmesini, 6- Asgari satış fiyatının belirlenmesini, 7- Kar hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli iş hacminin saptanmasını, 8-Firmanın üretim kapasitesinin artırılması halinde, böyle bir büyümeyi haklı kılacak satış hacminin belirlenmesini, 9-Yeni yapılacak yatırımlarda, risk derecesini veya emniyet marjını dikkate alarak, asgari üretim kapasitesinin ne olması gerektiğinin saptanmasını, 10- Firmanın izleyeceği üretim, fiyat, yatırım politikaları konusunda alınacak kararlara yardımcı olması, 11- Kara geçiş için önceden tahmin edilen iş hacmi ile firmanın başabaş noktasına fiilen ulaştığı iş hacmi arasında karşılaştırmalar yapılarak, faaliyetlerin kontrol edilmesi, firmanın izlediği politikaların ve yönetiminin değerlendirilmesini, sağlamak mümkündür. 24. BAŞABAŞ ANALİZİNİN VARSAYIMLARI NELERDİR? BBN Varsayımları : - Doğrusal olmasıdır, - Stok yoktur. Üretilen her malın satıldığı varsayılır. - Birim satış fiyatı (f) sabittir, 16

17 - Birim değişken gider (d) sabittir, - Toplam Giderler sabit ve değişken olmak üzere ikiye ayrılır. -Sabit Giderler tüm üretim seviyelerinde aynıdır. Ör: Kira, Amortisman.. - Değişken giderler ise üretim arttıkça artar, azaldıkça azalır.ör:işçilik, Hammadde giderleri.. - Birden fazla mal üretiliyorsa, üretimin bileşimi değişmez. - Kısa süreli bir analiz tekniğidir. 25. ÖRNEKLER ÜZERİNDE BAŞABAŞ NOKTASI TEKNİĞİNİN UYGULANMASI: Üretim Miktarına göre, BBN= Top. Sabit Maliyet/(Birim Satış Fiyatı Birim Değişken Maliyet) Satış Tutarına göre, BBN= Top.Sabit Maliyet/[1-(Top.Değişir Maliyet / Top. Satışlar)] 1. ÖRNEK: A İşletmesinin Toplan Sabit Maliyetleri 60 milyar TL, Birim Satış fiyatı TL ve Birim Değişken Giderleri TL ise, A İşletmesi, hangi üretim miktarında başabaş noktasına ulaşır? BBN=60 Milyar / ( ) = adet 2. ÖRNEK A işletmesinin Toplam Sabit Giderleri 24 milyar TL, Toplam Değişir Giderleri 40milyar TL dir. İşletmenin toplam satışları 100 milyar TL olduğuna göre, satış tutarına göre BBN nı hesaplayınız. BBN= 24 milyar TL/[1-(40 milyar TL/100 milyar TL)] BBN= 40 milyar TL dir. 17

18 26. FİNANSMANDA KAÇ TÜR KALDIRAÇ VARDIR? Finansmanda üç tür kaldıraç etkisi sözkonusudur. Bunlar faaliyet kaldıracı, finansal kaldıraç ve bileşik kaldıraç olarak adlandırılır. 27. FAALİYET KALDIRACI NEDİR? Faaliyet kaldıracı, satışlar ile faaliyet gelirleri arasındaki ilişkiyi gösterir.faaliyet kaldıracı, belli bir satış düzeyinde, satışlardaki %1 lik değişimin, faiz ve vergi öncesi karda (FVÖK) % kaçlık bir değişime yol açtığını gösterir.bir işletmede toplam sabit maliyetler arttıkça, faaliyet kaldıraç değeri de yükselir. FKD= FVÖK % Değişim / Satışlardaki % Değişim Bir firmanın giderlerinin bir bölümünün, iş hacmi ne olursa olsun, sabit gider niteliğinde olması, faaliyet kaldıracına olanak vermektedir. Firmanın giderlerinin tümünün değişken olması halinde, faaliyet kaldıracı söz konusu değildir. Bu nedenle faaliyet kaldıracı ancak kısa dönemli analizler için söz konusudur. Bir başka deyişle faaliyet kaldıracı sabit giderlerin varlığı nedeniyle satışlardaki ufak bir değişimin Faiz Vergi Öncesi Kar (FVÖK) larda yarattığı daha büyük oranlı bir değişim şeklinde tanımlanabilir. Faaliyet kaldıracı, sabit giderleri yüksek olan firmalarda en belirgin olarak görülür. 28. FİNANSAL KALDIRAÇ NEDİR? Firma varlıklarının kazanç oranı borcun maliyetinden yüksek olduğu sürece finansman kaynakları arasında borç fonların bulunması özsermaye karlılığını arttırır. Böyle olduğu takdirde, finansman kaldıracı olumlu yönde çalışıyor demektir. Aksi halde, firmanın varlıklarından sağladığı gelir bu kaynakların getirdiği sabit yükleri karşılamıyorsa finansal kaldıracın özsermaye karlılığı üzerindeki etkisi olumsuz 18

19 yöndedir. Finansal kaldıraç, FVÖK da meydana gelecek bir değişikliğin, adi hisse senedi başına düşen kazancı nasıl etkileyeceğini belirlemekte kullanılır.finansal kaldıraç, belli bir satış düzeyinde, FVÖK daki %1 lik değişimin, hisse senedi başına düşen karda % kaçlık bir değişime yol açacağını gösterir. FKD= Adi Hisse senedi Başına Düşen Karda % Değişim / FVÖK daki % Değişim 29. BİLEŞİK KALDIRAÇ NEDİR? Faaliyet ve finansman kaldıracının ortak etkisi olan kaldıraç türüdür. Üretim veya satış hacmindeki değişikliğin firmanın karlılığı üzerindeki etkisini belirlemek diğer bir deyişle, Bileşik Kaldıraç Derecesini (BKD) hesaplamak için, finansal kaldıraç derecesi ile faaliyet kaldıracı derecesini veren denklemlerin çarpılması gerekir. 30. FON AKIM ANALİZİ NEDİR? Fon Akım Analizi tekniği Finansal Analiz yaparken kullanılan tekniklerden biridir. Diğer finansal analiz teknikleri statiktir,(oran analizi, başabaş analizi, kaldıraçlar) yani, tek bir anı göstermelerine karşın Fon Akım Analizi ise dinamik bir süreci ifade eder. Her fon kullanımı belli bir kaynağa karşılık gelir. İşletmenin bilançodaki aktif tarafı fon kullanımını, pasif tarafı ise kaynağını gösterir. Finans yöneticisi, firmanın geçmiş hesap dönemlerindeki fon akım tablolarını analiz ederek, gelecek dönemler için firmanın kaynak gereksinimini tahmin edebilir.fon akım tablosu, özellikle orta ve uzun dönemli finansman planlaması için çok yararlı bir araçtır. Bir firmada fon akımı devamlı bir süreçtir. Firmada her fon kullanımı, eşit tutarda kaynağı gerektirir. Bilançonun aktif kalemlerinde azalış ve pasif kalemlerinde artış kaynakları; buna karşılık aktif kalemlerde artış ve pasif kalemler ise azalış fon kullanım yerlerini belirler. 19

20 İşletmelerde Fon Kaynakları : 1- Vergi Öncesi Kar (VÖK) 2- Amortisman 3- Aktiflerdeki azalışlar (İşletmenin varlıklarındaki azalışlar) 4- Pasiflerdeki artışlar (Boçların ve/veya Sermayedeki artış) İşletmelerdeki Fon Kullanım Yerleri: 1- Dividant (Kar Payı) 2- Kar üzerinden ödenen vergiler (GV,KV,Vergi Stopajı) 3- Aktiflerdeki artışlar (yeni iktisadi varlık alımı) 4- Pasiflerdeki azalışlar (Fonların borç ödenmesinde kullanılması ) 5- Zarar (Fon = Nakit +Amortisman) 3 çeşit Fon Akım Tablosu vardır. Bunlar: 1- Fon Kaynak ve Kullanım Tablosu 2- Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu 3- Nakit Akım Tablosudur. 31.İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ NE İFADE EDER? İşletme (çalışma) sermayesi firmada döner varlıkların tümünü ifade eder.işletme (çalışma) sermayesi, firmanın tam kapasite ile çalışabilmesi, üretime kesintisiz olarak devam edebilmesi, iş hacmini genişletebilmesi, yükümlülüklerini karşılayamama (likidite) riskini azaltması, kredi değerliliğini artırması, olağanüstü durumlarda mali yönden zor durumlara düşmesini önlemesi, faaliyetini karlı ve verimli bir şekilde yürütebilmesi açılarından büyük önem taşımaktadır. Döner varlıklara yapılan yatırımın bir maliyeti vardır. Firmanın gerektiğinden fazla döner varlığa sahip olması 20

21 halinde, söz konusu varlıklar yabancı kaynaklarla finanse ediliyorsa firmanın finansman giderleri artacak, öz kaynaklarla finanse ediliyorsa, öz kaynağın alternatif kullanım alanında sağlayacağı gelirden firma yoksun kalacaktır. Finansman şekli ne olursa olsun firmanın aşırı işletme sermayesine sahip oluşu karlılığı üzerinde olumsuz etki yapacaktır. Ayrıca, stok kontrolünün yetersiz oluşu halinde stokların modasının geçmesi nedeniyle uğranılacak zararlar artabileceği gibi, alacakların yönetimindeki hatalarda, firmanın değersiz ve şüpheli alacak tutarını artıracak, önemli zararlara yol açabilir. Yeterli miktarda işletme sermayesine sahip olmamanın da firma açısından çok yüksek maliyeti vardır. İşletme sermayesi yetersizliği, bir çok firmanın tam kapasite ile çalışmasını engellediği gibi, üretimde kesintilere neden olmakta; maliyetleri yükseltmekte, müşteri isteklerinin, siparişlerinin zamanında ve tümüyle karşılanmasını olanaksız hale getirerek satış fırsatlarının kaçırılmasına yol açmakta; elverişli koşullarla satış yapma olanağını ortadan kaldırarak iş hacmini de daraltmaktadır. İşletme sermayesinin yetersizliği, firmanın süresi gelmiş yükümlülüklerini yerine getirememesine de yol açmaktadır. Firmalar önce teknik yükümlülüklerini karşılayamaz, tedbir alınmaması halinde de işletme sermayesi eksiği sonucu firmanın nihai olarak tasfiyesine yol açılabilir. Enflasyon dönemlerinde, para otoritelerinin enflasyonun hızını kesmek için izledikleri para politikası, banka kredilerinin kısılması, faiz hadlerindeki yükselişler, döner varlıklarının çok önemli bir bölümünü kısa süreli banka kredileriyle finanse eden firmaları, gerek karlılık gerek likidite bakımından zor duruma düşürmektedir. Firmalar, piyasadaki itibarlarını, kredi değerliliklerini artırabilmek hatta koruyabilmek için yeterli bir işletme sermayesine sahip olma zorundadırlar. Gerek bankalar, gerek kredili satış yapan satıcılar, gerek hisse senedi ve tahvile yatırım yapan birikim sahipleri, firmaların işletme sermayesi 21

22 durumunu analiz etmektedirler. Yükümlülüklerini karşılamakta zorluk içinde bulunan veya gelecekte böyle bir duruma düşeceği tahmin edilen firmaların, yeni kaynak bulma olanağı zayıflamaktadır. Bu nedenle firmalar, bankaların, diğer kredi verenlerin, birikim sahiplerinin, işletme sermayesi analizinde önem verdikleri rasyoları (oranları) minimum düzeyin üstünde tutmaya özen göstermektedir. Firma dışına güven verme işletme sermayesi yönetiminde göz önünde tutulması gereken diğer bir etmen olmaktadır. 32. İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR NELERDİR? Finans yöneticisi, işletme sermayesi yönetiminde genellikle iki temel sorunla karşılaşılmaktadır. 1- Firma, döner varlıklara ve her döner varlık kalemine ne kadar yatırım yapmalıdır; başka bir deyişle dönen varlıklara yapılacak yatırımın optimum tutarı ne olmalıdır? 2- Döner varlıklar hangi kaynaklarla finanse edilmelidir? Finans yöneticisi, döner varlıkların finansmanında, kısa ve uzun süreli çok çeşitli alternatifler arasında bir seçim yapmak durumundadır. İşletme sermayesi yönetimi, gerek döner varlıklar, gerekse kısa süreli borçlar idaresinin tüm yönlerini kapsamaktadır. 33. İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER NELERDİR? İşletme Sermayesi Tespitinde Kullanılan Yöntemler - Çalışma Devri Katsayısı (ÇDK) Yöntemi - Günlük Masraf Tutarı Yöntemi - Proforma Bilanço - Nakit Bütçesi 22

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ FİNANSAL YÖNETİM İŞLETME (ÇALIŞMA) SERMAYESİ YÖNETİMİ VE Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA ÇALIŞMA SERMAYESİ Kısa vadeli veya cari varlıklar ve borçlar topluca çalışma sermayesi olarak bilinir. Dönen Varlıklar:

Detaylı

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I 3. HAFTA ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I Yrd. Doç. Dr. Muhammet Belen mbelen@karabuk.edu.tr BÖLÜM 3 Finansal Tabloların Analizi FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİ ORAN ANALİZİ KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZİ DİKEY

Detaylı

FİNANSAL PLANLAMA USB- PROFORMA MALİ TABLOLAR KSB- NAKİT BÜTÇESİ 12. 13. VE 14. HAFTA

FİNANSAL PLANLAMA USB- PROFORMA MALİ TABLOLAR KSB- NAKİT BÜTÇESİ 12. 13. VE 14. HAFTA FİNANSAL PLANLAMA USB- PROFORMA MALİ TABLOLAR KSB- NAKİT BÜTÇESİ 12. 13. VE 14. HAFTA FİNANSIN FONKSİYONLARI p Finansal Analiz p Finansal Planlama p Fonların Sağlanması p Fonların Yatırımı p Özel Sorunlara

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir?

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir? FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL PLANLAMA Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA Finansal analiz işletmenin geçmişe dönük verilerine dayanmaktaydı ancak finansal planlama ise geleceğe yönelik hareket biçimini belirlemeyi

Detaylı

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA Genel Olarak Oran Analizi p Oran analizi tekniğinin amacı, finansal tablo kalemlerinin aralarındaki anlamlı ve yararlı ilişkilerden yola çıkarak bir işletmenin cari finansal

Detaylı

Mali Analiz Teknikleri

Mali Analiz Teknikleri Mali Analiz Teknikleri Karşılaştırmalı Tablo analizi (Yatay Analiz) Yüzde Analizi (Dikey Analiz) Eğilim Yüzdeleri Analizi (Trend Analizi) Oran Analizi ORAN ANALİZİ Bir işletmenin mali tablolarında yer

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir?

- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? - MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? (2004/3) A) Fon B) Özkaynak C) Nakit D) Kâr E) Net işletme sermayesi

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 3 Temmuz 2011-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre düzenlenen (Çok Kademeli Rapor Tipi-Özet-Ayrıntılı)

Detaylı

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler Çalışma Sermayesi Yönetimi Satış Tahsilat Üretim Çalışma Sermayesi Ham Madde- Mal Ödemeler Ocak, 2013 Çalışma Sermayesi Yönetimi Bir işletmenin hazır değerler, ticari alacaklar ve stoklar gibi dönen varlık

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2007-2008-2009-2010 ve 2011 hesap dönemlerine

Detaylı

YÜZDE YÖNTEMİ İLE (Dikey) ANALİZ

YÜZDE YÖNTEMİ İLE (Dikey) ANALİZ 1 YÜZDE YÖNTEMİ İLE (Dikey) ANALİZ Belli bir döneme ait mali tablolarda bulunan kalemlerin toplam veya grup içindeki oransal büyüklüğünü incelemek için dikey yüzde analizi yapılır. Bilançoların dikey yüzde

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

3. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Nakit Yönetimi Para-Zaman İlişkisi Basit-Bileşik Faiz Ekonomik Eşdeğerlilik. Yrd. Doç. Dr.

3. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Nakit Yönetimi Para-Zaman İlişkisi Basit-Bileşik Faiz Ekonomik Eşdeğerlilik. Yrd. Doç. Dr. 3. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Nakit Yönetimi Para-Zaman İlişkisi Basit-Bileşik Faiz Ekonomik Eşdeğerlilik NAKİT YÖNETİMİ Nakit Yönetimi ile işletmeler; bir yandan işletmenin

Detaylı

20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI

20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI 20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI SORU 1: Ekte finansal tabloları verilmiş ABC Firması bir ticaret işletmesidir. Bu tabloları

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U)

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U)

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I 2. HAFTA ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I Yrd. Doç. Dr. Muhammet Belen mbelen@karabuk.edu.tr BÖLÜM 2 FİNANSAL TABLOLAR ve NAKİT AKIMI 1-2 Sunu Planı 1. Bilanço 2. Gelir Tablosu 3. Net İşletme Sermayesi 4. Finansta

Detaylı

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR Soru 1: ABC sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 31.12.2011 ve 31.12.2012 tarihli

Detaylı

1. İŞLETMELERDE KAYNAK BULMANIN ÖNEM NEMİ VE KAYNAK SAĞLAMA SİSTEM STEMİ OLARAK FİNANSMAN 1.1. İşletmelerde Kaynak Bulmanın Önemi ve Likidite Kavramı Bütün işletmeler amaçlarını gerçekleştirmek için temel

Detaylı

15 MART /1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULAR

15 MART /1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULAR 15 MART 2009-2009/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULAR 1- Bir işletmenin 2007 ve 2008 yıllarına ilişkin bazı faaliyet bilgileri aşağıdaki gibidir. Bu

Detaylı

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I 4. HAFTA ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I Yrd. Doç. Dr. Muhammet Belen mbelen@karabuk.edu.tr BÖLÜM 4 FİNANSAL PLANLAMA 1. Uzun vadeli finansal planlama 2. Kısa vadeli finansal planlama 1. UZUN DÖNEM FİNANSAL

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

FİNANSAL HESAPLAMALAR

FİNANSAL HESAPLAMALAR FİNANSAL HESAPLAMALAR Finansal değerlendirmelerin tutarlı ve karşılaştırmalı olabilmesinin yanı sıra kullanılan kaynakların maliyet, yapılan yatırımların alternatif getiri analizlerini yapabilmek amacıyla;

Detaylı

MALİ ANALİZ TÜRLERİ VE MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 4. HAFTA

MALİ ANALİZ TÜRLERİ VE MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 4. HAFTA MALİ ANALİZ TÜRLERİ VE MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 4. HAFTA Mali Analiz Kavramı ve Mali Analiz Teknikleri Mali Analiz Kavramı p Mali tablolar analizi, bir işletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlarını

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Finansal sistem ve finansal piyasalar hakkında genel bilgilerin verilmesi Muhasebe Standartları Hakkında Genel Bilgiler (Muhasebe

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 27 Mar. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Temel Mali Tablolar GELİR TABLOSU : Bir işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirleri ve bu geliri elde

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu 18 Mayıs 2016 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan Seri

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

ÜNİTE:1 Finansal Yönetim ve Fonksiyonları. ÜNİTE:2 Finansal Sistem, Finansal Piyasalar, Finansal Araçlar ve Kurumlar. ÜNİTE:3 Paranın Zaman Değeri

ÜNİTE:1 Finansal Yönetim ve Fonksiyonları. ÜNİTE:2 Finansal Sistem, Finansal Piyasalar, Finansal Araçlar ve Kurumlar. ÜNİTE:3 Paranın Zaman Değeri ÜNİTE:1 Finansal Yönetim ve Fonksiyonları ÜNİTE:2 Finansal Sistem, Finansal Piyasalar, Finansal Araçlar ve Kurumlar ÜNİTE:3 Paranın Zaman Değeri ÜNİTE:4 Finansal Analiz ÜNİTE:5 1 Başabaş ve Kaldıraç Analizleri

Detaylı

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU Özkaynak nedir? Vergi Usul Kanunu na göre, özkaynak bilançonun aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark olup; işletme sahibinin ya da ortakların işletmeye koymuş olduğu varlığı

Detaylı

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ RAPORU

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU Analiz adı: Analiz dönemi: Karşılaştırmalı 2011 Tüm Yıl & 2012 Tüm Yıl Oluşturulma Tarihi: 15.12.2012 09:55:17 Ayrıntılı Bilanço Tablosu Mutlak Yuzde Reel 2011 Tüm Yıl 2012 Tüm Yıl I. DÖNEN

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Sınav Türü : Final WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... A Sağlık Kurumlarında

Detaylı

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO Denetimden Denetimden Notlar VARLIKLAR Dönen Varlıklar : 9.961.249 7.975.811 Nakit ve Nakit Benzerleri Not 6 162.759 1.919.536 Finansal Yatırımlar Not 7 - - Ticari

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO AKTİFLER Not 31.12.2012 31.12.2013 I. NAKİT DEĞERLER 10.505.985,81 13.079.784,83 a. Kasa 4.150,00 20.299,99 b. Banka 6 10.501.835,81 13.059.484,84 II.

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR VE MALİ ANALİZ ÇIKMIŞ SORULAR

FİNANSAL TABLOLAR VE MALİ ANALİZ ÇIKMIŞ SORULAR FİNANSAL TABLOLAR VE MALİ ANALİZ ÇIKMIŞ SORULAR 02.11.2013 26. Bir işletmeye ait bazı veriler aşağıdaki gibidir: Hesap Kalemleri Türk Lirası Brüt satış kârı 60.000 Net satışlar 100.000 Dönen varlıklar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

VARLIK KULLANIM ORANLARI

VARLIK KULLANIM ORANLARI 1 VARLIK KULLANIM ORANLARI ALACAK DEVİR HIZI İşletmenin alacaklarını ne kadar süre içinde tahsil ettiğini gösterir. Alacak devir hızının yüksekliği olumlu bir durumu yansıtır. Yüksek devir hızı çalışma

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları Dönen Varlıklar 40.463.522 18.036.855 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı M. Vefa TOROSLU SMMM & Bağımsız Denetçi ROTA Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 18.12.2014 Tanım Sabit kıymetler; işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen

Detaylı

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004 İşletme Analizi Baraz, 2010 İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu

Detaylı

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU p Satışların maliyeti tablosu, gelir tablosunun tamamlayıcısı niteliğinde bir mali tablodur.

Detaylı

30 Haziran 2013 SMMM Yeterlilik Sınavı Finansal Tablolar Analizi Sınavı

30 Haziran 2013 SMMM Yeterlilik Sınavı Finansal Tablolar Analizi Sınavı 30 Haziran 2013 SMMM Yeterlilik Sınavı Finansal Tablolar Analizi Sınavı Soru 1) ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 2011 ve 2012 dönemine ait gelir tablosu aşağıdaki gibidir. ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gelir

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI ABC sanayi ve ticaret A.Ş. nin --- ve hesap dönemlerine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablolarına ait veriler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir: ABC sanayi ve ticaret A.Ş. nin..--- ve Tarihleri itibariyle

Detaylı

2014 Yıl Sonu Sonuçları Yatırımcı Sunumu

2014 Yıl Sonu Sonuçları Yatırımcı Sunumu 2014 Yıl Sonu Sonuçları Yatırımcı Sunumu ANA BAŞLIKLAR 2014 YILI Güçlü Satış: Net satışlar 14,5 Milyar TL ye ulaştı (+22% yıllık satış artışı) FAVÖK ve net kar marjı: FAVÖK 618,6 Milyon TL (3,8% yıllık

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

PROJENİN TAHMİNİ FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASI Kubilay Kavak Mart-2012 A) BAŞLANGIÇ YATIRIM HARCAMALARI Proje fikrinin geliştirilebilmesi için gerekli tüm yatırım özellikleri belirlenir. Tüm yatırım

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

Finansal (Mali) Tablolar Analizi. Genel Bilgiler Öğr. Gör. Ebubekir DOĞAN

Finansal (Mali) Tablolar Analizi. Genel Bilgiler Öğr. Gör. Ebubekir DOĞAN Finansal (Mali) Tablolar Analizi Genel Bilgiler Öğr. Gör. Ebubekir DOĞAN 1 Mali Tablolar Muhasebe sisteminin üretmiş olduğu muhasebe bilgileri İşletme içi ( Sahiplerine, ortaklarına, yöneticilerine ve

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

23 KASIM /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULAR

23 KASIM /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULAR 23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULAR SORU 1: Ekte finansal tabloları verilen ABC Anonim Şirketi inşaat malzemeleri konusunda faaliyet

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

HAZIRLAYAN. Nihat ULAŞ

HAZIRLAYAN. Nihat ULAŞ HAZIRLAYAN Nihat ULAŞ İZMİR, 27.11.2014 0 İÇİNDEKİLER Sayfa Firma Tanıtıcı Bilgiler. 1 Genel Ekonomik ve Sektörel Durum...2 Bilanço Analiz Formları.. 3-4 Gelir Tablosu Analiz Formları.5-6 Fon Akım Tablosu..7

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

ARACI KURUMLARIN 2014/06 DÖNEMI GÖSTERGE / GÜZ 2014

ARACI KURUMLARIN 2014/06 DÖNEMI GÖSTERGE / GÜZ 2014 GÖSTERGE / GÜZ 2014 ARACI KURUMLARIN 2014/06 DÖNEMI FINANSAL VERILERI 30 Haziran 2014 itibariyle aracı kurum sektörünün toplam varlıkları 14 milyar TL ye, özkaynakları da 3,5 milyar TL seviyesine çıkmıştır.

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00

www.aktifonline.net 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR Soru 1: ABC sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 31.12.2011 ve 31.12.2012 tarihli

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

Dipnot DİPNOT ADI 30.09.2011 31.12.2010

Dipnot DİPNOT ADI 30.09.2011 31.12.2010 Dipnot DİPNOT ADI 30.09.2011 31.12.2010 1 Şirketin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu 2 Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar Sunuma İlişkin Temel Esaslar Muhasebe Politikalarında Değişiklikler Muhasebe

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMANIN SEKTÖREL ANALİZİ (2006) Prof.Dr.İbrahim LAZOL

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMANIN SEKTÖREL ANALİZİ (2006) Prof.Dr.İbrahim LAZOL BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMANIN SEKTÖREL ANALİZİ () Prof.Dr.İbrahim LAZOL 1. Giriş Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal bilgilerinin derlenerek analiz edilmesi süreklilik göstermektedir.

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

Şirket. Şirket Yönetimi. Metrics Yönetimi

Şirket. Şirket Yönetimi. Metrics Yönetimi Şirket Şirket Yönetimi Metrics Yönetimi Hes No Açıklama CURRENT PREVIOUS 1 donen varliklar 4,368,222.57 2,556,449.23 2 duran varliklar 53,171,141.59 51,744,097.09 3 kisa vadeli yabanci kaynaklar -7,484,649.41-13,689,716.96

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

2013/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAV SORULARI 1 ARALIK 2013 Pazar 13:30-15:00

2013/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAV SORULARI 1 ARALIK 2013 Pazar 13:30-15:00 2013/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAV SORULARI 1 ARALIK 2013 Pazar 13:30-15:00 Soru 1) (K) Sanayi ve Tic. A.Ş. ile (Y) sanayi ve Tic. A.Ş. aynı sektörde

Detaylı