ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE AMAÇ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE AMAÇ"

Transkript

1 ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE AMAÇ KURULUŞ Madde 1- Aşağıda adları, soyadları/ünvanları, açık adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere, Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur. KURUCULAR Madde 2-1- Asya Katılım Bankası A.Ş Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye/İSTANBUL 2- İrfan HACIOSMANOĞLU Acıbadem Cad. Çamlıca Apt. No:228 D:17 Üsküdar/İSTANBUL 3- Mehmet Sinan BERKSAN Okulyolu Cad. No:26 Ulus Arya Sitesi ABlok D8 Ulus/İSTANBUL 4- Recep KOÇAK Zümrütevler Mah. Handegül Sok. Kiptaş Adatepe Sitesi A4 Bl K:16 D: Maltepe İSTANBUL 5- Gökhan Cengiz BOZKURT Abdurrahmangazi Mah. Sevenler Cad. Lagün Evleri E12 Blok No:E12/02 Sancaktepe/İSTANBUL 6- Muhsin ŞEN Esenyurt Mah. Çetin Emeç Cad. Akasya Evleri B 1 Blok D:8 Ümraniye /İSTANBUL 7- Balkan AKBAŞ 19 Mayıs Mah. İnönü Cad. STFA Blokları B3 D:60 Kozyatağı Kadıköy/İstanbul T.C. Uyruklu T.C. Uyruklu T.C. Uyruklu T.C. Uyruklu T.C. Uyruklu T.C. Uyruklu T.C. Uyruklu ŞİRKETİN ÜNVANI Madde 3-(**) Şirketin ünvanı ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ dir. Türk Ticaret Kanunu nun 53. maddesi hükmü uyarınca işletmenin kısa adı ASYA EMEKLİLİK tir. ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU Madde 4- (*) Şirketin kuruluş amacı, yürürlükte olan veya ileride yürürlüğe girecek olan mevzuat çerçevesinde Türkiye içinde ve dışında bireysel emeklilik, hayat grubu sigorta branşları (hastalık/sağlık sigortaları hariç) ve ilgili diğer sigortaları yapmak, ilgili mevzuat kapsamında Hazine Müsteşarlığından alınacak izin dahilinde mevcut ve yeni kurulabilecek sigorta branşlarında faaliyet göstermek, Emeklilik ve Sigortacılık mevzuatı kapsamında her türlü sigorta ve reasürans işlemlerini yapmaktır. Şirket bu amaca ulaşmak için aşağıdaki işleri yapabilir; a) Ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, Emeklilik mevzuatı gereğince kurulmasına izin verilen her türlü emeklilik yatırım fonu kurmak, işletmek ve bunlara iştirak etmek, mevzuat kapsamında şirketçe kurulacak emeklilik yatırım fonlarına ilişkin iç tüzüğü oluşturmak, fonları birleştirmek, devretmek, devralmak ve gerekli işlemleri yerine getirmek, b) Türkiye de ve yabancı memleketlerde, kanunların müsaade ettiği her türlü Hayat-grubu sigorta branşları (hastalık/sağlık sigortaları hariç) Bireysel Emeklilik ve mükerrer sigorta

2 muameleleri ile ileride tesis edilecek her nevi can sigortaları ile ilgili olarak ilgili mevzuat kapsamında Hazine Müsteşarlığından alınacak izin dahilinde her türlü sigortaları ve bunlarla ilgili reasürans işlemlerini yapmak. c) Sigorta ve Emeklilik Branşında çalışan yerli ve yabancı diğer şirketlerin reasürans işlemlerine aracılık etmek, likidatörlüğünü deruhte etmek ve yürütmek, d) Şirket, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen esas ve kurallara uygun olarak;emeklilik sözleşmelerine ilişkin olarak banka ve şubelerinden, bireysel emeklilik aracılarından, brokerlerden hizmet almak, Katılımcılardan tahsil edilen katkı paylarını mevzuata öngörülen süre içinde fona yönlendirmek,bireysel emeklilik hesaplarını ve bu hesaplarla ilgili diğer kayıtları sürekli olarak güncelleştirmek ve bu kayıtlarla fon varlıklarının saklanması için gerekli tedbirleri almak, Katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarına ait günlük bilgilere erişimine olanak sağlamak,katılımcılara düzenli olarak fon portföylerinde yer alan varlıklar, fonların performansları ve mali tabloları hakkında bilgi vermek, Fonların şirketçe benimsenen genel stratejilere ve alınan kararlara göre yönetilmesini sağlamak, Saklayıcıya, saklama hesaplarına yansıtılmak üzere gerekli bilgileri zamanında iletmek, Fon portföyünün değerlemesini yapmak ve birim pay fiyatının doğru olarak hesaplanmasını sağlamak, Katılımcıların talebi üzerine emeklilik planının değişmesini sağlamak, Katılımcının talebi üzerine katkı paylarının mevzuattaki hükümler çerçevesinde başka bir fona veya başka bir emeklilik şirketine aktarılmasını sağlamak, e) Faaliyet göstermiş olduğu bireysel emeklilik ve sigortacılık işlemleri için mevzuatın imkan verdiği tüm aracılardan hizmet almak, bunlarla bireysel emeklilik aracılığı ve/veya sigorta acenteliği sözleşmesi imzalamak, f) Mevzuat hükümleri kapsamında yerli ve yabancı sigorta ve emeklilik şirketlerinin portföylerini devralmak ve gerektiğinde kendi portföyünü devretmek, g) Şirket konusu ile ilgili her türlü işlemleri yapmak, emeklilik sözleşmeleri, yıllık gelir sigortası sözleşmeleri, portföy yönetimi sözleşmeleri, fon varlıklarının saklanması için saklayıcı ile saklama sözleşmeleri akdetmek ve benzeri iştigal konuları ile ilgili diğer her türlü sözleşmeleri akdetmek, imzalanmış sözleşmeleri feshetmek, h) Şirket konusu ile ilgili şirketler kurmak, bu konuda kurulmuş veya kurulacak teşebbüslere iştirak etmek, kurulan teşebbüsleri kısmen veya tamamen devretmek, başka şirketlerin paylarını iktisap etmek, gerektiğinde kendi paylarını satmak ve devretmek, i) Giriştiği iş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde istikraz akdetmek, gayrimenkuller üzerinde ipotek ve Hayat Sigorta poliçeleri teminatı karşılığında ikraz işlemleri yapmak, j) Şirketin amacını gerçekleştirmesi, sermaye ve ihtiyaçlarının nemalandırılması için, taşınır, taşınmaz mal almak, satmak, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, ipotek ve her türlü ayni hak tesis etmek, bunları fek etmek, gerekli sözleşmeleri yapmak, taşınmazlar üzerinde irtifak, sükna hakları, kat irtifakı tesis etmek ve bunlarla ilgili tapu ve kadastro daireleri nezdindeki bilumum işlemleri yapmak, k) Şirket amacının gerçekleşmesi, sermaye ve ihtiyatların nemalandırılması için, her nevi esham ve tahvilatı, Gelir ortaklığı senetleri ve sair Menkul Kıymetlerle devletin ihraç edeceği ve devletin garantisi altında bulunan diğer değerleri ile mevzuatın imkan verdiği her türlü yurt içi ve yurt dışı para mali ve sermaye piyasası araçlarını almak, aracılık ve portföy işletmeciliği yapmamak kaydıyla satmak, l) Şirketin konusu ile ilgili her türlü ruhsatname ve izinleri almak, marka, patent, ihtira hak ve beratlarına, lisans ve imtiyazları, model, resim, bröve ve ticaret unvanlarını, teknik yardım ve fikri hakları, müşavirlik, mümessillik hizmetlerini ve benzeri sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, m) Sigortacılık ve bireysel emeklilik işlemleriyle ilgili eğitim, proje, araştırma-geliştirme ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak, bunlar için gerekli her türlü lisans, imtiyaz, yöntem bilgisi (know-how) gibi hakları iktisap etmek, gerektiğinde devretmek, n) Şirketin amacına ulaşabilmesi için gerekli ve şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek veya almak, ipotek tesis etmek ve

3 kaldırmak, ticari işletme rehni sözleşmeleri yapmak, şirketin işleri için, iç ve dış piyasalardan uzun, orta, kısa vadeli istikrazlar akdetmek, mal ve kefalet, emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık krediler ve benzeri kredileri temin etmek, o) İştigal konusunun gerçekleştirilebilmesi için, her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanmak ve bu konuda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, amacı ile ilgili olarak uluslar arası fuar ve sergiler ile haftalara ve diğer toplantılara katılmak, Şirket, ana sözleşmede gerekli değişikliklerin yapılması kaydıyla, yukarıda belirtilen konuların dışında da faydalı lüzumlu gördüğü alanlarda faaliyet gösterebilir. ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 5-(**) Şirketin merkezi İstanbul ili Ümraniye ilçesindedir. Adresi Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: Ümraniye /İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan ettirilir. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Şirket, Hazine Müsteşarlığının ve/veya sair yetkili makama bilgi vermek ve ilgili mevzuatta öngörülen şartları yerine getirmek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında bölge müdürlükleri ve şubeler açabilir, temsilcilikler, acentelikler, irtibat büroları, muhabirlikler ve buna benzer tesisler kurabilir. ŞİRKETİN SÜRESİ Madde 6- Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Ortaklar genel kurulu, şirketin süresini belirlemeye, tahdit etmeye veya azaltmaya yetkilidir. İKİNCİ BÖLÜM SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ ŞİRKET SERMAYESİ VE HİSSELER Madde 7- Şirketin sermayesi TL (Yirmimilyon Türk Lirası) dır. Sermaye her biri 1-TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde olan adet hisseye ayrılmıştır. Bu sermayenin: adet hisse karşılığı TL Asya Katılım Bankası A.Ş adet hisse karşılığı TL İrfan HACIOSMANOĞLU adet hisse karşılığı TL Mehmet Sinan BERKSAN adet hisse karşılığı TL Recep KOÇAK adet hisse karşılığı TL Gökhan Cengiz BOZKURT adet hisse karşılığı TL Muhsin ŞEN adet hisse karşılığı TL Balkan AKBAŞ Tarafından tamamı muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiştir. Sermayenin TL si (Onmilyon Türk Lirası) şirketin kuruluş işlemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilmesinden ve Ticaret Siciline tescil işlemlerinin tamamlanmasından itibaren 30 (otuz) gün içinde defaten ödenecektir. Kalanı şirket Yönetim Kurulunun alacağı kararlar ve tespit edeceği esaslara göre kuruluşun tescilinden itibaren en geç 3 (üç) yıl içinde ödenecektir. Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak sermayesini artırabilir ve artan kısma tekabül eden hisse senetlerini ihraç edebilir. HİSSE SENETLERİ Madde 8- Hisse senetleri nama yazılıdır. Şirket, hisse senetlerinin yerini tutmak ve sonradan hisse senetleri ile değiştirilmek üzere nama yazılı geçici ilmühaberler çıkarabilir. Hisse senetlerinin Şirket ünvanını, sermaye miktarını ve tescil tarihini, senedin itibari kıymetini, sahiplerinin ad ve soyadı ile ikametgahını ihtiva etmesi ve Şirket adına imzaya yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imza edilmiş olması zorunludur.

4 Hisse senetleri, Yönetim Kurulu kararı ile bir veya daha fazla hisseyi temsil eden küpürler halinde bastırılmak sureti ile çıkarılır. Hisse senetleri Şirket nezdinde bölünmez bir bütündür. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bu kişiler Şirkete karşı haklarını ancak müştereken tayin ettikleri bir mümessil vasıtası ile kullanabilirler. Müşterek bir mümessil tayin etmedikleri takdirde, Şirketçe bu kişilerden birine yapılacak tebligat hepsi hakkında muteber olur. HİSSE SENETLERİNİN VE NAMA YAZILI GEÇİCİ İLMUHABERİN DEVRİ Madde 9-(**) Şirketin hisse senetlerinin ve geçici ilmühaberlerin devri, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık ve Emeklilik mevzuatı ile iş bu sözleşme hükümlerine uyulması kaydıyla serbesttir. Hisse senedinin ve hisse ilmühaberlerinin ciro edilmesi ve devir alana teslimiyle devir işlemi tekemmül etmiş olur. Mevzuat gereği izne tabi hisse devirlerinde gerekli resmi mercilerden izin alınması zorunludur. Hisse senedinin ve geçici ilmuhaber devrinin şirkete karşı hüküm ifade edebilmesi için yönetim kurulunun bu konuda olumlu karar vermesi ve devrin pay defterine kaydedilmesi gerekir. Ancak tamamı nama yazılı olan payların devri ve bu paylar üzerindeki intifa hakkının kurulması, Yönetim Kurulunun bu devri ve hak tesisini kabulüne bağlıdır. Yönetim Kurulu, önemli sebeplerin varlığı halinde, bilhassa pay sahipleri çevresinin ve yönetimin değişeceği ve işletmenin ekonomik bağımsızlığına zarar vereceği gerekçesi, Türk Ticaret Kanununda ve sair mevzuatta belirtilen diğer nedenlerle de pay devrini ve intifa hakkı tesisini reddedebilir. ESAS SERMAYENİN ARTIRILMASI, AZALTILMASI VE RÜÇHAN HAKLARI Madde 10- Şirket esas sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Ana Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak artırılabilir ve azaltılabilir. Sermayenin artırılması, hissedarların artışı taahhüt etmeleri, hariçten yeni hissedarlar alınması ve fevkalade ihtiyat hesapları ile sermayeye çevrilmesi mümkün olan diğer karşılık hesaplarında birikmiş meblağın sermayeye ilavesi şeklinde yapılabilir. Genel Kurul, yeni hisse senetleri çıkarılması suretiyle sermayenin artırılmasına karar vermesi halinde, şirketin mevcut hissedarlarının sahip oldukları hisseleri oranında rüçhan hakları vardır. Sermaye artırımı fevkalade ve diğer karşılık hesaplarında birikmiş meblağın sermayeye ilavesi suretiyle yapılması halinde, her ortak, şirketteki hissesi oranında ve hiçbir bedel ödemeksizin, yeni hisselere sahip olur. TAHVİLLER VE KAR ORTAKLIĞI BELGELERİ Madde 11- Şirket, Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu ile diğer ilgili kanunlarda saptanan esaslar dairesinde ikramiyeli, primli, hisse senedi ile değiştirilebilir, kar a iştirakli tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve mevzuatın cevaz verdiği sair türlerde, ada ve/veya hamiline yazılı tahviller ve sair menkul kıymetli belgeler çıkarabilir. İNTİFA SENETLERİ Madde 12- Genel Kurul, Yönetim Kurulu nun önerisi üzerine Ana sözleşmeyi değiştirmek suretiyle (intifa senetleri) ihdasına karar verebilir. İntifa senetleri sahiplerine Ana Sözleşmenin safi karın tahsis ve dağıtımına ilişkin maddesinde belirtilecek oranda kar payı alma hakkı verir.

5 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN YETKİLİ ORGANLARI VE YÖNETİM YETKİLİ ORGANLAR Madde 13-(**) Şirketin yetkili organları şunlardır; A- Genel Kurul B- Yönetim Kurulu A- OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR Madde 14-(**) Şirketin ortakları senede en az bir defa Olağan Genel Kurul halinde toplanırlar. Kanuna ve işbu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak toplanan Genel Kurullar bütün ortakları temsil ederler. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerek bu toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi hüküm ifade eder. Olağan Genel Kurul toplantısında Türk Ticaret Kanunu nun 409 uncu maddesine gösterilen hususlar müzakere edilerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin lüzum göstereceği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararlar alınır. TOPLANTIYA DAVET Madde 15- (**) Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya davet, kural olarak Yönetim Kurulu na ait bir görevdir. Ancak Şirket sermayesinin en az onda birine sahip olan pay sahiplerinin gerektirici sebepleri bildiren yazılı istekleri üzerine, Yönetim Kurulu nun Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet etmesi veya Genel Kurul un zaten toplanması mukarrer ise müzakeresini istedikleri maddeleri gündeme koyması zorunludur. Pay sahiplerinin bu istekleri Yönetim Kurulu tarafından nazara alınmadığı takdirde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme, adı geçen pay sahiplerinin talebi üzerine Genel Kurul u toplantıya davet ve istedikleri hususu gündeme koymaya kendilerini yetkili kılabilir. DAVETİN ŞEKLİ VE İLAN Madde 16-(**) Genel Kurul toplantılarının günü, saati, yeri ve gündemiyle ilgili çağrı ilanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, genel kurul toplantı gününden en az iki hafta öncesinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, yurt çapında yayın yapan en az bir gazete, şirket internet sitesi ile ilgili mevzuatta belirlenen diğer yerlerde ilan olunur. Ayrıca toplantı günü ve gündem, ortaklara da iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Türk Ticaret Kanununun ilgili madde hükümleri saklıdır. GÜNDEM Madde 17-(**)Genel Kurul un toplantıya davet edilmesine ilişkin ilanlarla davet mektuplarında gündemin gösterilmesi zorunludur.gündem, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerindeki esaslar dahilinde hazırlanır.gündemde gösterilmeyen hiçbir husus, Genel Kurul larda görüşülmez ve karara bağlanmaz. Genel Kurul da Yönetim Kuruluna hitaben sorulan sorular mümkünse derhal ve sözlü olarak, imkan olmaması durumunda Genel Kurul u izleyen onbeş gün içinde yazılı olarak cevaplandırılır. TOPLANTI YERİ Madde 18- Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminde yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır. Genel Kurul

6 toplantısının yönetim kurulu kararıyla Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur. TOPLANTIDA KOMİSER VE MÜSTEŞARLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI Madde 19-(**) Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve tutanakları ilgililer ile birlikte imzalaması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisinin imzasını taşımayan kararlar geçersizdir. Genel kurul toplantıları ilgili mevzuat hükümlerine göre Hazine Müsteşarlığına bildirilir. Hazine Müsteşarlığı Genel Kurul da temsilci bulundurabilir. TOPLANTIYA KATILMA Madde 20- Genel Kurul toplantılarına katılacak olanların, genel kurul çağrı ilanında belirtilen süreler içinde, pay defterinde kayıtlı sahip oldukları hisselere göre adlarına düzenlenen Genel Kurul Giriş Kartlarını Şirket Genel Müdürlüğünden almaları gereklidir. TOPLANTI VE KARAR NİSABI Madde 21- Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve karar nisapları hakkında Türk Ticaret Kanunu nda gösterilen nisaplar uygulanır. OY HAKKI Madde 22- Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardır. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir hisse senedinden doğan oy, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır. OY KULLANMA YASAĞI Madde 23-(**) Hiçbir pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üst soyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hakimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel bir işe veya anlaşmazlığa ait görüşmelerde oy kullanamaz. OY KULLANMA ŞEKLİ Madde 24- Genel Kurul toplantılarında oylamalar; el kaldırmak suretiyle açık olarak yapılır. Ancak toplantıda hazır olanlar tarafından temsil edilen payların en az onda birine sahip bulunan pay sahiplerinin isteği üzerine gizli oya başvurulması zorunludur. VEKİL TAYİNİ Madde 25- Pay sahipleri Genel Kurul toplantılarına bizzat katılabilecekleri gibi, bu toplantılarda kendilerini pay sahipleri arasından veya dışarıdan seçecekleri bir vekil aracılığı ile temsil ettirebilirler. Tüzel kişi durumunda olan bu hissedarlar kendilerini bir temsilcileri aracılığıyla temsil ettirdikleri takdirde bunlar, Genel Kurul toplantılarına asaleten katılmış olurlar. Vekaletname metni Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurul çağrı ilanlarına konulur. Vekaletname ve temsil belgelerinde hisse senetlerinin sayı, tertip ve gruplarına ilişkin bilgilerin gösterilmesi ve bunların Genel Kurul Toplantısından önce, genel kurul çağrı ilanında belirtilen süreler içinde Şirket'e verilmesi gerekir. HAZIR BULUNANLAR CETVELİ Madde 26-(**) Şirket Yönetim Kurulu, her Genel Kurul toplantısından önce, toplantıya katılacak pay sahiplerinin ad, soyadları ve ünvanları ile ikametgahlarını, sahip oldukları ve temsil ettikleri paylar karşılığında kullanacakları oyların sayısını gösteren bir Hazır Bulunanlar Listesi hazırlar ve hazırlatır. Hazır Bulunanlar Listesi, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imza edilerek toplantı mahallinde hazır bulundurulur. Listeyi, Yönetim Kurulu

7 Başkanının yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili veya yönetim kurulu üyelerinden biri imzalar. BAŞKANLIK DİVANI VE ÜYELER Madde 27-(**) Genel Kurul toplantılarını şirket Yönetim Kurulu üyelerinden biri açar. Toplantının açılmasından sonra pay sahipleri arasından ya da dışarıdan bir Toplantı Başkanı seçilir. Başkan, en az bir tutanak yazmanı ile bir oy toplama memurunu, gereğinde bir başkan yardımcısını seçebilir. TUTANAKLARIN İMZALANMASI, TESCİL VE İLANI Madde 28- (**)Tutanak, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir. Tutanak, toplantı Başkanlığı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır; aksi hâlde geçersizdir. Tutanağın noterce onaylanmış bir sureti, tescil ve ilan ettirilerek şirket internet sitesinde yayımlanır. B- YÖNETİM KURULU SEÇİLME ŞEKLİ VE ÜYELER Madde 29- (**)Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde seçilen en az 5 (beş) üyeden meydana gelecek bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi ile Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta aranan şartları taşıması gerekir. Şirket genel müdürü ve yokluğunda vekili yönetim kurulunun doğal üyesi olup, ücret hariç yönetim kurulu üyeleri ile aynı yetki ve haklara sahip olarak toplantılara katılır ve oy kullanır. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV SÜRESİ Madde 30- Yönetim Kurulu üyeleri 3 (üç) yıl görev yapmak üzere seçilirler. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Madde 31-(**) Yönetim Kurulu, yönetim kurulu başkanı, başkan vekili veya bir üyenin çağrısı üzerine iki ayda bir defadan az olmamak kaydı ile şirketin işleri lüzum gösterdikçe toplanmak zorundadır. Toplantılar şirket merkezinde, şubelerinde veya üye tam sayısının çoğunluğunun muvafakati ile başka bir yerde yapılabilir. Toplantılar, başkan veya başkan vekili tarafından daha önceden üyelere dağıtılmış gündem çerçevesinde yapılır. Üyeler görüşülmesini istedikleri hususların gündeme alınmasını başkandan isteyebilirler. TOPLANTI VE KARAR NİSABI Madde 32-(**) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması ile toplanır. Toplantıda her bir üyenin bir oy hakkı vardır. Kararlar, mevcut üyelerin çoğunluğu ile verilir.üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.

8 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN KATILMAMASI GEREKEN TOPLANTILAR VE YAPAMAYACAĞI İŞLER Madde 33- (**)Yönetim kurulu üyesi, kendisinin şirket dışı kişisel menfaatiyle veya alt ve üst soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin, kişisel ve şirket dışı menfaatiyle şirketin menfaatinin çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere katılamaz. Bu yasak, yönetim kurulu üyesinin müzakereye katılmamasının dürüstlük kuralının gereği olan durumlarda da uygulanır. Tereddüt uyandıran hâllerde, kararı yönetim kurulu verir. Bu oylamaya da ilgili üye katılamaz. Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz; aksi hâlde, şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sürebilir. KARAR DEFTERİ Madde 34- Yönetim Kurulu'nda cereyan eden müzakereler ve alınan kararlar üyeler arasından veya dışarıdan seçilen bir katip marifetiyle tesbit olunarak bir karar defterine yazılır. Kararların, hazır bulunan üyeler tarafından imzalanması ve karara muhalif kalanlar varsa, muhalefet sebeplerinin tutanağa yazılması ve oy sahibi tarafından imzalanması gerekir. Kararlar yazılıp imzalandıktan sonra geçerlik kazanır. Karar defterinin şekli, tasdiki ve tutulması sırasında Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuatın hükümlerine uyulması zorunludur. GÖREVİN DEVAMLILIĞI Madde 35- Hangi sebep ve zaruretle olursa olsun, Yönetim Kurulu'ndan izin almadan bir hesap yılı içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan Yönetim Kurulu üyeleri istifa etmiş sayılırlar. ÜYELİĞİN BOŞALMASI AZİL Madde 36- (**)Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya bir kaçının istifa, ölüm veya herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği boşalırsa yönetim kurulu gerekli şartları taşıyan birisini/birilerini geçici üye olarak seçer. Bu suretle geçici üye seçilen kişi/kişiler genel kurulun ilk toplantısına kadar görev yapar. Seçim ilk toplanacak Genel Kurul un onayına sunulur. Seçim onaylanırsa, yeni seçilen üye selefinin geriye kalan süresini tamamlar. Tüzel kişileri temsilen yönetim kuruluna üye seçilen gerçek kişilerin söz konusu temsil yetkilerinin sona erdirdiğinin bu tüzel kişi tarafından bildirilmesi halinde veya tüzel kişinin yazılı istemi halinde bu kişilerin yönetim kurulu üyeliği sona ermiş sayılır. bu takdirde yönetim kurulu aynı tüzel kişinin göstereceği ve kanuni şartlara haiz bir kişiyi geçici üye olarak seçer. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul kararı ile her zaman azledilebilirler. GÖREV TAKSİMİ Madde 37-(**) Yönetim Kurulu her yıl olağan ya da seçimlerin de yenilendiği olağanüstü Genel Kurul toplantısını izleyen ilk oturumda, üyeleri arasından bir başkan, başkanın yokluğunda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, mevzuat çerçevesinde yönetimi uygun göreceği süre şekil ve şartlarla üyelerden bir veya birkaçına veya müdürler veya bunların teşkil edeceği komitelere devretmeye karar verebilir. ŞİRKETİN TEMSİLİ Madde 38- Şirketin temsili ve ilzam edilebilmesi ve ilgili tüm evrak ve işlemlerin geçerli olabilmesi için bunların, Şirketin unvanı adı altında imza yetkisini haiz en az iki kişi tarafından imzalanmış olması gereklidir. İmzaya yetkili olanlar ile imza yetki dereceleri Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Bu imza ve dereceleri Ticaret Siciline tescil

9 ettirilir ve usulüne göre ilan olunur. Kendilerine imza yetkisi verilenlerin şirketi temsil ve ilzam yetkisi, imza yetkileri yönetim kurulunca kaldırılıncaya kadar devam eder. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 39- Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulunun bu yetkisi mutlak olup ana sözleşme ile yasaklanmayan ve önceden Genel Kurul kararına sunulması gerekmeyen hususlarda karar almak, şirket mallarında tasarruf etmek ve şirketin amacı ile ilgili her türlü işlemleri yapmak Yönetim Kuruluna aittir. Bu cümleden olarak: a) Şirket Genel Müdürü ile genel müdür yardımcıları, Sigorta ve Bireysel Emeklilik mevzuatı çerçevesinde Fon Kurulunu ve Fon Denetçisini atamak ve görevden çıkarmak, b) Şirketin faaliyet göstereceği Bireysel Emeklilik ve diğer sigorta branşlarında faaliyete başlama ve son verme tarihlerini saptamak, c) Bireysel Emeklilik ve sigorta işleri ile ilgili şirketler kurmak, bu amaçla kurulmuş ve kurulacak şirketlere katılmak; d) Şirket amacının gerçekleştirilmesi, sermaye ve ihtiyatlarının nemalandırılması için mevzuatın izin verdiği her türlü her nevi esham ve tahvilatı, hisse senetleri, gelir ortaklığı senetleri ve benzeri menkul kıymetleri almak, aracılık ve portföy işletmeciliği yapmamak kaydıyla satmak e) Şirketin amacını gerçekleştirmesi, sermaye ve ihtiyaçlarının nemalandırılması için, mevzuatın izin verdiği ölçüde taşınır, taşınmaz mal almak, satmak, devir ve ferağ etmek, inşaat yaptırmak, kiraya vermek, kiralamak, kiralanacak gayrimenkuller hakkında karar vermek, şirkete ait menkul ve gayrimenkul malları idare etmek, leasing finansal kiralama sözleşmeleri yapmak, şirkete ait taşınmazların ipoteği suretiyle borç almak, her türlü ayni hak ve tesis ve fek etmek, f) Şirket amaç ve konusu ile ilgili her nevi işlemleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmak, şirketi ortaklara ve üçüncü kişilere karşı ve gerektiğinde mahkemelerde temsil etmek ve icabında sulh, ibra, feragat ve tahkim yollarına gitmek, g) Bireysel emeklilik yatırım fonları, iştirak ve ortaklıklar kurmak veya bunları tasfiye etmek, h) Şirket idaresi hakkında gereken direktifleri vererek mevzuat hükümlerine göre hazırlanacak raporları ve diğer cetvelleri yıllık bilanço ve kar/zarar hesaplarını şekil ve şartları Hazine Müsteşarlığınca belirlenen teminat hesaplarını düzenlemek, yılın işlerini aydınlatan faaliyet raporunu genel kurula sunmak, ı) Şirketin imza yetkisini haiz memurlarını tespit etmek, j) Türk Ticaret Kanununun, vergi kanunlarının, emeklilik ve sigortacılık mevzuatının zorunlu kıldığı defterlerle şirket için lüzumlu defterleri tutturmak ve gerekli işlemleri yerine getirmek, k) Her hesap dönemini takiben bilanço ve kar/zarar cetvelini düzenlemek, yıllık rapor ile karın dağıtılmasına ilişkin teklif hazırlamak, genel kurulun tetkik ve onayına sunmak ve bu belgeleri toplantıdan on beş gün önce pay sahiplerinin tetkikine arz etmek, l) Türk ticaret kanunu, sigorta ve emeklilik şirket mevzuatının yönetim kurullarına tevdi ettiği sair görev ve işlemleri ifa etmek, m) Bankalar ve diğer kredi müesseselerinden sağlanacak krediler için her türlü teminatı göstermek, n) Ana sözleşmenin amaç ve konusunda belirtilmiş olup ta hususan genel kurul yetkisinde olmayan bütün işlemleri yapmak, o) Şirketin kuruluş maksadını teşkil eden bütün işlerin yapılması şekil ve şartlarını tesbit etmek, Yönetim Kurulunun yetkileri arasındadır. Ayrıca yönetim kurulu bunların dışında kanunların ve ana sözleşmenin kendisine yüklediği bütün görevlerini yerine getirir.

10 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ Madde 40- Şirket Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, bu sıfatla yapacakları hizmetler karşılığında aylık bir maktu ücret veya her oturum için belli bir huzur hakkı ödenir. Ödenecek ücretin şekli ve tutarı Genel Kurul tarafından tespit ve tayin edilir. GENEL MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI Madde 41- Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi ile Sigortacılık ve ilgili mevzuat uyarınca şirket işlerini yürütmek üzere genel müdür ve yeterli sayıda genel müdür yardımcısının atamasını yapar. Genel müdürlüğe, genel müdür yardımcılığına ve bunlara denk konumdaki görevlere atanacakların Türk Ticaret Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi ile Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta aranan şartları taşıması gerekir. Şirketin Genel Müdürü ve yokluğunda vekili Yönetim Kurulu nun doğal üyesidir. Şirketin Genel Müdürünün ve genel müdür yardımcılarının çalışma koşulları, görev ve yetkileri Yönetim Kurulunca belirlenir. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile imza yetkisini haiz diğer personelin görev süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi ile sınırlı değildir. PERSONEL İLE İLGİLİ KONULAR Madde 42- Şirket personeli siyasi partilerde faal görevde bulunamazlar, ticaretle meşgul olamazlar ve Yönetim Kurulu'nun onayı olmadıkça Şirketten başka hiç bir yerde görev alamazlar. Şirket mensupları sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri Şirkete ya da Şirketin müşterilerine ait sırları bu konuda yasal olarak açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar. FON KURULU VE İŞLEYİŞİ Madde 43- Yönetim Kurulu Şirketin kuracağı emeklilik fonlarıyla ilgili işlemlerin izlenmesi amacıyla Bireysel Emeklilik mevzuatında sayılan nitelikleri haiz kişilerden en az üç kişilik bir Fon Kurulu tayin eder. Şirketin kurduğu fonlarla ilgili işlemlerin takip edilmesi ve raporlanması fon kurulu aracılığıyla gerçekleştirilir. Yönetim kurulu ayrıca her bir fon için en az bir fon denetçisi atar. Fonun faaliyetlerinin iç kontrol esas ve usullerine uygun olarak işleyişi fon denetçisi aracılığıyla sağlanır. C- DENETÇİLER VE ŞİRKETİN DENETLEME ESASLARI Madde 44-(**) Denetçinin Türk Ticaret Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen vasıflara haiz olması gerekir. Denetçi, Genel Kurul tarafından seçilir. Şirketin iç denetimi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin belirlediği esas ve usullere göre yapılır. Fonlarının iç denetimi Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu nun belirleyeceği esas ve usullere göre yapılır. DENETÇİLERİN GÖREVLERİ Madde 45- (**) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR. DENETÇİLERİN SORUMLULUKLARI Madde 46- (**) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

11 DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ Madde 47- (**) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR. BAĞIMSIZ DENETİM MADDE 48- (**) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM YILLIK HESAPLAR VE KAR DAĞITIMI HESAP DÖNEMİ Madde 49- Şirketin hesap dönemi takvim yılı olup Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Şirketin ticari karı bu dönemler itibariyle, Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta Şirketleri hakkındaki diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir. ŞİRKETİN HESAPLARI VE SENELİK RAPORLAR Madde 50- Şirketin hesapları, yasal defterleri ve kayıtları sigorta şirketleri mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın amir hükümlerine göre tutulur. Şirketin hesapları ve bilanço ile kar-zarar cetvelleri, kesirleri dikkate alınmamak şartı ile Türk Lirası üzerinden düzenlenir. Her hesap dönemi sonunda içerdiği Sigortacılık ve Emeklilik mevzuatına uygun olarak yıllık faaliyet raporu, denetçi raporları ile beraber ve finansal tablolar hazırlanacaktır. Yönetim Kurulu kararı ile genel kurula sunulması uygun görülen yıllık faaliyet raporu denetçi görüşü ile birlikte yıllık genel kurul toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce şirketin merkezinde veya şubelerinde hissedarların incelemesine sunulacaktır. KARIN TAHSİSİ VE DAĞITILMASI Madde 51-(**) Şirketin bir hesap dönemi içinde elde ettiği gelirlerden, her türlü gider, karşılıklar, amortismanlar, vergiler ve sair yasal ve mali yükümlülükler tutarı indirildikten sonra kalan miktar net dönem karını oluşturur. Net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. Net dönem karının; a) %5 i ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçeye aktarılır. b) Kalandan ödenmiş sermayenin %5 i oranında ortaklara birinci temettü payı ayrılır. c) Yönetim kurulunun teklifi ve genel kurul kararı ile kalan safi karın en fazla %5 ine kadar olan kısmı, şirket çalışanlarına kar payı olarak ayrılabilir. d) Karın yukarıdaki şekillerde dağıtımından sonra kalanın kısmen veya tamamen ortaklara dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına genel kurulca karar verilir. e) (c) ve (d) bendi uyarınca kar dağıtımı yapılması halinde, dağıtılması kararlaştırılan kar payının onda biri, Türk Ticaret Kanunu nun 519 maddenin 2. fıkrasının (c) bendi gereği genel kanuni yedek akçeye eklenir. Karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı genel kurul tarafından kararlaştırılır. YEDEK AKÇELER Madde 52- Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümleri uygulanır.

12 BEŞİNCİ BÖLÜM FESİH VE TASFİYE Madde 53- Şirket Türk Ticaret Kanunu nda ve Sigorta Mevzuatında gösterilen sebeplerden dolayı veya mahkeme kararı ile veya kanuni şartlara uymak şartıyla Genel Kurul kararıyla feshedilebilir. Yönetim Kurulu aynı zamanda tasfiye ile görevlendirilmediği takdirde genel kurulca üç tasfiye memuru seçilir. KENDİLİĞİNDEN SONA ERME Madde 54- Şirket'in kendiliğinden sona ermesi ve münfesih addolunması tabi olduğu ilgili mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. ŞİRKET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ İLANLAR Madde 55- Mevzuatın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilanını zorunlu kıldığı hususlar saklı kalmak ve yasalarda aksi emredilmemiş olmak koşulu ile Şirket e ait ilanlar, yasal süreler dikkate alınarak, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük gazetelerden biri ile yapılır. YETKİLİ MAHKEME Madde 56- Şirket ile pay sahipleri arasında şirket işlerine ilişkin olarak çıkabilecek anlaşmazlıklar şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemede görülür. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ Madde 57-(**) İşbu Ana Sözleşmenin maddelerinden herhangi birinin değiştirilmesi, yönetim kurulunun teklifi, Hazine Müsteşarlığı'nın onayı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni ve Genel Kurul kararı ile mümkün olacaktır. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER Madde 58- Bu Ana Sözleşme de bulunmayan hükümler hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yürürlük hükümleri ile emeklilik ve sigortacılık mevzuatında düzenlenen yasal kurallar uygulanır. ALTINCI BÖLÜM GEÇİCİ MADDELER İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Geçici Madde 1- İşbu ana sözleşme ile yönetim kurulu 5 kişi olarak tespit edilmiş ve ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıda adı soyadı yazılı kişiler kurucu ortakları temsilen yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilmiş ve kendilerine şirket adına imza yetkisi verilmiştir. 1- Adı Soyadı : Behçet AKYAR (Yönetim Kurulu Üyesi) Uyruğu: T.C. - T.C Kimlik no: Adresi: Fenerbahçe Mah. Ahmet Mithat Efendi Cad. No:15 Kadıköy/İSTANBUL Temsil ettiği şirket: Asya Katılım Bankası A.Ş. 2- Adı Soyadı : Ömer Faruk BERKSAN (Yönetim Kurulu Üyesi) Uyruğu: T.C. - T.C Kimlik no: Adresi: Şenlikköy Mah. Saruhan Sokak No:4/5 Florya/ İSTANBUL Temsil ettiği şirket: Asya Katılım Bankası A.Ş.

13 3- Adı Soyadı : Salih SARIGÜL (Yönetim Kurulu Üyesi) Uyruğu: T.C. - T.C Kimlik no: Adresi: Yaprak Sokak No:28 D:4 Acıbadem/İSTANBUL Temsil ettiği şirket: Asya Katılım Bankası A.Ş. 4- Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK (Yönetim Kurulu Üyesi) Uyruğu: T.C. - T.C Kimlik no: Adresi: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye/İSTANBUL Temsil ettiği şirket: Asya Katılım Bankası A.Ş. 5- Adı Soyadı : Recep KOÇAK - (Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür) Uyruğu: T.C. - T.C Kimlik no: Adresi: Zümrütevler Mah.Handegül Sok. Kiptaş Adatepe Sitesi A4 Bl K:16 D: Maltepe/İSTANBUL İş bu ana sözleşme ile tayin olunan yönetim kurulu üyeleri ilk olağan genel kurul toplantısına kadar ücret almayacaklardır. İlk olağan genel kurul toplantısına kadar görevlendirilen yönetim kurulu üyelerinden Behçet AKYAR Yönetim kurulu başkanı olarak, Ömer Faruk BERKSAN yönetim kurulu başkan vekili olarak belirlenmiştir. İLK DENETÇİLER Geçici Madde 2- İşbu ana sözleşme ile denetçiler 2 kişi olarak tespit edilmiş ve ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıda adı soyadı yazılı kişiler kurucu ortakları temsilen denetçi olarak belirlenmiştir. 1- Adı Soyadı : İsmail Erol İŞBİLEN - Uyruğu: T.C.- T.C. Kimlik No: Temsil ettiği şirket: Asya Katılım Bankası A.Ş 2- Adı Soyadı : Ahmet BEYAZ - Uyruğu: T.C. - T.C. Kimlik No: Temsil ettiği şirket: Asya Katılım Bankası A.Ş iş bu ana sözleşme ile tayin olunan denetçiler ilk olağan genel kurul toplantısına kadar ücret almayacaklardır. ŞİRKETİN TEMSİLİ Geçici Madde 3- İlk Yönetim Kurulu toplanıp şirketin temsil ve ilzamı hususunda bir karar alınmasına kadar geçerli olmak üzere; şirketi temsil ve ilzam edecek her türlü belgelerde, yönetim kurulu başkanı, başkan vekili, üyeler ve şirket Genel Müdüründen her hangi ikisi şirket unvanı altında atacakları müşterek imzalar ile şirketi temsil ve ilzama yetkilidirler. İLK BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU Geçici Madde 4- İlk bağımsız denetim kuruluşu Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulur. İLK HESAP DÖNEMİ Geçici Madde 5- Şirketin ilk hesap dönemi ise Şirketin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

14 İZİN Geçici Madde 6- İş bu ana sözleşme ile tayin olunan yönetim kurulu üyelerine yapılacak ilk olağan genel kurula kadar geçerli olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri için yetki verilmiştir. KURULUŞ MASRAFLARI Geçici Madde 7- Şirketin kuruluşuyla ilgili olarak tescil ve ilanı tarihine kadar yapılmış bütün masraflar Şirket'ce kuruluş masrafı olarak kabul ve kayıtlarına intikal ettirilecektir. DAMGA RESMİ Geçici Madde 8- İş bu Ana Sözleşme'den doğan damga resmi, kuruluşu takiben üç ay zarfında ilgili vergi dairesine ödenecektir (*) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün tarih ve sayılı izni ile tarihli Olağan Genel Kurul da yapılan değişiklik neticesi maddenin yeni şeklidir. (**)Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün tarih ve 9870 sayılı izni ile tarihli Olağan Genel Kurul da yapılan değişiklik neticesi maddenin yeni şeklidir.

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE AMAÇ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE AMAÇ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE AMAÇ KURULUŞ Madde 1- Aşağıda adları, soyadları/ünvanları, açık adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından, Bireysel Emeklilik Tasarruf

Detaylı

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE AMAÇ

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE AMAÇ BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE AMAÇ KURULUŞ Madde 1- Aşağıda adları, soyadları/ünvanları, açık adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından, Bireysel Emeklilik

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE AMAÇ KURULUŞ Madde 1- Aşağıda adları, soyadları/ünvanları, açık adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından, Bireysel Emeklilik Tasarruf

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN SİCİL NO: 783105 ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 09.02.2017 Tarihinde Saat 15.00. da Saray

Detaylı

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda

Detaylı

GULF SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

GULF SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Kuruluş GULF SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, açık adresleri ve tabiyetleri yazılı kurucular arasında, işbu sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 38 Yönetim Kurulu, Banka işleri gerektirdikçe her zaman toplanır. Ancak, ayda en az bir toplantı yapılması zorunludur. Yönetim Kurulu, Yönetim

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi ANONĠM ġġrket ESAS SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Adresi

Detaylı

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri

Detaylı

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Sicil No: 388669-336251 METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ticari Merkez: Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Kavak Sokak, Kavacık Ticaret Merkezi, B Blok, 34805, Kavacık, Beykoz, İstanbul

Detaylı

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ :

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : ... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda isimleri, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Limited Şirket

Detaylı

Z İ R A A T H A Y A T VE E M E K L İ L İ K A. Ş. E S A S S Ö Z L E Ş M E S İ

Z İ R A A T H A Y A T VE E M E K L İ L İ K A. Ş. E S A S S Ö Z L E Ş M E S İ Z İ R A A T H A Y A T VE E M E K L İ L İ K A. Ş. E S A S S Ö Z L E Ş M E S İ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ Madde: 1- Aşağıda unvanları, ikametgah adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından, Bireysel Emeklilik

Detaylı

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GENEL KURUL GENEL KURUL Madde 9. Genel Kurul Olağan ya da Olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul yılda

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani surette

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ERGO EMEKLİLİK ve HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda ticaret unvanları, ticaret merkezleri, adları, soyadları, (imza tarihinde geçerli) yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 ŞUBAT 2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 ŞUBAT 2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 ŞUBAT 2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 04 Şubat 2008 tarihinde,

Detaylı

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI Gayrimenkullere Tasarruf Madde 5 Şirket maksadını temin için her türlü gayrimenkuller satın almak, inşa etmek, kiralamak ve satmakla yetkilidir.

Detaylı

ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda ticaret unvanları, ticaret merkezleri, adları, soyadları, (imza tarihinde geçerli) yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir.

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. Madde: 17 DENETÇİLER Şirketin denetimi genel kurul tarafından

Detaylı

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Ticaret Sicil Müdürlüğü / No : İstanbul / 272252 Ticaret Unvanı : Ticari Adresi (Kayıtlı Merkez Adresi): Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mah.

Detaylı

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN UNVANI Madde 2: Şirketin Ticaret Ünvanı VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI. Kuruluş

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI. Kuruluş ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI 1.MADDENİN ESKİ ŞEKLİ Kuruluş Madde 1- Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta Murakabe

Detaylı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Sirküler No : 2013-18 Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Tarih: 21032013 Bilindiği üzere sermaye şirketleri yeni TTK kapsamında esas (ana) sözleşmelerini

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 316.100.000.- (Üçyüzonaltımilyonyüzbin)YTL sından 716.100.000.-

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

Z İ R A A T H A Y A T VE E M E K L İ L İ K A. Ş. A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

Z İ R A A T H A Y A T VE E M E K L İ L İ K A. Ş. A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Z İ R A A T H A Y A T VE E M E K L İ L İ K A. Ş. A N A S Ö Z L E Ş M E S İ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ Madde: 1- Aşağıda unvanları, ikametgah adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından, Bireysel Emeklilik

Detaylı

CiV HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CiV HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ CiV HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1- Aşağıda isim/unvan, tabiiyetleri ve ikametgâhları belirlenmiş olan şahıslar ve şirketler Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ Merkez ve Şubeler Madde 3 Şirketin Merkezi İstanbul dur. Adresi; Yenibosna, Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, Kuyumcukent Sitesi, Bahçelievler, İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline

Detaylı

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. HOLİDAY PLAN TURİZM İŞLETMECİLİK VE TİCARET A.Ş ANA SÖZLEŞMESİNİN ŞİRKETİN MERKEZİ BAŞLIKLI 4. MADDESİ, ŞİRKETİN SÜRESİ BAŞLIKLI 5.MADDESİ, SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ BAŞLIKLI 6.MADDESİ, ŞİRKETİN

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) / KARTN [] 31.01.2013 17:22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : PROF. DR. BÜLENT TARCAN CAD. PAK İŞ MERK. NO:5 K:3 GAYRETTEPE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL:0 212 273 20 00

Detaylı

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir. ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI MEVCUT HALİ ORTAKLIĞA AİT İLANLAR Madde 6- Ortaklığa ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu nun 37. maddesinin 4. fıkrası ile

Detaylı

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUS : Madde 1- Asağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin Ani Surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

M İ L L Î R E A S Ü R A N S T Ü R K A N O N İ M Ş İ R K E T İ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

M İ L L Î R E A S Ü R A N S T Ü R K A N O N İ M Ş İ R K E T İ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ M İ L L Î R E A S Ü R A N S T Ü R K A N O N İ M Ş İ R K E T İ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Aşağıda belirtilen ortaklar arasında ilgili mevzuat

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME

DEMİR HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEMİR HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME KURULUŞ MADDE 1 Aşağıda adları, adresleri ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında, işbu sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu nun Anonim şirketlerin ani kuruluş

Detaylı

TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ Madde 1 : İkinci maddede yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu esas sözleşmeye göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler.

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler. VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul / 123725 Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 31/03/2015 Salı günü saat 15:00 te Büyükdere

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2008 Cumartesi Günü saat 14.00

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

KURULUŞ : MADDE -1 :

KURULUŞ : MADDE -1 : Anonim şirketler Ana Sözleşmesi.................................... ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ : MADDE -1 : Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

BEREKET SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ

BEREKET SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ BEREKET SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ MADDE 1- KURULUŞ Bu Ana Sözleşme hükümlerine göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu nun ani suretle kuruluş hakkındaki hükümleri uyarınca bir Anonim Şirket

Detaylı

KURULUŞ Madde 1 : KURUCULAR. Madde 2: Şirket kurucuları işbu ana sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri yazılı tüzel kişilerdir.

KURULUŞ Madde 1 : KURUCULAR. Madde 2: Şirket kurucuları işbu ana sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri yazılı tüzel kişilerdir. KURULUŞ Madde 1 : İkinci maddede yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu ana sözleşmeye göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2 İÇİNDEKİLER LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI... 3 1. LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRI-GÜNDEM... 3 3. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRISIZ...

Detaylı

Z İ R A A T S İ G O R T A A N O N İ M Ş İ R K E T İ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

Z İ R A A T S İ G O R T A A N O N İ M Ş İ R K E T İ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Z İ R A A T S İ G O R T A A N O N İ M Ş İ R K E T İ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ B İ R İ N C İ B Ö L Ü M K U R U L U Ş Madde: 1- Aşağıda unvanları, ikametgâh adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından,

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ DEMİR GIDA İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN YÖNETİMİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN YÖNETİMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN YÖNETİMİ YÖNETİM ORGANLARI Madde 21- Şirket Yönetim Organları Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi, Murahhas Üye veya Genel Müdür den veya bu vazifeyi gören kimseden ibarettir. YÖNETİM

Detaylı

ERGO GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ERGO GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ERGO GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda ticaret unvanları, ticaret merkezleri, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından 6762 sayılı

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortakları Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2012 Perşembe günü saat 14:00 da aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere,

Detaylı

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No: 14222 Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.06.2012 Cuma günü, saat 14.00

Detaylı

TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş.

TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş. ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2 - Şirketin ünvanı KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2 - Şirketin ünvanı TASFİYE HALİNDE KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. ŞİRKETİN

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Finansman alanında faaliyet göstermek üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun ( BDDK ) 19/11/2015 tarih ve 32521522-104.01.01-E.16241

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2013 Çarşamba günü saat 10:00 da Şirket

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 Bu Ana Sözleşme hükümlerine göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunun ani surette kuruluş hakkındaki hükümleri uyarınca bir Anonim Şirketi

Detaylı

TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET. Ticaret Sicili Numarası: 224058

TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET. Ticaret Sicili Numarası: 224058 TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Ticaret Sicili Numarası: 224058 Bankamızın 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR;

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; - 28/11/2012 TARİH VE 28491 SAYILI RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLEN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

SAYIN 15/08/2014. Toplantıya katılmanız hususu bilgilerinize arz olunur GÜNDEM. 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,

SAYIN 15/08/2014. Toplantıya katılmanız hususu bilgilerinize arz olunur GÜNDEM. 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, SAYIN 15/08/2014 Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, T.T.K nın 416. maddesi uyarınca hazırlararası olarak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.09.2014 tarihinde, saat 14:00.da

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2008 Cumartesi Günü saat 11.00 de Küçüksu Caddesi Akçakoca Sokak No:6

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı 02.06.2016 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar

Detaylı

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda, ünvanları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, faktoring mevzuatı ve sair ilgili

Detaylı

PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir.

PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir. PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir. MADDE: 1 KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun ani suretle

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

Camiş Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

Camiş Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi Camiş Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE TADİL TASARISI MADDE ESKİ METİN YENİ METİN KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ANA MUKAVELESİ KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS

Detaylı

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI DAN Yönetim Kurulumuz Şirket Genel Kurul unu aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28/05/2007 Pazartesi günü saat 14:00 da

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ ESKİ METİN ŞİRKETİN ÜNVANI Madde -2- Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim Şirketidir. ŞİRKETİN MERKEZ

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL Amaç ve Konu Madde 4 Şirketin amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 3- Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Rüzgarlıbahçe 95. Sk. No:6 Kavacık, Beykoz, İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No:243

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2011 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

ESAS SÖZLEŞME. İçindekiler

ESAS SÖZLEŞME. İçindekiler İçindekiler MADDE 1 KURULUŞ... 2 MADDE 2 KURUCULAR... 2 MADDE 3 ÜNVAN... 2 MADDE 4 AMAÇ VE KONUSU... 2 MADDE 5 ŞİRKETİN MERKEZİ... 4 MADDE 6 ŞİRKETİN SÜRESİ... 4 MADDE 7 SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ... 4

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ 01.10.2013 ( Yönlendirilmiş Mesaj ) KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ YENİ METİN ESKİ METİN HİSSE SENETLERİ MADDE 7 : Hisse senetlerinin tamamı

Detaylı

KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1 - Aşağıda isimleri belirtilen kurucular tarafından, 06.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 7 Haziran

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun 319 uncu Maddesi ne göre şirketi temsil ve

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun 319 uncu Maddesi ne göre şirketi temsil ve TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN Şirketin Merkezi Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul Bakırköy Havaalanı Kavşağı İstanbul Ticaret Merkezi A-3 Blok,

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim şirketlerinin ani surette kurulmaları

Detaylı

SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI

SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI ESKİ METİN YENİ METİN MADDE 4 - ŞİRKETİN MERKEZİ Şirketin merkezi İstanbul ili

Detaylı

ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Detaylı

LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ 1

LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 Kuruluş Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin

Detaylı

BNP PARİBAS CARDIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

BNP PARİBAS CARDIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BNP PARİBAS CARDIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TİCARET UNVANI Madde 1: Bu Ana Sözleşme nin ikinci maddesinde ticaret unvanları ile adresleri yazılı kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 11.30 da Şirket merkezi olan Savur yolu 6.km. MARDİN

Detaylı

YENĐ METĐN KURULUŞ MADDE

YENĐ METĐN KURULUŞ MADDE KURULUŞ MADDE 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. (Ekli Liste) ŞĐRKETĐN UNVANI MADDE 2- Şirketin unvanı Polylen Sentetik

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİNİN 11, 13, 14, 15, 16. ve 18. MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK TASARISIDIR

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİNİN 11, 13, 14, 15, 16. ve 18. MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK TASARISIDIR Madde 11- YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE GÖREVLERİ, İLE ŞİRKETİN TEMSİLİ: Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre seçilecek

Detaylı