ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3310 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLMAYAN SINIRIN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3310 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLMAYAN SINIRIN."

Transkript

1 UBP nin yeni Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu KKTC ekonomisi hiç bu kadar iyi olmamýþtý diyor. Biz dememiþ miydik size, memleket batarken bazýlarý Lale Devri yaþýyor diye... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3310 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý MERKEL SÖZÜNDE DURURSA TAÞLAR YERÝNDEN OYNAR l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... KÖÞESÝ HAZIR... Ali Osman KURUÞA KURÞUN ATAN HÜKÜMETÝN HOVARDALIÐI Erdoðan Baybars OLMAYAN SINIRIN DIÞI Elvan Levent ZÝNCÝRLERÝMÝZDEN BAÞKA KAYBEDECEK NEYÝMÝZ KALDI KÝ? Mehmet Levent AKDENÝZ'DE BÝR YAZ GÜNÜ... Dolgun Dalgýçoðlu Eski KTHY çalýþanlarýnýn maaþlarýndan borçlarýna karþýlýk yapýlan ve Hay-Koop'a yatýrýlan kesintiler ile ilgili polis soruþturmasýnda ifadesi alýnmasý gereken sorumlulardan hala ifade alýnmadý... Trafikte... Her gün ölüm n Akçay yakýnlarýndaki kazada 34 yaþýndaki Ersin Gözen hayatýný kaybetti... n Lefkoþa yönüne doðru seyreden Duyal Köprücü, önce önündeki kamyona arkadan çarptý, sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek karþý þeride geçti ve karþýdan gelen araçla çarpýþtý sayfada 1 milyon dolardan fazla Kim yuttu? n Kayýp paralar için soruþturma baþlatan polis, maðdurlardan ifade almasýna karþýlýk, dönemin KTHY yetkililerinin hala ifadesine baþvurmadý. Genel Müdürlerden ne Bilal Ekþi, ne de Selim Altýncýk ifade verdi. Yönetim Kurulu Baþkanlarý Erol Atakan ve Fikret Çavuþoðlu'ndan da ifade alýnmadý... n Fikret Çavuþoðlu'nun yalnýz 2010 Temmuz'unda çalýþanlardan yaptýðý kesinti 173,351,14 TL... n Çalýþanlarýn avukatý Savaþ Atakan 18 Mart 2010 tarihli bir uyarý yazýsýný Genel Müdür Bilal Ekþi'ye noter huzurunda elden vererek bu konuda hesap istemiþ, ancak ondan hiçbir yanýt alamamýþtý... n Çalýþma Bakaný Türkay Tokel, çalýþanlardan kesinti yapýlmadýðýný öne sürerek gerçekleri saptýrýyor... n KTHY'de görev yapan son Genel Müdür Selim Altýncýk, þirket battýktan sonra yüksek bir maaþla Rekabet Kurulu'na atandý sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Merkel den Erdoðan a sert yanýt: Tarih dersine ihtiyacým yok! n Alman Baþbakaný Angela Merkel'in Kýbrýs ziyareti taþlarý yerinden oynatacak gibi görünüyor. Alman politikasýndaki deðiþiklik Türkiye'de ve KKTC'de þok yarattý... n "Merkel konuþtuðunu unutuyor" diyen Erdoðan'a Alman Hükümet Sözcüsü'nden çok sert yanýt geldi... n Sözcü Seibert "Merkel'in tarih dersi almaya ihtiyacý yok" diyerek, Türkiye'yi Kýbrýs'ta iþgalcilikle suçladý... n Almanya'dan yapýlan açýklamada Türkiye adaya nüfus taþýmakla da suçlandý sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Get lan! Sýnýrdýþýna tepkiler... Çapa'ya Avrupa'dan büyük destek n Merkezi Fransa'da bulunan Sýnýr Tanýmayan Gazeteciler Örgütü bildiri yayýnlayarak dünya basýnýna daðýttý ve olayý kýnadý... n Necmettin Çapa'ya bir destek de Baraka Kültür Merkezi'nden geldi... n Baraka'nýn dün yaptýðý açýklamada "TC uzantýsý devletin kararýný kýnýyoruz" denildi... 3 ve 13. sayfalarda n2. sayfada

2 YAÐMUR BEKLENÝYOR Meteoroloji Dairesi'nin tahminlerine göre, Ocak tarihleri arasýnda ülke alçak basýnç ve nemli havanýn etkisinde olacak. Bu meteorolojik durum nedeniyle periyot içerisinde hava parçalý, zaman zaman çok bulutlu olacak. Cuma günü güney kesimlerde hafif yaðmur, Pazar günü hafif saðanak, Pazartesi günü ise saðanak bekleniyor. GÖNYELÝ'DE ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Gönyeli'de bazý yerleþim yerleri ile Yakýn Doðu Üniversitesi'ne (YDÜ) bugün 5 saat elektrik verilmeyecek. Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu'ndan verilen bilgiye göre Göneyli'nin kuzeybatýsý ile Gönyeli Boðaz Yolu arasý yerleþim yerleri ile YDÜ'ye, elektrik þebekesinde yapýlacak çalýþma nedeniyle 09:00 ile 14:00 saatleri arasýnda elektrik verilmeyecek. KTOK LOKALÝ'NDE HIRSIZLIK VE TUTUKLAMA Lefkoþa'da faaliyet gösteren Kýbrýs Türk Oto Kros (KTOK) Derneði Lokalinden, 400 TL, 40 Sterling bozuk para ve bir adet 60 TL meblaðlý çek yapraðý çalýndý. Polis Basýn bültenine göre, polisin yürüttüðü ileri soruþturmada, zanlý olarak görülen 26 yaþlýndaki A.Y tutuklandý. Polisin olayla ilgili soruþturmasý sürüyor. 3 RUM TUTUKLANDI Beyarmudu Kara Giriþ kapýsýnda, bulunduklarý arabada 3 adet dondurulmuþ av tavþaný saptanan 3 Rum tutuklandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre Beyarmudu Kara Giriþ Kapýsý'nda önceki gün saat 17.00'de Güney Kýbrýs'ta sakin N.N.(E-54), C.A. (E-45) ve A.P. (E-26)'nin, seyahat ettikleri araçta polis tarafýnda yapýlan kontrolde, 3 adet dondurulmuþ ova tavþaný ele geçirildi. Tavþanlarý kanunsuz olarak tasarruf ettikleri belirlenen 3 Rum tutuklanarak haklarýnda soruþturma baþlatýldý. YALAN BEYAN Lefkoþa'da, 30 yaþýndaki M.Þ. isimli kiþi polise yalan beyanda bulunmaktan dolayý tutuklandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, "M.Þ.kendi adýna ýsdar olunan 3 bin 600 TL meblaðlý çeki, borcuna karþýlýk daha önceden Mustafa Kartaltepe'ye vermesine raðmen, bahse konu çekin karþýlýðýný ödemeyeceðine inandýðý gerekçesiyle, kaybetmediðini bildiði halde, polise gelerek kaybettiðini beyan ederek polise yalan beyanda bulundu." AYNI SOY ÝSMÝNDE 2 KIZ KAYIP Lefkoþa'da sakin 16 yaþýndaki Semiha Kýlýç ile 19 yaþýndaki Yonca Kýlýç'ýn kayýp olduklarý açýklandý. Polis Basýn bültenine göre, Lefkoþa'da sakin Semiha Kýlýç çalýþtýðý iþyerinden önceki gün saat sýralarýnda, Yonca Kýlýç ise ayný gün kaldýðý evden sat sýralarýnda ayrýldýlar ve her ikisi de geri dönmedi. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Birisi açar aðzýný, yumar gözünü, yanlýþ doðru ne gelirsa aklýna söyler gider. Güzel nutuk atabilirsiniz. Ama güzel nutuk, yalaný örtbas etmez. "Türkiye Kýbrýs'a antlaþmalarýn kendisine tanýdýðý haklara dayanarak" çýkmýþ... Kim der? Türkiye'nin Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan söyler. Doðru deðil mi? Doðrudur. Ama o antlaþmalarýn tanýdýðý hakkýn gerekçeleri ve sýnýrlarý vardý, vardýr. Türkiye bunlara uydu mu? Türkiye sadece Kýbrýs'a çýkarma yapma koþullarýna uydu. Çýktýktan sonra uymasý gereken koþullara uymadý. Bir garantör tek baþýna veya diðer iki garantörle birlikte Kýbrýs'a þu nedenlerle müdahale edebilir sadece: 1- Kýbrýs'ýn baðýmsýzlýðýný, toprak bütünlüðünü korumak için. 2- Bozulan Anayasal nizamý yeniden tesis etmek için. Baþka? Baþka yok. Peki Türkiye ne yaptý? Anlaþmalarýn öngördüðü koþullar 21 Aralýk 1963'te zaten oluþmuþtu. Ama gücü ve aradýðý destek 1974'e kadar yoktu. Temmuz 1974'te eksikler tamamlanýnca Kýbrýs'a çýktý. Ama anlaþmalarýn öngördüðü diðer koþullarý yerine getirmedi. Yani Garanti Anlaþmasý'nýn öngördüðü "Bozulan Anayasal Nizamý" tesis etmek için adým atmadý. Hem Makarios'un Birleþmiþ Milletler temsilcisi, kumandaný, ve Kliridis'ten oluþan bir heyeti, "buyrun Antlaþmalarýný yeniden tesis edelim" önerisini yapmak için Denktaþ'a gönderdiði halde... Ve Kýbrýs'ýn %37'lik topraðýnýn üzerine, bir baþka deyiþle uluslararasý bir anlaþmaya dayalý olarak kurulan ve Birleþmiþ Milletlerin üyesi olan bir devletin %37'lik topraðýnýn üzerine oturdu. Peki, bu gerçek bütün dünyanýn gözünün önünde iken Türkiye'nin aslen Karadenizli sevgili Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn "hayýr, biz iþgalci deðiliz" demesi yakýþýksýz olmaz mý? Evren Paþa "biz Kýbrýs'ý iþgal ettik" demekten hiç çekinmedi. Erbakan Hoca, ki Kýbrýs'a müdahale etmek için karar alan Hükümet'in Baþbakan yardýmcýsý idi, "Biz Kýbrýs'ý fethettik" GET LAN! dememiþ miydi? Ve Ecevit da bunu bahane ederek, erken seçime gidilir de Kýbrýs'ýn Fatihi olarak tek baþýna seçilir umuduyla, tüm uyarýlara raðmen hükümeti bozmadý mý? Ýnal Batu hayatýmda benimle görüþmek isteyen, o nedenle beni yemeðe çaðýran tek Büyükelçi oldu. Sevgili Necat Konuk aracýlýðý ile. Ben de Necat Konuk Bey'e "yalnýz gitmem. Sen de beraber gelirsen giderim" dedim. Beraber gittik. O sýralarda ben, Söz gazetesinde, "Ayný Yolu Yürüyenler Farklý Yerlere Varamazlar" kitabýný tefrika ederdim. Büyükelçi Batu bunun için görüþmek istedi benimle. Ama bana kýzmak, ya da hakaret etmek için deðil, yazýlanlarý beðendiði için... Ben öyle anladým. Güzel bir sohbet oldu. Ecevit'in Hükümet'i bozmamak için uyarýldýðýný þahit olduðu bir örnekle bize anlatmýþtý. Evet, hiç tartýþmasýz Türkiye, Kýbrýs Cumhuriyeti Devleti'nin, ki bu devlet Birleþmiþ Milletlerin bir üyesidir, %37 topraðýný 37 yýldýr iþgal altýnda tutmakta, ve akla gelen ve gelmeyen her hukuksuzluðu yapmýþ ve yapmakta olan, Amerika ile Ýngiltere'nin kendi çýkarlarý için kullandýðý bir ülkedir. Türkiye Kýbrýs'ta "adil ve kalýcý" bir çözüm istermiþ. Peki nasýl olacak bu? Hem Kýbrýs Cumhuriyeti'ni kuruluþ þekli ile kabul etmeyeceksin, hem de adil, kalýcý çözüm isteyeceksin. Peki bu dediðini hangi çerçevede gerçekleþtireceksin. Alakeyfa taleplerinan mý? 21 Aralýk 1963'te baþlatýlan silahlý çatýþmalardan baþlamazsan adil sonuç alamazsýn. "Hak" belli kurallarýn ürünü olursa haktýr. O nedenle adil çözüm, 1963'ü masaya yatýrmak, günümüze kadar herþeyi tartýþmak, ve kurallara uymakla olur. Aksi halde "adil" çözüm "hak yeycilerin" yediklerini hukuka uydurmak olur. Ve yeni kanlý çatýþmalara zemin hazýrlanmýþ olur. Yani çözüme giden yol, Türkiye'nin iþgalciliðinden, Yunanistan ve Ýngiltere'nin garantörlüklerine ihanetlerinden geçer. Gerisi iki tarafýn hak yeycilerine hizmettir. 3 garantör el birliði ile baðýmsýz bir devleti allem kallem edecek, yaðmalatacak, herkesi yerinden sökecek, sonra da çözüm arar pozisyonuna girecek... Bu defa da Türkiyelicasýný söyleyelim: Get lan! Yine kaza yine ölüm... Akçay yakýnlarýndaki kazada 34 yaþýndaki Ersin Gözen hayatýný kaybetti KKTC önceki gece çocuk denecek yaþta iki gencin trafik kazasýnda yaþamýný yitirmesinin þokunu atamamýþken, bu akþam saatlerinde meydana gelen kazada da 34 yaþýndaki Ersin Gözen hayatýný kaybetti. Kaza saat 19:00 sýralarýnda Akçay-Zümrütköy arasýndaki sabit hýz kamerasýný 200 metre geçtikten sonra meydana geldi. TAK muhabirinin Polis Basýn Subaylýðý'ndan aldýðý bilgiye göre kaza, Lefkoþa yönüne doðru seyretmekte olan Duyal Köprücü yönetimindeki arabanýn, ayný yönde gitmekte olan kamyonete arkadan çarpmasýnýn ardýndan direksiyon hakimiyetini kaybederek karþý þeride geçmesi ve karþýdan gelmekte olan CY 684 plakalý arabaya çarpmasýyla meydana geldi. Kaza sonucu CY 684 plakalý arabanýn sürücüsü 34 yaþýndaki Ersin Gözen (E) olay yerinde yaþamýný yitirdi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý MERKEL SÖZÜNDE DURURSA TAÞLAR YERÝNDEN OYNAR Adamýzdan rüzgar gibi geçen Bayan Merkel eðer sözlerinde ciddi ise, Kýbrýs'ta taþlar yerinden oynayabilir yakýn bir gelecekte... Ciddi ise diyorum, çünkü ciddi olup olmadýðýndan, ya da bunun altýnda baþka bir bit yeniði bulunmadýðýndan emin deðilim. Bu çýkar dünyasýnda kimlere güveneceðimizi, kimlere güvenemeyeceðimizi biz de kestiremiyoruz artýk. Politikacý bir gün söylediðinin tersini söyler ertesi gün... Soranlara, -Beni yanlýþ anladýnýz, der... Bunca zaman Kýbrýs konusunda Türkiye'ye hiçbir baský yapmayan, hatta onun yanýnda duran Almanya birdenbire böyle bir dönüþ yaparsa, samimi olup olmadýðýný sorgulamakta haksýz mýyýz? Bin türlü soru gelir aklýmýza... Türkiye'den birþey koparmak istediði için Kýbrýs'ý mý kullanýyor? Erdoðan hükümetinin Ortadoðu'daki Arap ülkeleriyle iliþkilerinden rahatsýz olduðu için dolaylý baský mý yapýyor ona? "Ayaðýný denk almazsan, ben de sana Kýbrýs'ý yedirmem" mi diyor? Amerika ve Ýngiltere'nin Almanya üzerinden Türkiye'ye yaptýðý bir baský mý bu? Bu yýl Türkiye'de yapýlacak seçimleri mi etkilemeye çalýþýyorlar? Belli olacak yakýnda... Þimdilik manzara puslu... Yarým günlüðüne gelip giden Bayan Merkel fitili tutuþturdu. Kývýlcýmý çaktý... "Çözüme hazýr olan taraf Rum tarafýdýr" dedi... Böylelikle Türkiye'nin "Biz evet dedik, onlar hayýr dedi" tekerlemesine de bir nokta koydu. Kendini çözüm isteyen taraf olarak sunan Türkiye'ye aðýr bir darbe vurdu. Eðer Merkel'in adada yaktýðý bu ateþi Almanya sürdürürse, Türkiye bugüne kadar atmak istemediði adýmlarý atmak zorunda kalýr burada... Açmamakta direttiði limanlarýný açar... Maraþ'ý sahiplerine iade eder... Garantiler ve mülkiyet konusundaki katý tutumunu yumuþatýr... Hatta baský biraz daha sertleþirse, buradan asker çekmeye baþlar. Almanya Kýbrýs konusunda yeni bir politika belirlediyse, bunu Amerika ve Ýngiltere ile birlikte saptadýðýna kuþku yok... Eðer öyleyse, Kýbrýs sahnesinde yeni bir perde açýlmýþ sayýlýr. Perdeyi ilk açan da Merkel deðil, Papandreu oldu... Hiç beklenmedik bir çýkýþ yaptý Erzurum'da. Kýbrýs'ýn Türkiye'nin iþgali altýnda olduðunu söyledi... Uzun bir zamandan beri artýk terennüm edilmeyen bir söz... Ýþgal... Bu da Ankara'yý çileden çýkarmaya yetti... Papandreu'yu topa tuttular... Anlaþýlan Kýbrýs'ta kendilerine ses çýkarýlmamasýna o kadar alýþtýlar ki, Papandreu'dan o lafý duyunca adeta þok oldular. "Kral çýplak" gibi bir sözdür oysa o da... Bunca zaman görmezlikten gelindi... Burada kýrk bin asker ve nüfusumuzun birkaç katý nüfus bulundurduðu halde, bir de 'haklý taraf' muamelesi yapýldý ona... Papandreu'dan sonra Merkel ile uðraþmaya baþladýlar þimdi... Milliyetçi çevrelerin gazeteleri sövüp saydý dün Merkel'e... Türk kaný kabardý!.. Kimse boyuna posuna bakmadan Almanya'ya savaþ açtý! Neler olup bittiðinin hiçbiri farkýnda deðil galiba... Kýbrýs'ýn anahtarýnýn kendilerinde ve Türkiye'de olduðunu sanýyorlar hala... Erdoðan'ýn o meþhur sözünü bile unuttular. Ne demiþti: -Amerika bize 'Kýbrýs'tan çekil' derse kuzu kuzu çekiliriz... Bizimkiler ise, "Türk ölür, ama teslim olmaz" havasý çalýyorlar daha... Þimdi soru þu: Yeniden mi kuruluyor sahne Kýbrýs'ta? Bu anahtarý ellerinde bulunduranlar yeni bir ayar mý yapýyorlar? Yapýyorlarsa, bu nasýl bir ayar? Merkel'in ziyaretinin sonuçlarý yakýnda çýkacak ortaya... Türkiye'nin referandumdan beri sürdürdüðü politikayý sürdürmesi kolay olmayacak bundan sonra... "Çözümsüzlük çözüm deðil" demiþti gerçi o politikanýn adýna, ama lafta kalmýþtý bu yalnýz... Erdoðan da diðerleri gibi "Çözümsüzlük çözümdür" havasýna yattý þimdiye kadar. Diðerlerinden daha kurnazca... Dün "Tarih dersine ihtiyacým yok" demiþ Merkel Erdoðan'a... Yok tabii... Sanki görünmez mi bu tarih, Ledra Palace'tan Lefkoþa'ya bakýnca?

3 AFRÝKA dan mektup... POLÝS ÖNCE KTHY YETKÝLÝLERÝNÝ SORGULAMALI Kuzey Kýbrýs tam bir çöküþ döneminden geçerken, bundan en çok etkilenen kesimlerden biri de iflas eden Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn eski çalýþanlarý oldu... Bir anda kendini sokakta bulan çalýþanlarýn hayatý altüst oldu. Þimdi UBP'nin yeni Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu tüm toplumumuzla dalga geçercesine "KKTC ekonomisi hiç bu kadar iyi olmadý" diyor ya, sokaða atýlan KTHY çalýþanlarý kimbilir ne hissediyorlar bunu duyunca... Tasavvur edin... Toplumda sanki çok saðlýklý insan kalmýþ gibi, Hassipoðlu onlarýn sinir sistemine de dokunarak onlarý da hasta edecek... Maaþlar kýrpýlmýþ... Emekliler vergilendirilmiþ maaþ mafiþ... Hayat pahalýlýðý ödeneði yok... KDV tavana vurmuþ... Feryat etmeyen yok... Ýflas bayraðýný çeken çekene... Ve KKTC ekonomisi hiç bu kadar iyi olmamýþ ha... Ne diyorsun sen... * KTHY çalýþanlarýnýn derdi büyük... Yalnýz sokaða atýlmakla kalmamýþlar, bir kazýk daha gelmiþ baþka bir yerden... Borçlarýna karþýlýk maaþlarýndan kesilen ve Hay-Koop'a yatýrýldýðý söylenen paralar vardý ya, onlar da uçmuþ... Ne zaman ortaya çýkmýþ bu? Hay-Koop, çalýþanlarýn ödenmiþ sandýklarý borçlarýný yeniden onlardan tahsil etmeye kalkýnca... Az buz bir para deðil bugüne dek maaþlardan kesilen paralar... 1 milyon dolarý aþýyor... Nerde bu para? Kayýp! Ortada yok! * Polis soruþturma baþlatmýþ... Ama soruþturmasý tamam deðil... Birileri yine koruma altýnda... Hele de bir yönetim kurulu üyesi bir polis müdürünün yakýnýysa... Maðdurlardan ifade alýyor polis, ama o dönemin KTHY yetkililerinden ifade almýyor... Ki asýl ifadesine baþvurulmasý gereken onlar... Onlar da bilmezse kim bilecek... Genel Müdürlerden ne Bilal Ekþi'den, ne de Selim Altýncýk'tan ifade alýnmýþ... Yönetim Kurulu baþkanlarýnýn ifadelerine de baþvurulmamýþ... Ne Erol Atakan'ýn... Ne Fikret Çavuþoðlu'nun... Fikret Çavuþoðlu yalnýz 2010 Temmuz'unda 173,351,14 TL kesinti yapmýþ çalýþanlardan... Erol Atakan'dan sonra Yönetim Kurulu Baþkanlýðý'na getirilen Çavuþoðlu bilmez mi neler olup bittiðini? Ya Atakan? Bilmez mi? * Çalýþanlarýn avukatý Savaþ Atakan 18 Mart 2010 tarihli bir uyarý yazýsýný Genel Müdür Bilal Ekþi'ye noter huzurunda elden vermiþ, buna yanýt istemiþ, ancak ondan hiçbir yanýt alamamýþ. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Türkay Tokel, çalýþanlardan kesinti yapýlmadýðýný öne sürerek gerçekleri saptýrýyor... Sayýn Bakan bunu söyleyebilmek için polis soruþturmasýnýn tamamlanmasýný bekleyebilirdi en azýndan... * Selim Altýncýk yüksek maaþla önce Genel Müdür Yardýmcýsý olarak atandýðý KTHY'de, daha sonra giderayak Genel Müdür olmuþ, finali de o yapmýþtý. Çok baþarýlý bir bürokrat sayýlýyor herhalde... Bunun için KTHY battýktan sonra onu yine yüksek bir maaþla Rekabet Kurulu üyeliðine atamýþlar... Hayýrlýsý olsun!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Merkel'den Erdoðan'a sert yanýt: Tarih dersi almaya ihtiyacým yok! Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn KKTC konusunda ''Bayan Merkel konuþtuðunu da herhalde unutuyor. Güney Kýbrýs'ý AB'ye almak yanlýþ olmuþtur ifadesini kullanan kendisi. Sizin þansölyeliðinizden önceki dönemini de araþtýrýn'' demesine Almanya'dan sert yanýt geldi. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Almanya Baþbakaný Angela Merkel'in (Kýbrýs sorunu ile ilgili) tarih dersi almaya ihtiyacý olmadýðýný" söyledi. 'ZÝYARETÝN AMACI BÖLÜNMÜÞLÜÐÜ YERÝNDE GÖRMEK' Seibert, "Baþbakan, Kýbrýs'taki görüþmeleri sýrasýnda, her iki toplum için de yaklaþýk 36 yýldýr dezavantajlar yaratan bu can sýkýcý sorununun sadece taraflarýn uzlaþmaya hazýr olma cesaretini göstermesi durumunda çözülebileceðini söyledi. Bu cesareti Türk tarafýndan da Rum tarafýndan da talep etmek lazým. Seibert, "Ziyaretin amacýnýn Kýbrýs'taki bölünmüþlüðü yerinde görmek ve bu sorunun çözümünde geliþmeler saðlamak olduðunu" ifade ederek, "adayý ilgilendiren bazý konularýn ele alýndýðýný, ancak büyük siyasi sorunun çözümü için taraflarýn cesaret ve yaratýcýlýk göstermesinin þart olduðunu" kaydetti. 'ÇÖZÜMÜN ÖNEMÝNÝ DÝLE GETÝRDÝ' "Almanlar olarak bölünmüþlüðün aþýlabileceðini bildiklerini, Merkel'in, Avrupa ve uluslararasý alanda, sorunun çözülmesinin AB ve NATO iliþkileri açýsýndan da önemli olduðunu dile getirdiðini" belirten Seibert, "Kýbrýs sorununun çözümünü istemek ve çözüm sürecini desteklemek için birçok neden bulunduðunu" söyledi. Seibert, "Baþbakan Merkel, Kýbrýs sorununu her yönüyle ele aldý. Türk ve Rum üniversite öðrencileriyle de görüþtü. Bu sorun dýþarýdan müdahale ile çözülemez. Sadece Kýbrýslýlar tarafýndan çözülebilir" diye konuþtu. 'TÜRK ASKERÝ ADAYIN KUZEYÝNÝ ÝÞGAL ETTÝ' "Merkel'in 1974 yýlýnda Türk askerlerinin adanýn kuzeyini iþgal ettiðini ve Türkiye'den çok Çapa'nýn sýnýrdýþý edilmesine Sýnýr Tanýmayan Gazeteciler Örgütü'nden tepki Merkezi Fransa'da bulunan Sýnýr Tanýmayan Gazeteciler Örgütü, 1991 yýlýndan beri Kuzey Kýbrýs'ta yaþayan gazeteci ve matbaacý Necmettin Çapa'nýn "çalýþma izni 1 ay önce bitti" gerekçesiyle sýnýr dýþý edildiðini yayýnladýðý bildiriyle uluslar arasý basýna duyururken, Kýbrýs Türk yetkililerinin bu tutumunu kýnayarak, sýnýrdýþý kararýný geri çekmeye çaðýrdý. Necmettin Çapa ve ailesinin apar topar sýnýr dýþý edilmesi ile ilgili bir "Gazeteci, 1991 yýlýndan beri yaþadýðý Kuzey Kýbrýs'tan apar topar sýnýr dýþý edildi" baþlýðýyla bildiri yayýnlayan örgüt, olayý dünya basýnýna þöyle duyurdu: Sýnýr Tanýmayan Gazeteciler, gazeteci Necmettin Çapa'nýn dün apar topar Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nden (sadece Türkiye tarafýndan tanýnan de facto devlet) sýnýr dýþý edilmesini esefle karþýlamaktadýr. Kuzey Kýbrýs'ta 1991 yýlýndan beri ikamet eden Kürt kökenli Türk vatandaþý Çapa, tüm ailesi ile birlikte sýnýr dýþý edildi. Sýnýr Tanýmayan Gazeteciler'in elde ettiði bilgiye göre polis Necmettin Çapa'nýn evine dün sabah baskýn yaparak eþi ve iki çocuðunu, Çapa'nýn bir an önce polise görünmemesi halinde sýnýr dýþý edecekleri tehdidinde bulundu. Çapa'nýn eve gelmesi ile ise kendisi ve ailesi tutuklanarak Lefkoþa Polis Müdürlüðü'ne götürüldü. Daha sonra birkaç saat sonra Türkiye'ye hareket edecek olan bir gemiye bindirildikleri öðrenildi. Türk yetkililer, Çapa'nýn çalýþma izninin bir ay önce bitmiþ olmasý nedeniyle sýnýr dýþý edildiðini açýkladý. Sýnýr Tanýmayan Gazeteciler olarak, özellikle de sýnýr dýþý edilmesine neden olarak gösterilen idari konu kendisine bir celpname gönderilerek çözümlenebilecekken, Çapa'nýn tutuklanmasý ve yetkililerin kendisini apar topar sýnýr dýþý etmekte uyguladýðý yöntemleri, büyük bir öfke ile karþýlýyoruz. Kuzey Kýbrýs'ta Afrika, Ortam ve Yeni Çað gibi yayýn organlarýnda yýllarca çalýþan Çapa'ya, sayýda Türk vatandaþýnýn adaya gittiðini bildiðini" kaydeden Seibert, "Baþbakan Kýbrýs'taki durum ile yakýndan ilgileniyor. Uzun vadede Avrupa'da bölünmüþ bir ülke bulunmasý kabul edilemez. Kýbrýslýlar bu durumdan hoþnut olmadýðýný söylüyor. Özellikle de adanýn kuzeyinde yaþayanlar bu durumdan olumsuz etkileniyor. Almanya bu bölünmüþlüðün aþýlabilmesi için her türlü çabayý harcayacaktýr" dedi. DAVUTOÐLU: HAYAL KIRIKLIÐINA UÐRADIK Türkiye Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Almanya Baþbakaný Angela Merkel'in Kýbrýs sorunu ile ilgili son açýklamalarýnýn kendilerinde ciddi bir sükutu hayale yol açtýðýný söyleyerek, "Biz Almanya'nýn oynayabileceði önemli bir rol olduðunu düþünüyoruz. Ama bu önemli rol tek tarafý dinleyerek olmaz, bu rol iki tarafýn da dinlenilmesi ile olabilir" dedi. Suudi Arabistan Dýþiþleri Bakaný Prens Suud El Faysal ile biraraya gelen Davutoðlu, görüþmelerin ardýndan düzenlenen ortak basýn toplantýsýnda konuþtu. gerek Kýbrýs gerekse Türkiye'deki Kürtlerin haklarýyla ilgili yazýlarý nedeniyle bedel ödetilmektedir. Kýbrýslý Türk yetkililer kendisini daha önce 2004 yýlýndan da sýnýr dýþý etme teþebbüsünde bulunmuþlar ancak itirazlar üzerine bunu gerçekleþtirmemiþlerdi. Polisin Çapa'yý, adli sistemi de felce uðratan birkaç günden beri devam eden grevler nedeniyle mahkemeye baþvuramayacaðý bir günde harekete geçtiði görülmektedir. Sýnýr Tanýmayan Gazeteciler, Kýbrýslý Türk yetkilileri, tüm yasal yöntemlerin ihlal edildiði Çapa ile ilgili sýnýr dýþý kararýný iptal etmeye çaðýrýrken, kabul etmesi durumundan ailesi ve kendisinin adaya geri dönüþünü organize edip masraflarýný da karþýlamasý gerektiðini vurgular." ex istence Elvan Levent OLMAYAN SINIRIN DIÞI Dün gazetemizin manþetine giren haber, sizde nasýl bir etki uyandýrdý bilmiyorum ama benim içimi derin bir utanç duygusu kapladý. Neydi manþet? 'Baskýnla Sýnýrdýþý'... Polis apar topar adamýn evine gidiyor ve þöyle diyor eþine: "Kocana haber ver, yoksa seni yalnýz baþýna çocuklarýnla birlikte sýnýrdýþý ettikten sonra, nasýl olsa eþini de bulur ve ardýndan göndeririz." Eþine telefon ediyor kadýn. Adam, çalýþtýðý iþ yerinde, iþini býrakýp, apar topar evine geliyor. Lefkoþa Polis Müdürlüðü'ne götürüyorlar tüm aileyi. Oradan da Maðusa Limaný'na... Oradan da apar topar Türkiye'ye... SINIRDIÞI... Hangi sýnýrýn, hangi dýþý? Dört tarafý deniz, ortasý çatlak- sorma gir haný/ada. Ýki dil, iki din, dört bayrak... Say sýnýrlarý, sayabilirsen... Çýkmaz sokaklarý say... Kaç yolun sonunda bir duvar, bir telörgü ve bir silahlý asker çýkar karþýna, say... Kaçakçýlarý, katilleri, tecavüzcüleri, kadýn tüccarlarýný, soyguncularý, dolandýrýcýlarý... Bir gecede sabaha kadar, mahallede soyulmadýk ev býrakmayanlarý say... Say sayabilirsen... Ve cevap ver sonra, kaç katil, kaç soyguncu, kaç tecavüzcü SINIRDIÞI edildi bugüne kadar? Cevap ver, verebilirsen eðer... Güvenliði, bütün ahlaki deðerleri, kültürü, kimliði YOK sayýlarak, yaþamak zorunda býrakýlan bir toplumun, bedenini satmak zorunda býrakýlan bir kadýndan ne farký var, söyleyin... Katilini de seveceksin, hýrsýzýný da... Tecavüzcüsünü de baðrýna basacaksýn, dolandýrýcýsýný da... Peki ya sonra? Sonra, bu iþin kanunu yasasý var, deðil mi? Necmettin Çapa ailesiyle birlikte apar topar sýnýrdýþý edildi. Kimdir Necmettin Çapa? Yirmi yýldýr KKTC'de yaþan bir Kürt. Dürüst bir þekilde, matbaacýlýk yaparak hayatýný kazanan... Eþiyle birlikte iki çocuðuna bir gelecek vermeye uðraþan bir insan... Bir katil deðil... Bir tecavüzcü, hýrsýz, dolandýrýcý, deðil. Bir suçlu deðil, Necmettin Çapa. Belki de tek SUÇU gazetemiz 'Afrika'da yazýlar yazmak oldu. Yoksa, yirmi yýldýr bu ülkede emek veren bir insanýn, çalýþma izninin bitiþ süresinin üzerinden bir ay geçer geçmez, evine baskýn yapýlarak, ailesiyle birlikte apar topar sýnýr dýþý edilmesini izah ediniz, edebilirseniz eðer... Normal þartlarda, avukatý ara emri alabilirdi en azýndan... Ne var ki, mahkemelerde grev olduðundan, ara emri de alýnamamýþ... Ne tesadüf, deðil mi? Týpký, milyarlýk elektrik faturasýný aylarca ödemeyenlerin kýlýna dokunmayýp, üç kuruþluk elektrik borcu olanlarýn elektriðini hemen kestikleri gibi... Ayný ayak izleri... Ayný el yazýsý var bu 'emirname'lerin altýnda... Ýnsanlýk... Bu düzende 'insanlýk' aramak, 'gece kulüpleri'nde insanlýk aramaya benzer... Kimlikleriyle birlikte, geriye kalan tüm haklarý ellerinden alýnarak pazarlanan kadýnlarýn da gözünün yaþýna bakmýyorlar... Burasý, 'gece kulüpleri'nin 'yaygýn' olduðu bir yer deðil. Burasý, kocaman bir 'GECE KULÜBÜ'... 'Uslu' durmazsanýz SINIRDIÞI edilirsiniz. Þimdi, KKTC'ye hoþgeldiniz... Varlýðýnýzý Türk varlýðýna armaðan ettiniz. Ne mutlu, artýk zincirlerinizden baþka kaybedecek hiçbirþeyiniz yok.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Zorla çektiler bizi bir kavganýn içine Toplumsal varoluþun kalmadý baþka yolu Düþülmez bu noktanýn bir adým gerisine Gürlesin meydanlar öylesine dolu dolu Kalay AKP HÜKÜMETÝNÝN EN SERT EN HAÞÝN BAKANI Devlet Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ AKP Hükümeti'nin en "sert" ve en "haþin" Bakaný. Ýkide birde bir efelenme ki, "tutmayýn beni daðýtýrým" havasýnda. Baðýþ "Türk halkýnýn sabrý tükenmek üzere" diyerek uyarýyor Avrupa Birliði'ni þimdi de... Kýbrýs'la ilgili bir þey sorulmayagörsün, "Kýbrýs konusunda biz elimizden geleni yaptýk" diyor da baþka bir þey demiyor. Sanki Türkiye'nin sivil veya asker farketmez, cümle muktedirlerinin Kýbrýs sorununda bir adým ileriye atýlamasýn diye ellerinden geleni yaptýklarýný görecek þavkýmýz yokmuþ gibi... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik KÖÞESÝ HAZIR... Aslýnda "Bugün nereden çýktý bu 13. maaþ konusu" sorusuna bir cevap arayacaktým... Herkes UBP'nin seçim kazanmak için 13. maaþ konusunu ortaya attýðýný söyledi ama gerçek hiç de öyle deðildir... Öðrendiklerimi bu köþede okurlarla paylaþmaya niyetleniyordum... Olmadý... Baþka bir güne kaldý bu konu... Salý öðleden sonra bir arkadaþýmýz aradý. Necmettin Çapa'nýn tutuklandýðýný ve sýnýrdýþý edilmek için polise götürüldüðünü söyledi... Hemen oraya gittik... Necmettin, eþi ve iki küçük çocuðu polis aracýna bindirilmek üzere çýkýþ kapýsýna getirilmekteydi. Polis subayý avluda resim çekilmesinin yasak olduðunu söyledi. Arkadaþýmýz da dýþarýda çekmeye çalýþtý resimlerini... Sarýldýk birbirimize... Gözleri dolu doluydu... Bu þekilde olmasý ona dokunmuþtu... Vedalaþamamýþtý dostlarýyla... Tanýdýklara hep selam yolladý... Þener'e, Faize'ye, Mehmet Levent'e, Kazým'a ve tüm Afrika ailesine... Necmettin'i uzun zamandýr tanýyoruz Afrika ailesi olarak. Önce matbaacý, ardýndan da köþe yazýlarýyla... Matbaacý olarak göreve baþlamasýndan kýsa süre sonra ayrýldý gazetemizden... O civcivli günlerin içiydi... Polisler evine giderek arama yaptýlar, eþini alýp karakola götürdüler... Sorguladýlar... Aslýnda suç unsuru deðildi aradýklarý... Gazetemizi basmak için görev kabul etmesiydi. Necmettin Salý günü çalýþtýðý matbaada baský iþi yapýyordu... Polisler Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn talimatýyla evine baskýn yaptýlar. Eþi ve iki küçük çocuðuna, hazýrlanmalarýný ve sýnýrdýþý edileceklerini söylemiþ polis... Necmettin'i sormuþlar... Evde olmadýðýný öðrenince, eþine, "Onu ara ve gelmesini söyle. Yoksa sizi gönderdikten sonra onu da yakalayýp göndeririz" demiþler. Eþi Necmettin'i arayýp durumu anlatýnca, matbaa makinesinin üzerindeki baský iþlerini býrakan Çapa evine koþmuþ... Evinin kapýsýnda polisler tarafýndan karþýlanmýþ... Oradan da Lefkoþa Polis Müdürlüðü'ne götürülmüþ. Durumu öðrenen dostlarý konuyu avukatlarýna aktarmýþlar. Kararýn durdurulabilmesi için ara emri alma þanslarý olmadý... Çünkü mahkemeler grevdeydi... Ýþlem yapýlamazdý... Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn o günü seçmesi çok bilinçli bir iþ deðil mi? Memleket tecavüzcüden, hýrsýzdan, gaspçýdan, dolandýrýcýdan geçilmiyor... Çeteler adam vuruyor, adam yaralýyor, haraç alýyor... Çoðu kaçak ve yerleri de belli, ama onlara kimse dokunamýyor... Necmettin ise düþüncesini dile getirdi, Kürtlere de Kýbrýslýtürklere de özgürlük istedi diye, eþyalarýný almasýna bile fýrsat verilmeden sýnýrdýþý edildi... Suçu neymiþ? Çalýþma izninin bitmesinin üzerinden geçen yasal süre bir ayý aþmýþ... Çapa'nýn sýnýrdýþý kararý, yýllar önce Bakanlar Kurulu'nun aldýðý bir karardý ve hemen bir iþaretle yürürlüðe kondu... KKTC bir Kürt'ten ve bir "Afrika" yazarýndan kurtuldu sanmasýn... Çapa Akdeniz'in ortasýnda aradý bizi ve "yazýlarýmý bundan sonra Kürdistan'dan göndereceðim" dedi... Köþesi hazýr zaten... KTAMS'tan bir eylem daha n KTAMS, Gelir Ve Vergi Dairesi'nin Lefkoþa Þubesi'ndeki "Tahsisat Þubesi Ve Kamu Alacaklarý Takibi" biriminde 15 dakikalýk iþ býrakma eylemi yaptý... Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS), Maliye Bakanlýðý'na baðlý Gelir ve Vergi Dairesi'nin Lefkoþa Þubesi'ndeki "Tahsisat Þubesi ve Kamu Alacaklarý Takibi" biriminde dün 15 dakikalýk iþ býrakma eylemi yaptý. KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan burada yaptýðý açýklamada, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) 20 aydýr sorunlarý çözer gibi yapmanýn ötesinde hiçbir þey üretmediðini savunarak, bunun en güzel örneðinin bugün 15 dakika iþ býrakýlan "Tahsisat Þubesi ve Kamu Alacaklarý Takibi" birimi olduðunu öne sürdü. Kaptan, bu birimdeki sorunlarýn köklü çözümü için hükümete Cuma gününe kadar süre tanýdýklarýný belirterek, sorunlarýn çözümü konusunda adým atýlmadýðý taktirde Cuma gününden itibaren her türlü eyleme hazýr olunmasýný istedi. Kaptan, hükümetin 20 aydýr sadece tribünlere oynadýðýný, devletin kamu alacaklarýný tahsil etme yetkisiyle donatýlan böyle bir birimdeki sorunlarýn bile yaþama getirilmekten uzak olduðunu iddia etti. Ahmet Kaptan, "kamuda olumlu hiçbir adým atmayan" UBP Hükümeti'nin durumuna dikkat çekmek için bugün 15 dakikalýk iþ býrakma eylemi yapýldýðýný ifade ederek, burada yapýlan iþ ve yaþanan sorunlarla ilgili teknik bilginin KTAMS Genel Sekreteri Ýbrahim Gencal tarafýndan verileceðini kaydetti. GENCAL Sendika adýna hazýrlanan basýn bildirisini okuyan ve birimin çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren KTAMS Genel Sekreteri Ýbrahim Gencal ise, "UBP'nin hükümete geldikten sonra kamuda reform yapacaðý iddialarýyla kamuda verimlilik söylemlerinin yalana dayalý olduðunun ortaya çýktýðýný" ileri sürerek, Gelir ve Vergi Dairesi'nin Lefkoþa Þubesi'ndeki "Tahsisat Þubesi ve Kamu Alacaklarý Takibi" biriminde yaþananlarýn buna en iyi örnek olduðunu savundu. Gencal, birimde yaþanan olumsuzluklarýn çalýþanlarýn motivasyonunu azaltarak verimliliðini etkilediðini kaydederek, "Bundan dolayý da vatandaþa verilen hizmetin aksamasýna neden olmaktadýr" dedi. Ýbrahim Gencal, yaþanan sorunlarýn þube amiri ve birim sorumlusu tarafýndan 2010 yýlýnýn içinde beþ kez yazýlý olarak daire müdürlüðüne aktarýlmasýna karþýn, bugüne kadar hiçbir olumlu adýmýn atýlmadýðý gibi çalýþanlara baský uygulandýðýný iddia etti. "Bu birimde çalýþan üyelerimiz, artan iþ yoðunluðu ve yetersiz personel ve araç gereçten dolayý her gün geç saatlere kadar çalýþmak zorunda kalmaktadýrlar" diyen Gencal, birimin para tahsil edilen bir vezne olmasýndan dolayý da zaman zaman açýklar verdiði ve verilen açýklarýn personelin kendi cebinden kapatýlmasýnýn istendiðini savundu. Ýbrahim Gencal, olumsuz çalýþma koþullarý soncu vatandaþa yeterli hizmetin verilemediðine, bunun da þikayetlere neden olduðuna iþaret ederek, sürecin çalýþanlarýn hiçbir sosyal haklarýnýn kalmamasý yanýnda yoðun stres yaþamasýna neden olduðunu öne sürdü. Gencal, burada çalýþan beþ personelin para tahsili karþýlýðýnda 2010 yýlýnda toplam 15 bin makbuz kestiðini, bunun kiþi baþýna 4 bin 500 ile 5 bin makbuz demek olduðunu ifade ederek, bunun insanlarýn durumunu ortaya koyduðunu kaydetti. Firari her yerde aranýyor! Polis, Daðcý'yý görenlerin en yakýn polis karakoluna bildirmelerini istedi... Polis, cezaevi firarisi Erdal Daðcý'yý arama çalýþmalarýný sürdürüyor. Hýrsýzlýk suçundan Merkezi Cezaevi'nde mahkumiyetini çekmekte olan Erdal Daðcý, 7 Ocak'ta Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý'nda temizlik yaparken firar etmiþti. Polis, firari mahkumu gören vatandaþlardan en yakýn polis karakoluna bilgi vermelerini istedi boylarýnda ve siyah saçlý olan 38 yaþýndaki Erdal Daðcý'yý gören vatandaþlarýn numaralý telefona da bilgi verebilecekleri kaydedildi. Daðcý, çeþitli hýrsýzlýk suçlarýndan dolayý 2009 yýlýnda 7 yýl hapse mahkum olmuþtu. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ZÝNCÝRLERÝMÝZDEN BAÞKA KAYBEDECEK NEYÝMÝZ KALDI KÝ? Hür-Ýþ Federasyonu'nun da toplantýyý ta baþýndan terketmesinden sonra hükümet iyiden iyiye yalnýz kaldý. Sadece Ticaret Odasý, Mücahitler Derneði ve TMT Derneði var yanýnda. Serdar Denktaþ ve Mehmet Özkardaþ'ý saymazsak tabii. Gerçi onlar Ankara'nýn dayattýðý sözde ekonomik paketin UBP hükümeti tarafýndan aynen uygulanmasýna karþý çýktýklarýný söylüyorlar ama, paketi dayatan Ankara'ya lâf söylenmesini de nedense hiç onaylamýyorlar. Bu nedenle Sendikal Plâtformun TC Yardým Heyeti önündeki eylemde açtýðý "Arif hocanýn dediðinden" pankartýný da beðenmediklerini açýklamýþlardý. Hem pakete karþý çýkacaksýn... Hem de paketi sana dayatmakta sonuna kadar ýsrar eden Ankara'ya "Arif hocanýn dediðinden" denmesini anlayamadýðýný açýklayacaksýn. Olmaz beyler... Sizinki pakete karþý çýkmak deðil zaten. Acizlik, korkaklýk ve boyun eðmenin bir baþka þeklidir. Ve bu da ne paketi dayatanlarý, ne de uygulayanlarý hiç rahatsýz etmemektedir. Mücahitler Derneði de pakete karþý çýkmayý Türkiye karþýtlýðý sayýyor. Ve bunu þiddetle kýnadýðýný söylüyor. Ama bu sadece yönetim kurulunun görüþü. Üyelerin, Sendikal Platformun eylemlerini tamamen desteklediði söyleniyor. Yani taban herþeyin farkýnda ve doðru yolda. Kendi maaþlarýndan ne kadar kesinti yapýlacaðý konusunda uzlaþamayan, makam tahsisatlarýný bile vergiden muaf tutan, bununla da kalmayýp emekliliklerine ilâve edilmesini garanti altýna alanlara kimse inanmýyor artýk. "Diyelim ki paketi geri çektik, parayý nerden bulacaðýz" diye soruyorlar sendikalara... Çok yazdýk þimdiye kadar... Bir daha yazalým... -Devletin alacaklarýna sahip çýkýn, devlet bankalarýndan verilip de geri dönmeyen trilyonlarýn tahsilini saðlayýn. -Kayýtdýþýlýðý önleyerek, ekonomiyi kayýt altýna alýn. -Vergi kaçakçýlýðýný önleyin. -Halkýn, Türkiye bankalarýna aktarýlan milyarlarca liralýk mevduatlarý ülkeye geri getirip KKTC ekonomisine kanalize edin. -Kumarhane ve gece kulüplerinin vergilerini artýrýn; bunlarýn KKTC ekonomisinin lokomotifi olduðunu gözden uzak tutmayýn. -Ekonomi en azýndan düzlüðe çýkana kadar o "çok yararlý temaslar" yaptýðýnýz, ama bugüne kadar toplum olarak en küçük bir yararýný görmediðimiz bütün yurt dýþý gezilerinizi iptal edin. -Artýk hiçbir heyecan yaratmayan, aksine milleti daha beter öfke, stres ve isyana sokan milli bayram törenlerinizde hatýrý sayýlýr tasarrufa gidin. -Tüm örtülü ödenekleri kaldýrýn. Daha yazalým mý? Bunlar ilk aklýmýza gelenler. Yok siz ille de Ankara'nýn paketi diyorsanýz... Size söylenecek tek bir söz vardýr. "Paketi geri çekersek parayý nerden bulacaðýz?" sorusunu sormaya zerre kadar hakkýnýz yoktur. Bu soru size sýðýnak olamaz. Sendikal Platformun eylemleri sürüyor. Ýlk kez bu kadar kararlýlýk var. Süresiz grevlerin yayýlarak devam edeceði ve olasý yasaklara da uyulmayacaðý vurgulanýyor. Öyle bir noktadayýz ki bir santim geriye dönüþ, toplum olarak intiharýmýz demektir. Bizi adam yerine koymayanlara "Arif hocanýn dediðinden" demenin tam zamanýdýr. Bedeli ne olursa olsun. Zincirlerimizden baþka kaybedecek neyimiz kaldý ki?

5 13 Ocak 2011 Perþembe 5 Þaziye nin Görüþü: Bütün sokaklarýný dolaþtým baþkentin, bir CTP'li bile göremedim. Hani sokaða inmiþlerdi Yoksa tekrar köþelerine mi çekildiler... * DP'li gençler hükümeti Dr. Küçük'e þikayet etmiþ. - Dikilitaþ'a gitmekten daha mantýklý! *Maliye Bakaný Tatar, matbaacýlarla iþbirliði yapýlacaðýný söylemiþ. - Aman tanrým Yoksa para mý basýyoruz?! *13. maaþ bu ay ödenecekmiþ. - Tam da adý gibi olacak ödenirse. 13. maaþ, 13. ayda ödenmiþ olacak!.. * Gittikçe çoðalan dilencilerin engellenmesinde polis yetersiz kalýyormuþ. - Yok yok, yetersizlikten olamaz Olsa olsa ilgisizlikten olur. * TKÖD Baþkaný Avcý; devletin her vatandaþýn adresini bilmesi gerektiðini iddia etmiþ. - Biliyor zaten Mersin-10. Ve bu kadarý da devlete yetiyor. Hükümet ve Sendikalar Platformu arasýndaki görüþmeler tam bir düello þeklinde geçti. Her iki taraf da, basýnýn önünde, eteðindeki taþlarý döktü. Toplantýdan sonuç alýnamadý. Hem hükümet üyelerinin, hem de sendika liderlerinin amansýz saldýrýsýna uðrayan BAÐCI KOMADA Tarafsýz gözlemciler "Bunlarýn zaten üzüm yemek gibi bir niyeti yoktu" dedi. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI KURUÞA KURÞUN ATAN HÜKÜMETÝN HOVARDALIÐI Bu hükümet.. Hiç eli titremeden, çalýþanýn maaþýný týrpanladý. Bu hükümet.. Hiç vicdaný sýzlamadan elini emeklinin cebine daldýrdý. Bu hükümet.. Hiç gözünü kýrpmadan zam seferberliði baþlattý. Bu hükümet Vatandaþ ile alay edercesine hayat pahalýlýðý ödeneðini dondurdu. Bu hükümet Ýthal mallardaki KDV oranýný aþaðýya çekip, üreticinin boðazýna basmakta hiiiç sakýnca görmedi, Bu hükümet.. Kamu görevlilerinin hakký olan 13. maaþlarý hala daha ödeyemeyiþini kendine onur ve gurur meselesi yapmadý, kendine dert etmedi Bu hükümet Hiç sýkýlmadan Ýnsanlarý kör ve aptal yerine koyarak yargýya müdahaleye çalýþtý. Hala daha da çalýþýyor. Bu hükümet Her aðzýný açtýðýnda ülkede kriz olduðunu söyledi. Bu hükümet Her fýrsatta kemerleri sýkmak gerektiðinden bahsetti. Bu hükümet Önüne çýkan her fýrsatta, ülkede kaynak sýkýntýsý çekildiðini anlattý. Bu hükümet Kimi gördüyse Kime rastladýysa Kimin yanýna yanaþtýysa Hepsine kaynak arayýþýnda olduðundan bahsetti. Ve bu hükümet, kendisini öylesine acýndýrdý ki, görenler, duyanlar kuruþa kurþun attýðýný sandý. Sýfýrý tüketmiþ.. Çaresiz kalmýþ Kasalarýnda farelerin cirit attýðý bir hükümet ne yapar? Doðal olarak yeni kaynak arayýþýna giriþir Bu bizim hükümet böyle mi yaptý.? Yooo Bu bizim hükümet tam tersini yaptý. Kumarhanelere kesilebilecek para cezalarýný düþürmeye kalkýþtý. Gökten tanrýyý indirse, böyle bir hükümetin samimiyetine güvenir, böyle bir hükümet ile düzlüðe çýkabileceðinize inanýr mýsýnýz artýk?! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Merkel'in Kuzey'e geçmemesi iyi oldu. Burnumuzu kapamak zorunda kalacaktýk. Výcýk výcýk "Rum Yanlýsý" kokuyordu! Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu AKDENÝZ'DE BÝR YAZ GÜNÜ... (Ýstanbul)- Soðuk geçen günlerde insan Temmuz'un sýcaklýðýný hayal eder. Bir sahil kasabasýnda mesela bira içerken veya deniz kýyýsýnda kumlar üzerinde yatarken düþünür kendini. Ne güzel bir duygu deðil mi kumlarda cildinizin güneþ ýþýnlarý ile ufak ufak ýsýnmasý ve vücudunuzun mayýþýp derin uykuya dalmanýz. Kulaðýnýza kadar gelen denizin sesi ile iyice dalarsýnýz rüyalara. Rüyanýzda hep iyi þeyler yaþarsýnýz birileri gelip uyandýrana kadar. Yoksa üçüncü derece yanýk ile uzunca bir süre sürünürsünüz daha sonralarý. Kýbrýs'a resmi ziyarete ilk gelen Alman Baþbakaný Merkel olmuþ. Bu ziyaret Makarios'a iade-i ziyaret içinmiþ bir de. Ýki AB ülkesi baþkanlarý baþbaþa görüþtüler. Görüþme sonunda doðal olarak basýna açýklamalarda bulundular. Açýklamalar sonrasý Recep Tayip Erdoðan'dan mesaj geldi, "Merkel, herhalde Kýbrýs sorununu kendi baþbakanlýðý döneminden itibaren devam eden bir süreç zannediyor. Kýbrýs sorununun geçmiþini bilmiyor." Oysa ki Merkel, "Rumlar Kýbrýs sorununun çözümü için çok adým atýyor ama Türk tarafýnýn cevap vermediðini görüyoruz. Türkiye Baþbakaný ve bakanlarýna bunlarý söyleyeceðim" diyerek AB üyesi Kýbrýs'ýn bugünkü durumu ile ilgili bir yorum yaptý Geçmiþte elbette ki hatalar yapýldý. Kýbrýs'ta hatalar yapýlýrken biz oradaydýk ve yaþadýk o günleri. Karanlýk gecelerimiz çoktu... Dolaplarýmýzda modanýn elbiseler yerine Türkiye'den gönderilen modasý geçmiþ Tomson ve Piyade tüfekleri ile çok uyuduk. Ayakkabýlarý çýkartmadan birkaç gün dolaþtýðýmý bilirim. Ve bahçemizde kum torbalarý vardý. Göçmen olduk. Bir baltaya sahip olamadýk. Geçmiþi ne Merkel bilebilir, ne de Recep Tayyip Erdoðan. Belgelerde yazýlýdýr ne varsa. Ancak belgeler birer kaðýt parçasý. Korkutmaz insaný. Biz korkuyu yaþadýk. Ve en sonunda anladýk ki Yanlýþ yaptýk. Bu yanlýþýn doðrusu ne? Sendikalar birkaç gündür grevdelerse eðer, ülkede bir þeyler yanlýþ gidiyor demektir. Ve yanlýþlar dizisi insanlarý sokaklara dökmüþse bu yanlýþlarýn bir sebebi vardýr demektir. Belgelere yazýlacak bugün yaþadýklarýmýz ve uzunca bir süre sonra belgeler açýldýðýnda Ýþte o zaman, eskilerde yapýlan yanlýþlar görülebilecek. Biz kimin yanlýþ yaptýðýný biliyoruz. Yaþadýk çünkü o günleri. Kýbrýs'ta her þey yanlýþtý. Kýbrýs halkýnýn toplumlara bölünmesi durup dururken olmadý. Halklarýn birbirlerine düþman gibi bakmasý kurguydu. Bu kurguyu birileri planladý, biz hata yaparak uyguladýk. Yeni bir dönemeçteyiz þimdi... Görünen bu... Tarih dersine ihtiyacýmýz yok demiþ Almanlar Erdoðan'ýn açýklamasýndan sonra. Ocak ayýnýn ortasýndayýz neredeyse. Hava soðuk mu soðuk. Ha yaðdý, ha yaðacak gökyüzü. Sabahýn ilk saatlerinde camlarda buz, çaydanlýklardan az sonra içilecek çayýn buharý yükseliyor. Gözlerde, açmasý þiddetle arzulanan dikenli gülerin tomurcuksuz dallarý. Ve akýllarda þimdi bir Temmuz günü Akdeniz'de deniz kýyýsýnda olma hayali.

6 AYNA Musa Özmusaoðlu GÜNLÜK KDV ZAMLAR VE HAHOMÝLYA Uzman ekonomistlerin tespitlerine göre, yeni KDV Yasasýyla Maliye Bakaný Tatar, bütçedeki gelirini artýrma politikasý ile hareket etmektedir. Bir yandan KDV oranlarý artýrýlýr, emekli maaþlarý vergilendirilip çalýþanlarýn aylýk maaþlarýndaki vergi muafiyetleri düþürülürken, diðer yandan hemen hemen tüm tüketim mallarýna uyguladýðý fiyat artýþlarý ile KKTC'de yaþayanlarýn hayatýný cehennem azabýna döndürmektedir. Bunun doðal sonucu olarak, tüketicinin alým gücü nerdeyse sýfýr ile çarpýlýr duruma geliyor. Hal böyle olunca da esnaf, üretici, tüketici, iþçi, memur herkes bu olumsuzluktan nasibini alýyor. Neymiþ efendim: Bütçeyi düzlüðe çýkarmak. Peki bunun bir diðer adý, "Kaþ yapayým derken göz çýkarmak" deðil midir? Bütün bu tedbirler vatandaþý Güney'e yönlendirmeyecek mi? Polisiye tedbirlerle, Güney'e kayan ve bundan sonra da kayacak olan alýþveriþleri engelleyebilir misiniz? Hükümet "Bütçeyi kurtarayým" derken toplumsal varoluþu tehlikeye atmýyor mu? Yoksa, olasý bir çözümde -nasýl olursa olsun- Kýbrýs Türkü'nü "Evet!" dedirtecek bir plânýn parçasý mý tüm bunlar? Esnaf diyor ki: Yeni yýlda hükümetten, çarþýyý ucuzlatacak bir jest bekliyorduk. Aha KDV oranlarý deðiþti. Bundan güzel jest mi olur? Bir diðer esnaf ise: Hükümet, KDV fiyatlarýný düþüreceðine yükseltiyor. Bu durumda Güney Kýbrýs'la nasýl rekabet edeceðiz? Bir diðeri: Bize yansýyan zamlarý, biz de müþteriye yansýtacaðýz. Peki o zaman ne olacak? Kalan üç beþ müþteri de Rum tarafýna kaçmayacak mý? Bugün sabah sabah program deðiþtirecek diye yazar kasa servis parasý olarak 40 TL ödedik. Yemeden, içmeden, siftah yapmadan. Bu rezillikten baþka bir þey deðil... Evet, bu haklý þikâyetler uzadýkça uzuyor. Pazartesi günkü Kýbrýs gazetesinin ve 7. sayfalarý bu tür þikâyetlerle dolu. Þimdi sormak gerekmez mi bu arkadaþlara: -Esnaf kardeþlerim, bu belâyý baþýmýza sararken esnafýn dörtte üçü UBP'ye destek vermedi mi? Sakýn "Kandýk, vaatlara inandýk" demeyin! Siz çocuk musunuz da kanýyorsunuz? -Ne yapalým? CTP'yi destekledik, o da ayný çýktý. O yüzden UBP'ye döndük, derseniz çok ayýp etmiþ olursunuz. Yani bugün bir seçim olsa bu kez CTP'ye mi güç vereceksiniz? Denenmemiþ, verdiði sözü tutan hiç mi parti kalmadý? Yanýtýnýzý duyar gibi oluyorum: -Var ama, çok zayýf! Oyumu zayýfa vererek yakamam! O zaman sana söyleyeceðim bir çift söz vardýr: -Oyunu yakma da kendini yak! Sonra da "Ah vah!" ile derdine yan! Esnaf kardeþim, bu sözlerim sadece sana deðil, tüm KKTC halkýnadýr. Hani ne derler: Kýzým sana söylerim gelinim sen anla! Bugün, yani 9 Ocak 2011 sabahleyin gazete almak için uðradýðým gazete bayiine sordum: -Ne haber, gazetelere de zam geldi mi? Bayi cevabý yapýþtýrmada gecikmedi: -Eli kulaðýnda. Matbaa malzemelerinin KDV'si %16 olmuþ. Þaka olsun diye sormuþtum, meðer iþ ciddiymiþ. Bu gidiþle gazete satýþlarý azalacak, belli kiþiler gazete okuyacakmýþ. Ne olacak sanki? Okumazlarsa okumasýnlar! Aha Türkiye gazeteleri ucuz. Hem oralarda bol bol magazin var. TC gazetelerini okursak, kim kimi boðazlýyor, kim kimin ýrzýna geçiyor, kimin eþi, kiminle, kimi aldatýyor, vs, vs... Gerçi bu tür haberler artýk KKTC'de de yaygýn. Ama þimdi bunlarý Kýbrýs gazetelerinde okursak, ülkemizde böyle olaylarýn cereyan etmesinden huzursuz olacaðýz ve strese gireceðiz. Ýyisi mi kulaklarýmýzý KKTC'ye týkayalým, TC'ye bakalým. Zaten sigaraya da okkalý bir zam gelmiþ, herkes sigara bulamýyor. Önceleri stresimizi def etmek için: -Yak bir sigara, boþ ver, diyordu vatandaþ. Þimdi: -Sar bir sigara, boþ ver, diyor ve tütün sarýyor. Yakýnda o da hayal olacak ve bu kez: -Sar bir hahomilya (adaçayý) da boþ ver, diyecek vatandaþ. Nasýl olsa daðlar taþlar hahomilya dolu! Bu gidiþle kafayý yiyeceðiz herhalde sevgili dostlar!.. MÜZAKERELER... YALNIZ 40 DAKÝKA GÖRÜÞTÜLER n Derviþ Eroðlu ile Dimitris Hristofyas dün yeniden biararaya geldi ve ancak 40 dakika görüþtü... Downer, görüþmenin ardýndan yaptýðý açýklamada, Eroðlu'nu iyi, saðlýkta görme ve görüþmeye katýlabilmesinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi ve yeni yýlýn Kýbrýs sorunu açýsýndan da iyi geçmesi temennisinde bulundu. 3 GÖRÜÞME YAPACAK Liderlerin toplantýda "Yönetim ve Güç Paylaþýmý" baþlýðýný görüþtüðünü ve karþýlýklý öneriler sunulduðunu belirten Downer, liderlerin temsilcilerinin gereken hazýrlýðý tamamlayabildikleri takdirde 14 Ocak Cuma günü bir araya geleceðini, ancak her halükarda 19 ve 20 Ocak'ta görüþeceðini belirtti. LÝDERLER 21 OCAK'TA Downer liderlerin 26 Ocak'ta Cenevre'de BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile yer alacak görüþme öncesinde 21 Ocak Cuma günü bir kez daha görüþeceðini kaydetti. CENEVRE... BM'nin Cenevre'de yer alacak görüþmeden beklentisinin sorulmasý üzerine Downer, Cenevre'deki toplantýda, taraflarýn 18 Kasým'da Genel Sekreter Ban'la yapýlan New York görüþmesinden itibaren kaydedilen ilerlemenin Genel Sekreteri'ne aktarmasý ve Ocak ayý sonrasý görüþmelerle ilgili bir planlamanýn yapýlmasýnýn beklendiðini ifade etti. EMEKLÝLERLE ÝLGÝLÝ KARAR BUGÜN Kamuoyunda "Emekli Maaþlarýndan Vergi Kesintisi" olarak bilinen, emekli maaþlarýndan vergi kesilmesini getiren ve çalýþanlarýn vergilerinde de düzenlemeler yapan Gelir Vergisi (Deðiþiklik No:2) ile Emeklilik (Deðiþiklik) yasalarý aleyhine açýlan davanýn kararý bugün Anayasa Mahkemesi'nde okunacak. Eylül 2010'da Emekli Dernekleri Eþgüdüm Komitesi, Sendikal Platform, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) tarafýndan ayrý ayrý açýlan ancak tek dava halinde görüþülmesine karar verilen davanýn kararý saat 09.30'da okunacak. Emekli Dernekleri Eþgüdüm Komitesi konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, on binlerce emekli ailesinin sonucu sabýrsýzlýkla beklediði ifade edilerek, Anayasa Mahkemesi kararýnýn emekli lehine sonuçlanacaðýna inanç belirtildi ve örgütlerin bugün tüm yetkili organlarýyla mahkemede olacaðý kaydedildi. TEL-SEN GÝRNE ÝLE GÜZELYURT VEZNELERÝNDE GREVDE Telekomünikasyon Dairesi'nde örgütlü Kýbrýs Türk Telekomünikasyon Çalýþanlarý Sendikasý (TEL-SEN), dairenin "yeniden yapýlandýrma" adýyla þirketleþtirilmesine veya özelleþtirilmesine yönelik giriþimlere karþý sürdürdüðü eylemlere bir yenisini ekleyerek dün Girne ve Güzelyurt veznelerinde grev yapýyor. Grevler, bugün de Lefkoþa ve Gazimaðusa Telekomünikasyon Dairesi veznelerinde devam edecek. TEL-SEN Baþkaný Tamay Soysan grevle ilgili açýklamasýnda, Telekomünikasyon Dairesi'nin "yeniden yapýlanma" adýyla özelleþtirilmesine karþý mücadelenin süreceðini kaydetti.dairenin özelleþtirilme veya þirketleþtirilmesini kabul etmeyeceklerini, konuyla ilgili aralýk ayýnda bakanlýða çözüm önerisi sunduklarýný anlatan Soysan, "Özerk bir Telekomünikasyon Dairesi yaratýlmasýný" içeren öneriye hala yanýt beklediklerini, sözkonusu önerinin altýný bakanlýk ile birlikte doldurmaya hazýr olduklarýný kaydetti. URBANCÝC'TEN EROÐLU'NA ÇÝÇEK Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, ABD'nin Güney Kýbrýs Büyükelçisi Frank Urbancic'i kabul etti. Cumhurbaþkanlýðý'nda dün saat 15.00'de gerçekleþtirilen kabul sýrasýnda Büyükelçi Urbancic'in Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'na geçmiþ olsun dileklerini ileterek çiçek takdim ettiði öðrenildi. Görüþmeyle ilgili herhangi bir açýklama yapýlmadý. TÜRKÝYE'DE AKADEMÝK CAMÝANIN "PORNO"YLA ÝMTÝHANI Bilgi Üniversitesi öðrencisi Deniz Özgün bitirme tezini "porno" üzerine yapýnca Türkiye'nin akademik camiasýnda yaygara koptu. Sadece üniversitelerin paralý veya parasýz "özgür" olmadýklarý deðil, akademik ortamda yetkiyi ellerinde tutanlarýn kurduklarý statükonun devletten beter olduðu da ortaya çýktý... Deniz Özgün de zaten, "Öyle bir þey yapayým ki; akademik özgürlüðün sýnýrlarýný göreyim istedim" diyordu. Akademik özgürlüðün sýnýrlarý gerçekten görüldü. Özgürlüðü sorgulamak da neyin nesiydi. Bir öðrenciye mi kalmýþtý bu özgürlüðü sorgulamak. Ermeni Konferansý'na öncülük edebilmiþ olan Bilgi Üniversitesi "porno"da tökezliyordu böylece. Üniversitelerin demokratikleþtirilmesini, YÖK'ün kalkmasýný isteyen akademisyenler bile ahlakçý bakýyordu mevzuya. Feministler 'kadýn vücudunun sömürüsü' diyordu da baþka bir þey demiyordu. Herkesin üzerinde uzlaþtýðý özgürlük tarifi "Her þeyin bir sýnýrý olmalý" þeklindeydi. Her þeyin bir sýnýrý olabilirdi de, tek yasaklarýn olamazdý galiba... HASÝPOÐLU UBP'nin yeni Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu ilk demecini patlatmýþ... "KKTC ekonomisi hiç olmadýðý kadar iyi" diyor. Týmarhanedeki adam söylese hiç þaþmazdýk! KULE VE SARAY Merkel'in sözlerine tepki gösteren Derviþ Eroðlu, "Kuleden bakarak yorum olmaz" dedi. Tabii olmaz... Silihtar sarayýndan bakmadan asla olmaz! WANTED Cezaevinden firar eden Erdal Daðcý'yý hala yakalayamamýþ polis. Boyacý Rauf dayýya da sordular mý acaba? KARAR BUGÜN Emeklilerle ilgili karar bugün Anayasa Mahkemesi'nde okunacak. Bakalým mahkeme Ankara'nýn kararýný iptal etme cesaretini gösterebilecek mi? ORDA BÝR KÖY VAR Hristofyas Merkel'e damdan bakarken, kuzeydeki Digomo köyünü göstermiþ ve 'Ýþte o benim köyüm' demiþ... Orda bir köy var uzakta... O köy bizim deðil Hristofyas'ýn imiþ meðer... Týrnak... "Bu ülkede kurtuluþu top yekün deðil de parçacýk parçacýk saðlayacaðýný sananlar çok yanýlýyor. Canavar bugün belki size dokunmaz ama diðerlerini yiyip de semirdiðinde ve karný acýktýðýnda sizi de yiyecektir... Ýþte þimdi UBP Hükümeti'nin yaptýðý budur." Ali BATURAY (Kýbrýs) "Burada tespit edilmesi gereken þudur ki, bir hükümet ve bütçe sorunundan öte gerçek anlamda bir varoluþ sorunudur. Ve varoluþ kasadaki parayla, bu paranýn daha iyi paylaþtýrýlmasýyla gerçekleþmeyecek." Aysu Basri AKTER (Yenidüzen) "Bu millet, 1943'te 2. Dünya Savaþý sürerken, sendika kurup, Ýngiliz'e hava alaný inþaatýnda grev yapmýþ millettir, bilesiniz Dünya imparatorluðundan korkmadý, kimseden de korkmaz Babasýndan bile korkmaz " Nazým BERATLI (Star) "TC-KKTC arasýndaki iliþkiler anayavru temelinde ele alýndýðýndan bugün geldiðimiz çýkmazý ve sivil toplum örgütlerinin isyanýný anlamak daha kolay olmaktadýr. KKTC eðer tüm kurumlarýyla eþit ve egemen bir devlet ise, anayavru iliþkileri temelinden çýkmalýdýr. O zaman iliþkilerin rayýna oturmasý mümkün olabilecektir. Deðilsek, yok oluþa giden yol hýzlanacaktýr." Ergül EKÝCÝ (Halkýn Sesi) Günün Kahramaný ANGELA MERKEL Alman Baþbakaný Angela Merkel'in Kýbrýs ziyaretinde söyledikleri tam bir þok etkisi yarattý Türkiye ve KKTC'de... Merkel'e saldýran saldýrana... Herkes açmýþ aðzýný yummuþ gözünü... Milliyetçi cephemizden bir þey söylemeyen kalmamýþ galiba... Almanya bugüne kadar Türkiye'nin yanýndaydý. Hatta Merkel, "AB, sorunu çözülmemiþ olan Kýbrýs'ý üyeliðe almakla hata etti" demiþti. O sýralarda Merkel'e alkýþ tutanlar ona küfrediyorlar þimdi. Ancak bu tepkiler þimdilik geriletmiyor Almanya'yý... Daha da sertleþtiriyor hatta. Dün Merkel'den sert bir yanýt gelmiþ Erdoðan'a... "Benim tarih dersine ihtiyacým yok" diyor. Angel þeytan deðil, melek demek.

7 13 Ocak 2011 Perþembe 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI SENDÝKAL PLATFORM'UN GREVÝ DEVAM EDÝYOR Sendikal Platform'un "yýkým paketi" olarak tanýmladýðý uygulama, yasa deðiþikliði ve yasa gücündeki kararnamelere karþý Lefkoþa Tapu Dairesi, Mahkemeler, Atatürk ile Arabahmet ilkokullarýyla Demokrasi Ortaokulu ve Atatürk Öðretmen Akademisi'nde (AÖA) önceki gün baþlattýðý süresiz grev devam ediyor. Sendikal Platform Eylem Komitesi, önceki gün öðleden sonra yaptýðý toplantýda, grevi deðerlendirerek, bugün muhalefetteki tüm siyasi partileri; Cuma günü ise tüm sivil toplum örgütlerini toplantýya davet etme kararý almýþtý. Eylem Komitesi Sözcüsü, Kýbrýs Türk Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (Türk - Sen) Genel Baþkaný Arslan Býçaklý, toplantý sonrasýnda yaptýðý açýklamada, toplantýda alýnan kararlarý kamuoyuna açýklamýþtý. ERDOÐAN HALA "BÝZ EVET DEDÝK, ONLAR HAYIR DEDÝ" DÝYE SAYIKLIYOR TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan, "Sayýn Merkel, herhalde Kýbrýs sorununu kendi baþbakanlýðý döneminden itibaren devam eden bir süreç zannediyor. Kýbrýs sorununun geçmiþini bilmiyor. Halbuki, þu anda anamuhalefet partisinin geçmiþteki lideriyle bunu görüþme fýrsatýný bulabilseydi Kýbrýs sorununun asýl failinin kimler olduðunu gayet iyi anlardý" dedi. Baþbakan Erdoðan, bir gazetecinin Almanya Baþbakaný Angela Merkel'in Kýbrýs'la ilgili açýklamalarýný sormasý üzerine þu deðerlendirmeyi yaptý: "Özellikle bir þeyin altýný çizmem lazým. Sayýn Merkel, herhalde Kýbrýs sorununu kendi baþbakanlýðý döneminden itibaren devam eden bir süreç zannediyor. Kýbrýs sorununun Býçaklý, toplantýda greve dahil edilecek yeni iþyerlerinin de belirlendiðini ve zamaný geldiðinde bunlarýn da açýklanacaðýný belirtmiþti. Öte yandan Hür Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (Hür - Ýþ) Genel Baþkaný Yakup Latifoðlu, önceki gün hükümet ile görüþmenin kopmasý sonrasýnda federasyonuna baðlý sendikalarýn Cuma günü bir araya gelerek kendi adýmlarýný planlayacaklarýný açýkladý. Latifoðlu, Cuma gününe kadar Hür - Ýþ'e baðlý sendikalarýn kendi iç deðerlendirmelerini yaparak gerekli kararlarý üreteceðini de ifade etti. GREVLERE DEVAM Sendikal Platform'un "yýkým paketi" olarak tanýmladýðý uygulama, yasa deðiþikliði ve yasa gücündeki kararnamelere karþý bazý resmi daireler ve okullarda baþlattýðý süresiz grevler geçmiþini bilmiyor. Halbuki, þu anda anamuhalefet partisinin geçmiþteki lideriyle bunu görüþme fýrsatýný bulabilseydi Kýbrýs sorununun asýl failinin kimler olduðunu gayet iyi anlardý. Bakýnýz biz, Ýsviçre'nin Burgenstock'unda bir toplantý yaptýk. O toplantýda Türkiye'den garantör ülke olarak Baþbakan sýfatýyla bulundum. Cumhurbaþkaným Abdullah Gül Bey, Dýþiþleri Bakaným sýfatýyla oradaydý. Ve Yunanistan tarafýndan garantör olarak Karamanlis vardý. Þu anda ebediyete intikal eden Papadopulos Güney'i temsilen vardý. Kuzey'i temsilen de Mehmet Ali Talat Bey vardý. Bu toplantýda, bizler üç gün boyunca bunu yaparken Sayýn Annan bizim verdiðimiz sözü nasýl yerine getirdiðimizi bizzat teyit etti. Ve Sayýn ESNAF AY SONUNA KADAR YENÝ KDV ORANLI FATURA YAZMAYACAK Esnaf ve Zanaatkârlar Odasý Baþkaný Hürrem Tulga, yeni KDV oranlarýyla yapýlan iþlerin parasýnýn tahsilinin mümkün olmadýðýný savunarak, özellikle matbaacýlarýn faturalarýna yansýtmalarý yasa gereði olan yüzde 16'lýk KDV oranýný müþterilerin ödemediklerini öne sürdü. Tulga yazýlý açýklamasýnda, uyarýlarýna ve tüm açýklamalarýna raðmen yeni KDV oranlarýný hayata geçirme konusunda ýsrarýný sürdüren hükümetin, üretici sektörler baþta olmak üzere tüm sektörleri daha da zora soktuðunu kaydetti. Tulga, "Özellikle matbaacýlarýmýzýn yeni KDV tüzüðüne göre faturalarýna yansýtmalarý yasa gereði olan yüzde 16'lýk KDV oranýný müþterilerimiz, tüketicilerimiz kabul etmemekte, ödeyememekte veya reddetmektedirler" dedi. Bu durumun tüm sektörler için geçerli olduðunu belirten Tulga, müþterinin baþka çareler aradýðýný, yani ithal etmeyi tercih ettiðini, "tahsili mümkün olmayan" KDV oranlarýndan dolayý iþletmelerin sonunun daha büyük bir hýzla geldiðini iddia etti. Tulga, bu durumun tam bir kaosa iþaret olduðunu ve krize kriz katmaktan baþka bir þey olmadýðýný savunarak, "Dolayýsýyla hükümeti bir kez daha yeni KDV oranlarý konusunda uyarýrken, daha fazla çýkmaza girmemek için, yeni oranlarla zaten yazamadýðýmýz faturalarýn ay sonuna kadar yazýlmamasýný kararlaþtýrdýðýmýzý vurgulamak isteriz" dedi. bugün de devam edecek. Sendikal Platform yetkililerinden elde edilen bilgiye göre Lefkoþa Tapu Dairesi, Mahkemeler, Atatürk ile Arabahmet ilkokullarý ile Demokrasi Ortaokulu ve Atatürk Öðretmen Akademisi'nde (AÖA) önceki gün baþlatýlan süresiz grevlere bugün de devam edilecek. Sendikalar 2 günden beri 08:00-11:00 saatleri arasýnda grev uyguluyor. Öte yandan Sendikal Platform çatýsý altýnda bulunan Kýbrýs Türk Telekomünikasyon Çalýþanlarý Sendikasý (Tel-Sen), "Telekomünikasyon Dairesi'nin özelleþtirilmesine ve yeniden yapýlandýrýlmasýna karþý" dün Girne ve Güzelyurt veznelerinde yaptýðý 1 günlük grevin ardýndan, bugün de Lefkoþa ve Maðusa Telekomünikasyon Dairesi veznelerinde 1 günlük grev uygulamasýna gidecek. Annan 'Ben bu iþe girmem' dedi. Ben kendisinden rica ettim, 'Bir kez daha buna girin. Göreceksiniz Türkler Rumlarýn her zaman önünde olacaktýr. Ve bir adým önde olacaðýz.' Ve biz literatüre bir þey soktuk 'win-win' (kazan-kazan) esasýna göre 'gelin bu iþi yapalým' dedik. Burgenstock'ta Rum tarafý çekilmeye karar verdi. Sayýn Annan bana döndü, 'Erdoðan ne diyorsunuz' dedi. Ben de Sayýn Annan'a dedim ki, 'Ben size Davos'ta bir söz verdim. Biz bu iþi bitireceðiz. Bir adým önde olacaðýz. Þimdi burada biz üç gündür çalýþýyoruz. Boþuna mý çalýþtýk? Bunu bitirmek zorundayýz.' Sayýn Annan dedi ki, 'Sayýn Karamanlis kusura bakmayýn, imzalarý atmamýz lazým'. Ve biz o gün orada imzalarý attýk. Bu imzalarda ne vardý? Bu imzalarda Annan Planý'nýn kabulü ile birlikte KKTC'nin de ayný þekilde bu haklardan istifadesi vardý. Neydi bu? Referandum. Ve bu referandumda Güney Kýbrýs, Annan Planý'na 'hayýr' dedi." 'Hayýr' diyen Rumlarý Batý'nýn, AB'ye aldýðýný, KKTC'yi ise cezalandýrdýðýný vurgulayan Erdoðan, halen KKTC'nin cezalandýrýlmaya devam edildiðini söyledi. Güney Kýbrýs'ýn bir hafta içinde AB'ye alýndýðýný ifade eden Erdoðan, þöyle devam etti: "Bir þey daha söylemem lazým. Bayan Merkel þu anda konuþtuðunu da herhalde unutuyor. Þunu söyledi, 'Güney Kýbrýs'ý AB'ye almak yanlýþ olmuþtur' ifadesini de kullanan kendisi. Ama bakýn þimdi Güney Kýbrýs'a bir ziyaret yapýyor ve bu ifadeyi kullanýyor. Ve ben diyorum ki, Sayýn Þansölye siz, sizin þansölyeliðinizden önceki dönemi þöyle bir araþtýrýn, bakýn o zaman neyin ne olduðunu göreceksiniz ve tavsiye ederim Schröder ile de bir çay içsin." ZAMLARDAN ÞÝKAYETÇÝ AMA HÜKÜMETE SÖZ YOK... Telefonla gazetemize 13. maaþla ilgili þikayette bulunan bir vatandaþýmýz zamlara karþý para yetiþtiremediðinden söz etti ama hükümeti suçlamadýðýný söyledi... "Ben Lefkoþa'dan arýyorum. 13. maaþlarla ilgili birþeyler söylemek isterim. Ben de birçok insan gibi maaþlý bir çalýþaným. Geçenlerde arabamýn ruhsatýný yenilemeye gittim. Elektrik borcum bu kez fazla geldi. Bunlarý gününde ödeyemedim. Zamanýnda ödeyemediðim için gecikme zammý ödemek zorundayým. Maaþýmý aldým ama hesabýmý kitabýmý yaparken 13. maaþýmý hesaba katmýþtým. Dara düþtüm... Herþeyi zamladýlar. Benzinden seyrüsefere kadar... Gününde ömdeyemezsek faiz koyarlar... Bu konuda hükümete birþey demiyorum ama olanlar beni bunaltýyor..." HEM EMEKLÝ, HEM DE MÜDÜRLÜK YAPIYOR... Maðusa'dan arayan bir vatandaþýmýz, DAK Müdürlüðü yapan þahsýn hem emekli, hem de müdürlük yaptýðýný söyledi. Vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Ben Maðusa'dan arýyorum. Þikayetim DAK Müdürüyle alakalý. DAK Müdürü Müdür Muavinliði makamýndan emekli olan bir þahýstýr. Yaklaþýk 4000 TL emekli maaþý vardýr. Ve genç insanlar ekonomik kriz var diye iþten atýlýrken Doðu Akdeniz Koleji Müdürü hem emeklidir, hem de müdürlük maaþý almaktadýr.. Çalýþmaktadýr yani... Hani devlet, hani DAÜ Vakfý yöneticileri?" DOKTOR ÖÐRENCÝLERDEN ÞÝKAYETÇÝ... Doktor reçetesi ile gazetemize mektup gönderen bir doktor vatandaþýmýzýn þikayeti de öðrencilerden. Sýnav haftasý öncesi öðrencilerin aldýklarý hastalýk raporlarýna karþý olduðunu yazan doktorun þikayeti þöyle: "Ben bir doktorum. Yalan hastalýk raporu yazmak istemeyen bir doktorum. Liselerde sýnavb haftasý öncesi öðrenciler hastalýk raporlarý almaktadýrlar. Ben yalan rapor vermek istemeyen bir doktorum. Çok yakýn tanýdýklarým, çocuklarý için benden rapor istiyorlar. Vermeyince de kötü oluyorum. Aileleri veya kendilerinin tanýdýk doktoru olan öðrenciler rapor alabiliyorlar. Parayla alanlar da vardýr. Alamayanlar onlara göre maðdur oluyorlar. Okul müdürlerinin karþý çýkmasýna raðmen öðrenciler arasýnda böyle bir eþitsizlik de ortaya çýkýyor. Bana göre okul yönetimi ya sýnav haftasý öncesi öðrencilerin okula gelmelerini serbest býraksýnlar, ya da hastalýk raporlarýný kabul etmesinler..." AHMAK DEÐÝLÝZ... Ýsmi yanýmýzda saklý vatandaþýmýz, gazetemize gönderdiði mektubuna "bir memur" imzasý koydu. Vatandaþýmýzýn mektubu þöyle: "Ben Çarþamba günü grevde olan bir memurdum. Sendikacýlarýn tereddütlerini anlayamýyorum. Bizim olduðumuz yere geldiklerinde ne etliye ne sütlüye dokunmak istemeden grevle ilgili açýklamalarda bulunmaya çalýþtýlar. Ben onlar ayrýldýktan yani yanýmýzdan uzaklaþtýktan sonra arkadaþlarýma kendi dilimle anlatmaya çalýþtým. Daha ikna edici oldum. Sendikacý kardeþlerimiz çekinmesinler açýkça söylesinler söyleyeceklerini... Bugün bilmeyen mi var iþlerin kimin baþýnýn altýndan çýktýðýný? Varsa söylesinler... Bari sendikacýlar olsun bizi ahmak zannetmesinler..." BÝZÝM DUVAR MERKEL "KÖTÜ" KADIN DÖV ONU TÜRKÝYE Bizim Mandra 20 yýldan beri mandrada matbaacýlýk sektöründe çalýþan, çevresinde dürüst, demokrat ve mücadeleci kimliðiyle tanýnan Afrika gazetesi yazarlarýndan Necmettin Çapa'nýn, "çalýþma izninin dolduðu" gerekçesiyle ailesiyle birlikte apar topar sýnýrdýþý edilmesi, mandradaki tüm demokrat güçler arasýnda büyük öfke ve infial yaratýr. Hiç kimse bu haksýz sýnýrdýþý gerekçesini inandýrýcý bulmaz. Herkes Çapa'nýn barýþçý ve demokrat kiþiliði, Afrika gazetesindeki yazýlarý ve nihayet Kürt kökenli oluþu nedeniyle sýnýrdýþý edildiðine inanmaktadýr.

8 8 13 Ocak 2011 Perþembe Her Telden Gülsade SOYKÖK Ýyi hayatýn reçetesi Zelinski nin mutluluk reçetesiyle ayný: Doyum saðlayacak kadar amaç/ Geçinebilecek kadar iþ/ Temel ihtiyaçlara yetecek kadar zenginlik/ Saðlýklý bir akýl/ Yeteri kadar þefkat/ Kendini sevecek kadar özsaygý/ Muhtaç olanlara verecek kadar iyilik duygusu/ Zorluklarla yüz yüze gelecek kadar cesaret/ Sorunlarý çözecek kadar yaratýcýlýk/ Her an gülecek kadar mizah duygusu/ Ýyi bir yarýný bekleyecek kadar umut/ Hayatý iyi yaþayacak kadar saðlýk/ Sahip olunanlar için þükran duygusu. Oldukça sevimli ama, dünyanýn tüm yükünü sýrtýnda taþýyormuþçasýna yýlgýn görünüþlü bir haným, çekinerek elindeki kaðýdý uzattý: -Kalp þeritçiðini, burada çekersiniz?! Tabii ki toplumsal keyifsizliði dibine kadar hissettiðimiz þu tatsýz-tuzsuz diyete sokulduðumuz günlerde kolbastý oynayýp; üstüne de teslim bayraðýnýn çakmasý olan beyaz mendil sallayarak halay çekecek sevinçlerimiz yoktu ya? -Evet, kalp þeritçiklerini burada çekiyoruz, dedim. Elektrokardiyografisini çekeceðim haným, her yaþtan ve statüden adamlar kadar, rahat davranamayýp utangaç tavýrlar sergiliyordu. -Kusura bakmayasýnýz, her yerim iri. Yatacýða zor sýðacayým! Farkettiðim sýkýntýsýný hafifletmek için, -Bu sizin deðil, olsa olsa Tanrý nýn kusurudur, dedim. Kadýncaðýz bunun üzerine, -Aðnamadým, diyerek yattýðý yerden doðrulacak gibi oldu. Anlamayacak bir þey yok teyzeciðim. Ýnancýmý günden güne yitirdiðimiz tanrý; erkeklere yedi, kadýnlaraysa sekiz delik açýp, olanca kusurlarý ve kompleksleriyle dünyaya salýp seyreyliyor cümbüþü!.. Bu desteksiz absürd görüþe, gülünüp de geçilmez mi? O da otomatikman gülüverdi. Kýsa süren iþlemini bitirdiðimde, kadýncaðýz bir taraftan giyinmekle cebelleþirken, ahret sorgularým henüz bitmemiþti. -Bir sýkýntýnýz mý var? Sýk sýk iç çekiyorsunuz da... -Eyya, var tabii... Ne umutlarla öðretmen olan iki çocuðu, uzun süre iþsizmiþ. Bir de küçük kýz torunu varmýþ. ZORLUKLARLA YÜZLEÞME CESARETÝ... Salonumuzun löþesindeki canlý yýlbaþý aðacýnýn egzantrik süslerini sonsuza dek, ikinci katýmýzdaki namsiyeye kaldýrttým. Bunu yaparken de çorbaya talim eden insanlarýn dramýný anlatmadan edemedim. Kadýncaðýzýn dibe vurmuþ umutsuz hali, hala gözlerimin önünden gitmiyor. (Bu durumu devam ettikçe, stresten ve anevrizma yüzünden beyin kanamasý geçiremeyeceði ne malum?!) Kocasýnýn, toplam birbuçuk milyarlýk maaþýyla kaç nüfus geçinmeye çalýþýyorlarmýþ... Günlerdir, yemek niyetine kursaklarýndan bir tek çorba geçmekteymiþ. Yýlbaþýný bile, çorbayla karþýlamýþlar! Minik toruncuðuna, Mr. Pound dan ancak dört milyona yerinmesin diye- ufak bir hediye alabilmiþ. Beðenmediði hediyesini yere atan torununun isyaný; üzüntü ve mahcubiyete dönüþerek, çarpýntýlar yaþamasýna sebep olmuþ. Be nene ben bu aldýðýný deðil, aðlayan bebek isterdim! diyen torununun cümlesi, kulaklarýný sabaha dek týrmalamýþ. Ýçim burkularak, Bizim anamýz aðlarken, aðlayan bebek neyine deseydiniz ya?! dedim. Çocuðun, masumca isteðini anlamazlýða vurarak... O, Ne anlayacak sabicik! deyiverdi. Hallerine acýyan bir tanýdýklarýnýn tavsiyesine uyup Ý.K. Bey in kapýsýna, randevu alarak dayanmýþlar. Hazret, sanki onlardan daha fazla çaresizmiþçesine, çocuklarýnýn önünde hakaretvari bir tavýrla, -Her gelen iþ ister aþ ister. Nerden bulayým yahu, deyivermiþ. Oy isteme zamaný, ceplerini doldurma vakti kapýlarýna dayanmalarý halinde, tenezzül edip de kapýlarýný açmayacaklarýna yemin etmiþler. Merak etme teyzeciðim: T...larý ve cepleri yeterince dolu olsa da onlar kapýlara dayanmaz, sadece maþalarýna kartvizitlerini attýrýrlar ve sazanca oltaya gelmemizi beklerler! dedim. Sanýrým anlaþýlmasý zor bu uzun cümlere yoðunlukla anlayabildiði, keyiflerine ve çýkarlarýna düþkün kukla siyasilerimizin, üzerimizden hiç olmazsa baþarýyla tek yapabildikleri t... keyiflerine dair yaptýðým, cesur ve kýzgýn espriydi. Kadýncaðýzýn, koca göbeðini tutarak gülmesini görmeliydiniz. Bir de bana, hoþluk basýp gitti... Memleketimin süperstarýyla megastarý ve daha niceleri, müsrifliðin had noktasýndaki beþ yýldýzlý kumarhaneli otellerde, kullanmadan eskiyiveren (!) bir yýlý, maziye gömdüklerini sanmanýn sarhoþluðuyla coþarken; çorbaya talim eden sýfýr noktasýndaki insanlarýn hali, hangimize gamdýr?! Salonumuzun löþesindeki canlý yýlbaþý aðacýnýn egzantrik süslerini sonsuza dek, ikinci katýmýzdaki namsiyeye kaldýrttým. Bunu yaparken de çorbaya talim eden insanlarýn dramýný anlatmadan edemedim. Kadýncaðýzýn dibe vurmuþ umutsuz hali, hala gözlerimin önünden gitmiyor. (Bu durumu devam ettikçe, stresten ve anevrizma yüzünden beyin kanamasý geçiremeyeceði ne malum?!) Oysa ki Siirt teyken ilk kez yüzleþtiðimiz Kürt ve Araplarýn yoksulluðuyla, dünyanýn diðer ucundaki (týpký buradaki gibi üretimden sistemlice koparýlmýþ, uyuþturucu, kumar ve fuhuþ bataðýnda çýrpýnan, ayrýca turizmden þahlanma uman) bezgin Meksikalýlarýn hali bile, Kýbrýs halkýndan kat be kat daha iç açýcýydý... Herþey bir yana nana (ekmeðe) muhtaç insanlarla her adreste karþýlaþabilecekken, annemin bile yýllarca Aç mezarý yok, insanlar cesaretsizliklerinden ölüp yitiyor demesindeki mantýðý, anlayabilmiþ deðilim. Ýnsan; kýt-kanaat, uzunca bir müddet yaþayabilir. Bu ne ayýp, ne de günahtýr. Tükeniþ noktasý, tütmeyen ocaktan ve kaynamayan tencereden çok, umutlarýn dibe vurup vurgun yemesi olmalý... Sonuçta görmezden ve duymazdan gelinen ama iliðinece kurtarýn diyeti olaraksömürülen bu minik adaya, o inandýðýnýz Tanrý, hiç mi hiç uðramamýþ! Çocuklara, yakýtsýz uçan geyikleriyle daracýk þömine bacalarýndan bile geçen Noel Baba nýn, oyuncak attýðý masallarý gerçek dýþýymýþ! Ne çocukluðumun adaletli ay dedesi Tanrý... Ne de çocuklara Hristiyanlýk alemince yutturulan; hoh hoh homurtulu, sevimli Noel Baba... Ah bir de Zelinki nin mutluluk reçetesi ne hava ne de deniz limanlarýmýzdan, kaçak dahi olsa giriþ yapmamýþlardýr! Bir öðrenen varsa, biz de bilelim tez vakitte... GÝRNE AKDENÝZ LÝONS YÜZLERCE FÝDAN DAÐITTI Girne Akdeniz Lions Kulübü Derneði, dün orman haftasý nedeniyle Girne'de vatandaþlara ücretsiz aðaç fidanlarý daðýttý. Girne Belediyesi'nin de katký ve desteðiyle Girne Belediye binasý yanýnda vatandaþlara çam, Akdeniz fýstýk çamý ve servi fidanlarý daðýtan dernek üyeleri, çölleþen bir dünyada tek bir fidan dikip yetiþtirmenin bile ne kadar önemli olduðunun altýný çizdiler. Girneli vatandaþlarýn da oldukça büyük ilgi gösterdiði etkinlik sonunda açýklama yapan dernek yetkilileri, ilgilerinden ötürü vatandaþlara, yardýmlarýndan ötürü de Girne Belediyesi'ne teþekkür ettiler. (Harun UÇAR) Düdüklü Tencere Bülent Aykut PATLATIN BU TURÝZMÝ DE GÖRELÝM... Son günlerde turizm ile ilgili, medyada hararetli tartýþmalar var... Türkiye'de 2011 KKTC yýlý ilan edilmiþ... Gereksiz þeyler yazmayacaðým çünkü; medyadan takip ettiðim kadarý 37 yýldan beridir havanda su dövülüyor Türkiye'de KKTC yýlý ilan edildi de ne oldu? Ya da ne olacak? Aniden turizm mi patlayacak? Yeni yýlýn ilk günü yazmýþtým... Mýsýr mý, tüp gaz mý, bu da pat diye patlayacak? Þehrin göbeklerini askeri bölge yapan hangi ülkede turizm patlamasý olmuþtur þimdiye kadar? Var mý bir örneði? Bunu tartýþmadan, bu tabularý yýkmadan, þehrin en merkezi yerlerini sivilleþtirmeden bu iþ olmaz... Turizm patlayacaksa öncelikle þehrin merkezlerinin yanýnda deniz kenarlarýnýn da sivilleþtirilmesi gerekir öncelikle... Bunu yapabilecek cesarette bir politikacý var mý burada? Adanýn en güzel yerleri ordu evi, askeri kamp, yasak bölge, askeri lojman... Þehrin göbeðindeki sahil kenarlarý askeri alan! Yürümek, bakmak, park etmek, fotoðraf çekmek yasak! Þehrin göbeðindeki sahil, deniz kenarý askeri bölge... Yasak, yasak, yasak!!! Býktýk bu yasaklardan... Bu yasaklarý yasaklayacak bir babayiðit yok mu?! Öncelikle kendi halkýnýzý o yasaklardan, sonra da Kýbrýs'ta öðrenim gören öðrenci ve onlarý ziyarete gelen anne, baba ve yakýnlarýný bu þaþkýnlýktan kurtarýn! Öðrenci ve öðrenci yakýný mutlu ve memnun olacak öncelikle, onlar memnun mu acaba? Öncelikle bu konunun araþtýrýlmasý lazým bana kalýrsa... Eksikler nelerdir, bunun ciddi olarak üniversite, belediye, iktidar tarafýndan araþtýrýlmasý lazým... Sonra da ekip çalýþmasý... Turizm konusunu boþverelim kesinlikle! Ýddia ediyorum, boþverelim! Bir öðrenci anne ve babasý, yakýný bana göre, Türkiye'den kumar oynamaya gelen 500 turiste bedeldir (evet 500 ve fazlasýna iddia ediyorum) ve adamýz için bir nimettir! Öncelikle onlarý mutlu etmemiz lazým. Aylarca çocuklarýnýn yanýnda kalanlar vardýr. Ekonomiye olan katkýsý da fazladýr... Öðrenci yakýnlarý küsler ama... Neden küstürler? Ülkemizdeki bütün çarpýklýklarý hazmedemediklerinden küstürler... Bu çarpýklýklaýrn hangi birini yazayým? Bu baþlý baþýna bir araþtýrma konusudur. Belediyelere düþen iþ çok... Alt yapý, yeþil alan, ulaþým, çarpýk þehirleþme, tarihi eser katliamlarý þu, bu hangi birisini yazayým? Gerçekçi olalým 'li yýllarda deðiliz. Anavatan, yavruvatan söylemleri ile turizm patlamaz, patlamasý bir yana bu söylemler olayý itici bir hale getiriyor. Turistin geleceði varsa da gelmez bu söylemlerle! Bunlarý da tartýþalým buyrun: Trafiðin en yoðun olduðu saatlerde askeri araç konvoylarý, trafiði dakika baþý kestiren albay, general konvoylarý! Bu görüntüler bile turistin ürkmesine yeter de artar bile... Öðle vakti askeri tanklarýn, trafiðin ve havalanýna gelen ve giden turistlerin en yoðun olduðu Lefkoþa/ Maðusa anayolunda iþi ne? Tekrar yazayým trafiðin en yoðun olduðu bir anayol ve turistin výzýr, výzýr gidip geldiði bir yolda askeri konvoyun o saatte iþi ne? Bu taþýma iþleri gece vakti olsa olmaz mý? Þehrin ana yollarý en güzel bölgeleri askeri kýþla, yollarda askeri konvoylar, tanklar, þehrin göbeðinde yasak bölgeler... Patlatýn bakalým turizmi nasýl patlatacaksýnýz! Gerçekleri görmeden konuþmadan turizm patlamaz ey yetkililer... Askeri konularda uzman deðilim ama; askeri kýþlanýn þehrin göbeðinde olmasý mý gerekli? Senelerdir o kýþla orada denebilir, ama devir çok deðiþti, çok ilerleme oldu askeri ve teknik konularda... Ben tekrar diyorum ki; þehirler sivilleþmeden turizm patlamaz! Konuþun bunlarý niyetiniz turizmi patlatmaksa... Bunlarý konuþmadan turizm patlamaz, ben þahsen 37 senedir ayný konularý dinlemekten býktým. Sanýyorsunuz ki yurttaþlar býkmadý, benim gibi düþünenler çok, gerçekten çok... Turizm patlamayacak ama þunu bilin ki vatandaþýn boþ laflarý dinlemekten kafasý patladý! Turizmi patlatacaklarý söylenen KKTC'de bu konularý dile getirebilecek kimse var mýdýr? Gerçekçi olalým anavatan, yavruvatan edebiyatý ile turizm patlamaz! Herkes iþini hakkýný vererek yaparsa turizm zaman içinde geliþir... Anavatan-yavruvatan söylemleri ile 1950'li yýllardan kurtulunmasý gerekir 'deyiz ama hala 1950'lerin kafasýyla, ana-yavru diyerek oyalanýyoruz. Silkinelim artýk...

9 13 Ocak 2011 Perþembe Tünel ALINTI TÜRKÜN HEYKELLE ÝMTÝHANI Baþbakan Erdoðan'ýn Kars'taki insanlýk anýtýna "ucube" demesiyle haftanýn nur topu gibi tartýþmasý doðmuþ oldu. Kültür Bakaný, Baþbakan'ýn tashihini yaptý ama ne gam! Ucube sözcüðü dudaklardan döküldü bir kere. Yüce devletimiz, ta Osmanlý'dan beri heykel konusunda saldýrgan bir üslup benimsedi. Türkler bir türlü heykele ýsýnamadý. Atatürk, heykelin yaygýnlaþmasý için özel çaba gösterdi. 60'lý yýllardan itibaren Atatürk heykeli furyasý baþladý. Asýl pik noktasý 80 darbesi: Her yer Atatürk heykelleriyle donatýldý. Bu yüzden, Türkiye'de heykel dendiðinde geniþ kitlelerin aklýna "Atatürk heykeli" gelir. 80 sonrasýnda Atatürk heykeli kampanyalarý yürütülürken 1973'te yaptýrýlan heykellerin çoðu kaldýrýldý, kaybedildi, çalýndý. Darbe yönetimiymiþ, demokratik hükümetmiþ... Saðcý veya solcuymuþ... Asker veya sivilmiþ, galiba fark etmiyor! Totaliter zihniyet yapýsý hüküm sürdüðü müddetçe, Türk'ün heykelle imtihaný bitmeyecek. Mehveþ EVÝN (Milliyet) DÝPNOT Somalili Ýslami örgüt al-shabab, ülkede kadýn ve erkeklerin el sýkýþmasýný yasakladý. ÜMÝT FAKÝRÝN EKMEÐÝ UMAR HA UMAR UMAR... ARÞÝV TARÝH 8 ARALIK, 2009 Beyaz Saray'da yapýlan Obama-Erdoðan görüþmesi 30 dakika olarak planlanmýþtý, ancak 2 saat sürdü... Bu görüþmelerde Kýbrýs da konuþuldu ve Erdoðan Obama'dan 4'lü zirveyi reddeden Rum tarafýna baský istedi... Gözden kaçmayanlar... KIBRISLI AKADEMÝSYENLERÝN VÝCDANI Ýsrailli 165 öðretim üyesi, Ariel Üniversitesi'nde hiçbir akademik eðitim faaliyetinde yer almayacaklarýný açýkladý. Ariel, Batý Þeria'da kurulan 19 bin kiþilik bir Yahudi yerleþim birimi. Ýsrailli akademisyenler, Ariel'in, "yasadýþý bir yerleþim yeri" olduðunu söylüyorlar. Gerçi Ariel Belediye Baþkaný ise, ne kadar çok akademisyen boykot ederse o kadar çok inþaat yapacaðýný söyleyerek veriyor cevabýný ama olsun, "vicdani" bir "ret" koyuyorlar ortaya hiç olmazsa. Kýbrýslý akademisyenlerin "vicdanlarý" nerde, "reddettikleri" ne? Boykot edilecek hiçbirþey yok mu bu "üniversite cenneti"nde? ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Bazý ülkelerin Kýbrýs konusunun arkasýna saklanmasýnýn bir anlamý yok." Egemen BAÐIÞ (TC Devlet Bakaný ve Baþmüzakereci) VÝRGÜL TÜRKÝYE'DEN "OBJEKTÝF" DERSLER "Kýbrýs'ýn kuzeyini iþgal ettin" demeyeceksiniz Türkiye'yi yönetenlere, "Kýbrýs'a nüfus taþýdýn" demeyeceksiniz... Baksanýza Merkel iki laf etti diye, cevap yetiþtirmeyen kalmadý. TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu "Sayýn Merkel Kýbrýs'ta barýþ yönünde bir çaba sarfedecekse, taraflar arasýnda objektif bir tutum sergilemelidir" diyor. Davutoðlu'nun Merkel'den "objektif" olmasýný beklediðine bakmayýn siz, onun beklediði Almanya'nýn Kýbrýs'ta Türkiye'nin istediði çözümü desteklemesinden baþka bir þey deðildir. Ne objektif ama... "Ümidimiz Sayýn Merkel ve Hükümeti'nin bu yanlýþ ve dengesiz yaklaþýmýný düzeltmesidir" Osman ERTUÐ (Cumhurbaþkanlýðý Sözcüsü ) 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar Özgür Mumcu "Radikal"de yazdý: 'Osmanlý hanedanýnýn Bekçi Murtaza'sý Bülent Arýnç...' Kanunda deðiþiklik yapýldý ve belli bir süre mahkûmiyet kararý almadýysa tutuklu yargýlanan þüphelilerin tutuksuz yargýlanmalarýna karar verildi. Bu karar aslýnda beþ sene önce verildi. Geçiþ döneminde yargýnýn hýzlý iþlemesini saðlayacak adýmlar atýlacak, o meþhur kamu vicdanýný yaralamayacak bir süreç iþleyecekti. AKP nin þanlý iktidarýnýn ilk zamanlarýnda bu deðiþiklik yapýlýrken o güzel partinin o güzel sözcüleri böyle söylemiþti. Onlar ve Yargýtay kendilerine verilen beþ seneyi öyle etkin bir çalýþmayla geçirmiþ ki, tutukluluk süresinin bilinen her tür insan haklarý standardýna aykýrý olarak 10 sene olmasýna beraberce karar verdiler. AKP Biz öyle yapmadýk, Yargýtay ýn suçu demekte. Fakat Meclis te Erdoðan ýn vekillerinin ne dedikleri kayýtlarda.(...) Ýnsanýn aklýna çok tabii olarak AKP nin hukukçu liderlerinin en ünlüsü Sayýn KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu Bülent Arýnç geliyor. Bu milletin her ferdinin, Manisa nýn bu en önemli mesir macunu distribütörünün avukatlýk geçmiþinden zuhur eden birikiminden damýtýlan tecrübelerinden faydalanmak arzusunu temel alan bir anlayýþýn sadýk takipçisi olmasý gerektiði kanaatindeyim. Bu kanaatten yola çýkarak geçen hafta mesir macununa küresel düzende hak ettiði yeri veren lider olarak daimi takdirlerimi her fýrsatta sunduðum Sayýn Arýnç ýn siyasi demeçlerini takip ettim. Manisa nýn civan delikanlýsý bu kritik dönemde sadece konuþmadý, gürledi. Büyük âlimlerin ilminden sual olunmaz. Tutuklama süresinin kýsalmasý hakkýnda konuþacak zannedersiniz. Basit insanýz eninde sonunda. Oysa karþýmýzda mesir macununu kale burçlarýndan geniþ halk kitlelerine daðýttýðýnca halkçý, Afrikalý sabi sübyan Ýstikal Marþý okuyunca aðladýðýnca milliyetçi bir üstün kiþi var.(...) Geçen hafta büyük Arýnç herkesi beklemediði yerden vurarak buyurdu ki: Ben de þahsen üzüntü içindeyim. Bahsettiði Hizbullah liderlerini salýveren kanun deðiþikliði deðildi elbette. Sayýn Arýnç, Kanuni Sultan Süleyman Efendimiz hakkýnda çekilen bir televizyon dizisinden bahsediyordu. Ýsyan ederken sesi kýrýlýveriyordu: Muhteþem Süleyman olarak tanýtýlan bir insanýn harem, içki düþkünü, hatta bazý sahnelerinde söylemeye dilim varmayan bir iliþki içerisinde göstermeye matuf... Ecdada haksýzlýk yapýlýrken bitirilemeyen o vakur cümle. Ah bu devlet büyüklerinin fedakârlýklarý. Onca iþinin gücünün arasýnda kutlu lider Osmanlý hanedanýnýn Bekçi Murtaza sý Bülent Arýnç televizyon izlermiþ meðer.(...) Cumhurbaþkaný olamayan her siyasetçinin, televizyon eleþtirmeni olarak kariyerine devam edebileceðini bilmek her vatandaþýn içine su serpen bir geliþme. Harem düþkünü gibi gösterilen padiþahlar hakkýnda bir bilirkiþi. Arýnç a karþý mahcup ve ona muhtacýz. (Bu yazý Özgür Mumcu nun 10/01/2011 tarihli Radikal de yayýmlanan Macunum biçim biçim baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr...)

10 10 13 Ocak 2011 Perþembe EROÐLU: KULEDEN BAKARAK YORUM OLMAZ Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Almanya Baþbakaný Angela Merkel'in Kýbrýs Türkü'nü dinlemeden Kýbrýs ile ilgili yorum yapmasýnýn büyük hata olduðunu söyledi. Rum Lider Hristofyas'la görüþmesinin ardýndan Cumhurbaþkanlýðý'na dönüþünde sorularý yanýtlayan Eroðlu, "Merkel, bizi dinlemeden, sadece Hristofyas'ýn aðzýndan çýkanlarla yorum yaptý. Çok yanlýþ yaptý" dedi. Anavatan Türkiye'nin rahatsýz olacaðý mesajlar veren Merkel'in Kuzey Kýbrýs'a uðramadan, Kýbrýs Türkü'nü dinlemeden Kýbrýs ile ilgili yorum yaptýðýný vurgulayan Eroðlu, Türk tarafýnýn birçok anlaþmayý kabul ettiðini görmezden geldiðine iþaret etti. Eroðlu, "BM gözetleme kulesinden kuzeye bakarak yorum yapmak yanlýþ. Almanya gibi büyük bir ülkenin, küçük bir ülkenin arkasýna saklanarak yorum yapmasý çok yanlýþ" dedi. KITREB'DE GÖREV DAÐILIMI YAPILDI Lefkoþa,Kýbrýs Türk Rehberler Birliði'nde (KITREB) baþkanlýða Cemal Varoðlu getirildi. KITREB Yönetim Kurulu'nun, oybirliðiyle almýþ olduðu karar uyarýnca 2011 yýlý sonundaki olaðan genel kurula kadar görev yapacak olan yeni yönetim kurulu belirlendi. KITREB'den verilen bilgiye göre, baþkanlýða Cemal Varoðlu getirilirken, KITREB'in 3 yýldýr baþkanlýk görevini yürüten Hasan Karlýtaþ asbaþkan, Selin Feza Akça genel sekreter, Umut Eserer sayman olarak belirlendi. Açýklamada; Serhan Güneyli, Iþýl Meray ve Mehmet Ozaner'in de faal üye olarak görev yürüteceði belirtildi. DUTY FREE ÝLE ÝLGÝLÝ ÝDDÝALAR MECLÝSTE Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün denetleme göreviyle toplanacak. Saat 10.00'da baþlamasý gereken toplantýda milletvekilleri gündem dýþý konuþmalar yapacak. Toplantýda milletvekillerinin hükümete yönelik yazýlý, sözlü ve sözlü soruya dönüþtürülen yazýlý sorularý yer alýyor. Meclis'in bugünkü toplantýsýnýn gündeminde ayrýca, UBP Lefkoþa Milletvekili Hasan Taçoy'un sunduðu, "Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý döneminde Ercan Havaalaný'ndaki ihale usulüyle verilen duty free shopun verilmesinde usulsüzlük yapýp yapmadýðýyla ilgili çýkan spekülasyonlar hakkýnda meclis araþtýrmasý açýlmasý önergesinin ön görüþmesi" de yapýlacak. KEB - DER AVRUPA EÐÝTÝM ARAÞTIRMALARI BÝRLÝÐÝ TOPLANTISINA KATILIYOR Kýbrýs Eðitim Bilimleri Derneði (KEB - DER) Baþkaný ve YDÜ öðretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu, Almanya'nýn Berlin þehrinde yapýlacak olan Avrupa Eðitim Araþtýrmalarý Birliði'nin 2011 yýlýnýn birinci konsey toplantýsýna katýlýyor. KEB - DER'den verilen bilgiye göre, toplantý Ocak tarihleri arasýnda yapýlacak. Konsey toplantýsýnýn gündem maddeleri arasýnda "Avrupa'da Eðitim Araþtýrmalarýnýn Yaygýnlaþtýrýlmasý Ýçin Araþtýrmacýlar Ýçin Fon Oluþturma Çalýþmalarý", "Avrupa Komisyonu ile Ýliþkiler", "Yeni Üyeliðe Kabulde Kriterler" gibi konular buluyor. TÖRE, ARICILARLA GÖRÜÞTÜ Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Zorlu Töre, arý ve bal üretimini daha ciddi boyutlara taþýmanýn görevleri olduðunu belirterek, balýn üretim ve tüketiminin artmasý için yapýlacak çalýþmalara destek vermeye hazýr olduklarýný vurguladý. Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Zorlu Töre, Türkiye'den gelen Arý Yetiþtiricileri Merkez Birliði ile KKTC Arýcýlar Birliði yetkililerini kabul etti. Arýcýlar Birliði Baþkaný Eriþ Çoban kabulde yaptýðý konuþmada, KKTC'deki arýcýlýðýn artýk kurumlaþmasý gerektiðini belirterek Hayvancýlýk Dairesi'nde arýcýlýk birimi oluþturarak kovanlarý kayýt altýna almak istediklerini söyledi. BÝLGÝ YARIÞMASI CUMA GÜNÜ Kýbrýs Türk Halkýnýn özgürlük mücadelesi lideri Dr.Fazýl Küçük anýsýna ikinci kez düzenlenecek "Karpaz Bölgesi Ýlkokullarý Bilgi Yarýþmasý" Cuma günü gerçekleþtirilecek. Ziyamet Ýlkokulu Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre yarýþma saat 10:00'da Ziyamet Ýlkokulu Çok Amaçlý Salon'unda yapýlacak. CUMHURÝYET PARKI'NA 250 FÝDAN DÝKÝLDÝ Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý 2011 ýlýnýn "Çevre Yýlý" ilan edilmesinin ardýndan ilk faaliyetini Cumhuriyet Parký'nda fidan dikimi etkinliðiyle gerçekleþtirdi. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlýðý'nýn hediye ettiði fidanlarýn dikildiði etkinliðe Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Kemal Dürüst, bakanlýk personeli ve Necati Taþkýn Ýlkokulu'ndan bazý öðrenciler de katýldý. Etkinlikte Cumhuriyet Parký'na 250 adet fidan dikilirken,15 gün içerisinde toplamda bin adet fidan dikilmesi hedefleniyor. ÇAVUÞOÐLU, POLATPAÞA LÝSESÝ'NÝ ZÝYARET ETTÝ Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu ve beraberindeki heyet dün Akdoðan'da bulunan Polatpaþa Lisesi'ni gezerek, okul ihtiyaçlarý hakkýnda yetkililerden bilgi aldý. Bakanlýk Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Genel Orta Öðretim Dairesi Müdürü Mehmet Kortay'ýn da hazýr bulunduðu ziyarette okulun bazý ihtiyaçlarýnýn giderilmesi ile ilgili talimatlar veren Çavuþoðlu, " her okulumuzda bazý ihtiyaçlar var. Kimi okullarýmýzda bunlar acil ihtiyaçlar ve küçük bütçelerle karþýlanabilirler kimi okullarda ise büyük bütçeler gerekli. Bakanlýk olarak tüm okullarýmýzýn ihtiyaçlarýný gidermek ve çocuklarýmýzýn daha iyi eðitim alabilmeleri için çalýþýyoruz" dedi. AVON KOZMETÝK'TEN KANSER HASTALARINA 50 BÝN TL Baþman Group Avon Kozmetik Direktörü Pýnar Baþman Süren ve Mustafa Baþman'ý, dün makamýnda kabul eden Saðlýk Bakaný Ahmet Kâþif, Avon Kozmetik'in kanser hastalarý için þirket bünyesinde oluþturduðu fonda biriken 50 bin TL'lik meblaðýn ne þekilde kullanýlacaðýyla ilgili istiþarede bulundu. Baþman Group Avon Kozmetik'in bu duyarlýlýðýný takdir ettiðini söyleyen Saðlýk Bakaný Kâþif, baðýþlanan 50 bin Türk Lirasýný, kanser hastalarý için cihaz alýmý ya da servisin donanýmýyla ilgili kullanacaklarýný söyledi. GÜNEYDEN... SUSTA'YI 330 KÝÞÝYLE OYNADILAR Ay Napa limanýnda "Susta" isimli folklor oyununu 330 kiþiyle oynayan Rumlar, Guinness rekorlar kitabýna girdi. Politis'in haberine göre, sözkonusu gösteri 29 Aðustos'ta Ay Napa Belediyesi ve Gençlik Konseyi'nin organizasyonuyla yapýldý. RMMO TURKCELL ANTENLERÝ KONUSUNDA "ENDÝÞELÝ" Rum Milli Muhafýz Ordusu'nun (RMMO) "Yeþil Hat boyunca Türkler tarafýndan yerleþtirilen antenlerden rahatsýz olduðu" bildirildi. Fileleftheros gazetesi; "Atilla'nýn Antenlerinden RMMO Rahatsýz - Papakostas Yarýn Meclisi Bilgilendiriyor" baþlýklarýyla verdiði haberinde, RMMO'nun, sözkonusu antenlerin görünenden baþka amaçlar için de kullanýlabileceðine iliþkin endiþeleri olduðunu yazdý. Gazeteye açýklamada bulunan bir RMMO yetkilisi, antenlerin Turkcell telefon þirketine ait olduðunun belirtilmesinin arkasýnda Türk ordusunun telekomünikasyon oyunlarýnýn olabileceðini iddia etti. PURGURÝDÝS'ÝN RAPORU Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Hukuk ve Ýnsan Haklarý Komisyonu Baþkaný Hristos Purguridis'in hazýrladýðý raporun, aralarýnda Yunanistan ve Türkiye'nin de bulunduðu Konsey üyesi 9 ülkenin; Avrupa'daki hukuk devleti ilkelerini çiðnedikleri sonucuna vardýðý belirtildi. Alithia gazetesi, "Avrupa Konseyi- Purguridis'in Raporu... Yunanistan ve Türkiye AÝHM'i Ciddiye Almýyorlar" baþlýklý haberinde, Purguridis'in raporunun, aralarýnda Yunanistan ve Türkiye'nin de bulunduðu Konsey üyesi 9 ülkenin, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi (AÝHM) kararlarýný uygulamayý sistemli bir þekilde göz ardý etme ve adaletin erken tecelli etmesi süreçlerinin hýzlandýrýlmasý için önlemler almama konusundaki uygulamalarýyla; Avrupa'daki hukuk devleti ilkelerini tehlikeye attýklarý sonucuna vardýðýný yazdý. ELDÝK SEMÝNERÝ Askeri Tarih Araþtýrmacýsý Petros Savvidis, Kýbrýs'taki Yunan Alayý'nýn (ELDÝK) savaþ tarihi hakkýnda ELDÝK subaylarýna ve yetkililerine eðitim semineri verdi. Simerini gazetesi seminerin, RMMO subaylarý tarafýndan da izlendiðini yazdý. Gazete, katýlýmcýlarýn; seminer sýrasýnda ELDÝK'in, "iþgalcilere karþý adým adým gösterdiði direniþi" dinlediklerini ve izlediklerini yazdý. Habere göre Petros Savvidis analizi sýrasýnda "ELDÝK; Gönyeli'deki operasyonla meþgul edilmeseydi ve Girne kýyýlarý için hazýrlanan VELOS-DÝO savunma planýný uygulasaydý, iþgalciler Girne dalgalarýnda boðulacaktý" iddiasýnda bulundu. Savvidis ayrýca "burada CÝA ve ABD Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý Sisco'nun hilekâr tutumunun etkili olduðunu, Sisco'nun 'Türkler; Gönyeli-Aðýrdað kantonlarýnýn kýyýlarla birleþmesi durumunda duracaklar' dediðini" ileri sürdü. GALANOS, HRÝSTOFYAS'I SUÇLADI Sözde "Ýþgal Altýndaki Belediyeler Komitesi" ve sözde "Maraþ Belediye Baþkaný" Aleksis Galanos'un; Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ý, adayý ziyaret eden yabancýlarla temaslarda bulunmalarýný engellemekle suçladýðý bildirildi. Alithia gazetesi; " 'Hristofyas Göçmen Dünyasýný Görmezden Geliyor' " baþlýðýyla aktardýðý haberinde, Galanos'un dün katýldýðý bir radyo programýnda Hristofyas'a eleþtirilerde bulunduðunu yazdý. Galanos; dün adaya ziyarette bulunan Almanya Baþbakaný Angela Merkel ile "göçmenlerin sözcüsü" olarak görüþmesini engellemesi nedeniyle Hristofyas'ý eleþtirdi, ayrýca Hristofyas'ý göçmen dünyasýnýn sorunlarýyla ilgilenmemekle suçladý.

11 13 Ocak 2011 Perþembe 11 DÜNYA... DÜNYA... DÜNYA... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. YASADIÞI OLARAK KALAN YABANCILAR ADADAN AYRILIYORLAR Güney Kýbrýs'ta yasadýþý olarak bulunan yaklaþýk 4 bin yabancý uyruklunun geçtiðimiz yýl kendi istekleriyle adadan ayrýldýklarý, neredeyse bir o kadarýnýn da Rum Ýçiþleri Bakanýnýn kararýyla sýnýr dýþý edildiði belirtildi. Fileleftheros gazetesi "Yasadýþý Yabancý Uyruklulardan Ayrýlýþ Dalgasý... Geçen Yýl 4 Bini Kendi Ýstekleriyle Havaalanlarýndan Ayrýldý" baþlýklarýyla ön sayfada verdiði haberinde, Nüfus ve Muhaceret Dairesi'nin verilerine dayanarak Rum tarafýnda yasadýþý olarak kalan yaklaþýk 4 bin göçmenin, geçen yýl Rum tarafýndaki havaalanlarýný kullanarak adadan ayrýldýðýný yazdý. Bunlarýn 669'unun yasadýþý olarak KKTC'den Rum tarafýna geçtiklerini ileri süren gazete, bunlarýn da çoðunun Suriyeli ya da Moldovalý olduklarýný, diðerlerinin de Sri Lanka, Bangladeþ, Hindistan ve Çin kökenli olduklarýný savundu. Haberde adaya yasadýþý yollardan giren ancak; ya izinleri bittiði ya da siyasi iltica talepleri kabul edilmediði halde adada kalmaya devam ettikleri için kaçak mülteci konumuna giren 3 bin 332 yabancý uyruklunun da adadan ayrýldýklarýný yazdý. Gazete Rum tarafýnda yasadýþý olarak kalan yabancý uyruklularýn adadan ayrýlmalarýnýn sebebinin iþ imkânýnýn olmamasý, iþsizliðin artmasý, eninde sonunda polis tarafýndan tutuklanacaklarý düþüncesi ya da ülkelerindeki durumun düzelmesi olduðunun belirtildiðini aktardý. Habere göre yasadýþý yabancý uyruklularýn 2010 yýlýnda adadan ayrýlmalarý, 2009 yýlýna göre ikiye katlandý. Güney Sudan'da referandum sürüyor Sudan'ýn güneyinde kuzeyden ayrýlýp ayrýlmama konusunda Pazar günü baþlayan referandum sürüyor. 4 milyon kiþinin oy kullanacaðý referandumda, güneyde yaþayanlarýn yaný sýra kuzeyde yaþayan güneyli vatandaþlar da oy kullanabiliyor. Halk oy kullanmak için saatlerce kuyrukta bekliyor. 4 milyon kiþinin baðýmsýzlýktan yana oy kullanmasýna kesin gözüyle bakýlýyor. Sandýklar kurulduðundan beri en az 36 kiþi kuzeydeki Arap Sünnilerin saldýrýlarýnda hayatýný yitirdi. Referandum 7 gün sürecek. SUDAN'DA YOKSULLUK Güney Sudan'ýn merkezi Juba'da, saðlýk merkezlerinin birkaçý dýþýnda hepsinin kapýsýna kilit vurulmuþ durumda. Essabah hastanesinde, yatak olmamasý yüzünden evlerinden getirdikleri bezlerin üzerinde oturan hastalar, yeterli sayýda doktor bulunmadýðý için saatlerce beklemek zorunda kalýyor. Bölgede sarýhumma, anemi ve sýtma gibi hastalýklarýn yaygýn olduðu, yoksulluk ve salgýn hastalýklar yüzünden çocuk ölümlerinin çok yüksek olduðu, eðitimli doktorlara, teknik malzemeye ve ilaca acil ihtiyaç duyulduðu belirtiliyor. "DÜNYANIN 193. BAÞKENTÝ: JUBA" Yeþil alanlarýyla gelenleri kendisine hayran býrakan yoksul Juba'da, iki ana cadde dýþýnda asfalt yol bulunmuyor. Trafik iþaretleri bulunmayan kentte araçlar polisler tarafýndan yönlendiriliyor. Halk, temel ihtiyaç maddelerini kentin Garang bölgesindeki pazardan temin ediyor. Giyim ihtiyaçlarýný da ayný pazardaki baraka dükkanlardan karþýlýyor. Genellikle tahta ve tenekeden yapýlmýþ evlerden oluþan "dünyanýn 193. baþkenti" olmaya aday Juba'da, devlet daireleri ile otellerin konteynerlerden bozma yapýlar olduðu görülüyor. Juba havaalanýnýn giriþinde, "Dünyanýn 193. baþkenti Juba'ya hoþ geldiniz" yazýlý pankart göze çarpýyor. Guantanamo 9 yaþýnda - Bundan 9 yýl önce açýlan Guantanamo, ABD Baþkaný Barack Obama'nýn kapatma sözü vermesine raðmen hala açýk. Küba'daki ABD üssü Guantanamo'nun ilk tutsaklarý kabul ettiði günün yýldönümünde, insan haklarý derneklerinin geçen yýl olduðu gibi Beyaz Saray önünde gösteri yapmasý bekleniyor. Mahkumlara giydirilen kukuletalý turuncu giysilerle hafýzalarda yer eden Guantanamo ile ilgili "Human Rights First" örgütü yaptýðý yazýlý açýklamada, "Ýlk günden beri Guantanamo 11 Eylül saldýrýlarýnýn sorumlularýnýn yargýlanmasý önünde engel oluþturmaktan baþka bir iþe yaramamýþtýr" ifadesini kullandý. Guantanamo'da bugün sadece 3'ü mahkemece suçlanmýþ 173 tutsak bulunuyor. Obama, Beyaz Saray'a geliþinin ertesinde Guantanamo'nun kapatýlmasý talimatýný vermiþti. Kongre ise Guantanamo'nun kapatýlmasýný engellemiþti. Diktatör þimdi de çocuklara göz dikti Doðu Avrupa ülkesi Belarus'u 17 yýldýr demir yumruk ile yöneten Aleksandr Lukaþenko, muhalefet adaylarýnýn hepsini tutuklattýktan sonra þimdi de çocuklarýnýn peþine düþtü. 19 Aralýk'ta düzenlenen seçimlerin ardýndan istihbarat örgütü KGB, baþkanlýða aday olan 15 kiþiyi tutuklamýþtý. Baþkan adaylarýndan Andrei Sannikov ve gazeteci eþi Irina Khalip de hapse atýldý. Çiftin 3 yaþýndaki çocuklarý Danil'e ise anneannesi bakmaya baþladý. Fakat þimdi devlet yetkilileri anneanneye "Maddi ya da manevi olarak çocuða bakamýyorsanýz biz el koyacaðýz" dedi. Anneannenin açýðýný arayan yetkililer, önce kadýný ardýndan da Danil'i saðlýk kontrolünden geçirmeye baþladý. AIDS ve frengi testi bile yapýlan Danil'in durumu ile ilgili karar ay sonunda verilecek. Kayýplar konusu... Otonom Komite tanýklarýn uzaklaþmasýndan korkuyor 1974 Barýþ Harekâtý ve genel olarak iki toplum arasýndaki silahlý çatýþmalar döneminde iþlenen cinayetlerle ilgili sorumluluk yükleme çabalarýnýn; Otonom Kayýp Þahýslar Komitesi çevrelerinde, bu durumun kayýp mezarlarýnýn tespit edilmesi sürecine olumsuz etkileri olacaðý endiþesi yarattýðý ifade edildi. Ýþlenen cinayetlerle ilgili ifadeler alýnmasýyla, iki tarafta da araþtýrmalar baþladýðýný yazan Fileleftheros gazetesi, Kýbrýslý Rum kayýplarla ilgili olarak "Yalusa sakini 9 Rum'un, ayný zamanda Serdarlý'daki masum insanlarýn öldürülmesi dosyalarýnýn araþtýrýlmakta olduðunu" yazdý. 17 Kýbrýslý Türk'ün öldürülmesiyle ilgili suçlamalara iliþkin 7 dosyanýn da incelenmekte olduðunu kaydeden gazete, Taþkent ve Murataðalý Kýbrýslý Türklerin öldürülmesine iliþkin suçlamalarýn inceleneceðini de kaydetti. Olmasýndan korkulan þeyin, kayýplarla ilgili tanýklýkta bulunan kiþilerin uzaklaþmasý ihtimali olduðunu belirten gazete, kendilerine verilen bilgiye göre cinayeti iþleyen kiþilerin genellikle tanýklýkta bulunmaya gitmedikleri þeklinde olduðunu ifade etti yýllarý döneminde ortadan kaybolan Kýbrýslý Rumlarýn durumunun kendine özgü bir þey olduðunu belirten gazete, bu kayýplarla ilgili olarak Türk tarafýndan hiçbir güvenilir tanýklýkta bulunulmadýðýný belirtti. "Baþsavcýnýn" 1990 yýlýnda BM'ye yönelik mektubu temelinde, mezarlarý gösteren veya kayýplarýn tespit edilmesine katkýda bulunan tanýklarýn dokunulmazlýðý olduðunu hatýrlatan gazete, öte yandan Otonom Kayýp Þahýslar Komitesi'nin görev ve yetkilerinde ise þunlarýn yazdýðýný ifade etti: "Komite, herhangi bir kayýp kiþinin ölümüyle ilgili olarak sorumluluk yüklemeye veya bu çeþit ölümlerin sebebini araþtýrmaya çalýþmayacak..." Bazý kiþilerin, herhangi bir kayýp yakýnýnýn; bireysel olarak hareket etmesi ve cinayeti iþleyenlerden hukuki sorumluluklarýný yerine getirmelerini istemesi olasýlýðýndan söz ettiklerini yazan gazete, böyle bir þeyin, tanýklarý uzaklaþtýrmasýnýn mümkün olduðunun düþünüldüðünü kaydetti. Otonom Komitenin, Komite'ye bir þey sunan veya sunacak olan herhangi bir kiþiyi itham edecek bilgileri vermeye mecbur olmadýðý gibi; buna niyeti olmadýðýnýn da kendilerine söylendiðini kaydeden gazete, endiþe duyulan baþka bir þeyin, kayýp kalýntýlarý tespit edilmesi durumunda Türkiye'nin itham edilecek olmasýndan dolayý; Türk tarafýnýn askeri bölgelerde kazý yapýlmasýna izin vermeyecek olmasý olduðunu belirtti. Hristofyas, Merkel'e Beþparmaklarý ve köyü Dikmen'i gösterdi Rum basýný, Almanya Baþbakaný Angela Merkel'in, önceki gün Dimitris Hristofyas'la Baþkanlýk Köþkü'nde bir araya gelmesi ve basýna yapýlan açýklamalarýn akabinde ara bölgeyi ziyaret etmesine iliþkin haberlere yer verdi. Ara bölgede bulunan Goethe Enstitüsü'nü ziyaret eden ve burada Kýbrýslý Türk ve Rum öðrencilerle bir araya gelen Almanya Baþbakaný Merkel, yine ara bölgede Birleþmiþ Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer ve BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Temsilcisi Lisa Buttenhaim'la bir araya geldi. Almanya Baþbakaný Merkel'in, Ledra Palace Oteli'nin terasýna çýkýp Kýbrýs'ýn iki tarafýný panoramik olarak izlemesi ise ilgiyle karþýlandý. Rum gazetelerinden Haravgi, "Ledra Palace'ýn Terasýndan Ýþgali Gördü" baþlýðýyla verdiði haberinde, dün Güney Kýbrýs'ý ziyaret eden Almanya Baþbakaný Merkel'in ileri sürülen "iþgali" hem Ledra Palace Oteli'nin terasýndan, hem de Rum Baþkanlýk Köþkü'nden gördüðünü yazdý. Gazete, Almanya Baþbakaný'ný Baþkanlýk Köþkü'nün merdivenlerinden uðurlayan Hristofyas'ýn, Merkel'e; Beþparmaklarý ve biraz aþaðýsýnda bulunan köyü Dikmen'i gösterdiðini kaydetti. Merkel'in ara bölgeyi ve Lefkoþa'nýn Kuzey bölümünü Ledra Palace Oteli'nin terasýnda bulunan BM gözetleme kulesinden görme fýrsatý yakaladýðýný belirten gazete, BM yetkililerinin, BM Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer'ýn ve BM Kýbrýs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim'ýn terasta Merkel'e durumu izah ettiklerini ve Almanya Baþbakaný'nýn sorularýný yanýtladýklarýný yazdý. MERKEL'E MUHTIRA VE FOTOÐRAF Gazete, Merkel'in, saat civarýnda ara bölgede bulunan Goethe Enstitüsü'ne gittiðini yazan gazete, sözde "Girne" Belediye baþkaný Yorgos Sideras'ýn, Merkel'in dýþ avluya giriþinde kendisine bir muhtýra verdiðini ve Girne Limaný'nýn fotoðrafýný gösterdiðini belirtti. Gazeteye göre, Sideras Merkel'e; "Girnelilerin iþgal altýndaki þehirlerine dönme arzularýný" iletti. Merkel'in muhtýrayý aldýðýný kaydeden gazete, Merkel'in Girne Limaný'nýn fotoðrafýný aldýðýný da ekledi. Merkel'i Goethe Enstitüsü'nün dýþ avlusunda enstitü müdürlüðü, personel ve öðrencilerin karþýladýðýný ifade eden gazete, Merkel'in burada Kýbrýslý Türk ve Rum öðrencilerle bir araya geldiðini ifade etti.

12 12 13 Ocak 2011 Perþembe KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Aç goynunu meleðim Agþama geleceðim Kapýný gýndýrýk brak Goynunda geceleyim DÝVANYOLU Bir Hikâyenin Caddesi Beþir Ayvazoðlu Kapý Yayýnlarý, sayfa "Eðer yalnýz kalmaktan korkuyorsanýz, evlenmeyin." Anton Çehov Yýlanýný, baykuþunu, argastisini, salyangozunu sevdiðimiz gün seveceðiz yurdumuzu Devletini, bayraðýný, marþýný, askerini severek deðil Aydýn Adamoðlu "Yokoluþ" adlý kitabýndan BOY GEORGE, 21 OCAKTA ÝSTANBULLU HAYRANLARI ÝLE BULUÞACAK Ünlü Ýngiliz popçu Boy George, 21 Ocakta Ýstanbul'da hayranlarý ile buluþacak. Pride Ýletiþim'den yapýlan yazýlý açýklamada, son dönemde Skunk Anansie'nin solisti Skin ve Pop divasý Grace Jones ile stüdyo çalýþmalarýnda olan Boy George'un kariyerinin en üretken döneminde partneri DJ Marc Vedo ile Ýstanbullulara unutulmaz bir gece yaþatmaya hazýrlandýðý bildirildi. Culture Club Grubunun eski solisti Boy George'un, yaþayan son pop ikonu olduðu vurgulanan açýklamada, sayýsýz ödül sahibi sanatçýnýn, 21 Ocak Cuma gecesi 360istanbul Sahnesi'nde DJ Marc Vedo eþliðinde DJ performansýný içeren þovunu gerçekleþtireceði belirtildi. Açýklamada, kariyerine Ýngiltere'de baþlayan Boy George'un, 1980'lerin doða üstü grubu Culture Club ile baþlayan ve daha sonra solo olarak devam eden kariyerinde, milyonlarca plaklýk satýþ rakamýna ulaþtýðý aktarýldý. Açýklamada, sanatçýnýn, ayný zamanda baþarýlý bir DJ olduðu da vurgulandý. DJ'lik kariyerine 1970'li yýllarda baþlayan sanatçýnýn, Acid House ve Chicago tarzý tonlarla harmanladýðý setleriyle o günden bu yana büyük baþarýlar elde ettiði, Vancouver'ýn karlý tepelerinden Bondi Beach'in altýn rengi kumlarýna kadar uzanan turneleri de gerçekleþtirdiði ve dünyanýn en önemli kulüplerinde çaldýðý kaydedildi. Ayný zamanda baþarýlý bir yapýmcý da olan Boy George'un, "Generations of Love", "When Will You Learn" gibi parçalarýnýn yaný sýra prestijli müzik firmalarýndan yayýnlanan parçalarýn yapýmcýlýðýný da üstlendiði belirtilen açýklamada, sanatçýnýn, Erick Morillo, Jeremy Healy, Deep Dish, Rui Da Silva, Afrika Bambaataa, Hi-Gate, Adamski ve Faithless gibi dans müziðinin en önemli isimleriyle ortak çalýþmalara imza attýðý da aktarýldý. "ÝÞÇÝ SINIFIMIZIN ÝLK ÖNCÜLERÝ" KHORA KÝTAP CAFE'DE TANITILIYOR n Araþtýrmacý-yazar Ahmet An'ýn Khora yayýnlarýndan çýkan yeni kitabý "Ýþçi Sýnýfýmýzýn Ýlk Öncüleri", 15 Ocak Cumartesi saat 11.00'de Khora Kitap Cafe'de yapýlacak etkinlikle tanýtýlacak... "1958'e Kadar Emek Hareketinde Kýbrýslý Türkler" alt baþlýðýyla yayýmlanan kitap; Mustafa Zeki Milalýzade, Osman Vehbi Ahmet Raþit, Mustafa Bitirim, Hasan Þaþmaz, Ahmet Sadi, Derviþ Ali Kavazoðlu, Fazýl Önder, Ahmet Yahya gibi deðerli sendikacýlarýn yaþamlarýný ve deneyimlerini aktarmakta. Londra'daki Toplum Postasý Gazetesi'nde yayýmlanan, sendikacýlarla söyleþilerden alýntýlar da içeren kitap, "1948 PEO ve KTÝBK Sendikalarýnýn Ýþbirliði Protokolü" ve "1955 Kadýn Ýþçiler Toplantýsý" gibi tarihi öneme sahip belgeleri de gün ýþýðýna çýkararak okuyucuyla buluþturuyor. Kitabý yayýna hazýrlayan ve önsözünü kaleme alan Besim Baysal, "Bugünkü devrimci mücadeleye ve sendikal harekete tarihsel anlamda zemin oluþturan bu insanlarýmýz onurlarý ile kavga verdiler, son nefeslerine kadar sýnýf mücadelesinin içinde yer aldýrlar.... Ahmet An, yýllarca aðýzdan aðýza anlatýlan ancak isimleri birçok kitapta yer almayan mücadelecileri, tozlu raflardan hayatýmýzýn gündemine taþýdý." ifadelerini kullanýyor. Kapak ve sayfa tasarýmý Ömer Tatlýsu imzasýný taþýyan 230 sayfalýk kitap, fotoðraflarla, belgelerle ve eklerle zenginleþtirilmiþ. "Bu kitapta okuyacaðýnýz bilgiler, "sol"suz bir tarih, "tarih"siz bir sol olamaz görüþünden hareketle, gelecek kuþaklarýn tarih yazýmýna katkýda bulunmak amacýyla derlenmiþtir" sözleriyle baþlayan "Ýþçi Sýnýfýmýzýn Ýlk Öncüleri", 15 Ocak'ta yapýlacak etkinlikle tanýtýlacak. Yazarýn sunuþu ile baþlayacak olan etkinlikte, dileyen okurlar, yazara soru sorma ve kitap imzalatma imkaný da bulacaklar. KAYAD'lýlar Lefkoþa Belediye Tiyatrosu sanatçýlarýyla buluþtu 8 Ocak 2011 Cumartesi günü "ALTIN BÝLEZÝK" oyununu seyreden KAYAD üyeleri 10 Ocak Pazartesi günü, oyunu sanatçýlarla tartýþtý. Özellikle oyunun toplumumuza ne anlattýðýnýn üzerinde duran Kayad'lýlar ve sanatçýlar, görünenin ardýndaki anlamý okumanýn önemini, bu bakýmdan kadýnýmýzýn ve toplumumuzun bugünkü durumu ile oyunun nasýl örtüþtüðünü dile getirdiler. Kayad'lýlar; Döndü Özata'nýn yorumunu ilgi ve beðeniyle izlediklerini, sanatsal faaliyetlerin ardýndan yapýlacak fikir alýþveriþlerinin bireyi zenginleþtirdiðini, bu tür toplantýlarýn sýk sýk yapýlmasýný arzuladýklarýný vurgularken, Yaþar Ersoy, Deniz Çakýr, Döndü Özata ve Umut Ersoy da Kayad'lýlarla biraraya gelmekten memnun olduklarýný, böyle sanatsal faaliyetlerin ardýndan yapýlan tartýþma toplantýlarýný her zaman desteklediklerini açýkladýlar. "Altýn Bilezik" oyunu seyircisiyle buluþmaya devam ediyor. 15 Ocak Cumartesi ve her Cumartesi akþamý saat de sahnelenmeye devam ediyor. Ayrýntýlý bilgi ve rezervasyon için telefon: KANSERLE SAVAÞ ÝÇÝN... AFÝÞ VE SLOGAN YARIÞMASI Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý, "Kanserle Savaþ Ýçin Afiþ ve Slogan Yarýþmasý" düzenledi. Baþlýklarý "Sigara ve Kanser", "Beslenme ve Kanser" ile "Çevre ve Kanser" olarak belirlenen afiþ ve slogan yarýþmasý Anasýnýf; Ýlkokul; Ortaokul ve Lise kategorilerinde gerçekleþtirilecek. Vakýftan yapýlan açýklamaya göre "Eserler 50x70, sadece Anasýnýflar için 35x50 cm boyutlarýnda ve herhangi bir teknik veya malzemeyle olabilir. Eserler daha önce hiç bir yarýþmaya katýlmamýþ ve yayýmlanmamýþ olmalý." Eserlerin 25 Mart'a kadar Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý'na teslim edilmesi gerektiði kaydedildi. Her kategoride de ayrý ayrý deðerlendirme yapýlýp para ödüllerinin verileceði yarýþmada ödül kazanan eserlerin sitesinde yayýmlanacaðý da belirtildi. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Gülliver in Gezileri ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon New York ta 5 Minare ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Kukiruku Kadýn Krallýðý ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Av Mevsimi ( Cuma- Cumartesi 23.00) Girne Girne GAÜ Galeria Sinema Memlekette Demokrasi Var ( ) Maðusa Maðusa Galeria Karmakarýþýk ( ) 1. salon Memlekette Demokrasi Var ( ) 2. salon

13 13 Ocak 2011 Perþembe 13 Kalem Yalçýn Okut GANDÝ KEMAL VE CHP (3) Aslýnda, bu Gandi Kemal-3 yazýsýna gerek yoktu ya; ama eksik býraktýðým birkaç noktayý mutlaka eklemem de þarttý. Hernekadar, bu tür uzun süren yazýlarýmý bir tür Pehlivan Tefriklarý na dönüþtürmekten hep kaçýnmaya çalýþsam da Gandi Kemal-2 baþlýklý yazým, bir gün arayla çýktý ( geç gönderdiðim için ) Müteakip akþam gazeteye telefon açýp Gandi Kemal-2 baþlýklý yazýmdaki iki-üç kelimeyi deðiþtirmek istediðimi söyledim, telefona çýkan genç arkadaþlardan Evrim e.. Gazetemizin kurucusu ve sahibi ve Editörümüz Þener Levent de orada, bilgisayar odasýndaymýþ o esnada. Telefonda benim olduðumu duyunca: Verin bana Yalçýn ý diyerek telefonu aldý ve bana: Yalçýn, sen Kemal Kýlýçdaroðlu nun Lefter in bile kim olduðunu hâlâ bilmediðini, onu kaleci olarak bildiðini bile bilmiyor musun? dedi. Oldu olacak, Turgay Þeren için de santrfordu deseydi.. diye ilave etti. Bilmiyordum Þener dedim, ben zaten tv izlemiyorum, öyle bir beyanatý olduysa, kaçýrdým. Ýlk gençlik yýllarýmdan sonra/beridir ben futbol izlemiyorum; o sektörle alâkamý kestim. Ayrýca, tv izlemeyi de kendime yasakladým; self discipline anlamýnda Aslýnda, izleyip de o rezil yayýnlarý eleþtirmek, o rezillikleri yerden yere vurmak gerekir ya; nerde o vakit Ansýzýn, apar-topar CHP nin baþýna gelen/ getirilen Kemal Kýlýçdaroðlu nun Kýbrýs meselesini de, Kürt meselesini de -yeterincebilmediði ya da bile bile þaþý baktýðý ayan beyan ortadadýr. Ama biz Marksistlerin; Kýlýçdaroðulu nun söylemleri, dilek ve temennilerinin sakatlýklarýný eleþtirmek yanýnda, sosyal demokrasi geleneðinin nerede ne yanlýþlar yaptýðýný ortaya koymak ve eleþtirmek de boynumuzun borcudur. Yeni öðrendiðim/okuduðum, fakat henüz tahkik edemediðim, teyid etmeye fýrsat bulamadýðým bir enformatik bilgi doðruysa eðer, CHP nin iyi niyetli unsurlarýnýn iþi çok zor. Son CHP Kurultayý nda Kýlýçdaroðlu nun etafýnda toplanan/seçilen Parti Meclisi üyelerinin yarýsýndan çoðunun Fetullaha meyilli olduðu söyleniyor. Doðruysa eðer, vay haline CHP nin de Türkiye nin de Faþizmin genel karakteri sýnýf gerçeðini reddetmek, baský ve þiddetle insanlarý tektipleþtirmek; direnenleri de cezalandýrmak, yine direnenleri de öldürmektir. CHP Ýtalyan ve Alman faþistlerinin yaptýklarý kadarýný yapmadý ama insanlarý tektipleþtirmek için bir hayli uðraþtý. Kürt çocuklarýný sýraya dizip Türküm, doðuyum, çalýþkaným dedirtmek ne kadar demokratik olabilir?.. Çocuða sütünü emdiði annesinin dilini yasaklamak demokratlýk olabilir mi?.. Ya da, küçükleri de büyükleri de Ne Mutlu Türküm Diyene diye baðýrtmak?.. Hele de, Güneþ Dil Teorisi günlerinde bütün dillerin Türkçeden çýktýðý saçmalýklarý ve kafatasý ölçümleri tam bir rezaletti. Sosyal demokrasi geleneðinde Marks, Engels, August Bebel vb, daha sonra da Rosa ve Leibknecht de vardýr. Ýngiliz Labour Partisi nin salonlarýnda kocaman Marks ve Engles duvarlarý süslüyor ama, sadece duvarlarý süslüyor. Labour Parti o ruhu çoktan terk etti. Sosyalist Enternasyonel e üye olan diðer partiler gibi. CHP ise o ruha hiç yanaþmadý. Almanya da, Rosa ve Leibknecht vahþice öldürülürken sosyal demokratlar iktidardaydý. Baþbakan da kendine sosyal demokrat diyen Friedrich Ebert idi. Faþizme giden yolun kapýsý o cinayetlerle açýlmýþtý. Her 15 Ocakta olduðu gibi bu yýl da Rosa nýn mezarý ziyaret edilecek, çiçeklerle donatýlacak, paneller düzenlenecek. Sosyal demokratlarýn ihaneti Rosa ile Liebknect i katletti ama, sadece bedenlerini aldý. Ruhlarý hâlâ Almanya yý sarsmaya devam ediyor. "Baraka Kültür Merkezi" yazarýmýz Necmettin Çapa'nýn sýnýr dýþý kararýný kýnadý... TC uzantýsý devletin kararýný kýnýyoruz "Necmettin Çapa'nýn Sýnýr Dýþý Edilmesi" ülkemizdeki bir gerçeði daha gözler önüne sermiþtir. Egemenlerin Ortadoðu'da tam hakimiyet kurma planlarý çerçevesinde Kýbrýs'ýn kuzeyini NATO üyesi Türkiye'ye karakol kurmasý ve Anglo-Amerikan sermayesini maksimize etmesi için peþkeþ çektikleri tarih olan 1974'den bugüne tam 36 yýl geçmiþtir. Bu 36 yýlda Türkiye'nin ABD yönetimindeki yapýsý çeþitli yöntemler kullanarak asker-sivil bürokrasisi ile Kýbrýs'ýn kuzeyinde kendilerine baðýmlý hükümetler oluþturmuþtur. Her dönemde de bu hükümetler ile TC Elçiliði ve TC'nin asker-sivil yöneticileri Türkiye'den daha iyi bir hayat kurma umuduyla kuzeye yerleþen Türkiye kökenli insanlarý her türlü yöntemle kontrol etmenin ve oluþturulan ganimet rejimini ayakta tutmanýn yollarýný aramaktadýr. Bu sebeple de Kýbrýs'a gelip yerleþen göçmenler için belirli bir yasal mevzuat yaratmadýklarý gibi mevcut yasalarý da kiþiden kiþiye deðiþtirerek uygulamaktadýrlar. TC uzantýsý devlet ve yöneticileri, çeyrek asýrdýr bu topraklara emek vermiþ göçmenler için yasal bir düzenleme yapmamakta, siyasi ve ekonomik durumuna göre insanlarý sýnýflandýrarak TC Elçiliðinin emri ve ricasýyla birkaç yýldýr Kýbrýs'ta ikamet edenlere ise vatandaþlýk vermektedir. Çalýþma yaþamýnýn düzenlenmemesi ve ülkemize giriþ çýkýþlarýn kontrol altýna alýnmamasý da egemenlerin çýkarýna bir sistem oluþturmaktadýr. Patronlar çok düþük ücretlere emek sömürüsü ile daha çok kar etmenin yolunu SERDAR DENKTAÞ, DÝKMEN, BOÐAZKÖY VE DAÐYOLU'NU ZÝYARET ETTÝ DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, vatandaþlarý önümüzdeki seçimlerde daha bilinçli oy kullanmaya çaðýrdý. DP Basýn Bürosu'nun haberine göre, Denktaþ ve beraberindeki heyet dün, "Bir Taykacýk!" kitapçýðýný Dikmen, Boðazköy ve Daðyolu'nda vatandaþlara daðýttý. Bu köylerdeki esnaf ve vatandaþla da görüþen DP heyeti, bölge sorunlarý hakkýnda bilgi de aldý. Ülke sorunlarý hakkýnda vatandaþla görüþ alýþveriþinde de bulunan heyet, ayrýca sorunlarýn çözülmesi için önerilerde bulundu. bulmuþtur. Göçmenler üzerinde de Demokles'in kýlýcý gibi sallanan sýnýr dýþý edilme korkusu veya vatandaþlýk hakký kazanma ihtimali emek mücadelesinin de bu kitle içinde yayýlmasýný engellemektedir. Son yaþanan olayda da görüleceði gibi ülkemizde yüzbinlerce kaçak barýnan göçmen varken muhalif ve demokrat kimliði ile bu ülkede geçim mücadelesi vermeye çalýþan, 1991 yýlýndan beri bu topraklarda emek veren, basýn emekçisi Necmettin Çapa gibi göçmenlere egemenler tahammül göstermemektedir. Kýbrýs'taki TC asker-sivil bürokrasisinin istediði Türkiye'den buraya gelip yerleþen insanlarýn uç akýncý beyliði gibi davranarak Türk milliyetçiliði yapmasý ve seçim zamanlarý iþaret edilen iþbirlikçi partilerin arkalarýndan koþmalarýdýr. Bunu yapmayan Necmettin Çapa arkadaþýmýz ise tamamen siyasi bir kararla ve çalýþma izninin dolduðu gerekçesi kullanýlarak apar topar ailesi ile birlikte sýnýr dýþý edilmiþtir. Sendikalaþma ve düzenli, sistemli ve insanca bir çalýþma hayatý kurulmasý ve Kýbrýslý Türkler ve göçmenler arasýnda bir uyumun yakalanmasý önümüzdeki süreçte verilecek emek mücadelesinin kazanýmlarý ile þekillenebilecektir. Göçmenlerin ve ikinci nesil Kýbrýslý göçmenlerin de vatandaþ olsun olmasýn emek mücadelesinin içinde yer almasý verilen emek kavgasýnda hayati önem taþýmaktadýr. Necmettin Çapa'nýn sýnýr dýþý edilmesini protesto eder, mücadelemizin göçmen olsun Kýbrýslý Türk olsun tüm adanýn özgürleþtirilmesi mücadelesi olduðunu tüm kamuoyuna duyururuz... DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ ziyaretler sýrasýnda yaptýðý konuþmalarda, "ülkenin içinde bulunduðu çýkýlmaz duruma" dikkati çekerek, vatandaþlarý önümüzdeki seçimlerde daha bilinçli oy kullanmaya davet etti. "Bir önceki seçimlerde CTP'ye duyulan öfke nedeniyle hiçbir þey söylemeyen UBP'ye her iki vatandaþtan birinin oy vererek tek baþýna iktidara getirdiðini" savunan Serdar Denktaþ, DP'nin sunduðu ve "herkesin takdirini kazanan" programa ise itibar edilmediðini belirtti. ÝRSEN KÜÇÜK: BANKALARIN DEVRÝ GÜNDEMÝMÝZDE YOK Baþbakan Ýrsen Küçük, altý aylýk hayat pahalýlýðý ödeneðini dondurma kararlarýnýn böyle tepki görmesini yorumlamakta zorlandýðýný söyledi. Küçük, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný ve Maliye Bakaný'yla görüþmeye giden sendikalarýn olay çýkarma amaçlý ve güdümlü olduðu görüþünü de ifade ederek, birçok ülkede personel durdurma ve maaþlarý aþaðýya çekme gibi önlemler alýnýrken, kendilerinin sadece hayat pahalýlýðý ödeneðini dondurduðunu söyledi. Güney Kýbrýs'ý önceki gün ziyaret eden Almanya Baþbakaný Angela Merkel'in açýklamalarýný yadýrgadýklarýný ifade ederek, Merkel'in sözlerinin "kasýtlý ve senaryo gereði" olduðunu belirten Küçük, Vakýflar Bankasý ile Kooperatif Merkez Bankasý'na baðlý kuruluþlarýn Türkiye bankalarýna devredilmesi gibi bir olayýn gündemlerinde hiç olmadýðýný da söyledi. Bakanlar Kurulu, Baþbakan Küçük baþkanlýðýnda 11.45'te toplandý. Toplantý öncesi basýna açýklama yapan ve sorularý yanýtlayan Baþbakan Ýrsen Küçük, rutin toplantýsýný yapan Bakanlar Kurulu'nda alýnacak kararlarýn gerek görüþürse sözcü tarafýndan açýklanacaðýný belirtti. "BANKALARIN DEVRÝ GÜNDEMÝMÝZDE HÝÇ YOK... " Baþbakan Ýrsen Küçük, KTÖS'ün 20 Ocak'a kadar Vakýflar Bankasý ile Kooperatif Merkez Bankasý'na baðlý kuruluþlarýn Türkiye bankalarýna devredileceði iddiasýný da yanýtladý ve "Böyle bir olay gündemimizde hiç yoktur. Bu gibi haberler maksatlý çýkarýlmaktadýr" dedi. Ýyi durumda olan her iki bankanýn daha da iyi duruma gelmesi için çalýþmalar bulunduðunu ifade eden Baþbakan Küçük, örneðin Kooperatif Merkez Bankasý'na baðlý birimlerin müstakil hale getirilmesi düþüncesi ve çalýþmasý bulunduðunu bildirdi. Küçük, Kooperatif Merkez Bankasý'nýn bir banka olarak topluma hizmetini sürdürmesi ve baðlý birimlerin de sahibi olan çiftçilere devredilmesi, Kýbrýs Türk çiftçisinin söz sahibi yapýlmasý konularýnda çalýþmalarý olduðunu kaydederek þöyle devam etti: "Yoksa KTÖS'ün iddia ettiði gibi ne Vakýflar Bankamýzýn, ne Kooperatif Merkez Bankamýzýn bir baþka bankaya devrinin gündemimizde olmadýðýný bir kez daha tekrarlamak isterim." MUHALÝF OLMANIN BEDELÝ Afrika gazetesinde yazmak, rejime karþý muhalif duruþ segilemek ve en önemlisi iþgal altýnda olan bir adada Kürt olmak çok zordur... Onu yaþayanlar bilir. Yýllar önce sýrf Kürt olduklarý için bu adada onlarýn uðradýklarý baský ve sýnýrdýþý edilme olaylarýna çok tanýk olduk. Bu konuda biz çok haberler ve yazýlar yazdýk. Rejim bu insanlarýn üzerinden elini hiç çekmedi. Necmettin Çapa arkadaþýmýzý ben 2000 yýlýnda tanýdým. O zamanki Avrupa gazetesine karþý yapýlan tacizler, casusluk komplosu, hacizler ve gazetenin basýldýðý matbaanýn bombalanmasý olaylarý yanýnda gazete yazarlarýna ve gazeteye açýlan yüzlerce dava vardý. Matbaada çalýþan ustalara karþý baský, tehdit ve korkutma olaylarý mezarlýkta baskýcý ustamýzýn aðzýna tabanca sokulmak suretiyle adayý terk etmesinni saðlanmasý bunlardan bazýlarýdýr. Ýþte o dönemlerdi... Avrupa gazetesini basacak matbaa ustasý bulmakta zorlandýðýmýz günlerde Necmettin Çapa arkadaþ bizimle çalýþmaya baþladý. Çok eski ve sýksýk arýza yapan baský makinesi ile gazeteyi çok zor þartlar altýnda basmaya çalýþýyorduk. Bazý geceler arýzayý gidermede geç kaldýðýmýz için daðýtým þirketine gazeteyi yetiþtiremezdik. Lefkoþa'daki bayilere tek tek kendimiz daðýtarak, diðer kazalara da ulaþtýrýp gönüllü arkadaþlar vasýtasý ile daðýtabildiðimiz yerlere bu þekilde daðýtmaya çalýþýrdýk. Necmettin o zaman da takip altýndaydý baský gördüðünü biliyordum. Bir akþam gazeteyi birlikte baskýya verdiðimiz sýrada dýþarýya çýktý. Çýkýþ o çýkýþ... Daha sonra öðrendik ki polis evine baskýn yapmýþ ve eþini tutuklayýp karakola götürmüþtü... Ýfade elmak gerekçesiyle... O da karakola gidince o da ifadesi için alýkonmuþtu... Baþka baskýcý ustasý bulduk. Aradan zaman geçtikten sonra bu kez gazetede muhalif yazý yazmaya baþladý. Daha ziyade Kürt halkýnýn Türkiye'de uðradýðý baskýlar, iþkenceler ve yapýlan zulümleri kendi üslubu ile köþesine taþýyordu. Kendi farkýnda deðildi ancak rejimin gözü üzerindeydi. Eþi ve çocuklarý ile birlikte kimseye karýþmadan yaþamaya çalýþan arkadaþýmýz Necmettin Çapa'nýn çok temiz ve çok zeki çocuklarý vardý. Büyük oðlu geçtiðimiz yýllarda ülkemizde yapýlan ÖSS sýnavýnda birincilik kazanmýþtý. Çalýþkan ve dürüst insanlar bu topraklarda barýnamaz. Necmettin Çapa'nýn evine dayanan polis, hazýrlanmalarý için süre dahi vermeden, onlarý yaka paça sýnýrdýþý etti. Bu gün bu ülkeden atýlmasý gereken ve sokakta her an suç iþleycekmiþ gibi dolaþan sabýkalýlarýn sayýsý bilinmez... Sayýsýný kimsenin bilmediði yasadýþý kiþiler dururken, þeytanlarýn mekaný olan Yediler bölgesinde yaþayan Necmettin Çapa ve ailesini hemen bulabiliyorlar. Bu ülkede polisin insan haklarýna aykýrý olarak bir çok insaný karaladýðýný, uyduruk suçlarla mahkum ettirdiðini biliyoruz. Türk ordusu bünyesinde faaliyet gösteren polis acýmasýz ve gaddar davranýyor. Necmettin Çapa'nýn gittiði yerde de durmasý mümkün deðil. Rejimin baþýný orada da aðrýtmaya devam edecek. Bir gün Hakkari, Þýrnak, Yüksekova yada Kürt illerine düþerse yolumuz belki görüþürüz. Ben Kürtlerin yaþadýklarý yerlere hiç gitmedim, onlarýn yaþadýðý aðýr koþullara tanýk olmadým. Ama Necmettin sayesinde onlarýn yaþadýklarýný ruhumda paylaþtým. Son sözüm Necmettin'e... Ýçin kararmasýn yoldaþ!

14 14 13 Ocak 2011 Perþembe BULMACA Soldan Saða: 1-Hamamda örtünmek ve kurulanmak için kullanýlan ince dokuma. Anlam bakýmýndan birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine baðlar. 2-Eskiden ihtiyarlarýn baston yerine kullandýklarý uzun sopa. Bilgisini, yeteneðini veya niteliðini yoklamak, imtihan etmek. 3-Yüz, çehre. Harç alýp sürmeye yarayan, çoðu üçgen biçiminde, yassý, demirden, tahta saplý duvarcý ve sývacý aracý. 4-Yol üzerinde çýkýntý yapmayacak þekilde döþenmiþ özel raylarda hareket eden yolcu taþýtý. Güney Kafkasyalý bir halk veya bu halktan olan kimse. 5-Uyma. 6-Radyum'un kýsaltmasý. Alfabenin 28 ve 15. harfleri. Gemilerin barýnarak yük alýp boþaltmalarýna, yolcu indirip bindirmelerine uygun kuruluþlarý olan doðal veya yapay sýðýnak. 7-Birine, ölen bir yakýnýndan kalan mal mülk, para veya servet. Ýyi, pek iyi. 8-Düz, açýk ve geniþ yer, meydan, saha. Us. 9-Ters okunuþu "Ölen bir kimseden kalan herþey". Birleþik Kýbrýs Partisi'nin kýsa yazýlýþý. 10-Güzel kadýn. Ýz, belirti. 11-Acýlar karþýsýnda dayanma gücünü yitirmeme, saðlam, dayanýklý olma durumu. Kýbrýs Rum resmi televizyonu. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Sonuç Eczanesi: Ýnönü Meydaný No:24 Tel: Gönül Eczanesi: Þht. Gazeteci Hasan Tahsin Cad. No:13 Hacý Ali Apt. Lemar Yolu Tel: Maðusa Akpýnar Eczanesi: Eþref Bitlis Cad. No:11 Deniz Plaza Yolu-Maðusa Týp Merkezi Yaný Tel: Ceren Eczanesi: Papatya Apt. No:2 Larnaka Yolu Anýt Çemberi 100 m ilerisi Tel: Girne Emin Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. HASEM Ýþhaný No:1 Alsancak Tel: Ýlgen Eczanesi: Iþýl Sok. No:2/C Kemal Kamiloðlu Doðum Kliniði Karþýsý Tel: Güzelyurt Güzin Eczanesi: K 288 Þht. Raþit Osman Sok. Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Tuz, çemen, kýrmýzý biber karýþýmýnýn et üzerine sürülerek güneþte veya iste kurutulmasý yoluyla yapýlan yiyecek. Ýlaç, merhem. 2-Tutsak. Bütün aile hep birlikte. 3-Açýk elle yüze vurulan tokat. Pingpong, tenis gibi oyunlarda topa vurmak için kullanýlan uzunca saplý araç. 4-Kibarca olmayan, bayaðý, sýradan. 5-Ýskambil oyununda "Birli". Bir tür salon dansý. Avrupa'da bir nehir. 6-Ters okunuþu "Bütün bir þeyin ayrýldýðý iki eþit parçadan her biri". Kadýnlarýn ve diþi hayvanlarýn, yavrularýný emzirmek için kullandýklarý içi süt dolu organlarý. 7-En kýsa zaman. At, aslan gibi bazý hayvanlarýn ensesinde veya boynunda bulunan uzun kýllar. Lezzet. 8-Mikroskopta incelenecek maddelerin üzerine konulduðu dar uzun cam parçasý. Titan'ýn kýsaltmasý. 9-Bir kimsenin mülkiyeti altýnda bulunan taþýnýr veya taþýnmaz varlýklarýn tümü. Mezar, kabir. 10-Çok sayýda insan topluluðu. 11-Uyarý. Ters okunuþu "Kedigillerden, Asya'da yaþayan çevik ve yýrtýcý hayvan". TV'DE BU AKÞAM Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank TV 8 Hedef Tokyo Türü: Yabancý Sinema Saat: 19:45 Savaþçý çocuklar, Los Angeles'ta "Showdown In Little Tokyo"da yumruklarýný konuþturuyorlar. Dolph Lundgren ve Brandon Lee, Japon uyuþturucu mafyasýyla savaþýyorlar. Aksiyon filmlerinin iki usta isminden bir an bile yavaþlamayan bir macera. Yönetmen:MARK L. LESTER Oyuncular: DOLPH LUNGGREN, BRANDON LEE, CARY-HIROYUKI TAGAWA, TIA CARRERE, TOSHIRO OBATA, PHILIP TAN Kanaltürk Son Vuruþ Türü: Yabancý Sinema Saat: 19:50 Dünya Hong Kong'un Çin yönetimine geçmesi için geri sayarken, Marcus Ray bir jean þirketinin temsilcisi olarak ülkede bulunan genç bir adamdýr. O ve geveze iþ arkadaþý Tommy Hendricks, kendilerini baþarýlý olursa dünyayý sarsacak bir terör planýn içinde bulurlar. Plan, saat pili olarak gizlenmiþ çok güçlü patlayýcýlarla ilgilidir. Yönetmen: HARK TSUI Oyuncular: JEAN- CLAUDE VAN DAMME, LELA ROCHON, PAUL SORVINO, ROB SCHNEIDER, CARMAN LEE, WYMAN WONG, GLEN CHIN Kanaltürk Ýkili Oyun Türü: Yabancý Sinema Saat: 21:30 New York'un en ünlü reklam ajansýnýn çapkýn ve baþarýlý yöneticisi olan Eddie (Til Schweiger) patronunun kýzý Judy ile niþanlýdýr. Eddie bir sabah özel sekreteri ve arkadaþý olan Angelina'nýn, Judy'nin kardeþi Anthony tarafýndan tecavüze uðradýðýný öðrenir. Kendi kusursuz imajýný korumak ve evlilik planýnýn tehlikeye girmemesi için mahkemede Anthony lehine yalan ifade vermek zorunda kalýr. Bu olay Eddie'nin hayatýndaki felaketlerin baþlangýcý olur. Hatta iþlemediði bir cinayet için suçlanýr. Gerilim dolu dava sürecinde Judy'nin ailesinin yýllardýr sakladýðý sýr ortaya çýkacak ve Eddie ile Judy'yi kendileriyle hesaplaþmaya ve söyledikleri yalanlarýn sonuçlarýna katlanmaya zorlayacaktýr. YÖNETMEN :Reto Salimbeni / 2006 OYUNCULAR :Til Schweiger, Lauren Lee Smith,Sebastien Roberts YAPIM YILI : 2006 CNBC-E Banka Soygunu Türü: Yabancý Sinema Saat: 22:00 Bir ilk film olan How to Rob a Bank'te banka soymanýn ve ardýndan paçayý sýyýrmanýn 10 altýn kuralý ifþa ediliyor Prömiyerini 2007 Cannes Film Festivali'nde yapan How to Rob a Bank, hayatýnýn en kötü günlerinden birini geçirdiðini düþünen Jinx'in kendini bir anda bir banka soygununun orta yerinde bulmasýný konu alýyor. Güzel soyguncu Jessica'nýn cazibesine kapýlan genç adam, saatler ilerledikçe bir rehineden fazlasý olduðunu ispatlýyor. Yönetmen: ANDREWS JENKINS Oyuncular: NICK STAHL, ERIKA CHRISTENSEN, GAVIN ROSSDALE, TERRY CREWS Yapým Yýlý: 2007 MEKSÝKA'DA CEZAEVÝNDE KAVGA: 11 ÖLÜ Meksika'nýn kuzeyinde yer alan Gomez Palacio kentindeki cezaevinde çýkan kavgada, ilk belirlemelere göre 11 tutuklu hayatýný kaybetti. Kentin bulunduðu Durango eyaletinin yetkililerinden Alejandro Moreno AFP'ye yaptýðý açýklamada, yaralý sayýsý ve kavganýn nedenlerinin bilinmediðini ifade etti. ABD'DE ÝDAM Mcalester, ABD'de 1994 yýlýnda 77 yaþýndaki büyük amcasýný öldürmekten suçlu bulunan kiþi idam edildi. Yetkililer, 38 yaþýndaki Jeffrey David Matthews'un cezasýnýn, Oklahoma Cezaevi'nde infaz edildiðini bildirdi. Bugüne kadar infazý üç kez ertelenen Matthews'un, evine düzenlenen soygun sýrasýnda büyük amcasý Otis Earl Short'un vurularak ölmesiyle ilgili olarak birinci derecede cinayetten suçlu bulunduðu belirtildi. KABÝL'DE ÝNTÝHAR SALDIRISI: 4 ÖLÜ Afganistan'ýn baþkenti Kabil'in batýsýnda, bomba yüklü motosikletle düzenlenen intihar saldýrýsýnda en az 4 kiþinin öldüðü bildirildi. Afganistan Ýçiþleri Bakanlýðý sözcüsü, istihbarat servisi elemanlarýný hedef alan saldýrýda, 8 kiþinin de yaralandýðýný belirtti. Sözcü, bu sayýnýn polisin hastaneye getirdiði ölü ve yaralýlar olduðunu ifade etti. Kurbanlarýn çoðunun sivil olduðunu söyleyen sözcü, ölü ve yaralý sayýsýnýn artabileceðini kaydetti. MOZAMBÝK'TE KASIRGA: 10 ÖLÜ Mozambik'in orta kesimini etkisi altýna alan þiddetli kasýrgada 10 kiþi öldü. Mozambik devlet televizyonunda yayýnlanan haberde, Manica bölgesinde meydana gelen kasýrgada 10 kiþinin öldüðü, 7 kiþinin aðýr yaralandýðý ve 100'den fazla evin hasar gördüðü bildirildi. PAKÝSTAN'DA FÜZE SALDIRISI: 4 ÖLÜ Pakistan'ýn kuzeybatýsýnda ABD'ye ait olduðu sanýlan insansýz uçaktan bir eve düzenlenen füze saldýrýsýnda 4 kiþi öldü. Pakistanlý istihbarat yetkilileri, Kuzey Veziristan'a baðlý Hyder Hel köyündeki bir eve atýlan 4 füzenin, 4 kiþinin ölümüne, 2 kiþinin yaralanmasýna neden olduðunu söylediler. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 13 Ocak 2011 Perþembe MAÐUSA'DA BÝR RESTORAN MÜHÜRLENDÝ Gazimaðusa Belediyesi'nin, saðlýk denetimleri çerçevesinde bir restoran mühürlenerek faaliyeti durduruldu; bazý iþlerleri ise uyarýldý. Gazimaðusa Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre kent genelindeki iþyerlerinin saðlýk denetimlerini düzenli ve aralýksýz olarak sürdüren belediyenin, restoranlarýn hijyenik durumu, çalýþma izinleri ve çalýþanlarýn saðlýk kartlarýnýn 28 yýl önce Gazimaðusa'daki sendikal bir toplantýya giderken geçirdikleri trafik kazasýnda hayatlarýný kaybeden Türk - Sen Genel Baþkaný Necati Taþkýn, Kamu - Sen Genel Baþkaný Erdoðan Sonsal ve Yön - Sen Genel Sekreteri Artemel Karal, Lefkoþa Kabristanlýðý'ndaki kabirleri baþýnda anýldý. Taþkýn, Karal ve Sonsal'ýn anma törenine aileleri ve sevenleri yanýnda bazý sendikacýlar da katýldý. Kabirlere çelenklerin konulmasýyla baþlayan anma töreninde Türk - Sen Genel Baþkaný Arslan Býçaklý ve Kamu - Sen Genel Baþkaný Mehmet Özkardaþ birer konuþma yaptý. Býçaklý konuþmasýnda, 28 yýl önce bir sendika kontrol edildiði denetimlerine baþladýðý kaydedildi. Denetimlerde, saðlýk açýsýndan görülen ciddi sakýnca ve çalýþanlarýnýn saðlýk kartlarýnýn olmamasý nedeniyle bir restoranýn mühürlenerek faaliyeti durdurulurken, hijyenik þartlara daha çok dikkat edilmesi ve hem iþletme izni hem de saðlýk kartlarýnýn düzenli olarak çýkarmalarý için SÝNAN PAÞA CAMÝÝ AÇILIYOR Gazimaðusa'da bulunan, Buðday Cami olarak da bilinen, Sinan Paþa Cami, bugün ziyarete açýlacak. Kýbrýs Vakýflar Ýdaresi'nden yapýlan açýklamaya göre Ýdare'nin SAVE ile iþbirliði halinde, yürüttüðü Sinan Paþa Cami'nin saðlamlaþtýrma projesi tamamlandý. Bu nedenle yarýn saat 09.30'da Amerikan Büyükelçisi Frank Urbancic'in de katýlýmýyla bir tören düzenlenecek ve cami ziyarete açýlacak. Anýtlar Yüksek Kurulu tarafýndan da onaylanan projenin bütçesi, 339 TAÞKIN, KARAL VE SONSAL ANILDI toplantýsýna katýlmak üzere Maðusa'ya giderken geçirdikleri kaza sonucunda hayatýný kaybeden Taþkýn, Karal ve Sonsal'ýn sendikal mücadele ve çalýþanlarýn daha mutlu ve refah içinde bir yaþam sürmesini istediklerini söyledi. Býçaklý, her geçen gün çalýþanlarýn haklarýnýn geriye götürüldüðünü ve bunun sorumlusunun da ülkeyi yönettiðini söyleyen hükümetler olduðunu öne sürerek, "Her yýl buraya geliþimizde bir önceki yýlý arýyoruz" dedi. ÖZKARDAÞ Kamu - Sen Genel Baþkaný Mehmet Özkardaþ, merhum sendikacýlarla, sadece sendikal mücadeleye deðil toplumun varoluþ bazý iþyerlerinin de uyarýldýðý belirtilen açýklamada, "Kent genelinde gýda üretimi ve satýþý yapan iþyerlerinin insan saðlýðý açýsýndan herhangi bir risk taþýmadan faaliyet sürdürmesi ve gerekli hijyen koþullarýna sahip olmasý için düzenli olarak kontrol edilen iþyerlerinde, denetimler çerçevesinde saðlýk kartlarý ve iþletme izinleri de kontrol ediliyor" denildi. bin 500 Türk Lirasý olarak açýklandý. Konu ile ilgili konuþan Kýbrýs Vakýflar Ýdaresi Genel Müdürü Mustafa Kemal Kaymakamzade Kýbrýs Vakýflar Ýdaresi olarak kültürel mirasý korumak konusunda çalýþmalarýna devam ettiklerini, restorasyon, iyileþtirme, saðlamlaþtýrma gibi konularda adada bulunan diðer kurumlarla birlikte hareket ederek tarihe sahip çýkmakta olduklarýný anlatarak bunu, en önemli ilkelerinden biri saydýklarýný kaydetti. mücadelesine de verdikleri katkýdan dolayý gurur duyulduðunu ifade etti. Ülkede hýrsýzlýk, cinayet, tecavüz, kumar, fuhuþ gibi suçlarýn artýþ gösterdiðini savunan Özkardaþ, mücadelelerinin sadece emekçilerin mücadelesi olmadýðýný, Kýbrýs Türk halkýnýn topyekun refahýnýn yükseltilmesi için olduðunu kaydetti. Hazýrlanan anýt-mezar projesiyle Taþkýn, Karal ve Soysan'a vefa borçlarýný ödemek istediklerini de dile getiren Özkardaþ, gelecek yýl anma törenini anýtta yapma arzusunu taþýdýklarýný kaydetti. Özkardaþ, gelecek yýl ayrýca Kýbrýs'ýn eþitlik temelinde çözüme ve barýþa kavuþmasý dileðinde de bulundu. 15 HASTANE YOLUNDA YENÝ KAMERA Lefkoþa'da Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi yolundaki hýz tespit kamerasý Cuma günü devreye girecek. Böylece ülke genelindeki kamera sayýsý 68'e yükselecek. Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý, Trafik Hizmetleri Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, Lefkoþa-Ortaköy yolunda (Levent Koleji karþýsýnda) Gönyeli istikametine giden araçlarýn 50 kilometre olarak saptanan hýz denetimini yapacak kamera, Cuma gününden itibaren devrede olacak. 1 Aðustos 2007'de hastane yakýnlarýndaki sýðýnmalý kavþaða kurulan kamera, söz konusu kavþaðýn dönel kavþak olarak düzenlenmesi nedeniyle yerinden sökülerek, þimdiki yerine taþýnmýþtý. DAÝ VE DAK MASAYA YATIRILDI Doðu Akdeniz Ýlkokulu (DAÝ) ve Doðu Akdeniz Koleji (DAK), Vakýf Yöneticiler Kurulu (VYK), her iki okulun müdürleri ve okul aile birliklerinin katýldýðý toplantýda masaya yatýrýldý. DAÜ VYK tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, toplantýda her iki okulun geleceðiyle ilgili konularýn ele alýndýðý belirtilerek, ileriki toplantýlarda bir dizi görüþler ortaya konarak tedbirler alýnacaðý kaydedildi. HASÝPOÐLU SAÇMALADI... EKONOMÝ HÝÇ OLMADIÐI KADAR ÝYÝ Hür Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (Hür-Ýþ), UBP'yi ziyaret ederek Genel Sekreter Ertuðrul Hasipoðlu'yla görüþtü. Hür-Ýþ Baþkaný Yakup Latifoðlu, hükümetin tedbir paketiyle ilgili þikayetlerini iletti ve hayat pahalýlýðýnýn 6 ay durdurulmasý kararýnýn geri alýnmasýný istedi. UBP Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu ise, "ekonominin hiç olmadýðý kadar iyi durumda olduðunu" söyledi ve sorunun kamu maliyesinden kaynaklandýðýný belirtti. Paketteki kararlarýn geri alýnmasýnýn sözkonusu olmadýðýný belirten Hasipoðlu, kimseyi maðdur etmemek için olabildiðince yumuþak tedbirler alýndýðýný söyledi. Hasipoðlu, "Önce grevler kalksýn, sonra görüþelim" dedi. MEC-SEN'DEN "BEYAZ KURDELE" EYLEMÝ Meclis Çalýþanlarý Sendikasý (Mec-Sen), hükümetin icraatlarýna karþý çýkarak "Yeter artýk! Geleceðimizi Karartmayýn" sloganýyla beyaz kurdele takma eylemi baþlattý. Sendika, halký da beyaz kurdele takarak eyleme destek vermeye çaðýrdý. Mec-Sen Baþkaný Remzi Kutret yazýlý açýklamasýnda, ekonomik paketle baþlayýp yaz mesaisinin kaldýrýlmasý, 13'üncü maaþlarýn ödenmemesi, hayat pahalýlýðý ödeneðinin durdurulmasý, KDV oranlarýnýn ve diðer vergilerin artýrýlmasý ile temel tüketim maddelerine yapýlan zamlarý "halk düþmaný icraatlar" olarak niteledi. "KUZEY KIBRIS'TAN ESÝNTÝLER" "Kuzey Kýbrýs'tan Esintiler" adlý sergi dün Atatürk Meslek Lisesi'nde açýldý. Açýlýþ törenine Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun eþi Meral Eroðlu, Mesleki Teknik Öðretim Dairesi Müdürü Metin Gültekin, Okul Müdürü Niyazi Þafakoðlularý, Proje Koordinatörü Gülþen Hocanýn, AB yetkilileri ve projeye katký koyanlar katýldý. EÐÝTÝM KURSU Kýbrýs Türk Tabipleri Odasý ve Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu'nun birlikte düzenlediði saðlýk personeli ve hemþirelere yönelik eðitim kursu, hafta sonu uygulamalý olarak yapýldý. Kýbrýs Türk Tabipleri Odasý'ndan yapýlan açýklamaya göre kursta Spor Hekimi Dr. Hikmet Yücel "Futbol sahalarýnda travmalar, aðýr sakatlýklar ve bunlarla mücadele ve tedavi"; Kardiyoloji Uzmaný Dr. Cenk Conkbayýr ise, "CPR Kardiyo Pulmoner Ressüsitasyon" konularýnda bilgiler verdi. Kurs sonunda katýlýmcýlara sertifika da verildi. MAGEM'DEN TEKERLEKLÝ SANDALYE BAÐIÞI Maðusa Gençlik Merkezi (MAGEM), Dünya Engelliler Merkezi'nin Türkiye'de baþlattýðý Kapak Kampanyasý'na destek vererek yürüttüðü çalýþma sonucunda alýnan tekerlekli sandalyeleri düzenlenen törenle ihtiyaçlý kiþilere verecek. MAGEM'in 14 Ocak Cuma günü saat 10:00'da Maðusa Arena'da halkýn da katýlýmýyla düzenleyeceði törende, alýnan 20 tekerlekli sandalyeyi belirlenen ihtiyaçlý kiþilere baðýþlayacak.

16 16 13 Ocak 2011 Perþembe

17 13 Ocak 2011 Perþembe 17

18 18 13 Ocak 2011 Perþembe

19 13 Ocak 2011 Perþembe 19 RUM BASINI MERKEL ÝÇÝN "MELEK" DEDÝ n MERKEL RUM BAÞKANLIK SARAYINDAN BEÞPARMAKLAR'A BAKTI... n HRÝSTOFYAS: "ALMANYA MODELÝ FEDERASYON ÝSTÝYORUZ" Almanya Baþbakaný Angela Merkel'in önceki gün Güney Kýbrýs'a yaptýðý 5 saatlik ziyarette verdiði mesajlardan memnuniyet belirten Rum basýný, "gerek Kýbrýs sorunu, gerekse Türkiye- AB iliþkileri konusunda net ve açýk tavýr sergilediði" yorumunu yaptýlar. Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'la ortak basýn toplantýsýnda "Almanya modelinin" Kýbrýs'a örnek gösterildiðine dikkat çeken Rum basýný, Merkel için "melek" ifadesini de kullandý. Almanya Baþbakaný Merkel'in ziyaretine geniþ yer veren gazeteler yorumlu haberlerinde, Merkel'in Güney Kýbrýs'a "iþbirliði için elini uzattýðýný", Türkiye'ye ise "sesini yükselttiðini" yazdýlar. Gazeteler Merkel'in Türkiye konusundaki tavrýnýn, diðer ülke liderleri tarafýndan takýnýlmayan bir tavýr olduðuna da dikkat çektiler. Haberi "Lafý Gevelemedi Merkel'in Lefkoþa'ya Tam Desteði Türkiye'ye Katý Göründü" baþlýklarýyla veren Fileleftheros gazetesi, Merkel ile Rum Yönetimi Baþkaný Hristofyas arasýndaki görüþmede Kýbrýs sorununun aðýrlýklý olduðunu yazdý. Görüþmede ne doðrudan ticaret, ne de NATO-AB iliþkilerinin ele alýndýðýný yazan KAYIP KÝMLÝK DAÜ öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Ezgi Turan KAYIP DÝPLOMA YDÜ Edebiyat Fakültesi'nden aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Ayþe Kiþmir KAYIP KÝMLÝK DAÜ öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Bahar Kahraman KAYIP EVRAK KKTC ehliyetimi ve TC kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Erol Çulha gazete, Merkel'in "net bir manzaraya sahip olmak için" daha çok Kýbrýs sorununa iliþkin konularý gündeme getirdiðini belirtti. Habere göre Merkel ayrýca, "yerleþikler, askerler ve Türk tarafýnýn müzakere masasýndaki tavrýna" iliþkin sorular yöneltti. BAÞKANLIK SARAYINDAN BEÞPARMAKLAR'A BAKTI Habere göre, dünkü resmi görüþmede Hristofyas, 1974 olaylarý ve Baþpiskopos Makarios'un kaçýþ þekli konusunda da Merkel'e bilgi verdi. Merkel bu olayý ilginç olarak nitelendirirken, Dýþiþleri Bakaný Markos Kiprianu da babasý Spiros Kiprianu döneminde Baþkanlýk binasýnda on yýl yaþadýðýný anlattý. Habere göre Hristofyas, Baþkanlýk binasýný dolaþýrken Merkel'e KKTC bayraðýnýn bulunduðu Beþparmak daðlarýný da gösterdi ve o bölgede köyü Dikomo/Dikmen'in de bulunduðunu anlattý. Almanya Baþbakaný Merkel için karadan ve havadan yoðun güvenlik tedbirlerinin alýndýðýný da yazan gazete, Hristofyas-Merkel görüþmesinin ardýndan yapýlan ortak basýn açýklamasýnýn da programlandýðý gibi yarým saat deðil çevirilerden dolayý 45 dakika sürdüðünü belirtti. Habere göre Merkel, ortak basýn toplantýsýnda, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn Kýbrýs sorununa iliþkin çabalarýna deðindi. "Hristofyas'ýn gösterdiði cesaret, yaratýcýlýk, çözüme yönelik inisiyatifini takdir ettiðini" söyleyen Merkel, "sizin birçok adýmda bulunduðunuzu görüyoruz ancak Türk tarafý gerektiði gibi buna karþýlýk vermiyor" ifadelerini de kullandý. "Kýbrýs sorununa iliþkin sürecin Kýbrýs sahipli olmasý" konusuna da deðinen Merkel, ülkesinin bunu desteklediðini, çözümün Kýbrýs halkýndan gelmesi gerektiðini, BM'nin önemli bir rol oynamasýnýn mümkün olduðunu ifade etti Ḣaravgi gazetesine göre de Merkel, ülkesinin Kýbrýs sorunun çözümüne iliþkin yolda mümkün TDP SENDÝKAL PLATFORM'A GÜÇLÜ DESTEK VERECEK Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümetinin ülkeyi yangýn yerine döndürdüðünü ve halký göçe zorladýðýný belirterek, Sendikal Platform tarafýndan baþlatýlan mücadeleye her türlü desteði vereceklerini açýkladý. TDP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, hükümetin uygulamalarýnýn halký kaosa ve kargaþaya sürüklediðini, tüm sektörlerin büyük sýkýntý içerisine girdiðini, birçok yerde eylem ve grevlerin olduðunu belirten Çakýcý, hükümetin ekonomik krizi gerekçe göstererek aldýðý karar ve uygulamalarýn yanlýþ olduðunu kaydetti. Ekonomik Paket'in Ankara'dan dayatýlan bir paket olduðu görüþünü tekrarlayan ve pakette birçok kabul edilemez unsur bulunduðunu belirten Çakýcý, "Kýbrýs Türk halkýna uygun olmayan bu unsurlarýn revize edilerek Kýbrýslýlaþtýrýlmasý gerekliðini" kaydetti. Çakýcý, "Bu paket bu þekilde asla kabul edilemez" dedi. "Nüfusunu kontrol etmeyen, kaçak verginin peþine düþmeyen, tekel ve tröstleri beslemeye devam eden hükümetin, su dahil olmak üzere tüm temel gýda maddelerine zam yaptýðýný, iðneden ipliðe her þeyin zamlandýðýný, diðer yandan da ekonomik krizi gerekçe göstererek çalýþanýn ve emeklinin haklarýný gasp ettiðini" dile getiren Çakýcý, yapýlanlarýn kabul edilemez olduðunu ifade etti. Hükümetin karar ve uygulamalarýnda ýsrar etmesi halinde iç çatýþmaya doðru gidileceði uyarýsýnda bulunan Çakýcý, "Hükümetin bu uygulamalarýna karþýyýz ve TDP olarak bu dönemde halkýn, çalýþanlarýn yanýnda olacaðýz. Sendikal Platform tarafýndan ortaya konan eylemlere de güçlü destek vereceðiz" dedi. "KURUMLARIMIZ PEÞKEÞ ÇEKÝLÝYOR" Ülkedeki iþsiz sayýsýnýn nüfusa oranla çok yükseldiðini ve gençlerin yüzde 30'dan fazlasýnýn iþsiz olduðunu belirten Çakýcý, Kýbrýs Türk halkýnýn malý olan kurumlarýn, "yeniden yapýlandýrma ve özelleþtirme" adý altýnda "peþkeþ çekilmeye çalýþýldýðý" görüþünü de yineledi. Çakýcý, "Özelleþtirme yasasý yok, özelleþtirme fonu yok. Bunlar hazýrlanmadan özelleþtirme yapmak, peþkeþ çekmekten farksýzdýr" dedi. Çalýþma Bakaný Türkay Tokel ile Maliye Bakaný Ersin Tatar'ýn sendika yetkilileri ile yaþadýðý tartýþmaya da deðinen Çakýcý, "'Sen benim memurumsun, sen de onun memurusun' yönündeki bir tartýþmayý kabullenmemiz mümkün deðildir. Böyle seviyesiz bir görüntüyü görmekten hicap duyduk" dedi. olduðu kadar Rum tarafýný destekleyeceklerini belirtti, bu yolun çok kolay olmadýðýný da bildiklerini söyledi. Dimitris Hristofyas'ýn onurlu bir anlaþmaya hazýr olduðunu, bu yönde adýmlar attýðýný ancak Türk tarafýnýn bunlara gerektiði gibi yanýt vermediðini de belirten Merkel, fýrsat bulduðu zaman Rum tarafýnýn çabalarýna yardýmcý olmak maksadýyla Türkiye Baþbakaný ve Bakanlarla bunu konuþacaðýný söyledi. Adanýn bölünmüþlüðünün sona ermesi için Almanya'nýn elinden gelen her þeyi yapma arzusunu da dile getiren Merkel, iki ülke arasýnda var olan iliþkilere de deðindi. "Kýbrýs Cumhuriyeti'"nin kuruluþundan bu yana ilk kez bir Almanya Baþbakaný'nýn adayý ziyaret ettiðini söyleyen Merkel, bu ülkeyi ziyaret etmekten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'nin Güney Kýbrýs'a karþý tavrý nedeniyle AB-NATO iliþkilerinde ortaya çýkan sorunlarýn nasýl çözümleneceðine iliþkin bir soru üzerine de Merkel, bu sorunlarýn aþýlmasý için Kýbrýs sorunun çözümlenmesi ve adanýn yeniden birleþmesi gerektiðini söyledi. Merkel, NATO ile Avrupa Birliði Ortak Güvenlik Politikasý arasýndaki iþbirliðine yönelik katkýlarýndan dolayý da Hristofyas'a teþekkür etti. Merkel, Kýbrýs sorunu çözümsüz kaldýðý sürece sorunlarýn mevcut olacaðýný, bu nedenle çözümün sadece Kýbrýslýlarý deðil Almanya, AB ve BM'yi de ilgilendirdiðini söyledi. Almanya'nýn, Kýbrýs sorunun çözümü için ne gibi katký saðlayabileceðine iliþkin bir soru üzerine ise Merkel, model olarak Almanya'nýn yeniden birleþmesinin kullanýlmasýnýn mümkün olup olmadýðý konusundaki þüphesi olduðunu söyledi. Merkel, "müzakereler ileriye götürüldüðü zaman Kýbrýs devletinin kurulmasýnda Alman tecrübesinin kullanýlmasýnýn mümkün olduðunu" da belirtti. Merkel, duygusal olarak bölünmüþlüðün ne demek olduðunu çok iyi anladýðýný, pratik olarak bakýldýðý zaman ise birçok durumun Kýbrýs için Almanya'dan çok farklý olduðunun görüldüðünü, bu nedenle Almanya'nýn model olarak kullanýlmasýnýn mümkün olduðu konusunda endiþeye sahip olduðunu söyledi. Politis gazetesine göre Türkiye, AB katýlým müzakerelerine iliþkin olarak Merkel, Türkiye'nin Ankara Protokolünü hayata geçirmemesi durumunda katýlým baþlýklarýný kapatmasýnýn mümkün olmayacaðýný ifade etti. Merkel ayrýca ülkesinin; nihayetin de kararýn ne olacaðýndan baðýmsýz olarak Türkiye'nin katýlým müzakerelerinin devam etmesini istediðini belirtti. ST. GEORGE'S CAFE & BAR -Zengin yemek çeþitlerimiz -Rakipsiz fiyatlarýmýzla -Alternatif ve sýcak bir mekan olarak Lefkoþa BÜYÜK HAMAM yanýnda hizmetinizdeyiz... Tel : Cep : SATILIK DAÝRE VE DÜKKANLAR Çaðlayan bölgesinde 3+1 daire ve Lefkoþa-Maðusa anayolu üzerinde yonca kavþaðý yanýnda arazisiyle birlikte dükkânlar satýlýktýr ARANIYOR Hastanemizde tam gün çalýþabilecek, gece nöbetlerine katýlabilecek KKTC vatandaþý Pratisyen Hekim VE Hastanemizde tam gün çalýþabilecek KKTC vatandaþý Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmaný aranmaktadýr. Adres: Ragýp Kenan Sk. No:8 Taþkýnköy/Lefkoþa Tel: Fax: Ýþ arýyorum Aðýr vasýta sürüþ ehliyetim var. Ýþ arýyorum. Tel: MELÝ EMLAK 1. Göçmenköy'de Türk malý tripleks sýfýr ikiz bina Stg. 2. Hamitköy de 0 Türk koçanlý 2+1 daire Stg. 3. Hamitköy de 1+1 Türk malý 55metrekare 0 daire Stg. 4. Yenikent te Türk koçanlý 3+1 daire 3. kat Stg ARANIYOR Traktör ehliyeti olan, çocuksuz bahçývan aile aranýyor Satýlýk Türk malý arazi Ozanköy de, asfalt yolu, suyu ve elektriði olan Türk malý 1.5 dönüm arazi satýlýktýr. Tel: I Lynda Jayne Mator divorcee, of Yýgýt Sok., Catalkoy intend to marry Yýlmaz Adýguzel of Yýgýt Sok, Catalkoy at Istanbul, Turkey on Any person knowing of any lawful impediment to the marriage should without delay notify: British High Commission Consular Section Shakespeare Avenue (Mehmet Akif Caddesi) No:29 Nicosia Tel: Velox Translation Services Tercümanlýk ve danýþmanlýk bürosu Tel: Adres:Þht. Mustafa Y. Hacý Sokak. Yeniþehir-Lefkoþa

20 Beþiktaþ Holosko ile yollarý ayýrdý Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor Kulübü'nün Langa'daki tesislerinde gerçekleþtirilen törende, Beþiktaþ'ýn Slovak futbolcusu kendisini sezon sonuna kadar turuncu-lacivert renklere baðlayan sözleþmeye imza attý. Sakatlýðý bulunan Holosko 3-4 hafta içerisinde toparlanýp, takýma katýlacak. Transferde son 2 gün n Turkcell birinci ve ikinci ligleri için ara transfer 14 Ocak 2011 tarihinde sona erecek. Bunun uzatýlmayacaðý konusunda Futbol Federasyonu dün genelge yayýnladý... Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu, ara transfer dönemi devam ediyor. Bazý kulüplerin transfer görüþmelerinde pazarlýklarý da sürüyor. Konu ile ilgili olarak açýklama yapan Futbol Federasyonu sezonu Kuzey Kýbrýs Turkcell Birinci ve Ýkinci Lig ara transfer müracaat döneminin 14 Ocak Cuma günü tamamlanacaðýný hatýrlatarak sürenin ayný gün saat de biteceðine ve bu tarihin uzatýlmayacaðýna vurgu yapýldý. Futbolda ara transferde yerli futbolcular arasýnda büyük transferlerden sadece Gönyeli den Aziz in Lefke ye gitmesi dikkat çekti. Turkcell 2. Liginde ise Yenicami nin golcü futbolcusu Hakan Altýn Gençlik Gücü ne transfer oldu. Bir çok takým bu sürede yabancý oyuncularýnda deðiþiklik de yaptý. Bu arada Türkcell Birinci ve Ýkinci Futbol Liglerinde ikinci devre 14 üncü hafta karþýlaþmalarý ile start alacak. Ýkinci yarýnýn ilk hafta karþýlaþmalarý Ocak ta oynanacak. BAF GENÇLERÝ 3-0 HÜKMEN GALÝP 08 Ocak 2011 tarihinde oynanmasý gereken Baf Ülkü Yurdu Yeniboðaziçi 2.Lig U19 müsabakasý, konuk takým Yeni Boðaziçi nin müsabakanýn oynanacaðý tarihte ve saatte oyun alanýnda hazýr bulunmamasýndan dolayý maçýn orta hakem tarafýndan tatil edilmiþtr. Bu maçýn Baf Ülkü Yurdu U19 takýmý lehine hükmen galibiyet olarak sonuçlandýrýlmasýna ve maçýn skorunun Baf Ülkü Yurdu 3 (üç) Y. Boðaziçi 0 (sýfýr) olarak tesciline karar verildi. DAÐYOLU GENÇLERÝ HÜKMEN GALÝP 09 Ocak 2011 tarihinde oynanmasý gereken Daðyolu Akçay 3.Lig U19 müsabakasý, konuk takým Akçay ýn müsabakanýn oynanacaðý tarihte ve saatte oyun alanýnda hazýr bulunmamasýndan dolayý maçýn orta hakem tarafýndan tatil edilmiþti. Bu maçýn Daðyolu U19 takýmý lehine hükmen galibiyet olarak sonuçlandýrýlmasýna ve maçýn skorunun Daðyolu 3 Akçay 0 olarak tesciline karar verildi. ÇETÝNKAYA GENÇLERÝ 10-0 GALÝP 05 Ocak 2011 tarih ve 49/ sayýlý genelgenin 4 (dört) numaralý kararýnda hükmen Çetinkaya lehine 3-0 olarak tescil edilen müsabaka sonucu sehven yazýlmýþ olup, bu müsabakanýn Çetinkaya 10-0 (on-sýfýr) olarak tesciline karar verildi. Yükselme Ligi'nde 20 takým mücadele edecek n Yükselme Ligi'nde 22 Ocak 2011 tarihinde baþlayacak olan liglerde ilk hafta oynanacak olan maçlarýn programý da belirlendi... Yükselme Ligi Kurulu dün toplanarak görev bölümü yaptý ve yeni kararlar aldý. Kurul, Yükselme I. Ligi'nin on(10)'ar takýmlý Doðu ve Batý Gruplarý olarak aynen devam etmesine ve lig maçlarýnýn 22 Ocak 2011 tarihinde aþaðýda yazýlý takýmlarla baþlatýlmasýna karar verdi.. Yükselme I.Ligi Doðu Grubu 1. Kumyalý SK 2. Ergazi GSK 3. Civisil SK 4. Alaniçi YSK 5. Dörtyol SK 6. Beyarmudu SK 7. Aydoðan SK 8. Vadili TÇBSK 9. Paþaköy SK 10. Dilekkaya ASK Yükselme I. Ligi Batý Grubu 1. Minareliköy SK 2. Ortaköy SK 3. Alayköy SK 4. Yýlmazköy SK 5. Aydýnköy SK 6. Kozan SK 7. Karþýyaka ASK 8. Zümrütköy SK 9. Dikmen GSK 10. Pýnarbaþý ÇSK Bir üst lige nasýl çýkýlacak? Yükselme I. Liglerinde bir üst kümeye terfi (3. Lig) her gruptan 2'þer takým aþaðýda belirtilen þartlarda terfi edebilecekleri açýklandý. Grubunda birinci sýrayý alan takým otomatik olarak bir üst lige terfi edebilecektir. (Üçüncü Lig) grubunda ikinci sýrayý alan +3 puanla, grubunda üçüncü sýrayý alan +2 puanla, grubunda dördüncü sýrayý alan +1 puanla ve grubunda beþinci sýrayý alan ise sýfýr puanla (puansýz) olarak tarafsýz sahalarda tek devreli lig usulüne göre play-off maçlarý oynayacaklar ve bu maçlar sonucunda ilk sýrayý alan takým grubun ikinci takýmý olarak bir üst kümeye (3.Lig) terfi edecek. Yükselme I.Liglerinde bir alt kümeye (Yükselme 2.Lige) düþecek iki (2)'þer takým aþaðýdaki gibi belirlenecek. Grubunda son sýrayý alan takýmlar otomatik olarak bir alt kümeye düþecekler. Grubunda altýncý sýrayý alan takýmlar +3 puanla, grubunda yedinci sýrayý alan +2 puanla, grubunda sekizinci sýrayý alan +1 puanla, grubunda dokuzuncu sýrayý alan ise sýfýr puanla (puansýz) olarak tarafsýz sahalarda tek devreli lig usulüne göre play-out maçlarý oynayacaklar ve bu maçlar sonucunda grubunda son sýrayý alan takýmlar ikinci takým olarak bir alt kümeye (Yükselme 2.Ligi) düþecek. TC uyruklular oynayabilecek Ülkemizde en az beþ yýl (5) yýl süreyle (toplam) yasal olarak ikamet eden bu durumu resmi makamlardan alacaðý belge ile kanýtlayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu futbolcularýn hizmetinden yaralanmak için; bu futbolcularýn Yükselme I.liglerinde ve Yükselme 2.liglerinde yerli statüde lisans çýkarmalarýnýn serbest olmasýna karar verildi. Daha önceden KTFF'da lisanslý olan futbolcular iki yýl futbol oynamadýklarý takdirde serbest futbolcu olarak kabul edileceklerdir. Yükselme Ligleri Kulüplerinin yerli statüde kabul edecek bu türden Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý için bir (1) kontenjan haklarýnýn olduðu ilgili kulüplere duyurulmasýna karar verildi. Ýlk hafta maç programý 22 Ocak 2011 tarihinde baþlayacak olan 1. Yükselme Ligi 1 hafta fikstürü aþaðýdaki þekilde belirlendi. DOÐU GURUBU Paþaköy-Beyarmudu Alaniçi-Kumyalý Civisil-Ergazi Aydoðan-Dörtyol Vadili-Dilekkaya BATI GURUBU Karþýyaka-Dikmen Pýnarbaþý-Kozan Ortaköy-Aydýnköy Zümrütköy-Minareliköy Yýlmazköy-Alayköy Yükselme Ligi Kurulu Baþkan: Veli Soner Özasil Asbaþkan: Mustafa Sezenay Sekreter: Mustafa Kendir Üye: Hilmi Daðman Üye: Mustafa Koca Türkiye Futbol Gözlemcisi Kazým Þengönül, KTFF'nda idi Yetenekli futbolcular belirlendi n KKTC'li yetenekli futbolcularýn seçilmesi konusunda baþlatýlan çalýþmalar sonucunda hazýrlanan dosya, KTFF Baþkan Hasan Sertoðlu'na sunuldu... Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ndeki alt yapýda futbol oynayan yetenekli futbolcularýn seçimine yönelik düzenlenen toplantýnýn sonuncunda hazýrlanan dosya, dün Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Baþkaný Hasan Sertoðlu'na sunuldu. KTFF Eðitim Üst Kurulu Baþkaný Mustafa Borataþ'ýn giriþimiyle gerçekleþen toplantý Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ýngiltere Temsilcisi ve TFF Genç - A Milli Takýmlar Gözlemcisi Kazým Þengönül arasýnda gerçekleþti. KTFF binasýnda düzenlenen toplantý sonrasýnda Kazým Þengöl, yapýlan projelerle ilgili hazýrlanan dosyayý, KTFF Hasan Sertoðlu'na sundu. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Tayyip Erdoðan Katar'dan yanýtlamýþ Angela Merkel'i... "Merkel herhalde konuþtuðunu unutuyor" diyor. Hayýr Tayyip Bey hayýr... Kadýn asla unutmaz!

Tayyip Erdoðan Katar'dan yanýtlamýþ Angela Merkel'i... Merkel herhalde konuþtuðunu unutuyor diyor. Hayýr Tayyip Bey hayýr... Kadýn asla unutmaz! Tayyip Erdoðan Katar'dan yanýtlamýþ Angela Merkel'i... "Merkel herhalde konuþtuðunu unutuyor" diyor. Hayýr Tayyip Bey hayýr... Kadýn asla unutmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Ocak 2011 Çarþamba YIL:

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4376 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝYÝ KÝ DOÐDUN "AVRUPA- AFRÝKA"

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4376 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝYÝ KÝ DOÐDUN AVRUPA- AFRÝKA DP'de Bengü Þonya kolay lokma olmadýðýný ispat etti ve Denktaþ geri adým attý. CTP ise kavgasýz gürültüsüz oybirliðiyle Kutlay Erk'i genel sekreter seçti. Et ve týrnak gibiyiz deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini!

hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini! Bir vatandaþa Eroðlu-Küçük kapýþmasýný sorduk... Sen bu kapýþma hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Ekim 2011 Cumartesi YIL:

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3142 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. TDP'nin sonu olur ADAM (2)

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3142 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. TDP'nin sonu olur ADAM (2) KKTC'de Halk Konseyleri oluþturuluyormuþ. Bu konseylere ilgi duyanlar Cumhurbaþkanlýðý Özel Kalem Müdürlüðü'ne baþvurabilirmiþ! Halk Konseyleri ne zamandan beri sarayda kuruluyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

BURNUNDAN. Elvan Levent. n Kanal 'T' yöneticilerinden Mutlu Esendemir programýndan çýkýp giderken saldýrýya

BURNUNDAN. Elvan Levent. n Kanal 'T' yöneticilerinden Mutlu Esendemir programýndan çýkýp giderken saldýrýya Bu memlekette iki kere maðdur olur insan... Bombalandýðýnda ve bombalandýktan sonra... "Kendi kendini bombaladý" derler. Aman dikkat Mutlu kardeþ! Bu dumanlý havalarý kurtlar çok sever! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada Sertab Erener Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Besteciler.org Acýt Canýmý En gizli bahçelerim Islandý yaðmurunla Açýldý her damlada Solgun çiçeklerim Yollarýný zor bekledim Gecelerden sabahlara

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Ocak 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3314 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BEN DE KURTARAMAM

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Ocak 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3314 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BEN DE KURTARAMAM Taþ ocaklarý daðlarýmýzý kemirirken, bazý açýkgözler de bubasýnýn malýymýþ gibi denizi taþla dolduruyorlar! Dað baþýný duman aldýysa, demek ki denizlerimizde de yangýn var! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER. Eski KTHY çalýþanlarý ile CAS çalýþanlarý ve balýkçýlar dün hep birlikte eylem yaptýlar. Balýkçýlar da ayaklandýðýna göre hükümetin iþi zor... Balýðýn baþtan koktuðunu kim bilir ki onlarýn bildiði kadar?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3283 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ADRENALÝN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3283 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ADRENALÝN Eroðlu da Hristofyas da ekonomi baþlýðýnda geliþme ve ilerlemeler saðlandýðýný açýkladýlar. Demek her iki taraf da ekonomik krizin tokadýný yedikçe anlaþýyor. O halde geldinse üç kere vur ey ruh! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Ekim 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3212 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SORUMLU KALMADI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Ekim 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3212 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SORUMLU KALMADI. Cemil Bey soruyor: Buranýn nüfusu 250 bin mi, 270 bin mi, 300 bin mi, açýk artýrmaya çýkmýþ gibi 1 milyon mu? Ýlahi Cemil efendi, biz biliriz bizimkini. Sizinkini de siz söylesenize... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aralýk 2011 Salý YIL: 11 SAYI: 3650 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ELENÝ'YE DE AKEL'E DE.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aralýk 2011 Salý YIL: 11 SAYI: 3650 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ELENÝ'YE DE AKEL'E DE. Ýki haftada 523 kiþi muhaceret affýndan yararlandýysa, iki ayda bu sayýnýn en çok kaça çýkacaðýný tahmin edersiniz? 5 bine falan mý? E, geriye kalan 35 bin kaçak ne olacak? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI... UBP Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu'na göre TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý 'politikacý' deðilmiþ. Ya siz nesiniz Ertuðrul Bey? Politikacý mýsýnýz, yoksa politik acý mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Kasým 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3241 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN MERKEZÝNDEYÝM!..

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Kasým 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3241 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN MERKEZÝNDEYÝM!.. Ahmet Uzun týpký Çangar gibi paralý bir 'açýklama' gönderdi gazetemize. Yayýnlýyoruz. Ancak 'paralý' açýklamaya ne gerek vardý? Sanki 'bedava' açýklama gönderdi de yayýnlamadýk mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

Dýþtan gelen nüfusu kamufle etmek için nüfus sayýmý yapacaklarmýþ! Göz boyayacaklarmýþ yani... Üzülme kardeþ... Kaþlarý aldýrmazlarsa mesele yok!

Dýþtan gelen nüfusu kamufle etmek için nüfus sayýmý yapacaklarmýþ! Göz boyayacaklarmýþ yani... Üzülme kardeþ... Kaþlarý aldýrmazlarsa mesele yok! Dýþtan gelen nüfusu kamufle etmek için nüfus sayýmý yapacaklarmýþ! Göz boyayacaklarmýþ yani... Üzülme kardeþ... Kaþlarý aldýrmazlarsa mesele yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Aðustos 2011 Cumartesi

Detaylı

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak?

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? Amerika ve Ýsveç büyükelçilerini geri çaðýran Türkiye dünyaya kapýlarýný kapatýyor. Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR? Lefkoþa'daki devlet hastanesinin ameliyathane servisinde de bugün greve gidiliyor. Kalp ameliyatý için KKTC masaya yatýrýlacaðýndan, bugün baþka ameliyat yapýlmayacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mayýs 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3072 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSAYDIM.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Mayýs 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3072 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSAYDIM. Müzakere masasýnda milli birlik ve beraberlik ruhu aðýr basmýþ yine... Kanlý çatýþmalardaki gibi týpký... Faþistimiz de komünistimiz de bütünleþir hep mevzide ve masada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR Tam bir Baðýþ akýnýna uðradýk dün... Ve bol bol Baðýþ topladýk! Egemenlik onun, Baðýþ bizim oldu! Düzenlenecek yeni kermeste sergilenecek hepsi de... Besleme çantasý 5 TL... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı