PMA PLASTK NAAT MALZEMELER A TL. ESAS MUKAVELES (YEN EKL)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PMA PLASTK NAAT MALZEMELER A. 18.000.000.000.000 TL. ESAS MUKAVELES (YEN EKL)"

Transkript

1 PMA PLASTK NAAT MALZEMELER A TL. ESAS MUKAVELES (YEN EKL) 1

2 KURULU Madde 1 : Aaıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunun Anonim irketlerin ( ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim irket tekil edilmitir. 1- arık TARA : T.C Vali Konaı Cad.141/6 Niantaı / stanbul 2- Ergun ÇALAR : T.C I.Kısım Blok 15 / 1 Ataköy / stanbul 3- Sadi GÜLÇELK : T.C Vali Konaı Cad. 141/12 Niantaı / stanbul 4- Sebahattin GÜLÇELK : T.C Perihan Sok.23-25/6 ili / stanbul 5- Vilhelm BARAH : T.C Silahör Sok..53/9 Bomonti / stanbul 6- Süha ERLER : T.C Ehram Yokuu 4 / 5 Bebek / stanbul 7- Yasef BENBANASTA : T.C Kıraı Sok. 83 / 2 Bomonti / stanbul RKETN ADI Madde 2 : irketin adı PMA Plastik naat Malzemeleri Anonim irketi dir. MAKSAT VE MEVZUU Madde 3 : irketin maksat ve Mevzuu balıca unlardır. Her çeit plastik veya esas hammaddesi sentetik olan benzeri imalat yapmak bu nevi malzeme ve eyanın toptan ve perakende satıını, ithalini, ve ihracını yapmak letme konusuna giren her türlü mamul ve iptidai maddeleri ithal, ihraç,imal ve satılarını yapmak. Her türlü mümessillikler almak Konusuna giren mevzuların taahhüdünde bulunmak ve ilgili konularda Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izni almak Konusuna giren mevzularda eleman yetitirmek Gayrimenkul alım ve satımını yapmak Menkul kıymet ve portföy iletmecilii ve aracılık faaliyeti olmamak üzere, her türlü irketler kurmak ve kurulmu dier irketlere itirak etmek, hisse senetlerini almak ve satmak. irket bu maksat ve gayelerin tahakkuku için ipotek verebilir ve lehine ipotek tesis edebilir. Yukarıda gösterilen muamelelerden baka ileride irket için lüzumlu ve faydalı görülecek baka ilere de giriilmek istenildii takdirde idare meclisinin teklifi üzerine keyfiyet umumi heyetin tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra diledii ileri yapabilecektir.esas mukavele tadili mahiyetinde olan ibu kararın tatbiki için Ticaret Bakanlıından ve Sermaye Piyasası Kurulundan gereken izin alınacaktır. RKETN MERKEZ VE UBELER Madde 4 : irketin Merkezi (Yeni ekil): irketin Merkezi stanbul dadır.adresi, Balmumcu Mahallesi, Bestekar evki Bey Sokak, Enka 2. Binası Kat:4 Beikta / stanbul dur.irket Ticaret Bakanlıı ve Sermaye Piyasası Kurulu na malumat vermek artıyla adres deitirebilir, yurt içinde ve dıında ubeler açabilir.adres deiikliinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlıına bildirilir. Tescil ve ilan edilmi adrese yapılan tebligat irkete yapılmı sayılır. Tescil ve ilan edilmi adresinden ayrılmı olmasına ramen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemi irket için bu durum fesih sebebi sayılır. 2

3 MÜDDET Madde 5 : irketin müddeti : irketin Müddeti süresizdir. Madde 6 : Sermaye ( Yeni ekil ) irketimizin sermayesi TL olup, her biri TL itibari deerde adet paya bölünmütür. Sermayeyi temsil eden 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ve 11. tertip eski hisse senetlerinin yerine geçmek üzere 12. tertip yeni hisse senetleri bastırılmıtır. Ödenmi sermayesinin TL lik kısmının TL sı Vergi Usul Kanunun mükerrer 298. Maddesi uyarınca oluturulan Yeniden Deerleme Deer Artı Fonundan, TL sı Fevkalade ihtiyatlardan karılanmı, sermayeye ilave edilen bu tutarlar karılıında çıkarılan hisse senetleri irket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak daıtılmıtır. Geriye kalan TL lik kısmı nakden ödenmitir. irketin önceki sermayesi tamamı ödenmi TL dir Hisse Senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır. Yönetim Kurulu hisse senetlerini Yasal Hükümler çerçevesinde bir ya da daha fazla hisseyi temsil eden küpürler halinde bastırabilir. Ek Madde(Yeni ekil) tertip hisse senetlerinin 12. tertip olarak birletirilmesi nedeniyle hisse senetlerini deitirmeyen yatırımcıların hakları saklıdır. Madde 7 : Sermayenin Arttırılması ve Eksiltilmesi irketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde arttırılıp eksiltilebilir.yeniden hisse senedi ihracı suretiyle arttırılacak sermaye üzerinde ortakların kanuni rüçhan hakları vardır.rüçhan haklarını kullanma süresi 15 günden az olmamak üzere tesbit edilir.yapılacak tebli ve ilana ramen bir ortak rüçhan hakkını kullanamaz veya eksik kullanırsa, bu kısım halka arzedilir.satı süresi sonunda satılamayan hisseler ise, Sermaye Piyasası Kanununun 7.maddesi hükmü uyarınca taahhütte bulunmu olan kurucular, pay sahipleri veya aracılara satılır. Madde 8 : Hisse Senetleri Kaldırılmıtır. NTFA SENETLER Madde 9 : Umumi Heyet irketle ilgili olanlar lehine intifa senetleri ihdasına karar verebilir.( TTK Md.402) 3

4 HSSEDARLARIN MESULYET Madde 10 : (Yeni ekil)bir hisse senedine sahip olmak esas mukavele hükümlerinin ve umumi heyet kararlarının aynen kabul edileceini mutazammındır.hisseler sonradan tehasüp edenler hakkında dahi aynı hüküm caridir.hissedarların mesuliyeti taahhüt ettikleri hisse ile mahduttur.hissedarlar irkete sermaye olarak koyduklarının iadesini isteyemezler.hissedarların koydukları sermayeye faiz ödenmez.hissedarların tasviye payına müteallik hakları mahfuzdur. Madde 11 ( TAHVLLER ) : irket, yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde ve yurt dıında, gerçek ve tüzel kiilere satılmak üzere tahvil ihraç edebilir.çıkartılan bu tahvillerin bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni tahvil çıkarılamaz.tahvil çıkarma yetkisi irket yönetim kurul na aittir.yönetim Kurulunca ihraç yetkisi kullanılırken Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesinde beirtilen tahvil çıkarma tavanı aılamaz. DARE MECLS Madde 12 : (Yeni ekil) irketin ileri ve idaresi Umum Heyet Tarafından hissedarlar arasından seçilecek en az 3, en fazla 7 azadan müteekkil bir idare meclisi tarafından yürütülür. DARE MECLSNN MÜDDET Madde 13: dare Meclisi azaları iki yıl için seçilirler.ki yılın hitamında müddeti biten azaların yeniden seçilmeleri caizdir. AZALIIN AÇILMASI Madde 14 : dare Meclisi azaları istifa edebilirler.esas mukavele ile tayin olunsalar dahi umumi heyetce azil olunabilirler.bir idare Meclisi azalıının açılması halinde, dare Meclisi kanuni artlara haiz bir hissedarı geçici olarak aza seçer ve ilk umumi heyet toplantısına kadar bu aza vazife görebilir.dare Meclisi toptan istifa eder veya sair sebeplerle aza sayısı 3 ün altına düerse kalan aza veye murakıplar umumi heyet toplantıya çaırmaya mecburidir. DARE VE TEMSL Madde 15 : Kaldırılmıtır. DARE MECLSNN TOPLANTILARI Madde 16. : irket ileri ve muameleleri lüzum gösterdikçe idare meclisi toplanır.ancak, en az ayda bir defa toplanmaya mecburdur.türk Ticaret Kanununun 330. maddesi hükümleri mahfuzdur. DARE MECLS AZALARININ MÜZAKERELERE TRAK EDEMEMES Madde 17 : (Yeni ekil) dare Meclisi azaları ahsı menfatleri ile ilgili hususların müzakerelerine itirak edemezler.kanunun 332 ve 349. maddelerinde tanzim olan hükümler mahfuzdur. 4

5 AZALARIN HUZUR HAKLARI Madde 18 : dare Meclisi azalarına her toplantı için ücret verilebilir.ücretin miktarını ve tediye eklini umumi heyet tayin ve tesbit eder.(ttk md.333) MÜDÜRLER Madde 19 : irket muamelerinin icrai safhası için idare meclisi azlarından veya hissedarlardan olan veya olmayan bir veya birkaç ahısa temsil yetkisi ve müdürlük sıfatı verilebilir.dare Meclisi Müdürlere irket namına imza selahiyeti ve irketi resmi devair,mahkemeler, ve 3. ahıslara karı temsil yetkisi verebilir.türk Ticaret Kanunun maddeleri hükümleri mahfuzdur. MURAKIPLAR Madde 20 : Umumi heyet gerek hissedarlar arasından ve gerek hariçten her sene bir veya birden fazla murakıp seçer. MURAKIPLARIN VAZFELER Madde 21 : Murakıplar TTK 353.maddesinde sayılan ödevlerin ifası ile mükellef olmaktan baka, irketin iyi ekilde ideresinin temini ve irket menfaatlerinin korunması hususunda lüzumlu gerekçeleri bütün tedbirlerin alınması için idare meclisine tekllifte bulunmaya ve icap ettii takdirde umumi heyeti toplantıya çaırmaya ve toplantı gündemini tayine, Türk Ticaret Kanunun 354. maddesinde yazılı raporu tanzime selahiyetli ve vazifelidir.mühim ve acele sebepler husule geldii takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar.murakıplar kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmaktan dolayı müteselsilen mesuldürler. UMUM HEYET Madde 22 : Umumi Heyetler ya adi veya fevkalade olarak toplanırlar.adi umumi Heyet, irketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır.bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.fevkalade umumi heyetler irket ilerinin icap ettirdii hallerde ve zamanlarda kanunda yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır. TOPLANTI YER Madde 23 : Umumi Heyetler,irketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduu ehrin elverili bir yerinde toplanır. Madde 24 : Gerek adi ve gerek fevkalade Umumi Heyet toplantılarında Ticaret Bakanlıı komiserinin bulunması arttır.komiserin gıyabında yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber deildir. TOPLANTI NSABI Madde 25 : Umumi Heyet toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. 5

6 REY Madde 26 : Adi veya fevkalade umumi heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse senedi için bir rey i olacaktır. VEKL TAYN Madde 27 : (Yeni ekil) Umumi Heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini dier hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.irkete hissedar olan vekiller kendi rey lerinden baka temsil ettikleri hissedarın sahip olduu rey leride kullanmaya yetkilidirler.selahiyetnamenin eklini Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilikin düzenlemeleri çerçevesinde idare meclisi tayin ve ilan eder. Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilikin düzenlemeleri saklıdır. Madde 28 : irket e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak artı ile irket merkezi nin bulunduu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete intiar etmedii takdirde, ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.ancak, umum heyet in toplantıya çarılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri dahilinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 15 gün evvel yapılması lazımdır.sermayenin azaltılmasına ve tasviyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümleri tatbik olunur. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulun ca yayınlanan tebli hükümlerine uyulur. REY LERN KULLANMA EKL Madde 29 : Umum Heyet Toplantılarında rey ler el kaldırmak suretiyle verilir.ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin 1 / 10 una sahip bulunanların talebi üzerine gizli rey e bavurmak lazımdır. ESAS MUKAVELE TADL Madde 30 : (Yeni ekil) Bu esas Mukavele de yapılacak bilumum deiikliklerin tekmül ve tatbiki Ticaret Bakanlıı nın ve Sermaye Piyasası Kurulu nun iznine tabidir.bu husustaki deiiklikler usulune uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicil ine tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur. SENELK RAPORLAR Madde 31 : (Yeni ekil) dare Meclisi ve Murakıp raporları ile senelik bilanço,umumi heyet zaptı ve umumi heyette bulunan hissedarların isim ve hisselerinin miktarını gösteren cetvelden üç er nüsha, umumi heyet in son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içerisinde Ticaret Bakanlına gönderilecektir veya toplantıda bulunan komiser e verilecektir. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile baımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilecek ve kamuya duyurulacaktır. 6

7 SENELK HESAPLAR Madde 32 : irketin Hesap senesi Ocak ayının 1. gününden balayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.fakat birinci hesap senesi müstesna olarak irketi kat i suertte kurulduu tarih ile aynı senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder. KAR TAKSM Madde 33 : (Yeni ekil) irketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, irketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblalar ile irket tüzel kiilii tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi(net) kar, varsa geçmi yıl zararlarının düülmesinden sonra sırası ile aaıda gösterilen ekilde tevzi olunur. Birinci tertip kanuni yedek akçe: a) %5 kanuni yedek akçe ayrılır. Birinci temettü: b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. kinci temettü: c) Safi kardan a,b bentlerinde belirtilen meblalar düüldükten sonra kalan kısmı umumi heyet, kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak daıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir kinci tertip kanuni yedek akçe: d) Pay sahipleriyle kara itirak eden dier kimselere daıtılması kararlatırılmı olan kısımdan ödenmi sermayenin %5 i oranında kar payı düüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözlemede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça baka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve içilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeitli amaçlarla kurulmu olan vakıflara ve benzer nitelikteki kii/kurumlara kardan pay daıtılmasına karar verilemez. f) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eit olarak daıtılır. KAR IN TEVZ TARH Madde 34 : Senelik karın Hissedarlar a hangi tarih de ve ne ekilde verilecei Sermaye Piyasası Teblileri gözetilerek idare maclisinin teklifi üzerine Umumi Heyet tarafından kararlatırılır.bu esas mukavele hükümlerine göre daıtılan kar lar geri alınamaz. 7

8 HTYAT AKÇES Madde 35 : (Yeni ekil) irket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi,irket sermayesinin % 20 sine varıncaya kadar ayrılır.ttk nın 467. maddesi hükmü mahfuzdur.umumi htiyat akçesi sermayenin %20 sine balı olan miktarın herhengi bir sebeple altına düecek olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. Umumi htiyat Akçesi esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına,ilerin iyi gitmedii zamanlarda iletmeyi idaereye,isizliin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverili tedbirler alınması için sarfedilebilir. TCARET BAKANLIINA GÖNDERLECEK MUKAVELE Madde 36 : (Yeni ekil) irket bu esas mukavele yi bastırarak hissedarlara verecei gibi 10 nüshasını Ticaret Bakanlıına ve 1 nüshasını da Sermaye Piyasası Kurulu na gönderecektir. Madde 37 : irket in idare Meclisi aza sı Müdür ü veya Murakıp ı olanlar aynı sahada çalıan ferdi teebbüsler ile ahıs irketlerinin hissedarı olabilmek veya Anonim veya Limited irketlerin idare meclis i aza sı veya Müdür ü veya Murakıp ı olabilmek için Umumi Heyetin müsadesini almak mecburiyetindedirler. KANUN HÜKÜMLER Madde 38 : (Yeni ekil) Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında TTK nın hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat tatbik olunur. Madde 39 : (Yeni ekil) Kar zarar Ortaklıı Belgeleri : irket itigal sahasına giren tüm faaliyetlerinin finansmanı ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdıında gerçek ve tüzel kiilere satılmak üzere kar ve zarar ortaklıı belgeleri ihraç edebilir.kar ve Zarar Ortaklıı belgeleri ihracına Genel Kurul karar verir.ancak hraç kararı dıında kalan ve uygulamayı ilgilendiren tüm ayrıntıları belirlemede yönetim kurulu yetkilidir.kar ve Zarar ortaklıı belgeleri ihracat konusunda 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu ve Mevzuatı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Mevzuatına Maliye Bakanlıı ve Merkez Bankasınca çıkarılan ve çıkarılacak olan tebliler hükümlerine uyulur. Madde 40 : Hisse Senedi ile Deitirilebilir Tahviller irket, finansal gereksinimlerini karılamak üzere hisse senedi ile deitirilebilir tahvil ihraç edebilir.hisse senedi ile deitirilebilir tahvil ihracı,ihraç artları ihraç zamanı ve tüm ayrıntıları belirlemede Yönetim Kurulu yetkilidir.hisse senedi ile deitirilebilir tahvil ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunca çıkarılan tebliler ayrıca Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uyulur. irket Genel Kurulu ve Yönetim kurulu hisse senedi ile deitirilebilirtahvil sahiplerini haklarını kullanmalarına engel olacak herhangi bir karar alamaz.. 8

! "# $%& ' ( ) ' * +,%- +./).,, 2 20 3 '( 4( 2, & ( (, 1 2, 5 ( ( 6 ( 711 896:;5 (, ( 1 2, 5 96: ( ( 1 2, 5 <.,, ( 3( 0,,,,

! # $%& ' ( ) ' * +,%- +./).,, 2 20 3 '( 4( 2, & ( (, 1 2, 5 ( ( 6 ( 711 896:;5 (, ( 1 2, 5 96: ( ( 1 2, 5 <.,, ( 3( 0,,,, ! "# $%& ' ( ) ' * +,%- +./).,, (01 2 20 3 '( 4( 2, & ( (, 1 2, 5 ( ( 6 ( 711 896:;5 (, ( 1 2, 5 96: 9(:, ( ( 1 2, 5 >>110,1: 01 2, ( (0 (,( 3 0(

Detaylı

Türk Demir Döküm Fabrikaları Anonim Şirketi. Ana Sözleşmesi

Türk Demir Döküm Fabrikaları Anonim Şirketi. Ana Sözleşmesi Türk Demir Döküm Fabrikaları Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi 2007 1 TÜRK DEMİRDÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ Ana Sözleşmesi 2007 BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Kuruluş, Kurucular, Ad, Amaç, Merkez, Süre. Madde

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluş hakkındaki hükümlerine göre bir

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ MADDE 1. - KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, tabiiyetleri ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun ANİ KURULUŞ

Detaylı

H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN;

H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN; H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN; Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran 2013 Cuma günü, saat 14.00 da Erciyes Mah. Hes Cad. No:22

Detaylı

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş : Aşağıda adları tabiyetleri ve ikametleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin (ani)

Detaylı

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. ANAMUKAVELENAMESĐ

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. ANAMUKAVELENAMESĐ GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. ANAMUKAVELENAMESĐ KURULUŞ : Madde : 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve bu esas mukavelename hükümleri

Detaylı

GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES

GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES I. BÖLÜM KURULU MADDE 1. Bu ana sözlemede adları, ünvanları, uyrukları ve adresleri yazılı kurucular tarafından 20.04.1998 tarih ve 98/10962 sayılı Bakanlar

Detaylı

FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Sermaye:54.086,70 TL İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu:184943 Sayfa 1 / 8 FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ ANONİM

Detaylı

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ TARİHİ : 13.02.1992 SİCİL NO : İSTANBUL 284082 BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. ESAS SÖZLEŞME KRONOLOJİSİ Madde No Madde Değişikliğinin Tescil

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunun Anonim Şirketlerin ani sürette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ: BÖLÜM -1. Kuruluş,Gaye,Ünvan,Merkez ve Müddet:

FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ: BÖLÜM -1. Kuruluş,Gaye,Ünvan,Merkez ve Müddet: FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ: Şirketin kuruluşu,nevi ve kurucuları: BÖLÜM -1 Kuruluş,Gaye,Ünvan,Merkez ve Müddet: Madde 1 - Aşağıda ad ve soyadları ile ikametgah

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret ünvanları, ad soyad ve ikametgahları ile tabiyetleri belirtilen gerçek

Detaylı

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1 - Kuruluş Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı

1- Hüsnü YÖRÜK, T.C. Bakırköy İncirli Vankulu Sok. No. 12/3 de mukim, 2- Muzaffer BERBEROĞLU, T.C. Cihangir Coşkun Sok.Firuzan Apt. No.

1- Hüsnü YÖRÜK, T.C. Bakırköy İncirli Vankulu Sok. No. 12/3 de mukim, 2- Muzaffer BERBEROĞLU, T.C. Cihangir Coşkun Sok.Firuzan Apt. No. 1 HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERDEN SONRAKİ SON ŞEKİL ŞİRKETİN KURULUŞU,NEV İ VE KURUCULAR Madde 1- Aşağıda ad ve soyadlarıyla ikametgahı ve tabiiyetleri

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 3 : Şirketin merkezi, Aydın ili Kuşadası ilçesidir. Adresi, Bayraklıdede Mahallesi 09440 Kuşadası Aydın dır. Adres değişikliğinde yeni adres,

Detaylı

ANA SÖZLEŞMESİ NİSAN - 2012

ANA SÖZLEŞMESİ NİSAN - 2012 NİSAN - 2012 KURULUŞ: MADDE: 1 Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 : İzmir Ticaret Sicil Memurluğunun Merkez - 107745 sicil numarasında kayıtlı "A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYÎ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" unvanlı

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Bölüm : 1 Kuruluşla İlgili Hükümler : Madde 1 : Kuruluş Bu Ana Sözleşmenin 2. maddesinde Ad ve Soyadları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında, Türk

Detaylı

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1: Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette

Detaylı

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları, soyadları, ikametgâh ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret

Detaylı

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANONİM ŞİRKETİ

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANONİM ŞİRKETİ I- KURULUŞ HÜKÜMLERİ : KURULUŞ : DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANONİM ŞİRKETİ MADDE : 1- Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin

Detaylı

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. / IHGZT [] 13.02.2013 17:47:25 Özel Durum Açıklaması (Genel)

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. / IHGZT [] 13.02.2013 17:47:25 Özel Durum Açıklaması (Genel) İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. / IHGZT [] 13.02.2013 17:47:25 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No: 11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL Telefon ve

Detaylı

1- Koç Holding A.Ş. T.C. Nakkaştepe, Azizbey Sk. 1 Kuzguncuk İstanbul

1- Koç Holding A.Ş. T.C. Nakkaştepe, Azizbey Sk. 1 Kuzguncuk İstanbul COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 : KURULUŞ Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket

Detaylı

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret unvanı adı soyadı ve ikametgâh adresleri ile uyrukları yazılı hükmi ve hakiki

Detaylı

SARKUYSAN ANA SÖZLEŞMESİ

SARKUYSAN ANA SÖZLEŞMESİ SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE - 1 - Bu Ana Sözleşmenin son kısmında adları,adresleri ve tabiyetleri yazılı kurucular arasında yürürlükteki

Detaylı

Kurucunun Adı ve Soyadı

Kurucunun Adı ve Soyadı GELEN LETMELER BORSASI A.. ANA SÖZLEMES (TASLAK) KURULU Madde 1- Aaıda ad ve soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı kurucular tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Ankara Ticaret Sicili nin 96897 sayısında kayıtlı Flap Tur Rapid Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nin Türk Ticaret Kanunu nun 152. Maddesine

Detaylı

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ GİRİŞ MADDE 1-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. nin 10.04.1985 tarih ve 408/11515 sicil numaralı ana sözleşmesi, 4046 sayılı Kanun hükümlerine göre

Detaylı

1- Koç Holding A.Ş. T.C. Nakkaştepe, Azizbey Sk. 1 Kuzguncuk İstanbul

1- Koç Holding A.Ş. T.C. Nakkaştepe, Azizbey Sk. 1 Kuzguncuk İstanbul COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ 2013 Madde 1 : KURULUŞ Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş hükümlerine göre bir anonim

Detaylı