T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /7256, 7307, 7308 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. ( TL.) : 5.00 YTL. ( TL.) VOLUME: 53 NUMBER: 2004/12 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) /7256, 7307, 7308 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LLÎ KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 ÖNSÖZ Millî Kütüphane, Kuruluflu ile ilgili 5632 Say l Kanundaki amaçlar n gerçeklefltirmek üzere belirtilen görevleri aras nda yer alan millî bibliyografyalar haz rlama kapsam nda 1952 y l ndan beri Kütüphanemize gönderilen bilimsel ve kültürel a rl kl dergilerde yer alan makalelerin künyelerini kapsayan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s 'n yay nlamaktad r. da taranan yay nlar nitelik aç s ndan ; bilimsel ve kültürel de er tafl yan kurumsal yay nlar, üniversite yay nlar, hakemli yay nlar ve bir k sm da dan flma kurullar olan süreli yay nlard r. Kütüphanemizde haz rlan p yay nlanmakta olan TMB, günümüze kadar sadece bas l ortamda sunulmakta, ayr ca 1995 y l na ait say lardan itibaren de künyeler internet ortam nda yer almaktad r. Ancak ça m zda bibliyografyalar art k bas l ortamda de il, dünyadaki geliflmelere paralel olarak CD ortam nda haz rlan p ço alt larak yararlanmaya sunulmaktad r. Böylece araflt rmac lar, çeflitli nedenlerle geç ulaflt klar bibliyografyalara hem k sa sürede ulaflabilmekte, hem de bas l bibliyografya format yla beraber çeflitli eriflim uçlar ile kendi konular nda bibliyografik tarama yapabilmektedirler. Bu düflünceyle TMB, 2003 y l na ait say lar ndan itibaren ayl k olarak CD ortam nda Türkçe ve ngilizce haz rlat lan bir arama-tarama program yla yay nlanmaya bafllam flt r. Bu say lar ayn zamanda PDF format nda görülebilecektir. Gerçekleflmesini çok arzu etti imiz, ancak di er çal flmalar m z nedeniyle günümüze kadar gerçeklefltiremedi imiz bu projemizi geç de olsa gerçeklefltirerek de erli bilim adam ve araflt rmac lar m z n yarar na sunman n mutlulu u içindeyiz. Elefltiri ve önerileriniz çal flmam za fl k tutacakt r. Celâl TOK Millî Kütüphane Baflkan V. III

4 PREFACE The Turkish National Library has several cultural and educational responsibilities given by the Law of Among them is the publication of national bibliographies. One of the two major bibliographies put out by the National Library is titled as "Türkiye Makaleler s " The Bibliography of Articles in Turkish Periodicals which has been published since This bibliography includes the records of articles in scientific, cultural, educational periodicals, published by universities, institutions, and other esteemed organizations, received by the National Library in accordance with the Legal Deposit Law. Until today, the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals was published in printed format. Since 1995 the bibliography has been in the service of researchers through INTERNET. With the developments in the field of information technology CD version of the bibliography has been produced and put into the service of researchers. With this new service quick and effective search facility with various access points is provided. The new service was initiated with the 2003 issues of the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals in CD format published monthly and in Turkish and English with a browse and search program. These issues will also be available in PDF format. We are very pleased that this new project has been implemented to provide better and effective service to research circle. It is our hope that it will meet the needs of other people as well. We are trying to do our best to improve our services. We are looking forward to receing your criticisms and recommendations for upgrading this new national service. Celâl TOK Director, Turkish National Library IV

5 SUNUfi TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 Ç NDEK LER 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K GENEL KOLEKS YONLAR ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER FELSEFE VE PS KOLOJ EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YAN D NB L M HIR ST YAN AHLAKI VE BADET D NB L M HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YAN K L SES TAR H HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE CERMEN D LLER ALMANCA D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...77 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer VII

8 Ç NDEK LER 630 TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi VIII

9 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N SB 48 Ankara Belleten SB 121 Ankara 1956 SA 267 XXI Bilim ve Teknik Ankara Ankara 2000 SB SA 27 Bilim ve Ütopya A stanbul Adam Sanat SC 203 stanbul Birikim SA 36 stanbul Adli Bilimler Dergisi SB 50 Ankara 2002 SB 512 C Adnan Menderes Üniversitesi T p Fakültesi Dergisi Ayd n stanbul 2000 SB SA 21 Afyon Kocatepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi Afyon Sivas 1999 SA SA 61 Amerikan Ortopedik Cerrahlar Akademisi Civilacademy (Sosyal Bilimler Dergisi) Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi Dergisi Ç stanbul Ça dafl E itim SB 198 Ankara Amme daresi Dergisi SA 19 Ankara Ça dafl Türk Dili SA 170 Ankara Ana Dili SA 67 zmir Çeviribilim ve Uygulamalar Dergisi 1997 SA Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Ankara Dergisi SA 7 Eskiflehir Çukurova Üniversitesi Mühendislik SA 19 Mimarl k Fakültesi Dergisi Arredamento Mimarl k Adana stanbul 1987 SA SB 5 Atatürk Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Dergisi D Erzurum Derim SB 194 zmir Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar 1985 SA 73 Fakültesi Dergisi Dirim Erzurum stanbul 2000 SB SA 360 Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Diyanet Dergisi Ankara Erzurum 1969 SC SA 18 Dokuz Eylül Üniversitesi T p Atlas Dergisi stanbul zmir 1993 SB SA 207 Düflünen Adam stanbul B 1988 SA 27 Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi Ankara E Ege T p Dergisi zmir 1962 SA 95 Ekonomik Forum SA 146 Bankac lar stanbul 1992 SB 52 Beklenen Mahalli dareler Dergisi Ankara Ankara 1994 SB 206 IX Fakültesi

10 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N Elektrik Mühendisli i Ankara Ankara 1985 SB SB 29 Hürriyet Gösteri Endokrinolojide Diyalog stanbul stanbul 1981 SB SB 194 Erciyes T p Dergisi Kayseri ktisat flletme ve Finans SA 11 Ankara Evrensel Kültür SA 57 stanbul stanbul Barosu Dergisi SB 96 stanbul 1956 SA 235 F zmir Atatürk E itim Hastanesi T p F rat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi Bilimleri Dergisi zmir Elaz 1963 SA SB 3 F rat Üniversitesi Sa l k Bilimleri Dergisi Elaz stanbul 1987 SA SB 170 Finans Dünyas stanbul J Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi SB 473 K Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar Kad n Do um Dergisi Ankara stanbul 2002 SB SA 5 Katk Pediatri Dergisi Fizyoterapi Rehabilitasyon Ankara Ankara 1983 SA SA 76 Kazanc Hukuk, flletme ve Maliye Bilimleri Dergisi stanbul G 2004 SA 57 Gazi Üniversitesi Diflhekimli i Fakültesi Klinik Psikofarmakoloji Bülteni Dergisi stanbul Ankara 1990 SB SA 155 Kulak Burun Bo az ve Bafl Boyun Cerrahisi Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi Fakültesi Dergisi Ankara Ankara 1993 SB SA 21 Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dergisi M Ankara Madencilik , SA 56 Ankara G da Dergisi SB 52 stanbul Marmara Üniversitesi E itim Bilimleri 1995 SB 392 Dergisi G da Teknolojisi stanbul stanbul 1989 SA SB 38 Medical Network Kardiyoloji Gülhane T p Dergisi Ankara Ankara 1995 SB SB 51 Medical Network Klinik Bilimler & Doktor Ankara H 1995 SB 248 Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Medical Network Oftalmoloji Dergisi Dergisi Ankara stanbul 1986 SA SB 284 Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Metalurji Bilimler Fakültesi Dergisi Ankara Ankara 1972 SB SA 160 Mimar.ist Hasad X

11 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N stanbul 1991 SB SB 68 Mimarl k & Dekorasyon S stanbul Sanat ve Hayat SB 296 stanbul Muhasebe Bilim Dünyas Dergisi SB 377 Ankara Selçuk Üniversitesi Mühendislik SA 29 Mimarl k Fakültesi Dergisi Mülkiye Konya Ankara 1986 SB SB 16 Sigorta Dünyas Mülkiyeliler Birli i Dergisi stanbul Ankara 1960 SB SB 190 Sosyal Güvenlik Dünyas Dergisi Ankara O 1988 SA 18 ODTÜ Geliflme Dergisi Standard Ankara Ankara 1971 SA SB 194 Ondokuz May s Üniversitesi T p Dergisi Stratejik Analiz Ankara Samsun 2001 SB SA 22 Orman ve Av T Ankara Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji SB 245 Ankara Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 1995 SB 206 Dergisi Tar m Ekonomisi Dergisi Eskiflehir zmir 2001 SA SA 30 Tar m ve Mühendislik Ö Ankara Öz-Veri SA 52 Ankara Tarih ncelemeleri Dergisi SA 22 zmir 1984 SA 29 P Teknik Ar c l k Pazarlama Dünyas Ankara stanbul 1985 SB SB 12 Teknik Bülten Pediatrik Cerrahi Dergisi stanbul stanbul 2001 SB SB 14 Tekstil & Teknik Perinatoloji Dergisi stanbul stanbul 1985 SB SB 219 Toplumsal Tarih Politeknik Dergisi stanbul Ankara 1994 SB SB 8 TPJD Bülteni Popüler Tarih Ankara stanbul 1991 SB SB 298 Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi PTT Hastanesi T p Dergisi stanbul Edirne 1979 SA SB 45 Turkish Journal of Chemistry Ankara R 1997 SA 23 Retina Vitreus , 3/Özel Say : Ulusal Turkish Journal of Haematology Oftalmoloji Kongresi T bbi Retina ve Ankara Vitreoretinal Cerrahi Birimleri SB 120 Ankara Turkish Journal of Mathematics SB 6 Romatoloji ve T bbi Rehabilitasyon Ankara Dergisi Ankara XI 1985 SA 78 Turkish Journal of Medical Sciences

12 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N Ankara 2004 SB SB 304 Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Türk Dili Dergisi Ankara Ankara 1963 SA SB 279 Türk Hematoloji-Onkoloji Dergisi Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Ankara Dergisi SB 78 Ankara Türk Kardiyoloji Derne i Arflivi SB 460 stanbul Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi 1977 SA Türk Kardiyoloji Seminerleri Ankara Ankara 1988 SB SB 198 Türkiye Klinikleri KBB Dergisi Türk Klinik Biyokimya Dergisi Ankara zmir 2003 SB SB 444 Türkiye Klinikleri Kozmetoloji Dergisi Türk Kütüphanecili i Ankara Ankara 1987 SA SB 425 Türk Ortodonti Dergisi Türkiye Klinikleri Mikrobiyoloji- Ankara Enfeksiyon Dergisi SB 161 Ankara Türk Psikiyatri Dergisi SB 428 Ankara Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi SB 15 Ankara Türk Psikoloji Dergisi SB 296 Ankara Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi 1978 SB Türk Yurdu Ankara Ankara 1992 SB SB 27 Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi Türkderm Ankara stanbul 1992 SB SA 408 Türkiye Mühendislik Haberleri Türkiye Entomoloji Dergisi Ankara zmir 1975 SB SA 58 Türkiye Parazitoloji Dergisi Türkiye Fiziksel T p ve Rehabilitasyon zmir Dergisi SA 23 stanbul 1999 SB 35 U Türkiye Günlü ü Uluslararas liflkiler Ankara Ankara 1989 SB SA 24 Türkiye Klinikleri Allerji-Ast m Dergisi Uluslararas liflkilerde Olaylar Yorumlar Ankara Ankara 2003 SB SB 160 Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dergisi Ankara V 2003 SB 294 Varl k , 1167/Kitap eki- Türkiye Klinikleri Cerrahi Dergisi Ankara stanbul 1998 SB SB 152 Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Dergisi Vergi Dünyas stanbul Ankara 1982 SA SB 434 Vergi Sorunlar Dergisi Türkiye Klinikleri Fiziksel T p ve stanbul Rehabilitasyon Dergisi SA 44 Ankara Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog SB 437 stanbul Türkiye Klinikleri Gö üs Hastal klar 1985 SA 5 Dergisi Ankara Y XII

13 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N Yap , 277/Eki: Türkiye'nin Do al Tafllar.2004 stanbul 1973 SA 152 Yap Dünyas Ankara 1996 SB 341 Yerbilimleri (Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araflt rma Merkezi Bülteni) Ankara 1979 SB 57 Yerel Yönetim ve Denetim Ankara 1996 SA 58 Yeflil Atlas stanbul 1999 SB 72 Yüzey fllemler stanbul 1998 SB 2 XIII

14 000 GENEL KONULAR Teknik Bülten 33(4) , ss. Çelebio lu, Fatih. Romer Modeli Kapsam nda Biliflim Teknolojileri ve Ekonomik Büyüme Aras ndaki liflkinin Biliflim Teknolojileri ndeksi Vas tas yla ncelenmesi: OECD Ülkelerinde Karfl laflt rmal Bir Analiz. Afyon Kocatepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 6(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 000, (1) Daflk ran, Levent. Gelecek, Geliyor, Geldi Derken... Nedir Bu 3G Dedikleri? Bilim ve Teknik 37(445) , 2001 SB , ss SA , SA (3) Uçar, Erdem - Mesut Razbonyal. Baz flletim Sistemi Ürünlerinin Dosya Girifl/Ç k fl fllemleri Üzerindeki Etkinliklerinin Araflt r lmas. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 5(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB Yar, M. Ali. Türkiye'deki Elektronik Dergiler. Türk Kütüphanecili i 18(4) , ss. Deniz, Levent - Hüseyin Köse. Ö retmen Adaylar n n Bilgisayar Yaflant lar ve Bilgisayar Tutumlar Aras ndaki liflkiler. Marmara Üniversitesi E itim Bilimleri Dergisi (18) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) pfliro lu, Zehra. Almanya Öyküleri Bilgi Üretim ve Da t m Fabrikas. Evrensel Kültür (156) , ss SB Köksal, Ayd n. Biliflime ve Bilim Dilinin Türkçeleflmesine Adanan Bir Yaflam" [Söylefli] Elektrik Mühendisli i 42(424) , ss SB , 000, 920 3Stachera, Jean-Yves. Otomobil Camlar n n Optik Davran fl n n Bilgisayar Yard m yla Görsellefltirilmesi. Çeviren: Kayhan Yi itler, Yener, Serhat - Cahit Aksu. "Türk Halk Müzi i Ezgilerindeki Türk Müzik Dokusunun Bilgisayar Destekli Analizi" Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi (13) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SB , B BL YOGRAFYA : Biyoetik Konusunda Aç klamal. Derleyen: David Pferffer, Öz-Veri 1(2) , ss SA , 010 Tülücü, Süleyman. Binbir Gece Masallar Üzerine (Seçilmifl Bir ile) Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (22) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 010 1

15 020 KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 050 GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 020 (1) Candemir, Murat. Cumhuriyetin Bafllang c nda Kaleme Al nan stanbul Darülfünunu Kütüphanesi'ne Ait Bir Dahilî Nizâmnâme Lâyihas. Türk Kütüphanecili i 18(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) Duman, Hasan. Halk Kütüphanelerinde Yeniden Yap lanma. Türk Kütüphanecili i 18(4) , ss SA Odabafl, Hüseyin - Fatih Rukanc. Belge Yönetiminin Bir Unsuru Olarak Yaz flma Yönetimi. Türk Kütüphanecili i 18(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (3) Uçak, Nazan Özenç. De iflen Bilgi Ortam n n Dan flma Hizmetine Etkisi. Türk Kütüphanecili i 18(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (4) Ya c, Yalç n. Bilgi ve Belge Uzmanlar n n Organizasyonel Çal flmalar nda Bir Olgu: Stres. Türk Kütüphanecili i 18(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , , (1) Aruso lu, Sezai. Le Style du Traducteur à Partir de la Revue "Tercüme" Çeviribilim ve Uygulamalar Dergisi (14) , ss. Fr. ve Türkçe özet SA 7 050, (2) Yar, M. Ali. Türkiye'deki Elektronik Dergiler. Türk Kütüphanecili i 18(4) , ss SA , GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K 060 (1) Berik, Zeynep. Avrupa Müzeleri Sanat n Gözbebekleri. Atlas (141) , ss SB Tavukçu, Zerrin Ayd n. Erzurum Müzesi'nde Sergilenen Bir Grup Roma Sikkesi. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi (13) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SB , HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K Aktafl, Yaflar. Tar msal Yay m'da Amaç Sorunsal. Tar m Ekonomisi Dergisi (10) , ss. Türkçe ve ng. özet. 2

16 070 (1) 120 EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK Bektafl, Cengiz. Ayd n Sorumlulu u Tafl yan Herkes TYS'yi Sahiplenmeli [Söylefli] Konuflan: Deniz Gümüfltafl, Evrensel Kültür (156) , ss SB , 810 Bulut, Alev. Gazete ve Dergilerden Toplumsal Belle e Çeviri ve Çevirmen. Çeviribilim ve Uygulamalar Dergisi (14) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 7 400, GENEL KOLEKS YONLAR lhan Tekeli'ye ki Arma an [Toplant ] Haz rlayan: Hülya Hatipo lu, Toplumsal Tarih (132) , ss SB , ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER Odabafl, Arda. Divanü Lûgat-it- Türk'ün Bulunuflu ve lk Bas m Ba lam nda Dil Mücadelesi Üzerine Bir De erlendirme. Bilim ve Ütopya (126) , ss SC , FELSEFE VE PS KOLOJ Aksu, Cemil. Marksist Epistomolojide Bilgi Mutlak m d r? Sanat ve Hayat (14) , ss SB , BEL RL FELSEF OKULLAR 140 (1) Simmel, Georg. Dinsel Durumun Problemi. Mülkiyeliler Birli i Dergisi (245-3) , ss SB , PS KOLOJ 150 (1) Akgün, Serap. Bölüflümsel Adalet Normlar n n Çevresel Belirleyicileri: liflki Türü ve Sorumluluk Yükleme. Türk Psikoloji Dergisi 19(54) , ss. Türkçe ve ng. özet SB Ayd n, Oktay - A. Esra flmen Yafl Grubu Erkeklerde Çocukluk Ça Örselenme Yaflant s n n ncelenmesi. Marmara Üniversitesi E itim Bilimleri Dergisi (18) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Örs, Yaman. Felsefede "fiarlatanl k": Olmazsa, Neden? Oluyorsa, Nas l? Ça dafl Türk Dili 18(202) , ss SA (2) Bozkurt, A. Sertan - Orhan Ayd n. Temel Yükleme Hatas n n De iflik Yafl ve ki Alt Kültürde ncelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi 19(54) , 3

17 ss. Türkçe ve ng. özet SB (3) Büyükflahin, Ayda - Selim Hovardao lu. Çiftlerin Aflka liflkin Tutumlar n n Lee'nin Çok Boyutlu Aflk Biçimleri Kapsam nda ncelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi 19(54) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (4) Ergin, Canan - M. Kamil Kozan. Çal flanlar n Temel De erleri, Dönüflümsel ve Etkileflimsel Liderlerin Çekicili i. Türk Psikoloji Dergisi 19(54) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (7) Kart, Müge Ersoy. Yetiflkin Ba lanma Stilleri ve Çal flma Davran fl : Hekimlerle Yap lan Bir Çal flma. Mülkiye 28(245) 2004, ss SB (8) Kumru, Asiye - Gustavo Carlo - Carolyn Pope Edwards. Olumlu Sosyal Davran fllar n liflkisel, Kültürel, Biliflsel ve Duyuflsal Baz De iflkenlerle liflkisi. Türk Psikoloji Dergisi 19(54) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (9) Küntay, Aylin C. - Banu Ahtam. Annelerin Çocuklar yla Geçmifl Hakk ndaki Konuflmalar n n Anne 150 (5) E itim Düzeyiyle liflkisi. Türk Gauvard, Claude. Aflk, Dostluk, Psikoloji Dergisi 19(54) , Güzel Duygular. Toplumsal Tarih ss. Türkçe ve ng. özet. (132) , ss SB SB (10) 150 (6) Oda, Celal. Preödipalden Ödipale: Göktürk, smail - Meral K l ç. Kiflilik kili liflkilerden Üçlü liflkilere Geçifl Gelifliminde Eti in Rolü ve Sorunlar na Özgü Bir Örnek. Türk Bürokrasinin Etik Alg lay fl ndan Psikiyatri Dergisi 15(4) 2004, Kaynaklanan Sorunlar. Standard ss. Türkçe ve ng. özet. 43(516) , ss SB SB , 170 lkö retim Okullar n n Sekizinci S n f na Devam Eden Çocuklar n Sald rganl k E ilimlerinin ncelenmesi. Ça dafl E itim 29(315) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 Ya c, Yalç n. Bilgi ve Belge Uzmanlar n n Organizasyonel Çal flmalar nda Bir Olgu: Stres. Türk Kütüphanecili i 18(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 4

18 Y ld r m, brahim. Depresyonun Yorday c s Olarak S nav Kayg s, Gündelik S k nt lar ve Sosyal Destek. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (27) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Özdemir, Ayflegül. Bilimsel Yazarl k Kriterleri ve Etik. Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji 10(4) , ss SB (3) 150 (11) Tek, Murat - Metin Reyhano lu. Y lmaz, Elif. En Büyük Silah m z Etikten Etikete " flletmelerde Çevresel çgüdüler. Bilim ve Teknik 37(445) Etik: Söylem-Eylem Farkl laflmas " , ss. Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari 1968 SA 27 Bilimler Fakültesi Dergisi 6(3) , ss. Türkçe ve ng. özet. 170 ET K (AHLAK FELSEFES ) 170 (1) : Biyoetik Konusunda Aç klamal. Derleyen: David Pferffer, Öz-Veri 1(2) , ss SA , 010 Göktürk, smail - Meral K l ç. Kiflilik Gelifliminde Eti in Rolü ve Bürokrasinin Etik Alg lay fl ndan Kaynaklanan Sorunlar. Standard 43(516) , ss SB , 170 Kurt, Kâmil. Nepotizm. Sigorta Dünyas (523) , ss SB , 170 Oyman, Mine. Tüketici Eti i: Ülkeleraras Karfl laflt rmalara ve Demografik Faktörlere Dayal Bir Araflt rma. Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA SB , , (4) Timuro lu, Vecihi. Kant ve Ahlak Felsefesi Üzerine Simin'le Söylefli. Adam Sanat (227) , ss SA , ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (1) Ebû Nasr El-Fârâbî'nin Büyük Duas. Çeviren: brahim Hakk Ayd n, Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (22) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) Kara, Mustafa. Antik Yunan, Tanr lar ve ktidar. Evrensel Kültür (156) , ss. 5

19 190 MODERN BATI FELSEFES 190 (1) Delice, Engin. Camus'nün Düflüncesinde Bilincin Üç Görünümü: Absürd, Baflkald r, Yaratma. Evrensel Kültür (156) , ss. 200 (2) Yazo lu, Ruhattin. Paul Tillich'in Tanr Anlay fl. Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (22) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA SB (3) 190 Y lmaz, Hüseyin. AB'ye Girifl Sürecinde Ortaö retimde Di er 190 (2) Demirbüker, Hasan. Avrupa Felsefesi Bireyleflmek. Atlas (141) , ss SB Dinlerin Ö retimi ile lgili Ö rencilerin Düflünceleri. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 8(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (3) Örs, Yaman. Özdefl Akademik Ortamda "Felsefeye Karfl Felsefe" Bilim ve Ütopya (126) , ss SC HIR ST YAN D NB L M 190, 190 (4) Timur, Taner. Foucault: Disiplin Toplumu, Marksizm ve Ayd n... Evrensel Kültür (156) , ss SB Timuro lu, Vecihi. Kant ve Ahlak Felsefesi Üzerine Simin'le Söylefli. Adam Sanat (227) , ss SA , SB D N 240, 950 Simmel, Georg. Dinsel Durumun Problemi. Mülkiyeliler Birli i Dergisi (245-3) , ss SB , HIR ST YAN AHLAKI VE BADET D NB L M 240 (1) Kaçar, Turhan. znik Konsilinde mparator ve Piskoposlar. Toplumsal Tarih (132) , ss. 200 (1) Tayfur, Kemal. Bat Tipi H ristiyan. Atlas (141) , ss SB Kaplan, Michel. Dördüncü Haçl Seferi stanbul'da Latin stilas (1204) Toplumsal Tarih (132) , ss SB , 240 6

20 260 HIR ST YAN SOSYAL D NB L M 260 (1) Umunç, Himmet. On the Edge of the Civilized World: Cyrus Hamlin and the American Missionary Work in Turkey. Belleten 68(253) , ss. 297 (2) Alemdar, Yusuf. K raatlerin Ortaya Ç k fl Meselesine Yeni(den) Bir Bak fl. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 8(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (3) 260, 300 Alt ntafl, Ramazan. Mevlânâ'da rade 270 HIR ST YAN K L SES TAR H Hürriyeti. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 8(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (1) 297 Kara Efsane. Atlas (141) , ss. Ardo an, Recep. slâm Aç s ndan 1993 SB HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER 280 (1) Servier, Jean. Talmud'dan Reform'a. Çeviren: Sad k K l ç, Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (22) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet. nsan Haklar -Teolojik Bir Yaklafl m- Türkiye Günlü ü (79) 2004, ss. ng. özet SB , SA SA slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) Akbafl, Abdurrahman. AIDS'in Önlenmesinde slâm Dini'nin Koruyucu Prepsipleri. Diyanet (168) , ss SA SC Al Yeflil Gölge Estergon Sanca. Toplumsal Tarih (132) , ss SB , (4) Ardo an, Recep. Teorik Temeller ve Tarihsel Gerilimler Aras nda slam Kültüründe Siyasal Muhalefet. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 8(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (5) Afl ko lu, Nevzat Y. Vaizlerde Aranacak Temel Yeterlilikler Üzerine. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 8(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 297 Bahad r, brahim. Alevili e Milliyetçi Yaklafl mlar ve Aleviler Üzerindeki Etkileri. Birikim (188) , ss SB , 297

21 297 (6) , ss. Türkçe ve ng. Bakt r, Mehmet. Mütekaddimun özet. Selefiyye ve Metod Anlay fl SA 61 Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat 297 Fakültesi Dergisi 8(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Dönmez, Rasim Özgür. Küreselleflme, Bat Modernli i ve fiiddet: Bat 'ya Karfl Siyasal slam. Uluslararas liflkiler 1(4) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (7) Bulut, Halil brahim. lk Dönem mâmi Kaynaklarda Gaybet Anlay fl SA 24 Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat 320, 297 Fakültesi Dergisi 8(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (12) 1996 SA 61 Ero lu, Ali. Kur'ân Tarihi ve Kur'ân 297 limleri Üzerine [Kitap Tan tma] Tan tan: Süleyman Tülücü, Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi 297 (8) Dergisi (22) 2004, ss. Çamuro lu, Reha. Düvel-i Türkçe ve ng. özet. Muazzama'n n Alevîli e Özel lgisi Devam Ediyor [Söylefli] 2023 (44) , ss SB (9) Çelik, Ahmet. Birey ve Toplumun Islah Aç s ndan Kur'an K ssalar. Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (22) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA (10) Demirpolat, Enver. bn Miskeveyh'in el-fevzu'l-as ar Adl Eseri Üzerine. Türkiye Günlü ü (79) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SB (11) Do an, Yusuf. Hz. Peygamber ve Mizah. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 8(2) 1983 SA Gökmeno lu, Hüseyin Tekin. Avrupa Birli i slâm ve Müslümanl k. Diyanet (168) , 5-7. ss SC 6 320, 297 Görücü, lhami. Uluslararas Alanda Terör ve slam. Uluslararas liflkilerde Olaylar ve Yorumlar 13(43) 2004, ss SB , (13) Gündo ar, Hamdi. Mu'tezille Mezhebinde nsan n Fiilleri Problemi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 8(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA

22 297 (14) lahiyat Fakültesi Dergisi 8(2) Güzel, Abdurrahman. Alevîlik ve , ss. Türkçe ve ng. Kimlik Problemi (44) özet , ss SA SB , (19) 297 (15) Köktafl, Mehmet Emin. AB Karagöz, smail. fl ve Görevleri En Sürecinde Din ve Diyanet Üzerine Güzel Biçimde Yapmak. Diyanet [Söylefli] Konuflan: Hafsa Fidan, (168) , ss. Diyanet (168) , ss SC SC , (16) Kasapo lu, Abdurrahman. Kur'anda K ssa Terapisi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 8(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (20) Melchert, Christopher. Ehl-i Hadis'in Dindarl k Anlay fl. Çeviren: Abdulvahap Özsoy, Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (22) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA (17) Kaya, Osman. Kur'an' n Yedi Harf Üzerine ndirilmesi ve Ahrufu's-Seb'a 297 (21) (Yedi Harf Meselesi) Cumhuriyet Onat, Hasan. K z lbafll k Üniversitesi lahiyat Fakültesi Farkl laflmas Üzerine (44) Dergisi 8(2) , ss , ss. Türkçe ve ng. özet SB SA (22) 297 (18) Öge, Sinan. F trat n Mîsâk. Atatürk Kelefl, Ekrem. Tedbir Kuldan Takdir Allah'tan. Diyanet (168) , ss SC Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (22) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA Kenan, Seyfi. Bat 'da slâm ve Müslüman Alg s. Diyanet (168) , ss SC 6 320, 297 K l ç, Ünal. Peygamber ve Dört Halife Günlerinde fiehir Yönetimi ve Valilik [Kitap Tan tma] Tan tan: Saim Y lmaz, Cumhuriyet Üniversitesi 297 (23) Özçelik, Harun. Mevzû Hadisleri Tesbitte Metod Farkl l klar. Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (22) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA (24) Sezgin, Abdülkadir. Türkiye Alevîli i Alevîlerde Liderlik ve Kavram Sorunu. 9

23 2023 (44) , ss. 300 TOPLUM B L MLER 2002 SB (1) Aç kgöz, Nam k. Türkiye'de Sosyal Geneti i En Güçlü Kültür. Türk Yurdu 24(208) , ss. 297 (25) 1960 SB 27 fiener, Cemal. Tasavvufî Gelene i 300 Alevîlik Yeniden Üretemedi [Söylefli] 2023 (44) , ss SB (2) Akflin, Sina. Bat 'da Türk mgesi. Mülkiye 28(245) 2004, ss. 297 (26) 1966 SB 16 Türkdo an, Orhan. Türk Alevîlik 300 Sisteminde Yeni Oluflumlar (44) , ss SB (3) 297 Aktoprak, Elçin. Immanuel Wallerstein: Sosyal Bilimlere Yeniden Bakmak. Uluslararas liflkiler 1(4) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (27) Y ld r m, Zeki. Kur'ân Ifl nda Dillerin Kayna Problemi. Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (22) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 490 Y lmaz, Hasan Kâmil. Ma rib Ülkesine Yolculuk FAS. Diyanet (168) , ss SC 6 910, SA (28) 410, 300 Y lmaz, Hasan. Kur'an' Anlamada Odak Kavramlar n Bilinmesinin Önemi Üzerine Analitik Bir De erlendirme. Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (22) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA Akyol, Nihat. AB Yolunda Kritik Tarih: 17 Aral k 2004 Müzakere Sürecinde Türkiye'nin AB Perspektifi. Toplumsal Tarih (132) , ss SB , 300 Alpay, Necmiye. Dilin Bozulmas m, Argonun Metalaflmas m? Medyatizm ve Dil. Evrensel Kültür (156) , ss SB (4) Altuntafl, Nezahat. K smî Kimliklerin Evrensel Konumlanmas. Türkiye Günlü ü (79) 2004, ss SB

24 300 (5) Bulut, Alev. Kay p Aran yor: Debra Atauz, Ak n. Toplumsal Cinsiyet, Winger ve Ötekiler... Çok Kimlikli Mekân ve Kentler. Mimar.ist 4(14) , ss SB 68 Kad nl k Halleri. Adam Sanat (227) , ss SA , (6) Ayd n, Oktay - A. Esra flmen Yafl Grubu Erkeklerde Çocukluk Ça Örselenme Yaflant s n n ncelenmesi. Marmara Üniversitesi E itim Bilimleri Dergisi (18) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (7) Aytaç, Nurettin. Japonya ve Burakular. Uluslararas liflkilerde Olaylar ve Yorumlar 13(43) 2004, ss SB , 950 C b ro lu, Y ld z. Kad n ve Yap liflkisi. Mimar.ist 4(14) , ss. ng. özet SB , 300 Ciravo lu, Ayflen. Toplumsal Cinsiyet Ba lam nda Kad n Mimarlar ve Yap l Çevrede Kad n. Mimar.ist 4(14) , ss. ng. özet SB , (10) Coflkun, Ahmet. Günümüzde nsan. Sanat ve Hayat (14) , ss SB , (8) Bal, Ali fiafak. Ülkemizin Temel Sorunu Çok Kültürcülük mü? Türk Yurdu 24(208) , ss SB Bayram, fiirin. "Kad n" n Mimari Kompozisyonda Yeri Pera'n n Sessiz Kad nlar. Mimar.ist 4(14) , ss. ng. özet SA SB , , (9) Bingül, lyaz. Kültürlararas Psikiyatri. Adam Sanat (227) , ss SA SB , 300 Coflkun, Ali. Üniversite-Sanayi flbirli i. Ekonomik Forum 11, , ss SB , 300 Çal k, Selma. Özürlülü ün Ölçülmesinde Metodolojik Yaklaflmalar ve 2002 Türkiye Özürlüler Araflt rmas. Öz-Veri 1(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. Çelik, Zeynep. Sömürge Kenti Cezayir'de Cinsiyetle Tan mlanm fl Mekânlar. ngilizceden çeviren: Ayfle Gökflin, Mimar.ist 4(14) , ss. ng. özet. 11

25 300 (11) 300 (13) Demir, Hilmi. Klâsik Liberalizmin Ellegaard, Lasse. T marhane (Bir Acemi Bir Versiyonu: "Türkiyelilik" Durumun Dört An ) Mülkiyeliler Türk Yurdu 24(208) , Birli i Dergisi (245-3) , ss ss SB SB , Demir, Sebla. Ege'nin ki K y s nda Ekonomi ve Toplum Semineri. Toplumsal Tarih (132) , ss SB SB , (14) Erkal, Mustafa E. Milliyetin ve Millî Kimli in Reddi: "Türkiyelilik" Türk Yurdu 24(208) , ss. Dülger, Murat Volkan. Avrupa Konseyi ve Avrupa Birli i Düzenlemelerinde Çocuk Pornografisinin nternet Arac l yla Yay lmas na Karfl Yap lan Düzenlemeler. stanbul Barosu Dergisi 78(4) 2004, ss SA , 300, 360 Dündar, Erol. Barbar Kötü Uygar yi mi? Sanat ve Hayat (14) , ss SB SB , 300 Erkarslan, Özlem Erdo du. XX-XY: Tasar mda Bask n Gen Cinsiyetler Aras Mücadele Alan Olarak Modern Konut Tasar m. Mimar.ist 4(14) , ss. ng. özet SB , (15) Ero lu, Feyzullah. "Türkiyelilik" Önerisi, Türk Milleti ve Tarihi. Türk Yurdu 24(208) , ss. 300 (16) Dünden Bugüne... 'Giyim Kültürü ve Ersoy, Ali Cem. Kuzey Kafkasya'daki Moda' Haz rlayan: Devrim Çak r, Etnik Sorunlar. Uluslararas Popüler Tarih 5(52) , liflkilerde Olaylar ve Yorumlar ss. 13(43) 2004, ss SB , SB (12) Elibol, Sadettin. Türkiye'de Millî 300 (17) Kimlik ve Etnik Aidiyet Aray fl Erflen, Mustafa Türker. Yafll Üzerine Tele rafik Notlar. Türk Avrupa. Atlas (141) , Yurdu 24(208) , ss ss SB SB

26 Genç, Reflat. Kaflgarl 'dan Günümüze Anadolu'ya Uzanan Kültür De erlerimiz. Bilim ve Ütopya (126) , ss SC , SB , 080 Gökbunar, Ali R za. 19. ve 20. Yüzy llarda Yaflanan Göçlerin Türk Maliye Tarihi Aç s ndan Analizi. Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 6(3) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (18) 300 Günay, V. Do an. ki Dilde (Okur) Yazar Olmak. Ana Dili (33) , ss SA 2 300, (22) lhan Tekeli'ye ki Arma an [Toplant ] Haz rlayan: Hülya Hatipo lu, Toplumsal Tarih (132) , ss. 300 (23) Kad na Yönelik Fiziksel ve Cinsel fiiddet: Üç Grup Evli Çiftte Karfl laflt rmal Bir Çal flma. Düflünen Adam 17(4) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (24) Kalfa, Asl han. Geri Kalm fl Toplumlarda ve Türkiye'de Kad n ve Cinsellik. Mülkiyeliler Birli i Dergisi (245-3) , ss. 300 (19) Gündo an, Ali Osman. Türkiyelilik 2005 SB 190 ve Çok Kültürlülük. Türk Yurdu (208) , ss SB (25) 300 Kanatl, Mehmet. Bat Kavramlar yla Modernleflen Do u. Civilacademy 300 (20) (Sosyal Bilimler Dergisi) 2(3) Güner, Agah Oktay. Bir Kültür 2004, ss. Mensubiyetinin Ad : Türkiye 2004 SA 21 Cumhuriyeti. Türk Yurdu 24(208) , ss SB (26) 300, 320 Karabafla, Solmaz. Do an n Ritmini zleyenler. Foto raflar: Cüneyt O uztüzün, Atlas (141) , ss. Gür, fiengül Öymen - Özgür Afl k. Diotima ya da Kad nlar. Mimar.ist 4(14) , ss. ng. özet SB SB , 300 Karada, Ayfle Banu. "Kültür" ve 300 (21) Huntington, Samuel P. spanik Meydan Okuma. Türk Yurdu 24(208) , ss SB " deoloji" Kavramlar na Çeviribilim Ba lam nda Farkl Bir Yaklafl m. Çeviribilim ve Uygulamalar Dergisi (14) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 7 400,

27 300 (27) Ardaman, Mimar.ist 4(14) , Karada, Hüseyin. Made in Europa: ss. ng. özet. Türkiye için Özel malât Çok 2001 SB 68 Kültürlülük. Türk Yurdu 24(208) 720, , ss SB (31) 300, 320 Önder, Ali Tayyar. Türk Milleti ve Etnik Mozaik ddias. Türk Yurdu 300 (28) K ray, Mübeccel B. Türkiye'nin Altm fl Y ll k Sosyoloji Tarihi: Mübeccel B. K ray [Söylefli] Konuflan: Ebru Moçofl, Evrensel Kültür (156) , ss SB (29) Köktürk, Milây. Çözülmeye Giden Yol: Etnik Bilinç. Türk Yurdu 24(208) , ss SB (30) Küçükcan, Talip. Avrupa'daki Türk Gençleri ve Kuflaklar Aras Sürtüflme. Diyanet (168) , ss SC Leblebici, Do an Nadi. Örgüt-Çevre liflkisinde Yeni Perspektif Aray fl : Dinamik Örgütsel Çevre ve Örgütsel Doku. Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 22(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Macit, Nadim. Sivil Toplum Düflüncesi Ba lam nda Dinî, Etnik ve Ezoterik Cemaatler (44) , ss SB , 300 McLeod, Mary. Feminizm ve Modern Mimarl k Üzerine Düflünceler. ngilizceden çeviren: F. Emel 14 24(208) , ss SB Özbekmezci, fiule - Sare Sahil. Çukurova Yöresindeki Mevsimlik Tar m flçilerinin Yerleflim Dokular ve Yaflam Üniteleri. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dergisi 19(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (32) Özdal, Hakk. "Korkutmaz Bizleri Musalla Tafl "! Evrensel Kültür (156) , 4-7. ss SB (33) Özönder, M. Cihat. Irk ve Etkinlik Kavramlar Hakk nda. Türk Yurdu 24(208) , ss SB (34) Parsa, Alev Fatofl. mgenin Gücü Görsel Kültürün Yükselifli. Ana Dili (33) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (35) Poyraz, Hakan. Türkiyeli Olmak, Türk Olmak, Türkiye'de Türk Olmak. Türk Yurdu 24(208) , ss SB , 320

28 300 (36) 2004, ss. ng. özet. Sazak, fiaduman. Türkiye'de Bölgelere Göre Nüfusun Yafl 2004 SA 21 Gruplar na Da l m. Trakya 300, 640 Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 5(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (37) Sezer, Sennur. stanbul'un Renkleri. Evrensel Kültür (156) , ss SB , (38) 1968 SA 170 Tayfur, Kemal. Roman n Barbarlar. 350, 300 Atlas (141) , ss SB , (39) 1975 SB 50 "Türk" smi Varken "Türkiyelilik" Diye 320, 300 Bir Üst Kimlik Olabilir mi? Türk Yurdu 24(208) , ss SB , 320 Umunç, Himmet. On the Edge of the Civilized World: Cyrus Hamlin and the American Missionary Work in Turkey. Belleten 68(253) , ss SA , 300 Winter, Jerry Alan. Toplumsal Bir Sorun Çözümleyici Olarak Özürlü Haklar Hareketinin Geliflimi. Çeviren: Mehmet Ergün, Öz-Veri 1(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Ya murlu, Asl. Örgüt Kuramlar ve letiflim. Amme daresi Dergisi 37(4) , III-IV. ss. Türkçe ve ng. özet. Ye en, Mesut. Türklük ve Kürtler: Bugün. Birikim (188) , ss. 300 (42) Yeniçeri, Özcan - Yavuz Demirel. Teknolojik De iflimin Örgüt Kültürü Üzerine Etkisi. Standard 43(516) , ss SB S YASAL B L MLER 300 (40) 320 (1) Uysal, Enver. "E itim"e Felsefî Acar, Ali - Yasin Yang n. Ça r Antropoloji Çerçevesinde Kavramsal Erhan'la 17 Aral k ve Sonras Üzerine Bir Yaklafl m. Cumhuriyet Bir De erlendirme. Uluslararas Üniversitesi lahiyat Fakültesi liflkilerde Olaylar ve Yorumlar Dergisi 8(2) , ss. 13(43) 2004, 1-7. ss. Türkçe ve ng. özet SB SA , (2) 300 (41) Adal o lu, Hasan Hüseyin. Uzun, Hasan. Fastfood ya da Zaman n Siyasetnâmeler'in Klasik Kaynaklar. Bereketsizli i. Civilacademy Osmangazi Üniversitesi Sosyal (Sosyal Bilimler Dergisi) 2(3) Bilimler Dergisi 5(2) , 15

29 1-21. ss. Türkçe ve ng. özet. Muhalefet: Sorunlar ve Olanaklar. Mülkiye 28(245) 2004, ss SA , SB , (3) Akengin, Yahya. Devlet Kuran Millet 320 (10) Olmak. Türk Yurdu 24(208) Aral, Berdal. Sudan, Syria and , ss SB 27 Lebanon as New Preys: Un Security Council Resolutions 1556 and and Civilacademy (Sosyal Bilimler Dergisi) 2(3) 2004, 320 (4) Akkaya, Yüksel. AB Sosyal Politikas ss. Türkçe özet SA 21 ve Dönüflümün zleri. Birikim (188) 320, , ss SB (11) 320, 330 Ardo an, Recep. slâm Aç s ndan nsan Haklar -Teolojik Bir Yaklafl m- Türkiye Günlü ü (79) 2004, ss. ng. özet. 320 (5) Aktan, Gündüz. Brüksel Zirvesi'nin Ard ndan. Türkiye Günlü ü (79) 2004, ss SB (6) Aktafl, Ümit. Yahudi Sorunu, Bir Tarihin Sonu mu? Birikim (188) , ss SB (7) Akyol, Nihat. AB Yolunda Kritik Tarih: 17 Aral k 2004 Müzakere Sürecinde Türkiye'nin AB Perspektifi. Toplumsal Tarih (132) , ss SB , (8) Akyüz, Nevzat. Bürokrat n Tabiat, Tarihi ve Devleti. Türkiye Günlü ü (79) 2004, ss SB (9) Alkan, lhami. Avrupa Birli i'ne Üye ve Aday Ülkelerde AB Karfl t Sol SB , 297 Arslan, Esat. ran' n Nükleer Israr ve H rs (44) , ss SB , (12) Atakul, Sarper. El Kaide Hakk nda Do rular ve Yanl fllar: Bir Yan t Çal flmas. Uluslararas liflkilerde Olaylar ve Yorumlar 13(43) 2004, ss SB Avrupa Birli i. Haz rlayanlar: Ça r Erhan, Gökhan Erdem, Ersin Embel, Popüler Tarih 5(52) , ss SB , (13) Ayd nonat, N. Emrah. [Joseph Heller'in "Catch-22" Adl Eseri Üzerine] Mülkiyeliler Birli i Dergisi (245-3) , ss SB

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111088 Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO D ergimizin 7. sayısında yer alan ve T.C. Sa lık Bakanlı ı laç ve Eczacılık Genel Müdürlü ü nden Seyfullah Da ıstanlı, Hilal Aybars ve Sevinç Yazgan tarafından hazırlanan Türkiye de Kinilk laç Arafltırmaları

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Ç NDEK LER BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Bellek ve Ö renme... 2 Davran n Yap Ta lar : Nöronlar... 3 Nöronlar n Bütünle tirme Fonksiyonu... 7 Ö renme ve Bellek... 12 Ö renme

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n Tablo 2.2. Türkiye Kurumlarının 1981-2006 döneminde 24 ayrı bilim dalında yaptığı toplam YS, AS Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri 1 0 0,00 Bitki ve Hayvan Bilimleri 49 59 1,20 Biyoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ (CV) ANAHATTI 1. Kişisel Bilgiler Buğra YILDIRIM 02.01.1986 Erzurum bugrayildirim58@gmail.com 2. Eğitim Özgeçmişi 2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/8 Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 1.1. İlk Çağ da Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.1. İlk Uygarlıklarda Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.2. Antik Yunan da Bilgi ve Bilimin Gelişimi...

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/3 Türkiye

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997.

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997. ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Aydın Ankay 2. Doğum Tarihi: 06.12.1941 3. Unvanı: Prof.Dr.Aydın Ankay 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Felsefe (Psikoloji) Ankara Üniversitesi 1965 Lisans

Detaylı

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2013-TUS Sonbahar Dönemi Tercih Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/12 Türkiye

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011)

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011) 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 57.524 57.858 1011196 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI K 1 1 0 59.979 59.979

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/5 Türkiye

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/12 Türkiye

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2015-TUS Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/12 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Ek Kontenjanları* Öğretim Süresi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Ek Kontenjanları* Öğretim Süresi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Uzmanlık Dal Kodu Uzmanlık Dal Adı Öğretim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/2 Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/09 Türkiye

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU) VE LAR ( ) 100211042 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100211139 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100311014 ADNAN MENDERES

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı 2014-TUS Ek Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Üniversitelerdeki Tıpta

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 CV 1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 3. Unvanı: (16.04.2014 tarihi itibariyle kendi isteği ile Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden emekli- Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/4 Türkiye

Detaylı

SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN

SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN 2007 SÜREKL MESLEK GEL fi M E T MLER VE KRED LEND RME ESASLARINA L fik N B LG LEND RME Sürekli Mesleki Geliflim çerçevesinde Odam z bünyesinde

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/05 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/05 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Türkçe Eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi 2006 Y. Lisans Türk Dili ve

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Türkçe Eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi 2006 Y. Lisans Türk Dili ve Yrd.Doç.Dr. NİHAT BAYAT ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Kampus - ANTALYA E-posta nihatbayat@akdeniz.edu.tr Telefon +90 242 310 6080 Faks 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/04 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/04 Türkiye

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/3 Türkiye

Detaylı

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar A dan Z ye SA LIK HUKUKU Sempozyum Notlar STANBUL BAROSU YAYINLARI stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd n Sokak, Baro Han Beyo lu- st Tel: (0212) 251 63 25 Faks: (0212)293 89 60 e-mail: info@istanbulbarosu.org.tr

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/8 Türkiye

Detaylı

İlgiler ve Meslekler

İlgiler ve Meslekler İlgiler ve Meslekler Sosyal Bilimlere ilginiz varsa; Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe Sağlık Eğitimi, Sağlık İdaresi, Antropoloji, Arşivcilik, Gazetecilik, Rehberlik-Danışmanlık, Sanat Tarihi, Sosyal Antropoloji,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/06 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/06 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/1 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı