>>> SAYI SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ">>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR?"

Transkript

1

2 SAYI 22 TEMEL B LG LER OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? WINDOWS B Ç MLEND RME EXCEL BELGELER N DÜZENLEMEN N PÜF NOKTALARI. PROJELER PERFORMANS KONTROLÜ B LG SAYARIN HIZINI NASIL ÖLÇEB L RS N Z? EXCEL DE RENKL HESAP TABLOLARI HESAP TABLONUZUN GÖRÜNÜMÜNÜ NASIL DE fit R RS N Z? HESAP TABLOLARINI HIZLI OLUfiTURMAK HESAP TABLOLARINDA HAZIR TASLAKLARDAN FAYDALANMAK. INTERNET INTERNET VE TELEV ZYON ÜNLÜ TELEV ZYON KANALLARININ INTERNET SAYFALARI. WEB SAYFASINDA TABLO OLUfiTURMAK WEB SAYFASINA NASIL TABLO Ç Z L R? GELECEKTE MÜZ K NAPSTER UYGULAMASI HAKKINDA B LG LER. MULTIMEDIA VE E LENCE MULT MEDYA KAYIT ORTAMLARI ALTERNAT F VER DEPOLAMA ORTAMLARI. 23. SAYIDA NELER VAR? TEMEL B LG LER B LG SAYARA RES M AKTARMAK. INK-JET YAZICILAR. MON TÖR ALIRKEN... WINDOWS OTOMAT K CD OKUMA. PROJELER EXCEL TABLOSUNU WORD E AKTARMAK PROGRAM KALDIRMAK. INTERNET INTERNET TE E T M S TELER. WEB SAYFASINI DÜZENLEMEK. INTERNET ÜZER NDEN ÇALIfiMAK. MULTIMEDIA VE E LENCE PC N N MULT MEDYA KULLANIMLARI PÜF NOKTASI PC SORUNLARINIZA ÇÖZÜMLER 26 Aral k ta Bayilerde Kaç rmay n! SÖZLÜK Y-Z <Y-EKSEN -ZYXEL> B LG SAYAR TER MLER N N SÖZLÜK ANLAMLARI Bilgisayar n zla ilgili her türlü sorun için Herkes çin Bilgisayar Destek Telefonu Saatleri: , Abone Servisi Herhangi bir say y kaç rd n zda, bunu abone bölümümüzden temin etmeniz ve Herkes çin Bilgisayar eksiksiz olarak biriktirmeniz mümkün. En temelden bafllayan bilgi düzeyi ileri düzeylere kadar yükselecek. Böylece Herkes çin Bilgisayar her düzeyden kullan c için eksiksiz bir baflvuru kayna olacak. Genel Yay n Yönetmeni: Gökhun Sungurtekin (Sorumlu), Yaz flleri Müdürü: Mahmut Karsl o lu, Editör: M. Berker Güngör, Grafik Tasar m: Murat Çelik, Vogel Sat fl Müdürü: Gönül Morgül, Müflteri Temsilcisi: Yeliz Koyun, Pazarlama Müdürü: Güler Okumufl, Abone Sorumlusu: Nur Geçili, Da t m: Cel Cenker, Üretim: Turgay Tekatan, Vogel Yay nc l k Ltd. fiti. Genel Müdürü: Hermann W. Paul, Genel Müdür Yard mc s : Beste Özerdem, Vogel Yay nc l k Ltd. fiti. Ad na Sahibi: Gökhun Sungurtekin, Renk Ayr m -Film Ç k fl ve Bask : As r Matbaac l k Ltd. fiti., Da t m B RYAY A.fi. Vogel Yay nc l k Piyalepafla Bul. Zincirlikuyu Cad. Ün fl Merkezi No: 231/ Kas mpafla- STANBUL Tel: (212) Faks: (212)

3 OKUL VE B LG SAYAR TEMEL B LG LER OKUL VE B LG SAYAR Okul ve bilgisayar kavramlar birbirleriyle san ld ndan çok daha yak ndan ba lant l d r. Bilgisayarlarla çal flmak her zaman ö reticidir ve bu genellikle s k c bir ö renim biçimi de say lmaz. fiuras tart fl lmaz bir gerçektir ki, bilgisayarlar kullan c ya her zaman yeni fleyler ö reten cihazlard r. Özellikle modern bilgisayarlar yüksek multimedya kapasiteleri sayesinde baflka hiçbir arac n baflaramayaca kadar çok alternatif sunabilirler. flte bu yüzden, e er do ru kullan l rlarsa, ö retim konusunda bugüne dek görülmüfl en iyi yard mc lar olabilirler. OKULLAR VE B LG SAYARLAR E itimde bilgisayarlardan faydalanmak söz konusu oldu unda, okul yönetimlerinin bafl n en çok a r tan konu yetersiz bütçelerdir. Ço u okulda bir ya da belki iki bilgisayar ancak bulunur, bunlar da genellikle mektup yazmak ya da karneleri ve not dökümlerini haz rlamak gibi yönetim ifllerinde kullan l rlar. Çok az say daki okul tam donan ml bilgisayar laboratuarlar haz rlayacak paray bulabilmektedir, ne var ki tüm sorunlar bilgisayar sat n almakla bitmez. Bilgisayarlar tek bafllar na bir ifle yaramayacakt r, bunlar kullanmay iyi bilen ve ö retmenlik yapabilecek kalitede personele de ihtiyaç vard r. Yetiflmifl insan gücü bulabilmek sadece ülkemize has bir sorun de ildir ve bu durum bilgisayarla e itimi dünyan n her köflesinde zorlaflt rmaktad r. Ancak zaman içinde bunun düzelece i umut edilebilir. Ö RENC LER VE B LG SAYARLAR Her yafltan ve s n ftan ö rencilerin bilgisayarlarla u raflmay sevdi i tart fl lmaz bir gerçektir. Tabii özellikle bilgisayar oyunlar n n ne denli yayg n oldu- unu ve sevildi ini, ayr ca Internet in gün geçtikçe daha fazla kullan c buldu unu düflünürseniz bu durum hiç de tuhaf de ildir. Özellikle bilim-kurgu filmleriyle büyüyen yeni neslin bilgisayarla çal flmaktan hofllanmas do ald r. Ve her ne kadar ço u genç her f rsat buldu unda bilgisayarda a rl kl olarak oyun oynamay tercih etse de, ö retmenleri taraf ndan do ru biçimde yönlendirildiklerinde, eski yöntemlerle çal fl lmas çok s k c gelen konular üzerinde bile e ilebilir, baflar l olabilirler. B LG SAYARIN ETK S Bir bilgisayar n etkisi tasarlanma biçiminden kaynaklan r. Ço u al fl lm fl e itim yöntemi insan duyular ndan sadece bir ya da ikisine hitap eder. Ancak bilgisayarlar ayn anda hem göze, hem de kula- a hitap edebilmekle kalmaz, ayn zamanda karfl l kl etkileflim sa layarak kiflinin dikkatini devaml üzerlerinde tutabilirler. Bu durum eski yöntemlerle üzerinde çal fl lmas oldukça zor ve s k c olan konular bile ilginç hale getirebilmektedir. * < PUCU> Bir e itim yaz l m al rken, e er mümkünse önce program n çal flt r lmas n sa lay n ve genel olarak gözden geçirin. Bu sayede önceden bir fikir edinmifl olursunuz. HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 121

4 <<< TEMEL B LG LER OKUL VE B LG SAYAR E T M YAZILIMLARI Tabii ki bir bilgisayar ancak gerekli yaz l mlar kullan l rsa istenen iflleri yapabilir. Piyasada ö renim konusunda pek çok farkl yaz l m mevcuttur, bunlar ev kullan c lar ndan büyük üniversitelere dek pek çok farkl ihtiyaca göre haz rlanm fl de iflik kapasitelerde yaz l mlard r. Ancak hemen hepsinde bulunmas gereken baz ortak özellikler mevcuttur. Bu özelliklere bir bakal m: 1) KULLANIM KOLAYLI I Ö renim programlar bir konu hakk nda bilgi sahibi olmayan kiflilere hitap ederler. Bu yüzden hem çal flt r lmalar, hem de kullan lmalar kolay olmal d r. Karmafl k bir çal flt rma prosedürü sadece ö renimi daha da güçlefltirir, ö rencinin dikkatini da t r. Bu yüzden en kolay biçimde çal flt r labilen ve kullan m kolay yaz l mlar seçilmelidir. 2) KULLANIfiLI ARAB R M Program n grafik yap s mümkün oldu- unca iyi düzenlenmifl ve görsel aç dan çekici olmal - d r. Bilgisayarlar n grafik kapasitelerinin inan lmaz boyutlara ulaflt günümüzde, Windows pencereleri bile çeflitli renklere bürünebilirken, siyah bir ekrandaki tek düze beyaz sat rlar okumaya çal flmaktan daha s k c bir fley olamaz. Ancak tabii her zaman oldu u gibi, bu konuda da afl r ya kaç lmamas gerekir. Bunun yan nda arabirimin mümkün oldu unca kullan fll olmas flartt r. Ekrandaki seçenekler ve menüler kolay anlafl l r, kolay kullan l r olmal d r. 3) UYGUN F YAT Çok genifl seçenekler sunan ve bir sürü CD-ROM üzerinde, gösteriflli bir paketle gelen yaz l mlar flüphesiz hofl olduklar kadar çekicidirler. Ne var ki bir ö renim yaz l m kullan fll oldu u kadar amaca uygun tasarlanm fl ve makul fiyatland r lm fl olmal d r. Çoklu dil deste i ya da genifl bir video film arflivi gibi ihtiyac n z olmayan, asla kullanmayaca n z seçenekler için fazladan para vermek mant kl olmayacakt r. Ayr ca ev kullan c lar ve okullar için haz rlanm fl büyük çapl yaz l mlar aras nda hem fiyat, hem de kullan m aç s ndan çok önemli farklar oldu unu da hat rlay n. 4) UYGUN ÇER K E itim için haz rlanan programlar n farkl konularda ve de iflik kullan c seviyelerine göre tasarland unutulmamal d r. Bu yüzden içerik olarak uygun olanlar seçmek gerekir. Ayr ca günümüzde hem multimedya bilgisayarlar, hem de CD-ROM gibi yüksek kapasiteli veri depolama ortamlar sayesinde e itim dahil her alanda ses ve görüntüyü etkili bir biçimde kullanmak mümkündür. Haliyle ald n z program bu aç dan da yeterince tatminkâr olmal d r. Unutmay n ki ses ve görüntünün etkin kullan m ö renimi kolaylaflt r r. E T M AMAÇLI B LG SAYARLAR Evde ya da okulda e itim amaçl olarak kullan - lacak olan bilgisayar seçerken dikkat edilmesi gereken öncelikli unsur fiyat olmal d r. Böyle bir bilgisayar n çok afl r güçlü olmas na gerek yoktur, Pentium s n f bir ifllemci rahatl kla ifl görebilir. Haf za ve sabit disk kapasitesinin de çok büyük olmas gerekmez. Ancak art k hemen her program CD-ROM üzerinde geldi inden, orta h zl bir CD sürücü flartt r. Ayr ca bir ses kart n da unutmamak gerekir, ancak bunun da afl r geliflmifl bir model olmas gerekmez. Okullar gibi birden fazla bilgisayar kullanmak gereken yerlerde, bilgisayarlar network kartlar ve kablolar yla ba lamak da gerekebilir, ancak bu daha profesyonel bir yaklafl m gerektirir. 122 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

5 TARAYICILAR TEMEL B LG LER TARAYICILAR Bir belge ya da foto raf bilgisayara aktarmak isterseniz, o zaman bu ifl için taray c denen ayg ttan faydalanabilirsiniz. fiimdi taray c lara ve nas l çal flt klar na bir bakaca z. Elinizdeki bir foto raf bilgisayara kolayca aktarabilir ve bunun üzerinde çeflitli resim iflleme yaz l mlar yla çal flabilirsiniz. Bunun için kullanaca n z ayg ta "taray c " (Scanner) denir ve ka t gibi materyaller üzerindeki verileri say sallaflt r p bilgisayara aktarmaya yarar. Taranan materyal resim dosyas fleklinde bilgisayara aktar l r, ancak bu verilerin kalitesi hem taranan resim ya da belgeye, hem de kullan lan taray c ya göre de iflir. Farkl tür ve özelliklerde taray c lar vard r. Tarama özelli ine göre bunlar siyah-beyaz ve renkli olarak ikiye ay rabiliriz. Siyah-beyaz taray c lar ka t üzerindeki tüm renkleri grinin tonlar halinde kodlayarak bilgisayara gönderirler. Renkli olanlar ise taranan materyal üzerindeki verileri tasar mlar n n imkan verdi i ölçüde alg - lar ve buna uygun olarak kodlarlar. Günümüzde renkli taray c lar herkesin al p kullanabilece i denli ucuzlam flt r ve art k siyah-beyaz modeller hemen hiç üretilmemektedir. Ayr ca kullan lan yaz l mlar da gün geçtikçe daha marifetli bir hal almaktad r. NASIL ÇALIfiIRLAR? Taray c lar di er tüm d flsal birimlerde oldu u gibi, özel bir kablo ile bilgisayara ba lanmal ve uygun yaz l mlar yard m yla çal flmaya haz r hale getirilmelidirler. Baz modeller özel bir ara ba lant kart n n bilgisayar içine monte edilmesini gerektirebilir, ancak kiflisel bilgisayarlar için tasarlanan ço u yeni model basit bir USB ba lant s yla kolayca ba lanabilmektedir. Cihaz ba lad ktan sonra beraberinde gelen özel yaz l mlar bilgisayara kurulur ve gereken ayarlar yap l r. Modern taray c larda bu kurulum ve ayarlama iflleri genellikle çok basittir ve hemen herkes taraf ndan rahatl kla yap labilir. Tarama ifllemi yap laca zaman ise uygun program çal flt rmak ve bilgisayar n cihaza komut göndermesini sa lamak yeterlidir. YAZILIMLAR VE ÖZELL KLER Taray c ayg t tüm ifllemi tek bafl na gerçeklefltirmez, burada bir de özel yaz l ma ihtiyaç vard r. Bu yaz l mlar taray c cihazla beraber sat l rlar ve kaliteleri üretici firmalara göre büyük de ifliklik gösterir. Bu tür bir yaz l mda bulunmas beklenen en temel özellikler taranan resmin üzerinde baz temel ayarlamalar yap lmas na izin verebilmesidir. Ancak daha geliflmifl yaz l mlar ço u ayarlamay otomatik yapar ve ayr ca resim üzerinde önemli de ifliklikler yapabilmenize de imkan tan r. HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 123

6 <<< TEMEL B LG LER TARAYICILAR Taray c larla resim ve foto raflar taramak oldukça kolayd r, ancak metin a rl kl belgelerde ifller biraz de iflir. nsan gözleri ve beyni için bir ka d n üzerindeki resimlerle metinleri birbirinden ay rmak son derece kolayd r, ancak bu ifl bir bilgisayar için çok zordur. Windows iflletim sistemi içinde kullan lan yüzlerce de iflik türde yaz karakteri mevcuttur. Buna çok az rastlanan özel fontlar ve el yaz lar n da eklerseniz, bir bilgisayar n tarad her belge içindeki yaz lar tan - mas n n ne denli güç oldu unu anlars n z. Taranan belgeler içindeki metin parçalar n do rudan resim yerine metin dosyalar na dönüfltürme ifllemini her yaz l m baflaramaz. Bunu do ru biçimde yapabilen yaz l mlar OCR ibaresiyle iflaretlidirler. Ancak en kaliteli OCR yaz l m n bile yetenekleri s n rl d r, gerçekten kötü ve okunaks z bir el yaz s n ya da çok s rad fl fontlar tan mlamakta bunlar dahi yetersiz kalacakt r. Bu durumda kullan c n n baz ayarlar yapmas gerekebilir. Bir taray c n n temel yap sal özelliklerinden biri tarama çözünürlü ü, di eri de renk derinli- idir. Tarama çözünürlü ü bir santimetrekarelik alan kaç nokta halinde alg lad n gösterir ve say ne kadar yüksek olursa kalite o denli artacak, ancak tarama sürati düflecektir. Renk derinli- i ise taranan alandaki renkleri ne denli iyi ay rabildi ini gösterir. Bir üçüncü özellik ise tarama alan d r, buna göre taray c lar el ve masaüstü olarak ikiye ay rabiliriz. EL TARAYICILARI Bunlar küçük ve elde tutularak kullan lmak üzere tasarlanm fl cihazlard r. Genellikle en fazla A4 ka t boyutlar nda tarama yapabilecek büyüklükte olurlar. E er taranacak yüzey bundan daha geniflse, o zaman birden fazla geçifl yapmak gerekir. Bu durumda taray c yaz l - m taranan kesimleri birlefltirerek resmin tümünü "oluflturmak" için baz ifllemler yapar. Bu tür taray c lar n en önemli avantajlar fiyatlar n n oldukça düflük olmas ve bir tablo gibi di er ayg tlarla taranmas neredeyse imkans z olan yüzeyleri bile rahatl kla tarayabilmeleridir. Zay f yönleri ise düflük renk derinli i ve tarama çözünürlü üne sahip olmalar - d r. Ayr ca bunlar do ru kullanabilmek için bir miktar el mahareti de gerekir. MASAÜSTÜ TARAYICILAR Bu tür taray c lar en yayg n olarak kullan lan modellerdir, "Flat Bed" ad yla da bilinirler. Görünüm ve çal flma prensipleri olarak fotokopi cihazlar na benzerler, ancak ka t üzerindekileri baflka bir ka da kopyalamak yerine say sal veriler haline dönüfltürüp bilgisayara aktar rlar. Yak n zamana kadar nispeten pahal ve karmafl k olan bu ayg tlar, teknolojik geliflmelerle birlikte ucuz ve kullan m kolay bir hal alm fllard r. Çok yüksek çözünürlük ve renk derinli inde tarama yapabilirler, ayr ca tarama boyutlar A4 ve daha yukar s olabilir. En belirgin dezavantajlar bir miktar yer iflgal etmeleridir, bunun d fl nda genellikle baflka bir sorunlar yoktur. Baz taray c lar h zl çal flabilmek için form besleme mekanizmas na da sahiptir. Ayr ca dia taramak için ayarlanabilen modeller de mevcuttur. KALEM TARAYICILAR Bu tür taray c lar görünüm olarak bir kaleme benzerler ve kullan m amaçlar metinleri sat rlar halinde tarayarak bilgisayara aktarmakt r. OCR s n f metin alg lay c özel yaz l mlar vard r, kalem gibi tutularak ve sat rlar üzerinden geçirilerek kullan l rlar. Böylece bir metin editörü ile çal fl rken kalem taray c sayesinde belirli metin parçalar n üzerinde çal flt n z dosyaya aktarabilirsiniz. 124 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

7 B Ç MLEND RME WINDOWS B Ç MLEND RME Daha önce Excel ile çal flman n baz temel kurallar n görmüfltük. fiimdi de üzerinde çal flt n z Excel belgesini nas l düzenleyece iniz konusuna de inece iz. SEÇ M Burada seçim ile kastedilen bir ya da daha fazla hücrenin seçili durumda olmas d r. E er yeni aç - lan belgede henüz hiçbir hücreyi seçmediyseniz, o zaman A1 hücresi seçili durumda olacakt r. Yapaca n z de ifliklikler seçili olan hücreleri ilgilendirdi inden, hangilerinin seçili oldu u önemlidir. B Ç MLEND RME MENÜSÜ Biçimlendirme ile ilgili tüm seçenekleri ekran n üst k sm nda bulunan araç çubu undaki "Biçim" seçene i alt nda bulabilirsiniz. Ayr ca ekranda bir de "Biçimlendirme Araç Çubu u" mevcuttur, e er bu çubuk görünmüyorsa, o zaman en üstteki seçenekler çubu unda bulunan "Görünüm" fl kk ndan bu çubu u aktif hale getirmeniz gerekir. Bunun için önce "Görünüm" fl kk na t klay n ve aç lan menüden "Araç Çubuklar " k sm na girin. Burada pek çok araç çubu u seçene i oldu unu göreceksiniz. Aç k durumda olanlar n yan nda bir çentik iflareti vard r. E er "Biçimlendirme" araç çubu u aç k de ilse üzerine t klayarak aç k hale getirin, çubuk hemen ekrandaki yerini alacakt r. Ayn flekilde ifli- nize yaramayan araç çubuklar n ekrandan kald - rabilece inizi unutmay n. Araç çubuklar standart olarak ekran n üst k sm nda yer al rlar, ancak e er isterseniz bunlar çal flma penceresi üzerinde her hangi bir noktaya tafl yabilirsiniz. Tüm yapman z gereken imleci bir araç çubu unun bafllang ç k sm nda bulunan flift dikey çizgi üzerine getirmek ve sonra da sol fare tufluna bas l tutarak çubu u ekrandaki farkl bir noktaya "sürüklemektir". Ayn flekilde çubu u eski yerine tafl man z da mümkündür. YAZI T P Araç çubu unun en sol taraf ndaki iki sat rdan yaz tipi ve büyüklü ünü de ifltirebilirsiniz. E er önceden veri girifli yapt n z hücrelerdeki yaz tipini de de ifltirmek istiyorsan z, tüm yapman z gereken bu hücreleri seçili hale getirmektir. Bun- "Biçimlendirme" araç çubu unu burada görüldü- ü gibi aktif hale getirebilirsiniz. < < HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS 67

8 WINDOWS B Ç MLEND RME B RLEfiT RME VE ORTALAMA Hizalama tufllar n n hemen yan nda bulunan bu tufl sayesinde, seçili durumdaki iki ya da daha dan sonra yapt n z de ifliklikler tüm seçili hücrelerdeki metinleri etkiliyecektir. VURGULAMA Metni vurgulamak için üç farkl yaz m biçiminden birini seçebilirsiniz. Bunlar kal n, italik, alt çizili olarak adland r l r ve araç çubu unda ilgili fazla hücreyi birlefltirmek ve içlerindeki verileri ortalanm fl bir flekilde düzenlemek mümkündür. Bu seçenek daha ziyade bafll k hücrelerinin haz rlanmas nda kullan l r. Dikkat etmeniz gereken nokta iki ya da daha fazla hücrenin birleflirken en soldakinin esas al naca d r. Di er hücrelerin içinde herhangi bir veri varsa bunlar silinir. sembollerle gösterilen tufllar yard m yla seçilebilirler. Buradan yapaca n z de ifliklikler tüm seçili hücrelerdeki metinleri etkileyecektir. H ZALAMA Excel hücre içindeki metinleri sola, rakamlar * < PUCU> Excel ile çal fl rken biçimlendirme komutlar na al flabilmek için çeflitli denemeler yapmaktan kaç nmay n. Unutmay n ki biçimlendirme hücre içindeki verileri silmeyecektir ve düzeltmek istedi iniz hareketleri de araç çubu undaki "Geri Al" tufluyla ortadan kald rabilirsiniz. ise sa a yaslayarak düzenler. E er bu düzenleme biçimini de ifltirmek isterseniz, mesela tüm verileri sa a yaslamak gibi, o zaman vurgulama tufllar n n yan ndaki sat r simgeli hizalama tufllar yla bunu yapabilirsiniz. SAYISAL B Ç MLER Araç çubu unda girilen say sal de erleri çeflitli flekillerde biçimlendirmenizi sa layan birkaç farkl tufl bulunur. Bunlardan ilki para sembolüyle gösterilmifl olup, girilen de eri yerel para birimi fleklinde ifade etmenizi sa lar. Bunun yan ndaki tufl ise girilen de eri yüzde fleklinde ifade etmenize yarar, mesela %18 fleklinde bir ifade elde edebilirsiniz. Onun yan nda bulunan di er üç tufl ise girilen say y bindelik ayraçla bölmenizi ve ayrac n konumunu de ifltirmenizi sa lar. 68 HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS

9 PERFORMANS KONTROLÜ PROJELER PERFORMANS KONTROLÜ Bazen bilgisayar n z ortada hiçbir sebep yokmufl gibi görünürken normalden daha yavafl çal flmaya bafllayabilir. Burada size neler oldu unu ö renmenin yollar n gösterece iz. Daha önce de belirtti imiz gibi, bir bilgisayar n performans n etkileyen pek çok unsur vard r. Bunlardan biri çeflitli parçalar n birbirleriyle ne kadar uyumlu çal flt klar d r. Mesela çok güçlü bir ifllemciniz oldu u halde, çok düflük kapasiteli bir ekran kart kullan yorsan z, o zaman özellikle grafik a rl kl uygulamalarda performans n oldukça düflmesi kaç n lmazd r. Ayn fley tüm di er parçalar için de geçerlidir, mesela herfleyiyle çok güçlü olan bir bilgisayara çok yavafl bir sabit disk takmak, tüm sistemin çal flmas n olumsuz yönde etkiler. Bir sistemdeki bu tür zay fl klar tesbit edebilmenin çeflitli yollar vard r. Performans etkileyen di er önemli unsur ise çal flt r lan yaz l mlar n kendileridir. Baz yaz l mlar bilgisayar n z n haf zas n ya da ifllemcisini di erlerinden çok daha fazla zorlayabilir. Örnek olarak yeni nesil 3D bilgisayar oyunlar n gösterebiliriz, bu tür yaz l mlar sistemdeki tüm parçalar n oldukça h zl çal flmas n gerektirebilir. fiimdi size sisteminizde neler olup bitti ini izlemenin yolunu gösterece iz. Bunun için Windows iflletim sistemi içindeki "Sistem Monitörü" adl uygulamadan faydalanmam z gerekecek. ADIM 1: Öncelikle "Bafllat" tuflu menüsünden "Programlar" seçene ine girin. Buradaki "Donat lar" seçene i alt nda "Sistem Araçlar " menüsünü bulacaks - n z. Bu menü içindeki "Sistem Monitörü" fl kk na t klayarak uygulamay çal flt r n. ADIM 2: "Sistem Monitörü" uygulamas çal flt r lacak ve çal flma penceresi ekrana gelecektir. Bu penceredeki veri ak fl n farkl flekillerde düzenleyebilirsiniz, buna takip eden maddelerde de inece iz. ADIM 3: Farkettiyseniz buradaki grafik bilgi belirli zaman aral klar nda yenilenmektedir. "Seçenekler" menüsü alt ndaki "Çizelge" fl kk na t klarsan z aç lan diyalog penceresinden bu süreyi ayarlayabilirsiniz. Süre bir saniye ve bir saat aras nda olabilir. ADIM 4: Ekranda görülen grafik sadece ifllemci çekirde inin performans n sergiliyor. Ancak üstteki "Düzen" seçene inden "Ekle" fl kk n HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER 67

10 <<< PRDJELER PERFORMANS KONTROLÜ * < PUCU> E er bilgisayar n zda "Sistem Monitörü" uygulamas yoksa, o zaman bunu Windows CD si içinde bulabilir ve kurabilirsiniz. seçerek, ilgili diyalog penceresinden baflka parçalar da listeye dahil edebilir ve toplam performanslar n ölçtürebilirsiniz. ADIM 5: "Ekle" diyalog penceresi kendi içinde iki farkl k s ma ayr l r. Sol taraftaki "Kategori" penceresin- de çeflitli ayg t s n flar n n bafll klar görülür. Bu bafll klardan birine t klad n zda sa taraftaki pencerenin içinde o kategoriye dahil olan ayg tlar n listesi ç kar. Eklemek istedi iniz ayg ta t klad ktan sonra "Tamam" tufluna basarak bunu ekleyebilirsiniz. Eklenen ayg tlar n çizelgeleri de çal flma penceresi içinde belirecektir. Bunlar yukar da bahsedilen flekilde ihtiyac n za göre ayarlayabilirsiniz. I < INFO> filemc VE HAFIZA Sistemde öncelikle iki önemli unsuru izlemenizi tavsiye ederiz: Çekirdek: fllemci Kullan m Bu size çeflitli yaz l mlar n ifllemciyi ne miktarda kulland n gösterecektir. Bellek Yöneticisi: Ayr lm fl Bellek Bu seçenek ise size sistemin genel olarak kulland haf za miktar n gösterecektir. E er çizelgede kullan lan haf za miktar bilgisayar n zda olandan fazla ise, o zaman bir miktar veri sabit disk üzerindeki sanal haf - za dosyalar nda tutuluyor demektir. Bu ço- unlukla normal say labilir, ancak miktar çok yüksek oldu unda sistemi yavafllatacakt r.! < D KKAT> Unutmay n ki "Sistem Monitörü" bafll bafl na bir programd r ve çal fl rken bilgisayar n performans ndan bir miktar al r. Özellikle eski ve yavafl bilgisayarlarda, grafik yenileme h z n n 1-5 saniyede ayarlanm fl olmas sistemin genel performans n oldukça düflürebilir. Bu yüzden bu uygulamay sadece gerekti i zamanlarda çal flt rman z tavsiye ederiz. 68 HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER

11 EXCEL DE RENKL HESAP TABLOLARI PROJELER EXCEL DE RENKL HESAP TABLOLARI Excel ile çal fl rken oluflturulan hesap tablolar n n görünümlerini vurgulay c bir biçimde düzenlemek mümkündür. fiimdi bunu nas l yapabilece imize bakaca z. ADIM 1: Önce imleci çal flma alan nda istedi iniz bir hücrenin üzerine getirin. + ADIM 3: Ekran n üst k sm ndaki araç çubu unda yer alan "Kenarl klar" adl tuflu bulun ve kenar ndaki okun üzerine t klay n, ilgili menü aç lacakt r. ADIM 2: fiimdi sol fare tufluna bas n, tufla bas l tutarak fareyi çapraz sürükleyin ve ekrandaki hücrelerden bir grubu seçin. * < PUCU> Hücrelerin s n rlar n belirlerken daha fazla seçenek kullanmak istiyorsan z, o zaman "Biçim" seçene inden "Hücreler" fl kk - n seçin. Aç lan diyalog penceresinin "Kenarl k" bölümünden daha detayl ayarlar yapabileceksiniz. HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER 69

12 <<< PROJELER EXCEL DE RENKL HESAP TABLOLARI ADIM 4: Bu menüden istedi iniz bir kenarl k modelini seçin ve üzerine sol fare tufluyla t klay n. Art k hücre çerçevelerinde bu kullan lacakt r. ADIM 6: Aç lan penceredeki renklerden birine sol tuflla t klayarak seçin, bu renk hücre zemini için kullan lacakt r. ADIM 5: fiimdi de "Kenarl klar" tuflunun yan ndaki "Dolgu Rengi" tuflunu bulun ve onun yan ndaki oka t klayarak ilgili menüyü aç n. ADIM 7: Bu flekilde haz rlad n z tablonun içine verilerinizi girebilirsiniz. Afla da benzer bir tablo örne i görüyorsunuz. * < PUCU> E er isterseniz hücreleri tek tek seçerek farkl bir kenarl kla çevrelerini vurgulayabilirsiniz. 70 HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER

13 HESAP TABLOLARINI HIZLI OLUfiTURMAK PROJELER HESAP TABLOLARINI HIZLI OLUfiTURMAK Excel ile çal fl rken haz rlad n z hesap tablosunun güzel ve düzenli görünmesini istiyorsan z, burada anlatacaklar m z uygulaman z yeterli olacakt r. Hesap tablonuzu düzenlemek için araç çubu undaki seçenekleri her zaman kullanabilirsiniz, ancak bu biraz zaman alan bir çal flma olacakt r. Oysa Excel ile bunu daha h zl biçimde halletmenin yolu da vard r. Önceden haz rlanm fl taslaklar tek bir komutla ihtiyac n za uygun bir biçimde kullanabilirsiniz. Bunu nas l yapaca n z afla da ad m ad m anlat yoruz: ADIM 1: Bir önceki bölümde beraberce haz rlad m z hesap tablosuna bir bakal m, bunu daha hofl bir biçimde düzenleyebiliriz. Önce "Biçim" seçene inden "Otomatik Biçim" fl kk n seçin. ADIM 3: Diyalog penceresinin sol taraf nda haz r hesap tablosu taslaklar - n n bir listesi bulunur. Sa tarafta ise seçilen tasla a göre tablonun nas l olaca n görmenizi sa layan bir önizleme penceresi mevcuttur. * < PUCU> Excel in otomatik biçimlendirme ifllevinden faydalanmak için, öncelikle üzerinde ifllem yap lacak tabloyu do ru olarak seçmeniz gerekti ini unutmay n. ADIM 2: Excel görüldü ü gibi derhal ilgili diyalog kutusunu ekrana getirecektir. HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER 71

14 <<< PROJELER HESAP TABLOLARINI HIZLI OLUfiTURMAK ADIM 4: Otomatik biçimlendirme fonksiyonu tablonun hücrelerini farkl biçimlerde flekillendirebilir. Bu da hücre içindeki verilerin farkl flekillerde düzenlenmesine sebep olabilir. Bu yüzden en iyisi çeflitli taslaklar deneyerek karar vermektir. fiimdi bir tasla seçin ve "Tamam" tufluna t klay n. ADIM 6: E er sonuç hoflunuza gitmezse tüm yapman z gereken "Geri Al" tufluna basarak herfleyi eski haline getirmek ve yeni bir taslak denemektir. ADIM 5: fiimdi ekranda tablonuzun tasla a uygun olarak düzenlenmifl halini görüyorsunuz. E er bafllang çta tabloyu seçili hale getirdiyseniz, o zaman renkler ters görünecektir, bofl bir hücreye t klayarak bunu düzeltin ve tabloyu gerçek haliyle görün. ADIM 7: stedi iniz sonucu elde etti inizi düflünüyorsan z çal flman z tamamlanm fl demektir. Dosyay yeni haliyle kaydetmeyi unutmay n. * < PUCU> E er haz rlad n z tabloyu siyah-beyaz bir yaz c da bast racaksan z, o zaman renk seçimine dikkat etmeniz gerekecektir. Ekranda hoflunuza giden sonuçlar ka t üzerinde memnun edici görünmeyebilir. 72 HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER

15 INTERNET VE TELEV ZYON INTERNET INTERNET VE TELEV ZYON Hemen herkes zaman n n bir k sm n televizyon karfl s nda geçirir. Burada ünlü televizyon kanallar n n Internet sitelerine yer veriyoruz. HBO dünya çap nda yay n yapan bir kablolu televizyon kurulufludur. E er bu kanal n yay nlar hakk nda detayl bilgi sahibi olmak istiyorsan z o zaman adresine gitmenizi öneririz. Burada hem kuruluflun detayl yay n programlar n, hem de yay nlad klar dizi ve filmler hakk ndaki detayl bilgileri bulabilirsiniz. Bu kanal özellikle yay nlad South Park çizgi dizisiyle tan nmaktad r, ancak tabii ki tek programlar bu de ildir. E er bu kanal ve yay nlad klar ilginç diziler hakk nda daha detayl bilgi istiyorsan z, adresine bir u ray n. Bu arada program rehberinin kullan m n n da oldukça kolay oldu unu eklemeyi unutmayal m. Eurosport ad n duymayan herhalde yoktur. Dünyaca ünlü olan bu kanal her tür spor olay n ekranlara getirmesiyle ünlüdür. Bu yüzden ne tür spordan hofllan rsan z hofllan n, burada size uygun birfleyler var demektir. Kanal n yay n program ve gelecek spor karfl laflmalar takvimi gibi bilgileri bulmak için adresine gitmeniz yeterlidir. Dünya olaylar n yak ndan takip ediyorsan z CNN ad n da yak ndan tan yorsunuz demektir. Bu kanal n Internet sitesi adresinde bulunuyor, ancak burada sadece politik içerikli haberler yok. Aksine sa l ktan seyahata çok genifl bir yelpazedeki haberleri buradan ö renebilirsiniz. Tabii bunun yan nda kanal n günlük yay n program da burada bulunabilir. flte tam çocuklar n bay laca türden bir kanal, hemen tüm ünlü çizgi film kahramanlar n n k sa birer video klibini burada bulabilirsiniz. Ayr ca bu kahramanlar n yer ald küçük bilgisayar oyunlar n da burada bulabilirsiniz. E er küçüklere nefleli vakit geçirtmek istiyorsan z adresine u ramay ihmal etmeyin. Sky TV hemen her konuda izleyicilerine taze haberler sunmakla ün yapm fl bir ngiliz televizyon kanal d r. Burada ekonomiden politikaya her alandaki haberleri bulabilirsiniz, adresine u ray n yeter. Ayr ca bu sitede do rudan Internet üzerinden yay n yapan bir radyo olan Sky Radio kanal n da dinleme imkan bulabilirsiniz. HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 127

16 <<< INTERNET INTERNET VE TELEV ZYON Gençlik ve E lence Kanal Daha çok gençlere hitap eden televizyon ve radyo kanallar üzerine yay n yapan numberone n web sitesi de ayn mant koruyor. Haber, müzik, spor, otomobil, flehir rehberi, komik, chat, message board gibi bölümlerin yer ald sitede bu konularda en güncel haberlere ve müzik konusunda detayl bilgilere ulaflmak mümkün. Televizyondan Daha Fazlas Girifl sayfas ndan tüm günlük ve haftal k program ak fl na ulaflabilece iniz Kanal D nin web sitesinde ayr ca sol tarafta yer alan menüden kad n, magazin, bilim teknik, radyolar, yazarlar, dosyalar, mutfak, astroloji, vize-gümrük, çarfl -net ve faydal bitkiler gibi de iflik konularda bilgilere ulaflmak da mümkün olabiliyor. Bizimcity Art k Flash Türkiye nin en renkli televizyon kanallar ndan biri olan ATV nin web sayfas da oldukça renkli ve fl k bir biçimde tasarlanm fl. Siteden televizyonda yay nlanan haber program, magazin, çocuk, yerli, yabanc dizi, belgesel ve yar flma programlar ile ilgili genifl bilgilere ulafl labilirken Bizimcity nin online versiyonunu da izleyebiliyorsunuz. zledi in Kadar Öde Yay n kalitesini art ran dijital teknolojiyi Türkiye ye ilk defa getiren Digiturk ün web sitesinde ürünler, kampanyalar, haberler ve teknoloji ile ilgili merak etti iniz konular n yan s ra online tv rehberi de yer al yor. Seyircilere yüzlerce kanal ulaflt ran firman n uydu üzerinden e itim seçene inden de yararlanmak mümkün oluyor. En Etkileflimli Kanal Türkiye de ki uydu üzerinden dijital yay n yapan kanallardan biri olan Stardigital n web sayfas ndan kanallar ve programlar, sat fl noktalar, üyelik gibi konular n yan s ra interaktif tv yay nc l hakk nda da sunulan hizmetler tan t l - yor. Bu flekilde televizyon izlemenin yan nda TV üzerinden oyunlar oynan p, yemek tariflerine de ulafl labiliyor. Birleflik Haber Kanal En son MSNBC ile birleflerek internet te yay nc l k s n rlar n geniflleten Türkiye nin önde gelen haber kanallar ndan biri olan NTV nin web sitesinde, en güncel haberlerden, dünya, ekonomi, sa l k, yaflam, teknoloji, kültür, sanat, spor ve yol haberlerine kadar her fleyi bulmak mümkün. Ayr ca tüm içeri e ngilizce de ulafl labiliyor. 128 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

17 WEB SAYFASINDA TABLO OLUfiTURMAK INTERNET WEB SAYFASINDA TABLO OLUfiTURMAK Bu sayfalardaki serileri izlediyseniz bir Web sayfas tasar m hakk nda bir hayli fley ö renmifl olman z gerekir. fiimdi de bir Web sayfas içine tablolar n nas l yerlefltirildi ini görece iz. Bu bölümde bir Web sayfas içine tablolar yerlefltirmek için kullan lmas gereken komutlar örneklerle görece iz. Her zaman oldu u gibi tüm ihtiyac n z olan Not Defteri program, ifle bu uygulamay çal flt rmakla bafllayal m. Biz burada Table komutuna ek olarak BORDER parametresini kulland k, bu tablo s n r n n geniflli ini belirler ve burada varilen de er 1 olarak belirlenmifltir. Ancak bu parametreye bundan daha yüksek de erler de verebilmek mümkündür. Siz burada farkl de erler kullanarak denemeler yap n ve sonuçlar gözlemleyin. E er komutlar n ne ifle yarad hakk nda flüpheniz varsa, Not Defteri ve Browser resimlerini karfl laflt rmal olarak incelemenizi tavsiye ederiz, bu iflinizi kolaylaflt racakt r. BORDER komutu tablonun s n r geniflli ini belirler. BAS T B R TABLO HTML kodlama dilini kullanarak Web sayfas içine basit bir tablo çizmek zor bir ifl de ildir. Önce afla daki resimde görülen kodlamay Not Defteri yard m yla bilgisayar n zda aynen yaz n. Bundan sonra bu belgeyi 01.htm ad yla uygun bir klasörün içine kaydedin. Not Defterini kapat n ve Internet Explorer uygulamas n kullanarak 01.htm belgesini aç n. Sonuç yan ndaki resimde görüldü- ü gibi olmal d r. fiimdi buradaki her komutun ne ifle yarad na bakal m. Çizilen her tablo <TABLE> komutuyla bafllamal ve </TABLE> komutuyla bitmelidir. Tabloyu oluflturan her parametre sat r ise <TR> ve </TR> komutlar aras na yaz l r. Tablonun içindeki hücrelerin içinde görüntülenecek olan veriler <TD> ve </TD> komutlar aras na yaz lmal d r. Bu komutlar n herbirinin kendine has ek parametreleri mevcuttur. Her sat r <TR> ile bafllamal ve </TR> ile bitmelidir. Her hücre <TD> ile bafllamal ve </TD> ile bitmelidir. Her tablo <TABLE> ile bafllamal ve </TABLE> ile bitmelidir. HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 129

18 <<< INTERNET WEB SAYFASINDA TABLO OLUfiTURMAK Burada BGCOLOR komutu ilk sat r n arka plan renginin mavi olmas n sa l yor. RENKL TABLOLAR fiimdi de tablomuza bir miktar renk eklemeyi deneyelim. Bunun için bir önceki kodlamadan faydalanaca z, ama hepsini yeni bafltan yazmam za gerek yok. Not Defteri uygulamas n kullanarak 01.htm belgesini aç n. Daha sonra bunu "Farkl Kaydet" seçene i yard m yla 02.htm ad alt nda tekrar kaydedin, böylelikle ayn dosyadan farkl adlarda iki tane elde etmifl olduk. fiimdi bu ikinci belge üzerinde baz de ifliklikler yapaca z. fiimdi afla da verilen kodlamay inceleyin, elinizdeki kodlamada olmayan de ifliklikleri hemen farkedeceksiniz. Öncelikle tablo ismi farkl d r. Bunun d fl nda TR ve TD komutlar na BGCOLOR parametresi eklenmifltir. Siz de bu de ifliklikleri kendi kodlaman z üzerinde gerçeklefltirin. Sonucu kaydedin ve belgeyi Browser ile açarak ortaya ç - kan görünümü inceleyin, yandaki resimdeki gibi görünmesi gereklidir. Burada BGCOLOR komutu ilk hücrenin arka plan renginin k rm z olmas n sa l yor. Bu yeni kodlamada BGCOLOR komutunu kulland k, ayr ca yan na ngilizce renk isimleri olan, BLUE, RED, YELLOW gibi baz parametreler de ekledik. BGCOLOR komutu TR, TD veya TABLE komutlar yla beraber kullan l r. Tek bafl na kullan l rsa tüm arka plan rengini belirler, yani tüm hücreler o renkte olur. Bu komut TR ile beraber kullan ld nda sadece o sat r içindeki hücrelerin arka plan rengini belirler. Her sat rdaki hücreler için farkl bir renk kullanmak mümkündür. E er BGCOLOR komutu TD ile beraber kullan - l rsa, o zaman sadece tek bir hücrenin arka plan rengini belirler. Her hücre için ayr bir renk kullanmak mümkündür. Buradaki örnekleri dikkatle inceleyin ve parametreleri uygun biçimde de ifltirerek denemeler yap n. M N SÖZLÜK Kullan lan ana komutlar: <TABLE>...</TABLE> : Bu komutlar tüm tabloyu tan mlar. <TR>...</TR>: Bu komutlar sadece tek bir sat r tan mlar. <TD>...</TD>: Bu komutlar her sat rdaki bir hücreyi tan mlar. Kullan lan ekler: Burada BGCOLOR komutu ikinci hücrenin arka plan renginin sar olmas n sa l yor. BORDER: Tablo s n r n n geniflli ini belirler. BGCOLOR: Arka plan rengini belirler. WIDTH: Geniflli i belirler. HEIGHT: Yüksekli i belirler. ALIGN: Tabloyu ya da tablo içeri ini hizalar. 130 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

19 GELECEKTE MÜZ K INTERNET GELECEKTE MÜZ K Bilgisayar ve MP3 kelimelerini duyan herkes mutlaka biryerlerde Napster ad ndan bahsedildi ini de duymufltur. Öncelikle Napster nedir, nas l çal fl r ondan biraz bahsedelim. Napster Internet üzerindeki bilgisayarlarda MP3 format ndaki müzik dosyalar n bulabilmeniz ve bilgisayar n za kaydedebilmenize yard mc olmak üzere haz rlanm fl bir arama program d r. Arad n z parçan n ya da bestecisinin ad n girmneiz yeterlidir, Napster k sa sürede bunlar bulur ve yüklemeye bafllaman z sa lar. Ne var ki, burada küçük bir sorun mevcuttur, Napster sayesinde bulabilece iniz parçalar n büyük bir k sm yasalar aç s ndan "korsan kopya" olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden bu yaz l m kullanmak belirli bir risk alt na girmek demektir, bunu da belirtelim. Ancak Napster sadece yaz l m korsanlar taraf ndan kullan lmamaktad r. Bu yaz l mla çok say da "yasal" say lan parçaya da Internet üzerinden eriflmek mümkündür. Günümüzde Napster yaklafl k 20 milyon kifli taraf ndan kullan lmaktad r. Ancak plak flirketleri taraf ndan aç lan davalar yüzünden bu gruba flimdilik yeni kullan c lar n kat l m kabul edilmemektedir. Napster kaydedilmekte olan parçalar hakk nda detayl bilgi verir. < < Her ne kadar önceki bölümlerde MP3 hakk nda detayl aç klamalar yapt ysak da, yine de bu müzik dosyas biçiminin özelliklerini tekrar hat rlatmakta fayda var. MP3 format normalde büyük yer kaplayan müzik parçalar n n neredeyse onda bir oran nda s k flt r lmas na imkan tan r. Yani bir müzik CD si üzerine neredeyse 10 CD lik müzik kaydetmek mümkündür. Bu yüzden bu format çok yayg nlaflm flt r. Internet sitelerinden bilgisayar oyunlar na dek her yerde MP3 format na rastlamak mümkündür. HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 131

20 <<< INTERNET GELECEKTE MÜZ K NASIL ÇALIfiIR? Napster öncelikle bilgisayara kurulmas gereken bir programd r. Kurulum yap ld ktan sonra ise t pk ICQ gibi ana Web sitesine ba lanarak kay t olmak ve bir kullan c hesab oluflturmak gerekir. Kullan c hesab n n oluflturulmas ndan sonra ba lant sürati gibi ayarlar n yap lmas ifli vard r. En son ise sabit diskinizde MP3 dosyalar n depolayaca n z ve bunlar paylafl ma aç k halde tutaca n z klasörü belirlemek gerekir. Internet üzerinde Napster ile dosya ararken, ayn zamanda di er kullan c larla sohbet edebilme imkan da bulunur. Bu tür Web sitelerinde ücretsiz müzik dosyalar bulabilirsiniz. < < Tüm korsan yaz l m engelleme çabalar na karfl l k, Napster yak n gelecekte de geliflmeye ve belki de birgün en yasal yöntemlerden biri haline gelmeye aday gibi görünüyor, çünkü Internet s n rlama tan m yor. Belki birkaç y l içinde tüm dünya Napster ya da benzeri bir uygulama ile müzik dosyalar n paylafl yor olabilir. NEREDEN BULUNUR? Napster oldukça popüler bir uygulama oldu undan, Web adresi d fl ndaki baz yerlerden de bu yaz l m bulabilmek mümkündür. Hatta bu uygulaman n baz farkl dillerdeki versiyonlar da mevcuttur. Bu türden tek yaz l m Napster de ildir, MP3 Album Finder ya da Scout Exchange gibi benzer flekilde çal flan birkaç uygulama daha mevcuttur. I < INFO> Her ne kadar flu aralar Napster yeni kullan c kabul etmiyorsa da, bu durum onun sonunun geldi ine iflaret etmez. Yap lan çal flmalar bu uygulaman n özellefltirilmesi ve kullan c lar n ayl k bir ücret ödeyerek sunulan hizmetten faydalanmas yönünde. Böylece telif sorunu halledilerek buran n çal flmas yasal hale getirilebilir. Yasay Çi nemeden Nas l MP3 Dinleyebilirsiniz? Ço u amatör ya da yar amatör müzik grubu bestelerini Internet üzerinden ücretsiz olarak da tmaktad r. Ayr ca telif haklar kapsam na ç km fl olan birçok parçay da Internet üzerinden gönül rahatl yla indirebilirsiniz. Baz durumlarda plak flirketleri kendi Web sitelerinden müflteri çekebilmek amac yla MP3 format ndaki dosyalar paylafl ma sunabilmektedirler, bunlar da rahatl kla al p dinleyebilirsiniz. 132 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

21 MULT MEDYA KAYIT ORTAMLARI MULTIMEDIA VE E LENCE MULT MEDYA KAYIT ORTAMLARI Geliflen teknoloji sayesinde multimedya ayg tlar gün geçtikçe daha küçük ve marifetli bir hale gelmektedir. Dijital kameralardan avuç içi bilgisayarlara dek hemen her cihaz modelden modele güçlenmekte, daha küçük ama daha becerikli bir hal almaktad r. Ancak tüm bu ayg tlar n ortak bir sorunu vard r, verileri kaydedebilecekleri ve gerekti inde üzerinden okuyabilecekleri güvenilir bir veri depolama ortam gereklidir. Floppy disketler bu ifl için hem yetersiz hem de dayan ks zd rlar. Peki alternatifler nelerdir? MEMORY STICK Tafl nabilir kay t ortamlar içinde gelece i en parlak gibi görünen Memory Syick ad verilen küçük haf za modülleridir. lk defa Sony taraf ndan gelifltirilen bu modüller hemen her tür tafl nabilir cihazda kullan lmaktad r. Bu modüllerin ortalama boyutlar yaklafl k olarak bir ciklet paketini geçmez, buna ra men kapasiteleri 8 ile 128 MB aras nda de iflebilmektedir. Bilgisayarlar ve bu modüller aras nda veri transfrini sa layabilmek için ise pek çok farkl yap da adaptör vard r. Bunlardan baz lar USB giriflini, baz lar da disket sürücüyü kullan rlar. MINIDISK Minidisk yine Sony taraf ndan gelifltirilmifl olan bir baflka veri saklama ortam d r. Bu asl nda kasetlerin yerini almas için tasarlanm fl, ancak avantajlar yüzünden el kameralar gibi birçok di er alanda da kullan lmaya bafllanm fl olan bir ortamd r. Görünüm ve çal flma olarak eski model disketlere benzer, ancak hem çal flma sürati, hem de 100 MB civar ndaki veri kapasitesi yüzünden performans çok daha ileridedir. I < INFO> SMARTMEDIA Dijital kameralar için gelifltirilmifl en eski kay t ortamlar ndan biridir. Olympus gibi baz firmalar bunlar ürünlerinde kul- Floppy disketler iki sebepten dolay tafl nabilir ayg tlarda kullan lmaya uygun de ildirler. Öncelikle veri saklama kapasiteleri çok düflüktür, ikinci olarak da lanm flt r. Çeflitli arabirimler yard m yla bilgisayara ba lanabilmeleri de mümkündür. güvenilirlikleri pek yüksek de ildir. Bunlar n üzerine yaz lan veriler kolayl kla kaybedilebilmektedir. Günümüzde çok yayg n olarak kullan ld klar söylenemez. HERKES Ç N B LG SAYAR MULT MEDYA VE E LENCE 43

22 <<< MULTIMEDIA VE E LENCE MULT MEDYA KAYIT ORTAMLARI COMPACTFLASH Bu son zamanlarda oldukça yayg nlaflan bir kay t ortam d r. Canon ve Kodak gibi baz firmalar taraf ndan dijital kameralarda kullan lan haf za kartlar na çok benzerler. Piyasada iki de iflik modeli mevcuttur ve bunlar n kapasiteleri farkl d r. Bu kartlar n bilgisayarda okunmas na imkan tan yan baz adaptörler de vard r, bunlar genellikle USB portunu kullanarak ba lan rlar. Type 1 modeli kartlar n haf za kapasiteleri 8 ila 128 MB aras nda de iflebilmektedir. Type 2 modeli kartlar ise çok daha yüksek kapasitelere ç kabilmektedir. Mesela IBM taraf ndan gelifltirilen MicroDrive 340 MB civar nda veri depolama kapasitesine sahiptir. 44 HERKES Ç N B LG SAYAR MULT MEDYA VE E LENCE

23 Y-Z HARFLER SÖZLÜK Y-Z: Y-EKSEN ki ya da üç boyutlu bir koordinat sisteminde yüksekli i temsil eden dikey parametreye verilen isimdir. Y2K Genellikle 2000 y l ve beraberinde getirdi i bilgisayar problemlerini tan mlamak için kullan lan bir terimdir. Eski sistemlerde bilgisayarlar tarihi hesaplarken sadece y l n son iki rakam na göre çal flacak flekilde programlanm fllard. Bu durumda ço u sistem 2000 y l n tan mlayamad ve bunu 1900 olarak hesaplad. Her ne kadar ev kullan c lar için bu çok büyük bir sorun oluflturmad ysa da, büyük kurulufllar bu sebepten bir hayli zarara u rad lar. Yeni üretilen tüm bilgisayarlar y l son iki rakama göre de il, dört rakama birden bakarak hesaplayacak flekilde tasarlanmaktad rlar. YAHOO ngilizce "Yet Another Hierarchical Organized Oracle" kelimelerinin k saltmas d r. adresinde yer alan bir World Wide Web dizinidir. Alta Vista arama motoru dahil pek çok site ve uygulamay bünyesinde bar nd - r r. YMODEM Xmodem den daha h zl çal - flan, ancak Zmodem kadar geliflmemifl olan bir dosya transfer protokolüne verilen isimdir. YARDIM flletim sistemi ya da üzerinde kurulu bulunan herhangi bir yaz l m kullan rken genellikle F1 tuflu ile aktive edile- bilen bu programlar konu ile ilgili ihtiyac n z olan bilgileri size sunacaklard r. Kullan m s ras nda tak ld n z durumlarda sorununuzu bu flekilde çözebilirsiniz. YAPIfiKAN TUfiLAR Bilgisayar n kullan m s ras nda ço u zaman birden fazla tufl kombinasyonunu kullanman z gerekebilir. Herhangi bir kullan c için bu sorun olmazken hareket yetene i k s tl engelli kullan c lar için problemler ortaya ç kabilir. flte bunu gidermek için Windows un sisteme dahil etti i engelliler için yard m bölümü alt nda bulunan yap flkan tufllar iki tufla birden ayn anda bas lmas gereken durumlarda kullan c ya, bir tufla önce bas l p di- erine sonradan basabilme gibi avantajlar sunabilir. YAZI T PLER flletim sisteminin kendisinin ihtiyaç duymas n n yan s - ra yaz yazarken de kulland n z farkl farkl karakterlere verilen add r. Çok de iflik biçimlerde olabilen bu karakterleri kullanarak her tür program alt nda el yaz s ndan ciddi yaz biçimlerine kadar birçok farkl türde yaz lar oluflturulabilir. YAZICI Bilgisayarda u raflt n z her hangi bir ifllem sonras sonucu alabilece iniz ana iki yöntem bulunur. Biri do rudan monitörden izlemek di eri de yaz c dan bast rmakt r. Yaz c bilgisayardaki istedi iniz her görüntüyü, resmi ya da flemay ka da bast rmaya yarayan bir araçt r. Renkli ve siyah beyaz gibi iki ana türün yan nda teknoloji olarak da lazer ve mürekkep püskürtmeli olarak ikiye ayr l rlar. YEN DEN BAfiLATMA Windows iflletim sistemi yaz l m ya da donan mlara ait tüm tan mlamalar ilk aç l fl s ras nda yapmaktad r. Bu özelli inden dolay her yeni yaz l m ve donan m sürücüsü kurulumun ard ndan yeniden bafllat lmas gerekebilir. USB HERKES Ç N B LG SAYAR SÖZLÜK 42

24 <<< SÖZLÜK Y-Z HARFLER gibi baz yeni nesil donan mlar için bu gereklilik yavafl yavafl ortadan kalkmaktad r. YEDEKLEME Bilgisayarlar zaman zaman çeflitli nedenlerden dolay sorunlar ç kar p çökebilirler ve akabinde veri kayb na neden olabilirler. Çal flmalar n z s ras nda bu tür önemli verilerini kaybetmeyi önlemek için olar n kopyas n ç karman z iyi bir yöntemdir. flte bilgisayarda buna yedekleme ad verilir. Z FORCE Özellikle ATM ve benzeri sistemlerde kullan lan dokunmaya duyarl ekranlar n, dokunma sonucunda oluflan bas nca olan hassasiyetlerini belirtmeye yarayan bir terimdir. nen üçüncü parametreyi ifade eden tan md r. Burada x-ekseni genifllik ve y-ekseni de yüksekli i tan mlamakta kullan - lan di er parametrelerdir. Z 80 Kiflisel bilgisayarlar n ilk ortaya ç kmaya bafllad dönemlerde Zilog flirketi taraf ndan tasarlanm fl ve oldukça ra bet görmüfl olan eski bir ifllemci modelidir. Bu ifllemci 8-bitliktive yaklafl k 2 MHz saat h z nda çal flabiliyordu. A rl kl olarak CP/M iflletim sistemi kullan lan bilgisayarlarda bulunuyordu. ZIP PKZIP, ZipIt, Gzip ya da benzeri bir veri s k flt rma yaz l m n kullanarak veri dosyalar n n s k flt r lmas ve arflivlenmesi ifllemine verilen isimdir. ZIP DISK Iomega flirketi taraf ndan gelifltirilmifl olan 3,5 inç çap ndaki tafl nabilir veri depolama kartufluna verilen isimdir. Bu kartufllar 25 ila 100 MB aras nda veri depolama kapasitesine sahiptirler. Genellikle verilerin yedeklenmesi ve bilgisayarlar aras nda tafl nmas iflinde kullan l rlar. ZIP SÜRÜCÜ Iomega flirketi taraf ndan 3,5 inçlik Zip veri depolama kartufllar n çal flt rmak için tasarlanm fl olan özel bir sürücü ayg ta verilen isimdir. Bu ayg tlar küçük, hafif ve tafl nabilir olmalar sayesinde özellikle ifl dünyas nda oldukça yayg nlaflm fllard r. ZIP DOSYASI PKZIP ya da buna uyumlu bir veri s k flt rma yaz l m taraf ndan oluflturulmufl olan veri dosyalar na verilen genel isimdir. Bu arfliv dosyalar sabit disk üzerinde ".zip" ekli olarak depolan rlar. Bunlar yeniden açmak ve içlerindeki s k flt r lm fl verilere ulaflmak için PKUNZIP ya da Unzip uygulamas n kullanmak gereklidir. ZMODEM Verileri 512 byte büyüklü- ünde paketlere bölerek bilgisayarlar aras nda ileten bir iletiflim protokolüne Z-EKSEN Üç boyutlu bir koordinat sisteminde derinlik olarak biliverilen isimdir. Oldukça h zl çal fl r, bunun sebebi de her veri pakedini gönderdikten sonra onaylama almak için beklememesidir. E er iletiflim esnas nda bir veri pakedinin al nmad na dair bir sinyal al rsa pakedi tekrar gönderir. Ayr ca iletiflim kesilmelerinden en az biçimde etkilenecek flekilde haz rlanm flt r. Zmodem protokolü kendinden önceki Xmodem ve Ymodem versiyonlar ndan her aç dan çok daha geliflmifltir. ZOO Baflta UNIX ve DOS olmak üzere ço u iflletim sisteminde rahatl kla çal flabilen bir veri s k flt rma program d r. Internet ve di er kaynaklardan Freeware olarak ücretsiz sa lanabilir. ZYDECO XML tabanl programlama ve görüntüleme için kullan lan, Java kökenli bir uygulamaya verilen isimdir. ZYXEL Amerika Birleflik Devletleri kökenli bir elektronik flirketidir. A rl kl olarak modem ve bu türden cihazlar üretirler. 43 HERKES Ç N B LG SAYAR SÖZLÜK

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır.

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır. BİLGİSAYAR DONANIMI Donanım : Bilgisayarı meydana getiren fiziksel parçalara donanım denir. Bilgisayar donanımı ikiye ayılır. 1. Dış Donanım: Bilgisayar kasasının dışında bulunan, kablolar ya da bağlantı

Detaylı

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER AMAÇ Ö RENME FAAL YET - 6 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda, sunuya ses ve görüntü dosyalar eklemeyi, sayfalar aras ndaki geçi leri düzenleyebilmeyi, nesnelere animasyonlar ekleyebilmeyi ö renecek,

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM. Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati

5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM. Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati 5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati Kazanımlar 5.1. Metinleri, grafikleri, filmleri ve sesleri kullanman n alg y ve iletiflimi nas l de ifltirdi ini fark eder.

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar EBSCOhost E itimi support.ebsco.com EBSCO nun Ocak ay nda tüm EKUAL konsorsiyumu üyelerine sundu u ULAKB M Ulusal Veri Taban (UVT) tan na ho geldiniz. Bu e itimde, EBSCOhost

Detaylı

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu Hotel Info TV Kullanım Kılavuzu Info TV bilgisayarını network kablosu ile lokal networkunuze, VGA kablosu ile LCD monitörünüze veya televizyonunuza (PC girişinden) bağlayın. Bilgisayarı adaptör ile elektriğe

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

>>> SAYI 23 24. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 23 24. SAYIDA NELER VAR? SAYI 23 TEMEL B LG LER B LG SAYARA RES M AKTARMAK RES MLER N D J TALLEfiT R LMES. INK-JET YAZICILAR MÜREKKEP PÜSKÜRTMEL YAZICILAR MON TÖR ALIRKEN MON TÖRLER N TEMEL ÖZELL KLER 24. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows Vista Ultimate, Vista'nın tüm özelliklerini içinde barındırıyor ve en pahalısürüm olarak listede yerini alıyor. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 1 GHz 32-bit işlemci

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Pikatel Airmax Web Arayüzü

Pikatel Airmax Web Arayüzü Pikatel Airmax Web Arayüzü Modemi, kutunun içerisinden ç kan cd ile değil de web arayüzünden kurmak için aşağ daki ad mlar takip ediniz. Önerilen cd ile kurulumdur. Pikatel Airmax web arayüzü, ADSL2+ operatör

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK 1. DYS (Doküman Yönetim Sistemi) nin kullanımı için 3. parti bir programa ihtiyaç yoktur. Tamamen WEB tabanlı çalışmaktadır. 2. Sisteme http://dys.akdeniz.edu.tr

Detaylı

1-Sabit diskler 2-Hafıza kartları 3-USB flash Diskler 4-CD-ROM- DVD-Blueray 5-Hafıza ölçümü 6-Bilgisayar performansı DEPOLAMA

1-Sabit diskler 2-Hafıza kartları 3-USB flash Diskler 4-CD-ROM- DVD-Blueray 5-Hafıza ölçümü 6-Bilgisayar performansı DEPOLAMA 1-Sabit diskler 2-Hafıza kartları 3-USB flash Diskler 4-CD-ROM- DVD-Blueray 5-Hafıza ölçümü 6-Bilgisayar performansı DEPOLAMA İÇ ve DIŞ DİSKLER Sabit Diskler Dahili (İç) sabit diskler Harici (Dış) taşınabilir

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

ARDUİNO VE GPS MODÜLÜ İLE GPS KOORDİNATLARININ ALINMASI ARDUİNO VE SD KART MODÜLÜ İLE KULAKLIKTAN SES ÇALMA

ARDUİNO VE GPS MODÜLÜ İLE GPS KOORDİNATLARININ ALINMASI ARDUİNO VE SD KART MODÜLÜ İLE KULAKLIKTAN SES ÇALMA ARDUİNO VE GPS MODÜLÜ İLE GPS KOORDİNATLARININ ALINMASI ARDUİNO VE SD KART MODÜLÜ İLE KULAKLIKTAN SES ÇALMA Projeyi Hazırlayanlar: İsmail TELLİ Aden MOHAMUD İçindekiler: 1. Arduino Ve Gps Modülü İle Gps

Detaylı

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda:

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda: İş Adı Bülten Başlığı Cilt 1, Sayı 1 Bülten Tarihi Birincil Yazı Başlığı İlgi çeken özel konular: Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

>>> SAYI 16 17. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 16 17. SAYIDA NELER VAR? SAYI 16 TEMEL B LG LER PC LE NOTEBOOK ARASINDAK FARKLAR HANG S NE fie YARAR, AVANTAJLARI VE ZAYIF YÖNLER YAZICI SATIN ALMAK YEN YAZICI ALIRKEN NELERE D KKAT ETMEL? BASIM ORTAMLARI YAZICILARDA KULLANILAN

Detaylı

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M w w w. m i n t o n. c o m. t r M D S L -2 0 9 A D S L M O D E M K O L A Y K U R U L U M K I L A V U Z U Girifl ADSL Ethernet & USB Router sat n ald n z için teflekkür ederiz! ADSL Router sizin varolan

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

>>> SAYI 40 41. SAYIDA NELER VAR? SÜRÜCÜ NED R? MS WORKS 2000. ET KET VE ZARF BASMAK. SOHBET VE FORUMLAR. INTERNET TE SOHBET S TELER.

>>> SAYI 40 41. SAYIDA NELER VAR? SÜRÜCÜ NED R? MS WORKS 2000. ET KET VE ZARF BASMAK. SOHBET VE FORUMLAR. INTERNET TE SOHBET S TELER. SAYI 40 TEMEL B LG LER SÜRÜCÜ NED R? SÜRÜCÜLERE GENEL B R BAKIfi. WINDOWS MS WORKS 2000. ALTERNAT F B R OF S PROGRAM PAKET. PROJELER ET KET VE ZARF BASMAK. WORD LE ET KET VE ZARF NASIL YAZDIRILIR? INTERNET

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

>>> SAYI 8 OF S PROGRAMLARI PANO NASIL KULLANILIR VER AKTARIRKEN PANODAN NASIL FAYDALANILIR?

>>> SAYI 8 OF S PROGRAMLARI PANO NASIL KULLANILIR VER AKTARIRKEN PANODAN NASIL FAYDALANILIR? SAYI 8 TEMEL B LG LER OF S PROGRAMLARI ÇALIfiMA ORTAMINDAK YEN YARDIMCILARINIZ. MON TÖRLER MON TÖR NED R, NASIL ÇALIfiIR? WINDOWS PANO NASIL KULLANILIR VER AKTARIRKEN PANODAN NASIL FAYDALANILIR? PROJELER

Detaylı

>>> SAYI 6 7. SAYIDA NELER VAR? OF S N ZDEK B LG SAYAR B LG SAYARIN fi DÜNYASINDAK YER. FAREN N filev D SKET NED R? VAZGEÇ LEMEYEN KAYIT ORTAMI

>>> SAYI 6 7. SAYIDA NELER VAR? OF S N ZDEK B LG SAYAR B LG SAYARIN fi DÜNYASINDAK YER. FAREN N filev D SKET NED R? VAZGEÇ LEMEYEN KAYIT ORTAMI SAYI 6 TEMEL B LG LER OF S N ZDEK B LG SAYAR B LG SAYARIN fi DÜNYASINDAK YER FAREN N filev FAREYE YÜKLENEN FARKLI GÖREVLER D SKET NED R? VAZGEÇ LEMEYEN KAYIT ORTAMI WINDOWS DOSYA S STEM NDE GEZ NMEK DOSYA

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri derslerle ilgili yoklama, not girişi yapabildikleri ve öğrencilerin aldıkları derslerle ilgili bilgileri görebildikleri sistemdir.

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş in Kullanımı u doküman MasteringPhysics sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış ve derse kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan öğrencilere MasteringPhysics i nasıl kullanacaklarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Detaylı

>>> SAYI 9. FARE AYARLARI FAREN Z KEND N ZE GÖRE AYARLAYIN. PENCERELER ARASINDA DOLAfiMAK PENCERELER ARASINDA HIZLI GEÇ fi YÖNTEMLER

>>> SAYI 9. FARE AYARLARI FAREN Z KEND N ZE GÖRE AYARLAYIN. PENCERELER ARASINDA DOLAfiMAK PENCERELER ARASINDA HIZLI GEÇ fi YÖNTEMLER SAYI 9 TEMEL B LG LER B LG SAYAR ÇALIfiMADI INDA B LG SAYARINIZ SORUN ÇIKARDI INDA NE YAPMALISINIZ? V RÜSLER V RÜS GERÇEKTE NED R, NASIL ÇALIfiIR? FONTLARI KULLANMAK B R MET NDE DE fi K HARFLER NASIL KULLANILIR?

Detaylı

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış Sunum Akışı EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış EBA nedir? Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri

Detaylı

B LG VE LET fi M TEKNOLO LER 2 ÜN TE I

B LG VE LET fi M TEKNOLO LER 2 ÜN TE I ÜN TE I ELEKTRON K TABLOLAMA A. BAfiLANGIÇ 1. Elektronik Tablolama Uygulamas yla lk Ad mlar a. Elektronik tablolama uygulamas n açma b Kay tl bir dosyay açma c. Birden çok elektronik tablolama dosyas n

Detaylı

Olas l k Hesaplar (II)

Olas l k Hesaplar (II) Olas l k Hesaplar (II) B ir önceki yaz daki örneklerde olay say s sonluydu. Örne in, iki zarla 21 olay vard. fiimdi olay say m z sonsuz yapaca z. Kolay bir soruyla bafllayal m: [0, 1] aral nda rastgele

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

1. RESİM DÜZENLEME. Bir resmin piksel yoğunluğu yani PPI (Pixel Per Inches) 1 inç karede (1 inç = 2.54 cm) bulunan piksel sayısıdır.

1. RESİM DÜZENLEME. Bir resmin piksel yoğunluğu yani PPI (Pixel Per Inches) 1 inç karede (1 inç = 2.54 cm) bulunan piksel sayısıdır. 1.1. Temel Kavramlar 1.1.1. Piksel 1. RESİM DÜZENLEME Ekranda oluşturulan görüntüler noktalardan oluşur. Noktalar kare şeklindedir. Çok yakından bakıldığı veya resim büyütüldüğü zaman bu noktalar fark

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR?

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? SAYI 5 TEMEL B LG LER D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? WINDOWS YARDIM DOSYALARI YARDIMA HT YACINIZ OLDU UNDA LK BAKILACAK

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti.

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page i JQUERY Salih Baltal Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page ii KODLAB 40 JQUERY SAL H BALTALI ISBN 978-605-4205-39-4

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama

Temel Bilgisayar Programlama BÖLÜM 9: Fonksiyonlara dizi aktarma Fonksiyonlara dizi aktarmak değişken aktarmaya benzer. Örnek olarak verilen öğrenci notlarını ekrana yazan bir program kodlayalım. Fonksiyon prototipi yazılırken, dizinin

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

FB1000N Doküman Tarayıcı

FB1000N Doküman Tarayıcı English FB1000N Doküman Tarayıcı Kullanım Kılavuzu Ticari Markalar Microsoft, Microsoft Corporation ın Amerika Birleşik Devletleri tescilli ticari markasıdır. Amerika Birleşik Devletlerinde ve/veya diğer

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 25/03/2015-36685 *BE6P3A0FN* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Sayı : 24382287-100- Konu : Ortak Dersler Hk. ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Hackerlar'ın Gözünden Flash Uygulamaları

Hackerlar'ın Gözünden Flash Uygulamaları Hackerlar'ın Gözünden Flash Uygulamaları Ah o Netsec etkinliğinde bende olsaydım deyipte katılamayanlar için yapmış olduğum sunumu kısaca yazıya dökmeye karar verdim. Ön bilgi olarak Flash kısaca web sayfalarına

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu MacBook Pro nuza Hoş Geldiniz Hadi başlayalım. Mac inizi başlatmak için açma/kapama düğmesine basın. Ayarlama Yardımcısı, düzgün ve sorunsuz bir şekilde çalışmaya başlamanızı sağlamak

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM 1. Sistem 3 bileşenden oluşur a. Sunucu b. Koruma yazılımı c. Mobil anahtar ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM Sunucu yazılımı: sunucu yazılımı öncelikle yerel ağda et (etkileşimli tahtaların) bağlı

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ Dijital Fotoğraf Makinesi Nasıl çalışır? Dijital fotoğraf makineleri 4 elemandan oluşur. Bu elemanlar Objektif,

Detaylı

Tor Üzerinden VPN Servisi "Privatoria"

Tor Üzerinden VPN Servisi Privatoria Tor Üzerinden VPN Servisi "Privatoria" Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni bir oluşum internette güvenli gezinme yöntemlerimiz arasına bir yenisini daha ekledi. Privatoria adıyla yayın hayatına başlayan

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

MikroÖdeme Servis Dökümanı

MikroÖdeme Servis Dökümanı MikroÖdeme Servis Dökümanı 1 TurkcellMobilÖdeme Nedir? TurkcellMobilÖdeme 36 milyonu aşkın Turkcell kullanıcısının cep telefonlarını kullanarak, sadece bir SMS ile, pratik bir şekilde ödeme yapmasına olanak

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :22.02.2011 Karar No :2011/DK-10/91 Gündem Konusu :İnternetin Güvenli Kullanımı. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü 6 ncı ve 50 inci maddeleri

Detaylı

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI Bilişim Teknolojileri İŞLEMİN ADI Bilgisayarın ilk açılış ayarlarını İŞLEM NUMARASI 2.1 İşletim sisteminin kurulumunu Montajı tamamlanmış bilgisayar, klavye, fare, monitör Sistemin ilk açılış

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Facebook connect ile kullanıcı giriş çıkış

Facebook connect ile kullanıcı giriş çıkış Facebook connect ile kullanıcı giriş çıkış 12 Mayıs Salı 09 Diğer Dökümanlar http://mfyz.com/facebook-connect-ile-kullanici-giris-cikis Facebook Connect Nedir? Facebook, uzun süredir api'si dışında connect

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı