ANADOLU ÜNİVERSİTESİ. Donan m katalo u

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLU ÜNİVERSİTESİ. Donan m katalo u"

Transkript

1 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Donan m katalo u

2 Ç NDEK LER KATALOG NO Sunufl I Neden Anadolu Üniversitesi III Aç kö retim Fakültesi (AÖF) IX Beden E itimi ve Spor Yüksekoku (BESYO) IX Bitki, laç ve Bilimsel Araflt rmalar Merkezi (B BAM) IX Bilecik Meslek Yüksekokulu (BLMYO) X Bozüyük Meslek Yüksekokulu (BZMYO) XI Çevre Sorunlar Uygulama ve Araflt rma Merkezi (ÇSUYM) XI Dil ve Konuflma Bozukluklar E itim ve Araflt rma Merkezi (D LKOM) XII Eczac l k Fakültesi (ECZF) XII Fen Fakültesi (FENF) XIII Bilimleri Fakültesi ( BF) XVI Mühendislik Mimarl k Fakültesi (MMF) XVI Sivil Havac l k Yüksekokulu (SHYO) XVIII Mikroskobik Karakterizasyon ndeksi XIX Kimyasal Karakterizasyon ndeksi XIX Havac l k ndeksi XXI Mekanik ndeksi XXII Biyoloji ndeksi XXII Mimarl k ve Endüstri ndeksi XXIII Spor ndeksi XXIII Pilot Ölçekli Üretim ve F r nlar ndeksi XXIV Di er ndeksi XXV II

3 Neden Anadolu Üniversitesi? Anadolu Üniversitesi Eskiflehir'dedir. Eskiflehir, karayoluyla stanbul'a 5 saat, Ankara'ya 3 saat, Antalya ve zmir'e 6 saat uzakl ktad r. Eskiflehir, ayn zamanda Türkiye demiryolu a n n merkezi durumundad r. Yurdumuzun her taraf ndan trenle Eskiflehir'e ulaflabilmek mümkündür. Belli kapasitedeki uçaklar n inifl kalk fl na uygun olan Anadolu Üniversitesi Havaalan da sürekli hizmete aç kt r. Anadolu Üniversitesinin temelini, 1958 y l nda kurulan Eskiflehir ktisadi ve Ticari limler Akademisi oluflturur y l nda Anadolu Üniversitesine dönüflen kurumumuz, k sa zamanda yaln zca ülkemizin de il, dünyan n en büyük üniversiteleri aras nda ça dafl, dinamik ve yenilikçi bir üniversite olarak yerini alm flt r. Anadolu Üniversitesi, üçü uzaktan e itim sistemi uygulayan 12 fakültesi, 6 yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuvar, 4 meslek yüksekokulu, 9 enstitüsü ve 30 araflt rma merkezi ve birimi ile evrensel üniversite de erlerine sahip Türk yüksekö retiminde ilklere imza atm fl bir üniversitedir. Örgün bölümlerde , uzaktan ö retimde 'i aflan ö renci Anadolu Üniversitesi'nde e itim almaktad r. Anadolu Üniversitesi, en son teknolojik olanaklarla donat lm fl bölümlerinde, her biri alan nda en iyisi olmak için çal flan ve tüm zaman n ö rencileriyle paylaflan, say s 1.850'yi aflan ö retim eleman yla yarat c ve dinamik e itim ortamlar içinde gelece in en iyileri olarak haz rlamak için çal flmaktad r. Anadolu Üniversitesi nin ça dafl kampuslerinde, e itim ö retim ve bilimsel araflt rmalar için gerekli olan her olanak bulunmaktad r. Baflta ö renciler olmak üzere Anadolu Üniversitesi mensuplar stanbul ve Ankara gibi büyük kentlerle eflzamanl olarak sinema, tiyatro, konser ve sergi salonlar m zda kültürel ve sanatsal etkinlikleri kolayca izleyebilme, sanatç larla yap lan söyleflilere kat labilme, kampuslerde bulunan yar olimpik yüzme havuzunda, uluslararas standartlarda yap lm fl spor salonlar nda, tenis kortlar nda, yeflil sahalarda her tür sporu yapabilme olana n bulurken, bofl zamanlar n da en iyi flekilde de erlendirebilmektedir. Çeflitli kurumlar n sa lad burslar n yan s ra belli bir baflar y tutturmufl ihtiyaç sahibi ö rencilere bar nma ve beslenme yard m uygulamalar yla, sundu u yemek ve sa l k hizmetleriyle; ça dafl ve güvenli kampusleriyle Türkiye ad na övünç duydu umuz Anadolu Üniversitesi dünyaya kucak açmaktad r. III

4 Demokratik, Ça dafl E itim Anadolu Üniversitesinde, her türlü altyap s tamamlanm fl, ça dafl teknolojik olanaklara sahip, demokratik bir ortamda ö renci öncelikli e itim verilmekte; ö renciler, uluslararas ölçütlerde kat l mc bir anlay flla sosyal ve kültürel etkinliklerin içinde yer almakta; kendilerini ifade etme olana bulmaktad rlar. Deneyimli ve Birikimli Ö retim Eleman Anadolu Üniversitesi nde, ulusal ve uluslararas alanda deneyimli ve birikimli, say lar 2.000'i bulan ö retim eleman ile kendi alanlar nda ülkemizin önde gelen bilim ve sanat insanlar da ilgili birimlerde konuk ö retim eleman olarak görev yapmaktad r. Tüm ö retim elemanlar, birikim ve deneyimlerini ö rencilere aktarmak için özveriyle çal flmaktad r. Donan ml Alt Yap Anadolu Üniversitesi nin tüm birimleri, ça dafl yüksekö retimin gerektirdi i teknik donan ma sahiptir. Birimlerdeki tüm laboratuvar, atölye ve stüdyolar en geliflmifl cihazlarla donat lm fl; e itimde, uygulama için gerekli olan her türlü araç ve malzemeler sa lanm flt r. Haftada 90 saat çal flan Kütüphanenin koleksiyonlar na yeni yay nlar n kazand r lmas na özel bir önem verilmektedir. ngilizce Haz rl k Anadolu Üniversitesi, Türkiye'nin dünya ile entegrasyonunda gelece in yöneticilerini yetifltirmede yabanc dil bilgisinin önemi aç s ndan birimlerinin tamam na yak n nda ngilizce haz rl k e itimi vermektedir. Ö rencileri yar nlara haz rlarken onlar ça dafl bilgilerle donanm fl, dünyay tan yan, en az bir yabanc dil bilen bireyler olarak yetifltirmek hedeflenmektedir. Baflar ya Ödül Üniversite Yönetim Kurulu karar yla örgün bölümlerde baflar l, fakat maddi durumu yetersiz ö rencilere bar nma ve beslenme yard m yap lmaktad r. Karfl l ks z olan bu yard m, gerekli koflullar yerine getiren ö renciler için e itimleri süresince devam etmektedir. E itime önem ve destek veren pek çok kurulufl ve vak f da Anadolu Üniversitesi ö rencilerine karfl l ks z burs vermektedir. Ayr ca, isteyen ö rencilere de ders d fl nda kalan zamanlar n de erlendirmek için, Anadolu Üniversitesi nin çeflitli birimlerinde yar zamanl ifl olana sunulmaktad r. IV

5 Nitelikli Ö renci Profili Anadolu Üniversitesi nin örgün bölümlerine her y l befl bini aflk n yeni ö renci kay t olmaktad r. Bunlar n yar dan ço unu; Ankara, stanbul, Eskiflehir, zmir, Bursa ve Antalya gibi büyük flehirlerdeki liselerden mezun olanlar oluflturmaktad r. Ö rencilerin mezun olduklar liseler de hem bulunduklar kentin hem de yurdumuzun önde gelen e itim kurumlar d r. Ö rencilerin ço unlu unu, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Yabanc Dil A rl kl Lise gibi üst düzeyde e itim veren ortaö retim kurumlar mezunlar oluflturmaktad r. kinci Anadal/Yandal E itimi Olana Anadolu Üniversitesi, örgün ö retim veren lisans bölümlerinde anadal programlar n baflar yla yürüten ö rencilerin, ayn zamanda ikinci bir anadalda lisans diplomas almak üzere ö renim görmelerine de olanak sa lamaktad r. Bu ö renciler, e itimlerini baflar yla tamamlad klar zaman iki ayr bölümün diplomas n da almaktad r. Örgün ö retimde anadal lisans programlar n baflar yla yürüten ö rencilere, ilgi duyduklar baflka bir dalda bilgilenmelerini sa lamaya yönelik yandal program n n e itimi olana sa lanmakta; bu flekilde e itim alan ö rencilere e itim ald klar anadal lisans diplomas n n yan s ra yandal program sertifikas verilmektedir. Yatay Geçifl Anadolu Üniversitesinin örgün bölümlerinde e itim alan ö renciler, ilk iki yar y l tamamlad ktan sonra ilgili yönetmelikte belirtilen koflullar yerine getirmek kofluluyla kontenjan dahilinde bir baflka bölüme yatay geçifl yaparak e itimlerine bu bölümde devam etme hakk na sahiptirler. Di er üniversitelerin ö rencileri de yine Yüksekö retim Kurulunca (YÖK) belirlenen koflullar do rultusunda Anadolu Üniversitesi nin eflde er e itim veren birimlerine kontenjanlar dahilinde yatay geçifl yapabilmektedirler. Bilgisayar Laboratuvarlar Anadolu Üniversitesi nin hemen her biriminde bilgisayar kullan m, birimin ders programlar na uygun olarak ö retilmekte, bu amaçla da her birimde bilgisayar derslikleri bulunmaktad r. Üniversitenin tüm birimleri internet ba lant s na sahiptir. Kullan mda olan bilgisayar say s 6.500'ün üzerindedir. Her türlü donan m n tamamlam fl olan Bilgisayar Uygulama ve Araflt rma Merkezi, üniversite mensuplar n n uluslararas bilgisayar a lar yla dünyan n her yeri ile ba lant kurabilmelerini V

6 sa lamaktad r. Uzaktan ö retim ö rencileri dahil Anadolu Üniversitesi nin tüm mensuplar, de içinde olmak üzere ça dafl iletiflim sistemi olan internetten yararlanmaktad r. Kütüphane Üniversitemizin en önemli birimlerinin bafl nda gelen, Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezimiz, haftada 90 saat hizmet vermekte ve aç k olma süresi aç s ndan Türkiye'de üniversite kütüphaneleri aras nda ilk s ralarda yer almaktad r. 12 bin metrekareyi aflan kullan m alan na sahip olan kütüphanede 25 adet bireysel çal flma odas n n yan s ra 10 adet okuma ve çal flma salonu bulunmaktad r. ki ayr sergi salonunun da yer ald kütüphane 700 kiflilik oturma kapasitesine sahiptir. Her y l en az yeni kitab n kazand r ld merkezde, kitap say s 200 bini geçmifltir. nternet üzerinden eriflilen veri tabanlar na, Science Direct veri taban da eklenerek, yaklafl k dergiye elektronik eriflim imkân sa layan merkez, CD-Network sistemiyle de Citiation Index türündeki bilgi kaynaklar na kampus içi eriflim sa lanmas artarak devam etmektedir. Yurt D fl liflkiler ve De iflim Programlar Anadolu Üniversitesi, Avrupa Birli i E itim ve Gençlik Programlar ndan birisi olan Erasmus Projesi içinde yer almaktad r. Projede temel fikir, Türkiye'de ö renim gören bir ö rencinin, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde, bir ya da iki dönemi Avrupa Birli ine üye olan bir ülkede e itim görebilmesidir. Anadolu Üniversitesi, 125'i aflk n Avrupa üniversitesiyle anlaflma yapm fl bulunmaktad r. Bu anlaflmalar kapsam nda karfl l kl olarak ö renci de iflimi sürmektedir. Mesleki e itim alan nda fon sa lamaya yönelik bir proje niteli indeki Avrupa Birli i E itim ve Gençlik Programlar ndan olan Leonardo da Vinci kapsam nda Anadolu Üniversitesi nin projeleri kabul edilerek ö renci ve ö retim elemanlar n n bu programdan yararlanmalar olana sa lanm fl durumdad r. Anadolu Üniversitesi nin tüm ö retim elemanlar, yurt d fl deneyimine sahiptir. Yurt içindeki tüm üniversitelerle çeflitli alanlarda iflbirli i içinde olan Anadolu Üniversitesi, yurt d fl nda da dünyan n say l yüksekö retim kurumlar yla ortak çal flmalar yürütmektedir. Bu çal flmalar, genelde bilimsel, sanatsal ve kültürel alanlarda iflbirli ini, baz lar nda ise ö retim eleman ve ö renci de iflimini kapsamaktad r. Bu ba lamda, Almanya'da Köln Üniversitesinde, Anadolu ve Köln Üniversitesi ö retim üyelerince derslerin verildi i Tezsiz flletme Yüksek Lisans program baflar yla sürmektedir. E itim dili ngilizce olan ve internet üzerinden flletme-suny (UOLP) iflletme yüksek lisans program n n (e-mba) ö rencileri, biri Anadolu Üniversitesi, di eri de SUNY-Empire State College (ABD)'den olmak üzere iki diploma birden alma flans na sahiptir. Ayr ca, State University of New York College at Cortland ile Anadolu Üniversitesi E itim Fakültesi taraf ndan ngilizce Ö retmenli i, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi taraf ndan da ktisat ortak lisans programlar uygulanmaktad r. Programlara kabul edilen ö renciler, dört y ll k e itimlerinin birinci ve dördüncü y llar n Anadolu Üniversitesi'nde, ikinci ve VI

7 üçüncü y llar n ise SUNY Cortland'da tamamlad ktan sonra Anadolu Üniversitesi ve SUNY Cortland diplomalar n almaya hak kazanmaktad r. Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti'nde Lefkofla'da da Anadolu Üniversitesi taraf ndan tezsiz flletme Yönetimi Yüksek Lisans Program uygulanmaktad r. Derslerin Anadolu Üniversitesi ö retim elemanlar nca verildi i bu programdan KKTC yurttafllar yla, burada yaflayan yurttafllar m z yararlanmaktad r. Anadolu Üniversitesinde Sosyal ve Kültürel Yaflam Anadolu Üniversitesi nin ö rencileri ve mensuplar hemen her türlü gereksinimlerini Yunusemre Kampusünde yer alan Rektörlük Çarfl s, Çarfl Anadolu ve Migros gibi al fl verifl merkezlerinden karfl layabilme olana na sahiptir. Çarfl larda banka flubeleri, otomatik para çekme makineleri, kitap ve k rtasiye, bay ve bayan kuaförleri, kargo ve otobüs bileti yaz haneleri, ayakkab c, kurutemizleme, çamafl rhane gibi iflyerleri bulunmaktad r. Anadolu Üniversitesi nde, e itim-ö retim ve bilimsel çal flmalar n yan s ra sosyal ve kültürel etkinliklere de büyük önem verilmektedir. Bu kapsamda, konferans, seminer, panel, kongre, sempozyum gibi bilimsel toplant lar; gösteri, sergi, tiyatro, konser gibi çok say da kültürel etkinlik gerçeklefltirilmekte; Yunusemre Kampusünde hemen her birimdeki küçük konferans salonlar n n yan s ra Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Kongre Merkezi ve Sinema Anadolu da sürekli etkinliklere sahne olmaktad r. Uluslararas Eskiflehir Festivali'nin etkinliklerinin büyük bir k sm, her y l ekim ay içinde Anadolu Üniversitesi salonlar nda gerçeklefltirilmekte; y l boyunca özel gruplar n konser ve gösterileri, Devlet Tiyatrolar, Devlet Opera ve Balesi gibi kurulufllar n yap tlar da izleyicilere sunulmaktad r. Tarihi binalar n restorasyonuyla Odunpazar Semtinde oluflturulan Cumhuriyet Tarihi Müzesi ve E itim Karikatürleri Müzesiyle Yunusemre Kampusündeki Ça dafl Sanatlar Müzesi de Anadolu Üniversitesinin kültürel zenginlikleri aras nda yer almaktad r. Ö renciler, üyesi olduklar topluluklar içinde haz rlad klar etkinliklerle hem kendilerini ifade etme olana bulmakta, hem de becerilerini arkadafllar yla paylaflmaktad r. Ö renciler kantinleri ve kafeteryalar da gerekti inde bu etkinliklere sahne olmaktad r. Anadolu Üniversitesi Halk Danslar Toplulu u, çeflitli yörelerimizin oyunlar yla hem yurt içinde hem VII

8 de yurt d fl nda baflar l gösteriler sunarken, Türk Sanat Müzi i ve Türk Halk Müzi i Korolar ise kendi dallar ndaki müzi in genç kuflaklarca tan nmas na büyük katk da bulunmaktad r. Y l boyu hemen her gün çeflitli sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçeklefltirildi i Anadolu Üniversitesi nde May s aylar bir baflkad r. Ay boyunca, baflta ö renci kulüpleri olmak üzere tüm birimler, haz rlad klar programlar "Bahar fienlikleri" kapsam nda, salon ve aç k hava ortamlar nda bir festival havas içinde sunmakta, üniversite yaflam daha da renklenmektedir. Birimler aras ndaki spor karfl laflmalar n n finalleri de flenlikler s ras nda gerçeklefltirilirken, doyumsuz bir coflku yaflanmaktad r. Üniversitemizdeki birimlerin sundu u gösteriler ve konserlerle ö renciler kendilerini ifade etme olana bulurken yerli ve yabanc topluluklar n etkinlikleri de Bahar fienliklerini uluslararas bir düzeye tafl maktad r. Anadolu Üniversitesi nde hem Spor Kulübü hem de Spor Birli i kapsam nda ö renciler, spor yapma olana bulmaktad r. Bayan Masa Tenisi ve Bayan Hentbol tak mlar, Avrupa Kupalar nda Türkiye'yi temsil etme baflar s gösterirken, çeflitli dallarda Anadolu Üniversitesi sporcular ; gerek Eskiflehir'de, gerekse Türkiye düzeyinde baflar l sonuçlar almaktad r. Anadolu Üniversitesi bünyesinde ö rencilerin yararland spor salonlar, kapal yüzme havuzu, futbol sahalar, tenis kortlar, aç khava voleybol ve basketbol alanlar gibi spor tesisleri bulunmaktad r. Her y l düzenlenen spor flenli i s ras nda de iflik dallarda yüzlerce ö rencinin aktif olarak yer ald karfl laflmalar büyük heyecan kayna olmaktad r. VIII

9 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES KOD NO: 1. Stüdyo AÖF Stüdyo AÖF D fl Çekim Olanaklar AÖF Obwan AÖF Non Lineer Kurgu Sistemi AÖF Ses Stüdyosu AÖF Video Konferans AÖF Üç Boyutlu Bilgisayar Animasyon (HP 4100) AÖF nscriber AÖF CD-DVD Ço altma Ünitesi AÖF Inc Yaz c AÖF BEDEN E T M VE SPOR YÜKSEKOKULU KOD NO: A rl kl Ergometre ve Wingate Test Ergometre Sistemi BESYO Çok Fonksiyonlu, Entegre Sürat. Dayan kl l k, Çabukluk, Reaksiyon, S çrama Ölçüm ve Test Sistemi BESYO Ergospirometre BESYO Dikey Kuvvet Ölçer Koflu Band BESYO Hareket Analizi Program BESYO Koflu Band BESYO Maç Analizi Program BESYO A rl kl Test ve Wingate Test Ergometre Sistemi BESYO Laktat Analizörü BESYO B TK, LAÇ VE B L MSEL ARAfiTIRMALAR MERKEZ (B BAM) KOD NO: Gaz Kromatografisi Kütle Spektroskopisi (GS-MS) Cihaz B BAM Gaz Kromatografisi (GS) Cihaz B BAM Mikrodistillasyon Cihaz B BAM Gaz Kromatografisi Kütle Spektroskopisi (GS-MS) Cihaz B BAM Gaz Kromatografisi (GS) Cihaz B BAM Püskürterek Kurutma Cihaz B BAM Yüksek Bas nçl S v Kromatografisi B BAM S v Kromatografisi-Kütle spekroskopisi (LS-MS) B BAM Yüksek Bas nçl S v Kromatografisi B BAM Yüksek Bas nçl S v Kromatografisi B BAM IX

10 Analitik Ve Preparatif Yüksek Bas nçl S v Kromatografis B BAM Yüksek H zda Karfl Ak m Kromatografisi B BAM UV Lamba B BAM UV Traviyole Spektrofotometresi B BAM Ultraviyole-Görünür Bölge Spektrofotometresi B BAM Nükleer Manyetik Rezonans Spektrometresi B BAM Nükleer Manyetik Rezonans Spektrometresi B BAM Transmisyon Elektron Mikroskobu (TEM) B BAM Ultura-Mikrotom B BAM Süperkritik Ak flkan Ekstraksiyonu Sistemi B BAM Cam Reaktör B BAM Çok Amaçl Ekstraktör B BAM Liyofilizatör B BAM Buz Yapma Makinas B BAM Matriks Yard mc l Lazer DesorPisiyon yonizasyon Uçufl Zamanl Kütle SpektroMetresi (MALDI-TOF-MS) B BAM Mikrodalga Cihaz B BAM ndüktif Eflleflmifl Plazma Optik Emisyon Spektrometresi (ICP-OES) B BAM Drop Shape Analiz Sistemi B BAM Floresan Mikroskop B BAM nverted Mikroskop B BAM Karbondioksit nkübatörü B BAM Kuru Hava Strerilizatörü B BAM So utmal Santrifüj B BAM Otaklav B BAM H zl Protein S v Kromatografi (FPLC) Sistemi B BAM FT-IR Spektrometresi B BAM Gaz Kromatografisi (GC) Cihaz B BAM B LEC K MESLEK YÜKSEKOKULU KOD NO: Orta Frekans Çekirdeksiz ndiksiyon F r n BLMYO Ç kabilir Potal F r n BLYMO S cak Kamaral Otomatik Enjeksiyon Presi BLYMO Shell Moulding (Kabuk Kal p) Makinesi BLYMO Alevli Atomik Absorpsiyon (AAS) Cihaz BLYMO CNC Freze Tezgah BLYMO X

11 CNC Freze Tezgah BLYMO CNC Freze Tezgah BLYMO DYNA MYTE 3000 ED CNC Torna Tezgah BLYMO Tafl nabilir Sertlik Ölçme Cihaz BLYMO Çekme Deney Cihaz BLYMO Çatlak Kontrol Cihaz BLYMO Ifl k Mikroskobu BLYMO Dijital Sertlik Ölçüm Cihaz BLYMO Ultrasonik Test Cihaz BLYMO Tav F r n (Nabertherm) BLYMO BOZÜYÜK MESLEK YÜKSEKOKULU KOD NO: Pnömatik Kal p Gergi Makinesi BZYMO Serigrafi Kal b Kontakt Kopya Cihaz (Pozlama) BZYMO Vakumlu Manuel Serigrafi Bask Makinesi BZYMO Serigrafik Kal b Developer Kabini BZYMO Serigrafi Kal b Kurutma F r n BZYMO Kuru Hava Sterilizatörleri BZYMO Kül F r n BZYMO Zaman Ayarl Sars nt l Elek BZYMO Jet De irmenflotasyon Makinas BZYMO S r Ve Çamur De irmeni BZYMO Flotasyon Makinas BZYMO ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAfiTIRMA MERKEZ KOD NO: Alev Fotometresi ÇSUYM Gürültü Ölçüm Cihaz ve Kalibratörü ÇSUYM Spektrofotometre ÇSUYM Laminar Flow Kabini ÇSUYM FT-IR Baca Gaz Analiz Cihaz ÇSUYM Alev Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi ÇSUYM Türbidimetre ÇSUYM Otomatik Baca Gaz Analiz Cihaz Ve fiartland r c Ünitesi ÇSUYM Sterilizatör ÇSUYM So utmal nkübatör ÇSUYM XI

12 Su Örnekleme Cihaz ÇSUYM Santrifüj Cihaz ÇSUYM Otoklav ÇSUYM Oksijenmetre ÇSUYM letkenlik Ölçer ÇSUYM Kuru Haval nkübatör ÇSUYM Bakteriyolojik Su Banyosu ÇSUYM Elektromag Mantolu S ral Is t c ÇSUYM D L VE KONUfiMA BOZUKLUKLARI E T M VE ARAfiTIRMA MERKEZ KOD NO: Klinik Odyometre Ve Tympanometre D LKOM Video Stroboskopi D LKOM Bilgisayarl Ses Analiz Cihaz D LKOM ECZACILIK FAKÜLTES KOD NO: Yüksek Bas nçl S v Kromatografisi ECZF Spektrofotometre ECZF Yüksek Bas nçl S v Kromatografisi ECZF Görünür Bölge Spektrofotometre ECZF Yüksek Bas nçl S v Kromatografisi ECZF Kapiller Elektroforez Ve Laser Modülü ECZF Polarograf ECZF Yüksek Performansl S v Kromatografisi Cihaz ECZF UV-Görünür Bölge Spektrofotometre ECZF Santrifüj ECZF Kapiller Elektroforez ECZF Kül F r n ECZF Kondüktometre ECZF Kapiller Elektroforez Cihaz ECZF Homojenizatör ECZF Ultraviyole Spektrofotometre ECZF Homojenizatör ECZF zometrik Transducer ECZF zole Organ Banyosu ECZF zole Organ Banyosu ECZF XII

13 Kan Bas nc n Ölçüm Cihaz ECZF Bronkospasm Ölçüm Cihaz ECZF Pletismometre ECZF Tail Flick Cihaz ECZF Aktivite Kafesi ECZF Otomatik Refleks Conditioner ECZF Hole Board ECZF Rota Rod ECZF Stimulatör ECZF Gamma Say c ECZF Ultraviyole Spektrofotometre ECZF Yüksek Bas nçl Homojenizatör ECZF Diferansiyel Taramal Kalorimetre ECZF Tablet Sertlik Ölçüm Cihaz ECZF Tablet Ufalanma-Afl nma Ölçüm Cihaz ECZF Kamera ECZF Reometre ECZF Kütometre, Mekzametre, Sebumetre, Korneometre Ve PH-Metre ECZF Rotovapor ECZF Ifl k Mikroskobu ECZF Otomatik Sürekli Ak fl Dissolüsyon Sistemi (USP 4) ECZF Rotary Tablet Makinesi ECZF Santrifüj ECZF Yüksek Bas nçl S v Kromatografisi ECZF Yatay ve Dikey Elektroforez Sistemi ECZF Parçac k Boyut Analiz Cihaz ECZF Vizyometre Ve Vizyotarama Cihaz ECZF Fourier Transform nfrared Spektrofotometresi ECZF UV-Visible Spektrofotometresi ECZF Mikrodalga Reaksiyon Cihaz ECZF FEN FAKÜLTES KOD NO: Midi (Ya Asit Analiz Cihaz ) FENF Mikroplate Okuyucu FENF Polimeraz Zincir Reaksiyonu FENF Protein Saflaflt rma Sistemi FENF XIII

14 Elektroforez Sistemi FENF Riboprinter (Mikrobiyal Karakterizasyon Sistemi) FENF Rotavapör FENF Tipi klim Dolab FENF Spektroflorimetre FENF Otomatik Selüloz Miktar Tayin Cihaz FENF Su Analiz Cihaz FENF Tohum Çimlendirme Kabini FENF Tohum Sayma Cihaz FENF Tuz Ölçer FENF Ultramikrotom FENF Ultratrim Cihaz FENF Rotary Mikrotom FENF Ultrasonik Homojenizatör FENF UV Transillimünatör FENF Mikrobiyal Karakterizasyon Sistemi FENF Otomatik Ya Miktar Tayin Cihaz FENF Alev Fotometresi FENF Ifl k Mikroskobu FENF Azot Ve Protein Miktar Tayini Cihaz FENF Hayvan Ve nsan Fizyolojisi E itim Seti FENF Biyofotometre FENF Biyolüminatör FENF Enstrümental nce Tabaka Kromatografi Cihaz FENF CO 2 nkübatörü FENF Elektron Mikroskobu Doku Takip Cihaz FENF Eliza Okuyucusu FENF Fermentör FENF Yüksek Bas nçl S v Kromatografisi FENF Hücre Say c FENF Inverted Mikroskop FENF Jel Dokümentasyon Cihaz FENF Jel Görüntüleme Sistemi FENF Kapiller Elektroforez FENF Kolorimetre FENF Trinoküler Stereo Mikroskop FENF Liyofilizatör FENF nfrared Spektrometresi FENF XIV

15 Alev Fotometresi FENF Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi (AAS) FENF Calvet-Tipi C-80 Kalorimetre FENF Diferansiyel Taramal Kalorimetre FENF UV-Görünür Bölge Spektrofotometre FENF Eflzamanl Termogravimetrik Analiz Ve Diferansiyel Termal Analiz Sistemi FENF Nem Üretici FENF Yüksek H zl Gaz Sorpsiyon Analizörü FENF Yüzey Karakterizasyon Cihaz FENF Zeta Potansiyel Ve Mobilite Ölçüm Cihaz FENF Vakum Buhar Depolama Cihaz FENF Pükürtme Cihaz FENF S v larda Ses H z n n S cakl a Ba l l FENF Empedans Analizörü FENF Polarize Mikroskop FENF PA Metre/DC Voltaj Kayna FENF LF Empedanse Analizörü FENF Gaz Kromatografisi (GC) FENF Atomik Absorpsiyon Spektrometresi FENF Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) Ve Taramal Tünelleme Mikroskobu (STM) FENF Biyomoleküler Etkileflim Analiz (Biaffinity) Cihaz FENF Chnos Elementem Analiz C haz FENF Diferansiyel Taramal Kalorimetri (DSC) Cihaz FENF Termal Analiz Cihazlar FENF Floresans Spektrofotometresi FENF Fourier Transform nfrared Spektrometre Cihaz (FT-IR) FENF Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometresi (GC-MS/MS) FENF Gaz Kromatografisi (GC) FENF Enstrümental nce Tabaka Kromatografi Cihaz FENF yon Kromatografisi (IC) FENF Mikrodalga Organik Sentez Cihaz FENF Otomatik Kjeldahl Cihaz FENF Polarografi Cihaz FENF Renk Ölçüm Cihaz FENF Yüksek Performans S v Kromatografisi FENF Yüzey Alan Ve Gözenek Boyutu Ölçüm (BET) Cihaz FENF UV-VIS-NIR Spektrofotometre FENF Zetametre, Partikül Boyutu Ve Molekül A rl Tayin Cihaz FENF XV

16 LET fi M B L MLER FAKÜLTES KOD NO: Dijital Video Kaydedici BF Dijital Video Kamera BF Dijital Video Kamera BF MÜHEND SL K M MARLIK FAKÜLTES KOD NO: EKG Cihaz MMF Ergonomik Bisiklet MMF Görüfl Testi Cihaz MMF Ifl k Ölçme Seti MMF Beceri Testi Seti MMF Ses Seviyesi Ölçme Cihaz MMF Titreflim Ölçer MMF Ultra nce Parçac k Sayac MMF Antropometre Seti MMF Anatomik Ve Fizyolojik Kart Seti MMF Anemometre MMF Yeresel Fotogrametri Ekipmanlar MMF AO Renkli Taray c -Vektörizasyon Yaz l m ve AO Yaz c lar MMF Agilent Gaz Kromatografisi Elektron Yakalama Dedektörü (GC-ECD) MMF Agilent Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS) MMF Jel Geçirgenlik Kromatografi Cihaz MMF yon Kromatografi Cihaz MMF Sürekli Otomatik Ozon Ölçüm Cihaz MMF Poliüretan Köpük Örnekleyicisi MMF Meteorolojik Ünite MMF Dichotomous Örnekleyici MMF Ultraviyole Spektrofotometre MMF Ultraviyole Spektrofotometre MMF Toplam Organik Karbon Analiz Cihaz MMF Ya Tayin Cihaz MMF Gaz Kromatografi (GC) MMF Mini UV MMF Atomik Absorrpsiyon Cihaz MMF Elementel Analiz Cihaz MMF Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi MMF Parlama Noktas Tayin Cihaz MMF XVI

17 Kalorimetrik Bomb MMF Viskozimetre MMF Gaz Kromatografisi MMF Karl-Fischer Yöntemi le Su Tayin Cihaz MMF Yumuflama Noktas Tayin Cihaz MMF Asfalt Kaplama Kar fl mlar n n Sünme Ve Yorulma Performans n n Belirlenmesi MMF Sokslet Deney Cihaz MMF V skozite Deney Cihaz MMF Santrifüj Eksraktör Cihaz MMF Penetrasyon Deney Aleti MMF Parlama Noktas Belirleme Cihaz MMF Nükleer Yogunluk Ölçme Cihaz MMF Marshall Stabilite Ve Akma Deney Cihaz MMF nce Film Halinde Is tma Etüvü MMF Düktilite Deney Aleti MMF Su Dalga Kanal MMF Su letim Aç k Kanal MMF Vane Kanatl Sonda Ayg t MMF Üç Eksenli Kesme Deneyi Ayg t MMF Serbest Bas nç Deneyi Ayg t MMF Konsolidasyon Deneyi Ayg t MMF Kum Konisi Deney Ayg t MMF Düflen Ve Sabit Permeabilite Deneyi Ayg t MMF Direk Kesme Cihaz MMF Dinamik Üç Eksenli Kesme Cihaz MMF Dinamik Basit Kesme Cihaz MMF Casagrande Likit Limit Belirleme Cihaz MMF Bender Element Deney Ayg t MMF Ses Üstü At m H z Ölçüm Cihaz MMF Otomatik Çimento Vikat Cihaz MMF Otomatik Çimento Mikseri MMF Otomatik Beton Bas nç Dayanma Tayini Cihaz MMF Beton Çekici Kalibrasyon Örsü MMF Los Angeles Agrega Afl nma Tayini Cihaz MMF Laboratuar Betoniyeri MMF Schmidth Beton Test Çekici MMF Taramal Elektron Mikroskobu (SEM) Ve Mikroanaliz Ünitesi MMF XVII

18 Spark Plazma Sinterleme (SPS) F r n MMF Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) MMF Püskürtmeli Kurutucu MMF Atritör De irmen MMF Otomatik Pres MMF Bet Yüzey Alan Ölçüm Cihaz MMF Civa Porozimetresi MMF Gaz Piknometresi MMF Zetasizler MMF Taramal Elektron Mikroskobu (SEM), Mikroanaliz (EDX-WDX) Ve Faz Tayini (EBSD).... MMF Taramal Elektron Mikroskobu (SEM) Ve Mikroanaliz (EDX) MMF Enerji Filtreli Geçirimli Elektron Mikroskobu (EFTEM) Ve Taramal Geçirimli Elektron Mikroskobu(STEM) MMF Eftem Ve Stem de Kimyasal Analiz MMF Eftem Ve Stem çin nce Numune Haz rlama Cihazlar MMF X-Ifl nlar K r n m Cihaz (XRD) MMF X-Ifl nlar Fluoresans Spektrometresi (XRF) MMF Yüksek S cakl k X-Ifl nlar K r n m Cihaz (HT-XRD) MMF Optik Dilatometre/eritici Mikroskop MMF Renk Ölçüm Cihaz MMF Sedigraph-Tane Boyut Ölçüm Cihaz MMF Mekanik Tesit Çihaz MMF S V L HAVACILIK YÜKSEKOKULU KOD NO: Düflük H zl Sübsonik Tünel-I SHYO Düflük H zl Sübsonik Tünel-II SHYO Uçufl E itim Simülatörü SHYO Uçufl E itim Simülatörü SHYO Uçufl E itim Simülatörü SHYO Test-Cell (Bremze) Laboratuar SHYO Ya Analiz Cihazi SHYO Radar Simülatörü SHYO Çekme, Basma Ve Yorulma Test Cihaz SHYO XVIII

19 M KROSKOB K KARAKTER ZASYON NDEKS KOD NO: Inverted Mikroskop B BAM Inverted Mikroskop OLYMPUS 1X7158F FENF Nikon (Optip Hot) Metal Mikroskobu BLMYO Floresan Mikroskop B BAM Lelca Mz 12,5 Çizim Tüplü Tr noküler Stereo Mikroskop FENF Polarize Mikroskop FENF Ifl k Mikroskobu OLYMPUS BX FENF Ifl k Mikroskobu ECZF Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) ve Taramal Tünelleme Mik. (STM) FENF Atomik Kuvvet Mikroskobu FENF Transmisyon Elektron Mikroskobu (TEM) B BAM Ultratrim ve Ultra-Mikrotom Cihazlar B BAM Elektron Mikroskobu Doku Takip Cihaz FENF Ultra-Tr m Cihaz FENF Potary Mikrotom Modeli: Mikrom HM FENF Eftem ve Stem de Kimyasal Analiz MMF Enerji Filtreli geçirimli Elektron Mikroskobu (EFTEM) ve Taramal Geçirimli Elektron Mikroskobu (STEM MMF Taramal Elektron Mikroskobu (SEM) ve Mikroanaliz (EDX) MMF Taramal Elektron Mikroskobu (SEM) ve Mikroanaliz Ünitesi MMF Taramal Elektron Mikroskobu (SEM), Mikroanaliz (EDX-WDX) ve Faz Tayini (EBSD)..... MMF Eftem ve Stem çin nce Numune Haz rlama Cihazlar MMF K MYASAL KARAKTER ZASYON NDEKS KOD NO: UV 1700 SHIMADZU (Ultraviyole) Spektrofotometre MMF UVMIN-1240 SHIMADZU (Ultraviyole) Spektrofotometre MMF Ultraviyole Spektrofotometre ECZF SHIMADZU UV 160A Ultraviyole Spektrofotometre ECZF Ultraviyole Spektrofotometre ECZF Ultraviyole Spektrofotometre B BAM Spektrofotometre ÇSUYM UV-VIS-NIR Spektrofotometre FENF Floresans Spektrofotometresi FENF SHIMADZU UV 2401 PC UV-Görünür Bölge Spektrofotometre ECZF SHIMADZU UV 1601 Görünür Bölge Spektrofotometre ECZF Dr 5000 UV Görünür Bölge Spektrofotometre FENF XIX

20 SHIMADZU UV-V s ble Spektrofotometresi ECZF UV-VIS Spektrofotometresi B BAM Otomatik Ya Miktar Tayin Cihaz FENF Gerhard Soxtherm Ya Tayin Cihaz MMF Ya Analiz Cihaz SHYO Infrared Spektrometresi IFS 66 VIS Bruker Optics FENF SHIMADZU Fourler Transform Infrared Spektrometresi ECZF Fourler Transform Infrared Spektrometre Cihaz (FT-IR) FENF FT-IR Spektrometresi B BAM MATRIKS Yard mc l Lazer Desarpsiyon yonizasyon Uçufl Zamanl Kütle Spektrometresi (MALDI-TOF-MS) B BAM S v Kromatografisi - Kütle Spektroskopisi B BAM MHZ Ultrashield CP MASNMR B BAM MHZ Ultrashield s v NMR B BAM CHNOS Elementel Analiz Cihaz FENF Elementel Analiz Cihaz (EA 1108 CHSN-0) MMF ndüktif Eflleflmifl Plazma Optik Emisyon Spektrometre (ICP-OES) B BAM Yüksek H zda Karfl Ak m Kromatografisi B BAM H zl Protein S v Kromatografi (FPCL) Sistemi B BAM yon Kromatografisi (IC) FENF DIONEX-2500 yon Kromatografi Cihaz MMF Jel Geçirgenlik Kromatografi Cihaz MMF INSTRUMENTAL nce Tabaka Kromatografi Cihaz FENF Alevli Atomik Absorpsiyon Cihaz BLMYO VARIAN Spectraa 250:Alev Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi ÇSUYM Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi (AAS) Perkin Elmer A Analyst FENF Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi FENF Atomik Absorpsiyon Cihaz (VARIAN Spectraa 250 PLUS) MMF Efl zamanl Termogravimetrik Analiz-Diferansiyel Termal Analiz Cihaz FENF Diferansiyel Taramal Kalorimetri (DSC) Cihaz FENF Efl zamanl Termogravimetrik Analiz-Diferansiyel Termal Analiz Sistemi FENF Diferansiyel Taramal Kalorimetri (Setaram DSC151R) FENF CALVET-TIPI C 80 Kalorimetre Setaram Calvet Calorymetry C FENF Diferansiyel Taramal Kalorimetre ECZF Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometresi (GC-MS/MS) FENF Gaz Kromatografisi Kütle Spektroskopisi (GC-MS) Cihaz B BAM Gaz Kromatografisi(HP 6890) Kütle Spektroskopisi (HP5973) MMF XX

Anadolu Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi Anadolu Üniversitesi AÇIKÖ RET M FAKÜLTES KOD NO: 1. Stüdyo.............................................................. AÖF..... 001 2. Stüdyo..............................................................

Detaylı

Anadolu Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi BEDEN E T M VE SPOR YÜKSEKOKULU KOD NO: A rl kl Ergometre ve Wingate Test Ergometre Sistemi.......................... BESYO... 001 Çok Fonksiyonlu, Entegre Sürat. Dayan kl l k, Çabukluk, Reaksiyon, S çrama

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

EK I-C TEÇHİZAT. Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü MÜDEK Özdeğerlendirme Raporu-2013.

EK I-C TEÇHİZAT. Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü MÜDEK Özdeğerlendirme Raporu-2013. EK I-C TEÇHİZAT MÜDEK Özdeğerlendirme Raporu-0 Sayfa 57 EK I.C. TEMEL İŞLEMLER LABORATUVARI DONANIM LİSTESİ Aerobik Çürütücü Anaerobik Çürütücü Geçirgenlik ve Akışkanlaştırma Seti Sedimentasyon Test Ünitesi

Detaylı

Eczacılık Fakülteleri için Öncelikli Sorunlar ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Bülent Gümüşel Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı

Eczacılık Fakülteleri için Öncelikli Sorunlar ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Bülent Gümüşel Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı Eczacılık Fakülteleri için Öncelikli Sorunlar ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Bülent Gümüşel Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı 26 Kasım 215, Yükseköğretim Kurulu-Ankara 18 Eylül 212 Durum tespi+

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas Çiftlik hayvanlar yeti tiricili inde yem kalitesinin belirleyici etkisi vard r. Ancak, yüksek kaliteli yem besicilik maliyetlerini önemli

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi R YENİ Fiber Laser Kesim Makinesi Koruyucu Cam Lazer ışınlarının verebileceği zararları engellemek ve sac kesimini

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ Dijital Fotoğraf Makinesi Nasıl çalışır? Dijital fotoğraf makineleri 4 elemandan oluşur. Bu elemanlar Objektif,

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

3M Sa l k Ürünleri. Masa Üstü Buhar Otoklav

3M Sa l k Ürünleri. Masa Üstü Buhar Otoklav 3M Sa l k Ürünleri Masa Üstü Buhar Otoklav Güvenlik, performans ve uyum aç s ndan ideal Gözenekli malzemeler B170N PRO P 3M Masa Üstü Buhar Otoklav kullan m çok kolay olan, teknolojik aç dan geliflmifl

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox Solo Ürünler 2 Tamboy Fırınlar 1227 multi turbo 4g - inox 0+6 pişirme programlı grill fonksiyonlu multi turbo fırın 24 Saat programlanabilir dijital saat çıkartılabilir ve temizlenebilir full iç cam sistemi

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ASÜBTAM)

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ASÜBTAM) Tel: 0382 288 2691 e-posta: asubtam@aksaray.edu.tr İnt.: http://asubtam.aksaray.edu.tr/ İçindekiler Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (GC-MS)... 2 Gaz Kromatografisi Flame Ionization Detector (GC-FID)...

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

* İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Önceden Haber Vermeksizin Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.

* İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Önceden Haber Vermeksizin Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir. Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (CÜTAM) 2017 Yılında Döner Sermaye Kapsamında Gerçekleştirilecek Analizler için Fiyat Listesi Başvuru Yapan Kuruma Bağlı Olarak Analiz

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ TANIM Tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuar şartlarında yapan, ilgili mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z Sistem bir merkezde tek merkezi bilgisayar üzerinden kontrol edilebildi i gibi, karmafl k kontrol ifllemleri için birden fazla Elimko Endüstriyel Bilgisayar ile Da t lm fl Kontrol (Distributed Control)

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Anadolu Üniversitesi, 3 ü uzaktan ö retim sistemi uygulayan 12 fakültesi, 6 yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuvar, 4 meslek yüksekokulu, 9 enstitüsü ve 27 araflt rma merkezi ve birimi

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Enfeksiyon Kontrolünde Uzman. Düşük Isı H2O2 Gaz Plazma Sterilizatörü

Enfeksiyon Kontrolünde Uzman. Düşük Isı H2O2 Gaz Plazma Sterilizatörü Düşük Isı H2O2 Gaz Plazma Sterilizatörü Söz... Üstün kaliteli plazma sterilizatörü Renosem Hakkında RENOSEM, enfeksiyon önleme, mikrobiyal azalma sonucunu getiren yenilikçi Düşük Isılı Plazma Sterilizatörü

Detaylı

Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı

Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı 1. Yarıyıl Kod Ders Kredi T U L AKTS 1yy TUR101 Türkçe I 2 2 0 0 2 1yy ING101 Genel İngilizce I 3 3 1 0 5 1yy RTT105 Temel Elektronik I 3 3 0

Detaylı

2017 YILI GÜNCEL ANALİZ ÜCRETLERİ

2017 YILI GÜNCEL ANALİZ ÜCRETLERİ T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TEMEL BİLİMLER UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EÜTAM Erzincan Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi 24100 Erzincan/TÜRKİYE Tel: +90 ( 446 ) 2243097 / 40363 e-posta: eutam@erzincan.edu.tr

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

TASARIM VE BASIM-YAYIMCILIK TEKNİKERİ

TASARIM VE BASIM-YAYIMCILIK TEKNİKERİ TANIM Basım-yayım sektöründe her türlü materyali kullanarak, müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda, gerekli ekipmanları bir araya getirip tasarım, basım ve yayımını yapan kişidir. A-GÖREVLER - Müşteri

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUARI DONANIM VARLIĞI

ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUARI DONANIM VARLIĞI ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUARI DONANIM VARLIĞI 1) Elek Analizi Deneyi Resim 1 de kaba daneli zeminlerin granülometri eğrisinin belirlenmesinde kullanılan deney ekipmanları Burada görülenler laboratuvarımızdaki

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

sintra Sintra www.asyatrafik.com.tr

sintra Sintra www.asyatrafik.com.tr sintra 2 Sintra bir Asy a Trafik A.Ş. ma rka sıdır. 2016 www.asyatrafik.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 2016 Üretim Kapasitemiz Sintra markalı sinyalizasyon sistemlerimiz, trafik ve yol güvenliği standartlarına uygun

Detaylı

16. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Gazi Üniversitesi, 6 Kasım 2009 ÇAĞRILI KONUŞMALAR

16. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Gazi Üniversitesi, 6 Kasım 2009 ÇAĞRILI KONUŞMALAR ÇAĞRILI KONUŞMALAR Ç1 Manyetik Soğutma ve Devasa Manyetokalorik Etki Yalçın Elerman Fizik Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Beşevler, Ankara Modern toplumların temel bağımlılıklarından

Detaylı

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler i Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler Refrattari Seramik Roller SIC plaka ve Beam ler GÜVEN SA LAMANIN EN Y YOLU B R fi

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ. 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune

ANALİZ LİSTESİ. 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune Sayfa 1 / 10 Laboratuvar Birimi : İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı 1 Beton Basınç Dayanımı Beton Pres Test Cihazı 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune TS EN 12390-3

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

2137 Pro PP Dik-Yatay Delik üniteli ve Kapı İşleme Agregate li ve Torna eksenli CNC İşleme merkezi

2137 Pro PP Dik-Yatay Delik üniteli ve Kapı İşleme Agregate li ve Torna eksenli CNC İşleme merkezi 2137 Pro PP Dik-Yatay Delik üniteli ve Kapı İşleme Agregate li ve Torna eksenli CNC İşleme merkezi Gövde : Tamamen metal profil konstrüksiyon.ön gerilim giderme işlemi yapılmış metal gövde. Ana freze Motoru

Detaylı

Elektron Nanoskopi Laboratuvarı Hizmet Bedeli ( ) (Fiyatlara KDV dahil değildir) Dumlupınar Üniversitesi Pers. ve Öğrencisi

Elektron Nanoskopi Laboratuvarı Hizmet Bedeli ( ) (Fiyatlara KDV dahil değildir) Dumlupınar Üniversitesi Pers. ve Öğrencisi Elektron Nanoskopi Laboratuvarı Dumlupınar Üniversitesi Pers. ve Öğrencisi Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları Standart Fiyat Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) SEM-01 FE-SEM, Her 60 dk (ETD, TLD, DBS,

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

2017 YILI ANALİZ FİYAT LİSTESİ

2017 YILI ANALİZ FİYAT LİSTESİ GAZ KROMATOGRAFİSİ ANALİZLERİ (GC/FID) GAZ KROMATOGRAFİSİ KÜTLE SPEKTROMETRESİ ANALİZLERİ (GC/MS) GC/MS Kalitatif 50 TL 100 TL GC/MS Kantitatif 100 TL 200 TL GC/MS Kantitatif ilave bileşen başına 30 TL

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANALİZ-METOT ÜCRET LİSTESİ X-Işınları Tek Kristal Analizi (XRD)

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANALİZ-METOT ÜCRET LİSTESİ X-Işınları Tek Kristal Analizi (XRD) XRD-1 Ön İnceleme 50 TL 60 TL 75 TL XRD-2 Data Toplama 100 TL 150 TL 200 TL SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANALİZ-METOT ÜCRET LİSTESİ X-Işınları Tek

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı: B100TSH0120010 Konu: Halk Sağlığı Laboratuvarı 17.10.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı: B100TSH0120010 Konu: Halk Sağlığı Laboratuvarı 17.10. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı: B100TSH0120010 Konu: Halk Sağlığı Laboratuvarı ANKARA 17.10.2002 15702... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2002 / 111 Bakanlığımızın

Detaylı

Soma Havzas Linyit Rezervlerinin Enerjide Kullan Semineri 16-18 Nisan 2009 Soma

Soma Havzas Linyit Rezervlerinin Enerjide Kullan Semineri 16-18 Nisan 2009 Soma ENERJ ENST TÜSÜNDE KURULU 450 kw th KAPAS TEL AKI KAN YATAK GAZLA TIRMA/YAKMA STEM VE LK SONUÇLAR Ufuk Kayahan, Serhat Gül, Hayati Olgun, Azmi Yazar, Elif Ça layan, Berrin Bay, Alper Ünlü, Yeliz Çetin,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi 2017 Yılı Analiz Fiyat Listesi

Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi 2017 Yılı Analiz Fiyat Listesi Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi 2017 Yılı Analiz Fiyat Listesi GAZ KROMATOGRAFİSİ ANALİZLERİ (GC/FID) GC Kalitatif 50 TL 75 TL 100 TL GC Kantitatif

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

PLASTİK TEKNİKERİ A-GÖREVLER

PLASTİK TEKNİKERİ A-GÖREVLER TANIM Plastik teknikeri, plastik sanayi alanında faaliyet gösteren işyerlerinde, kimya ve makine mühendislerinin gözetiminde, her türlü plastik ürünlerin üretim ve şekillendirilmesinde çalışan kişidir.

Detaylı

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz TM 39 - SET ph Metre TM 39 modeli laboratuvar ve endüstriyel alanlar için ideal bir tafl nabilir ph metre cihaz d r. ph metrenin dikkat çeken unsurlar ; yüksek do ruluk, sa lam plastik korumal çanta, ph

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİKER MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİKER MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİKER MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

Gizli Bilgi Yok Edilmeli!

Gizli Bilgi Yok Edilmeli! Gizli Bilgi Yok Edilmeli! Evrak mha Makineleri Katalo u Elektro Sistem Elektronik Veri Güvenli i Cihazlar. Elektro Sistem Elektronik Veri Güvenli i Cihazlar. Elektro Sistem, 2000 y l ndan itibaren sektörde

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım I GRT 207 Her İkisi 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

21 Ekim 2004 tarihli 25620 say l Araç mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik ölçü ve a rl klar flöyle tan mlamaktad r.

21 Ekim 2004 tarihli 25620 say l Araç mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik ölçü ve a rl klar flöyle tan mlamaktad r. ÖLÇÜ VE A IRLIKLAR Yük ve yolcu tafl mac l n n daha güvenli ve konforlu yap lmas n sa layacak temel unsur ise yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uymak ve afl r yükleme yap lmas n önlemektir. Yürürlükte

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER Laboratuvar Adı: Yapı Malzemesi ve Beton Laboratuvarı Bağlı Olduğu Kurum: Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. M. Haluk Saraçoğlu E-Posta: mhsaracoglu@dpu.edu.tr

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır.

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır. BİLGİSAYAR DONANIMI Donanım : Bilgisayarı meydana getiren fiziksel parçalara donanım denir. Bilgisayar donanımı ikiye ayılır. 1. Dış Donanım: Bilgisayar kasasının dışında bulunan, kablolar ya da bağlantı

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜ. Yönetim Kurulu Kararı. OTURUM SAYıSı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜ. Yönetim Kurulu Kararı. OTURUM SAYıSı ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜ Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararı OTURUM TARİHİ 25.03.2015 OTURUM SAYıSı KARAR SAYıSı 02 2015/02-01 Yönetim Kurulu, Müdür Doç. Dr. Cumhur Kllcll.Mlô başkanlığında gündemmaddelerini

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MODÜL : 1 BİLGİSAYAR KULLANMA

MODÜL : 1 BİLGİSAYAR KULLANMA Kullanımı ( İşletmenlik ) Kursu Yıllık Planı Kurs Gün Hafta Ders Saati 1 1 4 2 1 4 3 1 4 4 1 4 5 1 4 6 2 4 7 2 4 8 2 4 KONULAR 1. Temel Bilgiler a. Donanım yazılım bilişim teknolojisi b. Bilgi ve iletişim

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N G da için dizayn edilen bu termometre; genellikle ev mutfaklar nda, pikniklerde ve g da sanayinde g da s cakl k ölçümünde kullan l r. Ölçüm Hassasiyeti: ± 1 C, Prob uzunlu u:

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı