ANADOLU ÜNİVERSİTESİ. Donan m katalo u

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLU ÜNİVERSİTESİ. Donan m katalo u"

Transkript

1 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Donan m katalo u

2 Ç NDEK LER KATALOG NO Sunufl I Neden Anadolu Üniversitesi III Aç kö retim Fakültesi (AÖF) IX Beden E itimi ve Spor Yüksekoku (BESYO) IX Bitki, laç ve Bilimsel Araflt rmalar Merkezi (B BAM) IX Bilecik Meslek Yüksekokulu (BLMYO) X Bozüyük Meslek Yüksekokulu (BZMYO) XI Çevre Sorunlar Uygulama ve Araflt rma Merkezi (ÇSUYM) XI Dil ve Konuflma Bozukluklar E itim ve Araflt rma Merkezi (D LKOM) XII Eczac l k Fakültesi (ECZF) XII Fen Fakültesi (FENF) XIII Bilimleri Fakültesi ( BF) XVI Mühendislik Mimarl k Fakültesi (MMF) XVI Sivil Havac l k Yüksekokulu (SHYO) XVIII Mikroskobik Karakterizasyon ndeksi XIX Kimyasal Karakterizasyon ndeksi XIX Havac l k ndeksi XXI Mekanik ndeksi XXII Biyoloji ndeksi XXII Mimarl k ve Endüstri ndeksi XXIII Spor ndeksi XXIII Pilot Ölçekli Üretim ve F r nlar ndeksi XXIV Di er ndeksi XXV II

3 Neden Anadolu Üniversitesi? Anadolu Üniversitesi Eskiflehir'dedir. Eskiflehir, karayoluyla stanbul'a 5 saat, Ankara'ya 3 saat, Antalya ve zmir'e 6 saat uzakl ktad r. Eskiflehir, ayn zamanda Türkiye demiryolu a n n merkezi durumundad r. Yurdumuzun her taraf ndan trenle Eskiflehir'e ulaflabilmek mümkündür. Belli kapasitedeki uçaklar n inifl kalk fl na uygun olan Anadolu Üniversitesi Havaalan da sürekli hizmete aç kt r. Anadolu Üniversitesinin temelini, 1958 y l nda kurulan Eskiflehir ktisadi ve Ticari limler Akademisi oluflturur y l nda Anadolu Üniversitesine dönüflen kurumumuz, k sa zamanda yaln zca ülkemizin de il, dünyan n en büyük üniversiteleri aras nda ça dafl, dinamik ve yenilikçi bir üniversite olarak yerini alm flt r. Anadolu Üniversitesi, üçü uzaktan e itim sistemi uygulayan 12 fakültesi, 6 yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuvar, 4 meslek yüksekokulu, 9 enstitüsü ve 30 araflt rma merkezi ve birimi ile evrensel üniversite de erlerine sahip Türk yüksekö retiminde ilklere imza atm fl bir üniversitedir. Örgün bölümlerde , uzaktan ö retimde 'i aflan ö renci Anadolu Üniversitesi'nde e itim almaktad r. Anadolu Üniversitesi, en son teknolojik olanaklarla donat lm fl bölümlerinde, her biri alan nda en iyisi olmak için çal flan ve tüm zaman n ö rencileriyle paylaflan, say s 1.850'yi aflan ö retim eleman yla yarat c ve dinamik e itim ortamlar içinde gelece in en iyileri olarak haz rlamak için çal flmaktad r. Anadolu Üniversitesi nin ça dafl kampuslerinde, e itim ö retim ve bilimsel araflt rmalar için gerekli olan her olanak bulunmaktad r. Baflta ö renciler olmak üzere Anadolu Üniversitesi mensuplar stanbul ve Ankara gibi büyük kentlerle eflzamanl olarak sinema, tiyatro, konser ve sergi salonlar m zda kültürel ve sanatsal etkinlikleri kolayca izleyebilme, sanatç larla yap lan söyleflilere kat labilme, kampuslerde bulunan yar olimpik yüzme havuzunda, uluslararas standartlarda yap lm fl spor salonlar nda, tenis kortlar nda, yeflil sahalarda her tür sporu yapabilme olana n bulurken, bofl zamanlar n da en iyi flekilde de erlendirebilmektedir. Çeflitli kurumlar n sa lad burslar n yan s ra belli bir baflar y tutturmufl ihtiyaç sahibi ö rencilere bar nma ve beslenme yard m uygulamalar yla, sundu u yemek ve sa l k hizmetleriyle; ça dafl ve güvenli kampusleriyle Türkiye ad na övünç duydu umuz Anadolu Üniversitesi dünyaya kucak açmaktad r. III

4 Demokratik, Ça dafl E itim Anadolu Üniversitesinde, her türlü altyap s tamamlanm fl, ça dafl teknolojik olanaklara sahip, demokratik bir ortamda ö renci öncelikli e itim verilmekte; ö renciler, uluslararas ölçütlerde kat l mc bir anlay flla sosyal ve kültürel etkinliklerin içinde yer almakta; kendilerini ifade etme olana bulmaktad rlar. Deneyimli ve Birikimli Ö retim Eleman Anadolu Üniversitesi nde, ulusal ve uluslararas alanda deneyimli ve birikimli, say lar 2.000'i bulan ö retim eleman ile kendi alanlar nda ülkemizin önde gelen bilim ve sanat insanlar da ilgili birimlerde konuk ö retim eleman olarak görev yapmaktad r. Tüm ö retim elemanlar, birikim ve deneyimlerini ö rencilere aktarmak için özveriyle çal flmaktad r. Donan ml Alt Yap Anadolu Üniversitesi nin tüm birimleri, ça dafl yüksekö retimin gerektirdi i teknik donan ma sahiptir. Birimlerdeki tüm laboratuvar, atölye ve stüdyolar en geliflmifl cihazlarla donat lm fl; e itimde, uygulama için gerekli olan her türlü araç ve malzemeler sa lanm flt r. Haftada 90 saat çal flan Kütüphanenin koleksiyonlar na yeni yay nlar n kazand r lmas na özel bir önem verilmektedir. ngilizce Haz rl k Anadolu Üniversitesi, Türkiye'nin dünya ile entegrasyonunda gelece in yöneticilerini yetifltirmede yabanc dil bilgisinin önemi aç s ndan birimlerinin tamam na yak n nda ngilizce haz rl k e itimi vermektedir. Ö rencileri yar nlara haz rlarken onlar ça dafl bilgilerle donanm fl, dünyay tan yan, en az bir yabanc dil bilen bireyler olarak yetifltirmek hedeflenmektedir. Baflar ya Ödül Üniversite Yönetim Kurulu karar yla örgün bölümlerde baflar l, fakat maddi durumu yetersiz ö rencilere bar nma ve beslenme yard m yap lmaktad r. Karfl l ks z olan bu yard m, gerekli koflullar yerine getiren ö renciler için e itimleri süresince devam etmektedir. E itime önem ve destek veren pek çok kurulufl ve vak f da Anadolu Üniversitesi ö rencilerine karfl l ks z burs vermektedir. Ayr ca, isteyen ö rencilere de ders d fl nda kalan zamanlar n de erlendirmek için, Anadolu Üniversitesi nin çeflitli birimlerinde yar zamanl ifl olana sunulmaktad r. IV

5 Nitelikli Ö renci Profili Anadolu Üniversitesi nin örgün bölümlerine her y l befl bini aflk n yeni ö renci kay t olmaktad r. Bunlar n yar dan ço unu; Ankara, stanbul, Eskiflehir, zmir, Bursa ve Antalya gibi büyük flehirlerdeki liselerden mezun olanlar oluflturmaktad r. Ö rencilerin mezun olduklar liseler de hem bulunduklar kentin hem de yurdumuzun önde gelen e itim kurumlar d r. Ö rencilerin ço unlu unu, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Yabanc Dil A rl kl Lise gibi üst düzeyde e itim veren ortaö retim kurumlar mezunlar oluflturmaktad r. kinci Anadal/Yandal E itimi Olana Anadolu Üniversitesi, örgün ö retim veren lisans bölümlerinde anadal programlar n baflar yla yürüten ö rencilerin, ayn zamanda ikinci bir anadalda lisans diplomas almak üzere ö renim görmelerine de olanak sa lamaktad r. Bu ö renciler, e itimlerini baflar yla tamamlad klar zaman iki ayr bölümün diplomas n da almaktad r. Örgün ö retimde anadal lisans programlar n baflar yla yürüten ö rencilere, ilgi duyduklar baflka bir dalda bilgilenmelerini sa lamaya yönelik yandal program n n e itimi olana sa lanmakta; bu flekilde e itim alan ö rencilere e itim ald klar anadal lisans diplomas n n yan s ra yandal program sertifikas verilmektedir. Yatay Geçifl Anadolu Üniversitesinin örgün bölümlerinde e itim alan ö renciler, ilk iki yar y l tamamlad ktan sonra ilgili yönetmelikte belirtilen koflullar yerine getirmek kofluluyla kontenjan dahilinde bir baflka bölüme yatay geçifl yaparak e itimlerine bu bölümde devam etme hakk na sahiptirler. Di er üniversitelerin ö rencileri de yine Yüksekö retim Kurulunca (YÖK) belirlenen koflullar do rultusunda Anadolu Üniversitesi nin eflde er e itim veren birimlerine kontenjanlar dahilinde yatay geçifl yapabilmektedirler. Bilgisayar Laboratuvarlar Anadolu Üniversitesi nin hemen her biriminde bilgisayar kullan m, birimin ders programlar na uygun olarak ö retilmekte, bu amaçla da her birimde bilgisayar derslikleri bulunmaktad r. Üniversitenin tüm birimleri internet ba lant s na sahiptir. Kullan mda olan bilgisayar say s 6.500'ün üzerindedir. Her türlü donan m n tamamlam fl olan Bilgisayar Uygulama ve Araflt rma Merkezi, üniversite mensuplar n n uluslararas bilgisayar a lar yla dünyan n her yeri ile ba lant kurabilmelerini V

6 sa lamaktad r. Uzaktan ö retim ö rencileri dahil Anadolu Üniversitesi nin tüm mensuplar, de içinde olmak üzere ça dafl iletiflim sistemi olan internetten yararlanmaktad r. Kütüphane Üniversitemizin en önemli birimlerinin bafl nda gelen, Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezimiz, haftada 90 saat hizmet vermekte ve aç k olma süresi aç s ndan Türkiye'de üniversite kütüphaneleri aras nda ilk s ralarda yer almaktad r. 12 bin metrekareyi aflan kullan m alan na sahip olan kütüphanede 25 adet bireysel çal flma odas n n yan s ra 10 adet okuma ve çal flma salonu bulunmaktad r. ki ayr sergi salonunun da yer ald kütüphane 700 kiflilik oturma kapasitesine sahiptir. Her y l en az yeni kitab n kazand r ld merkezde, kitap say s 200 bini geçmifltir. nternet üzerinden eriflilen veri tabanlar na, Science Direct veri taban da eklenerek, yaklafl k dergiye elektronik eriflim imkân sa layan merkez, CD-Network sistemiyle de Citiation Index türündeki bilgi kaynaklar na kampus içi eriflim sa lanmas artarak devam etmektedir. Yurt D fl liflkiler ve De iflim Programlar Anadolu Üniversitesi, Avrupa Birli i E itim ve Gençlik Programlar ndan birisi olan Erasmus Projesi içinde yer almaktad r. Projede temel fikir, Türkiye'de ö renim gören bir ö rencinin, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde, bir ya da iki dönemi Avrupa Birli ine üye olan bir ülkede e itim görebilmesidir. Anadolu Üniversitesi, 125'i aflk n Avrupa üniversitesiyle anlaflma yapm fl bulunmaktad r. Bu anlaflmalar kapsam nda karfl l kl olarak ö renci de iflimi sürmektedir. Mesleki e itim alan nda fon sa lamaya yönelik bir proje niteli indeki Avrupa Birli i E itim ve Gençlik Programlar ndan olan Leonardo da Vinci kapsam nda Anadolu Üniversitesi nin projeleri kabul edilerek ö renci ve ö retim elemanlar n n bu programdan yararlanmalar olana sa lanm fl durumdad r. Anadolu Üniversitesi nin tüm ö retim elemanlar, yurt d fl deneyimine sahiptir. Yurt içindeki tüm üniversitelerle çeflitli alanlarda iflbirli i içinde olan Anadolu Üniversitesi, yurt d fl nda da dünyan n say l yüksekö retim kurumlar yla ortak çal flmalar yürütmektedir. Bu çal flmalar, genelde bilimsel, sanatsal ve kültürel alanlarda iflbirli ini, baz lar nda ise ö retim eleman ve ö renci de iflimini kapsamaktad r. Bu ba lamda, Almanya'da Köln Üniversitesinde, Anadolu ve Köln Üniversitesi ö retim üyelerince derslerin verildi i Tezsiz flletme Yüksek Lisans program baflar yla sürmektedir. E itim dili ngilizce olan ve internet üzerinden flletme-suny (UOLP) iflletme yüksek lisans program n n (e-mba) ö rencileri, biri Anadolu Üniversitesi, di eri de SUNY-Empire State College (ABD)'den olmak üzere iki diploma birden alma flans na sahiptir. Ayr ca, State University of New York College at Cortland ile Anadolu Üniversitesi E itim Fakültesi taraf ndan ngilizce Ö retmenli i, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi taraf ndan da ktisat ortak lisans programlar uygulanmaktad r. Programlara kabul edilen ö renciler, dört y ll k e itimlerinin birinci ve dördüncü y llar n Anadolu Üniversitesi'nde, ikinci ve VI

7 üçüncü y llar n ise SUNY Cortland'da tamamlad ktan sonra Anadolu Üniversitesi ve SUNY Cortland diplomalar n almaya hak kazanmaktad r. Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti'nde Lefkofla'da da Anadolu Üniversitesi taraf ndan tezsiz flletme Yönetimi Yüksek Lisans Program uygulanmaktad r. Derslerin Anadolu Üniversitesi ö retim elemanlar nca verildi i bu programdan KKTC yurttafllar yla, burada yaflayan yurttafllar m z yararlanmaktad r. Anadolu Üniversitesinde Sosyal ve Kültürel Yaflam Anadolu Üniversitesi nin ö rencileri ve mensuplar hemen her türlü gereksinimlerini Yunusemre Kampusünde yer alan Rektörlük Çarfl s, Çarfl Anadolu ve Migros gibi al fl verifl merkezlerinden karfl layabilme olana na sahiptir. Çarfl larda banka flubeleri, otomatik para çekme makineleri, kitap ve k rtasiye, bay ve bayan kuaförleri, kargo ve otobüs bileti yaz haneleri, ayakkab c, kurutemizleme, çamafl rhane gibi iflyerleri bulunmaktad r. Anadolu Üniversitesi nde, e itim-ö retim ve bilimsel çal flmalar n yan s ra sosyal ve kültürel etkinliklere de büyük önem verilmektedir. Bu kapsamda, konferans, seminer, panel, kongre, sempozyum gibi bilimsel toplant lar; gösteri, sergi, tiyatro, konser gibi çok say da kültürel etkinlik gerçeklefltirilmekte; Yunusemre Kampusünde hemen her birimdeki küçük konferans salonlar n n yan s ra Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Kongre Merkezi ve Sinema Anadolu da sürekli etkinliklere sahne olmaktad r. Uluslararas Eskiflehir Festivali'nin etkinliklerinin büyük bir k sm, her y l ekim ay içinde Anadolu Üniversitesi salonlar nda gerçeklefltirilmekte; y l boyunca özel gruplar n konser ve gösterileri, Devlet Tiyatrolar, Devlet Opera ve Balesi gibi kurulufllar n yap tlar da izleyicilere sunulmaktad r. Tarihi binalar n restorasyonuyla Odunpazar Semtinde oluflturulan Cumhuriyet Tarihi Müzesi ve E itim Karikatürleri Müzesiyle Yunusemre Kampusündeki Ça dafl Sanatlar Müzesi de Anadolu Üniversitesinin kültürel zenginlikleri aras nda yer almaktad r. Ö renciler, üyesi olduklar topluluklar içinde haz rlad klar etkinliklerle hem kendilerini ifade etme olana bulmakta, hem de becerilerini arkadafllar yla paylaflmaktad r. Ö renciler kantinleri ve kafeteryalar da gerekti inde bu etkinliklere sahne olmaktad r. Anadolu Üniversitesi Halk Danslar Toplulu u, çeflitli yörelerimizin oyunlar yla hem yurt içinde hem VII

8 de yurt d fl nda baflar l gösteriler sunarken, Türk Sanat Müzi i ve Türk Halk Müzi i Korolar ise kendi dallar ndaki müzi in genç kuflaklarca tan nmas na büyük katk da bulunmaktad r. Y l boyu hemen her gün çeflitli sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçeklefltirildi i Anadolu Üniversitesi nde May s aylar bir baflkad r. Ay boyunca, baflta ö renci kulüpleri olmak üzere tüm birimler, haz rlad klar programlar "Bahar fienlikleri" kapsam nda, salon ve aç k hava ortamlar nda bir festival havas içinde sunmakta, üniversite yaflam daha da renklenmektedir. Birimler aras ndaki spor karfl laflmalar n n finalleri de flenlikler s ras nda gerçeklefltirilirken, doyumsuz bir coflku yaflanmaktad r. Üniversitemizdeki birimlerin sundu u gösteriler ve konserlerle ö renciler kendilerini ifade etme olana bulurken yerli ve yabanc topluluklar n etkinlikleri de Bahar fienliklerini uluslararas bir düzeye tafl maktad r. Anadolu Üniversitesi nde hem Spor Kulübü hem de Spor Birli i kapsam nda ö renciler, spor yapma olana bulmaktad r. Bayan Masa Tenisi ve Bayan Hentbol tak mlar, Avrupa Kupalar nda Türkiye'yi temsil etme baflar s gösterirken, çeflitli dallarda Anadolu Üniversitesi sporcular ; gerek Eskiflehir'de, gerekse Türkiye düzeyinde baflar l sonuçlar almaktad r. Anadolu Üniversitesi bünyesinde ö rencilerin yararland spor salonlar, kapal yüzme havuzu, futbol sahalar, tenis kortlar, aç khava voleybol ve basketbol alanlar gibi spor tesisleri bulunmaktad r. Her y l düzenlenen spor flenli i s ras nda de iflik dallarda yüzlerce ö rencinin aktif olarak yer ald karfl laflmalar büyük heyecan kayna olmaktad r. VIII

9 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES KOD NO: 1. Stüdyo AÖF Stüdyo AÖF D fl Çekim Olanaklar AÖF Obwan AÖF Non Lineer Kurgu Sistemi AÖF Ses Stüdyosu AÖF Video Konferans AÖF Üç Boyutlu Bilgisayar Animasyon (HP 4100) AÖF nscriber AÖF CD-DVD Ço altma Ünitesi AÖF Inc Yaz c AÖF BEDEN E T M VE SPOR YÜKSEKOKULU KOD NO: A rl kl Ergometre ve Wingate Test Ergometre Sistemi BESYO Çok Fonksiyonlu, Entegre Sürat. Dayan kl l k, Çabukluk, Reaksiyon, S çrama Ölçüm ve Test Sistemi BESYO Ergospirometre BESYO Dikey Kuvvet Ölçer Koflu Band BESYO Hareket Analizi Program BESYO Koflu Band BESYO Maç Analizi Program BESYO A rl kl Test ve Wingate Test Ergometre Sistemi BESYO Laktat Analizörü BESYO B TK, LAÇ VE B L MSEL ARAfiTIRMALAR MERKEZ (B BAM) KOD NO: Gaz Kromatografisi Kütle Spektroskopisi (GS-MS) Cihaz B BAM Gaz Kromatografisi (GS) Cihaz B BAM Mikrodistillasyon Cihaz B BAM Gaz Kromatografisi Kütle Spektroskopisi (GS-MS) Cihaz B BAM Gaz Kromatografisi (GS) Cihaz B BAM Püskürterek Kurutma Cihaz B BAM Yüksek Bas nçl S v Kromatografisi B BAM S v Kromatografisi-Kütle spekroskopisi (LS-MS) B BAM Yüksek Bas nçl S v Kromatografisi B BAM Yüksek Bas nçl S v Kromatografisi B BAM IX

10 Analitik Ve Preparatif Yüksek Bas nçl S v Kromatografis B BAM Yüksek H zda Karfl Ak m Kromatografisi B BAM UV Lamba B BAM UV Traviyole Spektrofotometresi B BAM Ultraviyole-Görünür Bölge Spektrofotometresi B BAM Nükleer Manyetik Rezonans Spektrometresi B BAM Nükleer Manyetik Rezonans Spektrometresi B BAM Transmisyon Elektron Mikroskobu (TEM) B BAM Ultura-Mikrotom B BAM Süperkritik Ak flkan Ekstraksiyonu Sistemi B BAM Cam Reaktör B BAM Çok Amaçl Ekstraktör B BAM Liyofilizatör B BAM Buz Yapma Makinas B BAM Matriks Yard mc l Lazer DesorPisiyon yonizasyon Uçufl Zamanl Kütle SpektroMetresi (MALDI-TOF-MS) B BAM Mikrodalga Cihaz B BAM ndüktif Eflleflmifl Plazma Optik Emisyon Spektrometresi (ICP-OES) B BAM Drop Shape Analiz Sistemi B BAM Floresan Mikroskop B BAM nverted Mikroskop B BAM Karbondioksit nkübatörü B BAM Kuru Hava Strerilizatörü B BAM So utmal Santrifüj B BAM Otaklav B BAM H zl Protein S v Kromatografi (FPLC) Sistemi B BAM FT-IR Spektrometresi B BAM Gaz Kromatografisi (GC) Cihaz B BAM B LEC K MESLEK YÜKSEKOKULU KOD NO: Orta Frekans Çekirdeksiz ndiksiyon F r n BLMYO Ç kabilir Potal F r n BLYMO S cak Kamaral Otomatik Enjeksiyon Presi BLYMO Shell Moulding (Kabuk Kal p) Makinesi BLYMO Alevli Atomik Absorpsiyon (AAS) Cihaz BLYMO CNC Freze Tezgah BLYMO X

11 CNC Freze Tezgah BLYMO CNC Freze Tezgah BLYMO DYNA MYTE 3000 ED CNC Torna Tezgah BLYMO Tafl nabilir Sertlik Ölçme Cihaz BLYMO Çekme Deney Cihaz BLYMO Çatlak Kontrol Cihaz BLYMO Ifl k Mikroskobu BLYMO Dijital Sertlik Ölçüm Cihaz BLYMO Ultrasonik Test Cihaz BLYMO Tav F r n (Nabertherm) BLYMO BOZÜYÜK MESLEK YÜKSEKOKULU KOD NO: Pnömatik Kal p Gergi Makinesi BZYMO Serigrafi Kal b Kontakt Kopya Cihaz (Pozlama) BZYMO Vakumlu Manuel Serigrafi Bask Makinesi BZYMO Serigrafik Kal b Developer Kabini BZYMO Serigrafi Kal b Kurutma F r n BZYMO Kuru Hava Sterilizatörleri BZYMO Kül F r n BZYMO Zaman Ayarl Sars nt l Elek BZYMO Jet De irmenflotasyon Makinas BZYMO S r Ve Çamur De irmeni BZYMO Flotasyon Makinas BZYMO ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAfiTIRMA MERKEZ KOD NO: Alev Fotometresi ÇSUYM Gürültü Ölçüm Cihaz ve Kalibratörü ÇSUYM Spektrofotometre ÇSUYM Laminar Flow Kabini ÇSUYM FT-IR Baca Gaz Analiz Cihaz ÇSUYM Alev Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi ÇSUYM Türbidimetre ÇSUYM Otomatik Baca Gaz Analiz Cihaz Ve fiartland r c Ünitesi ÇSUYM Sterilizatör ÇSUYM So utmal nkübatör ÇSUYM XI

12 Su Örnekleme Cihaz ÇSUYM Santrifüj Cihaz ÇSUYM Otoklav ÇSUYM Oksijenmetre ÇSUYM letkenlik Ölçer ÇSUYM Kuru Haval nkübatör ÇSUYM Bakteriyolojik Su Banyosu ÇSUYM Elektromag Mantolu S ral Is t c ÇSUYM D L VE KONUfiMA BOZUKLUKLARI E T M VE ARAfiTIRMA MERKEZ KOD NO: Klinik Odyometre Ve Tympanometre D LKOM Video Stroboskopi D LKOM Bilgisayarl Ses Analiz Cihaz D LKOM ECZACILIK FAKÜLTES KOD NO: Yüksek Bas nçl S v Kromatografisi ECZF Spektrofotometre ECZF Yüksek Bas nçl S v Kromatografisi ECZF Görünür Bölge Spektrofotometre ECZF Yüksek Bas nçl S v Kromatografisi ECZF Kapiller Elektroforez Ve Laser Modülü ECZF Polarograf ECZF Yüksek Performansl S v Kromatografisi Cihaz ECZF UV-Görünür Bölge Spektrofotometre ECZF Santrifüj ECZF Kapiller Elektroforez ECZF Kül F r n ECZF Kondüktometre ECZF Kapiller Elektroforez Cihaz ECZF Homojenizatör ECZF Ultraviyole Spektrofotometre ECZF Homojenizatör ECZF zometrik Transducer ECZF zole Organ Banyosu ECZF zole Organ Banyosu ECZF XII

13 Kan Bas nc n Ölçüm Cihaz ECZF Bronkospasm Ölçüm Cihaz ECZF Pletismometre ECZF Tail Flick Cihaz ECZF Aktivite Kafesi ECZF Otomatik Refleks Conditioner ECZF Hole Board ECZF Rota Rod ECZF Stimulatör ECZF Gamma Say c ECZF Ultraviyole Spektrofotometre ECZF Yüksek Bas nçl Homojenizatör ECZF Diferansiyel Taramal Kalorimetre ECZF Tablet Sertlik Ölçüm Cihaz ECZF Tablet Ufalanma-Afl nma Ölçüm Cihaz ECZF Kamera ECZF Reometre ECZF Kütometre, Mekzametre, Sebumetre, Korneometre Ve PH-Metre ECZF Rotovapor ECZF Ifl k Mikroskobu ECZF Otomatik Sürekli Ak fl Dissolüsyon Sistemi (USP 4) ECZF Rotary Tablet Makinesi ECZF Santrifüj ECZF Yüksek Bas nçl S v Kromatografisi ECZF Yatay ve Dikey Elektroforez Sistemi ECZF Parçac k Boyut Analiz Cihaz ECZF Vizyometre Ve Vizyotarama Cihaz ECZF Fourier Transform nfrared Spektrofotometresi ECZF UV-Visible Spektrofotometresi ECZF Mikrodalga Reaksiyon Cihaz ECZF FEN FAKÜLTES KOD NO: Midi (Ya Asit Analiz Cihaz ) FENF Mikroplate Okuyucu FENF Polimeraz Zincir Reaksiyonu FENF Protein Saflaflt rma Sistemi FENF XIII

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1 Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adland r labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar, dizüstü bilgisayarlar

Detaylı

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2490 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1461 RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM Yazarlar smail GÜRKAfi (Ünite 1) Gürcan ÇOLPAN (Ünite 2) Mehmet KER MO LU (Ünite 3) Hilmi

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz...

iii çindekiler çindekiler Önsöz... çindekiler iii çindekiler Önsöz... x Atomik ve Moleküler Spektroskopide Temel Kavramlar ve Prensipler... 2 G R fi... 3 SPEKTROSKOP K YÖNTEMLER... 5 ELEKTROMANYET K SPEKTRUM... 12 Spektroskopide Temel Nicelikler

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji içindekiler 2 8 14 18 22 30 üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji Biliflsel Psikoloji grafik tasar m InterAd Yar flmas

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET Yazarlar Prof.Dr. Bülent GÜNSOY (Ünite 1) Doç.Dr. Vedat EKERG L (Ünite 2, 3) Prof.Dr. Ayfle Sevgi ÖZTÜRK

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat)

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Ç NDEK LER Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Dr. Özkan DALBAY (Türksat) Nihat OKTAY (Türksat) Orhan ULUBEY

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

KAMERA TEKN NE G R fi

KAMERA TEKN NE G R fi T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2157 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1185 KAMERA TEKN NE G R fi Yazarlar Prof.Dr. Levend KILIÇ (Ünite 6) Doç. Nedim GÜRSES (Ünite 5) Yrd.Doç.Dr. Hakan U URLU (Ünite

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR.

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR. LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG EK M / KASIM 2008 SAYI: 01 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir > SAVUNMA > B L fi M > TELEKOMÜN KASYON > MED KAL >4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. N N BUGÜN BAfiARISININ TEMEL NDE; GEL fi ME, KAL TEYE VE DETAYLARA VERD ÖNEM YATAR. BEKO ELEKTRON K A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER

Detaylı

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da!

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da! ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Ocak 2010 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON KAZAK STAN AZERBAYCAN

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3

2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3 2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3 > 94-115 araflt rma, bilgi ifllem ve iletiflim Araflt rma Faaliyetleri Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgi fllem Halkla liflkiler D fl liflkiler > araflt rma, Bilgi

Detaylı

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 2008 DE VESTEL... Vestel fiirketler Grubu (Vestel), tüketici elektroni i, beyaz eflya, dijital ürün segmentlerinde, Türkiye ve global pazar n güçlü oyuncular ndan

Detaylı