ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI"

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her hakkı saklıdır

2 ÖZET Yüksek Lisans Tezi PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ali Y. BİLGESÜ Bu çalışmada, mermer tozu ve PET atıkların doğaya salınması yerine değerlendirilmesinden ortaya çıkan çevresel faydalar yanında atıkların ekonomik olarak değerlendirilmesi ve ulusal ekonomi için katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bunun yanısıra mermer tozunun düşük maliyeti, yanmazlık ve yüksek mekanik özellikleri, PET in özellikleri ile birleştirilerek daha yüksek özelliklere sahip ancak daha düşük maliyetli yeni bir malzeme üretilmiştir. Bu çalışmada, PET atıklardan elde edilen kırpıntı parçacıklar (flake) mermer tozu ile vidalı karıştırıcıda (ekstruder) homojen bir şekilde karıştırılarak üretilen kompozit malzemenin levha veya dolu malzemelerde kullanım olanakları araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, mermer tozu oranının ve mermer partikül boyutunun kompozit malzemenin mekanik, termal ve morfolojik özelliklerine etkisi incelenmiştir. Mermer oranının artması ile malzemenin yanmazlık özelliklerinde önemli bir gelişme olduğu gözlenmiştir. LOİ (limit oksijen ihtiyacı) değeri, saf PET içeren numune için (% hacimce) iken ağırlıkça % 30 mermer tozu içeren numunede e yükselmiştir. Mermer tozu oranının ve partikül boyutunun artmasıyla üç nokta eğme mukavemeti azalırken, çekme mukavemeti etkilenmemiştir. Mermer oranının artmasıyla, kompozit malzemenin shore A cinsinden sertlik değerleri artmıştır. En düşük sertlik değeri saf PET örneği için 17.2 iken mermer oranı ağırlıkça % 30 olduğu örnekte 29.6 a yükselmiştir. Kompozit malzemenin termal analizinde, malzemelerin erime ve bozunma sıcaklıklarının mermer oranı ve tanecik boyutunun değişiminde etkilenmediği gözlenmiştir. Buda mermer tozunun, PET üzerinde negatif bir etkisinin olmadığı anlamına gelmektedir. Morfolojik analizinde, mermer parçalarının PET içerisinde iyi bir düzeyde dağılmış olduğu ve mermer parçacıkları ile PET arasındaki adhesyon kuvvetinin iyi olduğu tespit edilmiştir. Aralık 2009, 91 sayfa Anahtar Kelimeler: Geri Dönüşüm, Atık PET, PET in Geri Dönüşümü, Kompozit Malzeme, Mermer Tozu i

3 ABSTRACT Master Tesis INVESTIGATION OF COMPOSITE MATERIAL PRODUCTION USING WASTE PET s Ardalan ZARRABİ AHRABİ Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Chemical Engineering Supervisor: Prof. Dr. Ali Y. BİLGESÜ In this study, it is aimed to be released into the nature of marble dust and waste instead of PET evaluation in addition to environmental benefits arising as a waste of economic evaluation and is intended to contribute to the national economy. Besides the low cost of marble dust, flame retardancy properties, high mechanical properties, combined with PET in features lower cost but higher mechanical properties a new material is produced. Clippings obtained from waste PET particles (flake) mixed with marble dust homogeneously in the screw mixer (extruder) resulting in the production of composite material in this study. The possible area of use of these composite materials as sheet and filling material were investigated. To achieve these objectives, the effects of the ratio of marble dust and size of marble particles on the mechanical, thermal and morphological properties of composite material were investigated. The increase in the marble ratio resulted in a change in fire resistance property of the material. While LOI (limited oxygen index) value is 23,56 (% by volume) for sample containing pure PET, it was increased to 33,23 for the sample containing 30% (w/w) marble dust. As the ratio of marble dust and size of the particles increased, three-point bending strength decreased, nevertheless tensile strength was not affected. With the increase of the marble dust ratio the hardness values, of the composite materials from the shore a hardness values increase. The lowest hardness value of pure PET sample were 17,2 and, while marble 30% (w/w) it was increased 29,6. Thermal analysis of composite materials, it is observed melting and decomposition temperature is not affected by the changes and particle size of the marble at the end of thermal analysis of composite materials. As a result it means marble dust has not got a negative effect on the PET. Morphological analysis shows that, the marble in the PET is fine scattered and adhesion force between marble particles and the PET was found to be good. December 2009, 91 pages Key Words: Recycling, Waste PET, Recycling of PET, Composite Material, Marble Dust ii

4 TEŞEKKÜR Çalışmalarımı yönlendiren, araştırmalarımın her aşamasında bilgi, öneri ve yardımlarını esirgemeyerek akademik ortamda olduğu kadar insani ilişkilerde de engin fikirleriyle yetişme ve gelişmeme katkıda bulunan danışman hocam Prof. Dr. Ali Y. BİLGESÜ (Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü) ya, bilimsel çalışmaların yanında her aşamada pratik çözümleriyle bir hoca bir arkadaş olarak destek olan Araştırma Görevlisi İbrahim BİLİCİ ye, sondaj makine sanayi (SMS) ve firma sahibi Cahit GÜLER e bu çalışmada sağladıkları olanaklardan dolayı teşekkürlerimi bir borç bilirim. Başta Prof. Dr. Metin GÜRÜ olmak üzere, Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü nde kurulmuş olan Gazi Üniversitesi İleri Malzeme ve Boya Araştırma Merkezi Laboratuvarları nda (GİMBAM) çalışma imkânı sağladığı için, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlilerine teşekkürlerimi sunarım. Bu çalışma, Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümüne ait Anorganik Teknoloji Araştırma Laboratuarında (ATEK Lab) yapılmış olup, başta Doç. Dr. Ali KARADUMAN olmak üzere laboratuardaki tüm Öğretim Üyeleri ve çalışanlarına ayrıca teşekkürlerimi sunarım. Son olarak yardımlarını esirgemeyen ve bu güne kadar maddi manevi olarak her zaman yanımda olan AİLEME teşekkür ederim. Ardalan ZARRABİ AHRABİ Ankara, Aralık 2009 iii

5 İÇİNDEKİLER ÖZET...i ABSTRACT...ii TEŞEKKÜR...iii SİMGELER DİZİNİ...v ŞEKİLLER DİZİNİ...vi ÇİZELGELER DİZİNİ...vii 1. GİRİŞ KURAMSAL TEMELLER PET (Polietilen Terafitalat) PET in sentezi PET in fiziksel ve kimyasal özellikleri PET in ısıl davranışı ve kristal yapısı PET in uygulamaları ve kullanım alanları Plastiklerin Geri Kazanım Yöntemleri PET in Geri Dönüşüm Prosesleri PET'in kimyasal geri dönüşümü PET'in mekanik geri dönüşümü PET in mekanik geri dönüşümünde kirleticilerin etkisi Mermer Mermer atıklarının değerlendirilmesi Kompozit Malzeme Matrise göre kompozit malzemelerin sınıflandırılması Metal matrisli kompozitler Seramik matrisli kompozitler Polimer matrisli kompozitler Polimer matrisli kompozit malzemelerin kullanım alanları Takviye elemanına göre kompozit malzemelerin sınıflandırılması Kompozit malzemelerin özellikleri Kompozit Malzemelerin Karakterizasyonu Malzemenin çekme özellikleri iv

6 2.6.2 Üç noktadan eğme testi Sertlik ölçme (Shore yöntemi) testi Limit Oksijen İhtiyacı (LOİ) ile yanma özelliklerinin tayini Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC) Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Kaynak Özetleri MATERYAL VE YÖNTEM Materyal Atık PET Mermer tozu Yöntem Ekstruzyon sistemi Sıcak pres ile kalıplama Kompozit örneklerinin hazırlanması SET І: Levha üretiminde kullanılacak atık PET örneklerinin hazırlanması SET II: Atık PET ve farklı tanecik boyutunda mermer tozu içeren kompozit örneklerin hazırlanması SET III: Atık PET ve farklı oranlardaki mermer tozu içeren kompozit örneklerin hazırlanması Karakterizasyon Deneyleri Mekanik testler Çekme mukavemeti testleri Üç noktadan eğme testleri Shore sertlik deneyi Yanma testleri Diferansiyel Taramalı Kalorimetri analizi Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile muayene BULGULAR VE TARTIŞMA Mermer Partikül Boyutunun Kompozit Malzemenin Mekanik özelliklerine tkisi v

7 4.2 Mermer Tozu Oranının Kompozit Malzemenin Mekanik Özelliklerine tkisi Mermer Tozu İçeren Kompozit Malzemenin Yanma Özelliklerinin İncelenmesi Üretilen Kompozit Malzemenin Maliyet Analizi PET/Mermer Tozu Kompozit Malzemelerin Termal Analizi PET/Mermer Tozu Kompozit Malzemelerin Yapı Analizi SONUÇ...73 KAYNAKLAR...75 EK 1 Oksijen İndisi Konsantrasyonu hesaplamak için k değerleri EK 2 Numunelerin Çekme Mukavemeti Test Sonuçları EK 3 Numunelerin Üç Nokta Eğme Test Sonuçları ÖZGEÇMİŞ...91 vi

8 SİMGELER DİZİNİ σ ε TFA EG DMT BHET PD SSP LOİ DSC SEM Gerilim Gerinim Terafitalik Asit Etilen Glikol Dimetil Terafitalat Bis(hidroksietil) terafitalat Polimerizasyon Derecesi Kararlı Hal Polimerizasyonu Limit Oksijen İhtiyacı Diferansiyel Taramalı Kalorimetri Taramalı Elektron Mikroskobu vii

9 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 2.1 PET'in tekrarlanan birimi...3 Şekil 2.2 PET sentezindeki tepkimeler; (a) trans-estrifikasyon tepkimesi (b) kondensasyon tepkimesi...5 Şekil 2.3 PET depolimerizasyon prosesinde oluşan bileşiklerin arasında yapısal karşılaştırma Şekil 2.4 Kompozitlerin matrislerine göre gruplandırılması.17 Şekil 2.5 takviye elemana göre kompozit malzemelerin sınıflandırılması Şekil 2.6 Tipik bir polimer malzemenin gerilim-gerinim davranışı Şekil 2.7 Üç Noktadan Eğme Testinin Çalışma Prensibi...25 Şekil 2.8 Shore Sertlik Ölçme Deney Düzeneği Şekil 2.9 Polimerler için tipik bir DSC eğrisi Şekil 3.1 Atık PET/mermer tozu kompozit malzeme üretimi için uygulanan işlemler Şekil 3.2 Ekstruzyon sisteminin şematik gösterimi Şekil 3.3 ekstruzyon sisteminde kullanılan sonsuz vidanın şematik görünümü.38 Şekil 3.4 hidrolik pres cihazının şematik gösterimi Şekil 3.5 hidrolik pres cihaz ile kalıplama işleminin şematik görünümü.. 41 Şekil 3.6 çekme mukavemeti test numunesi şekil 3.7 Shimadzu marka AG-I model çekme cihazının görüntüsü Şekil 3.8 üç nokta eğme test numunesi Şekil 3.9 Durotech marka M202 model shore sertlik cihazı Şekil 3.10 Yanma test numunesi Şekil 3.11 EDS donanımlı Jeol marka 6360 model taramalı elektron mikroskobu Şekil 4.1 Üç noktadan eğme mukavemetinin PET/mermer tanecik boyutuna göre değişim grafiği Şekil 4.2 Üç noktadan eğme testinde % esneme PET/mermer tanecik boyutuna göre değişim grafiği Şekil 4.3 Sertliğin Shore A cinsinden PET/mermer tanecik boyutuna göre değişimi viii

10 Şekil 4.4 Çekem mukavemetinin PET/mermer tanecik boyutuna göre değişim grafiği 54 Şekil 4.5 Çekme mukavemeti testinde % kopma uzamanın PET/mermer tanecik boyutuna göre değişim grafiği Şekil 4.6 Üç noktadan eğme mukavemetinin PET/mermer oranına göre değişim grafiği Şekil 4.7 Üç noktadan eğme testinde % esneme PET/mermer oranına göre değişim grafiği Şekil 4.8 Sertliğin Shore A cinsinden PET/mermer tozu oranına gore değişimi Şekil 4.9 Çekem mukavemetinin PET/mermer oranına göre değişim grafiği...59 Şekil 4.10 Çekme mukavemeti testinde % kopma uzamanın PET/mermer oranına göre değişim grafiği...59 Şekil 4.11 malzemenin yanma özelliklerinin mermer oranına göre değişim grafiği Şekil 4.12 malzemenin yanma özelliklerinin mermer tanecik boyutuna göre değişim grafiği Şekil 4.13 mermer oranına göre termal özelliklerin değişim grafiği...65 Şekil 4.14 mermer tanecik boyutuna göre termal özelliklerin değişim grafiği.65 Şekil 4.15 saf PET içeren malzemenin SEM görüntüleri Şekil 4.16 saf PET içeren malzemenin SEM görüntüleri Şekil 4.17 saf PET içeren malzemenin SEM görüntüleri. 67 Şekil /106 (mikron) mermer fraksiyonu ile % 5 mermer tozu içeren malzemenin SEM görüntüleri...68 Şekil /106 (mikron) mermer fraksiyonu ile % 5 mermer tozu içeren malzemenin SEM görüntüleri...68 Şekil /106 (mikron) mermer fraksiyonu ile %10 mermer tozu içeren malzemenin SEM görüntüler Şekil /106 (mikron) mermer fraksiyonu ile %10 mermer tozu içeren malzemenin SEM görüntüleri Şekil /106 (mikron) mermer fraksiyonu ile %20 mermer tozu içeren malzemenin SEM görüntüleri ix

11 Şekil /106 (mikron) mermer fraksiyonu ile %20 mermer tozu içeren malzemenin SEM görüntüleri..70 Şekil /106 (mikron) mermer fraksiyonu ile %30 mermer tozu içeren malzemenin SEM görüntüleri..71 Şekil /106 (mikron) mermer fraksiyonu ile %30 mermer tozu içeren malzemenin SEM görüntüleri...71 x

12 ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge 2.1 PET 'in fiziksel ve kimyasal özellikleri Çizelge 3.1 Afyon beyazı mermer tozunun kimyasal bileşimi...34 Çizelge 3.2 Ekstruzyon sisteminde kullanılan sonsuz vidanın boyut ölçüleri...39 Çizelge 3.3 Ekstruzyon prosesinin parametreleri Çizelge 3.4 Çekme mukavemeti test numunesinin ölçüleri Çizelge 3.5 Üç nokta eğme test numunesinin ölçüleri Çizelge 3.6 Yanma test numunesinin ölçüleri Çizelge 4.1. Mermer tozu oranı ile kompozit örneklerinin mali değerlerinin Değişimi Çizelge 4.2 Mermer oranı ve tanecik boyutuna göre termal analiz için hazırlanan Numuneler Çizelge 4.3 Mermer oranı ve mermer tanecik boyutuna göre termal özelliklerinin Değişimi xi

13 1. GİRİŞ Tabii kaynakların sınırsız olmadığı, dikkatlice kullanılmadığı takdirde bir gün bu kaynakların tükeneceği şüphesizdir. Kaynak israfını önlemenin yanında, hayat standartlarını yükseltme çabaları neticesinde bütün toplumlarda enerjiye olan talebin artması sonucunda, enerji fiyatları çok hızlı bir şekilde artmaktadır. Dolayısıyla kaynakların etkin kullanımı ve çevrenin korunması bakımından atıkların geri kazanılması ve bir kaynak olarak tekrar kullanılması için yöntemler geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Plastik atıkların çevresel etkileri giderek daha büyük oranda dikkati çekmektedir. Plastikler, çevreye atık olarak atıldıkları zaman çok büyük çevre sorunlarının kaynağı olmaktadır, en basit şekliyle suyun ve toprağın kirlenmesine neden olmakla birlikte uzun vade de başka ne gibi zararlar verecekleri tam olarak ortaya çıkmamıştır. Ayrıca gelişmiş ülkelerde toplam petrol tüketiminin yaklaşık %10 u petrokimya sanayilerinde tüketilmektedir, bu bakımdan da atık plastikler; değerlendirilmesi zorunlu olan kaynaklardandır. Son yıllarda çevresel etkilerden dolayı ve işlenmemiş plastik tüketimini azaltmak için ticari polimerlerin (PE, PS, PVC, PP, PET vs.) geri dönüştürme çalışmaları hız kazanmıştırr. Ülkemizde PET hafif içecek (meşrubat) su, sıvı gıda ambalajlanmasında çok yaygın bir şekilde ve her geçen yıl artarak kullanılmaktadır. PET in Kabul edilmiş geri kazanım ve değerlendirme yöntemleri değişik şekillerde uygulanmaktadır. Örneğin, metanoliz-hidroliz ile PET i oluşturan ham maddelerin geri kazanılması, kullanılmış PET lerin elyaf haline getirilmesi, PVC kalıplanmasında dopt yağı olarak kullanılması vb. İnşaat, otomotiv, ambalaj ve ziraat gibi endüstriyel alanlarda kompozit malzemelerin hafif ve dayanıklı olması sebebiyle sayısız kullanma olanakları vardır. Saydığımız sektörlerdeki talebin daha ucuz ve etkin bir şekilde karşılanabilmesi ve ham madde olarak petrol yerine atıkların kullanılması önemli bir araştırma konusudur. Burada kullanılacak her bir dolgu maddesinin, sonuç ürüne verdiği özellikler ve maliyet etkisi, diğer prosesler ile rekabet edebilmesi bakımından açıkça ortaya konmalıdır. 1

14 Dünyanın en zengin doğal taş rezervlerinin bulunduğu Alp kuşağında yer alan ülkemiz, renk ve mineral çeşitliliğine sahip mermerler açısından çok büyük bir potansiyele sahiptir. Marmara ve Ege bölgesi başta olmak üzere, Trakya dan Doğu Anadolu ya kadar tüm coğrafi bölgelerde 5,161 milyar m 3 (görünür, muhtemel, mümkün) mermer rezervi olmakla birlikte, henüz mevcut potansiyelin çok küçük bir dilimi değerlendirilebilmektedir. Ülkemizde 80 in üzerinde değişik yapıda 120 nin üzerinde değişik renk ve desende mermer rezervi belirlenmiştir (Anonim 2008). Mermer sektöründe, mermerlerin çıkarılışı ve işlenişinde zorunlu olarak önemli ölçüde kayıplar meydana gelmektedir. Bunun yanında kayıpların olmasında, işletmecilerin konuda yeterli bilgiye sahip olmaması, kalifiye eleman yetersizliği, gelişen teknolojiyi yakından takip edememe ve bunların sonucunda ocaklarda patlayıcı madde ve kompresör gibi ilkel metotların kullanılması önemli rol oynamaktadır. Söz konusu mermer kaybı çoğu kez %50 ye kadar çıkmaktadır. Kayıp mermer tozları sadece ekonomiye zarar vermekle kalmayıp, çevre güzelliğini de bozucu yönde etki yapmaktadır. Bu çalışmanın amacı gerek plastik atıklarından kaynaklanan kirliliğin önlenmesi gerekse plastik üretiminde atık haline dönüşen kısmın efektif bir şekilde değerlendirilebilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, PET atıklardan elde edilecek kırpıntı parçacıklar (flake) yumuşama sıcaklığı civarında, mermer tozu ile vidalı karıştırıcıda (ekstruder) homojen bir şekilde karıştırılarak hazırlanan kompozit malzemenin levha veya dolu malzemelerde kullanım olanaklarını ve bu malzemelerin mekanik ve kimyasal özelliklerini ortaya koymaktır. 2

15 2. KURAMSAL TEMELLER 2.1 PET (Polietilen Terafitalat) Son 20 yıl içerisinde kullanım alanının hızla gelişmesi ile PET (Polietilen terafitalat), en önemli mühendislik polimerlerin arasına girmeyi başarmıştır. Kimyasal maddelere karşı olan kararlılık, işlenebilirlik, renklendirilebilirlik ve termal özelliklerinden dolayı birçok uygulama için tercih edilen bir maddedir. Özellikle alkolsüz içecekler, gıda ve sıvı gıda ambalajlanmasında mükemmel bir malzemedir. Sıradan bir termoplastik olan PET poliester ailesine ait olup yinelenen birimi (-CH2CH2-OOC-C6H4-COO-) n şeklindedir. PET 'in tekrarlanan biriminin şematik gösterimi şekil 2.1 de verilmiştir. Şekil 2.1 PET 'in tekrarlanan birimi PET in sentezi Ticari PET in üretim prosesi sırasıyla başlatıcı tepkime, ileri polimerizasyon, polikondensasyon ve Kararlı hal polimerizasyon aşamalarını içerir: Başlatıcı tepkimeler: PET üretim prosesinde başlatıcı tepkime olarak iki farklı yöntem kullanılmaktadır: 1) Estrifikasyon tepkimesi; Terafitalik asitin (TFA) 240 ºC ºC sıcaklık ve kpa basınç aralığında etilen glikol (EG) ile etkileşimini içerir. 2)Trans-estrifikasyon tepkimesi; Dimetil terafitalat ın (DMT) 150 ºC-220 ºC sıcaklık 3

16 aralığında ve 100 kpa basınç altında EG ile etkileşimini içerir. Trans-estrifikasyon kolay uygulanabilirliği açısından daha çok tercih edilmektedir. İleri Polimerizasyon: Her iki başlatıcı tepkimenin (estrifikasyon ve trans-estrifikasyon) ürünü bis(hidroksietil) terafitalattır (BHET). İleri polimerizasyonda BHET in polimerizasyon derecesi (PD); 30 ün üzerine çıkacak şekilde polimerize edilir. İleri polimerizasyon tepkimeleri ºC sıcaklık aralığında ve 2 3 kpa basınçta gerçekleştirilir. Polikondensasyon prosesi: Polikondensasyon prosesinde PD, 100 e kadar geliştirilir. Polikondensasyon prosesinin koşullarında uygulanan sıcaklık ºC ve uygulanan basınç Pa şeklindedirler. Bu aşamadan sonra üretilen PET ambalaj uygulamaları haricinde elyaf ve levha gibi diğer uygulamalar için kullanılabilir. Kararlı hal polimerizasyonu (Solid state polymerization, SSP): kararlı hal polimerizasyon prosesi ile daha yüksek yoğunluklu PET üretilebilir. Bu proseste PET 'in molekül ağırlığının yükselmesi yanında aynı zamanda polimerizasyon derecesi de 150 e kadar yükseltilir. Kararlı hal polimerizasyon prosesi; ºC sıcaklık aralığında, 100 kpa basınçta ve 5 25 saat reaksiyon sürecinde uygulanır, elde edilen polimer yoğunluğu dl g _1 arasındadır. Sıvı maddelerin ambalajı için kullanılan PET genelde kararlı hal prosesinde 210 ºC ve saat reaksiyon sürecinde üretilir. Şekil 2.2 de PET sentezindeki tepkimeler verilmiştir (Awaja vd ). 4

17 Şekil 2.2 PET sentezindeki tepkimeler a. trans-estrifikasyon tepkimesi, b. kondensasyon tepkimesi PET in fiziksel ve kimyasal özellikleri Polietilen terafitalat çeşitli uluslar arası firmalar tarafından üretilmekte olup PET, PETE, PETP gibi rumuz ile adlandırılmaktadır. PET, termoplastikler arasında zayıf asitlere, bazlara ve çoğu çözücülere karşı dayanımı olduğu kadar, sağlamlık, sertlik, parlaklık ve yüksek darbe dayanımı gibi özellikleriyle de üstündür. Ayrıca PET in gaz geçirgenliği diğer plastiklerin çoğundan daha düşüktür (Anonim, 2001). Ticari PET 'in standart fiziksel ve kimyasal özellikleri çizelge 2.1 de verilmiştir. 5

18 Çizelge 2.1 PET in fiziksel ve kimyasal özellikleri Özellikler Değerler Moleküler ağırlk (yinelenen birim) 192 (g mol _1 ) Ortalama molekül ağırlığı (MW) 30,000 80,000 (g mol _1 ) Yoğunluk 1.41 (g cm _3 ) Camsı geçiş sıcaklığı Erime sıcaklığı Çekme dayanımı Çekme dayanımı modülü (ºC) 260 (ºC) 50 (MPa) 1700 (MPa) Darbe dayanımı 90 (J m _1 ) Su absorpsiyonu (24 h sonra) 0.5 (%) PET in ısıl davranışı ve kristal yapısı Ticari PET in erime sıcaklığı (Te) 255 ve 265 ºC arasında olup daha çok kristal yapıya sahip PET için 265 ºC dır. PET 'in camsı geçiş sıcaklığı ise 67 ve 140 ºC arasındadır. PET, ısıl işlenmesine bağlı olarak amorf (şeffaf) veya yarı kristal (beyaz) şeklinde bulunur. Ticari PET in amorf veya yarı-kristal oluşu üretim koşullarını bağlıdır. Erime sıcaklığında bulunan PET, camsı geçiş sıcaklığının altında bir sıcaklığa kadar hızlı soğutulduğu takdirde daha amorf ve saydam bir yapı oluşur. Katı amorf PET camsı geçiş sıcaklığının üzerindeki bir sıcaklığa kadar ısıtılarak % 30 kristal yapıya sahip yarıkristal PET elde edilebilir (Kong vd. 2003). 6

19 Orijinal PET in termal geçişleri ve kristalizasyon davranışları üzerinde yapılan incelemelerde; termal analiz sırasında birden fazla endotermik geçiş oluştuğu belirtilmiştir. Ayrıca PET in çok düşük kristalizasyon hızına sahip olduğu bilinmektedir. En yüksek kristalizasyon hızı ºC sıcaklık aralığında gerçekleşir. Orijinal PET in kristalizasyon hızı büyük oranda sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklık dışında molekül ağırlığı (MW), katkı maddelerinin yüzdesi, zincir yönlenmelerin oranı ve polimerizasyon katalizörünün yapısı gibi faktörler de kristalizasyon hızını etkilediği bilinmektedir (Olabisi vd. 1997) PET in uygulamaları ve kullanım alanları 1977 yılının ortalarında ticari olarak tanıtılan PET, bu süreç içerisinde endüstride bir çok kullanım alanına sahip olmuştur. Bugün plastik sektöründe PET çoğunlukla gazlı, alkolsüz içki şişelerinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda; maden suyu, meyve suları, şuruplar, yenilebilir yağlar, çeşitli gıda maddeleri, kozmetik ve eve ait kimyasal maddeler gibi gazsız ambalaj şişelerinde de kullanım alanı bulunmaktadır. PET endüstride elyaf ve film şeklinde bir çok kullanım alanına sahiptir (Anonim, 2001). Bunlardan bazıları: Kaynatma torbaları Et ve peynir ambalajı filmler Röntgen filmleri Fotoğraf filmi elektriksel yalıtım Manyetik şerit büyük ambalajların dağılmasını önlemek için kullanılan takviye şerit uygulamalarında çeliğin yerine konulabilecek çemberleme malzemesi 7

20 2.2 Plastiklerin Geri Kazanım Yöntemleri Plastik atık kaynakları; a) proses atıkları b) kullanım sonrası atıklar olarak iki sınıfa ayrılırlar. Proses atıkları; Plastik fabrikaları ve imalathanelerinde plastik ürünler üretilirken, malzemelerin çapaklarının alınması veya üretim hatasından kaynaklanan atıklara denir. Kullanım sonrası atıklar; Kentsel atıklar (süper marketler, alış-veriş merkezleri ve ev atıkları vb.), ambalaj, ziraat, otomotiv, inşaat ve elektrik-elektronik gibi alanlarda kullanımdan sonra oluşan atıklara denir. Plastik atıkları geri kazanımı dört başlıkta incelenmektedir, bunlar; Birincil geri kazanım; bu yöntem genelde termoplastikler için kullanılmaktadır, asıl amaç atık plastiklerden, orijinal polimerlerden elde edilen ürünlere yakın eşdeğerde ürün elde etmektir. Birincil geri kazanım yönteminde atık plastikler mekanik kıyıcılarla boyutları küçültülmekte, orijinal plastiklerle karıştırılıp tekrar işlenmektedir. Yukarıda bahsedilen proses atıkları genelde bu yöntem ile değerlendirilmektedir (Tan vd. 2002). İkincil geri kazanım (mekanik); atık plastikten orijinal polimerden elde edilen ürüne eşdeğer olmayan ikincil kalitede mamul üretimine yönelik geri kazanımdır. Burada kullanım sonrası kirlenmiş plastik atıkların, küçük boyutlara getirildikten sonra temizleme, kurutma ve yoğunluğa dayalı ayırma gibi işlemlerindenn geçirilerek orijinal plastik gibi tekrar işlenmesidir. Bu şekilde üretilen plastikler alınan kararlar gereği gıda ambalajlanmasında kullanılamaz. Üçüncül geri kazanım (kimyasal kazanım); üçüncül geri kazanım, kimyasal geri kazanım olarak da tarif edilmektedir. Bu geri kazanımda temel amaç atık plastiklerden, plastiğin üretildiği polimerin monomerini, orijinal polimerini (veya daha düşük molekül ağırlıklı polimerini) veya başka kimyasalların hammadde veya ara madde olarak 8

21 kullanılmasıdır. Bu yöntemde en çok kullanılan ısıl parçalanma ürünleri oluşturulması ve bu ürünlerin kimyasal olarak kullanılmasıdır (David 2005). Dördüncül geri kazanım (enerji kazanım); plastik atıklardan ısı geri kazanmak için yapılan bir yakma işlemidir. Burada plastik atıklar yakılarak enerjisinden faydalanılmaktadır. Bu yukarıda bahsettiğimiz üç yöntem kullanılamıyorsa en azından ısısını kullanmak için yapılan işlemdir. Özellikle son yıllarda çıkan çevre kanunlar ve diğer yaptırımlar yüzünden en son düşünülmesi gereken bir yöntemdir. 2.3 PET in Geri Dönüşüm Prosesleri PET atıkların çevresel etkileri giderek daha büyük oranda dikkatleri çekmektedir. PET atıkları, çevreye atık olarak atıldıkları zaman çok büyük çevre sorunlarına neden olurlar, en basit şekliyle suyun ve toprağın kirlenmesine neden olmakla birlikte uzun vade de başka ne gibi zararlar verecekleri tam olarak ortaya çıkmamıştır. Son otuz yıl ilerisinde yaygınlaşan PET kullanımı sonucunda oluşan atıkların etrafa verebileceği zararlar ilgili yeteri kadar istatistiksel veri bulunmamaktadır. Bunun yanında her yıl doğaya karışan PET atıkların miktarı ve maddi değeri düşünüldüğünde, PET atıklarının geri dönüşümü, kaynakların etkin kullanımı yönünden de önem arz etmektedir. Atık PET miktarının azaltılması için bilinen en ekonomik yöntem geri dönüşüm prosesleridir. Atık PET lerin geri dönüşüm yöntemleri; kimyasal ve mekanik geri dönüşüm olarak iki başlık altında incelemk mümkündür. 9

22 2.3.1 PET in kimyasal geri dönüşümü PET in kimyasal geri dönüşümü genelde monomerler içerisinde toplu depolimerizasyon veya oligomerler içerisinde parçali depolimerizasyon şeklinde gerçekleşir. Su (hydrolysis), metanol (methanolysis) and EG (glycolysis) PET 'in depolimerizasyonu için kullanılan kimyasallardır (Ghaemy 2005). Bu yöntemde genelde PET, ısıl parçalamaya tabii tutularak, PET in monomeri olan terafitalat asit ve etilen glikol elde edilir. Bu kimysal maddeler belirli bir ekonomik değere sahip olup çeşitli endüstri alanlarında değerlendirilebilir. Kimyasal geri dönüşüm yöntemi ile elde edilen terafitalat asit ve etilen glikol ün tekrar PET üretim için kullanılması pek tercih edilmemektedir. Tekrar PET üretiminde kullamılması yerine çok daha ekonomik olan atık PET den elyaf, levha vb. üretimi için tercih edilmektedir. Atık PET ler gıda sektöründe tekrar kullandırılmamaktadır, bunun nedeni; üretimde kullanılan atık PET deki kalıntıların sağlığı ne şekilde etkilediği bililnmemesi ve bu ürünlerin tekrar tekrar kullanılmasında fiziksel özelliklerde düşme gözükmesinden dolayı düşük kalitede olmasıdır. Atık PET lerin mekanik geri dönüşüm prosesi, basit ve ucuz bir proses olduğundan kimyasal geri dönüşüm prosesine tercih edilmektedir. Şekil 2.3 te PET depolimerizasyonunda oluşan bileşiklerin yapısı ile PET yapısının karşılaştırılması verilmiştir. 10

23 Şekil 2.3 PET depolimerizasyon prosesinde oluşan bileşiklerin arasında yapısal karşılaştırma PET'in mekanik geri dönüşümü PET in mekanik geri dönüşümü; ayıklama, parçalama, yıkama, yoğunlukla ayırma, kurutma ve eritme gibi mekanik işlemler uygulanarak atık PET lerin işlenmesini içerir. 11

24 Geri dönüşüm tesisine balyalar halinde gelen atık PET önce ayıklama işlemine tabii tutulur. PET şişelerinin ayıklanması önemli ve kritik bir basamak olup iki amaç doğrultusunda gerçekleştirilir; 1. Atık PET, PVC, polietilen ve diğer plastik türlerinden ayrılır. PET şişelerin kapakları farklı bir plastik türünden (genelde polietilen) üretilir. Bunun yanında atık PET lerin toplanma esnasında farklı plastikler ve metal parçalar ile karışmış olabilir. 2. Farklı renklerdeki PET şişelerin ayrılmasını içerir. Renklerin karışmaması için aynı renklerdeki atık PET şişeler işlenerek aynı renkte ürün elde edilir. Ayıklama prosesinden sonra atık PET şişeleri, ileri aşamalarda uygulanacak mekanik işlemleri kolaylaştırmak için önce kaba bir parçalamaya tabi tutulur. Daha sonra atık PET parçaları, yıkama (yapısındaki kirleticilerin uzaklaştırılması) işlemine tabi tutulur. yıkama, mekanik geri dönüşüm prosesinde önemli bir basamak olup genelde; 2% NaOH lik çözeltisi ve deterjan ile 80 ºC de sıcak yıkama ve ardından sadece soğuk su ile durulama şelklinde uygulanır. Bu yöntem ile atık PET lerin yapısındaki kirleticiler uzaklaştırılamıyorsa bazı özel hallerde organik çözücülerin temizlik işleminde kullanılmaları görünmektedir. Yıkandıktan sonra PET kırpıntıları kurutularak pelet haline getirilir. PET kırpıntıların yapısındaki nemin minimize edilmesi, yüksek sıcaklıklardaki PET erime prosesinde hidroliz bozunmanın etkisinin azalmasına neden olur. Çoğu PET üreticisi kurutma için ºC sıcaklık aralığı ve 3-7 saat koşullarını kullanmaktadır. Tipik uygulama koşullarında nem oranın 50 ppm den fazla olmaması için PET parçacıklarına 170 ºC sıcaklıkta 6 saat kurutma uygulanır (Scheirs 1998). 12

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Nergis KILINÇ MİRDALI Krom Zenginleştirme Tesisi Atıklarının Seramik Malzemelerde Kullanım Olanakları JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ.

İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ. İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Alican ATAMAN Danışman: Prof. Dr. Alpagut KARA İki Eylül Kampüsü, 26555, Eskişehir

Detaylı

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI

KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI Teknolojik gelişmelerin temelinde malzeme alanındaki ilerlemeler ve yeni buluşları yatmaktadır. Günümüzde malzeme bilimi tek bir mühendislik dalı olmaktan

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Çeşitli Tarım Makinalarında Değişik Amaçlarla Kullanılan Elektrik Kablolarında Korozyonun İncelenmesi Mücella CİHAN Yüksek Lisans Tezi TARIM MAKİNALARI

Detaylı

PARTİKÜL TAKVİYELİ DEMİR ESASLI FeCu-C MALZEMENİN AŞINMA VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ

PARTİKÜL TAKVİYELİ DEMİR ESASLI FeCu-C MALZEMENİN AŞINMA VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ PARTİKÜL TAKVİYELİ DEMİR ESASLI FeCu-C MALZEMENİN AŞINMA VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ Bekir Sadık ÜNLÜ 1 Enver ATİK 2 Cem ÇÖLLÜ 3 ÖZET Bu çalışmada, toz metalurjisi yöntemiyle üretilen demir esaslı malzemelerin

Detaylı

Özgür LAFCI. Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet SARI. Her hakkı saklıdır.

Özgür LAFCI. Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet SARI. Her hakkı saklıdır. YENİ TİP KATI-KATI FAZ DEĞİŞİM MADDELERİ OLARAK POLİ(STİREN-KO-ALLİLALKOL)-GRAFT-YAĞ ASİDİ KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ISIL ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Özgür LAFCI Yüksek

Detaylı

1. ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE

1. ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 1. ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE ve SERGİSİ KONGRE BİLDİRİLER KİTABI 2-4 MAYIS 2012 UŞAK UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 1.ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE ve SERGİSİ

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ŞARTLARDA DÖKÜLMÜŞ MODİFİYELİ Al-12Si ALAŞIMLARINDA YAPI VE ÖZELLİKLER Muhammet ULUDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Aralık-2011

Detaylı

TEKSTĠL MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI

TEKSTĠL MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI TEKSTĠL MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI 1X1 RĠB ÖRGÜ YAPISINDAKĠ KARBON VE CAM ELYAFINDAN ELDE EDĠLEN HĠBRĠT KOMPOZĠT YAPILARIN MEKANĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ BU TEZ BAP BĠRĠMĠ TARAFINDAN DESTEKLENMĠġTĠR.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ATMALI FİLTRELİ KATODİK VAKUM ARK DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÇİNKO NİTRÜR (Zn 3 N 2 ) ÜRETİMİ VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Bahar MERYEMOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ BUĞDAY SAMANININ FARKLI KATALİZÖRLER KULLANILARAK SULU FAZ REFORMLAMA YÖNTEMİ İLE GAZLAŞTIRILMASI KİMYA ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ BALIKESİR İLİ MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ 2011 1 Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2 İçindekiler TERİMLER SÖZLÜĞÜ...1 YÖNETİCİ ÖZETİ...3 1 GİRİŞ...5 1.1 DÜNYADA MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU...6 1.2

Detaylı

ÖZEL ÇELİKLER. Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur.

ÖZEL ÇELİKLER. Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur. ÖZEL ÇELİKLER Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur. Çelikler, farklı gereksinimleri karşılamak için gösterdikleri özellikleri nedeniyle gelişmiş malzeme olarak kabul

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi Fatih GEDİK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI TEKİRDAĞ - 2008

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi Fatih GEDİK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI TEKİRDAĞ - 2008 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELAZIĞ İLİ İÇİN ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ OLUŞTURULMASI Fehmi Fatih GEDİK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI DANIŞMAN: Yrd. Doç Dr. Füsun

Detaylı

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISI POMPASININ TASARIMI, İMALATI VE PERFORMANS DENEYLERİ Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ Mustafa Serhat EKİNCİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2007 ANKARA Mustafa

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SİSTEMİ TASARIMI Celal KARACA YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Anabilim

Detaylı

Extraction of Metals Metallurgy

Extraction of Metals Metallurgy Doç.Dr. Halil ARIK Kasım-2009 0 Extraction of Metals Metallurgy The compounds of various metals found in nature as ores are mixed with impurities like sand and rock. The various processes involved in the

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ

KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ BİTİRME PROJESİ Kerim Deniz KAYA

Detaylı

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması.

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması. 1 1. GİRİŞ ve AMAÇ 1.1. Tanım ve İşlemin Esasları Tel çekme, kalın kesitli olan bir telin çekme matrisi içinden geçirilerek kesitini küçültme işlemidir. Çekme yönteminde malzemeler matris olarak adlandırılan

Detaylı

SOMA TERMİK SANTRALİ UÇUCU KÜL VE POLİPROPİLEN ATIKLARININ YENİ BİR MALZEME ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

SOMA TERMİK SANTRALİ UÇUCU KÜL VE POLİPROPİLEN ATIKLARININ YENİ BİR MALZEME ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 23 : 9 : 2 : 163-169 SOMA

Detaylı