ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3017 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Bu manzaraya bakýn ve karar verin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3017 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Bu manzaraya bakýn ve karar verin"

Transkript

1 Turgay Avcý Ankara'nýn talimatý ile Talat'ý desteklemeye karar verdiðini gizlemedi. Mehmet Çakýcý bunu bildiði için mi Ankara'ya boþuna gitmedi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3017 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KIBRISLILARIN BUNAMA SORUNU MU VAR? l 2. sayfada Bu manzaraya bakýn ve karar verin Bu seçimde oluþan ittifaklar, KýbrýslýTürkler olarak neden bu hale düþtüðümüzün aynasý gibi... Turgay Avcý gibi ýrkçý bir milliyetçinin de bu 'çözümcü' sepetine gireceði hiç aklýmýza gelir miydi? Saðýmýzý anladýk da solumuza ne oluyor? Nüfustan, asimilasyondan, tükenmekten ve her türlü müdahaleden þikayetçi olanlar ne zamandan beri Ankara'nýn gösterdiði yolda yürüyor? Bir kazanda kaynamaz demeyin... Ne kazan bu kazan n Mehmet Ali Talat'ý desteklemeye karar verdiklerini açýklayan ÖRP Genel Baþkaný Turgay Avcý, Ankara ile 'istiþare' ettikten sonra bu kararý aldýklarýný gizlemedi... n Avcý: Anavatanla istiþare etmeyen, anavatandan görüþ almayan sadece kendi þahsi çýkarlarýný düþünenlerdir... n "Anavatan hükümeti, Milli Güvenlik Kurulu ve tüm kurumlarý tarafýndan benimsenmiþ olan çizgiden asla taviz vermedik" diyen Avcý, KKTC'yi yücelteceðine inandýklarý için Talat'ý desteklemeye karar verdiklerini söyledi... Yorum Afrika dan Mektup ta... Haber 13. sayfada... Kirlenmeyen yalnýz Yasemin'ler kaldý... KTÖS: Yasemin Hareketi ile örtüþüyoruz n Önümüzdeki seçimlerde solun tek adayý olan Zeki Beþiktepeli, dün KTÖS'ü ziyaret ederek destek istedi... n Herhangi bir parti veya adaya sendika olarak destek vermeyeceklerini söyleyen KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, "Yasemin Hareketi ile KTÖS'ün siyaseti örtüþüyor" dedi... n Beþiktepeli ise, Türkiye'nin Kýbrýslý Türkleri AB yolunda bir sinema bileti gibi kullandýðýný belirtti... l 3. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Bu bir referandumdur n 2. sayfada

2 MARKETTEN HIRSIZLIK Kilitkaya'da "Emirhan Market" isimli iþyerinden 40 telefon kontur kartý, 175 paket farklý marka sigara, 15 paket bisküvi, 59 Sterlin, 210 Euro ile 800 TL nakit para çalýndý. Polisten verilen bilgiye göre hýrsýzlýk Mart gecesi, saatleri arasýnda meydana geldi. UYUÞTURUCUDAN DOLAYI ÝKÝ KÝÞÝ TUTUKLANDI Polisin, isminin baþ harfleri K.K. olarak açýklanan 29 yaþýndaki bir erkeðin Girne'deki evinde yarým gram kokain ile üç gram faklý türden uyuþturucu bulduðu; bu nedenle, K.K. ile olayla baðlantýlý olduðu tespit edilen 27 yaþýndaki F.A.'yý tutukladýðý bildirildi. Polis basýn bülteninden alýnan bilgiye göre, polis K.K.'nin evinde önceki akþam saatleri arasýnda arama yaptý. Kokain ile diðer uyuþturucuya el koyan polisin soruþturmayý sürdürdüðü belirtildi. LEFKOÞA OKULAR YOLUNDA ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Lefkoþa alçak gerilim þebekesinde yapýlacak çalýþmalar nedeniyle, bugün Okular Yolunda, Atleks Sanverler Orta Okulu ve Polis Genel Müdürlüðü civarýnda elektrik enerjisinin kesik olacaðý duyuruldu. K.T. Elektrik Kurumu Lefkoþa Bölge Amirliði açýklamasýnda, kesintinin saat saatleri arasýnda gerçekleþtirileceði kaydedildi. ÇEKÝ EÞÝNÝN HESABINA YATIRDI, TUTUKLANDI Polisin, Gazimaðusa'da 35 yaþýndaki H.G. isimli bir erkeðin borç hesabýna yatýrýlmak üzere Fisun Arslan tarafýndan kendisine verilen 5 bin TL deðerindeki çeki kendi eþinin borç hesabýna yatýrarak hýrsýzlýk yapmasý gerekçesiyle tutukladýðý bildirildi. Polis Basýn Bülteninde "Emanetçi Tarafýndan Hýrsýzlýk" baþlýðýyla yer alan olayýn 10 Mart 'ta meydana geldiði belirtildi. Olayla ilgili polis soruþturmasýnýn devam ettiði kaydedildi. YAÐIÞ BEKLENÝYOR Meteoroloji Dairesi'nin tahminlerine göre bugün ve yarýn ülkede yaðýþ bekleniyor Mart tarihlerini kapsayan dönemde ülke, alçak basýnç sistemiyle ýlýk hava kütlesinin etkisi altýnda kalacak. Bu meteorolojik durum nedeniyle hava bugün açýk az bulutlu, zamanla parçalý bulutlu ve bir ara yer yer hafif yaðmurlu; Cuma günü parçalý bulutlu ve bir ara yer yer hafif yaðmurlu; Cumartesi günü parçalý, zamanla az bulutlu; Pazar günü ve ardýndan ise parçalý ve az bulutlu geçecek. En yüksek hava sýcaklýðý; iç kesimler ve sahillerde, derece dolaylarýnda seyredecek. Rüzgar, genellikle Güney ve Batý yönlerden orta kuvvette esecek. 27 YAÞINDAKÝ GENÇ EVÝNDE ÖLÜ BULUNDU Lefkoþa'da sakin 27 yaþýndaki Cengiz Sarý, dün saat sýralarýnda evinde ölü bulundu. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Sarý'nýn ölüm nedeni, bugün yapýlacak otopsi sonucunda belirlenecek. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin TDP, Mehmet Ali Talat'ý desteklemeye karar verdi. "Hayýrlý olsun" diyemeyiz. Çünkü, Türkiye Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi ile anlaþarak, "Kýbrýs'ýn kuzeyinin her kurumunda benim sözümdür geçen, hukuku benim hukukumdur, yani kuzey Kýbrýs benim iþgalim altýndadýr" deyerek Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin kararýný kabul etmiþtir. Bu hakçasýna bir karar mý? Bu toplum, Makarios ve yönetimine karþý kendi varlýðýný, kendi özgürlüðünü, devletteki haklarýný korumak ve esir düþmemek için yýllar yýlý direnmiþ bir toplumdur. Ýngilizlerin, Amerikalýlarýn, Özel Harp Dairesi'nin, toplumun "lider"leri ile çevirdikleri döndürekler, elinde silahý ile savaþan ve yüzlercesi þehit düþen direniþçilerin ayýbý deðildir. Direniþçiler dikkatlerini tek bir noktaya yoðunlaþtýrdýlardý... Karþý tarafýn silahlý saldýrýlarýndan toplumu en az zayiatla korumak... Ama bu insanlar, Makarios yönetimine karþý, Türkiye'ye esir düþmek için savaþmadýlar. Toplumun Türkiye ile arasýndaki uluslararasý sözleþme zaten buna izin vermez. Ýþte bu durum karþýsýnda, yani Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin "Sen Kýbrýs'ta iþgalcisin" diyen kararýný kabul eden Türkiye'ye toplumun, "Bir dakika" deme hakký vardýr. Kim deyecekti? Siyasal partiler... Baþka? Sendikalar, dernekler... Oysa ne oldu? Siyasal partiler, sendikalar, bizi esir aldýðýný söyleyen Türkiye'nin kurduðu "Mikþa" tuzaklarýna gidip "Ambelabulya" gibi yapýþtýlar. BU BÝR REFERANDUMDUR Bre efendiler! Dersiniz ki, "Biz Rumunan eþit olmak isteriz, ya da eþitiz." Biri çýkýp da bize neremiz eþittir söylesin? Onlar Yunanistan'ýn iþgali altýnda mý? Deðiller. 15 Temmuz 1974'te bir darbe ile kendilerini iþgal eden Yunanistan'a karþý savaþtýlar. Ve bedelini ödeyerek özgürlüklerini korudular. Ýþgal altýnda ve iþgali özgürlük sayan bir toplumla, Makarios'un torunlarýnýn kendilerini eþit kabul etmeleri mümkün mü? Türkiye götüre getire, imtihandan geçirdiði 3 kiþiyi aday gösterdi. Kim istersa kazansýn artýk... Ýster yazý gelsin ister tura, ister dik dursun... Kimi istersa iþgali altýndaki topraklara atayamaz mý? "Bula bula TDP'nin kararý mý battý sana" deyebilirsiniz. Bilinmeyen bir þey miydi ki? TKP'nin kendine özgü bir karakteri bir ruhu vardý. TDP birazýný toparladý TKP'lilerin. Buý hareketinden sonra ne olur bilemem... Ama þu kesindir: TKP'liler Talat'a oy vermeyecekler Anayasasý'na TKP'nin yönetiminin "evet" kararý almasýna raðmen TKP'lilerin çoðu nasýl ki "hayýr" dedi ise... Sonrasý da malum. %30.5 oydan nereye düþtü parti? Ama içim burkulmadý deyemem. Çünkü TDP diye ortada dolanan parti, TKP'nin mirasçýsýdýr. 1981'in TKP'sini unutmak mümkün mü? TKP'nin kendine özgü bir karakteri bir ruhu vardý. TDP birazýný toparladý TKP'lilerin. Buý hareketinden sonra ne olur bilemem... Ama þu kesindir: TKP'liler Talat'a oy vermeyecekler Anayasasý'na TKP'nin yönetiminin "evet" kararý almasýna raðmen TKP'lilerin çoðu nasýl ki "hayýr" dedi ise... Sonrasý da malum. %30.5 oydan nereye düþtü parti? Bu bir seçim deðil bir referandumdur. Çünkü Türkiye'nin istemediði seçilemez. Ýki taraf var. Ýþgale, esarete "hayýr" deyenlerle, "evet" deyenler. Ýþgale "hayýr" deyenler oylarýný Beþiktepeli'ye verirler ve isyanlarý oynarlar... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý KIBRISLILARIN BUNAMA SORUNU MU VAR? Mahkemede duruþma saatini beklerken büfeye uðradým. -Yap bir sandüviç, dedim. Kýrk yýllýk sandüviççi... Her türlü turþusu var... Ýþinin ehli... Elindeki gazeteyi býraktý... Ýþinin baþýna geçti. -Ne yapýyorsun görmeyeli, dedim. -Bulmaca çözüyorum, dedi... Maþallah, bulmaca meraký epeyi artmýþ toplumumuzda... Sekreter bulmaca çözüyor... Memur bulmaca çözüyor... Berberde sýra bekleyenler, elektrik faturasýný ödemek için kuyruða girenler bulmaca çözüyorlar... Tezgahtarlar ve büfeciler de bulmaca çözüyorlar... Anlaþýlan vakit bol... Ve can sýkýntýsýna da iyi gelir galiba... Dostum baþka türlü izah ediyor ancak. Bir avukat arkadaþý tavsiye etmiþ ona... -Fýrsat buldukça bulmaca çöz... Kolay kolay bunamazsýn böylelikle, demiþ... Bunamaya iyi gelirmiþ yani... Ýlaç gibi... Hiç düþünmemiþtim doðrusu... Hem Kýbrýslýlarýn bunama sorunu mu var? Bunamamak için Kýbrýs sorunu gibi bir sorun ihsan eylemiþ Tanrý bize... Düþün düþün çöz... Doðumdan ölüme kadar... Beyin hiç boþ kalmaz... Çalýþýr dinamo gibi... Baksanýza zaten... Her Kýbrýslýnýn beyni zehir zemberek bir dinamo... Motor gibi çalýþýr durmadan... Gazetedeki bulmaca ne ki bunun yanýnda... Çöz da gene çöz... Amerika'nýn vaziyetini çöz... Ýngiltere'nin, Yunanistan'ýn, Türkiye'nin vaziyetlerini çöz... Rum tarafýný, Türk tarafýný çöz... Ýki bölgeli, iki toplumlu federasyon ne? Konfederasyondan ne farký var? Onu çöz... Tek halk... Tek kimlik... Tek temsiliyet... Ve çapraz oy... Bunlarý çöz... Çöz babam çöz... Siyasilerin demeçlerinde satýralarýndaki derin manalarý çöz... Ölene dek kafa patlat Ayhan Hikmet'i ve Ahmet Gürkan'ý kim vurdu diye... Dragos'u kim bombaladý? Kim koydu camilere bombalarý... Banyodaki çocuklarý Rumlar mý öldürdü, Türkler mi öldürdü? Hala bulunamayan kayýplar nerde? Hangi kuyuda, hangi vadide? Makarios öldü mü, zehirlendi mi? Grivas'ýn anne ve babasýndan neden hiç söz edilmez... Çöz çözebilirsen hepsini... Gördüðünüz gibi daðarcýðýmýz yüklü... Bunama sorunumuz yok... Bakýn ben kafayý Hristofyas'a ve Baþpiskopos Hrisostomos'a taktým mesela þimdi... Çözmeye çalýþýyorum... Kuzeyde hangisi daha popüler? Hristofyas mý, yoksa papaz mý? Hangisinin sözü daha çok geçer Kýbrýslýtürk toplumunda? Neden mi taktým kafayý buna? Çok basit... Bazý gazetelerimizde gördüm bugün... Kocaman kocaman puntolarla... Hrisostomos'un gönlü Derviþ Eroðlu'ndan yanaymýþ... Onun için kullanmýþ oyunu... Bilirsiniz... Þeytanýn bacaðýný kýrarak 37 yýl sonra ilk kez geçmiþ iþgal bölgesine... Gezmiþ... Görmüþ... Sade kahve içmiþ... Üstelik Türkçe istemiþ kahvesini... Kýbrýslýrum meslektaþlarýmýz bizim farkedemediðimiz ince bir nüansý farketmiþler bu ziyarette. "Eroðlu'na oy verdi" diye yazmýþlar. Talat yanlýsý gazetelerimiz de alýp hemen baþ köþeye oturtmuþlar bunu. Millet görsün diye... Rum kilisesinin Eroðlu'ndan yana olduðunu anlasýn... Anlasýn da öyle davransýn... Oysa benim aklým baþka bir þeye takýlmýþtý. Papazýn söylediklerine... Ne demiþti: -Lefkoþa'dan Karpaz'a kadar büyük bir kalkýnma var! Var tabii! Papaz efendi gördüðü her yeni binayý kalkýnma zannederse neden olmasýn ki?

3 AFRÝKA dan mektup... ÝZCAN, ÇAKICI VE AVCI AYNI SEPETTE Çözümcü ve barýþçý olanlar Mehmet Ali Talat'ýn yanýnda toplanýyormuþ... Öyle diyorlar... Kimler toplanmýþ þimdiye kadar? Ýzzet Ýzcan... Mehmet Çakýcý... Ve Turgay Avcý.. Hiç aklýnýza gelir miydi böyle bir ittifak?.. Çakýcý ve Ýzcan da çözümcü... Turgay Avcý da... Burada sokakta rasgele birini durdurup sorsanýz... "En þahinimiz, en anavatancýmýz kimdir?" diye... Ne derler? "Turgay Avcý" demezler mi? E, peki þimdi nasýl olmuþ da Çakýcý ve Ýzcan ile ayný sepette? * Düþünün bakalým... Turgay Avcý gibi bir anavatan yalakasý gördünüz mü siz hiç bu siyaset sahnesinde? Hatýrlayýn... Nasýl kurulmuþ bu öpücük partisi... Ve nasýl girmiþ hükümete... Siz öyle bir oyun gördünüz mü hiç? Ama þimdi çözümcü! Çakýcý ve Ýzcan'la kolkola... TDP'liler ve BKP'liler kör mü? Politika sahnemizin en büyük zübüðü ile nasýl girerler ayný sepete? Anladýk, Talat çözümcüymüþ... Peki, Avcý'nýn da çözümcü ve barýþçý olduðunu nasýl izah edecekler bize? Çakýcý "omuz vermiþ" çözüme ve barýþa... Bir omuz da Avcý mý vermiþ yani þimdi? * Þu þimdi sizin ayný saflarý paylaþtýðýnýz Turgay Avcý'nýn yalakalýðý yüzünden iki yýldýr mahkemeye gidip geliyoruz biz... Bir yalakalýk da generale yapacak diye þikayetçi olmuþ bizden bakan iken... Ve ceza davasý açmýþlar hakkýmýzda... Yaþar Büyükanýt davasý... Güya küçük düþürmüþüz ve hakaret etmiþiz generale... Ve iþte þimdi siz bu Avcý ile ayný sepettesiniz... Siz de çözümcü... O da çözümcü! Vay be! * Herkesi kör, saðýr ve aptal mý sanýrsýnýz siz? Size inanacak, sizin peþinizden koþacak körü körüne ve Turgay Avcý ile ayný saflarda çözüm ve barýþ þarkýsý söyleyecek ha... Ey TDP'li... Ey BKP'li kardeþler... Farkýnda mýsýnýz vaziyetin? Bir yanda Yasemin'ler, bir yanda da bu zübükler dururken, ne yaptýðýný bilmeyen parti liderlerinizin sizi nasýl onursuz bir davranýþa ittiklerinin farkýnda mýsýnýz? Diklenin... Ve hesap sorun onlara... Güdülecek bir sürü olmadýðýnýzý ispat edin... Siz "Bu memleket bizim" derseniz, sorun bakalým, Turgay Avcý da ayný fikirde olduðu için mi katýlmýþ bu kervana? * Her küçük fýrsatta Ruma "haddini bildiren" þahinler þahini Turgay Avcý hangi saftaysa, sizin karþý safta olmanýz gerekmez miydi? Karþý saf Eroðlu deðil... Yaseminlerdir... Ama deyin ki zafer kazandýnýz... "Çözümcü" adayýnýz kazandý! Avcý'nýn ve sizin oylarýnýzla... Ne yapacaksýnýz? CTP balkonunda Avcý ile birlikte mi kutlayacaksýnýz zaferinizi? Ya sonra çocuklarýnýzýn yüzüne nasýl bakacaksýnýz? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Yasemin Hareketi KTÖS'ü ziyaret etti n Beþiktepeli: Kýbrýslýtürkler Türkiye'nin Avrupa yolunda elinde tuttuðu sinema biletidir... n Elcil: Yasemin Hareketi ile KTÖS'ün ortaya koyduðu siyaset örtüþüyor... Yasemin Hareketi'nin Baðýmsýz Cumhurbaþkaný (toplum lideri-görüþmeci) Adayý Zeki Beþiktepeli beraberinde bir ekiple KTÖS'ü ziyaret etti. Ziyarette KTÖS Genel Baþkaný Varoðlu ile Genel Sekreter Elcil hazýr bulundular. Beþiktepeli KTÖS ziyaretini önemsediðini belirterek neden aday olduðunu KTÖS yöneticilerine þöyle açýkladý: "Yasemin Hareketi olarak Kýbrýslýtürklerin kendi iradeleri ile kendi kendilerini yönetmek, Kýbrýslýlýða ve Kýbrýs'a sahip çýkmak, bulunduðumuz ateþkes ve savaþ halinden süratli bir þekilde çözüme ulaþmak, dýþýnda kaldýðýmýz uluslararasý hukuk içinde yer almak, Kýbrýslýtürklere Ankara hükümetlerinden icazet almayan bir aday alternatifi yaratmak adýna, dünyanýn kabul ettiði þekliyle Kýbrýstürk toplumu liderliði seçimine katýlmaya karar verdik." Gerçekleþtirilen ziyarette, Yasemin Hareketi ile KTÖS'ün ortaya koyduklarý siyaset ve görüþlerin örtüþtüðü dile getirilerek, karþýlýklý fikir alýþveriþinde bulunuldu. Zeki Beþiktepeli ziyaret sýrasýnda Kýbrýs'ýn kuzeyindeki nüfus sorununa deðinerek, nüfusun bir milyonun üzerine çýktýðýný belirtti ve önlenmemesi durumunda bunun süratle artacaðýný söyleyerek bütün sistemin çöktüðünü ve bunun daha da kötüye gideceðini söyledi. Beþiktepeli çalýþan nüfusun 80 bin civarýnda olduðunu ve adanýn Kuzeyinde yaþayan nüfusla orantýlandýðýnda her çalýþanýn 15 kiþi beslemek durumunda kaldýðýna vurgu yaptý. Böyle bir yapý içinde eðitim ve saðlýk sorunlarýnýn aþýlamaz duruma gelmesi, alt yapýnýn yetersiz kalmasý, trafik kazalarýnýn artmasý, su ve doðal kaynaklarýn tükenmesi, elektirik üretiminin yetmemesi, gibi maddesel kayýplarýn yanýnda Kýbrýslýtürk toplumunun kendi adasýnda 10 kat azýnlýða düþürülerek, kültürünün, yaþam felsefesinin, karakterinin hýzla deðiþime uðrayarak yok edilmesine ramak kaldýðýný belirtti. Kýbrýs sorunu ile ilgili endiþelerini de dile getiren Beþiktepeli, Türkiye Cumhuriyetinin Kýbrýs'ýn Kuzeyi ile Kýbrýslýtürkleri Avrupa Birliði'ne girene kadar elinde sinema bileti gibi tuttuðunu belirtti. KTÖS Genel Sekreter Elcil ise Yasemin Hareketi'ni KTÖS'te görmekten onur duyduklarýný ifade ederek, Yasemin Hareketi ile KTÖS'ün ortaya koyduðu siyasetin örtüþtüðünü belirtti. Elcil, Beþiktepeli'nin bu politikalarý zaten heryerde açýkyüreklilikle ortaya koyduðunu ifade ederek toplum için alternatif aday olduðunua dikkat çekti. Elcil herhangi bir parti veya adaya, sendika olarak destek vermeyeceklerini belirttiði konuþmasýnda seçimin sonunda Beþiktepeli'nin alacaðý oy sayýsýndan daha önemli olanýn dünya komuoyuna verilecek mesaj olduðuna vurgu yaparak baþarýlar diledi. ex istence Elvan Levent YOL, PLAJ VE TERS GÝDEN DÜÞÜNCELER... En çok yolda arabayla giderken farkýna varýyordum burada birþeylerin sürekli ters gittiðinin. Herþeye fazlasýyla dikkat etmek gerekiyordu çünkü araba sürerken... Yollardaki çukurlara, elektriklerin kesik olmasýndan ötürü çalýþmayan trafik ýþýklarýna... Yolun ortasýnda yatan ölü hayvanlara, arabasýnýn camýndan çöp fýrlatan vatandaþlara... Uyarý levhalarý rüzgardan devrilmiþ tamir edilmekte olan yollara... Yolun ortasýnda terkedilmiþ gibi park edilen arabalara... Görmek istemediðim ne kadar þey varsa, gözüme batýyordu araba sürerken. Girne'yi geçip Alsancak'a girerken karþýnýza çýkan, yolun üstündeki demir kemerde, bülten þeklinde elektronik yazýlar geçiyordu örneðin kesintisiz bir þekilde. Bayram kutlamalarý, konser ve etkinlik duyurularý, 'son durak eviniz olsun' türünde, uyarýlar... Oradan ne zaman geçsem, tamamen kontrolsüz bir refleks gibi, bu elektronik yazýlarý mutlaka okuyordum. Ve 'stüdyo' gibi basit bir kelimenin, 'sütüdyo' þeklinde yazýldýðýný gördüðümde, feci halde moralim bozuluyordu. Yolda gidiyordum ve birþeyler ters gittiðini düþünüyordum. Çevre kirliliði, düzensizlik, yetkili makamlarýn ve vatandaþlarýn umursamazlýðý, herþeyi üstünkörü yapma, geçiþtirme zihniyeti, cehalet... Þimdi bu herþeyin ters gittiði yollardan, þenlikli seçim konvoylarýnýn geçeceðini, meydanlarýn nutuklar ve vaatlerle inleyeceðini düþündükçe, oldukça yersiz bir baþaðrýsý geliyordu aklýma. Ýlkbaharda güneþli bir Pazar günü dolaþmaya gittiðimiz deniz kenarýndan, baþýmýza bir dert gelmeden nasýl kaçtýðýmýzý hatýrlarken hatta, garip bir þekilde ürperdiðimi hissediyordum. Dünyanýn hiçbir yerinde bu kadar pis bir deniz kenarý görmemiþtim gerçekten. Girne'deki tek halk plajý, biricik Kervansaray... Görebileceðiniz en güzel günbatýmlarýndan bir dururken karþýnýzda, düþünebildiðiniz tek þeyin, kumlarda atýlý duran þýrýnga veya kýrýk çam parçalarýna basmamak olmasý, gerçekten de iç karartýcýydý. Aklýnýza gelebilecek her türlü pislik vardý bu plajda. Yýðýn halinde duran boþ su bidonlarýndan, naylon poþetlere, cam þiþelere, yemek artýklarýna, kumaþ bezlerine ve ucu iðneli þýrýngalara kadar... Orasý bir halk plajý olamazdý, olsa olsa bir tehlike ve mikrop yuvasý olabilirdi ancak... Sadece pislik deðil, çatlamýþ ve her an ikiye ayrýlacakmýþ gibi duran, sözde geçit görevi görmesi gereken beton yapýlar, hiçbir akla sýðamayacak bir manzara oluþturuyorlardý. Ayný Lefkoþa'nýn dar sokaklarý gibi, Kervansaray da kaderine terkedilmiþ bir deniz kenarýydý. Bu kadar güzel bir sahilin, hangi idari mantýkla böylesi bir 'bataklýða' dönüþebileceðini idrak edebilmek için, gerçekten de sýký bir þekilde kafa patlatmak gerekirdi herhalde. Sahilin ucunda pisliðe karþýn, havlularýný serip güneþlenen üç turistin de ayný þeyi düþündüklerinden kuþku duymuyordum. Etraflarýna bakýyor ve biz Kýbrýslýlarýn ne kadar da aptal ve iþe yaramaz oldukalarýna hayret ediyorlardý. Yakýnda deniz sezonu açýlacak ve biletçi hemen yerini alýp, bu pislik içindeki plaja gelen her zavallý vatandaþtan, ücret talep edecekti... Hem halk plajý, hem paralý, üstelik de pis... Welcome to TRNC, deðil mi? Kanla alýnan bu topraklar sadece pazarlýk masasýnda mý paha biçilmez oluyorlardý acaba? Yoksa bu topraklarýn her metrekaresine bayrak dikmenin, pisliðin üstünü örteceðini mi düþünüyorlardý? Yukarýdaki restaurantta vatandaþlar, soðuk biralarýný yudumluyorlar ve denize bakýyorlardý. Bakýlabilecek tek þey, güneþin altýnda parlayan denizdi zaten. Denizi herkes seviyordu... Ya bu topraklarý?

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Bizi bizden sorun ey tarih yazýcýlarý Biz biliriz en iyi bizim bize ettiðini Ýþte böyle yaþadýk yýllarca bu acýlarý Yine biz mi çekeceðiz Ankara'nýn tetiðini? Kalay FERDÝ BEYE "AÐAM", DERVÝÞ BEYE "PAÞAM" Onur diye bir þey kaldý mý ülkemizde? Ýnsanlarýn kendi kendilerine saygýlarý kaldý mý? Þeref nedir, haysiyet nedir? Bu sözcüklere yer var mý siyaset dünyasýnda? Evet, yeri geliyor itibar sözcüðünü kullanýyorlar ama ne yazýk ki, itibar da tersine dönmüþ gibidir adeta. Çünkü, günümüzde onursuz iþler yapan pek çok insanýn itibar sahibi olabildiðini görüyoruz. Hükümete hangi parti gelirse, onun borusunu öttürenlerden geçilmiyor memleket. Baþbakan olduðu dönemlerde Ferdi beye "Aðam" diyenler, bir bakýyoruz þimdi de Derviþ beye "Paþam" diyebiliyorlar. Ýtibar da görüyorlar. Kalaycý Ali OSMAN Periyodik MESARYA OVASI VE ÇÝFTE STANDART Gazetelere göre, Birleþmiþ Milletler, AB, ABD ve Rusya, Ýsrail'in Doðu Kudüs'te yapma kararý aldýðý 1600 yeni konut projesinin derhal durdurulmasýný istemiþ. Geçenlerde Maðusa bölgesine gittim Uzun zamandýr Lefkoþa dýþýna pek çýkamamýþtým. Geçmiþte Mesarya'ya Kýbrýs'ýn tahýl ambarý derlerdi. Annan Planý "garagözlüðü" devam etseydi buralarda da boþ alan kalmayacaktý Adanýn kuzeyi genelde betonlaþtý... Mesarya daha az bozulmasýna raðmen o da payýný aldý... Çifte minareli camiler de unutulmadý tabii ki 74 savaþý olmasaydý baþkalarýna ait topraklarý alýp rant elde edebilirler miydi? "Allah Rumlarý yanýlttý, Türklere de güç verdi" Bu ganimeti veren Allah'a dua edilmez de ne yapýlýr? BM tarafýndan hazýrlanan Annan Planý, 1974 yýlýndan beri gaspedilen mallarla ilgili, býrakýn adaletin saðlanmasýný, konuyu daha da içinden çýkýlmaz hale getirdi. Yaptýklarý planla çalýntýlarýn üzerine inþa edilecek mülklerin deðeri eðer araziden daha pahalýysa toprak da mülk sahibinin olacak, dediler Ve iþte adanýn kuzeyinin betonlaþmasýna en büyük etken de bu oldu Aç gözlü müteahhit ne yeþil alan düþündü, ne dere yataðý, boþ bulduðu yere beton yýðýnýný dikti Mesarya en az etkilenen bölge görüntüsü içinde Belki de diðer yerleþim birimlerine nazaran geniþ bir alana yayýlmýþ olmasýndan kaynaklanmaktadýr bu yanýltýcý görüntü Kimbilir Bu dörtlü, yani ABD, Rusya, BM ve AB, Ýsrail'in Filistinlilere ait evlerin yýkýlmasýna ve tahliye edilmesine de derhal son verilmesini istemiþ Orda baþka hukuk, Kýbrýs'ta baþka hukuk Sömürgenin hukukudur bu Elinde gücü olan, dünyanýn adalet terazisini de kontrol altýnda tutar. Ýngiltere Baþbakaný Gordon Brown geçenlerde garantörlükle alakalý bir açýklama yaptý Bu açýklama aslýnda taksime yönelik bir açýklamaydý bana göre "Biz garantörlükten çekilebiliriz Ancak Türkiye kuzeyin garantörü olarak kalabilir " Hiçbir garantör adanýn yarýsý veya ada üzerinde yaþayan etnik topluluklarýn garantörü deðildirler Garantörlük antlaþmasýna da ters bir durumdur bu Filistinlilere ait bölgeye konut inþa edilmesine karþý çýkanlar, Kýbrýs'ta bunu görmezlikten geliyorlar Çýkarlar önemli Strateji iþi Eskiden Denktaþ'tý mesela bu topraklarda güvendikleri lider Daha sonra onu aþaðýya alýp Talat'ý yücelttiler! O da gidici gibi... Perdede Eroðlu'nun silüeti var Kýbrýs'ta Annan Planý'yla yaðmalamaya onay verenler, Kudüs'tekine karþý çýkýyorlar! Mesarya ovasýndaki durumu gördüðümde aklýma bunlar geldi iþte AÖA öðrencileri eylem yaptý n AÖA öðrencileri, Milli Eðitim Ve Spor Bakaný Kemal Dürüst'ün özel YDÜ'nün okul öncesi öðretmenliði lisans programý açma baþvurusuna onay verdiði gerekçesiyle eylem yaptý... Atatürk Öðretmen Akademisi (AÖA) öðrencileri, Milli Eðitim ve Spor Bakaný Kemal Dürüst'ün Yakýn Doðu Üniversitesi'nin Okul Öncesi Öðretmenliði Lisans Programý açma baþvurusuna onay verdiði gerekçesiyle eylem yaptý. Öðrenciler, eðitimin temel bir hak olduðunu ve "satýlamayacaðýný" belirterek, bu yönde yapýlacak giriþimlerin karþýsýnda olacaklarýný ve bu giriþimin geri çekilmemesi halinde her türlü eylemi en sert þekilde yapacaklarýný açýkladý. AÖA önünde toplanan Öðrenci Konseyi üyesi öðrencilere, Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) ve Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS) destek verdi. Öðrenciler adýna, kendilerine destek olan sendikalara teþekkür ederek diðer örgütleri de destek vermeye çaðýran Derya Hançerlioðlu'nun ardýndan, Öðrenci Konseyi Baþkaný Hazal Eren ve KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil birer konuþma yaptý. EREN Öðrenci Konseyi Baþkaný Hazal Eren, 2 Þubat'ta Milli Eðitim ve Spor Bakaný Kemal Dürüst'ün Yakýn Doðu Üniversitesi'nin Okul Öncesi Öðretmenliði Lisans Programý açma baþvurusuna onay verdiðini içeren yazýyý imzaladýðýný, AÖA öðrencileri olarak, okullarýný kapatmaya kadar götüreceðini ileri sürdükleri bu ön izne tepki koymak için toplandýklarýný söyledi. Eðitim bakanýnýn attýðý bu imzayla, devletin tek öðretmen yetiþtiren kurumu olan AÖA'ya "son ve en derin darbeyi de vurmaya hazýrlandýðýný" savunan Eren, "Eðitimde fýrsat eþitliði adý altýnda yapýlan seçim politikasý ve oy kaygýsý güden bu zihniyetle, kapalý kapýlar ardýnda, halktan saklanarak atýlan imzalarla týpký daha önce Hemþirelik Yüksek Okulu'na yapýldýðý gibi AÖA'nýn da kapýlmasýnýn hedeflendiði açýkça görülmektedir" dedi Eren, AÖA'nýn 1937'den beri devletin, eðitimin amaçlarýna uygun bir biçimde vermiþ olduðu planlý öðretmen yetiþtirme programýný yýllardýr devam ettirdiðini belirterek, "sermayeye hoþ görünme adýna atýlan bu imzanýn", toplumun bu deðerini yitirmesine sebep olacaðýný savundu. ELCÝL KTÖS Genel Sekreteri þenel Elcil ise, eðitimin hak olduðunu ve parayla alýnýp satýlamayacaðýný belirterek, öðretmen yetiþtirmeyle ilgili dünyaya örnek olabilecek bir sistemin, "çýkar kaygýsýyla yok edilmek istendiðini" savundu. Geçmiþte buna benzer bir giriþimin yapýldýðýný ve sorunun çözüldüðünü kaydeden Elcil, "bu sorunu yeniden yaratarak AÖA'yý kapatma noktasýna getirenin UBP hükümeti ve Kemal Dürüst olduðunu" savundu. Atýlan adýmýn sosyal devlet anlayýþýný ortadan kaldýracak bir giriþim olduðunu söyleyen Elcil, bu adýmýn, "eðitimi parayla alýnýr satýlýr hale getiren, parayla öðretmen yetiþtiren uygulamanýn" önünü açtýðýný belirtti. Elcil, Eðitim Bakaný Dürüst'ün eðitimde kaliteden bahsetmesinin çok anlamsýz olduðunu ileri sürerek, bir an önce bakanlýk görevinden istifa etmesini istedi. AÖA gibi bir kurumun kapanmasýna sebep olacak kararlar alan bir hükümetin var olmayacaðýný ileri süren Elcil, "Bir an önce bu koltuklarý terk etsinler yoksa biz onlarý oradan götüreceðiz" dedi. Kýbrýs Türkü'nün adadaki varlýðýnýn, geleceðinin önemli bir köþe taþý olan AÖA'nýn kapatýlmasýna ve bu doðrultuda yapýlacak giriþimlere kesinlikle izin vermeyeceklerini ifade eden Þener Elcil, Bakan Dürüst'le Pazartesi günü konuyu görüþtüðünü, ancak öyle bir onay vermediðiyle ilgili açýklamalar dinlemesine raðmen ellerinde Kemal Dürüst'ün imzasýyla bir belge bulunduðunu kaydetti. Elcil, "Bu da hükümetin imzasýna bile sahip çýkmayan bir anlayýþa sahip olduðunu göstermektedir" iddiasýnda bulundu. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent BÝZÝ BÝZDEN SORUNUZ Bir zamanlar Lefkoþa'nýn serin yaz gecelerinde... Yazlýk sinemalarýn önünde... Ve millet bahçesi dediðimiz çocuk bahçesinde... Üzerine ýslak peþkir ya da mendil serilmiþ tepsiler içinde hurma yapraklarýna dizilmiþ tomurcuk tomurcuk yaseminler satardý yoksul çocuklar... Biz yeni niþanlýydýk... Yasemin, göðsümüzün sol yanýnda kuþlar gibi çýrpýnan yüreðimizin ve tadýna doyum olmaz bir heyecanla filizlenip yeþeren sevdamýzýn çiçeðiydi. Kapý önlerinin kovalarla sulandýðý akþam serinliðinde, ne zaman bir yürüyüþe çýksaydýk Þahin, Halk ve Taksim sinemalarý önünde mutlaka bir dizi yasemin alýp çocuklardan, niþanlýmýzýn göðsüne iliþtirirdik. Ne heyecandý o heyecan... O bir dizi yaseminin kokusu yok muydu, ateþe verirdi yüreðimizi, sonra da lâcivert gökyüzündeki yýldýzlarý sarardý. O zamanlar sevdamýzýn çiçeðinin bir gün kavgamýzýn da çiçeði olacaðýný düþünmemiþtik. Sonra o gün geldi... Ve "Mevsimi geldi artýk... Yasemini boynuna geçir de düþ yollara" diye þarkýlar yaktýk... Yýllardýr gaspedilen siyasi irademizin... Gittikçe biraz daha erozyona uðratýlan kimliðimizin ve yitip giden kültürel deðerlerimizin simgesi oldu yasemin. Baþta siyasi irademiz olmak üzere, elimizden alýnan, yok edilmek istenen her þeyin adýný yasemin koyduk. Yürek vuruþlarýmýz "yaseminlerimi geri istiyorum" baþkaldýrýsýna dönüþtü. Ve yaseminlerimizi geri almadýkça, aydýnlýk ve güvenli bir geleceðe yürüyemeyeceðimizi anladýk. Anladýk diyorum da "Anladýk mý acaba?" diye sormaktan da kendimi alamýyorum. Toplum olarak bir seçim sathýna daha girdik. Kendimize yeni bir toplum lideri seçeceðiz. Seçeceðiz diyorum ya, bunu da hangi irade ile yapacaðýz o da ayrý bir soru iþareti. Kimileri buna cumhurbaþkanlýðý seçimi dese de, bu sadece Türkiye'nin bir alt yönetimi olan KKTC makamlarýnýn isimlendirmesi. Uluslararasý camia bunu lider seçimi olarak adlandýrýyor. Bu seçime katýlacak 7 aday arasýnda, "yaseminlerimi, yani siyasi irademi geri almak istiyorum... Sesimiz dünyaya Çankaya'dan deðil, Dikilitaþ'tan duyurulmalý" diyen tek bir aday var. Yasemin Hareketi'nin desteðindeki Zeki Beþiktepeli... Geriye kalanlarýn hepsi de Ankara'nýn mühürü için, Ankara'nýn otur arap kalk arabý olmak için yarýþýyor! Bunu sadece ben söylemiyorum. Kendileri de açýkça ifade ediyorlar zaten. Barýþ ve çözüm yanlýsý olduklarýný söyleyen... Bugüne kadar "Bu memleket bizim biz yöneteceðiz" diyen parti ve örgütlerin bu seçimdeki tavrýný bir kez daha gözler önüne sermekte yarar var. Ne yazýk ki bu tavýr, Kýbrýslýtürklerin geleceði için hiçbir umut vermiyor. CTP, TDP, BKP, KTOEÖS, KTÖS ve KTAMS, "Sesimiz dünyaya Çankaya'dan duyurulmalý" diyen... Ankara'nýn mühürü için deðil Kýbrýslýtürklerin mühürü için bu yarýþa katýlan Zeki Beþiktepeli'yi desteklememe kararý aldýlar! Kimi destekleyeceklermiþ? "Türkiye bana otur derse oturur, kalk derse kalkarým" diyen adayý! Takýndýklarý bu tavýrdan sonra, bu parti ve örgütlerin, bundan böyle buradaki hiçbir uygulamadan þikâyetçi olmaya haklarý olabilecek mi? Örneðin KTOEÖS, Türkiye'den öðretmen getirilmesini kýnamýþ! Ayný KTOEÖS, seçimde Kýbrýslýtürklerin adayýný deðil, Ankara'nýn adayýný destekleme kararý aldý! Ne yaman bir çeliþki deðil mi? TDP de öyle... Bir zamanlar Akýncý, "General çizmeyi aþtý" dediði için Türkiye tarafýndan aforoz edilmiþti. Þimdi Akýncý'sýz TDP, Kýbrýslýtürklerin adayýný deðil, çizmeyi aþan generalin adayýný desteklediðini duyuruyor! Tarihimizi yazacak olanlar, kimseden deðil, bizi bizden sormalý!

5 25 Mart 2010 Perþembe Þaziye nin Görüþü: Yorumlarýn "geliþmelerin ýþýðýnda" yapýldýðýna inanmayýn. Herkes kendi kafasýna göre takýlýyor. * Cumhurbaþkaný MA Talat, futbol maçlarýna gitmeye baþlamýþ. - Lütfen söyleyin de boþuna zaman harcamasýn. Gol atmayý öðrenmek için tribünde oturmak yetmez. * Hava sýcaklýðý artýnca millet pikniðe koþmuþ. - Hiç ilgisi yok. Bu millet yemeye alýþtý Bahaneye gerek yok artýk. * BM ortak açýklama metni üstünde çalýþýyormuþ. - Bu saatten sonra kimseye artýsý yok Olan oldu, torba doldu. * Ertuðruloðlu; sessiz çoðunluðun sesi olmaya çalýþýyormuþ. - Haaa, þimdi anlaþýldý neden fýsýltýyla konuþtuðu. * Baþbakan Eroðlu botoks yaptýrmýþ. - Sanmam Botoks yaptýrsa saçlarýný da boyardý! Ama kim bilebilir. Bir de bakarsýnýz bu akþam boyar! Ve TDP Talat'ý destekleme kararý aldý. Çakýcý, uzun tartýþmalardan sonra karar verebildiklerini söyledi. Halbuki bu kadar uzun tartýþacak ne vardý. Yazý tura atsalardý, inanýn bu davranýþ vatandaþa daha samimi gelecekti. Talat ile Çakýcý bir de protokol imzalamýþ arasýnda çözüm olacaðýný yazmýþlar protokole. Ya olmazsa? Olmazsa olmaz 'de olur.. O da olmadý 'te olur. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI GENLERÝMÝZDE EKSÝKLÝK VAR: ESTETÝKTEN YOKSUNUZ Bu bir apartman Bu apartmanýn önünde gördüðünüz o tahta parmaklýk, bir kümes ya da aðýl deðil. O bir paravan! Evet paravan. Arkasýnda aðaç var! Her taraf beton ya, çevreye biraz yeþil katmak için apartmanýn önüne bir "fitne" ektiler. Ekmek yetmez tabii. Korumak ve bakým da gerekiyor. Büyük gösteriler ve çok anlamlý nutuklarla düzenlenen etkinliklerde ekilen binlerce fidan, iþte bu nedenle yok olup gidiyor, seneye ayný çukura, bir baþka fidan ekiliyor. Bu iþlere (sosyal etkinliklere yani) meraklý bir arkadaþýmýn gururla anlattýðýna göre, ayný çukura 4. fidanýný ekmiþ bu yýl. "Seneye 5'inciyi de ekerim " diyor. Bu kafa ile hiç kuþkum yok eker. Korumak gerçekten önemli. Bu sevgili vatandaþýmýz da, ektiði 54 cm boyundaki fitneyi korumak için kendince böyle bir önlem almýþ iþte. Biraz abartmýþ ve aþýrýya kaçmýþ deðil mi? Biz böyleyiz ama Vur deyince öldürüyoruz! Ruhumuzda, ya da genlerimizde var herhalde bu "Bu" deyince durdum. "Bu" ne? Cümlenin sonuna koyacak uygun kelimeyi bulamadým Bu pasaklýlýk Bu kabalýk Bu görgüsüzlük Bu zevksizlik Ne? Uygun kelimeyi seçemedim Kýsacasý "estetikten yoksun bir toplumuz" diyeyim, gerisini siz anlarsýnýz. Nasýl olsa 40 derviþiz, birbirimizi bilmiþiz ve birbirimizi göre göre bu çirkinlikleri yaratýyoruz. Gitse, 10 liraya 1 metre kümes teli alsa bu iþ tamam. Ama kim gidecek de uðraþacak? Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Sayýn Çevre Dairesi yetkililerinin bugün neler yapacaklarýný merak etmiyor musunuz? 5 ELEKTRÝK MÜTEAHHÝTLERÝ KAÞÝF'Ý ZÝYARET ETTÝ Kýbrýs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliði'nden (KTEMB) Ergün Emiroðullarý baþkanlýðýnda bir heyet Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif'e nezaket ziyaretinde bulundu. Birlikten yapýlan açýklamaya göre Emiroðullarý ziyarette yaptýðý konuþmada yürürlükte olan Birlik Yasasý'nýn, elektrik sektöründe standartlarýn yükseltilerek kalitenin artýrýlmasý ve meslektaþlar arasýndaki iliþkilerin geliþtirilerek sektörün disiplin altýna alýnmasý yanýnda topluma da hizmet ettiðini anlattý. MEHMET VAHÝP'ÝN ADI, HAMÝTKÖY'DE BÝR SOKAÐA VERÝLDÝ Geçtiðimiz yýl vefat eden Belediye Meclis Üyesi, Mimar Mehmet Vahip'in adý, Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) tarafýndan Hamitköy'de bir sokaða verildi. Belediyeden yapýlan açýklamaya göre "Hamitköy Yolu" olarak bilinen yolun adý dün düzenlenen törenle "Mimar Mehmet Vahip Sokaðý" olarak deðiþtirildi. Törene LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý, Asbaþkaný Celal Cin, bazý belediye meclis üyeleri ile Mehmet Vahip'in ailesi ve sevenleri katýldý. DÜRÜST: AÖA'NIN KAPATILMASI SÖZ KONUSU BÝLE DEÐÝL Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst, Atatürk Öðretmen Akademisi'nde (AÖA) öðrenim gören öðrencilerin dün yaptýðý eyleme gerek olmadýðýný, çünkü AÖA öðrencilerinin iþ garantisi baþta olmak üzere tüm haklarýnýn korunduðunu ve iddia edildiði gibi kesinlikle kapatýlmayacaðýný kaydetti. Dürüst, AÖA'nýn daha da ileriye gitmesi ve YÖK tarafýndan da kabul görmesi için çalýþmalar yaptýklarýný belirterek, sendikalarýn yönlendirmesi ve sendikalara bile üye olmayan öðrencilerin bu tür eylemler yapmasýný üzüntüyle karþýladýklarýný söyledi. YÖK ve YÖDAK tarafýndan tanýnan YDÜ Okul Öncesi Eðitim Bölümü'ne sadece "açma ön izni" verdiklerini ifade eden Dürüst, YDÜ'de okuyanlarýn AÖA'daki gibi iþ garantisi olmadýðýný vurguladý. ÝKÝNCÝ BAHAR YAÞAM KULÜBÜ ÜYELERÝNE YEMEK Gazimaðusa Belediyesi, Ýkinci Bahar Yaþam Kulübü üyelerine yönelik olarak yemekli eðlence düzenledi. Belediye açýklamasýna göre, etkinliðin ilkine yaklaþýk 400 üye katýldý. Geziye katýlacak toplam üye sayýsýnýn 800 civarýnda olmasý nedeniyle, iki gün þeklinde organize edilen etkinliðin ikincisi bugün yapýlacak. Etkinlikte Gazimaðusa Belediyesi Halk Danslarý ekibi de gösteriler sundu. KÖPRÜ GÖLETÝ ÝLAÇLANIYOR Saðlýk Bakanlýðý, Köprü Göleti'nde bilimsel esaslara uygun ilaçlama yapýlmaya baþlandýðýný açýkladý. Saðlýk Bakanlýðý Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, ilaçlama, sel felaketi sonrasýnda bazý bölgelerdeki kanalizasyon sularýnýn sel sularýna karýþarak Köprü Göleti'ne akmasý sonucunda oluþan kirlilikten dolayý yapýldý. Açýklamada, "Oldukça büyük bir alana toplanan bu sularda, Bakanlýkça yapýlan mikrobiyolojik ve kimyasal analizler sonucunda hem sýtma savaþ, hem de dezenfeksiyon iþlemleri açýsýndan bölge belediyelerin de destekleriyle Saðlýk Bakanlýðý ve Çevre Bakanlýðý tarafýndan yapýldý" denildi. Açýklamaya göre, Türkiye'den teknik destek alýnan ilaçlamada, çevre dostu ve doðal biyolojik Larvasit kullanýldý. Ýlaçlama, Saðlýk Bakanlýðýnýn kontrolünde sadece Köprü Bölgesinde deðil, tüm ülke çapýnda yaz sonuna kadar devam edecek. YAÞLILAR ÝSKELE'DE EÐLENDÝ Ýskele Ýlçesi'nde, "Kemal'in Yeri"nde, yaþlýlara yönelik olarak yemek düzenlendi. Ýskele Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, yemeðe, Lapta Huzurevi, Halk Vakfý Yaþlýlar Sitesi, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi ile Özen Huzurevi yaþlýlarý katýldý. Onuncusu gerçekleþtirilen yemekte, yaþlýlara, Ýskele Kaymakamý Bünyamin Merhametsiz, Ýskele Belediye Baþkaný Halil i. Orun, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Cansel Hýdýroðlu eþlik etti.

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu SEÇÝM MUTLAKA KAZANILMALI... Hedef oradaydý ve gözler hedefe kilitliydi. Ne olursa olsun hedef oradaydý... Varýlacaktý. "Su Haftasý" kutlamalarý vardý geçenlerde, televizyonlardan izledim. Bir müddet önce Orman Haftasý, ondan önce de çevre ve sýralama uzadýkça uzardý. Saðda sýrdaðlar, solda Akdeniz. Kýyýda birkaç tane kendi halinde yaþamaya çalýþan endemik aðaç ve çiçek, asfaltýn hemen dibinde þirolar... Sessiz gibi duran fotoðrafta dinamitlerin gürültüleri olmalýydý aslýnda. Fotoðraflar sesleri gösterebilseydi keþke ve tanýtým afiþlerinde fotoshopla ortadan kaldýrýlmýþ pislikler görülebilseydi.. Hedef belliydi. Karþýdaki köyde yaþayan "oy"lar... Ne olursa olsun `ülke' içindi bu yarýþ. Mutlaka seçimde galip gelmeliydi baþkan. Havada uçuþan karganýn sesi, motor seslerinden dolayý duyulmasa da oradaydý biliyoruz. Egsoz gazlarýnýn simsiyaha çevirdiði gökyüzünde yeterli oksijenin var olduðunu bildiðimiz gibi. Baþkanýn arabasý ortalarda bir yerlerdeydi ve baþkan mutlaka kazanmalýydý. Davutoðlu'nun açýklamasý duyuldu bir ara, "Kim seçilirse seçilsin bizim için farketmez" diyordu memleketin radyolarýndan... Kime destek vereceði henüz belli olmayan Turgay Avcý'nýn kararý merakla bekleniyordu o sýralar. Turgay Avcý ise "Soracaðýz bakalým Ankara ne diyecek" diyordu kararýný açýklamadan önce. Ve Davutoðlu ýsrarla ayný nakaratý tekrar ediyordu; "Bizim için farketmez". Tavuk ve horoz meselesi. Horoza sormuþlar, "Tavuk mu yumurtadan çýkar, yoksa yumurta mý tavuktan?" Horoz cevap verdi;"ben iþimi yaparým gerisi beni ilgilendirmez". Ülke itiþme kakýþma ile kayýp gitti elimizden. Farkýnda deðiliz. Belki de konvoyun orta yerlerinde giden bazý adaylar -baþkan adayý- kime hizmet için orada olduklarýný biliyor, saklýyorlardý. Ülke, "kim seçilirse seçilsin farketmez" diyor daðlarý, taþlarý, denizleri kaybedilmiþ memleketimin radyolarýnda. Davutoðlu`nun açýklamasý duyuluyordu. Deniz kýyýlarýndaki inþaatlarýn dere yataklarýna atýlmýþ molozlarý nedeniyle hasretle beklenen masum yaðmurlarýn sel felaketine dönüþtüðü memleketin televizyonlarýndan. Konvoy yolda ilerlerken kornalar avazlarý çýktýðý kadar baðýrýyordu. Daðlar delik deþik, ovalar pislik içinde, þehirler taþýma nüfusla dolu, irade yerlerde sürünürken... Hedef oradaydý ve gözler hedefe kilitliydi. Ne olursa olsun hedef oradaydý. Varýlacaktý... Saðda sýradaðlar, solda Akdeniz. Kýyýda birkaç tane kendi halinde yaþamaya çalýþan endemik aðaç ve çiçek, asfaltýn hemen dibinde de þirolar. Hedef belliydi. Karþýdaki köyde yaþayanlarýn "oy"larý... Baþkan bu seçimi mutlaka kazanmalýydý... Baþka yolu yoktu bunun... Daðlar delinmiþ... Þirolar parçalamýþ ovalarý... Aðaçlar yerlerinden sökülmüþ, kimin umurunda... Koltuk uðruna herþey mübah... Yýkýn öyleyse her tarafý... Türkiye'den getirilen öðretmenlerle ilgili bakanlýktan açýklama istendi n Psikolojik Rehberlik Derneði "Türkiye'den rehber öðretmen getirildiði" duyumlarý hakkýnda açýklama talep etti... Kýbrýs Türk Psikolojik Danýþmanlýk ve Rehberlik Derneði, "Türkiye'den Rehber Öðretmen getirilip okullara yerleþtirildi" duyumlarý hakkýnda Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'ndan açýklama istedi. Dernek Baþkaný Müge Beidoðlu, yaptýðý yazýlý açýklamada, ülkede iþsiz pek çok Psikolojik Danýþmanlýk ve Rehberlik Bölümü mezunu bulunmasýna raðmen Türkiye'den Rehber Öðretmen getirilmesinin "akýl almaz bir umursamazlýk" olacaðýný belirtti. Hükümetin öðretim yýlý baþýnda TC'den Rehber ÖÐRENCÝLER FÝDAN DÝKTÝ- Doðu Akdeniz Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi öðrencileri doðal hayatý desteklemek amacýyla Bedis Piknik Alaný'nda fidan dikimi gerçekleþtirdi. DAÜ Ýletiþim Fakültesi ile Orman Dairesi iþbirliðinde çevre bilincini artýrmayý da amaçlayan etkinlikte 60 fidan dikildi. Dr. Ali Fuat Atalay: Halkýmýzdan özür diliyorum ÖRP Kurucu Üyesi Dr. Ali Fuat Atalay ÖRP'den istifa ettiðini açýkladý. Atalay yayýnladýðý yazýlý bildiride þöyle dedi: "Özgürlük ve Reform Partisi Kurucusu olmamýn temel nedeni ; ÖRP'nin yeni bir siyaset anlayýþý temelinde þeffaf, dürüst, ilkeli, halka hizmete dayanan, KKTC'nin güçlendirilmesi ve tanýtýlmasý idealine baðlý bir siyasi parti olarak kurulduðuna kalpten inanmamdý. ÖRP kurulduðu günden bu yana, bu idealler çerçevesinde partime katkýda bulunmaya çalýþtým. Kurucusu olduðum ÖRP'nin Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde KKTC'nin kuruluþunu ayakta alkýþlayan Baþbakan Dr. Derviþ Eroðlu yerine, KKTC kurulduðunda aðladýðýný açýklayan Mehmet Ali Talat'a destek vereceðini açýklamasý, benim gibi birçok ÖRP mensubunu derin bir hayal kýrýklýðýna uðratmýþtýr. Bu ilkesiz, tutarsýz ve siyasi açýdan intihar anlamýna gelen kararý verenleri tarih asla affetmeyecektir. Öðretmen getirip okullara yerleþtirdiðini, söz konusu durum karþýsýnda gösterilen tepkiyi de dikkate almadýðýný iddia eden Beidoðlu, Girne ve Lefkoþa'daki bazý okullara Türkiye'den getirilen Rehber Öðretmenler yerleþtirildiði ve benzer görevlendirmelerin de devam edeceði duyumlarý aldýklarýný belirtti. Beidoðlu, "Okullarýmýzda zaten ihtiyaç duyulan rehber öðretmen kadrolarýný açýp gençlerimize imkan tanýnacaðý yerde yurt dýþýndan gelen görevlendirmelerle önlerinin kapanmasýný esefle karþýlamakta ve þiddetle kýnamaktayýz" dedi. KKTC'yi savunup güçlendireceðimize söz vererek Programýnda 17 kez KKTC ibaresi bulunan ÖRP adýna seçimlerde oy istediðimiz Halkýmýzdan Özür Diliyorum. Özgürlük ve Reform Partisi, KKTC'yi savunanlarýn safýnda deðil, Anavatan Türkiye Büyükelçiliði önünde protesto gösterileri yapan bazý sendikalarla ayný safta yer almýþtýr. Bu nedenle, ÖRP Kurucusu olduðum için Halkýmýzdan Özür Diliyorum. Seçimlerde ÖRP için oy istediðim Çok Deðerli Vatandaþlarýmýza açýk biçimde ilan ediyorum ki, bundan sonra ÖRP ile hiçbir zaman ve zeminde, hiçbir þekilde birlikte görünmeyeceðim. Aziz Halkýmýza ilan ediyorum ki, Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde benim gibi düþünen çok sayýda "eski" ÖRP'li ile birlikte UBP adayý Baþbakan Dr. Derviþ Eroðlu'nu destekleyeceðim. Bu açýklamamýn, ÖRP'den istifa dilekçem olarak kabul edilmesini diliyorum." YAÞLILARI ZÝYARET ETTÝLER- Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý'nca Mart "Yaþlýlar Haftasý" nedeniyle Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi, Lapta Huzurevi ve Ýskele Halk Vakfý Yaþlýlar Bakýmevi'ne ziyaretler gerçekleþtirildi. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, bir ömrün büyük kýsmýný topluma ve ülkeye hizmetle geçirmiþ yaþlý insanlarýn, "dün ile bugün arasýnda köprü kuran, kültür ve deðerlerin yarýnlara taþýnmasýný saðlayan en deðerli varlýklar" olduðu belirtildi. GÜNLÜK TEKEL ÝÞÇÝLERÝNE DESTEK VEREN ÖÐRENCÝLER OKULDAN ATILDI Bir yandan AKP Hükümeti güya 12 Eylül darbecilerini yargýlamanýn yollarýný açmaya çalýþýrken, TEKEL iþçilerine destek vermek için okul bahçesinde oturma eylemi yapan liseli öðrencilerden 24'ü okuldan atýldý. Darbecileri yargýlayacak olan, 12 Eylül 80 darbesiyle birlikte gençlere giydirilen apolitik elbiseyi yýrtmaya çalýþan liseli gençlere böyle mi davranýr? Öðrenciler þaþkýn, veliler þaþkýn, avukatlarý þaþkýn. Milli Eðitim Müdürü bile cezayý aðýr buldu. 25 Þubat'ta TEKEL iþçilerinin Ankara'daki eylemlerine destek vermek için okul bahçesinde toplanan 100 öðrenci teneffüste oturma eylemi yapmýþ, teneffüste baþlayan eylemin ardýndan dersi boþ olanlardan bazýlarý eyleme devam etmiþ. Ceza gerekçelerinde 'Derslerinde baþarýsýzlar, eyleme katýldýklarýný itiraf ettiler' denilmiþ.oysa Psikolojik Danýþmanlýk öðretmenleri gençlere sadece kaç kardeþ olduklarýný ve ailelerin durumlarýný sormuþ. Üstelik eylemde slogan ve afiþ bile yokmuþ. Okuldan atýlma cezasý elbette aðýr, ama 12 Eylül rejimi dimdik ayakta durduðuna göre, hapis cezasý da verebilirlerdi... KOLKOLA Turgay Avcý'nýn Talat'a destek vermesiyle, Annan Planý referandumundaki saflar bozuldu. Þimdi kavþaklarda bayrak sallayan militanlar size sormaz mý? Bu ýrkçý þövenist de mi bizimle ayný yolun yolcusu? SALLA O BEÞÝÐÝ Bütün çiçekler kirleniyor hýzla... Bir tek Yasemin kalmýþ kirlenmeyen... Salla o beþiði Beþiktepeli... Uyusun da büyüsünler e mi? TAÞLAR OYNUYOR "Halkýn Sesi" gazetesinin tele-anketinde Zeki Beþiktepeli üçüncü sýrada... Tahsin Ertuðruloðlu'nun önüne fýrlamýþ... Þimdilik %10... Taþlar yerinden oynamaya baþlamýþ... ÝSYAN ÖRP taraftarlarý isyanlarda... Öfkeli... Nasýl olmuþ da Turgay Avcý gibi bir milliyetçi Ankara düþmanlarýna destek vermiþ... Anlayamýyorlar... Ya siz sevgili TDP ve BKP'liler, bu ýrkçý kafayla nasýl bir sepete girdiniz? Siz hiç sorgulamýyor musunuz? KAZA Ava giden avlanýr.. Ve sonra çýkar bunun kokusu... Çok tehlikelidir avcýnýn kaza kurþunu! Týrnak... " Yine gazetelerde okuyorum ülkemizde Hristiyan Türkler ve onlarýn Kilise evleri varmýþ. Kanaatimce bu insanlarý aþaðýlayýp ayýplayacaðýmýza, derme çatma evlerde yasallýðý tartýþýlan yerlerde ibadet etmek zorunda býrakacaðýmýza, mevcut kiliselerden biriki tanesini onlara tahsis etmemiz daha uygundur." Bülent DÝZDARLI (Halkýn Sesi) " 'Çözüme koþanlar'... 'Barýþa omuz verenler'... 'Fark yaratanlar'... 'Hainler'... 'Satýlmýþlar'... 'Devletimciler'... 'Milletimciler'... Bizler... sizler... onlar... Ortalýk toz duman yine... Herkes bir þeyleri 'kurtarma' peþinde... Kimi 'vataný', 'devleti' kurtaracak, kimi 'geleceði'..." Oya GÜREL (Haberdar) "1974'ten bu yana Türkiye zaten Kuzey Kýbrýs'a müdahale etmedi mi? Neredeyse yüzyýllar süren (!) Ulusal Birlik Partisi hükümetlerini hep TC seçtirmedi mi? Kurucu Cumhurbaþkaný'nýn da en az o kadar süren baþkanlýðý TC sayesinde olmadý mý?" Çiðdem Dürüst FALAY (Star) "Þunu rahatlýkla söyleyebiliriz ki, 18 Nisan'dan sonra hiçbir þey eskisi gibi olmayacak ve siyasetimizde köklü deðiþikliklere gidilecektir. Ýþte burada Ankara deðil de, AKP Hükümeti'nin etkili bir aðýrlýðýnýn olacaðýnýn sinyalleri geliyor sürekli olarak. Yeni süreçte sað politika izleyenleri çok ilginç geliþmeler bekliyor." Levent ÖZADAM (Havadis) Günün Kahramaný TURGAY AVCI Annan Planý'ndaki saflar yeniden oluþuyor zannederken, ÖRP'nin Mehmet Ali Talat'ý destekleyeceðini açýklamasýyla bu durum bozuldu... Ülkemizdeki þövenist kesimlerin bir numaralý sözcülerinden biri sayýlan Turgay Avcý'nýn "Annan Cephesi"ne iltihak etmesi gerçekten sürpriz oldu ve kafalarý karýþtýrdý... CTP'li kesimler, özellikle partinin tabaný pek de memnun kalmadý bu destekten... Bazýlarý, "Talat için olumsuz bir geliþme" dedi hatta. Avcý'nýn desteðinden sonra Talat cephesinin gerçekten çözüm ve barýþ cephesi olup olmadýðý tartýþýlmaya baþlandý. Ayný sesler, Talat'a destek veren TDP ve BKP cephesinden de çýktý. Haksýz mýlar? Avcý gibi bir anavatan yalakasý ile kim ayný safta olmak ister ki?

7 25 Mart 2010 Perþembe ANNELERÝN EÐÝTÝMÝYLE ÝLGÝLÝ PROTOKOL SOS Çocuk Köyü'nde yeni iþe alýnacak annelerin eðitimiyle ilgili bir protokol imzalandý. Protokol, SOS Çocuk Köyü Derneði'nde, Uzlaþým Derneði, Kýbrýs Türk Ýnsan Haklarý Vakfý (KTÝHV), SOS Çocuk Köyü Derneði, Ela Özel Eðitim Merkezi, Kýbrýs Türk Psikologlar Derneði ile Diyetisyen Övgü Keçecioðlu arasýnda imzalandý. Protokol ile iþe alýnacak olan anneleri çocuklarýn temel ihtiyaçlarýný karþýlayabilecek, sorumluluk alabilecek ve çocuklarýn bakýmýný üstlenebilecek, ev yönetimi, çocuk geliþimi ve eðitimi konularýnda donanýmlý, psikolojik ve pedagojik alanlarda çocuklarý destekleyebilecek bir þekilde eðitmek amaçlanýyor. "KADIN VE EKONOMÝ" KONFERANSI Ýþ Kadýnlarý Derneði, Cuma günü "Kadýn ve Ekonomi" konulu konferans düzenliyor. Dernekten yapýlan açýklamaya göre, Kýbrýs Türk Ticaret Odasý'nda saat 19.30'da baþlayacak konferansa konuþmacý olarak Türkiye Kadýn Giriþimciler Derneði Baþkaný ve internet tabanlý yaygýn bilet satýþ ve daðýtým þirketi Ticketturk'ün Genel Müdürü Gülseren Onanç ile Ýþ Kadýnlarý Derneði kurucu üyelerinden ve Onur Kurulu Üyesi, Ramadan Cemil Ýþletmeleri Yönetim Kurulu Baþkaný Iþýn Ramadan Cemil katýlacak. Konferans öncesinde saat 19.00'da kokteylin yer alacaðý belirtildi. OTOBÜSÇÜLERÝN KATÝLMÝÞ GÝBÝ GÖSTERÝLMESÝNE TEPKÝ KAR-ÝÞ Baþkaný Fuat Topaloðlu, Cumhuriyet Meclisi kürsüsünden, otobüsçüleri katilmiþ gibi eleþtirenler olduðunu savunarak, asýl cinayetin 22 yolcu kapasitesi üzerindeki sol direksiyon otobüslerin alternatif üretmeden adaya girmesinin engellemesini istemenin olduðunu öne sürdü. Topaloðlu, geçmiþteki hiç bir hükümetin toplu taþýmacýlýk politikasý olmadýðýný, CTP-ÖRP koalisyonu döneminde hiç bir alt yapý çalýþmasý yapýlmadan sol direksiyonlu araçlarýn ülkeye girmesinin engellendiðini belirtti. Topaloðlu, "Ülkeye sað direksiyon otobüs girmesinin neredeyse imkansýz olduðu bilgisinden yoksun olduðunu" iddia ettiði bazý milletvekillerini kendilerini katil veya cinayet zanlýsý olarak göstermeye çalýþmakla suçladý. Topaloðlu, söz konusu milletvekillerini sektörün sorunlarýna çözüm üretmeye davet ederek "Bulunduklarý makamlardan bizleri karalamalarýný þiddetle kýnýyoruz" dedi. MALÝYE BAKANI TATAR: ANKARA'YA TC MALÝYE BAKANI ÝLE GÖRÜÞMEYE GÝTMEDÝM Maliye Bakaný Ersin Tatar, bir ödül törenine katýlmak amacýyla önceki gün Türkiye'ye kýsa bir ziyaret yaptýðýný belirterek, dün yerel basýnda TC Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'le randevusunun iptal edildiði yönünde yer alan haberlerin gerçeði yansýtmadýðýný bildirdi. Tatar, Ýþverenler Sendikasý'ný kabulünde yaptýðý açýklamada, Ankara'ya dün öðleden sonra bir ödül töreni için gittiðini, Maliye Bakaný Þimþek'le görüþmeye gitmediðini, herhangi bir görüþme talebi olmadýðýný söyledi. Ersin Tatar, ödül töreninde Rauf Denktaþ'ýn da hazýr bulunduðunu, bununla ilgili haberin yarýn gazetelerde yer alacaðýný kaydetti. Maliye Bakaný Ersin Tatar, Anayasa deðiþikliði sonuçsuz Cumhuriyet Meclisi Hukuk ve Siyasi Ýþler Komitesi, Anayasa Deðiþikliðine Ýliþkin Yasa Önerisi'yle ilgili toplantýsýný sonuca ulaþýlamadan tamamladý. Komite, daha geniþ bir çalýþma yapýlabilmesi için toplantýlarýný daha sonra da sürdürecek, ancak bu durumda Cumhurbaþkanlýðý seçimiyle birlikte anayasa deðiþikliði referandumu da yapýlmasý düþüncesi gerçekleþemeyecek. TAK muhabirinin sorularýný yanýtlayan Komite Baþkaný, UBP Milletvekili Þerife Ünverdi, çok önemli bir konu olan anayasa deðiþikliðiyle ilgili tartýþýlmasý gereken konular bulunduðunu ve milletvekillerinin daha fazla tartýþýp saðlýklý bir karar vermesi için akademisyenler ve sivil toplum örgütlerinden görüþ almaya karar verdiklerini söyledi. Önümüzdeki günlerde anayasa profesörlerinden ve sivil toplum örgütlerinden görüþ almak için giriþim yapýlacaðýný ve gerekli hazýrlýklar tamamlanýrsa gelecek Çarþamba yine toplanabileceklerini kaydeden Ünverdi, bu durumda cumhurbaþkanlýðý seçimiyle birlikte anayasa deðiþikliði referandumu yapýlamayacaðýný, belki haziran ayýndaki yerel seçimlere yetiþtirebileceklerini ifade etti. Türkiye'ye önceki gün öðleden sonra yaptýðý ziyarette Türkiye Gelir ve Vergi Dairesi uzmanlarýyla ekonominin kayýt altýna alýnmasýnda otomasyon konusunda bir toplantýya da katýldýðýný, ayrýca Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný Mustafa Demir ile görüþtüðünü kaydetti. Türkiye Maliye Bakaný'nýn Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Anayasa Komisyonu'nda olduðunu, kendisiyle herhangi bir görüþme talebinin olmadýðýný anlatan Tatar, ekonominin kayýt altýna alýnmasý için Türkiye'de sürdürülen otomasyon konusunda dün katýldýðý toplantýda bilgi aldýðýný ifade ederek, projenin KKTC'de de uygulanmasý amacýyla gerekli çalýþmanýn baþlatýlacaðýný belirtti. Bir soru üzerine yasa önerisine TDP yanýnda UBP Milletvekili Zorlu Töre'nin de karþý çýktýðýný, Töre'nin konunun daha fazla tartýþýlmasýný, anayasada deðiþtirilemeyecek maddelerin garantiye alýnmasýný istediðini belirten Þerife Ünverdi, toplumun hiçbir kesiminin endiþesi kalmamasý, saðlýklý bir yasa hazýrlamak için çalýþtýklarýný anlattý. TAK muhabirinin Komite Baþkan Vekili Kadri Fellahoðlu'ndan aldýðý bilgiye göre de, bugünkü toplantýda yasa önerisinin genelini görüþen komite, UBP milletvekillerinden Zorlu Töre'nin yasa önerisine karþý çýkmasý üzerine toplantýsýna son verdi. Fellahoðlu, UBP'nin öneriye topyekün onayý yoksa toplantýyý sürdürmenin anlamý kalmadýðýný düþündüklerini belirterek, bu durumda 18 Nisan'da yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçimiyle birlikte anayasa deðiþikliðinin de referanduma sunulmasý düþüncesinin gerçekleþemeyeceðini söyledi. Komitenin söz konusu yasa önerisini görüþmeyi bugün tamamlamasý halinde, Meclis Genel Kurulu'nun Cuma günü olaðanüstü toplanarak öneriyi görüþmesi ve pazartesi günü de onaylamasý planlanýyordu. YAÞLILARA YEMEK- Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'na baðlý Sosyal Hizmetler Dairesi, Yaþlýlar Haftasý etkinlikleri çerçevesinde önceki gün Güzelyurt ve Lefke bölgesinde yaþayan bir grup yaþlýya Salamis Bay Otel'de yemek verdi. Etkinlikte Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Türkay Tokel ve Sosyal Hizmetler Dairesi Cansel Hýdýroðlu da hazýr bulundu. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI Bizim Mandra ÝLAÇ YOK, SU YOK, ELEKTRÝK YOK... Güzelyurt bölgesinden elektronik mesaj göndererek þikayette bulunan bir bayan vatandaþýmýzýn mesajý þöyle: "Ben Güzelyurt bölgesinden gazetenize bir þikayetimi bildirmek istiyorum. Mevsim çiçek mevsimi... Benim de bazý alerjik sorunlarým vardýr. Pazartesi günü rahatsýzlandým. Alerji oldum yani... Cengiz Topel Hastanesi'ne gittim. Ýlaç yazdýlar.. Cengiz Topel Hastanesi'nin eczanesinde bulamadým. Lefke Saðlýk Merkezi'ne gittim. Orada da yok... Aslýnda inat ettim. Ben o ilacý bir eczaneden de alabilirim. Alsaydým eðer, bu kadar zamanýma mal olmazdý. Gene de zamana ve yaktýðým benzine acýmadým... Lefke Saðlýk Merkezi'nden Güzelyurt Saðlýk Merkezi'ne gittim. Orada da aradýðým ilacý bulamadým. Orda da bitmiþ. Sadece alerji ilacý deðil, bu arada tansiyon ilaçlarý yanýnda bazý elzem ilaçlar da bulunmuyor... Yok diyor çalýþanlar... Güzelyurt Lefke bölgesi narenciye aðaçlarýyla donanmýþ bir bölge... Eskiye nazaran daha az olsa bile diðer yerlere göre fazla... Bu aðaçlarýn ya da diðer ürünlerin yetiþtirilmeleri için belli ilaçlar kullanýlýyor... Bölge insanýnýn en büyük derdi tansiyon hatalýklarý... Bölgede buna uygun ilaç yok... Bölge halkýnýn durumu da ortada zaten... Zar zor geçinebiliyorlar. Çiçek mevsimi deðil ilaç olmamasý, önlem alýnýp bu bölgeye bol miktarda depolanmasý gerekiyor. Kuralý budur... Güzelyurt'ta Pazartesi günü gün boyu elektrik yoktu... Sular akmýyordu... Diðer yanda efendiler zevk-ü sefalarý için, koltuk aþkýna yemekler düzenliyorlar, eðlenceler tertipliyorlar. Ben bir vatandaþ olarak hiçbirine oy vermeyeceðim. Çünkü kimse de halkýn yanýnda deðildir. Bölge halkýnýn bedava alabileceði ilacýný hazýrlayamayan, planýný programýný buna göre yapamayan kiþiler padiþah olsalar ne yazar... Halkýný düþünmeyenleri biz de düþünmemeliyiz. Yani Pazartesi günü hastane ve saðlýk merkezilerinde aradýðýmýz ilaçlarý bulamadýk... Su yoktu... Elektrik yoktu... Oy da olmamalý..." ÇAMURCULUK Dünkü þikayet köþemize gelen mektubu okuduðunu söyleyen bir vatandaþýmýz da köþemize aþaðýdaki mesajý gönderdi: "Dünkü gazetenizin 'Gör Duy Ýþit' köþesinde SOS ile ilgili bir yazý vardý. Gruptaki kiþiler benim arkadaþlarým. Onlar Eroðlu'nun çaðrýsý üzerine ücretleri karþýlýðýnda müzik yaptýlar. Bu topluluk da bizim ülkemizin þartlarýnda profesyonel diyebileceðimiz bir topluluk... Parasýný alýr, müziðini yapar... Eroðlu çaðýrdý gittiler, Talat da çaðýrsýn, ona da giderler... CTP'nin müzik topluluðu deðildi ya bu topluluk da izin çýkaracaktý CTP'lilerden... Yaz aylarýnda düðünlerin de aranan grubudur SOS... UBP'lidir, CTP'lidir, bilmem Talat yanlýsýdýr, Derviþ Eroðlu yanlýsýdýr diye ayýrým yapmalarý mý lazýmdýr? Topluluk elemanlarýnýn düþünceleri kendilerinin, ama hiçbir zaman da toplum zararýna düþünce üretmiþ deðiller. CTP'lilerin karalama kampanyalarýna gelince, yapabildikleri tek þeydir bu adada... Çamurculuk oynamak... Kendileri UBP ile veya Denktaþ'larla her türlü iþin içine BÝZÝM DUVAR giriyorlar, baþkasý merhaba dese hemen 'satýlmýþ' diye baðýrmaya baþlýyorlar... Ýyi ki hükümete geldiler de toplum CTP'yi de gördü... Malzemesi kalmamýþ, iflas etmiþ satýcýya benziyorlar..." YASEMÝNLER "AFRÝKA"YA DAHÝL BKP'den sonra TDP'nin de seçimde M.A. Talat'a destek vereceðini açýklamasýnýn parti tabanýnda büyük rahatsýzlýk yarattýðý söylentileri gün boyu çok yaygýn bir þekilde mandrada dolaþýr. Vatandaþlar Zeki Beþiktepeli gibi, Ankara'nýn icazet mühürünü talep etmeyen bir aday varken, "Ankara ne derse onu yaparým" diyen bir adaya destek verilmesini anlayamamaktadýrlar. Sokaktaki adam, "Hepsi ayný... Farklý olan sadece Zeki hoca..." diye imalý imalý söylenir.

8 8 25 Mart 2010 Perþembe Nurhak Kubilay Özkýraç RESÝM BÝZÝM RESMÝMÝZDÝ... Afrika gazetesinin geçen günkü manþeti düþündürücüydü... Bandabuliya'nýn 40 yýllýk manavý Ali Dayý'nýn resmi de muhteþemdi... Ülkenin tüm siyasileri özellikle seçim dönemlerinde bir oy için kýlýktan kýlýða girerler. Ama ben Ali Dayý'nýn "Gulumbra var, portokal var" söylemine takýldým. Acý gerçeði ne kadar da güzel dile getiriyordu. Ülkenin büyük çoðunluðu bilhassa ekonomik krizden de etkilendiði için geçim sýkýntýsý yaþarken, küçük azýnlýk ve siyasiler baþta olmak üzere lale devrini yaþamaktadýrlar... Büyük bir uçurum var aramýzda... Kimlerdir onlar? 1974 yýlýndan sonra ülkeyi yönetirim iddiasýnda olanlar ve aileleri... Bunlar Ankara'nýn buradaki emir erleridirler. Mutsuz çoðunluk kim? Ülkesi elinden alýnan ve asimile edilerek tüketilmeye yüz tutan gerçek Kýbrýslýlar ve Türkiye'den getirilip yerleþtirilen emekçi kesimler... Köylüler, çiftçiler, küçük esnaf, iþsiz gençler, sigorta emeklileri, fakir fukara kesim yani... Bu düzeni yaratan Türkiye'dir... Üç gün yaðmur yaðdý Türkiye'nin kurdurduðu "devlet" sular altýnda kaldý. Yedi insanýmýz bu nedenden hastane koridorlarýnda can verdi. O günlerde yapýlan açýklamalar insana verilen deðeri ortaya koyuyor... Daha on gün önce Girneli dostumuz Ali Adanur'u kaybettik. Ölümünün ardýndan dinlediklerimiz gerçekten ürkütücü... Hastaneye canlý girmiþ ancak cesedi çýkmýþ... Ambulansa haber verdiði zaman eðer tam donanýmlý ve bu çaðrýlarý dikkate alan bir ambulans olsaydý bugün belki de yaþýyor olacaktý... Deðerli dostumuz Osman Kafalo'yu da unutmadýk... Daha kimleri? Ve bakalým bundan sonra kimleri de alýp gidecek aramýzdan? Bir kaç gün yaðan yaðmurlar altýnda sadece Göçmenköy, Gönyeli, Ortaköy kalmadý... KKTC de kaldý... Hem de hukuk sistemiyle, siyasetiyle, eðitimi, saðlýðýyla birlikte Nisan gününe endeksli bir kesim var ki bunlarýn elit kesim olduðunu söyledim en baþta da... Geçim derdinde olan büyük kesimin peþine düþmüþ, oy istiyorlar... Arada kalanlar yok mu? Var... En baþta da medya... Sivil toplum örgütleri ve de tekke sayýlan bazý partiler... Ceplerini doldurmak için, çýkar elde etmek için düþtükleri durum içler acýsýdýr... Sel felaketinden daha beterdir... Zeki Hoca tüm bunlara alternatif olarak ortaya çýktý... Ankara'ya ve yýllardýr Ankara'nýn bu adada yaptýklarýna karþý bir baþkaldýrýdýr Zeki Beþiktepeli'nin adaylýðý... Seçime gitmemek yok... Ama giderken üzerinde yaþadýðýnýz topraklarýn kimin olduðunu ve nasýl ayak oyunlarýyla kaybettiðinizi hatýrlayýn... Dolaþtýðýnýz sokaklarda eskiden rastladýðýnýz tanýdýk yüzlerin bugün size Kanada'dan, Avustralya'dan mektuplar gönderdiðini, telefonlar açtýklarýný unutmayýnýz... Yabancýlaþtýðýnýz bu vataný henüz kaybetmediniz... Son bir "hisa" edin ve sizin adayýnýz olan Beþiktepeli'yi seçin... Afrika gazetesinin manþetinden baþlayýp geldik buralara... Ali Dayý'nýn ekmek parasý için gulumbra ve portokal satmasýný kendi seslerini bastýrdýðý için engelleyenler size baþka neler yapacaklar kimbilir... CTP-ÖRP koalisyonunu yaþadýnýz... Þimdi ayný insanlarýn desteðinde Talat var... Ve Ali Dayý'yý susturan da Talat'ýn adamlarý oldu... Geçim derdi umurunda mý onlarýn? Resim muhteþemdi ama... Bizi tasvir ediyordu... DAÜ-SEN'den AÖA'ne destek Doðu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikasý DAÜ-SEN dün yaptýðý basýn açýklamasý ile Atatürk Öðretmen Akademisi'nin eylemine destek belirtti. Hükümetin son aldýðý kararla AÖA'nin kapatýlmasýný hedef aldýðý belirtilen açýklamada, hükümetin bu uygulamasýnýn bir ilk olmadýðý dile getirilerek, DAÜ'nün BRT ile iþbirliði içinde halkýmýza en doðru bilgilerin verilmesi iþlevinin DAÜ'nün elinden ilkesiz bir þekilde alýndýðý hatýrlatýldý. DAÜ-SEN basýn açýklamasýný þöyle sonlandýrdý: DAÜ-SEN, evrensel boyuta ulaþamayan zorbacý zihniyetin temsilcisi olan UBP anlayýþýný þiddetle kýnar, yapýlan ilkesiz uygulamalardan derhal geri dönülmesini talep eder. TALAT: DÜNYANIN KIBRISLI TÜRKLERE VERECEÐÝ VAR Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, haklý olduðunu ispatlayan Kýbrýs Türkü'nün dünyadan alacaðý olduðunu söyledi. Talat, "Dünyanýn bize, Kýbrýslý Türklere vereceði var. Çünkü biz haklýyýz" dedi. Mehmet Ali Talat, dün, Doðu Akdeniz Üniversitesi-Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) Teknoloji Kulübü üyesi öðrencileri kabul etti. Talat, kabulde, kulübün "DAÜ Giriþimcilik Günleri" çerçevesinde "Yýlýn Giriþimcisi" seçtiði Türk iþadamý Baybars Altuntaþ'a ödülünü de takdim etti. Baybars Altuntaþ, 2010'da Beyaz Saray'da düzenlenecek giriþimcilik zirvesine ABD Baþkaný Barack Obama tarafýndan davet edilen dünya çapýndaki 150 giriþimci arasýnda bulunuyor. EROÐLU YEMEÐE KATILDI- Ulusal Birlik Partisi (UBP) Cumhurbaþkaný Adayý, Baþbakan Derviþ Eroðlu, Emekli Astsubaylar Derneði'nin verdiði yemeðe katýldý. UBP Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, dernek baþkaný Esen Ömürlü yemekte yaptýðý konuþmada, kolay kazanýlmayan egemenliði, kimsenin pazarlýk konusu yapmayacaðýný belirterek, Derviþ Eroðlu'nun yanýnda olduklarýný ve 18 Nisan Cumhurbaþkanlýðý seçiminde Eroðlu'nun kazanmasý için ellerinden gelen bütün çalýþmayý göstereceklerini söyledi. Aydýn Havasý Aydýn Hikmet BURDAN BUYURUN Adamýn öpmeye niyeti yokmuþ, 'yanaðýn nerede haným?' diyormuþ. Bir iþten kaytarabilmek için bahane uyduran kimseleri anlatýr. Bir de isteðini haklý göstermek için bahane uyduranlar var. Onlar için de þu mesel anlatýlýr: Pýnarýn baþýna varan kurt orada su içmekte olan kuzuya rastlar. Ýyice yaklaþýr ve "Çekil þurdan, suyumu kirletiyorsun" der. Kuzu 'afedersin' diyerek beþ adým geriye çekilir. Kurt "Suyumu kirletmeye devam ediyorsun" diyerek sataþmayý sürdürür. Kuzu "Nasýl olur? Sen pýnarýn baþýndasýn, bense aþaðýsýndayým" der. Kurdun cevabý çoktan hazýrdýr: "Ben seni yemeyi kafama koydum bir kere. Gerisi bahane" Ýster istek duymamak, ister aþýrý istek duymak. Sonuç farketmez. Her iki halde de ayni kapýya çýkar. O da þu: Karþýsýndakinin duygularýný hiçe saymak, kendi kafasýna eseni yapmak. Bunu yaparken haklý olduðuna inanmak, etrafý da buna inandýrmak. Bu da güçlü olmanýn verdiði cüretle mümkündür ancak. Siz hiç kuzunun kurda "seni yemeyi kafama koydum bir kere" dediðini duydunuz mu? Ya da iþçinin patronuna "Yýkýl karþýmdan" diye haykýrdýðýný? Adamýn hanýmý öpmeyiþinin nedeni, sözde yanaðýnýn yerini bilmeyiþidir. Ýsteksizliðini açýkça söyleyemeyip bahane bulmak zorundadýr. Bu onun nezaket anlayýþýnýn gereklerindendir. Belki komik ama uluslararasý diplomasi de bu tür bir nezaketle sürdürülmektedir. Avrupa Birliði'ninTürkiye ile olan iliþkisini örnek olarak gösterebiliriz. Türkiyeyi içine almaya niyeti olmayan topluluðun ileri sürdüðü yüzlerce bahane vardýr. Avrupalýlar bu bahanelerini 'Kriterlere uymama' olarak tanýmlamaktadýrlar. Benim en çok tuhafýma giden, kokareçin açýkta satýlmasýnýn kriterlerden biri olmasýdýr. Oysa kokareç Türk milletinin geleneksel sokak yemeklerinden biridir, mazisi de çok eskidir. Ham maddesi Kýbrýslýtürklerin 'Sütlük' dedikleri kuzu barsaðýdýr. Az kalsýn unutulacaktý. Kuzu deyince hatýrladým. Sizce Amerikan senatosunun yediði halt, kurtla kuzu öyküsüne bir örnek teþkil etmez mi? Kokareçle tanýþýklýðým altmýþlý yýllarýn baþýnda gerçekleþebilmiþtir. Aslýnda tükrük köftesiyle tanýþmam da o yýllara rastlar. Ýkisi de çalgýcýlýk günlerimin baþlýca besin kaynaðýydý. Karnýmýzý doyurmak için arkadaþlarla iþ çýkýþý Ýtfaiye Meydaný'na giderdik. Ýller Bankasý'nýn arka tarafýndaki boþ bir arsaya akþamlarý iki mangal konurdu. Mangallarýn birinde kokareç, diðerinde tükrük köftesi piþirilirdi. Tükrük köftesi denmesinin nedeni, kýymaya þekil veren parmaklarýn dille ýslatýlmasýydý. Kokareçin özelliði ise, hijyenden çok vitaminine ve lezzetine önem verilmesiydi. Köftecinin sesi pek çýkmazdý ama kokareççi baðýrmadan duramazdý. Avazý çýktýðý kadar "Süt bu süüüüt!" diye baðýrýr, ardýndan kýsýk sesle "paranla bok ye" derdi. Bir yandan Avrupa Birliði'nin diðer yandan Amerika'nýn tutumlarý arasýnda sýkýþýp kalan Tayyip bey ne yapacaðýný bilememekte, bocalayýp durmaktadýr. Bence yapabileceði en uygun davranýþ, mangalýn baþýna geçip iki kýt'aya doðru kaykýrmaktýr: "Süt bu süüüüt!..." "Buyur burdan yiyin..."

9 25 Mart 2010 Perþembe 9 Tünel ALINTI 1915 DEÐÝL, 2010 TEHCÝRÝ Ýstanbul'dan, Ankara'dan, Ýzmir'den... çeþitli illerden kalkan 2500 otobüsü düþünün. 100 bin Ermeni. Polis marifetiyle toplanan 100 bin kaçak Ermeni. Otobüsler Erivan'a doðru hareket ediyor. Konvoy uzun. Baþýnda, sonunda ortasýnda polis araçlarý var. Ne olur ne olmaz, Ermeniler yolda otobüsten atlar da sýrra kadem basar diye pürdikkat ilerliyorlar. Sirenler bangýr bangýr. Türkiye'deki kaçak Ermenileri geri gönderme operasyonu. Halk yol kenarýna dizilip yuhalar mý? Yuuu... Geldiðiniz gibi gidin! Dýþ basýndaki manþetleri görür gibiyim.. '1915 deðil, 2010 tehciri... Baþbakan Ýsveç'e kýzdý, ABD'ye kýzdý, Fransa'ya, Rusya'ya kýzdý, Ermeni diasporasýna öfkelendi, acýsýný kendi topraðýnda ekmek bulamadýðý için Türkiye'ye gelen yoksul Ermenilerden çýkarmaya kalktý. Hoþ olmadý. Doðru olmadý. Mehmet TEZKAN (Milliyet) DÝPNOT "Afrika"nýn Büyükanýt davasý karara kaldý. Karar 15 Nisan'da okunacak. TURGAY BENÝ ANLADI, SÝZ DE ANLAYIN ARÞÝV TARÝH 11 ÞUBAT, 2009 Yargýçlarla ilgili ortaya atýlan iddialardan sonra kimsenin mahkemelere güveni de kalmadý. Yüksek Adliye Kurulu iddialarý yanýtsýz býraktý ve açýklama yapmadý. Gözden kaçmayanlar... BU ENKAZA ÝYÝ BAKIN CTP'nin geleceði köyün minareleri yýllar öncesinden zaten görünmüþtü. Sadece köye bu kadar erken varmasý beklenmiyordu, o kadar. Eh bunu da devrimciliðine vereceðiz artýk. Baþka çare yok... Olaðanüstü bir performans sergiledi doðrusu. UBP ile DP meðer barýþçý ve çözümcü AKP Hükümeti'ne, yani Ankara'ya karþý birleþmiþler. CTP'nin UBP'yi Türkiye düþmanlýðýyla suçlayabileceði aklýnýza gelir miydi hiç? Bu çöküntüye iyi bakýn, fotoðraflarýný çekin, çünkü böyle bir enkazý baþka hiçbir yerde göremezsiniz... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Soruyorum bu arkadaþlar hangi çýkarlar etrafýnda bir araya gelmiþlerdir? Turgay AVCI Aklýnýzda bulunsun Küresel ýsýnma alerjiyi tetikledi Bahar aylarýyla özdeþleþen alerjiler artýk çevresel etkiler nedeniyle yýl boyunca etkisini sürdürüyor. Uzmanlar, baþta halk arasýnda 'saman nezlesi' olarak bilinen alerjik rinit olmak üzere pek çok alerjik hastalýðýn görülme sýklýðýnýn küresel ýsýnma gibi faktörler yüzünden arttýðýna dikkat çekiyor. Küresel ýsýnma nedeniyle iklim þartlarýnýn deðiþmesi ve hava kirliliði gibi faktörler nedeniyle bahar alerjisine yol açan polenlerin sadece bahar mevsiminde deðil, neredeyse yýlýn büyük bir bölümünde görüldüðünü söyleyen uzmanlar, "Alerjik rinit günümüzde her yüz kiþiden 10-30'unu etkisi altýna alabiliyor" dediler. "Ya dün, ya dünya sloganý ile yola çýktýk ve çýktýðýmýz yolda Kýbrýs Türkünü dünya ile bütünleþtirme uðraþýmýzý sürdüreceðimizi ifade ettik." Mehmet Ali TALAT Memleketimden manzaralar Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... BUKALEMUN CENNETÝNDE "AFRÝKA" Biz "Afrika"yýz. Ýcazet almayýz. Reklam alabilmek için kimsenin peþinden koþmayýz. Baþkalarýnýn bizimle ilgili düþündüklerine, bizimle ilgili yaymaya çalýþtýklarý yalanlara önem vermiyorsak, bu bizim kendimize olan güvenimizdendir. Yalakalýðý, kýç yalamayý reddetmek bizim onurumuzdur; yalakalýk yaparak, kýç yalayarak elde edilen çýkarlarýn üstünde bukalemun gibi renkten renge girmek de onlarýn onursuzluðu. Bizim için ne giden "Aða" oldu, ne de gelen "Paþa". Gidecek olanlar, gelecek olanlar için de geçerlidir bu... Bizi ayakta tutan onurumuz, deðerlerimiz ve okurlarýmýzdýr. Cambridge Üniversitesi öðretim görevlisi Filistinli akademisyen Halid El Hurub'dan Tayyip Erdoðan'a eleþtiri: 'Tayyip Erdoðan'ýn yaptýðýna siyasi fýrsatçýlýk derler.' Türkiye Baþbakaný Tayyip Erdoðan'ýn ülkesinde kaçak yaþayan 100 bin Ermeni'ye savurduðu son tehdit üzücü. Birinci Dünya Savaþý sonlarýnda Ermenilere yapýlan katliamlarda kurban sayýsý 1 ile 1 buçuk milyon arasýnda deðiþiyor. Katliamlarda Türklerin sorumluluðunu kanýtlayan yüzlerce araþtýrma yayýmlandý. Binlerce Ermeni'yi tehdit ederek tarihi tartýþmadan kaçmak, ýrkçý ve ucuz bir siyasi fýrsatçýlýktýr. Türkiye'deki AKP deneyiminin Ýslam dünyasýna model olacaðýný umanlar bu ciddiyetsizlik nedeniyle hayal kýrýklýðýna uðradýlar. Ermeni katliamlarý, Osmanlý'nýn çökmekte olduðu, ülkeyi Ýttihat ve Terakki'nin yönettiði yýllarda yaþandý. Türk siyasetçilerin Ermeni 'soykýrým'ýný reddetmekte hemfikir olmalarý, katliamlardan kimin sorumlu olduðuna dair soruyu ortaya çýkardý: Sorumlu Osmanlý Ýmparatorluðu mu, yoksa Türk milliyetçiliðini derinleþtirmekte kararlý yeni Türk devleti mi? Ermeni sorunu, Kürt sorununun kardeþidir. Her iki sorun, devletin tarihinin karanlýk bölümlerini aþmak konusunda kendine ne kadar güvendiðiyle iliþkilidir. Üniversitede baþörtüsü takýlýp takýlmamasý gibi bir meselenin bile yöneticilerini sarstýðý bir devlet, kendisini Ermeni katliamlarý kadar büyük bir suçtan 'temizlemeye' ehil kýlacak özgüvenden uzaktýr. Mevcut hükümetin, ordunun ve milliyetçi saðýnýn öfkesini patlatabilecek bu yasaklý konuya yaklaþamayacaðýný Afrika'nýn sizin için "týk"ladýklarý biliyoruz. Ne var ki, bu þovenizme ayak uydurmak da siyasi fýrsatçýlýktýr. Türkiye er ya da geç özür dilemek zorunda kalacak. Böyle bir özür, Türkiye'nin, tarihin aðýrlýðýndan kurtulmasý anlamýna gelir. ABD Kongresi'nin Ermeni katliamlarýný kaþýmakla, Türkiye hükümetine Filistin ve Ýran'a yönelik tutumu dolayýsýyla baský yapmayý hedeflediði söyleniyor. Öyle olsa da, bu sorunun özünü deðiþtirmez. Türkiye'nin Sovyetler'e karþý müttefik olduðu dönemlerde, ABD'nin Ermeni sorununa yönelik tutumu insani deðildi. Belki þu anda da öyle deðil. Araplarýnsa bu meseleye dair bir yaklaþýmý yoktur. Oysa, teoride baskýya, soykýrýma ve iþgale maruz kalanlarýn bu konuda ek bir hassasiyete sahip olmasý gerekir. Halen iþgale ve savaþlara sahne olan bir bölgede, evrensel ve insani sorunlara karþý bir tutum belirlemek gerekir. Bazý Araplarýn konuyla ilgili makaleleri kraldan çok kralcý. Türkiye'yi savunma hevesi, tarihçi Bernard Lewis'in yaklaþýmýný hatýrlatýyor. Müslümanlara karþý en faþist tezin sahibi Lewis, James Bryce ve Arnold Toynbee gibi tarihçilerin katliamlara dair belgelerini ve ABD'nin o dönemdeki büyükelçisi Henry Morgenthau'nun Türk devletinin katliamlardaki sorumluluðunu gösteren günlüklerini çürütmek için çok çaba harcamýþtý. Bugün mevcut hükümete göz yumarak Türkiye'nin Ermeni katliamlarýndaki sorumluluðunu inkâr edenler, Lewis'le ayný karede yer alýyorlar. (Londra'da Arapça yayýmlanan Hayat gazetesi, Cambridge Üniversitesi'nde ders veren Filistinli akademisyen, 21 Mart 2010)

10 10 25 Mart 2010 Perþembe YENÝ BÝR DÝNOZOR TÜRÜ KEÞFEDÝLDÝ ABD'nin Utah eyaletinde, 185 milyon yýl önce yaþamýþ, daha önce bilinmeyen bir otçul dinozor türünün fosilinin bulunduðu belirtildi. "PLoS One" dergisinin bugün çýkacak sayýsýnda yer alan yazýya göre "Navajo Sandstone" olarak bilinen bölgede bulunan kemiklerin büyük kýsmý iyi korunmuþ ama kafasý yok olmuþ. Dinozorun boynunun uzun olduðu, kalçalarýndan itibaren boynunun bir metreye ulaþtýðý, uzunluðunun ise 3 ile 4 buçuk metre olduðu belirtildi. ÇÝN TABLOSUNA 2,9 MÝLYON DOLAR Çinli bir ressamýn 17. yüzyýldan kalma yaðlý boya resmi, ABD'de dün gece 2,9 milyon dolara satýldý. Sotheby's müzayede þirketi, New york'ta düzenlenen açýk artýrmada, Bada Þanren adlý ressam, kaligraf ve þairin 1692 yýlýnda yaptýðý tablonun, tahminlerin çok üzerinde bir fiyata alýcý bulduðunu bildirdi. Alýcýnýn kimliði açýklanmadý. Ayný Çinli sanatçýnýn baþka bir eseri, 2008 aralýðýnda Hong Kong'da düzenlenen açýk artýrmada 4,4 milyon dolara satýlmýþtý. NÜKLEER SÝLAH ANLAÞMASI PRAG'DA ÝMZALANACAK Çek Dýþiþleri Bakanlýðý, ABD ile Rusya arasýnda, nükleer silahlarýn azaltýlmasýna iliþkin anlaþmanýn Prag'da imzalanacaðýný bildirdi. Bakanlýk sözcüsü Filip Kanda, ABD Baþkaný Barack Obama ile Rusya Devlet Baþkaný Dimitriy Medvedev arasýndaki imza törenine ev sahipliði yapmayý kabul ettiklerini söyledi. RUS MATEMATÝKÇÝ MEÐER 1 MÝLYON DOLARLIK ÖDÜLDEN VAZGEÇMEMÝÞ Dünyanýn en zor matematik problemlerinden birini çözen 44 yaþýndaki Rus matematikçi Dr. Grigory Perelman'ýn, bu baþarýsý nedeniyle kendisine sunulan 1 milyon dolarlýk ödülden vazgeçmediði bildirildi. "Dünyanýn en zeki adamý" olarak kabul edilen ve Rusya'nýn ikinci büyük kenti St. Petersburg'da, bakýmsýz bir evde yaþayan Perelman'ýn ödülü reddettiði haberlerinin gerçeði yansýtmadýðý kaydedildi. RUSYA'DA RÜÞVET VERENE CEZA Rusya'nýn Kamçatka bölgesinde trafik kuralýný ihlal eden bir kiþinin trafik polisine 1000 ruble rüþvet teklif ettiði gerekçesiyle 200 bin ruble para cezasýna çarptýrýldýðý bildirildi. Rus Ýtar-Tass ajansý, Kamçatka bölgesindeki Ýrkutsk kentinde 2008 yýlý yaz ayýnda trafik polisi tarafýndan yapýlan kontrolde aracýnýn teknik bakým belgesinin süresi sona eren sürücünün polise rüþvet teklif ettiði gerekçesiyle yargýlanmasýna bugün Yüksek Mahkeme'de devam edildiðini duyurdu. Kamçatka Yüksek Mahkemesi, Yelizovo yerel mahkemesi tarafýndan verilen 200 bin rublelik cezanýn iptali için baþvuran sürücüyü suçlu bularak, yerel mahkemenin verdiði cezayý onadý. Cumhurbaþkanlýðý seçimi... Ad çekimi yapýldý n Adaylarýn oy pusulasýndaki yeri ve BRT'deki propaganda konuþma sýrasýnýn belirlenmesi için YSK'da ad çekme iþlemi yapýldý Nisan'da yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçiminde, adaylarýn oy pusulasýndaki yeri ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda yapacaklarý konuþmalarýn sýrasý belirlendi. Seçim takvimi uyarýnca, siyasi parti adayý ile baðýmsýz adaylarýn isimlerinin oy pusulasýnda yazýlýþ sýrasý ve BRT'de yapacaklarý propaganda konuþmalarýnýn sýrasýný belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) dün ad çekme iþlemi yapýldý. Yüksek Seçim Kurulu Baþkaný Nevvar Nolan baþkanlýðýndaki YSK üyeleri huzurunda yapýlan ad çekme iþlemi sýrasýnda, baðýmsýz adaylar Arif Salih Kýrdað ve Mustafa Kemal Tümkan ile, Derviþ Eroðlu, Mehmet Ali Talat ve Tahsin Ertuðruloðlu'nun temsilcileri hazýr bulundu. OY PUSULASINDAKÝ SIRA Öncelikle adaylarýn isimlerinin oy pusulasýnda yazýlýþ sýrasý için ad çekildi. Seçim ve Halkoylamasý Yasasý gereði siyasi parti adaylarýnýn baðýmsýz adaylardan önce geldiði ve sadece bir siyasi parti adayý bulunduðu için UBP Cumhurbaþkaný Adayý Derviþ Eroðlu oy pusulasýnda 1. sýrada yer alacak. Bu nedenle ad çekme sadece baðýmsýz adaylar arasýnda yapýlýrken, buna göre sýra soldan saða þöyle belirlendi: "1. Derviþ Eroðlu, 2. Mustafa Kemal Tümkan, 3. Arif Salih Kýrdað, 4. Mehmet Ali Talat, 5. Zeki Beþiktepeli, 6. Ayhan Kaymak, 7. Tahsin Ertuðruloðlu." BRT'DE PROPAGANDA KONUÞMALARININ SIRASI Adaylarýn BRT'de yapacaklarý propaganda konuþmalarýnýn sýralarýný belirlemek için yapýlan ad çekme iþlemi ise 7 aday arasýndan yapýldý Nisan tarihleri arasýnda toplam 7 gün Zeki Beþiktepeli için çekimi Canan Onurer yaptý... yapýlacak konuþmalarýn sýrasý þöyle belirlendi: "1. Ayhan Kaymak, 2. Mustafa Kemal Tümkan, 3. Mehmet Ali Talat, 4. Zeki Beþiktepeli, 5. Tahsin Ertuðruloðlu, 6. Derviþ Eroðlu, 7. Arif Salih Kýrdað." Adaylar, BRT radyo ve televizyonlarýndan 5, 7, 9, 12, 13, 15 ve 16 Nisan tarihlerinde propaganda konuþmalarýný yapacak. Radyo konuþmalarý 5 Nisan'da 16.35'te, televizyondan yapacaklarý konuþmalar ise ayný gün saat 17.00'de baþlayacak adaylara, ilk gün 15'er, diðer günlerde 10'ar dakikalýk konuþma süresi verilecek. OSMAN ÖREK ANILDI- Merhum Baþbakanlardan Osman Örek, ölümünün 11. yýldönümünde Lefkoþa'daki kabri baþýnda düzenlenen törenle anýldý. Lefkoþa Mezarlýðý yanýnda bulunan Lefkoþa Devlet Mezarlýðý'nda yer alan törene, Osman Örek'in eþi Neriman Örek ve kýzý Yeþim Örek Gümüþdað ile ailesi, Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, Meclis Baþkaný Hasan Bozer, Baþbakan Derviþ Eroðlu, Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Þakir Fakýlý, Yüksek Mahkeme Baþkaný Nevvar Nolan, Cumhurbaþkaný adayý Lefkoþa milletvekili Tahsin Ertuðruloðlu, bazý bakan ve milletvekilleri, belediye baþkanlarý, siyasi parti, üniversite ve muharip derneklerin temsilcileri ile askeri yetkililer ve devlet erkaný katýldý. DÜNYADAN... DÜNYADAN... Robot bebek Yotaro Düþük doðum oranlarý ve gitgide yaþlanan nüfusla mücadele eden Japonya, çareyi yine teknolojide buldu. Tsukuba Üniversitesi'nden bir grup araþtýrmacý gençlere anne-babalýðý öðretmek için Robot bebek Yotaro'yu icat etti. Yotaro týpký gerçeði gibi odaya birisi girince uyanýyor, çýngýraðý sallanýnca gülümsüyor, ara sýra hapþýrýyor ve hatta burnu akýyor. Göbeðini severseniz de kýkýrdýyor. Bebeðin yüzünde ve battaniyesinde dokunma sensörleri bulunuyor.sensörlerin topladýðý bilgiler bir bilgisayar programýna aktarýlýyor.böylelikle, program, bebeðin nasýl tepki vereceðini belirliyor. Hatta öyle ki Yotaro adý verilen robot bebek hapþýrýnca burnu akýyor. Bunu saðlamak için minik bir ýlýk su pompasý bile mevcut. Tsukuba Üniversitesi'nden bir grup araþtýrmacýnýn icadý olan Yotaro bebeðin amacý Japon gençlerine, hayatýn çalýþmaktan ibaret olmadýðýný göstermek. Ýlk robot bebeðinin mucidi Japonya aslýnda 1.37'lik doðum oraný ile geliþmiþ ülkeler arasýndaki en düþük doðum rakamlarýna sahip. Bu durumdan hayli endiþeli olan Japon hükümeti ise Yotaro bebek ile 50 yýl içinde üçte bir oranýnda azalacaðýný tahmin ettiði nüfusunu artýrmayý planlýyor. Korku filmi gibi reklam Ýngiltere'nin en tanýnmýþ komedyenlerinden Lenny Henry'nin otel reklamý çocuklar için çok korkunç olduðu gerekçesiyle yasaklandý. Premier Inn Otel'in televizyon reklamýnda, ünlü komedyen Stanley Kubrick'in "Cinnet" filmini ti'ye alýyor. Filmde olduðu gibi kapýyý baltayla kýran komedyen sonra açtýðý delikten kafasýný uzatýp "Ýþte Lenny" diyor. Reklam filmi, sözkonusu otelde kalanlarýn kabus görmeden uyuyacaðýný anlatmaya çalýþýyor. Ancak, filmin, küçük çocuklarýn da televizyon baþýnda olabileceði saatlerde gösterilmesi sakýncalý bulundu. 31 parmaklý çocuk fazla olanlarý aldýrdý Sað elinde 8, sol elinde 7 ve her ayaðýnda 8'er parmakla doðan Çinli çocuk geçirdiði ameliyatla normale döndü. Shengjing Hastanesi'nde ameliyata alýnan 6 yaþýndaki adý açýklanmayan çocuk, ameliyatla 5'er el ve 5'er ayak parmaðýna kavuþtu. Genetik bir rahatsýzlýðý bulunan; sol elinde 7, sað elinde 8 ayaklarýnda ise 8'er parmaðý olan çocuðun ailesinde benzeri bir genetik hastalýk bulunmuyor. 31 parmakla "Dünyanýn en çok parmaða sahip kiþisi" unvanýna sahip çocuk, ameliyat öncesi gazetecilere poz verdi. Babasý ile fotoðraf çekilen çocuk, fazlalýklardan kurtuldu. Çinli çocuktan önce bilinen en çok parmaklý kiþinin toplam 25 el ve ayak parmaðý bulunuyordu. Özel tiþörtle papaðan yumurtasý kaçakçýlýðý Avustralya'da bir adam, ülkeye kaçak yollarla papaðan yumurtasý sokmak için ilginç yöntem geliþtirdi. Endonezya'dan elde ettiði 37 yumurtayý özel tiþört içine yerleþtirerek Avustralya'ya götürmek isteyen 53 yaþýndaki Kevin Gledhill, gümrükte yakalandý. Ülkeye yasadýþý yollarla yumurta sokarak, çevreyi ve biyo çeþitliliði koruma kanununa aykýrý davranmaktan suçlanan adam, 16 ay hapse mahkûm edildi. Uzay biletleri kapýþýldý ABD'nin California eyaletinde, Virgin Galactic þirketinin uzay turizmi için geliþtirdiði SpaceShipTwo isimli uzay aracýnýn test uçuþu baþarýyla tamamlandý. Yolculuk için bilet ücreti olan 200 bin dolarý yatýran 300'den fazla uzay turistinin de heyecanla takip ettiði uçuþta SpaceShipTwo, ana uçaðýn iki kanadý arasýnda çölün üzerinde uçtu ve tam 14 kilometre yüksekliðe çýktý. Virgin Group'un sahibi Sir Richard Branson, ilk yolculuðun da 2012'de gerçekleþeceðini açýkladý.

11 25 Mart 2010 Perþembe Güney Kýbrýs.. Güney Kýbrýs.. Güney Kýbrýs.. Güney Kýbrýs.. MARAÞ'IN YENÝDEN ÝNÞASI Rum Mimarlar Odasý'nýn, 22 Mart-12 Nisan tarihleri arasýnda "Maraþ'ýn Restorasyonu" konulu uluslararasý bir atölye çalýþmasý organize ettiði belirtildi. Katýlýmcýlarýn, fikirler ve çözümler önermeye davet edileceklerini yazan Fileleftheros gazetesi, söz konusu atölye çalýþmasýnýn Maraþ'ýn yasal sakinlerine iade edilmesi "gerçeðine" dayandýðýný belirtti. Önerilerin sunulmasýnýn ve nihai seçimin 12 Nisan'da Güney Lefkoþa'da yapýlacaðýný ifade eden gazete önerilerin Londra Mimarlýk Festivali'nde sergileneceðini de ekledi. LARNAKA'DA BÝR CAMÝ KUNDAKLANDI Larnaka'da bir cami, Pazar günü sabaha karþý kimliði belirsiz kiþilerce kundaklandý. Fileleftheros gazetesinin haberine göre, çýkan yangýn sonucu, caminin giriþinde ve içerisinde maddi hasar meydana geldi. Yangýnýn, caminin imamý ve bölgedeki vatandaþlar tarafýndan söndürüldüðünü kaydeden gazete, Lübnan'ýn Güney Kýbrýs'taki Büyükelçiliði'nden bir temsilcinin de bölgeyi ziyaret ettiðini yazdý. "KAPARÝ'DE TÜRK TAHRÝKLERÝ" VARMIÞ Türk askerine ait sahil koruma botunun, Maðusa'nýn Kapari bölgesinde balýk tutan 5 Rum balýkçý teknesini "taciz ettiði" iddia edildi. Fileleftheros gazetesinin yukarýdaki baþlýkla aktardýðý haberinde, sahil koruma botunun balýkçý teknelerine yaklaþarak, tekneleri bölgeden uzaklaþtýrmaya çabaladýðý ileri sürüldü. Gazete iki balýkçý teknesinin aðlarýný toplamaya çalýþtýklarý sýrada yeniden "taciz edildiklerini" ve aðlarýnýn sahil koruma botu tarafýndan toplandýðýný ileri sürdü. KAROYAN YAKINDA ÇÖZÜM GÖRMÜYOR Rum Meclis ve DÝKO Baþkaný Marios Karoyan, Kýbrýs sorununda durumlarýn, yakýn zamanda yaþayabilir ve iþleyebilir bir çözümü mümkün kýlacak ön þartlarý yaratmadýðý görüþünde olduðunu açýkladý. Fileleftheros, Karoyan'ýn dün DÝKO binasýnda görüþtüðü Ýngiliz Yüksek Komiseri Peter Millet'le "Kýbrýs sorununun mevcut aþamasý, müzakerelerde var olan zorluk ve sorunlar" üzerinde görüþ alýþ veriþinde bulunduðunu haber verdi. KÝLÝSE VE HÜKÜMET ARASINDA AÐIR SUÇLAMALAR Hristofyas'ýn Pazartesi günü düzenlediði basýn toplantýsýnda Kilise'nin vergisini ödemediði yönündeki sözleri üzerine Kilise ve Hristofyas hükümeti birbirlerine aðýr suçlamalar yöneltti. Simerini gazetesinin haberine göre Baþpiskopos II.Hrisostomos, Hristofyas için "yalancý" ifadesini kullanýrken, Sözcü Stefanu ise Baþpiskopos'un, dindar insanlarýn paralarýyla büyük refah içerisinde yaþadýðýný, kamu parasýný zimmetine geçirdiðini belirtti. NAZÝRE SOFÝ: ÝKÝ AYAKLARINI BÝR PABUCA SOKTU... Alithia gazetesi, "Vasilik Paskalya'dan Sonra... Partiler Yasa Tasarýsýnýn Maddelerini Ýncelemek Ýçin Zaman Ýstiyor" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, Nazire Sofi'nin, Rum yönetiminin "iki ayaðýný bir pabuca soktuðu" yorumunda bulundu. Gazete Baþsavcý Petros Kliridis'in, yasa deðiþikliðinin neden gerekli olduðuna dair gerekçe notunda; yapýlan deðiþikliklerin hedefini þöyle sýraladýðýný yazdý: "1-Kýbrýslý Türk Nazire Sofi'nin Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne yaptýðý baþvuruda saptandýðý üzere Kýbrýs Türk Mallarý Vasiliði'nin statüsü Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'ni ihlal edebileceði durumlarýn göðüslenebilmesi için hükümet, Sofi meselesini; Larnaka'daki malýný bu þahsa iade ederek ve 500 bin Euro'nun üzerinde bir tazminat ödeyerek, uzlaþýyla kapatmak zorunda kaldý. 2-Mevcut yasanýn, tamamen doðasý gereði; mülkiyetten yoksun býraktýðý ve Sözleþme'yi ihlal ettiði þeklinde algýlanmasý tehlikesinden kaçýnýlmasý gerekir. 3-Yasa tasarýsýnýn maddelerinin; mallarýný Kýbrýs Cumhuriyeti mahkemelerinde talep edebilmeleri için Kýbrýslý Türklere özel bir hak tanýmasý zaruridir. Böylece davalarýn AÝHM tarafýndan görülmesi ve dolayýsýyla Cumhuriyet'in AÝHM tarafýndan mahkum edilmesi tehlikesinden kaçýnýlabilir." Hrisostomos KKTC'ye ziyaretini deðerlendirdi n Hrisostomos: "Bir kimse, bu yerleri ziyaret ettiði zaman üzülüyor. Trajik olan þey, bunun bizim ülkemiz olmasýdýr" Rum Ortodoks Kilisesi Baþpiskoposu II. Hrisostomos, eski eserlerin korunmasý için gerekli yöntemlerin bulunmasý hedefine yoðunlaþtýklarýný, bu çizgiden ayrýlmalarýnýn mümkün olmadýðýný kaydetti. Alithia gazetesinin haberine göre, Güney Kýbrýs'ta yayým yapan bir radyo kanalýna açýklamalarda bulunan II. Hrisostomos, KKTC'ye gerçekleþtirdiði ziyarete iþaret ederek, "Bir kimse, bu yerleri ziyaret ettiði zaman üzülüyor. Trajik olan þey, bunun bizim ülkemiz olmasýdýr" dedi. KKTC'nin "Müftüsü ile temasta bulunup bulunmadýðý ve eski eserlerin korunmasýnýn Kýbrýslý Rumlar için çok önemli olduðunu anlayýp anlamadýðý" sorusu üzerine II. Hrisostomos, bunu anladýðýný, "Müftü ile görüþtüklerini ve yeniden görüþeceklerini" ifade etti. KKTC'deki eski eserlerin Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Ersan Saner'in sorumluluðunda bulunduðunu, Saner'i kendisine eþlik etmek için Kuzey'deki kiliselerin kaydedilmesi çalýþmalarý tamamlandý Cikko Manastýrý Müzesi'nin, Kuzey'deki kiliseler ve dini eserlerin kaydedilmesine iliþkin çalýþmalarý tamamladý. Müze'nin bu konudaki programýna müdürlük yapan Dr. Haralambos Hocakoðlu, çalýþmaya iliþkin verileri, düzenlediði bir basýn toplantýsýyla açýkladý. Haravgi ve diðer gazeteler, Hocakoðlu'nun basýn toplantýsýna ve açýkladýðý verilere geniþ bir biçimde yer verdiler. Gazete, çok masraflý ve uzun yýllar süren bir çalýþma olarak nitelendirilen bu (kaydetme)çalýþmanýn tamamlandýðýný ve "iþgal altýndaki topraklardaki kiliselerin, manastýrlarýn yaðmalanmasý, tahrip edilmesi ve de dini özgürlüklerin iþgal rejimi tarafýndan yasaklanmasý" iddialarýyla ilgili Kýbrýs içinde ve dýþýndaki yetkililer ile halkýn duyarlaþtýrýlmasý amacýyla takibin devam edeceðini yazdý. Simerini gazetesine göre, Dr. Haralambos Haocakoðlu, basýn toplantýsý çerçevesinde yaptýðý açýklamada kendi ihmalkârlýklarý nedeniyle bu konuda kendilerinin de suçlu olduðunu, talep etmeleri gereken þekilde olmayý baþaramadýklarýný belirtti. Hocaokðlu, eski eserlerin gelecek için iyi bir yol bulacaðý bir çözüm en kýsa zamanda saðlanmasý temennisinde de bulundu. Hocaokoðlu, birahane-pizzacýya dönüþtürülen "Ay. Frankisku Manastýrý" olayýnýn ardýndan "Yoannitton Ýpopton Kilisesi"nin de bara Baþbakan Derviþ Eroðlu'nun "gönderdiðini" ve Saner'e KKTC'deki eski eserlerle ilgili çabalarýný anlattýklarýný söyledi. Baþpiskopos II. Hrisostomos, Saner'e; eserlerin restorasyonu için "kendilerine müsaade verilmesi gerektiðini" anlattýðýný da belirtti. Kýbrýslý Türkler ve Kýbrýslý Rumlarýn iþbirliðinde bulunmalarýnýn ve barýþý birlikte inþa etmelerinin mümkün olup olmadýðý sorusuna karþýlýk da II. Hrisostomos, buna inandýðýný, kendisinin "Kýbrýslý Türkler ve Kýbrýslý Rumlarla birlikte olunduðu önceki dönemi de yaþadýðýný, çocuk iken birlikte oynadýklarýný ve Kýbrýslý Türk ile Kýbrýslý Rum çocuklar arasýnda herhangi bir anlaþmazlýk bulunmadýðýný" kaydetti. Trajik geçmiþin geride býrakýlarak geleceðin inþa edilmesinin mümkün olup olmadýðý sorusuna ise II. Hrisostomos, "Elbette ki, ancak bazý uç unsurlarýn tecrit edilmesi gerekir, zira deliler bir ve diðer tarafta da var, hiçbir zaman deliler eksik deðildir" þeklinde yanýt verdi. dönüþtürüldüðünü, ýþýklarýn duvar yazýlarýnda yanýp söndüðünü ayrýca her gece bir rock grubunun orada müzik çaldýðýný savundu. Kuzey'deki kutsal yerler içerisindeki kaçak kazýlarýn da arttýðýný ileri süren Hocakoðlu, buna iliþkin olarak "Aheritu"daki (Güvercinlik) "Panayias Trapezis" Kilisesi'ni örnek gösterdi ve buranýn zemininde bölgesel kazýlmýþ yerler ve açýlmýþ çukurlar bulunduðunu, orta çaðdan kalma çömlekler tespit edildiðini iddia etti. Hocakoðlu, "tarihi eser kaçakçýlarýnýn", "Lisi'"deki(Akdoðan) "Osiu Efimianu" Kilisesi'nin kuzey duvarýný kazdýklarýný ve ayrýca zemini de kazdýklarýný savundu ve bunun sonucunda Kilise'de son kalan duvar resmi parçasýný da tahrip ettiklerini iddia etti. Kýzýlbaþ'taki "Panayia" Kilisesi'nin, Lefkoþa Türk Belediyesi tarafýndan halk oyunlarý okulu olarak kullanýldýðýný ifade eden Hocakoðlu, burada yapýlan çalýþmalara deðindi ve Kilise'nin batý giriþindeki kazýlarýn çatlaklara (çatýrtýlara) neden olduðunu, bunun sonucunsa taþeronlarýn Kilise'nin yýkýlmamasý için destek niteliðinde çalýþmalar yaptýðýný savundu. Hocakoðlu burada yapýlan çalýþmalara iliþkin fotoðraflarý da sundu. Hocakoðlu bu bölgede yürütülen yol çalýþmalarýnýn Avrupa Birliði tarafýndan finanse edildiðine dikkati çekti. TÜRK VE RUM PARTÝLER CAMÝYÝ ZÝYARET ETTÝLER Politis ve diðer gazeteler, Ledra Palece toplantýlarýna katýlan Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum parti temsilcilerinin, "Nisu'"daki (Dizdarköy) Cami'deki sembolik çalýþmalar aracýlýðýyla Kýbrýs'taki kültürel mirasýn korunmasý gerekliliði mesajýný göndermek amacýyla burayý ziyarete ettiklerini belirtti. Habere göre Slovakya'nýn Güney Kýbrýs Büyükelçisi Anna Turenikova yaptýðý açýklamada "sembolik çalýþma yapmak için buradayýz" dedi. Turenikova ayrýca kültürel mirasýn korunmasýyla ilgili Teknik Komite temsilcilerini, Takis Hacýdimitiriu, Emine Pilli ve "Nisu" (Dizdarköy) ve Perahoryo yerel birimlerin orada olmalarýndan dolayý duyduðu memnuniyeti de dile getirdi. Takis Hacýdimitriu, "Nisu'"daki (Dizdarköy) Cami'nin yeniden inþa edilmesine iliþkin çalýþmalarýn var olduðu planlarýn Eylül ayýnda hayata geçirilmeye baþlanacaðýný ve 200 bin Euro'luk harcama yapýlacaðýný söyledi. 11 DÜNYADAN... DÜNYADAN... 'Son Yemek'te porsiyonlar artmýþ ABD'de bulunan Cornell Üniversitesi tarafýndan yapýlan bir araþtýrmada, Hz. Ýsa'nýn son yemeðini tasvir eden "Son Yemek" tablolarýndaki tabak ve yemek boyutlarýnýn gittikçe büyüdüðü tespit edildi. Leonardo Da Vinci, Rubens, El Greco gibi ressamlara ait olanlarýn da aralarýnda bulunduðu 52 "Son Yemek" tablosunu karþýlaþtýran araþtýrmacýlar, bu resimlerin yapýlýþ tarihi günümüze yaklaþtýkça tablodaki yemeklerin de çoðaldýðýný belirledi. Araþtýrmada, 1000'li yýllardan günümüze kadar ana yemeklerin yüzde 69, tabak boyutlarýnýn yüzde 66, ekmek boyutlarýnýn da yüzde 23 büyüdüðü görüldü. Araþtýrmacýlardan Prof. Brian Wansink, "Son bin yýlda yiyecek üretimi, ulaþýlabilirliði, bolluðu önemli ölçüde arttý. Bu deðiþimler, tarihin en meþhur yemek sahnesinin resimlerine de yansýmýþ, sanat, hayatý taklit etmiþ" dedi. Kýzýl Gezegen'in buz kütleleri ABD Ulusal Havacýlýk ve Uzay Dairesi, Mars'taki dev bir kraterin haritasýný çýkardý. Farklý görüntülerin birleþtirilmesiyle oluþturulan haritada, yaklaþýk 60 km çapýndaki Mojave Krateri'nin duvarlarýndaki buz kütleleri görülüyor. 2.5 km derinliðindeki kraterin yaklaþýk 10 milyon yaþýnda olduðu tahmin ediliyor. Bir gök cisminin çarpmasý sonucu oluþtuðu sanýlan kraterin incelenmesiyle çarpýþma süreciyle ilgili bilgi edinilebileceði belirtildi. Fobilere iðneyle son! Japon bilim adamlarý, örümcek, yýlan ve yükseklik korkusu gibi fobilerin, korkmayý unutturan basit bir iðneyle tedavi edilebileceðini öne sürdüler. Bir grup bilim adamý, beynin bazý temel korkularý yenme konusunda "yeniden programlanabileceðini" saptadý. Korkunun öðrenilen bir þey olduðundan hareket eden bilim adamlarý, beynin bu hisleri ortaya çýkaran bölümünün basit bir iðne tedavisiyle etkisiz hale getirilebileceðini iddia ediyor. Hiroþima Üniversitesinden Prof. Masayuki Yoþida, japon balýklarýyla insanlarda korkunun ortaya çýkmasýyla ilgili bölüm olan beyincik üzerinde araþtýrma yaptý. Klasik þartlandýrma yöntemini kullanan Yoþida, balýklara gözlerine yöneltilen ýþýktan korkmayý öðretti. Araþtýrmacýlar daha sonra japon balýðýna lokal anestezide yaygýn olarak kullanýlan "lidocaine" maddesini zerk etti ve yeniden test yaptý. Yoþida, bu ilaçtan bir doz verilen balýklarýn gözlerine ýþýk tutulduðunda ayný korkuyu göstermediklerinin saptandýðýný söyledi. Prof. Yoþida, japon balýklarýnýn beyinlerinin insanlar da dahil memelilerinkine benzediði için, yapýlacak yeni araþtýrmalarla insanlarýn korkularýnýn biyolojik ve kimyasal süreçlerinin daha iyi anlaþýlabileceðini belirtti. Günün birinde mantýksýz fobilerimizin geçmiþte kalabileceðini söyleyen Yoþida, "Düþünün ki örümcek, yükseklik veya uçuþ korkunuz basit bir iðneyle tedavi edilebilecek. Araþtýrmamýz bunun bir gün gerçekleþebileceðini gösteriyor" dedi. Hindistan'ýn en pahalý tren seferi Hindistan'ýn en lüks ve en pahalý treni sefere baþladý. Varlýklý turistlere hitap eden trendeki oda fiyatlarýnýn geceliði 800 dolardan baþlýyor. Ýlk seferine Kalküta-Yeni Delhi arasýnda baþlayan "Maharaja Express" adlý trenin 84 özel yolcuyu aðýrlamak için tasarlandýðý belirtildi. Trende, özel banyolu, plazma televizyonlu ve klimalý odalarla birlikte, iki lokanta, bar, oyun masalarý ve bir salon yer alýyor. En ucuz odanýn gecelik fiyatýnýn 800 dolar olduðu açýklanan trenin iki odalý kral dairesinin gecelik fiyatý ise 2500 dolar. Bu trenin, ülkede sýnýrlý hatta sefer yapan turistlere yönelik diðer lüks trenlerin aksine, ülke çapýnda sefer yapabileceði belirtildi..

12 12 25 Mart 2010 Perþembe KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Beþiðin tepesinden Yüreðimin sesinden Dünya üsdüme gaksa Vazgeçmem yaseminden DUMEZIL'ÝN SOSYOLOJÝ DERSÝ NOTLARI Gündüz Vassaf Boðaziçi Üniversitesi Yayýnevi sayfa "Ýstemek, 'istiyorum' demek deðil, harekete geçmektir." A. Mourois Ýþte bademler de çiçek açtý bu yetmiþüç senesinin mart ayýnda Elbet bademler çiçek açacak kaçacak deðiller ya yýl kurak geldi diye Ýnsanlarýn bir bölüðü kötülük eder bir çoðu boyun eðer diye. Adnan Bozkýrlý Yaþasýn Çocuklar" adlý þiirinden KÜRÞAT BAÞAR, YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ'NDE Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Büyük Kütüphane Müdürlüðü "Kütüphane Haftasý" etkinlikleri çerçevesinde, 26 Mart Cuma günü yazar, gazeteci, oyuncu ve programcý Kürþat Baþar'ý sevenleriyle buluþturuyor. Yakýn Doðu Üniversitesi Basýn ve Halkla Ýliþkiler Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, Kürþat Baþar 26 Mart Cuma günü Büyük Kütüphane'nin 4 numaralý konferans salonunda saat 14:00'da "Farklý Konulara Bakýþýyla Kürþat Baþar" adlý bir söyleþi sunacak. Seksenli yýllarda baþlayan yazarlýk kariyeri boyunca ülkenin en çok satan kitaplarýna imza atan Kürþat Baþar, televizyon, radyo, gazete ve dergi gibi tüm iletiþim mecralarýnda çalýþmalar yapmýþtýr. Pek çok dergi ve gazetede yazýlarý, söyleþileri, haberleri ve makaleleri yayýnlanmýþ olan yazar, TV programlarý hazýrlayýp sunmuþ, köþe yazarlýðýndan radyoculuða medyanýn tüm alanlarýnda çalýþmýþtýr. Üniversite yetkilileri söyleþinin tüm halkýmýza açýk olacaðýný vurguladýlar. Kekilli'nin filmi 6 dalda aday Yönetmenliðini ve senaristliðini Feo Aladað'ýn yaptýðý ve Sibel Kekilli'nin baþrolde oynadýðý "Yabancý" (Die Fremde) filmi, Alman Film Ödülü "Lola" için bu yýl 6 dalda aday gösterildi. Alman Film Akademisi tarafýndan açýklanan aday listesine göre "Yabancý," en iyi film, en iyi senaryo ve en iyi yönetmen dallarýnda aday gösterilirken, filmde oynayan Kekilli de en iyi kadýn oyuncu, Settar Tanrýöðen en iyi yardýmcý oyuncu ve Andrea Martens de en iyi montaj dallarýnda aday oldu. "Lola" ödül töreni 23 Nisan'da Almanya'nýn baþkenti Berlin'de yapýlacak. "RUMUZ: GONCAGÜL" OYUNU SAHNELENECEK Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Sahne Sanatlarý Fakültesi Tiyatro Bölümü, 27 Mart Dünya Tiyatrolar gününde, Oktay Arayýcý'nýn yazdýðý Rumuz Gongagül adlý oyunu halka ücretsiz olarak sunacak. YDÜ Basýn ve Halkla Ýliþkiler Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, oyunun yönetmenliðini Zerrin Akdenizli, özgün müziklerini Cevanþir Guliyev'in hazýrladýðý müzikli danslý oyunu 3. ve 4. Sýnýf Oyunculuk Anasanat Dalý öðrencileri sahneye taþýyor. Dramatik Yazarlýk Anasanat Dalý öðrencilerinin de ortak katkýsýyla seyirci karþýsýna çýkacak olan "Rumuz Goncagül", "Türk Tiyatrosu'nun klasikleþmiþ bir oyunu sahnelenecek. Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun biçimsel özelliklerinden yararlanan yazar, evlenmek üzere gazeteye baþvuran kiþilerin traji-komik halleri üzerinden toplumsal yapýya eleþtiri getirir. Ekonomik zorluklarýn dayattýðý güvence arayýþý, kiþilri çýkar iliþkisine soktuðu gibi yozlaþan kadýn-erkek iliþkilerine de neden olmaktadýr. Sýcak ve samimi bir toplum kesitinin oyunu olan Rumuz Goncagül, çaðdaþ bir ortaoyunu olarak sahnelenir. 27 Mart Cumartesi günü saat 14:30'da Yakýn Doðu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salonu'nda seyirci karþýsýna çýkacak olan oyun öncesinde YDÜ Sahne Sanatlarý Fakültesi adýna bu yýl fakülte öðretim görevlisi Ecder Akýþýk'ýn "27 Mart Dünya Tiyatro Günü" için kaleme aldýðý bildiri de okunacak. Oyunun tekrarýný, 31 Mart ve 12 Nisan tarihlerinde yine ücretsiz olarak saat 20:00'de YDÜ AKKM'de izlemek mümkün olacak. Lefkoþa Belediye Orkestrasý'ndan Atleks Sanverler Ortaokulu'na Konser Lefkoþa Belediye Orkestrasý yaptýðý konserlere bir yenisini daha ekliyor. Belediye Orkestrasý, öðrencilerin sýnav haftasý öncesinde moral ve motivasyon saðlamak için konser verecektir. 26 Mart 2010 Cuma günü saat 10.00'da Atleks Sanverler Ortaokulu'na Latin ve Pop müzik parçalarýndan oluþan bir konser olacaktýr. Keman ve Gitar çalýþmalarý baþlýyor 27 Mart 2010 Cumartesi günü saat 10:00'da Lefkoþa Belediye Orkestrasý binasýnda ücretsiz olarak keman ve gitar çalýþmalarýna baþlýyor.. Ýletiþim telefon: / AMATÖR SERAMÝKÇÝLER YARIÞMASI SERGÝSÝ Kuzey Kýbrýs Seramikçiler Derneði'nin, Kültür Dairesi'nin katkýlarýyla üçüncüsü gerçekleþtirdiði Amatör Seramikçiler Yarýþmasý Sergisi önceki akþam açýldý. Bu yýlki konsepti "SINIR" olarak belirlenen ve Yakýndoðu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde yer alan sergi, Kültür Dairesi Müdürü Derviþ Beyit açýldý. Dernekten verilen bilgiye göre, yarýþmada Yýldan Güldeniz "Ýki Çarpý Bir" çalýþmasýyla birincilik, Semral Tahsin "Huzur" çalýþmasýyla ikincilik, Mustafa Kansay "Aklýn Sýnýrý" çalýþmasýyla üçüncülük ödülü alýrken; Osman Murabýk "Sýnýr" ve Feza A. Sanývar "Ýsimsiz" çalýþmalarýyla mansiyon ödüllerine layýk görüldü. Serginin açýlýþýnda düzenlenen ödül töreniyle de dereceye girenlere ödülleri verilerek, sergide yarýþmaya katýlan tüm çalýþmalar sergilendi.serginin 30 Mart tarihine kadar Yakýndoðu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde saatleri arasýnda ziyaret edilebileceði kaydedildi. ÇOCUK YUVASI YARARINA TÝYATRO Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) öðrencileri, Cuma günü, Lefkoþa Çocuk Yuvasý yararýna "Skeçteyiz" adlý tiyatro oyununu sergileyecek. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý açýklamasýna göre, YDÜ Atatürk Eðitim Fakültesi Okul Öncesi Öðretmenliði ve Sýnýf Öðretmenliði Bölümü öðrencilerinin ''Topluma Hizmet'' dersi kapsamýnda yürüttükleri proje çerçevesinde, Arabahmet Kültür Evi'nde saat 20:00'de sahnelenecek oyundan elde edilecek tüm gelir, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüðü'ne baðlý olan Lefkoþa Çocuk Yuvasý'na baðýþlanacak. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Veda ( Cuma/Ctesi 23.00) 1. salon Þimþek Hýrsýzý ( Cuma/Ctesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Eyvah Eyvah ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Arthur: Maltazar ýn Ýntikamý ( ) Lefkoþa Astro KAPALI Girne Girne Galeria Sinema Club Recep Ývedik 3 ( ) Maðusa Maðusa Galeria Romantik Komedi ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Recep Ývedik 3 ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon

13 25 Mart 2010 Perþembe 13 ÖRP Talat'ý destekleyecek ÖRP, 18 Nisan Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde baðýmsýz aday olan Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'ý destekleme kararý aldý. Söz konusu karar dün öðleden sonra Golden Tulip Otel'de toplanan ÖRP Parti Meclisi toplantýsýnda oybirliðiyle alýndý. Kararý, toplantýnýn ardýndan düzenlenen basýn toplantýsýnda, parti üst düzey yöneticileri ve parti meclisi üyelerinin eþlik ettiði ÖRP Genel Baþkaný Turgay Avcý açýkladý. Basýn toplantýsýna basýn yoðun ilgi gösterdi. Avcý, Mehmet Ali Talat'ýn adaylýðýnýn desteklenmesi kararýnýn, ilçe örgütleri ve diðer örgütlerle uzun istiþarelerin ardýndan MYK'da oybirliðiyle alýndýðýný ve parti meclisine götürüldüðünü ve bugün gerçekleþtirilen toplantýda oybirliðiyle onaylandýðýný belirtti. Avcý,ÖRP'nin, uzun bir süreden beridir partinin yetkili kurullarýnda yaptýðý deðerlendirmeleri tamamladýðýný ve üstlendiði sorumluluðun da bilinciyle, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin geleceðinin belirlenmesinde "büyük rol oynayacak" Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine iliþkin bir karara vardýðýný kaydetti. Dört yýl önce Özgürlük ve Reform Partisi'ni kurarken, "mevcut siyasi partiler, kendi aralarýndaki kýsýr siyasal ve kiþisel çekiþmeler ile liderlerin hýrslarý ve lider çevresindekilerin çýkar mücadeleleri nedeniyle, KKTC'nin geliþmesini ve güçlenmesini saðlayacak bir deðiþime ayak uydurma yeteneðine maalesef sahip olamamýþlardýr" dediklerini anýmsatan Avcý, milli davada Anavatan Türkiye ile uyum içerisinde geçmiþe deðil, geleceðe yönelik politikalar güdülmesini, Kýbrýs Türk halkýnýn adada vermekte olduðu varoluþ mücadelesinde baþarýlý olunabilmesi için, bir zorunluluk olarak gördüklerini, söyledi. "ASLA TAVÝZ VERMEDÝK" Anavatan hükümeti, Milli Güvenlik Kurulu ve tüm kurumlarý tarafýndan benimsenmiþ olan çizgiden asla taviz vermediklerini ifade eden Avcý, bu maddeleri iki kesimlilik, iki halkýn siyasal eþitliði, iki eþit kurucu devletin oluþturacaðý yeni bir ortaklýk, Anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüðü olarak sýraladý. Hükümette olduklarý dönemde özellikle dýþ politikada gerçekleþtirdikleri icraatlarý anlatan Avcý, neler yaptýklarýný uzun uzun anlatma niyetinde olmadýðýný, asýl altýný çizmek istediði hususun, yýllardýr KKTC'de siyaset adýna "birbirlerine kirli tezgahlar kurarak, iftira ve yalanlar üzerinden kendi çýkarlarýný koruma çabasýnda olanlara" vurgu yapmak olduðunu söyledi. ÖRP'nin, "bugün þahit olduklarý partisel ve kiþisel çýkarlar üzerine kurulan ittifaklarýn" aksine, Cumhurbaþkanlýðý seçimleri sürecinin baþýndan itibaren ilkeli bir duruþ sergilediðini savunan Avcý,ÖRP kurulduðunda ve iktidar ortaðý olduðu dönemde iftira kazanlarý kaynatanlarýn, çýkarlarý için neler yapabileceklerini bildiklerini ve þimdi birlikte tekrar gördüklerini ifade etti. "ÇIKARLARI ÝÇÝN" Avcý þöyle devam etti: "Soruyorum bu arkadaþlar hangi çýkarlar etrafýnda bir araya gelmiþlerdir? Bunlarý tanýmak için basit bir þey yapmanýz yeterli: Açýn arþivleri dün ne söylediklerine bakýn, bir de bugün ne söylediklerine bakýn, onlarý tanýrsýnýz. Dün arkalarýndan konuþtuklarýyla bugün sarmaþ dolaþ olanlar bunu KKTC için mi yapýyor. Hayýr, sizler de çok iyi biliyorsunuz, çýkarlarý için." Avcý, bu geliþim ve deðiþimi saðlayabilecek bilgi ve yeteneðe sahip, eleþtirileri önemseyen, özeleþtiriden kaçýnmayan, özgürlükçü düþünceye baðlý bir liderlik oluþturmak için bugüne kadar mücadele verdiklerini, "Ancak, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ni dünya ile buluþturarak, çözümsüzlüðe dur diyecek, diyalog kurabilen bir anlayýþ KKTC'yi geleceðe taþýyabilir" dedi. Avcý þöyle dedi: "Tutarsýz söylem ve eylemlerle halkýn iyi niyetini suistimal edenler, iktidara geldikleri gün bu bizden deðil diye rozete göre halkýmýzý ötekileþtirenler, insanýmýzý ekmeðiyle tehdit edenler, suni çekiþmelerle halkýmýzý ayrýþtýrarak birbirine düþürüp bugün göstermelik mesajlarla halkýmýzýn geleceðini düþünmeyenler, kendi hýrslarýna Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ni kurban edenler, KKTC'yi geleceðe taþýyamaz. Özgürlük ve Reform Partisi destek vereceði adayla kiþisel ve partisel çýkar birlikteliði içerisinde olmayý deðil, vizyon birlikteliði içerisinde olmayý amaçlamýþtýr." Avcý, Merkez Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Parti Meclisi'nin onayý ile anlayýþlarýna ve siyaset yapma biçimlerine yakýn olan, siyaseti kendi hýrsý için deðil, halkýn geleceði için yaptýðý düþüncesinde olduklarý baðýmsýz aday Mehmet Ali Talat'ý desteklemeye karar verdiklerini söyledi. Avcý, "cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ne ve halkýmýza hayýrlý ve uðurlu olmasýný diliyoruz" dedi. Avcý, kararlarýnda "Ankara'nýn etkisinin" sorulmasý üzerine, Talat ismini desteklemelerinde birçok etken bulunduðunu belirterek, bunlar arasýnda Ankara ile istiþarelerin de bulunduðunu kaydederek, anavatan ile çok uzun yýllardýr birlikte bir davanýn yürütüldüðünü belirtti. KKTC'de siyasi, ekonomik yapý ve altyapýyla, dünyaya açýlýmýn anavatansýz olmayacaðýný, tabii ki anavatanla istiþare edeceklerini kaydeden Avcý, "Anavatanla istiþare etmeyen anavatandan görüþ almayan sadece kendi þahsi çýkarlarýný düþünenlerdir" dedi. BRTK VE BAÞBAKANLIÐA KINAMA Avcý, bu sorularý soran gazetecilerin, devlet televizyonunun, ÖRP basýn toplantýlarýný neden izlemediðini sormalarýný da beklediðini belirterek, "Devlet televizyonu düþüncemizi beðenmediði için mi gelmedi. Düþüncesini beðenmediklerine yer mi vermiyor. BRTK Müdürünü, yönetimini ve baðlý bulunduðu Baþbakanlýðý kýnýyorum" dedi. HÜKÜMETÝN EÐÝTÝM POLÝTÝKASI ÝFLAS ETMÝÞTÝR Atatürk Öðretmen Akademisi (AÖA), ülkemizin yýllardan beridir öðretmen yetiþtiren devlet kurumlarýnýn baþýnda gelmektedir. Bilindiði gibi ülkemizde Kýbrýslý öðrencileri Okul Öncesi Öðretmenliði için hazýrlayan tek eðitim kurumu AÖA'dýr. AÖA bünyesinde bulunan Okul Öncesi Öðretmenliði Lisans Programýnýn Yakýn Doðu Üniversitesi'nde de açýlmasýna ön izin veren kararýyla Milli Eðitim Bakanlýðý ne yazýk ki yüksek öðrenimi ilgilendiren, derinlemesine anlam ifade eden konularda vizyon sahibi olmadýðýný bir kez daha kanýtlamýþtýr. Hükümet attýðý bu adýmla bu topraklarýn köklü eðitim kuruluþlarýna yaþam hakký tanýmayacaðýný bir kez daha ilan etmiþtir. Maalesef hükümetin bu uygulamasý bir ilk deðildir. Ülkemizin tek devlet üniversitesi olan DAÜ, yýllarca seçim programlarýnýn biliþsel altyapýsýný kuran ve yine bir devlet kuruluþu olan BRT ile iþbirliði içinde en doðru bilgilerin verilmesini üstün bir baþarýyla halkýmýza sunan bir kurum olmuþtur. Buna raðmen bu iþlev DAÜ`nün elinden ilkesiz bir þekilde alýnmýþ ve özel bir kuruluþa verilmiþtir. DAÜ`nün kalitesi sorgulanamayacak kadar derindir. Bu kalite 30 küsür yýl içinde oluþmuþtur. Ancak Devlet, kendi üniversitesini kenara iterek kaht-ý ricayý gerçekleþtirebilmektedir! Bu ne anlam taþýr? Bunun altýnda yatan neden nedir? Hükümet uygulamalarýyla DAÜ'nün ve diðer devlet kuruluþlarýnýn üstlenebileceði fonksiyonlarý oy kaygýsý güden, pragmatist politikalar Doðu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikasý Eastern Mediterranean University Union of Academic Staff DAÜ Kuzey Kampüsü Maðusa-Kuzey Kýbrýs EMU North Campus Famagusta-North Cyprus Tel: Fax: Web: eþliðinde kar amacý güden kuruluþlara aktarma eðilimini açýkça ortaya koymaktadýr. Þimdi de sýra AÖA'ya gelmiþtir. Hükümet aldýðý kararla AÖA`yý hedef alarak hem bir eðitim kuruluþuna saldýrý baþlatmýþ hem de ayný zamanda öðretmen sendikalarýný ve örgütlü mücadelelerini yok etmek, bitirmek üzere adýmlar atmaya baþlamýþtýr. UBP Hükümeti faþist anlayýþý eðitim üzerinde, demokrasi üzerinde etkin kýlmak için böylesine serkeþ yaklaþýmlarý pervazsýzca sergilemektedir. Böylesine davranýþlar pragmatik kabul edilen oysa ahlaki deðeri olmayan bir seçim yatýrýmýndan öte Kýbrýs Türkünün öz varlýklarýnýn tüketilmesine yönelik bir hamledir. Temelde, toplumun sosyo-kültürel yapýsýnýn korunmasý için önemli bir yere sahip olan Atatürk Öðretmen Akademisi'nin kapatýlmasýný hedefleyen bu saldýrýyý Kýbrýs Türkü affetmeyecektir. DAÜ-SEN, yukarda dile getirilen gerçekler ýþýðýnda, evrensel boyuta ulaþamayan zorbacý zihniyetin temsilcisi olan UBP anlayýþýný þiddetle kýnar, yapýlan ilkesiz uygulamalardan derhal geri dönülmesini talep eder. Kamuoyuna saygý ile duyurulur. DAÜ-SEN

14 14 25 Mart 2010 Perþembe BULMACA Soldan Saða: 1-Madalya vermek, ödüllendirmek (iki kelime). 2-Gözde sarýya çalan kestane rengi. Beyaz cila boya. Sodyum'un kýsaltmasý. 3-Karýþýklýk, kargaþa, ara bozuculuk. Müzikte sesin yankýlanmasý. 4-Geniþlik. Meyve yapraðýnda yumurtacýklarýn baðlý olduðu bölüm. Köpek. 5-Canýný verircesine, özveriyle. 6-Eski dilde "Anlayýþ, anlama yeteneði". Ters okunuþu "Anlam bakýmýndan birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine DÜN baðlar". Birçok kalýn direk yanyana baðlanarak yapýlan, korkuluksuz, düz ve açýk, deniz veya ýrmak taþýtý. 7-Ters okunuþu "Ödünç alýnan para". Bir þeyin yere bakan yaný. 8-Tek rakamlý bir sayý. Naz, iþve. 9-Bir çeþit füze. Açýk seçik olan, anlaþýlmaz yaný bulunmayan. 10-Sürekli itmek, arka arkaya itmek. Baryum'un kýsaltmasý. 11-Ýki sert cismi birbirine baðlamaya yarayan, iki ucu sivri ve kývrýk metal parça. Un elendikten sonra elek üstünde kalan kabuk kýrýntýlarý. Dünün çözümü Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Beril Eczanesi: Müftü Ziyai Efendi Sok. No:28 B Bekiroðlu Ýþhaný Tel: Ataçað Eczanesi: Atatürk Cad. Zehra Nevzat Mustafa Sok. No:5 (Avcýlar Birliði Yaný) Gönyeli Tel: Maðusa Demet Eczanesi: New Castle Apt. No:1 Bayraktar Yolu Lemar Yaný Tel: Girne Karpuzoðlu Eczanesi: Uður Mumcu Cad. Eren Ýþ Haný No:1 Koop Yaný Karakum Tel: Güzelyurt Güzin Eczanesi: K 288 Þht. Raþit Osman Sok. Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-El altýndan yüksek faizle ödünç para veren kimse. Kemiklerin iç boþluklarýný dolduran yaðlý madde. 2- Közlenmiþ patlýcan, sarmýsaklý yoðurt ve kýyma ile yapýlan bir çeþit yemek. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. 3-Ters okunuþu "Kök, sap ve yaprak þeklinde farklýlaþmamýþ bir bitkinin yaþama ve büyüme organý". Seyrek olarak, pek az, binde bir. 4-Belli bir aðýrlýðý ve hacmi, rengi, maddesi olan her türlü cansýz varlýk, þey. Ýspanyolca "Yaþa". 5-Bildirme yazýsý, mesaj. Pingpong, tenis gibi oyunlarda topa vurmak için kullanýlan uzunca saplý araç. 6-Bir nota. Destanla ilgili, destansý. Ýlâç, merhem. 7-Ekilecek yer, mezraa. Giysinin belden aþaðýda kalan bölümü. 8-Merkezde bulunan ve bir eksenin çevresinde dönebilir kurs veya çember. Ýsim. Harf okunuþu. 9- Ormanlar Kralý unvanýna sahip yýrtýcý hayvan. 10-Geniþlik. Bir konuda direnme, ayak direme. Doðum iþini gerçekleþtiren kadýn. 11-Tekelci sermaye piyasasýnda, birtakým ticaret, üretim kuruluþlarýnýn, daha çok kazanmak veya baþka kuruluþlara karþý tutunabilmek gibi amaçlarla aralarýnda kurduklarý dayanýþma birliði. Düþüncesizce her iþe atýlan, cüretkâr. TV'DE BU AKÞAM Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank Gizemli Saldýrý Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / 19:45 Kuzey Korenin soðuk karanlýk sularýnda bir Amerikan denizaltýsý esrarengiz bir þekilde baþka bir gizemli denizaltýnýn saldýrýsýna uðrar. Batma tehlikesi geçiren denizaltýnýn üst rütbeli yetkili komutaný ile gemi mühendisi hayatlarýný kaybedince gemi kaptaný yarbay Burt Habley ( Adrian Paul ) yargýlanmak üzere divan-ý harbe verilir. Davadan bir ceza almadan kurtulmasýna karþý kendisine ayný Kuzey Kore sularýnda esrarengiz denizaltýyý bulma ve Kuzey Kore deniz dibi haberleþme kablolarýný dinleme görevi verilir. Habley üstlendiði bu misyonu gerçekleþtirirken, bir taraftan da denizaltýsý ve ekibini bu tehlikeli ve esrarengiz casus denizaltýdan korumak zorundadýr. Türbülans 3 Türü: Yabancý Sinema CINE5 / 21:00 Þarkýcý Craven, Los Angeles- Toronto seferini yapan uçakta konser verecek ve konser internet üzerinden canlý yayýnlanacaktýr. Ama iþler kýsa süre sonra karýþýr çünkü uçakta bir FBI ajaný ve kýrmýzý bültenle aranan uluslararasý bir hacker da vardýr. Beyefendi Türü: Yabancý Sinema CNBC-E / 22:00 Eddie Murphy siyasete soyunuyor. My Cousin Vinny'nin yönetmeni olarak tanýnan Jonathan Lynn'in ayný sene içinde çektiði The Distinguished Gentleman, Eddie Murpy'yi baþrole taþýyan bir komedi filmi. Öykü, yaþamýný yitiren bir meclis üyesinin adýný kullanarak seçimlere katýlan bir dolandýrýcýnýn maceralarýna odaklanýyor. Toplumun politik bilinçsizliði ve siyaset dünyasýnýn yozlaþmýþ iç yapýsý üzerine bir eleþtiri niteliði taþýyan film, çekildikten dokuz yýl sonra Amerika'daki Politik Filmler Derneði tarafýndan özel bir ödüle layýk görülmüþtü. Halka Türü: Yabancý Sinema FOX / 23:00 Tüm olanlar en baþta, þehir efsanelerinden biri gibiydi.. korkunç görüntülerle dolu bir videokaset ve bu kaseti izleyenlere gelen gizemli bir telefon. Telefondaki ses, onlara 7 gün içinde öleceklerini söylüyordu ve kabus baþlýyordu... Genç bir muhabir olan Rachel Keller da, herkes gibi hikayeye önce þüpheyle yaklaþmýþtý. Fakat kaseti izleyen 4 gencin ölmesinden sonra Rachel olup bitenlerin ne anlama geldiðini çözebilmek için kaseti izledi ve þimdi, halkanýn sýrrýný çözmek ve kendisini ve oðlunu bu kabustan kurtarmak için sadece 7 günü var. HÝNDÝSTAN'DA YANGIN:4 ÖLÜ Hindistan'ýn doðusundaki Kalküta kentinde bir binada çýkan yangýnda 4 kiþi öldü, 14 kiþi yaralandý. Polis, 100 kadar itfaiyecinin, çok katlý binanýn asansöründe çýkan yangýný söndürmeye çalýþtýðýný, mahsur kalanlarý kurtarma çalýþmalarýnýn sürdüðünü belirtti. Binada dairelerin ve bürolarýn bulunduðu kaydedildi. KOCA ADA ORTADAN KAYBOLDU! Hindistan ile Bangladeþ arasýnda, Bengal Körfezi'ndeki küçük bir kayalýk ada yüzünden 30 yýla yakýndýr devam eden sorun, adanýn sulara gömülmesiyle son buldu. Kalküta'daki Jadavpur Üniversitesi'nden okyanus bilimci Sugata Hazra, küresel ýsýnma yüzünden yükselen su seviyesinin "sorunu çözdüðünü", New Moore adasýnýn tamamen suya gömüldüðünü belirtti. Hazra, adanýn sulara gömüldüðünün uyduðu görüntüleriyle doðrulandýðýný ifade etti. 'KÜSTAH ÝSRAÝL DÜNYAYA MEYDAN OKUYOR' Suudi Arabistan, Ýsrail'in Kudüs ile ilgili politikalarýnýn "küstahça" olduðunu ve "dünyaya meydan okuduðunu" belirterek, bu politikalarý kýnadýðýný bildirdi. Hükümetten yapýlan açýklamada, Ýsrail'in Kudüs'te izlediði politikalarla kentteki Arap ve Müslümanlarýn haklarýný reddettiði belirtildi. Açýklamada, Ýsrail Baþbakaný Binyamin Netanyahu'nun Washington'da yaptýðý, "Kudüs'teki inþaatlarý durdurmayacaklarý ve kentin Ýsrail'in baþkenti olduðu" açýklamasý eleþtirildi. Açýklamalarýn, Kudüs'teki Filistinli ve Müslümanlarýn haklarýný inkar ettiði, barýþ görüþmelerinin yeniden baþlamasý için gösterilen uluslararasý çabalarý yok saydýðý vurgulandý. Açýklamada ayrýca, ABD, Rusya, BM ve AB'den oluþan Orta Doðu Dörtlüsünden, Ýsrail'in "küstah" politikalarýyla dünyaya karþý çýktýðýný ilan etmesi istendi. SUUDÝ ARABÝSTAN'DA ÞÜPHELÝ AVI Suudi Arabistan, önemli tesislere saldýrý hazýrlýðýnda olduklarý gerekçesiyle onlarca þüphelinin yakalandýðýný bildirdi. Suudi medyasý, tutuklanan militanlar arasýnda çok sayýda yabancýnýn yaný sýra onlarca Suudi vatandaþýnýn bulunduðunu duyurdu. El Kaide ile baðlantýlý olan þüphelilerin, aralarýnda petrol tesislerinin de bulunduðu önemli tesislere saldýrý planlamakla suçlandýklarý belirtildi. Tutuklananlarýn 47'sinin Suudi, 51'inin ise yabancý olduðu bildirilerek, yabancý militanlarýn Yemen, Bangladeþ, Somali ve Eritreli olduklarý, 3'ünün ise uyruðunun belirlenemediði kaydedildi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 25 Mart 2010 Perþembe Yaþamýn Ýçinden Kâzým Denizci BU HALK SÝZÝ UNUTUR MU? Ben Türk dizilerini pek seyretmem ama 1980 faþist Kenan Evren cuntasýnýn yaptýðý darbe sýrasýnda Türk aydýnlarýna ve solculara karþý uyguladýðý zulüm ve barbarlýðý konu alan "Bu Kalp Seni Unutur mu?" dizisinin ilk bölümlerini izlerken cuntaya karþý nefret kustum! Bu diziden esinlenerek aklýma bir yazý yazmak geldi. Özellikle 2003 yýlýndan sonra toplum olarak yaþadýðýmýz travmalarý anýmsadým. Referandum sürecinden sora toplumda yükselen Talat- CTP aþký ve bu aþk sayesinde topluma yaþatýlan olumsuz uygulamalar sayesinde sona eren bir aþk. Sendikalarla sað partilerin dahi yapmadýðý kavgalar bu dönemde yaþandý, sol partiler ve örgütler bu dönemde CTP tarafýnda dikkate alýnýp diyalog dahi kurulmadý. Sol partili hükümet kurma imkaný varken, UBP'den devþirme ÖRP kurulup hükümete alýndý ve erken seçim kararý alýnana kadar devam ettirildi. Bu dönemde yaþanan rezillikler sayesinde halkýmýzýn sol partilere karþý nefret duygularýnýn artmasýna neden olundu. Yanlýþ bürokrat atamalarýndan tutun da yanlýþ kararlarýn alýnarak uygulanmasý toplumun nefretini getirdi. Bir yýl önce yapýlan seçimlerde tarihi bir bedel ödeyen CTP yanýnda, sol güçler de bu bedelden nasiplerini alarak büyük kayýplar verdiler. TDP barajý kýl payý geçerken meclise ancak 2 milletvekili ile girebildi BKP, Yasemin Hareketi ile yaptýðý seçim ittifaký sayesinde ilk defa girdiði seçimde %2.5 civarýnda oy aldý TDP ve BKP iþbirliði ve ittifak çalýþmalarýnda baþarýsýz olmalarý nedeniyle hem kendileri zarar gördü, hem de topluma büyük moral bozukluðu ve umutsuzluk yaþattýlar. Partisel çýkarlar toplumsal çýkarlarýn önüne geçerken, parti tabanlarýnýn nabzýnýn yanlýþ okunmasý nedeniyle, bunu yanlýþ kararlarýn alýnmasý izledi ve yaþadýðýmýz bu seçime de çok daha güçlü katýlmayý engelledi. Ne birlikte, ne de ayrý ayrý alternatif bir aday çýkartma cesareti bulamayarak CTP ve Talat'a yamanmayý tercih ettiler. Solda birlik ve barýþ güçlerinin dayanýþmasýný saðladýklarýný zannederek sað partilerin bütünleþmesine ön ayak oldular. Talat'ý sarayda ve görüþme masasýnda tutma sevdalarý sayesinde siyasi yaþamý biten Eroðlu'nu diriltip þimdi de saraya ve görüþme masasýna oturtmaya hazýrlanýyorlar. Yaptýklarý yanlýþlar ve devirdikleri çamlar yetmezmiþ gibi suçlayacak kimse kalmayýnca Afrika gazetesinin yaptýðý yayýnlarla Eroðlu'na hizmet eder suçlamasý yapmaya baþladýlar. Hâlbuki daha birkaç gün önce Afrika gazetesinin attýðý manþeti bile görmek istemediler. "Üç diken bir yasemin" diyerek üç adayý diken Beþiktepeli'yi de yasemin olarak lanse etmiþti. Ama yine suçlamalar son bulmadý.. Yasemin Hareketi adayýna verilecek her oyun yanacaðýný, ya da Eroðlu'na verilmiþ sayýlacaðýný söylüyorlar Suçu kendilerinde aramasý gerekenler, çýkýp özür dileriz yanlýþ yaptýk diyeceklerine politik ve ideolojik duruþu sol ve yurtsever aday Beþiktepeli ve Yasemin Hareketi'ne saldýrýyorlar. Vazgeçin beyler... Bu halk Talat'ý da biliyor, Eroðlu'nu da... Yaptýðýnýz kötülükler unutulmadý, Evren cuntasýnýn yaptýklarýnýn unutulmadýðý gibi... KEAB RESEPSÝYONLA TANITILDI Kýbrýs Eðitim Araþtýrmalarý Birliði'nin (KEAB) tanýtýmý dün akþam gerçekleþtirilen resepsiyonla yapýldý. Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) Lokali'nde yer alan resepsiyona Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat da katýldý. Resepsiyonun açýlýþý, KEAB'ýn tanýtýcý sunumuyla baþladý. Sunum ardýndan KEAB Baþkaný Kemal Batman, Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat ve KTOEÖS Baþkaný Adnan Eraslan birer konuþma yaptý. Ýlk sözü alan KEAB Baþkaný Kemal Batman, KEAB'ýn eðitim bilimi alanýnda uzun yýllar mesleklerini icra edip, doyum noktasýna ulaþmýþ eðitim bilimi uzmanlarýnýn bir araya gelmesi sonucu oluþtuðuna dikkat çekerek, Aðustos 2009'da tescilini almýþ birliklerinin kýsa zamanda önemli baþarýlara imza attýðýný kaydetti. KEAB'ýn çalýþmalarý ve icraatlarý hakkýnda bilgi veren Batman, KEAB'ýn, TC EAB ile yaptýðý iþbirliði sonucunda 3. Eðitim Araþtýrmalarý Kongresi'nin 2011 yýlýnda bin 800'e yakýn bilim insanýyla KKTC'de yapýlacaðýný söyledi. KEAB'ýn vizyonunu gerçekleþtirmek için yapacak çok iþi olduðuna iþaret eden Batman, her türlü desteðe ihtiyaçlarý olduðunu sözlerine ekledi. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat da, eðitimin halkýn, toplumun geleceðini þekillendiren faaliyetler alaný olduðunu, bu sebeple eðitime çok önem verilmesi gerektiðini söyleyerek, eðitimin gençlerin ülkeye, özgür, bilimsel düþünebilen bireyler yaratmak, yeni görevler üstlenmesini saðlamak açýsýndan gerekli olduðunu kaydetti. Bilim insanlarýna ve eðitime gerektiði önemin verilmesi gerektiðine dikkat çeken Güzellik yarýþmasý'nýn çirkin yüzü! n 2009 Haziran ayýnda Güzelyurt'ta gerçekleþtirilen 32. Portakal Festivali, 4. Uluslararasý Barýþ Güzeli Yarýþmasý'nda Nijerya, Gana ve Barbados'u temsil eden siyahi bayanlarýn 2'si DAÜ ve 1'i de GAÜ'de okuyan Nijeryalý bayanlar olduðu belirlendi... Nijeryalý Sandra Mimunu Amaka Güzelyurt'ta ülkesini temsil etti. Ama hangi sýfatla orasý meçhul. Gana ve Barbados'u temsil edenler ise yine Nijeryalý olup ülkemizde öðrenimini sürdüren Damilola Teidi ve Ashwak Ýbrahim'di. Yarýþmada Gana ve Barbados'u temsil etmiþ olan ve her ikisi de DAÜ öðrencisi olan Talat, bu bakýmdan birliðin desteklenmesi gerektiðini, kendisinin de elinden geldiðince birliði desteklemeye hazýr olduðunu belirtti. Birliðin geliþtirilmesinin ülkenin geleceði açýsýndan da önemli olduðunu ifade eden Talat, birliðe çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. KTOEÖS Baþkaný Adnan Eraslan da, bu bayanlar beklide haritada yerini bile bilmedikleri bu ülkeleri hangi sýfatla temsil etmiþlerdir? orasý da meçhul. Belediye oyuna mý geldi? Yoksa oyunun bir parçasý mý? Gana'yý temsil eden Damilola Teidi, hâlâ DAÜ'de öðrenci ve zaman zaman medyada görünürken, acaba Güzelyurt Belediyesi veya sponsorlar, organizatörlere ulaþým parasý bile ödediði bu kýzlarýn aslýnda Nijeryalý olduklarýný biliyor ve halký bile bile kandýrýyorlar mýydý? Yoksa Organizeyi yapan Günkut Ajans ve Bülent Günkut tarafýndan dolandýrýldýlar mý? "Tanýtým" amacý ile gerçekleþtirilen yarýþmada Ýngiltere'yi temsil eden bayan kimdir, hangi aracý ile getirilmiþtir ve 2009 Yýlýn Genç Erkeði ve Genç Kýzý'nda jüri üyeliðine Ýngiltere'den mi getirilmiþtir, sorgulandý mý? Özçýnar "Bizim bu konulardan 15 birliðin eðitime yani bir ýþýk, topluma artý bir deðer olduðunu belirterek, KEAB'a her zaman ve her türlü desteði vermeye hazýr olduklarýný söyledi. Konuþmalar sonunda katkýlarýndan dolayý Cumhurbaþkaný Talat'a ve KTOEÖS Baþkaný Eraslan'a KEAB tarafýndan plaket takdim edildi. haberimiz yok" Tüm bu sorularýmýza Güzelyurt Belediye Baþkaný Mahmut Özçýnar "bizim bu konulardan herhangi bir bilgimiz yok. Ama bu gösteriyor ki bundan sonra daha dikkatli davranmalýyýz." diyerek, bilgileri dýþýnda geliþen olaylarda aslýnda Belediyenin de kandýrýldýðýný kabul edip, bundan sonraki organizasyonlarda daha dikkatli davranacaklarýný belirtti. Peki bu ilk kez mi yaþandý? Aslýnda bu yaþananlar Günkut Ajans'ýn ilk kez yapmýþ olduðu bir kandýrmaca deðil. Yýllardýr bir çok Belediye ve Sponsorlar için düzenledikleri yarýþmalarda benzer kandýrmacalarla Halký yýllardýr kandýrýyorlar. Basýnda sürekli olarak boy gösterip yaptýklarý iþlerle övünen Günkut Ajans direktörleri ve Bülent Günkut'un bu kandýrmacalarýna daha ne kadar süre devam edeceði ise büyük bir soru iþareti. (KHA)

16 16 25 Mart 2010 Perþembe

17 25 Mart 2010 Perþembe 17

18 18 25 Mart 2010 Perþembe

19 25 Mart 2010 Perþembe 19 Zor maçlar Girne'de Yakýn Doðu Üniversitesi, Dostluk Kupasý'na katýlýyor YDÜ'nün hedefi galibiyet n Yakýn Doðu Üniversitesi Büyük Bayan Takýmý, Teknosa Türkiye Kupasý Final Karþýlaþmasý öncesinde Dostluk Kupasý'nda Türkiye Bölgesel Lig takýmlarýndan Burhaniye Belediyesi ile karþýlaþacak... Yakýn Doðu Üniversitesi Saðlýk, Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý'na baðlý YDÜ Basketbol Büyük Bayan Takýmý, Mart 2010 tarihleri arasýnda Bandýrma'da yapýlacak olan "Teknosa Bayanlar Basketbol Türkiye Kupasý" öncesinde oynanacak olan "Dostluk Kupasý"nda mücadele etmek için Türkiye'ye gidiyor. Teknosa Türkiye Kupasý Final Karþýlaþmasý öncesinde Dostluk Kupasý'nda Türkiye Bölgesel Lig takýmlarýndan Burhaniye Belediyesi ile karþýlaþacak olan YDÜ'nün hedefi galibiyet olarak belirlendi. Motivasyon Önemli YDÜ'nün iki sezon üst üstte KKTC Basketbol Bayanlar Ligi'ni yenilmeden þampiyon olarak tamamladýðýný belirten YDÜ Spor Müdürü Hakan Atamtürk, "Özellikle ülkemizdeki bayan basketbolundaki kýsýr döngü içerisinde kalan sporcularýmýzýn basketbola karþý olan motivasyonalarýnýn daha iyi yerlere taþýyacaðýz. Alt yapýlardaki bayan basketbolcular için birer hedef gösterebilir. Dostluk Kupasý karþýlaþmasý da bunun en güzel örneðidir" þeklinde konuþtu. Bandýrma'da gerçekleþecek böylesi MELÝ EMLAK SATILIK 1- Hamitköy de Türk koçanlý 2+1 apt. dairesi 35 bin Stg 2- Lefkoþa hastane yanýnda Türk koçanlý apt. dairesi 65 bin Stg. 3- Ortaköy de Türk koçanlý apt. dairesi 70 bin Stg. 4- Kaymaklý þehit arsasýnda 3+1 zemin üzeri apt. dairesi 50 bin Stg. 5- Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg. 6- Hamitköy anayol üzerinde Türk koçanlý 1 evl ayakkare arsa, 60 bin Stg anlamlý ve büyük bir organizasyona YDÜ Spor Kulübü olarak ilk kez katýlacak olmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný ifade eden Atamtürk, "Amacýmýz böylesi ciddi bir organizasyonda güzel basketbol oynayýp iyi maç çýkarak, genelde KKTC bayan basketbolunu, özelde ise YDÜ'yü en iyi þekilde temsil etmektir" dedi. 26 Mart 2010, Cuma günü Ýstanbul uçaðýyla Türkiye'ye gidecek olan YDÜ Büyük Bayan Basketbol Takýmý, deniz otobüsü ile Bandýrma'ya giderek ayný gün Teknosa Türkiye Kupasý çeyrek final maçlarýný da izleyecektir. YDÜ Kafilesi Fatoþ Anýl Öder'in antrenör olarak görev aldýðý YDÜ Kafilesi'nde, Yardýmcý Antrenör Gökmen Öder, Basketbol Þube Sorumlusu Bilgin Güldoðuþ ve Yönetici Ayhan Birsel görev yapacak. YDÜ Büyük Bayan Basketbol Takýmý Kafilesi'nde sporcu olarak ise Huriye Güriz, Havva Arabacýoðlu, Damla Baðan, Ýzge Harper, Tanyel Güvensoy Çerkez, Cansu Güvel, Meliz Özkýraç, Özen Güneralp, Ceren Nasýroðlu ve Zümre Suiçmeç bulunuyor. YDÜ'de "Sporcu Beslenmesi" konulu seminer Yakýn Doðu Üniversitesi Saðlýk, Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen "Sporcu Beslenmesi" konulu seminer önceki akþam gerçekleþti. Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öðretim Görevlisi Prof. Dr. Sevil Baþoðlu tarafýndan verilen seminere YDÜ Spor Kulübü'ne baðlý tüm spor branþlarýndaki sporcu, antrenör ve alt yapý sporcu velileri büyük ilgi gösterdi. Sporcunun performansýnda devamlýlýðýný saðlamak, antrenmanlardaki yorgunluðunu azaltmak ve verimini artýrmak için beslenme bilincinin gerekli olduðunu belirten Prof. Dr. Sevil Baþoðlu, "Sporcular antrenman öncesi ve sonrasý nasýl beslenmeleri gerektiði bilmelidirler. Maç sýrasýnda ise, özellikle sývý alýmlarýna dikkat etmeleri gerekir. Sporcu içeceklerini kullanabilirler" dedi. Sporcu beslenmesinde özellikle karbonhidratlarýn önemini anlatan Baþoðlu, maç öncesi, maç sýrasý ve maç sonrasýnda nelere dikkat edilmesi gerektiði üzerinde durdu. Yoðun ilgi gösteren seminere YDÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü Kurucu Dekaný Prof. Dr. Sevinç Yücecan, Prof. Dr. Mine Yurttagül ve Doç. Dr. Emel Özer de katýldý. Gecenin sonunda Saðlýk, Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý adýna Hakan Atamtürk, semineri veren Sevil Baþoðlu'na katkýlarýndan dolayý teþekkür plaketi taktim etti. TÜRKMENÝSTANLI BAKICI ARANIYOR Ev iþlerinden ve çocuk bakýcýlýðýndan anlayan Türkmenistanlý bir bayana full time ihtiyaç vardýr. (Yatýlý) Tel: n Fly Oil 1. Ligi'nde zirve mücadelesi veren takýmlarýn yolu Girne kulüplerinin önünden geçerken, hafta sonu ligin kalbi Girne'de atacak. Gönyeli, Lapta'yý konuk ederken, Doðan Türk Birliði Tatlýsu'ya, Küçük Kaymaklý ise Türk Ocaðý'na konuk olacak Fly Oil 1. L igi'nde zirve mücadelesi yapan 3 takým hafta sonu vizeyi 'Girne' takýmlarýndan isteyecek. Girne'de takýmlarý ile karþý karþýya gelecek olan þampiyon adaylarý Girne takýmlarýndan 'Vize' isterken, hedeflerini de galibiyet olarak belirledi. Lapta sentetik çimde çalýþtý Girne bölgesinin mütevazi ekibi Lapta, dün Gönyeli Yönetim Kurulunun izni ile 'Tepe' olarak nitelendirilen Gönyeli Stadý'nda çalýþtý. Sentetik Çim'de taktik antremaný yapan Lapta takýmýnýn hýrslý olduðu gözlemlendi. Dün Gönyeli Stadý'nda yapýlan antremana sakat olan kaptan Mehmet Göktaþ'da katýlýrken, seri hareket isteyen çalýþmalardan uzak durduðu gözlemlendi. Gönyeli'de hedef þampiyonluk Gönyeli Teknik Direktörü Mustafa Piro yaptýðý açýklamada, hafta sonu zor bir maça çýkacaðýmýzýn bilinci içerisindeyiz. Genç ve koþan bir ekibe karþý oynayacaðýz. Kaptanýmýz Hüseyin Amcaoðlu ile Çaðan Çerkez sakat. Hüseyin Amcaoðlu ile Çaðan'ý maça yetiþtirmeye çalýþýyoruz. Geçtiðimiz hafta Doðan önünde büyük bir avantaj kaybettik. 9 maç yenilmediðimiz gibi geriye kalan 7 maçta da yenilmeyerek 'Þampiyon' olmak istiyoruz. Kýsaca bu maçý ve geriye kalan maçlarý da alarak ligi þampiyon olarak bitireceðiz dedi. Lapta'da kredi tükendi Lapta Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut yaptýðý açýklamada, kredimiz tükendi. Geçtiðimiz hafta sonu kazanabileceðimiz bir maçý basit bir hata sonucu kaybettik. Gönyeli önünde iyi futbol oynayarak maçý kazanmak istiyoruz. Kaptan Mehmet Göktaþ ile Ýbrahim Öneral sakat olan futbolcularýmýz. Mehmet Göktaþ'ý maça yetiþtirmeye çalýþýyoruz ama Ýbo bu maçta kesinlikle oynayamaz. Ýþin KAYIP KÝMLÝK DAÜ öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Aysel Kýrmýzý KAYIP KÝMLÝK DAÜ öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Nedim Çapanoðlu Kiralýk ev aranýyor Yeniboðaziçi nde müstakil ev aranýyor. Öðretmen için... Tel: ilginç yaný her iki futbolcularýmýn sakatlandýklarý pozisyonda lehimize bir faul düdüðü bile çalýnmadý. Gönyeli önünde önce kazanmak için sahaya çýkacaðýz. Bunu baþaramazsak yenilmemek ve puan almak için çaba sarfedeceðiz dedi. Oshan "Galip gelmek zorundayýz" Þampiyonluðun en büyük adaylarýndan Doðan Türk Birliði'nin Teknik Direktörü Caner Oshan ise yaptýðý açýklamada, Tatlýsu önünde mutlak galip gelmek zorunda olduðumuzun bilinci içerisindeyiz. Bu maça mutlak galibiyet parolasý ile çýkacaðýz. Hata yapmamaya çalýþacaðýz. Çünkü bir hatanýn bize nelere mal olacaðýný iyi biliyoruz. Serkan 4. sarý kartý gördü ve cezalý duruma düþtü. Münür ile Ahmet Çoþkun'un cezalarý bitti. Aydýn'ýn da durumu iyi Gönyeli galibiyeti ile moral ve motivasyonumuz da oldukça iyi durumda. Bu maçtan 3 puan ile ayrýlarak iddiamýzý sürdürmek istiyoruz ve bunu da baþaracaðýz dedi. Tatlýsu galibiyeti sürdürmek istiyor Geçtiðimiz haftasonu Efsane olarak nitelendirilen Çetinkaya'yý maðlup ederek moral depolayan Tatlýsu'da hedef galibiyet olarak belirlendi. Tatlýsu Teknik Direktörü Kayhan Özerden yaptýðý açýklamada, Ýrfan ve Bora dýþýnda sakat futbolcumuz yok. Bora sezonu kapattý. Sahamýzda misafir edeceðimiz Bölge takýmý Doðan Türk Birliði'ni maðlup ederek Play Out'un dýþýnda kalmak istiyoruz. Bu maçtan mutlak surette puan ve puanlar ile ayrýlacaðýmýz yönündeki inancým tamdýr. Önce kazanmak beceremezsek de yenilmeden ve puan ile sahadan ayrýlmak istiyoruz dedi. Kurtarýcýoðlu "Play-out'un dýþýnda kalmak istiyoruz" Girne'nin sarý siyahlý ekibi Türk Ocaðý Teknik Direktörü Tayfun Kurtarýcýoðlu ise yaptýðý açýklamada, Bölge derbisi olarak nitelendirilen Ozanköy maçýnda elde ettiðimiz galibiyet sonrasýnda moralimiz iyi. Baþkan ve Yönetim Kurulumuz da sað olsunlar futbolcularýma maaþlarýný ödedi. Bu nedenle moralimiz bir o kadar daha arttý. Kaymaklý'yý maðlup ederek alacaðýmýz 3 puan sonrasýnda Play Out dýþýnda kalmak istiyoruz. Geriye kalan 7 maçýn 3 veya 4'ünü kazanýrsak bunu baþarmýþ olacaðýz. Ancak yine 4 maçýmýzý alýrsak ilk 4'e bile girebiliriz. Kaymaklý ile oynayacaðýmýz zor maça 4 idman yaparak hazýrlandýk. Kazanmak istiyoruz ve kazanacaðýz dedi. TERCÜME YAPILIR Türkçe'den Ýngilizce ve Almanca'ya... Almanca ve Ýngilizce'den Türkçe'ye tercüme yapýlýr. Tel: ÖÐRENCÝYE+AÝLEYE KÝRALIK Lefkoþa nýn her bölgesinde Stüdyo, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 villalar ve eþyalý eþyasýz daireler... Mayýs ayýndan Ekim ayýna kadar opsiyon kabul edilir. Tel:

20 Trabzon-Antalya karþýlaþacak Ziraat Türkiye Kupasý yarý final karþýlaþmasýnda Trabzon-Antalya bu akþam karþýlaþacak. Saat 20.00'de baþlayacak olan karþýlaþma sonrasýnda galibiyet elde eden takým finalist olacak. Cengiz Topel þampiyon n Liselerde futbol final karþýlaþmasý dün Atatürk Stadý'nda oynandý. Haydarpaþa Ticaret Lisesi'ni 2-0 yenen Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi þampiyon oldu. Cengiz Topel'e þampiyonluðu getiren golleri Lefke'nin de yýldýzý Kasým attý ve okulunu þampiyonluða taþýdý... Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý Milli Günler Okul Sporlarý ve Etkinlikleri tarafýndan düzenlenen liselerarasý futbol müsabakalarý tamamlandý. Finalde Haydarpaþa Ticaret Lisesi'ni 2-0 yenen Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi kazandý. Lefkoþa Atatürk Stadý'nda oynanan final maçýna iyi baþlayan Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi, Kasým'ýn golü ile öne geçti ve ilk yarý 1-0 tamamlandý. Maçýn bitiþ düdüðü ile birlikte karþý tribünde bulunan Haydarpaþa Ticaret Lisesi öðrencileri Cengiz Topel tribünlerine gelerek gerginlik yarattýlar ancak okul idarecileri bu olaylarý büyümeden önledi. Daha sonra iki taraf Lefkoþa Atatürk Stadý'nýn otoparkýna giderek büyük bir kavgaya girdiler ancak olaylar fazla büyümeden önlendi. Karþýlaþmanýn ikinci yarýsýnda karþýlýklý ataklar vardý. Haydarpaþa Ticaret Lisesi maç 1-0 devam ederken kazandýðý penaltýyý atamadý ve büyük bir avantaj kaçýrdý. Oyununu bundan sonraki bölümünde daha iyi oynayan Cengiz Topel, Kasým'ýn yine kaydettiði golle n Final karþýlaþmasýnýn devre arasýnda ve maç sonunda iki okulun öðrencilerinin yaþadýðý gerginlik hiç hoþ karþýlanmadý. Çýkan olaylarý iki okulun idarecileri güçlükle önledi... n Final maçýndan önce oynanan üçüncülük maçýnda Türk Maarif Koleji ile Namýk Kemal Lisesi normal süresi 1-1 biten maçta penaltýlarla durum belli oldu. Rakibine penaltýlarda 3-2 üstünlük saðlayan Türk Maarif Koleji karþýlaþmadan 4-3 galip ayrýlarak üçüncü sýrada yer aldý. Namýk Kemal Lisesi ise dördüncü olarak þampiyonayý tamamladý... skoru 2-0 yaptý. Maçý 2-0 kazanan Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi þampiyon olmayý baþardý. Haydarpaþa Ticaret Lisesi ise ikinci sýrada yer aldý. Bu arada final maçýndan önce oynanan üçüncülük maçýnda Türk Maarif Koleji ile Namýk Kemal Lisesi normal süresi 1-1 biten maçta penaltýlarla durum belli oldu. Rakibine penaltýlarda 3-2 üstünlük saðlayan Türk Maarif Koleji karþýlaþmadan 4-3 galip ayrýlarak üçüncü sýrada yer aldý. Namýk Kemal Lisesi ise dördüncü olarak þampiyonayý tamamladý. Kemal Türker ikinci oldu n 16 yaþ erkekler kategorisinde mücadele eden Kemal Türker finalde Constantin Ioannides ile yaptýðý karþýlaþmayý 2-1 kaybetti... Güney Kýbrýs Tenis Federasyonu'nun 8-28 Mart tarihleri arasýnda Limasol'da düzenlediði Audi Sporting Club "Cytanet" Turnuvasý'nda 16 yaþ erkekler kategorisinde mücadele eden baþarýlý teniscimiz Kemal Türker dün çýktýðý final karþýlaþmasýný 2-1 kaybederek ikinci oldu. Finalde Constantin Ioannides ile karþýlaþan teniscimiz Kemal Türker karþýlaþmanýn ilk setini 6-3 kazanamasýna raðmen diðer setleri 1-6 ve 1-6 kaybederek 16 yaþ grubunda 62 tenisci arasýndan ikinci oldu. Diðer bir baþarýlý teniscimiz Suzan Pakan ise bugün 14 yaþ kýzlar kategorisinde finalde Martina Tsiovpota ile karþýlaþýrken, 16 yaþ çift erkeklerde finale adýný yazdýran Kemal Türker- Ýsmet Baykur çiftimiz yarýn Antreas Aravis-Marios Diamanti ile þampiyonluk maçý yapacak. Final karþýlaþmalarý saat 18.00'de baþlayacak. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör Ali Osman TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: Þener LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI. Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli, "Bir maþrapa da sen dök, kökün kurumasýn" diye çaðrý yapýyor. Vatandaþ, "Maþrapa ile deðil lengerle dökeceðiz" diye karþýlýk veriyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3044 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SENARYOLAR... BAKLA! "Talat varsa ben de varým, çünkü beni Türkiye'ye baðlýyor" demiþtiniz... Talat yoksa, siz de mi yoksunuz yani þimdi? Merak etmeyin, Eroðlu daha iyi becerir baðlama iþini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM... "Ya dün, ya dünya" diyor size biri... Diðeri "Fark var, arkasýnda halk var" diyor. Biz de size diyoruz ki, varsa da yoksa da yalnýz yaseminler var! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI Tosun: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Yarımada nın ikinci büyük beldesi olan Turgutreis te seçim iletişim merkezini

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman

AH O SEPETLER ZAMANIDIR. Erdoðan Baybars. Ali Osman Talat, "Ankara'nýn gönlünde yatan benim" diyor. Amma da raðbete binmiþ Ankara'nýn gönlünü kazanmak! Eski solcular olsa "Ankara'nýn uþaðý" derlerdi ona. Þimdikiler ise alkýþ tutuyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı