2023 BAŞKENT ANKARA N A Z I M Đ M A R P L A N I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2023 BAŞKENT ANKARA N A Z I M Đ M A R P L A N I"

Transkript

1 2023 BAŞKENT ANKARA N A Z I M Đ M A R P L A N I P L A N A Ç I K L A M A R A P O R U ( E T Ü D L E R & M Ü D A H A L E B Đ Ç Đ M L E R Đ ) Đ Ç Đ N D E K Đ L E R A. G Đ R Đ Ş - A Ç I K L A M A L A R A.1. PLANLAMA YAKLAŞIMI... 9 PLAN FELSEFESĐ...9 YENĐ BĐR PLANLAMA ANLAYIŞI...9 SÜREÇ YÖNETĐMĐ&TASARIMI...10 GERÇEK SORUNSALLARA MÜDAHALE...10 SAHĐPLENME-KATILIM...11 YÖNTEM YAKLAŞIMI...11 TEMEL SEÇMELER...12 A.2. AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK AMAÇ...13 KAPSAM...14 DAYANAK...14 A.3. VĐZYON, HEDEF VE STRATEJĐLER B. M Ü D A H A L E B Đ Ç Đ M L E R Đ & P L A N K A R A R L A R I ÜLKE VE BÖLGESĐ ĐÇĐNDE BAŞKENT ANKARA COĞRAFĐK KONUM SINIRLAR ANKARA METROPOLĐTEN ALAN SINIRI ANKARA BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYE VE MÜCAVĐR ALAN SINIRLARI BELEDĐYE SINIRI MÜCAVĐR ALAN SINIRI EKONOMĐK VE SOSYAL GELĐŞMĐŞLĐK ÖLÇÜTLERĐYLE BAŞKENT ANKARA TARĐHSEL GELĐŞĐM, PLANLAMA SÜRECĐ TARĐH ĐÇĐNDE ANKARA ANKARA NIN ÖNCÜ-ÖRNEK ROLÜ-BAŞKENTLĐK KĐMLĐĞĐ BAŞKENT ANKARA PLANLAMA TARĐHÇESĐ-GELENEĞĐ Lörcher Planı...49 Jansen Planı...49 Yücel-Uybadin Planı Nazım Planı Planlama Çalışmaları Planlama Çalışmaları MAKROFORM ANKARA DA MAKROFORMUN GELĐŞĐMĐ Lörcher Planı ( ) Dönemi...62 Jansen Planı ( ) Dönemi

2 Yücel-Uybadin Planı ( ) Dönemi...63 Ankara 1990 Nazım Planı ( ) Dönemi Yapısal Planı Planlama Çalışmaları ve Parçacı Üst Ölçek Onamaları ARAZĐ KULLANIM ÇALIŞMASI MAKROFORMU BĐÇĐMLENDĐREN DOĞAL ETMENLER JEOMORFOLOJĐK KONUM VE ANA ÇANAK MAKROFORMU BĐÇĐMLENDĐREN ONAYLI ÜST ÖLÇEKLĐ PLANLAR Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Düzeni Planı...85 Kazan-Sarayköy Çevre Düzeni Planı...85 Temelli-Malıköy Çevre Düzeni Planı...86 Çubuk-Akyurt Çevre Düzeni Planı Ankara Nazım Planı Kısmi Revizyonu...86 Güneybatı Ankara Metropoliten Đmar Planı MAKROFORMA YÖNELĐK MÜDAHALE BĐÇĐMLERĐ-ÖNGÖRÜLER DOĞAL YAPI JEOLOJĐK YAPI ESKĐ ÇALIŞMALAR JEOLOJĐ ANKARA GRUBU OFĐYOLĐTLER KILIÇLAR GRUBU YAPISAL JEOLOJĐ JEOLOJĐK EVRĐM JEOMORFOLOJĐ ĐLĐN TOPOĞRAFYASI VE JEOMORFOLOJ ĐK DURUMU Ovalar ( metre) Yaylalar ve Yazılar ( metre) Tepeler ve Dağlar (> 1400 metre) JEOMORFOLOJĐK SINIFLAMA HĐDROJEOLOJĐ AKARSULAR Hatip Ovası Akarsuları Mürted Ovası Akarsuları Çubuk Ovası Akarsuları YERALTISUYU POTANSĐYELĐ YERALTISU KAYNAKLARININ KULLANIMI Hatip Ovası Mürted Ovası Çubuk Ovası Kaynakları JEOTERMAL SAHALAR AFET DURUMU VE DEPREMSELLĐK AFET DURUMU DEPREM SU BASKINLARI YAPI MALZEMELERĐ VE SANAYĐ HAMMADELERĐ YAPI MALZEMELERĐ ANKARA DA RASTLANAN DĐĞER METAL VE METAL DIŞI MADENLER DEĞERLENDĐRME JEOLOJĐK MĐRAS JEOLOJĐK SĐTLER FOSĐL YATAKLARI MAĞARALAR ARAZĐ YAPISI VE TOPRAK KABĐLĐYETĐ ĐKLĐM FLORA&FAUNA FLORA ANKARANIN ÖNEMLĐ BĐTKĐ ALANLARI AYAŞ DAĞLARI MOGAN GÖLÜ ÖNEMLĐ BĐTKĐ ALANI KAZAN TEPELERĐ KIZILCAHAMAM ORMANLARI Ankara Florasının Tehdit Altındaki Türleri FAUNA HABĐTAT VE TOPLULUKLARI TÜRLER ve POPULASYONLARI ÇEVRE SORUNLARI SU, TOPRAK, HAVA KĐRLĐLĐĞĐ KATI ATIKLAR GÜRÜLTÜ KĐRLĐLĐĞĐ ALTERNATĐF ENERJĐLERĐN KULLANIMI DOĞAL YAPIYA ĐLĐŞKĐN DEĞERLENDĐRME VE ÖNGÖRÜLER GENEL DEĞERLENDĐRME ÖNGÖRÜLER

3 5. SOSYO-DEMOGRAFĐK YAPI ÜLKE VE BÖLGE ĐÇĐNDE ANKARA NÜFUSUNUN GELĐŞĐMĐ ANKARA KENTĐ NÜFUSUNUN GELĐŞĐMĐ GÖÇ METROPOLĐTEN KENT ĐÇĐNDE NÜFUSUN DAĞILIMI NÜFUSUN SOSYO-DEMOGRAFĐK NĐTELĐKLERĐ YAŞ GRUPLARI VE CĐNSĐYET DOĞURGANLIK MEDYAN YAŞ HANE HALKI BÜYÜKLÜĞÜ TOPLAM YAŞ BAĞIMLILIK ORANI ÖZÜRLÜLÜK ORANI EĞĐTĐM, OKUL ÇAĞINDAKĐ NÜFUS SAĞLIK GELĐR DAĞILIMI VE TÜKETĐM NÜFUS YAPISINA ĐLĐŞKĐN ÖNGÖRÜLER NÜFUS PROJEKSĐYONLARI YILI ÖNGÖRÜLERĐ ĐŞGÜCÜ AKTĐF YAŞTAKĐ NÜFUSUN ĐKTĐSADEN FAAL OLMA DURUMU ÇALIŞAN NÜFUSTAKĐ DEĞĐŞĐMLER Đşgücünün Genel Dinamikleri Đşsizlik Durumu Đstihdam ÇALIŞAN NÜFUSUN YAPISI VE KOMPOZĐSYONU Đşgücünün Đlçelere Dağılımı ĐŞGÜCÜ VE GAYRI SAFĐ YURT ĐÇĐ HASILA (GSYĐH) EKONOMĐK FAALĐYETLERDE YOĞUNLAŞMA Sanayi ve Hizmetler Sektörü Yoğunlaşması ĐŞGÜCÜ YAPISINA ĐLĐŞKĐN ÖNGÖRÜLER ĐŞGÜCÜ PROJEKSĐYONLARI YILI ÖNGÖRÜLERĐ EKONOMĐK YAPI TARIM TOPRAK TÜRLERĐNE GÖRE TARIM ALANLARI TARIMSAL KALKINMA TARIMSAL YAPI VE ÜRETĐM Tarım Master Planı Sektöre Đlişkin Stratejik Amaçlar Sektöre Đlişkin Problemler SEKTÖRE ĐLĐŞKĐN MÜDAHALELER MEKANA ĐLĐŞKĐN MÜDAHALELER Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar Bağcılık Bahçecilik Alanları Tarıma Dayalı Đhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Organize Tarım Bölgeleri Organize Hayvancılık Bölgeleri Tarımsal Sulama Alanları SANAYĐ ANKARA DA SANAYĐ SEKTÖRÜNÜN YAPISAL ANALĐZĐ ANKARA DA SANAYĐNĐN GELĐŞĐM SÜRECĐN KISA DEĞERLENDĐRMESĐ SANAYĐNĐN YAPISAL ANALĐZĐ SANAYĐ SEKTÖRÜ ALT KOLLARINDA YOĞUNLAŞMA ĐLÇELER VE PLANLAMA BÖLGELERĐ BAZINDA SANAYĐ SEKTÖRÜ Sanayi Alanları Küçük Sanayi Alanları Depolama Alanları Organize Sanayi Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar) SANAYĐ SEKTÖRÜNE YÖNELĐK MÜDAHALE BĐÇĐMLERĐ SEKTÖR BÜTÜNÜ STRATEJĐLERĐ MEKANSAL STRATEJĐLER Sanayi Gelişimi Yoğun Odak Ve Koridorlar Tarımsal Yapıya Uyumlu Sanayi Gelişimleri Kent Đçi-Yakın Çevresi Sanayi Alanlarında Öngörülen Müdahale Biçimleri HĐZMETLER - TĐCARET ANKARA DA HĐZMETLER SEKTÖRÜNÜN YAPISAL ANALĐZĐ HĐZMETLER SEKTÖRÜ ALT KOLLARINDA YOĞUNLAŞMA ĐLÇELER VE PLANLAMA BÖLGELERĐ BAZINDA HĐZMETLER SEKTÖRÜ Bankacılık Dış Ticaret HĐZMETLER SEKTÖRÜNE YÖNELĐK MÜDAHALE BĐÇĐMLERĐ SEKTÖR BÜTÜNÜ STRATEJĐLERĐ MEKANSAL STRATEJĐLER Merkezi Đş Alanı (MĐA) Stratejik Alt Merkezler Diğer Alt Merkezler Büyük Alışveriş Merkezleri-Hipermarketler

4 7. SOSYAL YAŞAM SEKTÖRLERĐ KONUT KONUT ALANLARININ TARĐHSEL GELĐŞĐMĐ KONUT ALANLARI MEVCUT DURUM DEĞERLENDĐRMESĐ KONUT ALANLARINA YÖNELĐK MÜDAHALE BĐÇĐMLERĐ-ÖNGÖRÜLER BÖLGESEL VE KENTSEL SOSYAL DONATILAR & YÖNETĐMSEL ALANLAR KAMU KURUM VE KURULUŞ ALANLARI KAMU KURUM VE KURULUŞ ALANLARI GELĐŞĐMĐ-ÖNEMĐ KURUMSAL ALANLAR Başkente Özgü Özel Alanlar ASKERĐ ALANLAR SOSYAL DONATI ALANLARI EĞĐTĐM Yüksek Öğrenim Yaygın Eğitim, Özel Dersane ve Kurslar SAĞLIK Yataklı Sağlık Kuruluşları Yataklı Olmayan Sağlık Kuruluşları DĐNĐ TESĐSLER KÜLTÜR TESĐSLERĐ KENTSEL SOSYAL DONATI VE YÖNETĐMSEL ALANLARA YÖNELĐK MÜDAHALE BĐÇĐMLERĐ SEKTÖR BÜTÜNÜ STRATEJĐLERĐ MEKANSAL STRATEJĐLER KENTSEL VE BÖLGESEL AÇIK-YEŞĐL ALAN SĐSTEMĐ AÇIK-YEŞĐL ALAN SĐSTEMĐNĐN PLANLAMA DÖNEMLERĐ ĐTĐBARĐYLE GELĐŞĐMĐ KENTSEL, BÖLGESEL AÇIK-YEŞĐL ALAN SĐTEMĐ UNSURLARININ KAVRAMSALLAŞTIRILMASI I. KUŞAK II. KUŞAK III. KUŞAK IV. KUŞAK Kamusal (Aktif) Açık-Yeşil Alanlar Yarı-Özel Açık-Yeşil Alanlar/Kamuya Ait Önemli Açıklıklar Konut Ölçeğinde Açık-Yeşil Alanlar DOĞAL KARAKTERĐ KORUNACAK ALANLAR ÖZEL STATÜLÜ KORUMA ALANLARI GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESĐ MĐLLĐ PARKLAR TABĐAT KORUMA ALANLARI SU TOPLAMA HAVZALARI TARIM ALANLARI/HAVZALARI ORMAN ALANLARI DĐĞER KORUMA ALANLARI VADĐ TABANLARI/VADĐLER KORUMA STATÜSÜ OLMAYAN DOĞAL OLUŞUM VE VARLIKLAR KENTSEL AÇIK-YEŞĐL ALAN SĐSTEMĐNE YÖNELĐK MÜDAHALE BĐÇĐMLERĐ SEKTÖR BÜTÜNÜ STRATEJĐLERĐ MEKANSAL STRATEJĐLER KENTSEL TARĐHĐ VE KÜLTÜREL DEĞERLERĐN KORUNUP GELĐŞTĐRĐLMESĐ VE SÜRDÜRELEBĐLĐRLĐĞĐ BAŞKENTE ÖZGÜ ÖZEL ALANLAR ANITKABĐR ĐDARĐ SĐT ALANI CUMHURBAŞKANLIĞI KÖŞKÜ TBMM ALANI ELÇĐLĐKLER ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZĐ ALANI (AKM) ANKARA TARĐHĐ KENT MERKEZĐ YENĐLEME ALANI ULUS KENTSEL SĐT ALANI ANKARA KALESĐ ROMA HAMAMI AUGUSTUS TAPINAĞI SĐT ALANLARI ATATÜRK ORMAN ÇĐFTLĐĞĐ (AOÇ) 1. DERECE DOĞAL VE TARĐHĐ SĐT ALANI HAMAMÖNÜ KENTSEL SĐT ALANI SARAÇOĞLU KENTSEL SĐT ALANI KIBRIS KÖYÜ VADĐSĐ YENĐKENT-ZĐR VADĐSĐ YENĐKAYI OSMANLI EVLERĐ AYAŞ EVLERĐ ALAGÖZ KARARGAHI KALECĐK KALESĐ DOĞA KORUMA ALANLARI MÜDAHALE BĐÇĐM VE STRATEJĐLERĐ TURĐZM TURĐZM POTANSĐYELĐNĐ OLUŞTURAN KAYNAKLAR DOĞAL KAYNAKLAR TERMAL TURĐZM YAYLA TURĐZMĐ DAĞ VE DOĞA YÜRÜYÜŞ ALANLARI MĐLLĐ PARKLAR VE TABĐAT PARKLARI KAMP VE KARAVAN TURĐZMĐ KUŞ GÖZLEM ALANLARI

5 BĐTKĐ ĐNCELEME ALANLARI SU SPORLARI ALANLARI KIŞ TURĐZMĐ DĐĞER TURĐZM POTANSĐYELLERĐ KENTSEL-TARĐHĐ VE ARKEOLOJĐK DEĞERLER ARKEOLOJĐK DEĞERLER MAĞARA TURĐZMĐ SĐMGESEL DEĞERLER-TARĐHĐ-ANITSAL YAPITLAR CAMĐLER, TÜRBELER VE DĐNĐ TURĐZM KÜLTÜR TURĐZMĐ YEREL FESTĐVAL, ŞENLĐK VE ETKĐNLĐKLER KONGRE TURĐZMĐ AGRO TURĐZM TURĐZM TESĐSLERĐ-TALEP YAPISI Konaklama Konaklama Tesislerinin Mekansal Dağılımı TURĐZM BÖLGELERĐ VE MERKEZLERĐ TURĐZM SEKTÖRÜ MÜDAHALE BĐÇĐMLERĐ SEKTÖR BÜTÜNÜ STRATEJĐLERĐ MEKANSAL STRATEJĐLER BAĞLANTI SEKTÖRLERĐ ULAŞIM ULUSAL VE ULUSLARARASI MERKEZ OLARAK ANKARA Havayolu Bağlantısı Demiryolu Bağlantısı Hızlı Tren Ankara-Đstanbul Hızlı Tren Projesi Ankara-Konya Hızlı Tren Projesi Diğer Demiryolu Güzergahları Karayolu Bağlantısı KENT ĐÇĐ ULAŞIM Kentiçi Ulaşımın Gelişim Sürecinin Kısa Değerlendirmesi KENTSEL PLANLAMA SÜREÇLERĐ ULAŞIM ĐLĐŞKĐSĐ KENTĐÇĐ ULAŞIM Kentiçi Ulaşım Unsurlarının Đrdelenmesi Ego Otobüsleri Özel Halk Otobüsleri Servis Araçları Çevre Belediye Otobüsleri Minibüs Taksi Bireysel Ulaşım (Otomobil) Banliyö Ankaray-Hafif Raylı Sistem Ankara Metrosu ULAŞIMA YÖNELĐK MÜDAHALE BĐÇĐMLERĐ SEKTÖR BÜTÜNÜ STRATEJĐLERĐ MEKANSAL STRATEJĐLER LOJĐSTĐK HĐZMETLER TEKNĐK ALTYAPI ĐÇMESUYU KANALĐZASYON Büyük Ankara Kanalizasyon Projesi (BAKAY) KATI ATIK LOJĐSTĐĞĐ-ÇÖP YÖNETĐMĐ DOĞALGAZ ENERJĐ LOJĐSTĐK MERKEZLER-ULAŞIM ODAKLARI TERMĐNALLER Havayolu Terminali Ankara Garı Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTĐ) Aktarma Noktaları Tır-Kamyon Parkları Depolama Alanları Toptancı Hal Lojistik Merkezler Sanayi Odakları Parlayıcı-Patlayıcı Maddeler Lojistiği ĐLETĐŞĐM VE HABERLEŞME ALTYAPISI KENT GĐRĐŞLERĐ LOJĐSTĐK HĐZMETLERE YÖNELĐK MÜDAHALE BĐÇĐMLERĐ SEKTÖR BÜTÜNÜ STRATEJĐLERĐ MEKANSAL STRATEJĐLER PLANLAMA BÖLGELERĐNĐN ĐRDELENMESĐ PLANLAMA BÖLGELERĐ TESPĐTĐ VE BÖLGECĐKLER PLANLAMA BÖLGELERĐNDEKĐ YERLEŞĐMLER VE ONAYLI PLANLARIN ĐRDELENMESĐ MERKEZ PLANLAMA BÖLGESĐ BATI PLANLAMA BÖLGESĐ

6 BATI PLANLAMA BÖLGESĐ ĐÇĐNDEKĐ BELEDĐYELERĐN ONAYLI PLANLARININ ĐRDELENMESĐ KAZAN AYAŞ ÇANILLI SĐNANLI YENĐKENT GÜNEYBATI PLANLAMA BÖLGESĐ GÜNEYBATI PLANLAMA BÖLGESĐ ĐÇĐNDEKĐ BELEDĐYELERĐN ONAYLI PLANLARININ ĐRDELENMESĐ TEMELLĐ GÜNEY PLANLAMA BÖLGESĐ GÜNEY PLANLAMA BÖLGESĐ ĐÇĐNDEKĐ BELEDĐYELERĐN ONAYLI PLANLARININ ĐRDELENMESĐ BALA KARAALĐ KESĐKKÖPRÜ KARAGEDĐK BEZĐRHANE SELAMETLĐ OYACA DOĞU PLANLAMA BÖLGESĐ DOĞU PLANLAMA BÖLGESĐ ĐÇĐNDEKĐ BELEDĐYELERĐN ONAYLI PLANLARININ ĐRDELENMESĐ KALECĐK ELMADAĞ HASANOĞLAN LALAHAN YEŞĐLDERE KUTLUDÜĞÜN KUZEY PLANLAMA BÖLGESĐ KUZEY PLANLAMA BÖLGESĐ ĐÇĐNDEKĐ BELEDĐYELERĐN ONAYLI PLANLARININ ĐRDELENMESĐ AKYURT ÇUBUK SĐRKELĐ ESENBOĞA PURSAKLAR SARAY BAĞLUM ALTINOVA YUKARI ÇAVUNDUR PLANLAMA BÖLGELERĐ ĐNCELEME SONUÇLARI-KENT BÜTÜNÜ ÇIKARIMLAR UYGULAMA ĐLKE VE ARAÇLARI UYGULAMA ĐLKELERĐ Plan Hükümlerine Yönelik Açılım Plan Dönemi Đçi Etaplama ve Öncelikler Plan Dönemi Sonrasına Yönelik Müdahale ve Beklentiler UYGULAMA ARAÇLARI Ana Planların Yapımı Havza ve Koridor Bazında Planlama Katılımcı Planlama Planlı ve Yerleşik Alanlara Dair Revizyonlar, Özel Planlama Bölgeleri Özel Proje Alanları-Kentsel Tasarım Eşik Sentezi Afet Etki Değerlendirmesi Risk Bölgeleri Tespiti Đmar Hakları Aktarımı Stratejik Yapı ve Tesislerin Belirlenmesi Mülkiyete Dair Yeni Açılım Öngörüleri Đmar Eşgüdüm Kurulu Etaplama-Bölgeleme Ada Bazı ve Daha Büyük Ölçek Uygulama Alan Yönetimleri Özendirme-Kaçındırma Politikaları Donatı Alanı Planlaması Kentsel Teknik Altyapı Yatırımlarının Eşgüdümü-UKOME, AYKOME Stratejik Kentsel ve Çevresel Etki Değerlendirmesi EKLER

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç 14 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29030 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3.

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1. TANIMLAR 1.1. Büyükşehir Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi dir. 1.2. İlçe Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ

BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. AMAÇ Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 2020 yılını hedef alarak, Bursa İl inde sürdürülebilir,

Detaylı

TRC3 2014-2023 BÖLGESEL GELİŞME PLANI

TRC3 2014-2023 BÖLGESEL GELİŞME PLANI TRC3 Mardin-Batman-Şırnak-Siirt 2014-2023 BÖLGESEL GELİŞME PLANI DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 DEĞİŞİM HEP BİRLİKTE MÜMKÜN I TRC3 Mardin-Batman-Şırnak-Siirt 2014-2023 BÖLGESEL GELİŞME PLANI Beşeri ve doğal

Detaylı

16 BURSA VİZYON PLANI GEÇMİŞ VE GELECEĞİN GÜCÜ

16 BURSA VİZYON PLANI GEÇMİŞ VE GELECEĞİN GÜCÜ 16 BURSA VİZYON PLANI GEÇMİŞ VE GELECEĞİN GÜCÜ Kentsel Vizyon ile X BÖLGE KENT Bursa Vizyon Planı MAHALLE Kentsel Strateji tarafından geliştirilen kapsam ve içerik çerçevesinde, A. Faruk Göksu ve Sıla

Detaylı

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ ATELYE70 Planlama ve Tasarım Grubu Hüseyin KAPTAN Oda Sicil: 1746

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

STRATEJĐ PLANLAMA RAPORU

STRATEJĐ PLANLAMA RAPORU STRATEJĐ PLANLAMA RAPORU ISPARTA BELEDĐYESĐ 2009-2013 1 ĐÇĐNDEKĐLER SUNU --- 4 STRATEJĐ ÜST KURULU VE STRATEJĐ PLANLAMA EKĐBĐ ---5/7 GENEL BĐLGĐLER I. Kentin Coğrafyası ---9 II. Kentin Tarihi ---9/10 III.

Detaylı

İZMİR-MANİSA PLANLAMA BÖLGESİ

İZMİR-MANİSA PLANLAMA BÖLGESİ T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR-MANİSA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. GİRİŞ... 1 2. AMAÇ, KAPSAM VE HEDEFLER...

Detaylı

Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu. Değerlendirme ve Öngörüler

Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu. Değerlendirme ve Öngörüler Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu Değerlendirme ve Öngörüler Marmara MARMARA DENİZİ Erdek Bandırma Gönen ÇANAKKALE Manyas BURSA YAYINLAYAN Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği

Detaylı

SUNUŞ ESKĐŞEHĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ

SUNUŞ ESKĐŞEHĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ SUNUŞ Eskişehir 2010 Stratejik Planı doğrultusunda, hayallerimizdeki Eskişehir i yaratabilmek için, hiç bitmeyen heyecanımızla son derece verimli çalıştığımız bir yılı daha geride bıraktık. Eskişehir Büyükşehir

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI EKİM 2010 SUNUŞ Ekonomik ve sosyal değişimler bakımından yeryüzü, belki de en hızlı ve baş döndürücü

Detaylı

Fotoğraf: Ertan KUDUBAN. Gölyanı Obası

Fotoğraf: Ertan KUDUBAN. Gölyanı Obası Fotoğraf: Ertan KUDUBAN Gölyanı Obası İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER III Şekiller Listesi V Tablo Listesi V Grafik Listesi V KISALTMALAR VI SUNUŞ VII SUNUŞ III 1- GİRİŞ 1 1.1 DOĞAL ALANLAR, YÖRE İNSANININ GELENEKSEL

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17 1 2 İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17 1.1. Amaç... 17 1.2. İçerik... 17 2. TURİZMİN KÜRESEL BOYUTU VE EKONOMİK KATKISI... 18 3. DOĞU MARMARA BÖLGESİ COĞRAFİ DURUMU...

Detaylı

Aralık 2011. Türkiye Van için tek yürek oldu. SKB üyesi belediyeler Van daki deprem felaketinin yaralarını, yardım kampanyaları ile sardılar.

Aralık 2011. Türkiye Van için tek yürek oldu. SKB üyesi belediyeler Van daki deprem felaketinin yaralarını, yardım kampanyaları ile sardılar. Aralık 2011 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2005 dergisi ABANA AKÇAY ALTINOVA AMASRA ANTALYA AVANOS AYDIN BALÇOVA BANDIRMA BUHARKENT BURSA ÇANKAYA DENİZLİ DERİNCE DİDİM GEBZE GÖLCÜK ISPARTA İSTANBUL İZMİR

Detaylı

KONYAALTI KENTSEL ALANINDA BİR YEŞİL ALAN SİSTEM ÖNERİSİ GELİŞTİRİLMESİ *

KONYAALTI KENTSEL ALANINDA BİR YEŞİL ALAN SİSTEM ÖNERİSİ GELİŞTİRİLMESİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 20(2),261-271 KONYAALTI KENTSEL ALANINDA BİR YEŞİL ALAN SİSTEM ÖNERİSİ GELİŞTİRİLMESİ * Ebru MANAVOĞLU Veli ORTAÇEŞME a Akdeniz Üniversitesi Ziraat

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Sakarya mızın daha da yaşanabilir bir şehir olması ve vizyonumuzda da belirttiğimiz gibi özgün nitelikleri ile öne çıkan bir kent olması için 2014 yılı içerisinde yaptığımız

Detaylı

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Aksaray Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Aksaray Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. AKSARAY YEÇEP

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TRAKYA 07 Haziran 2013 1 2 - TR 21 Trakya Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Taslağı İÇİNDEKİLER TABLOLAR 11 ŞEKİLLER 14 KISALTMALAR 15 SUNUŞ 17 TR21 TRAKYA

Detaylı

YALOVA NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM SENARYOLARI VE YOL HARİTASI

YALOVA NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM SENARYOLARI VE YOL HARİTASI YALOVA NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM SENARYOLARI VE YOL HARİTASI A NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM YOLARI VE YOL HARİTASI ÇALIŞTAYI İçerik 03 BÖLÜM 01 KENTSEL YAKLAŞIMLAR Dayanıklı Kentler, Dayanıklı Bölgeler,

Detaylı

AYDIN 2023 AYDIN İL STRATEJİK PLANI

AYDIN 2023 AYDIN İL STRATEJİK PLANI AYDIN 2023 AYDIN İL STRATEJİK PLANI 1 SUNUŞ Türkiye, 50 yılı aşkın bir süredir, ekonomi ve kalkınma politikalarını belli dönemlere ait planlar ile uygulamaktadır. Bu planlı dönem, kamusal alanda yeniden

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2 Aralık 2010 PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip,

Detaylı

TRABZON İLİ, MERKEZ İLÇE (BEŞİRLİ DERESİ-TÜNEL ARASI) DOLGU DÜZENLEME ALANI VE KIYI YAPILARI NAZIM İMAR PLANI

TRABZON İLİ, MERKEZ İLÇE (BEŞİRLİ DERESİ-TÜNEL ARASI) DOLGU DÜZENLEME ALANI VE KIYI YAPILARI NAZIM İMAR PLANI T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TRABZON İLİ, MERKEZ İLÇE (BEŞİRLİ DERESİ-TÜNEL ARASI) DOLGU DÜZENLEME ALANI VE KIYI YAPILARI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BİGE İNŞAAT TAAHHÜT LTD. ŞT İ. Şair

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014 1. GENEL BİLGİLER 1.1. KIRKLARELİ İLİ KONUM: Marmara Bölgesinin Istranca (Yıldız) Dağları ve Ergene Ovası bölümleri üzerinde yer alan hudut ilimiz, kuzeyinde Bulgaristan, kuzey doğusunda Karadeniz, güney

Detaylı