EVRENSEKİZ. Değerli Meclis Üyeleri;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EVRENSEKİZ. Değerli Meclis Üyeleri;"

Transkript

1 SAYFA-1 EVRENSEKİZ Değerli Meclis Üyeleri; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesine istinaden Belediyemiz çalışmalarına ait mesai raporlarının Başkanlıkça hazırlanmış ve huzurlarınıza getirilmiş bulunan tarihleri arasında beldemizin doğal güzellikleri korunarak, halkımızın ekonomik ve sosyal beklentileri azami seviyede, imkanlar elverdiğince karşılanmaya çalışılmış, havası, suyu, çevresi temiz yaşanılabilir bir belde olması için çalışılmış olup, yapmış olduğumuz bu faaliyetleri siz değerli meclis üyelerimize arz ederim Mustafa NALBANT Belediye Başkanı

2 SAYFA-2 ĠLĠ ĠLÇESĠ KURUMU KIRKLARELĠ LÜLEBURGAZ EVRENSEKĠZ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. ( Evrensekiz ) Mustafa NALBANT Belediye Başkanı

3 SAYFA-3 ĠLĠ ĠLÇESĠ KURUMU KIRKLARELĠ LÜLEBURGAZ EVRENSEKĠZ BELEDĠYE BAġKANLIĞI İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. [7] Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. ( Evrensekiz ) Mustafa NALBANT Belediye Başkanı

4 SAYFA-4 ĠLĠ ĠLÇESĠ KURUMU KIRKLARELĠ LÜLEBURGAZ EVRENSEKĠZ BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN BEYANI Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde; Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. İdaremizin 2014 yılı Faaliyet Raporunun III/A- Mali Bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Evrensekiz )

5 SAYFA YILI EVRENSEKİZ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon [2] B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar

6 SAYFA-6 I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon Kurumumuzun stratejik planı yapılmadığından yer verilmemiştir. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Evrensekiz Belediyesi ;Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. Evrensekiz Belediyesinin yetkileri Ģunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

7 SAYFA-7 f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

8 SAYFA-8 Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Evrensekiz Belediyesi, Evrensekiz Kas./ Kırcaali Mah./ Cumhuriyet Cad./ No: 88 adresinde bulunan mülkiyeti Belediye ye ait binasında hizmet vermektedir. Belediyemizin mülkiyetinde 20 adet işyeri, düğün salonu, arazi ve arsa bulunmaktadır. 2- Örgüt Yapısı EVRENSEKİZ BELEDİYESİ TEŞKİLAT ŞEMASI BELEDİYE MECLİSİ BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE ENCÜMENİ Mustafa NALBANT Mustafa NALBANT Esat DUYMUŞ Halit KARAAĞAÇ Nasuh ÖZBAY Esat DUYMUŞ Halil DEMİRAL Basri ERSÖZ Nasuh ÖZBAY Hüseyin AKTAŞ Bahattin KORKMAZ Erdal AY Mustafa ZENGİN YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ SERVİSİ Yazı İşleri Md. Mali Hiz. Md. İdari Personel İdari Personel Zabıta-İtfaiye Personeli Şoförler Tahakkuk Servisi Tahsilat Servisi Emlak Servisi 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Evrensekiz Belediyesi kurum içi kullanıcılarına yönelik olarak BELSİS Belediye Bilgi Sistemi Programını kullanmaktadır. Kullanıcılar Belediyenin muhasebe, yazı işleri, emlak servisi, memur ve işçi özlük bilgileri ve maaş hesaplama bilgilerine ulaşabilmekte, yetkili birimler yetkileri dahilinde bu bilgilerde gerekli değişiklik ve düzenlemeleri yapabilmektedirler.

9 SAYFA-9 4- Ġnsan Kaynakları MEVCUT MEMUR VE İŞÇİ KADROLARI S.No Ünvanı Toplam 1 Yazı İşleri Müdürü 1 2 V.H.K.İ. 3 3 Memur 1 4 Tahsildar 1 5 Şoför 1 6 İtfaiye Eri 2 7 Mühendis 1 8 Veteriner 1 9 Hizmetli 1 10 Kesici 1 11 Bekçi 1 12 Kadrolu İşçi 7 13 Sözleşmeli İşçi 9 TOPLAM 30

10 SAYFA-10 II-AMAÇ VE HEDEFLER A-Ġdarenin Amaç ve Hedefleri - Vatandaş ayrımı yapmaksızın eşitlik gözeterek, etkili ve hızlı kamu hizmeti sunumu gerçekleştirmek. Gelen Giden evrakları ve dilekçeleri zamanında işleme koyarak gereğini en kısa sürede yapmak. - Personelin kamu hizmeti sunumu esnasında karşılaştığı sorunlara yönelik eğitim programlarının düzenlenmesini sağlamak. - Kurum bünyesinde gerçekleştirilen kamu hizmetini verimli, etkili ve en kısa sürede sunmak. - Personelin her türlü özlük haklarının zamanında işleme alınmasını sağlamak. - Belirlenen amaç ve hedeflerin sürdürülebilirliğini sağlamak. - Katı atıkların (çöplerin) zamanında toplanarak kanunlara uygun olarak yeniden değerlendirilmesini sağlamak. - Evrensekiz Kültür, Müzik ve Bahar Şenliğinin devamını sağlamak. - Halkımızın ihtiyacı olan sosyal amaçlı mekanları çoğaltarak, sosyal ihtiyaçlara cevap verebilmek. - Halkımızı rahatsız eden çevre ve gürültü kirliliğine neden olan sorunları ortadan kaldırmak. - Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik çalışmalar yapmak. - Tıbbi atıkların toplanması ve yok edilmesi organizasyonunu gerçekleştirmek. - Ruhsatsız işyerlerinin kontrol edilerek, ruhsatlandırılmalarını sağlamak. - Beldemizin imar planına uygun olarak sağlıklı, estetik ve modern şehircilik ilkeleri doğrultusunda yapılaşmasını sağlamak. - Sürekli inşaat denetimlerinde bulunarak Beldemizdeki kaçak yapılaşmayı önlemek. - Projesi ve ihalesi tamamlanarak çalışmalara başlanan kanalizasyon şebekesi yapım işini tamamlamak. B-Temel Politikalar ve Öncelikler - Yaşam kalitesi yüksek, kentteki insanların huzur ve sevgi içerisinde yaşadığı, çevresel ve toplumsal kirlenmeden etkilenmemiş, değişim ve gelişime açık, katılımcı, birlikte yönetme anlayışı ile yönetilen çağdaş bir Evrensekiz in oluşmasını sağlamak. - Belediyecilik hizmetlerinin en üst düzeye taşındığı, insan odaklı projeler uygulayarak daha verimli, daha iyi hizmet sunabilmek. - Bilgi donanımlı, güler yüzlü çalışanlarımızla halkla daha iyi iletişim kurabilmek. - Tüm Belediye çalışanları olarak varlık sebebimiz Evrensekiz halkının daha güzel, modern ve gelişmiş bir kentte yaşamasını sağlamak olduğu bilinci ile hizmet etmek. - Hızla oluşabilecek ekonomik büyüme ve nüfus artışından etkilenmeyecek bir kent bilinci oluşturmak. - Var olan düzenli kentsel yapıyı bozmadan çevreye saygılı yapılaşmayı gerçekleştirmek. - Çalışmalarımızın her aşamasında açık ve şeffaf olarak; hesap verebilir ve dürüst yönetim anlayışından ayrılmadan halkın katılımının sağlandığı bir yönetim anlayışını oluşturmak. - İnsanlarımızın kültürel düzeyini yükseltici etkinlikler düzenlemek. - Eğitim kalitesinin yükselmesine katkı sağlamak. - Modern bir kentte yaşamanın gerekliliği olan sosyal yapıları yapmak veya yapılmasını teşvik etmek.

11 SAYFA-11 III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler Mali Hizmetler Müdürlüğü GELĠR GĠDER 2014 Mali Yılı Bütçesi , , Mali Yılı Kesin Hesabı , ,80 Bütçenin Birimlere Göre Dağılımı TAHMĠNĠ (TL.) GERÇEKLEġEN (TL) 1-Yasama ve Yürütme Organları , ,96 2-Finansman ve Mali İşler , ,07 3-Kamu Düzeni ve Güvenliği , ,24 4- İskan İşleri ve Hizmetleri , ,37 5- Su Temini ve İşl. Hizmetleri , ,68 6-Sosyal Güv. Ve Yardım Hiz , , TOPLAM , ,80 BELEDĠYEMĠZĠN 2014 YILI KESĠN HESAP GĠDERLERĠ 1-Personel Gideri ,61 2-Sosyal Güv. Kurumu Gid ,28 3-Mal Malz. Alımları ve G.Menkul ,31 Büyük Onarım Giderleri 4-Cari trans., kar amacı gütmeyen ,65 kuruluşlara yapılan ödemeler 5-Kamulaştırma Giderleri , TOPLAM ,80 BELEDĠYEMĠZĠN 2014 YILI KESĠN HESAP GELĠRLERĠ 1- Vergi Gelirleri ,86 2- Teşebbüs Mülkiyet Geliri ,75 (Su-Kira-Araç Geliri ve Harçlar) 3-Alınan Bağış ve Yardımlar ,62 4-İller Bankası Geliri ,54 5-Vergi Cezaları ve Gecikme Zammı , TOPLAM ,23

12 SAYFA-12 B-Performans Bilgileri 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Meclis: Belediye Meclisimiz 1 yıllık süre içerisinde her ayın ilk haftası, 1 aylık tatil (temmuz) dışında 2014 yılında 11 kez olağan, 1 kez de olağanüstü olmak üzere toplam 12 kez toplanmıştır. Belediye Meclisimizce 2014 yılı içerisinde 46 adet konu karara bağlanmıştır. Meclis Toplantılarımızda alınan kararlar yazım ve imza aşamasından sonra Kaymakamlık Makamına onay için gönderilmiştir. Encümen: Encümenimiz haftada bir kez Salı günleri olağan toplantısını yapmak üzere toplanmıştır. Encümenimizce 2014 yılı içerisinde 61 adet karar alınmıştır. Encümen üyelerimizin huzur hakları tespit edilerek Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce tahakkukları yapılmıştır. Dilekçe, Gelen ve Giden Evrak: Belediyemize resmi veya özel evraklar ve dilekçeler teslim alındıktan sonra incelenip sayı verilerek ilgili birimlere gönderilmektedir yılında 884 adet gelen evrak ve 189 adet dilekçe kaydı yapılarak ilgili servislere havale edilmiştir. Belediye Başkanlığımızca özel veya resmi kişi, kurum ve kuruluşlara yazılan evraklar, postaya verilmekte ya da ilgilisine elden teslim edilmektedir. Bu dönemde 267 adet giden evrak kaydı yapılarak dağıtımı sağlanmıştır. Evlendirme ĠĢleri: Belediyemiz evlendirme memurluğu işlemleri Yazı İşleri Müdürü tarafından yerine getirilmektedir. Beldemiz sınırları içerisinde ikamet eden ve evlenmek için müracaatta bulunan çiftlerin nikâh işlemlerini yapmak, yapılan evlenme akitleri ile ilgili Nüfus Müdürlüğünü bilgilendirmek, evlenme ile ilgili tüm resmi yazışmaları yapmak ve kabul etmek evlendirme memurluğunun faaliyetleri arasındadır yılında 17 çiftin nikâh akdi gerçekleştirilmiş olup, yapılan evlenme akitleri düzenli ve zamanında ilgili Nüfus Müdürlüğüne bildirilmiştir. Defin Hizmetleri: Beldemizde ikamet eden vatandaşlardan vefat edenlere Belediyemiz tarafından Belediye Mezarlıklarında ücretsiz olarak mezar yeri tahsis edilmekte, vefat eden kişinin kefen ve mezar tahtası Belediyemiz tarafından karşılanmaktadır yılında 30 vatandaşımız vefat etmiştir. Fen ĠĢleri Servisi - Beldemizin 400 lük yağmursuyu kollektör hattının İlköğretim Okulundan Mezbaha ya kadar olan kısmı yenilendi. - İlköğretim Okulundan başlayıp çarşı meydanı da dahil belde çıkışına kadar Cumhuriyet Caddesine kilit parke taşı döşendi. - Altyapı çalışmaları sonucu yollarımızda oluşan göçüklere ton asfalt ve tüvenan malzeme ile yama yapıldı. - E-5 karayolu ile beldemiz arasındaki yolun İl Özel İdaresi ile görüşülerek soğuk asfalt yapılması sağlandı. - Üçel Değirmencilik farikası ile Evrensekiz girişi arasında kalan yolun belde sınırları içerisinde kaldığından ,00 TL. bedel ile soğuk asfaltla kaplandı. - Haziran ayında geleneksel hale gelen Kültür, Müzik ve Bahar Şenlikleri düzenlendi. - Alt yapı çalışmaları kapsamında Gündoğu Mahallesinde 3 km. kanalizasyon hattının, 450 adet parsel baca bağlantısının ve arıtma tesisinin projesi hazırlanarak İller Bankasının onayına sunuldu.

13 SAYFA-13 - Fatih Mahallesinde Bulgaristan ın Ruen Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen Avrupa Birliği tarafından desteklenen projenin ihalesi yapıldı Euro destek almaya hak kazanan projenin tarihinde açılışının yapılması planlanıyor. - Beldemizin muhtelif yerlerine 100 adet yetişkin ağaç dikildi yılının Ramazan ayında her akşam halka açık 150 kişilik iftar yemeği verildi. - Ramazan ayında bayanlara ve erkeklere Edirne gezileri düzenlendi. - Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımı yapıldı. - İlköğretim Okulu öğrencilerine yönelik sosyal ve kültürel amaçlı hizmet kapsamında Çanakkale gezisi düzenlendi. - Üniversitede öğrenim gören 64 öğrencimize aylık 150 TL. yemek ve kırtasiye yardımı yapıldı. - Beldemiz halkının ve civar belde halklarının da katıldığı yağmur duası yapıldı. - Araç ve makine parkurumuzdaki tüm araç ve makinelerin bakımları yapıldı. - İş Bankası ile görüşülerek beldemize para yatırma haznesi de olan ATM getirilmesi sağlandı. - Belediye hizmet binasının alt katındaki işyerlerinin çerçeveleri değiştirildi. - Belediye hizmet binasının 2. katında atıl durumdaki odanın bakım, onarım ve tadilatı yapılarak toplantı ve nikah salonu olarak halkımızın hizmetine sunuldu. - Düğün salonumuzun önüne ve Pazar yerinin etrafına duba taşı döşeyerek ağır vasıtaların buralara girişi engellendi. - Personel koltukları ile Belediye toplantı salonundaki koltuklar yenilendi. - Evrenspor tesislerine doğalgaz bağlantısı yaptırıldı. - Türk Telekom ile görüşülerek Beldemize fiber optik santral kurulması temin edilmek suretiyle internet hızı 2 katına çıkarıldı. - Beldemizdeki cami, park, okul gibi sosyal alanların boya badana işleri yapıldı. - Belediye hizmet binamızın arkasındaki boş arsa toprak ile doldurularak halkımızın burasını otopark olarak kullanması sağlandı. - Beldemiz sınırları içerisindeki okul bahçesi, mezarlıklar ve gölet çevresindeki otların düzenli olarak biçilmesi sağlandı. - Belediyemizin yardımcı hizmet binasının bakım, onarım ve tadilatı yapıldı. - Evren Yemek işyerinin arkasındaki atık su hattı kullanılamaz hale geldiği için hattı yenileme çalışmaları başladı. - Kanalizasyon sisteminin tamamlandığı ve parsel bacalarının bitirildiği yerlerde parsel bağlantıları yapılmaya başlandı. - Düğün salonunun etrafına branda çekilerek halkımızın soğuk ve yağmurdan etkilenmesinin önüne geçildi. - Belediyemizin hizmetlerinin sürdürülebilir bir biçimde devam etmesi için 9 kişilik sözleşmeli işçi alındı. - Beldemizdeki sinek, böcek ve haşeratla mücadele için düzenli bir şekilde ilaçlama yapıldı. Zabıta Hizmetleri - İlçemiz Çevre Sağlık Teknikeri ile birlikte her ay düzenli olarak içme suyu şebekemizden su numuneleri alınarak gerekli kontroller yapılmıştır. - Beldemizde Çarşamba günleri kurulan pazarcı esnafının satışa sunduğu gıda maddeleri denetlenerek son kullanma tarihi geçmiş, çürük, bozulmuş yenmesi sakıncalı görülen gıda maddeleri imha edilmiştir. - Düzenli olarak Beldemiz esnafının sattıkları gıda maddeleri kontrol edilmiş; kahvehane, birahane, internet salonu vb. yerlerin açılış kapanış saatleri ile ruhsatlarına uygun çalışıp çalışmadıkları tespit edilerek uyarılmış, aykırı davrananlara gerekli cezalar uygulanmıştır. - Günlük olarak ekmek satışı yapan büfe ve bakkallardan ekmek gramaj ve vasıflarının kontrolü yapılmıştır. - Beldemizdeki çöpler zamanında ve düzenli olarak toplanmış temiz bie çevre için azami gayret gösterilmiştir.

14 SAYFA-14 IV-KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler - Değişen mevzuatın yakından takip edilmesi. - Evrensekiz halkının eğitim ve kültür düzeyinin yüksek olması. - Tahsilat oranının yüksek olması - Vergi dairesi, SGK, Elektrik İdaresi gibi kurumlara borcumuzun olmaması B- Zayıflıklar - Gelir kaynaklarının yetersiz olması Mustafa NALBNAT Belediye Başkanı

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1 Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2014 Faaliyet Raporu 1 BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri; 5393 sayılı Belediye

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI İZMİR 202 YILI PERFORMANS PROGRAMI K. SITKI KÜRÜM KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli Karabağlar Halkı! 200 204 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızda belirlediğimiz amaç ve hedeflere

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler...

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler... İÇİNDEKİLER Başkan Sunumu I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Teşkilat Yapısı... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... F- Diğer Hususlar... II- PERFORMANS

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 2013 MART AYDIN BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2012 Sayfa 1 AYDIN BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...7 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon...8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...8 C- İdareye İlişkin Bilgiler...11 1- Fiziksel Yapı...11

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2014 ...bu ulusa ve ülkeye hizmet bitmeyecektir. EKREM İMAMOĞLU Beylikdüzü Belediye Başkanı Beylikdüzü Belediyesi Faaliyet Raporu 2014 İçindekiler I- Genel Bilgiler

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 04.04.2011 tarih ve 77 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Performans Bütçe. Stratejik Planlama. Yönetim -1-

Performans Bütçe. Stratejik Planlama. Yönetim -1- Performans Programı Stratejik Planlama Stratejik Yönetim Faaliyet Raporu -- -2- Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden rahat yaşamak isteyen milletler, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra

Detaylı

1 2 3 4 5 BAŞKANIN SUNUŞU Saygıdeğer Hemşerilerim; Kentimize ve sizlere hizmette dokuzuncu yılımızdayız. Ve hala aynı şevkle, aynı azim ve gururla halkımızın hizmetindeyiz. Rize için gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1 0 Değerli Hemşehrilerim, 2009 da göreve başlarken insanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel bir şehir imar etmek için, tam kadro Çorum un hizmetinde olacağız demiştik. Hemşehrilerimizin teveccühüyle göreve

Detaylı

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 205 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205

Detaylı

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve

Detaylı

II. PERFORMANS BİLGİLERİ... 7

II. PERFORMANS BİLGİLERİ... 7 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları... 3 2. Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları... 3 B. TEŞKİLAT YAPISI... 5 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR...

Detaylı

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Belediye Meclisi nin 7 Nisan 2009 tarih ve 34 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. SUNUŞ Karatay ımıza hizmeti millî bir sorumluluk biliyor ve bu yolda

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

TUZLA BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 05 YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I. GENEL BİLGİLER... 3. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3. ORGANİZASYON YAPISI... 6 3. İNSAN KAYNAKLARI... 8 4. FİZİKSEL YAPI... 5. BİLGİ VE TEKNOLOJİK

Detaylı

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu mamak belediyesi 2 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 3 mamak belediyesi 4 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 5 mamak belediyesi 6 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 7 mamak

Detaylı

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim,

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, 2 Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, Bergama Belediyesi olarak amacımız daima halkımızın huzur ve mutluluğunu gözeterek önceliği insana ve çevreye veren yönetim anlayışımızla,

Detaylı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı 2011 yılını Belediyemiz ve Kentimiz için büyük bir heyecan ve çalışma temposu ile tamamladık. 2009 dan beri, Bugünün sorunlarını çözüp, yarınları tasarlayarak hizmet üretiyoruz. Ancak, daha çok işimiz

Detaylı

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 2013 KASIM 4. BASKI 2014 Performans Programı Sayfa 1 AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2013

FAALİYET RAPORU 2013 1 FAALİYET YENİŞEHİR BELEDİYESİ 2 3 YENİŞEHİR BELEDİYESİ Saygıdeğer Meclis Üyeleri, 2009-2014 yıllarını kapsayan hizmet dönemimizin son yılını da geride bıraktık. Hizmetlerimizi sunarken kamu kaynaklarını

Detaylı

Üniversite, kültür ve turizm alanlarında gelişmeyi hedef edinen, kentsel barışı evrensel boyutlara taşıyan;

Üniversite, kültür ve turizm alanlarında gelişmeyi hedef edinen, kentsel barışı evrensel boyutlara taşıyan; A- Misyon ve Vizyon Misyon; Güvenilir, katılıma açık ve ulaşılabilir, duyarlı, vatandaşına saygılı, Yöneten-yönetilen ayrımı yerine, yurttaşları bir paydaş olarak gören ve onların kararları doğrultusunda,

Detaylı

EDĠRNE BELEDĠYESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU

EDĠRNE BELEDĠYESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU ı ı»i» ı ı ı ı ı ı ı ö ö ç ış ı ı ö ı ı ü ü üğü ü ı ı ü ü ı ı ö üşü ı ü ç ış ı ı ö ı ı ş ı Ü «ş ığı ö ş ç İ ı ı ş ç ı ı ı ö üş ığı ı ı Ü Ü ı ı ı ı ı ı ı ğ ı ı ğ ı ığı ı ö ü üğü ü Çı ı ı ı İ ı ğ ü ü Ş ı

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 01/04/2013 tarih ve 2013/55 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi olarak; 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisinin 08/04/2014 tarih ve 2014/64 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi olarak; 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

AKHİSAR BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

AKHİSAR BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan,

Detaylı