T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI NETĐMĐ ATIK YÖNETĐMĐNDE ÇEVRE ĐZNĐ VE LĐSANSI SÜRECĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI NETĐMĐ ATIK YÖNETĐMĐNDE ÇEVRE ĐZNĐ VE LĐSANSI SÜRECĐ"

Transkript

1 T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETY NETĐMĐ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ ATIK YÖNETY NETĐMĐNDENDE YENĐ UYGULAMALAR PANELĐ ATIK YÖNETĐMĐNDE ÇEVRE ĐZNĐ VE LĐSANSI SÜRECĐ FUAR VE KONGRE MERKEZĐ

2 ĐÇERĐK - ÇEVRĐMĐÇĐ ÇEVRE ĐZĐNLERĐ HAKKINDA ÖZET BĐLGĐ -ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN ĐZĐN VE -UYGULAMAYA ĐLĐŞKĐN VERĐLER

3 PROJE ÖZETĐ Çevreye kirletici etkisi olan tüm sanayi tesislerinin Çevre Đzin ve Lisans başvurularının bütüncül bir yaklaşımla, internet üzerinden, hızlı, doğru, akıcı, şeffaf ve kolay bir şekilde yapılabilmesi için tasarlanmış yeni bir izin sistemidir. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 3

4 PROJE ÖZETĐ -Avrupa Birliğinin elektronik ortamda sunulmasını öngördüğü 20 temel kamu hizmetinden biri olma özelliği taşıyan, -300 adet e-devlet projesi içerisinden Başbakanlığın öncelikli 11 e-devlet projesi olarak kabul edilen ve ilk uygulamaya geçen, -e-devlet kapısına entegre edilen, -13 ayrı yönetmelikte yer alan 5 çeşit çevre izni ve 17 çeşit lisansa ilişkin süreçleri tek yönetmelik altında toplayan, -Mevcut uygulamada radikal değişiklik getiren yeni bir uygulamayı eş zamanlı olarak elektronik ortama taşıyan, -Đnternet bağlantısı olan her noktadan masa, ofis ihtiyacı duyulmaksızın 7 Gün 24 saat başvuru yapılması ve değerlendirilmesi imkanı sağlayan, -Đzin sürecinin tamamında ıslak imzalı evrak ve dosya talep edilmeyen ve sadece elektronik yada mobil imza kullanılan, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 4

5 PROJE ÖZETĐ -Đşletmecilerin başvurularını on-line olarak takip edebilmelerine imkan veren, -Đşletmelere izin belgesi düzenlenmesiyle eşzamanlı olarak, bu bilgileri elektronik ortama taşıyan, -Kurum personelinin başvuruları süresi içerisinde değerlendirmesi noktasında oto kontrol sistemi oluşturan, -Başvuru aşamasında talep edilen 199 adet belgeyi 16 ya düşüren, -1 yılda verilen ortalama 2000 adet iznin elektronik ortamda verilmesi suretiyle, yaklaşık 2.5 Milyon "A4 boyutunda kağıt tasarrufu sağlayan, - 01/04/2010 tarihi itibariyle uygulamada olan - e-devlet uygulamalarının Oscar ı e-türkiye (etr) Ödülleri nde, Kamudan iş dünyasına e-hizmetler kategorisinde 1. lik ödülüne layık görülen Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 5

6 ÇEVRE ĐZNĐ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 6

7 Ç K A G Y 1. BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar H 2. BÖLÜM : Çevre Đznine veya Çevre Đzin ve Lisansına Tabi Đşletmeler ve Yetkili Merciler Đ L 3. BÖLÜM : Çevre Đzni veya Çevre Đzin ve Lisansı e-başvurusu Değer. ve Verilmesi 4. BÖLÜM : Yetkilendirme ve Çevre Danışmanlık Firmalarının Yükümlülükleri 5. BÖLÜM : Diğer Hükümler EK-1: Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet veya Tesisler EK-2: Çevreye Kirletici Etkisi Olan Faaliyet veya Tesisler EK-3: EK-3A: Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu EK-3B: Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Ekleri EK-3C: Đzin Lisans Sürecinin Tamamlanması Đçin Gerekli Bilgi Ve Belgeler EK-4: Çevre Đzin Belgesi (Bakanlık) EK-5: Çevre Đzin ve Lisans Belgesi (Bakanlık) EK-6: Çevre Đzin Belgesi (Đl Müdürlükleri) EK-7: Çevre Đzin ve Lisans Belgesi (Đl Müdürlükleri) Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 29/4/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 1 24/12/ /2/ /4/ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 7

8 AMAÇ ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN ĐZĐN VE Olumsuz çevresel etkileri olan faaliyet ve tesisler için bütüncül yaklaşım çerçevesinde kirliliğin önlenmesi azaltılması kontrolü amacıyla tek bir çevre izni verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 8

9 ANAHTAR TANIMLAR Çevre izni : Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izni EMĐSYON ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ ÇEVRE ĐZĐNLERĐ ATIK SU DEŞARJ DERĐN DENĐZ DEŞARJ TEHLĐKELĐ MADDE DEŞARJ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 9

10 ANAHTAR TANIMLAR Çevre lisansı : Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği, GERĐ KAZANIM BERTARAF ÇEVRE LĐSANSLARIL ARA DEPOLAMA ĐŞLEME ARINDIRMA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 10

11 ANAHTAR TANIMLAR Çevre lisansı : Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği, ÇEVRE LĐSANSLARI Tehlikeli Atık Tehlikesiz Atık Atık Yağ Bitkisel Atık Yağ Atık Pil ve Akümülatör Ömrünü Tamamlamış Lastik Ambalaj Atığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 11

12 ANAHTAR TANIMLAR Çevre lisansı : Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği, ÇEVRE LĐSANSLARI Atık Yakma ve Birlikte Yakma Düzenli Depolama Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 12

13 ANAHTAR TANIMLAR Çevre lisansı : Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği, ÇEVRE LĐSANSLARI Tehlikeli Atık Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 13

14 ANAHTAR TANIMLAR Çevre lisansı : Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği, ÇEVRE LĐSANSLARI Tıbbı Atık Sterilizasyon Ömrünü Tamamlamış Araç Ambalaj Atığı Toplama/Ayırma Tanker Temizleme Hurda Metal Atık Kabul Tesisi Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 14

15 ANAHTAR TANIMLAR Çevre lisansı : Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği, ÇEVRE LĐSANSLARI PCB Arındırma Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 15

16 ANAHTAR TANIMLAR Çevre Đzin ve Lisansı Tehlikeli Atık Geri Kazanım Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Atık Yağ Geri Kazanım Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım Atık Pil ve Akü Geri Kazanım ÖTL Geri Kazanım Ambalaj Atığı Geri Kazanım Atık Yakma ve Birlikte Yakma Düzenli Depolama Tehlikeli Atık Ara Depolama Tıbbi Atık Sterilizasyon Ömrünü Tamamlamış Ara Đşleme Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tanker Temizleme Hurda Metal Atık Kabul Tesisi PCB Arındırma/Bertaraf EMĐSYON ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ ATIK SU DEŞARJ DERĐN DENĐZ DEŞARJ TEHLĐKELĐ MADDE DEŞARJ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 16

17 Đzin/Lisansa Tabi Đşletme ve Faaliyetler Tesislerin veya faaliyetlerin Kirletici vasfı dikkate alınarak; 1-Enerji endüstrisi 2-Madencilik ve Yapı Malzemeleri Endüstrisi 3-Metal Endüstrisi 4-Kimya ve Petrokimya Endüstrisi 5-Yüzey Kaplama Endüstrisi 6-Ağaç ve Kağıt Endüstrisi 7-Gıda Endüstrisi, Tarım ve Hayvancılık 8-Atık Yönetimi 9-Maddelerin Depolanması Doldurma ve Boş. Boşaltılması 10-Diğer Tesisler Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan 64 tesis ve/veya faaliyet Çevreye Kirletici Etkisi Olan 187 tesis ve/veya faaliyet EK-1 Kapasitesi ton/ gün ve üzerindeki hurda demir çelikten çelik üreten tesisler 3. Metal Endüstrisi(3.5) EK-2 Kapasitesi ton/günden az olan hurda demir çelikten çelik üreten tesisler. 3. Metal Endüstrisi(3.3) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 17

18 Đzin/Lisansa Tabi Đşletme ve Faaliyetler / Atık Yönetimi Açısından 8-Atık Yönetimi EK Atık ara depolama, geri kazanım ve bertaraf tesisleri Hurdaların veya ömrünü tamamlamış araçların depolama alanları ve/veya işleme tesisleri (Hurda parçalama tesisleri dahil).* Gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının toplandığı atık kabul tesisleri. 3-Metal Endüstrisi Kapasitesi ton/ gün ve üzerindeki hurda demir çelikten çelik üreten tesisler. Kapasitesi 50 ton/gün ve üzerindeki demir dışı metal ergitme tesisleri adet/gün ve üzerindeki kurşunlu akümülatör ile endüstriyel akümülatör hücreleri üreten tesisler.* Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 18

19 Đzin/Lisansa Tabi Đşletme ve Faaliyetler / Atık Yönetimi Açısından 8-Atık Yönetimi EK Ambalaj atığı toplama, ayırma ve geri dönüşüm tesisleri.* 3-Metal Endüstrisi Kapasitesi ton/günden az olan hurda demir çelikten çelik üreten tesisler. Kapasitesi 100 kg/gün ve daha büyük, 50 ton/gün den küçük demir dışı metal ergitme tesisleri adet/gün den az kurşunlu akümülatör ile endüstriyel akümülatör hücreleri üreten tesisler.* 3-Ağaç ve Kağıt Endüstrisi 6.1 Hazır selülozdan ve /veya atık kağıttan her çeşit karton, kağıt veya mukavva üretimi yapan tesisler Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 19

20 Yetkili Merciiler Yetkili Merciiler BAKANLIK EK-1 Đşletme ve Faaliyetler ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜKLERĐ Ek-2 Đşletme ve Faaliyetler Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 20

21 BAŞVURULAR ĐŞLETMEDE ĐSTĐHDAM EDĐLEN ÇEVRE GÖREVLĐSĐ ÇEVRE YÖNETĐM BĐRĐMĐ (ÇEVRE GÖREVLĐLERĐ BULUNDURAN) ÇEVRE DANIŞMANLIK FĐRMALARI (ÇEVRE GÖREVLĐLERĐ BULUNDURAN) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 21

22 BAŞVURU ŞEKLĐ ESKĐ UYGULAMADA BU YÖNETMELĐKLE Tamamen elektronik Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 22

23 BAŞVURU ŞEKLĐ TÜM ÇEVRE ĐZĐN/LĐSANS BAŞVURULARININ YAPILACAĞI PORTAL Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 23

24 Başvuru Adresi BU PORTALA ULAŞILABĐLECEK ADRESLER; Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 24

25 ONAYLAR Islak Đmza Elektronik Đmza Mobil Đmza Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 25

26 SÜREÇ ÇEVRE ĐZNĐ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 26

27 SÜREÇ 1- Geçici Faaliyet Belgesinin Verilmesi 2- Çevre Đzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 27

28 EK-1 GEÇİCİ FAALİYET BELGESİNİN VERİLMESİ ÇEVRE İZİN/LİSANSINA TABİ BİR TESİS Bakanlık(İDD) İnceleme (1 Ay) Ek-3A ve Ek-3B de belirtilen bilgi, belge ve raporları içeren dosya hazırlanarak Elektronik Başvuru yapılır. Başvuru İptal Edilir HAYIR BAŞVURU UYGUN BULUNDU MU? EVET Sürecin Tamamlanması İçin 1 Yıl Süreli Geçici Faaliyet Belgesi Düzenlenir

29 EK-1 İZİN/LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI GFB ALMIŞ BİR TESİS 6 Ay 80 Gün 80 Gün 20 Gün İzin/lisans Dosyasının Hazırlanması Konularına Göre İlgili Daire Başkanlıklarına Yönlendirilir. 6 Ay 1 YIL Ek-3C de belirtilen bilgi, belge ve raporları içeren dosya hazırlanarak sisteme veri girişi yapılır GÜN Đlgili Yönetmelikler Kapsamında Değerlendirilir. Eksikliklerin Tamamlanması İçin Ek Süre Verilir HAYIR UYGUN BULUNDU MU? EVET HAYIR GFB Geçerlilik Süresi Sona Erdiğinden Dolayı; -İşletme 6 ay müracaatta bulunamaz -Faaliyetini sürdürmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 80 GÜN ÇEVRE ĐZNĐ

30 EK-3A GEÇĐCĐ FAALĐYET BELGESĐ BAŞVURU FORMU GEÇĐCĐ FAALĐYET BELGESĐ BAŞVURU FORMU / TESĐSĐN KĐMLĐĞĐ Tesisin / Faaliyetin Adı Tesisin / faaliyetin Adresi Đli Đlçesi Ada, Parsel, Pafta Koordinat Bilgileri Vergi Dairesi ve Numarası SGK Đşyeri Sicil No Ticaret / sanayi Odası No Tesis Yetkilisi TC Kimlik No Nace Kodu Üretim Konusu Üretim Kapasitesi Tesisin / Faaliyetin Alanı, Vardiya Sayısı, Kişi Sayısı Tesisin / Faaliyetin Bulunduğu Bölge ÇED Mevzuatına Göre Durumu Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 30

31 EK-3B- GEÇĐCĐ FAALĐYET BELGESĐ BAŞVURU FORMU EKLERĐ ORTAK BELGELER ORTAK BELGELER -ÇED Belgesi -Yapı Kullanım Đzni -Ticaret Sicil Gazetesi - -Đşletme Belgesi - -Vaziyet Planı -Đş Akım Şeması ve ve Proses Özeti - -Kapasite Kapasite Raporu Raporu ÇEVRE ÇEVRE ĐZĐN/LĐSANS KONUSU Geri Kazanım -Tehlikeli Atık -Tehlikesiz Atık -Atık Yağ -Bitkisel Atık PCB Hurda Tanker Ambalaj Ömrünü Tıbbi Tehlikeli Düzenli Atık Kabul Yakma Atık Metal Atık Yağ Arındırma Tesisi Temizleme Atığı Tamamlamış Sterilizasyon Ara Depolama ve Birlikte -Atık Pil ve Toplama AraçĐşleme Depolama Yakma Akümülatörve Ayırma -Ömrünü Tamamlamış Lastik -Ambalaj Atığı ÖZEL ÖZEL BELGELER -Acil Durum/Müdahale Planı -Acil Durum/Müdahale (Đtfaiye Müdürlüğü Belgesi -Acil Planı Durum/Müdahale (Đtfaiye dahil) Müdürlüğü -Acil Durum/Müdahale Belgesi Planı -Acil Durum/Müdahale (Đtfaiye dahil) Müdürlüğü Belgesi Planı (Đtfaiye Müdürlüğü -Đl Planı Müdürlüğü (Đtfaiye dahil) Müdürlüğü Uygunluk Belgesi dahil) Yazısı -Đl Belgesi Müdürlüğü 4 dahil) Uygunluk Yazısı -Đl Müdürlüğü 4 Uygunluk Yazısı - -Đl Geri Müdürlüğü Kazanım/Bertaraf 4 Uygunluk -Atık -Đl - Tesisi Düzenli Müdürlüğü Kabul ile Depolama Yapılan Tesisi Uygunluk Protokol Onay Yazısı Tesisi - Yazısı* Belgesi Onay Sterilizasyon 4 Belgesi 4 4 cihazı uygunluk -Sanayi Mali Sorumluluk Sicil belgeleri Belgesi Sigortası Poliçesi Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 31

32 EK-3C SÜRECĐNĐN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA BULUNMASI GEREKEN BĐLGĐ VE BELGELER Tehlikeli Atık Tehlikesiz Atık Atık Yağ Bitkisel Atık Yağ 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- Fizibilite Raporu 1- Teknik Uygunluk Raporu 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- EPDK Kurumu Madeni Yağ Lisansı 3- Geri kazanılan ürünlerin TSE ürün stand. 1- Teknik Uygunluk Raporu Atık Pil ve Akümülatör 1- Teknik Uygunluk Raporu ÖTL 1- Teknik Uygunluk Raporu Ambalaj Atığı Geri dönüşüm sonunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satışa uygunluğuna ilişkin izin belgesi Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 32

33 EK-3C SÜRECĐNĐN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA BULUNMASI GEREKEN BĐLGĐ VE BELGELER Atık Yakma Birlikte Yakma 1. Deneme Yakması Planı 2. Deneme Yakması Sonuç Raporu Düzenli Depolama 1- Đzleme Raporları Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 33

34 EK-3C SÜRECĐNĐN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA BULUNMASI GEREKEN BĐLGĐ VE BELGELER Tehlikeli Atık 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- Tesise kabul edilen atıkların analizi 3- Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon faks numaraları ve sorumlu kişiler Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 34

35 EK-3C SÜRECĐNĐN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA BULUNMASI GEREKEN BĐLGĐ VE BELGELER Tıbbi Atık Sterilizasyon ÖTA Đşleme 1- Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını gösterir rapor 2- Atığın temin edildiği sağlık kuruluşları, adresleri, telefon, faks numaraları 3- Biyolojik indikatör analiz raporu 1- Teknik Uygunluk Raporu Amb. Atığı Topl. ve Ayır. Tanker Temizleme Hurda Metal Atık Kabul Tesisi 1- Ambalaj Atıkları Yönetim Planı Uygunluk Yazısı 1- Teknik donanıma ait proje proforma fatura ve bilgiler 1-Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler 1-Faaliyet Raporu Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 35

36 EK-3C SÜRECĐNĐN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA BULUNMASI GEREKEN BĐLGĐ VE BELGELER PCB Arındırma 1- Teknik Uygunluk Raporu Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 36

37 BELGENĐN ĐPTALĐ YENĐLENMESĐ VE GEÇERLĐLĐĞĐ 5 yıl geçerli Đşletmede çevre izin veya çevre izin ve lisans şartlarında değişiklik olmaması durumunda, beş yıllık süre dolmadan üç ay önce yetkili merciye bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kurum kuruluşlar tarafından hazırlanan durum raporu ile belgenin yenilenmesi için başvuruda bulunulur. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 37

38 BELGENĐN ĐPTALĐ YENĐLENMESĐ VE GEÇERLĐLĐĞĐ Đşletmede aşağıda verilen değişikliklerin olması durumunda a- Đşletmenin faaliyet yerinin değişmesi b- Đşletmenin faaliyet konusunun değişmesi, c- Đşletmenin yakıtının ve/veya yakma sisteminin değişmesi, ç- Đşletmenin toplam üretim kapasitesinin en az 1/3 oranında artması, d-đşletmenin yakma/anma ısıl gücünün en az 1/3 oranında artması, Đşletmenin en az üç yıl süre ile çalışmaması durumunda ÇEVRE ĐZĐN VE/VEYA LĐSANS ALMA SÜRECĐ YENĐDEN BAŞLATILIR. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 38

39 ÖNEMLĐ KONU BAŞLIKLARI Yürürlük Tarihinden Önce Yapılan Müracaatlar 01/04/2010 tarihinden önce izin ve lisans müracaatında bulunan, ancak müracaatları sonuçlanmamış olan işletmelerin işlemleri, başvuruda bulundukları tarihte yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde yürütülür. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 39

40 ÖNEMLĐ KONU BAŞLIKLARI Mevcut Đzin ve Lisansların Geçerliliği -Süreli izin/lisanslar için süresi ilk bitecek olanın bitiş tarihi esas alınarak ; Đşletmenin tabi olduğu tüm çevre ve izin konuları için Çevre izin/lisans başvurusunda bulunulur. -Süresiz izin/lisanslar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 2 yıl geçerlidir. Đzin/Lisans Adı Bitiş Tarihi Deşarj Đzni 02/11/2011 Atık Yağ Geri Kazanım Lisansı 12/1/2012 Emisyon Đzni 01/04/2012(Süresiz Đzin Olduğu Đçin) Đşletmede yukarıdaki izin/lisansların yenilemesini gerektirecek bir durum ve/veya alması gereken yeni bir izin/lisans konusu olmaması durumunda -Đşletmenin 02/11/2011 tarihi esas alınarak; Deşarj Đzni Atık Yağ Geri Kazanım Lisansı Emisyon Đzni konularında çevre izin ve lisansı başvurusunda bulunması gerekmektedir. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 40

41 AVANTAJLARI Sürecin tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilmesi; Eski uygulamada tüm izin / lisanslar için ihtiyaç duyulan yaklaşık 2.5 Milyon A4(12,5 TON) boyutunda kağıttan tasarruf edilmesi anlamına gelecektir. 12,5 TON 30 ton (210 Adet) 5500 ton kw/h NE SAĞLANABĐLĐR? CO 2 gazının her yıl 35 ton daha fazla absorbe edilmesi 4 Kişiden Oluşan 28 Ailenin 1 Yıllık Su Đhtiyacı 4 Kişiden Oluşan 34 Ailenin 1 Yıllık Elektrik Đhtiyacı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 41

42 Çevre Đzin/Lisans Uygulamalarına Đlişkin Đstatistiksel Bilgiler

43 TÜRKİYE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN e-çevre İZNİ VE LİSANSLARI İŞLEMLERİ GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ TOPLAM EK-1 EK-2 ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI GENEL TOPLAM ÇEVRE İZİN/LİSANS BELGESİ TOPLAM EK-1 EK-2 ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI GENEL TOPLAM /06/2011 TARİH VE 15:46 SAAT İTİBARİYLE ALINAN VERİLERDİR.

44 TÜRKİYE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN e-çevre İZNİ VE LİSANSLARI İŞLEMLERİ(GFB) TOPLAM EK EK /06/2011 TARİH VE 15:46 SAAT İTİBARİYLE ALINAN VERİLERDİR.

45 TÜRKİYE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN MEVZUAT/ UYGULAMA e-çevre İZNİ VE LİSANSLARI İŞLEMLERİ (Çevre İzin / Çevre İzin ve Lisansı) TOPLAM -220 EK-1-11 EK /06/2011 TARİH VE 15:46 SAAT İTİBARİYLE ALINAN VERİLERDİR.

46 Geçici Faaliyet Belgesi

47 Çevre Đzin ve Lisans Belgesi

48

49

50 ĐLGĐNĐZ ĐÇĐN TEŞEKKÜR EDERĐM

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI BELEDİYE ATIKLARI Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yatırımları İşletmede : 59 İnşaat ve ihale safhası : 40 Plan-proje safhasında : 35 (yer seçimi aşamasında olanlar hariç) Metan

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Revizyon 1 : AĞUSTOS 2010 İlk yayınlanma : TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Genel Amaç ve Kapsam 4 Tanımlar 4 İlkeler 6 Yükümlülük 7 Bölüm

Detaylı

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 29/04/2009 Resmi Gazete Sayısı : 27214 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Kalite Güven Başarı...

Kalite Güven Başarı... Kalite Güven Başarı... HAKKIMIZDA Artan nüfus popülasyonuna ve gelişen endüstriye paralel olarak, doğaya ve çevreye verilen kirliliğin boyutu her geçen gün hızla artmaktadır. Günümüzde çevre kirliliği

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ve LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ve LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Tarafından Yetkilendirilmiştir ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ve LİSANSLAR

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN ĠZĠN VE LĠSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN ĠZĠN VE LĠSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN ĠZĠN VE LĠSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN ĠZĠN VE LĠSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK

Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN ĠZĠN VE LĠSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN ĠZĠN VE LĠSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı

Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ

Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN BAŞVURU BELGELERİ ÖZEL BELGELER ORTAK BELGELER 1-ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı

Detaylı

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ÇEVRE LİSANSI L ALMA AŞAMASINDA; A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SLERİNCE SUNULMASI GEREKEN BİLGB

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai

Detaylı

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No:2015/ 1 Yayın Tarihi: 03.03.2015 Revizyon Tarihi: Revizyon No: İÇİNDEKİLER 1- BÖLÜM 1.AMAÇ...3 2- BÖLÜM 2.KAPSAM....3 3- BÖLÜM

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ

ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Doküman No : DT.06 Yayın Tarihi :24.02.2009 Revizyon Tarihi:06.02.2013 Revizyon No :04 BÖLÜM 1: RUHSATLANDIRMA SĠSTEMĠ GOSB da yatırım yapacak kuruluşlar inşaata başlamadan önce proje

Detaylı

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ ÇEVRE YÖNETĠMĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 2. Kapasite raporu,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. 3 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28784 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRM ESİ YÖNETM ELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. 3 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28784 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 25 Kasım 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29186 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

4 Kasım 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27396

4 Kasım 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27396 4 Kasım 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27396 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ VE ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÇEVRE

Detaylı

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai

Detaylı

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI MEVCUT YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çevre görevlilerinin

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. XXX/2872E.445 R.Gazete No. 27757 R.G. Tarihi: 12.11.2010 Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK 21 Kasım 13 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28828 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK (06.05.14 TARİH VE

Detaylı

caret A.Ş. LERIMAN Bilgilendirme Toplantısı

caret A.Ş. LERIMAN Bilgilendirme Toplantısı Arçelik-LG Klima Sanayi Klima ve Ticaret Sanayi A.Ş. ve Ti Sanayici Gözüyle Mevzuat Uygulamaları caret A.Ş. LERIMAN Bilgilendirme 20 Ekim 2008 Toplantısı KalDer Yeni Çevre Yönetmelikleri Neler Getirdi?

Detaylı