BÖLÜM 1:MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. BUNA CB 21 Dormagen

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 1:MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. BUNA CB 21 Dormagen"

Transkript

1 lması Hakkında Yönetmelik (R.G. 13/12/ mük.) uyarınca hazırlanmıştır. GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürün hakkında bilgi Ürün adı Tedarikçi Madde ve karışımın tanımlanan ilgili kullanımları ve kullanılmaması gereken alanları. Uygun kullanım amaçları Araç lastik ve genel lastik üretiminde kullanılan hammadde 1.3 Güvenlik Bilgi Formunun tedarikçisi hakkında ayrıntılı bilgi. 1.4 Acil durum telefon numarası LANXESS Deutschland GmbH, Industrial & Environmental Affairs Leverkusen, Almanya, Telefon No (Sicherheitszentrale CHEMPARK Leverkusen) BÖLÜM 2 TEHLİKELERİN TANITIMI 2.1 Madde yada karışım ile ilgili sınıflandırma 1272/2008 (SEA/GHS) (AB) Tüzüğüne göre sınıflandırılmış Sınıflandırma Yönerge 1999/45/EC [DPD] gereğince sınıflandırma Sınıflandırma 2.2 Etiket elemanları Tehlike piktogramları Sinyal kelimesi Sınıflandırılmamış. Sınıflandırılmamış. Tehlike açıklamaları Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir tehlikesi yoktur. Ek Uyarı İfadeleri Güvenlik açıklamaları Önleme Reaksiyon Depolama Bertaraf (İmha etme) 2.3 Diğer tehlikeler Sınıflandırılmada yer almayan diğer tehlikeler Uyarı yok Bilinmiyor. BÖLÜM 3 BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ Ürün tanımı (REACH) Polimer polibütadiyenkauçuk (BR); CASNr Tedarikçinin burada sunduğu bilgilere göre bu ürün, bu bölümde belirtilen gerekli miktarlar dahilinde, AB yönetmeliklerine veya ulusal yönetmeliklere uygun olarak hiçbir zararlı madde iç ermez. Yayın tarihi Sayfa 1/8

2 lması Hakkında Yönetmelik (R.G. 13/12/ mük.) uyarınca hazırlanmıştır. BÖLÜM 4 İLK YARDIM ÖNLEMLERİ 4.1 İlk yardım önlemlerin tanımı Cilt teması Tahriş oluştuğunda tıbbi yardım alın. Gözle temas Tahriş oluşması durumunda tıbbi yardım alın. 4.2 En önemli akut veya daha sonra ortaya çıkabilecek belirtiler ve etkileri Sağlıkla ilgili etki ve belirtileri hakkında daha ayrıntılı bilgi için 11. Bölüme bakın. 4.3 Acil tıbbi yardım ve özel müdahale ile ilgili açıklama Sağlıkla ilgili etki ve belirtileri hakkında daha ayrıntılı bilgi için 11. Bölüme bakın. BÖLÜM 5 YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ 5.1 Yangın söndürme malzemesi Uygun yangın söndürme maddesi Uygunsuz yangın söndü rme maddesi Maddeden ya da karışı mdan gelen tehlikeler Tehlikeli yanma ürünleri İtfaiyeciler için özel koruyucu ekipman Yangın durumunda, püskürme su (sis), köpük, kuru kimyasal maddeler veya CO2 kullanın. Bilinmiyor. 5.2 Maddeden ya da karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler 5.3 Yangınla mücadele için açıklamalar İtfaiyeciler için özel ö nlemler Spesifik yangın veya patlama tehlikesi yok. Bozunma ürünlerine aşağıda tanımlanan maddeler dahil olabilir karbon oksitler Yangın durumunda, olay mahallindeki herkesi uzaklaştırarak bö lgeyi hemen boşaltın. Gerekli eğitimi almayan görevliler kişisel riske sebep olacak herhangi bir işlem yapmamalıdırlar. Yangın söndürme ekibi uygun koruyucu ekipman giymeli ve pozitif basınç modunda çalışan tam bir yüz maskesine sahip kendi içinden nefes alan bir cihaz (SCBA) takmalıdır. BÖLÜM 6 KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERİ 6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri 6.2 Çevresel önlemler Özel önlem alınması gerekmez. 6.3 Sınırlama ve temizleme ile ilgili yöntemler ve maddeler Küçük alanda dökülme Büyük alanda dökülme Özel önlem alınması gerekmez. Mekanik olarak alınmalıdır. Mekanik olarak alınmalıdır. 6.4 Diğer bölümlere atıf Acil durum irtibat bilgisi için Bölüm 1 'e bakınız. Uygun kişisel koruyucu ekipmanla ilgili bilgi için Bölüm 8 'e bakınız. Atıkların işlenmesi ile ilgili ek bilgi için Bölüm 13'e bakın. Yayın tarihi Sayfa 2/8

3 lması Hakkında Yönetmelik (R.G. 13/12/ mük.) uyarınca hazırlanmıştır. BÖLÜM 7 ELLEÇLEME VE DEPOLAMA 7.1 Güvenli kullanımla ilgili koşullar Çalışma yeri yeterli şekilde havalandırılarak veya ortam havası aspiratör ile çekilerek, 8. maddede belirtilen sınır değerler korunmalı dır. 7.2 Uyumsuzluklar dahil, gü venli depolama ile ilgili koş ullar 7.3 Spesifik son kullanım(lar) Öneriler Sanayi sektörüne özel çözümler Buharları solumaktan kaçınılmalıdır. Tozları solumaktan kaçınılmalıd ır. Cildinizi kremleyin. Kimyasal ürünleri kullandıktan sonra, yemekten önce, sigara içmeden önce, tuvaleti kullanmadan önce ve çalışma tamamlandıktan sonra elleri, kolları ve yüzü iyice yıkayın. Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin. Kuru bir yerde depolayın. 1,96678E17 BÖLÜM 8 MARUZİYET KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA 8.1 Kontrol parametreleri Maruziyet sınır değerleri 1,3butadiene Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri belirtilmemiştir. Ek güvenlik tedbirleri alınmalıdır, özellikle Belirtilmiş maruziyeti beklenmedik arıza veya kazadan dolayı aşılmamamsı için ölçümler yapılmalı; Olay mahallini uyarı und güvenlik işaretleri ile bölgeyi kordon altına alın, ayrıca "Sigara içilmez." ile maruz kalınabilecek alanı işaretleyin; Aspiratörlenmiş hava temizlenmeden geri vermeyin. Önerilen kontrol yordamları 8.2 Maruziyetin denetim altına alınması ve durdurulması Risk yönetim tedbirleri Eğer bu ürün maruziyet sınırları olan bileşenler içeriyor ise, havalandırma veya diğer kontrol önlemlerinin etkinliğini ve/veya solunum koruyucu cihazlarının kullanımının gerekliliğini belirlemek i çin çalışanların, çalışma ortamındaki havanın veya biyolojik ölçü mleme ve takibin yapılması gerekebilir. Aşağıda olduğu gibi, gö zlemleme standartlarına göre başvuru yapılmalıdır Avrupa Standardı EN 689 (İşyeri atmosferleri Sınır değerler ve ölçüm stratejisiyle karşılaştırmak için kimyasal maddelere solunarak maruz kalınmasına ilişkin değerlendirme yapılmasıyla ilgili kılavuz) Avrupa Standardı EN (İşyeri atmosferleri Kimyasal maddelere ve biyolojik ajanlara maruz kalınmasına ilişkin değerlendirme yapılması için uygulama ve prosedürlerin kullanılmasıyla ilgili kılavuz) Avrupa Standardı EN 482 (İşyeri atmosferleri Kimyasal ajanların ölçü lmesiyle ilgili prosedürlerin performansına ilişkin genel gereksinimler) Tehlikeli maddelerin saptanmasıyla ilgili yöntemlere ilişkin ulusal kılavuz belgelere başvurulması de ayrıca gerekecektir. İş yerindeki maruziyetin denetim altına alınması ve durdurulması Yayın tarihi Sayfa 3/8

4 lması Hakkında Yönetmelik (R.G. 13/12/ mük.) uyarınca hazırlanmıştır. Teknik önlemler Kişisel koruyucu donanım Solunum sisteminin korunması Ellerin korunması Gözlerin korunması Cildin korunması Hijyen önlemleri Çevresel maruziyet kontrolleri Teknik önlemler Havadaki oranını önerilen maruz kalma düzeyinin altında tutmak iç in, kapalı işleme alanları, bölgesel hava tahliye havalandırması veya diğer mühendislik kontrollerini kullanın. Kullanıcı işlemleri; toz, duman veya buğu oluşturursa, havadaki kirleticileri etkilenme sı nırı altında tutmak için havalandırmayı kullanın. Toz oluşumu durumunda, filtre tipi DIN EN 143 e uygun P1 partikül filtre olan filtre cihazı kullanılmalıdır. Koruyucu deri eldiven, kirlenmiş veya hasarlı eldivenleri değiştirin. Yan koruyuculu gözlük veya koruyucu gözlük Cildi kapatan iş giysisi, yoğun toz oluşumu durumunda tozdan koruyucu tulum. Kimyasal ürünleri kullandıktan sonra, yemekten önce, sigara iç meden önce, tuvaleti kullanmadan önce ve çalışma tamamlandıktan sonra elleri, kolları ve yüzü iyice yıkayın. Bulaşmış olabilecek giysileri ortadan kaldırmak için uygun teknikler kullanın. Yeniden kullanmadan önce kirli giysileri yıkayın. Göz yıkama istasyonlarının ve acil durum duşlarının çalışma sahasının bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun. Havalandırma ile ilgili emisyonların yada çalışma prosesi ekipmanın çevresel koruma yönetmelikleriyle ilgili gereksinimlerine uygunluk g österip göstermedikleri kontrol edilmelidir. Bazı durumlarda, söz konusu emisyonları kabul edilebilir seviyelere indirgemek için proses ekipmana duman sıyırıcılar, filtreler uygulanmalı veya teknik ilgili değişiklikler yapılmalıdır. BÖLÜM 9 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özelliklerle ilgili bilgi Genel Bilgiler Görünüş Fiziksel durum Renk Katı. [Kauçuk balyaları] Sarımtırak. Koku Karakteristik. [Hafif] Önemli Sağlık, Güvenlik ve Çevre bilgileri Parlama noktası Yoğunluk 0,91 kg/l (20 ) Açık kap >200 C (>392 F) [Cleveland (ASTM D92)] Çözünürlük Kendiliğinden tutuşma sı caklığı Bozunma sıcaklığı 9.2 Diğer bilgiler Aşağıda tanımlanan maddelerde çözünmez soğuk su >200 C (>392 F) >200 C Ek bilgi yok. Yayın tarihi Sayfa 4/8

5 lması Hakkında Yönetmelik (R.G. 13/12/ mük.) uyarınca hazırlanmıştır. BÖLÜM 10 KARARLILIK VE TEPKİME 10.1 Reaktivite Bu ürün ya da içerik maddelerinin reaktivitesiyle ilgili herhangi bir ö zel test verisi mevcut değildir Kimyasal stabilite ( kararlılık) Ürün, stabildir (kararlıdır) Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı 10.4 Kaçınılması gereken ko şullar 10.5 Uyumsuz maddeler 10.6 Tehlikeli bozunma/ayrış ma ürünleri Normal depolama ve kullanma koşulları altında, tehlikeli reaksiyonlar meydana gelmez. Amacına uygun kullanım durumunda herhangi bir tehlikeli tepki gö stermez. Buna özgü bir veri yok. Piroliz veya kısmi yanma işleminde, ağırlıklı olarak CO ve CO2 iç eren toksik gaz karışımları oluşur. Bunun ötesinde, polimerlerin ve katkı maddelerinin ayrışma ürünleri oluşabilir. BÖLÜM 11 TOKSİKOLOJİ BİLGİSİ 11.1 Toksikolojik etki hakkında bilgiler Önerilen işleme koşulları altında düşük miktarda emisyon maddeleri (örneğin artık monomer, artık çö zücü madde, parçalanma ürünleri gibi) çıkabilir. Sahip olduğumuz deneyim ve bilgilere göre, ürünün, usulüne uygun olarak kullanıldığı takdirde sağlığa zararlı herhangi bir etkisi yoktur. Akut toksisite tahminleri Yol ATE değeri (Acute Toxicity Estimates) BÖLÜM 12 EKOLOJİ BİLGİSİ 12.1 Toksisite Sonuç/Özet 12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik Sonuç/Özet 12.3 Biyobirikim potansiyeli 12.4 Topraktaki hareketlilik Toprak/Su Dağılımı (KOC) Hareketlilik (Mobilite) 12.5 PBT ve vpvb değerlendirmenin sonuçları PBT vpvb 12.6 Diğer zararlı etkiler Diğer zararlı etkiler AOX Yayın tarihi Sayfa 5/8

6 lması Hakkında Yönetmelik (R.G. 13/12/ mük.) uyarınca hazırlanmıştır Topraktaki hareketlilik Ürün suda çözülmez. Kıvamından ve suda çözülme özelliği olmadığından dolayı, usulüne uygun olarak kullanıldığı takdirde herhangi bir ekolojik sorun beklenmemektedir. Ürün, biyolojik olarak zor par çalanır. BÖLÜM 13 BERTARAF ETME BİLGİLERİ 13.1 Atık işleme yöntemleri Ürün İmha (Bertaraf) yöntemleri Tehlikeli Atık Paketleme İmha (Bertaraf) yöntemleri Özel tedbirler Büyük miktarlar söz konusu olduğunda, tedarikçinize danışınız. Yeniden kullanım olanaklarını gözden geçiriniz. AB sınırları içinde, atma işlemi için Avrupa Atık Kataloğu ndaki (EAV) ilgili kanuna uygun davranılmalıdır. Atıkların Avrupa Atık Kataloğu uyarınca end üstriyel sektörler ve yöntemlere özel yasalara uygun olarak ayrıştırı larak imha edilmesi, kullanıcının görevidir. Tedarikçinin sahip olduğu bilgilere göre, bu ürün 91/689/EC AB Yö nergesi'nde tanımlandığı şekilde tehlikeli atık olarak değ erlendirilmez Atıkların oluşmasından kaçınılmalıdır veya mümkün olduğu kadar en aza indirilmelidir. Atığın ambalajı geri dönüştürülmelidir. Yakma veya gömme sadece geri dönüşümün uygulanabilir olmadığı hallerde düşünülmelidir. Atıklarını ve kaplarını güvenli bir biçimde imha (bertaraf) edin. Boş konteynerler veya astar maddelerde ürün kalıntısı kalabilir. Dökülen malzemenin yayılmasından, akmasından ve çöple, kanallarla, kanalizasyonla temas etmesinden kaçının. BÖLÜM 14 TAŞIMACILIK BİLGİSİ 14.1 UN numarası ADR/RID ADN IMDG IATA 14.2 UN uygun sevkiyat adı 14.3 Tehlikeli madde sınıfı (sını fları), kod iş aretleri 14.4 Ambalaj grubu 14.5 Çevresel Tehlikeler Hayır. Hayır. No No 14.6 Kullanıcı için özel tedbirler/diğ er uygulanabilir bilgileri İlgili bir düzenleme yoktur. İlgili bir düzenleme yoktur. Not regulated. Not regulated. Yayın tarihi Sayfa 6/8

7 lması Hakkında Yönetmelik (R.G. 13/12/ mük.) uyarınca hazırlanmıştır MARPOL 73/78, Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme halde taşınması Tehlike talimatları Tehlikeli yük değildir. Gıdalardan ve keyif verici maddelerden ayrı bir yerde bulundurulmalıdır. BÖLÜM 15 MEVZUAT BİLGİSİ 15.1 Madde ya da karışım için özel olan güvenlik, sağlık ve çevreyle ilgili tüzükler/mevzuat AB Tüzüğü (EC) No. 1907/2006 (REACH) Ek XIV İzne tabi maddelerin listesi Ek XIV Bileşen maddelerden hiçbiri listeye dahil edilmemiştir. Yüksek önem taşıyan maddeler Bileşen maddelerden hiçbiri listeye dahil edilmemiştir. Ek XVII Tehlikeli maddelerin, karışımların ve ürünlerin imal edilmesi, piyasaya verilmesi ve kullanılması yla ilgili kısıtlamalar Diğer AB Düzenlemeleri Seveso II Direktifi Bu ürün Seveso II Yönergesi kapsamında kontrol edilmemiştir Kimyasal Güvenlik Değ erlendirmesi BÖLÜM 16 DİĞER BİLGİLER Kısaltmalar ve eş anlamlılar Tarih Yayın tarihi Sürüm Önceki Verziyon Tarihi Önceki verziyondan değiştirilen bilgileri gösterir. Okuyucu için Uyarı ATE = Öngörülen akut toksisite CLP = Sınıflandırma Etiketleme ve Ambalajlama Tüzüğü [Tüzük (AB) No. 1272/2008 ] DNEL = Türetilmiş etki olmayan seviye EUH ifadesi = CLPÖzel Tehlike İfadesi PBT = Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik PNEC = Öngörülen etki yapmayacak konsantrasyon RRN = REACH Kayıt Numarası vpvb = Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli 3 Yukarıdaki açıklamalar, en güncel bilgiler ve deneyimler esas alınarak verilmiştir. Bu güvenlik bilgi formu ve ekinin ((EC) 1907/2006 (REACH) sayılı düzenleme uyarınca gerekli ise] amacı, ü rünlerin güvenlik gereksinimleri hakkında açıklayıcı bilgi vermektir. Verilen ayrıntılı bilgiler; ür ünlerin karışımı, özellikleri veya performansına ilişkin herhangi bir garanti içermez. Yayın tarihi Sayfa 7/8

8 lması Hakkında Yönetmelik (R.G. 13/12/ mük.) uyarınca hazırlanmıştır.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur - Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Karışımı tanımlama:

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün kodu: 42,0510,0013 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

óm2.1 : Yanıcı Gazlar M M«

óm2.1 : Yanıcı Gazlar M M« Sayfa : 1 óm2.1 : Yanıcı Gazlar Tehlikeli. M M«BÖLÜM 1. Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1. Ürün Tanımı Ticari isim MSDS numarası Kimyasal tanımı Kayıt no Kimyasal Formülü : : : CAS No :1333-74-0

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 11 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri, alkalik Tavsiye

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 01 MÜSTAHZAR VE ŞİRKET TANITIMI Ticaret İsmi : AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU Firma : Akkim Yapı Kimyasalları San. Tic. ve A.Ş. Adres : Yeşilbayır

Detaylı

Güvenlik Veri Levhası

Güvenlik Veri Levhası BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/ÜSTLENICININ TANIMLANMASI 1.1. ÜRÜN TANIMLAYICI PREPARATLARIN TANIMLANMALARI: TİCARİ ADI: TİCARİ KOD: 1817 Kayıt Numarası N/A 1.2. MADDE VEYA KARIŞIMIN ILGILI TANIMLANAN

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Zemin temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

: cityblue. Hazırlama Tarihi : 20.01.2015 GBF NO : 002.00 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu :1 Sayfa 1 / 5

: cityblue. Hazırlama Tarihi : 20.01.2015 GBF NO : 002.00 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu :1 Sayfa 1 / 5 Sayfa 1 / 5 1 MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün Adı : Madde/Karışım : Karışım Kimyasal İsmi / tanımı : Üre solüsyonu CAS NO : - EINECS NO : - Kullanım Alanı : ADBLUE (SCR-Katolizatörlerinin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24692 Çevre Bakanlığından;

Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24692 Çevre Bakanlığından; Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24692 Çevre Bakanlığından; GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Art.-No. 514 522, 595 916, 595 9175 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizleme maddesi

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/6 * 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Maddenin Kullanımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı CAS No 14808-60-7 EINECS No 238-878-4 EINECS Adı Kuvars Moleküler Formülü O2Si Eş Anlamlılar SiO2, "crystalline silica",

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014 Sayfa: 1/5 * 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı Ticari adı: Hilti Firestop Mortar CFS-M RG CP 636 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün adı Ticari ismi Kayıt numarası Madde adı : Phenol : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenol Madde no. : 203-632-7 1.2 Madde

Detaylı

CEFALOTIN SODIUM CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)

CEFALOTIN SODIUM CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 27/06/2013 Fişi değiştirin: 10/12/2009 Versiyon: 6.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 Ticari ürün ismi: VBA 2M70

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 Ticari ürün ismi: VBA 2M70 Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Yapıştırıcılar,

Detaylı

Güvenlik verileri föyü

Güvenlik verileri föyü Sayfa: 1/7 BÖLÜM 1: Madde/müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün tanımlayıcı REF 815335.1 Ticari adı Silica gel 60, 0.063-0.2 mm, KOH

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Drispac Plus Regular ve Superlo Polymer

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Drispac Plus Regular ve Superlo Polymer GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI ÜRÜN NO. 100000014006 ÇEŞİTLERİ 1102077, 1102087, 1016814, 1017892, 1016815, 1017893 KULLANIM TEDARİKÇİ Endüstriyel kullanım.

Detaylı

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi Sayfa: 1/8 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Daha başka önemli bilgi

Detaylı

ULTRAMID A3W BLACK 00464 POLYAMIDE

ULTRAMID A3W BLACK 00464 POLYAMIDE Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/8 1. Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı ULTRAMID A3W BLACK 00464 POLYAMIDE Kullanım: polimer Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY İletişim adresi: BASF Tuerk

Detaylı

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193148 CAS No 7727-54-0 EINECS No 231-786-5 Kimyasal Formülü (NH 4 ) 2 S 2 O 8 Yapısal Formülü 1.2 Kullanımı/Uygulama

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Super Duty CF 30

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Super Duty CF 30 Sayfa no: 1 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı: Viskozite Sınıfı: Ürün Kodu: Ürün Tipi: Firma Bilgileri: Telefon: E-mail: SAE 30 02105\30\1 Motor yağı. Bu yağ, bir uzman tavsiyesi olmadan motor yağı olarak

Detaylı

Versiyon 1.3 Yeni düzenleme tarihi 2014-11-19. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : SURE-SEAL LPM Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424

Versiyon 1.3 Yeni düzenleme tarihi 2014-11-19. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : SURE-SEAL LPM Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424 BÖLÜM 1: Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424 Şirket : Chevron Phillips Chemical Company LP Drilling

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Revize Edildiği Tarih 01.09.2011 Versiyon 3.0 BÖLÜM 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1 Ürün adı REACH Kayıt Numarası Bu madde için bir kayıt numarası yoktur; çünkü bu madde veya

Detaylı