ANKARA GÖÇ ANALİZİ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA GÖÇ ANALİZİ. www.ankaraka.org.tr"

Transkript

1 ANKARA GÖÇ ANALİZİ

2 Kasm 2014 Araştrmalar serisi - 5 Ankara Kalknma Ajans Tüm haklar sakldr.

3

4 1. GÖÇÜN KAVRAMSAL TANIMI GÖÇÜN ÇEŞITLERI ÜLKE SINIRI ESASINA GÖRE GÖÇ ÇEŞITLERI OLUŞUMUNA GÖRE GÖÇ ÇEŞITLERI TÜRKIYE DE İÇ GÖÇ OLGUSU: TEMEL NEDENLERI VE SONUÇLARI ANKARA DA GÖÇ OLGUSU: TEMEL NEDENLERI VE SONUÇLARI ANKARA NIN KONUMU ANKARA YA GÖÇ ANKARA DAN GÖÇ ANKARA NIN NÜFUS YAPISI ANKARA DA GÖÇ HAREKETI TEMEL GÖÇ GÖSTERGELERI GÖÇÜN YAŞ VE EĞITIM DURUMU ANKARA NIN İLÇELERINDE GÖÇ ALT BÖLGELERDE GÖÇ SONUÇ VE DEĞERLENDIRME KAYNAKLAR

5 1. Göçün Kavramsal Tanm İnsanlk var olduğu günden itibaren ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi, doğal afet vb. nedenlerden ötürü sürekli yer değiştirme ihtiyac hissetmiştir. Bu yer değiştirme, ayn ülke ve/veya ayn bölge içinde olduğu gibi ktalar arasnda da gerçekleşmektedir. Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya topluluklarn bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işlemi olan göç olgusu 1 ; bahsi geçen nedenlerden dolay bir yerden başka bir yere yaplan ve ksa, orta veya uzun vadeli geriye dönüş veya sürekli yerleşim hedefi güden coğrafik, toplumsal ve kültürel bir yer değiştirme hareketi olarak tanmlanabilir 2. Teknolojinin gelişmesi ve günlük hayatmza girmesi ile daha da hzlanan küreselleşme süreci, dünyann farkl ülkelerinde ve bölgelerindeki insan topluluklarn, kültürlerini, ekonomilerini ve diğer yaplarn birbirine bağlamas ile göç olgusuna farkl bir nitelik kazanmştr. Ancak, insanlğn her döneminde görülen bu yer değiştirme hareketi, farkl nitelikler kazansa da genellikle insanlarn ihtiyaçlarn karşlamak için kaynak arayş veya yaşam koşullarn değiştirmesi şeklinde olmuştur. Göç, geniş bir anlam yüklenerek ifade edilirse, daha iyi yaşam beklentisi nedeniyle bireyler ya da topluluklarn yaşadklar ortamlar brakp geçici veya sürekli olarak yeni yerleşim yerlerine gitmeye karar verme eylemidir. Toplumsal bir olgu olan göçün, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel yaps üzerinde çok yönlü ve derinlemesine etkisi olmaktadr. Bireyler, göç kararn verirken tpk fayda-maliyet analizinde olduğu gibi değerlendirme yapmaktadrlar. İtici faktörler olarak tanmlanan, bulunduklar yerin olumsuz özellikleri ile çekici faktörler olarak nitelendirilen, gideceği yerin olumlu özellikleri karşlaştrlmaktadr. Göç ile beklenen fayda, bulunduğu yerde kalmann getireceği maliyetinin üzerinde ise birey göç kararn vermektedir 3. Göç olay yer değiştirme eylemi ile snrl değildir. Yani, birey veya topluluklarn mekân değişikliği ile göç kavram olarak gerçekleşmekte ise de, göçün sebep olduğu sosyal ve ekonomik sonuçlar göz ard edilmemelidir. Birey ya da topluluklar nüfus problemleri, ekonomik problemler, çevre şartlarndaki bozulmalar, siyasi problemler ve savaşlar gibi nedenler ile göç etmektedirler. Ancak göç, yeni yerleşim birimlerinde nüfus, istihdam, yaşam kalitesi ve kentleşme gibi dört ana başlkta sorunlara neden olmaktadr. Ekonomik, siyasi, kültürel faktörlere bağl olarak gelişen göç hareketi, yine ayn yönlerde toplumu etkileyen ve sonuçlara sahip olan bir olgudur. Göç olgusunun gelişimini tek tarafl olarak incelemek yanlş olabilmektedir. Hem göç alan, hem de göç veren merkezlerin niteliksel ve niceliksel özelliklerinin belirlenmesi ve merkezlerin karakteristik özellikleri ile beraber analiz edilmesi gerekmektedir. Göç olgusu üzerine ilk açklayc bilgileri 1885 ylnda ortaya koyan Ravenstein, Göç Kanunlar 4 başlkl makalesinde göç olgusunun temel nedenlerini aşağdaki şekilde ortaya koymuştur. 1 Türk Dil Kurumu 2 Yalçn: Pazarloğlu, 2007:14 4 Ravenstein:

6 a. Göçmenler, ksa mesafelerde hareket (göç) ederler. b. Göçmenler hedefledikleri merkezlere adm adm ilerlerler. c. Uzun mesafeye göç edenler, ticaret ve sanayi bakmndan gelişmiş merkezlere göç etmeyi tercih ederler d. Her göçmen akmn, bir aksine-akm vardr. Oluşan her göç, telafi edici karş bir akm üretir. (Göç veren merkezde, göçerlerin yarattğ boşluklara, başka merkezlerden gelen göçerler yerleşir). Dağlm süreci bu emilimin (göç almnn) tam tersidir ve benzer özellikler gösterir. e. Kentsel yerleşim alanlarnn yerlileri, krsal alanlarda yaşayan yerlilere göre daha az göç etme eğilimindedir. f. Kadnlar, erkeklere oranla daha çok göç etme eğilimine sahiptir, ama erkekler kadnlara oranla daha sk yer değiştirir ( hareket eder). g. Göçmenlerin çoğu, erişkinlerdir; Aileler nadiren, göç eder. h. Şehirler, gerçekleşen bu göç (hareket) dalgas ile daha çok büyür. i. Göçerler göç ettikleri merkezlerin sanayi alanlarn ve ulaşm yollarn geliştirir. j. Göç hareketinin büyük bir ksm, krsal alanlardan şehirleredir. k. Göçün ana nedeni ekonomiktir. 2. Göçün Çeşitleri Teknik olarak, göç hareketinin yönüne göre iç göç ve dş göç şeklinde genel bir ayrm olmakla birlikte göçün; incelendiği alan, konum, gelişme şekli gibi açlardan birçok çeşidi ve alt başlklar mevcuttur. 5 Genel olarak göç, ülke snr esasna ve oluşumuna göre olmak üzere ikiye ayrlabilir Ülke Snr Esasna Göre Göç Çeşitleri a. Dş Göç: Belirli bir süre ya da devaml olarak kalmak üzere çalşmak veya yerleşmek amacyla bir ülke snrlarn aşarak başka ülkelere yaplan nüfus hareketidir. Dş göçün ortaya çkmasnda gelinen ülkedeki olumsuz itici faktörlerin etkisi büyüktür. İtici faktörlerin başnda da ekonomik refah seviyesindeki düşüklük ve istihdam imkânlarnn azlğ gelmektedir. Bu nedenle, dş göç genellikle yurtdşna işçi akm, işçi göçü veya beyin göçü olarak tanmlanmaktadr. Ancak, siyasi nedenler, doğal afetler, savaş ve benzeri saiklerle de yoğun dş göçler yaşanmaktadr. b. İç Göç: Bir ülke içerisinde, bölge, kent ve köy gibi yerleşim alanlarndan, bir yerden diğerine yerleşmek amacyla yaplan nüfus hareketleri olarak tanmlanmaktadr. Ülkenin toplam nüfusunda bir değişiklik söz konusu olmazken, krsal yerleşim alanlarnda nüfus azalmakta kentsel alanlarda ise nüfus artmaktadr. İç göç hareketi sadece, krsal alandan kentsel alana değil, krsaldan krsala, şehirden krsala veya şehirden şehre de olmaktadr Oluşumuna Göre Göç Çeşitleri a. İlkel Göç: İnsanlarn daha çok maruz kaldklar doğal afetlerin sonucu olarak ortaya çkmş bir göç hareketidir. Göç etmek zorunda kalan bir topluluk öncelikle eski yaşadğ çevreye benzer bir yerleşim bölgesi arayacak ve bu arayş kendilerine uygun bir yerleşim bölgesi buluncaya kadar devam edecektir. b. Zorlama ile Yaplan Göçler: Genellikle sosyal nedenlerle ortaya çkan bu göç hareketi özellikle savaş zamanlarnda ortaya çkmaktadr. Tarihte birçok toplum doğup yaşadğ alanlardan göçe zorlanmştr. c. Serbest Göç: Bu göç türünde göç hareketine, göçen insanlarn kendileri karar vermektedir ve daha çok bireysel arayşlardan ortaya çkmaktadr. d. Kitlesel ve Bireysel Göçler: Bireysel ve serbest göç olarak başlayan göç zamanla kitlesel göç hareketine dönüşmektedir. Yeni yerleşim alanlarna göç eden bireylerin izlenimleri ve göç edilen yerin eski yerleşim yerine göre daha iyi yaşam koşullar sunmas, bundan etkilenen diğer bireylerin de katlm ile kitlesel bir göç hareketine dönüşmektedir. Ülkemizde köyden kente ve ülkeden dş ülkelere yaplan göçler bu göç türüne uymaktadr. 5 Onuncu Kalknma Plan Göç Özel İhtisas Komisyon Raporu 6 Özdemir:

7 3. Türkiye de İç Göç Olgusu: Temel Nedenleri ve Sonuçlar Türkiye de iç göçlerin temel nedeni; bölgeler aras ve bölge içi gelişmişlik farknn varlğ ve bu varlğn uzun yllardr devam etmesidir. Türkiye deki iç göç olgusunun tarihsel gelişimine bakldğnda, yllara göre olan değişim net bir şekilde gözlenmektedir ylnda Türkiye deki il says 63 ve illerde yaşayan nüfus oran %18,1 iken, 1970 ylnda il says 67 ve kentsel nüfus %35,8 e yükselmiştir ylna gelindiğinde, il says 73 kentsel nüfus ise toplam nüfusun %56,3 nü oluşturmuştur ylnda il says 81 ve kentsel nüfus toplam nüfusun %65 ini oluştururken, bu oran 2010 ylna gelindiğinde %75 e yükselmiştir ve bu artş devam etmektedir. Ülkemizde krsaldan kentlere doğru yoğunlaşan olan iç göç, kentlerin plansz büyümesine, beraberinde birçok sosyal ve ekonomik sorunun ortaya çkmasna ve kente yğlma biçiminde gelişmiştir. Ülkemizdeki nüfus hareketleri, sürekli göç veren ve sürekli göç alan bölgeler üzerinden daha net izlenmektedir. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgeleri sürekli göç veren bölgeler olurken, Akdeniz, Marmara ve Bat Anadolu bölgeleri ise sürekli göç alan bölgeler arasnda yer almaktadr. İç göçün temel nedeni ekonomik olduğundan, istihdam olanaklarnn kt olduğu alandan istihdam olanaklarnn göreli fazla olduğu alanlara doğru sürekli bir iç göç hareketi gözlenmektedir 7. Türkiye de iç göçün temel nedenleri aşağdaki şekilde sralanabilir 8 ; a. Genel nüfus içinde genç nüfusun kalabalk olmas b. Tarm kesiminde görülen açk ve gizli işsizlik c. Entansif tarma geçiş d. Eğitim durumunda ve hayat tarznda görülen iyileşme ve ilerleme e. Eğitim yoluyla meslek edinme f. Refahn artmas g. Kan davalar h. Geniş aile otoritesinden kurtulma eğilimi i. Ulaştrma ve iletişim ağnn genişlemesi ve kitle haberleşme araçlarnn yaygnlk kazanmas j. Mevsimlik göçler k. Tabi afetler dolaysyla yaplan göçler l. Çocuklar için daha iyi bir eğitim arzusu m. Siyasi sebepler, terör ve mezhepsel çekişmeler 7 Onuncu Kalknma Plan Göç Özel İhtisas Komisyon Raporu 8 Başel:

8 4. Ankara da Göç Olgusu: Temel Nedenleri ve Sonuçlar 4.1. Ankara nn Konumu Orta Anadolu nun kuzeybatsnda, Kzlrmak ve Sakarya nehirlerinin kollarnn çevrelediği ovalarla kapl bir bölgede yer alan Ankara, göller dahil km 2 yüzölçümüne ve 25 ilçede toplam nüfusa sahiptir. Bu ilçelerin tamam Ankara Büyükşehir Belediyesi yetki alannda olup, ekonomik ve coğrafi özelliklerine göre beş alt bölgeye ayrlmştr 9. Ankara, İstatistiki Bölge Birimleri Snflandrmasna (İBBS) göre TR51 ve TR511 olarak Düzey 2 ve Düzey 3 te tek başna yer almaktadr. Düzey 1 de ise Konya ve Karaman iller ile ayn bölgede yer almaktadr. Başkent Ankara, ekonomik, sosyal ve beşeri altyaps ile 23 yükseköğrenim kurumu, 5 aktif teknoloji geliştirme bölgesi, 11 organize sanayi bölgesi ve güçlü sektör kümelenmelerine ev sahipliği yapmaktadr. Savunma Sanayi, İş ve İnşaat Makineleri, Ulaşm, Bilişim ve Sağlk Teknolojileri Ankara da öncü sektörlerdir 10. Merkezi yönetimin kalbi Ankara da ayrca, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankas, Uluslararas Çalşma Örgütü ve Uluslararas Para Fonu gibi uluslararas kurum ve kuruluşlarn temsilciliklerinin bulunmas Ankara nn önemini arttrmaktadr. Kalknma Bakanlğ tarafndan açklanan İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sralamas Araştrmas (SEGE) 2011 verilerine göre, Ankara gelişmişlik sralamasnda Türkiye de ikinci srada yer almaktadr. Birçok farkl kurum ve kuruluş tarafndan gerçekleştirilen rekabetçilik sralamalarnda da ise ilk ikide yer alan Ankara, ulusal ve uluslararas araştrmalarda birçok defa Türkiye nin en yaşanabilir kenti seçilmiştir Ankara ya Göç Ankara, Türkiye nin başkenti olmas nedeniyle gerek küresel ölçekte gerekse ülke ölçeğinde ekonomik, siyasi, sosyal ve jeopolitik öneme sahip bir merkezdir. Bu nedenle, il önemli bir göç merkezi konumundadr. Ankara nn aldğ yüksek nitelikli, genç ve dinamik göçte aşağdaki faktörler önemli rol oynamaktadr 12 : İlin yükseköğrenim kurumlar, teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, yüksek teknoloji alanlarn da kapsayan çok sayda araştrma merkezleri Ekonomik çeşitlilik İstihdam imkân yüksek sektörlerin varlğ İleri teknoloji yatrm çekme konusundaki yüksek potansiyel 13 9 Ankara Bölge Plan Taslak 10 Ankara Bölge Plan Taslak 11 CNBC-e Bussiness Türkiye nin En Yaşanabilir Kentleri Araştrmas (birinci) 12 Ankara Bölge Plan (2.Taslak) 13 Ankara Bölge Plan (2.Taslak), Ankara da Çalşmak. İlin Türkiye geneli ileri teknoloji yatrmndan aldğ pay dönemi için %31,6 olmuş, bu oranla ileri teknoloji yatrm çeken iller arasnda birinci oluştur

9 Mevcut, yapm devam eden ve planlanan Ankara merkezli veya Ankara bağlantl karayolu ve demiryolu projeleri Zengin beşeri sermayesi, girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemi Zengin kültür, sanat ve tarihi varlklar Belirtilen faktörler Ankara nn göç hareketini açklamay hedeflemektedir. Bu harekete büyük şehirler ve coğrafi olarak Ankara ya yakn illerden gelen ve giden nüfus neden olmaktadr. Aşağdaki şekiller Ankara nn son beş ylda diğer illerden aldğ ve illere verdiği göç büyüklüklerini gösterirken, tablolar son beş ylda ilin en çok göç aldğ ve verdiği on ili göstermektedir. Şekil 1. İllerden Ankara ya Göç Tablo 1. Ankara nn Son Beş Ylda Toplamda En Çok Göç Aldğ On İl Sra İl Ankara nn Aldğ Göç Yüzde 1 İstanbul % 2 Yozgat % 3 Krkkale % 4 Çorum % 5 İzmir % 6 Çankr % 7 Konya % 8 Antalya % 9 Bursa % 10 Mersin % Alnan Göç Kaynak: TÜİK verileri ile ajans uzmanlar tarafndan oluşturulmuştur. Kaynak: TÜİK ADNKS, ylnda Ankara nn son beş ylda toplamda en çok göç aldğ 10 il Tablo 1 de görülmektedir. İstanbul, alnan göçte ilk srada yer almaktadr. İstanbul dan gelen nüfus, Ankara nn son beş ylda aldğ toplam göçün yaklaşk %9 unu oluşturmaktadr. Ankara nn aldğ göçte İç Anadolu bölgesinde yer alan illerin ağrlğ dikkat çekicidir. İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin ve Bursa en çok göç alnan diğer illerdendir. Büyük şehirlerden önemli oranda göç almasnda ekonomik ve sosyal acdan bir çekim merkezi olmasnn pay büyüktür Ankara dan Göç Ankara nn aldğ göçte olduğu gibi verdiği göçe de büyük şehirlerin sunduğu frsatlar ve coğrafi olarak Ankara ya yakn illere giden nüfus neden olmaktadr ylnda yaplan Nüfus ve Konut Araştrmas hanehalk özellikleri, işgücü, istihdam, işsizlik, göç, engellilik gibi bilgileri ülke çapnda sunmuştur. Bu çalşmaya göre verilen göçte aşağdaki faktörler etkili olmaktadr 15 : Hanedeki fertlerden birine bağml göç Eğitim İş aramak/ Bulmak Tayin/ İş değişikliği Evlilik/ Boşanma Diğer Sağlk Bilinmeyen Aşağdaki şekil Ankara nn son beş ylda illere verdiği toplam göç büyüklüklerini gösterirken, tablo ise son beş ylda ilin toplamda en çok göç verdiği on ili göstermektedir. 14 Tablo 1. de verilen yüzdeler son beş yl için Ankara nn illerden aldğ göçün Ankara nn toplam aldğ göçe bölünmesiyle elde edilmiştir. 15 Nüfus ve Konut Araştrmas 2011, TÜİK 16 17

10 Şekil 2. Ankara dan İllere Göç 5. Ankara nn Nüfus Yaps Grafik 1. Ankara daki Nüfus Artş Hz ve Nüfusun Türkiye ye Orannn Tarihsel Değişimi 7,00 6,41 6,38 6,53 6,33 6,36 6,41 6,47 6,55 6,57 6,58 6,00 5,24 5,73 5,73 5,91 Verdiği Göç Tablo 2. Ankara nn Son Beş Ylda En Çok Göç Verdiği On İl Kaynak:TÜİK verileri ile ajans uzmanlar tarafndan oluşturulmuştur. 5,00 4,00 3,00 1,00 2,96 2,43 3,38 3,40 3,91 2,80 4,60 4,20 4,00 4,40 1,98 3,40 2,13 1,30 2,20 1,60 1,82 2,22 2,57 2,47 1,52 1,59 Sra İl Ankara nn Verdiği Göç Yüzde 1 İstanbul % 2 İzmir % 3 Çankr % 4 Antalya % 5 Krkkale % 6 Konya % 7 Yozgat % 8 Eskişehir % 9 Bursa % 10 Çorum % Kaynak: TÜİK ADNKS, ylnda Ankara nn son beş ylda en çok göç verdiği 10 il Tablo 2 de görülmektedir. Buna göre, Ankara dan göç eden nüfusun yaklaşk %14 ü İstanbul u tercih etmiştir. Alnan ve verilen göçte İstanbul un büyük paya sahip olmasnda ekonomik ve sosyal faktörlerin etkisi büyüktür. Verilen göçte ikinci ve üçüncü sray İzmir ve Çankr almştr. Bu tercihin nedeni İzmir in büyüklük ve gelişmişlikte Ankara yla yarşmas, Çankr nn ise benzer coğrafi ve ekonomik yapya sahip, mesafe bakmndan Ankara ya yakn olmasdr. Listenin geri kalan alnan göçe benzer bir yap göstermektedir. İç Anadolu illeri ve büyükşehirler dikkat çekicidir. İzmir, Antalya, Eskişehir gibi büyükşehirlerde verilen göçün bu illerden alnan göçten fazla olmas önemlidir. İç Anadolu illerine bakldğnda ise Ankara nn aldğ göçün bu illere verdiği göçten fazla olduğu görülmektedir. 16 Tablo 1. de verilen yüzdeler Ankara nn son beş ylda illere verdiği göçün Ankara nn toplam verdiği göçe bölünmesiyle elde edilmiştir. 0, Yllk nüfus artș hz (yüzde) Ankara /Türkiye Oran Kaynak: TÜİK ADNKS , Genel Nüfus Saymlar Ankara 1927 de 405 bin nüfusuyla, Türkiye nüfusunun yaklaşk %3 üne ev sahipliği yapmştr den bu yana nüfusu sürekli artan il, 2013 te 5 milyon nüfusuyla Türkiye nüfusunun %6,5 inibarndrmaktadr. Grafik 1 de gösterildiği gibi, Ankara nüfusunun Türkiye nüfusu içindeki oran 1927 den 1985 e kadar sürekli artş göstermiştir. Bu dönemde en yüksek seviye 1985 te kaydedilmiştir (%6,53) ylndan bu yana %6 nn üzerinde stabil bir nüfus artş hz gözlenmiştir. Ankara nüfusunun Türkiye nüfusuna orannn seyri, ilin kalabalklaşmasna işaret etmektedir. Tablo 3 de görüleceği gibi, yllar nüfus artş %1,59 olmuş bu hz Türkiye ortalamas olan %1,37 nin üzerinde kalmştr. Yllk nüfus artş hz, 2007 ylndan bu yana hep Türkiye ortalamasnn üzerinde seyretmiştir. Tablo 3. Yllk Nüfus Artş Hz (Yüzde) Türkiye Ankara Kaynak: TÜİK, Temel İstatistikler, Nüfus ve Demografi, Nüfus İstatistikleri Yllk nüfus artş hz: İki saym tarihi arasndaki dönemde her bin nüfus için yllk artan nüfustur

11 Grafik 2. Ankara da Tarihsel Olarak Şehir ve Köy Nüfusu Değişmi Grafik 3. Nüfusun İlçelere Dağlm Kaynak: TÜİK ADNKS, 2013 Kaynak: TÜİK ADNKS, Genel Nüfus Saymlar İlde kent merkezlerinde yaşayan nüfus ile belde ve köylerde yaşayan nüfusun tarihsel değişimi Grafik 2 de verilmiştir. Kent merkezlerinde yaşayan nüfusun sürekli artş gösterirken, belde ve köylerde yaşayan nüfusun 1985 ylna kadar artş gösterdiği, sonraki yllarda ise azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu azalmann sebebi ise 1985 ylnda büyükşehir belediye yasas ile snrlarn değişmesi ve krsal nüfusta ani azalma varmş gibi gözükmesidir ylnda çkarlan 6360 sayl kanun 17 ile köylerin mahalleye dönüşmesinin ardndan 2013 ylnda Ankara nüfusu tek bir istatistik olarak verilmektedir ylnda Ankara nüfusunun %24 ü şehir merkezlerinde yaşamaktayken, bu oran 1960 larda %58 e, 1970 te %72 ye, 1990 da %88 e, 2012 de %98 e çkmştr. Bu oranlar, Türkiye genelinde %75 ve %25 düzeyindedir. Ankara da kentleşme düzeyi Türkiye genelinin çok üzerinde gerçekleşmektedir. Belde ve köylerin2012 ylnda Ankara nüfusunun sadece %2 sini barndrmas, Ankara krsalndan kente olan göçün önemli bir göstergesidir. Nüfusun ilçelere dağlmna bakldğnda merkez ilçelerin 18 Ankara nüfusunun büyük çoğunluğuna ev sahipliği yaptğ görülmektedir yl sonu nüfus verilerine göre Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak, Sincan, Etimesgut ve Altndağ dan oluşan en büyük yedi ilçenin toplam nüfusu, Ankara nüfusunun %84 ünü barndrmaktadr. Kalecik, Ayaş, Güdül, Çamldere ve Evren den oluşan en küçük beş ilçenin toplam nüfusu ise, Ankara nüfusunun %0,9 unu oluşturmaktadr (Grafik 3). Merkez ve çevre ilçeler arasnda dengesiz bir nüfus dağlm olduğu görülmektedir. Merkezde yaşanan yoğunluk çevre sorunlarna, kalitesiz hizmetlere ve yaşam kalitesinde düşmeye; çevre ilçelerde yaşanan nüfus kayb ise sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalknmada aksamalara yol açmaktadr. Her iki durum da Ankara nn gelişimini olumsuz etkilemekte, kalknma önünde büyük bir engel oluşturmaktadr. 18 Merkez ilçeler: Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Altndağ, Sincan, Pursaklar, Gölbaş 17 On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Alt İlçe Kurulmas ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 20 21

12 Grafik 4. İlçelerde Nüfus Yoğunluğu Grafik 5. Ankara Nüfus Piramidi Tarihsel Değişimi, 2000, 2007, Nufüs Piramidi 2000 (%) Ankara nüfusu beşerli yaş gruplar ve cinsiyete göre incelendiğinde 2000 ylnda yaş grubundaki nüfusun toplam erkek nüfusunun %15 ini, toplam kadn nüfusunun %13 ünü oluşturduğu görülmektedir yaş grubunun toplam nüfusta da en büyük orana sahip olduğu 2000 yl nüfus piramidinde görülmektedir. 15,00 5,00 5,00 15,00 Kadn Erkek Kaynak: TÜİK ADNKS, *Nüfus yoğunluğu, kişi saysnn ilçe alanna bölünmesiyle elde edilmiştir yl nüfus verilerine göre Ankara da kilometrekareye 206 kişi düşmektedir. İzmir de nüfus yoğunluğu 338 kişi, İstanbul da ise 2725 kişidir. İlçe düzeyinde nüfus yoğunluklarna bakldğnda kilometrekareye en fazla insan 1845 kişiyle Mamak ta düşmektedir. Mamak ilçesini Yenimahalle, Keçiören, Etimesgut, Çankaya, Pursaklar, Altndağ ve Sincan ilçeleri izlemektedir. Geri kalan 17 ilçede nüfus yoğunluğu 100 kişi/km2 den azdr. Kalecik ve Bala ilçeleri kilometrekareye 10 kişi ile en seyrek nüfusa sahip ilçelerdir (Grafik 4). Nüfus Yoğunluğu: Bir kilometrekareye düşen nüfustur Nufüs Piramidi 2007 (%) 15,00 5,00 5,00 15,00 Kadn Erkek Nufüs Piramidi 2013 (%) 15,00 5,00 5,00 15,00 Kadn Erkek 2007 yl Ankara nüfusu beşerli yaş gruplar ve cinsiyete göre incelendiğinde ve yaş gruplarnn oransal büyüklükleri göze çarpmaktadr yl nüfus piramidi ile karşlaştrldğnda yaşlanan nüfus yaps açkça görülebilmektedir ylnda 15 yaş alt tüm yaş gruplarnda %10 un üzerinde bir oran görülürken, 2007 ylnda bu oranlar %10 un altna inmiştir yl Ankara nüfusu yaş gruplar ve cinsiyete göre incelendiğinde 2000 ve 2007 yllarna göre yaşlanan bir nüfus yaps göze çarpmaktadr ylnda görülen yaş grubundaki ağrlk, 2013 ylnda yaş grubu etrafnda eşit dağlan bir yapya dönüşmüştür. Kaynak: TÜİK, ADNKS 2000, 2007 ve

13 Tablo 4. Ortanca Yaş Türkiye 30,1 30,4 34,0 İstanbul 30,7 30,9 34,8 Ankara 31,8 32,2 35,7 İzmir 34,1 34,4 38,9 Kaynak: TÜİK, Nüfus Projeksiyonlar Yaş dağlmna bakmann bir yolu da ortanca yaş incelemektir. Tablo 4, Ankara nn Türkiye ve diğer illerle ortanca yaş bakmndan kyaslanmasn göstermektedir. Ülkemizde 2012 ylnda 30,1 olan ortanca yaş, 2013 ylnda artş göstererek 30,4 e yükselmiştir. Ankara 2012 ve 2013 yllar ortanca yaş bakmndan İstanbul dan yaşl, İzmir den gençtir. Türkiye genelinden yaşl bir profil çizen Ankara nn 2012 ylnda 31,8 olan ortanca yaş 2013 te 32,2 ye yükselmiştir nüfus projeksiyonlarnda Ankara, Türkiye ortanca yaş ortalamasndan yaklaşk 2 yaş daha yaşl olacaktr. Tablo 5. Bağmllk Oranlar Yl yaş grubu nüfus 1,010,874 1,093, yaş grubu nüfus 2,787,022 3,587, yaş ve üzeri nüfus 208, ,915 Toplam yaş bağmllk oran %44 %41 Yaşl bağmllk oran (65+ yaş) %7 %10 Genç bağmllk oran (0-14 yaş) %36 %30 Ortanca Yaş: Bir nüfusu oluşturan kişilerin yaşlar küçükten büyüğe sralandğnda ortada kalan kişinin yaşdr. Buna göre nüfusun yars bu yaştan küçük, yars da bu yaştan büyüktür. Toplam yaş bağmllk oran: yaş grubundaki her 100 kişi için 0-14 ve 65 ve daha yukar yaş gruplarndaki kişi saysdr. Genç bağmllk oran: yaş grubundaki her 100 kişi için 0-14 yaş grubundaki kişi saysdr. Yaşl bağmllk oran: yaş grubundaki her 100 kişi için 65 ve daha yukar yaş grubundaki kişi saysdr. 6. Ankara da Göç Hareketi 6.1. Temel Göç Göstergeleri Tablo 6. Dönemsel Göç Dönemler Toplam Nüfus Aldğ Göç Verdiği Göç Net Göç Net Göç Hz Kaynak: TÜİK Genel Nüfus Saymlar, ADNKS Tablo 6 da görüldüğü gibi, Ankara toplam nüfusu 1975 ten bugüne beş yllk dönemlerde incelendiğinde, 1985 ten beri sürekli artş göstermiştir döneminde yaklaşk 2,5 milyon olan Ankara nüfusu, döneminde 5 milyona yükselmiştir. Grafik 6. Tarihte Alnan ve Verilen Göç Kaynak: Genel Nufüs Saymlar ve ADNKS sonuçlarndan hesaplanmştr. Tablo 5. Ankara da yaş bağmllk oranlarn vermektedir. Toplam yaş bağmllk oran çalşma çağndaki her 100 kişi başna düşen çocuk ve yaşl saysdr. Buna göre 2013 ylnda yaş aras her 100 kişi başna 41 yaşl ve çocuk düşmektedir ylnda bu oran %44 tür ylnda yaşanan bu düşüş genç bağmllk oranndaki azalmann yaşl bağmllk oranndaki artştan fazla olmasndan kaynaklanmaktadr. Yaşl bağmllk oran 2000 ylnda %7 civarnda iken, bu oran 2013 ylnda %10 a çkmştr. Buna göre 2013 ylnda çalşma çağndaki her 100 kişi başna 10 yaşl düşmektedir. Bu orandaki artş yaşlanan Ankara nn bir göstergesidir. Kaynak: TÜİK Genel Nüfus Saymlar, ADNKS 24 25

14 Ankara nn aldğ ve verdiği göç beş yllk dönemlerde incelendiğinde alnan göçün döneminde 203 binden döneminde 377 bine yükseldiği görüşmektedir ylnn ardndan tek yllk dönemler için verilen göç verilerine bakldğnda alnan göçün hep 200 binin altnda kaldğ bin aralğnda değerler aldğ gözlenmiştir. Ortalama verilen göç alnan göçle benzer bir değişim göstermiş, döneminde 200 bin iken, döneminde 286 bine yükselmiştir sonras tek yllk dönemler için bakldğnda 200 binin altnda seyreden verilen göç, döneminde 153 bin düzeyinde kaydedilmiştir. Grafik 7. Net Göç Bin Kiși Kaynak: TÜİK Genel Nüfus Saymlar, ADNKS Ankara nn net göç değerleri beş yllk dönemlerde incelendiğinde tüm dönemlerde pozitif net göçün varlğ dikkat çekmektedir. Buna göre Ankara da tarihsel olarak alnan göç verilen göçten hep fazla olmuştur dönemi baz alndğnda, döneminde net göç yaklaşk iki katna çkmştr. Diğer yllarda tek yllk net göç verileri incelendiğinde de pozitif net göç varlğn sürdürmektedir. Grafik 8. Net Göç Hz Yüzde Net Göç: Belirli bir alann aldğ göç ile verdiği göç arasndaki farktr. Alnan göç verilen göçten fazla ise net göç pozitif, verdiği göç aldğ göçten fazla ise net göç negatiftir. Net göç hz: Göç edebilecek her bin kişi için net göç saysdr. Kaynak: TÜİK Genel Nüfus Saymlar, ADNKS Ankara da net göç hz değerlendirildiğinde, döneminde göç edebilecek her bin kişi için net göç says 21 iken, bu say döneminde 26 ya çkmştr sonras dönemlere bakldğnda net göç hz ortalama 8 e düşmüştür. Buna göre döneminde göç edebilecek her bin kişi için net göç says 7 kişi olmuştur. Grafik 9. Karşlaştrmal Net Göç Hz Binde (%) Karșlaștrmal Net Göç Hz Ankara İstanbul İzmir Kaynak: TÜİK Genel Nüfus Saymlar, ADNKS Ankara nn net göç hz İstanbul ve İzmir ile karşlaştrlmştr (Grafik9.) döneminde göç edebilecek her bin kişi için İzmir de 7, Ankara da 6, İstanbul da ise 2, net göç olmuştur. Türkiye nin en büyük üç ili olan Ankara, İstanbul ve İzmir de yllar itibariyle farkl net göç hzlar yaşansa da Ankara daki net göç hz döneminden bu yana hep daha yüksek değerler almştr döneminde Ankara da göç edebilecek bin kişiden 6 kişi net göç gerçekleşirken, İstanbul da net göç 4 kişi, İzmir de ise 3 kişi olmuştur Göçün Yaş ve Eğitim Durumu Tablo 8.Yaş Grubuna Göre Ankara da Net Göç Yaş Grubu Net Göç Yaş Grubu Net Göç , ,045 Kaynak: TÜİK ADNKS,

15 Yaş grubuna göre Ankara da net göç (kişi) Tablo 8. de sunulmuştur yaş grubu en fazla pozitif net göç veren yaş grubunu oluştururken, yaş grubu ise en fazla negatif net göç veren yaş grubu olmuştur yaş aralğnda alnan göçün verilen göçten fazla olduğu dikkat çekmektedir. Net göçün 50 yaş üzerinde negatif değerler aldğ, yani 50 ve üzeri yaş grubunda Ankara da verilen göçün alnan göçten fazla olduğu görülmektedir. Grafik 10. Yaş Grubuna Göre Alnan Göç Yaş grubuna göre verilen göçün Ankara nn toplam verdiği göçe oran incelendiğinde yaş grubunun %18 ile en yüksek yüzdeye sahip olduğu görülmektedir (Grafik 11.). İkinci srada %15 oranla yaş grubu bulunmaktadr. Alnan göçe benzer bir yap gösteren verilen göç istatistiklerine göre, yaş aralğndaki genç nüfus, Ankara n verdiği toplam göçün %60 n oluşturmaktadr. Tablo 9. Eğitim Durumuna Göre Ankara da Göç % 1% 2% 3% 3% 7% 7% 6% Eğitim Durumu Ankara Alnan Göç Ankara Verilen Göç Okuma yazma bilmeyen 2,729 2, % 7% 10% 18% Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen 4,587 3,089 İlkokul mezunu 16,853 14,939 İlköğretim mezunu 21,180 13,144 Ortaokul veya dengi okul mezunu 4,009 4, % 15% Lise veya dengi okul mezunu 53,387 48,927 Yüksekokul veya fakülte mezunu 40,471 35,072 Yüksek lisans mezunu 4,332 4,078 Kaynak: TÜİK ADNKS, Yaş grubuna göre toplam alnan göçün Ankara ya alnan toplam göçe oranlarna bakldğnda, %18 ile en fazla yaş grubunun Ankara ya göç ettiği görülmektedir (Grafik 10.) yaş grubundaki göç ise Ankara ya gelen göçün %15 ini oluşturmaktadr. Ankara nn aldğ göçte genç nüfusun oransal büyüklüğü dikkat çekmektedir. Bunun nedeni Ankara da yükseköğretim olanaklarnn fazla olmasdr yaş aralğndaki genç nüfus Ankara ya alnan göçün %63 ünü oluşturmaktadr. Grafik 11. Yaş Grubuna Göre Verilen Göç % 6% 4% 3% 4% 4% 4% 10% 5% 5% 5% 18% Doktora mezunu Bilinmeyen 2,871 3,230 Toplam 151, ,440 Kaynak: TÜİK ADNKS, döneminde Ankara nn aldğ ve verdiği göçün bitirilen eğitim düzeyine göre düzenlenmiş hali Tablo 9. da görülmektedir. Buna göre, Ankara da 15 yaş ve üzeri 151 bin kişi göç alnmş 130 bin kişi göç verilmiştir. Bitirilen eğitim düzeyine göre alnan ve verilen göçte en yüksek oran lise veya dengi okul mezunu grubudur. En az göç alnan ve en az göç verilen grup ise doktora mezunlar grubudur. Bunun nedeni doktora derecesine sahip nüfusun Ankara nüfusunda lise ve dengi okul mezunlarna göre düşük oranda kalmasndan kaynaklanmaktadr döneminde Ankara nn aldğ göçün büyük bir ksm okuma yazma bilmektedir. Alnan erkek göçte okuma yazma bilenlerin oran %97, kadnlarn oran ise %95 tir. Alnan göçte okuma yazma bilmeyenlerin oran kadnlarda %3, erkeklerde ise %1 dir. Ankara nn verdiği göçün yaklaşk tamam okuma yazma bilmektedir. Verilen erkek göçte okuma yazma bilenlerin oran %97; kadnlarn oran ise %94 tür. Verilen göçte okuma yazma bilmeyenlerin oran kadnlarda %4, erkeklerde %0,5 tir % 15% Kaynak: TÜİK ADNKS,

16 Grafik 12. Bitirilen Eğitim Düzeyine Göre Alnan ve Verilen Göç 6.3. Ankara nn İlçelerinde Göç Çalşmann bu bölümü Ankara nn 25 ilçesi için alnan göç, verilen göç ve net göç değerlerini içermektedir. Tablo 10. da görüldüğü üzere, ilçelerin 2012 nüfuslar ikinci sütunda verilmiş olup kaç kişi göç aldğ ve verdiği sonraki sütunlarda gösterilmiştir. Net göç, alnan göçün verilen göçten çkarlmasyla elde edilmiştir. Göç edebilecek her bin kişi için net göç saysn ifade eden net göç hz, ilçeler düzeyinde aşağdaki tabloda sunulmuştur. Tablo 10. İlçelerde Göç ADNKS 2012 Nüfusu Aldğ Göç Verdiği Göç Net Göç Net Göç Hz (Binde) ANKARA ALTINDAĞ AYAŞ BALA BEYPAZARI ÇAMLIDERE ÇANKAYA ÇUBUK ELMADAĞ GÜDÜL HAYMANA Kaynak: TÜİK ADNKS, 2013 Bitirilen eğitim düzeyine göre alnan ve verilen göç Grafik 14 te sunulmuştur. Buna göre, lise veya dengi okul mezunlar döneminde Ankara nn aldğ eğitimli göçün %35 ini oluşturmaktadr. Ankara nn verdiği göçte lise veya dengi okul mezunlarnn oran ise %38 dir. Yüksekokul veya fakülte mezunlar, Ankara nn aldğ ve verdiği eğitimli göçün. %27 sini oluşturmaktadr. İlköğretim mezunlar alnan göçün %14 ünü, verilen göçün %10 unu oluşturmaktadr. Alnan ve verilen eğitimli göçte en düşük pay %1 ile doktora mezunlarnndr. Bu grupta alnan ve verilen göç bin kişinin altndadr. KALECİK KIZILCAHAMAM NALLIHAN POLATLI ŞEREFLİKOÇHİSAR YENİMAHALLE GÖLBAŞI KEÇİÖREN MAMAK SİNCAN KAZAN AKYURT ETİMESGUT EVREN PURSAKLAR Kaynak: TÜİK ADNKS

17 Şekil 3. İlçelerde Net Göç Hz Grafik 13. İlçelerde Alnan ve Verilen Göç ÇAMLIDERE KIZILCAHAMAM ÇUBUK NALLIHAN BEYPAZARI GÜDÜL AYAȘ KAZAN PURSAKLAR AKYURT KEÇİÖREN YENİMAHALLE ALTINDAĞ SİNCAN KALECİK ETİMESGUT MAMAK ÇANKAYA ELMADAĞ GÖLBAȘI POLATLI BALA Net Göç Hzlar HAYMANA EVREN Ș.KOÇHİSAR Net göç hz: Göç edebilecek her bin kişi için net göç saysdr. İlçeler göç verileri Tablo 7. de verilmiştir. İlçenin aldğ ve verdiği göç, alnan ve verilen göçün farkn anlatan net göç ve göç edebilecek her bin kişi için net göç saysn ifade eden net göç hz bu tabloda görülmektedir. Şekil 3. te ilçeler net göç hzlar bakmndan karşlaştrlmaktadr. Şekildeki haritada gri tonlamal merkez ve çevre ilçelerde net göç hzlar pozitiftir. Net göç hznn pozitif değerler aldğ ilçeler çoğunlukla merkez ilçeler olup, net göç hznn en fazla olduğu ilçe Gölbaş dr. Bu ilçede göç edebilecek her bin kişi için 28 kişilik net göç gerçekleşmiştir. Net göç hznn negatif olduğu ilçeler haritada renkli taranan ilçelerdir. Rengin koyulaşmas, net göç hzlarnn negatif değerlerde yükseldiğini göstermektedir. Buna göre net göç hznn negatif değerde en yüksek olduğu ilçe 78 kişi ile Haymana dr. Haymana da göç edebilecek her 1000 kişili nüfus için -78 kişilik net göç gerçekleşmiştir. Kaynak: TÜİK ADNKS 2012 Sonuçlar. Ankara ilçelerinin aldğ ve verdiği göç Tablo 10. da incelenmiştir. En çok göç alan ilçe olan Çankaya, Ankara nn aldğ toplam göçün %18 ini oluşturmaktadr. Ankara nn aldğ toplam göçün %13 ünü ise Yenimahalle ilçesi almaktadr. Çankaya, Yenimahalle, Keçiören, Etimesgut, Sincan ve Mamak en çok göç alan 6 ilçedir. Bu ilçelerin 2012 ylnda aldklar göç, Ankara nn aldğ göçün yaklaşk %72 sini oluşturmaktadr. En çok göç alan 6 ilçe ayn zamanda en çok göç veren 6 ilçedir. Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Etimesgut, Mamak ve Sincan n toplam verdiği göç, Ankara n verdiği toplam göçün yaklaşk %73 ünü oluşturmaktadr

18 Grafik 14. İlçelerde Net Göç 6.4. Alt Bölgelerde Göç Ankara nn ilçelerinin ekonomik, sosyal ve coğrafi yaplar, birbirleriyle olan ilişki düzeyleri, fiziki yaknlklar, genel gelişmişlik düzeyleri göz önüne alnarak alt bölge snflandrmas yaplmştr. 19 Şekil 3. te Ankara nn beş alt bölgesi ve merkezi gösterilmektedir. Şekil 4. Ankara nn Beş Alt Bölgesi ve Merkez Kaynak: TÜİK ADNKS 2012 Alnan ve verilen göç arasndaki fark ifade eden net göç değerleri Ankara nn ilçeleri için incelenmiştir (Grafik 14.). Çankaya, Etimesgut, Yenimahalle, Sincan, Gölbaş, Altndağ, Mamak, Kazan, Pursaklar, Elmadağ, Akyurt, Ayaş, Keçiören ve Kalecik te alnan göçün verilen göçten fazla olduğu (pozitif net göç) görülmektedir. Bala, Evren, Çubuk, Güdül, Çamldere, Kzlcahamam, Nallhan, Beypazar, Şereflikoçhisar, Polatl ve Haymana ilçelerinde ise verilen göçün alnan göçten fazla olduğu (negatif net göç) görülmektedir. Net Göç: Belirli bir alann aldğ göç ile verdiği göç arasndaki farktr. Alnan göç verilen göçten fazla ise net göç pozitif, verdiği göç aldğ göçten fazla ise net göç negatiftir. Kaynak: Ankara Bölge Plan (2.Taslak) Ankara Merkez: Altndağ, Mamak, Çankaya, Pursaklar, Etimesgut, Sincan, Gölbaş, Yenimahalle, Keçiören I. Alt Bölge: Bala, Evren, Haymana, Şereflikoçhisar II. Alt Bölge: Çubuk, Kalecik III. Alt Bölge: Çamldere, Kzlcahamam IV. Alt Bölge: Ayaş Beypazar, Güdül, Nallhan V. Alt Bölge: Akyurt, Elmadağ, Kazan, Polatl Ankara ilçelerinin illere verdiği ve illerden aldğ göç değerleri network analizi ile incelenmiştir. Grafik 17, İlçelerin 2013 ylnda en çok göç verdiği ve en çok göç aldğ üç ili göstermektedir. Örneğin; Beypazar ilçesi en fazla İstanbul, Mardin ve Eskişehir illerine göç vermiş, Mardin, Zonguldak ve İstanbul dan göç almştr. Benzer yorumlar alt bölge ayrmnda her ilçe için yaplmştr. 19 Ankara Bölge Plan Taslak 34 35

19 Grafik 15. İlçelerin En Çok Göç Aldğ ve En Çok Göç Verdiği Üç İl Alnan göçe bakldğnda Krkkale, Konya ve Şanlurfa nn en çok göç alnan iller olduğu dikkat çekmektedir. Evren in en çok göç verdiği üç il Mersin, Konya ve Aksaray olmuştur. En çok göç aldğ iller ise Diyarbakr, İstanbul ve Şrnak olmuştur. Şereflikoçhisar n en çok göç verdiği üç il Konya, Aksaray ve İstanbul dur. En çok göç aldğ üç il ise Hatay, İstanbul ve İzmir dir. Haymana nn fazla göç verdiği üç il Konya, Antalya ve Manisa; en çok göç aldğ üç il ise Bursa, Eskişehir ve İstanbul olmuştur. Birinci alt bölgede bulunan dört ilçenin üçünden göç alan Konya ilinin birinci alt bölgeye coğrafi açdan yaknlğ dikkat çekmektedir. Ankara merkeze uzak, yatrmlardan az pay alan bu alt bölgenin diğer alt bölgelere kyasla daha az gelişmiş olmas, en yakn gelişmiş merkez olan Konya ve diğer çevre illere göçü açklamaktadr. Ankara nn kuzeydoğusunda yer alan II. Alt Bölge Çubuk ve Kalecik ilçelerinden oluşmaktadr. 21 Ankara nüfusunun %0,3 ünü kapsayan bu bölgede nüfus yoğunluğu Ankara ortalamas olan 206 kişinin çok altnda seyretmektedir(2013 verileri itibariyle). Net göç verilerine bakldğnda Çubuk ilçesinde verilen göçün alnan göçten fazla olduğu (negatif net göç), Kalecik ilçesinde ise alnan göçün verilen göçten fazla olduğu (pozitif net göç) görülmektedir verilerine göre Çubuk ilçesinin en çok göç verdiği üç il Konya, İstanbul ve Çankr; en çok göç aldğ iller ise Çankr, Çorum ve İstanbul dur. Kalecik ilçesinin en çok göç verdiği üç il İstanbul, Çankr ve Krkkale; en çok göç aldğ üç il ise Çankr, Kayseri ve Krkkale dir. İstanbul ve Çankr illeri her iki ilçeden de göç almştr. Bunun nedeninin; İstanbul un birçok alanda frsatlar sunmas, Çankr nn ise ikinci alt bölgeye coğrafi açdan yakn olmas olduğu düşünülmektedir. Ankara nn kuzeyinde bulunan III. Alt Bölge Kzlcahamam ve Çamldere ilçelerinden oluşmaktadr. Ankara nüfusunun %0,6 sn kapsayan bu ilçeler ortalama kilometrekareye ortalama 12 kişi ile Ankara ortalamas olan 206 kişinin çok altnda kalmaktadr. İki ilçede de verilen göç alnan göçten fazla olmuştur(negatif net göç). Çamldere nin en çok göç verdiği üç il İstanbul, Mardin ve Sakarya; en çok göç aldğ üç il ise İstanbul, İzmir ve Mardin dir. Kzlcahamam n en çok göç verdiği üç il se İstanbul, Çankr ve İzmir; en çok göç aldğ üç il Bolu, Çankr ve İstanbul olmuştur. İlçelerin verdiği göçte büyükşehir İstanbul ortak nokta olup, diğer illere verilen göçün nedenlerinden biri de coğrafi yaknlk olarak değerlendirilebilir. Ankara nn alt bölgelerinden I. Alt Bölge; Bala, Evren, Haymana ve Şereflikoçhisar ilçelerini kapsamaktadr. Nüfus yoğunluğunun düşük, tarmn ekonomik faaliyetlerin temelini oluşturduğu bu bölge, Ankara ilinin güney ve güneydoğu kesimlerini kapsamaktadr. 20 Ankara nüfusunun %2 sine ev sahipliği yapan I. Alt Bölge de nüfus yoğunluğu yaklaşk ortalama 12 kişi ile Ankara ortalamas olan 206 kişinin çok altnda seyretmektedir(2013 verileri itibariyle). Net göçün her ilçede negatif olduğu bu bölgede verilen göç alnan göçten fazla olmuştur. Bala ilçesinin 2013 verilerine göre en fazla göç verdiği üç il Krkkale, İzmir ve Konya dr. Kuzeybat Ankara y kapsayan IV. Alt Bölge; Ayaş, Beypazar, Güdül ve Nallhan ilçelerinden oluşmaktadr. Ankara nüfusunun %2 sini barndran dördüncü alt bölgede Ayaş ilçesinde alnan göç verilen göçten fazla (pozitif net göç), diğer ilçelerde ise verilen göç alnan göçten fazla (negatif net göç) olmuştur. Ayaş ilçesini ayrdğmzda göç veren bir bölgedir. Ayaş ilçesinin en çok göç verdiği üç il İstanbul, Konya ve Manisa; en çok göç aldğ üç il Çorum, İstanbul ve Krkkale dir. Beypazar ilçesinin en çok göç verdiği üç il Mardin, İstanbul ve Eskişehir; en çok göç aldğ üç il İstanbul, Mardin ve Zonguldak olmuştur. Nallhan n en çok göç verdiği üç il İstanbul, Eskişehir ve Bolu; en çok göç aldğ üç il Zonguldak, İstanbul ve Eskişehir dir. Güdül ün en çok göç verdiği üç il İstanbul, Bolu ve Zonguldak; en çok göç aldğ üç il Konya, Kastamonu ve İstanbul olmuştur. Üç ilçeden göç alan İstanbul, iki ilçeden göç alan Eskişehir ve Bolu illeri dikkat çekicidir. İlçelerin verdiği göçte kuzeybat illerin ağrlğ göze çarpmaktadr. Akyurt, Elmadağ, Kazan ve Polatl dan oluşan V. Alt Bölge, Ankara nn metropolitan alann çevrelemektedir. Ankara nüfusunun %5 ini barndran beşinci alt bölgede, nüfus yoğunluğu kilometrekareye 70 kişi ile Ankara ortalamas olan 206 kişinin altndadr. Akyurt un en çok göç verdiği üç il Çankr, İstanbul ve Mardin; en çok göç aldğ üç il ise Çankr, Çorum ve 20 Ankara Bölge Plan Taslak 21 Ankara Bölge Plan Taslak 36 37

20 İstanbul dur. Elmadağ n en çok göç verdiği üç il Krkkale, İstanbul ve İzmir; en çok göç aldğ üç il ise Çankr, İstanbul ve Kars tr. Kazan n en çok göç verdiği üç il İstanbul, İzmir ve Amasya; en çok göç aldğ üç il Çankr, İstanbul ve Krkkale olmuştur. Polatl nn en çok göç verdiği üç il ise Şanlurfa, Konya ve Eskişehir; en çok göç aldğ üç il Eskişehir, İstanbul ve İzmir dir. Kazan, Elmadağ ve Akyurt ta net göç pozitif, Polatl da net göç negatiftir. Altndağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaş, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle den oluşan Ankara Merkez Bölgesi, Ankara nüfusunun %88 ine ev sahipliği yapmaktadr. Net göçün pozitif olduğu merkez bölge göç alan bir bölgedir. Mamak, Yenimahalle, Keçiören, Etimesgut, Çankaya, Pursaklar, Altndağ ve Sincan da nüfus yoğunluğu 500 kişinin üzerindedir. Ankara ortalamas 206 kişi olup, merkez bölgede kilometrekareye daha çok kişi düşmektedir. Merkez bölgeden an fazla göç alan illere baktğmzda, dokuz ilçeden göç alan İstanbul, dört ilçeden göç alan İzmir ve Çankr dikkat çekmektedir. Merkez ilçelerin göç verdiği iller daha çok İç Anadolu illeri olup, İstanbul, İzmir, Antalya ve Konya da büyük şehirler olmalar sebebiyle dikkat çekmektedir. 7. Sonuç ve Değerlendirme Ankara daki göç olgusu, göçün genel tanmlar ve çeşitleri içerisinde irdelenmiştir. Ankara nn iki yönlü göç hareketinde önemli bir anlam olan nüfus yaps detayl bir şekilde ortaya konulmuştur. İlin göç hareketliliği yaş grubunu, eğitim durumunu, alt bölgeleri ve çevre ilçeleri kapsayacak şekilde sunulmuştur. Hazrlanan rapor, ildeki göç olgusunu istatistiki veriler doğrultusunda özet ve yoğunlaşmş bir şekilde ortaya koymaktadr. İlin ekonomik, sosyal ve diğer alanlar ile ilgili çalşma yapan araştrmaclara temel bir referans dokuman hazrlanmştr. Ayrca, Ajansmzn destek programlarnn geliştirilmesinde ve desteklenecek alanlarn belirlenmesinde önemli bir altlk oluşturacaktr. Ankara nn göç olgusunu araştran bu analiz çalşmasnda iç göç çalşma kapsamna alnmştr. Türkiye snrlar içerisinde, Ankara ve ilçeleri ile iller arasndaki nüfus hareketliliği incelenmiştir. Buna göre 5 milyon nüfuslu Ankara döneminde 186 bin kişi göç almş, 153 bin kişi göç vermiştir. Pozitif net göçün neticesinde net göç hz binde 6,5 olmuştur. Göçün yönü incelendiğinde çoğunlukla büyük şehirlerden ve İç Anadolu illerinden göç alan Ankara, yine ayn şekilde büyük şehirlere ve İç Anadolu ya göç vermiştir. Türkiye nüfusunun yaklaşk %1,6 sna ev sahipliği yapan Ankara da tarihsel olarak belde ve köy nüfusu azalrken şehir nüfusu hep artmştr. Nüfusun ilçelere dağlm bu tabloyu desteklemektedir. Merkez ilçeler nüfusun %84 ünü barndrmaktadr. Nüfusun yaş dağlma bakldğnda yaşlanan Ankara da yaş grubunun ağrlğ dikkat çekmektedir. Ortanca yaş bakmndan Türkiye genelinden 2 yaş yaşl olan Ankara nn aldğ ve verdiği göçte demografik yaps önemli rol üstlenmektedir. Yaş gruplarna ve eğitim durumuna göre Ankara da göç incelendiğinde alnan ve verilen göçün genç ve dinamik yaps dikkat çekicidir. Bu kapsamda en çok yaş grubu göç alnmş ve verilmiş, bu göçün eğitim düzeyi lise veya dengi mezunu olmuştur. Ankara nn 25 ilçesi için göç yaps incelenmiş, karşlaştrmalar yaplmştr. Net göç ve net göç hz incelendiğinde merkez ilçelerde net göç ve net göç hz pozitif değerler alrken, alt bölgelerde negatif değerler almştr. Alt bölgelerde göç network analizi ile incelenmiş, ilçelerin illerden aldklar ve illere verdikleri göç yaps ortaya konulmuştur. İlçelerdeki göç yapsnda ilçedeki ekonomik faaliyetler, konum ve illere yaknlk/uzaklk gibi etmenlerin etkili olduğu düşünülmektedir. Göçle gelen ve Ankara merkez ilçelerinde toplanan nitelikli beşeri kaynağn bölgede değerlendirilmesi çok önemlidir. Ayn zamanda merkezde yaşanan yoğunluğun yönetilmesi, altyap ve ihtiyaçlarn belirlenmesi gereklidir. Göç veren alt bölgelerde ise göçün azaltlmas, ekonomik faaliyetlerin arttrlmas ve çeşitli yatrmlarn yaplmas gereklidir. Göçün yönü ve saysal büyüklüğü, açklayc bir analiz yaplmasna olanak vermektedir. Ancak, göçün nedenleri ve neden-sonuç ilişkisi detayl olarak incelenmeli, analiz edilmelidir. Türkiye genelini kapsayan araştrmalar neticesinde göç eden nüfusun göç etme nedenleri belirlenmiştir. Buna göre hanedeki fertlerden birine bağml göç en yüksek paya sahiptir. Bunu eğitim, iş arama, tayin, evlilik, diğer, sağlk ve bilinmeyen nedenler takip etmektedir. Ankara da göçün nedenleri, hangi meslek gruplarnn göç ettiği ve bölgeye sağladğ katk ancak ilçeleri kapsayan detayl bir saha çalşmas neticesinde anlaşlabilecektir. Bu kapsamda TÜİK ile Ankara Kalknma Ajans arasnda imzalanan Ankara da İlçeler Düzeyinde ve Sektörel Düzeyde Veri Üretilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü ile planlanan çalşmalardan biri de sahada göç çalşmas olacaktr. Ayrca, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü ile Ankara ilinin göç olgusunun nedenselliğini otaya koyacak ortak çalşma yaplmas hedeflenmektedir. Saha çalşmasnn çevre ilçelerin göç olgusunu ortaya koyacak şekilde başlatlarak, zaman 38 39

21 içerisinde tüm ili kapsayacak şekilde planlamas mevcut kaynaklar dahilinde en rasyonel seçim olacaktr. Bir zaman plan kapsamnda gerçekleştirilecek bu çalşmalar, ilin göç olgusunu tüm boyutlar ile ortaya koyacaktr. Böylece, oldukça kapsaml, saha çalşmas ile desteklenmiş birçok alanda farkl amaçlar için kullanlabilecek temel bir doküman hazrlanmş olacaktr. 8. Kaynaklar 1. Ankara Bölge Plan Taslak, Ankara Kalknma Ajans, Ankara Mevcut Durum Raporu, Ankara Kalknma Ajans, Başel, H., (2011). Türkiye de Nüfus Hareketlerinin ve İç Göçün Nedenleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İ.İ.B.F., Çalşma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü. 4. İllerin ve Bölgelerin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Sralamas Araştrmas, DPT, Ankara, İstatistiklerle Ankara Ankara Kalknma Ajans, 2013, Ankara. 6. Lee, E.S. (1966). A Theory of Migration, Demography, 3, ss Onuncu Kalknma Plan, ( ). Göç Özel İhtisas Komisyon Raporu. Kalknma Bakanlğ. Ankara Özdemir, M., (2008). Türkiye de İçgöç Olgusu, Nedenleri ve Çorlu Örneği. Yüksek Lisans Tezi. 9. Pazarloğlu, V., M. (2007), İzmir Örneğinde İç Göçün Ekonometrik Analizi, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 14(1). 10. Ravenstein, E.G. (1885). The Laws of Migration, Journal of the Royal Statistical Society, 48, sf Seçilmiş Göstergelerle Ankara, Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül TÜİK, ADNKS Nüfus İstatistikleri 13. Türkiye İstatistik Yllğ Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran Türk Dil Kurumu Erişim tarihi: 02/09/ Yalçn, C., (2004)., Göç Sosyolojisi, An Yaynlar, Ankara 40 41

22 Aşağ Öveçler Mahallesi Cadde (Eski 6. Cadde) No: Çankaya/Ankara Telefon: Faks: E-posta: 42

ANKARA YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. ŞUBAT 2014

ANKARA YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. ŞUBAT 2014 ANKARA YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU ŞUBAT 2014 SUNUŞ ARAŞTIRMANIN AMACI Bu araştırma 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesinde, Ankara Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde seçmenlerin siyasi parti tercihlerini,

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE ANKARA 2015

İSTATİSTİKLERLE ANKARA 2015 2015 İSTATİSTİKLERLE ANKARA 2015 1 2 İSTATİSTİKLERLE ANKARA 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL GÖSTERGELER...6 ANKARA DA YAŞAMAK...10 NÜFUS VE DEMOGRAFİ...12 GÖÇ...44 SOSYAL HİZMETLER...56 SİVİL TOPLUM...60 SAĞLIK...66

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE A N K A R A 2016

İSTATİSTİKLERLE A N K A R A 2016 www..org.tr İSTATİSTİKLERLE ANKARA2016 2 İSTATİSTİKLERLE ANKARA 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL GÖSTERGELER... 8 ANKARA DA YAŞAMAK... 12 NÜFUS VE DEMOGRAFİ... 12 GÖÇ... 52 SOSYAL HİZMETLER... 64 SİVİL TOPLUM...

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı na göre Afyonkarahisar ın nüfusu 706.371 dir ve ülke genelinde 31. sıradadır. Bu nüfusun 402.241 i il ve ilçe merkezlerinde, 304.130 u ise

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/64

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/64 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/64 ALAN BELEDİYE, İLÇE VE KÖY SAYISI NÜFUS VE DEMOGRAFİ EĞİTİM ULUSAL HESAPLAR İŞGÜCÜ GİRİŞİM SAYISI KÜLTÜR SAĞLIK ULAŞTIRMA DIŞ TİCARET TURİZM TARIM ÇEVRE

Detaylı

ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Doç. Dr. Sedat UÇAR, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tuba DEMİRCİOĞLU, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Davarcı;

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik

ANKARA KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik m. T.C. ANKARA Ul kinh* S \ M s ( ANKARA KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik Sayı : 69111088-770.00-E. 1098 Konu : TechAnkara Proje Pazarı 2016 Tarih ve Yer Değişikliği ACELE 18.11.2016 BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI Bölgesel Sonuçlar 2004-2013 İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı İşgücü İstatistikleri Grubu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ... 5 YE İLİŞKİN İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara 13/05/2015 TUTANAK Konu Yer : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi : ILO Türkiye Ofisi, Ankara Tarih/Saat : 13 Mays 2015, Saat:10.00-12.00 Gündem Gerekenler : Kooperatif İstatistiklerinin

Detaylı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı 1 Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Nüfus miktarı kadar önem taşıyan bir başka kriter de nüfusun yaş yapısıdır. Çünkü, yaş grupları nüfusun genel yapısı ve

Detaylı

Anasayfa Hakkımızda Bizden Haberler? i Referanslarımız Hizmetlerimiz Foto Galeri İletişim. Dikkat Edilmesi Gerekenler

Anasayfa Hakkımızda Bizden Haberler? i Referanslarımız Hizmetlerimiz Foto Galeri İletişim. Dikkat Edilmesi Gerekenler http://canbaba.com/ Friday 31st of October 2014 02:12:29 AM FirmalarıEvden eve Başlık: Açıklama: Ankara evden eve ve evden eve nakliye için çözüm ortağınız artık internette! Canbaba 'a girin, en uygun

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? YEREL KALKINMA POLİTİKALARINDA FARKLI PERSPEKTİFLER TRC2 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Gençlerin İşsizlik ve İstihdam İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri veri tabanı 2010 yılı sonuçlarına göre ülkemizde gençlerin

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

BASIN TOPLANTISI. 2014 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi. Usulsuzlükler, Hukuk- Dışı Uygulamalar. 6 Nisan 2014 - - Kent Oteli

BASIN TOPLANTISI. 2014 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi. Usulsuzlükler, Hukuk- Dışı Uygulamalar. 6 Nisan 2014 - - Kent Oteli BASIN TOPLANTISI 2014 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi Usulsuzlükler, Hukuk- Dışı Uygulamalar 6 Nisan 2014 - - Kent Oteli 30 Mart 2014 Ankara Büyükşehir Belediye 12334 sandıktan 6240 sandıkta

Detaylı

Yüzde 15 civarındaki okuma yazma bilmeyen oranıyla Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak En okumaz yazmaz iller oldu.

Yüzde 15 civarındaki okuma yazma bilmeyen oranıyla Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak En okumaz yazmaz iller oldu. Türkiye Eğitim İstatistiklerinde Çarpıcı Sonuçlar TÜİK in Nisan 2013 eğitim verilerine göre Türkiye de 15 yaş ve üzeri okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 5.08 olurken, en okur yazar il sıralamasında

Detaylı

2015 Ağustos ENFLASYON RAKAMLARI 3 Eylül 2015

2015 Ağustos ENFLASYON RAKAMLARI 3 Eylül 2015 2015 Ağustos ENFLASYON RAKAMLARI 3 Eylül 2015 Ağustos 2015 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Eylül 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2014 (SAYI: 32)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2014 (SAYI: 32) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2014 (SAYI: 32) (2014 Yıllık TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) AÇIKLAMA TÜİK, Şubat 2014 döneminden itibaren Hanehalkı İşgücü İstatistikleri nde yeni zaman serisi

Detaylı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı Krizde 30 bin kişi birikimini,. milyon kişi de işsizliğe karş harcamasn güvenceye ald Tarih: 5..200 Say: 200/ 22 Ekonomik krizin etkilerinin yoğun biçimde hissedildiği son iki ylda Türkiye de milyar 65

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER TABLOLAR Tablo 1. TR63 Bölgesi Doğum Sayısının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)... 1 Tablo 2. Ölümlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)...

Detaylı

Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler

Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler Güncelleme: Ocak 2013, ANKARA I. Sosyo Demografik Göstergeler 1.1. Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 1.2. Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı

Detaylı

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4.

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4. 1. SOSYAL SERMAYE 1. Sosyal sermaye OECD tarafından grup içerisinde ya da gruplar arasında işbirliğini kolaylaştıran anlayışlar, paylaşılan değerler, normlarla birlikte ağlar olarak tanımlanmaktadır (1).

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ Milli Eğitim Müdürlüğü NORM FAZLASI ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU

T.C. ANKARA VALİLİĞİ Milli Eğitim Müdürlüğü NORM FAZLASI ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU T.C. ANKARA VALİLİĞİ Milli Eğitim Müdürlüğü NORM FAZLASI ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU 2014 NORM FAZLASI ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ I. İLGİLİ MEVZUAT Bu kılavuz Ankara ilindeki norm

Detaylı

nakliyat at canbaba nakliyat Kas#m 2011 - #u Anda (3 y#l 7 ay) canbaba nakliyathttp://www.canbabanakliyat.com/ bedava ilan ver buraya siteye gir bak

nakliyat at canbaba nakliyat Kas#m 2011 - #u Anda (3 y#l 7 ay) canbaba nakliyathttp://www.canbabanakliyat.com/ bedava ilan ver buraya siteye gir bak ankara nakliyat nakliyat.canbabanakliyat.com/ canbabanakliyat@live.com Özet ihizmet Verdi#imiz Bölgeler Ankara Evden Eve Nakliyat Ankara Asansörlü Nakliyat Ankara #ehir #çi Nakliyat Ankara #ehirler Aras#

Detaylı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı 1.9 Hanehalklarında Bilişim Teknolojileri Kullanımı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, 2011 yılında Türkiye genelinde internete erişim imkânı olan hanehalkı oranı %42,9

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

KARA YOLLARINDA TRAFiK GÜVENLİGİ VE TRAFiK KAZALARlN EKONOMİK AÇlDAN BİR DEGERLENDİRMESİ

KARA YOLLARINDA TRAFiK GÜVENLİGİ VE TRAFiK KAZALARlN EKONOMİK AÇlDAN BİR DEGERLENDİRMESİ SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5.Cilt, 1.Sayt (M art 2001) 29.. 35 KARA YOLLARINDA TRAFiK GÜVENLİGİ VE TRAFiK KAZALARlN EKONOMİK AÇlDAN BİR DEGERLENDİRMESİ Abdulmuttalip DEMiREL, Ali Paydar AKGÜNGÖR

Detaylı

Grafik 9 - Lise ve Üzeri Eğitimlilerin Göç Edenler İçindeki Payları. Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi

Grafik 9 - Lise ve Üzeri Eğitimlilerin Göç Edenler İçindeki Payları. Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi İNSAN VE TOPLUM Ülke genelinde medyan yaş (medyan yaş / ortanca yaş; bir nüfus gurubunun yaşları, küçükten büyüğe doğru sıralandığında tam ortada kalan bireyin yaşıdır) 30,1 iken; Afyonkarahisar ve çevre

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ İŞGÜCÜ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ İŞGÜCÜ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ İŞGÜCÜ TABLOLAR Tablo 1. Bazı Ülke ve Bölgelerin İstihdam Oranları (2012)... 1 Tablo 2. TR63 Bölgesi Yaş Gruplarına Göre İşgücüne Katılma Oranı... 3 Tablo 3. TR63 Bölgesi

Detaylı

2015 Eylül ENFLASYON RAKAMLARI 6 Ekim 2015

2015 Eylül ENFLASYON RAKAMLARI 6 Ekim 2015 2015 Eylül ENFLASYON RAKAMLARI 6 Ekim 2015 Eylül 2015 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS YEREL-BÖLGESEL POLITIKALARIN PLANLANMASINDA SÖZ HAKKIMIZ KANAL İSTANBUL PROJESI KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS Türkiye nüfusunun yaklaşık beşte biri, yani 14 milyon 160 bin 467 kişi, İstanbul

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE ANKARA

İSTATİSTİKLERLE ANKARA İSTATİSTİKLERLE ANKARA ÖNSÖZ Kalkınma Ajansları, bölgesel kalkınmanın geliştirilmesi, katılımcılığın ve bölgedeki toplumsal kapasitenin artırılması amacı ile kurulan, yerel dinamikleri harekete geçirip

Detaylı

Ankara İli Demografik Yapısı ve Karşılaştırmalı Seçim Sonuçları

Ankara İli Demografik Yapısı ve Karşılaştırmalı Seçim Sonuçları Ankara İli Demografik Yapısı ve Karşılaştırmalı Seçim Sonuçları 2002-2014 Ankara nın demografik bilgileri ile son seçimlere ilişkin Ankara sonuçları ve bu sonuçların karşılaştırmalı analizleri KASIM 2014,

Detaylı

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi Erkek nüfus için, doğuşta beklenen yaşam süreleri 2000-2009 yılları arasında incelendiğinde 2000 yılında 68,1 yıl olan beklenen yaşam süresi 2001-2007

Detaylı

İZMİR İN OTOPARK SORUNU. Doç.Dr. Serhan TANYEL serhan.tanyel@deu.edu.tr

İZMİR İN OTOPARK SORUNU. Doç.Dr. Serhan TANYEL serhan.tanyel@deu.edu.tr 645 İZMİR İN OTOPARK SORUNU Doç.Dr. Serhan TANYEL serhan.tanyel@deu.edu.tr GİRİŞ Şehirlerin Merkezi İş Alan (MİA) olarak tanmlanan kesimlerinde, sürdürülebilir ulaşm ve dolaysyla otopark stratejilerinin

Detaylı

Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri

Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü Sunum İçeriği Nüfus Demografik Yapı Eğitim Kültür Sağlık İşgücü Sanayi Dış Ticaret Tarım Motorlu Taşıtlar Enerji Çevre Nüfus

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ GÖÇ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ GÖÇ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ GÖÇ TABLOLAR Tablo 1. Düzey 1 Bölgeleri Göç Verileri... 2 Tablo 2. Göç Hareketlerinin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)... 3 Tablo 3. İllere Göre Göç Verileri... 3

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ Milli Eğitim Müdürlüğü NORM FAZLASI ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU

T.C. ANKARA VALİLİĞİ Milli Eğitim Müdürlüğü NORM FAZLASI ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU T.C. ANKARA VALİLİĞİ Milli Eğitim Müdürlüğü NORM FAZLASI ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU 2014 NORM FAZLASI ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ I. İLGİLİ MEVZUAT Bu kılavuz Ankara ilindeki norm

Detaylı

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman 516 1. SEKTÖRÜN TANIMI Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı ISIC Revize 3 ve NACE Revize 1 sınıflandırmasına

Detaylı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı 1. BİLİŞİM 1. Bilişim teknolojilerinin ülke kalkınmasında hızlandırıcı rolünden daha çok yararlanılması, bilgiye dayalı ekonomiye dönüşümler rekabet gücünün kazanılması, eğitim yoluyla insan gücü yaratılması

Detaylı

tepav Eylül2011 N POLİTİKANOTU Yerelde Siyasi Sorumlulukla Hizmet Sorumluluğunun Örtüşmemesi ve Seçim Sisteminden Kaynaklanan Temsil Sorunları

tepav Eylül2011 N POLİTİKANOTU Yerelde Siyasi Sorumlulukla Hizmet Sorumluluğunun Örtüşmemesi ve Seçim Sisteminden Kaynaklanan Temsil Sorunları POLİTİKANOTU Eylül2011 N201150 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Selçuk SERTESEN 1 Araştırmacı, Yönetişim Etütleri Yerelde Siyasi Sorumlulukla Hizmet Sorumluluğunun Örtüşmemesi ve Seçim

Detaylı

YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER

YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 313 YÜKSEK YAPILARIN; İZMİR YÜKSEK YAPI YÖNETMELİĞİ VE YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 78 1. SEKTÖRÜN TANIMI Tütün ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 16 no lu gruplandırma

Detaylı

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / 307

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /  307 2.9 Bölgesel Düzeyde Seçilmiş Özet Göstergeler Bu bölümde gerek İBBS Düzey-2, gerekse İBBS Düzey-3 e göre seçilmiş olan özet göstergeleri çok daha yalın bir şekilde yorumlayabilmek üzere, sınıf sayısı

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ İNTİHAR RAPORU 24. 09.2014 GİRİŞ: En basit anlamda insanın kendi

Detaylı

11. -9, KENTLEŞME HIZLANIRKEN EĞITIMLI, GENÇ NÜFUS GÖÇ EDIYOR ORTA KARADENIZ DE KIRSAL KALKINMANIN ROLÜ VE TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI

11. -9, KENTLEŞME HIZLANIRKEN EĞITIMLI, GENÇ NÜFUS GÖÇ EDIYOR ORTA KARADENIZ DE KIRSAL KALKINMANIN ROLÜ VE TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI ORTA KARADENIZ DE KIRSAL KALKINMANIN ROLÜ VE TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI TR83 BÖLGESİ Samsun un da içinde yer aldığı TR83 bölgesi, toplam yüzölçümü 37.523 kilometrekare ile Türkiye nin yaklaşık yüzde

Detaylı

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 Sabahat Tezcan ve Alanur Çavlin Bozbeyoğlu Bu bölümde isteyerek düşükler, kendiliğinden düşükler ve ölü doğumlara ilişkin bulgular sunulmaktadır. Ölü doğumlar ve kendiliğinden

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Göç İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNK) sonuçları veri tabanı ve 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre,

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (1) Türkiye İstatistik Kurumu, işgücü piyasasının temel veri kaynağını oluşturan hanehalkı işgücü araştırmasını1988 yılından beri,

Detaylı

MKE KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIM İLANI

MKE KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIM İLANI MKE KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIM İLANI KURUMUMUZUN ANKARA DA BULUNAN; MKE BARUTSAN ROKET ve PATLAYICI FABRİKASI ile KIRIKKALE DE BULUNAN; MKE SİLAH FABRİKASI ve MKE MÜHİMMAT FABRİKASI MÜDÜRLÜKLERİNE

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı... VALĐLĐĞĐNE (Đl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/32

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı... VALĐLĐĞĐNE (Đl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/32 Hi zmetal ml ar ndaçal şt r l acakişçi Say s n n Tespi t iveöngör ül ecek Ücr et l er(2009/32) T ar i h :12. 05. 2009 Say :4690 S r ano:2009/ 32 Ekl er : Per sonelçal şt r l mas nadayal Hi zmetal ml ar

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Dairesi Mayıs 2014 Tem.05 Oca.06 Tem.06

Detaylı

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017 Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ. Esra DOĞAN, Misafir Araştırmacı. Damla OR, Yardımcı Araştırmacı. Yönetici Özeti

SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ. Esra DOĞAN, Misafir Araştırmacı. Damla OR, Yardımcı Araştırmacı. Yönetici Özeti 15 Nisan 2014 SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ Esra DOĞAN, Misafir Araştırmacı Damla OR, Yardımcı Araştırmacı Yönetici Özeti Ocak dönemine işsizlik ve tarım dışı işsizlik oranlarında; bir önceki

Detaylı

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Mart 2014 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması PollMark Araştırma tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye Siyasi Gündem Araştırmalarının

Detaylı

Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 2017

Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 2017 Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme, Değerlendirme ve Analiz Dairesi VAN İL RAPORU

T.C. Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme, Değerlendirme ve Analiz Dairesi VAN İL RAPORU T.C. Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme, Değerlendirme ve Analiz Dairesi VAN İL RAPORU KALKINMA AJANSLARI Ülkemizde ajanslar; kalkınmanın ülke sathında dengeli olarak

Detaylı

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Sertifikalı AB Uzmanlığı Eğitim Programı Dr. Derya ÇAĞLAR

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Sertifikalı AB Uzmanlığı Eğitim Programı Dr. Derya ÇAĞLAR Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Sertifikalı AB Uzmanlığı Eğitim Programı Dr. Derya ÇAĞLAR 12 Haziran 2013 12.06.2013 www.ankaraka.org.tr 2 KALKINMA AJANSLARI Bölgesel kalkınmanın

Detaylı

Bu işgücü istemi, iş K U R 'u n Ç A N K A Y A H İZ M E T M ERKEZ İ biriminden ilan edilmiştir.

Bu işgücü istemi, iş K U R 'u n Ç A N K A Y A H İZ M E T M ERKEZ İ biriminden ilan edilmiştir. Türkiye İş Kurumu İşinizi Şansa Bırakmayın ÜL İşgücü İstemi (00002971112) Bu ila n a K işise l D u ru m u "N o rm a l" o la n la rla b irlik te "T M Y (T e rö rle M ü ca d e le d e Y a r a la n a n ) "

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2011 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

2017 Mayıs ENFLASYON RAKAMLARI 5 Haziran 2017

2017 Mayıs ENFLASYON RAKAMLARI 5 Haziran 2017 2017 Mayıs ENFLASYON RAKAMLARI 5 Haziran 2017 Mayıs 2017 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Haziran 2017 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI

ANKARA KALKINMA AJANSI ANKARA KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2012 TEKLİF Ç A Ğ R I S I Yaşam kalitesi yüksek, dünya ile rekabet eden, düşünce ve yeniliğin başkenti Ankara Ankara Kalkınma Ajansı Ülkelerin hatta şehirlerin

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

SELMA PEKŞEN TÜİK SAMSUN BÖLGE MÜDÜRÜ

SELMA PEKŞEN TÜİK SAMSUN BÖLGE MÜDÜRÜ SELMA PEKŞEN TÜİK SAMSUN BÖLGE MÜDÜRÜ 12/07/2017 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

MESLEK HASTALIKLARI YÖNÜNDEN İZMİR ANALİZİ. Saadet ÇAĞLIN saadetcaglin@gmail.com

MESLEK HASTALIKLARI YÖNÜNDEN İZMİR ANALİZİ. Saadet ÇAĞLIN saadetcaglin@gmail.com TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 731 MESLEK HASTALIKLARI YÖNÜNDEN İZMİR ANALİZİ Saadet ÇAĞLIN saadetcaglin@gmail.com Giriş Tümüyle önlenebilir olan meslek hastalklar sonucu maddi ve manevi

Detaylı

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DPT TARAFINDAN YAPILAN İN SOSYO-EKONOMİK LİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI Devlet Planlama Teşkilatı,

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2015

2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2015 2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2015 Haziran 2015 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından

Detaylı

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM Manisa ve çevresindeki iller, sosyoekonomik gelişmişlik açısından üst sıralarda yer almaktadır. Kalkınma Bakanlığı tarafından 2003 ve 2011 yıllarında birbirinden farklı değişkenlerle

Detaylı

17 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ VE YAPILAN ANKET ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com.

17 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ VE YAPILAN ANKET ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com. 169 17 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ VE YAPILAN ANKET ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com.tr GİRİŞ Her yl 17 Ağustos tarihinde, Marmara Depreminin yldönümü

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMLE YAŞLANAN NÜFUS TÜRKİYE. Prof. Dr. Nükhet HOTAR AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı

DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMLE YAŞLANAN NÜFUS TÜRKİYE. Prof. Dr. Nükhet HOTAR AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMLE YAŞLANAN NÜFUS TÜRKİYE Prof. Dr. Nükhet HOTAR AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı 30.09.2013 İçinde bulunduğumuz dönemde Türkiye orta yaş ve yaşlanmakta olan bir nüfus yapısına sahiptir.

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi HAZIRLAYAN.0. Prof. Dr. Mustafa DELİCAN İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi Doç. Dr. Levent ŞAHİN - İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Nisan ayı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU

2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU 2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU HAZIRLAYAN 27.04.2014 RAPOR Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ Prof. Dr. Mustafa DELİCAN Doç. Dr. Levent ŞAHİN 1. İşgücü Türkiye İşgücü Piyasasının Genel Görünümü Toplam nüfusun

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak

Detaylı

Ankara TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanlar

Ankara TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanlar On5yirmi5.com Ankara TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanlar 2015-2016 yılı Ankara hangi liselerde boş kontenjan var, e-okul için taban puanları, toplam kontenjları ve TEOG okul türleri işte bu listede.

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI.

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. 15/02/2008 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

6360 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE DEĞİŞEN SINIRLAR ve GENİŞLEYEN YETKİ ALANLARININ İZMİR İLİ PLANLAMA PRATİĞİ AÇISINDAN İRDELENMESİ ÖZET

6360 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE DEĞİŞEN SINIRLAR ve GENİŞLEYEN YETKİ ALANLARININ İZMİR İLİ PLANLAMA PRATİĞİ AÇISINDAN İRDELENMESİ ÖZET 431 6360 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE DEĞİŞEN SINIRLAR ve GENİŞLEYEN YETKİ ALANLARININ İZMİR İLİ PLANLAMA PRATİĞİ AÇISINDAN İRDELENMESİ Zeki YILDIRIM Şehir Plancs zeki.spoizmir@gmail.com Arş. Gör. Dr. İrem

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Hamit BİRTANE Uzman Mart 2012 TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Günümüz ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri olan

Detaylı

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 15 ve Harita

Detaylı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Nisan2011 N201127 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Dinççağ 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Hasan Çağlayan Dündar 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri 2008 Krizinin

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI KURUM TÜR- UNVAN/BRANŞ PDC ÖZET TABLOSU BİRİM KURUM TÜR ADI UNVAN BRANŞ

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI KURUM TÜR- UNVAN/BRANŞ PDC ÖZET TABLOSU BİRİM KURUM TÜR ADI UNVAN BRANŞ TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI KURUM TÜR- / ÖZET TABLOSU İL KURUM TÜR ADI EK ADANA ALADAĞ 309572 ADANA ALADAĞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ YOK 8115 0 1 1 ADANA

Detaylı

572

572 RADYO, TELEVİZYON, HABERLEŞME TEÇHİZATI VE CİHAZLARI İMALATI Hazırlayan M. Ali KAFALI Kıdemli Uzman 572 1. SEKTÖRÜN TANIMI Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

2015 Eylül ENFLASYON RAKAMLARI 6 Ekim 2015

2015 Eylül ENFLASYON RAKAMLARI 6 Ekim 2015 2015 Eylül ENFLASYON RAKAMLARI 6 Ekim 2015 Eylül 2015 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı