2014 YILI BÜTÇE KARARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI BÜTÇE KARARI"

Transkript

1 2014 YILI KARARI 1

2 2014 YILI KARARI 2

3 2014 YILI KARARI 3

4 2014 YILI KARARI 4

5 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No: Balgat / ANKARA Telefon : (Santral) 5

6 2014 YILI KARARI BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI KARARI Gider MADDE 1 - Bu Karara bağlı Ödenek Cetvelinde gösterildiği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına 2014 yılı için ,00 Türk Lirası ödenek verilmiştir. Gelir MADDE 2 - Bu Karara bağlı Bütçe Gelirleri Cetvelinde gösterildiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 2014 yılı gelirleri ,00 Türk Lirası olarak tahmin edilmiştir. Denge MADDE 3 - Bu Kararın 1 inci maddesinde belirtilen ödenekler toplamı ile 2 nci maddesinde yer alan tahmini gelirler toplamı arasındaki ,00 TL fark hazineden karşılanır. Gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı MADDE 4 - Bu Karara bağlı bütçe gelirleri cetvelinde öngörülmeyen veya belirtilen tahmini tutarların üzerinde gerçekleşen gelirler karşılığı olarak mevcut veya yeni açılacak tertiplere ödenek kaydetmeye üst yönetici yetkilidir. Aktarma ve ekleme işlemleri MADDE 5 - Kurum Bütçesinin kurumsal, fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmanın tüm düzeyler arasındaki; a) TL ye (bu tutar dahil) kadar olan ödenek aktarmalarında Strateji Geliştirme Başkanı, b) TL den 10-TL ye (bu tutar dahil) kadar olan ödenek aktarmalarında Kurum Başkanı, c) 10-TL üzeri ödenek aktarmalarında Yönetim Kurulu, yetkilidir. Farklı harcama birimlerinin veya harcama biriminin aynı ekonomik kodları arasındaki aktarmalarda Strateji Geliştirme Başkanı yetkilidir. Aktarma yapılacak tertipteki başlangıç ödeneğinin yüzde 20 sine kadar ödenek aktarmasında Strateji Geliştirme Başkanı, yüzde 20 yi geçen aktarmalarda Kurum Başkanı yetkilidir. Yeni bütçe tertibi ekleme MADDE 6 - Bütçe Kararına ekli Ödenek Cetveline yeni bir bütçe tertibi eklemeye ve eklenen tertibe ödenek aktarması yapmaya Strateji Geliştirme Başkanlığı yetkilidir. Yatırım programı ve harcamaları MADDE 7 - Yatırım Programında yer alan projeler dışında herhangi bir projeye harcama yapılamaz. Yatırım Programında yıl içinde yapılması zorunlu değişiklikler için 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda yer alan usullere uyulur. Mal ve hizmet alım giderleri alım limiti MADDE yılı içerisinde aşağıda yer alan her bir alım için; a) Menkul mal alımlarında 20 Türk Lirasına, b) Gayrimaddi hak alımlarında Türk Lirasına, c) Menkul malların bakım ve onarımlarında 20 Türk Lirasına, d) Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında Türk Lirasına, kadar olan tutarlar (03) Mal ve 61 6

7 YILI YILI KARARI Hizmet Alım Giderleri tertibinden ödenir. Bu tutarı aşan alımlar (06) Sermaye Giderleri tertibinden ödenir. Sigorta MADDE 9- Bütçelerin diğer tertiplerinin esas giderlerine ilişkin olarak ödenen sigorta giderleri dışında Kurum mallarının sigorta edilmemesi esastır. Gayrimenkul bakım ve onarımı giderleri MADDE 10 - Gayrimenkul bakım ve onarım giderlerine ait ödeneklerden; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendi için her yıl belirlenen limiti aşan onarımlar, İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı tarafından yapılır sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendi için her yıl belirlenen limiti aşamayan ile plan ve proje gerektirmeyen onarımlar ise birimlerce İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığının onayı aranmaksızın yapılır. Dil kursu ücretleri MADDE 11 - Kurum üst yönetim görevlileri, ilgili mevzuatına göre mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınanlar (özel kanunlar uyarınca bu mesleklere ait kadrolarına atananlar dahil) ve 5018 sayılı Kanuna göre atanan iç denetçilerden normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yabancı dil kursuna katılmaları Kurum Başkanının onayıyla uygun görülenlerin yurt içinde yerli veya yabancı dernek, vakıf veya kuruluşlarca açılan ve yeterlilikleri Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilenler ile üniversitelerin açmış olduğu dil kursları için ödenecek ders ücretlerinin, Mesleki eğitim ve uzmanlık programlarına devam için ön koşul olan yabancı dil kursları için ödenecek ders ücretlerinin, yüzde 60 ı gelir vergisi tevkifatı yapılmaksızın personelin kadrosunun bulunduğu birim bütçesinin ilgili tertibinden ödenir. Bu kapsamda, daha önceki yıllarda ödemesi yapılan kurs süreleri de dahil olmak üzere en çok dokuz aya kadar ödeme yapılabilir. Kurumca hizmet satın alımı suretiyle yürütülen yabancı dil kurslarından yararlanacakların kapsamı, yararlanma süresi ve ücretleri hakkında da aynı esaslar uygulanır. Memurların Öğle Yemeğine Yardım MADDE sayılı Kanunun 212 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi uyarınca yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere kurum bütçesinden yapılan yemek yardımı Ankara, İstanbul ve İzmir illerinin büyükşehir belediyesi sınırları içinde görev yapan personel için yemek maliyetlerinin azami üçte ikisi olarak uygulanabilir. Avans limitleri MADDE 13 - Harcama birimlerinin; a) Merkez teşkilatında; Mal ve Hizmet alımları için bir defada mutemede 4.160,00-TL, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının fonksiyonel kodundaki harcamalar için ,00 TL, Taşra teşkilatında; Ankara, İstanbul ve İzmir İl Müdürlükleri için 5.620,00 TL Diğer İl Müdürlükleri için 1.150,00 TL 7 2 7

8 2014 YILI KARARI b)il dışına yapılacak seyahatte kullanılacak akaryakıt giderleri için 1.560,00-TL, c)yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilen mihmandarlara 7.280,00-TL, d)mahkeme harç ve giderleri için; Hukuk Müşavirliğindeki mutemetlere ,00-TL, İl Müdürlüklerindeki mutemetlere; Ankara, İstanbul ve İzmir İl Müdürlükleri için ,00-TL, Büyükşehir İl Müdürlükleri(Ankara, İstanbul, İzmir hariç) için ,00-TL, Diğer İl Müdürlükleri için TL, avans verilebilir. Muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutarlar MADDE 14-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında izlenen alacakların dışında kalan ve muhasebe kayıtlarında bulunan Kurum alacaklarından tutarı 15 Türk Lirasına kadar olanların tahsili için yapılacak takibat giderlerinin asıl alacak tutarından fazla olacağının anlaşılması halinde, bu tutarların muhasebe kayıtlarından çıkarılmasına illerde İl Müdürü, Merkezde ise Strateji Geliştirme Başkanı yetkilidir. Yurtdışı gündelik ve konaklama gideri MADDE sayılı Harcırah Kanununun 34 üncü maddesi gereğince yurt dışına yapılacak görevlendirmelerde gündelik miktarı ve konaklama bedelinin ödenmesinde merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde geçerli olan usul ve esaslara göre işlem yapılır. Diğer hususlar: MADDE 16 - Kurum bütçesinin uygulanmasında, bu Kararda yer almayan hususlarla ilgili olarak 2014 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan hükümler geçerlidir. Bağlı cetveller MADDE 17 - Bu Karara bağlı formlar ve cetveller aşağıda gösterilmiştir: a) Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklifleri İcmali Cetveli (EK-1) b) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklifleri İcmali Cetveli (Birinci Düzey) (EK-2) c) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklifleri İcmali Cetveli (İkinci Düzey) (EK-3) ç) Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Bütçe Teklifi Cetveli (EK-4) d) Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Teklifi Cetveli (EK-5) e) Ödenek Cetveli (Teklif) (EK-6) f) Bütçe Gelirleri Cetveli (EK-7) g) Ayrıntılı Finansman Programı (EK-8) ğ) Kurum 2013 Yılı Yatırım Programı (EK-10) Yürürlük MADDE 18- Bu Karar 01/01/2014 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 19- Bu Kararı Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu yürütür. 38

9 YILI: KURUM ADI: KODU GENEL KAMU HİZMETLERİ 425,217,00 270,903, ,918,00 110,422, ,424,00 526,883,00 599,577,00 450,519,00 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 43,523,697,00 41,862,791, ,737,467,00 23,604,216, ,648,768,00 54,314,886,00 57,157,102,00 60,661,401,00 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ ,797,112,00 116,725,151, ,049,912,00 68,801,200, ,530,486,00 146,755,161,00 160,020,585,00 174,258,097,00 TOPLAM YA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ (BİRİNCİ DÜZEY) YILSONU 158,746,026,00 158,858,845, ,283,297,00 92,515,840, ,423,678,00 201,596,930,00 217,777,264,00 235,370,017, YILI KARARI 49

10 2014 YILI KARARI YA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ (BİRİNCİ DÜZEY) YILI : 2014 KURUM ADI : KODU YILSONU 01 PERSONEL GİDERLERİ 958,406,00 879,866, ,197,00 441,932, ,450,00 1,111,357,00 1,165,591,00 1,222,400,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 154,782,00 136,887, ,653,00 72,307, ,720,00 189,686,00 201,083,00 213,291,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 630,518,00 562,241, ,810,00 293,529, ,698,00 1,023,506,00 1,080,381,00 1,140,141,00 04 FAİZ GİDERLERİ 2,00 30,00 40,00 05 CARİ TRANSFERLER 156,706,618,00 157,158,800, ,091,207,00 91,677,633, ,706,973,00 198,973,841,00 215,023,932,00 232,655,815,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 295,700,00 121,049, ,400,00 30,437, ,552,00 298,500,00 306,277,00 138,370,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 08 BORÇ VERME 6,285,00 09 YEDEK ÖDENEK GENEL TOPLAM 158,746,026,00 158,858,845, ,283,297,00 92,515,840, ,596,930,00 217,777,264,00 235,370,017,00 183,423,678,

11 2014 YILI KARARI BUTCE YILI: BUTCE YILI: KURUM ADI: KURUM ADI: PERSONEL GİDERLERİ YA GÖRE ÖDENEK YA TEKLİFLERİ İCMALİ GÖRE ÖDENEK (İKİNCİ TEKLİFLERİ DÜZEY) İCMALİ (İKİNCİ DÜZEY) KODU 958,406,00 879,866, ,197,00 1,111,357,00 1,165,591,00 1,222,400, ,932, ,450,00 PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR 900,904,00 917,759,00 430,552, ,062,00 1,067,167,00 1,117,896, ,932, ,450, ,569, ,171,075,00 MEMURLAR 900,904,00 917,759,00 430,552, ,062,00 1,067,167,00 1,117,896,00 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 40,197,00 9,078,00 5,410, ,394,00 24,240,00 26,326, ,569, ,171,075,00 2 8,289, ,522,00 40,197,00 9,078,00 5,410, ,394,00 24,240,00 26,326,00 10,304,00 7,618,00 2,723, ,485,00 8,303,00 8,698,00 2 8,289, ,522,00 3 6,915, ,108,00 3 6,915, ,108,00 4 3,744, ,175,00 10,304,00 7,618,00 2,723, ,485,00 8,303,00 8,698,00 6,501,00 4,216,00 3,113, ,277,00 11,147,00 12,161,00 4 3,744, ,175, , ,00 6,501,00 4,216,00 3,113, ,277,00 11,147,00 12,161,00 500,00 526,00 132, ,00 500,00 510, , , ,00 526,00 132, ,00 500,00 510, ,307, ,720,00 154,782,00 136,887, ,653,00 189,686,00 201,083,00 213,291, ,307, ,720, ,422, ,262,00 MEMURLAR 145,342,00 153,798,00 70,909, ,612,00 181,653,00 192,226, ,422, ,262,00 2 1,325, ,980,00 MEMURLAR 145,342,00 153,798,00 70,909, ,612,00 181,653,00 192,226,00 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 7,591,00 1,626,00 880, ,899,00 6,200,00 6,920,00 2 1,325, ,980,00 3 1,140, ,049,00 7,591,00 1,626,00 880, ,899,00 6,200,00 6,920,00 1,849,00 1,229,00 518, ,209,00 1,833,00 1,937,00 3 1,140, ,049,00 4 1,849,00 1,229,00 518, ,209,00 1,833,00 1,937, ,529, ,698,00 630,518,00 562,241, ,810,00 1,023,506,00 1,080,381,00 1,140,141, ,529, ,698,00 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER KODU İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL DİĞER PERSONEL MİLLETVEKİLLERİ MİLLETVEKİLLERİ CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ İSTİHBARAT PERSONELİ İSTİHBARAT PERSONELİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL DİĞER PERSONEL MİLLETVEKİLLERİ MİLLETVEKİLLERİ İSTİHBARAT PERSONELİ İSTİHBARAT PERSONELİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YILSONU 958,406,00 879,866, ,197,00 1,111,357,00 1,165,591,00 1,222,400,00 154,782,00 136,887, ,653,00 189,686,00 201,083,00 213,291, ,518,00 562,241, ,810,00 1,023,506,00 1,080,381,00 1,140,141,00 YILSONU 11 6

12 BUTCE YILI: KURUM ADI: KODU 2014 MALZEME ALIMLARI YILSONU 2 85,606,00 57,951, ,708,00 29,042, ,105,00 80,204,00 84,608,00 89,264,00 3 YOLLUKLAR 27,401,00 18,292, ,089,00 9,264, ,229,00 24,734,00 26,096,00 27,531,00 4 GÖREV GİDERLERİ 89,671,00 91,993, ,197,00 37,197, ,105,00 71,755,00 75,699,00 79,864,00 5 HİZMET ALIMLARI 303,579,00 320,652, ,199,00 175,703, ,522,00 727,458,00 767,458,00 809,668,00 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 5,228,00 3,406, ,417,00 1,980, ,525,00 3,579,00 3,777,00 3,993,00 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 7 28,576,00 16,545, ,965,00 6,647, ,691,00 21,931,00 23,135,00 24,411,00 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 8 15,356,00 7,946, ,125,00 4,609, ,759,00 13,825,00 14,586,00 15,388,00 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 75,101,00 45,452, ,110,00 29,084, ,762,00 80,020,00 85,022,00 90,022,00 04 FAİZ GİDERLERİ 2,00 30,00 40,00 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 1,00 30,00 40,00 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 5 1,00 05 CARİ TRANSFERLER 156,706,618,00 157,158,800, ,091,207,00 91,677,633, ,706,973,00 198,973,841,00 215,023,932,00 232,655,815,00 1 GÖREV ZARARLARI 40,000,00 75, ,000,00 2 HAZİNE YARDIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 3 32,055,00 5,974, ,159,00 5,246, ,695,00 12,336,00 13,357,00 14,442,00 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 15,00 15,00 6,00 6,00 6,00 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 5 156,633,878,00 157,152,664, ,078,733,00 91,672,301, ,699,164,00 198,961,168,00 215,010,210,00 232,640,979,00 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 670,00 86, ,00 85, ,00 331,00 359,00 388,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 295,700,00 121,049, ,400,00 30,437, ,552,00 298,500,00 306,277,00 138,370,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 92,391,00 53,709, ,992,00 5,678, ,973,00 89,214,80 18,172,00 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 5,302,00 15,901,00 878,00 18,673,00 21,141,00 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 71,412,00 13,310, ,068,00 2,960, ,505,00 22,621,80 22,807, YILI KARARI 12 7

13 2014 YILI KARARI BUTCE YILI: 2014 KURUM ADI: KODU YILSONU 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 30,000,00 13,765, ,400,00 2,700, ,872,00 78,500,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 51,100,00 12,689, ,300,00 5,471, ,309,00 50,099,00 145,749,00 47,491,00 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM 6 GİDERLERİ 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 29,661,00 26,120, ,000,00 13,293, ,331,00 24,000,00 8 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 15,834,00 1,455, ,739,00 332, ,684,00 15,391,40 98,408,00 90,879,00 GENEL TOPLAM 158,746,026,00 158,858,845, ,283,297,00 92,515,840, ,417,393,00 201,596,930,00 217,777,264,00 235,370,017,

14 YILI : KURUM ADI : 2014 GENEL KAMU HİZMETLERİ SAVUNMA HİZMETLERİ KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ İŞLER VE HİZMETLER ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ EĞİTİM HİZMETLERİ SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ PERSONEL GİDERLERİ SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 12,353,00 195,461,00 2,120,00 84,996,00 175,213,00 743,049,00 FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ 346,00 242,424,00 54,206,386,00 4,900,00 144,767,109,00 51,176,00 SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM 526,883,00 54,314,886,00 146,755,161, YILI KARARI TOPLAM 1,111,357,00 189,686,00 1,023,506,00 40,00 198,973,841,00 298,500,00 201,596,930,00 40,00 KOD ,018,614,00 16,484,00 76,259,00 VE DÜZEYİNDE 2014 YILI TEKLİFİ 14 9

15 2014 YILI KARARI VE DÜZEYİNDE YILI YILI : KURUM ADI : KOD PERSONEL GİDERLERİ SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 78,571,00 12,843,00 206,211,00 375,00 301,577,00 599,577,00 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 04 İŞLER VE HİZMETLER 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 16,979,00 2,240,00 90,273,00 57,045,060,00 2,550,00 57,157,102,00 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM 1,070,041,00 186,000,00 783,897,00 157,978,497,00 2,150,00 160,020,585,00 HİZMETLERİ TOPLAM 1,165,591,00 201,083,00 1,080,381,00 215,023,932,00 306,277,00 217,777,264,

16 2014 YILI KARARI VE DÜZEYİNDE YILI YILI : KURUM ADI : KOD PERSONEL GİDERLERİ SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ FAİZ GİDERLERİ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 80,941,00 13,243,00 217,560,00 405,00 138,370,00 450,519,00 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 04 İŞLER VE HİZMETLER 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 17,487,00 2,350,00 95,559,00 60,546,005,00 60,661,401,00 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM 1,123,972,00 197,698,00 827,022,00 172,109,405,00 174,258,097,00 HİZMETLERİ TOPLAM 1,222,400,00 213,291,00 1,140,141,00 232,655,815,00 138,370,00 235,370,017,

17 2014 YILI KARARI (. SEVİYE) (. SEVİYE) YILI : 2014 YILI : 2014 KURUM ADI : KURUM ADI : I I IV I I IV I I I I IV I I IV I I ,283,297, ,283,297,00 159,012,065,00 158,858,845, ,515,840, ,596,930,00 217,777,264,00 235,370,017,00 159,012,065,00 158,858,845, ,515,840, ,596,930,00 217,777,264,00 235,370,017, ÖZEL KALEM 3,805,00 3,795, ,439,00 2,116, ,473,00 5,673,00 5,752, ÖZEL KALEM 3,805,00 3,795, ,439,00 2,116, ,473,00 5,673,00 5,752,00 GENEL KAMU HİZMETLERİ GENEL KAMU HİZMETLERİ 01 3,805,00 3,795, ,439,00 2,116, ,473,00 5,673,00 5,752, ,805,00 3,795, ,439,00 2,116, ,473,00 5,673,00 5,752,00 Genel Hizmetler Genel Hizmetler 3 3,805,00 3,795, ,439,00 2,116, ,473,00 5,673,00 5,752,00 3 3,805,00 3,795, ,439,00 2,116, ,473,00 5,673,00 5,752, Genel Personel Hizmetleri 2,267,00 2,365, ,697,00 1,278, ,502,00 3,637,00 3,646, Genel Personel Hizmetleri 2,267,00 2,365, ,697,00 1,278, ,502,00 3,637,00 3,646,00 4 Sosyal Güvenlik Kurumları 2,267,00 2,365, ,697,00 1,278, ,502,00 3,637,00 3,646,00 4 Sosyal Güvenlik Kurumları 2,267,00 2,365, ,697,00 1,278, ,502,00 3,637,00 3,646,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 1,500,00 1,553, ,704,00 753, ,272,00 2,338,00 2,405,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 1,500,00 1,553, ,704,00 753, ,272,00 2,338,00 2,405,00 1 MEMURLAR 1,500,00 1,553, ,704,00 753, ,272,00 2,338,00 2,405,00 1 MEMURLAR 1,500,00 1,553, ,704,00 753, ,272,00 2,338,00 2,405,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,00 157, ,00 89, ,00 295,00 184,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,00 157, ,00 89, ,00 295,00 184,00 1 MEMURLAR 190,00 157, ,00 89, ,00 295,00 184,00 1 MEMURLAR 190,00 157, ,00 89, ,00 295,00 184,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 577,00 654, ,00 435, ,00 1,004,00 1,057,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 577,00 654, ,00 435, ,00 1,004,00 1,057, ,00 52, ,00 45, ,00 116,00 122, ,00 52, ,00 45, ,00 116,00 122,00 3 YOLLUKLAR 82,00 108, ,00 52, ,00 148,00 156,00 3 YOLLUKLAR 82,00 108, ,00 52, ,00 148,00 156,00 4 GÖREV GİDERLERİ 1,00 1,00 4 GÖREV GİDERLERİ 1,00 1,00 5 HİZMET ALIMLARI 7,00 8,00 35,00 37,00 39,00 5 HİZMET ALIMLARI 7,00 8,00 35,00 37,00 39,00 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 315,00 368, ,00 268, ,00 528,00 557,00 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 315,00 368, ,00 268, ,00 528,00 557,00 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 7 106,00 125, ,00 69, ,00 175,00 183,00 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 7 106,00 125, ,00 69, ,00 175,00 183, İç Denetim Hizmetleri 1,742, İç Denetim Hizmetleri 1,742,00 1,538,00 1,429, , ,971,00 2,036,00 2,106,00 1,538,00 1,429, , ,971,00 2,036,00 2,106,00 4 Sosyal Güvenlik Kurumları 1,538,00 1,429, ,742,00 837, ,971,00 2,036,00 2,106,00 4 Sosyal Güvenlik Kurumları 1,538,00 1,429, ,742,00 837, ,971,00 2,036,00 2,106,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 1,100,00 1,128, ,280,00 662, ,460,00 1,503,00 1,549,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 1,100,00 1,128, ,280,00 662, ,460,00 1,503,00 1,549,

18 2014 YILI KARARI (. SEVİYE) YILI : 2014 KURUM ADI : I I IV I I IV I I 1 MEMURLAR 1,100,00 1,128, ,280,00 662, ,460,00 1,503,00 1,549,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA ,00 156, ,00 91, ,00 216,00 223,00 DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1 MEMURLAR 156,00 156, ,00 91, ,00 216,00 223,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 282,00 144, ,00 83, ,00 317,00 334, ,00 8, ,00 3, ,00 10,00 11,00 3 YOLLUKLAR 200,00 105, ,00 76, ,00 210,00 221,00 4 GÖREV GİDERLERİ 1,00 5 HİZMET ALIMLARI 55,00 29, ,00 1, ,00 59,00 62,00 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 1, ,00 1,00 1,00 1,00 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, 7 15, ,00 2, ,00 37,00 39,00 BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE ,113,00 63,144, ,312,00 29,272, ,435,00 123,197,00 129,562,00 BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 21,480,00 20,120, ,745,00 9,383, ,074,00 22,758,00 23,464,00 3 Genel Hizmetler 21,480,00 20,120, ,745,00 9,383, ,074,00 22,758,00 23,464, Diğer Genel Hizmetler 21,480,00 20,120, ,745,00 9,383, ,074,00 22,758,00 23,464,00 4 Sosyal Güvenlik Kurumları 21,480,00 20,120, ,745,00 9,383, ,074,00 22,758,00 23,464,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 18,131,00 16,755, ,292,00 7,724, ,100,00 18,652,00 19,219,00 1 MEMURLAR 16,280,00 15,757, ,856,00 7,381, ,230,00 17,747,00 18,279,00 3 İŞÇİLER 1,725,00 945, ,336,00 322, ,00 835,00 860,00 4 GEÇİCİ PERSONEL 126,00 52, ,00 20, ,00 70,00 80,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA 02 DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2,936,00 2,901, ,770,00 1,453, ,444,00 3,548,00 3,653,

19 2014 YILI KARARI (. SEVİYE) (. SEVİYE) YILI : 2014 KURUM ADI YILI : : SOSYAL 2014 GÜVENLİK KURUMU KURUM ADI : I I IV I I IV I I I I IV I I IV I I 1 MEMURLAR 2,752,00 2,747, ,599,00 1,386, ,250,00 3,348,00 3,448,00 3 İŞÇİLER 171,00 184,00 154, , ,00 200,00 205,00 1 MEMURLAR 2,752,00 2,747, ,599,00 1,386, ,250,00 3,348,00 3,448, MAL İŞÇİLER VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 413,00 184,00 462, , ,00 171,00 204, , ,00 194,00 558,00 200,00 592,00 205, ,00 145, ,00 81, ,00 245,00 260,00 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 462, ,00 204, ,00 558,00 592,00 3 YOLLUKLAR 31,00 173, ,00 61, ,00 195,00 206, ,00 145, ,00 81, ,00 245,00 260, GÖREV YOLLUKLAR GİDERLERİ 50,00 31,00 1, , ,00 230, , ,00 195,00 206, HİZMET GÖREV ALIMLARI GİDERLERİ 63,00 50,00 62, , ,00 15,00 9, ,00 37,00 39, TEMSİL HİZMET VE ALIMLARI TANITMA GİDERLERİ 5,00 63,00 4, , ,00 155, , ,00 35,00 16,00 37,00 17,00 39,00 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, ,00 74, ,00 51, ,00 65,00 70,00 BAKIM TEMSİL VE ONARIM VE TANITMA GİDERLERİ GİDERLERİ 5,00 4, , ,00 16,00 17,00 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 10 42,633,00 43,024, ,567,00 19,888, ,361,00 100,439,00 106,098, ,00 74, ,00 51, ,00 65,00 70,00 Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve 9 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL 10 42,633,00 43,024, ,567,00 19,888, ,361,00 100,439,00 106,098,00 Sosyal Yardım Hizmetleri 42,633,00 43,024, ,567,00 19,888, ,361,00 100,439,00 106,098,00 YARDIM HİZMETLERİ 9 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve 9 00 Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 42,633,00 42,633,00 43,024, ,024, ,567,00 101,567,00 19,888, ,888, ,361,00 112,361,00 100,439,00 100,439,00 106,098,00 106,098,00 Sosyal Yardım Hizmetleri Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 4 Sosyal Güvenlik Kurumları 42,633,00 43,024, ,567,00 19,888, ,361,00 100,439,00 106,098, ,633,00 43,024, ,567,00 19,888, ,361,00 100,439,00 106,098, MAL Sosyal VE HİZMET Güvenlik ALIM Kurumları GİDERLERİ 38,090,00 42,633,00 39,532, ,024, ,943,00 101,567,00 18,476, ,888, ,498,00 112,361,00 95,473,00 100,439,00 100,728,00 106,098,00 2 9,759,00 7,241, ,774,00 3,147, ,608,00 13,300,00 14,032,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 38,090,00 39,532, ,943,00 18,476, ,498,00 95,473,00 100,728,00 4 GÖREV GİDERLERİ 12,00 5, , ,00 16,00 17,00 2 9,759,00 7,241, ,774,00 3,147, ,608,00 13,300,00 14,032, HİZMET GÖREV ALIMLARI GİDERLERİ 26,147,00 12,00 29,225, , ,018,00 1,00 13,527, ,621,00 15,00 76,614,00 16,00 80,829,00 17,00 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, 7 5 BAKIM HİZMET VE ONARIM ALIMLARI GİDERLERİ 1,767,00 26,147,00 1,850, ,225, ,010,00 59,018,00 715, ,527, ,447,00 72,621,00 2,581,00 76,614,00 2,725,00 80,829,00 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 8 405,00 1,209, ,140,00 1,084, ,807,00 2,962,00 3,125,00 7 1,767,00 1,850, ,010,00 715, ,447,00 2,581,00 2,725,00 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER 2,550,00 1,907, ,154,00 994, ,587,00 4,966,00 5,370, ,00 1,209, ,140,00 1,084, ,807,00 2,962,00 3,125,00 05 CARİ TRANSFERLER 2,550,00 1,907, ,154,00 994, ,587,00 4,966,00 5,370,

20 2014 YILI KARARI YILI : 2014 (. SEVİYE (. SEVİYE KURUM ADI : YILI : 2014 I KURUM ADI : I IV I I IV I I I I IV I I IV I I 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN ,550,00 1,907, ,154,00 994, ,587,00 4,966,00 5,370,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 1,993,00 1,584, ,470,00 417, ,276,00 3 2,550,00 1,907, ,154,00 994, ,587,00 4,966,00 5,370,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 1,993,00 1,584, ,470,00 417, ,276,00 İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ,767,00 6,299, ,362,00 3,164, ,568,00 8,858,00 9,153,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 6,767,00 6,299, ,362,00 3,164, ,568,00 8,858,00 9,153,00 3 Genel Hizmetler 6,767,00 6,299, ,362,00 3,164, ,568,00 8,858,00 9,153, Genel Personel Hizmetleri 6,767,00 6,299, ,362,00 3,164, ,568,00 8,858,00 9,153,00 4 Sosyal Güvenlik Kurumları 6,767,00 6,299, ,362,00 3,164, ,568,00 8,858,00 9,153,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 4,927,00 4,895, ,229,00 2,433, ,983,00 6,158,00 6,337,00 1 MEMURLAR 4,327,00 4,476, ,593,00 2,299, ,473,00 5,637,00 5,805,00 3 İŞÇİLER 85,00 72, ,00 1, GEÇİCİ PERSONEL 15,00 16,00 10,00 11,00 12,00 5 DİĞER PERSONEL 500,00 346, ,00 132, ,00 510,00 520,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,00 789, ,00 424, ,150,00 1,185,00 1,220,00 1 MEMURLAR 760,00 785, ,00 424, ,150,00 1,185,00 1,220,00 3 İŞÇİLER 10,00 4, , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1,070,00 613, ,290,00 306, ,435,00 1,515,00 1,596,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN 2 94,00 97, ,00 21, ,00 176,00 187,00 3 YOLLUKLAR 34,00 49, ,00 47, ,00 80,00 83,00 4 GÖREV GİDERLERİ 34,00 5,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 25,470,00 1,993,00 1,584, , ,276,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 1,993,00 1,584, ,470,00 417, ,276,00 İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ,767,00 6,299, ,362,00 3,164, ,568,00 8,858,00 9,153,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 6,767,00 6,299, ,362,00 3,164, ,568,00 8,858,00 9,153,00 3 Genel Hizmetler 6,767,00 6,299, ,362,00 3,164, ,568,00 8,858,00 9,153, Genel Personel Hizmetleri 6,767,00 6,299, ,362,00 3,164, ,568,00 8,858,00 9,153,00 4 Sosyal Güvenlik Kurumları 6,767,00 6,299, ,362,00 3,164, ,568,00 8,858,00 9,153,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 4,927,00 4,895, ,229,00 2,433, ,983,00 6,158,00 6,337,00 1 MEMURLAR 4,327,00 4,476, ,593,00 2,299, ,473,00 5,637,00 5,805,00 3 İŞÇİLER 85,00 72, ,00 1, GEÇİCİ PERSONEL 15,00 16,00 10,00 11,00 12,00 5 DİĞER PERSONEL 500,00 346, ,00 132, ,00 510,00 520,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,00 789, ,00 424, ,150,00 1,185,00 1,220,00 1 MEMURLAR 760,00 785, ,00 424, ,150,00 1,185,00 1,220,00 3 İŞÇİLER 10,00 4, , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1,070,00 613, ,290,00 306, ,435,00 1,515,00 1,596, ,00 97, ,00 21, ,00 176,00 187,00 3 YOLLUKLAR 34,00 49, ,00 47, ,00 80,00 83,00 4 GÖREV GİDERLERİ 34,00 5,

21 2014 YILI KARARI (. SEVİYE) (. SEVİYE) YILI : 2014 YILI : 2014 KURUM ADI : KURUM ADI : I I I IV I I IV I I I IV I I IV I I 5 HİZMET ALIMLARI 980,00 5 HİZMET ALIMLARI 980,00 HAZİRAN SONU 769,00 427, , ,131,00 1,194,00 1,258,00 769,00 427, , ,131,00 1,194,00 1,258,00 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 6 11,00 8, ,00 1, ,00 17,00 18, ,00 8, ,00 1, ,00 17,00 18,00 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK, ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 7 127,00 30, ,00 10, ,00 37,00 39,00 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK, ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 7 127,00 30, ,00 10, ,00 37,00 39,00 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 10,00 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 10,00 1,00 10,00 11,00 11,00 1,00 10,00 11,00 11, İNŞAAT EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI 120,154,00 56,178, ,138,00 22,725, ,826,00 153,347,00 55,484, İNŞAAT EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI 120,154,00 56,178, ,138,00 22,725, ,826,00 153,347,00 55,484,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 120,154,00 56,178, ,138,00 22,725, ,826,00 153,347,00 55,484,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 120,154,00 56,178, ,138,00 22,725, ,826,00 153,347,00 55,484,00 3 Genel Hizmetler 120,154,00 56,178, ,138,00 22,725, ,826,00 153,347,00 55,484,00 3 Genel Hizmetler 120,154,00 56,178, ,138,00 22,725, ,826,00 153,347,00 55,484, Diğer Genel Hizmetler 120,154,00 56,178, ,138,00 22,725, ,826,00 153,347,00 55,484, Diğer Genel Hizmetler 120,154,00 56,178, ,138,00 22,725, ,826,00 153,347,00 55,484,00 4 Sosyal Güvenlik Kurumları 120,154,00 56,178, ,138,00 22,725, ,826,00 153,347,00 55,484,00 4 Sosyal Güvenlik Kurumları 120,154,00 56,178, ,138,00 22,725, ,826,00 153,347,00 55,484,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 1,217,00 761, ,00 534, ,532,00 2,626,00 2,721,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 1,217,00 761, ,00 534, ,532,00 2,626,00 2,721,00 1 MEMURLAR 1,012,00 679, ,00 324, ,980,00 2,039,00 2,100,00 1 MEMURLAR 1,012,00 679, ,00 324, ,980,00 2,039,00 2,100,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 168, ,00 461,00 491,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 168, ,00 461,00 491,00 3 İŞÇİLER 180,00 82, ,00 41, ,00 105,00 108,00 3 İŞÇİLER 180,00 82, ,00 41, ,00 105,00 108,00 4 GEÇİCİ PERSONEL 25,00 26,00 20,00 21,00 22,00 4 GEÇİCİ PERSONEL 25,00 26,00 20,00 21,00 22,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,00 129, ,00 98, ,00 503,00 555,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,00 129, ,00 98, ,00 503,00 555,00 1 MEMURLAR 115,00 111, ,00 56, ,00 315,00 345,00 1 MEMURLAR 115,00 111, ,00 56, ,00 315,00 345,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 32, ,00 160,00 180,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 32, ,00 160,00 180,00 3 İŞÇİLER 19,00 17, ,00 8, ,00 28,00 30,00 3 İŞÇİLER 19,00 17, ,00 8, ,00 28,00 30,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 8,042,00 2,713, ,498,00 627, ,237,00 4,469,00 4,717,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 8,042,00 2,713, ,498,00 627, ,237,00 4,469,00 4,717, ,00 207, ,00 92, ,00 312,00 330, ,00 207, ,00 92, ,00 312,00 330,

22 2014 YILI KARARI (. SEVİYE) (. SEVİYE) YILI : 2014 KURUM ADI YILI : SOSYAL : 2014 GÜVENLİK KURUMU KURUM ADI : I I IV I I IV I I I I IV I I IV I I 2012 HAZİRAN 2013 SONU YOLLUKLAR 560,00 285, ,00 134, ,00 493,00 520,00 4 GÖREV GİDERLERİ 1,255,00 3,710,00 851, , ,00 164,00 174,00 3 YOLLUKLAR 560,00 285, ,00 134, ,00 493,00 520,00 5 HİZMET ALIMLARI 860,00 332, ,00 117, ,00 686,00 722,00 4 GÖREV GİDERLERİ 3,710,00 851, ,255,00 1, ,00 164,00 174,00 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 10,00 2, ,00 1, ,00 5,00 6,00 5 HİZMET ALIMLARI 860,00 332, ,00 117, ,00 686,00 722, ,00 53, ,00 42, ,00 171,00 182,00 8 2,500,00 979, ,000,00 236, ,500,00 2,638,00 2,783,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 110,761,00 52,574, ,700,00 21,465, ,599,00 145,749,00 47,491,00 4 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM TEMSİL VE ONARIM VE TANITMA GİDERLERİ GİDERLERİ 6 10,00 2, ,00 1, ,00 5,00 6,00 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 7 115,00 53, ,00 42, ,00 171,00 182,00 8 2,500,00 979, ,000,00 236, ,500,00 2,638,00 2,783,00 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI SERMAYE GİDERLERİ GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 30,000,00 13,765, ,400,00 2,700, ,500, ,761,00 52,574, ,700,00 21,465, ,599,00 145,749,00 47,491, ,100,00 12,689, ,300,00 5,471, ,099,00 145,749,00 47,491,00 4 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 30,000,00 13,765, ,400,00 2,700, ,500, ,661,00 26,120, ,000,00 13,293, ,000,00 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 5 51,100,00 12,689, ,300,00 5,471, ,099,00 145,749,00 47,491, STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 58,588,00 85,987, ,793,00 45,868, ,920,00 469,068,00 504,635,00 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 7 29,661,00 26,120, ,000,00 13,293, ,000,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 58,588,00 85,987, ,793,00 45,868, ,920,00 147,068,00 154,635, STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 58,588,00 85,987, ,793,00 45,868, ,920,00 469,068,00 504,635,00 3 Genel Hizmetler 58,588,00 85,987, ,793,00 45,868, ,920,00 147,068,00 154,635,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 58,588,00 85,987, ,793,00 45,868, ,920,00 147,068,00 154,635,00 Genel Planlama ve İstatistik ,588,00 85,987, ,793,00 45,868, ,920,00 147,068,00 154,635,00 3 Hizmetleri Genel Hizmetler 58,588,00 85,987, ,793,00 45,868, ,920,00 147,068,00 154,635, Sosyal Genel Güvenlik Planlama Kurumu ve İstatistik 56,548,00 85,874, ,793,00 45,868, ,920,00 147,068,00 154,635,00 58,588,00 85,987, ,793,00 45,868, ,920,00 147,068,00 154,635,00 Hizmetleri 01 PERSONEL GİDERLERİ 16,103,00 15,352, ,795,00 8,166, ,348,00 18,899,00 19,466,00 4 Sosyal Güvenlik Kurumu 56,548,00 85,874, ,793,00 45,868, ,920,00 147,068,00 154,635,00 1 MEMURLAR 16,078,00 15,347, ,785,00 8,166, ,328,00 18,878,00 19,444,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 16,103,00 15,352, ,795,00 8,166, ,348,00 18,899,00 19,466,00 4 GEÇİCİ PERSONEL 25,00 4, ,00 20,00 21,00 22,00 1 MEMURLAR 16,078,00 15,347, ,785,00 8,166, ,328,00 18,878,00 19,444,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET GEÇİCİ PRİMİ PERSONEL GİDERLERİ 02 2,024,00 1,779, ,890,00 950, ,260,00 2,328,00 2,397, ,00 4, ,00 20,00 21,00 22,00 1 MEMURLAR 2,024,00 1,779, ,890,00 950, ,260,00 2,328,00 2,397,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 02 2,024,00 1,779, ,890,00 950, ,260,00 2,328,00 2,397,00 1 MEMURLAR 2,024,00 1,779, ,890,00 950, ,260,00 2,328,00 2,397,

23 2014 YILI KARARI (. SEVİYE) (. SEVİYE) YILI : 2014 YILI : 2014 KURUM ADI : KURUM ADI : I I I IV I I IV I I IV I I IV I I I 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 113,773,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 113,773,00 HAZİRAN SONU 30,283,00 62,070, ,712, ,926,00 125,466,00 132,367, ,00 147, ,00 229, ,00 782,00 825,00 3 YOLLUKLAR 200,00 102, ,00 64, ,00 242,00 255,00 30,283,00 62,070, ,712, ,926,00 125,466,00 132,367, ,00 147, ,00 229, ,00 782,00 825,00 3 YOLLUKLAR 200,00 102, ,00 64, ,00 242,00 255,00 GÖREV GİDERLERİ GÖREV GİDERLERİ 4 35, , , ,00 5 HİZMET ALIMLARI 29,043,00 61,585, ,307,00 34,359, ,524,00 123,987,00 130,808,00 HİZMET ALIMLARI 5 29,043,00 61,585, ,307,00 34,359, ,524,00 123,987,00 130,808,00 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 510,00 186, ,00 34, ,00 237,00 250,00 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 6 510,00 186, ,00 34, ,00 237,00 250,00 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 7 220,00 47, ,00 24, ,00 218,00 229,00 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 04 FAİZ GİDERLERİ 30,00 04 FAİZ GİDERLERİ 30, ,00 47, ,00 24, ,00 218,00 229,00 1,00 40,00 1,00 40,00 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 1,00 30,00 40,00 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 3 1,00 30,00 40,00 05 CARİ TRANSFERLER 675,00 89, ,00 86, ,00 375,00 405, ,00 89, ,00 86, ,00 375,00 405,00 3 CARİ TRANSFERLER KAR AMACI GÜTMEYEN KAR 3 AMACI KURULUŞLARA GÜTMEYEN YAPILAN KURULUŞLARA YAPILAN 5,00 2,90 5,00 1,45 15,00 16,00 17,00 5,00 2,90 5,00 1,45 15,00 16,00 17,00 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 670,00 86, ,00 85, ,00 359,00 388,00 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 670,00 86, ,00 85, ,00 359,00 388,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 7,462,00 6,583, ,952, ,462,00 6,583, ,952,90 SERMAYE GİDERLERİ 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 3,000,00 6,583, ,952,90 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 3 3,000,00 6,583, ,952,90 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 4,462,00 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 9 4,462,00 7 Dış Proje Kredileri 2,040,00 112, Dış Proje Kredileri 2,040,00 112, SERMAYE GİDERLERİ 2,040,00 112, SERMAYE GİDERLERİ 2,040,00 112, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ MENKUL 2 SERMAYE ÜRETİM 720, ,00 GİDERLERİ 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 1,320,00 112, DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 1,320,00 112, SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL SOSYAL YARDIM GÜVENLİK HİZMETLERİ VE SOSYAL ,000,00 322,000,00 350,000, ,000,00 322,000,00 350,000,00 YARDIM HİZMETLERİ 23 18

24 2014 YILI KARARI (. SEVİYE) (. SEVİYE) YILI : 2014 YILI : 2014 KURUM ADI : KURUM ADI : I I IV I I IV I I I I IV I I IV I 9 9 I Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 296,000,00 322,000,00 350,000,00 296,000,00 322,000,00 350,000, ,000,00 322,000,00 350,000,00 Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 4 Sosyal Güvenlik Kurumları 296,000,00 322,000,00 350,000,00 05 CARİ TRANSFERLER 296,000,00 322,000,00 350,000,00 05 CARİ TRANSFERLER 296,000,00 322,000,00 350,000,00 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA 5 296,000,00 322,000,00 350,000, HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2,954,00 2,247, ,861,00 1,196, ,226,00 3,343,00 3,467,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 2,954,00 2,247, ,861,00 1,196, ,226,00 3,343,00 3,467,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 2,954,00 2,247, ,861,00 1,196, ,226,00 3,343,00 3,467, ,000,00 322,000,00 350,000,00 4 Sosyal Güvenlik Kurumları 296,000,00 322,000,00 350,000,00 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA 5 296,000,00 322,000,00 350,000, HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2,954,00 2,247, ,861,00 1,196, ,226,00 3,343,00 3,467,00 3 Genel Hizmetler 2,954,00 2,247, ,861,00 1,196, ,226,00 3,343,00 3,467,00 3 Genel Hizmetler 2,954,00 2,247, ,861,00 1,196, ,226,00 3,343,00 3,467, Diğer Genel Hizmetler 2,954,00 2,247, ,861,00 1,196, ,226,00 3,343,00 3,467, Diğer Genel Hizmetler 2,954,00 2,247, ,861,00 1,196, ,226,00 3,343,00 3,467,00 4 Sosyal Güvenlik Kurumları 2,954,00 2,247, ,861,00 1,196, ,226,00 3,343,00 3,467,00 4 Sosyal Güvenlik Kurumları 2,954,00 2,247, ,861,00 1,196, ,226,00 3,343,00 3,467,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 1,967,00 1,800, ,847,00 896, ,066,00 2,130,00 2,194,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 1,967,00 1,800, ,847,00 896, ,066,00 2,130,00 2,194,00 1 MEMURLAR 1,923,00 1,759, ,807,00 876, ,995,00 2,055,00 2,116,00 1 MEMURLAR 1,923,00 1,759, ,807,00 876, ,995,00 2,055,00 2,116,00 3 İŞÇİLER 44,00 40, ,00 20, ,00 75,00 78,00 3 İŞÇİLER 44,00 40, ,00 20, ,00 75,00 78,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,00 285, ,00 151, ,00 412,00 428,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,00 285, ,00 151, ,00 412,00 428,00 1 MEMURLAR 268,00 276, ,00 146, ,00 386,00 398,00 1 MEMURLAR 268,00 276, ,00 146, ,00 386,00 398,00 3 İŞÇİLER 10,00 8, ,00 4, ,00 26,00 30,00 3 İŞÇİLER 10,00 8, ,00 4, ,00 26,00 30,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 709,00 161, ,00 148, ,00 801,00 845,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 709,00 161, ,00 148, ,00 801,00 845, ,00 36, ,00 17, ,00 165,00 174, ,00 36, ,00 17, ,00 165,00 174,00 3 YOLLUKLAR 150,00 67, ,00 43, ,00 276,00 290,00 3 YOLLUKLAR 150,00 67, ,00 43, ,00 276,00 290,00 4 GÖREV GİDERLERİ 207,00 14, ,00 9, ,00 68,00 72,00 4 GÖREV GİDERLERİ 207,00 14, ,00 9, ,00 68,00 72,

25 2014 YILI KARARI (. SEVİYE). SEVİYE) YILI YILI : 2014 : 2014 KURUM KURUM ADI : ADI SOSYAL : SOSYAL GÜVENLİK GÜVENLİK KURUMU KURUMU I I I IV I I IV I I IV I IV I I I I HAZİRAN SONU 5 HİZMET 5 HİZMET ALIMLARI ALIMLARI 51,00 51,00 30, , ,00 146,00 64, , ,00 72,00 75,00 75,00 80,00 80,00 6 TEMSİL 6 TEMSİL VE TANITMA VE TANITMA GİDERLERİ GİDERLERİ 30,00 30,00 5, , ,00 32,00 9, , ,00 35,00 37,00 37,00 39,00 39,00 MENKUL MENKUL MAL, GAYRİMADDİ MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, HAK ALIM, 7 BAKIM 7 BAKIM VE ONARIM VE ONARIM GİDERLERİ GİDERLERİ 147,00 147,00 6, , ,00 134,00 3, , ,00 171,00 180,00 180,00 190,00 190,00 BASIN BASIN VE HALKLA VE HALKLA İLİŞKİLER İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ MÜŞAVİRLİĞİ 5,491,00 5,491,00 1,163, ,163, ,00 698,00 274, , ,00 845,00 881,00 881,00 915,00 915, GENEL GENEL KAMU KAMU HİZMETLERİ HİZMETLERİ 5,491,00 5,491,00 1,163, ,163, ,00 698,00 274, , ,00 845,00 881,00 881,00 915,00 915,00 Yasama Yasama ve Yürütme ve Yürütme Organları, Organları, Finansal Finansal 1 1 5,491,00 5,491,00 1,163, ,163, ,00 698,00 274, , ,00 845,00 881,00 881,00 915,00 915,00 ve Mali İşler ve Mali Dışişleri İşler Dışişleri Hizmetleri Hizmetleri Yasama Yasama ve Yürütme ve Yürütme Organları Organları Hizmetleri Hizmetleri 5,491,00 5,491,00 1,163, ,163, ,00 698,00 274, , ,00 845,00 881,00 881,00 915,00 915, Sosyal Sosyal Güvenlik Güvenlik Kurumları Kurumları 5,491,00 5,491,00 1,163, ,163, ,00 698,00 274, , ,00 845,00 881,00 881,00 915,00 915, PERSONEL PERSONEL GİDERLERİ GİDERLERİ 277,00 277,00 239, , ,00 249,00 132, , ,00 343,00 353,00 353,00 363,00 363,00 1 MEMURLAR 1 MEMURLAR 270,00 270,00 237, , ,00 247,00 131, , ,00 339,00 349,00 349,00 359,00 359,00 4 GEÇİCİ 4 GEÇİCİ PERSONEL PERSONEL 7,00 7,00 1, , ,00 2,00 1, , ,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 SOSYAL SOSYAL GÜVENLİK GÜVENLİK KURUMLARINA ,00 40,00 39, , ,00 41,00 22, , ,00 57,00 59,00 59,00 60,00 60,00 DEVLET DEVLET PRİMİ PRİMİ GİDERLERİ GİDERLERİ 1 MEMURLAR 1 MEMURLAR 40,00 40,00 39, , ,00 41,00 22, , ,00 57,00 59,00 59,00 60,00 60, MAL VE MAL HİZMET VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ALIM GİDERLERİ 5,174,00 5,174,00 884, , ,00 408,00 119, , ,00 445,00 469,00 469,00 492,00 492,00 TÜKETİME TÜKETİME YÖNELİK YÖNELİK MAL VE MAL VE ,00 234,00 59, , ,00 87,00 75, , ,00 114,00 120,00 120,00 125,00 125,00 MALZEME ALIMLARI 3 YOLLUKLAR 3 YOLLUKLAR 31,00 31,00 23, , ,00 36,00 6, , ,00 37,00 39,00 39,00 42,00 42,00 4 GÖREV 4 GÖREV GİDERLERİ GİDERLERİ 1,00 1,00 1,00 1,00 5 HİZMET 5 HİZMET ALIMLARI ALIMLARI 4,637,00 4,637,00 661, , ,00 119,00 28, , ,00 143,00 151,00 151,00 159,00 159,00 6 TEMSİL 6 TEMSİL VE TANITMA VE TANITMA GİDERLERİ GİDERLERİ 211,00 211,00 110, , ,00 112,00 4, , ,00 118,00 124,00 124,00 131,00 131,00 MENKUL MENKUL MAL, GAYRİMADDİ MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, HAK ALIM, ,00 60,00 28, , ,00 53,00 3, , ,00 33,00 35,00 35,00 35,00 35,00 BAKIM BAKIM VE ONARIM VE ONARIM GİDERLERİ GİDERLERİ

26 2014 YILI KARARI (. SEVİYE) (. SEVİYE) YILI : 2014 YILI : 2014 KURUM ADI : KURUM ADI : I I IV I I IV I I I I IV I I IV I İL MÜDÜRLÜKLERİ 29,851,638,00 27,385,776, ,526,998,00 14,579,929, ,667,377,00 39,384,352,00 42,285,942, İL MÜDÜRLÜKLERİ 29,851,638,00 27,385,776, ,526,998,00 14,579,929, ,667,377,00 39,384,352,00 42,285,942,00 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 27,248,320,00 25,038,737, ,065,942,00 13,297,159, ,696,000,00 34,775,000,00 37,096,000, ,000,00 45,452, ,000,00 29,084, ,000,00 85,000,00 90,000, Terapik Alet ve Araç Hizmetleri 80,000, Terapik Alet ve Araç Hizmetleri 80,000,00 Sosyal Güvenlik Kurumları Sosyal Güvenlik Kurumları MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 75,000,00 45,452, ,084, ,000,00 85,000,00 90,000, ,000,00 45,452, ,000,00 29,084, ,000,00 85,000,00 90,000, ,000,00 45,452, ,000,00 29,084, ,000,00 85,000,00 90,000, ,000,00 45,452, ,000,00 29,084, ,000,00 85,000,00 90,000,00 Sınıflandırmaya Girmeyen Sağlık Hizmetleri 27,173,320,00 24,993,284, ,985,942,00 13,268,075, ,616,000,00 34,690,000,00 37,006,000,00 27,173,320,00 24,993,284, ,985,942,00 13,268,075, ,616,000,00 34,690,000,00 37,006,000, ,173,320,00 24,993,284, ,985,942,00 13,268,075, ,616,000,00 34,690,000,00 37,006,000,00 4 Sosyal Güvenlik Kurumu 27,173,320,00 24,993,284, ,985,942,00 13,268,075, ,616,000,00 34,690,000,00 37,006,000,00 05 CARİ TRANSFERLER 27,173,320,00 24,993,284, ,985,942,00 13,268,075, ,616,000,00 34,690,000,00 37,006,000,00 05 CARİ TRANSFERLER 27,173,320,00 24,993,284, ,985,942,00 13,268,075, ,616,000,00 34,690,000,00 37,006,000, ,173,320,00 24,993,284, ,985,942,00 13,268,075, ,616,000,00 34,690,000,00 37,006,000, ,603,318,00 2,347,039, ,461,056,00 1,282,770, ,971,377,00 4,609,352,00 5,189,942,00 9 I Tıbbi Ürünler, Cihaz ve Ekipmanlara İlişkin İşler ve Hizmetler Sınıflandırmaya Girmeyen Sağlık Hizmetleri DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri HAZİRAN SONU 07 27,248,320,00 25,038,737, ,065,942,00 13,297,159, ,696,000,00 34,775,000,00 37,096,000, ,000,00 45,452, ,000,00 29,084, ,000,00 85,000,00 90,000, ,000,00 45,452, ,084, ,000,00 85,000,00 90,000, ,000,00 45,452, ,000,00 29,084, ,000,00 85,000,00 90,000, ,000,00 45,452, ,000,00 29,084, ,000,00 85,000,00 90,000, ,000,00 45,452, ,000,00 29,084, ,000,00 85,000,00 90,000,00 Sınıflandırmaya Girmeyen Sağlık Hizmetleri ,173,320,00 24,993,284, ,985,942,00 13,268,075, ,616,000,00 34,690,000,00 37,006,000,00 4 Sosyal Güvenlik Kurumu 27,173,320,00 24,993,284, ,985,942,00 13,268,075, ,616,000,00 34,690,000,00 37,006,000, ,173,320,00 24,993,284, ,985,942,00 13,268,075, ,616,000,00 34,690,000,00 37,006,000, ,603,318,00 2,347,039, ,461,056,00 1,282,770, ,971,377,00 4,609,352,00 5,189,942,00 9 SAĞLIK HİZMETLERİ Tıbbi Ürünler, Cihaz ve Ekipmanlara İlişkin İşler ve Hizmetler Sınıflandırmaya Girmeyen Sağlık Hizmetleri DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 2,603,318,00 2,347,039, ,461,056,00 1,282,770, ,971,377,00 4,609,352,00 5,189,942,00 2,603,318,00 2,347,039, ,461,056,00 1,282,770, ,971,377,00 4,609,352,00 5,189,942, ,603,318,00 2,347,039, ,461,056,00 1,282,770, ,971,377,00 4,609,352,00 5,189,942,00 Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri ,603,318,00 2,347,039, ,461,056,00 1,282,770, ,971,377,00 4,609,352,00 5,189,942,00 4 Sosyal Güvenlik Kurumları 2,603,318,00 2,347,039, ,461,056,00 1,282,770, ,971,377,00 4,609,352,00 5,189,942,00 4 Sosyal Güvenlik Kurumları 2,603,318,00 2,347,039, ,461,056,00 1,282,770, ,971,377,00 4,609,352,00 5,189,942,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 833,200,00 764,717, ,618,00 382,613, ,013,00 1,015,860,00 1,068,166,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 833,200,00 764,717, ,618,00 382,613, ,013,00 1,015,860,00 1,068,166,00 1 MEMURLAR 790,000,00 755,084, ,290,00 377,183, ,798,00 982,586,00 1,031,715,00 1 MEMURLAR 790,000,00 755,084, ,290,00 377,183, ,798,00 982,586,00 1,031,715,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 29,000,00 252, ,00 41, ,000,00 13,700,00 15,500,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 29,000,00 252, ,00 41, ,000,00 13,700,00 15,500,00 3 İŞÇİLER 8,000,00 5,705, ,967,00 2,302, ,215,00 7,574,00 7,951,00 3 İŞÇİLER 8,000,00 5,705, ,967,00 2,302, ,215,00 7,574,00 7,951,

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI/ DAİ. BAŞ/ŞB. MD. AÇIKLAMALAR 2010 OCAK ŞUBAT MART (EK: 2-a) (İCMAL) I. ÜÇ AY II. ÜÇ AY III. ÜÇ AY IV. ÜÇ AY NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK % % % % GELİRLER ÖZ GELİR HAZİNE YARDIMI CARİ HAZİNE

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ 2018-2019 GELİR-GİDER TAHMİNLERİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü İÇİNDEKİLER 2017 Yılı Bütçe Kararnamesi... 5 Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ 2019-2020 GELİR-GİDER TAHMİNLERİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü İÇİNDEKİLER 2018 Yılı Bütçe Kararnamesi... 5 Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde

Detaylı

2016 MALİ YILI KESİN HESABI

2016 MALİ YILI KESİN HESABI 2016 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

2018 MALİ YILI KESİN HESABI

2018 MALİ YILI KESİN HESABI 2018 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER Meclis Kararı (2018 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)... Bütçe Gelir

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2016 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı I.OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe

Detaylı

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ TARİH BRÜT KESİNTİ TUTARI NET Ocak 5.886.620,18 2.354.648,08 3.531.972,10 Şubat 7.050.356,44 2.820.142,58 4.230.213,86 Mart 6.714.823,11 2.685.929,25 4.028.893,86 Nisan 6.261.501,02

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA FORM:9 AĞUSTOS SONU BÜTÇE TEKLİFİ BÜTÇE TAHMİNİ HARCAMA. Sayfa No : 1 / 6 FONKSİYONEL KURUMSAL AĞUSTOS

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA FORM:9 AĞUSTOS SONU BÜTÇE TEKLİFİ BÜTÇE TAHMİNİ HARCAMA. Sayfa No : 1 / 6 FONKSİYONEL KURUMSAL AĞUSTOS 38 30 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 47.848.000 51.451.173 49.861.000 34.431.978 52.245.000 57.213.000 60.618.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 47.848.000 51.451.173 49.861.000 34.431.978

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA CETVELİ 38 08 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 121.057.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 121.057.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 26.335.300 3 Genel Hizmetler 23.753.300 1 00 Genel personel hizmetleri 2.542.300

Detaylı

KURUM Fonksiyon Finans Ekono

KURUM Fonksiyon Finans Ekono KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2016 YILI 46 BELEDİYE 1.900.000.000,00 41 KOCAELİ 1.900.000.000,00 01 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.900.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 5.514.000,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.514.000,00 1

Detaylı

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayfa 6 1-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Belediyemizin 2015 yılı gider bütçesi

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA CETVELİ 38 57 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 59.927.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 59.927.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.455.000 3 Genel Hizmetler 3.455.000 1 00 Genel personel hizmetleri 1.286.700

Detaylı

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri . Ek 46 BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84 6.658.737,84 4.436.262,16 45 MANİSA İLİ 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 0 BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016-2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2016 2017 Değişim Oranı 6 Aylık (Ocak- 6 Aylık (Ocak- Haziran)

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ.

BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ. 0 BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2017-2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2017 2018 Değişim Oranı 6 Aylık (Ocak- 6 Aylık (Ocak- Haziran)

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA II. DÜZEY) FORM:9 AÇIKLAMA AĞUSTOS SONU KBÖ BÜTÇE TEKLİFİ BÜTÇE TAHMİNİ HARCAMA. Sayfa No : 1 / 5 KURUMSAL

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA II. DÜZEY) FORM:9 AÇIKLAMA AĞUSTOS SONU KBÖ BÜTÇE TEKLİFİ BÜTÇE TAHMİNİ HARCAMA. Sayfa No : 1 / 5 KURUMSAL 38 30 (EKONOMİK II. DÜZEY) İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 52.245.000 57.208.993 61.072.000 39.160.122 71.160.000 76.676.000 83.432.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 52.245.000 57.208.993

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2018 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN

Detaylı

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Net Bütçe Bütçe Gideri. Sonraki Yıla Devreden.

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Net Bütçe Bütçe Gideri. Sonraki Yıla Devreden. . Ek Bütçe 46 BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER 9.121.000,00 850.000,00 1.267.736,57 1.267.736,57 9.971.000,00 6.850.292,20 6.850.292,20 45 MANİSA İLİ 9.121.000,00 850.000,00 1.267.736,57 1.267.736,57 9.971.000,00

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI KONUSUNDA KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME DUYURUSU

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI KONUSUNDA KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME DUYURUSU T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı: B.30.2.HAC.0.70.82.00/1534 Tarih : 10/08/2006 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI KONUSUNDA KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME DUYURUSU Bilindiği üzere,

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... Bütçe Kararnamesi... Fonksiyonel

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 2016 İÇİNDEKİLER SUNUŞ İ I. OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.1

Detaylı

2015 MALİ YILI KESİN HESABI

2015 MALİ YILI KESİN HESABI 2015 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-17 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde,

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA 38 57 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 63.468.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 63.468.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.573.200 3 Genel Hizmetler 5.573.200 1 00 Genel personel hizmetleri 2.416.200 2 Özel

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... Bütçe Kararnamesi... Fonksiyonel

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

2014 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Ek Eklenen Düşülen Üstü 46 BELEDİYE 1.050.000.000,00 0,00 233.844.518,56 233.844.518,56 1.050.000.000,00 763.118.737,72 0 286.881.262,28 73 46 1 ADANA 1.050.000.000,00 0,00 233.844.518,56 233.844.518,56

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2017 Kurum , ,36

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2017 Kurum , ,36 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

2017 YILI KURUMSAL MALİ BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER DULKADİROĞLU BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01. Personel Giderleri... 5

Detaylı

OSMANGAZİ BELEDİYESİ Mali Yılı Bütçesi Gelir Gider Tahminleri

OSMANGAZİ BELEDİYESİ Mali Yılı Bütçesi Gelir Gider Tahminleri OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2016 Mali Yılı Bütçesi 2016-2018 Gelir Gider Tahminleri www.osmangazi.bel.tr OSMANGAZİ BELEDİYESİ OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2016 Mali Yılı Bütçesi 2016-2018 Gelir Gider Tahminleri 2016

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16.03.2016 tarihli ve 29655 Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bütçe Kesin 2016 Hesabı Mali Hizmetler Müdürlüğü İçindekiler İlgili Mevzuat...4 Bütçe Kesin Hesap Özeti...5 Bütçe Gideri Kesin Hesap Cetveli (Ekonomik Kodun 1. Düzeyi)...6

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 İÇİNDEKİLER DULKADİROĞLU BELEDİYESİ 2016 YILI K URUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2017 Kurum , ,98

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2017 Kurum , ,98 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., GİDERLERİ.., Teşebbüs

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 46 BELEDİYELER 153.000.000,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 153.000.000,00 03 MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 153.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 3.372.000,00 06 İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 3.120.500,00 3 Su Temini İşleri

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KESİN HESABI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KESİN HESABI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 22 YILI KESİN HESABI İÇİNDEKİLER CETVEL ADLARI Sayfalar 1) Bakanlar ve Üst yöneticiler cetveli (Form:1) 1-3 2) Geçici Mizan (Form: 2) 5-9 3) Kesin Mizan (Form: 2/1)

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA

ÖDENEK CETVELİ AÇIKLAMA 38 57 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 82.175.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 82.175.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.387.000 3 Genel Hizmetler 5.387.000 1 00 Genel personel hizmetleri 1.674.000 2 Özel

Detaylı

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

, , ,20

, , ,20 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2018 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 1. GİRİŞ... 3 2. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı TEMMUZ 2017 SUNUŞ Mahalli İdareler, kamu hizmetlerinin vatandaşlara en kaliteli şekilde

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ S.NO İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1 Gider Bütçesi Gerekçesi 1-4 2 Gelir Bütçesi Gerekçesi 5-6 3 Bütçe Kararnamesi 7-9 4 Ödenek Cetveli (A) 10-28 5 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B)

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2017 Kurum , ,90

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2017 Kurum , ,90 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...3 A. Bütçe Giderler Personel Giderler..4

İÇİNDEKİLER. I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...3 A. Bütçe Giderler Personel Giderler..4 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....3 A. Bütçe Giderler.......4 01- Personel Giderler..4 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri....4 03- Mal ve Hizmet Alım

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 213 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı I.OCAK-HAZİRAN 213 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 213 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı TEMMUZ 2016 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimiz ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 15 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 15 İÇİNDEKİLER SUNUŞ İ I. OCAK HAZİRAN 15 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.1 A. Bütçe

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Ağustos 2017 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Ağustos 2017 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Ağustos 217 KAYSERİ SUNUŞ 518 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Sayfa No:119 ile 46 BELEDİYELER 123.518.622,89 381.540.314,00 0,00 30.503.931,33 30.503.931,33 505.058.936,89 177.218.827,30 177.218.827,30 0,00 167.280.020,57 160.560.089,02 33 MERSİN BELEDİYELERİ 123.518.622,89

Detaylı

2018 YILI MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2018 YILI MALİ BEKLENTİLER RAPORU 2018 YILI MALİ BEKLENTİLER RAPORU 1 İÇİNDEKİLER DULKADİROĞLU BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ...

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ (ÖRNEK:29) Kurumsal Fonksiyonel Fin.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ (ÖRNEK:29) Kurumsal Fonksiyonel Fin. 2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 01-01-2015/31-12-2015 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ (ÖRNEK:29) Kurumsal Fonksiyonel Fin. Ekonomik Geçen Bütçe İle Ek Net Bütçe Bütçe Ödenen Ödenek İptal

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , , ,

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , , , TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 5 Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.5.,5 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ (Form:3A-3B)... 15-9 FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde,

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , , ,

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum , , , , , , TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 5 Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.5., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI..55, PERSONEL GİDERLERİ

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu Doğudan Yükselen Işık Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 2015 AĞRI İÇİNDEKİLER SUNUŞ.2 I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... 11-17 Bütçe Kararnamesi... 18-21

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2017 11 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KESİN HESABI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KESİN HESABI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 3 YILI KESİN HESABI İÇİNDEKİLER CETVEL ADLARI Sayfalar 1) Bakanlar ve Üst yöneticiler cetveli (Form:1) 1- ) Geçici Mizan (Form: ) 3-7 3) Kesin Mizan (Form: /1) 9-13

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi 2011 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 842.720.000-TL

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2008 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) KBÖ KBÖ 39 06 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 26.326.000 31.820.960 46.381.000 23.834.698 65.073.000 60.808.000 64.538.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 26.326.000 31.820.960 46.381.000

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2017 Kurum , ,89

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2017 Kurum , ,89 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., GİDERLERİ.., Teşebbüs

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, kalkınma planları ve programlarda yer alan

Detaylı

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , , , , , ,

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , , , , , , MİZAN (Ana Bazında) // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Ait Olduğu Ay : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı BANKA HESABI..,..,.., VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME

Detaylı

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , ,65 0, , , , ,

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , ,65 0, , , , , MİZAN (Ana Bazında) Ait Olduğu Ay : Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı BANKA HESABI..,..,.., VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) PROJE ÖZEL HESABI..,..,..,.,.., DÖVİZ HESABI..,..,.,

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Kurum Kodu : 38.82 Adı : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Ay: 6 Yılı 2015 Ekonomik BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Cari Yıl (N) Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ Cari Yıl (N)

Detaylı

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , , , , , , ,55 37.

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , , , , , , ,55 37. MİZAN (Ana Bazında) Ait Olduğu Ay : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı BANKA HESABI..,..,.., VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) PROJE ÖZEL HESABI..,.,..,.,.,.,

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 2014 T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , , , , , , ,

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , , , , , , , MİZAN (Ana Bazında) Ait Olduğu Ay : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı BANKA HESABI..,..,.., VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) PROJE ÖZEL HESABI..,.,..,.,.,.,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

2010 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

2010 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Kurumsal 2010 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 01-01-2010/31-12-2010 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Tarih/Saat: 18-01-2016 13:05 Fonksiyonel Fin. Ekonomik Geçen Bütçe İle Ek Net Bütçe Bütçe

Detaylı

2600 BILIM, SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIĞI

2600 BILIM, SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIĞI 26 BILIM, SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIĞI Ö D E N E Ğ İ () DEVREDEN BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 20 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 0 0 iç denetim hizmetleri 0 0 MEMURLAR 5 DIĞER PERSONEL MEMURLAR MEMURLAR MEMURLAR

Detaylı

Açıklama Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek Ödenek I II III IV V I II III IV I I II III IV

Açıklama Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek Ödenek I II III IV V I II III IV I I II III IV Kurumsal 2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 01-01-2014/31-12-2014 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Tarih/Saat: 18-01-2016 13:14 Fonksiyonel Fin. Ekonomik Geçen Bütçe İle Ek Net Bütçe Bütçe

Detaylı

TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2017 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler SUNUŞ... 2 1. 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2018 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe... 5 01. Personel... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi...

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı