HTML Ders Notlar. Bu temel kodlar gördükten sonra isterseniz bir HTML sayfasnn genel yapsna göz atalm. <title> </head></h1> <div style="margin-bottom: 10px; text-align: center;"> <script> var width = window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth || document.body.clientWidth; document.write('<sc'+'ript async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></sc'+'ript> \ <ins class="adsbygoogle" \ style="display:block" \ data-ad-client="ca-pub-8693394182295906" \ data-ad-slot="1033101076" \ data-ad-format="auto"></ins> \ <sc'+'ript> \ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); \ </'+'scr'+'ipt>'); </script> </div> </div> <div class="col-md-9 col-sm-12"> <div class="row"> <!-- BEGIN LEFT SIDEBAR --> <div class="col-md-12 col-sm-12 blog-item"> <table style="table-layout: fixed;" width="100%"> <tr> <td style="width: 160px; vertical-align: top; padding-right: 20px; padding-top: 6px;" id="left_banner_td"> <div style="width: 160px; height: 600px;"> <script> if (width < 612) { document.getElementById('left_banner_td').style.display= "none"; } else { document.write('<scr'+'ipt async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></scri'+'pt>\ <ins class="adsbygoogle"\ style="display:inline-block;width:160px;height:600px"\ data-ad-client="ca-pub-8693394182295906"\ data-ad-slot="7079634671"></ins>\ <sc'+'ript>\ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\ </'+'scr'+'ipt>'); } </script> </div> </td> <td style="padding-left: 10px;"> <div class="blog-item-img"> <iframe id="player_frame" k_dim="70" pages="11" frameborder="0" style="border-bottom: 2px solid #eee; border-top: 0px;" scrolling="no" src="/docview/20/1039760/" width="100%" height="700" allowfullscreen></iframe> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <script> if (width >= 1250) { document.write('<sc'+'ript async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></sc'+'ript> \ <ins class="adsbygoogle" \ style="display:inline-block;width:728px;height:15px" \ data-ad-client="ca-pub-8693394182295906"\ data-ad-slot="8713999874"></ins>\ <scr'+'ipt>\ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\ </'+'scr'+'ipt>') } if (width >= 670 && width < 1250 ) { document.write('<sc'+'ript async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></sc'+'ript> \ <ins class="adsbygoogle" \ style="display:inline-block;width:468px;height:15px" \ data-ad-client="ca-pub-8693394182295906" \ data-ad-slot="9346755077"></ins> \ <scr'+'ipt>\ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); \ </'+'scr'+'ipt>') } if (width < 611) { document.write('<sc'+'ript async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></sc'+'ript> \ <ins class="adsbygoogle" \ style="display:block;"\ data-ad-client="ca-pub-8693394182295906"\ data-ad-slot="8828201475"\ data-ad-format="auto"></ins>\ <scr'+'ipt>\ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\ </'+'scr'+'ipt>') } </script> </div> </td> </tr> </table> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 col-lg-12"> <div class="tabbable-custom"> <ul class="nav nav-tabs"> <!-- <li class="">--> <!-- <a href="#tab_1_1_1" data-toggle="tab">--> <!-- <i class="fa fa-share-alt"></i>--> <!-- SHARE </a>--> <!-- </li>--> <li class="active"> <a href="#tab_1_1_2" data-toggle="tab"> <i class="fa fa-code"></i> HTML </a> </li> <li> <a href="#download_tab_content" data-toggle="tab" id="download_tab"> <i class="fa fa-download"></i> DOWNLOAD </a> </li> </ul> <div class="tab-content"> <!-- <div class="tab-pane active" id="tab_1_1_1">--> <!-- <p>--> <!-- <div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style">--> <!-- <a class="addthis_button_facebook"></a>--> <!-- <a class="addthis_button_vk"></a>--> <!-- <a class="addthis_button_twitter"></a>--> <!-- <a class="addthis_button_amazon"></a>--> <!-- <a class="addthis_button_google_plusone_share"></a>--> <!-- <a class="addthis_button_linkedin"></a>--> <!-- <a class="addthis_button_pinterest_share"></a>--> <!-- <a class="addthis_button_tumblr"></a>--> <!-- <a class="addthis_button_myspace"></a>--> <!-- <a class="addthis_button_reddit"></a>--> <!-- <a class="addthis_button_wordpress"></a>--> <!-- <a class="addthis_button_blogger"></a>--> <!-- <a class="addthis_button_adifiny"></a>--> <!-- <a class="addthis_button_vk"></a>--> <!-- <a class="addthis_button_ziczac"></a>--> <!-- <a class="addthis_button_favorites"></a>--> <!-- <a class="addthis_button_gmail"></a>--> <!-- <a class="addthis_button_buzzzy"></a>--> <!-- <a class="addthis_button_technerd"></a>--> <!-- <a class="addthis_button_compact"></a><a class="addthis_counter addthis_bubble_style"></a>--> <!-- </div>--> <!-- </p>--> <!-- <p></p>--> <!-- </div>--> <div class="tab-pane active" id="tab_1_1_2" style="padding-top: 20px; padding-bottom: 20px;"> <div id="size_slider" class="slider bg-blue ui-slider ui-slider-horizontal ui-widget ui-widget-content ui-corner-all" aria-disabled="false"> <a class="ui-slider-handle ui-state-default ui-corner-all bg-red" href="#" style="left: 32%;"></a> </div> <div class="row margin-top-10 margin-bottom-10" style="line-height: 27px; font-size: 20px; font-weight: 100;"> <div class="col-md-5 col-sm-12"> Ebat: <span class="slider-value" id="slider-vertical-amount"></span>px </div> <div class="col-md-5 col-sm-6" style="text-align: right; line-height: 27px; font-size: 20px; font-weight: 100;"> Şu sayfadan göstermeyi başlat: </div> <div class="col-md-2 col-sm-6"> <select class="form-control" id="embed_page_start"> </select> </div> </div> <p> <textarea id="embed_code" class="form-control" rows="3"></textarea> </p> </div> <div class="tab-pane" id="download_tab_content" style="min-height: 100px;"> <strong>Download "HTML Ders Notlar. Bu temel kodlar gördükten sonra isterseniz bir HTML sayfasnn genel yapsna göz atalm. <html> <head> <title> <title> </head>"</strong> <form action="/doc/get-download-link/" id="form_download"> <div id="download_loading" style="text-align: center; margin-bottom: 20px; margin-top: 20px;"><img src="/static/images/loading.gif" border="0" width="64" height="64"></div> <div class="note note-danger" id="download_error_message" style="display: none;"> <p> Hata: <span></span> </p> </div> <input type="hidden" name="doc_id" value="1039760"> <a id="download_link" download="HTML Ders Notlar. Bu temel kodlar gördükten sonra isterseniz bir HTML sayfasnn genel yapsna göz atalm. <html> <head> <title> <title> </head>.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> <i class="fa fa-download"></i> Download Document</a> </form> </div> </div> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 blog-item"> <ul class="blog-info"> <li><i class="fa fa-user"></i> <a href="/user/1380766/"> Ceren Pamuk</a></li> <li><i class="fa fa-calendar"></i> 1 yıl önce </li> <li><i class="fa fa-eye"></i> İzleme sayısı: <span id="views_count" doc_id="1039760"></span> </li> </ul> </div> <!-- <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 blog-item">--> <!-- <h2>--> <!-- <i class="fa fa-comments-o"></i>--> <!-- --><!--</h2>--> <!-- <div class="comments" style="overflow: hidden;">--> <!-- <div class="fb-comments" data-href="--><!--" data-numposts="5" data-width="100%"></div>--> <!-- </div>--> <!-- </div>--> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-sm-12 col-xs-12" id="transcript_block"> <h2 style="margin-top: 30px;"><i class="fa fa-file-text-o"></i>Transkript</h2> <div id="ban_200x200"> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- docplayer.in_text.200x200 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:200px;height:200px" data-ad-client="ca-pub-8693394182295906" data-ad-slot="8695968678"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> <p><span class="badge bg-blue-hoki">1</span> S HTML Ders Notlar izlere bu notlarla web sayfas yapm hakknda ksa bir fikir vermeye çel!aca#m. Öncelikli olarak bir web sayfasnn yani uzantsn HTML (Hyper Text Markup Language)olan bir sayfann çal!ma mant#na göz atalm.html dilinde yazlm! kodlar servis sa#laycsnn sunucusuna(server) yüklersiniz (Upload). Bu sunucuda yaynlanan web sayfamz sitemize gelen ziyaretçilerin browserlar tarafndan kodlar yorumlanr ve böylece ziyaretçi bizim sayfamz görmü! olur. HTML diliyle baz i!lemleri yapabilece#imiz gibi bazlarn ise yapamayz.mesela metin biçimlendirme, liste, ba#lantlar, resim kullanma, tablolar, çerçeveler ve forumlar yapabilirken etkile!imli ve olaylara duyarl sayfalar, formlar i!leyip de#erlendiren sayfalar yapamayz. Bir web sayfas yapmak için tek gereken onu nasl tasarlayaca#mz bilmektir.e#er bu i!i kod kullanmadan yapacaksanz Frontpage, Dreamweaver vs programlar kullanabilirsiniz.ama ben bu i!i kodlarla yapaca#m diyorsanz size tek gereken herhangi bir metin editörü(metin editörü olarak Windows ta NOTEPAD i kullanbilirsiniz).7imdi gelelim temel kodlar tanmaya: <title> </title> Bu kod browsera HTML belgesinin ba!lad# ve biti#i yeri bildirir.bütün di#er kodlar bu iki kod arasna yazlr HTML belgesinin ilk bölümüdür.bu bölüme yazlanlar metin olarak ekranda gözükmez. Head bölümü içine yazlan Title kodu sayfann ba!l#nn yazld# bölümdür. HTML belgesinin bütün içeri#i bu kodlar arasna yazlr. Bu temel kodlar gördükten sonra isterseniz bir HTML sayfasnn genel yapsna göz atalm. <title> <title> Bu temel yapy kavradktan sonra basit bir sayfa yapabiliriz. <title>deneme Sayfas</title> Bu bir deneme sayfasdr Yukarda gördü#ünü kodlar metin editörüne yazp deneme.html adyla kaydedersek ve bu deneme.html dosyasn çal!trrsak ekrana a!a#daki gibi Bu bir deneme sayfasdr yazl bir sayfa gelecektir</p><p><span class="badge bg-blue-hoki">2</span> METN BÇMLENDRME ETKETLER: HTML sayfasnn temel unsurlarn ö#rendikten sonra,artk i!in inceliklerine inebiliriz.?lk olarak yazd#mz metinleri!ekillendirmeye bakalm.a!a#daki tabloda yer alan etiketleri bilmemiz bu konuda bize çok kolaylk sa#layacaktr. <h1> </h1> Balk <h2> </h2> <h3> </h3> <h4> </h4> <h5> </h5> <h6> </h6> <b> </b> <i> </i> <u> </u> <p> </p> <br> Balk Balk Balk Ba!lk Balk Yazlar koyu yapar Yazlarnz italik karakter yapar Yazlarnza alt çizgi koyar Paragraf etiketi yapar. Paragrafnzn altna ve üstüne bo!luk koyar. Satrba! yapar. 7imdi yukarda ö#rendiklerimizi bir örnek ile uygulayalm. <title>metin Biçimlendirme</title> HTML size metin biçimlendirme konusunda geni! olanaklar sa#lar.metinleri ister <h1>kocaman</h1> ister <h6>küçücük</h6> isterseniz <b>koyu</b>, <i>italik </i> veya <u>altyazl</u> yazabilirsiniz.yada satrba! yapabilir <br> veya <p> paragraf olu!turabilirsiniz </p> <\body> <\html> FONT TAGI: Metin biçimlendirmek için yukarda gördü#ümüz etiketler d!nda biraz sonra görece#imiz <font> </font> etiketi de kullanlr. Font etiketi sahip oldu#u parametreler sayesinde metinlerin renk,yaz tipi,boyut gibi özelliklerini de#i!tirmenize yardmc olur.?sterseniz bu etikette geçmeden önce renklerden ksaca bahsetmek yerinde olur. HTML de renkler hexdecimal formunda ifade edilir Bir renk 16'lk say düzeninde 6 rakamdan olu!ur ve Bu düzende 9'dan sonraki say1ar göstermek için 'A'dan 'F'ye kadar olan harfler kullanlr. Bununla birlikte HTML baz renklerin?ngilizce isimlerini anlar; a!a#daki örnekte bu renkleri görmektesiniz</p><p><span class="badge bg-blue-hoki">3</span> Green=Ye!il Black=Siyah Blue=Mavi Red=Krmz Yellow=Sar Orange=Turuncu Burada görülen renkler hexdecimal cinsinden de ifade edilebilir: Örne#in #FFFFFF beyaz,# siyah. Renkleri ksaca tandktan sonra artk asl konumuza geçebiliriz.html belgesinin body bölümüne yazd#mz metni <font></font> etiketleri arasna alarak bu metne etiketin a!a#da da listelenen parametreleri do#rultusunda baz özellikler kazandrabiliriz Color hexdecimal veya rengin?ngilizce ismi de#erini alr Face Yaz türünün ismi de#erini alr Size 1 ile 7 arasnda istenilen de#eri alr 7imdi bu parametreleri bir örnekte kullanalm: <title>font kullanm</title> Font etiketinin color parametresini kullanarak <font color="#ff0000">renkli</font> <font color="blue">yaz1lar</font> <font color="#00ff00">yazabilir</font>;<p> de#i!ik yaz karakterleri kullanabilirsiniz: <font face="verdana">mesela öyle!</font><p> Hatta yazlarnz <font size="+6"> büyütüp</font> <font size="-1"> Küçültebilirsiniz</font> A!a#daki ekran görüntüsünde de yukardaki örne#in nasl çal!t#n görebilirsiniz. ARKA PLAN ve BODY ETKET: Web sayfasnn içeri#e yaz yazmay ö#rendikten sonra isterseniz web sayfalarmzn arka planlarn renklendirmeye geçelim. HTML belgesinin ekranda görüntülenen bölümü olan body bölümünün ba!lad#n browser'a etiketiyle bildirdi#imizi biliyoruz. Bir etiketin herhangi bir parametresine atad#mz de#er, o etiketin olu!turdu#u alan içerisinde geçerlidir.yani gibi etiketinin parametrelerine verilen de#erler, bütün sayfa için geçerlidir.a!a#da bu parametreleri ve kullanl!larn görüyorsunuz. bgcolor Sayfanzn arka plannn rengini belirler Arka plana.gif,.jpg gibi HTML'in yorumlayabildi#i bir resim background dosyas koymanz sa#lar text Sayfanzdaki metinlerin rengini belirler <body bgcolor= blue > Sayfamzn arka plann mavi yapar. <body background= c:\belgelerim\resim.jpg > Sayfamzn arka planna resim.jpg isimli dosyann içeri#i ta!r. RESMLER ve IMG ETKET: Bir web sayfasnda do#ru ve yerinde kullanldklarnda sayfaya estetik açsndan çok!eyler katarlar. fakat büyük boyutlar nedeniyle yava! yüklenirler.bu da ziyaretçinin sklmasna,hatta sayfay terk etmesine neden olabilir.bu - 3 -</p><p><span class="badge bg-blue-hoki">4</span> nedenle, en azndan Internet ba#lantlar daha hzl oluncaya kadar, resimleri 'az ve öz' kullanmanz do#ru olacaktr.resimler <img> etiketi aracl#yla kullanlrlar.a!a#da bu etiketin parametrelerini görüyorsunuz. src Resmin bulundu#u dizini bu parametre ile bildiririz width Resmin geni!li#ini piksel cinsinden bildirir height Ayn!ekilde resmin yüksekli#ini bildirir border Resmin etrafndaki çizginin kalnl#n belirtir. align Yatay konum belirler;left,right,center de#erlerini alr. alt Mouse resmin üzerindeyken yazaca#nz meni gösterir <img src="deneme.gif" border="6" align="left alt= left > BA#LANTILAR: Web sayfalarmzn içeriksel ksmn bitirdi#imize göre!imdi web sayfalarnda en çok kullanlan unsurlardan biri ba#lantlara (Hyperlink)geçebiliriz.Ba#lantlar ziyaretçinin bir tklama ile, sitenizin içinde veya d!nda, belirledi#iniz herhangi bir adrese gitmesini sa#lar.ba#lantlar browser'a <a> etiketi ile bildirilir. href target Ba#lantnn adresi bu parametreyle bildirilir Sayfann açlaca# yeri belirler.target parametresi,açlacak sayfa yeni bir sayfa olarak açlacaksa'_blank',ayn pencere içinde açlacaksa '_self',ayn pencerere içerisinde üstten itibaren açlacaksa '_top' de#erini alr. <a href=http://www.sayfaadi.com target= blank > Sayfa Ad </a> Sayfamzda yukardaki sayfa görüntüsünde oldu#u gibi Sayfa Ad adnda Internet sitesine ba#l bir yaz yazar.bu ba#lantya tklad#mzda Sayfaadi.com sitesi yeni bir pencerede açlr. Ba#lantlar konusuna girmeden sayfamza nasl resim ekleyece#imizi görmü!tük.7imdi bu resimleri nasl bir ba#lant haline getirebiliriz bunu görelim.a!a#daki örne#i yazd#nzda, üzerine tklannca istedi#iniz bir adrese yeni pencere açan bir resim elde edersiniz. <a href=http://www.sayfaadi.com target="blank"> <img src="deneme.gif" ></a> TABLOLAR: Metinleri listelerin yansra tablolar yardmyla da düzenleyebiliriz. Sörf yaparken rastlad#nz sayfalar ço#unlukla iç içe geçmi! tablolardan olu!ur. Bu nedenle iyi bir sayfa tasarlamak için tablolara hakim olmak gereklidir. Tablolar <table>...</table> etiketleri arasna yazlr.<tr> etiketi bir yatay sra olu!turulur, bu yatay sra istenilen sayda <td> etiketiyle hücrelere bölünür.a!a#daki örne#e bakarak tablo mant#n anlayabilirsiniz < table> Hücre1 Hücre2 Hücre3 <table border="1"> <tr> <td >Hücre1</td> <td >Hücre2</td> - 4 -</p><p><span class="badge bg-blue-hoki">5</span> Hücre4 Hücre5 Hücre6 <TD< td> bgcolor background border bordercolor bordercolorlight bordercolordark align cellspacing cellpadding <td >Hücre3</td> </tr> <tr> <td>hücre4</td> <td>hücre5</td> <td>hücre6</td> </tr> </table> Hücrenin içinin rengini belirler. Hücre içine resim koyar. Hücre etrafna yerle!tirece#iniz çerçevenin kalnl#n belirler Çerçeve rengini belirler Çerçevenin sol ve üst kenarlarnn rengini belirler Çerçevenin sa# ve alt kenarlarnn rengini belirler. Hücrenin yatay konumu belirler Hücre etrafndaki çerçevenin kalnl#n belirler. Hücre içindeki elemanlarn (metin, resim, vs.) çerçeveden uzakl#n belirler. <title>bu bir table denemesidir</title> <table width= 250 height= 250 bgcolor= #ffffff border= 2 bordercolor= 5 bordercolrlight= aqua bordercolordark= blue align= left cellapacing= 2 cellpadding= 2 > <tr> <td align= center >hücre</td> </tr> </table> ÇERÇEVELER (FRAME): Çerçeve tekni#i, bir web sayfasn istenilen miktarda parçaya bölüp, bu sayfa üzerinde birkaç sayfa birden görüntülenmesine olanak verir. Bu tekni#in en çok kullanlan varyasyonu, sayfann sol veya üst ksmndan küçük bir alan bölmek (yani sayfay ikiye bölmek), bu küçük alana menü bilgilerini, di#er büyük alana ise sayfann asl içeri#ini yerle!tirmektir</p><p><span class="badge bg-blue-hoki">6</span> Fakat!unu da belirtmekte fayda var, birçok tasarmc estetik açsndan çerçevelere pek scak bakmaz; genelde üst üste tablolar kullanmay tercih eder. Yine de pek sk kullanlmayan bu tekni#i aklnzn bir yerinde tutun, belki faydal olabilir. Çerçeve tekni#inde, ilk önce parent(ana) frame denilen bir sayfa olu!turmak gerekir. <Frameset>... etiketlerinin parametreleri olan cols ve rows ifadeleri ile sayfay dikey ve yatay olarak ne oranda bölmek istedi#imizi browser'a bildiririz. Src parametresi ile ana çerçevenin bölümlerinde görüntülenecek sayfalarn adreslerini bildirdikten sonra, geriye biraz önce adreslerini bildirdi#imiz sayfalar uygun bir!ekilde hazrlamak kalr. 7imdi bu kar!k ifadeyi a!a#daki örnekle daha iyi anlayalm, sonra da <frameset> etiketini inceleyelim. <title>çerçeveörne#i</title> <frameset cols="150,*"> <frame name="menu" src="menu.html"> <frame name="esas" src="esas.html"> <noframes> <h1>browser'nzn sürümü sayfamz görüntülemeye uygun degil, lütfen daha yeni bir sürüm yükleyip tekrar deneyin!</h1> </noframes> Burada yapt#mz!ey ana sayfay soldan 150 piksel geni!li#inde bölüp iki sayfa elde etmekten ibaret. Ayrca browser'a soldan ilk bölüme (150 px olan bölüm) 'menu.html', ikinci bölüme ise 'esas.html' sayfalarn yerle!tirmesini bildirdik. Burada dikkat edilmesi gereken nokta <frameset> etiketinin ile etiketleri arasna yerle!tirilmesidir. <Noframes>...</noframes> etiketleri içinde yer alan bölüm ise çerçeveden anlamayan eski sürüm browser'lar içindir. 7imdi a!a#daki kodlardan ilkini 'menu.html', ikincisini ise 'esas.html' adyla ana pencereyi kaydetti#iniz dizine kaydedin. Menu.html <title>menu</title> <body bgcolor="teal"> Esas.html <title>esas</title> <body bgcolor="red"> Son olarak tekrar ana sayfay açt#nzda (ismi önemli de#il, yeter ki di#er iki sayfa ile ayn dizinde bulunsun!) sonuç a!a#daki gibi olacaktr: - 6 -</p><p><span class="badge bg-blue-hoki">7</span> A!a#da <frameset> etiketinin parametrelerini görüyorsunuz : Rows Cols Safay enine bölmenizi sa#lar Sayfay boyuna bölmenizi sa#lar <frameset rows="150,*"> <frame name="menu" src="menu.html"> <frame name="esas" src="esas.html"> <frameset cols="150,*"> <frame name="menu" src="menu.html"> <frame name="esas" src="esas.html"> cols ve rows parametreleri piksel de#eri alabilecekleri gibi '%' cinsinden de de#er alabilirler, örne#in: <frameset cols="%20,%80"> Daha önce kulland#mz '*' ifadesi ile bölünecek alann geni!li#ini browser'a brakabiliriz: <frameset cols="%20,*"> Son olarak sayfay üçe veya daha fazlaya da bö!ebiliriz: <frameset rows="150,200,100,*"> ifadesi ile ana pencereyi dörde böleriz. frameborder Border Ana sayfann bölümleri arasnda snr çizgisi olup olmamassn belirler.('yes', 'no'; veya '1', '0' de#erlerini alr) Çerçeveler arasndaki snrn kalnl#n piksel cinsinden belirler. <frameset cols="150,*" frameborder="1"> <frame name="menu" src="menu.html"> <frame name="esas" src="esas.html"> <frameset cols="150,*" border="10"> <frame name="menu" src="menu.html"> <frame name="esas" src="esas.html"> 7imdi de <frame>; etiketinin parametreleri: Src marginwidth marginheight Noresize Scrolling Bunu zaten biliyorsunuz, çerçeve içinde görüntülenecek sayfann yeri Sayfann solundaki kenar bo!lu#unu belirtir Sayfann üstündeki kenar bo!lu#unu belirtir '1' veya '0' de#erlerini alr, '1' verilirse pencere boyutlar sabitlenir. 'yes', 'no', 'auto' de#erlerini alr, kaydrma çubuklarnn durumunu belirler. Çerçevelerle çal!maya ba!lamadan önce bilmeniz gereken önemli bir nokta: Hatrlarsanz ba#lantlar konusunda <a> etiketinin target isimli bir parametresi oldu#undan ve bu parametrenin 'Çerçevead' de#erini alabilece#inden bahsetmi!tik. Bu parametre bize ba#lantnn belirtti#i adresdeki sayfann adn verdi#imiz çerçeve içinde açlmasn sa#lar.?sterseniz bunu bir örnekte görelim. Bu sayfay index.htm adyla kaydedin Bu sayfay menu.htm adyla kaydedin - 7 -</p><p><span class="badge bg-blue-hoki">8</span> <title>çerçeveörne#i</title> <frameset cols="150,*"> <frame name="menu" src="menu.htm"> <frame name="ana" src="esas.html"> <noframes> <h1>browser'nzn sürümü sayfamz görüntülemeye uygun degil, lütfen daha yeni bir sürüm yükleyip tekrar deneyin!</h1> </noframes> Bu sayfay esas.htm adyla kaydedin <title>ana</title> <body bgcolor="red"> <title>menu</title> <body bgcolor="teal"> Lütfen örne#i görmek istiyorsanz <a href= link.htm target= ana >tklayn</a> Bu sayfay da link.htm adyla kaydedin <title>menu</title> <body bgcolor="yellow"> <h1>bu sayfaya menu.htm sayfasndaki linke tklayarak krmz sayfamzn(ana çerçevesinde) yerine bu sayfa açlm!tr.</h1> Yukardaki örne#in ekran çkts a!a#daki gibi olacaktr. Ye!il Sayfadaki Linke Tklamadan Önce Ye!il Sayfadaki Linke Tkladktan Sonra FORMLAR: Formlar bize HTML kullanarak sayfanz ziyaret edenlerle temas kurmanz sa#larlar. Formlar yoluyla ziyaretçilerin herhangi bir konuda görü!lerini alabiliriz; veya hazrlayaca#mz bir formla ziyaretçilerden ki!isel bilgilerini isteyebiliriz. Formlar... etiketleri arasna yazlrlar. Bu etiketin parametrelerini ö#renmeden önce form türlerine bir göz atalm. FORM TÜRLER: - 8 -</p><p><span class="badge bg-blue-hoki">9</span> A!a#da form türlerini ve kullanl!larn görüyoruz.: maxlength: Yazlabilecek maksimum text uzunlu#u text value: varsaylan de#er size: Px cinsinden alann uzunlu#u <input type="text"> Ziyaretçinin ismi, telefonu gibi ksa bilgilerini almak için kullanlr. password Tüm parametrleri text ile ayndr. <input type="password"> 7ifre almak için kullanlr, yazlan karakterler ekranda '*'!eklinde görüntülenir textaraea rows : Alann karakter cinsinden yüksekli#i cols : Alann geni!li#i <input type="text" maxlength="10" size="12" value="?sminiz?" Lütfen!ifre girin:<br> <input type="password" maxlength="10" size="12"> <textarea cols="12" rows="4">buras bir textarea!</textarea> <textarea >...</textarea> Text kutusuna s#mayacak uzun bilgileri, mesela ziyaretçinin sayfa ile ilgili dü!üncelerini almak için kullanlr. <input type="checkbox" checked: sayfa açld#nda 'checked' checkbox checked>seçenek 1 ibaresi bulunan kutu i!aretli olur. <input type="checkbox">seçenek 2 <input type="checkbox> Ziyaretçiye, verilen seçeneklerden birini, birkaçn veya hepsini seçme imkan verir. Radio checked: sayfa açld#nda 'checked' ibaresi bulunan daire seçilmi! olur. <input type="radio"> Ziyaretçiye, verilen seçeneklerden sadece birini seçme imkan verir. size: Select etiketinin karakter cinsinden boyutu selected: Görevi checked ifadesinin select ayndr. multiple: Ziyaretçinin birden çok seçim yapmasna olanak verir <select><option>...<option>...</select> Ziyaretçiye seçeneklerden birini veya (multiple ifadesi ile) birkaçn seçme imkan verir. submit value: Butonun üzerine yazlacak metin buraya yazlr <input type="submit> Ziyaretçi doldurdu#u formu bu dü#meye basarak gönderir reset value: Butonun üzerindeki metin <input type="reset" > Ziyaretçinin doldurdu#u formda, ziyaretçinin yazd# her!eyi siler. button value: Butonun üzerindeki metin <input type="radio" name=sec">seçenek1<br> <input type="radio" name= "sec"checked>seçenek2<br> <input type="radio" name="sec">seçenek2 <select size= "1"> <option selected>seçenek1 <option>seçenek2 <option>seçenek3 </select> <input type="submit" value="gönder"> <input type="reset" value="sil"></p><p><span class="badge bg-blue-hoki">10</span> <input type="button> Dü#melere JavaScript ile baz i!levler kazandrlabilir. <input type="button" value="dü#me"> <FORM> ETKET:?!te etiketinin parametreleri ve bunlarn i!levleri: method <form method= "post> 'Get' veya 'post' de#erlerini alabilir. Method parametresinin de#eri formu gönderece#iniz CGI program açsndan önemlidir. E#er CGI kodlar yazmay bilmiyorsanz, birçok servis sa#layc size form'larnzn sonuçlarn 'inize gönderme imkan verir. E#er böyle bir hizmetten yararlanacaksanz 'post' metodunu seçmelisiniz. Formu gönderece#iniz CGI programnn adresini action parametresiyle bildirirsiniz. E#er action yukarda bahsedilen hizmetten yararlanmak istiyorsanz, servis sa#laycnzdan bu programn adresini ö#renmelisiniz. Örne#in bu adres 'freeservers' için '/cgi-bin/cgi ' 'dir. <form method="post" action= "/cgi-bin/cgi "> Yukardaki kodlar kullanarak bir örnek yapalm. <title>asd</title> <form method="post" action="aa.asp"> <h3>html dersini nasl buldunuz</h3> <br>adnz <input type="text" maxlength="12" size="12" value"=adnz"> <br>7ifre <input type="password" maxlength="6" size="6"> <br>cinsiyetiniz <input type="checkbox" checked>erkek <input type="checkbox">kadn <br>seçiminiz <br> <input type="radio" name="oy" checked>mükembel <br> <input type="radio" name="oy">?yi <br> <input type="radio" name="oy">fena De#il <br> <input type="radio" name="oy">berbat <br> <input type="radio" name="oy">fikrim Yok <br>görü!leriniz <br> <textarea rows="10" cols="30">lütfen fikrinizi girin</textarea> <br>lütfen bölümünüzü seçin <br> <select size="1"> <option selected>bilgisayar Müh <option>elektronik Müh <option>deri Müh <option>di#er </option></select> <br><input type="submit" value="kaydet"> <input type="reset" value="temizle"> Yukardaki örne#in ekran çkts a!a#daki gibi olur</p><p><span class="badge bg-blue-hoki">11</span> Evet arkada!lar HTML dersimizin tüm konular bu kadar. Bu derste ö#rendiklerinizle sizlerde kendinize istedi#iniz gibi bir web sayfas yapabilirsiniz.ama!unu unutmayn ki tek ba!na HTML sizi ancak pasif sayfalar yapabilirsiniz. Daha aktif daha olaylara duyarl sayfalar yapmak istiyorsanz di#er web tasarlama dillerinden en az bir tanesini daha ö#renmezin gerekecektir.bunlarn en ba!nda ise JavaScriptler gelmektedir. Günümüz Türkiye sine bakt#mz zaman birçok firma web tasarlamak konusunda sadece HTML bilgisine de#il ASP veya PHP bilgilerinin de olup olmad#na bakmaktadr. E#er bir web tasarmcs olmak istiyorsanz yukarda bahsedilen dillerden en az birini daha bilmeniz sizin aleyhinize olacaktr. Sizlere bu konuda ba!arlar dilerim</p> </div> </div> <!-- END LEFT SIDEBAR --> </div> <!-- BEGIN RIGHT SIDEBAR --> <div class="col-md-3 news-page col-sm-12 pull-right"> <div style="margin-top: 5px; margin-bottom: 10px;"> <script> document.write('<sc'+'ript async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></sc'+'ript> \ <ins class="adsbygoogle"\ style="display:block"\ data-ad-client="ca-pub-8693394182295906"\ data-ad-slot="4126168275"\ data-ad-format="auto"></ins>\ <scr'+'ipt>\ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\ </'+'scr'+'ipt>'); </script> </div> <div class="top-news"> <a href="#" class="btn purple"> <span>Benzer belgeler</span> <i class="fa fa-puzzle-piece top-news-icon"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/990563-H-a-k-a-n-b-a-b-a-c-n-e-t-html-web-tasarimi-ve-programlama.html">h a k a n b a b a c. n e t HTML Web Tasarımı ve Programlama</a> </h3> <p> <img alt="h a k a n b a b a c. n e t HTML Web Tasarımı ve Programlama" title="h a k a n b a b a c. n e t HTML Web Tasarımı ve Programlama" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/990563.jpg"> HTML Web Tasarımı ve Programlama İ Ç E R İ K // HTML Internet Ortamı ve Web Tasarımı Temel HTML Etiketleri Listeleme Etiketleri Metin Düzenleme Etiketleri Bağlantı (Köprü) Oluşturma Tablolarla Çalışma </p> <a href="/990563-H-a-k-a-n-b-a-b-a-c-n-e-t-html-web-tasarimi-ve-programlama.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/567804-Bilisim-teknolojileri.html">BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ</a> </h3> <p> <img alt="BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ" title="BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/567804.jpg"> T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HTML İLE GELİŞMİŞ WEB İŞLEMLERİ 482BK0153 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer </p> <a href="/567804-Bilisim-teknolojileri.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/946393-Giris-html-temelleri-giris-devam-url-nedir-ders-2.html">Giriş. Html temelleri. Giriş -devam. URL nedir? Ders 2</a> </h3> <p> <img alt="Giriş. Html temelleri. Giriş -devam. URL nedir? Ders 2" title="Giriş. Html temelleri. Giriş -devam. URL nedir? Ders 2" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/946393.jpg"> Giriş Html temelleri Ders 2 World Wide Web (Kısaca web) uygun protokoller kullanarak haberleşen yazılımların çalıştırıldığı internet üzerindeki sistemlerin bir koleksiyonudur. Çoğu sistem gününüzde en </p> <a href="/946393-Giris-html-temelleri-giris-devam-url-nedir-ders-2.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/452329-1-internet-ortami-ve-web-tasarimi.html">1. İNTERNET ORTAMI VE WEB TASARIMI</a> </h3> <p> <img alt="1. İNTERNET ORTAMI VE WEB TASARIMI" title="1. İNTERNET ORTAMI VE WEB TASARIMI" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/452329.jpg"> 3 1. İNTERNET ORTAMI VE WEB TASARIMI 1.1. İnternet İnternet, bir çok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. Aynı zamanda, insanların </p> <a href="/452329-1-internet-ortami-ve-web-tasarimi.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/946384-Giris-html-temelleri-giris-devam-url-nedir-www-protokolleri-hypertext-nedir-19-02-2013-ders-2.html">Giriş. Html temelleri. Giriş -devam. URL nedir? www protokolleri. Hypertext nedir? 19.02.2013. Ders 2</a> </h3> <p> <img alt="Giriş. Html temelleri. Giriş -devam. URL nedir? www protokolleri. Hypertext nedir? 19.02.2013. Ders 2" title="Giriş. Html temelleri. Giriş -devam. URL nedir? www protokolleri. Hypertext nedir? 19.02.2013. Ders 2" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/946384.jpg"> Giriş Html temelleri Ders 2 World Wide Web (Kısaca web) uygun protokoller kullanarak haberleşen yazılımların çalıştırıldığı internet üzerindeki sistemlerin bir koleksiyonudur. Çoğu sistem gününüzde en </p> <a href="/946384-Giris-html-temelleri-giris-devam-url-nedir-www-protokolleri-hypertext-nedir-19-02-2013-ders-2.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/994946-T-c-milli-egitim-bakanligi.html">T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI</a> </h3> <p> <img alt="T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI" title="T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/994946.jpg"> T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HTML 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim </p> <a href="/994946-T-c-milli-egitim-bakanligi.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/738278-Bilisim-teknolojileri.html">BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ</a> </h3> <p> <img alt="BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ" title="BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/738278.jpg"> T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HTML İLE BASİT WEB İŞLEMLERİ 482BK0152 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan </p> <a href="/738278-Bilisim-teknolojileri.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/453933-1-kullanici-ve-b-lg-sayar-hesaplarina-gore-organ-zasyon-b-r-mler-yaratmak-ve-gruplamak-amac-ara-tirma.html">1. KULLANICI VE B LG SAYAR HESAPLARINA GÖRE ORGAN ZASYON B R MLER YARATMAK VE GRUPLAMAK AMAÇ ARA TIRMA</a> </h3> <p> <img alt="1. KULLANICI VE B LG SAYAR HESAPLARINA GÖRE ORGAN ZASYON B R MLER YARATMAK VE GRUPLAMAK AMAÇ ARA TIRMA" title="1. KULLANICI VE B LG SAYAR HESAPLARINA GÖRE ORGAN ZASYON B R MLER YARATMAK VE GRUPLAMAK AMAÇ ARA TIRMA" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/453933.jpg"> ÖRENME FAALYET 1 ÖRENME FAALYET 1 AMAÇ Kullanc ve bilgisayar hesaplarna göre organizasyon birimleri yaratma ve gruplama ilemini gerçekletirebileceksiniz. ARATIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanz gereken </p> <a href="/453933-1-kullanici-ve-b-lg-sayar-hesaplarina-gore-organ-zasyon-b-r-mler-yaratmak-ve-gruplamak-amac-ara-tirma.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/452460-Html-kodlari-ile-web-tasarimi.html">HTML KODLARI İLE WEB TASARIMI</a> </h3> <p> <img alt="HTML KODLARI İLE WEB TASARIMI" title="HTML KODLARI İLE WEB TASARIMI" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/452460.jpg"> HTML KODLARI İLE WEB TASARIMI EĞİTMEN AD SOYAD : TECRÜBE : OKUL : LÜTFEN DİKKAT! SINIFTAKİ BAŞARIMIZIN MAKSİMUM DÜZEYDE OLMASI İÇİN: DEVAMSIZLIK YAPMAYINIZ; KAÇIRDIĞINIZ DERSLER SONRAKİ KONULARA TEMEL </p> <a href="/452460-Html-kodlari-ile-web-tasarimi.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/568221-1-formlar-amac-ara-tirma-programlamaicindeformkullan-m-n-o-renerekuygulamalaryapabileceksiniz.html">1. FORMLAR AMAÇ ARA TIRMA. Programlamaiçindeformkullan m n ö renerekuygulamalaryapabileceksiniz.</a> </h3> <p> <img alt="1. FORMLAR AMAÇ ARA TIRMA. Programlamaiçindeformkullan m n ö renerekuygulamalaryapabileceksiniz." title="1. FORMLAR AMAÇ ARA TIRMA. Programlamaiçindeformkullan m n ö renerekuygulamalaryapabileceksiniz." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/568221.jpg"> Ö RENMEFAAL YET 1 Ö RENMEFAAL YET 1 AMAÇ Programlamaiçindeformkullan m n ö renerekuygulamalaryapabileceksiniz. ARA TIRMA PHP ded kaynaklardan(kullan c dan)bilgialmayollar n ara t r n z. Formolu turmadagetvepostmetotlar </p> <a href="/568221-1-formlar-amac-ara-tirma-programlamaicindeformkullan-m-n-o-renerekuygulamalaryapabileceksiniz.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/572594-Web-tasarim-sorulari.html">Web Tasarım Soruları</a> </h3> <p> <img alt="Web Tasarım Soruları" title="Web Tasarım Soruları" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/572594.jpg"> Web Tasarım Soruları 1. HTML nedir? a) Sayfa içindeki metinlerin tarayıcıda nasıl görüneceğini ve işlevsel olacağını düzenleyen işaret dilidir. b) Diğer sayfaları bağlayan linkler c) Nesneyi bağlayan linkler </p> <a href="/572594-Web-tasarim-sorulari.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/739915-Calisma-sorulari-15-linkin-tiklanmasi-durumunda-sayfanin-yeni-pencerede-acilmasini-saglayan-html-parametresi-asagidakilerden-hangisidir.html">ÇALIŞMA SORULARI. 15. Linkin tıklanması durumunda sayfanın yeni pencerede açılmasını sağlayan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?</a> </h3> <p> <img alt="ÇALIŞMA SORULARI. 15. Linkin tıklanması durumunda sayfanın yeni pencerede açılmasını sağlayan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?" title="ÇALIŞMA SORULARI. 15. Linkin tıklanması durumunda sayfanın yeni pencerede açılmasını sağlayan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/739915.jpg"> ÇALIŞMA SORULARI 1. HTML nedir? a) Sayfa içindeki metinlerin tarayıcıda nasıl görüneceğini ve işlevsel olacağını düzenleyen işaret dilidir. b) Diğer sayfaları bağlayan linkler c) Nesneyi bağlayan linkler </p> <a href="/739915-Calisma-sorulari-15-linkin-tiklanmasi-durumunda-sayfanin-yeni-pencerede-acilmasini-saglayan-html-parametresi-asagidakilerden-hangisidir.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/962755-T-c-bdlecdk-undversdtesd-web-ttnet-net-tr-users-telser1-bu-web-sayfalarinin-frontpage-2003-yardimiyla-hazirlanmasi-2008-bdlecdk.html">T.C. BĐLECĐK ÜNĐVERSĐTESĐ. web.ttnet.net.tr/users/telser1/bu/ WEB SAYFALARININ FRONTPAGE 2003 YARDIMIYLA HAZIRLANMASI 2008-BĐLECĐK</a> </h3> <p> <img alt="T.C. BĐLECĐK ÜNĐVERSĐTESĐ. web.ttnet.net.tr/users/telser1/bu/ WEB SAYFALARININ FRONTPAGE 2003 YARDIMIYLA HAZIRLANMASI 2008-BĐLECĐK" title="T.C. BĐLECĐK ÜNĐVERSĐTESĐ. web.ttnet.net.tr/users/telser1/bu/ WEB SAYFALARININ FRONTPAGE 2003 YARDIMIYLA HAZIRLANMASI 2008-BĐLECĐK" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/962755.jpg"> T.C. BĐLECĐK ÜNĐVERSĐTESĐ web.ttnet.net.tr/users/telser1/bu/ (Doküman bu adresten.pdf formatında alınabilir) WEB SAYFALARININ FRONTPAGE 2003 YARDIMIYLA HAZIRLANMASI 2008-BĐLECĐK 1 ĐÇĐNDEKĐLER 1. Web Nedir?...3 </p> <a href="/962755-T-c-bdlecdk-undversdtesd-web-ttnet-net-tr-users-telser1-bu-web-sayfalarinin-frontpage-2003-yardimiyla-hazirlanmasi-2008-bdlecdk.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/697045-Web-programlama-kursu.html">Web Programlama Kursu</a> </h3> <p> <img alt="Web Programlama Kursu" title="Web Programlama Kursu" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/697045.jpg"> Web Programlama Kursu Bu kurs ne değildir? Neyi amaç edinmiştir? Bilgisayar Programcısı? Web Tasarımcısı? Web Programcısı? Neler öğreneceğiz? Kurs sonunda neler yapılabileceğiz? Örnek siteler Örnek Projeler </p> <a href="/697045-Web-programlama-kursu.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/452605-Web-tasarimi-dreamweaver-hazirlayan-ogr-grv-mahmut-kantar.html">WEB TASARIMI DREAMWEAVER. Hazırlayan: Öğr. Grv. Mahmut KANTAR</a> </h3> <p> <img alt="WEB TASARIMI DREAMWEAVER. Hazırlayan: Öğr. Grv. Mahmut KANTAR" title="WEB TASARIMI DREAMWEAVER. Hazırlayan: Öğr. Grv. Mahmut KANTAR" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/452605.jpg"> WEB TASARIMI DREAMWEAVER Hazırlayan: Öğr. Grv. Mahmut KANTAR 1 İÇİNDEKİLER 1. WEB... 4 1.1. WWW nedir?... 4 1.2. HTML nedir?... 4 1.3. Web Sayfası nedir?... 4 1.4 Web sitesi nedir?... 4 1.5. Web tasarımı </p> <a href="/452605-Web-tasarimi-dreamweaver-hazirlayan-ogr-grv-mahmut-kantar.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/493647-Dreamweaver-ders-notlari.html">DREAMWEAVER DERS NOTLARI</a> </h3> <p> <img alt="DREAMWEAVER DERS NOTLARI" title="DREAMWEAVER DERS NOTLARI" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/493647.jpg"> DREAMWEAVER DERS NOTLARI Yeni sayfa oluşturmak-var olan sayfayı açmak 1- Yeni sayfa oluşturmak için: Create New Seçeneğinin altındaki HTML seçilir 2- Daha önce yaptığımız çalışmalara kısa yollarından erişmek </p> <a href="/493647-Dreamweaver-ders-notlari.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/697786-Web-tasarimi-yaparken-bir-web-sayfasinin-ilk-karsilasacagimiz-standart-bilesenleri-sunlardir.html">Web tasarımı yaparken bir WEB sayfasının ilk karşılaşacağımız standart bileşenleri şunlardır:</a> </h3> <p> <img alt="Web tasarımı yaparken bir WEB sayfasının ilk karşılaşacağımız standart bileşenleri şunlardır:" title="Web tasarımı yaparken bir WEB sayfasının ilk karşılaşacağımız standart bileşenleri şunlardır:" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/697786.jpg"> 1 Web Tasarımı HTML Kodları ve Kullanımları: 1.1 Temel bileşenler: html, head, title, meta ve body Web tasarımı yaparken bir WEB sayfasının ilk karşılaşacağımız standart bileşenleri şunlardır: ve </p> <a href="/697786-Web-tasarimi-yaparken-bir-web-sayfasinin-ilk-karsilasacagimiz-standart-bilesenleri-sunlardir.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/738427-Uygulama-expression-web-kurulumu-1-kuruluma-baslama.html">Uygulama: Expression Web kurulumu. 1. Kuruluma Başlama.</a> </h3> <p> <img alt="Uygulama: Expression Web kurulumu. 1. Kuruluma Başlama." title="Uygulama: Expression Web kurulumu. 1. Kuruluma Başlama." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/738427.jpg"> 1. MS Expression Web nedir? Microsoft Expression Web, Web tasarımcıları ve yazılımcılarının Web sayfaları oluşturmaları için profesyonel bir tasarım aracıdır. Expression Web, Microsoft tarafından geliştirilen </p> <a href="/738427-Uygulama-expression-web-kurulumu-1-kuruluma-baslama.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/737920-Modul-1-html-ile-basit-islemler.html">MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER</a> </h3> <p> <img alt="MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER" title="MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/737920.jpg"> MODÜL 1 HTML İLE BASİT İŞLEMLER Bu modülü bitirdiğinizde; HTML kodları ile WEB sayfaları için işlevselliği ve verimliliği artırıcı basit işlemler yapabileceksiniz. Ayrıca, 1. WEB sayfası oluşturmaya hazırlık </p> <a href="/737920-Modul-1-html-ile-basit-islemler.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/697035-T-c-samsun-valiligi-gida-tarim-ve-hayvancilik-il-mudurlugu-adim-adim-web-abdurrahman-guner.html">T.C. Samsun Valiliği Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ADIM ADIM WEB. Abdurrahman GÜNER</a> </h3> <p> <img alt="T.C. Samsun Valiliği Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ADIM ADIM WEB. Abdurrahman GÜNER" title="T.C. Samsun Valiliği Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ADIM ADIM WEB. Abdurrahman GÜNER" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/697035.jpg"> T.C. Samsun Valiliği Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ADIM ADIM WEB Abdurrahman GÜNER Tekniker Samsun / 2012 Kapak Tasarımı Dr. Ali KORKMAZ Dizgi/Baskı Refik YILMAZ Koordinasyon ve Tarımsal Veriler </p> <a href="/697035-T-c-samsun-valiligi-gida-tarim-ve-hayvancilik-il-mudurlugu-adim-adim-web-abdurrahman-guner.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/452965-Web-tasarimi-ders-notlari-2015-adnan-menderes-universitesi-ziraat-fakultesi-web-tasarimi-bk225-aras-gor-dr-umit-ozyilmaz.html">Web Tasarımı Ders Notları (2015) Adnan Menderes Üniversitesi. Ziraat Fakültesi. Web Tasarımı (BK225) Araş. Gör. Dr. Ümit ÖZYILMAZ</a> </h3> <p> <img alt="Web Tasarımı Ders Notları (2015) Adnan Menderes Üniversitesi. Ziraat Fakültesi. Web Tasarımı (BK225) Araş. Gör. Dr. Ümit ÖZYILMAZ" title="Web Tasarımı Ders Notları (2015) Adnan Menderes Üniversitesi. Ziraat Fakültesi. Web Tasarımı (BK225) Araş. Gör. Dr. Ümit ÖZYILMAZ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/452965.jpg"> Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Web Tasarımı (BK225) Giriş Günümüzde iletişim en parlak dönemini yaşamaktadır. Bunun en başta gelen araçlarından bir tanesi medya, diğeri ise internettir. Medya </p> <a href="/452965-Web-tasarimi-ders-notlari-2015-adnan-menderes-universitesi-ziraat-fakultesi-web-tasarimi-bk225-aras-gor-dr-umit-ozyilmaz.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/994506-Ismet-aktar-anadolu-teknik-lisesi-bilisim-teknolojileri-alani-web-programciligi-dali.html">İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI</a> </h3> <p> <img alt="İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI" title="İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/994506.jpg"> İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI PHP Örnek Uygulamalar 2008 1 E-Mail gönderme örneği: mesaj1.php </p> <a href="/994506-Ismet-aktar-anadolu-teknik-lisesi-bilisim-teknolojileri-alani-web-programciligi-dali.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/410084-Bilisim-teknolojileri.html">BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ</a> </h3> <p> <img alt="BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ" title="BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/410084.jpg"> T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARINA GİRİŞ 482BK0142 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında </p> <a href="/410084-Bilisim-teknolojileri.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/679478-Adobe-dreamweaver-cs4-kullanici-el-kitabi.html">ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı</a> </h3> <p> <img alt="ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı" title="ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/679478.jpg"> ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı İÇİNDEKİLER Dreamweaver Temelleri İçerik Eklemek Stil Sayfaları Oluşturmak Bağlarla Çalışmak Resimlerle Çalışmak Tablolarla </p> <a href="/679478-Adobe-dreamweaver-cs4-kullanici-el-kitabi.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/737824-T-c-milli-egitim-bakanligi.html">T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI</a> </h3> <p> <img alt="T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI" title="T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/737824.jpg"> T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIM EDİTÖRÜ 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; </p> <a href="/737824-T-c-milli-egitim-bakanligi.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/293992-Program-hakk-nda-detayl-bilgi-otel-nstalasyonu-otel-dare-oda-yonetim-program-master-kart.html">Program Hakk nda Detayl bilgi. Otel nstalasyonu. Otel dare (Oda yönetim) Program. Master Kart</a> </h3> <p> <img alt="Program Hakk nda Detayl bilgi. Otel nstalasyonu. Otel dare (Oda yönetim) Program. Master Kart" title="Program Hakk nda Detayl bilgi. Otel nstalasyonu. Otel dare (Oda yönetim) Program. Master Kart" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/19/293992.jpg"> Otel dare (Oda yönetim) Program Bu bölümde özel baz kartlarn nasl çalt, ne için kullanldklarn ve çaltrlma ekillerini açklayacaz. Master Kart 'Master Kart' distribütör tarafndan verilir ve DORLET in anagramn </p> <a href="/293992-Program-hakk-nda-detayl-bilgi-otel-nstalasyonu-otel-dare-oda-yonetim-program-master-kart.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/847275-Turkiye-deki-muzik-oretmenlii-anabilim-dallarnn-web-sitelerinin-ncelenmesi.html">Türkiye deki Müzik Öretmenlii Anabilim Dallarnn Web Sitelerinin ncelenmesi</a> </h3> <p> <img alt="Türkiye deki Müzik Öretmenlii Anabilim Dallarnn Web Sitelerinin ncelenmesi" title="Türkiye deki Müzik Öretmenlii Anabilim Dallarnn Web Sitelerinin ncelenmesi" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/847275.jpg"> Türkiye deki Müzik Öretmenlii Anabilim Dallarnn Web Sitelerinin ncelenmesi M. Serkan UMUZDA 1 Serpil UMUZDA 2 1 Gazi Üniversitesi, Gazi Eitim Fakültesi Müzik Öretmenlii, m.umuzdas@gazi.edu.tr 2 Gazi Üniversitesi, </p> <a href="/847275-Turkiye-deki-muzik-oretmenlii-anabilim-dallarnn-web-sitelerinin-ncelenmesi.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/573009-5-tablo-islemleri-bu-bolumu-bitirdiginizde.html">5. Tablo İşlemleri. Bu bölümü bitirdiğinizde,</a> </h3> <p> <img alt="5. Tablo İşlemleri. Bu bölümü bitirdiğinizde," title="5. Tablo İşlemleri. Bu bölümü bitirdiğinizde," class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/573009.jpg"> 5. Tablo İşlemleri Bu bölümü bitirdiğinizde, Tablonun nasıl oluşturulduğunu, Satır ve hücrelerin ne olduğunu ve nasıl oluşturulduğunu, Tablonun ve hücrelerin nasıl hizalandığını, Satır veya sütunların </p> <a href="/573009-5-tablo-islemleri-bu-bolumu-bitirdiginizde.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/990704-Html-5-bolum-doc-dr-ismail-rakip-karas-www-ismailkaras-com-irkaras-gmail-com-dersin-course-page-www-ismailkaras-com-228.html">HTML 5. Bölüm. Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com. Dersin Course Page: www.ismailkaras.com/228</a> </h3> <p> <img alt="HTML 5. Bölüm. Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com. Dersin Course Page: www.ismailkaras.com/228" title="HTML 5. Bölüm. Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com. Dersin Course Page: www.ismailkaras.com/228" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/990704.jpg"> HTML 5. Bölüm Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com (Son Güncelleme: 26.03.2015) Dersin Course Page: www.ismailkaras.com/228 WEB SAYFALARINDA RENKLER COLORS IN WEB PAGES Web </p> <a href="/990704-Html-5-bolum-doc-dr-ismail-rakip-karas-www-ismailkaras-com-irkaras-gmail-com-dersin-course-page-www-ismailkaras-com-228.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> </div> <!-- END RIGHT SIDEBAR --> </div> </div> </div> <!-- END CONTENT --> </div> <!-- END SIDEBAR & CONTENT --> </div> </div> <!-- BEGIN FOOTER --> <div class="footer"> <div class="container"> <div class="row"> <!-- BEGIN COPYRIGHT --> <div class="col-md-10 col-sm-10 padding-top-10"> 2016 © DocPlayer.biz.tr <a href="/support/privacy-policy/">Gizlilik Politikası</a> | <a href="/support/terms-of-service/">Hizmet koşulları</a> | <a href="/support/feedback/">Geri bildirim</a> </div> <!-- END COPYRIGHT --> <!-- BEGIN PAYMENTS --> <div class="col-md-6 col-sm-6"> </div> <!-- END PAYMENTS --> </div> </div> </div> <!-- END FOOTER --> <!--[if lt IE 9]> <script src="/static/theme/global/plugins/respond.min.js"></script> <![endif]--> <script src="/static/js/0ca5/total.js" type="text/javascript"></script> <div style="display: none;"> <script> var page_data = {"domain_id":22,"design_id":0,"page_id":0}; (function(){ var img = new Image(); var pixel_image_src = '/pix/'+Math.random()+'/report/pixel.gif?type=pageview&domain_id=22&page_id=0&design_id=0&l='+encodeURIComponent(navigator.language)+'&p='+encodeURIComponent(navigator.platform)+'&url='+encodeURIComponent(document.location); document.write('<img src="'+pixel_image_src+'"> '); }()); </script> </div> </body> </html>