T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 56 SAYI: 2007/9 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / , 7405 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. : 5.00 YTL. VOLUME: 56 NUMBER: 2007/9 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) /7407, 7307, 7405 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N KUTSAL K TAP HIR ST YAN D NB L M HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...83 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER...151

8 660 K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H...178

9 000 (6) 000 GENEL KONULAR Mineo lu, Emre. Türkiye'de kinci Yaflamlar. Bilim ve Teknik 40(478) 000 (1) Aras, Mehmet. CAN Veriyolu Tüm Dünyada Yaklafl k Endüstriyel Kontrol Cihaz nda Kullan lmaktad r! MetalMakina Dergisi 19(167) , ss SB (2) Ayhan, nci. Baflar lar ve Yenilgileriyle Yapay Zeka. Bilim ve Teknik 40(478) , ss SA , (3) Daflk ran, Levent. Say sal Etkileflimin Gelece i. Bilim ve Teknik 40(478) , ss SA (4) Gençöz, Faruk. Hayal yi Ba ml l k Kötü [Söylefli] Konuflan: Özden Hano lu, Bilim ve Teknik 40(478) , ss SA , ss SA , SA , 150 fieyhanl o lu, Hüseyin. Postmodern Kamu Yönetiminde E-Devlet. Türk dare Dergisi 79(456) , ss SA , B BL YOGRAFYA Ece, Ahmet Serkan. Bilimsel Dergilerde Yay nlanan Müzik Makaleleri (Bir Denemesi) ( ) Abant zzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8(15) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 010 Hansu, Hüseyin. Mutezile Araflt rmalar Grubu ve Yeni Yay nlar. slâmiyât 10(3) , ss. 000 (5) Hano lu, Özden - Emre Mineo lu. Sanal Dünyalar. Bilim ve Teknik 40(478) , ss SA K z lyel, Serkan. E-Devlet Güvenli inin Sa lanmas nda dari Sorumluluk ve Yetki Paylafl m. Türk dare Dergisi 79(456) , ss SA , KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 020 (1) Akhtar, Muhammad Zulqarnain. University Libraries in Pakistan. Türk Kütüphanecili i 21(3) , ss. ng. özet SA (2) Candan, Buket. Antik Ça da Bilim ve E itimin Merkezi Kütüphaneler. 1

10 Ça dafl E itim 32(345) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (3) Kajberg, Leif. Whither Nordic Public Libraries? Towards a Cross-Country Research Inititative on the Historical Heritage, Role, Self-Perception, and Challenges of Public Libraries in Denmark, Finland, Norway and Sweden. Türk Kütüphanecili i 21(3) , ss. ng. özet SA (4) Keskin, shak. Osmanl Arflivcili inin Teorik Dayanaklar Hakk nda. Türk Kütüphanecili i 21(3) , ss. Türkçe ve ng. özet 1987 SA (5) Mollao lu, R. Neslihan. Müze Kütüphaneleri ve Müze Bilgi Ortam na Katk lar. Türk Kütüphanecili i 21(3) , s s. Türkçe ve ng. özet SA (6) Önal, H. nci. Medya Okuryazarl : Kütüphanelerde Yeni Çal flma Alan. Türk Kütüphanecili i 21(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 370, GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 050 (1) Odabafl, Arda. Suphi Ethem Bey ve Befler ve Tabiat Dergisi. Bilim ve Ütopya 14(159) , ss SC , GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K 060 (1) Ata, Bahri. Dr. Hâmit Zübeyr Koflay ve Gölbafl Türk Köyü Projesi. Türk Yurdu 27(241) , ss SB , 920 Pekin, Arzu Karamani. stanbul'un Karn n Açmak... Mimar.ist 7(25) 2007, ss. ng. özet 2001 SB , (2) fiahin, Gürsoy. Avrupal lar n Osmanl Ülkesindeki Eski Eserlerle lgili zlenimleri ve Osmanl Müzecili i. Tarih Araflt rmalar Dergisi 26(42) , ss. Türkçe ve ng. özet SA HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K Argun, Fevzi. "Bir Kufla n Belle i Yok Edildi" [Söylefli] Söylefli: fiiar Can fiener, Evrensel Kültür (189) , 7-9. ss SB , 070 2

11 070 (1) Araflt rmalar Dergisi 9(34) 8- Binark, Mutlu. Medyayla Nas l , s. Türkçe özet. Mücadele Etmeli? Elefltirel Medya Okuryazarl Önerisi? Evrensel 1999 SA 17 Kültür (189) , ss. 700, SB , EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 070 (2) Çelebi, Ercan. Türkistan Bas n Tarihinin Boyutlar ( ) Türk Dünyas Araflt rmalar (170) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Kabaday, Talip. The Second Verificationists. E itim Araflt rmalar 7(29) 2007, ss. ng. ve Türkçe özet SA Dursun, Çiler. Haberin "Gerçekli i nfla Etmesi" Ne Demektir? Evrensel Kültür (189) , ss SB , 300, (2) Kay ran, Yücel. Dizge D fl Dünyada Özgürlük Sorunu. Varl k 75(1200) , ss SB , (3) Günefl, Erdem. D fl Haberler ve 120 (3) Orada Olmayan Hakikat. Yener, Ali Galip. Estetik Özerklik ve Uluslararas liflkilerde Olaylar ve Elefltiride Özgürlük Sorunu Üzerine. Yorumlar 16(48) 2007, ss. Varl k 75(1200) , ss SB SB , FELSEFE VE PS KOLOJ 140 BEL RL FELSEF OKULLAR 100 (1) 140 (1) Aslan, Adnan. Geleneksel Ekol'ün Gelenek Anlay fl : Sophiha Perennis. slâmiyât 10(3) , ss. Türkçe özet SA SC , 180, Akgün, Mehmet. Türkiye'de Klasik Materyalizmin Yans malar. Bilim ve Ütopya 14(159) , ss. Ça an, Kenan. Nurettin Topçu Düflüncesinde Sanat n Toplumsal ve Felsefi Temelleri. Akademik 140 (2) Alkan, Mehmet Ö. Osmanl Modernleflmesi, Materyalizm ve Baha 3

12 Tevfik Bey [Söylefli] Konuflan: Asl Yaz c o lu, Bilim ve Ütopya 14(159) , ss SC , 300, 920 Çubukçu, Ayd n. Televizyon ve deoloji Baflka Bir Televizyon Ne Kadar Mümkün? Evrensel Kültür (189) , ss. Gürses, brahim. Din E itimi Kiflilik liflkisi Üzerine Bir Araflt rma. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 16(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150, SB (2) 380, 300, 140 Kafkas Üniversitesi Son S n f Ö rencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine liflkin Bak fl Aç lar. Duran, Rag p. Televizyon- deoloji liflkileri Üzerine Mevzi Düflünceler. Evrensel Kültür (189) , ss SB , 140 Hacettepe Üniversitesi Hemflirelik Yüksekokulu Dergisi 14(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA PS KOLOJ Arpac, Fatma. Yafll Bireylerin Sosyal Yaflamda Karfl laflt klar Stres Yaratan Durumlar n ncelenmesi. Kar nca 72(849) , ss. Türkçe özet SB , (1) Eker, Melek - Adem Anbar - Lale Karab y k. The Relationship Between Demographic Characteristics and Burnout Among Academicians in Turkey. Akademik Araflt rmalar Dergisi 9(34) , ss. Türkçe özet. Klinik Depresyon Hastalar nda Dini nanç ve Uygulamalar n Depresyon ve Umutsuzlukla liflkisi. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 48(2) 2007, ss. ng. özet SB 582, 150 Y ld r m, brahim. Depression, Test Anxiety and Social Support Among Turkish Students Preparing for the University Entrance Examination. E itim Araflt rmalar 7(29) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (3) 150, 370, 380 Y ld z, Selver. A 'New' Problem in the Gençöz, Faruk. Hayal yi Ba ml l k Kötü [Söylefli] Konuflan: Özden Hano lu, Bilim ve Teknik 40(478) , ss SA SA , Work-Place: Psychological Abuse (Bullying) Akademik Araflt rmalar Dergisi 9(34) , ss. n. ve Türkçe özet. 4

13 160 MANTIK 170 (4) Malus, Michael. Etik Konsültasyon. Sendrom 19(9) , ss. 160 (1) Has rc, Naz m. Seçmeli K yaslarda Geçersiz Formlar (ÖSS'ye Haz rl k Kitaplar nda Görülen Mant k Yanl fl ) Dinî Araflt rmalar 10(29) , ss. ng. özet SA , ET K (AHLAK FELSEFES ) 170 (1) Baydar, Tülay - Sevgi Baydar Akgün. Yönetim Eti i Aç s ndan Seçilmifl Ülke Uygulamalar : "Portekiz Deneyimi" Türk dare Dergisi 79(456) , ss SA , 350 Eren, Selim. Toplumsal Norm, Ahlâk ve Din. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (11) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 170, SB ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES Aslan, Adnan. Geleneksel Ekol'ün Gelenek Anlay fl : Sophiha Perennis. slâmiyât 10(3) , ss. Türkçe özet SA , 180, (1) Demir, Remzi. Osmanl lar Dönemi Türk Düflüncesine Genel Bir Bak fl. Bilim ve Ütopya 14(159) , ss SC Has rc, Naz m. Seçmeli K yaslarda Geçersiz Formlar (ÖSS'ye Haz rl k Kitaplar nda Görülen Mant k Yanl fl ) Dinî Araflt rmalar 10(29) , ss. ng. özet SA , (2) Hasano lu, Mürteza. Türk Kamu Yönetimi ve Memur Eti i. Kar nca 72(849) , ss SB , 350 Kolo lu, Orhan fi. bn Hazm' n Atomculu u Reddi. Uluda 170 (3) Hot, nci. Hayvan Deneyleri ve Etik. Sendrom 19(9) , ss. ng. özet SB Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 16(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 180 5

14 190 MODERN BATI FELSEFES 190 (1) 220 Dursun, Çiler. Haberin "Gerçekli i nfla Etmesi" Ne Demektir? Evrensel Kültür (189) , ss SB , 300, D N Aslan, Adnan. Geleneksel Ekol'ün Gelenek Anlay fl : Sophiha Perennis. slâmiyât 10(3) , ss. Türkçe özet SA , 180, 200 lâhiyat Fakültesi Dergisi 48(2) 2007, ss. ng. özet SB (2) Ifl k, Halim. ncillere Göre Çarm h. Dinî Araflt rmalar 10(29) , ss. ng. özet SA , 230, HIR ST YAN D NB L M Ifl k, Halim. ncillere Göre Çarm h. Dinî Araflt rmalar 10(29) , ss. ng. özet SA , 230, (1) Gündüz, fiinasi. Yaflayan Dünya Dinleri Kitab Üzerine. slâmiyât 10(3) , ss. 280 HIR ST YAN 1998 SA TAR KATLARI VE MEZHEPLER Ifl k, Halim. ncillere Göre Çarm h. Dinî Araflt rmalar 10(29) , ss. ng. özet SA , 230, 200 Toplumsal Dönüflüm ve Din. ktisat Dergisi ( /Özel say : 31. ktisatç lar Haftas ) , ss SA , KUTSAL K TAP 220 (1) Erdem, Engin. Kant' n Vahiy Anlay fl Üzerine. Ankara Üniversitesi (1) Polat, Bayram. Metodist Kilisesi'nin Kuruluflu, Ayr flmas ve Bütünleflmesi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (11) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER Bozkufl, Metin. Osmanl nanç Politikas Üzerine Bir De erlendirme. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (11) 2007,

15 ss. Türkçe ve ng. özet SA , 290, 320 Fenton, Paul B. Yahudi Mistisizmi ve slam Tasavvufunda Evliyâ Hiyerarflisi. Çeviren: Salih Çift, Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 16(2) 2007, ss SA , (1) Fitzgerald, Michael L. Katolik Kilisesi lmihali'nde Di er Dinler. Çeviri: Kemal Polat, Dinî Araflt rmalar 10(29) , ss SA SA Polat, Bayram. Metodist Kilisesi'nin Kuruluflu, Ayr flmas ve Bütünleflmesi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (11) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , (2) 297 (6) Shimin, Geng. A Study the U ghur Text Abitaki. Türkbilig (14) 2007, ss. ng. ve Türkçe özet SA (2) Altuntafl, Halil. Müminin Nihaî Hedefi Allah R zas. Diyanet (201) , 5-7. ss SC (3) Apak, Adem. Hâlid B. Velid (r.a.) Diyanet (201) , ss SC 6 297, (4) Atefl, Nilüfer - As m Yediy ld z. Erzurumlu Kad zâde Efendi'nin Vasiyetnamesine Tahlili Bir Bak fl. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 16(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (5) Ayd n, Hayati. Kur'ân'da ç Ayd nl ve Psikolojik Dinginlik. Akademik Araflt rmalar Dergisi 9(34) , ss. Türkçe özet. Ayd n, M. fievki. Yaz Kur'an Kurslar. Diyanet (201) , ss SC slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) Akkaya, Yunus. Ramazan ve Hayat. Diyanet (201) , ss SC 6 297, 300 Ayd n, Mehmet Zeki. Okulda Din Dersi Tart flmalar (Türkiye'de Din Dersinin Tarihi, Teorik Yap s, Baz Ülkelerle Karfl laflt r lmas ) Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (11) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 297 7

16 297 (7) Araflt rmalar 10(29) , Bausani, Alessandro. Selçuklu ss. ng. özet. Döneminde Din. Tercüme eden: Ali 2005 SA 19 Ertu rul, Cumhuriyet Üniversitesi 297 lahiyat Fakültesi Dergisi (11) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (13) 1996 SA 61 Da, Mehmet. "RÂ NÂ" -Müphem Bir 297, Kur'ân baresinin Otantik Anlam. Dinî Araflt rmalar 10(29) , ss. ng. özet. 297 (8) Bozkurt, Mustafa. Müslüman 2005 SA 19 Kelam nda Haberin Bilgi De eri. 297 Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 48(2) 2007, ss. ng. özet SB (9) Bozkufl, Metin. Osmanl nanç Politikas Üzerine Bir De erlendirme. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (11) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 290, (14) Demir, Hilmi. Kelam Düflünce Tarihinde Yayg n Bir Hatan n Tashihi ( n'ikâs- Edille) ve Mütekaddimin Kelam ile Mant k liflkisi Üzerine Bir Elefltiri. Dinî Araflt rmalar 10(29) , ss. ng. özet SA SA (10) 297, 170, 300 Çetinkaya, Bayram Ali. Musa Kaz m Efendi'nin Dini, Siyasî ve Felsefî Düflüncesi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (11) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 320, (11) Çetinkaya, Bayram Ali. Raz Olmak Raz Olunmak. Diyanet (201) , ss SC (12) 1996 SA 61 Çimen, Abdullah Emin. Kur'ân'da 297 Ritmik Yap : Fâs la ve Uslûp Aç s ndan Bir Deneme. Dinî (15) Eren, Selim. Toplumsal Norm, Ahlâk ve Din. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (11) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Erkoço lu, Fatih. Recâ b. Hayve el- Kindî (Hayat ve Faaliyetleri) Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (11) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 297, (16) Erturhan, Sabri. F khî Aç dan At Eti. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (11) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet.

17 297 (17) Erul, Bünyamin. Huzeyfe b. el- Yemân ve S r Katipli i. slâmiyât 10(3) , ss SA , (18) Fenton, Paul B. Yahudi Mistisizmi ve slam Tasavvufunda Evliyâ Hiyerarflisi. Çeviren: Salih Çift, Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 16(2) 2007, ss. 297 (22) Hayta, Ufuk - Abdülhamit Bir fl k. Hayat ve Eserleriyle Abdülmecîd B. fieyh Nasûh Tosyevî ve Cevâhiru'l- Kur'ân ve Zevâhiru'l-Furkân Adl Tefsir Risâlesinin lmî De eri. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 16(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA (23) 1982 SA 88 Kahramanyol, Mustafa. slâm' n 297, 290 Balkanlar' fiereflendirmesi. Diyanet (201) , ss SC (19) 297 Gökgöz, Saime Selenga. Rus Misyoner fiark yatç l nda slâm Peygamberi ve Kur'an Hakk nda Temsil Biçimleri. Dinî Araflt rmalar 10(29) , ss. ng. özet SA , 300 Kahveci, Niyazi. Political Theology: Political Sovereign Deity in the Semitic Scriptures; the Herbrew Bible, the New Testament and the Qur'an. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 48(2) 2007, ss. Türkçe özet SB , 297 Göral, F. Sevinç Alkan. Fundamentalizmin Psikolojik Dinamikleri. Stratejik Analiz 8(89) , ss SB , 297, (24) 297 (20) Karagöz, smail. Bütün Günefl, Ahmet. slam Hukuku Peygamberlerin Tebli inde Var Olan Aç s ndan Niflanlanma. Dinî ki badet: Namaz ve Zekât. Diyanet Araflt rmalar 10(29) , (201) , ss ss. ng. özet SC SA (21) 297 (25) Hansu, Hüseyin. Mutezile Karaman, Fikret. Allah R zas n n Araflt rmalar Grubu ve Yeni Yay nlar. Doruk Noktas : Ba fl veya nfak. slâmiyât 10(3) , Diyanet (201) , ss ss SC SA , , 010 9

18 297 (26) Mülahazalar. Uluda Üniversitesi Kasapo lu, Abdurrahman. Kur'an'a lahiyat Fakültesi Dergisi 16(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Göre Cimrilik-Sebepleri, Zararlar ve E itimi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (11) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (31) 297 (27) Kaya, Ali. slam Hukukunda Borçlunun Edimini fa Etmekten Kaç nma Hakk : Ödemezlik Def'i. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 16(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Kolo lu, Orhan fi. bn Hazm' n Atomculu u Reddi. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 16(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (32) 297 Korkmaz, S dd k. bn Sebe Rivayetinin Tarîh ve Makâlât Türü 297 (28) Kemikli, Bilal. Mesnevi ve Türk rfan : Mesnevihanl k Gelene i. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 16(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA (29) K l ç, Muharrem. F k h/hukuk Gelene inin Deformasyonu Zahirili inin Kurucu Figürü Ekseninde Literalist Gelenekselci Tutumun Analizi. slâmiyât 10(3) , ss. Türkçe özet SA Koç, Y ld r m. ABD Niçin "Il ml slam" Peflinde? Jeopolitik 6(44) , ss SB , (30) Kolo lu, Orhan fi. Ebû Hâflim el- Cübbâî'nin Ahvâl Teorisi Üzerine Baz Eserlere Yans mas. Dinî Araflt rmalar 10(29) , ss. ng. özet SA (33) Kubat, Mehmet. slâm' n Bar flç l Niteli i ve Bat 'n n Onu fiiddet ve Terörle Özdefllefltirme Alg s Üzerine. Akademik Araflt rmalar Dergisi 9(34) , ss. Türkçe özet SA , (34) Kutlu, Sönmez. slam Düflüncesinde Gelenekçi Din Söyleminin Analizi. slâmiyât 10(3) , ss. Türkçe özet SA (35) Lagarde, Michel. Tefsir ve Râzi Üzerine Söylefli. Konuflan: Esra Gözeler, Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 48(2) 2007, ss SB 582

19 Macit, Nadim. Il ml slam ve Türkiye. Jeopolitik 6(44) , ss SB , SC (36) Maydaer, Saadet. Seyyid Hüseyin Erzincanî Vakf. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 16(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (41) Pusmaz, Durak. En Büyük De er: Allah' n R zas n Kazanmak. Diyanet (201) , ss. 297 (42) Schoeler (Basel), Gregor. slam' n lk Döneminde Bilimlerin Sözlü veya Yaz l Rivayeti Sorunu. Çeviren: 1982 SA 88 Nimetullah Ak n, Ankara 297 Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 48(2) 2007, ss. 297 (37) 1970 SB 582 Öktem, Ülker. Hilâfiyyâ, Mestcizâde 297 ve 'Hilâfiyyât'. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 48(2) 2007, ss. ng. özet SB S dd q, Jawad. Afganistan'da Yüksekö retimde Din E itimi. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 48(2) 2007, ss. ng. özet SB (38) 370, 297 Özarslan, Selim. Allah' n nsandan, nsan n Allah'tan Raz Olmas. Diyanet (201) , ss. 297 (43) 1969 SC 6 Soysal, Cansu fiaziye. Nefret (39) Özköse, Kadir. Ebû Medyen fiuayb el-ensârî'nin Tasavvufî Düflüncesi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (11) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA Duvarlar "Irak taki Sünni-fiii Çat flmas " Uluslararas liflkilerde Olaylar ve Yorumlar 16(48) 2007, ss SB (44) Teber, Ömer Faruk. bn Hazm' n Gâliyye'ye ( tidal Çizgisini Aflanlara) Elefltirisi Üzerine. Dinî Araflt rmalar 10(29) , ss. ng. özet. 297 (40) 2005 SA 19 Öztürk, Mustafa. Muhammed Esed'in 297 Meal-Tesfirindeki ntihaller Üzerine. slâmiyât 10(3) , ss. Türkçe özet SA (45) Tek, Abdurezzak. Cumhuriyetin lk Y llar nda Bir fieyh Portresi: Üsküdarl Balabanî Hasan Hüsnü Efendi ve

20 Tasavvuf Anlay fl. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi 297 (51) Dergisi 16(2) 2007, ss. Ünal, smail Hakk. Geleneksel Türkçe ve ng. özet. Hadis Yorumunda fiarihin Hadisin 1982 SA 88 Anlafl lmas na Katk s Hz. Âdem-Hz. 297, 920 Musa Tart flmas Örne i. slâmiyât 10(3) , ss. Türkçe özet. 297 (46) 1998 SA 17 Temel, Nihat. Kur'ân Bütünlü ü 297 çinde Mal ve nsan liflkisi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (11) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA (47) Terkan, Fehrullah. Dine Yaklafl mda Gelenekselcili in Paradokslar. slâmiyât 10(3) , ss. Türkçe özet 1998 SA (48) Tulibayeva, Juldyz. Sayram Evliyalar. Çeviren: Aygerim fiilibekova, Türk Dünyas Araflt rmalar (170) , ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (52) Ünlü, Suat. lk Türkçe Kur'an Tercümelerine Göre Esmâ-i Hüsnâ. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 16(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA (53) Vural, Mehmet. slam Düflüncesinde Gelenek ve Gelenekçilik Seyyid Hüseyin Nasr' n Gelenek Anlay fl. slâmiyât 10(3) , ss. Türkçe özet SA (54) Yavuz, Yunus Vehbi. Unutulan badet: Bilgi ve Düflünce Üretmek. Diyanet (201) , ss SC SA , (55) 297 (49) Yaz c, Nesimi. Din Hizmetleri Uysal, Enver. bn Hazm' n Müdâvât' nda Ahlâka liflkin Görüflleri. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 16(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA Aç s ndan Caminin Yeri ve Önemi. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 48(2) 2007, ss. ng. özet SB (50) Ünal,. Hakk. Allah' n Ölçüsü. Diyanet (201) , ss SB SC (56) Yaz c, Osman. Gülde Diken De il, Dikende Gül Var. Türktar m (177) , ss.

21 297 (57) Y lmaz, H. Hilmi. Oruç Tutmak Kur'an'a Tutunmakt r. Diyanet (201) , ss SC (58) Y lmaz, Ömer. Din Hizmetleri lim- Amel-Gönül Boyutu. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (11) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA TOPLUM B L MLER Akkaya, Yunus. Ramazan ve Hayat. Diyanet (201) , ss SC SB , , 300 Ayata, Yunus. Sepetçio lu'nun "Bugünki Türkiye" Üçlemesinde Devrin Sosyal Meselelerinin Yans mas. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (11) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Binark, Mutlu. Medyayla Nas l Mücadele Etmeli? Elefltirel Medya Okuryazarl Önerisi? Evrensel Kültür (189) , ss SB , 300 Can, Turan. Aral Gölü'nün K sa Hikâyesi (77) , ss. Akp nar, Burhan - Tuncay Dilci. E itim Programlar Ba lam nda Okulda fiiddet Olgusuna Yönelik Ö retmen Görüflleri. E itim Araflt rmalar 7(29) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Akyüz, Jülide. 19. Yüzy lda Osmanl Gayr- Müslim Reayas n n Statüsündeki De iflimler. Türk Dünyas Araflt rmalar (170) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , Alkan, Mehmet Ö. Osmanl Modernleflmesi, Materyalizm ve Baha Tevfik Bey [Söylefli] Konuflan: Asl Yaz c o lu, Bilim ve Ütopya 14(159) , ss SC , 300, (2) Cemal, Mustafa. Söz Vermek. Atlas (174) , ss SB (3) Civelek, Yaprak. Türkiye'de Yafll Nüfus için Hizmet Gelifltirme Üzerine Bir De erlendirme. Dünya G da 12(9) , ss SB , 360 Çayc, Sadi. PKK Terörüyle Mücadelede Uygulanacak Hukuk. Stratejik Analiz 8(89) , ss SB , 300 Çitlio lu, Ercan. Terörizmin Yeni Konsepti. Stratejik Analiz 8(89) , ss SB ,

22 Çubukçu, Ayd n. Televizyon ve deoloji Baflka Bir Televizyon Ne Kadar Mümkün? Evrensel Kültür (189) , ss SB , 300, (4) Demirbilek, Sevda. Cinsiyet Ayr mc l n n Sosyolojik Aç dan ncelenmesi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 44(511) , ss. Türkçe ve ing. özet SA Gökgöz, Saime Selenga. Rus Misyoner fiark yatç l nda slâm Peygamberi ve Kur'an Hakk nda Temsil Biçimleri. Dinî Araflt rmalar 10(29) , ss. ng. özet SA , (6) Gökgöz, Saime Selenga. Sovyet Sonras Rusyas nda "Millet" ve "Milletleflme" Tart flmalar : Tataristan Örne i. Türkbilig (14) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 320 Dursun, Çiler. Haberin "Gerçekli i nfla Etmesi" Ne Demektir? Evrensel Göral, F. Sevinç Alkan. Kültür (189) , ss. Fundamentalizmin Psikolojik Dinamikleri. Stratejik Analiz 8(89) 1992 SB , ss. 190, 300, SB , 297, (5) Eren, Selim. Göç Toplumsal De iflme ve Dini Avrupa'ya Göç Eden Türkler Görk, Reyhan Varl. Küreselleflme Etkisi Alt nda Mimarl n Kültürel Ba lam nda Bir De erlendirme. Bileflenleri. Arredamento Mimarl k Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat (205) , ss. Fakültesi Dergisi (11) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SB 5 720, SA Gül, Hüseyin - Songül Sallan Gül. Sosyal Devletten Çal flma Refah na Eren, Selim. Toplumsal Norm, Ahlâk Geçiflte Sosyal Haklar ve Yoksullar. ve Din. Cumhuriyet Üniversitesi Amme daresi Dergisi 40(3) lahiyat Fakültesi Dergisi (11) , 1-30.III. ss. Türkçe ve ng. 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. özet SA SA , 320, , 170, (7) Gümüfl, Korhan stanbul için Bir F rsat Olabilir mi? Mimar.ist 7(25) 2007, ss. ng. özet Fedayi, Cemal. Türkiye'de Siyaset Karfl t Söylemin Kültürel Temelleri. Muhafazakâr Düflünce 4(13-14) 2007, ss. Türkçe 2001 SB 68 ve ng. özet SA , 300 Güner, Müyesser. Küçük Prens'le " nsanl n Çocukluk Tarihine" 14

23 Yolculuk. Evrensel Kültür (189) , ss SB , 300 Günefl, Ali. Edebiyat ve Toplum. Muhafazakâr Düflünce 4(13-14) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (8) Gürses, brahim. Din E itimi Kiflilik liflkisi Üzerine Bir Araflt rma. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 16(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150, (9) bragim, Damira. Âfl k Pafla'n n Garib-Nâmesi'nden Hareketle Anadolu Türk Kültürü ve Kazak Kültürünün Çocuk Konusunda Karfl laflt r lmas. Türk Kültürü ncelemeleri Dergisi (17) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , Kubat, 300 (10) Kabza, Cemil - Ozan Ahmeto lu. Yunanistan Komplekslerinden Kurtulmal [Söylefli] 2023 (77) , ss SB , 320 Karaman, Fikret. Allah R zas n n Doruk Noktas : Ba fl veya nfak. Diyanet (201) , ss SC 6 297, 300 Fakültesi Dergisi 16(2) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , Kay n, Emel. Türkiye'de Muhafazakâr ve Sol deolojiler Ba lam nda Koruma-Siyaset liflkisi. Mimar.ist 7(25) 2007, ss. ng. özet SB , 300 K rp k, Cevdet. Propaganda ve Provakasyon: Müslüman K yafetiyle Terörist Ermeni Eylemleri. Türk Dünyas Araflt rmalar (170) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300, (12) Köksal, Gonca. Darfur'un Sessiz Hayk r fl. Uluslararas liflkilerde Olaylar ve Yorumlar 16(48) 2007, ss SB 160 Mehmet. slâm' n Bar flç l Niteli i ve Bat 'n n Onu fiiddet ve Terörle Özdefllefltirme Alg s Üzerine. Akademik Araflt rmalar Dergisi 9(34) , ss. Türkçe özet SA , 300 Kurtulufl, Hatice. Türkiye'de Siyasi Otorite, S n flar ve Kentleflme Aras ndaki liflkiye Kentsel Arazi Ba lant lar Çerçevesinden Bir Bak fl. Mimar.ist 7(25) 2007, ss. ng. özet SB (11) 710, 300 Karatafl, Ali hsan. Bursa'daki Uygulamalar Ifl nda Osmanl Devleti'nde Gayrimüslimlerin Meskenleriyle lgili Düzenlemeler. Uluda Üniversitesi lahiyat (13) Küresel Demografik De iflim Süreci ve Finansal Sektör Üzerindeki

24 Etkileri. Bankac lar 18(62) , ss. Türkçe özet SB , 330 Onay, Nilüfer Sa lar. Kamusal ç Mekân ve Toplumsal Kimlik. Mimar.ist 7(25) 2007, ss. ng. özet SB , 300 Ö üt, Hande. Kad n, Yaz n, Savafl. Varl k 75(1200) , ss SB , (14) Öksüz, Hikmet. Amerikan Belgelerinde Türk Ocaklar 'n n Faaliyetleri ( ) Türk Dünyas Araflt rmalar (170) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (15) Öksüz, skender. Devlet Ne çin? Türk Yurdu 27(241) , 6-8. ss SB Önal, H. nci. Medya Okuryazarl : Kütüphanelerde Yeni Çal flma Alan. Türk Kütüphanecili i 21(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 370, 300 Özkan, Ömer. Divan Edebiyat ve Osmanl Toplum Hayat. Muhafazakâr Düflünce 4(13-14) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (16) Sancar, Nuray. Gelenekten Bugüne Bar fl. Evrensel Kültür (189) , 4-6. ss SB , 320 Saral, Talat. D fla Ba ml l k, Terör ve Türkiye. Jeopolitik 6(44) , ss SB , (17) Sütcü, Günseli Bayraktutan. "Özlem Siyasette Yeni" Ancak Medyada Cinsiyetçilik Çok Eski! Evrensel Kültür (189) , ss SB , (18) fien, Rahime Beder. Aile Yoksullu unun Çocuklar Üzerindeki Etkileri. Diyanet (201) , ss SC (19) Tanr verdi, Eyyüp. Ebu's-Salt Umeyye ed-dânî'nin M s r zlenimleri: VI./XII. Yüzy lda Kahire'de lmî, Kültürel ve Edebî Çevreler. Dinî Araflt rmalar 10(29) , ss. ng. özet SA , 500 Tantan, Sadettin. Kimliksiz, Kifliliksiz ve Gayri Milli Sermaye, Siyaseti ve Ekonomiyi Yönlendiriyor [Söylefli] Konuflan: Bar fl Doster, Jeopolitik 6(44) , 6-7. ss SB , (20) Toplumsal Dönüflüm ve Din. ktisat Dergisi ( /Özel say :

25 ktisatç lar Haftas ) , ss SA , (21) Türkdo an, Orhan. Türk Burjuvazisi Üzerine Baz Yaklafl mlar. Türk Dünyas Araflt rmalar (170) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Gayrimüslimler. Türk Dünyas Araflt rmalar (170) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 340 Yücel, K v lc m Turanl. Anne, Memur, Kad n! Amme daresi Dergisi 40(3) , V. ss. Türkçe ve ng. özet SA , (22) Ünal, Cem Bülent. Kentsel Kalite ve Hayat. Mimar.ist 7(25) 2007, ss. ng. özet SB , 710 Ünaltekin, Metin nanç. Bir ç Sorunun Boy Aynas : Kuzey Irak- Türkiye Geliflmeleri ve Kürtler...Uluslararars liflkilerde... Uluslararas liflkilerde Olaylar ve Yorumlar 16(48) 2007, ss SB SB , S YASAL B L MLER 320 (1) Aksu, Levent. Ana Hatlar yla K br s' n Stratejik Önemi. Jeopolitik 6(44) , ss SB , (2) Alt nbafl, Deniz. Avrupa Birli i'nin Entegrasyon Biçimi De ifliyor. Stratejik Analiz 8(89) , 8-9. ss. 320 (3) 300 (23) Argun, Fevzi. "Bir Kufla n Belle i Vural, M. Rag p. 13. Türk Dünyas Yok Edildi" [Söylefli] Söylefli: fiiar Can Gençlik Günleri Kurultay 'ndan fiener, Evrensel Kültür (189) Notlar... Türk Birli i Mümkün mü? 2023 (77) , ss , 7-9. ss SB SB , , (4) 300 (24) Avc, lhan - Uçkun Geray - Ferhat Yeniçeri, Özcan. dealizme ndirilen Gökbulak. Türkiye'nin Su Raporu. Darbe: 12 Eylül. Türk Yurdu Bilim ve Ütopya 14(159) , 27(241) , ss ss SB SC , , (25) 320 (5) Yörük, Do an Tarihli Cizye Avrupa Birli i Bölgesel Politikas ve Defteri'ne Göre Aksaray Kazas 'ndaki Geniflleme. Haz rlayan: Esin 17

26 Özdemir, Ekonomik Forum 16, , ss. 320 (10) 1994 SB 206 Balc, Ali. Diskors ve Pratik Olarak 320, 330 D fl Politika. Uluslararas liflkiler 4(15) 2007, ss. Türkçe ve ng. 320 (6) özet. Ayata, Yunus. Sepetçio lu'nun "Bugünki Türkiye" Üçlemesinde Devrin Sosyal Meselelerinin Yans mas. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (11) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA Ayd n, Ertu rul. Edebiyat n Siyasetle Kefliflen Noktas nda Yazar ve fiairlerin Tutumlar. Muhafazakâr Düflünce 4(13-14) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB (7) Ayd n, Mustafa. Türkiye'de Uluslararas liflkiler Akademisyenlerinin Bilimsel Araflt rma ve E itim Uygulamalar ile Disipline Bak fl Aç lar ve Siyasi Tutumlar Anketi. Uluslararas liflkiler 4(15) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA (8) Ayd n, Nurullah. Türkiye'nin Türk Dünyas Stratejisi (77) , ss SA SB , 290, (11) Bay nd r, M. Savafl. K t'a Avrupas nda Yar Baflkanl k Rejimi Örnekleri ve Bir De erlendirme. KHukA 10(2) , ss. ng. ve Türkçe özet SB , (12) Berk, Bahad r. Avrupa Birli i Mandas m? Il flt r lm fl slam Devleti mi? Jeopolitik 6(44) , ss. 320 (13) Bilbilik, Erol. Temmuz Operasyonu ve Operatörleri. Jeopolitik 6(44) , ss SB Bozkufl, Metin. Osmanl nanç Politikas Üzerine Bir De erlendirme. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (11) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. 320 (9) 320 (14) Ayvazo lu, Beflir. Yahya Kemal'in Bozkufl, Y ld z Deveci. Ermenistan Bir Siyasetçi Olarak Portresi. Silahlanmaya Devam Ediyor. Muhafazakâr Düflünce 4(13-14) Stratejik Analiz 8(89) , 2007, ss. Türkçe ve ng ss. özet SA SB , 810,

27 320 (15) Bulut, Arslan. Yeni Osmanc l k Tayyip Erdo an ve Abdullah Gül! Jeopolitik 6(44) , ss SB Coflkun, Sezai. Edebiyat n Siyasetle mtihan Tanzimat Sonras nda Siyaset Edebiyat liflkisi Üzerine Bir Çözümleme. Muhafazakâr Düflünce 4(13-14) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Dergisi 26(42) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 320, (18) Demirel, Demokaan. Küreselleflme, Etkin Devlet ve Türkiye. Türk dare Dergisi 79(456) , ss SA (19) 2005 SA 35 D fl Politikada Dönüflümler ve 810, 320 Türkiye'ye Yans malar. ktisat Dergisi ( /Özel say : 31. ktisatç lar Haftas ) , ss. 320 (16) Cristiani, Dario. ran D fl Politikas nda Afganistan' n Rolü. Stratejik Analiz 8(89) , ss SA , SB (20) Çetinkaya, Bayram Ali. Musa Kaz m Efendi'nin Dini, Siyasî ve Felsefî Düflüncesi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (11) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 320, 920 Do an, lyas. Türkiye'de Çok Partili Dönemde Sivil Toplumun Geliflimi ( ) KHukA 10(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB Ç kla, Selçuk. Türk Edebiyat nda Kanon ve nk lâp Kanonu. Muhafazakâr Düflünce 4(13-14) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (17) Çitlio lu, Ercan. Terörizmin Yeni Konsepti. Stratejik Analiz 8(89) , ss SB , 300 Demir, Tanju - Bülent Çelik. XVII. Yüzy l Sonlar nda Ayd n'da Bir Osmanl Bürokrat : Defterdâr smail Pafla (Kirli) Tarih Araflt rmalar 320 (21) Doster, Bar fl. Çuval Geçirip, Deli e Süpürmek. Jeopolitik 6(44) , ss SB (22) Efegil, Ertan. Analysis of the EU's Central Asia Policy: From a Project- Oriented Approach to a New Strategic Partnership. The Turkish Yearbook of International Relations (38) 2007, ss. ng. özet SA

28 320 (23) 320 (29) Ekinci, Oktay. mar, Demokrasi ve Siyaset. Mimar.ist 7(25) 2007, ss. ng. özet 2001 SB (24) Emiro lu, Öztürk. Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Siyasal Süreçle Uyum Derecelerine Göre fiair ve Yazarlar. Muhafazakâr Düflünce 4(13-14) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (25) Erkoço lu, Fatih. Recâ b. Hayve el- Kindî (Hayat ve Faaliyetleri) Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (11) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. Göka, Erol. "Sosyopsikolojik Ortam ve Uluslararas Konjonktür AKP"yi Öne Ç kartt [Söylefli] Konuflan: Ömer Bekeç, Türk Yurdu 27(241) , ss SB SA , 297, SB , 297, (26) Eryi it, Süleyman. Liberalizm Gökgöz, Saime Selenga. Sovyet Sonras Rusyas nda "Millet" ve "Milletleflme" Tart flmalar : Tataristan Örne i. Türkbilig (14) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (30) Göral, F. Sevinç Alkan. Fundamentalizmin Psikolojik Dinamikleri. Stratejik Analiz 8(89) , ss. Ekseninde Dindar n ve Din Gül, Hüseyin - Songül Sallan Gül. Anlay fl n n Dönüflümü. Türk Yurdu Sosyal Devletten Çal flma Refah na 27(241) , ss. Geçiflte Sosyal Haklar ve Yoksullar SB 27 Amme daresi Dergisi 40(3) , 1-30.III. ss. Türkçe ve ng. özet. 320 (27) 1968 SA 170 Fedayi, Cemal. Türkiye'de Siyaset 350, 320, 300 Karfl t Söylemin Kültürel Temelleri. Muhafazakâr Düflünce 4(13-14) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (28) 2005 SA 35 Gök, Nurflen. Ebubekir Haz m 320, 810 Tepeyran' n Memleket daresine Dair Önerileri. Tarih Araflt rmalar Dergisi 26(42) , Türkçe ve ng. özet SA ss (31) Gündüz, Mustafa. Siyasal Muhalefet Arac Olarak Edebiyat. Muhafazakâr Düflünce 4(13-14) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. 320 (32) Günefl, Burak. So uk Savafl ve So uk Savafl n Türkiye'de Sendikal Hareketler Üzerindeki Etkileri. Uluslararas liflkilerde Olaylar ve

29 Yorumlar 16(48) 2007, ss. Energy Markets Versus Asian Terrestral Geopolitics. Uluslararas 1992 SB 160 liflkiler 4(15) 2007, ss. 320, 330 ng. ve Türkçe özet SA 24 Günefl, Erdem. D fl Haberler ve 320, 380 Orada Olmayan Hakikat. Uluslararas liflkilerde Olaylar ve 320 (37) Yorumlar 16(48) 2007, ss. yi, Sevgi. Özgürlü ün S n r. Varl k 75(1200) , ss SB , SB Gürel, Sümer - Hakk Y rt c. Kabza, Cemil - Ozan Ahmeto lu. "Mimarl k ve Siyaset" Üzerine [Söylefli] Yunanistan Komplekslerinden Konuflan: Kubilay Önal, Mimar.ist Kurtulmal [Söylefli] 2023 (77) 7(25) 2007, ss. ng. özet , ss SB SB , , 320 Gürsel, Yücel. Mimarl k ve Siyaset. Mimar.ist 7(25) 2007, ss. ng. özet 2001 SB , (33) Hekimo lu, Mehmet Merdan. Bu Meclis Anayasa Yapabilir mi? Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 44(511) , ss SA (34) Hiro, Dilip. "Hidrokarbon Devletler"in Yükselifli ve Düflüflü. Stratejik Analiz 8(89) , ss SB SB , (38) Kad o lu, Hakan Hadi. Armagedon Bütün Türk- slâm Co rafyas m? Türkiye Büyük Ortado u Projesine Hangi Aç lardan Bakmal d r? 2023 (77) , ss SB (39) Kahveci, Niyazi. Political Theology: Political Sovereign Deity in the Semitic Scriptures; the Herbrew Bible, the New Testament and the Qur'an. Ankara Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 48(2) 2007, ss. Türkçe özet. 320 (35) 320 (40) Irmak, Gülflah. Amerika ve Dünya Kamalov, lyas. Rusya'n n Orta Asya George Bush'a Veda Ediyor. Politikas. Stratejik Analiz 8(89) Uluslararas liflkilerde Olaylar ve , ss. Yorumlar 16(48) 2007, ss SB SB (41) 320 (36) Kanbolat, Hasan. Da l k (Yukar ) fleri, Emre. Asian Energy Security: Karaba 'da "Devlet Baflkanl " Anti-Geopolitics of International 21

30 Seçimleri ve Sonras. Stratejik Analiz 8(89) , ss SB (42) Kantarc, fienol. Ermeni Tasar s 2007 Sonbahar nda ABD Kongresi'nde (77) , ss SB (43) Kara, Muzaffer Ayhan. Küresel Senaryonun Bölgesel Aktörü: AKP. Jeopolitik 6(44) , ss SB (44) Karabulut, Bilal. Uluslararas liflkilerde Co rafi Ba lam. Jeopolitik 6(44) , ss. 320 (46) K rp k, Cevdet. Propaganda ve Provakasyon: Müslüman K yafetiyle Terörist Ermeni Eylemleri. Türk Dünyas Araflt rmalar (170) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300, (47) Koç, Y ld r m. ABD Niçin "Il ml slam" Peflinde? Jeopolitik 6(44) , ss SB , 297 Köksal, Gonca. Darfur'un Sessiz Hayk r fl. Uluslararas liflkilerde Olaylar ve Yorumlar 16(48) 2007, ss SB , SB (48) 320 Kurtba, Ömer. U. S. Empire Building as a Failing Project: Is Karan, Ulafl. Sosyal Haklar n American Supremacy Sustainable and Durable? The Turkish Yearbook of Güçlendirilmesi Aç s ndan Bir mkan: "Bütüncül Yaklafl m" Amme daresi International Relations (38) 2007, ss. ng. özet. Dergisi 40(3) , 1995 SA III-IV. ss. Türkçe ve ng. özet SA (49) 340, 320 Külebi, Ali. Bat 'n n Pantürkizm Korkusu. Türk Yurdu 27(241) 320 (45) Kay n, Emel. Türkiye'de Muhafazakâr ve Sol deolojiler Ba lam nda Koruma-Siyaset liflkisi. Mimar.ist 7(25) 2007, ss. ng. özet SB , , ss SB Kay ran, Yücel. Dizge D fl Dünyada Özgürlük Sorunu. Varl k 75(1200) , ss. 320 (51) 1964 SB , (50) Kültür Gündemi: Genel Seçimler. Varl k 75(1200) , ss SB Lee, Suna. ABD-Hindistan Nükleer Anlaflmas n n Yank lar Sürüyor.

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER

OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER 26-27 Nisan 2006 Ba l ca Kampusu ANKARA DÜZENLEME KOM TES Prof. Dr. Ünsal YAVUZ (Baflkent Üniversitesi ATAMER Müdürü) Ayfer YILMAZ (Baflkent Üniversitesi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/11 Türkiye

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/9 Türkiye

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/1 Türkiye

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/04 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/04 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/10 Türkiye

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/12 Türkiye

Detaylı

YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ

YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ KÜLTÜREL MERKEZLER YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ Kültür ve slâmî rflad Bakanl Kültürel fller Yard mc l na ba l bir kurum olarak faaliyet gösteren Yaz l Mîras Yay n Merkezi, 1994 y l nda kuruldu. ran- slâm

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/06 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/06 Türkiye

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 01.07.2014 TOPLANTI NO: 24 KARAR:24-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :18/02/2015 TOPLANTI SAYISI : 2015/04 Enstitü Yönetim Kurulu 18/02/2015 ÇarĢamba günü Enstitü Müdürü Doç.Dr. Mehmet

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/09 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/07 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/07 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/3 Türkiye

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt 5 Sayı 9 Haziran 2015 Volume 5 Issue 9 June 2015 ISSN 2146-4561 Baskı: Matbaası - 79100

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: CEMAL BALTACI Anabilim Dalı: Siyaset ve Sosyal Bilimler Ofis: A-206 Telefon: 8153 E-posta: cemalbaltaci@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/8 Türkiye

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/8 Türkiye

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/9 Türkiye

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/12 Türkiye

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/8 Türkiye

Detaylı

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Ç NDEK LER BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Bellek ve Ö renme... 2 Davran n Yap Ta lar : Nöronlar... 3 Nöronlar n Bütünle tirme Fonksiyonu... 7 Ö renme ve Bellek... 12 Ö renme

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/12 Türkiye

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/5 Türkiye

Detaylı

TURİZM AKADEMİK DERGİSİ

TURİZM AKADEMİK DERGİSİ Turizm Akademik Dergisi i TURİZM AKADEMİK DERGİSİ TOURISM ACADEMIC JOURNAL CİLT 2, SAYI 2, GÜZ 2015 VOLUME 2, ISSUE 2, FALL 2015 ii Turizm Akademik Dergisi Dergi Hakkında Turizm Akademik Dergisi 2000-2006

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/08 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/08 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/3 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/4 Türkiye

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/05 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/05 Türkiye

Detaylı

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI Prof. Dr. fiermin TEK NALP Ruhdan UZUN LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI T pk 4. Bask Yay n No : 2988 letiflim Dizisi : 106 3. Bask - Eylül 2009 - STANBUL 3. Bask dan (T pk 4. Bas m) Ekim 2013 - STANBUL

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/8 Türkiye

Detaylı

Cilt: 1 Say : Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu

Cilt: 1 Say : Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu hhh 1 Cilt: 1 Say : 1 2003 Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu Yay n Kurulu fievket K. Akar, Ebubekir Ceylan, Coflkun Çak r, Ahmet Davuto lu, Fatih Ermifl,

Detaylı