İÇ KONTROL SİSTEMİ VE FAALİYETLERİ KONTROL LİSTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇ KONTROL SİSTEMİ VE FAALİYETLERİ KONTROL LİSTESİ"

Transkript

1 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE FAALİYETLERİ KONTROL LİSTESİ Evet Hayır Yok Notlar A. İÇ KONTROL ORTAMI ETİK DEĞERLER A1 Kuruluşunuzun etik davranış ve değerler ile dürüstlüğü teşvik edici bir "İş Yürütme Kuralları" (Codes of Conduct) var mıdır? A2 Eğer varsa; İş Yürütme Kuralları: A3 - çıkar çatışmalarını engelliyor mu? - tedarikçilerden para, hediye vb. Teşviklerin kabulünü yasaklıyor mu? - proje kaynakları ve varlıklarının proje amaçları dışında kullanımını yasaklıyor mu? - etik dışı davranış ve yaklaşımları yasaklıyor mu? Sözkonusu İş Yürütme Kuralları, kuralların ihlal edilmesi halinde önleyici eylemler ve disiplin cezaları uygulanmasını sağlıyor mu? A4 İNSAN KAYNAKLARI Kuruluşunuzun kalıcı bir personel performans değerleme sistemi var mıdır? A5 A6 A7 Personel geliştirme ve eğitim planı var mıdır? Personel alım prosedürlerinin bir parçası olarak, adayların yetkinliğini belirleyici önlemler alınmakta mıdır? Yetkin personelin kalıcı ve motive şekilde çalışması için gerekli tedbirler alınmakta mıdır? A8 A9 Personelin işten çıkarılması veya görev değiştirmesi sürecinde; bilgi ve belgelerin devri ile şifre ve erişim haklarının iptali konularında gereklki önlemler alınmakta mıdır? ÖRGÜT YAPISI Güncel bir örgüt şeması var mıdır? A10 Her bir posizyon için yazılı ve sarih iş tanımları bulunmakta mıdır? A11 Bu iş tanımları işlevlerin ve görevlerin mükerrerliğini engelleyebilmekte midir? A12 Proje Uygulama El Kitabı var mıdır? A13 Proje Uygulama El Kitabı aşağıdaki konuları kapsamakta mıdır? - örgüt şeması - her bir posizyon için görev ve sorumlulukların tanımı - satın alma süreci ve prosedürleri - varlık ve kaynak yönetimi prosedürleri - operasyonel raporlama prosedürleri - nakit ve banka hesabı yönetim prosedürleri - mali raporlama süreci ve muhasebe politikaları ve prosedürleri - bütçe izleme prosedürleri - uygun olmayan harcamalar listesi A14 İlgili personel Proje Uygulama El Kitabı'ndan ayrıntılı olarak bilgi sahibi midir? B. HEDEF VE AMAÇLARIN BELİRLENMESİ B1 Proje Uygulama El Kitabı proje hedef, amaç ve faaliyetlerini açık bir şekilde tanımlamakta mıdır? B2 Bütçe hazırlama süreci aşağıdaki konularda yeterli güvence sağlamakta mıdır? B3 - planlanan faaliyetler ile tahmini maliyetlerin ilkişkilendirilmesi - varsayımların gerçekçi ve ulaşılabilir olması - faaliyetlerin bileşenler ve harcama kategorileri bazında sınıflandırılması - bütçe başlıkları ve hedeflerinin net olması - bütçe birimlerinin net olması - tahmini maliyetlerin makul ve gerçekçi olması Bütçeler bazında en azından 3 ayda bir gerçekleşme-hedef mukayesesi yapılması ve sapmaların nedenlerinin belirlenmesi sağlanmakta mıdır? C. RİSK YÖNETİMİ C1 Mali yönetim uygulamaları konusundaki riskler başta olmak üzere, projeye ilişkin temel riskleri tespit etmeye yönelik bir "risk belirleme sistemi" mevcut mudur? (risklerin tezahür etme ihtimalleri ve olası etkilerini de kapsayan) C2 Belirlenen riskleri önleyici, azaltıcı veya çözecek bir plan veya mekanizma/süreç mevcut mudur? C3 Böyle bir plan mevcutsa, yazılı hale getirilmiş midir? D. KONTROL FAALİYETLERİ GÖREVLERİN AYRILIĞI D1 Kuruluşunuz aşağıdaki faaliyetler ve konularda "görevlerin ayrılığı" ilkesini uygulamaya yönelik tedbirler düzenlemeler yapmış mıdır? - proje varlıkları ve kaynaklarının gözetimi, korunması ve kontrolüne ilişkin işler (örneğin; nakit hesabının tutulması ile nakit kullanımının yürütülmesi) - yönetim ve yetkilendirme (örneğin; ihale işlemleri ile sözleşme imzalama) - yönetim ve muhasebe (örneğin; faturaların kabulü ve teslim alınması ile faturaların muhasebeleştirilmesi) - muhasebe ve ödemeler (örneğin; ödeme emri hazırlanması ile ödeme emrinin imzalanması) GÖZETİM FAALİYETLERİ D2 Mali işlemlerle ilgili faaliyetlerde, işlemlerin kontrolü görevli personelin amiri (üstü) bir başka yetkili tarafından gerçekleştirilmekte midir? Note : This questionnaire is only a help tool. There is no guarantee that it is all inclusive.

2 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE FAALİYETLERİ KONTROL LİSTESİ Evet Hayır Yok Notlar VARLIKLARIN VE KAYNAKLARIN YÖNETİMİ - DEMİRBAŞLAR D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Ayniyat-demirbaş sistemi var mıdır? Ayniyat sisteminde her bir varlık için detaylı tanım ve kod mevcut mudur? Detaylı tanım ve kodlar ilgili varlığın üzerinde görünür şekilde işlenmiş midir? Ayniyat sistemi her bir varlığın maliyetini ve ilgili fatura numarasını göstermekte midir? Ayniyat sistemi her bir varlığın nerede bulunduğunu ve kimin kullanımında olduğunu göstermekte midir? Ayniyat sisteminin periyodik olarak muhasebe sistemi ile mutabakatı yapılmakta mıdır? Ayniyat sistemindeki varlıkların fiziki olarak mevcudiyeti periyodik olarak kontrol edilmekte midir? D10 Sözkonusu kontroller varlıkların muhafazasından sorumlu personel dışında başka bir personel tarafından yapılmakta mıdır? D11 Varlıkların kukkanımı ve muhafazasından sorumlu personel sorumlulukları konusunda bilgi sahibi midir? VARLIKLARIN VE KAYNAKLARIN YÖNETİMİ - TAŞITLAR D12 Her bir taşıt için ayrıntılı kayıt tutulmakta mıdır? D13 Taşıtların kaydı aşağıdaki konuları kapsamakta mıdır? - günlük kullanım bilgileri (güzergah ve km) - tüketilen malzeme ve yakıt D14 Sözkonusu kayıtlar periyodik olarak kontrol edilmekte midir? D15 Kontroller aşağıdaki konuları içermekte midir? - taşıt kullanımlarının makullüğü - yakıt kullanımının makullüğü - tüketim malzemesi kullanımının makullüğü VARLIKLARIN VE KAYNAKLARIN YÖNETİMİ - TÜKETİM MALZEMELERİ D16 Tüketim Malzemesi kayıtları düzenli ve detaylı olarak tutulmakta mıdır? D17 Kayıtlar aşağıdaki konuları içermekte midir? - her bir kalemin tanımı, - stoklara giriş çıkışlar (ilgili belgelerle ilişkilendirilerek) - stok bakiyeleri D18 Her bir tüketim malzemesi kullanımı konusunda; referans numarası, talep nedeni ve yetkili imzaları kapsayan bir "talep formu" kullanılmakta mıdır? D19 Düzenli fiziki stok sayımı yapılmakta mıdır? D20 Düzenli fiziki stok sayımını stokların muhafazasından sorumlu personel dışında başka bir personel yapmakta mıdır? D21 Düzenli fiziki stok sayımı sonuçları tüketim malzemesi kayıtlarıyla karşılaştırılmakta mıdır? D22 Düzenli fiziki stok sayımı sonuçları muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırılmakta mıdır? VARLIKLARIN VE KAYNAKLARIN YÖNETİMİ - DİĞER VARLIKLAR D23 Kiralanan varlık var ise, bu varlıklar da sahip olunan varlıklarla aynı kontrol prosedürlerine tabi mi? D24 Verilen avanslar muhasebe sisteminde ayrıntılı olarak izleniyor mu? D25 Avans hesapları düzenli olarak (en azından ayda bir) kontrol ediliyor mu? (mizan ile kayıtlar) ZAMAN VE BORDRO YÖNETİMİ D26 Kuruluşunuzda zaman çizelgesi uygulaması var mıdır? D27 Sözkonusu zaman çizelgeleri; - ilgili personel tarafından mı doldurulmaktadır? - yeterli ve düzenli bir sıklıkta doldurulmakta mıdır? (örneğin; aylık, 15 günlük veya haftalık) - zamanında hazırlanmakta mıdır? (ilgili dönemin bitmesinden sonraki birkaç gün içinde) - personelin amiri tarafından onaylanmakta mıdır?, D28 Personel kayıtları güncel midir? D29 Personel alım, terfi ve işe sonverme işlemleri muhasebe ve ödemelerden sorumlu olmayan bir yönetici tarafından "usulüne uygun ve adil şekilde" yapılmakta mıdır? D30 Bir personel, birim veya dışarıdan hizmet veren şahıs için hazırlanan bordro ilgili mevzuata uygun hazırlanmakta mıdır? D31 Hazırlanan bordro ve ilgili ödemeler bu işleri yapan personel dışında yetkin bir personel tarafından kontrol edilmekte midir? NAKİT VE BANKA HESABI YÖNETİMİ D32 Projeye mahsus bir özel hesap açılmış mıdır? D33 Tüm ödemeler en az iki yetkilinin imzası ile yapılıyor mu? D34 Ödeme emirlerini imzalayan - hazırlayan - kayıtlarını tutan personel farklı mı? D35 Banka bakiyelerinin hesap ektreleri ve muhasebe kayıtları ile mutabakatı sık sık ve düzenli olarak sağlanmakta mıdır? D36 Mutabakatları yapan personel ile kayıtları tutan personel farklı mı? D37 Mutabakatalar proje uygulamaları ile ilgili tüm faaliyetleri kapsamakta mıdır? En son gelenler IC KONTROL CHECKLIST.xls Page 2 of 3

3 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE FAALİYETLERİ KONTROL LİSTESİ Evet Hayır Yok Notlar D38 Tüm fatura vb. Ödemeye esas belgeler, mükerrer ödemeyi engellemeyi teminen ödeme günüde "ÖDENDİ" kaşesi ile işaretlenmekte midir? ÇEKLER D39 Çek ile ödemeler yalnızca banka transferlerinin mümkün veya pratik olmadığı durumlarda mı yapılmaktadır? D40 Çek koçanları güvenli bir yerde kilit altında tutulmakta mıdır? D41 Çek ödemeleri ve koçanları kayıtları tutan personel dışında başka bir personel tarafından kontrol edilmekte midir? D42 Boş çeklerin önceden imzalanması uygulaması engellenmekte midir? D43 Çek ödemeleri yapılırken, imzalanan her çekin bir kopyası alınarak muhafaza edilmekte midir? GÜNLÜK KASA ÖDEMELERİ D44 Kasadan yapılan ödemeler yalnızca banka transferlerinin ve çek ile ödemelerin mümkün veya pratik olmadığı durumlarda mı yapılmaktadır? Bu ödemeler küçük miktarlarla sınırlı tutulmakta mıdır? D45 Kasada tutulan nakit para kısıtlı miktarlarda mıdır? D46 Kasada tutulan nakit para güvenli ve kilit altında tutulmakta mıdır? D47 Kasada tutulan nakit paraya erişim yalnızca yetkili personel ile sınırlanmış mıdır? Bu personel ile muhasebe kayıtlarını yapan ve nakit mutabakatını yapan personelin farklı olması sağlanmış mıdır? D48 Kasa defteri güncel olarak tutulmakta mıdır? D49 Kasa defteri, muhasebe kayıtları ve fiziki nakit mevcudunun mutabakatı düzenli ve yeterli sıklıkta yapılmakta mıdır? D50 Kasa defterindeki hareketler kasadan sorumlu personel dışında bir başka personel tarafından düzenli ve yeterli sıklıkta kontrol edilmekte midir? D51 Her bir nakit hareketi için makbuz vb. destekleyici belge düzenlenmekte midir? Bu belgeler kasadan sorumlu personelin dışında bir başka personel tarafından onaylanmakta mıdır? Ödemeyi alan tarafın kimliği teyid edilmekte midir? Ödemeyi alan tarafın imzası alınmakta mıdır? E. İLETİŞİM, BİLGİ, LOJİSTİK, GÜVENLİK E1 Mali konularla ilgili tüm belgeler ve bilgilerin ivedilikle muhasebe birimine iletilmesi konusunda gerekli prosedürler hazırlanmış mıdır ve uygulanmakta mıdır? E2 Bilgi sistemleri, bilgisayarlar ve sunucular güncel bir veri güvenlik sistemi ile korunma altında mıdır? E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 Muhasebe ve ödeme sistemleri başta olmak üzere, kritik ve önemli sistemlere erişim için kod ve şifre uygulaması mevcut mudur? Bu konuda yetkili personelin güncel bir listesi bulunmakta mıdır? Elektronik veri ve bilgilerin yeterli sıklıkta yedeklemesi yapılmakta mıdır? Yedeklemeler güvenli bir ortamda muhafaza edilmekte midir? Veri ve bilgilerin asıllarının kaybolması halinde, yedekler hızlı bir şekilde geri kazanılabilmekte midir? Proje ile ilgili bilişim altyapısı ve üstyapısını krumaya yönelik yeterli önlem alınmış mıdır? Mali bilgi, belge ve verilerin tutulduğu bölmelere erişim yetkili personel dışında kısıtlanmış mıdır? Dosyalama ve arşiv sistemi ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelere hızlı şekild eerişilebilmesini sağlayacak bir yapıda mıdır? Proje sistemine aşina olmayan personel de mevcut sistemi zorlanmadan kullanabilir mi? Güncel bir dosyalama ve arşiv endeksi mevcut mudur? E10 Her belge ve dosya dosyalama ve arşiv endeksinde yer almakta mıdır? E11 Proje belgeleri yangın-su basması gibi risklere karşı korunmalı bir yerde tutulmakta mıdır? E12 Arşivleme koşulları ilgili belgelerin proje bitiminden sonra belirli bir süre (örneğin 5 yıl) muhafaza edilebileceği özelliklere sahip midir? F. İZLEME FAALİYETLERİ F1 Yönetim düzenli olarak proje iç kontrol uygulamalarını ve uygulamalardaki değişiklikleri gözden geçirmekte midir? F2 Yönetim iç ve dış denetim raporlarında tespit edilen eksikliklere yönelik önlem almakta ve bu önlemlerin uygulanmasını takip etmekte midir? G. KOORDİNASYON FAALİYETLERİ (Eğer kuruluşunuz veya biriminiz proje kapsamında diğer kuruluş ve birimlerin uygulama ve faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu ise) G1 Diğer proje uygulayıcısı kurum(lar) tarafından uygulanan iç kontrollerin yeterliliği konusunda gerekli güvenceler sağlanmış mıdır? G2 Diğer kurum(lar) tarafından hazırlanan proje mali ve operasyonel raporları düzenli şekilde temin edilerek gözden geçiriliyor mu? G3 Diğer kurum(lar)dan alınan mali raporlardaki gerçekleşmelerle bütçe hedefleri düzenli olarak karşılaştırılıyor mu ve (varsa) önemli sapmaların nedenlerine ilişkin bilgi temin ediliyor mu? G4 Diğer kurum(lar)dan alınan mali raporlarla ilgili destekleyici belgeler kontrol ediliyor mu? Eğer kontrol ediliyorsa, ne sıklıkta ve ne kapsamda (örneğin; % 100 veya örneklem usulü ile) G5 Diğer kurumların faaliyetleri "yerinde ziyaretler" ile kontrol ediliyor mu? Hazırlayan: İsim, Ünvan, İmza, Tarih Onaylayan: İsim, Ünvan, İmza, Tarih En son gelenler IC KONTROL CHECKLIST.xls Page 3 of 3

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI EK:2- ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI Standart Kod No KOS1 KOS 1.1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 01.01.2015-31.12.2016 ĠÇĠNDEKĠLER Misyon,Vizyon ve Temel Değerler...1 A. İç Kontrol Sisteminin Genel Esasları...2 B. İç Kontrol

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU Konya 2014 İçindekiler ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 A- ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı 2 2. İç Kontrol Sisteminin Amacı

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 Sayfa 1 / 24 Sıra No İçindekiler Sayfa No 1 İçindekiler 1-2 Revizyon İşleme Sayfası 2-3 Kurumun Tarihsel Gelişimi,

Detaylı

KALĠTE EL KĠTABI KALĠTE EL KĠTABI. Kopya No: Bu Kitap Sayın,.aittir.

KALĠTE EL KĠTABI KALĠTE EL KĠTABI. Kopya No: Bu Kitap Sayın,.aittir. KEK.01 10.12.2012 03.12.2014/03 1 / 36 MESKĠ MERKEZ SU ANALĠZ LABORATUVARI Kopya No: Bu Kitap Sayın,.aittir. Bu Kalite El Kitabının Tüm Hakları MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı na aittir. Yazılı izin

Detaylı

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok ahlak kuralları-dürüst lük-görev rol ve iş -pe rsone l yet e rliliği - personel performansı -hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok yıllık programlama -yıllık denetim planı -hedeflere ilişkin performansın

Detaylı

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ĠÇ SĠSTEMLERĠ VE ĠÇSEL SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR 1.5. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL Müşteri işletmenin iç kontrol sisteminin bağımsız

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI - 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI KAABÜK ÜNİVESİTESİ İÇ KONTOL I EYLEM PLANI UNSULA KAMU İÇ KONTOL GENEL ŞATLA HEDEF EYLEM PLANI SOUMLU BİİM SÜESİ AÇIKLAMA (BEKLENTİLE, SONUÇLA, ÇÖZÜM ÖNEİLEİ) 1.1.1. İç Kontrol Sistemi ve işleyişi yönetici

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ÜST YÖNETİCİLER İÇİN İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM REHBERİ İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 III.

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

İÇ KONTROL KURUMSAL YÖNETİME YARDIMCI OLUR

İÇ KONTROL KURUMSAL YÖNETİME YARDIMCI OLUR İÇ KONTROL KURUMSAL YÖNETİME YARDIMCI OLUR Doç. Dr. Şaban UZAY * İşletmede önceden belirlenmiş olan hedeflere ulaşılmasında çeşitli risklerle /sürprizlerle karşılaşılır. Yöneticiler sürprizlerden hoşlanmazlar.

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

TURİZM İŞLETMELERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ VE MANAVGAT BÖLGESİNDEKİ BEŞ YILDIZLI OTELLERDE BİR ARAŞTIRMA

TURİZM İŞLETMELERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ VE MANAVGAT BÖLGESİNDEKİ BEŞ YILDIZLI OTELLERDE BİR ARAŞTIRMA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.1 s.379-402. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2011,

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı