Internet Robot Sistemi: Web tabanlı veriler, uygulamalar ve servisler için bir entegrasyon aracı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Internet Robot Sistemi: Web tabanlı veriler, uygulamalar ve servisler için bir entegrasyon aracı"

Transkript

1 Internet Robot Sistemi: Web tabanlı veriler, uygulamalar ve servisler için bir entegrasyon aracı Taner KÖRPE Siemens Business Services, Sistem Entegrasyonu Bölümü ODTÜ Teknokent ANKARA Özet Bu bildiride, web kaynaklarından veri toplama ve entegre etme iini yapan, SBS Türkiye de gelitirilmi bir uygulama olan Internet Robot Sistemi tanıtılacaktır. IRS, HTN (Hierarchical Task Network) planlama mimari yaklaımını kullanmaktadır. Kullanıcı tarafından tanımlanan, hangi web kaynaına nasıl eriileceini belirten plan dosyaları IRS Planner tarafından aynı anda ve özerk bir ekilde ifa edilir. IRS ile uygulama gelitirme olanaklarının kolaylatırılabilmesi için, grafiksel kullanıcı arabirimi gelitirilmitir. IRS, ticari bir ürün olarak kullanılmak üzere, birçok uygulama için configure edilmitir. Abstract We introduce Internet Robot System (IRS), which is a web resource composer tool that has been developed in Siemens Business Services Turkey section. IRS users can develop valuable applications by composing various web resources such as data, applications and services. IRS uses hierarchical task network planning approach as the underlying formalism for the composition of web resources. User defined plan files, which describe what web resources are to be composed and how, are executed by the IRS planner in an autonomous and concurrent manner on the behalf of its users. Both to simplify the application development with IRS and to make the underlying composition formalism transparent to the users, a considerable effort has been spent on the development of visual interfaces of the tool. As a commercial tool, IRS has been configured and used in several different applications. 1.Giri Günümüz web ortamında, kullanıcıların ihtiyaçlarını karılamak üzere web kaynaklarını kullanarak küçük ancak kullanılı uygulamalar gelitirmeleri mümkündür. Web tabanlı uygulama gelitirmede web servis teknolojilerinin kullanımının en popüler metodlardan biri olmasına parallel olarak, web kaynaklarının entegrasyonu konusunda önceki çalımalar da temel olarak web servisleri entegrasyonuna dayanmaktaydı. Sonuçta, semantik web servislerinin entegrasyonu için birçok yöntem ortaya çıktı [1]. Sektörden gelen tecrübemiz gösterdi ki, özellikle de e-devlet alanında, müterilerimiz u özelliklere sahip bir web entegrasyon aracına ihtiyaç duymaktdırlar: i) kullanıcılara web servislerinin haricinde HTML, HTTP tabanlı uygulamalar gibi veri kaynaklarını entegre etme yetenei vermesi ii) gelitirme sürecini grafik arayüzlerle kolaylatırma iii) web kaynakları entegrasyonu formalizasyonunun kullanıcılar tarafından anlaılır olması. Bu özellik ayrıca, görsel arayüzlerle web

2 kaynaının tanımlanmasına olanak vererek desteklenecektir. Sanayi penceresinden baktıımızda, böyle bir aracın gelitirilmesi büyük öneme sahiptir. Siemens Business Services (SBS) Türkiye, üniversiteden akademik destek alarak, yukarıda özellikleri sıralanan bir web entegrasyon aracı gelitirmitir. Internet Robot System (IRS) adı verilen araç, planlama modülü de içerdiinden, otonom ve e zamanlı olarak kullanıcının tanımladıı planları kullanıcı adına yerine getirme yeteneine sahiptir. Plan dosyaları ile hangi web kaynaklarının nasıl entegre edilecei tanımlanır. Bir web kaynaından dier web kaynaına veri aktarımı, form gönderme ilemi ya da karılıklı veri/parameter iletiimi kurulması bu dosyada yapılacak tanımlarla mümkündür. Böyle bir gelitirme aracını kullanırken u temel adımlar takip edilmelidir. lk adım birletirilecek en küçük birimi temsil eden ilkel yapının tanımlanmasıdır. Bu özelletirilmi yapılara görev diyoruz. Buradaki yaklaım, her derlenecek ve birletirilecek web kaynaı için bir görev yapısı tanımlamak gereklilii eklindedir. kinci adım, bu ilkel görev yapılarının nasıl karmaık görevler olarak biraraya getirilebileceinin tanımlanmasıdır. Karmaık görevleri plan olarak adlandırabileceimizden, hiyerarik görev aı (HTN), basit görevlerin karmaık görevler olarak formalize edilmesi yöntemiyle tanımlanması mümkün olmutur. Dolayısıyla IRS de web kaynaklarının derlenmesinin formalizasyonunda HTN planlama yaklaımı kullanılmıtır. Son adım ise, HTN tabanlı web kaynaklarının derlenmesini içeren karmaık görev tanımlarını ifa edecek planlama modülünün gelitirilmesidir. Bildirinin geri kalan kısmında, IRS çekirdek mimarisini, IRS modüllerini ve mimaride belirtilen her katmanının açıklandıı mantıksal mimarisini inceleyeceiz. Halihazırda birçok projede kullanılmı olan IRS nin gerçek hayat kullanım örnekleri ve kullanım senaryolarından bahsedecek ve son olarak da sonuç ve planlanan çalımalardan ve referanslardan sözedilecektir. 2.Çekirdek IRS Mimarisi IRS web tabanlı verileri ve uygulamaları entegre edebilen, web kaynaklarından veri toplayabilen bir araçtır. IRS bu ileri yapmak için kullandıı görev tanımlarını ve planları otonom olarak ve aynı anda gerçekletirebilir. Her görev tanımı, eriilecek web kaynaını ve alınacak verilecek verilerle ilgili detaylı bilgi içerirken plan tanımları da bu görevlerin birlikte nasıl ifa edileceini belirten bilgileri içerir. Görev tanımları için DF (Task Definition Files) kullanılır. Bu dosyalar önceden tanımlanmı standart bir yapıdadır ve web kaynaı ile ilgili tüm bilgi ve fonksiyonaliteleri içerir. IRS de her tip görev için bir XML ema tanımlanır ve görev tanımı bu emaya uygun olarak XML formatında DF olarak hazırlanır. Her görev dosyasının birbiriyle ilikilendirilerek karmaık görevler oluturulabilmesi için formal bir model seçilmitir. HTN (Hierarchical Task Network) [5] adı verilen, üst seviye karmaık görevleri basit görevlerle ifade etme prensibine dayalı yöntem ile temel görevler palnlar haline getirilmitir. Web kaynaklarını derlemek için kullanılan bu formal yöntemin haricinde, standartlara dayalı tanımlanmı bir sözdizim gereklidir. Bu amaçla görevlerin yerine getirilme sırasını, yapısını ve fonksiyonunu tanımlayan bir XML ema hazırlanmıtır. Bu emaya uygun olarak hazırlanan planları (PF) yerine getirmek üzere IRS modüllerinden biri olan Planlama Modülü gelitirilmitir.[3] WebTask Görev Yapısı Bu görev web den veri eriimi, gözatma operayonlarından ve web uygulamalarının çalıtırılmasından oluur. Bu görevin çıktısı XML yapısında bir dokümandır. Bu görev için görev tanım emasının kök

3 elementi Connnection elementidir. Bu element balanılacak olan web kaynaı ile ilgili temel özellikleri içererir ve birden fazla Request ve Response elementinden oluur. Table-1 de Connection (balantı) elementinin özellikleri görülmektedir. Özellik URL Açıklama Web kaynaının URL adresi. Name Kullanıcı tarafından balantıya verilen mantıksal isim. Port Hedef balantının port numarası. Varsayılan port numarası 80, 443 ise SSL balantılar için ayrılmıtır. Method Balantı yöntemi ( HTTP ya da HTTPS). SaveFileName AcceptCookie ProxyHost ProxyPort LogFileName AuthUserName AuthPassword Kayıt edilecek sonuç dosyasının adı Çerez (Cookie) dosyaları aktif yada deil Varsa proxy yada firewall için URL/IP adresi Proxy yada Firewall için port numarası. Log dosyasının adı Yetkilendirme için gerekli olan kullanıcı adı Yetkilendirme için gerekli olan ifre Tablo 1. Connection (balantı) elementinin özellikleri Request elementi web kaynaına gönderilecek istekle ilgili gerekli bilgiyi içerir. Request elementinin temel Table-2 de görülmektedir. Özellik Açıklama Name Kullanıcı tarafından Request e verilen mantıksal isim. Type Request (istek) yöntemi (GET, POST, PUT) IsAutonomous Request in periyodik olarak uygulanıp uygulanmacaını belirtir TimePeriod IsActive IsAutonomous deerine balı olarak, zaman periyodunun deerini taır Request in aktif olup olmadıı deerini taır. Tablo 2. Request (stek) elementinin özellikleri

4 Request elementi RequestParameter elementini de barındırabilir. RequestParameter elementi bir web kaynaındaki HTML formdan otomatik olarak alınan yada kullanıcı tarafından salanan parameter deerlerini taımak için kullanılır. ekil-1 de belirlenen bir kaynaktan veri toplamak üzere hazırlanmı bir görev tanımını ifade eden WebTask XML dokümanı gösterilmektedir. ekil-1 deki XML dokümanında, firewall yada proxy sunucusu kullanılmadıı varsayılarak, Connection elementinin ProxyPort ve ProxyHost özellikleri kullanılmamıtır. Aynı ekilde hedef sitenin kullanıcı adı ve ifre istemeyen bir web kaynaı olduu varsayıldıından authorization ve authentication özelliklerine de yer verilmemitir. ekil 1. An example XML document, which shows the use of connection and request elements. Sonuçta, WebTask görevinin çıktısını ifade etmek üzere Connection elementinin bir alt elementi olan Response elementi kullanılmıtır. WebTask görevinin çıktısı Response elementinin alt taglarına göre ekillenmi olan bir XML dosyasıdır. Operation Görev Yapısı Bu görevin amacı web kaynaından elde edilen veriler üzerinde, dört ilem, mantıksal ilemlerle karılatırma, metni bölme ve parçalama gibi ilemler yapabilmek, sonuçları XML olarak kayıt etmektir. Bu görevi, dier görevlerden veri alıp bunları ileme sokarak çıktıya veya dier görevlere iletmek üzere hazırlayan aracı bir görev olarak kabul edebiliriz. ekil 3. OperationTask tanımlama yapısı ekil-3 de bu görevi tanımlayan örnek bir XML dokümanı görülmektedir.

5 ServiceTask adı verilen görev ile IRS web servislerine eriebilmektedir. Web servis istemleri bir arabirim ihtiyacı olmadan kullanıma olanak salayan DII (Dynamic Invocation Interface) kullanılarak gerçekletirilmitir[2]. Derleme Yalaımı ve Planlama u ana kadar tanımlanan web kaynaklarına eriimi salayan temel görev yapılarını inceledik. Bu bölümde birden fazla görev yapısının derlenerek karmaık bir göreve yani plan haline gelmesi için kullanılan formalizasyon modeline deineceiz. HTN (Hierarchical Task Network) planlama yaklaımı [5] bu modelin temelini oluturmaktadır. HTN yaklaımı temelde basit görevleri kullanarak karmaık görev (plan) tanımlamak prensibi üzerine kurulur. HTN yaklaımı ayrıca web servislerinin de derlenmesi ve entegre edilmesinin planlanmasında kullanılır[4]. IRS kullanılarak gelitirdiimiz yaklaımda HTN sadece web servislerini deil, farklı türdeki web kaynaklarını da derlemek amaçlı kullanılmıtır. HTN yapısında görevler arasındaki ilikiler bir görevin çıktısını dier görevin girdisine balamak suretiyle tanımlanabilir. Basit bir HTN yapısı örnei ekil-4 de verilmitir. ekil 4. Örnek bir HTN planı. ekil-4 de verilen yapıda, bir görev (WebTask) kullanıcının internet bankacılıı kaynaından aldıı hesap bilgisini OperationTask ile hesapta bir deiiklik olup olmadıını control ederek baka bir göreve iletir. Bu görevde aldıı bilgiyi SMS sitesine balanarak kullanıcıya SMS atar. Banka sitesine ve SMS sitesine balanmak için gerekli olan hesap kullanıcı adı bilgileri ekil-4 de ReadTask yardımı ile belirtilen XML dosyalarından okunur. 3.Mantıksal IRS Mimarisi IRS nin çekirdek mimarisinden sonra, IRS nin genel tasarımı hakkında fikir verebilmek amacıyla genel mimariden ve modüllerinden bahsedeceiz. ekil-5 de ifade edilen yapı üç temel modülden oluur. Data Wrapper modülü yerine getirilmi görevlerin XML çıktılarını hazırlar. Data Wrapper modülünün üstündeki 4 modül temel görev yapılarını ifa etmek için gerekli kodu içerir. XMLData Binding modülü görev ve plan tanım dosyalarının XML olarak hazırlanmasından sorumludur.

6 ekil 5. Genel IRS Yapısı ve modülleri Configuration Generation Interface- CGI (DF oluturma grafiksel arayüzü) kullanıcılara bir browser benzeri grafiksel arabirim ile görev tanım dosyası (DF) oluturma olanaı verir. Plan Generating Interface- PGI (PF oluturma grafiksel arayüzü) kullanıcılara grafik arabirim ile görevleri (DF dosyalarını) birbirlerini balama, görevler arasında operasyonel ilemler tanımlama ve bir plan dosyası oluturma olanaı verir. 4.Uygulama Örnekleri IRS birçok projede kullanılmı ticari bir üründür. Bu uygulamalardan bazıları hakkında bilgi verirken bazılarının ekran görüntülerini ve açıklamalarını sunacaız. T.C. Kimlik Numarası Dorulama Bu uygulama ile web servisleri deil, TCKimlik numara sorgulaması yapıiabilen web sitesi kullanılarak numara sorgulama ve verilen numaranın doruluunu control etme iini yapan bir IRS uygulaması gelitirilmitir. Haber Ajanı Bu sistemde IRS, tanımlanan 3 farklı dilde, dünyanın en ünlü 10 dan fazla haber sitesinden tanımlanan katagori ve balıklarda haberleri XML olarak toplamakta ve kullanıcılara ekil-6 da gösterilen arayüzle sunmaktadır. Ayrıca hangi zaman periyodunda haber kaynaklarının control edilmesi istendii ve hangi

7 kaynaklardan veri toplanması istendii gibi bilgileri kullanıcıların parametric olarak arayüz vasıtasıyla tanımlamasına olanak tanınmıtır. ekil 6. Haber Ajanı ekran görüntüsü Banka Hesap Yönetimi Bu uygulama ile verilen banka hesabındaki deiimler IRS tarafından izlenerek bir deiim olduunda kullanıcıya SMS atan bir uygulama gelitirilmitir. IRS 15 saniyede bir verilen internet banka hesabına giri yaparak control etmekte ve deiimleri SMS olarak bildirmektedir. IRS nin bu uygulaması HTN yaklaımı ile üretilen planın kullanıldıı bir örnektir. IRS nin grafik arayüze sahip plan oluturma arayüzü kullanılarak oluturulan planın oluturulma yöntemine ilikin ekran görüntüsü ekil-7 de, ekil-8 de ve ekil-9 da verilmitir. ekil 7. Görevleri tanımlama ve ilikilendirme arayüzü.

8 ekil 8. likinin özelliklerini belirleme arayüzü Tüm tanımlamalar görsel arayüzlerle yapılmakta ve otomatik olarak XML olarak plan dosyası haline getirilmektedir. Oluturulan plan ekil-9 da görüldüü gibi test edilmek üzere Run PD menüsü seçilerek çalıtırılabilmektedir. Bütün bu arayüzler IRS çekirdek modülünü kullanmak üzere Java ortamı kullanılarak implement edilmi uygulamalardır. ekil 9. Planı oluturma

9 5.Sonuç ve Planlanan Çalımalar Web sadece web servislerinden olumamaktadır. Web dünyasında birçok web uygulaması ve standartlardan baımsız ciddi miktarda HTML verisi bulunmaktadır. Bu duruma ve müteri geribildirimlerini deerlendirerek TÜBTAK destei ile gelitirmi olduumuz bu uygulama ile, kullanıcılar hertür web kaynaını entegre eden ve web kaynaklarından (HTML) XML formatında bilgi toplayabilen uygulamalar gelitirebileceklerdir. Gelecekte IRS yi semantik web destei olan bir araç haline getirmek üzere akademik aratırmalarımız ve çalımalarımız devam etmektedir. 6. Kaynakça [1] Milanovic, N., ve Malek, M. Current solutions for web service composition. IEEE Internet Computing. 8(6):55-59, [2] Monson-Haefel, R. J2EE web services, Pearson Education, Inc., [3] Siemens Business Services. IRS planning module design document. SBS Turkey Application Development Bölümü, [4] Sirin, E, Parsia, B., Wu, D., Hendler, J., ve Nau, D. HTN planning for web service composition using SHOP2. Journal of Web Semantics, 1(4): , [5] Williamson, M., Decker, K., ve Sycara, K. Unified information and control flow in hierarchical task networks. AAAI-96 notları ve "Theories of Action, Planning, and Control" konusunda çalıtay, Austos (http://www.ri.cmu.edu/pubs/pub_2178.html)

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Beyza ÖZBAY Temmuz 2008 DENZL TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans

Detaylı

TOPLU E-POSTA GÖNDERM SSTEMLERNDE PERFORMANS GELTRMELER

TOPLU E-POSTA GÖNDERM SSTEMLERNDE PERFORMANS GELTRMELER T.C. BAHÇEEHR ÜNVERSTES TOPLU E-POSTA GÖNDERM SSTEMLERNDE PERFORMANS GELTRMELER Yüksek Lisans Tezi VEL GÜRKAN KIZILGÜNE STANBUL, 2008 T.C. BAHÇEEHR ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ BLG TEKNOLOJLER TOPLU

Detaylı

Gerçek Yaamda Açık Anahtar Altyapısı Riskleri ve Türkiye de E-imza

Gerçek Yaamda Açık Anahtar Altyapısı Riskleri ve Türkiye de E-imza PKI Risks in Real World and Digital Signiture in Turkey XI. I-NET`06 21-23 December 2006, Ankara. Abstract R. Zilan, G. Yalcin, A. Battal Use of Public Key Infrastructure (PKI) is based of secure communication

Detaylı

e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003

e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003 e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003 ÖNSÖZ Dünyada son yıllarda geni kitlelere meslek kazandırılmasında; çalıanların, ev kadınlarının, tutukluların, özürlülerin kendilerini yetitirmelerinde kullanılan

Detaylı

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Sayıtayın Performans Ölçümüne likin Ön Aratırma Raporu Aratırma Sacit Yörüker (Kom Bakanı) Levent Karabeyli (Kom. Üyesi) Safiye Kaya (Kom. Üyesi) Baran Özeren (Kom. Raportörü)

Detaylı

RESTFUL WEB SERVİSLERİ ile E-SAĞLIK SİSTEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİMİ ALİ NİHAT ÇİÇEK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

RESTFUL WEB SERVİSLERİ ile E-SAĞLIK SİSTEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİMİ ALİ NİHAT ÇİÇEK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ RESTFUL WEB SERVİSLERİ ile E-SAĞLIK SİSTEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİMİ ALİ NİHAT ÇİÇEK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2009 ANKARA

Detaylı

ETA : SQL BLGSAYAR PROGRAMLARI KULLANIM KTABI

ETA : SQL BLGSAYAR PROGRAMLARI KULLANIM KTABI ETA : SQL BLGSAYAR PROGRAMLARI KULLANIM KTABI ETA BLGSAYAR YAYINLARI YAYIN NO : 27 Bu kitaptaki bilgiler önceden uyarı yapmadan deitirilebilir ve ETA Bilgisayar adına verilmi herhangi bir taahhüt nitelii

Detaylı

KARADENZ TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ JEODEZ VE FOTOGRAMETR MÜHENDSL ANABLM DALI

KARADENZ TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ JEODEZ VE FOTOGRAMETR MÜHENDSL ANABLM DALI KARADENZ TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ JEODEZ VE FOTOGRAMETR MÜHENDSL ANABLM DALI CORAF BLG SSTEM LE ÇEVRESEL VERLERN MODELLENMES : TRABZON-DERMENDERE VADS ÖRNE YÜKSEK LSANS TEZ Harita Müh. Mehmet

Detaylı

Editörler Yazarlar Deniz YANIK Af in BÜYÜKBA Kemal ERMAN Ahmet DARICI Af in BÜYÜKBA Aysel KANDEM R Ahmet DARICI Berke ORAN Ceylan DEM R

Editörler Yazarlar Deniz YANIK Af in BÜYÜKBA Kemal ERMAN Ahmet DARICI Af in BÜYÜKBA Aysel KANDEM R Ahmet DARICI Berke ORAN Ceylan DEM R Editörler Yazarlar Deniz YANIK Afin BÜYÜKBA Kemal ERMAN Ahmet DARICI Afin BÜYÜKBA Aysel KANDEMR Ahmet DARICI Berke ORAN Ceylan DEMR Ferhan GÜNEN Kemal ERMAN Levent GEMC Murat GÜN!"#$$# Bu Rapor, UMTS Ulusal

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

NTERNETE DAYALI UZAKTAN ÖRETM VE ÜNVERSTE KÜTÜPHANELER * Sami ÇUKADAR stanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi. Sönmez ÇELK Dou Üniversitesi Kütüphanesi

NTERNETE DAYALI UZAKTAN ÖRETM VE ÜNVERSTE KÜTÜPHANELER * Sami ÇUKADAR stanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi. Sönmez ÇELK Dou Üniversitesi Kütüphanesi Dou Üniversitesi Dergisi, 4 (1) 2003, 31-42 NTERNETE DAYALI UZAKTAN ÖRETM VE ÜNVERSTE KÜTÜPHANELER * WEB-BASED DISTANCE LEARNING AND UNIVERSITY LIBRARIES Sami ÇUKADAR stanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi

Detaylı

Koutzamanlı Yazılım Bileenleri için Bir Otomatik Dorulama Çerçevesi: VyrdMC

Koutzamanlı Yazılım Bileenleri için Bir Otomatik Dorulama Çerçevesi: VyrdMC Koutzamanlı Yazılım Bileenleri için Bir Otomatik Dorulama Çerçevesi: VyrdMC Tayfun ELMAS 1 Serdar TAIRAN 2 1, 2 Koç Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii Bölümü, 34450, Sarıyer-stanbul 1 e-posta: telmas@ku.edu.tr

Detaylı

JAVA nın Tarihçesinden

JAVA nın Tarihçesinden 1 JAVA nın Tarihçesinden Java, genel amaçlı nesneye yönelik bir programlama dilidir. Sözdizimi C ve C++ a çok benzer. Balangıçta Java, küçük sistemleri tüketici aygıtlarına gömme yoluyla yazılımın kurulmasında

Detaylı

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 ISSN 1300-1981 Sayıtay Dergisi Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 Sahibi : Sayıtay Dergisi Genel Koordinatör ve Yayın Kurulu Bakanı Sorumlu Müdür : T.C. Sayıtay Bakanlıı adına Genel Sekreter Kamil DURU : Uzman

Detaylı

LOG Analiz: Erişim Kayıt Dosyaları Analiz Yazılımı ve GOP Üniversitesi Uygulaması

LOG Analiz: Erişim Kayıt Dosyaları Analiz Yazılımı ve GOP Üniversitesi Uygulaması BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 4, SAYI: 2, MAYIS 2011 55 LOG Analiz: Erişim Kayıt Dosyaları Analiz Yazılımı ve GOP Üniversitesi Uygulaması Turgut ÖZSEVEN 1, Muharrem DÜĞENCİ 2 1 Turhal Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

WEB TABANLI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ

WEB TABANLI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ WEB TABANLI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ Abdulcebar ON 1, Necaatin BARIŞÇI 2 1 Yüksek Öğretim Kurumu, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 2 Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZET

Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZET i Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZET Toplumların gelişiminde eğitimin rolü büyüktür. Medeniyetlere en parlak zamanlarını yaşatan ya da tarih sahnesinden silen belirleyici

Detaylı

GSM/GPRS Aygıtları Üzerinden Çok Dilli SMS Gönderme

GSM/GPRS Aygıtları Üzerinden Çok Dilli SMS Gönderme Akademik Bilişim 09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa GSM/GPRS Aygıtları Üzerinden Çok Dilli SMS Gönderme İstanbul Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

Kullanıcı Arayüzü Tasarımlarının Üst Düzey Programlama Dillerine Dönüştürülmesine Bir Yaklaşım

Kullanıcı Arayüzü Tasarımlarının Üst Düzey Programlama Dillerine Dönüştürülmesine Bir Yaklaşım Kullanıcı Arayüzü Tasarımlarının Üst Düzey Programlama Dillerine Dönüştürülmesine Bir Yaklaşım Şefik Temel 1,Umut O. Turgut 2, Volkan Bağcı 3, Mehmet S. Aktaş 4 1,4 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yıldız

Detaylı

Moodle Eğitim Yönetim Sistemi İle Örnek Bir Dersin Uzaktan Eğitim Uygulaması

Moodle Eğitim Yönetim Sistemi İle Örnek Bir Dersin Uzaktan Eğitim Uygulaması BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 1, SAYI: 2, MAYIS 2008 53 Moodle Eğitim Yönetim Sistemi İle Örnek Bir Dersin Uzaktan Eğitim Uygulaması Çetin ELMAS 1, Nurettin DOĞAN 2, Serdar BİROĞUL 3, Mehmet Sena

Detaylı

ÇOKLU ORTAMLARDA İSTENİLMEYEN SES VE GÖRÜNTÜLERİN DENETLENMESİ

ÇOKLU ORTAMLARDA İSTENİLMEYEN SES VE GÖRÜNTÜLERİN DENETLENMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇOKLU ORTAMLARDA İSTENİLMEYEN SES VE GÖRÜNTÜLERİN DENETLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Anlamsal Web Yetenekli Etmenler için Alana Özgü bir Modelleme Diline ait Görsel Sözdizim

Anlamsal Web Yetenekli Etmenler için Alana Özgü bir Modelleme Diline ait Görsel Sözdizim Anlamsal Web Yetenekli Etmenler için Alana Özgü bir Modelleme Diline ait Görsel Sözdizim Sinem Getir 1 Sebla Demirkol 2 Moharram Challenger 3 Geylani Kardaş 4 1,2,3,4 Ululararası Bilgisayar Enstitüsü,

Detaylı

İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ORMAN YANGINLARINDA KULLANILMASI (INTERNET GIS AND ITS USAGE IN FOREST FIRES) kemal.sahin@hgk.mil.

İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ORMAN YANGINLARINDA KULLANILMASI (INTERNET GIS AND ITS USAGE IN FOREST FIRES) kemal.sahin@hgk.mil. İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ORMAN YANGINLARINDA KULLANILMASI (INTERNET GIS AND ITS USAGE IN FOREST FIRES) Kemal ŞAHİN 1, M.Ümit GÜMÜŞAY 2 1 Harita Genel Komutanlığı, Ankara 2 Yıldız Teknik

Detaylı

BİLGİ SİSTEMLERİNDE LOG YÖNETİMİ VE LOGLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİLGİ SİSTEMLERİNDE LOG YÖNETİMİ VE LOGLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE LOG YÖNETİMİ VE LOGLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Yüksek Lisans Tezi Ersun BAYRAKTAROĞLU İSTANBUL, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİ

Detaylı

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI Elife Doan, Çidem Apaydın ve Özgür Önen ÖZET Bu çalımada Toplam Kalite Yönetiminden yola çıkarak, kalite, kalite garantisi, kalite belirleyicilerinin

Detaylı

ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü - ç Kontrollar-

ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü - ç Kontrollar- Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü -- Çeviri Sacit Yörüker Uzman Denetçi 5. Grup Mart 2004 ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü --

Detaylı

Veritabanı Yönetim Sistemleri Güvenliği: Tehditler ve Korunma Yöntemleri. Database Management Systems Security: Recent Threats and Prevention Methods

Veritabanı Yönetim Sistemleri Güvenliği: Tehditler ve Korunma Yöntemleri. Database Management Systems Security: Recent Threats and Prevention Methods Politeknik Dergisi Cilt:13 Sayı: 2 s. 71-81, 2010 Journal of Polytechnic Vol: 13 No: 2 pp. 71-81, 2010 Veritabanı Yönetim Sistemleri Güvenliği: Tehditler ve Korunma Yöntemleri Yılmaz VURAL, Şeref SAĞIROĞLU

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

e-fatura UYGULAMASI (Entegrasyon Kılavuzu) Ağustos 2013 ANKARA e-fatura Uygulaması (Entegrasyon Kılavuzu) Ağustos 2013 Versiyon : 1.

e-fatura UYGULAMASI (Entegrasyon Kılavuzu) Ağustos 2013 ANKARA e-fatura Uygulaması (Entegrasyon Kılavuzu) Ağustos 2013 Versiyon : 1. e-fatura UYGULAMASI (Entegrasyon Kılavuzu) Ağustos 2013 ANKARA Versiyon : 1.4 1/21 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı Versiyon : 1.4 2/21 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı