Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekim/October flverenler taraf ndan çal flanlar için ödenen bireysel emeklilik katk pay ve özel sigorta primleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekim/October 2008. flverenler taraf ndan çal flanlar için ödenen bireysel emeklilik katk pay ve özel sigorta primleri"

Transkript

1 Vergide Gündem Tax Agenda Ekim/October 2008 flverenler taraf ndan çal flanlar için ödenen bireysel emeklilik katk pay ve özel sigorta primleri M. Fatih Köprü English translation Dünya dan vergi haberleri Öznur Özhan Resmi Gazete den... Emre Efeo lu Sirküler indeks Vergi takvimi Vergi hakk nda Concerning tax

2 Vergide Gündem M. Fatih Köprü flverenler taraf ndan çal flanlar için ödenen bireysel emeklilik katk pay ve özel sigorta primleri I. Girifl Temel amac, sosyal sigortalar ile genel sa l k sigortas bak m ndan kiflileri güvence alt na almak, sosyal güvenlik sisteminin yeniden yap land r lmas ve Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sand ile Ba kur un tek bir çat alt nda toplanmas ihtiyac n karfl lamak olan 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazete de yay mland. Söz konusu Kanun, bu kadar uzun süre önce yay mlanmas na ra men, baz hükümleri 2008 y l n n Temmuz ay n n bafl nda, di er maddeleri ise 1 Ekim 2008 tarihinden (genel yürürlük tarihi) itibaren yürürlü e girmifltir. Ekim ay bafl ndan itibaren yürürlü e giren maddelerden biri de 80. maddedir. Söz konusu maddenin 1. f kras nda, hizmet akdi ile bir veya birden fazla iflveren taraf ndan çal flt r lanlar n prime esas kazançlar n n nas l belirlenece i, prime esas kazanca dahil olmayan ödemelerin neler oldu u konular nda hükümler yer almaktad r. Bu yaz m zda, iflverenler taraf ndan personel ad na bireysel emeklilik flirketlerine ödenen katk paylar ile sigorta flirketlerine ödenen flah s sigorta (sa l k, hayat, ölüm, kaza vb) primlerinin, sosyal güvenlik primine esas kazanca dahil edilip edilmemesi konusunun, 80. madde kapsam nda de erlendirilmesine yer verilecektir. Söz konusu ödemeler hakk nda, sosyal güvenlik mevzuat n n yan nda vergi mevzuat nda da hükümler bulunmaktad r. Asl nda y llard r yap lan uygulamada, vergi mevzuat aç s ndan bir de ifliklik olmamakla beraber, konuyla iliflkili olmas hasebiyle, yaz m zda bu ödemeler, Gelir Vergisi Kanunu aç s ndan da de erlendirilecektir. Ancak bu de erlendirmede personelin kendisinin ödedi i prim ve katk paylar n n ücret matrah ndan indirimi konusuna de inilmeyecek, bu ödemelerin iflveren arac k l nmak suretiyle yap lmas durumunda vergilendirilmesi hakk nda aç klamalar yap lacakt r. II. Sosyal güvenlik mevzuat aç s ndan de erlendirme Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu nun 80. maddesi kapsam ndaki aç klamalar m za geçmeden önce, 1 Ekim 2008 tarihinden önce geçerli olan uygulama hakk nda baz aç klamalar yapmakta fayda görmekteyiz. A. 506 say l Sosyal Sigortalar Kanunu kapsam nda de erlendirme 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu nun yürürlü e girmesi ile 506 say l Sosyal Sigortalar Kanunu nun 142, 143, ek 36, geçici 20, geçici 81 ve geçici 87. maddeleri hariç di er maddeleri yürürlükten kald r lmaktad r. 506 say l Sosyal Sigortalar Kanunu nun 77. maddesi yerine 5510 say l Kanun un 80. maddesi 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren yürürlü e girmektedir. 1 Ekim 2008 tarihinden önce yürürlükte olan 77. maddenin ikinci f kras nda, ölüm, do um ve evlenme yard mlar, yolluklar, k dem, ihbar ve kasa tazminatlar, ayni yard mlar ile Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl nca miktarlar y llar itibariyle belirlenecek olan yemek, çocuk ve aile zamlar n n sigorta primlerinin hesab na esas tutulacak kazançlar n ayl k tutar n n tespitinde nazara al nmayaca, bunlar n d fl nda her ne ad alt nda ödeme yap l rsa yap ls n, tüm ödemelerin prime tabi tutulaca hüküm alt na al nm flt r. flveren taraf ndan çal flan ad na sigorta veya emeklilik flirketlerine ödenen flah s sigorta primleri veya bireysel emeklilik katk paylar n n 77. madde kapsam nda de erlendirilmesi, yani SSK kesintisine 2 Ekim 2008

3 tabi olup olmad, özellikle son y llarda çok s k tart fl lm flt r. Sosyal Sigortalar Kurumu'nun bu konuda yay mlanm fl genel ve ba lay c bir düzenlemesi bulunmamaktad r. Ancak konuya iliflkin, bireysel bazda verilmifl, farkl görüfller içeren muktezalar n n varl bilinmektedir. Örne in Sigorta Primleri Daire Baflkanl taraf ndan verilen tarih ve say l muktezada an lan f krada (77. maddenin 2. f kras ) primden istisna oldu u öngörülen ödemeler yine tek tek say lm fl ve bu ödemelerin d fl nda her ne ad alt nda ödeme yap l rsa yap ls n, tüm ödemelerin prime tabi tutulaca hükme ba lanm flt r. Bu nedenle iflyeri çal flanlar n z ad na özel sa l k ve hayat sigortas ad alt nda sa l k kurulufllar na veya sigorta flirketlerine yap lan ödemeler her ne amaçla yap l rsa yap ls n, bu ödemeler Kanun un yukar da aç klanan maddesinde say lan istisnalar aras nda yer almad ndan, bahse konu özel sa l k ve hayat sigortas ödemelerinin sigorta primine tabi tutulmas gerekmektedir. fleklinde görüfl bildirilmifltir. Sosyal Sigortalar Kurumu taraf ndan konuya iliflkin olarak verilen muktezalarda yayg n olarak bu görüfle yer verilmifl olmakla beraber baz muktezalarda ise tam aksi görüfl bildirilmifltir. Sigorta flleri Genel Müdürlü ü Ankara Sigorta Müdürlü ü taraf ndan tarih ve say l muktezada ise. sigortal lar n z ad na sigorta flirketlerine ödenen özel sa l k ve hayat sigortalar 506 say l Kanun un Prime Esas Ücretler bafll kl 77. maddesinde belirtilen ödemeler kapsam nda bulunmay p sigortal lara nakden ödenmeyen ayni yard mlar kapsam nda de erlendirilmesi gerekmektedir. görüflüne yer verilmifltir. Buna göre muktezada, iflverenler taraf ndan sigorta flirketlerine personel ad na ödenen sigorta primleri ayni yard m olarak kabul edilmifl ve dolay s yla 77. madde uyar nca sigorta primine tabi tutulmamas gerekti i belirtilmifltir. Yukar daki örnek muktezalardan Sosyal Sigortalar Kurumu taraf ndan her iki yönde de verilmifl görüfller oldu u görülmektedir. Kanaatimizce, grup bireysel emeklilik veya grup flah s sigortas ödemelerinin, personele de il de sigorta veya emeklilik flirketine yap lmas ve ayr ca bu ifllem dolay s yla personele nakdi bir menfaat sa lanmamas gibi nedenlerle, söz konusu ödemelerin ayni yard m olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle sigorta primine esas tutulacak kazançlar n ayl k tutar n n tespitinde söz konusu ödemelerin dikkate al nmamas gerekti i kanaatteyiz. Bu kanaatte olmakla beraber, SSK'n n yayg n görüflünün, bu ödemeler üzerinden SSK primi kesintisi yap lmas gerekti i yönünde oldu u bilinmektedir. Son günlerde Sosyal Güvenlik Müfettiflleri taraf ndan konuya iliflkin olarak yap lan incelemelerde, iflveren taraf ndan personel ad na ödenen sa l k sigortas primleri ile bireysel emeklilik katk paylar n n SSK matrah na dahil edilmedi inin tespit edilmesi durumunda, uygulaman n elefltirildi i görülmektedir. Bu nedenle 1 Ekim öncesinde söz konusu ödemeleri SSK primine tabi tutmam fl olan mükelleflerin uygulamalar n n geçmifle dönük olarak elefltiri riski tafl d n belirtmekte fayda görmekteyiz. B say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu kapsam nda de erlendirme 1. Ödenen sa l k sigorta primleri ve bireysel emeklilik katk paylar 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu nun 80. maddesinin 1. f kras nda, hizmet akdi ile bir veya birden fazla iflveren taraf ndan çal flt r lanlar n (eski SSK l lar) prime esas kazançlar n n afla daki flekilde belirlenece i hüküm alt na al nm flt r. Bu f kran n (a) bendinde prime esas kazanc n hesab nda; - Hak edilen ücretlerin, - Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeflit istihkaktan o ay içinde yap lan ödemelerin ve iflverenler taraf ndan sigortal lar için özel sa l k sigortalar na ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarlar n, - dare veya yarg mercilerince verilen karar gere ince yukar daki (1) ve (2) numaral alt bentlerde belirtilen kazançlar niteli inde olmak üzere sigortal lara o ay içinde yap lan ödemelerin, brüt toplam n n esas al naca hükmüne yer verilmektedir. Söz konusu bentte iflverenler taraf ndan sigortal lar için özel sa l k sigortalar na ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarlar n prime esas kazanc n hesab nda dikkate al naca belirtilmekle beraber, prime esas kazanca dahil edilmeyecek ödemelerin say ld ayn f kran n (b) bendinde ise afla daki hükme yer verilmektedir. Ayni yard mlar ve ölüm, do um ve evlenme yard mlar, görev yolluklar, seyyar görev tazminat, k dem tazminat, ifl sonu tazminat veya k dem tazminat mahiyetindeki toplu ödeme, keflif ücreti, ihbar ve kasa tazminatlar ile Kurumca tutarlar y llar itibar yla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamlar, iflverenler taraf ndan sigortal lar için özel sa l k sigortalar na ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve ayl k toplam asgari ücretin % 30'unu geçmeyen özel sa l k sigortas primi ve bireysel emeklilik katk paylar tutarlar, prime esas kazanca tabi tutulmaz. F kran n (c) bendinde ise, (b) bendinde belirtilen istisnalar d fl nda her ne adla yap l rsa yap ls n tüm ödemeler ile ayni yard m yerine geçmek üzere yap lan nakdi ödemelerin prime esas kazanca tabi tutulaca na hükmedilmifltir. Devam nda di er kanunlardaki prime tabi tutulmamas gerekti ine dair muafiyet ve istisnalar n da bu Kanunun uygulanmas nda dikkate al nmayaca belirtilmifltir. Yukar daki hüküm, yürürlü e girdi i 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren, iflverenler taraf ndan çal flanlar ad na özel sa l k sigortalar na ve bireysel emeklilik sistemine ödenen prim ve katk paylar konusundaki tart flmalar sona erdirmektedir. Buna göre iflveren taraf ndan çal flanlar için ayl k asgari ücretin % 30 una kadar ödenen özel sa l k sigortas ve bireysel emeklilik katk paylar sosyal güvenlik primine tabi tutulmayacakt r. Sanayi kesiminde çal flan 16 yafl ndan büyük iflçiler için belirlenen brüt asgari ücret 2008/Ekim ay için 638,70 YTL oldu una göre, Ekim

4 iflveren taraf ndan çal flan ad na bu ay (638,70 x % 30 =) 191,61 YTL ye kadar ödenen sa l k sigortas ve bireysel emeklilik katk pay n n prime esas kazanca dahil edilmemesi gerekmektedir. Kanun hükmünde yer alan asgari ücretin % 30 unu geçmeyen özel sa l k sigortas primi ve bireysel emeklilik katk pay tutarlar ibaresinden, ödenen sa l k sigorta primi ve bireysel emeklilik katk paylar n n asgari ücretin % 30 unu geçmesi durumunda, aflan k sm n m yoksa tamam n n m prime esas kazanca dahil edilmesi gerekti i anlafl lamamaktad r. Ödemelerin asgari ücretin % 30 unu aflmas durumunda, sadece aflan k sm n prime esas kazanca dahil edilmesi gerekti i görüflünde olmakla beraber, Kurum taraf ndan bu konuya bir aç kl k getirilmesi gerekti ini düflünüyoruz. Böyle oldu u kabul edildi inde örne in 2008/Ekim ay nda iflveren taraf ndan çal flan ad na bireysel emeklilik sistemine ödenen 250 YTL lik katk pay n n asgari ücretin ayl k tutar n n % 30 u olan 191,61 YTL yi aflan 58,39 YTL sinin prime esas kazanca dahil edilmesi gerekecektir. 2. Ödenen di er flah s sigorta primleri Uygulamada, iflverenlerin çal flanlar için bireysel emeklilik katk pay ve sa l k sigortas primi d fl nda, örne in hayat, ölüm, kaza, sakatl k, iflsizlik, anal k, do um gibi sigortalar için de prim ödedikleri görülebilmektedir. Kanun un 80. maddesinin 1. f kras n n (a) bendinin lafz ndan, sadece bireysel emeklilik ve sa l k sigortas kapsam nda yap lan ödemelerin prime esas kazanca dahil oldu u anlafl lmaktad r. stisnalar n yer ald (b) bendinde ise bu ödemelerin ayl k toplam n n asgari ücretin % 30'unu geçmedi i durumda prime esas kazanca dahil edilmeyece i, sadece bu oran aflmas durumunda üzerinden prim hesaplanmas gerekti i belirtilmektedir. Bu bentlere bak ld nda, prime esas kazanca dahil olan ödemelerde de, prime esas kazanca dahil edilmeyecek ödemelerde de sadece bireysel emeklilik katk paylar ile sa l k sigortas primlerinden bahsedilmesi, bunun yan nda hayat sigortas gibi di er flah s sigorta primlerinin her iki hükümde de yer almamas, Kanun hükmünde tedvin (TDK: derleme) hatas oldu unu göstermektedir. Örne in (a) bendinde prime esas kazanca dahil olan ödemeler say l rken, iflverenler taraf ndan sigortal lar için özel sa l k sigortalar na yap lan ödemeler yerine sa l k veya hayat gibi özel sigortalara yap lan ödemeler ibaresi kullan lm fl olsayd, iflveren taraf ndan personeli için hayat, sa l k gibi tüm sigortalar için sigorta flirketlerine yap lan ödemelerin prime esas kazanca dahil oldu u anlafl l rd. Bu hüküm ile (b) bendinde yer alan hüküm birlikte düflünüldü ünde, sadece sa l k sigortas ve bireysel emeklilik için ödenen tutarlar n asgari ücretin % 30 una kadar olan k sm n n prime esas kazanca dahil edilmeyece i, iflveren taraf ndan personeli ad na ödenen hayat veya di er flah s sigorta primleri için böyle bir istisnan n bulunmad sonucu ç kard. Kanun hükmünde yer alan tedvin hatas dolay s yla, iflverenler taraf ndan iflçileri ad na ödenen hayat veya di er flah s sigorta primlerinin prime esas kazanca dahil olup olmayaca konusu daha çok tart fl laca a benzemektedir. Maddenin (c) bendinde yer alan ve (b) bendinde belirtilen istisnalar d fl nda her ne adla yap l rsa yap ls n tüm ödemeler ile ayni yard m yerine geçmek üzere yap lan nakdi ödemelerin prime esas kazanca tabi tutulmas gerekti i hükmünün de bu tart flmalar çözmeyece i kanaatindeyiz. Madde hatal kaleme al nm fl olmakla beraber, hükmün konulufl amac düflünüldü ünde, say lan istisnalar d fl ndaki tüm ödemelerin prime esas kazanca dahil edilmesi gerekti inden hareketle, hayat ve di er flah s sigorta primlerinin de sosyal güvenlik primine esas kazanca dahil edilmesi gerekti ini kabul etmek mümkün görünmektedir. Kanun ile getirilen hükmün, vergi ve bireysel emeklilik mevzuat kapsam nda desteklenen bireysel emeklilik katk paylar n n prime tabi tutulmamas için asgari ücretin % 30 u gibi bir s n r getirmekle birlikte, di er flah s sigortalar (örne in hayat) için böyle bir s n r getirmeyerek tamam n n prime esas kazanç d fl nda b rak lmas pek anlaml gözükmemektedir. Zaten bu anlay fl n Kanun un temel amac ve Kurum un önceki yaklafl mlar da düflünüldü ünde kabul edilebilir olmad n düflünüyoruz. Di er taraftan bu Kanun öncesindeki uygulamada temel tart flma konusu, iflverenler taraf ndan çal flan ad na ödenen söz konusu katk pay ve sigorta primlerinin nakdi ödeme olarak m, yoksa ayni ödeme olarak m kabul edilmesi gerekti i yönündeydi. Yukar da da belirtti imiz gibi Sigorta flleri Genel Müdürlü ü Ankara Sigorta Müdürlü ü taraf ndan tarih ve say l muktezada, bu ödemelerin sigortal lara nakden ödenmeyen ayni yard mlar kapsam nda de erlendirilmesi gerekti i belirtilmifltir. Ancak genel olarak Sosyal Sigortalar Kurumu taraf ndan verilen di er görüfllerde, ayni yard m say l p say lmad na iliflkin bir aç klamaya yer verilmemifl ve Kanun un 77. maddesinde say lan istisnalar aras nda yer almad ndan bahisle prime esas kazanca dahil edilmesi gerekti i belirtilmifltir say l Kanun ile getirilen yeni uygulama ile bu tart flmalar n bireysel emeklilik katk pay ve sa l k sigorta primleri aç s ndan ortadan kalkt söylenebilecekken, hayat sigortas gibi di er flah s sigortalar aç s ndan ayni yard m, nakdi yard m tart flmas n n daha uzun süreler devam edece i görülmektedir. Kanaatimizce, söz konusu problemin çözümü Kanun de iflikli i yap lmak suretiyle maddedeki tedvin hatas n n düzeltilmesinden geçmektedir. Yukar da da belirtti imiz gibi Kanun da yer alan hatan n düzeltilmemesi halinde, herkes taraf ndan farkl yorumlar yap labilece inden, uygulamac lar n çok zor durumda kalabilece i anlafl lmaktad r. III. Gelir vergisi mevzuat aç s ndan de erlendirme Gelir Vergisi Kanunu aç s ndan gerek sigorta ve bireysel emeklilik flirketlerine yap lan prim veya katk pay ödemeleri, gerekse de bu kurumlar taraf ndan kat l mc lara yap lan ödemelerin vergilendirilmesi aç s ndan 7 Ekim 2001 tarihi önem arzetmektedir. Genel olarak bak ld nda 7 Ekim 2001 tarihinden itibaren yürürlü e 4 Ekim 2008

5 giren 4697 say l Kanun ile çal flanlar taraf ndan yada gelirlerini y ll k beyanname ile beyan eden gerçek kifliler taraf ndan ödenen flah s sigorta primleri ve bireysel emeklilik katk paylar n n ücret veya beyannamedeki gelir vergisi matrah ndan indirilmesindeki s n rlar n de ifltirildi i görülmektedir. Ayn flekilde sigorta veya bireysel emeklilik flirketlerince kat l mc lara yap lan ödemelerin vergilendirilme ilkesinde de söz konusu Kanun ile temel de ifliklikler yap lm fl, bu kurumlar taraf ndan yap lan ödemelerin tamam menkul sermaye irad kabul edilerek, sistemde kalma süresine ve emeklilik hakk kazan l p kazan lmad na göre farkl oranlarda olmak üzere, tevkifat yoluyla vergileme esas getirilmifltir say l Kanun un geçici 1. maddesinde ise bu maddenin yürürlü e girdi i tarihten önce akdedilmifl flah s sigorta poliçelerinin ilgili oldu u prim ve ödemeler bak m ndan Gelir Vergisi Kanunu nun, bu Kanun ile de iflmeden önceki hükümlerinin uygulanaca belirtilmektedir. Bu aç dan bak ld nda 2008 y l nda olmam za ra men hala 7 Ekim 2001 tarihinden önce akdedilmifl flah s sigorta poliçeleri kapsam nda prim ödemesi yap ld na rastlan lmaktad r. Bu ödemeler genellikle birikimli hayat poliçesi kapsam nda yap lan ödemeler olup, söz konusu birikimlerini bireysel emeklilik sistemine aktarmam fl olan sigortal lar aç s ndan Gelir Vergisi Kanunu nun 4697 say l Kanun la de iflmeden önceki hükümleri geçerli bulunmaktad r. Bireysel emeklilik sistemi ise zaten bu tarihten sonra ifllerlik kazanm fl oldu undan, 7 Ekim 2001 öncesinde yürürlükte olan bu hükümler bireysel emeklilik sistemine herhangi bir tarihte dahil olmufl kat l mc lar aç s ndan bir anlam ifade etmemektedir. Gelir Vergisi Kanunu nun sigorta ve bireysel emeklilik flirketlerine yap lan prim veya katk pay ödemeleri hakk ndaki hükümlerine bak ld nda, hizmet erbab taraf ndan yap lan ödemelere iliflkin hüküm ifade etti i görülmektedir. Örne in Kanun un 63. maddesinde ücretlinin flahs na, efline ve küçük çocuklar na ait hayat, ölüm, kaza, hastal k, sakatl k, iflsizlik, anal k, do um ve tahsil gibi flah s sigorta poliçeleri için hizmet erbab taraf ndan ödenen primler ifadesi yer almaktad r. Bu prim ve katk paylar n n iflveren arac k l nmak suretiyle ödenmesi durumunda da 63. maddede yer alan s n rlar dahilinde yap lan ödemelerin gider kayd veya ücret matrah ndan indirimi söz konusu olmaktad r. Gelir Vergisi Kanunu nun 40. maddesinin 1. f kras n n 9 numaral bendinde, iflverenler taraf ndan hizmet erbab için ödenen bireysel emeklilik katk paylar n n 63. maddede yer alan s n rlar dahilinde gider olarak de erlendirilebilece i hükmüne yer verilmifltir. Ayn flekilde 256 seri numaral gelir vergisi genel tebli inde sigorta primi ve katk pay n n sigorta veya emeklilik flirketine hizmet erbab taraf ndan do rudan ödenmeyip, iflverenler arac l yla ödenmesi (grup sigortas veya grup bireysel emeklilik sözleflmesi) durumunda belgelemeye iliflkin aç klamalara yer verilmektedir. Buna göre sigorta poliçesi veya bireysel emeklilik sözleflmesinin bir örne inin iflverende bulunmas ve bu poliçe veya sözleflmede sigorta priminin veya bireysel emeklilik katk paylar n n ödeme dönemlerinin, ayr ca bu dönemler için ödenecek prim ve katk pay tutarlar n n belli edilmifl olmas kayd yla, hizmet erbab için iflveren taraf ndan sigorta veya emeklilik flirketine ödenen ve/veya hizmet erbab n n ücretinden kesinti yap lmak suretiyle tahsil edilen sigorta primi ve katk pay n n, her bir kifli için ücretin vergi matrah n n tayininde indirim olarak dikkate al nabilece i belirtilmektedir. Afla da 7 Ekim 2001 tarihinden önce imzalanan poliçeler kapsam nda iflverenler taraf ndan hizmet erbab için ödenen flah s sigorta primleri ile bu tarihten sonra düzenlenen poliçe ve bireysel emeklilik sözleflmeleri kapsam nda yine iflverenler taraf ndan hizmet erbab ad na ödenen prim ve katk paylar n n gider kayd ve gelir vergisi matrah ndan indirimine iliflkin aç klamalar yap lacakt r. A. 7 Ekim 2001 öncesinde düzenlenen flah s sigorta poliçeleri kapsam ndaki ödemeler Yukar da da belirtti imiz gibi, 7 Ekim 2001 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 4697 say l Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu nda baz de ifliklikler yap lm flt r. Bu kapsamda 63. maddenin 1. f kras n n 3 numaral bendinde yer alan ücret matrah ndan indirilebilecek flah s sigorta primlerinin s n rlar da de ifltirilmifltir. Söz konusu bendin de ifltirilmeden önceki halinde mükellefin kendisi efli ve küçük çocuklar na ait flah s sigortalar için ödenen primler, afla daki flartlarla ücret matrah ndan indirilmektedir. - Sigortan n Türkiye de kurulu ve merkezinin Türkiye de bulunmas, - Sigorta priminin ödendi i ayda elde edilen ücret üzerinden, kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlar na hizmet erbab hissesi olarak hesaplanan prim veya aidat n ayl k tutar n aflmamas say l Kanun un geçici 1. maddesinde ise bu maddenin yürürlü e girdi i tarihten önce akdedilmifl flah s sigorta poliçelerinin ilgili oldu u prim ve ödemeler bak m ndan Gelir Vergisi Kanunu nun 63. maddesinin bu Kanunla de ifliklik yap lmadan önceki hükümlerinin uygulanaca belirtilmektedir. Buna göre 7 Ekim 2001 tarihinden önce akdedilmifl olan flah s sigorta poliçeleri (örne in birikimli hayat poliçeleri) kapsam nda bugün itibariyle ödenen sigorta primlerinin ücret matrah ndan indirilebilecek k sm n n tespitinde yukar da yer verilen flartlar aranacakt r. Baflka bir deyiflle Türkiye de kurulu veya merkezi Türkiye de bulunan sigorta flirketlerine yap lacak flah s sigorta primi ödemelerinde, sosyal güvenlik kurumuna hizmet erbab hissesi olarak yap lan ödemenin (sosyal güvenlik primi ve iflsizlik sigortas primi) toplam dikkate al nacakt r. Bunun anlam ise personeli ad na iflveren taraf ndan yukar da yer verilen s n rlar içerisinde yap lan özel sigorta prim ödemelerinin, damga vergisi yönünden brüt tutar n n personelin bordrosunda brüt ücrete ilave edilmesi gereklili idir. Brüt ücretten vergi Ekim

6 matrah na ulafl lmas s ras nda ise ödenen özel sigorta primi indirim olarak dikkate al nacakt r. Dolay s yla yukar daki s n rlar çerçevesinde iflveren taraf ndan ödenen flah s sigorta primleri üzerinden sadece damga vergisi hesaplanmas söz konusu olacak, prim üzerinden ayr ca gelir vergisi hesaplanmayacakt r. flveren taraf ndan yukar da yer alan s n rlar aflan bir prim ödemesinin söz konusu olmas durumunda ise s n r dahilindeki k s m için yukar daki aç klamalar m za göre hareket edilecek, aflan k sm n damga vergisi ve gelir vergisi yönünden brüt tutar n n bordroya ilave edilmesi gerekecektir. Bunun sonucunda s n rlar aflan k s m üzerinden damga vergisi yan nda gelir vergisi de ödenmifl olacakt r. B. 7 Ekim 2001 sonras nda düzenlenen flah s sigorta poliçeleri ile bireysel emeklilik sözleflmeleri kapsam ndaki prim ve katk pay ödemeleri Gelir Vergisi Kanunu nun 63. maddesinde gerçek ücretin safi de erinin tespitinde yap labilecek indirimler say lmaktad r. Maddenin 1. f kras n n 4697 say l Kanun ile de ifltirilen 3 numaral bendinde ise sigorta ve emeklilik flirketlerine ödenen prim ve katk paylar n n ücret matrah ndan indirim flartlar na yer verilmektedir. Buna göre 7 Ekim 2001 tarihinden sonra akdedilen sigorta poliçesi veya bireysel emeklilik sözleflmesi kapsam nda ödenen flah s sigorta primi ve bireysel emeklilik katk paylar n n ücret matrah ndan indirilebilmesi için afla daki flartlarla uyulmas gerekmektedir. - Sigortan n veya emeklilik sözleflmesinin Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta veya emeklilik flirketi nezdinde akdedilmifl olmas, - Prim veya katk pay n n ücretlinin flahs na, efline ve küçük çocuklar na ait hayat, ölüm, kaza, hastal k, sakatl k, iflsizlik, anal k, do um ve tahsil gibi flah s sigorta poliçeleri veya bireysel emeklilik sözleflmesi kapsam nda ödenmesi, - ndirim konusu yap lacak prim, aidat ve katk lar n toplam n n, ödendi i ayda elde edilen ücretin yüzde 10'unu (bireysel emeklilik sistemi d fl ndaki flah s sigorta poliçeleri için ödenen primlerde, ödendi i ayda elde edilen ücretin yüzde 5'ini) ve y ll k olarak asgari ücretin y ll k tutar n aflmamas. ndirim konusu yap lacak katk pay veya prim tutar n n tespitinde esas al nacak ücret iflveren taraf ndan çal flana hizmeti karfl l nda ödenen ayl k (maafl), prim, ikramiye, sosyal yard mlar ve zamlar gibi sürekli nitelikteki ödemelerin brüt tutarlar n n toplam olacakt r. Gider karfl l olarak ödenen tutarlar (yap lan gerçek bir giderin karfl l olsun olmas n) dikkate al nmayacakt r. Bir takvim y l içerisinde bireysel emeklilik ve di er flah s sigorta primleri ile ilgili olarak yap labilecek indirim tutar asgari ücretin y ll k tutar n aflmayacakt r. Bu s n rlama y ll k bazda dikkate al nacak olup, y l içinde asgari ücret tutar nda meydana gelebilecek de ifliklikler, indirim yap lacak tutarlar n hesab nda dikkate al nacakt r. 1. flveren taraf ndan personel ad na ödenen bireysel emeklilik katk paylar Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesinin 1. f kras n n 9 numaral bendinde yer alan hüküm, iflverenler taraf ndan ücretliler ad na bireysel emeklilik sistemine ödenen katk paylar n n, ücretlerle iliflkilendirilmeksizin, ticari kazanc n tespitinde gider olarak indirilmesine imkan tan maktad r. Ancak yine sözü geçen bent hükmü uyar nca indirim konusu yap labilecek tutar n, ücretlinin elde etti i ücretin %10 unu ve y ll k bazda asgari ücretin y ll k tutar n aflmamas gerekmektedir. Bu madde kapsam nda yap lacak indirim, iflverenler taraf ndan hizmetlilerine yönelik olarak sadece bireysel emeklilik sistemine ödenen katk paylar n içermekte olup, di er flah s sigorta primlerini içermemektedir. Belirtilen s n rlar n afl lmas durumunda ise aflan tutar n Gelir Vergisi Kanunu nun 61. maddesi kapsam nda personele sa lanan menfaat olarak kabul edilerek, personelin bordrosuna dahil edilmesi ve vergilendirilmesi gerekmektedir. GVK 40. madde kapsam nda s n rlar içerisinde kalan bireysel emeklilik katk paylar n n bordroyla iliflkilendirilmeden gider kayd n n mümkün oldu unu söylerken, yaz m z n II. bölümünde yer alan aç klamalar kapsam nda bu katk paylar n n ayl k asgari ücretin % 30 unu geçmesi durumunda bordroya dahil edilmesinin daha do ru bir yaklafl m olaca kanaatindeyiz. Ancak bordroda yer alan ödemelerin toplam tutar n n damga vergisine tabi tutulmas gerekti inden, bu durumda gelir vergisi mevzuat aç s ndan s n rlar içerisinde kalmakla beraber söz konusu katk paylar üzerinden de damga vergisi hesaplanmas gerekece i unutulmamal d r. flverenler taraf ndan personeli ad na s n rlar içerisinde kalan veya s n rlar aflan bireysel emeklilik katk pay ödenmesi durumunda, bu tutarlar n Gelir Vergisi Kanunu aç s ndan gider kayd na iliflkin iki adet örne e afla da yer verilmifltir. Örnek 1: flveren (A) personeli (B) için 2008 y l n n Eylül ay nda 400 YTL bireysel emeklilik katk pay ödemifltir. Personel (B) nin Eylül/2008 dönemine iliflkin brüt ücreti YTL dir. Ayl k 400 YTL tutar ndaki katk pay 2008 y l n n bafl ndan itibaren ödenmektedir. Ayl k brüt ücret 5.000,00 Bireysel emeklilik katk pay ödemesi 400,00 Ayl k brüt ücretin % 10 u (5.000 * % 10) 500,00 Asgari ücretin y ll k tutar [(608,40 * 6) + (638,70 * 6)] 7.482,60 Ocak-A ustos döneminde gider yaz lan katk pay (400 * 8) 3.200,00 Yukar daki aç klamalar uyar nca, iflveren taraf ndan personel (B) ad na Eylül/2008 de ödenen 400 YTL tutar ndaki bireysel emeklilik katk pay, ayl k brüt ücretin % 10 u olan 500 YTL den az oldu undan, asgari ücret karfl laflt rmas nda 400 YTL nin tamam dikkate al nabilecektir. 6 Ekim 2008

7 Buna göre, 400 YTL lik Eylül ay katk pay ödemesi ile y lbafl ndan A ustos ay na kadar ödenip gider olarak kabul edilen katk paylar n n (3.200 YTL) toplam olan YTL, asgari ücretin y ll k tutar ndan da düflük oldu undan, iflveren (A) taraf ndan Eylül ay nda ödenen katk pay n n tamam olan 400 YTL personelin bordrosuyla iliflkilendirilmeksizin, GVK nun 40. maddesinin 1. f kras n n 9 numaral bendi uyar nca gider olarak kay tlara intikal ettirilebilecektir. Örnek 2: Yukar daki örnekte ödenen ayl k katk pay n n 800 YTL olmas durumunda iflveren taraf ndan gider yaz labilecek tutarlar afla daki flekilde hesaplanacakt r. Ayl k brüt ücret 5.000,00 Bireysel emeklilik katk pay ödemesi 800,00 Ayl k brüt ücretin % 10 u (5.000 * % 10) 500,00 Asgari ücretin y ll k tutar [(608,40 * 6) + (638,70 * 6)] 7.482,60 Ocak-A ustos döneminde gider yaz lan katk pay (500 * 8) 4.000,00 flveren taraf ndan personel (B) ad na Eylül/2008 de ödenen 800 YTL tutar ndaki bireysel emeklilik katk pay, ayl k brüt ücretin % 10 u olan 500 YTL den fazla oldu undan, asgari ücret karfl laflt rmas nda 800 YTL yerine 500 YTL nin dikkate al nmas gerekmektedir. Buna göre, 500 YTL lik Eylül ay katk pay ödemesi ile y lbafl ndan A ustos ay na kadar ödenip gider olarak kabul edilen katk paylar n n (4.000 YTL) toplam olan YTL, asgari ücretin y ll k tutar ndan düflük oldu undan, iflveren (A) taraf ndan ödenen katk pay n n sadece 500 YTL lik k sm personelin bordrosuyla iliflkilendirilmeksizin GVK 40/1-9. madde uyar nca gider olarak kay tlara intikal ettirilebilecektir. S n r aflan 300 YTL lik katk pay ise iflveren taraf ndan personele sa lanan menfaat niteli inde kabul edilerek, bu tutar n damga vergisi ve gelir vergisi yönünden brütlefltirilmifl tutar n n personelin bordrosuna dahil edilmesi gerekecektir. Buna göre s n r aflan katk pay n n brüt tutar iflveren taraf ndan GVK 40/1-9. madde uyar nca de il, ayn Kanun un 40. maddesinin 1. f kras n n 1 numaral bendi (genel giderler) uyar nca ücret olarak giderlefltirilmifl olacakt r. Ayr ca yukar daki örneklerde yer alan ödeme tutarlar n n 5510 say l Kanun un 80. maddesi kapsam nda da de erlendirilerek, sosyal güvenlik primine esas kazanca dahil edilip edilmemesi konusunun da ayr ca de erlendirilmesi gerekmektedir. 2. flveren taraf ndan personeli ad na ödenen flah s sigorta primleri Yukar da da belirtti imiz gibi Gelir Vergisi Kanunu nun 40. maddesinin 1. f kras n n 9 numaral bendi, iflverenler taraf ndan hizmetliler için, sadece bireysel emeklilik sistemine ödenen katk paylar n içermektedir. flveren taraf ndan personel ad na ödenen sa l k, hayat, hastal k gibi di er flah s sigorta primlerinin, çal flanlara sa lanan menfaat olarak de erlendirilerek, bu ödemelerin GVK 61. madde kapsam nda personelin bordrosuna dahil edilmesi gerekmektedir. Buna göre iflverenlerce ödenen di er flah s sigorta primleri, iflle ilgili olarak ticari kazanc n elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen ücret kapsam nda oldu undan, Gelir Vergisi Kanunu nun 40. maddesinin 1. f kras n n 1 numaral bendi çerçevesinde genel gider olarak her hangi bir tutar ve oran s n rlamas olmaks z n indirim konusu yap labilecektir. Öte yandan ayn Kanun un 63. maddesi uyar nca, söz konusu primler, ödendi i ayda elde edilen ücretin % 5 ini ve y ll k olarak asgari ücretin y ll k tutar n aflmamak üzere hizmet erbab n n safi ücret tutar n n belirlenmesi s ras nda indirim konusu yap labilecektir. Bunun anlam ise personeli ad na iflveren taraf ndan yukar da yer verilen s n rlar içerisinde yap lan prim ödemelerinin damga vergisi yönünden brüt tutar n n personelin bordrosunda brüt ücrete ilave edilmesi gereklili idir. Brüt ücretten vergi matrah na ulafl lmas s ras nda ise ödenen özel sigorta primi indirim olarak dikkate al nacakt r. Dolay s yla yukar daki s n rlar çerçevesinde iflveren taraf ndan ödenen sa l k, hayat vb. flah s sigorta primleri üzerinden sadece damga vergisi hesaplanmas söz konusu olacak, ödenen prim üzerinden ayr ca gelir vergisi hesaplanmayacakt r. flveren taraf ndan bu s n rlar aflan bir prim ödemesinin söz konusu olmas durumunda ise s n r dahilindeki k s m için yukar daki aç klamalar m za göre hareket edilecek, aflan k sm n ise damga vergisi ve gelir vergisi yönünden brüt tutar n n bordroya ilave edilmesi gerekecektir. Bunun sonucunda s n rlar aflan k s m üzerinden damga vergisi yan nda gelir vergisi de ödenmifl olacakt r. 3. flveren taraf ndan personeli ad na flah s sigorta primi ve bireysel emeklilik katk pay ödemelerinin beraber yap lmas Bireysel emeklilik sistemi ile di er flah s sigortalar için ödenen prim ve katk paylar n n birlikte olmas durumunda, matrahtan indirim konusu yap labilecek tutar ücretin %10 u ile s n rl olacakt r. Bu durumda flah s sigorta primleri için %5 lik s n r ayr ca aranacakt r. Örnek Bir ücretlinin Ekim 2008 döneminde ücret matrah n n tespitinde indirim konusu yapabilece i katk pay ve prim ödemelerine iliflkin bilgiler afla daki gibidir. Ayl k brüt ücret 4.000,00 Bireysel emeklilik katk pay ödemesi 300,00 fiah s sigorta primleri ödemesi 150,00 Ocak-Eylül döneminde gider yaz lan ve indirilen katk pay ve prim toplam 3.600,00 Asgari ücretin y ll k tutar [(608,40 * 6) + (638,70 * 6)] 7.482,60 Ayl k brüt ücretin % 10 u (4.000 * % 10) 400,00 Ayl k brüt ücretin % 5 i (4.000 * % 5) 200,00 Ekim

Vergide Gündem. Tax Agenda. Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008.

Vergide Gündem. Tax Agenda. Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008. Vergide Gündem Tax Agenda Temmuz/July 2008 Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008. Mehmet Korkusuz Veraset ve intikal vergisi yürürlükten kald r

Detaylı

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com MAYIS/MAY 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekim/October 2010. Sigortal aç s ndan sigorta tazminatlar

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekim/October 2010. Sigortal aç s ndan sigorta tazminatlar Vergide Gündem Tax Agenda Ekim/October 2010 Sigortal aç s ndan sigorta tazminatlar Levent Atakan fiüpheli ticari alacak karfl l klar ve de ersiz alacaklarda gelinen son nokta Melike K l nç English translation

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR VERG DE GÜNDEM VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR Mehmet KORKUSUZ Geçti imiz y l, vergilendirme sistemimizde önemli bir ad

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER 2007. 2008 YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ

ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER 2007. 2008 YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com KASIM/NOVEMBER 2007 2007 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi Beytem Plaza fiiflli

Detaylı

2013 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER

2013 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER INTERNATIONAL ARKAN & ERG N Audit, Tax, SAS Turkey 2013 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER VERG ve PRAT K B LG LER REHBER 2013 stanbul, 28 fiubat 2013 Haz rlayanlar Refik Arkan A. Cihat Kumuflo lu fieref Taflk

Detaylı

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü GEL R VERG S REHBER Haz rlayan Tuncel ATABEY Gelirler Kontrolörü Haz rl k ve Bask : KURT ½ MATBAACILIK Tel.: (0.212) 518 11 28-517 40 10 Sultanahmet - STANBUL SUNU½ Son y llarda vergi kanunlar nda yap

Detaylı

ÖZEL EMEKL L K TÜRLER VE B REYSEL EMEKL L K

ÖZEL EMEKL L K TÜRLER VE B REYSEL EMEKL L K Makale - 2 ÖZEL EMEKL L K TÜRLER VE B REYSEL EMEKL L K 14 I. Girifl Çeyrek as rdan beri emeklilik sistemlerinde çok ayakl yap lanma yayg nl k kazanmaktad r. Do um art fl h z n n azalmas n n sonucu olarak

Detaylı

BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m,

BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m, BAfiKAN dan Sevgili Meslektafllar m, Sigortac l k Kanunu ad ile haz rlanan Kanun tasar s n n Baflbakanl a sevk edilmifl oldu unu memnuniyetle ö renmifl bulunuyoruz. Y llard r kanuni dayanaktan yoksun olan

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ* I- G R fi Bankac l k sektöründe yaflanan krizlerin en belirgin göstergelerinden

Detaylı

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2)

ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2) mali ÇÖZÜM 203 ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2) Cengiz SAZAK* G R fi 0 2.01.2004 Tarih ve 25334 Mükerrer Say l Resmi Gazete de yay mlanarak 01.01.2004 tarihinde

Detaylı

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382)

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2004, TÜS AD Tüm

Detaylı

Vergide Gündem. Ticarette yeni iş fırsatları: Kore serbest ticaret anlaşması Sercan Bahadır Ahu Çelebi

Vergide Gündem. Ticarette yeni iş fırsatları: Kore serbest ticaret anlaşması Sercan Bahadır Ahu Çelebi Vergide Gündem Tax Agenda Ocak / January 2013 Ticarette yeni iş fırsatları: Kore serbest ticaret anlaşması Sercan Bahadır Ahu Çelebi 6327 sayılı Kanun la bireysel emeklilik sisteminde yapılan değişiklikler

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Denetim Raporu 83 85 86 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Ç NDEK LER KONSOL DE B LANÇOKONSOL DE GEL R TABLOSU KONSOL DE ÖZSERMAYE DE fi M TABLOSU KONSOL DE

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II Yazarlar Prof.Dr. Ümit Gücenme GENÇO LU (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Saime ÖNCE (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Vedat EKERG

Detaylı

B REYSEL EMEKL L K SÖZLEfiMELER NDE

B REYSEL EMEKL L K SÖZLEfiMELER NDE Makale - 1 B REYSEL EMEKL L K SÖZLEfiMELER NDE CAYMA (GER ALMA) HAKKI 4 I-Genel Olarak Son günlerde bas na yans yan haberlerin bir k sm, bireysel emeklilik sözleflmeleri üzerine. Bu ba lamda günlük hayat

Detaylı

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Hüdai fiencan* 1. Girifl dari Reform ya da Kamu Yönetiminde Yeniden Yap lanma konusu ülkemizde uzun y llard r tart fl lmaktad r.

Detaylı

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Hakan YILDIRIMO LU Av. Erten CILGA

Detaylı