ANAYASA VE GÜNCEL BİLGİLER ETÜT ÇALIŞMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANAYASA VE GÜNCEL BİLGİLER ETÜT ÇALIŞMASI"

Transkript

1 PLAN ANAYASA VE GÜNCEL BİLGİLER ETÜT ÇALIŞMASI BALIKESİR YEDİİKLİM EĞİTİM KURUMLARI a) Birinci Bölüm: YARGININ TEMEL ÖZELLİKLERİ ARA b) İkinci Bölüm: ULUSLARARASI KURULUŞLAR DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURULUŞLAR GÜNCEL BİLGİLER NORMLAR HİYERARŞİSİ YARGININ TEMEL İLKELERİ A) Mahkemelerin bağımsızlığı Yasama ve yürütme ile idare yargı kararlarına uymak zorundadırlar. Devam eden dava ile ilgili konuşulamaz. B) Hakimlik Teminatı : Hakim ve savcılar kendileri istemeden emekliye ayrılamazlar. Azlolunamaz, özlük haklarından yoksun bırakılamaz. 1) HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU : Yüksek Hakimler Kurulu adıyla ilk kez 1961 Anayasası ile kurulmuştur. Adli ve idari yargı hakim ve savcılarını atama, yer değiştirme, terfi, meslekten çıkarılmalarını düzenler. Başkanı Adalet Bakanıdır. Müsteşar doğal üyedir. 22 asıl 12 yedek üyeden oluşur. (2010) Üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından 60 gün önce seçilir. Görev süreleri 4 yıldır. HSYK kararlarından sadece meslekten çıkarmalar ile ilgili kararlar yargıya açılmıştır. (2010) 2. ANAYASA MAHKEMESİ HAŞİM KILIÇ 1961 Anayasası ile kurulmuştur. 17 üyeden oluşur. Cumhurbaşkanı ve TBMM tarafından seçilir.(2010) Görev süreleri 12 yıl olup, birden fazla seçilemezler.(2010) Sayıştay Avukatlar- Yargıtay Danıştay AYİM Askeri Yargıtay Hakim ve Savcılar Üst kademe yöneticiler ve Raportörler arasından seçilirler. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılabilir. (2010) 1

2 GÖREVLERİ : Yüksek Mahkemeler Anayasa değişikliklerini şekil yönünden inceler. Bunun için Cumhurbaşkanı ve Milletvekillerinin 1/5 nin başvurması gerekir. Kararı 2/3 çoğunluk ile verir. (10 gün içinde baş.) Kanunları, KHK ve TBMM iç tüzüğünü hem şekil hemde içerik yönünden inceler. Bunun için Cumhurbaşkanı, 1/5 MV, İktidar ve Ana muhalefet Partisi parti gruplarının başvuru yapması gerekir. (60 gün içinde başvuru) Parlamento kararları ( İç tüzük, dokunulmazlığın kaldırılması, Milletvekilliğinin düşmesi hariç), OHAL zamanındaki KHK ve Uluslarası anlaşmalar ile ilgili olan konulara bakmaz. Yüce Divan sıfatı ile Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar, Yüksek Mahkemelerin üyeleri ile 2010 değişikliğinden sonra Meclis başkanı, G. Kurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarını yargılar. Yüksek Mahkemeler Diğer Görevleri : Siyasi partilerin kapatılması davaları Partilerin mali denetimi Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması ve vekilliğin düşmesi davaları Uyuşmazlık mahkemesine başkan seçmek Bireysel başvuruları karara bağlamak (2010) Yüksek Mahkemeler DANIŞTAY : Üylerinin ¼ Cumhurbaşkanı, gerisi HSYK tarafından seçilir. Zerrin GÜNGÖR Danışma organı ve yüksek mahkemedir. Tüzüklerin incelemesini yapar. YARGITAY : Üyelerini HSYK, Başsavcı ve Vekilini Cumhurbaşkanı seçer.ali ALKAN Askeri Yargıtay ve AYİM üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Yüksek Mahkemeler Uyuşmazlık Mahkemesi : Kendisi davalara bakmaz, sadece adli, idari ve askeri yargı arasındaki görev karmaşasını çözer. SERDAR ÖZGÜLDÜR Sayıştay : Üyeleri meclis tarafından seçilir. Yüksek mahkeme değildir. Mahalli idareler, kamu,idare kurumları ile bütçenin denetimini yapar. OSMAN KORAHAN (Yüksek Mahkeme değildir) Yargıya kapalı işlemler Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler Sıkıyönetim komutanının işlemleri. YSK kararları Yüksek Hakem kurulu kararları. YAŞ ve HSYK nın meslekten çıkarmalar dışındaki tüm kararları.. Uluslararası anlaşmalar. Ohal zamanında çıkarılan KHK ler.. 2

3 KAMU BAŞDENETÇİLİĞİ ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU 2010 Anayasa değişikliği ile getirilmiştir. Başvuru sadece temel hak ve hürriyetlerin Kamu gücü tarafından ihlal edildiği durumlarda yapılabilecektir. Şartı ise, tüm iç hukuk yollarının bitirilmesidir. NOT : Adli yargının tüm aşamalarından sonuç alınamaması gerekir. Yasama ve yargı organları idarenin dışındadır. Yürütmenin siyaset dışındaki işleri (gensoru-yüce divan) bütün işleri idarenin içindedir. İdari kuruluşlar : Başbakanlıkbakanlıklar- Okullar Hastaneler Müdürlükler vb. Vakıflar ve şirketler, mahkemeler ve TBMM idarenin dışında yer alır. İdare Hukuku : Devlet idaresinin işleyişi, kişiler ile idare arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk koludur. Genç bir hukuk dalıdır. Bu nedenle kararları daha çok içtihatlara dayanır. Henüz bir kitap haline getirilmemiştir. Kamu yararı esastır. İDARİ YARGI İDARİ YARGI MAHKEMELERİ VERGİ MAHKEMELERİ BÖLGE MAHKEMELERİ DANIŞTAY 3

4 İdari Fonksiyonun Özellikleri : Süreklidir. Kamu yararı esastır. Konusunu kamu hizmetleri oluşturur. İdari fonksiyon idari işlemlerle ilgilidir. T.C devlet İdaresinin Görevleri : Milli Güvenliğin korunması. Meclise karşı hükümet sorumludur. Kamu hizmeti sunmak Özendirme ve teşvik Kolluk faaliyetleri Planlama faaliyetleri İç düzen faaliyetlerini yerine getirmek 1982 Anayasasında İdareye hakim olan İlkeler : İdarenin bütünlüğü İdari vesayet ve hiyerarşi Merkezden ve yerinden yönetim Yetki genişliği Hukuk devleti Laiklik NİN YETKİLERİ : Düzenleyici işlem yapma yetkisi Yaptırım uygulama yetkisi Mal edinme yetkisi ( Kamulaştırma ve İstimval) Örgütlenme yetkisi Kolluk yetkisi KOLLUK GÖREVİ : İdarenin kamu düzeninin bozulmasını önlemek için güvenlikle ilgili yaptığı faaliyetlerdir. Kamu düzeninin unsurları: KOLLUK TÜRLERİ İDARİ KOLLUK ADLİ KOLLUK Güvenlik Dirlik ve esenlik Genel sağlık Genel Ahlak POLİS JANDARMA SAHİL GÜVENLİK ZABITA KORUCU SİYASİ KOLLUK MİT POLİS JANDARMA 4

5 Adli kolluk : Suç sayılan eylemin oluşmasından sonra adli makamlar tarafından yürütülen faaliyettir. İdari Kolluk : Suç oluşmadan önce yapılan önleyici faaliyetlerdir. Üçe ayrılır: Genel İdari kolluk : Polis ve jandarma İdari kolluk Makamları : Bakanlar Kurulu > İçişleri Bakanı > Vali > Kaymakam> Bucak Müdürü ŞEKİLDE PARALELLİK İLKESİ :Aksi belirtilmediği sürece bir idari işlem hangi şekilde yapılmışsa o şekilde geri alınır. YETKİDE PARALELLİK : Bir işlemi yapmaya yetkili olan makam, işlemi kaldırmaya da yetkilidir. Mali İltizam Sözleşmeleri : İdare tarafından kişiye bir idari işlemin para karşılığında yaptırılmasıdır. İstikraz Sözleşmeleri : Devletin bono, tahvil ile insanlara borçlanmasıdır. KAMU İHALELERİNDE GEÇERLİOLAN KRİTERLER: NİN MALİ SORUMLULUĞU ALENİYET SERBEST REKABET İLKESİ UYGUN FİYAT İHTİSAŞLAŞMA - YETENEK KUSURLU SORUMLULUK HİZMET KUSURLARI RÜCU ETME KUSURSUZ SORUMLULUK MERKEZİ YÖNETİM ORGANLARI BAŞKENT TEŞKİLATI TAŞRA TEŞKİLATI MERKEZİ YÖNETİM BAŞKENT TEŞKİLATI Cmhrbşknlğı Başbakanlık Bak. Kurulu Bakanlıklar TAŞRA TEŞKİLATI İl İdaresi İlçe İdaresi Bucak İdaresi Böl. Kuruluş. YERİNDEN YÖNETİM MAHALLİ LER İl Özel İda. Belediye İd. Köy İda. HİZMET KURULUŞ TRT TÜBİTAK SGK Odalar Cumhurbaşkanlığı Başbakanlık Bakanlar Kurulu Bakanlıklar Yardımcı Kuruluşlar : Sayıştay Danıştay MGK DDK Diy. İş. Başk İl Genel İdaresi Vali İlçe İdaresi Kaymakam Bucak İdaresi Bucak.Müd. 5

6 Merkezi Yönetimin Olumlu Yönleri: Hizmetlerin tek merkezden yönetilmesi nedeniyle planlı ve düzenlidir. Denetim mekanizması iyi çalışır. Olumsuzlukları : Demokratik değildir. Bürokrasi ve kırtasiyecilik fazladır. Başkent Teşkilatı HİYERARŞİ Taşra Teşkilatı MERKEZİ YÖNETİMİN ÖZELLİKLERİ Atama ile görevlendirilirler. Kamu tüzel kişilikleri yoktur. İdari bütünlük hiyerarşi ile sağlanır. En yüksek hiyerarşik amir Bakandır. Yargı organlarından olan DANIŞTAY, başkent teşkilatının yardımcı organları arasında yer alır. Taşra Teşkilatının en yüksek hiyerarşik amiri Yetki genişliğine sahip olan validir. Valilik istisnai bir memurluktur. YERİNDEN YÖNETİM ORGANLARI YERİNDEN YÖNETİM YERİNDEN YÖNETİM ORGANLARININ ÖZEL. Olumlu Özellikleri : MAHALLİ LER HİZMET KURULUŞLARI Demokratik olması Bürokrasinin az olması İl Özel İda. Vali İl Genel Mec. Köy İda. Muhtar İht. Hey. Belediye İd. Bel. Başk. Bel. Mec. Kamu Kurul. TRT TÜBİTAK Üniversite SGK Kamu Kur. Nit. Mes. Kur. Barolar Odalar Borsa Olumsuz Özellikleri: Denetiminin zor olması Partizanlık, adam kayırmacılık ve yolsuzluğun daha fazla görülmesi. YERİNDEN YÖNETİM ORGANLARININ ÖZEL. Seçimle göreve gelirler. Kamu Tüzel Kişilikleri vardır. Geçici olarak İçişleri Bakanlığı, kesin olarak Danıştay tarafından görevden alınırlar. Merkezi yönetim ile aralarında idari vesayet denetimi vardır. MERKEZİ YÖNETİM İDARİ VESAYET DEN. YERİNDEN YÖNETİM 1.Memurlar : Kadroya bağlanmış asli ve sürekli kamu görevini yürüten kişilerdir.(kanun) 2.Sözleşmeli Personel : Zorunluluk durumlarında özel uzmanlık gerektiren istisnai durumlarda Bakanlar kurulu kararı ile çalışanlardır. 3.Geçici Personel : Bir yıldan az sürelerde yada mevsimlik hizmetlerde sözleşme ile çalıştırılan işçi sayılmayan görevlilerdir. (Bakanlar Kurulu) 4.İşçiler : Hizmet sözleşmesi ile kamuda çalışırlar. 657 sayılı kanuna bağlı değillerdir. (Kanun) 6

7 MEMURLUK MESLEĞİNİN TEMEL İLKELERİ : Sınıflandırma durumu Kariyer ilkesi Liyakat ilkesi Memurluğa Alınma : Serbestlik ilkesi Eşitlik ilkesi Liyakat İlkesi Şartlar: 18 yaşını doldurmak (meslek okulu 15 yaş) TC vatandaşı olmak Ortaokul mezunu olmak Kısıtlı olmamak ( 6 ay ve daha fazla hapis) Askerlikle ilişkisi bulunmamak Akıl sağlığı yerinde olmak NOT : Memurluk sınavını kazanan yada ilk defa memur olanlar aday memur statüsünü kazanır. Adaylık en az 1, en fazla 2 yıldır. Adaylık süresinde başarısız olanlar 3 yıl memur olamaz. Memurluktan istifa edenler 6 ay süreyle başka bir devlet memurluğuna atanamaz. İstisnai memurluk : 1929 yılında mevzuata girmiştir. Valiler Elçiler Müşavirler Mit memurları Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri TBMM memurları bunlar özel şartlar aranmayan 657 sayılı kanuna tabi olmayan memurluklardır. MEMURLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Anayasa ve kanunlara saygılı olma Tarafsız ve devlete bağlı olma Görevini bizzat ve kesintisiz olarak yürütme Amirlere itaat etme Mal bildiriminde bulunma Davranış ve giyimin düzgün olması Görev yerinde oturma Resmi belgeleri görev bitiminde iade etme YASAKLAR : İkinci bir işte çalışma yasağı Ticari faaliyetlerde bulunma yasağı Siyasi faaliyette bulunma ve partilere girme yasağı Hediye alma yasağı Gizli bilgileri açıklama yasağı Toplu eylem yasağı Basına demeç yasağı Grev yasağı Ayrıldığı kuruma karşı görev alma yasağı Denetleme yaptığı kurumdan çıkar sağlama yasağı MEMURLARLA İLGİLİ DİSİPLİN CEZALARI 2010 Anayasa değişikliği ile bütün disiplin cezaları yargısal denetime açılmıştır. a) UYARMA : Dikkatli olmasının yazı ile bildirimidir. b) KINAMA : Memura kusurlu davranışlarının yazı ile bildirilmesidir. c) AYLIKTAN KESME : d) Kademe İlerlemesinin durdurulması :1-3 yıl arasıdır. Özürsüz3-9 gün gelmemek MEMURLARA SAĞLANAN 7

8 e) DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA : İdeolojik ve siyasi amaçlarla işi yavaşlatmak, grev yapmak (2010 değ. İle kalktı) Yasaklanmış yayınları bulundurmak ve çoğaltmak Siyasi partiye girmek Özürsüz olarak bir yılda 20 gün işe gelmemek OHAL ve savaş zamanın da amirin verdiği görevleri yapmamak Memurluk ile bağdaşmayacak yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak Disiplin Cezası Amirleri: Uyarma Kınama Aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından verilir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası il disiplin kurulu (vali) tarafından Devlet memurluğundan çıkarma cezasını bağlı bulunan kurumun yüksek disiplin kurulu verir. Uyarma-kınama-aylıktan kesmede kademe ilerlemesi 1 ay, memurluktan çıkarmada 6 ay içinde soruşturma başlamazsa zaman aşımına uğrar. Memurlar 7 gün içinde savunmasını vermek zorundadır. İtiraz süresi 7 gündür. MEMURLUĞU SONA ERDİREN HALLER Çekilme : Kendi isteği ile ayrılma Çekilmiş Sayılma : 15 gün içinde görevine başlamayanlar, görevini terk edenler Çıkarılma : Meslekten ve memurluktan çıkarma Bağdaşmazlık : Memurlukla bağdaşmayan bir görevi kabul etmesi Emeklilik : İki durumda düşer : TC vatandaşlığından çıkma yada çıkarılma- Başka devletin vatandaşlığına geçme NOT : Sicil notu 100 üzerinde 60 olanlar olumludur. 60 ın altında olanlar olumsuz sicil alırlar. Üst üste 2 kez olumsuz sicil alanlar, başka bir sicil amirinin emrine atanırlar. Orada da olumsuz sicil alırlarsa memuriyetleri sona erer. Taşra teşkilatlarında sicil amirleri vali ve kaymakamlardır. ULUSLARARASI KURULUŞLAR ULUSLARARASI KURULUŞLAR KÜRESEL ÖRGÜTLER Birleşmiş Milletler G- 20 G- 7 İMF Dünya Bankası NATO D- 8 Brics OECD İslam İş. Teş. BÖLGESEL ÖRGÜTLER Avrupa Birliği Avrupa Konseyi AGİT EFTA NAFTA ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ KEİT ULUSLARARASI KURULUŞLAR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (UN) 2. Dünya savaşından sonra kuruldu. Merkezi New York 193 üyesi olan en önemli küresel örgüt. En önemli organı 15 ülkeden oluşan Güvenlik Konseyi. Güvenlik konseyinin5 daimi üyesi Fransa- İngiltere-Rusya-Çin-Amerika(Almanya) Türkiye kurucu üye 8

9 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (UN) BM nin kuruluşunu sağlayan SAN FRANCİSCO konferansıdır. 10 Aralık 1948 yılında İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi BM tarafından kabul edilmiştir. Yargı organı Uluslararası Lahey Adalet Divanıdır. Türkiye kurucu üyedir. Filistin BM üyesi olmayan gözlemci devlet statüsündedir. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (UN) Birleşmiş Milletlere Bağlı Kuruluşlar: UNESCO UNİCEF : İrina BOKOVA FAO WHO İMF : Christine LAGARDE DÜNYA BANKASI:Jim Jong Kim İLO WTA LAHEY ADALET DİVANI AVRUPA BİRLİĞİ Merkezi Belçika En önemli Bölgesel Kuruluş Türkiye aday ülke statüsünde. 28 üyesi bulunmaktadır. Son üye 2013 de Hırvatistan Para birimi EURO (18 ülke- LETONYA) Türkiye-AB arasındaki ilk anlaşma Ankara Üyelik kriterleri a) Kopenhag kriterleri(siyasi) b) Maastricht Kriterleri (Ekonomik) AVRUPA BİRLİĞİ Üye oldukları halde EURO kullanmayan ülkeler: İngiltere isveç Danimarka Serbest dolaşım protokolu : Schengen (İngiltere ve İrlanda dahil değildir) Merkez Bankası Başkanı Mario DRAGHİ AB başkanı : Herman Van ROMPUY 2014 Dönem başkanları : Yunanistan ve İtalya İlk kuruluş adı : Avrupa Çelik Topluluğu Yasama organı : Avrupa Parlamentosu AVRUPA BİRLİĞİ NATO AB Bakanı ve Başmüzakereci : Mevlüt ÇAVUŞOĞLU Üyelik için kriterler : a) Maastricht Kriterleri (Ekonomik) b) Kopenhag (Siyasi) AB Anayasası 2007 de LİZBON ANLAŞMASI ile kabul edildi. TÜRKİYE-AB ilişkilerinin yol haritası 1963 yılında imzalanan ANKARA Anlaşmasıdır. 28 Üyesi bulunmaktadır. 2. Dünya savaşından sonra kurulmuş Dünyadaki en etkili askeri kuruluştur. Türkiye üyedir.(1952) Merkezi Brüksel dir Ekim ayından itibaren genel sekreter Norveçli STOLTENBERG olacaktır. Şu andaki Genel Sekreter Rasmussen dir. Ordusu olmayan ülke İzlanda. 9

10 G 20 ÜLKELERİ G-7 ÜLKELERİ 2014 yılı toplantısı Avustralya nın BRİSBANE kentinde yapıldı. Brisbane Aksiyon Planı kabul edildi. 19 ülke ve Avrupa komisyonundan oluşur Türkiye üyedir G-20 toplantısı Türkiye de yapılacak. ABD-Rusya-Fransa-çin-Türkiye-Brezilya- Güney Kore-Japonya-Hindistan-Güney Afrika İtalya Kanada AlmanyaVB. Kırım sorunu nedeniyle Rusya üyelikten çıkarılmıştır. Soçi de yapılması planlanan 2014 toplantısı bu nedenle Brüksel e alınmıştır. ABD-FRANSA-ALMANYA-İTALYA-KANADA- JAPONYA- İNGİLTERE Dünyanın en gelişmiş 7 ülkesinden oluşmaktadır. D-8 ÜLKELERİ Türkiye kurucu ülkedir. Bangladeş, Endonezya, Nijerya, İran, Mısır, Türkiye, Pakistan, Malezya (B-E-N-İ-M T-O-P-U-M) İslam ülkeleri arasındaki işbirliği teşkilatıdır yılında İstanbul da kurulmuştur. KEİ BRİCS ÜLKELERİ Karadeniz Eko. İşbirliği Teşkilatı: Türkiye kurucu üyelerdendir. Karadenize kıyısı olan ülkeler ile kıyısı bulunmayan Ermenistan-Azerbaycan ve Yunanistan arasındaki eko. İşbirliğini gel. İçin kurulmuştur. BRİCS Ülkeleri: Brezilya Rusya Hindistan Çin Güney Afrika Cumhuriyeti Yeni kurulan bakanlık Avrupa Birliği Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı Genel seçimler 2015 te, yerel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2014 yılında yapılacak yılında yapılacak seçimle ülkemizin 12. Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilecek. 61. Hükümet 25 bakandan oluştu. 21 İcracı 4 Devlet Bakanı Akdeniz Üniversitesinde ilk yüz nakli ameliyatı yapıldı. Ocak Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumla Anayasa mevzuatına giren Kamu Başdenetçiliği (ombudsman) için ilk seçim yapıldı. TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Yargıtay Üyesi Mehmet Nihat Ömeroğlu Türk Lirası'nın yeni simgesi Merkez Bankası tarafından seçilmiştir 10

11 Konya ovasının Göksu nehrinin sularıyla sulanması projesi olan KOP (mavi Tünel Projesi) kısmen uygulanmaya başladı. Kasım 2013 de vizyona giren AYAS ülkemizdeki ilk çizgi sinema filmidir Avrupa Konseyi 2014 Müze ödülüne Bayburt, Baksı Müzesi layık görüldü. Yassıada nın adı; Özgürlük ve Barış Adası olarak değiştirildi. Almanya da SPD genel Başkan Yardımcısı AYDAN ÖZOĞUZ, hükümette uyum, mülteciler ve göçlerden sorumlu Devlet Bakanlığı görevine getirildi. Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden Avrupa ya ulaştıracak olan ŞAHDENİZ-2 projesinin protokulu imzalandı.bu projeye göre, Azerbaycan ın doğalgazı TANAP (Trans-Avrupa Doğalgaz Projesi)ile Avrupaya ulaştırılacak. Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan-Yunanistan- Bulgaristan ve İtalya bu proje içinde bulunmaktadır. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında, Türkiye üzerinden AB ülkelerine giden göçmenlerin tekrar geriye dönmesi ve bunun karşılığında 3-4 yıl sonra vize uygulamasında bazı kolaylıkların sağlanması için, Geri Kabul Protokulu imzalandı. Kasım 2013 de Mısır ile ilişkilerimiz maslahatgüzar düzeyine indirilmiştir. UNESCO nun vefatı öncesinde Yaşayan İnsan Efsanesi olarak ilan ettiği Türk Halk Müziği sanatçısı NEŞET ERTAŞ TIR.. Türkiye nin ilk yerli füzesi HİSAR-A başarıyla denendi. Günde 1 milyon kişiyi taşıyacak olan MARMARAY 29 Ekim 2013 de faaliyete geçti Dünya tarihi ile ilgili çok önemli değişikliklere neden olacak denilen bulguların bulunduğu yer Urfa GÖBEKLİTEPE Türksat 4A uydusu Kazakistan ın Baykonur Uzay Üssünden 14 Şubat 2014 günü uzaya gönderildi. Ülkemizin en uzun tüneli Orhangazi- Samanlı bitti. 21 Şubat 2014 tarihinde yasalaşan demokratikleşme paketi içinde yer alan bir yasa ile siyasi partilerin hazine yardımı alabilmeleri için gerekli oy oranı % 7 den 3 e indirildi. Askerlik süresi 12 aya indirildi. 50. Antalya Film Festivalinde, Mavi Dalga en iyi film seçildi. Tutukluluk süresi en fazla 5 yıl oldu. Uluslararası Türk Kültür teşkilatı 2014 yılını, Türkmen düşünür Mahtumkulu Firaki yılı ilan etti. Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası 2014 sonbaharında Türkiye de yapılacak. 30 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde 30 Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Ordu, nüfus ile en küçük Büyükşehir oldu. En çok ilçeye sahip olan ilimiz İstanbul (39) Oy kullanmamanın cezası 22 liradır Türk Dünyası Başkenti Eskişehir. Tehdit altında olduğu ileri sürülen ve Türkiye sınırları dışındaki tek toprak parçamız olan Caber Kalesi ve Süleyman Şah Türbesi Suriye sınırları içinde bulunmaktadır. Bu türbeyi koruyan karakolun adı Saygı dır. 11

12 Dünyanın 4. büyük, Türkiye'nin en büyük teleskobu 'ATA50', Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde hizmete girdi. UYAP nedir? - Ulusal Yargı Ağı Platformu Türkiye nin tek kadın valisi kimdir? -Yalova Valisi Esengül CİVELEK * 2016 Dünya İnsani Yardım Zirvesi hangi ülkede yapılacaktır? - TÜRKİYE Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ilk kez hangi Anayasada yer almıştır? -Yüksek Hakimler Kurulu adıyla 1961 Anayasasında yer almıştır. Ülkemizde doğrudan Başbakanlığa bağlı olan Milli İstihbarat Teşkilatı nın görevi nedir? - Ülkenin iç ve dış güvenliği ile ilgili istihbarat toplamak, bunları ilgili organlara bildirmektir.. KAP (Kamuyu aydınlatma Platformu) : İMKB Şirketlerinin Kamuyu Aydınlatma Yükümlülükleri ve KAP Uygulamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir Avrupa Yeşil başkent ödülüne aday şehrimiz KÜTAHYA İMKB nin yeni adı 2013 yılında Borsa İstanbul (BİST) olarak değiştirildi. Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi 150 milyon yolcu kapasitesi ile Dünyada birinci olacak İstanbul un 3. Havalimanı için yapıldı. Dünyanın en yüksek 3. Barajı olacak olan Yusufeli Artvin de yapılmaktadır. Nevşehir Üniversitesinin adı: HACI BEKTAŞ VELİ oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel FIBA Avrupa başkanı oldu. Önemli Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar : Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine Müsteşarlığı Merkez Bankası Bankacılık Düzenleme ve denetleme Kurulu (BDDK) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF) Radyo Televizyon Üst Kurulu(RTÜK) Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) Bankalarda bulunan mevduatın liraya kadar olan kısmı Hazine güvencesindedir. Ülkemizin ilk yerli tramvayı olan İPEKBÖCEĞİ nin test sürüşleri Bursa da yapıldı. Dünyaca ünlü golfçü TİGER WOODS Kasım 2013 de Boğaziçi Köprüsünde Asyadan Avrupaya vuruş yapmıştır. Ülkemizde ilk yerli cep telefonu üretimi Manisa da Aralık 2013 de başladı. Aralık 2013 de Macaristan ile karşılıklı olarak vizeler kaldırıldı. Türk Yönetmen NURİ BİLGE CEYLAN ın Kış Uykusu adlı filmi Cannes Film Festivalinde Altın Palmiye ödülünü kazandı.(ilk defa bu ödülü 1982 yılında YOL filmi ile Yılmaz GÜNEY kazanmıştı) 12

13 Finlandiya - Helsinki'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında TAHA AKGÜL altın madalya kazandı ve bu başarıyı 3.kez elde etti. Türkiye'nin Irak sınırında yeni bir sınır kapısı açıldı : Üzümlü Sınır Kapısı 2014 FIBA Euroleague şampiyonu Galatasaray Odeabank Kadın Basketbol takımı oldu. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Türkiye'deki yerler ve bu listeye girdiği tarihler : 1) İstanbul Tarihi Yarımada - İstanbul (1985) 2) Göreme Milli Parkı ve Kapadokya - Nevşehir (1985) 3) Divriği Ulu Cam - Çorum (1986) 5) Nemrut Dağı Milli Parkı - Adıyaman (1987) 6) Pamukkale ve Hierapolis Milli Parkı - Denizli (1988) 7) Ksantos ve Letoon Antik Kentleri - Muğla (1988) 8) Tarihi Safranbolu Evleri - Karabük (1994) 9) Truva Antik Kenti - Çanakkale (1998) 10) Selimiye Camii ve Külliyesi - Edirne (2011) 11) Çatalhöyük Antik Kenti - Konya (2012) Türkiye de yılları arasında 9. Kalkınma Planı uygulanmış olup, yılları arasında 10. Kalkınma Planı uygulanacaktır. Denemesi yapılan milli füze projesinin ismi HİSAR-A. İlk yerli eğitim uçağımız HÜRKUŞ İlk yerli yapım savaş helikopterimiz T-129 ATAK İlk yerli yapım mayına dayanıklı tankımız KİRPİ İlk yerli yapım mini gözlem uydusu RASAT İlk yerli yapım hücum köprü aracı SAMUR İlk yerli yapım tankımız ALTAY İlk yerli yapım uydumuz GÖKTÜRK 2 İlk yerli yapım savaş gemimiz HEYBELİADA, ikincisi BÜYÜKADA İlk yerli yapım deniz araştırma gemimiz TÜBİTAK İlk yerli yapım sismik arama gemisi Barbaros Hayrettin Paşa İlk yerli yapım tramvay İPEKBÖCEĞİ Bursa da hizmete girdi. İlk yerli yapım zırhlı polis aracı URAL hizmete girdi. Askerlik yaşı Şubat 2014 ten itibaren 20 den 21 e çıkarıldı. Dünya Sağlık Örgütü 2013 yılında, tütün ürünleriyle mücadelede Türkiyeyi örnek ülke seçti. Türkiye nin en büyük güneş enerjisi tesisi Denizli de hizmete girdi. UNESCO 2014 yılını Matrakçı Nasuh yılı ilan etti. Türkiye de 50000TL olan, Bankalardaki mevduata hazine garantisi şubat ayında liraya çıkarıldı. Dünyada 3., Türkiye ve Avrupa da ilk deniz üzerine yapılan havalimanı OR-Gİ (Ordu-Giresun) Ekim ayında hizmete girecek. Makedonya'nın başkenti Üsküp'e bağlı Çayır Belediyesi'nde, Türkçe, resmi dil olarak kabul edildi. Macaristan ile 2013 yılında, Belarus (Beyaz Rusya) ile 2 Haziran 2014 den itibaren vizeler kaldırıldı. 18 yıl sonra ilk kez yeni seçilen İran Cumhurbaşkanı RUHANİ ülkemizi resmi olarak ziyaret etti. Mavi Bayrak sıralamasında Türkiye Dünya üçüncüsü durumundadır. Türkiye yi Haziran ayı ortalarında Avrupa Birliğinin genişlemeden sorumlu komiseri Stefan FÜLE ile Nato Genel Sekreteri RASMUSSEN ziyaret etti. IŞİD militanları Irak taki Musul Konsolosluğumuzu basarak, 80 türk vatandaşını rehin aldı. 13

14 Lahey de alınan karar gereği, Rusya Kırım politikasını değiştirmediği takdirde Haziranda Soçi de yapılması düşünülen G8 toplantısının yapılmaması, alternatif toplantının G-7 olarak Belçika nın başkenti Brüksel de yapılması kararlaştırıldı. BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon un da katıldığı Dünya Nükleer Güvenlik Zirvesi Hollanda nın Lahey kentinde yapıldı. Ortadoğu dörtlüsü kimlerden oluşur? - ABD, BM, AB ve Rusya Ortadoğu Dörtlüsünün temsilcisi kimdir? - Eski İngiltere Başbakanı Tony BLAİR Suriye de yaşanan karışıklıkların çözülmesi amacıyla BM Genel Sekreteri Ban ki MOON ile birlikte aralarında Türkiye ninde bulunduğu 40 civarında ülkenin katılımıyla yapılan CENEVRE-2 görüşmeleri Ocak 2014 de nerede yapılmıştır? - İsviçre nin Montrö kasabasında Birleşmiş Milletlerin 193. ve son üyesi hangi ülkedir? - GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ ABD Merkez Bankası(FED) nın başkanlığına ilk kez bir kadın ekonomist olan Janet YELLEN geldi BM UNİCEF iyiniyet elçisi ABD li sanatçı Katy Perry oldu EXPO Fuarı kasım 2013 de yapılan oylama ile DUBAİ ye verildi Kış Olimpiyatları Rusya nın SOÇİ şehrinde Şubat ayında yapıldı. Hırvatistan AB nin 28. Ve son üyesi oldu AB insan hakları ödülü(sakharov), Pakistanlı eğitimci Malala Yuzufzay a verildi yılı ilk altı ay için AB dönem başkanlığını YUNANİSTAN, 2. Altı ay için İTALYA yapacaktır. AB nin genişlemeden sorumlu komiseri Stefan Füle dir. BM Güvenlik Konseyinin veto hakkı bulunan 5 daimi üyesi : ABD-İNGİLTERE- RUSYA-ÇİN- FRANSA Daimi üyeler ile birlikte yapılan toplantılara ALMANYA da katılmaktadır. Bunlara 5+1 ülkeleri denir Avrupa Güvenlik işbirliği teşkilatı dönem başkanı İşviçre dir.(agit) 2014 Arap Birliği Zirvesi Kuveyt te yapıldı. Zirveye Suriye katılmadı. BRİCS ülkeleri 2013 toplantısı Güney Afrika nın Johannesburg kentinde yapıldı. Türkiye, Meksika, Endonezya ve Güney Kore'nin gelişmekte olan ekonomilerini tarif etmek ve bu ülkelerin büyüyen ekonomilerinden bahsetmek için bundan sonra bu ülkelere ''MIST ülkeleri'' denecek. 14

15 1 Ekim 2014 tarihinden itibaren yeni Nato Genel Sekreteri Norveçli eski Başbakan Jens Stoltenberg olacak. Şu anki NATO Genel Sekreteri Danimarkalı Anders Fogh Rasmussen dir. G-20 Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Grubu,19 ülkeden ve ABKomisyonu'ndan oluşuyor. G-20 ülkelerini Türkiye, İngiltere, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa, İtalya, Rusya, Avustralya, Brezilya, Arjantin, Hindistan, Çin, Endonezya, Meksika, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, ABD ve Avrupa Birliği Komisyonu oluşturuyor. NOT: Brisbane Aksiyon Planı G-20 zirvesi Avustralya nın Brisbane kentinde Şubat ayında yapıldı Dünya Kupası Brezilya da Yapılacaktır. 11 Mart 2011'de meydana gelen FUKUŞİMA nükleer santral patlamasıyla 2022 yılına kadar bütün nükleer santrallerini kapatma kararı aldığını açıklayan ülke: ALMANYA Avusturyalı hava dalışçısı Baumgartner, yaklaşık 39 km yükseklikten Dünya ya yaptığı atlayışı başarıyla tamamladı. Mars keşif aracı Curiosity, sahip oluğu en son teknolojiyle Kızıl Gezegen in (MARS) sırlarını araştırıyor, yaşam izi arıyor. Nelson Mandela 27 yıl hapis yattıktan sonra NOBEL BARIŞ ödülünü de kazanmıştı. Güney Afrika Cumhuriyeti eski Devlet Başkanı, özgürlük savaşçısı adıyla anılan Nelson MANDELA hayatını kaybetti. Rusya ve ABD den sonra Çin de ilk uzay aracını Ay'a indirdi. Çange-3 (Yeşim Tavşanı) adlı uydu Ay yüzeyine indi. Avusturya nın yeni Dışişleri Bakanı Sebastian KURZ, Avrupa da en genç Dışişleri Bakanı oldu. Ekonomi Dergisi FORBES e göre Dünyanın en etkili adamları: a) Putin (Rusya Devlet başkanı) b) Obama (ABD Başkanı) c) Cinping (Çin Devlet Başkanı Mısır da darbe ile Devlet başkanı Mursi yi deviren Genelkurmay Başkanı Abdülfettah SİSİ, TİME dergisi tarafından 2013 yılının kişisi seçildi. Mısır daki olaylarda etkin rol oynayan Devrik Devlet Başkanı Mursi yandaşlarının toplandığı meydanın adı: ADEVİYE MEYDANI, Muhaliflerinin toplandığı yer TAHRİR MEYDAN 77 yıl aradan sonra Wimbledon Tenis turnuvasında bir İskoç sporcu olan Andy Murray şampiyon oldu. Temmuz 2013 Enerji üretiminde kullanıldığı için çöp stoklarını tüketen İskandinav ülkesi İsveç Eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher hayatını kaybetti(demir Leydi) İngiltere'nin "Demir Leydi" lakaplı ilk kadın başbakanı Margaret Thatcher, 87 yaşında geçirdiği felç sonrası hayatını kaybetti Katolik kilisesinin istifa eden Papa 16. Benedictus un yerine, ilk kez Avrupa kıtası dışından seçtiği papa kimdir? - Arjantinli Papa FRANCİS 15

16 2014 Oscar adayları arasında en fazla ödül kazanan film: - YERÇEKİMİ(Gravity) En iyi Yönetmen : Alfonso Guaron (Yerçekimi) 2014 Oscar en iyi film : 12 yıllık esaret En iyi erkek oyuncu : Mathew Mc Conaughey En iyi kadın oyuncu : Blue Jasmin 22 yıl sonra resmi olarak ilk kez ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı kimdir? - Françoise HOLLANDE *2014 başında Arap Yarımadası ülkelerinden YEMEN altı eyalete bölündü Avrupa Yeşil Başkent Ödülü Danimarka nın Kopenhag kentine verildi. - Dünyanın en büyük Güneş enerjisi santralı Californiya da hizmete girdi NOBEL ÖDÜLLERİ: Nobel ödülleri 1901 yılından beri Alfred Nobel in anısına İsveç kraliyet akademisi tarafından verilmektedir Nobel ödülleri 10 Aralık 2013 yılında verildi. 1)Barış ödülü: Kimyasal silahların yasaklanması örgütü OPCW (Başkanı Ahmet Üzümcü) aldı. Pakistanlı eğitim gönüllüsü Malala Yusufzay adaylardan biriydi. Bu ödülü geçen yıl AB almıştı. Edebiyat Ödülü : Kanadalı Alice Munro ya verildi. Kanadalı Çehov olarak bilinmektedir. (Favorı Japon Haruki Murakamiydi.) 2006 yılında Orhan Pamuk bu ödülü almıştı. Fizik Ödülü : tanrı parçacığı olarak bilinen Higgs Bozonu teorisini ortaya atan İngiliz fizikçi Peter Higgs ile Belçikalı Fizikçi Françoise Englert aldı. Tıp Ödülü : İnsan hücrelerindeki temel taşıma sisteminin veziküller(kesecikler) tarafından gerçekleştirildiğini keşfeden ABD li James E. Rothman, Walter Schekman, Alman Thomas C. Südhof, aldı. Ekonomi Ödülü : Eugene FAMA 29 Mart 2014 tarihinde enerji ve çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla ile arasında dünyada ışıklar söndürüldü. Bu etkinliğe Earth Hour (Dünya Saati) adı verilmektedir. Montreaux Boğazlar Sözleşmesine göre, Karadenize kıyısı olmayan ülkelere ait savaş gemilerinin burada kalma süresi 21 gündür Dünya Kupası ve 2016 Yaz olimpiyatları Brezilya da yapılacak Feribot kazası ile 300 kişinin ölümü ve kaybolmasından dolayı Güney Kore Başbakanı Chun Hong Won istifa etti. Alman yazar Stefanie ZWEİG hayatını kaybetti. İngiliz sinema oyuncusu Bob HOSKİNS hayatını kaybetti. Arabistan da 111 kişinin ölümüne sebep olan virüsün adı : MERS Nobel ödüllü Amerikalı sosyolog ve ekonomist Gary Becker, 83 yaşında hayata veda etti. 16

17 DÜNYA GÜNCEL DÜNYA GÜNCEL Tayland da ordu yönetime el koyarak Başbakan ŞİNAWATRA yı gözaltına aldı. UNESCO tarafından 2013 PİRİ REİS yılı olarak ilan edilmiştir. UNESCO nun ilk kadın Genel Direktörü İRİNA BOKOVA oldu. TİME dergisi 2013 de PAPA FRANCİS i yılın kişisi olarak seçti. Avrupa Birliği artan beyin hastalıkları nedeniyle 2014 ü BEYİN YILI olarak kabul etti. NASA nın yaptığı araştırmalar sonucunda Cüce gezegen olarak anılan CERES te su örneklerine rastlandı. Şubat 2014 de Standard and Poor s, Türkiye nin notunu durağandan negatife çevirdi. İspanya Kralı Juan CARLOS tahttan çekildi. Yerine oğlu Felipe geçecek. Almanya kullandığı enerjinin %74 ünü rüzgar ve güneşten elde etmektedir. Süresi 2020 yılına kadar uzatılan KYOTO PROTOKOLU ABD- ÇİN ve HİNDİSTAN ı bağlamıyor. DÜNYA GÜNCEL A) DÜNYANIN EN BÜYÜK EKONOMİLERİ: 1)ABD 2) ÇİN 3) JAPONYA 4) ALMANYA5) FRANSA (TÜRKİYE 17.) B) DIŞ BORCU EN FAZLA OLAN ÜLKELER 1) ABD 2) İNGİLTERE 3) FRANSA 4) ALMANYA Kyoto Protokolu süresi 2010 yılına kadar uzatldı TÜRKİYEDE KADINLAR VE İLKLER 1) 1892: İlk Türk kadın romancı Fatma Aliye Hanım "Muhadarat" adlı ilk romanını kendi adıyla yayımladı. 2) 1920: İlk Türk kadın tiyatro sanatçısı Afife Jale İstanbul'da sahneye çıktı. 3)8 Şubat 1935: Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. Dönem seçimleri sonucunda başta Hatı Çırpan olmak üzere 17 kadın milletvekili ilk kez meclise girdi, ara seçimlerde bu sayı 18'e ulaştı. 4)1936: Eskişehir Askeri Hava Okulu'ndan mezun olan Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen dünyanın ilk kadın savaş pilotu oldu. TÜRKİYEDE KADINLAR VE İLKLER 5) 1950: İlk kadın belediye başkanı (Müfide İlhan) Mersin'den seçildi. 6) 1954: Prof. Dr. Nüzhet Toydemir Gökdoğan İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi dekanlığına seçilerek ilk kadın dekan oldu. Gökdoğan Fen Fakültesi'nin Astronomi Enstitüsü'ne tayin edilen ilk Türk doçenti olmuştu. 7) 1971: İlk kadın bakan Dr. Türkan Akyol atandı. Akyol aynı zamanda ilk kadın rektördü. 8) 1991: Başbakan Mesut Yılmaz'ın girişimleriyle ilk kadın vali Lale Aytaman Muğla (il)ine atandı. TÜRKİYEDE KADINLAR VE İLKLER 9) 25 Haziran 1993: Türkiye'nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller hükümeti kurdu. 10) 2002: İlk kadın Adalet Bakanı Prof. Aysel Çelikel göreve atandı. 11) 2005: Tülay Tuğcu Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın başkanı seçildi ve dolayısıyla Yüce Divan'ın da ilk kadın başkanı oldu] 12) 2006: Dünyanın en yüksek noktası Everest'te zirveye tırmanan ilk Türk kadın dağcı Eylem Elif Maviş oldu. 13) 2007: Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) ilk kadın başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ oldu. 17

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

TÜRK TURİZMİ. Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı

TÜRK TURİZMİ. Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı TÜRK TURİZMİ Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı 2 45.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Turizm Gelirleri ve Turist

Detaylı

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz Bölüm 1 İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1.1.İdare Kavramı 1.1.1.İdare Kavramının Tanımı 1.1.2.İdare ile Yasama, Yürütme ve Yargının İlişkisi- Organik Anlamda İdare 1.1.3. İdari

Detaylı

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ 2011 İSTATİSTİKLERİ PARLAMENTO SEÇİM YILI PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLİ MİLLETVEKİLİ İÇİNDEKİ PAY ( ) 1935 395 18 4.6 1943 435 16 3.7 1950 487 3 0.6 1957 610 8 1.3 1965 450 8 1.8 1973 450 6 1.3 1991 450

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

01.07.2010-31.12.2010 arası 0,059445 0,7931

01.07.2010-31.12.2010 arası 0,059445 0,7931 Sayı: YMM.03.2010-54 Konu: Vergi Mevzuatında 2010 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar ( Rakamlar) II İZMİR. 19.7.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 1.) Asgari Ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu nun 2009/1 sayılı

Detaylı

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI Üniversite mezunlarının, mezun olduktan sonra KPSS ve Kamu Kurum

Detaylı

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 GENELGE... 5 GİRİŞ... 9 AÇIKLAMA... 23 VATANDAŞ İÇİN MEDENÎ BİLGİLER NEDEN BAHSEDER?25 L MİLLET... 28 1.1. Türk Milletinin İncelenmesi... 28 2. DEVLET...37 2.1. Devlet Şekilleri...

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül)

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) 2- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcunun Borçluya Göre Alacaklı Dağılımı (2002-2015

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HSYK Teklifi Teklif; 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, 4954 sayılı Türkiye Adalet

Detaylı

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu 2 BAŞARI GÜVEN TECRÜBE BİLGİ TEKNOLOJİ Plast Eurasia İstanbul Avrasya Plastik Sektörünün Buluşma Noktası T 10 Salon 98.000 m2 S Avrasya nın En Büyüğü SAYISAL

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRE BAŞKANLIĞI İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRE BAŞKANLIĞI İKİLİ İLİŞKİLER

Detaylı

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları - Türkiye ile Afganistan arasında 7 Kasım 1959 tarihinde Ankara'da "Kültür

Detaylı

1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? I. Cumhurbaşkanı. II.

1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? I. Cumhurbaşkanı. II. 1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? A) Bütçe Kanunu B) Türk Medeni Kanunu C) Milletlerarası Anlaşmalar D) Seçim Kanunundaki

Detaylı

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX 3. ELEX FUARI 25-28 EYLÜL 2014 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL FUAR MERKEZİ NDE SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ BULUŞMASINA İMZA ATTI 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında organize edilen ve

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 30.01.2009 01.01.2009 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Yurtdışı Gündelik Tutarları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelik Tutarlarının Belirlendiği

Detaylı

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR

İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR 1., 2., 3. ve 4. 4 soruları cevaplamak zorundur. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 1- Đdarenin bütünlüğü ilkesini açıklayarak; hiyerarşi ve vesayet kavramlarını

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU

2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU 2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 KASIM / TÜRKİYE

Detaylı

2013 YILI BİLGİ EDİNME GENEL RAPORU

2013 YILI BİLGİ EDİNME GENEL RAPORU 2013 YILI BİLGİ EDİNME GENEL RAPORU GENEL TOPLAM I CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ II III IV BAŞBAKANLIK GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BAKANLIKLAR BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI (Bülent ARINÇ) BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 17 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/17 TARİH: 05.03.2010. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/17 TARİH: 05.03.2010. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/17 TARİH: 05.03.2010 KONU Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar 05.03.2010 tarih ve 27512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2010/114

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 8) Sayıştay 9) Adalet Bakanlığı 10) Millî Savunma Bakanlığı

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

İNSAN HAKLARI VE DEMOKRATİKLEŞME TÜRKİYE NİN İDARÎ YAPISI

İNSAN HAKLARI VE DEMOKRATİKLEŞME TÜRKİYE NİN İDARÎ YAPISI Reşit GÜRBÜZ THEMIS İNSAN HAKLARI VE DEMOKRATİKLEŞME TÜRKİYE NİN İDARÎ YAPISI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İNSAN HAKLARI VE DEMOKRATİKLEŞME BİRİNCİ KISIM İNSAN HAKLARI VE İNSAN HAKLARININ KORUNMASI BİRİNCİ

Detaylı

2014 ANAYASA DERSİ GENEL KÜLTÜR VE GÜNCEL BİLGİLER

2014 ANAYASA DERSİ GENEL KÜLTÜR VE GÜNCEL BİLGİLER BALIKESİR YEDİİKLİM KPSS AKADEMİ 2014 ANAYASA DERSİ GENEL KÜLTÜR VE Balıkesir Yediiklim Kpss Akademi Sayfa 1 DÜNYA GÜNCEL : BALIKESİR YEDİİKLİM KPSS AKADEMİ ANAYASA DERSİ 2014 GÜNCEL 2014 1) 1 Kasım 2012

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1.ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.2.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Eski adıyla İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) günümüzde nüfusunun çoğunluğu veya bir kısmı Müslüman olan ülkelerin üye olduğu ve üye ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel,

Detaylı

Komisyon EN GÜNCEL BİLGİLER VE SORULAR ISBN 978-605-364-502-3. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon EN GÜNCEL BİLGİLER VE SORULAR ISBN 978-605-364-502-3. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon EN GÜNCEL BİLGİLER VE SORULAR ISBN 978-605-364-502-3 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2013, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 Bölüm 1: ANAYASA VE TEMEL ORGANLAR...5 1. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI VE TEMEL ORGANLARI...5 2. YASAMA...7 2.1. Türkiye Büyük Millet Meclisi...7 2.1.1. TBMM nin Görev ve Yetkileri...8

Detaylı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2006 19. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2006 19. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2006 19. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı İNTERMOB 2006 9. Uluslararası Mobilya Yan Sanayii ve Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

OCAK AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AB Konsey Başkanı nın Daveti Üzerine Brüksel e Gitti

OCAK AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AB Konsey Başkanı nın Daveti Üzerine Brüksel e Gitti OCAK AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Beş yıl aradan sonra AB ye en üst düzeyde ziyaret gerçekleştirildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AB Konsey Başkanı nın Daveti Üzerine Brüksel e Gitti

Detaylı

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler Yargı ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Yargı bağımsızlığı kavramını tanımlayabilecek, Yargı içinde yer alan farklı mahkemeleri ve bunların görevlerini öğreneceksiniz. İçindekiler Yargı Yetkisi

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 05 Mart 2010 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27512 Karar Sayısı : 2010/114 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR MADDE 1 (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 29 Mayıs 1 Haziran 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

Belediye başkanlığının sona ermesi

Belediye başkanlığının sona ermesi Belediye başkanlığının sona ermesi MADDE 44. Belediye başkanlığı, ölüm ve istifa hâllerinde kendiliğinden sona erer. Belediye başkanının; a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10.

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10. T.C. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Belediye Akademisi İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli Konu İnsan Kaynakları Yönetimi Tarih

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI KALIP AVRASYA 2014 BURSA METAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI BURSA SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI 2014 BELEX 2014 BURSA 5. HIRDAVAT VE İŞ GÜVENLİĞİ FUARI 2014 4 7 Aralık 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

Detaylı

İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAŞKANLIĞIMIZIN GÖREVLERİ 639 Sayılı KHK kapsamında; Bakanlığın yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerini yürütmek ve bu konuda koordinasyonu

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 20. yy.da meydana gelen I. ve II. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş ve telafisi imkânsız büyük maddi zararlar meydana gelmiştir. Bu olumsuz durumun

Detaylı

KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER -BM(BİRLEŞMİŞ MİLLETLER) -NATO(KUZEY ANTLANTİK ANTLAŞMASI TEŞKİLATI) -OPEC(PETROL İHRAÇ EDEN ÜLKELER ÖRGÜTÜ)

KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER -BM(BİRLEŞMİŞ MİLLETLER) -NATO(KUZEY ANTLANTİK ANTLAŞMASI TEŞKİLATI) -OPEC(PETROL İHRAÇ EDEN ÜLKELER ÖRGÜTÜ) KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER -BM(BİRLEŞMİŞ MİLLETLER) -NATO(KUZEY ANTLANTİK ANTLAŞMASI TEŞKİLATI) -OPEC(PETROL İHRAÇ EDEN ÜLKELER ÖRGÜTÜ) -IMF(ULUSLARARASI PARA FONU) -OECD(EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 06.12.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26722 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2014 AĞUSTOS

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir.

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir. SORU 1 Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir. B) Yürütmenin yasama ile yasamanın yürütme ile

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-214 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 MART / TÜRKİYE

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE

Detaylı

Yönetimi Belirleyen Anayasal İlkeler. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Yönetimi Belirleyen Anayasal İlkeler. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yönetimi Belirleyen Anayasal İlkeler Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu I. Devletin şekli Türkiye Cumhuriyeti nin Temel MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. II. Cumhuriyetin nitelikleri

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi İhracat: 2014 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye İstatistik Kurumu 2014 Haziran ayı sonu

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Oğuzhan KAYA TKHK Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı khk.kaynakgelistirme@saglik.gov.tr www.tkhk.gov.tr Slayt1/28 Bakanlığımızın 2013-2017

Detaylı

2011'de enerji güvenliği meselesine nasıl bakalım?

2011'de enerji güvenliği meselesine nasıl bakalım? tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 2011'de enerji güvenliği meselesine nasıl bakalım? 13. Enerji Arenası İstanbul, 8 Eylül 2011 Sayfa 2 Kısaca TEPAV Üç temel disiplinde araştırma kapasitesi

Detaylı