Đ Ç Đ N D E K Đ L E R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Đ Ç Đ N D E K Đ L E R"

Transkript

1 i Đ Ç Đ N D E K Đ L E R GELĐR VERGĐSĐ Ticari Kazançlarla Đlgili Oran ve Hadler... 1 Ticari Kazancın Tespiti... 1 Birinci Sınıf Tüccarlar... 1 Yıllar Đtibariyle Defter Tutma Hadleri... 2 Basit Usule Tabi Olmanın Şartları... 2 Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması ve Şartları... 5 TÜĐK Fiyat Endeksleri (2003 = 100)... 7 Yatırımlarda Devlet Yardımları... 8 Bölgesel Teşvik Uygulamalarında Sağlanan Destek Unsurları... 9 Büyük Ölçekli Yatırımlar Đçin Sağlanan Destek Unsurları... 9 Stratejik Yatırımlar Đçin Sağlanan Destek Unsurları... 9 Đndirimli Kurumlar / Gelir Vergisi Uygulaması...10 Zirai Kazançlara Đlişkin Bilgiler...10 Zirai Kazancın Tespiti...10 Đşletme Büyüklüğü ve Motorlu Araç Ölçüsü...10 Ücretlere Đlişkin Bilgiler...12 Asgari Ücret Miktarları...12 Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler...12 Asgari Ücrete Göre Đşçilik Maliyeti...13 Ücretin Vergilendirilmesinde Gider Unsurları...13 Yıllar Đtibariyle Sakatlık Đndirimi Tutarları...13 Ücretlilere Yapılan Yardımlarla Đlgili Đstisna Tutarları...13 Asgari Geçim Đndirimi Uygulaması...13

2 ii 2013 Yılı Asgari Geçim Đndirimi Tutarları Vergiden Đstisna Yurtiçi Harcırahlar Cetveli Vergiden Đstisna Yurtdışı Harcırahlar Cetveli Gayrimenkul Sermaye Đratlarına Đlişkin Bilgiler Menkul Sermaye Đratlarına Đlişkin Bilgiler Kâr Payını Dağıtan Kurumca Yapılacak Đşlemler Diğer Kazanç ve Đratlarla Đlgili Bilgiler Değer Artış Kazancı ve Arızi Kazançlar Diğer Kazanç ve Đratlarda Đstisna Tutarları Yıllık Beyannamenin Düzenlenmesi Yıllık Beyannameye Dahil Edilmeyecek Gelir ve Đratlar Safi Gelirden Ödenecek Vergiye Kadar Aşamalar Gelir Vergisi Đle Đlgili Oranlar Gelir Vergisi Đle Đlgili 2013 Yılı Tarifesi Gelir Vergisi Đle Đlgili 2012 Yılı Tarifesi Gelir Vergisi Stopaj Oranları Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Hükümlerine Göre Öngörülen Tevkifat Oranları KURUMLAR VERGĐSĐ Kurumlar Vergisi Đle Đlgili Bazı Oranlar Kurumlar Vergisi Stopaj Oranları ( KVK, Md. 15) Kurumlar Vergisi Stopaj Oranları (KVK, Md. 30) Kurumlar Vergisi Oranları Kurumlar Vergisinde Örtülü Sermaye Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Kurum Kazancından Ödenecek Vergiye Kadar Aşamalar... 32

3 iii KATMA DEĞER VERGĐSĐ KDV de Vergiye Tabi Đşlemler Katma Değer Vergisi Oranları KDV Đade ve Mahsuplarına Đlişkin Tablo Đndirimli Orana Tabi Đşlemlerde KDV Đade Sınırı Katma Değer Vergisinde Tevkifat Usulü ÖZEL TÜKETĐM VERGĐSĐ Özel Tüketim Vergisinin Konusu Özel Tüketim Vergisinde Đhracat Đstisnası ÖTV de Tecil-Terkin Uygulaması ÖTV de Vergilendirme Dönemi ve Ödeme Süresi Özel Tüketim Vergisi Oranları Özel Tüketim Vergisinde Belge Düzeni ÖTV Mükelleflerinin Bildirim Ödevi VERGĐ USUL KANUNU Vergi Usul Kanunu Đle Đlgili Bazı Oran ve Miktarlar Vergi Cezalarını Kaldıran Haller Kaçakçılık Cezaları Usulsüzlük Cezalarının Maktu Hadleri Özel Usulsüzlük Cezalarının Maktu Hadleri Uzlaşma Komisyonlarının Yetki Sınırları Vergi Uyuşmazlıklarında Dava Açma Süreleri Vergi Đdaresinin Danıştay da Dava Açma Limitleri Reeskont ve Avans Đşlemlerindeki Đskonto ve Faiz Oranları. 53 Đlanen Tebligat Usulü ve Limitleri Vergi Levhasının Alınması ve Bulundurulması Kanuni Defterlerin Tasdik Zamanı ve Usulü SM ve SMMM lerin Ödev ve Bildirimleri Mükelleflerin Bildirim Ödevleri... 55

4 iv Beyanname Đmzalatmak Zorunda Olmayan Mükellefler Amortisman Uygulaması ve Oranları Fatura Verme ve Amortismana Tabi Tutma Hadleri Đktisadi Kıymetlerin Değerleme Yöntemleri AATUHK (6183) Teminat Olarak Kabul Edilen Değerler Đhtiyati Haciz Uygulanması Gereken Haller Yıllar Đtibariyle Tecil Faizi Oranları Gelir Đdaresinin Tecil ve Taksitlendirme Yetkisi Tecil Kapsamına Giren ve Girmeyen Borçlar Tecilden Yararlanma Şartları Yıllar Đtibariyle Gecikme Zammı Oranları Tahsil Zamanaşımını Durduran ve Kesen Haller Tahakkuk ve Tahsilden Vazgeçme Sınırları DĐĞER VERGĐ KANUNLARI Motorlu Taşıtlar Vergisi Bilgileri Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri Çevre Temizlik Vergisi Bilgileri Emlak Vergisi Bilgileri Veraset ve Đntikal Vergisi Bilgileri Damga Vergisi Maktu Tutar ve Oranları Damga Vergisinde Üst Sınır Özel Đletişim Vergisi Oran ve Tutarları Şans Oyunları Vergisi Oranları Harçlar Đle Đlgili Maktu Tutarlar ve Nispi Oranlar Konsolosluk Harçları Değerli Kağıtlar Kanununa Tabi Kağıtlar... 73

5 v TÜRK TĐCARET KANUNU Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Kabahat Kabul Edilen Fiiller ve Cezaları Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Suç Kabul Edilen Fiiller ve Cezaları ĐŞ HUKUKU VE SGK MEVZUATI Sigorta Primine Esas Alınacak Ücret Tutarı Konut Kapıcı Ücreti ve Kesintiler Đşsizlik Sigortası Primi Oranı Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Tutarlar ve Fazla Đşçi Çalıştıran Đşyerlerinde Çalıştırma Zorunluluğu Oranı ve Cezaları SGK Gecikme Zammı Oranları Yıllık Asgari Ücretli Đzin Süreleri Đş Akdinin Feshinde Asgari Đhbar Süresi Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Oranları Kıdem Tazminatı Tavanı Kıdem Tazminatının Hesaplanması SS ve GSS Kanununa Göre Uygulanan Đdari Para Cezaları Sayılı Đş Kanununa Göre Uygulanan Para Cezaları S. Đş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre uygulanacak para cezaları Gümrük Vergisi Đdari Para Cezaları SM SMMM KÖŞESĐ 2013 Yılı SM ve SMMM Asgari Ücretleri Vergi Đşlem Türü Kodları Yılı Mali Yükümlülükler Takvimi

6 vi 2013 Yılı SMMM-YMM Sınav Takvimi Yılı Döviz Kurları Borsa Rayici Olmayan Yabancı Paraların Kurları Değerlemeye Esas Alınan Döviz Kurları ve 2014 Takvimleri Notbook Telefon Rehberi Önemli Bazı Telefon Numaraları

7 2013 Yılı El Kitapçığı 1 G E L Đ R V E R G Đ S Đ GVK TĐCARĐ KAZANÇLARLA ĐLGĐLĐ ORAN VE HADLER TĐCARĐ KAZANCIN TESPĐTĐ Ticari kazanç VUK ve GVK hükümlerine göre gerçek (bilanço ve işletme hesabı esası) veya basit usule göre tespit edilir. Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki olumlu farktır. Đşletme hesabı esasına göre ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ve giderler arasındaki olumlu farktır. Ticari kazancı Bilanço Esasına göre tespit edilenlere Birinci sınıf tüccar, Đşletme Hesabı Esasına göre tespit edilenlere Đkinci sınıf tüccar denir. BĐRĐNCĐ SINIF TÜCCARLAR 1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı TL veya satışlarının tutarı TL aşanlar; 2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı TL aşanlar; 3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı TL aşanlar; 4. Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukarıdaki bentlerden hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir); 5. Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler (Bunlardan işlerinin icabı bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan ve lüzum görülmeyenlerin, işletme

8 Yılı El Kitapçığı GVK hesabına göre defter tutulmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilebilir), 6. Đhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler. Not: - Bu kriterlerin altında kalanlar ile yeni işe başlayan tüccarlar (yıllık iş hacimlerine göre sınıflandırılıncaya kadar) Đkinci Sınıf Tüccar sayılırlar. Birinci ve Đkinci Sınıf Tüccarlarda Sınıf Değiştirme II. Sınıftan I. Sınıfa Geçiş 1. Bir hesap döneminin iş hacmi yukarıda belirtilen hadlerden %20 yi aşan oranda fazla olması. 2. Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi yukarıda belirtilen hadlere göre %20 ye kadar fazlalık göstermesi. I. Sınıftan II. Sınıfa Geçiş 3. Bir hesap döneminin iş hacmi yukarıda belirtilen hadlerden %20 yi aşan oranda düşük olması. 4. Arka arkaya üç dönemin iş hacmi yukarıda belirtilen hadlere göre %20 ye kadar düşüklük göstermesi. YILLAR ĐTĐBARĐYLE DEFTER TUTMA HADLERĐ Yıllar Alış - Satış Gayri safi iş Đş Hasılatı x hasılatı 5 + Satış BASĐT USULE TABĐ OLMANIN ŞARTLARI BASĐT USULE TABĐ OLMANIN GENEL ŞARTLARI 1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz).

9 2013 Yılı El Kitapçığı 3 2. Đşyerleri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde TL yi, diğer yerlerde TL yi aşmamak; 3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olmamak veya olmamış olmak BASĐT USULE TABĐ OLMANIN ÖZEL ŞARTLARI 1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının TL yi veya yıllık satışları tutarının TL yi aşmaması, 2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının TL yi lirayı aşmaması, 3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının TL yi aşmaması. GVK Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şarlarına Đlişkin Hadler Yıllar Büyükşehir Belediye Sınırları içinde Diğer Yerlerde Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şarlarına Đlişkin Hadler Yıllar Alış - Satış Đş Hasılatı + Satış

10 Yılı El Kitapçığı GVK Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması Basit usulde vergilendirilen yükümlülerin belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemesine ilişkin uygulamanın, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddenin Maliye Bakanlığı na verdiği yetkiye istinaden uygun görülmüştür. Kâr Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia Đçin Özel Hadler Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, özel hadler belirleme yetkisi GVK nın 48. maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların 2013 yılında basit usulden yararlanabilmeleri için alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2012 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir. Büyükşehir belediye Büyükşehir belediye sınırları dışında sınırları içinde Emtianın cinsi Yıllık Yıllık Yıllık alım Yıllık alım satım satım Değerli Kağıt Şeker - Çay Milli Piyango bileti, Hemen Kazan, Süper Toto ve benzeri Đçki (bira-şarap hariç) ispirto, sigara, tütün Akaryakıt (LPG hariç) Not: Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

11 2013 Yılı El Kitapçığı 5 ENFLASYON DÜZELTMESĐ UYGULAMASI VE ŞARTLARI Enflasyon düzeltmesi: Parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak tutarlarının düzeltme katsayısı ile çarpılması suretiyle, malî tablonun ait olduğu tarihteki satın alma gücü cinsinden hesaplanmasıdır. Parasal olmayan kıymetler: TL nin değerindeki değişmeler karşısında nominal değerleri aynı kaldığı halde satın alma güçleri fiyat hareketlerine göre ters yönde değişen kıymetler olarak tanımlanan parasal kıymetler dışındaki kıymetlerdir. Düzeltme katsayısı: Malî tabloların ait olduğu aya ilişkin fiyat endeksinin, düzeltmeye esas alınan tarihi içeren aya ait fiyat endeksine bölünmesiyle elde edilen katsayıdır. Fiyat endeksi (ÜFE): Türkiye Đstatistik Kurumu Türkiye geneli için hesaplanan ve ilân edilen Üretici Fiyatları Genel Endeksidir. ENFLASYON DÜZELTMESĐ UYGULAMA ŞARTLARI 1. Enflasyon düzeltmesi, kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için geçerlidir. 2. Fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100'den fazla olması. 3. Fiyat endeksindeki artışın içinde bulunulan hesap döneminde % 10'dan fazla olması. ENFLASYON DÜZELTMESĐ UYGULAMASI 1. Kapsama giren mükellefler, geçici vergi dönemlerinin sonu itibarıyla malî tabloları düzenlemek ve enflasyon düzeltmesi yapmak zorundadırlar. Geçici vergi dönemlerinde yukarıda belirtilen oranların tespitinde, son üç hesap dönemi yerine üçer aylık dönemlerin son ayı dahil önceki otuzaltı ay ve içinde bulunulan hesap dönemi yerine son oniki ay dikkate alınır. 2. Mükellefler düzeltme işleminde Maliye Bakanlığınca belirlenen toplulaştırılmış yöntemleri uygulayabilirler. GVK

12 Yılı El Kitapçığı GVK Ancak toplulaştırılmış yöntemlerden birini seçen mükellefler seçtikleri yöntemden, bu seçimi yaptıkları hesap dönemi dahil üçüncü hesap döneminin sonuna kadar dönemezler. 3. Düzeltme sonucu bulunan tutarlar, izleyen dönemde enflasyon düzeltmesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, izleyen dönemin başlangıç değerleri olarak dikkate alınır yılı sonu itibariyle düzeltilmiş değerler, sonraki dönemlerde yeniden düzeltmeye tabi tutulurken düzeltme katsayıları yerine taşıma katsayıları kullanılır. 4. Amortismanlar ve itfa payları, düzeltilmiş değerler üzerinden hesaplanır. Kazançlarını işletme hesabı esasına göre tespit eden mükellefler ile serbest meslek erbabı da amortismana tâbi iktisadi kıymetlerini düzeltilmiş tutarları üzerinden amortismana tâbi tutabilirler YILI ENFLASYON DÜZELTMESĐ UYGULAMASI 2012 yılı sonu itibariyle fiyat endeksindeki artışın geriye doğru 12 ve 36 aylık süreçte % 10 ve % 100 lük oranları aşmamış olması nedeniyle enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır. Ancak VUK un mükerrer 298. maddesinin (A) fıkrasının 9 numaralı bendine göre münhasıran sürekli olarak işlenmiş Altın, Gümüş alım satımı ve imalatı ile iştigal eden mükellefler aynı maddenin 1 numaralı bendinde yer alan (% 10 ve % 100 oranlarının aşılması) koşullarına bağlı olmaksızın her halükarda enflasyon düzeltmesi yapacaklardır yılı geçici vergi dönemlerinde her iki şart birden gerçekleşmedikçe münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler dışında kalanlar enflasyon düzeltmesi yapmayacaklardır.

13 2013 Yılı El Kitapçığı 7 TÜĐK FĐYAT ENDEKSLERĐ (2003 = 100) ÜRETĐCĐ FĐYAT ENDEKSĐ (ÜFE) (2003 = 100) GVK Aylar Yıllar Ocak 107,17 118,64 124,70 136,39 145,18 156,65 166,52 184,51 205,05 Şubat 107,40 118,77 125,02 137,68 148,90 158,48 169,29 187,69 204,86 Mart 108,03 120,27 125,33 139,02 153,62 158,94 172,58 189,98 205,60 Nisan 110,49 121,72 127,76 140,13 160,53 159,97 176,64 191,14 205,77 Mayıs 115,50 121,96 131,30 140,68 163,93 159,89 174,61 191,43 206,86 Haziran 116,43 121,38 136,58 140,53 164,46 161,40 173,73 191,44 203,77 Temmuz 115,56 120,48 137,76 140,62 166,51 160,26 173,46 191,39 203,13 Ağustos 116,69 121,73 136,73 141,82 162,62 160,93 175,46 194,76 203,65 Eylül 117,53 122,68 136,41 143,26 161,16 161,92 176,35 197,77 205,75 Ekim 120,43 123,52 137,03 143,07 162,08 162,38 178,48 200,94 206,11 Kasım 120,43 122,35 136,63 144,35 162,03 164,48 177,92 202,24 209,53 Aralık 119,13 122,30 136,46 144,57 156,29 165,56 180,25 204,27 209,28 TÜKETĐCĐ FĐYAT ENDEKSĐ (TÜFE) (2003 = 100) Aylar Yıllar Ocak 104,81 114,49 123,57 135,84 146,94 160,90 174,07 182,60 201,98 Şubat 105,35 114,51 123,84 136,42 148,84 160,35 176,59 183,93 203,12 Mart 106,36 114,81 124,18 137,67 150,27 162,12 177,62 184,70 203,96 Nisan 106,89 115,63 125,84 139,33 152,79 162,15 178,68 186,30 207,05 Mayıs 107,35 116,69 128,20 140,03 155,07 163,19 178,04 190,81 206,61 Haziran 107,21 116,81 128,63 139,69 154,51 163,37 177,04 188,08 204,76 Temmuz 107,72 116,14 129,72 138,67 155,40 163,78 176,19 187,31 204,29 Ağustos 108,54 117,13 129,15 138,70 155,02 163,29 176,90 188,67 205,43 Eylül 109,57 118,33 130,81 140,13 155,72 163,93 179,07 190,09 207,55 Ekim 112,03 120,45 132,47 142,67 159,77 167,88 182,35 196,31 211,62 Kasım 113,50 122,14 134,18 145,45 161,10 170,01 182,40 199,70 212,42 Aralık 113,86 122,65 134,49 145,77 160,44 170,91 181,85 200,85 213,23

14 Yılı El Kitapçığı GVK YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI TEŞVĐK SĐSTEMĐNDE ĐLLER GRUPLARI 1. ci Grup Đller (8 Đl): Đstanbul, Ankara, Đzmir, Bursa, Kocaeli, Eskişehir, Antalya, Muğla. 2. ci Grup Đller (13 Đl): Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale, Kırklareli, Denizli, Edirne, Isparta, Kayseri, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova. 3. cü Grup Đller (12 Đl): Balıkesir, Bilecik, Burdur, Gaziantep, Karabük, Karaman, Manisa, Mersin, Samsun, Trabzon, Uşak, Zonguldak. 4. cü Grup Đller (17 Đl): Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas. 5. i Grup Đller (16 Đl): Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Ordu, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat. 6. cı Grup Đller (15 Đl): Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Bitlis, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van. TEŞVĐK ARAÇLARI KDV Đstisnası Faiz Desteği Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV Đadesi Vergi Đndirimi Sigorta Primi Desteği Sig. Primi Đşveren His. Desteği Gelir Vergisi Stopajı Desteği Yatırım Yeri Tahsisi YENĐ TEŞVĐK SĐSTEMĐNDEKĐ TEŞVĐK BELGELERĐ 1. Genel Teşvik Belgesi 3. Büyük Ölçekli Yatırımlar 2. Bölgesel Teşvik Belgesi 4. Stratejik Yatırımlar GENEL TEŞVĐK BELGESĐ Bölge ayırımı yapılmaksızın tüm bölgelere Genel Teşvik Belgesi verilebilir. Asgari sabit yatırım tutarının; - I ve II. Bölgelerde 1 milyon TL - III-IV-V ve VI. bölgelerde 500 bin TL olması gerekir. DESTEK UNSURLARI 1. KDV Đstisnası 2. Gümrük Vergisi Muafiyeti 3. Gelir Vergisi Stopaj Desteği (6.bölgede).

15 2013 Yılı El Kitapçığı 9 BÖLGESEL TEŞVĐK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI Destek Unsurları BÖLGELER I II III IV V VI KDV Đstisnası VAR VAR VAR VAR VAR VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR Vergi Yatırıma OSB Dışı Đndirimi Katkı (%) OSB Đçi Sigorta Primi Đşveren OSB Dışı 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl Hissesi Desteği OSB Đçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR Faiz Đç Kredi 3 Puan 4 Puan 5 Puan 7 Puan YOK YOK Desteği Döviz/Döv.End. Kredi 1 Puan 1 Puan 2 Puan 2 Puan Sig. Primi Đşçi Hissesi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl GVK BÜYÜK ÖLÇEKLĐ YATIRIMLAR ĐÇĐN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI Destek Unsurları BÖLGELER I II III IV V VI KDV Đstisnası VAR VAR VAR VAR VAR VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR Vergi Yatırıma OSB Dışı Đndirimi Katkı (%) OSB Đçi Sigorta Primi Đşveren OSB Dışı 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl Hissesi Desteği OSB Đçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR Sig. Primi Đşçi Hissesi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl STRATEJĐK YATIRIMLAR ĐÇĐN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI Destek Unsurları BÖLGELER I II III IV V VI KDV Đstisnası VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR Vergi Đndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) 50 Sigorta Primi Đşveren Hissesi Desteği 7 yıl (6. Bölgede 10 Yıl) Yatırım Yeri Tahsisi VAR Faiz Desteği Đç Kredi 5 Puan Döviz/Dövize End. Kredi 2 Puan Sigorta Primi Đşçi Hissesi Desteği 10 yıl (Sadece 6. Bölgede) Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 yıl (Sadece 6. Bölgede) KDV Đadesi VAR (Sadece 500 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için)

16 Yılı El Kitapçığı GVK ĐNDĐRĐMLĐ KURUMLAR / GELĐR VERGĐSĐ UYGULAMASI Yatırıma e kadar başlanırsa (%) Yatırıma den sonra başlanırsa (%) Bölgeler Katkı Oranı Đndirim Oranı Katkı Oranı Đndirim Oranı ZĐRAĐ KAZANÇLARA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER ZĐRAĐ KAZANCIN TESPĐTĐ Zirai kazançlarda vergilendirme gerçek usul ve gerçek dışı usul olmak üzere ikiye ayrılıp, gerçek usul de kendi arasında bilanço ve zirai işletme hesabı olmak üzere ikiye ayrılır. Gerçek usule tabi olan bir çiftçi isterse bilanço, isterse işletme hesabı esasına göre vergilendirilir. Kimlerin gerçek usule tabi olacağı, bunların işletme büyüklüğü ölçüsü ve motorlu zirai araç ölçüsüne göre belirlenir. ĐŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ VE MOTORLU ARAÇ ÖLÇÜSÜ ĐŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ ÖLÇÜSÜ A) Arazi üzerinde yapılan zirai faaliyetlerde: 1. grup: Hububat ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı; taban arazide 900, kıraç arazide 1700 dönüm, 2. grup: Bakliyat, afyon susam, keten, kendir ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 1000 dönüm, 3. grup: Ayçiçeği ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 950 d. 4. grup: Pamuk ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 400 d. 5. grup: Çeltik ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 300 d. 6. grup: Pancar ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 300 d. 7. grup: Patates, soğan, sarımsak ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 200 dönüm, 8. grup: Çay ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 150 d. 9. grup: Tütün ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 200 d. 10. grup: Sebze ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 200 d.

17 2013 Yılı El Kitapçığı grup: Sera ve çiçekçilik ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 8 dönüm, 12. grup: Kavun ve karpuz ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 300 dönüm, 13. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş fındık ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 250 dönüm, 14. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş bağ ve incir ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 250 dönüm, 15. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş antep fıstığında 2500 ağaç, 16. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş zeytinliklerde 4500 ağaç, 17. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş narenciye 1500 ağaç, 18. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş elmada 2000 ağaç, 19. grup: Muz ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 30 d., 20. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş kaysıda 2000 ağaç, 21. grup: Meyve verebilecek hale gelmiş armut, kiraz, vişne, şeftalide 2000 ağaç, 22. grup: Diğer meyve ve ürün ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 100 dönüm (yer fıstığı 350 dönüm), 23. grup: Büyükbaş hayvan sayısı 150 adet (Đş hayvanları ile iki yaşından küçük büyükbaş hayvanlar hariç), 24. grup: Küçükbaş hayvan sayısı 750 adet (Bir yaşından küçük küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanları hariç), GVK B. Arazi üzerinde yapılmayan zirai faaliyetler ile kara ve su avcılığında 1. grup: Deniz ve iç su balıkları yetiştiriciliği, a) Denizlerdeki sınırları belirlenebilen üretim alanlarında yapılan balık yetiştiriciliğinde (ağ, kafes v.b.) 750 m 2, b) Đç su balıkları yetiştiriciliğinde sınırları belirlenebilen havuz (beton, toprak v.b.), göl, gölet ve baraj gölleri gibi üretim alanlarında 900 m 2, 2. grup: Denizlerde yapılan balık avcılığında toplam tekne boyu 20 metre, 3. grup: Arıcılık ziraatinde kovan sayısı 500 adet, 4. grup: Đpekböcekçiliği ziraatinde kutu sayısı 500 adet. MOTORLU ARAÇ ÖLÇÜSÜ - Biçerdövere veya bu mahiyette motorlu araca (örneğin kamyon) sahip olmak, - On yaşından küçük ikiden fazla traktöre sahip olmak.

18 Yılı El Kitapçığı GVK ÜCRETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER ASGARĐ ÜCRET MĐKTARLARI tarihleri arasında uygulanacak miktar 16 yaşından büyükler için ,60 16 yaşından küçükler için , TARĐHĐNDEN ĐTĐBAREN ASGARĐ ÜCRET VE YASAL KESĐNTĐLER 16 yaşından büyükler 16 yaşından küçükler Brüt ücret 978,60 839,10 Sigorta Primi Đşçi Payı (%14) 137,00 117,47 Đşsizlik Sigortası Primi (%1) 9,79 8,39 Gelir Vergi Matrahı 831,81 713,24 Gelir Vergisi (%15) 124,77 106,99 Damga Vergisi (Binde 7,59) 7,43 6,37 Kesintiler Toplamı 205,59 165,82 AGĐ Tutarı (Bekar) (-) 73,40 (-) 73,40 Net Ücret 773,01 673,28 ASGARĐ ÜCRET MĐKTARLARI tarihleri arasında uygulanacak miktar 16 yaşından büyükler için ,50 16 yaşından küçükler için , TARĐHĐNDEN ĐTĐBAREN ASGARĐ ÜCRET VE YASAL KESĐNTĐLER 16 yaşından büyükler 16 yaşından küçükler Brüt ücret 1.021,50 877,50 Sigorta Primi Đşçi Payı 143,01 122,85 Đşsizlik Sigortası Primi 10,22 8,78 Gelir Vergi Matrahı 868,27 745,87 Gelir Vergisi 130,24 111,88 Damga Vergisi 7,75 6,66 Kesintiler Toplamı 217,82 176,77 AGĐ Tutarı (Bekar) (-) 73,40 (-) 73,40 Net Ücret 803,68 700,73

19 2013 Yılı El Kitapçığı 13 ASGARĐ ÜCRETE GÖRE ĐŞÇĐLĐK MALĐYETĐ Maliyet Unsurları yaşından büyükler için Asgari Ücret 978, ,50 Sigorta Primi Đşveren Payı (%19.5) 190,83 199,19 Đşsizlik Sigortası Đşveren Payı (%2) 19,57 20,43 Toplam Maliyet 1.189, ,12 GVK ÜCRETĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐNDE DĐKKATE ALINAN GĐDER UNSURLARI Sosyal Güvenlik Primi (SGK) - % 14 (Zorunlu) Đşsizlik Sigortası Primi - % 1 (Zorunlu) Özel Sigorta Primleri - Özel Sigorta - % 5 (Varsa) - BES - % 10 (Varsa) Sakatlık Đndirimi - Maktu tutarlar (Varsa) Sendika Aidatı - SK na uygun tutar (Varsa) SAKATLIK ĐNDĐRĐMĐ TUTARLARI Yıllar Birinci Derece Sakat (Aylık) Đkinci Derece Sakat (Aylık) Üçüncü Derece Sakat (Aylık) ÜCRETLĐLERE YAPILAN YARDIMLARLA ĐLGĐLĐ ĐSTĐSNA TUTARLARI Yıllar Yemek Yardımı Đstisna Tutarı (KDV Hariç) Vergiden istisna yurtiçi harcırah tavanı ,00 37, ,00 39, ,70 41, ,70 43, ,00 46,00 ASGARĐ GEÇĐM ĐNDĐRĐMĐ UYGULAMASI Asgari Geçim Đndiriminden Yararlanacak Olanlar: Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler, Ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler.

20 Yılı El Kitapçığı GVK Medeni Durum ve Eşin Geliri Đle Đlgili Đşlemler: Ücretliler, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında "Aile Durumu Bildirimi" ile işverenlerine bildirimde bulunurlar. Durumlarında değişiklik olan ücretliler 1 ay içerisinde işverene bilgi verirler. Uygulama Esasları: Faydalanılabilecek tutarın hesaplanmasında ücretin elde edildiği takvim yılı başında 16 yaşından büyükler için geçerli olan asgari ücretin brüt tutarının; Mükellefin kendisi için % 50 si, Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10 u, (aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade etmektedir) Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5 i, (eşlerden yalnızca birine uygulanmak koşulu ile; nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade etmektedir) esas alınacak ve ücret gelirin kısmi döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam kabul edilecektir YILI ASGARĐ GEÇĐM ĐNDĐRĐMĐ TUTARLARI (Aylık) Çalışanın medeni ve ailevi durumu AGĐ Tutarı Bekarlar 73,40 Evli, eşi çalışan ve çocuksuz (Eş ayrıca yararlanır) 73,40 Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu 84,40 Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu 95,41 Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu 102,75 Evli, eşi çalışan ve 4 ve fazla çocuklu 110,09 Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz 88,07 Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 99,08 Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 110,09 Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 117,43 Evli, eşi çalışmayan ve 4 ve fazla çocuklu 124,77 Not: Çocuklar SGK yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilirler. VERGĐDEN ĐSTĐSNA YURTĐÇĐ HARCIRAHLAR CETVELĐ Brüt Aylıklar (TL) Đstisna Gündelik Tutarı (TL) 1.689,43 ve fazlası 46,00 TL 1.676, ,42 38,50 TL 1.513, ,13 35,50 TL 1.306, ,69 33,00 TL 1.055, ,95 29,50 TL 1.055,53 ve daha aşağısı 28,50 TL

21 2013 Yılı El Kitapçığı 15 VERGĐDEN ĐSTĐSNA YURTDIŞI HARCIRAHLAR CETVELĐ ÜLKELER (Para Birimi) Aylık Tutarı I. Grup II. Grup III. Grup IV. Grup V. Grup 1.689,43 ve fazlası 1.676, , , , , , ,53 ve daha aşağı ABD (ABD Doları) Almanya (Euro) Avustralya (Avustralya Doları) Avusturya (Euro) Belçika (Euro) Danimarka (Danimarka Kronu) Finlandiya (Euro) Fransa (Euro) Hollanda (Euro) Đngiltere (Sterlin) Đrlanda (Euro) Đspanya (Euro) Đsveç (Đsveç Kronu) Đsviçre (Đsviçre Frangı) Đtalya (Euro) Japonya (Japon Yeni) Kanada (Kanada Doları) Kuveyt (Kuveyt Dinarı) Lüksemburg (Euro) Norveç (Norveç Kronu) Portekiz (Euro) Suudi Arabistan (S.Arabistan Riyali) Yunanistan (Euro) Diğer AB Ülkeleri (Euro) Diğer Ülkeler (ABD Doları) Not: KKTC için verilen gündelikler ayrıca belirlenir. GVK

22 Yılı El Kitapçığı GVK GAYRĐMENKUL SERMAYE ĐRATLARINA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER Yıllar Đtibariyle Konut Đstisnası Tutarı 2009 yılı gelirleri için yılı gelirleri için yılı gelirleri için yılı gelirleri için yılı gelirleri için Götürü Gider Oranı - % 25 Emsal Kira Bedeli Oranı: Bina ve arazi değerlerinden - % 5 Mal ve hakların değerlerinden - % 10 MENKUL SERMAYE ĐRATLARI ĐLE ĐLGĐLĐ BĐLGĐLER Gelirin türü Tevkifat Beyan ( % ) durumu Mevduat faizi 15 Tabi değil Katılım Bankalarınca ödenen kar payı 15 Tabi değil Döviz tevdiat hesabı faizi 15 Tabi değil Repo gelirleri 15 Tabi değil Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili faizi 10 Tabi değil Özel sektör tahvil faizi 10 Tabi değil Yatırım Fonları katılma belgeleri kar payı 10 Tabi değil TKĐ, KOĐ ve ÖĐ çıkarılan M.K. geliri 10 Tabi değil Alacak faizi TL Yok Tabi Alacak faizi Döviz Yok Tabi Off-shore hesap TL Yok Tabi Off-shore hesap Döviz Yok Tabi Yurtdışı mevduat faizi Değişik Tabi Kâr payı ve temettü 15 Tabi Bireysel emeklilik gelirleri 5 Tabi MENKUL KIYMETLERE ĐLĐŞKĐN ĐSTĐSNALAR Kâr Payları Đstisnası: Tam mükellef kurumlardan elde edilen kâr paylarının yarısı (1/2) istisnadır. Tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden müstesna tutulmuştur (GVK. Md.22). Kamu Ortaklığı Đdaresi nce çıkartılan gelir ortaklığı senetlerinden elde edilen gelirlerin ilk beş yıl için %100 ü, müteakip üç yıl için %50 si vergiden istisna

GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI. Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%)

GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI. Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%) GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%) Hizmet erbabına ödenen ücretler ile ücret sayılan ödemelerden

Detaylı

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02 TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI 1 İstanbul, 05.01.2004 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2003/6575 ve 2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar 1) Ücretlerden Hizmet erbabına ödenen ücretlerden GVK 103. maddedeki dilimlere ve 104. maddedeki esaslara göre stopaj yapılacaktır. (Bkz.

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 04.01.2011/ 7-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR ÖZET : 2011 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan hadlerin belirlendiği 278 Seri No lu Gelir

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/22 İstanbul, 3 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI 02.01.2017/5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 296 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2017 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan had ve tutarlar

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 4 İst. 2 Ocak 2004 KONU : G.V.K. nun 94. Maddesi ve K.V.K.

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren)

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren) GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (GVK Md.94 ve GEÇİCİ Md. 67) MADDE GVK 94/.a..b. 3 4 5.a. 5.b. 5.c. 5.d. 6.a. 6.b. 7 AÇIKLAMA Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan

Detaylı

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları 4 O c a k 2 0 1 1 www.onerymm.com.tr Genel Olarak SİRKÜLER 2011 / 01 Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları Vergi Usul Kanununun

Detaylı

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd.

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd. 14. Pratik bilgiler 14.1 Gelir vergisi oranları 14.1.1 2009 yılı gelirlerine uygulanan tarife Gelir dilimi Vergi oranı 8.700 TL ye kadar 22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası % 20 50.000 TL'nin

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: 29.12.2009 KONU Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. Genel Tebliği Gelir Vergisi Kanunu nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80,

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI:

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: TARİH : 29/12/2015 SİRKÜLER NO : 2015/100 GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: 25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

GELİR VERGİSİ 285 GENEL TEBLİĞİ

GELİR VERGİSİ 285 GENEL TEBLİĞİ GELİR VERGİSİ 285 GENEL TEBLİĞİ 30 Aralık 2013 Resmî Gazete Sayı: 28867 (Mükerrer) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103. maddelerinde

Detaylı

Sirküler Rapor /232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor /232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 31.12.2014/232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 287 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2015 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2011 yılında uygulanacak yeni hadlere ilişkin 278 sıra no.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği 29 Aralık 2010 tarih ve 27800

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2016 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda

Detaylı

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 02.01.2014/17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 285 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2014 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları No : 2010-075 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86. maddelerinde

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 TARİH: 02.01.2014 KONU Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had Ve Tutarlar İle Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulamasına İlişkin 285 No.lu

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ KANUNU NA GÖRE BAZI KAZANÇ VE ÖDEMELER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT (VERGİ KESİNTİSİ) ORANLARI Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair

Detaylı

BÜLTEN. Tarih: SAYI : KONU: Gelir Vergisi Kanunu 285 Nolu Genel Tebliği

BÜLTEN. Tarih: SAYI : KONU: Gelir Vergisi Kanunu 285 Nolu Genel Tebliği Kültür Mah. 1375 Sk. No: Cumhuruiyet Đşhanı K:5 35210 Alsancak - Đzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI : 2014-008 Tarih: 16.01.2014

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2008 Sirküler No: 2008/2 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) 28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Had ve Tutarlara İlişkin 287 nolu GV Tebliği yayınlanmıştır.

BÜLTEN. KONU: Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Had ve Tutarlara İlişkin 287 nolu GV Tebliği yayınlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No: Cumhuruiyet İşhanı K:5 35210 Alsancak - İzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI : 2015-010 Tarih: 02.01.2015

Detaylı

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI 09.02.2009/51 15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI ÖZET 2009/14593 sayılı ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit edilen vergi kesintisi oranlarının uygulanmasına

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

04/01/2016 SİRKÜLER 2016/01. Sayın Yetkili;

04/01/2016 SİRKÜLER 2016/01. Sayın Yetkili; SİRKÜLER 2016/01 04/01/2016 Sayın Yetkili; 2016 Yılında Uygulanmak Üzere, Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Yeniden Belirlendi. Maliye Bakanlığınca, 25.12.2015

Detaylı

KONU: TEVKİFAT VE STOPAJ ORANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

KONU: TEVKİFAT VE STOPAJ ORANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Sirküler Tarihi : 3.0.009 Sirküler No : 73 KONU: TEVKİFAT VE STOPAJ ORANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 0 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca dar mükellefiyete tabi kurumların vergi

Detaylı

SİRKÜLER 2013/ Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

SİRKÜLER 2013/ Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife SİRKÜLER 2013/69 31/12/2013 Sayın Yetkili; Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife de Dahil Olmak Üzere Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2014 Yılında Uygulanmak Üzere

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015 KONU Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had Ve Tutarlar İle Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulamasına İlişkin 287 No.lu

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI:

GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: TARİH : 28/12/2016 SİRKÜLER NO : 2016/156 GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: 27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 296 Seri No lu Gelir Vergisi Genel

Detaylı

Tevkifat Oranları ( Gelir Vergisi Kanununun GVK'nın 94 ile Geçici 61, 64, 67, 68 ve 69 Maddesine Göre)

Tevkifat Oranları ( Gelir Vergisi Kanununun GVK'nın 94 ile Geçici 61, 64, 67, 68 ve 69 Maddesine Göre) Tevkifat Oranları ( Gelir Vergisi Kanununun GVK'nın 94 ile Geçici 61, 64, 67, 68 ve 69 Maddesine Göre) Ödemenin Türü, İlgili Madde, Tevkifat Oranı (% - Yüzde) Hizmet Erbabına Ödenen Ücretler ile Ücret

Detaylı

DUYURU. Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Ali VAROL. Genel Sekreter 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

DUYURU. Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Ali VAROL. Genel Sekreter 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ DUYURU 30.12.2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 287 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesinde ( www.gib.gov.tr ) bulunmakta olup, tam metni aşağıdadır.

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 31.12.2013/242-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 25 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2014 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2014/5 3 /1/2014 İçindekiler: * 2014 Yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi. 285

Detaylı

Sirküler Tarihi : 26.11.2011 Sirküler No : 2011/50 : Gelir Vergisi Kanunundaki Had ve Tutarlar ile Đlgili Değişiklikler

Sirküler Tarihi : 26.11.2011 Sirküler No : 2011/50 : Gelir Vergisi Kanunundaki Had ve Tutarlar ile Đlgili Değişiklikler AKKOR SİRKÜLER Akkor YMM LTD.ŞTİ. Tel: (216) 467 10 73 Bağdat Cad. No.353 D:8 Fax: (216) 467 01 73 34728 Caddebostan E-mail:info@akkorymm.com Kadıköy / İstanbul web:www.akkorymm.com.tr Sirküler Tarihi

Detaylı

KONU: 2014 YILINDA KULLANILACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ VE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN DİĞER HAD VE TUTARLAR

KONU: 2014 YILINDA KULLANILACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ VE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN DİĞER HAD VE TUTARLAR KONU: 2014 YILINDA KULLANILACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ VE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN DİĞER HAD VE TUTARLAR 285 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre belirlenen had ve tutarlar aşağıdaki gibidir;

Detaylı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı 2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı Duyuru No: 2015/88 İstanbul, 28/12/2015 25/12/2015

Detaylı

278 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

278 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 278 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/229 Ref: 4/229

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/229 Ref: 4/229 SĐRKÜLER Đstanbul, 29.12.2011 Sayı: 2011/229 Ref: 4/229 Konu: 2012 YILI GELĐR VERGĐSĐ TARĐFESĐ ĐLE 2012 YILINDA GEÇERLĐ OLACAK ÇEŞĐTLĐ MAKTU HAD VE TUTARLAR ĐLE 2011 TAKVĐM YILINDA ELDE EDĐLEN BĐR KISIM

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/5

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/5 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/5 270 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

2016 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar

2016 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Tarih :25.12.2015 Sayı : İST.YMM.2015/3574 Sirküler No :İST.YMM.2015/82 2016 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Maliye Bakanlığınca,

Detaylı

2017 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar

2017 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Tarih : 30.12.2016 Sayı : İST.YMM.2016/2678 Sirküler No : İST.YMM.2016/130 2017 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Maliye Bakanlığınca,

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/009 Ref: 4/009. Konu: 2014 YILINDA GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ AÇIKLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/009 Ref: 4/009. Konu: 2014 YILINDA GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ AÇIKLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 0.01.014 Sayı: 014/009 Ref: 4/009 Konu: 014 YILINDA GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ AÇIKLANMIŞTIR 30.1.013 tarih ve Mükerrer 8867 Resmi Gazete de yayınlanan 85 Seri No.lı Gelir

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENĐ TEŞVĐK K SĐSTEMS STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVĐK SĐSTEMĐ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

SİRKÜLER 2015/01. 1.1 Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

SİRKÜLER 2015/01. 1.1 Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife SİRKÜLER 2015/01 01/01/2015 Sayın Yetkili; Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife de Dahil Olmak Üzere Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere

Detaylı

KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER Gelir Vergisi Kanunu'nun yer alan parasal büyüklüklerin 2013 yılında uygulanacak tutarları

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 284 )

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 284 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-5 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 284 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 284 Seri No.lu

Detaylı

KONU: 2014 YILINDA UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ

KONU: 2014 YILINDA UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ KONU: 2014 YILINDA UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ 285 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre belirlenen had ve tutarlar aşağıdaki gibidir; Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-57)

SİRKÜLER RAPOR (2009-57) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

mali açıklamalar YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

mali açıklamalar YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2014/079 30.12.2014 Konu: Gelir Vergisi Uygulamasında 2014 Yılında Geçerli Olacak Bazı Had Ve Tutarlar Gelir vergisi uygulamasında 2014 yılında geçerli olacak bazı had ve tutarları belirleyen 287 no.lu

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname

GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname Resmi Gazete Tarihi 06/01/1961 Resmi Gazete No 10700 Kanun No 193 Vergi Tevkifatı GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname Madde No 94 (3946 sayılı Kanunun 22'nci maddesiyle

Detaylı

KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI.

KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI. KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI. Gelir Vergisi Kanunu nun mükerrer 123. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, 103. maddede yer

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR ( )

SİRKÜLER RAPOR ( ) DMF SİSTEM ULUSLARARASIBAĞIMSIZDENETİMDANIŞMANLIKVE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİKA.Ş. www.dmf.com.tr& dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara :Eskişehir Yolu 9. Km. Tepe Prime B Blok No: 100

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/215 Ref: 4/215

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/215 Ref: 4/215 SİRKÜLER İstanbul, 30.12.2014 Sayı: 2014/215 Ref: 4/215 Konu: GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA 2015 YILINDA UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ, VERGİDEN İSTİSNA TUTULACAK BAZI TUTARLAR İLE HADLER VE ORANLARA

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/184 Ref: 4/184

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/184 Ref: 4/184 SİRKÜLER İstanbul, 29.12.2015 Sayı: 2015/184 Ref: 4/184 Konu: 2016 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE BAZI HAD VE TUTARLARIN YENİDEN BELİRLENDİĞİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 25.12.2015 tarih

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar ile Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İnd. Oranı Uygulaması Hakk.

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar ile Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İnd. Oranı Uygulaması Hakk. MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI: 2013/11 Ankara,02/01/2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar ile Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri Y YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri İçin) YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE GELİRİN TOPLANMASI

Detaylı

a) 18'inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden, (2003/6577 sayılıb.k.k. ile % 17 Yürürlük; 1.1.

a) 18'inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden, (2003/6577 sayılıb.k.k. ile % 17 Yürürlük; 1.1. Vergi Tevkifatı Madde No 94 Kapsam (3946 sayılıkanunun 22'nci maddesiyle değişen madde. Yürürlük; 1.1.1994) Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

Sayı : 2014 / 284 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014

Sayı : 2014 / 284 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Sayı : 2014 / 284 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 144 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/106 İstanbul, 29 Aralık 2005 KONU : Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 23 İST, 05.02. 2009. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarındaki Tevkifat Oranları

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 23 İST, 05.02. 2009. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarındaki Tevkifat Oranları SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 23 İST, 05.02. 2009 ÖZET: Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarındaki Tevkifat Oranları GELİR VERGİSİ KANUNU VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YLA İLGİLİ TEVKİFAT ORANLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ

Detaylı

Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları

Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI (5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15 ve Geçici 1/4 ile GVK'nun Geçici 67'inci Maddeleri v İlgili Madde Açıklama Oran KVK 15/1-a

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1 Değerli Müşterimiz, Yeni yılda uygulanacak maktu had, tutar ve oranlarla ilgili özet bilgiler aşağıda gönderilmiştir. 1) 2014 Yılı Gelirlerine Uygulanacak

Detaylı

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ. 30 Aralık 2016 Tarihli ve Sayılı. Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ. 30 Aralık 2016 Tarihli ve Sayılı. Resmi Gazete de yayımlanmıştır. ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 2017 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu nun 46 ncı maddesi ile

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/229 Ref: 4/229

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/229 Ref: 4/229 SİRKÜLER İstanbul, 28.12.2016 Sayı: 2016/229 Ref: 4/229 Konu: 2017 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA BAZI HAD VE TUTARLARIN YENİDEN BELİRLENDİĞİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/1

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/1 TARİH : 1.1.2017 NUMARA : 2017/1 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/1 KONU : 2017 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlenen Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. S Ġ R K Ü L E R R A P O R TARĠH 04.01.2016 SAYI 2016/003 KONU 2016 YILINDA DĠKKATE ALINACAK BAZI RAKAMSAL HADLER HAKKINDA SĠRKÜLER 25 Aralık 2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 290 Sayılı

Detaylı

2015 yılında geçerli olacak bazı parasal büyüklükler aşağıdaki gibidir. 4. Basit usule tabi olmanın genel şartları sırasıyla: TL ve 4.

2015 yılında geçerli olacak bazı parasal büyüklükler aşağıdaki gibidir. 4. Basit usule tabi olmanın genel şartları sırasıyla: TL ve 4. Tarih: 01.01.2015 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2014/55 Konu: 287 No lu Gelir Vergisi Kanunu Tebliği 30.12.2014 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlandı. Özet: 30 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

SİRKÜLER. had ve tutarlar arttırıldı KONU : 296 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

SİRKÜLER. had ve tutarlar arttırıldı KONU : 296 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği SİRKÜLER TARİH : 30.12 12.201.2016 SAYI : 2016-12 12-9 KONU : 296 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ÖZETİ : Gelir Vergisi Kanunda yer alan ve 2017 yılında uygulanacak olan bazı ve had ve tutarlar

Detaylı

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**)

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Kurum Dar

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Tam Mükellef

Detaylı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Bilindiği üzere; Mart ayı vergi mükellefi gerçek kişiler için, bir önceki yıl elde etmiş oldukları gelirlerin beyan edileceği

Detaylı

SĠRKÜLER. MASTER VERGĠ DANIġMANLIĞI VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK LTD.ġTĠ. KONU: Gelir Vergisi Genel Tebliği hk. (SERĠ NO: 285)

SĠRKÜLER. MASTER VERGĠ DANIġMANLIĞI VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK LTD.ġTĠ. KONU: Gelir Vergisi Genel Tebliği hk. (SERĠ NO: 285) MASTER VERGĠ DANIġMANLIĞI VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK LTD.ġTĠ. SAYI : 2014/01 KONU: Gelir Vergisi Genel Tebliği hk. Ankara,02/01/2014 SĠRKÜLER (SERĠ NO: 285) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/17 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

2016 GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI

2016 GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI 16 GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI MADDE AÇIKLAMA ORAN (%) GVK 94/ Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan ödemelerden (noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Sermaye Şirketi

Detaylı

Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve. Tutarlar 2016 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi.

Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve. Tutarlar 2016 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi. Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 2016 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi. Numara : 1 Tarih : 1.1.2016 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/1 KONU: Ücretlerin

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ 1) Borsa İstanbul da (BİST) işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki

Detaylı

NO: 2017/1. Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 2017 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi.

NO: 2017/1. Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 2017 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net 27 Aralık 2016

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/17 TARİH: 10.02.2009. GVK 94 de Yer Alan Kazanç ve İratlardan Yapılacak Tevkifat Oranları

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/17 TARİH: 10.02.2009. GVK 94 de Yer Alan Kazanç ve İratlardan Yapılacak Tevkifat Oranları VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/17 TARİH: 10.02.2009 KONU GVK 94 de Yer Alan Kazanç ve İratlardan Yapılacak Tevkifat Oranları 2009-14592 Sayılı akanlar Kurulu Kararı, 03.02.2009 tarih, 27130 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

15. Pratik bilgiler-2017

15. Pratik bilgiler-2017 Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

2016 YILI PRATİK BİLGİLER

2016 YILI PRATİK BİLGİLER 2016 YILI VERGİ HUKUKU/ İŞ HUKUKU, SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU TİCARET VE MESLEK MEVZUATINA İLİŞKİN PRATİK BİLGİLER Hazırlayan: Prof. Dr. Adnan GERÇEK BURSA / 2016 EL KİTAPÇIĞI SAHİBİNİN KİŞİSEL BİLGİLERİ

Detaylı

1.1 Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

1.1 Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife ĠHSAN AKAR YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠR ULUDAĞ BAĞIMSIZ DENETĠM VE Y.M.M A.ġ 23 Nisan Mh. 242 Sk. Rızvanoğlu-Paçacı Sit. No:12/A Blok Kat: 2 D: 3 Nilüfer/Bursa Tel: 0 541 3966882-0 224 2401329(pbx.) 0224 2401329

Detaylı

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı