2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm ( ) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg"

Transkript

1 u 2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU ( ) kpmgvergi.com kpmg.com.tr kp kpmg kpm

2 İÇİNDEKİLER 1. Hadler ve Tutarlar 2. Oranlar 1.1. Defter Tutma Hadleri Fatura Düzenleme Haddi Engellilik İndirimi Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler 1.5. Aile/Çocuk/Eş Yardımı 1.6. Yurtiçi Gündelikler Yurtdışı Gündelikler Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Asgari Geçim İndirimi Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Tutarları Gelir Vergisi Tarifesi Meskenlerde Kira Muafiyeti Sınırı Çalışanlarda Yemek Yardımı İstisnası Değerli Kağıtlar Diğer Hadler ve Tutarlar Veraset ve İntikal Vergisi Nispetleri Kurumlar Vergisi Oranı Geçici Vergi Oranları Menkul Sermaye Gelirlerinin Beyanında Uygulanacak Olan İndirim Oranı Gelir Vergisi Stopaj Oranları Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları Yeniden Değerleme Oranı Damga Vergisi Oranları Katma Değer Vergisi Oranları Yılı Harç Miktarları Reeskont ve Avans Faizi Oranları Tecil Faizi Oranları Gecikme Zammı, Faizi ve Pişmanlık Zammı Vergi Cezaları 3.1. Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları Sosyal Sigortalar Kanunu na Göre Uygulanacak Ceza Tutarları (2015) Sosyal Sigortalar ve İş Hukuku Bilgileri 4.1. Sosyal Sigorta Primi İçin Tavan ve Taban Ücretleri Yıllar İtibarıyla Günlük ve Aylık Asgari Ücretler Kıdem Tazminatı Sınırı Yıllık Ücretli İzin Süreleri İş Sözleşmesinin Feshinde Bildirim (İhbar süreleri) Sosyal Sigortalar ile İlgili Bildirim ve Ödeme Süreleri İş Kanunu na göre İdari Para Cezaları Sigorta, SGDP ve İşsizlik Sigortası Prim Oranları.... 2

3 1. Hadler ve Tutarlar 1.1. Defter Tutma Hadleri tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 177. Maddesi nde açıklanan bilanço esasına göre defter tutacak olan 1. sınıf tüccarlara ait hadler tarihinden itibaren uygulanmak üzere aşağıdaki gibidir. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı TL veya satışlarının tutarı TL'yi aşanlar, 1. Bent te yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı TL'yi aşanlar, 1 ve 2 numaralı Bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı Bent te yazılı iş hasılatının 5 katı ile yıllık satış tutarının toplamı ,00 TL'yi aşanlar 1.2. Fatura Düzenleme Haddi Fatura verme mecburiyeti ( 'dan itibaren) Fatura verme mecburiyeti ( 'den itibaren) Fatura verme mecburiyeti ( 'den itibaren) Fatura verme mecburiyeti ( 'den itibaren) 680 TL 700 TL 770 TL 800 TL Fatura verme mecburiyeti ( 'ten itibaren) 800 TL Fatura verme mecburiyeti ( 'ten itibaren) 880 TL 3

4 1.3 Engellilik İndirimi Çalışma gücünün asgari % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgari % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgari % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda sakatlık dereceleri itibarıyla belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir yılı için geçerli olan engellilik indirimi tutarları; Birinci derece engelliler için 880 TL, İkinci derece engelliler için 440 TL, Üçüncü derece engelliler için 200 TL. * tarih ve ( Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 287 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği 1.4. Asgari Ücret Yasal Kesintiler *16 yaş altı ve 16 yaş üstü sınırı uygulamasına tarihi itibarı ile son verilmiştir, tek asgari ücret uygulanacaktır. Asgari Ücret Hesabında Yasal Kesintiler ( ) Brüt Ücret 1.201,50 Sosyal Güvenlik Primi İşçi Payı (%14) 168,21 İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) 12,02 Gelir Vergisi Matrahı 1.021,27 Hesaplanan Gelir Vergisi (%15) 153,19 Asgari Geçim İndirimi (Bekar) (-) 90,11 Kesilecek Gelir Vergisi 63,08 Damga Vergisi (Binde 7,59) 9,12 Kesintiler Toplamı 252,34 Net Ücret 949,07 4

5 Asgari Ücret Hesabında Yasal Kesintiler ( ) Brüt Ücret 1.273,50 Sosyal Güvenlik Primi İşçi Payı (%14) 178,29 İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) 12,74 Gelir Vergisi Matrahı 1.082,47 Hesaplanan Gelir Vergisi (%15) 162,37 Asgari Geçim İndirimi (Bekar) (-) 90,11 Kesilecek Gelir Vergisi 72,26 Damga Vergisi (Binde 7,59) 9,67 Kesintiler Toplamı 272,96 Net Ücret (AGİ Dahil) 1.000, Aile/Çocuk/Eş Yardımı Aile Yardımı (Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak) ,15 TL ,35 TL 5

6 Çocuk Yardımı (Gelir Vergisinden İstisna) Dönem 0-6 Yaş Grubu için Diğer çocuklar için ,66 TL 19,83 TL ,50 TL 19,25 TL *Devlet Memurları Kanunu'nun 202. Maddesinde tarih ve 6111 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik nedeniyle, tarihinden geçerli olmak üzere, iki çocuk sınırlaması olmaksızın tüm çocuklar için istisnadan yararlanılabilir. Eş Yardımı ,24 TL 164,31 TL 1.6. Yurtiçi Gündelikler 6

7 1.7. Yurtdışı Gündelikler döneminde uygulanacak olan vergiden müstesna yurtdışı gündelik tutarları gösteren tablo aşağıdaki gibidir: ( TARİHLİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN 2014/7128 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI) Ülkeler/Para Birimi Tutar ABD (ABD Doları) 182 Almanya (euro) 164 Avustralya (Avustralya doları) 283 Avusturya (euro) 166 Belçika (euro) 161 Danimarka (kron) Finlandiya (euro) 148 Fransa (euro) 160 Hollanda (euro) 156 İngiltre (sterlin) 115 İrlanda (euro) 155 İspanya (euro) 158 İsveç (İsveç kronu) İsviçre (İsviçre frangı) 283 İtalya (euro) 152 Japonya (Japon yeni) Kanada (Kanada doları) 244 Kuveyt (Kuveyt dinarı) 50 Lüksemburg (euro) 161 Norveç (Norveç kronu) Portekiz (euro) 155 7

8 Suudi Arabistan (S. Arabistan Riali) 617 Yunanistan (euro) 158 Kosova (euro) 123 Diğer AB ülkeleri (euro) 127 Diğer ülkeler (ABD doları) Çevre Temizlik Vergisi Tutarları 2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİLERİ (TL) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun Mükerrer 44 üncü Maddesi nde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu; konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 kuruş, diğer yerlerde 12 kuruş olarak hesaplanacağı; işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin Madde de belirtilen tarifeye göre alınacağı ve büyükşehirlerde %25 artırımlı uygulanacağı; bu Madde de yer alan tutarların her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı ve bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır. Maliye Bakanlığınca 2014 yılı için yeniden değerleme oranı %10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiş ve 441 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır. Buna göre; 01/01/2015 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir. a) Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 26 kuruş, diğer belediyelerde 20 kuruş olarak hesaplanacaktır. Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir. b) İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır. i. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır. 8

9 Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 1. Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup ii. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi 2464 sayılı Kanun un Mükerrer 44 üncü Maddesi nin Beşinci Fıkrası na göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır: Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 1. Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup

10 c) İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması 2464 Sayılı Kanun un Mükerrer 44 üncü Maddesi nin 12 nci Fıkrası nda, "Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir." hükmü yer almaktadır. Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı nın (3) 7 nci Maddesi ne göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000'den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanacaktır. Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000'den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 10 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır: Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 1. Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup

11 1.9. Asgari Geçim İndirimi Çalışanın Medeni Durumu 2012 Yılı Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı* 2013 Yılı Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı 2014 Yılı Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı 2015 Yılı Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı Bekâr 66,49 TL 73,40 TL 80,33 TL 90,11 TL Evli eşi çalışan Evli eşi çalışan 1 çocuk Evli eşi çalışan 2 çocuk Evli eşi çalışan 3 çocuk Evli eşi çalışan 4 çocuk Evli eşi çalışmayan Evli eşi çalışmayan 1 çocuk Evli eşi çalışmayan 2 çocuk Evli eşi çalışmayan 3 çocuk 66,49 TL 73,40 TL 80,33 TL 90,11 TL 76,46 TL 84,40 TL 92,37 TL 103,63 TL 86,43 TL 95,41 TL 104,42 TL 117,15 TL 93,08 TL 102,75 TL 112,46 TL 126,16 TL 99,73 TL 110,09 TL 120,49 TL 135,17 TL 79,79 TL 88,07 TL 96,39 TL 108,14 TL 89,76 TL 99,08 TL 108,44 TL 121,65 TL 99,73 TL 110,09 TL 120,49 TL 135,17 TL 106,38 TL 117,43 TL 128,52 TL 144,18 TL Evli eşi çalışmayan 4 çocuk 113,03 TL 124,77 TL 136,55 TL 153,19 TL 11

12 1.10. Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Tutarları 2015 TAKVİM YILI İÇİN VERASET - İNTİKAL TÜRÜ Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten herbirine isabet eden miras hisselerinde İSTİSNA TUTARI TL Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde TL İvazsız suretle meydana gelen intikallerde TL Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanlıan ikramiyelerde TL Gelir Vergisi Tarifesi 2015 TAKVİM YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ TL arası % TL arası % TL arası % TL üstü % TAKVİM YILI ÜCRET GELİRLERİ İÇİN GELİR VERGİSİ TARİFESİ TL arası % TL arası % TL arası % TL üstü % 35 12

13 1.12. Meskenlerde Kira Muafiyet Sınırı 2010 Yılı Gelirlerinin beyanında TL Yılı Gelirlerinin beyanında TL Yılı Gelirlerinin beyanında TL Yılı Gelirlerinin beyanında TL Yılı Gelirlerinin beyanında TL Yılı Gelirlerinin beyanında TL Çalışanlarda Yemek Yardımı İstisnası tarihinden itibaren (günlük miktar)...: 10,00 TL tarihinden itibaren (günlük miktar)...: 10,70 TL tarihinden itibaren (günlük miktar)...: 11,70 TL tarihinden itibaren (günlük miktar)...: 12,00 TL tarihinden itibaren (günlük miktar)...: 12,00 TL tarihinden itibaren (günlük miktar)... 13,00 TL Değerli Kağıtlar DEĞERLİ KAĞIT NOTER KAĞITLARI ve BEYANNAME 5,40 TL 6,25 TL 7,25 TL 7,55 TL 8,30 TL PROTESTO,VEKALETNAME VE RE SEN SENET 10,80 TL 12,50 TL 14,50 TL 15,10 TL 16,60 TL PASAPORTLAR 54,00 TL 62,50 TL 72,00 TL 75,00 TL 82,50 TL YABANCILAR İÇİN İKAMET TEZKERELERİ 149,00 TL 172,00 TL 198,00 TL 206,00 TL 55 TL NÜFUS CÜZDANLARI 5,00 TL 5,75 TL 6,50 TL 6,75 TL 7,50 TL AİLE CÜZDANLARI 50,00 TL SÜRÜCÜ BELGELERİ 67,00 TL 58,00 TL 66,00 TL 69,00 TL 75,00 TL 77,50 TL 89,00 TL 92,50 TL 102 TL SÜRÜCÜ ÇALIŞMA BELGELERİ (KARNELERİ) MOTORLU ARAÇ TRAFİK BEL. MOTORLU ARAÇ TESCİL BEL. 67,00 TL 67,00 TL 50,00 TL 77,50 TL 89,00 TL 92,50 TL 102 TL 77,50 TL 89,00 TL 92,50 TL 102 TL 58,00 TL 66,50 TL 69,50 TL 76,50 TL 13

14 İŞ MAKİNESİ TESCİL BELGESİ 50,00 TL 58,00 TL 66,50 TL 69,50 TL 76,50 TL BANKA ÇEKLERİ (HER 1 YAP.) 3,30 TL 3,80 TL 4,50 TL 4,75 TL 5,25 TL MAVİ KART 6,00 TL 6,75 TL 7,50 TL DAYANAĞI DEĞ. KAN. TEB: NO:2011/1 DEĞ. KAN. TEB: NO:2012/1 DEĞ. KAN. TEB: NO:2013/1 40 Seri No.lu DEĞ. KAN. TEBLİĞi 1.15 Diğer Hadler ve Tutarlar Diğer Had ve Tutarlar Tutar (TL) VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR İlanın vergi dairesinde yapılması (2015) İlanın; Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması (2015) İlanın; Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması ve üzeri Tahakkuktan vazgeçme (2015) 23 Bilanço Hesabı Esasına göre Defter Tutma Hadleri (2015) Yıllık; Alış tutarı (2015) Yıllık; Satış tutarı (2015) Yıllık gayrisafi iş hasılatı (2015) İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı (2015) Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç (2015) 2,3 Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar (2015) 880 En Az Ceza Haddi (2015) Damga vergisinde (2015) 10,6 Diğer vergilerde (2015) 20 Özel iletişim vergisi maktu vergi tutarı 44 14

15 2. Oranlar 2.1. Veraset ve İntikal Vergisi Nispetleri 2015 TAKVİM YILI İÇİN MATRAH VERASET YOLUYLA İNTİKALLERDE % İVAZSIZ İNTİKALLERDE; % DAYANAĞI İlk TL için SERİ NO'LU VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Sonra gelen TL için 3 15 Sonra gelen TL için 5 20 Sonra gelen TL için 7 25 Matrahın TL' yi aşan bölümü için Kurumlar Vergisi Oranı Yıl Kurumlar Vergisi 2015 % % % % % %20 15

16 2.3. Geçici Vergi Oranları 2012 Dönemine Uygulanacak oran ( ' den itibaren) 2013 Dönemine Uygulanacak oran ( ' ten itibaren) 2014 Dönemine Uygulanacak oran ( 'ten itibaren) 2015 Dönemine Uygulanacak oran ( ' ten itibaren) KURUM GEÇİCİ VERGİ GELİR GEÇİCİ VERGİ %20 %20 %20 %20 %15 %15 %15 % Menkul Sermaye Gelirlerinin Beyanında Uygulanacak Olan İndirim Oranı 2012 Yılı Gelirlerinin beyanında...% 84, Yılı Gelirlerinin beyanında...% 53, Yılı Gelirlerinin beyanında...% Gelir Vergisi Stopaj Oranları Türü Md/Bent Alt Bent Tevkifat Oranı (%) Hizmet erbabına ödenen ücretler ile ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) Telif ödemelerinden (2009/14592 sayılı BKKile 'dan itibaren) Diğer serbest meslek ödemelerinden (2009/14592 sayılı BKKile 'dan itibaren) Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapanlara ödenen istihkak bedellerinden (2009/14592 sayılı BKKile 'dan itibaren) Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden, 94/1 GVK Md /2 a 17 b 20 94/3 3 94/

17 (2009/14592 sayılı BKKile 'dan itibaren) GVK 70'inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığında yapılan ödemelerden, (2009/14592 sayılı BKKile 'dan itibaren) Vakıflar (mazbut vakıflar hariz) ve derneklere ait gayrımenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden (2009/14592 sayılı BKKile 'dan itibaren) Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden (2009/11449 sayılı BKKile 'den itibaren) Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden Tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek kişilere gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan 75. maddenin 2. fıkrasının 1,2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (Karın sermayeye ilavesi kar dağıtımı sayılmaz) 94/5 a 20 b 20 c 20 d 20 94/6 a 15 (2009/14592 sayılı BKKile 'dan itibaren) Tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek kişilere gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan 75. maddenin 2. fıkrasının 1,2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (Karın sermayeye ilavesi kar dağıtımı sayılmaz) b 15 (2009/14592 sayılı BKK ile 'dan itibaren) tarihinden önce ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonosu fazileri ile TOKİ, KOİ, Öİ tarafından çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirlerden(2009/14592 s BKK ile 'dan itibaren) 94/7 a,b,c 0 Tam mükellef kurumlar tarafından yurtdışında ihraç edilen tahvillerin; 94/

18 i) vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden ii) vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden iii) vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden iv) vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının; i) vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden ii) vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden iii) vadesi 3 yılile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden iv) vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden Belirtilenlerin dışında kalan kalanlar için, Mevduat fazilerinden (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil); 94/8 1)Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından; i)vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 2) Mevduat faizlerden; i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

19 iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 10 3) Katılım bankaları tarafından katılım hesabı karşılığında ödenen kar paylarından; i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları ve özel finans kurumlarınca kar ve zarar katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları; Başbayiler hariç olmak üzere, 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarına ilişkin olarak; bilet, kupon ve benzerlerini satanlara, düzenlenen her türlü bahis ve şans oyunlarının oynatılmasına aracılık edenlere, diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden (2012/3322 sayılı B.K.K. ile den itibaren) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden. (2009/14592 sayılı BKKile 'dan itibaren) Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden; (2009/14592 sayılı BKK ile 'dan itibaren) Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için, i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için ii) Ticaret borsası dışında satınalınanlar için Diğer zirai mahsuller için, i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için ii) Ticaret borsası dışında satın alınanlar için 94/ /10 a 15 b 20 94/11 94/11 a 1 2 b

20 Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için, i) Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için; ii) Diğer hizmetler için c 2 4 Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için, PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden, d 0 94/12 20 (2009/14592 sayılı BKK ile 'dan itibaren) Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden; (2009/14592 sayılı BKK ile 'dan itibaren) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden 94/13 a 2 Hurda alımları için b 2 Diğer mal alımları için c 5 Diğer hizmet alımları (yukarıdakiler hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için d 10 Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından; (2009/14592 sayılı BKK ile 'dan itibaren) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (14) numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil) 94/

21 On yıldan az süreyle prim, aidat ve katkı payı ödemeden ayrılanlara yapılan ödemelerden On yıl süreyle prim veya aidat ödeyeerek ayrılanlar ve vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara ödenen irat tutarı Bireysel emeklilik sisteminden; On yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.), Bireysel emeklilik sisteminden; On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı ( (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.),) Bireysel emeklilik sisteminden; Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.) 94/15 a 15 b 10 94/16 a 15 b 10 c tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden (4842 sayılı Kanun ile 'den itibaren) IMKB'de işlem gören hisse senetlerine (Menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ilişkin olarak elde edilen kazançlardan; -Tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için (2010/926 s. BKK ile 'dan itibaren Geç. 61,69 Geç 67/1 19,8 0 Hisse senetlerine ve hisse senedi endeslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen kazançlardan Geç 67/1 0 -Tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için 21

22 (2010i7926 s. BKK ile 'dan itibaren) Hisse senetlerine ve hisse senedi endeslerine dayalı olup İMKB'de işlem gören aracı kuruluş varatlarından elde edilen kazançlardan; Geç 67/1 0 -Tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için (2010i7926 s. BKK ile 'dan itibaren) Lig usulüne tabi spor dallarında Geç. 72 a 1- En üst ligdekiler için 2- En üst altı ligdekiler için 3- Diğer ligdekiler için Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden ( den itibaren) b tarihinden itibaren iktisap edilen, tam mükellef kurumlara ait olup İMKB'de işlem gören ve bir yıldan kısa süreyle elde tutulan hisse senetlerinin ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören aracı kuruluş varantların (menkul kıymetler yatırım ortakları hisse senetleri hariç) elden çıkarılmasından sağlanan kazançlardan; Geç.67/1 a) Tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için ( tarih ve 2010/926 sayılı BKK ile 'dan itibaren) b) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 2 nci maddesinin birinci fıkrasıkapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler tarafından elde edilenler hariç olmak üzere, (a) numaralı bent dışında kalan kazançlar için ( tarih ve 2010/926 sayılı BKK ile 'dan itibaren)

23 Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemelerden (5281 sayılı Kanun ile 'den itibaren) Geç Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI (5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 30. Maddesi Uyarınca ve 2006/11447 s.bkk. Uyarınca Dar Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemeler İçin Geçerli Kesinti Oranları İlgili Madde Açıklama Oran KVK 30/1-a KVK 30/1-b KVK 30/1-b KVK 30/1-c KVK 30/1-c KVK 30/1-ç KVK 30/1-ç Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara 23ona birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri (2009/14592 sayılı BKK ile dan itibaren) Petrol arama faaliyetleri için yapılan serbest meslek kazancı ödemeleri (2009/14592 sayılı BKK ile dan itibaren) Diğer serbest meslek kazancı ödemeleri (2009/14592 sayılı BKK ile dan itibaren) 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamındaki faaliyetlerden sağlanacak gayrımenkul sermaye iratlarından (2009/14592 sayılı BKK ile dan itibaren) Diğer gayrimenkul sermaye iratları (2009/14592 sayılı BKK ile dan itibaren) Her nevi tahvil (ipotek finansmanı kuruluşlrı ve konut finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık teminatı menkul kıymetler dahil) ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Özelleştirme İdaresi nce çıkarılan menkul kıymetler ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirlerden (Döviz cinsinden yahut dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer artışları kesintiye tabi tutulmaz) Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarına sağlanan gelirlerden %3 %5 %20 %1 %20 %0 23

24 Tam Mükellef Kurumlar tarafından yurtdışında ihraç edilen tahvillerin; I)Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden II) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden III) Vadesi 1 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden IV) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden %10 %7 %3 %0 Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının; I) 419 Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden II) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden III) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden IV) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden Belirtilenlerin dışında kalanlar için, %10 %7 %3 %0 %10 KDV 30/1-ç Her nevi alacak faizleri; Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı bankalardan ya da bulunduğu ülkede 24onar olarak kredi vermeye yetkilendirilmiş olup sadece ilişkili bulunduğu kurumlara değil tüm gerçek ve tüzel kişilere kredi veren kurumlardan alınan her türlü krediler için ödenecek faizlerden (katılım bankalarının kendi usullerine 24ona yurt dışından sağladıkları fonlar ve benzeri kaynaklar için ödedikleri kar payları dahil) Bankaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca uygun görülen ikincil sermaye benzeri kredileri ile bankaların ve diğer kurumların bir akım veya varlık portföyüne dayalı olarak yurt dışında menkul kıymetleştirme yöntemiyle temin ettikleri kredileri için ödenecek faizlerden Katılım bankaları tarafından ödenen kar payları hariç olmak üzere, mal tedarikinden kaynaklanan vade farkları üzerinden Diğerlerinden %0 %1 %5 %10 24

25 KVK 30/1-ç GVK nun 75/10 uncu maddesinde yazılı menkul sermaye iratları (Her çeşit senetlerin ıskonto edilmesi karşılığından alınan iskonto bedelleriyurtdışında factoring kuruluşlarına ödenen faizler)enkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin kar payları (yani bunların ilgili fona iadesinden sağlanan gelirler) %10 KVK 30/1-ç 1.Diğer menkul sermaye iratları %15 KDV 30/2 KVK 30/3 KVK 30/5 KVK 30/6 Ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye'de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan kar paylarından Türkiye'de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan mükelleflerin, yetkili makamların izniyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticari faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar üzerinden Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktarıldıkları tutar üzerinden %20 %15 %0 %15 KVK 30/7 Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkanı sağlayıp sağlamadığı hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca Han edilen ülkelerde yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurumlara (tam mükellef kurumların bu nitelikteki ülkelerde bulunan iş yerleri dahil) nakden veya hesabın yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılan kurumun mükellef olup olmadığına bakılmaksızın %30 25

26 2.7. Yeniden Değerleme Oranı ORANI (%) DAYANAĞI 2014/ 1. Dönem 3,25 31 Seri No.lu KVK Sirküleri 2014/ 2. Dönem 6,64 33 Seri No.lu KVK Sirküleri 2014/ 3. Dönem 8,59 35 Sayılı 5520 KVK Sirküleri 2014/ 4. Dönem 10, Sayılı VUK Genel Tebliği 2.8. Damga Vergisi Oranları Damga Vergisine Tabi Kağıtlar 2015 Yılı için Bazı Damga Vergisi Nispetleri ve Maktu Tutarlar Her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 01/01/2015 tarihinden itibaren ,00 Türk Lirası olmuştur. 58 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliği Damga Vergisine Tabi Kağıtlar 1. Akitlerle İlgili Kağıtlar A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: 1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 9,48) 2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,89) 3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 9,48) 4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 9,48) 5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler (Binde 1,89) 26

27 6. (Değişik: 5766/10-b md) (Yürürlük ) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler (Binde 1,89) B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30TL) 2. Sulhnameler (45,30TL) 3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan Sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) (254,40 TL) II. Kararlar ve mazbatalar 1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları: a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 9,48) b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (45,30 TL) 2. (Değişik: 5766/10-c md.) (Yürürlük: ) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Binde 5,69) III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar 1. Ticari ve mütedavil senetler: a) Emtia senetleri: aa) Makbuz senedi (Resepise) (15,80TL) ab) Rehin senedi (Varant) (9,30 TL) ac) İyda senedi (1,70 TL) 27

28 ad) Taşıma senedi (0,60 TL) b) Konşimentolar (9,30 TL) c) Deniz ödüncü senedi (Binde 9,48) d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 9,48) 2. Ticari belgeler: a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (15,80 TL) b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri: ba) Bilançolar (35,00 TL) bb) Gelir tabloları (16,90 TL) bc) İşletme hesabı özetleri (16,90TL) c) Barnameler (1,70 TL) d) Tasdikli manifesto nüshaları (7,00 TL) e) Ordinolar (0,60 TL) f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (7,00 TL) IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar 1. Makbuzlar: a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, (Binde 9,48) 28

29 kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek:5766/10-ç md) (Yürürlük ) (Avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 7,59) c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler (Binde 7,59) d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar (Binde 7,59) 2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir): a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için (0,60 TL) b) Vergi beyannameleri: ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (45,30 TL) bb) Kurumlar vergisi beyannameleri (60,50 TL) bc) Katma değer vergisi beyannameleri (29,90 TL) bd) Muhtasar beyannameler (29,90 TL) be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (29,90 TL) c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (60,50 TL) 29

30 d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (22,30 TL) e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri (22,30 TL) f) (Ek:5838/15 md.)(yürürlük: ) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için (35,50 TL) 3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. (0,60 TL) 2.9. Katma Değer Vergisi Oranları 01/12/2013 tarih ve 2013/5595 Sayılı BKK için tıklayınız. (2007/13033 SAYILI KDV ORANLARINA İLİŞKİN GENEL KARARNAME İLE BU KARARNAME DE 2008/13234, 2008/13426, 2008/13902, 2008/14092, 2009/14802, 2009/14812, 2011/1673, 2011/2466, 2011/2604, 2012/2697,2012/2931,2012/3594,2012/4116, 2013/4345, 2013/5595, 2015/7205 SAYILI KARARNAMELER İLE YAPILAN EK VE DEĞİŞİKLİKLER DAHİL) MADDE 1 (1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları; a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için % 18 b) Ekli (I) Sayılı Liste de yer alan teslim ve hizmetler için, % 1 c) Ekli (II) Sayılı Liste de yer alan teslim ve hizmetler için, % 8 olarak tespit edilmiştir. (2) (2011/2604 sayılı Kararname ile değişen sıra Yürürlük: 27/12/2011) (I) Sayılı Liste nin 16 ncı ve 17 nci sıralarında sayılan işlemler hariç olmak üzere finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu katma değer vergisi oranı uygulanır.(15) (3) (I) Sayılı Liste nin 2/a sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde bu Madde nin (a) Bendi nde öngörülen vergi oranı, 1, 2/b ve 3 üncü sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise (c) Bendi nde öngörülen vergi oranı uygulanır. (4) Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır. (5) (I) Sayılı Liste nin 9 uncu sırasında yer alan "kullanılmış" deyimi, 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu na göre özel tüketim vergisine tabi olmayan taşıtları ifade eder. (6) (2012/4116 Sayılı Kararname ile eklenen sıra Yürürlük: 01/01/2013)(1) Sayılı Liste nin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2 ye kadar konutlardan; 10/07/2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarih ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan 30

31 revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu nun 29 uncu Maddesi ne istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri; a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde bu Madde nin Birinci Fıkrası nın (c) Bendi nde belirtilen vergi oranı, b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu Madde nin Birinci Fıkrası nın (a) Bendi nde belirtilen vergi oranı, uygulanır. (2012/4116 sayılı BKK nın 7 nci Maddesi ile eklenen Fıkra. Yürürlük: Yapı ruhsatı 01/01/2013 tarihinden itibaren alınan konut inşaat projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten itibaren yapılacak konut inşaatı projelerine ilişkin konut teslimlerine uygulanmak üzere 01/01/2013) Mal ve hizmetleri tanımlama yetkisi MADDE 2 (1) Bu Karar kapsamındaki mal ve hizmetleri tanımlamaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. Yürürlükten kaldırılan mevzuat MADDE 3 (1) Mal teslimleri ve hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespit edilmesi hakkındaki 17/07/2002 tarih ve 2002/4480 sayılı Kararname ile bu Kararname de değişiklik yapan, 25/04/2003 tarih ve 2003/5557 sayılı, 05/06/2003 tarih ve 2003/5710 sayılı, 23/12/2003 tarih ve 2003/6666 sayılı, 26/02/2004 tarih ve 2004/6887 sayılı, 21/07/2004 tarih ve 2004/7666 sayılı, 18/08/2004 tarih ve 2004/7802 sayılı, 27/12/2004 tarih ve 2004/8301 sayılı, 06/03/2006 tarihli ve 2006/10138 sayılı, 26/06/2006 tarih ve 2006/10620 sayılı, 25/05/2007 tarihli ve 2007/12143 sayılı Kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 4 (1) Bu Karar ın; finansal kiralama işlemlerine ilişkin hükümleri Karar ın yayımı tarihinden sonra düzenlenen sözleşmeler için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, (II) Sayılı Liste nin "A) GIDA MADDELERİ" bölümünün 13/b, 14 ve 18/b sıraları ile "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümünün 24 üncü ve 25 inci sıraları 01/01/2008 tarihinde, diğer hükümleri yayımını izleyen gün yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 5 (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. GEÇİCİ MADDE 1 (2012/2697 sayılı Kararname ile eklenen madde Yürürlük: 28/01/2012) (1) 15/07/2012 tarihine kadar uygulanmak üzere; okul, sağlık hizmet tesisi ve öğrenci yurdu olarak kullanılmak amacıyla inşa edilen prefabrik yapı teslimlerinde katma değer vergisi oranı %1 olarak belirlenmiştir. I Sayılı Liste II Sayılı Liste 31

32 Yılı Harç Miktarları (1) Sayılı Tarife - Yargı Harçları. Dokümanı İndirmek İçin Tıklayınız. (2) Sayılı Tarife - Noter Harçları. Dokümanı İndirmek İçin Tıklayınız. (3) Sayılı Tarife - Vergi Yargısı Harçları. Dokümanı İndirmek İçin Tıklayınız. (4) Sayılı Tarife - Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar. Dokümanı İndirmek İçin Tıklayınız. (5) Sayılı Tarife - Konsolosluk Harçları. Dokümanı İndirmek İçin Tıklayınız. (6) Sayılı Tarife - Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları. Dokümanı İndirmek İçin Tıklayınız. (7) Sayılı Tarife - Gemi ve Liman Harçları. Dokümanı İndirmek İçin Tıklayınız. (8) Sayılı Tarife - İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları. Dokümanı İndirmek İçin Tıklayınız. (9) Sayılı Tarife - Trafik Harçları. Dokümanı İndirmek İçin Tıklayınız Reeskont ve Avans Faizi Oranları Vadelerine En Çok Üç Ay Kalan Senetler Karşılığında Reeskont İşlemlerinde Uygulanan İskonto Oranı (%) Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı (%) 'den itibaren 16 16, 'den itibaren 13,50 13, ten itibaren 9, ten itibaren 10,25 11, ten itibaren 9 10, Tecil Faizi Oranları (6183 SAYILI KANUN MADDE:48) *Tecil Faizi Oranları tarihinden sonra değişmemiştir. AYLIK ORAN YILLIK ORAN UYGULAMA DÖNEMİ DAYANAĞI % 1 %12 21/10/2010 Tarihinden İtibaren Seri: C 2 Sıra No.lu Tahsilat Genel Tebliği 32

33 2.13. Gecikme Zammı, Faizi ve Pişmanlık Zammı AYLIK ORAN YILLIK ORAN UYGULAMA DÖNEMİ DAYANAĞI %1,40 %16,8 19/10/2010 Tarihinden İtibaren 2010/965 Sayılı B.K.K 3. Vergi Cezaları (V.U.K. MADDE:344) Vergi ziyaı suçu, mükellef veya sorumlu tarafından 341 inci Madde de yazılı hallerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesidir. Vergi ziyaı suçu işleyenlere, ziyaa uğrattıkları verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir. Vergi ziyaına 359 uncu Madde de yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır. Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu Madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır. NOT: GECİKME ZAMMI, GECİKME FAİZİ VE PİŞMANLIK ZAMMI AYNI ORANDA UYGULANIR. (%1,4) GECİKME FAİZİNDE AY KESİRLERİ DİKKATE ALINMAZ. GECİKME ZAMMINDA AY KESİRLERİ İÇİN GÜNLÜK ESASA GÖRE HESAPLAMA YAPILIR. GECİKME FAİZİ; DAVA KONUSU YAPILMAKSIZIN KESİNLEŞEN VERGİLERDE NORMAL VADE TARİHİNDEN SON TARHİYATIN YAPILDIĞI TAHAKKUK TARİHİNE KADAR. DAVA KONUSU YAPILIP DA ÖDENMEYEN VERGİLERE NORMAL VADE TARİHİNDEN YARGI ORGANI KARARININ TEBLİĞ TARİHİNE KADAR. UZLAŞILAN VERGİLERDE İSE, NORMAL VADE TARİHİNDEN UZLAŞMA TUTANAĞININ İMZALANDIĞI TARİHE KADAR HESAPLANIR. 33

34 3.1. Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK.Madde 352) 2010(TL) 2011(TL) 2012(TL) 2013(TL) 2014(TL) 2015(TL) Birinci Derece Usulsüzlükler Sermaye Şirketleri 90, Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 57, İkinci sınıf tüccarlar 28, Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar Kazancı basit usulde tespit edilenler 14, ,70 8 8,80 9,40 9,70 10,6 Gelir vergisinden muaf esnaf 3,50 3,70 4 4,30 4,40 4,8 İkinci Derece Usulsüzlükler Sermaye Şirketleri 50, Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 28, İkinci sınıf tüccarlar 14, Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar Kazancı basit usulde tespit edilenler 7,70 8 8,80 9,40 9,70 10,6 3,50 3,70 4 4,30 4,40 4,8 Gelir vergisinden muaf esnaf 2,00 2,15 2,30 2,40 2,40 2,6 34

35 3.2. Sosyal Sigortalar Kanunu na göre Uygulanacak Ceza Tutarları 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUN'UNA GÖRE 2015 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak idari para cezalarının hesabında aylık brüt asgari ücret esas alınır.) İlgili Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni Ceza Tutarı Madde 102-a/1 Sigortalı işe giriş bildirgesi ile genel sağlık sigortası giriş bildirgesinin yasal süre içerisinde verilmemesi, yasal süre içinde verilmekle birlikte Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun verilmemesi, internet elektronik veya benzeri ortamda gönderilmesi zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda gönderilmemesi halinde her bir bildirge için aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. 102-a/2 Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin mahkeme kararından, denetim elemanlarının tespitlerinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir bildirge için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır (Bir aylık asgari ücret) TL (Asgari ücretin TL (Bir aylık asgari ücret) TL (Asgari ücretin TL 102-a/3 İşyeri esas alınmak suretiyle sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğine ilişkin yukarıdaki tespitin ardından, bir yıl içinde yukarıda sayılan (102-a/2) durumlardan biriyle tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılması halinde, bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında bu defa her bir bildirge için asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır. (Asgari ücretin TL (Asgari ücretin TL 102-a/1 102 ikinci fıkra Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, sigortalı işe giriş bildirgesi ile genel sağlık sigortası giriş bildirgesinin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, 102-a/1 bendinde öngörülen ceza dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır. (Asgari ücretin dörtte biri) 300 TL (Asgari ücretin dörtte biri) 318 TL 102-b İşyeri bildirgesini yasal süresi içinde vermeyenler, yasal süre içinde verilmekle birlikte Kurumca belirlenen şekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik ya da benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenlere aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır. 102-b/1 Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası uygulanır. (Asgari ücretin 3 (Asgari ücretin 3 35

36 3.604 TL TL 102-b/2 Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır. 102-b/3 Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. (Asgari ücretin TL (Bir aylık asgari ücret) TL (Asgari ücretin TL (Bir aylık asgari ücret) TL 102-b/3 102 ikinci fıkra Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, işyeri bildirgesinin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, 102-b bendinde öngörülen cezalar aşağıda belirtildiği gibi dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır. 102-b/1 102 ikinci fıkra Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katının dörtte biri tutarında idari para cezası uygulanır. (Asgari ücretin üç katının dörtte biri) 901 TL (Asgari ücretin üç katının dörtte biri) 955 TL 102-b/2 102 ikinci fıkra Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katının dörtte biri tutarında idari para cezası uygulanır. (Asgari ücretin iki katının dörtte biri) 600 TL (Asgari ücretin iki katının dörtte biri) 636 TL 102-b/3 102 ikinci fıkra Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için aylık asgari ücretin dörtte biri tutarında idari para cezası uygulanır. (Asgari ücretin dörtte biri) 300 TL (Asgari ücretin dörtte biri) 318 TL 102-c Asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini belirlenen süre içinde vermeyenlere, belirlenen süre içerisinde vermekle birlikte Kurumca belirlenen şekilde ve usûlde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenlere her bir fiil için aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır. 102-c/1 Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında idari para cezası uygulanır. Belgedeki Sigortalı Başına (Asgari ücretin beşte biri) 240 TL En Fazla (Asgari ücretin TL Belgedeki Sigortalı Başına (Asgari ücretin beşte biri) 254 TL En Fazla (Asgari ücretin TL 36

37 102-c/2 Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında idari para cezası uygulanır. 102-c/3 Ek belgenin aylık 30 günden az bildirim nedeniyle Kurumca re'sen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır. 102-c/4 Belgenin; mahkeme kararından, denetim elemanlarının tespitlerinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır. 102-d Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları veya serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden, Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır. 102-e İşyeri defter, kayıt ve belgelerini Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen onbeş gün içinde mücbir sebep olmaksızın ibraz etmeyenlere aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır. 102-e/1 Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin oniki katı tutarında idari para cezası uygulanır. 102-e/2 Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı tutarında idari para cezası uygulanır. 102-e/3 Defter tutmakla yükümlü değil iseler, asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası uygulanır. 102-e/4 Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte; maddede belirtilen kayıt geçersizliklerinin söz konusu olması halinde, geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için,(tutulan defter türüne göre ibraz etmeme nedeniyle uygulanacak olan ve yukarıda belirtilen toplam Belgedeki Sigortalı Başına (Asgari ücretin sekizde biri) 150 TL En Fazla (Asgari ücretin TL Belgedeki Sigortalı Başına (Asgari ücretin yarısı) 600 TL En Fazla (Asgari ücretin TL (Asgari ücretin TL (Asgari ücretin TL (Asgari ücretin TL (Asgari ücretin TL (Asgari ücretin TL Her bir geçersizlik için (Asgari ücretin yarısı) Belgedeki Sigortalı Başına (Asgari ücretin sekizde biri) 159 TL En Fazla (Asgari ücretin TL Belgedeki Sigortalı Başına (Asgari ücretin yarısı) 636 TL En Fazla (Asgari ücretin TL (Asgari ücretin TL (Asgari ücretin TL (Asgari ücretin TL (Asgari ücretin TL (Asgari ücretin TL Her bir geçersizlik için (Asgari ücretin yarısı) 37

38 idari para cezasını geçmemek üzere) aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır. 600 TL 636 TL 102-e/4 İbraz edilen defterler kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu defterlerden olduğu halde tasdiksiz tutulmuş ise defterler geçersiz sayılır ve aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır. 102-e/4 Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin oniki katı tutarında idari para cezası uygulanır. 102-e/4 Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı tutarında idari para cezası uygulanır. 102-e/4 Vergi Usûl Kanunu gereğince bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre defter tutulmuş ve ibraz edilmiş ise, ibraz edilen işletme defteri geçersiz sayılır ve aylık asgari ücretin oniki katı tutarında idari para cezası uygulanır. 102-e/5 İbraz edilen aylık ücret tediye bordrosunun, maddede belirtilen unsurlardan herhangi birini ihtiva etmemesi nedeniyle geçersiz sayılması halinde,(tutulan defter türüne göre ibraz etmeme nedeniyle uygulanacak olan ve yukarıda belirtilen toplam idari para cezasını geçmemek üzere) her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır. 102-f Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, 85. maddenin uygulanmasıyla ilgili Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermemeleri halinde, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır. 102-g Kendi adına bağımsız çalışanlarla (4/b) ilgili olarak 8. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sigortalılık başlangıç ve kayıtları ile ilgili bildirim yükümlülüklerini, 9. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sigortalılığın ve faaliyetin sona ermesi ile ilgili bildirim yükümlülüklerini, 4/c kapsamındaki çalışanlarla (memurlarla) ilgili 47. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen vazife malullüğü ile ilgili bildirim yükümlülüklerini, 90. maddenin birinci fıkrasında belirtilen ihaleli iş üstlenenlerle ilgili bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere, aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. 102-g 8 inci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen, Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri, Kuruma bildirmek yükümlülüğünü yerine getirmeyen kamu idareleri ile bankalara sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır. (Asgari ücretin TL (Asgari ücretin TL (Asgari ücretin TL Her bir bordro için (Asgari ücretin yarısı) 600 TL (Asgari ücretin TL (Bir aylık asgari ücret) TL Sigortalı Başına (Asgari ücretin onda biri) 120 TL (Asgari ücretin TL (Asgari ücretin TL (Asgari ücretin TL Her bir bordro için (Asgari ücretin yarısı) 636 TL (Asgari ücretin TL (Bir aylık asgari ücret) TL Sigortalı Başına (Asgari ücretin onda biri) 127 TL 102-g 102 ikinci fıkra Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin 38

39 yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, 102-g bendinde öngörülen ve yukarıda belirtilen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır. 102-h 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen, şirketlerin nevi değiştirmesi, birleşmesi, diğer bir şirkete katılması, adi şirkete yeni ortak alınması ile ilgili hususlarda bildirim yükümlülüğünü yasal süresi içinde yerine getirmeyen ticaret sicili memurlukları ile aynı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yasal süresi içinde yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlara yerine getirilmeyen her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. (Bir aylık asgari ücret) TL (Bir aylık asgari ücret) TL 102-h 102 ikinci fıkra Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, 102-h bendinde öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır. (Asgari ücretin dörtte biri) 300 TL (Asgari ücretin dörtte biri) 318 TL 102-ı Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının; 5510 sayılı Kanunun uygulanmasından doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında bunların görevlerini yapmasına engel olan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler hakkında eylemleri başka bir suç oluştursa dahi, asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır. - Bu kişilerin görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 265 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre cezalandırılır. Bu suçu işleyenler hakkında ayrıca asgari ücretin on katı tutarında idari para cezası uygulanır. 102-i Kurum tarafından 5510 sayılı Kanunun 100. maddesi kapsamında istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında, aylık asgari ücretin beş katı tutarında, geç verilmesi halinde ise aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır. (Asgari ücretin TL (Asgari ücretin TL Belgenin Hiç Verilmemesi (Asgari ücretin TL Belgenin Geç Verilmesi (Asgari ücretin 2 (Asgari ücretin TL (Asgari ücretin TL Belgenin Hiç Verilmemesi (Asgari ücretin TL Belgenin Geç Verilmesi (Asgari ücretin i 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki (4/a işçi) sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100 üncü maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin (istirahatlı olan sigortalının TL Bildirimin Süresi İçinde veya Elektronik Ortamda Yapılmaması TL Bildirimin Süresi İçinde veya Elektronik Ortamda Yapılmaması 39

40 işyerinde çalışmadığına dair bildirimin) belirlenen süre içerisinde (sigortalılarca hak edilen istirahat süresini takip eden 5 iş günü içinde) ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri, hiç yapılmaması halinde ise sigortalı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır. (Asgari ücretin onda biri) 120 TL Bildirimin Hiç Yapılmaması (Asgari ücretin yarısı) (Asgari ücretin onda biri) 127 TL Bildirimin Hiç Yapılmaması (Asgari ücretin yarısı) 102-j 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalılığı sona erenlere (hizmet akdinin sona ermesi nedeniyle sigortalılığı sona eren 4/a kapsamındaki sigortalıya) ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.(her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanırken, 6283 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 08/03/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yukarıdaki şekilde değiştirilmiştir.) 600 TL Her Bir Sigortalı veya Sandık İştirakçisi İçin (Asgari ücretin onda biri) 120 TL 636 TL Her Bir Sigortalı veya Sandık İştirakçisi İçin (Asgari ücretin onda biri) 127 TL 102-j 102 ikinci fıkra Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, 102-j bendinde öngörülen ve yukarıda belirtilen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır. 102-k 100 üncü maddenin altıncı fıkrasına göre genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır. 102-l Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlardaki sigortalıları çalıştıranlar ile çalışanların üye olduğu meslek odası, birlik veya benzeri kuruluşlara, ek 6 ncı maddeye göre yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, her bir fiil için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.(01/03/2011 tarihinden itibaren geçerli.) (Asgari ücretin yarısı) 600 TL (Bir aylık asgari ücret) TL (Asgari ücretin yarısı) 636 TL (Bir aylık asgari ücret) TL 40

41 4. Sosyal Sigortalar ve İş Hukuku Bilgileri 4.1. Sosyal Sigorta Primi İçin Tavan ve Taban Ücretleri DÖNEMLER İTİBARİYLE SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRET SINIRLARI SSK TABANI Dönemi Dönemi Dönemi Dönemi SSK TAVANI 1.273,50 TL Dönemi 1.201,50 TL Dönemi 1134 TL Dönemi 1071 TL Dönemi 8,277,90 TL 7.809,90 TL 7,371 TL 6,961,50 TL 4.2. Yıllar İtibarıyla Günlük ve Aylık Asgari Ücretler YÜRÜRLÜK TARİHLERİ GÜNLÜK AYLIK , , , , Kıdem Tazminatı Sınırı arası 2.917,27 TL arası 3.033,98 TL arası 3,129,25 TL arası 3.254,44 TL arası 3,438,22 TL arası 3,438,22 TL arası 3,541,37 TL 41

42 4.4. Yıllık Ücretli İzin Süreleri (4857 sayılı Kanun Md: 53) 10 Haziran 2003 tarihinden itibaren 4857 sayılı İş Kanunu'na göre uygulanan yıllık izin süreleri aşağıda gösterilmiştir. Hizmet Süresi: a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden, b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden, c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden, az olmamak koşuluyla yıllık izin verilir. Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin 20 günden az olamaz. Yıllık izin hesabında izin sürelerine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz İş Sözleşmesinin Feshinde Bildirim (İhbar süreleri) 4857 Sayılı İş Kanunu'na göre; Süresi belirli olmayan hizmet akitlerinin feshinden önce durumun diğer tarafa aşağıda belirtilen süreler kadar önce bildirilmesi veya tazminat olarak ödenmesi gerekir. İşi 6 aydan az sürmüş işçi için İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş işçi için İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için 2 Hafta 4 Hafta 6 Hafta 8 Hafta 4.6. Sosyal Sigortalar ile İlgili Bildirim ve Ödeme Süreleri Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Sosyal Sigorta Prim Ödemesi Bağ-Kur Prim Ödemesi Genel Sağlık Sigortası Prim Ödemesi Ertesi ayın 23'ü günü sonuna kadar Ertesi ayın sonuna kadar Ertesi ayın sonuna kadar Ertesi ayın sonuna kadar 42

43 4.7. İş Kanunu na göre İdari Para Cezaları (2015) 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE 2015 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI Yükümlülük Maddesi Ceza Maddesi /a 7 99/a 8 99/b 14 99/b 28 99/c /a /a 37 Cezayı Gerektiren Fiil Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren (alt işverenle ilgili bildirimi muvazaalı olan) asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı. İşçilere eşit davranma ilkesine uyumayan işverene eşit davranmadığı her işçi için. Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranan işverene aykırı davranılan her işçi için. Çalışma koşullarına ilişkin belge vermeyen işverene belge verilmeyen her işçi için. Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uymayan işverene hükümlere uyulmayan her işçi için. İşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilmeyen veya verilen çalışma belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için. Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işçi çıkaran işverene, işten çıkarılan her bir işçi için. İşverenin engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde, çalıştırmadığı her engelli işçi ve çalıştırılmayan her ay için. İşverenin eski hükümlü işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde çalıştırılmadığı her eski hükümlü işçi ve çalıştırılmayan her ay için. Ücretin veya Kanundan; toplu iş sözleşmesinden ya da iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ücreti ödenmeyen her işçi ve her ay için. Asgari ücretin ödenmemesi veya noksan ödenmesi; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaması halinde her işçi ve her ay için. Ücret hesap pusulası düzenlenmemesi, Ceza Miktarı TL 134 TL 134 TL 134 TL 134 TL 134 TL 554 TL TL TL 153 TL 153 TL 554 TL 43

44 102/b /b /b /c Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası verilmesi. Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgenin işçilerin seçtiği temsilciye verilmemesi. Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için. Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için. Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için. İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için. İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için. Çalışma sürelerine ve bunlara ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak. Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için. Ara dinlenmelerinin kanun hükmüne göre verilmemesi. İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek. Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak. 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer altı ve su altında çalıştırmak. Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak, çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak. 554 TL 554 TL 270 TL 270 TL 270 TL 270 TL 270 TL TL 270 TL TL TL TL TL TL 74 Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek TL 44

45 / / /2 107/2 İşçi özlük dosyalarını düzenlememek. Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak. İş-Kur dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak. (Bu cezanın uygulanmasında 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.) İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, müfettişlere gerekli kolaylığı göstermemek. İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak. İşçilerin; gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları. İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek TL TL TL TL TL TL TL Not: Uygulanacak idari para cezası miktarları her yıl yeniden değerleme oranında artırılmakta ve 1 (bir) TL nin altındaki tutarlar dikkate alınmamaktadır yılı için yeniden değerleme oranı 10,11 olarak belirlenmiştir. 45

46 4.8. Sigorta, SGDP ve İşsizlik Sigortası Prim Oranları 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu Uyarınca Tarihinden itibaren Uygulanacak Prim Oranlarından kısa vadeli sigorta kolları primi tarihinde kabul edilen 6385 sayılı kanunun 9 uncu Maddesi gereğince, işyeri tehlike derecesine bakılmaksızın %2 olarak uygulanmaya başlamıştır. a) 4/a SGK Kapsamında Sigortalıların Prim Oranları Sigorta Kolları İşçi Payı (%) İşveren Payı (%) Toplam (%) Kısa vadeli sigorta kolları primi Malüllük, yaşlılık ve ölm sigortaları primi Genel Sağlık Sigortası primi 5 7,5 12,5 Toplam 14 20,5 34,5 b) 4/a SGK Kapsamında Çalışan Emeklilierin SGDP Oranları Sigorta Kolları İşçi Payı (%) İşveren Payı (%) Toplam (%) Sosyal Güvenlik Destek Primi Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi 7,5 22, Toplam 7,5 24,5 32 *İşsizlik Sigortası Primi ( 'den itibaren 5027 sayılı 2004 yılı Bütçe Kanunu'nun 49/e md.) Sigorta Kolları İşçi Payı (%) İşveren Payı (%) Devlet Payı (%) *İşsizlik Sigortası Primi

47 Bize Ulaşın Vergi Hizmetleri Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. KPMG Istanbul Ofis Kavacık, Rüzgarlı Bahçe Mahallesi Kavak Sokak, No; 29 Beykoz İstanbul Tel. +90 (216) Fax. +90 (216) KPMG Ankara Ofis Paragon Tower Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No: 8 Çukurambar, Ankara Tel :+90 (312) Fax : +90 (312) KPMG İzmir Ofis Heris Tower, Akdeniz Mah.Şehit Fethi Bey Cad. No:55 Kat:21 D:34 Alsancak-Konak / İZMİR Tel : +90 (232) Fax : +90 (232) Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative in tescilli ticari markalarıdır. Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın, bu dökümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. KPMG International Cooperative bir İsviçre kuruluşudur. KPMG bağımsız şirketler ağının üye firmaları KPMG International Cooperative e bağlıdır. KPMG International Cooperative müşterilerine herhangi bir hizmet sunmamaktadır. Hiç bir üye firmanın KPMG International Cooperative e veya bir başka üye firmayı üçüncü şahıslar ile karşı karşıya getirecek zorlayıcı yada bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur.

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014)

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014) KONU Pratik Bilgiler (Ocak Haziran 2014) Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbulTurkey

Detaylı

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER 1 Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER Broşürü Özkan AYKAR Gelir Uzmanı Ankara 2014 2 İçindekiler

Detaylı

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 14 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 15 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 17 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 19 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 16 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 18 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş.

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş. İŞBİRLİĞİYLE GELİR VERGİSİ... 4 Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı... 4 Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan

Detaylı

TEVKİFAT (STOPAJ) ORANLARINI BELİRLEYEN YENİ BAKANLAR KURULU KARARLARI VE GÜNCEL TEVKİFAT ORANLARI LİSTELERİ

TEVKİFAT (STOPAJ) ORANLARINI BELİRLEYEN YENİ BAKANLAR KURULU KARARLARI VE GÜNCEL TEVKİFAT ORANLARI LİSTELERİ Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 İÇİNDEKİLER A. ARALIK 2011 DE RESMİ GAZETELERDE YAYIMLANAN, 01.01.2012

Detaylı

DAMGA VERGİSİ KANUNU

DAMGA VERGİSİ KANUNU 3885 DAMGA VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 488 Kabul Tarihi : 1/7/1964 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1964 Sayı : 11751 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2741 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER KATSAYILAR 01/01/2014-31/12/2014 Tarihi arası 14.08 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Türkiye Belediyeler Birliði

Türkiye Belediyeler Birliði BELEDÝYELER ÝÇÝN PRATÝK BÝLGÝLER Ocak - Haziran 2014 Türkiye Belediyeler Birliði İller ve Belediyeler Dergisi Ocak 2014 / 789 sayısının ekidir. Tunus Caddesi No: 12 Kavaklýdere / ANKARA Tel: (0312) 419

Detaylı

BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (31 Temmuz 2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Kanun No. 5228 Kabul Tarihi : 16.7.2004

Detaylı

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden;

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden; ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ > SORU 1: Asgari geçim indiriminden kimler yaralanır? Asgari geçim indiriminden; Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI. Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%)

GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI. Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%) GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%) Hizmet erbabına ödenen ücretler ile ücret sayılan ödemelerden

Detaylı

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com Önsöz Değerli yatırımcılar, 2014 yılının ilk çeyreğinde de her ülke kendi ekonomisini istikrara kavuşturmayı

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005.

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005 Tebliğ Maliye Bakanlığından: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI MADDE 1-25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun; a) Geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bu maddenin

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Konu ve Mükellefler Verginin konusu MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları,

Detaylı

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ankara, Şubat 2014 2013 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 18 1. GELİR VERGİSİNDE

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

GELĐR VERGĐSĐ KANUNU. VERGĐNĐN MEVZUU Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir.

GELĐR VERGĐSĐ KANUNU. VERGĐNĐN MEVZUU Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. GELĐR VERGĐSĐ KANUNU VERGĐNĐN MEVZUU Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.(gvk -1) Buna göre

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 9881 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 5520 Kabul Tarihi : 13/6/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/6/2006 Sayı : 26205 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ!

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ! GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI SINAV TARİHİ : 2 ARALIK 2006 SINAV BAŞLAMA SAATİ : 10:00 SINAV SÜRESİ : ÜÇ SAAT NOT BAREMİ : Her soru 1 (bir) puandır. (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE

Detaylı