Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ BAHAR 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e HÜ Senatosu Yýldýz Kenter ve Burhan Doðançay a Sanatta Onursal Doktora Payesi verdi. Otomotiv Mühendisliði Programý Beytepe de Yeni Sanat Galerisi Hacettepe Yenileniyor Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliþtirme Bölgesi (Teknokent) Türkiye Doping Kontrol Merkezi

2

3 Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ BAHAR 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e HÜ Senatosu Yýldýz Kenter ve Burhan Doðançay a Sanatta Onursal Doktora Payesi verdi. Otomotiv Mühendisliði Programý Beytepe de Yeni Sanat Galerisi Hacettepe Yenileniyor Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliþtirme Bölgesi (Teknokent) Türkiye Doping Kontrol Merkezi Deðerli Hacettepeliler, Hacettepe Haber de Daha iyiye, en güzele ulaþmak için çalýþmalarýmýza devam etmekteyiz. Üçüncü sayýmýzda da sizlere üniversitemiz ile ilgili son geliþmeleri ve haberleri sunmaya çalýþtýk. Bu sayýmýzda size basýmevimiz ile ilgili bilgiler sunuyoruz. Basýmevi, Hastaneler Genel Direktörlüðü ne baðlandýktan sonra son teknolojik Hacettepe Üniversitesi adýna sahibi Rektör Prof.Dr.Tunçalp Özgen Yayýn Kurulu Prof.Dr. Sezgin Ýlgi Prof.Dr. Uðurcan Akyüz Dr. Gonca Gökalp Alpaslan Dr. Þerif Özgen Süheyla Kýyýcý Serap Ünal Hacettepe Üniversitesi Rektörlüðü nce yayýmlanýr. Ücretsizdir. de üniversitemiz birimleriyle ilgili yer alacak haberlerin bekletilmeksizin Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü ne ulaþtýrýlmasý gerekmektedir. Tel : (0312) Dahili : 2144 Fax : (0312) e-posta : Tasarým Ar.Gör. Hatice Öz Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Tel : (0312) yenilikler ve baský makineleri ile donatýlmýþ olup her türlü basým iþini yapabilecek hale getirilmiþtir. Ayrýca bu sayýda Doping Kontrol Merkezi, Teknokent, HÜGEBAM, HÜFAM, TÜPADEM hakkýnda da bilgiler verilmiþtir. Hacettepe Üniversitesi çok büyük bir üniversite olduðu için tabiidir ki, daha çok etkinliði, daha çok araþtýrmasý ve daha çok paylaþacaðý haber bilgisi var. Yayýn Kurulu olarak bize ulaþan haberleri sizlere aktarýyoruz ama ulaþmayan ve paylaþmak istediðimiz haberleri de sizlerden bekliyoruz. Paylaþtýkça eksilmeyen þeylerden biri de bilgidir. Haberlerinizi bize iletmeniz bizim de size iletebilecek bilgilere sahip olmamýzý saðlayacaktýr. Bizlere haber ulaþtýrmak için gayretlerini esirgemeyen mensuplarýmýza teþekkür ediyor, tüm mensuplarýmýzýn katkýlarýný bekliyoruz. Saygýlarýmýzla. Kapak Fotoðrafý Mutlu Topaloðlu Dizgi ve Baský Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basýmevi Tel : (0312) Dahili : 1017 e-posta : Yayýn kurulu adýna Prof.Dr. Sezgin Ýlgi 1

4 HÜ Senatosu Yýldýz Kenter ve Burhan Doðançay a Sanatta Onursal Doktora Payesi verdi. Deðerli sanatçýlar Yýldýz Kenter ve Burhan Doðançay, Hacettepe Üniversitesi nin onursal doktora payesi ile ödüllendirildi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi nin önerisi ve Üniversite Senatosu nun onayýyla verilmesi kararlaþtýrýlan Sanatta Onursal Doktora Payesi, Hacettepe Üniversitesi nde 6 Aralýk 2004 tarihinde düzenlenen bir törenle sanatçýlara sunuldu. Türk tiyatrosunun büyük ustalarýndan Yýldýz Kenter, yurtiçinde ve yurtdýþýnda oynadýðý ya da yönettiði yüzü aþkýn oyunla tiyatroya önemli katkýlarda bulunmuþ; aldýðý bir çok ödülün yaný sýra 1981 yýlýnda Devlet Sanatçýsý unvanýna layýk görülmüþtür. Burhan Doðançay ise 1956 daki ilk sergisinden bugüne kadar dört kýtada 26 kiþisel sergi açan tek Türk sanatçýsýdýr. Eserleri dünyanýn deðiþik müzelerinde kalýcý nitelikte sergilenen ve 1982 de Paris te baþlattýðý Dünyanýn Duvarlarý adlý fotoðraf projesini hâlâ sürdüren Burhan Doðançay, deðiþik ülkelerde ödüller kazanmýþ, yabancý araþtýrmacýlar tarafýndan hakkýnda beþ büyük kitap hazýrlanmýþtýr. Otuz beþ bin saydamdan oluþan çok büyük bir arþivin sahibi olan Doðançay, Türkiye nin ilk modern sanat müzesini kendi olanaklarýyla kurmuþtur. Hacettepelilerin yaný sýra sanatseverlerin de katýldýðý onursal doktora töreninde, Sibel-Anatol Jagoda çiftinin sunduðu þan resitalinin ardýndan Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Tuðrul Ýnal Yýldýz Kenter in, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekaný Prof. Hasip Pektaþ ise Burhan Doðançay ýn yaþam öyküsünü aktardý. Rektörümüz Prof. Dr. Tunçalp Özgen, Doktora Payesi ne iliþkin Senato Kararlarý ný okudu ve sanatçýlara Hacettepe Üniversitesi cübbesini giydirerek diplomalarýný sundu. Yýldýz Kenter, tören sýrasýndaki konuþmasýnda, bu payeye layýk görüldüðü için onur duyduðunu söyledi. Kendisini destekleyen herkese teþekkür eden Kenter, "Bu ödüller insaný kýrbaçlýyor. Daha fazla, daha fazla koþ diyor. Bana dur artýk dediler. Bu bir yerde ölmek gibi geliyor. Ben yaþarken hep hareket halindeydim. Tiyatroda da hareket halindeyim. Hayatýmý da sahnede hareket halinde terk etmek istiyorum" dedi. Burhan Doðançay da konuþmasýnda, uzun yýllar Ankara'da yaþadýðýný belirterek, Ankara daki yýllarýndan kesitler sundu. Türkiye de sanatçý olmanýn zorluðuna deðinen Doðançay, ressam olarak çok sýkýntý çektiðini anlattý. Dünyanýn geliþmiþ ülkelerinde her þehirde yüzlerce modern sanat müzesi olduðuna dikkat çeken sanatçý, devletten ya da baþka bir kaynaktan maddi bir destek almadan, kendi olanaklarýyla kurduðu Daðançay Müzesi ne iliþkin bilgi verdi. 2

5 Geliþmeler Otomotiv Mühendisliði Programý Ekonominin öncü sektörlerinden otomotiv sanayinin gereksinim duyduðu uzman mühendisleri yetiþtirmek amacýyla Hacettepe Üniversitesi, Mercedes-Benz Türk AÞ ve Esslingen Üniversitesi iþbirliðiyle yeni bir eðitim programý baþlatýlýyor. Otomotiv mühendisleri yetiþtirecek olan eðitim programýnýn faaliyete geçirilmesi için hazýrlanan niyet mektubu Hacettepe Üniversitesi, Mercedes-Benz Türk AÞ ve Esslingen Üniversitesi yetkilileri, politikacý, bürokrat ve diplomatlarýn katýldýðý bir törenle 14 Þubat 2005 tarihinde imzalandý. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliði Bölümü çatýsý altýnda yürütülecek olan otomotiv programýnýn en önemli özelliði, uygulama aðýrlýklý bir eðitim öngörmesidir. Bu açýdan Türkiye de ilk olan program kapsamýnda teorik dersler Ankara da, uygulamalý dersler ise Mercedes-Benz Türk AÞ nin Aksaray da bulunan kamyon fabrikasýnda verilecektir. Esslingen Üniversitesi ile iþbirliðine önayak olan Mercedes-Benz Türk ün eðitim programýna katkýsý, Aksaray daki uygulamalý eðitim için gerek duyulan eðitim araçlarýnýn tesisi ve kurulacak laboratuarlarýn donanýmýný kapsayacaktýr. Þirket pratik uygulamada kamyon fabrikasýndaki uzman kadrosuyla eðitim verecektir. Beytepe de Yeni Sanat Galerisi Beytepe Yerleþkesi nde bulunan Sanat Galerisi, 18 Kasým 2004 tarihinde Hacettepe de Yaþam konulu fotoðraf yarýþmasýnda dereceye giren eserlerin ve Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü öðrencilerinin çektiði fotoðraflarýn sanatseverlerle buluþtuðu iki sergiyle açýldý. Hacettepe Yenileniyor Hacettepe Hemþirelik Yüksekokulu ve Nüfus Etütleri Enstitüsü nün idari birimleri, derslikleri, uygulama alanlarý ve salonlarý tamamen deðiþtirilerek yenilendi. Yenilenmenin ardýndan yapýlan açýlýþ töreninde, Rektör Prof. Dr. Tunçalp Özgen, Önemli olan sadece yenilemek deðil, yapýlan güzel þeyleri korumaktýr. Özellikle genç arkadaþlarýmdan rica ediyorum, bizler buralarda misafiriz Buralarý kullanacak olan sizlersiniz, korumak da size düþer dedi. Otomotiv mühendisliði eðitimi konusunda köklü bir geçmiþi olan Esslingen Üniversitesi nin programa katkýsý ise bu konuda anýnda bilgi akýþý saðlamak ve HÜ nün programda görev alacak öðretim elemanlarýný eðitmek yönünde olacaktýr. Bunun yaný sýra Esslingen Üniversitesi öðretim üyeleri, eðitim programýnýn baþýnda üniversitemizde ders vereceklerdir. Her yýl sadece 30 öðrencinin kabul edileceði Otomotiv Mühendisliði Eðitim Programý nýn 5 ders yýlý sürmesi ve Ýngilizce ve Almanca olmasý öngörülmektedir. 3

6 Duyurular HÜ Diþ Hekimliði Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalý ndan Prof.Dr. Ýlkan Kocadereli, SCI e kayýtlý olan American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics ile The Angle Orthodontist e, Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý ndan Prof.Dr. Þenay Canay da Mart 2005 sayýsýndan itibaren International Journal of Prosthodontics dergisine hakem olarak seçilmiþtir. Hacettepe Üniversitesi Toplum Ýçin Hareket ve Saðlýklý Yaþam Merkezi (HÜSYAM) Senato nun 26 Ocak 2005 tarih ve 2005/1 sayýlý kararýyla kurulmuþtur. Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Anabilim Dalý ndan Prof.Dr. Emin Kansu Philadelphia-ABD Thomas Jefferson Üniversitesi (TJU) Jefferson Týp Fakültesi nde Adjunct Professor of Medicine kadrosuna atanmýþtýr. Thomas Jefferson Üniversitesi Týp Fakültesi Prof.Dr. Kansu ya bu görevinde TJU-Týp Fakültesi nden HÜ Týp Fakültesi ne gelecek olan mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrasý öðrencilerin akademik deðerlendirmelerini yapmak, ders vermek ve diðer akademik faaliyetlerde TJU ile üniversitemiz arasýnda bilimsel iþbirliði için yetki vermiþtir. Hacettepe Üniversitesi Bilim, Düþün ve Sanat Þenliði 4-6 Ekim 2005 tarihlerinde yapýlýyor. Merkez ve Beytepe Yerleþkesi nde eþzamanlý olarak gerçekleþtirilecek olan konferans ve panellerin yaný sýra, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araþtýrmalar Birimi tarafýndan desteklenerek sonuçlandýrýlmýþ kapsamlý projeler de etkinlikler süresince sözlü veya poster olarak sunulacak ve sanayi kesiminden de ilgililerin bu etkinliklere katýlmasý saðlanacak. Üniversitenin bilimsel çalýþmalarýný ilgili kurum ve kuruluþlara duyurmayý hedefleyen þenlik kapsamýnda Hacettepe Üniversitesi Çaðdaþ Sanat Müzesi nin açýlýþý da gerçekleþecek. Þenlik boyunca; öðrenci topluluklarýnýn etkinlikleri, þenlik kapsamýnda düzenlenen fotoðraf yarýþmasýna katýlan fotoðraflarla oluþturulacak sergi, Hacettepe Teknokent de yeralan firmalarýn tanýtým standlarý, açýk hava etkinlikleri, tiyatro gösterisi ve konserler de yer alacak. HÜ Hemþirelik Yüksek Okulu, Hemþirelik Esaslarý Anabilim Dalý ndan Yrd.Doç.Dr. Leyla Dinç, Ocak 2005 tarihinden itibaren SSCI kapsamýnda yayýnlanan, Nursing Ethics dergisinde Editorial Board üyeliðine seçilmiþtir. HÜ Medisinal Kimya Araþtýrma Geliþtirme ve Uygulama Merkezi(MAGUM), International Symposium on Medicinal Chemistry Research and Devolopment 2005 isimli kongreyi 28 Eylül 1 Ekim 2005 tarihleri arasýnda Kuþadasý nda düzenleyecektir. Prof. Dr. Ahmet Göðüþ Çýnarý Hacettepe Üniversitesi nin temel taþlarýndan biriyken yaþamýný yitiren ancak bilimsel, sosyal ve kültürel katkýlarýyla ölümsüzleþen Prof.Dr. Ahmet Göðüþ, üniversitemizi güzelleþtirmeye ve korumaya devam edecek. Rektör yardýmcýmýz Prof.Dr. Ahmet Göðüþ adýna Beytepe Yerleþkesi Kaya Bahçesi ne bir çýnar aðacý dikildi.asýrlarca yaþayabilen bu aðaç hocamýzýn adýný da asýrlarca yaþatacaktýr. 4

7 Birimlerimiz Türkiye Doping Kontrol Merkezi Doping kontrol merkezleri, Dünya Dopingle Mücadele Ajansý (WADA) tarafýnca yayýnlanan ve sporcularca kullanýmý yasak olarak bildirilen madde ve yöntemlerin analizini yapmaktadýr. Türkiye Doping Kontrol Merkezi, Hacettepe Üniversitesi ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü arasýnda yapýlan bir protokolle Hacettepe Üniversitesi nde kurulmuþtur. Uluslararasý Olimpiyat Komitesi nce verilen akreditasyon iþlemleri 2001 yýlýnda tamamlanmýþ ayrýca gerekli olan ISO Akreditasyonu da Ýngiliz Akreditasyon kuruluþu UKAS dan 2003 yýlýnda alýnmýþtýr. Türkiye Doping Kontrol Merkezi, yarýþma ve yarýþma dýþýnda alýnan tüm doping kontrol numunelerinin analizlerini resmen yapmaktadýr yýlý için geçerli olan listede anabolik maddeler, hormon ve benzer maddeler, beta-2-agonistler, anti-östrojenik aktivite gösteren maddeler, diüretik ve diðer siliciler, sporcular tarafýndan hem yarýþmalarda hem de yarýþma dýþýnda kullanýmý yasak olan maddelerdir. Uyarýcýlar, narkotikler, kannabinoidler ve gluko-kortikosteroidler ise sporcular tarafýndan yarýþmada kullanýmý yasak olan maddelerdir. Kullanýmý yasak olan yöntemler ise, oksijen transferinin arttýrýlmasý, farmakolojik, kimyasal ve fiziksel uygulamalar ve gen dopingidir. Bazý spor dallarýnda kullanýmý yasak maddeler arasýnda alkol ve beta-blokörler bulunmaktadýr. Sporcular tarafýndan kullanýmý yasak olan madde ve yöntemlerin listesinde yazýlý olan maddelerden baþka her grubun altýnda ve benzerleri adý altýnda büyük bir liste gizli olup, ilgili ilaç grubuna farmakolojik ve kimyasal olarak benzerlerini göstermektedir. Türkiye Doping Kontrol Merkezi nde ileri teknoloji kullanýlarak sporcular tarafýndan kullanýmý yasak olan maddelerin, metabolitlerinin ve yöntemlerin analizinin yaný sýra doping olmayan vitamin, antibiyotik gibi ilaçlarýn da analizi idrar ve kan numuneleri üzerinden sonuçlarýn doðru bir deðerlendirmesi yapýlmaktadýr. Eðer pozitif bir numune bulunursa deney deðiþik yöntemlerle tekrarlanmaktadýr. Merkezde çalýþanlar, analizleri yedi farklý tarama programýný kullanarak, gaz kromatografisi- kütle spektrometreleri, gaz kromatografisi-yüksek ayýrýcýlý kütle spektrometresi, yüksek performanslý sývý kromatograflarý, gaz kromatograflarý, immunoassay ve ELISA cihazlarý, infrared, ultraviole ve atomik absorpsiyon spektrofotometreleri ile yapmaktadýr. Bunlardan baþka merkezde bir laboratuar için gerekli olan diðer tüm yardýmcý malzemeler de bulunmaktadýr. EPO analizi için gerekli düzenek ise yakýnda kurulacaktýr. Merkezde doping maddelerinin analizine yönelik bilim uzmanlýðý ve doktora tezleri yapýlmakta, doping analiz yöntemleri geliþtirilmektedir. Biten çalýþmalar çeþitli bilimsel toplantýlarda sunulduktan sonra uluslararasý bilim dergilerinde yayýnlanmaktadýr. Ýlaç ve metal analizleri için merkeze yapýlan baþvurular en kýsa süre içerisinde deðerlendirilmekte, gerekli tüm bilgiler ilgililere iletilmektedir. Tel: (0 312) Faks : ( ) e-posta: 5

8 Birimlerimiz Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliþtirme Bölgesi (TEKNOKENT) Teknolojik bilgi üretmek, ürün ve üretim yöntemlerinde yenilik geliþtirip, kaliteyi yükseltmek, verimliliði arttýrýrken, maliyeti düþürüp, teknoloji üretim ve standartlarýný yükseltmek ve buradan elde ettiði kazançla, üniversitenin diðer alanlardaki bilimsel çalýþma ve hizmetlerinin de niteliðini zenginleþtirmek için 2003 te kurulan Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliþtirme Bölgesi (Teknokent), bu alanda önemli bir merkez olma konumuna geldi. Sadece özellikle iddialý olduðu saðlýk alanýnda deðil, yazýlým, biliþim ve iletiþim sektörleri için de cazibe merkezi haline gelen Hacettepe Teknokent te, þu anda 24 firma faaliyet gösteriyor. Þimdilik 26 firmanýn, tamamlandýðýnda ise 100 firmanýn AR-GE çalýþmalarýna ev sahipliði yapacak olan Teknoloji Geliþtirme Bölgesi nin faaliyet gösterdiði alanlar, yeni endüstriyel ürün ve yeni teknoloji üretimi ile proje bazýnda AR-GE ve yazýlým geliþtirme çalýþmalarý olmak üzere iki ana grupta toplanabilir. Hacettepe Üniversitesi baþta Diþ Hekimliði, Eczacýlýk, Fen, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler, Mühendislik ve Týp Fakülteleri olmak üzere tüm fakülte ve yüksek okullarýnda yürütülen AR-GE çalýþmalarýyla ulusal ve uluslararasý platformda büyük baþarýlar elde etmiþtir. Hacettepe Üniversitesi, Türkiye nin en güçlü döner sermayelerinden birine sahiptir; uygulamalý çalýþmalarý ve teknolojik üretimleriyle saðlýk sektöründe ve endüstride de farklý bir yer edinmiþtir. Ankara Üniversitesi ile yapýlan güç birliði, bilimsel ve teknolojik potansiyeli en üst seviyeye çýkarmaktadýr. Her iki üniversite de, saðlýk sektöründe kullanýlan ithal medikal malzemeleri, çeþitli cihaz, analizör ve benzeri ekipmanlarý, ecza ve kimya sektöründe kullanýlan kimyasallarý, seramik, polimer vb. yüksek teknoloji ürünü malzemeleri, özel üretimlere yönelik sistemleri üretebilecek veya üretmek isteyen giriþimcilere her türlü bilimsel ve teknolojik desteði verebilecek seviyededir. Ayrýca bölgedeki AR-GE birimlerinde geliþtirilecek projelerle sektörlerin teknik, saðlýk ve sosyal problemlerine çözüm getirilebilecek. 6

9 Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliþtirme Bölgesi nde, bilgisayar yazýlýmlarý, bilgisayar teknolojileri, bilgi teknolojileri, internet teknolojileri, portal kurulumu ve iþletmeciliði, simülasyon, elektronik, meteoroloji ve coðrafi bilgi sistemleri, týbbi yazýlým ve biliþim sektöründe faaliyet gösteren giriþimciler de yer alacak. Çeþitli sektörlere yönelik temel, uygulamalý, istatistik, mali vb. yazýlýmlarýn üretilmesi de beklenen sonuçlardýr. Ürünlerin ulusal ve uluslararasý pazarlarda talep gören nitelik ve nicelikte olmasýna önem verilecektir. Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliþtirme Bölgesi nde ana hedef, her alandaki AR-GE çalýþmalarýný birbiriyle iliþkili bir þekilde yürütmek, yeni ürün ve teknolojiler geliþtirmek suretiyle dýþ satýma yönelerek, yurt ekonomisine ve gayri safi milli hasýlaya katkýda bulunmak; evrensel bilime, teknolojiye ve insanlýða yeni deðerler yaratmaktýr. Teknoloji Bölgesi nde hizmet ve imkânlardan yararlanmak isteyen veya yararlanmakta olan yerli veya yabancý gerçek veya tüzel kiþiler, giriþimci firma olarak bölgede, bu yönetici þirketten alacaklarý ruhsat ve izinlerle faaliyetlerini sürdürecekler. Giriþimciler, yönetici þirketin inþa edeceði ofislerden yararlanabileceði gibi, kendilerine tahsis edilen arsalar üzerinde 20 yýla kadar kullaným hakkýný alabilecekleri binalar inþa edip, faaliyette bulunabileceklerdir. 7

10 Birimlerimiz HÜGEBAM Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Yaþlanan dünyamýzýn yaþlanan insanlarýnýn sorunlarýna ülkemizin gerçekleri doðrultusunda akýlcý çözüm önerilerinin üretilmesi ve saðlýklý, baþarýlý ve üretken yaþlanma bilincinin geliþtirilmesi doðrultusundaki etkinliklerin gerçekleþtirilmesi, disiplinlerarasý bir yaklaþým gerektirmektedir yýlýnda çalýþmalarýna baþlayan HÜGEBAM; Týp, Diþ Hekimliði, Eczacýlýk, Fen ve Edebiyat Fakülteleri ile Hemþirelik, Saðlýk Teknolojisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ev Ekonomisi ve Sosyal Hizmetler yüksek okullarýndan öðretim üyelerinin biraraya gelmesiyle kurulan ve ülkemizde yaþlýlýk sorunlarýna odaklanan ilk araþtýrma merkezidir. HÜGEBAM ýn amaçlarý: - Yaþlanma süreci ile ilgili temel bilimsel araþtýrmalarýn yapýlmasý, - Yaþlanmaya baðlý olarak görülme sýklýðý artan tüm hastalýklar ile ilgili taný yöntemlerinin geliþtirilmesi, güncel takip, tedavi ve bakým planlarýnýn yapýlmasý, uygulanmasý, - Bu hastalýklarla ilgili epidemiyolojik araþtýrmalarýn planlanmasý ve uygulanmasý, - Bilimsel ve maddi kaynak saðlanabilmesi için ilgili ulusal ve uluslararasý bilimsel araþtýrma, inceleme ve tedavi kurumlarý ile özel ve resmi kuruluþlarla, ilgili derneklerle iþbirliði yapýlmasý ve bunlarla bilimsel ve teknik bilgi, hizmet deðiþimi saðlanmasý, - Ýleri düzeyde uzmanlýk kurslarý, kongre, konferans, sempozyum, seminerler ve yaz okullarý düzenlenmesi, bilimsel yayýnlarýn desteklenmesi, - Yaþlýlarda sýk görülen hastalýklarla ilgili aydýnlatýcý, bilimsel nitelikte bilgilerin sözlü veya yazýlý olarak kamuoyuna ulaþtýrýlmasý, - Hacettepe Üniversitesi nin ilgili birimleriyle ve gerekirse ilgili uluslararasý kurumlarla iþbirliði yaparak bu alanda her seviyede öðrenci, öðretim elemaný ve diðer personelin eðitimine yardýmcý olunmasý, - Yaþlýnýn toplumsal kabulünü artýrmaya yönelik eðitim ve hizmetlerin planlanmasý ve uygulanmasý, - Yaþlýlara danýþmanlýk hizmetinin verilmesi, - Yaþlanmayý geciktirmeye yönelik önlemlerin alýnmasý için çalýþmalarýn yapýlmasý, - Yaþlýlýk dönemine hazýrlýk programlarýnýn geliþtirilmesi. HÜGEBAM ýn etkinlikleri: - Að eriþim sayfasýnýn güncellenmesi - GEBAM Bülteni nin düzenli olarak yayýnlanmasý - Hedef kitlesi akademisyenler olan sempozyumlarýn düzenlenmesi (GERÝATRÝ 2002 Sempozyumu, Saðlýklý ve Baþarýlý Yaþlanma Sempozyumu 2004 ) - Sanata destek amacýyla sanatçýlara yaþam boyu baþarý törenlerinin düzenlenmesi, (2001 yýlýnda GÜLE GÜLE film ekibi, 2003 yýlýnda Müþfik Kenter ve Oðuz Aral) - Yaþlýlýk Gerçeði konusundaki araþtýrmalarýn sonuçlandýrýlarak kitap haline getirilmesi, ilgili birimlere ve kiþilere daðýtýlmasý (Yaþlýlýk Gerçeði Kitabý, 2004), - Halk eðitimi etkinlikleri kapsamýnda Yaþam Kalitesi Rehberi nin hazýrlanmasý; 2001 ve - geniþletilerek yýllarýnda yayýnlanmasý halka ve ilgili kurumlara daðýtýlmasý, - Belediye çalýþanlarýna yönelik Belediyeler ve Yaþlýlar konulu kurslar düzenlenmesi (2005) - Hacettepe Üniversitesi nin diðer merkezleri ile ortak etkinlik düzenlenmesi HÜKSAM-HÜGEBAM Yaþlanan Kadýn Sempozyumu (2005) - Ulusal ve uluslararasý platformdaki ilgili kuruluþlarýn çalýþmalarýna ve etkinliklerine katýlým. 8

11 Birimlerimiz Hacettepe Üniversitesi HÜFAM Merkezi Finansal Araþtýrmalar HÜFAM, 1997 yýlý baþýndan beri, sermaye piyasalarý, ÝMKB ve farklý sektörlerden kuruluþlarýn, özellikle yönetim becerilerinin geliþtirilmesini amaçlayan eðitimler vermektedir. Sermaye piyasasý ve ÝMKB ye yönelik olarak; ortalama süreleri bir buçuk iki ayý kapsayan, 53 saat süren Bilgisayar Destekli ÝMKB ve Portföy Yönetimi (38 defa), 83 saat süren ÝMKB Hisse Senedi Piyasasý Üye Temsilci Yardýmcýsý (Broker) (22 defa) sertifikalý eðitim programlarý gerçekleþtirilmiþtir. Ayrýca 2000 yýlý Kasým ayýnda bir akademik yýlý kapsayan 400 saatlik sermaye piyasalarý eðitim programý Borsa Okulu, Türkiye de ilk ve tek olarak 30 kiþilik kontenjanla eðitime baþlamýþtýr. Þu ana kadar biri Ýstanbul da olmak üzere 7 ayrý Borsa Okulu eðitime açýlmýþtýr yýlýndan beri yaklaþýk 1400 kiþinin katýldýðý HÜFAM eðitimlerine ÝMKB ve SPK tarafýndan da destek verilmektedir. International Security Markets Association Centre - University of Reading ile iþbirliði içinde yýllarý arasýnda vadeli iþlemler konusunda biri Ýstanbul da olmak üzere dört ayrý eðitim programý düzenlenmiþtir. Kiþilerin özellikle yönetim becerilerinin geliþtirilmesi amacýna yönelik eðitimler Finansman ve Ýþletme Yönetimi (33 defa), Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi (13 defa), Pazarlama Yönetimi ve Halkla Ýliþkiler (10 defa), Proje Yönetimi (3 defa), Ýþletmelerde Finans Yöneticiliði (2 defa) baþlýklarý altýnda gerçekleþtirilmektedir. Program süreleri saat arasýnda deðiþen ve ortalama bir buçuk iki ay süren bu eðitim programlarýndan yaklaþýk 1200 kiþi yararlanmýþtýr. Ayrýca 2001, 2002 ve 2003 yýllarýnda 3 defa 400 saatlik Ýþletme Yönetimi Okulu eðitimi gerçekleþtirilmiþtir yýlý Mayýs ayýnda Purdue Üniversitesi (ABD) Giriþimcilik Merkezi iþbirliðiyle KOBÝ'lerde Ýþleri Sürdürme ve Büyütmeye Yönelik Giriþimcilik Stratejileri adý altýnda iki günlük bir seminer düzenlenmiþtir. Ayrýca yine Purdue Üniversitesi Ýþletme bölümünden Prof.Dr. Harry Lepinske 2003 ve 2004 yýllarýnda Uluslararasý Pazarlama konusunda seminer vermek üzere HÜFAM a davet edilmiþtir. HÜFAM, Saðlýk alanýnda Stratejik Saðlýk Kuruluþlarý Yönetimi, Üst Düzey Saðlýk Yöneticileri için Executive Eðitim Programý, Klinik Yönetim Becerilerinin Geliþimi, Hemþirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi, Hasta Ýliþkilerinde Kalite Yönetimi gibi ortalama 1-3 ay süren ve ders saati arasýnda deðiþen yönetim programlarýný 24 dönem boyunca baþarý ile gerçekleþtirmiþtir. HÜFAM eðitim programlarý sadece Ankara ile sýnýrlý kalmamýþ, Ýstanbul, Eskiþehir, Adana, Samsun, Ýzmir, Bursa, Konya gibi illerde de eðitim projeleri gerçekleþtirilmiþ ve farklý bölgeler için de kurumsal giriþimlerde bulunulmuþtur. HÜFAM genel katýlýma açýk eðitimlerin yaný sýra, kurumlarýn ihtiyaçlarýna göre özel eðitimler planlayarak çalýþanlarýnýn eðitim ihtiyaçlarýný da karþýlamýþtýr. Tel: Faks: E-posta: 9

12 Birimlerimiz TÜPADEM Hacettepe Üniversitesi Tüketici-Pazar-Araþtýrma-Danýþma Test ve Eðitim Merkezi Günümüz tüketicisi kontrol edemediði ekonomik güçlerin tutsaðý durumundadýr. Tüketicilik, bütün dünyanýn paylaþtýðý ve inkâr edemediði, ortak evrensel bir kimliktir. Tarihsel geliþim içerisinde insanýn istek ve ihtiyaçlarýný karþýlamasý, tüketmesi yolunda ileri ve kompleks yapýlara, çözümlere ulaþýlmýþtýr. Sanayi devriminin getirdiklerinin yanýnda kitlesel üretim (mass production), çok sayýda ve çeþitli mamulün üretilmesini saðlamýþtýr. Kitlesel üretim doðal olarak kitlesel tüketim gerçeðini doðurmuþtur. Böylece tüketim toplumu adý verilen çaðdaþ sosyolojik yapýlanma ortaya çýkmýþ, bu da kendine özgü ve yeni sorunlarý gündeme getirmiþtir. Günümüzde tüketici olmak geçmiþe oranla, çok daha karmaþýk, uyumu ve takibi zor bir yapýyla uðraþmak, onunla yaþamak demektir; mamullerin çeþit ve markalarýndaki bolluk bu durumun somut göstergesi olabilir. Standartlara baðlanmasý çok daha güç olan hizmet sektöründeki olaðanüstü büyüme ve geliþmeyi de göz ardý etmemek gerekir. Günümüzün bilgi toplumu olarak da adlandýrýlan sosyal yapýlanmasýnda tüketici, istek ve ihtiyaçlarýný karþýlarken sürekli ve yoðun bilgi akýþýný izlemek, satýn alma kararýný bu bilgileri analiz ederek vermek zorundadýr. Çaðdaþ tüketici deðiþik çeþit, tip ve markadaki mal ile bunlarýn fiyattan teknik özelliklere kadar birçok ayrýntýsýný bilmek, anlamak ve deðerlendirmek durumundadýr. Ancak bu karmaþýk ortam içerisinde tüketici, geniþ bir yelpazede ona sunulan mal ve hizmetlerin deðerlendirilmesine ve seçimine iliþkin konularda zorlanmakta, yetersiz kalmakta ve sorunlarla karþýlaþmaktadýr. Temelde bu noktadan hareketle tüketici-üretici ve satýcýlarýn ihtiyaçlarýna yönelik konularda araþtýrma, eðitim ve danýþmanlýk hizmeti vermek amacýyla Hacettepe Üniversitesi ne baðlý olarak Hacettepe Üniversitesi Tüketici Pazar Araþtýrma Danýþma Test ve Eðitim Merkezi (TÜPADEM) kurulmuþtur. Merkezin amacý, üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarýnýn iþbirliðiyle tüketici ve pazar iliþkilerine dair her alanda araþtýrma yapmak, eðitim ve danýþmanlýk hizmeti vermek, böylece üniversitenin kamu ve özel sektörde yer alan kuruluþlarla iþbirliðini gerçekleþtirmek ve kamuoyunun bu alanda bilgilendirilmesine ve eðitilmesine katkýda bulunmaktýr. Merkezin Faaliyet Alanlarý, temel olarak üç baþlýk altýnda toplanabilir: Araþtýrma Faaliyetleri: Merkez talep üzerine veya kendiliðinden, piyasaya sunulan mal ve hizmetlerin vaad edilen özellikleri taþýyýp taþýmadýðýna; reklam faaliyetlerinin hedef kitle üzerindeki etkilerine; çeþitli iletiþim yöntemleri kullanýlarak tüketiciye duyurulan kampanyalý satýþlarda firma ve tüketici tatminine; bireysel kredi veren finans kurumlarý ve kredi kullanan tüketicilere, promosyon kampanyalarý ve sonuçlarýna, ürünlerdeki ayýplara ve bu ayýplar nedeniyle zarar görenlere, kullanýcý hatasý sonucu ortaya çýkan sorunlara, tüketici talep ve tercihleri ile davranýþ kalýplarýndaki deðiþikliklere iliþkin araþtýrmalar yapar. 10

13 Danýþmanlýk ve Eðitim Faaliyetleri: Merkez talep üzerine veya kendiliðinden, üretici ve satýcýlara, dernekler ve meslek örgütlerine, kamu kurum ve kuruluþlarý ile her derecedeki eðitim ve öðretim kurumuna, ürettikleri ve sattýklarý mal ve hizmetler nedeniyle üstlendikleri yükümlülükler, evrensel ve ulusal tüketici haklarý ve tüketicinin korunmasýna iliþkin uygulamalar konusunda danýþmanlýk ve eðitim hizmetleri verir. Tüketicileri kalite ve fiyat mukayesesi yapabilecek þekilde eðitir ve bilgilendirir; test ve deney sonuçlarýný yayýn yoluyla tüketicilere iletir. Daha iyi ekonomik kararlar vermeleri ve kaynak kullanýmý konusunda tüketicileri bilinçlendirerek yaþama düzeylerini yükseltecek eðitim, danýþmanlýk ve yayým faaliyetleri yapar. Test ve Belgelendirme Faaliyetleri: Merkez talep üzerine veya kendiliðinden, piyasaya sunulan mal ve hizmetlerin insan, hayvan ve çevre saðlýðýna zararlý veya tehlikeli olup olmadýklarýna, ulusal ve uluslararasý standartlara veya teknik düzenlemelere uygun olup olmadýklarýna; üreticisi veya satýcýsý tarafýndan vaad edilen özellikleri taþýyýp taþýmadýklarýna; farklý üretici veya satýcýlar tarafýndan piyasaya sunulan benzer ürün veya hizmetlere yönelik testler yapar ve gerektiðinde test sonuçlarýna iliþkin belge düzenler. Günümüz ekonomik koþullarýnda ve pazar düzeninde sahip olunan kaynaklarý yerinde ve doðru kullanmak, sýnýrlý kaynaklarla sýnýrsýz ihtiyaçlar arasýnda doyurucu bir denge kurarak yaþam kalitesini yükseltebilmek ve akýllý, bilinçli satýn alma kararlarý verebilmek, öncelikle tüketici eðitimini ve bilinçli tüketim davranýþýný toplumun her kesimine yaygýnlaþtýrmakla mümkündür. Bu inançla çalýþan merkezimizle ilgili detaylý bilgiye adresinden ulaþýlabilir. 11

14 Yayýnlar 13

15 Atamalar Rektör Yardýmcýlýðý na Prof.Dr. Erol Belgin, Prof.Dr. Hasan Bayhan Edebiyat Fakültesi Fransýz Dili ve Edebiyatý Bölümü Baþkanlýðýna Prof.Dr. Kemal Özmen, Fen Fakültesi Dekan Yardýmcýlýðýna Prof.Dr. Yücel Týraþ, Matematik Bölümü Geometri Anabilim Dalý Baþkanlýðýna Yrd.Doç.Dr. Ayþe Altýn, Kimya Bölümü Analitik Kimya Anabilim Dalý Baþkanlýðýna Prof.Dr. Mehmet Doðan; Ýstatistiksel Bilgi Sistemleri Anabilim Dalý Baþkanlýðýna Yard.Doç.Dr. Ýbrahim Zor, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Dekanlýðýna Prof.Dr. Orhan Morgil, Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüðüne Prof.Dr. Uðurcan Akyüz, Müdür yardýmcýlýðýna Prof. Hüsnü Dokak, Eczacýlýk Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalý Baþkanlýðýna Prof.Dr. Nuran Özaltýn, Mühendislik Fakültesi, Dekanlýðýna Prof. Dr. Hüseyin Selçuk Geçim, Dekan Yardýmcýlýðýna Prof.Dr. Hüseyin Tolunay ve Doç.Dr. Vural Evren, Bilgisayar Mühendisliði Bölümü Bilgisayar Donanýmý Anabilim Dalý Baþkanlýðýna Prof.Dr. Ali Saatçi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliði Bölümü Elektrik Tesisleri Anabilim Dalý Baþkanlýðýna Doç.Dr. Birsen Saka, Telekomünikasyon Anabilim Dalý Baþkanlýðýna Prof.Dr. Mehmet Þafak, Fizik Mühendisliði Bölümü Nükleer Fizik Anabilim Dalý Baþkanlýðýna Öð.Gör. Dr. Mehmet Dilaver, Jeoloji Mühendisliði Bölümü Hidrojeoloji Anabilim Dalý Baþkanlýðýna Prof.Dr. Þakir Þimþek, Uygulamalý Jeoloji Anabilim Dalý Baþkanlýðýna Prof.Dr. Reþat Ulusay, Maden Mühendisliði Bölümü Cevher Hazýrlama Anabilim Dalý Baþkanlýðýna Prof.Dr. Muammer Öner, Nükleer Enerji Mühendisliði Bölümü Nükleer Bilimler Anabilim Dalý Baþkanlýðýna Doç.Dr. Niyazi Sökmen, Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürlüðüne, Prof.Dr. Engin Kendi, Nükleer Teknoloji Anabilim Dalý Baþkanlýðýna Prof.Dr. Üner Çolak, Devlet Konservatuvarý Müdürlüðüne, Prof.Dr. Erol Belgin (vekaleten), Müdür Yardýmcýlýðýna Sanatçý Öðretim Elemaný Bige Bediz Koçak, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürlüðüne, Prof.Dr. Fatma Gül Þener, Müdür Yardýmcýlýðýna Prof. Dr. Ayþe Livanelioðlu ve Doç.Dr. Tülin Düger, Polatlý Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüðüne, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ndan Prof.Dr. Fatih Erbahçeci, Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüðüne, Prof. Dr. Mehmet Tokat, Müdür Yardýmcýlýðýna Prof.Dr. Aylanur Ataklý, Saðlýk Ýdaresi Yüksekokulu Müdür Yardýmcýlýðýna Prof.Dr. Mehtap Tatar ve Doç.Dr. Ýsmet Þahin, Yabancý Diller Yüksekokulu Müdür Yardýmcýlýðýna Prof.Dr. Sibel Bozbeyoðlu, Genel Sekreter Yardýmcýlýðýna Feyzullah Zeren, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Enstitü Sekreterliðine Sultan Mercanoðlu, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, Yüksekokul Sekreterliðine Mithat Acar. Týp Fakültesi, Dahili Týp Bilimleri Bölüm Baþkanlýðýna Prof.Dr. Servet Arýoðul, Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý Baþkanlýðýna Prof.Dr. Serhat Ünal, Týbbi Biyoloji Anabilim Dalý Baþkanlýðýna Prof.Dr. Meral Özgüç, Psikiyatri Anabilim Dalý Baþkanlýðýna Prof.Dr. Berna Uluð, 14

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu 17 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Özden Uslu / Ceylan Pakkan Sosyal Tesislerimiz (IX) Mediko-Sosyal

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi 21 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Makina Mühendisliði

Detaylı

TÜRK TESÝSAT MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ ÇALIÞMA RAPORU 2009-2010 Mart 2011 SUNUÞ Sayýn Üyemiz, IX. Dönem (2009 Mart- 2011 Mart) içerisinde Derneðimizin yaptýðý çalýþmalar ve önemli gördüðümüz konular toplantýlarda

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012 Merhaba, 2011 yýlýnýn son günlerinde Ankara Valiliði'nin bir açýklamasý gündemimize hýzla düþtü. Okullarýn kent çeperlerinde kurulacak kampüslere taþýnacaðýný müjdeleyen bu açýklama, Þube gündemimizde

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý.

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý. Kampüs e iki bin dönüm Belediye Meclisi nin yarýn yapýlacak oturumunda uzun süredir beklenen Hitit Üniversitesi kampüs alaný gündeme geliyor. * HABERÝ 2 DE Muzaffer Külcü Külcü, kredi yetkisi istiyor 11

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR

SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR Yýl:25 Sayý:40 Ocak-Þubat-Mart-Nisan 2007 SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR ÝÇÝNDEKÝLER Sivil Savunma Dergisi 2 Eðitim faaliyetleri ve kurtarma çalýþmalarý 24 Dünya Tiyatrolar Günü Sahibi: KKTC Sivil Savunma

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu EDÝTÖR Ýlerlemeye devam ediyoruz... Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ EDİTÖR 2008 yýlýnýn ilk çeyreði ve devam eden aylar, Bank Asya için yine son derece önemli adýmlarýn atýldýðý baþarýlarla dolu bir dönem

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı