Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ BAHAR 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e HÜ Senatosu Yýldýz Kenter ve Burhan Doðançay a Sanatta Onursal Doktora Payesi verdi. Otomotiv Mühendisliði Programý Beytepe de Yeni Sanat Galerisi Hacettepe Yenileniyor Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliþtirme Bölgesi (Teknokent) Türkiye Doping Kontrol Merkezi

2

3 Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ BAHAR 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e HÜ Senatosu Yýldýz Kenter ve Burhan Doðançay a Sanatta Onursal Doktora Payesi verdi. Otomotiv Mühendisliði Programý Beytepe de Yeni Sanat Galerisi Hacettepe Yenileniyor Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliþtirme Bölgesi (Teknokent) Türkiye Doping Kontrol Merkezi Deðerli Hacettepeliler, Hacettepe Haber de Daha iyiye, en güzele ulaþmak için çalýþmalarýmýza devam etmekteyiz. Üçüncü sayýmýzda da sizlere üniversitemiz ile ilgili son geliþmeleri ve haberleri sunmaya çalýþtýk. Bu sayýmýzda size basýmevimiz ile ilgili bilgiler sunuyoruz. Basýmevi, Hastaneler Genel Direktörlüðü ne baðlandýktan sonra son teknolojik Hacettepe Üniversitesi adýna sahibi Rektör Prof.Dr.Tunçalp Özgen Yayýn Kurulu Prof.Dr. Sezgin Ýlgi Prof.Dr. Uðurcan Akyüz Dr. Gonca Gökalp Alpaslan Dr. Þerif Özgen Süheyla Kýyýcý Serap Ünal Hacettepe Üniversitesi Rektörlüðü nce yayýmlanýr. Ücretsizdir. de üniversitemiz birimleriyle ilgili yer alacak haberlerin bekletilmeksizin Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü ne ulaþtýrýlmasý gerekmektedir. Tel : (0312) Dahili : 2144 Fax : (0312) e-posta : Tasarým Ar.Gör. Hatice Öz Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Tel : (0312) yenilikler ve baský makineleri ile donatýlmýþ olup her türlü basým iþini yapabilecek hale getirilmiþtir. Ayrýca bu sayýda Doping Kontrol Merkezi, Teknokent, HÜGEBAM, HÜFAM, TÜPADEM hakkýnda da bilgiler verilmiþtir. Hacettepe Üniversitesi çok büyük bir üniversite olduðu için tabiidir ki, daha çok etkinliði, daha çok araþtýrmasý ve daha çok paylaþacaðý haber bilgisi var. Yayýn Kurulu olarak bize ulaþan haberleri sizlere aktarýyoruz ama ulaþmayan ve paylaþmak istediðimiz haberleri de sizlerden bekliyoruz. Paylaþtýkça eksilmeyen þeylerden biri de bilgidir. Haberlerinizi bize iletmeniz bizim de size iletebilecek bilgilere sahip olmamýzý saðlayacaktýr. Bizlere haber ulaþtýrmak için gayretlerini esirgemeyen mensuplarýmýza teþekkür ediyor, tüm mensuplarýmýzýn katkýlarýný bekliyoruz. Saygýlarýmýzla. Kapak Fotoðrafý Mutlu Topaloðlu Dizgi ve Baský Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basýmevi Tel : (0312) Dahili : 1017 e-posta : Yayýn kurulu adýna Prof.Dr. Sezgin Ýlgi 1

4 HÜ Senatosu Yýldýz Kenter ve Burhan Doðançay a Sanatta Onursal Doktora Payesi verdi. Deðerli sanatçýlar Yýldýz Kenter ve Burhan Doðançay, Hacettepe Üniversitesi nin onursal doktora payesi ile ödüllendirildi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi nin önerisi ve Üniversite Senatosu nun onayýyla verilmesi kararlaþtýrýlan Sanatta Onursal Doktora Payesi, Hacettepe Üniversitesi nde 6 Aralýk 2004 tarihinde düzenlenen bir törenle sanatçýlara sunuldu. Türk tiyatrosunun büyük ustalarýndan Yýldýz Kenter, yurtiçinde ve yurtdýþýnda oynadýðý ya da yönettiði yüzü aþkýn oyunla tiyatroya önemli katkýlarda bulunmuþ; aldýðý bir çok ödülün yaný sýra 1981 yýlýnda Devlet Sanatçýsý unvanýna layýk görülmüþtür. Burhan Doðançay ise 1956 daki ilk sergisinden bugüne kadar dört kýtada 26 kiþisel sergi açan tek Türk sanatçýsýdýr. Eserleri dünyanýn deðiþik müzelerinde kalýcý nitelikte sergilenen ve 1982 de Paris te baþlattýðý Dünyanýn Duvarlarý adlý fotoðraf projesini hâlâ sürdüren Burhan Doðançay, deðiþik ülkelerde ödüller kazanmýþ, yabancý araþtýrmacýlar tarafýndan hakkýnda beþ büyük kitap hazýrlanmýþtýr. Otuz beþ bin saydamdan oluþan çok büyük bir arþivin sahibi olan Doðançay, Türkiye nin ilk modern sanat müzesini kendi olanaklarýyla kurmuþtur. Hacettepelilerin yaný sýra sanatseverlerin de katýldýðý onursal doktora töreninde, Sibel-Anatol Jagoda çiftinin sunduðu þan resitalinin ardýndan Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Tuðrul Ýnal Yýldýz Kenter in, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekaný Prof. Hasip Pektaþ ise Burhan Doðançay ýn yaþam öyküsünü aktardý. Rektörümüz Prof. Dr. Tunçalp Özgen, Doktora Payesi ne iliþkin Senato Kararlarý ný okudu ve sanatçýlara Hacettepe Üniversitesi cübbesini giydirerek diplomalarýný sundu. Yýldýz Kenter, tören sýrasýndaki konuþmasýnda, bu payeye layýk görüldüðü için onur duyduðunu söyledi. Kendisini destekleyen herkese teþekkür eden Kenter, "Bu ödüller insaný kýrbaçlýyor. Daha fazla, daha fazla koþ diyor. Bana dur artýk dediler. Bu bir yerde ölmek gibi geliyor. Ben yaþarken hep hareket halindeydim. Tiyatroda da hareket halindeyim. Hayatýmý da sahnede hareket halinde terk etmek istiyorum" dedi. Burhan Doðançay da konuþmasýnda, uzun yýllar Ankara'da yaþadýðýný belirterek, Ankara daki yýllarýndan kesitler sundu. Türkiye de sanatçý olmanýn zorluðuna deðinen Doðançay, ressam olarak çok sýkýntý çektiðini anlattý. Dünyanýn geliþmiþ ülkelerinde her þehirde yüzlerce modern sanat müzesi olduðuna dikkat çeken sanatçý, devletten ya da baþka bir kaynaktan maddi bir destek almadan, kendi olanaklarýyla kurduðu Daðançay Müzesi ne iliþkin bilgi verdi. 2

5 Geliþmeler Otomotiv Mühendisliði Programý Ekonominin öncü sektörlerinden otomotiv sanayinin gereksinim duyduðu uzman mühendisleri yetiþtirmek amacýyla Hacettepe Üniversitesi, Mercedes-Benz Türk AÞ ve Esslingen Üniversitesi iþbirliðiyle yeni bir eðitim programý baþlatýlýyor. Otomotiv mühendisleri yetiþtirecek olan eðitim programýnýn faaliyete geçirilmesi için hazýrlanan niyet mektubu Hacettepe Üniversitesi, Mercedes-Benz Türk AÞ ve Esslingen Üniversitesi yetkilileri, politikacý, bürokrat ve diplomatlarýn katýldýðý bir törenle 14 Þubat 2005 tarihinde imzalandý. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliði Bölümü çatýsý altýnda yürütülecek olan otomotiv programýnýn en önemli özelliði, uygulama aðýrlýklý bir eðitim öngörmesidir. Bu açýdan Türkiye de ilk olan program kapsamýnda teorik dersler Ankara da, uygulamalý dersler ise Mercedes-Benz Türk AÞ nin Aksaray da bulunan kamyon fabrikasýnda verilecektir. Esslingen Üniversitesi ile iþbirliðine önayak olan Mercedes-Benz Türk ün eðitim programýna katkýsý, Aksaray daki uygulamalý eðitim için gerek duyulan eðitim araçlarýnýn tesisi ve kurulacak laboratuarlarýn donanýmýný kapsayacaktýr. Þirket pratik uygulamada kamyon fabrikasýndaki uzman kadrosuyla eðitim verecektir. Beytepe de Yeni Sanat Galerisi Beytepe Yerleþkesi nde bulunan Sanat Galerisi, 18 Kasým 2004 tarihinde Hacettepe de Yaþam konulu fotoðraf yarýþmasýnda dereceye giren eserlerin ve Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü öðrencilerinin çektiði fotoðraflarýn sanatseverlerle buluþtuðu iki sergiyle açýldý. Hacettepe Yenileniyor Hacettepe Hemþirelik Yüksekokulu ve Nüfus Etütleri Enstitüsü nün idari birimleri, derslikleri, uygulama alanlarý ve salonlarý tamamen deðiþtirilerek yenilendi. Yenilenmenin ardýndan yapýlan açýlýþ töreninde, Rektör Prof. Dr. Tunçalp Özgen, Önemli olan sadece yenilemek deðil, yapýlan güzel þeyleri korumaktýr. Özellikle genç arkadaþlarýmdan rica ediyorum, bizler buralarda misafiriz Buralarý kullanacak olan sizlersiniz, korumak da size düþer dedi. Otomotiv mühendisliði eðitimi konusunda köklü bir geçmiþi olan Esslingen Üniversitesi nin programa katkýsý ise bu konuda anýnda bilgi akýþý saðlamak ve HÜ nün programda görev alacak öðretim elemanlarýný eðitmek yönünde olacaktýr. Bunun yaný sýra Esslingen Üniversitesi öðretim üyeleri, eðitim programýnýn baþýnda üniversitemizde ders vereceklerdir. Her yýl sadece 30 öðrencinin kabul edileceði Otomotiv Mühendisliði Eðitim Programý nýn 5 ders yýlý sürmesi ve Ýngilizce ve Almanca olmasý öngörülmektedir. 3

6 Duyurular HÜ Diþ Hekimliði Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalý ndan Prof.Dr. Ýlkan Kocadereli, SCI e kayýtlý olan American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics ile The Angle Orthodontist e, Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý ndan Prof.Dr. Þenay Canay da Mart 2005 sayýsýndan itibaren International Journal of Prosthodontics dergisine hakem olarak seçilmiþtir. Hacettepe Üniversitesi Toplum Ýçin Hareket ve Saðlýklý Yaþam Merkezi (HÜSYAM) Senato nun 26 Ocak 2005 tarih ve 2005/1 sayýlý kararýyla kurulmuþtur. Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Anabilim Dalý ndan Prof.Dr. Emin Kansu Philadelphia-ABD Thomas Jefferson Üniversitesi (TJU) Jefferson Týp Fakültesi nde Adjunct Professor of Medicine kadrosuna atanmýþtýr. Thomas Jefferson Üniversitesi Týp Fakültesi Prof.Dr. Kansu ya bu görevinde TJU-Týp Fakültesi nden HÜ Týp Fakültesi ne gelecek olan mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrasý öðrencilerin akademik deðerlendirmelerini yapmak, ders vermek ve diðer akademik faaliyetlerde TJU ile üniversitemiz arasýnda bilimsel iþbirliði için yetki vermiþtir. Hacettepe Üniversitesi Bilim, Düþün ve Sanat Þenliði 4-6 Ekim 2005 tarihlerinde yapýlýyor. Merkez ve Beytepe Yerleþkesi nde eþzamanlý olarak gerçekleþtirilecek olan konferans ve panellerin yaný sýra, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araþtýrmalar Birimi tarafýndan desteklenerek sonuçlandýrýlmýþ kapsamlý projeler de etkinlikler süresince sözlü veya poster olarak sunulacak ve sanayi kesiminden de ilgililerin bu etkinliklere katýlmasý saðlanacak. Üniversitenin bilimsel çalýþmalarýný ilgili kurum ve kuruluþlara duyurmayý hedefleyen þenlik kapsamýnda Hacettepe Üniversitesi Çaðdaþ Sanat Müzesi nin açýlýþý da gerçekleþecek. Þenlik boyunca; öðrenci topluluklarýnýn etkinlikleri, þenlik kapsamýnda düzenlenen fotoðraf yarýþmasýna katýlan fotoðraflarla oluþturulacak sergi, Hacettepe Teknokent de yeralan firmalarýn tanýtým standlarý, açýk hava etkinlikleri, tiyatro gösterisi ve konserler de yer alacak. HÜ Hemþirelik Yüksek Okulu, Hemþirelik Esaslarý Anabilim Dalý ndan Yrd.Doç.Dr. Leyla Dinç, Ocak 2005 tarihinden itibaren SSCI kapsamýnda yayýnlanan, Nursing Ethics dergisinde Editorial Board üyeliðine seçilmiþtir. HÜ Medisinal Kimya Araþtýrma Geliþtirme ve Uygulama Merkezi(MAGUM), International Symposium on Medicinal Chemistry Research and Devolopment 2005 isimli kongreyi 28 Eylül 1 Ekim 2005 tarihleri arasýnda Kuþadasý nda düzenleyecektir. Prof. Dr. Ahmet Göðüþ Çýnarý Hacettepe Üniversitesi nin temel taþlarýndan biriyken yaþamýný yitiren ancak bilimsel, sosyal ve kültürel katkýlarýyla ölümsüzleþen Prof.Dr. Ahmet Göðüþ, üniversitemizi güzelleþtirmeye ve korumaya devam edecek. Rektör yardýmcýmýz Prof.Dr. Ahmet Göðüþ adýna Beytepe Yerleþkesi Kaya Bahçesi ne bir çýnar aðacý dikildi.asýrlarca yaþayabilen bu aðaç hocamýzýn adýný da asýrlarca yaþatacaktýr. 4

7 Birimlerimiz Türkiye Doping Kontrol Merkezi Doping kontrol merkezleri, Dünya Dopingle Mücadele Ajansý (WADA) tarafýnca yayýnlanan ve sporcularca kullanýmý yasak olarak bildirilen madde ve yöntemlerin analizini yapmaktadýr. Türkiye Doping Kontrol Merkezi, Hacettepe Üniversitesi ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü arasýnda yapýlan bir protokolle Hacettepe Üniversitesi nde kurulmuþtur. Uluslararasý Olimpiyat Komitesi nce verilen akreditasyon iþlemleri 2001 yýlýnda tamamlanmýþ ayrýca gerekli olan ISO Akreditasyonu da Ýngiliz Akreditasyon kuruluþu UKAS dan 2003 yýlýnda alýnmýþtýr. Türkiye Doping Kontrol Merkezi, yarýþma ve yarýþma dýþýnda alýnan tüm doping kontrol numunelerinin analizlerini resmen yapmaktadýr yýlý için geçerli olan listede anabolik maddeler, hormon ve benzer maddeler, beta-2-agonistler, anti-östrojenik aktivite gösteren maddeler, diüretik ve diðer siliciler, sporcular tarafýndan hem yarýþmalarda hem de yarýþma dýþýnda kullanýmý yasak olan maddelerdir. Uyarýcýlar, narkotikler, kannabinoidler ve gluko-kortikosteroidler ise sporcular tarafýndan yarýþmada kullanýmý yasak olan maddelerdir. Kullanýmý yasak olan yöntemler ise, oksijen transferinin arttýrýlmasý, farmakolojik, kimyasal ve fiziksel uygulamalar ve gen dopingidir. Bazý spor dallarýnda kullanýmý yasak maddeler arasýnda alkol ve beta-blokörler bulunmaktadýr. Sporcular tarafýndan kullanýmý yasak olan madde ve yöntemlerin listesinde yazýlý olan maddelerden baþka her grubun altýnda ve benzerleri adý altýnda büyük bir liste gizli olup, ilgili ilaç grubuna farmakolojik ve kimyasal olarak benzerlerini göstermektedir. Türkiye Doping Kontrol Merkezi nde ileri teknoloji kullanýlarak sporcular tarafýndan kullanýmý yasak olan maddelerin, metabolitlerinin ve yöntemlerin analizinin yaný sýra doping olmayan vitamin, antibiyotik gibi ilaçlarýn da analizi idrar ve kan numuneleri üzerinden sonuçlarýn doðru bir deðerlendirmesi yapýlmaktadýr. Eðer pozitif bir numune bulunursa deney deðiþik yöntemlerle tekrarlanmaktadýr. Merkezde çalýþanlar, analizleri yedi farklý tarama programýný kullanarak, gaz kromatografisi- kütle spektrometreleri, gaz kromatografisi-yüksek ayýrýcýlý kütle spektrometresi, yüksek performanslý sývý kromatograflarý, gaz kromatograflarý, immunoassay ve ELISA cihazlarý, infrared, ultraviole ve atomik absorpsiyon spektrofotometreleri ile yapmaktadýr. Bunlardan baþka merkezde bir laboratuar için gerekli olan diðer tüm yardýmcý malzemeler de bulunmaktadýr. EPO analizi için gerekli düzenek ise yakýnda kurulacaktýr. Merkezde doping maddelerinin analizine yönelik bilim uzmanlýðý ve doktora tezleri yapýlmakta, doping analiz yöntemleri geliþtirilmektedir. Biten çalýþmalar çeþitli bilimsel toplantýlarda sunulduktan sonra uluslararasý bilim dergilerinde yayýnlanmaktadýr. Ýlaç ve metal analizleri için merkeze yapýlan baþvurular en kýsa süre içerisinde deðerlendirilmekte, gerekli tüm bilgiler ilgililere iletilmektedir. Tel: (0 312) Faks : ( ) e-posta: 5

8 Birimlerimiz Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliþtirme Bölgesi (TEKNOKENT) Teknolojik bilgi üretmek, ürün ve üretim yöntemlerinde yenilik geliþtirip, kaliteyi yükseltmek, verimliliði arttýrýrken, maliyeti düþürüp, teknoloji üretim ve standartlarýný yükseltmek ve buradan elde ettiði kazançla, üniversitenin diðer alanlardaki bilimsel çalýþma ve hizmetlerinin de niteliðini zenginleþtirmek için 2003 te kurulan Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliþtirme Bölgesi (Teknokent), bu alanda önemli bir merkez olma konumuna geldi. Sadece özellikle iddialý olduðu saðlýk alanýnda deðil, yazýlým, biliþim ve iletiþim sektörleri için de cazibe merkezi haline gelen Hacettepe Teknokent te, þu anda 24 firma faaliyet gösteriyor. Þimdilik 26 firmanýn, tamamlandýðýnda ise 100 firmanýn AR-GE çalýþmalarýna ev sahipliði yapacak olan Teknoloji Geliþtirme Bölgesi nin faaliyet gösterdiði alanlar, yeni endüstriyel ürün ve yeni teknoloji üretimi ile proje bazýnda AR-GE ve yazýlým geliþtirme çalýþmalarý olmak üzere iki ana grupta toplanabilir. Hacettepe Üniversitesi baþta Diþ Hekimliði, Eczacýlýk, Fen, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler, Mühendislik ve Týp Fakülteleri olmak üzere tüm fakülte ve yüksek okullarýnda yürütülen AR-GE çalýþmalarýyla ulusal ve uluslararasý platformda büyük baþarýlar elde etmiþtir. Hacettepe Üniversitesi, Türkiye nin en güçlü döner sermayelerinden birine sahiptir; uygulamalý çalýþmalarý ve teknolojik üretimleriyle saðlýk sektöründe ve endüstride de farklý bir yer edinmiþtir. Ankara Üniversitesi ile yapýlan güç birliði, bilimsel ve teknolojik potansiyeli en üst seviyeye çýkarmaktadýr. Her iki üniversite de, saðlýk sektöründe kullanýlan ithal medikal malzemeleri, çeþitli cihaz, analizör ve benzeri ekipmanlarý, ecza ve kimya sektöründe kullanýlan kimyasallarý, seramik, polimer vb. yüksek teknoloji ürünü malzemeleri, özel üretimlere yönelik sistemleri üretebilecek veya üretmek isteyen giriþimcilere her türlü bilimsel ve teknolojik desteði verebilecek seviyededir. Ayrýca bölgedeki AR-GE birimlerinde geliþtirilecek projelerle sektörlerin teknik, saðlýk ve sosyal problemlerine çözüm getirilebilecek. 6

9 Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliþtirme Bölgesi nde, bilgisayar yazýlýmlarý, bilgisayar teknolojileri, bilgi teknolojileri, internet teknolojileri, portal kurulumu ve iþletmeciliði, simülasyon, elektronik, meteoroloji ve coðrafi bilgi sistemleri, týbbi yazýlým ve biliþim sektöründe faaliyet gösteren giriþimciler de yer alacak. Çeþitli sektörlere yönelik temel, uygulamalý, istatistik, mali vb. yazýlýmlarýn üretilmesi de beklenen sonuçlardýr. Ürünlerin ulusal ve uluslararasý pazarlarda talep gören nitelik ve nicelikte olmasýna önem verilecektir. Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliþtirme Bölgesi nde ana hedef, her alandaki AR-GE çalýþmalarýný birbiriyle iliþkili bir þekilde yürütmek, yeni ürün ve teknolojiler geliþtirmek suretiyle dýþ satýma yönelerek, yurt ekonomisine ve gayri safi milli hasýlaya katkýda bulunmak; evrensel bilime, teknolojiye ve insanlýða yeni deðerler yaratmaktýr. Teknoloji Bölgesi nde hizmet ve imkânlardan yararlanmak isteyen veya yararlanmakta olan yerli veya yabancý gerçek veya tüzel kiþiler, giriþimci firma olarak bölgede, bu yönetici þirketten alacaklarý ruhsat ve izinlerle faaliyetlerini sürdürecekler. Giriþimciler, yönetici þirketin inþa edeceði ofislerden yararlanabileceði gibi, kendilerine tahsis edilen arsalar üzerinde 20 yýla kadar kullaným hakkýný alabilecekleri binalar inþa edip, faaliyette bulunabileceklerdir. 7

10 Birimlerimiz HÜGEBAM Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Yaþlanan dünyamýzýn yaþlanan insanlarýnýn sorunlarýna ülkemizin gerçekleri doðrultusunda akýlcý çözüm önerilerinin üretilmesi ve saðlýklý, baþarýlý ve üretken yaþlanma bilincinin geliþtirilmesi doðrultusundaki etkinliklerin gerçekleþtirilmesi, disiplinlerarasý bir yaklaþým gerektirmektedir yýlýnda çalýþmalarýna baþlayan HÜGEBAM; Týp, Diþ Hekimliði, Eczacýlýk, Fen ve Edebiyat Fakülteleri ile Hemþirelik, Saðlýk Teknolojisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ev Ekonomisi ve Sosyal Hizmetler yüksek okullarýndan öðretim üyelerinin biraraya gelmesiyle kurulan ve ülkemizde yaþlýlýk sorunlarýna odaklanan ilk araþtýrma merkezidir. HÜGEBAM ýn amaçlarý: - Yaþlanma süreci ile ilgili temel bilimsel araþtýrmalarýn yapýlmasý, - Yaþlanmaya baðlý olarak görülme sýklýðý artan tüm hastalýklar ile ilgili taný yöntemlerinin geliþtirilmesi, güncel takip, tedavi ve bakým planlarýnýn yapýlmasý, uygulanmasý, - Bu hastalýklarla ilgili epidemiyolojik araþtýrmalarýn planlanmasý ve uygulanmasý, - Bilimsel ve maddi kaynak saðlanabilmesi için ilgili ulusal ve uluslararasý bilimsel araþtýrma, inceleme ve tedavi kurumlarý ile özel ve resmi kuruluþlarla, ilgili derneklerle iþbirliði yapýlmasý ve bunlarla bilimsel ve teknik bilgi, hizmet deðiþimi saðlanmasý, - Ýleri düzeyde uzmanlýk kurslarý, kongre, konferans, sempozyum, seminerler ve yaz okullarý düzenlenmesi, bilimsel yayýnlarýn desteklenmesi, - Yaþlýlarda sýk görülen hastalýklarla ilgili aydýnlatýcý, bilimsel nitelikte bilgilerin sözlü veya yazýlý olarak kamuoyuna ulaþtýrýlmasý, - Hacettepe Üniversitesi nin ilgili birimleriyle ve gerekirse ilgili uluslararasý kurumlarla iþbirliði yaparak bu alanda her seviyede öðrenci, öðretim elemaný ve diðer personelin eðitimine yardýmcý olunmasý, - Yaþlýnýn toplumsal kabulünü artýrmaya yönelik eðitim ve hizmetlerin planlanmasý ve uygulanmasý, - Yaþlýlara danýþmanlýk hizmetinin verilmesi, - Yaþlanmayý geciktirmeye yönelik önlemlerin alýnmasý için çalýþmalarýn yapýlmasý, - Yaþlýlýk dönemine hazýrlýk programlarýnýn geliþtirilmesi. HÜGEBAM ýn etkinlikleri: - Að eriþim sayfasýnýn güncellenmesi - GEBAM Bülteni nin düzenli olarak yayýnlanmasý - Hedef kitlesi akademisyenler olan sempozyumlarýn düzenlenmesi (GERÝATRÝ 2002 Sempozyumu, Saðlýklý ve Baþarýlý Yaþlanma Sempozyumu 2004 ) - Sanata destek amacýyla sanatçýlara yaþam boyu baþarý törenlerinin düzenlenmesi, (2001 yýlýnda GÜLE GÜLE film ekibi, 2003 yýlýnda Müþfik Kenter ve Oðuz Aral) - Yaþlýlýk Gerçeði konusundaki araþtýrmalarýn sonuçlandýrýlarak kitap haline getirilmesi, ilgili birimlere ve kiþilere daðýtýlmasý (Yaþlýlýk Gerçeði Kitabý, 2004), - Halk eðitimi etkinlikleri kapsamýnda Yaþam Kalitesi Rehberi nin hazýrlanmasý; 2001 ve - geniþletilerek yýllarýnda yayýnlanmasý halka ve ilgili kurumlara daðýtýlmasý, - Belediye çalýþanlarýna yönelik Belediyeler ve Yaþlýlar konulu kurslar düzenlenmesi (2005) - Hacettepe Üniversitesi nin diðer merkezleri ile ortak etkinlik düzenlenmesi HÜKSAM-HÜGEBAM Yaþlanan Kadýn Sempozyumu (2005) - Ulusal ve uluslararasý platformdaki ilgili kuruluþlarýn çalýþmalarýna ve etkinliklerine katýlým. 8

11 Birimlerimiz Hacettepe Üniversitesi HÜFAM Merkezi Finansal Araþtýrmalar HÜFAM, 1997 yýlý baþýndan beri, sermaye piyasalarý, ÝMKB ve farklý sektörlerden kuruluþlarýn, özellikle yönetim becerilerinin geliþtirilmesini amaçlayan eðitimler vermektedir. Sermaye piyasasý ve ÝMKB ye yönelik olarak; ortalama süreleri bir buçuk iki ayý kapsayan, 53 saat süren Bilgisayar Destekli ÝMKB ve Portföy Yönetimi (38 defa), 83 saat süren ÝMKB Hisse Senedi Piyasasý Üye Temsilci Yardýmcýsý (Broker) (22 defa) sertifikalý eðitim programlarý gerçekleþtirilmiþtir. Ayrýca 2000 yýlý Kasým ayýnda bir akademik yýlý kapsayan 400 saatlik sermaye piyasalarý eðitim programý Borsa Okulu, Türkiye de ilk ve tek olarak 30 kiþilik kontenjanla eðitime baþlamýþtýr. Þu ana kadar biri Ýstanbul da olmak üzere 7 ayrý Borsa Okulu eðitime açýlmýþtýr yýlýndan beri yaklaþýk 1400 kiþinin katýldýðý HÜFAM eðitimlerine ÝMKB ve SPK tarafýndan da destek verilmektedir. International Security Markets Association Centre - University of Reading ile iþbirliði içinde yýllarý arasýnda vadeli iþlemler konusunda biri Ýstanbul da olmak üzere dört ayrý eðitim programý düzenlenmiþtir. Kiþilerin özellikle yönetim becerilerinin geliþtirilmesi amacýna yönelik eðitimler Finansman ve Ýþletme Yönetimi (33 defa), Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi (13 defa), Pazarlama Yönetimi ve Halkla Ýliþkiler (10 defa), Proje Yönetimi (3 defa), Ýþletmelerde Finans Yöneticiliði (2 defa) baþlýklarý altýnda gerçekleþtirilmektedir. Program süreleri saat arasýnda deðiþen ve ortalama bir buçuk iki ay süren bu eðitim programlarýndan yaklaþýk 1200 kiþi yararlanmýþtýr. Ayrýca 2001, 2002 ve 2003 yýllarýnda 3 defa 400 saatlik Ýþletme Yönetimi Okulu eðitimi gerçekleþtirilmiþtir yýlý Mayýs ayýnda Purdue Üniversitesi (ABD) Giriþimcilik Merkezi iþbirliðiyle KOBÝ'lerde Ýþleri Sürdürme ve Büyütmeye Yönelik Giriþimcilik Stratejileri adý altýnda iki günlük bir seminer düzenlenmiþtir. Ayrýca yine Purdue Üniversitesi Ýþletme bölümünden Prof.Dr. Harry Lepinske 2003 ve 2004 yýllarýnda Uluslararasý Pazarlama konusunda seminer vermek üzere HÜFAM a davet edilmiþtir. HÜFAM, Saðlýk alanýnda Stratejik Saðlýk Kuruluþlarý Yönetimi, Üst Düzey Saðlýk Yöneticileri için Executive Eðitim Programý, Klinik Yönetim Becerilerinin Geliþimi, Hemþirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi, Hasta Ýliþkilerinde Kalite Yönetimi gibi ortalama 1-3 ay süren ve ders saati arasýnda deðiþen yönetim programlarýný 24 dönem boyunca baþarý ile gerçekleþtirmiþtir. HÜFAM eðitim programlarý sadece Ankara ile sýnýrlý kalmamýþ, Ýstanbul, Eskiþehir, Adana, Samsun, Ýzmir, Bursa, Konya gibi illerde de eðitim projeleri gerçekleþtirilmiþ ve farklý bölgeler için de kurumsal giriþimlerde bulunulmuþtur. HÜFAM genel katýlýma açýk eðitimlerin yaný sýra, kurumlarýn ihtiyaçlarýna göre özel eðitimler planlayarak çalýþanlarýnýn eðitim ihtiyaçlarýný da karþýlamýþtýr. Tel: Faks: E-posta: 9

12 Birimlerimiz TÜPADEM Hacettepe Üniversitesi Tüketici-Pazar-Araþtýrma-Danýþma Test ve Eðitim Merkezi Günümüz tüketicisi kontrol edemediði ekonomik güçlerin tutsaðý durumundadýr. Tüketicilik, bütün dünyanýn paylaþtýðý ve inkâr edemediði, ortak evrensel bir kimliktir. Tarihsel geliþim içerisinde insanýn istek ve ihtiyaçlarýný karþýlamasý, tüketmesi yolunda ileri ve kompleks yapýlara, çözümlere ulaþýlmýþtýr. Sanayi devriminin getirdiklerinin yanýnda kitlesel üretim (mass production), çok sayýda ve çeþitli mamulün üretilmesini saðlamýþtýr. Kitlesel üretim doðal olarak kitlesel tüketim gerçeðini doðurmuþtur. Böylece tüketim toplumu adý verilen çaðdaþ sosyolojik yapýlanma ortaya çýkmýþ, bu da kendine özgü ve yeni sorunlarý gündeme getirmiþtir. Günümüzde tüketici olmak geçmiþe oranla, çok daha karmaþýk, uyumu ve takibi zor bir yapýyla uðraþmak, onunla yaþamak demektir; mamullerin çeþit ve markalarýndaki bolluk bu durumun somut göstergesi olabilir. Standartlara baðlanmasý çok daha güç olan hizmet sektöründeki olaðanüstü büyüme ve geliþmeyi de göz ardý etmemek gerekir. Günümüzün bilgi toplumu olarak da adlandýrýlan sosyal yapýlanmasýnda tüketici, istek ve ihtiyaçlarýný karþýlarken sürekli ve yoðun bilgi akýþýný izlemek, satýn alma kararýný bu bilgileri analiz ederek vermek zorundadýr. Çaðdaþ tüketici deðiþik çeþit, tip ve markadaki mal ile bunlarýn fiyattan teknik özelliklere kadar birçok ayrýntýsýný bilmek, anlamak ve deðerlendirmek durumundadýr. Ancak bu karmaþýk ortam içerisinde tüketici, geniþ bir yelpazede ona sunulan mal ve hizmetlerin deðerlendirilmesine ve seçimine iliþkin konularda zorlanmakta, yetersiz kalmakta ve sorunlarla karþýlaþmaktadýr. Temelde bu noktadan hareketle tüketici-üretici ve satýcýlarýn ihtiyaçlarýna yönelik konularda araþtýrma, eðitim ve danýþmanlýk hizmeti vermek amacýyla Hacettepe Üniversitesi ne baðlý olarak Hacettepe Üniversitesi Tüketici Pazar Araþtýrma Danýþma Test ve Eðitim Merkezi (TÜPADEM) kurulmuþtur. Merkezin amacý, üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarýnýn iþbirliðiyle tüketici ve pazar iliþkilerine dair her alanda araþtýrma yapmak, eðitim ve danýþmanlýk hizmeti vermek, böylece üniversitenin kamu ve özel sektörde yer alan kuruluþlarla iþbirliðini gerçekleþtirmek ve kamuoyunun bu alanda bilgilendirilmesine ve eðitilmesine katkýda bulunmaktýr. Merkezin Faaliyet Alanlarý, temel olarak üç baþlýk altýnda toplanabilir: Araþtýrma Faaliyetleri: Merkez talep üzerine veya kendiliðinden, piyasaya sunulan mal ve hizmetlerin vaad edilen özellikleri taþýyýp taþýmadýðýna; reklam faaliyetlerinin hedef kitle üzerindeki etkilerine; çeþitli iletiþim yöntemleri kullanýlarak tüketiciye duyurulan kampanyalý satýþlarda firma ve tüketici tatminine; bireysel kredi veren finans kurumlarý ve kredi kullanan tüketicilere, promosyon kampanyalarý ve sonuçlarýna, ürünlerdeki ayýplara ve bu ayýplar nedeniyle zarar görenlere, kullanýcý hatasý sonucu ortaya çýkan sorunlara, tüketici talep ve tercihleri ile davranýþ kalýplarýndaki deðiþikliklere iliþkin araþtýrmalar yapar. 10

13 Danýþmanlýk ve Eðitim Faaliyetleri: Merkez talep üzerine veya kendiliðinden, üretici ve satýcýlara, dernekler ve meslek örgütlerine, kamu kurum ve kuruluþlarý ile her derecedeki eðitim ve öðretim kurumuna, ürettikleri ve sattýklarý mal ve hizmetler nedeniyle üstlendikleri yükümlülükler, evrensel ve ulusal tüketici haklarý ve tüketicinin korunmasýna iliþkin uygulamalar konusunda danýþmanlýk ve eðitim hizmetleri verir. Tüketicileri kalite ve fiyat mukayesesi yapabilecek þekilde eðitir ve bilgilendirir; test ve deney sonuçlarýný yayýn yoluyla tüketicilere iletir. Daha iyi ekonomik kararlar vermeleri ve kaynak kullanýmý konusunda tüketicileri bilinçlendirerek yaþama düzeylerini yükseltecek eðitim, danýþmanlýk ve yayým faaliyetleri yapar. Test ve Belgelendirme Faaliyetleri: Merkez talep üzerine veya kendiliðinden, piyasaya sunulan mal ve hizmetlerin insan, hayvan ve çevre saðlýðýna zararlý veya tehlikeli olup olmadýklarýna, ulusal ve uluslararasý standartlara veya teknik düzenlemelere uygun olup olmadýklarýna; üreticisi veya satýcýsý tarafýndan vaad edilen özellikleri taþýyýp taþýmadýklarýna; farklý üretici veya satýcýlar tarafýndan piyasaya sunulan benzer ürün veya hizmetlere yönelik testler yapar ve gerektiðinde test sonuçlarýna iliþkin belge düzenler. Günümüz ekonomik koþullarýnda ve pazar düzeninde sahip olunan kaynaklarý yerinde ve doðru kullanmak, sýnýrlý kaynaklarla sýnýrsýz ihtiyaçlar arasýnda doyurucu bir denge kurarak yaþam kalitesini yükseltebilmek ve akýllý, bilinçli satýn alma kararlarý verebilmek, öncelikle tüketici eðitimini ve bilinçli tüketim davranýþýný toplumun her kesimine yaygýnlaþtýrmakla mümkündür. Bu inançla çalýþan merkezimizle ilgili detaylý bilgiye adresinden ulaþýlabilir. 11

14 Yayýnlar 13

15 Atamalar Rektör Yardýmcýlýðý na Prof.Dr. Erol Belgin, Prof.Dr. Hasan Bayhan Edebiyat Fakültesi Fransýz Dili ve Edebiyatý Bölümü Baþkanlýðýna Prof.Dr. Kemal Özmen, Fen Fakültesi Dekan Yardýmcýlýðýna Prof.Dr. Yücel Týraþ, Matematik Bölümü Geometri Anabilim Dalý Baþkanlýðýna Yrd.Doç.Dr. Ayþe Altýn, Kimya Bölümü Analitik Kimya Anabilim Dalý Baþkanlýðýna Prof.Dr. Mehmet Doðan; Ýstatistiksel Bilgi Sistemleri Anabilim Dalý Baþkanlýðýna Yard.Doç.Dr. Ýbrahim Zor, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Dekanlýðýna Prof.Dr. Orhan Morgil, Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüðüne Prof.Dr. Uðurcan Akyüz, Müdür yardýmcýlýðýna Prof. Hüsnü Dokak, Eczacýlýk Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalý Baþkanlýðýna Prof.Dr. Nuran Özaltýn, Mühendislik Fakültesi, Dekanlýðýna Prof. Dr. Hüseyin Selçuk Geçim, Dekan Yardýmcýlýðýna Prof.Dr. Hüseyin Tolunay ve Doç.Dr. Vural Evren, Bilgisayar Mühendisliði Bölümü Bilgisayar Donanýmý Anabilim Dalý Baþkanlýðýna Prof.Dr. Ali Saatçi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliði Bölümü Elektrik Tesisleri Anabilim Dalý Baþkanlýðýna Doç.Dr. Birsen Saka, Telekomünikasyon Anabilim Dalý Baþkanlýðýna Prof.Dr. Mehmet Þafak, Fizik Mühendisliði Bölümü Nükleer Fizik Anabilim Dalý Baþkanlýðýna Öð.Gör. Dr. Mehmet Dilaver, Jeoloji Mühendisliði Bölümü Hidrojeoloji Anabilim Dalý Baþkanlýðýna Prof.Dr. Þakir Þimþek, Uygulamalý Jeoloji Anabilim Dalý Baþkanlýðýna Prof.Dr. Reþat Ulusay, Maden Mühendisliði Bölümü Cevher Hazýrlama Anabilim Dalý Baþkanlýðýna Prof.Dr. Muammer Öner, Nükleer Enerji Mühendisliði Bölümü Nükleer Bilimler Anabilim Dalý Baþkanlýðýna Doç.Dr. Niyazi Sökmen, Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürlüðüne, Prof.Dr. Engin Kendi, Nükleer Teknoloji Anabilim Dalý Baþkanlýðýna Prof.Dr. Üner Çolak, Devlet Konservatuvarý Müdürlüðüne, Prof.Dr. Erol Belgin (vekaleten), Müdür Yardýmcýlýðýna Sanatçý Öðretim Elemaný Bige Bediz Koçak, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürlüðüne, Prof.Dr. Fatma Gül Þener, Müdür Yardýmcýlýðýna Prof. Dr. Ayþe Livanelioðlu ve Doç.Dr. Tülin Düger, Polatlý Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüðüne, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ndan Prof.Dr. Fatih Erbahçeci, Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüðüne, Prof. Dr. Mehmet Tokat, Müdür Yardýmcýlýðýna Prof.Dr. Aylanur Ataklý, Saðlýk Ýdaresi Yüksekokulu Müdür Yardýmcýlýðýna Prof.Dr. Mehtap Tatar ve Doç.Dr. Ýsmet Þahin, Yabancý Diller Yüksekokulu Müdür Yardýmcýlýðýna Prof.Dr. Sibel Bozbeyoðlu, Genel Sekreter Yardýmcýlýðýna Feyzullah Zeren, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Enstitü Sekreterliðine Sultan Mercanoðlu, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, Yüksekokul Sekreterliðine Mithat Acar. Týp Fakültesi, Dahili Týp Bilimleri Bölüm Baþkanlýðýna Prof.Dr. Servet Arýoðul, Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý Baþkanlýðýna Prof.Dr. Serhat Ünal, Týbbi Biyoloji Anabilim Dalý Baþkanlýðýna Prof.Dr. Meral Özgüç, Psikiyatri Anabilim Dalý Baþkanlýðýna Prof.Dr. Berna Uluð, 14

16 Yükselmeler Profesörlüðe Atananlar Diþhekimliði Fakültesi, Diþ Hastalýklarý ve Tedavisi Anabilim Dalý ndan Doç.Dr. Nurdan Meserret Baþeren 4 Aðustos, Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalýndan Doç.Dr. Ayþe Özden Kansu 9 Mart, Endodonti Anabilim Dalýndan Doç.Dr. Fügen Taþman 9. Mart, Eczacýlýk Fakültesi, Farmakopnozi Anabilim Dalýndan Doç.Dr. Zeliha Þükran Akdemir 30 Mart, Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatý Bölümü nden Doç.Dr. Musa Yaþar Saðlam, Felsefe Bölümü nden Doç.Dr. A. Kurtuluþ Dinçer, Fransýz Dili ve Edebiyatý Bölümü nden Doç.Dr. Sibel Bozbeyoðlu, Sanat Tarihi Bölümü nden Doç.Dr. Mustafa Servet Akpolat 1 Aralýk, Eðitim Fakültesi, Alman Dili Eðitimi Anabilim Dalý ndan Doç.Dr. Ayten Genç 1 Aralýk, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü Uygulamalý Biyoloji Anabilim Dalý ndan Doç.Dr.Kadriye Sorkun 1 Aralýk, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalý ndan Doç.Dr. Mübeccel Durusoy 8 Aralýk, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Makineleri Anabilim Dalý ndan Doç.Dr. Iþýk Çadýrcý 8 Aralýk, Týp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalý ndan Doç.Dr. Güler Elif Baþgül, Doç.Dr. Varol Çeliker 4 Aðustos, Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý ndan Doç.Dr. S. Songül Yalçýn 13 Nisan, Doç.Dr. Þule Yiðit 23 Nisan, Doç.Dr. Güzide Turanlý 20 Nisan, Dermatoloji Anabilim Dalý ndan Doç.Dr. Sedef Þahin 25 Aðustos, Göz Hastalýklarý Anabilim Dalý ndan Doç.Dr. Hayyam Kýratlý 23 Mart, Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Anabilim Dalý ndan Doç.Dr. Arif Tarýk Aksu 10 Kasým, Psikiyatri Anabilim Dalý ndan Doç.Dr. Mümin Kâzým Yazýcý 11 Aðustos, Týbbi Biyoloji Anabilim Dalý ndan Doç.Dr. Engin Yýlmaz, Doç.Dr. Pervin Rukiye Dinçer 21 Temmuz, Anatomi Anabilim Dalý ndan Doç.Dr. Mustafa Fevzi Sarpon, Doç.Dr. Hüseyin Selçuk Sürücü 16 Mart, Devlet Konservatuvarý, Doç.Dr. Ayþe Binnur Ekber 21 Temmuz, Onkoloji Enstitüsü, Doç.Dr. Ali Varan 9 Mart. Doçentlik Kadrosuna Atananlar Diþhekimliði Fakültesi, Diþ Hastalýklarý ve Tedavisi Anabilim Dalý ndan Doç.Dr. Ayþe Rüya Yazýcý, Doç.Dr. Nuray Attar 10 Kasým, Oral Diagnoz ve Radyoloji AnabilimDalýndan Doç. Dr. Nihal Avcu 9 Mart, Eczacýlýk Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalýndan Doç.Dr. Ayþe Uz, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalý ndan Doç.Dr. Terken Baydar, Doç.Dr. Belma Giray 11 Aðustos, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalý ndan Doç.Dr. Selma Þahin 10 Kasým, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Anabilim Dalý ndan Doç.Dr. Suavi Aydýn 23 Þubat, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalý ndan Doç.Dr. Bülent Alten 10 Kasým, Doç.Dr. Behzat Gürkan 23 Þubat, Eðitim Fakültesi, Ortaöðretim Matematik Alanlar Anabilim Dalý ndan Doç.Dr. Nejla Turanlý 9 Mart, Týp Fakültesi, Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý ndan Doç.Dr. Ateþ Kara 20 Ekim, Doç.Dr. Zeynep Alev Özön 10 Kasým, Ali Bülent Cengiz 23 Þubat, Çocuk ve Ruh Saðlýðý Anabilim Dalý ndan Doç.Dr. Berna Pehlivantürk 10 Kasým, Halk Saðlýðý Anabilim Dalý ndan Doç.Dr. Banu Çakýr, Doç.Dr. Songül Acar Vaizoðlu 20 Ekim, Göðüs Hastalýklarý Anabilim Dalý ndan Doç.Dr. Ahmet Uður Demir 23 Mart, Anatomi Anabilim Dalý ndan Doç.Dr. Mehmet Deniz Demiryürek 23 Þubat, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ndan Doç.Dr. Sibel Aksu, Doç.Dr. Nilgün Bek 10 Kasým, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu ndan Doç.Dr. Kasým Karataþ 8 Eylül, Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ndan Doç.Dr. Gonca Sennaroðlu 20 Ekim. 15

17 Ödüller RobotX Grubu Çiðdem Demir Eczacýlýk Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalý ndan Prof.Dr. Sevda Þener ve Ecz. Pelin Aksungur; Týp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalý ndan Prof.Dr. Arzu Sungur, Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý ndan Prof.Dr. Serhat Ünal ve Týbbi Farmakoloji Anabilim Dalý ndan Doç.Dr. Alper B. Ýskit Chitosan Delivery Systems for the Treatment of Oral Mucositis: in Vitro and in Vivo Studies isimli çalýþmalarý ile yýllarý Novartis Farmasötik Teknoloji Araþtýrma Ödülleri ikincilik ödülünü almýþlardýr. Eczacýlýk Fakültesi son sýnýf öðrencilerinden Elif Nihan Mistepe Türkiye de Farmakovijilans ve Advers Etki Bildirimi Uygulamalarýnýn Yaygýnlýðý ve Kullanýlabilirliði baþlýklý bildirisi ile Ekim 2004 tarihlerinde Mersin de düzenlenen Ulusal Eczacýlýk Kongresi nde en iyi proje dalýnda birincilik ödülünü, Elif Ýnci Somuncuoðlu ise Radyofarmasötik Ýlaçlarýn Ruhsat Dosyasý Hazýrlanmasý konulu projesi ile üçüncülük ödülünü kazanmýþtýr. Güzel Sanatlar Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü nden Ar.Gör. Yusuf Keþ in Polonya da düzenlenen Modern Exlibris/Malbork 2004 de 3 exlibrisi ve Tokyo da 33 th International Caligraphy Competetion and Exhibition 2005 te bir kalligrafi çalýþmasý sergilendi. Belçika da düzenlenen 15th International Exlibris Competition Sint-Niklaas 2005 te 1 exlibrisi; yine ayný yarýþmada Ar.Gör. Özden Pektaþ Turgut un 1 exlibrisi de sergilendi. Grafik Bölümü sanatta yeterlik öðrencilerinden Çiðdem Demir in yaptýðý afiþ, Kore Incheon Universitesi, Incheon Inha Üniversitesi, Incheon Tasarým Firmalarý Birliði ve Kore Tasarým Enstitüsü tarafýndan ortaklaþa düzenlenen 2004 Incheon Uluslararasý Tasarým Fuarý'nda (Incheon Design Fair) sergilendi ve katalogda basýldý. Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Ýþletme Bölümü nden Yrd.Doç.Dr. Halil Güvenç Sermaye Sahipliði Yapýsý, Yatýrýmcýlarýn Korunmasý ve Firma Deðeri: Türkiye, Amerika ve Japonya Karþýlaþtýrýlmasý isimli bildirisi ile Ekim 2004 tarihlerinde ÝTÜ Ýþletme Fakültesi tarafýndan düzenlenen VIII. Ulusal Finans Sempozyumu nda en iyi 3. bildiri ödülüne layýk görülmüþtür. Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliði Bölümü nden Prof.Dr. Erçin Kasapoðlu baþkanlýðýnda Mart ta Atina da düzenlenen Depreme Dayanýklý Yapý Tasarým Proje Yarýþmasý na katýlan Jeoloji Mühendisliði Yüksek Mühendislik programý öðrencisi Ar.Gör. Nilsun Okan birincilik ödülü, doktora programý öðrencisi Ar.Gör. Ergün Tuncay ikincilik ödülü almýþlardýr. Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliði Bölümü 1. sýnýf öðrencilerinin oluþturduðu RobotX grubunun yaptýðý çizgi izleyen robot HaProX, ODTÜ Robot Topluluðu ve Türkiye Zeka Vakfý iþbirliðiyle 6-7 Mayýs 2005 te gerçekleþtirilen ODTÜ Robot Günleri nde birinci olmuþtur. 16

18 Özden Pektaþ Turgut Yusuf Keþ Týp Fakültesi, Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý Gastroenteroloji Ünitesi nden Dr. Y.H. Balaban, Dr. P. Korkusuz, Dr. H. Þimþek, Dr. H. Sümer, Dr. G. Gedikoðlu, Dr. A. Pýnar, Dr. G. Hasçelik, Dr. E. Aþan, Dr.E. Hamüloðlu, Dr. G. Tatar CD26 NASH Patogenezini Kontrol Ediyor Olabilir mi? isimli araþtýrmalarý ile Sözel Sunum Ýkincilik Ödülü ne, Dr. O. Ersoylu, Dr. H. Þimþek, Dr. M. Aydýnlý, Dr. Ö. Yöndem, Dr. G. Tatar Crohn Hastalýðý ve Nedeni Bulunamayan Gastrointestinal Sistem Kanamalarýnda Kapsül Endoskopinin Yeri isimli araþtýrmalarý ile Poster Sunum Ýkincilik Ödülü ne, Dr. Elsürer, Dr. G. Tatar, Dr. H. Þimþek, Dr. Y.H. Balaban. Dr. M. Aydýnlý, Dr.C. Sökmensüer Türk Toplumunda Çölyak Hastalýðý isimli araþtýrmalarý ile Poster Sunum Üçüncülük Ödülü ne 7-10 Ekim 2004 tarihinde Ankara da düzenlenen I. Hepato Gastroenteroloji Kongresi jürisince layýk görülmüþlerdir. Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Anabilim Dalý ndan Uzm. Birol Güneþ Esendaðlý, Öðr.Gör.Dr. Hande Canpýnar, Prof.Dr. Emin Kansu, Prof.Dr. Dicle Güç, Genetik-Madifiye Kanser Hücre Aþýsý Modelinde Kullanýlmak Üzere Sýçan CD40 Lagnd (CD40L) Geninin Klonlanmasý ve Rekombinant Ürünün Foksiyonelliðinin Belirlenmesi" isimli çalýþmalarý ile Nisan 2005 tarihinde Ýstanbul da Türk Moleküler Týp Derneði tarafýndan düzenlenen I. Ulusal Moleküler Týp Kongresi nde Kongre Bildiri Deðerlendirme Kurulu tarafýndan En iyi 2. Poster Ödülü ne, Prevatif Onkoloji Anabilim Dalý ndan Yard. Doç.Dr. Mustafa Erman ýn Tamoksifenin Doka Faktörü Yolaðý Ýnhibitörünü (TFPI) Araþtýrmasý Kazanýlmýþ bir Trombofilik Durumun Açýklanabilmesi Ýçin Ýpucu Olabilir mi? isimli çalýþmasý da 22 Nisan 2005 tarihinde Roche 11. Týp Teþvik Ödüllerin nde Juri Teþvik Ödülü ne layýk görülmüþtür. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu ndan Öð.Gör.Dr. Yüksel Baykara Acar, Cinsel Suçtan Hükümlü Çocuklarýn Yaþam Öyküsü Çalýþmasý ve Grupla Sosyal Hizmet Uygulamasý baþlýklý teziyle Türk Sosyal Bilimler Derneði nin doktora tezleri dalýnda Genç Sosyal Bilimciler 2004 Ödülünü kazanmýþtýr. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu ndan altý öðretim elemaný, Kasým 2004 tarihlerinde Antalya da düzenlenen 10. Uluslararasý Saðlýk, Beden Eðitim Rekreasyon Spor ve Dans Konseyi Avrupa Kongresi ve Spor Bilimleri Derneði 8. Uluslararasý Spor Bilimleri Kongresi ne 13 sözel ve 22 poster bildiri ile katýlmýþlardýr. Kongrede Ar.Gör. Cem Dinç, Prof.Dr. Gýyasettin Demirhan en iyi sözel bildiri, Dr. Alpan Cinemre, Dr. Alper Aþçý, Dr. Tahir Hazýr ve Prof.Dr. Caner Açýkada en iyi poster bildiri ödülünü kazanmýþlardýr. 17

19 Kültür-Sanat Anadolu Seramikleri HÜ Sanat Galerisi, 4-14 Ocak 2005 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi nden akademisyen sanatçýlarýn eserlerine ev sahipliði yaptý. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü nden Kamuran Ak, Sadettin Aygün, Yücel Baþeðit, Hasan Baþkýran, Zehra Çobanlý, Soner Genç, Ezgi Hakan Okur, Özgür Kaptan, Cemalettin Sevim, S. Sibel Sevim, Emel Þölenay, Ayþegül Türedi Özen, Kemal Uludað, N. Oya Uzuner in eserleri sergilendi. Gitar ve klarinetli senfoni þöleni Her konserinde, önemli müzisyenleri Ankaralý sanatseverlerle buluþturan Hacettepe Senfoni Orkestrasý nýn 5 Mart 2005 tarihindeki konserinin solistleri Ahmet Kanneci (gitar) ve Ekrem Öztan (klarinet) oldu. Þef Erol Erdinç in yönettiði konserde, Turgay Erdener in Klarinet Konçertosu, Joaquin Rodrigo nun Gitar Konçertosu ile Johannes Brahms'ýn Senfoni No:1 Op. 68 i seslendirdi. Týp Fakültesi Öðrencileri Ýçin Konser Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi 2004 yýlýný, 29 Aralýk 2004 tarihinde Prof.Dr.Mahmut Nedim Doral ve Prof.Dr.Kunter Yüce yönetimindeki Öðretim Üyeleri ve Öðrenci Müzik Topluluðu nun verdiði Yeni Yýl Konseri ile kapattý. Týp Fakültesi öðrenci burs fonu yararýna düzenlenen gecede baðlama, klarinet ve gitarla halk müziði ezgileri, piyano, keman ve tar eþliðinde de Batý müziði ezgileri yorumlandý. Erciyes Oda Orkestrasý Hacettepe Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öðretim elemanlarýnýn oluþturduðu Erciyes Oda Orkestrasý na 1 Mart 2005 tarihinde evsahipliði yaptý. Mevlana ve Müzik Hacettepe Üniversitesi bahar dönemi etkinliklerinden biri olan ve artýk gelenekselleþen Mevlana ve Müzik adlý gösteriyle Ankaralý sanatseverlere güzel bir gece yaþattý. Hacettepe Üniversitesi, Kültür Bakanlýðý ve TRT iþbirliðiyle 25 Mart günü M Salonu nda düzenlenen gecede Yýldýz Kenter ve Talat Halman Aþkýn Coþkusu adlý sunumlarýnda Mevlana nýn þiirlerini seslendirdiler. Afyon Kocatepe Üniversitesi nden gelen semazenler, Kültür Bakanlýðý, TRT ve Hacettepe den sanatçýlarýn seslendirdiði Ýsmail Dede Efendi nin Hüzzam Ayin-i Þerifi eþliðinde sanatseverlere þiirin ve müziðin âhengini sundular. Kemanda Cavid Asomov ve Rauf Kerimov, viyolada Zülfikar Özfýndýk, viyolonselde Ayna Ýsababayeva, kontrobasta Ýlker Kömürcü ve piyanoda Cevahir Mustafayeva nýn oluþturduðu orkestra klasik müziðin sevilen bestelerini seslendirdi. 18

20 Kültür-Sanat Mart 2005, Sergi Gönül Alpaslan Yaðlýboya Resim Sergisi Kültür Merkezi,Sanat Galerisi 01 Mart 2005, Konser Erciyes Üniversitesi Oda Orkestrasý Konseri 02 Mart 2005, Söyleþi "XIX.yy. Alman Seyahatnamelerinde Türk Ýmajý ve Günümüze Yansýmalarý Prof.Dr. Hüseyin Salihoðlu Bedrettin Cömert Salonu 05 Mart 2005, Konser Hacettepe Senfoni Orkestrasý Konseri Þef: Erol Erdinç Solist: Ahmet Kanneci Gitar Ekrem Öztan Klarinet Program: Turgay Erdener Klarinet Konçertosu J. Rodrigo Gitar Konçertosu J. Brahms Senfoni No:1 07 Mart 2005, Söyleþi, Küresel Stratejiler ve Türkiye Prof.Dr.Ünsal Yavuz Bedrettin Cömert Salonu 08 Mart 2005, Söyleþi "Güzel(lik) Kavramý Üzerine" Prof. Zafer Gençaydýn Bedrettin Cömert Salonu Mart 2005, Sergi Anýmsatmalar Adnan Polat Iþýk, Hýz ve Çýðlýklar Ufuk Özkan Fotoðraf Sergisi Beytepe Sanat Galerisi 11 Mart 2005, Konser Bimen Þen Özel Konseri (HÜ Türk Müziði Araþtýrma ve Uygulama Merkezi'nin desteði ile) 14 Mart 2005, Söyleþi Olimpiyatlarda Türkler Cüneyt Koryürek Bedrettin Cömert Salonu Mart 2005, Sergi Reyhan Coþkunçay Resim Sergisi (Týp Fakültesi Burs Fonu Yararýna) Kültür Merkezi, Sanat Galerisi 15 Mart 2005, Toplantý Mehmet Akif ve Ýstiklâl Marþý'nýn Kabulü Toplantýsý (T.C.Kültür ve Turizm Bakanlýðý iþbirliði ile) 15 Mart 2005, Söyleþi Bir Dahiyi Anlamak: Wolfgang Amedeus Mozart Üzerine Çeþitlemeler Prof. Dr. Türev Berki K Salonu 17 Mart 2005, Söyleþi Günümüz Sanatýnda Yeni Eðilimler Mehmet Aydoðdu Mehmet Akif Ersoy Salonu 17 Mart 2005, Konser Bengi Baðlama Üçlüsü Konseri 22 Mart 2005, Konser Orfeon Korosu Konseri 19

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 96-117). 47 2003 2003 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý Kontenjanlarý Türü Türü Abant Ýzzet Baysal Ünirsitesi 1011375 Acil Týp 5 K 2 - - - - - 1011114 Adli Týp 4 K 1 - - - - - 1011139 Anesteziyoloji Reanimasyon

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2004 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e 2004-2005 Eðitim-Öðretim Yýlý Baþladý Beytepe Kültür ve Kongre Merkezi ne Kavuþuyor Taþlar Heykelde Can Buldu Arý ve

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 75 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 165.105 10101 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY 183.716 10102 1013043 Fen Bilgisi Öðr.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ BAHAR 2004 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Ýnsanýn Yükseliþi: Hacettepe Üniversitesi Bilim ve Sanat Heykeli Beyazev ve Cazkulüp: Caz Tutkunlarý Artýk Hacettepe

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2013 YGS-LYS larý Üniversite Adý - Bölüm Adý - Türü ABANT ÝZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Diþ Hekimliði Fakültesi (MF-3) 47 448,934 17.600 Bilgisayar ve Öðretim Tek. Öðr. (YGS-1) 52 298,213 248.000 Fen Bilgisi

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ

ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ 2011 ULUSLARARASI ORMAN YILI ETKÝNLÝKLERÝ SONUÇ RAPORU ARALIK 2011, ANKARA Hazýrlayanlar: Yýldýray Lise, Damla Akyýldýz, Mustafa Yýlmaz ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ. Turkish Librarianship ISSN Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3

TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ. Turkish Librarianship ISSN Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3 TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ Turkish Librarianship ISSN 1300 0039 Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3 278 TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ Turkish Librarianship Üç ayda bir yayýmlanýr / Published quarterly ISSN 1300-0039 Dernek Adýna

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015 113082 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 75.39 222.98 459.98 74.57 186.19 370.69 113628 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ * 56.55 167.24 406.2 55.93 139.65 278.02 113627 BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ * 75.39 222.98

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 333.488 1011053 Okul Öncesi Öðretmenliði EA 1011106 Biyoloji (Ýngilizce) SAY 356.354

Detaylı