Psoriasisli Hastalarda Metabolik Sendrom Birlikteli i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Psoriasisli Hastalarda Metabolik Sendrom Birlikteli i"

Transkript

1 204 Orijinal Araflt rma Original Investigation DOI: /turkderm Psoriasisli Hastalarda Metabolik Sendrom Birlikteli i Coexistence of Metabolic Syndrome and Psoriasis Vulgaris Reyhan Çelik, Emine Dervifl, Deniz Balaban, Günay Can* Haseki E itim ve Araflt rma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastal klar Anabilim Dal, stanbul, Türkiye * stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Özet Amaç: Psoriasis; romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus, Crohn hastal gibi patogenezinde inflamasyonun rol oynad kronik inflamatuvar sistemik hastal klar grubunda yer almaktad r. Son zamanlarda kronik inflamasyonun ateroskleroz patogenezinde önemine ve kronik inflamatuvar hastal klar ile ateroskleroz-metabolik sendrom birlikteli ine de inen çal flmalar bulunmaktad r. Bu çal flman n amac de iflik fliddetteki psoriasis vulgarisli hastalarda metabolik sendrom birlikteli ini araflt rmakt. Gereç ve Yöntem: Çal flmaya 100 psoriasis vulgarisli hasta, yafl ve cinsiyeti hasta grubuyla uyumlu 100 sa l kl kontrol al nd. Psoriasisli hastalarda hastal n fliddetinin de erlendirilmesinde PAfi kullan ld. PAfi de eri 7 nin alt nda olanlar hafif, 7-12 aras orta ve 12 nin üzerinde olanlar fliddetli olarak kabul edildi. Hasta ve kontrol grubunda ATP III metabolik sendrom kriterleri kullan larak metabolik sendrom araflt r ld. Verilerin de erlendirilmesinde SPSS for windows 10.0 istatistik paket program kullan ld. Karfl laflt rmalarda student s t, Mann Whitney U, ki-kare testleri kullan ld. p<0,05 anlaml kabul edildi. Bulgular: Psoriasisli hastalarda metabolik sendrom, hipertansiyon, açl k kan flekeri yüksekli i, trigliserid yüksekli i, bel çevresi art fl, HDL kolesterol düflüklü ü kontrol grubuna göre daha çok say da hastada görüldü; fakat iki grup aras nda bu parametreler aç s ndan istatistiksel olarak anlaml bir fark yoktu (ki-kare testi) (p>0,05). Psoriasis grubunun ortalama trigliserid düzeyi kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlaml derecede daha yüksek saptand (p<0,05). HDL düzeylerinin ortalamas ise psoriasisli hastalarda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlaml derecede daha düflük bulundu (p<0,05). Hasta grubu hastal n fliddeti aç s ndan de erlendirildi inde, bu parametrelerle birliktelik aç s ndan istatistiksel olarak anlaml bir farkl l k bulunmad (p>0,05). Sonuç: Hafif, orta ve fliddetli psoriasis hastalar ile kontroller aras nda metabolik sendrom s kl aç s ndan anlaml farkl l k gözlenmedi. Ancak psoriasisli hasta grubunun ortalama trigliserid düzeyi kontrol grubunun ortalama de erine göre daha yüksek ve HDL kolesterol düzey ortalamas daha düflüktü. (Türkderm 2010; 44: 204-8) Anahtar Kelimeler: Psoriasis, metabolik sendrom, trigliserid, kolesterol Summary Background and Design: Psoriasis is one of the chronic inflammatory systemic diseases, such as rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus and Crohn's disease, in which the inflammation is responsible for the pathogenesis. Recently, some studies reported the importance of chronic inflammation in the pathogenesis of atherosclerosis and an association of chronic inflammatory systemic diseases with atherosclerosis and metabolic syndrome. The aim of this study is to determine coexistence of psoriasis vulgaris with various severity and metabolic syndrome. Material and Method: One hundred psoriasis vulgaris patients and one hundred sex- and age-matched healthy controls were included in this study. The Psoriasis Area and Severity Index (PASI) was used for evaluating the disease severity in psoriasis patients. A PASI score below 7 was accepted as mild, between 7-12 as moderate, and above 12 as severe. We evaluated metabolic syndrome in both patient and control groups by using the Adult Treatment Panel III (ATP III) metabolic syndrome criteria. Yaz flma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Reyhan Çelik, Halide Edip Ad var Mah.Ifl kl Sok.Ifl k Ap.No: 13/1 stanbul, Türkiye E-posta: Gelifl Tarihi/Received: Kabul Tarihi/Accepted: Türkderm-Deri Hastal klar ve Frengi Arflivi Dergisi, Galenos Yay nevi taraf ndan bas lm flt r. Turkderm-Archives of the Turkish Dermatology and Venerology, published by Galenos Publishing.

2 Türkderm 2010; 44: Psoriasis ve Metabolik Sendrom 205 SPSS 10.0 for Windows was used in analyzing data. For comparison, the student s-t test, the Mann-Whitney U test and the chi-square test were used. A p-value less than 0.05 was considered statistically significant. Results: Metabolic syndrome, hypertension, elevated fasting plasma glucose and triglyceride levels, high waist circumference and lower high-density lipoprotein levels were more common in patients with psoriasis than in controls. However, there was no statistically significant difference in these parameters between these two groups (p>0.05). We found that the mean value of triglyceride levels was statistically higher in the psoriasis group (p<0.05), and the mean value of HDL cholesterol levels was statistically lower in psoriasis patients when compared with controls (p<0.05). There was no statistically significant difference in the association between these parameters and severity of psoriasis (p>0.05). Conclusion: No significant difference was observed between patients with mild, moderate, severe psoriasis and controls for the prevalence of metabolic syndrome. However, the mean value of triglyceride levels in psoriasis patients was higher and the mean value of HDL cholesterol levels was lower than those in the controls. (Turkderm 2010; 44: 204-8) Key Words: Psoriasis, metabolic syndrome, triglyceride, cholesterol Girifl Psoriasis genetik ve çevresel komponentler ile iliflkili, deri-saçl deri-t rnak ve eklemleri tutan, aktivasyon ve remisyon periyodlar ile karakterize kompleks kronik inflamatvuar sistemik hastal kt r (CISD). Psoriasis, romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus, Crohn hastal gibi patogenezde inflamasyonun rol oynad kronik hastal klar CISD grubunu oluflturur. CISD ayn inflamatuvar süreci paylaflt ndan bir CISD bulunan hastalarda bu gruptan di er bir kronik inflamatuvar sistemik hastal n görülme s kl kontrol grubundan fazlad r 1. Bu hastalarda mevcut olan kronik inflamasyon ve sal nan proinflamatuvar sitokinler aterogenez, periferal insülin direnci, hipertansiyon ve tip II diyabet oluflumuna neden olabilir. Yap lan pek çok çal flmada psoriasisli hastalarda metabolik sendrom riskinde art fl saptanm flt r 2. Metabolik sendrom multipl bir kardiyovasküler risk faktörüdür, sendromun hem kendisi hem de tek bafl na ö elerinin herbiri kardiyovasküler komplikasyonlar için artm fl riske iflaret eder de Reaven taraf ndan sendrom X ad yla tan t lan 4, insülin direnci sendromu ad ile de an lan metabolik sendrom abdominal obezite, yüksek trigliserid düzeyi, aterojenik dislipidemi (düflük HDL), yüksek kan bas nc, yüksek kan flekeri de erleri ve /veya insülin direnci ile kendini gösterir. Metabolik sendrom ayn zamanda protrombotik ve proinflamatuvar bir durumdur. Kilo al m bireylerde iki önemli metabolik sendrom komponenti için predispozan rol oynar; obezite ve insülin direnci. Bu nedenle metabolik sendromun yüksek prevalans obezitenin tüm dünyadaki endifle verici bir h zla art fl yla s k flekilde iliflkilidir Biz de kronik inflamatuvar hastal k ve aterogenez iliflkisinden yola ç karak psoriasisli hasta grubumuzda metabolik sendrom s kl n n sa l kl popülasyona k yasla art p artmad n araflt rd k. Gereç ve Yöntem Haziran 2007 ile Temmuz 2008 tarihleri aras nda poliklini imize baflvuran, klinik bulgularla psoriasis tan s konmufl, halen tedavi alan veya yeni tan l, yafllar aras nda de iflen 100 hasta çal flmaya al nd. Püstüler psoriasis, eritrodermik psoriasis, psoriatik artrit gibi di er psoriasis formlar çal flmaya dahil edilmedi. Yafl ve cinsiyeti hasta grubu ile uyumlu, 100 sa l kl birey kontrol grubu olarak belirlendi. Psoriasisli hastalarda hastal n fliddetini de erlendirmek amac yla psoriasis alan fliddet indeksi (PAfi ) kullan ld. PAfi skoru 7 nin alt nda olanlar hafif, 7-12 aras ndakiler orta, 12 den yüksek olanlar fliddetli olarak de erlendirildi 12. Hasta ve kontrol grubunun açl k kan flekeri, trigliserid, HDL kolesterol de erlerine bak ld ve bel çevresi, kan bas nc ölçümleri yap ld. Metabolik sendrom tan s nda ATP III tan kriterleri kullan ld (Tablo 1). Tablo 1 deki 5 bulgunun 3 ünün varl nda metabolik sendrom tan s konmaktad r. ATP III e göre metabolik sendrom tan m n yapabilmek için yüksek açl k glukozunu göstermek yeterlidir, insulin direncinin gösterilmesi gerekli de ildir 13. Verilerin de erlendirilmesinde SPSS for windows 10.0 istatistik paket program kullan ld. Karfl laflt rmalarda student s t, Mann Whitney U, ki-kare testleri kullan ld. P<0,05 anlaml kabul edildi. Bulgular Çal flmaya al nan 100 psoriasis hastas n n 41 i erkek (%41), 59 u kad nd (%59). Hasta grubunun yafl ortalamas 39,31 idi. 100 kifliden oluflan kontrol grubunun 36 s erkek (%36), 64 ü kad nd (%64). Kontrol grubunun yafl ortalamas 41,06 idi. Tablo 1. ATP III Metabolik Sendrom Tan Kriterleri (14) Risk faktörü Abdominal Obezite Erkek Kad n Trigliserid düzeyi Düflük HDL düzeyleri Erkek Kad n Artm fl kan bas nc Artm fl açl k kan flekeri De erler >102 cm >88 cm 150 mg/dl (1,69 mmol/l) <40 mg/dl (1,04 mmol/l) <50 mg/dl (1,29 mmol/l) Sistolik>130 mmhg veya Diastolik>85 mm Hg >110 mg/dl (6,1 mol/l) Tablo 2. Hasta ve kontrol grubunun yafl, glukoz, trigliserid (TRG), HDL kolesterol, bel çevresi ortalamas Psoriasis grubu Kontrol grubu Ortalama SS Ortalama SS p YAfi 39,31 14,72 41,02 13,94,400 GLUKOZ 101,97 33,60 96,30 20,24,150 TRG 142,43 91,68 118,09 67,48,034* HDL 42,96 9,25 47,10 13,58,013 BEL 95,87 14,04 94,26 15,65,445

3 206 Psoriasis ve Metabolik Sendrom Türkderm 2010; 44: Her iki grup aras nda cinsiyet da l m ve yafl ortalamas bak m ndan istatiksel olarak anlaml bir fark yoktu (p>0,05). Çal flmaya ald m z hasta grubunun ortalama trigliserid düzeyi 142,43 kontrol grubunun ise 118,09 idi. Psoriasis grubunun ortalama trigliserid düzeyi kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlaml derecede daha yüksek bulundu (p<0,05). Hasta grubunun ortalama HDL kolesterol de eri ortalamas 42,96 kontrol grubunun 47,10 du. Psoriasis grubunun HDL düzey ortalamas kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlaml derecede daha düflüktü (p<0,05). Gruplar aras nda glukoz ortalamas ve bel çevresi ortalamas bak m ndan istatistiksel olarak anlaml bir farkl l k yoktu (p>0,05) (Tablo 2). Psoriasisli hastalarda; hipertansiyon, açl k kan flekeri yüksekli i, trigliserid yüksekli i, HDL kolesterol düflüklü ü, bel çevresi art - fl ve metabolik sendrom kontrol grubuna göre daha çok say da hastada görüldü (Grafik 1); fakat iki grup bu parametreler aç - s ndan de erlendirildi inde (ki-kare testi) istatistiksel olarak anlaml bir fark yoktu (p>0,05). Psoriasisli hastalar hastal k fliddeti aç s ndan hafif, orta, fliddetli olarak ayr ld nda orta ve fliddetli psoriasisli hastalarda hipertansiyon, trigliserid yüksekli i, açl k kan flekeri yüksekli i, HDL kolesterol düflüklü ü ve metabolik sendromun hafif psoriasis grubuna göre daha çok say da hastada görüldü ü saptand (Grafik 2); fakat istatistiksel olarak anlaml farkl l k bulunmad (p>0,05). Tart flma Patogenezinde kronik inflamasyonun rol oynad romatoid artrit, (RA) sistemik lupus eritematozus, (SLE) Crohn hastal gibi hastal klar kronik inflamatuvar sistemik hastal klar (CSID) oluflturmaktad r. Geçmiflte psoriasis nedeni bilinmeyen bir hastal k olarak kabul edilmekteyken günümüzde CSID grubundan T lenfosit aktivasyonuyla giden inflamatuvar bir hastal k olarak tan mlan r. Kronik inflamasyonun aterogenez ve periferik insülin direncine neden olmas ndan dolay RA, SLE, Crohn hastal gibi kronik inflamatuvar hastal klarda sa l kl popülasyona göre metabolik sendrom s kl nda art fl görüldü ünü bildiren pek çok çal flma bulunmaktad r 1,15,16. Metabolik sendrom; diyabetes mellitus, hipertansiyon, obezite, hiperlipidemi birlikteli inden oluflur ve oluflumunda CRP, IL-6, TNF-alfa gibi pek çok inflamatuvar sitokin rol oynar. Çal flmalar incelendi inde baz çal flmalarda psoriasisli hastalarda benzer patogeneze sahip diyabetes mellitus, obezite, hipertansiyon, miyokard infarktüsü, kalp yetmezli i birlikteliklerinin vurguland n görmekteyiz 15. Psoriasis, kardiyovasküler hastal klar ve ateroskleroz ortak patogenezi paylaflmaktad r. Benzer immünolojik olaylar, inflamatuvar sitokinler, lokal ve sistemik inflamatuvar marker varl, bunlar n endotel ve keratinositleri etkilemesi sözkonusudur. Psoriasis ve aterosklerozun her ikisi de Th1 arac l kl hastal klard r. % AKfi yüksek Bel çevresi geniflli i MS HT Trigliserid yüksekli i Psoriazis grubu HDL düflüklü ü Kontrol grubu Grafik 1. Hasta ve kontrol grubunun hipertansiyon, trigliserid yüksekli i, açl k kan flekeri yüksekli i, HDL kolesterol düflüklü ü ve metabolik sendrom görülme s kl aç s ndan karfl laflt r lmas % HT Trigliserid yüksekli i AKfi yüksek Bel çevresi geniflli i HDL düflüklü ü MS Hafif Orta fiiddetli Grafik 2. Hastal n fliddetine göre hipertansiyon, trigliserid yüksekli i, açl k kan flekeri yüksekli i, HDL kolesterol düflüklü ü ve metabolik sendrom

4 Türkderm 2010; 44: Psoriasis ve Metabolik Sendrom 207 nflamatuvar hücrelerin aktivasyonu, sal nan sitokinler ve proteazlar psoriatik lezyon ve aterosklerotik pla n oluflumuna neden olmaktad r 1. Aterogenez metabolik sendrom iliflkisinden yola ç karak yap lm fl psoriasis ile metabolik sendrom ve metabolik sendrom komponentlerinin birlikteli inin araflt r ld pek çok çal flma bulunmaktad r. Bu konudaki en genifl kapsaml çal flma olan Neimann ve arkadafllar n n çal flmas nda hafif fliddette psoriasis, sa l kl kifli, 3854 fliddetli psoriasis ve sa l kl kontrol grubu incelenmifltir. Hafif fliddetteki psoriasislilerde diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi, obezite, sigara içicili i kontrol grubuna göre yüksek bulunurken; fliddetli psoriasisli grupta diyabet, obezite, sigara içicili i yüksek bulunmufltur. Hipertansiyon, hiperlipidemide art fl saptanmam flt r. Bu bulgularla yazarlar multipl kardiyovasküler risk faktörlerinin psoriasisle birlikte olabilece ini belirtmifllerdir 17. Sommer ve arkadafllar 625 psoriasisli hasta ve 1044 kontrolü çal flmalar na dahil etmifltir. Bizim çal flmam zdan farkl olarak metabolik sendrom tan s nda WHO kriterleri kullan lm flt r. Çal flma sonuçlar psoriasisin birbirinden ba ms z olarak diyabet, koroner arter hastal, hipertansiyon, hiperlipidemi, obeziteyle iliflkili oldu unu göstermifltir 16. Cohen ve arkadafllar 340 psoriasisli, 6643 sa l kl kontrol grubuyla yapt klar çal flmada diyabet prevalans n n kontrol grubuna göre artt n, iskemik kalp hastal, hipertansiyon, dislipidemi, obezite birlikteli inde istatistiksel olarak anlaml bir fark olmad n göstermifllerdir 15. Gisondi ve arkadafllar n n 338 psoriasisli, 334 sa l kl kontrol grubuyla yapt çal flmada psoriasisli hastalarda metabolik sendrom s kl kontrol grubuna göre artm fl, hipertansiyon, plazma glukoz düzeyleri ve HDL kolesterol düzeylerinde anlaml de ifliklik bulunmam fl, psoriasis fliddetiyle hipertrigliserideminin orant l oldu u, psoriasis fliddetiyle bel çevresi, kan bas nc, açl k kan flekeri aras nda birliktelik olmad saptanm flt r. Metabolik sendromun efllik etti i psoriasisli hastalar metabolik sendrom birlikteli i olmayanlara göre daha yafll ve uzun süreli psoriasisi olan hastalar oldu u belirtilmifltir 18. Cohen ve arkadafllar psoriasisli hasta, kontrol grubuyla yapt klar çal flmada psoriasisli hastalarda kontrol grubuna göre metabolik sendrom, hipertansiyon, obezite prevalans - n n artm fl oldu unu; iskemik kalp hastal, trigliserid düzeyi ve diyabette anlaml bir art fl olmad n, HDL kolesterolde de anlaml bir düflüklük olmad n göstermifllerdir 19. Genifl kapsaml çal flmalar n ço unda psoriasiste metabolik sendrom s kl n n artt, bir k sm nda baz metabolik sendrom komponentlerinin ön plana ç kt görülmektedir. Solak Tekin ve arkadafllar n n 84 psoriasis, 40 kontrolden oluflan çal flma grubunda sadece lipid de erlerine bak lm flt r. Bizim çal flmam zda oldu u gibi psoriasisli hastalarda kontrol grubuna göre HDL kolesterol ortalamas istatistiksel olarak anlaml düzeyde düflük, trigliserid ortalamas yüksek saptanm flt r. Ayr ca bu çal flmada bak lan tüm di er lipidler de yüksek bulunmufltur 20. Akhyani ve arkadafllar 50 psoriasisli hasta ve 50 sa l kl kontrol grubunun lipidlerini karfl laflt rd klar nda; psoriasisli grupta ortalama kolesterol ve trigliserid düzeylerini yüksek bulmufllard r 21. Tüm çal flmalardan farkl olarak Farshchian ve arkadafllar n n 30 psoriasisli ve 30 kontrol grubuyla yapt klar çal flmada psoriasisli hastalarda lipid ve fleker de erlerinin etkilenmedi i tespit edilmifltir 22. Bizim çal flmam zda psoriasisli hastalarda metabolik sendrom, hipertansiyon, açl k kan flekeri yüksekli i, trigliserid yüksekli i, HDL kolesterol düflüklü ü, bel çevresi art fl kontrol grubuna göre daha çok say da hastada görüldü; fakat iki grup aras nda bu parametreler aç s ndan istatistiksel olarak anlaml bir fark yoktu (p>0,05). Ortalama de erler al narak karfl laflt rma yap ld nda psoriasis grubunun ortalama trigliserid düzeyi kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlaml derecede daha yüksek saptand (p<0,05). Ortalama HDL kolesterol düzeyleri ise psoriasisli hastalarda kontrol grubuna göre anlaml derecede düflüktü (p<0,05). Hasta grubu hastal n fliddeti aç s ndan de erlendirildi inde, bu parametrelerle birliktelik aç s ndan istatistiksel olarak anlaml bir farkl l k yoktu (p>0,05). Psoriasisli hastalarda metabolik sendrom ve metabolik sendrom komponentlerini araflt ran çal flmalara bak ld nda psoriasisi fliddetli olan, uzun süredir devam eden, hasta yafl n n yüksek oldu u gruplarda iliflkinin belirginleflti i vurgulanm flt r 15,16,18. Bizim çal flmam zda hasta grubunda istatistiksel olarak anlaml yükseklikte metabolik sendrom görülmemesi; olgular m z n ço unun hafif fliddette olmas (%63 hafif, %15 orta, %22 fliddetli), eritrodermik, püstüler, artropatik gibi a r seyreden psoriasis hastalar n n çal flmaya al nmamas, hastal k sürelerinin nispeten k sa olmas (ortalama 11,24 y l), hasta yafl ortalamas n n düflük olmas ile iliflkili olabilir. Bununla birlikte, psoriasisli hastalar m zda saptad - m z anlaml düzeyde yüksek trigliserid ortalamas ve düflük HDL kolesterol ortalama de erleri hasta grubunun sa l kl popülasyona göre daha fazla aterogenez riski tafl yabilece ini iflaret edebilir. Zamanla hastalarda di er metabolik sendrom komponentleri de geliflebilece inden hastalar n uzun vadeli takibi yap lmal d r. Bu hastalarda yap lacak erken tedaviler (statinler) aterogenezi engelleyici etkileri ile yararl olabilir. Psoriasis tedavisinde kullan lan metotreksat, siklosporin ve biyolojik ajanlar gibi ilaçlar n inflamasyonu bask layarak kardiyovasküler hastal k riskini azaltt na dair çal flmalar da bulunmaktad r 1,16. Dolay s yla hastalar n hastal k fliddetine göre belirlenen uygun ilaçlarla yap lan tedavisi önem kazanmaktad r. Sonuç olarak bizim çal flmam zda psoriasisli hasta grubunda önemli bir morbidite nedeni olan metabolik sendromun baz komponentlerinde art fl oldu u saptanm flt r ve zaman içinde ç - kabilecek di er belirtiler aç s ndan hastalar n takiplerinin sürdürülmesine karar verilmifltir. Ayr ca, daha genifl kapsaml çal flma gruplar nda daha çarp c sonuçlar elde edilebilece i için bu konuda daha çok say da hasta içeren ve hastalar n uzun süre izlendi i çok merkezli çal flmalara ihtiyaç oldu u düflünülmüfltür. Kaynaklar 1. Späh F: Inflammation in atherosclerosis and psoriasis: common pathogenic mechanisms and the potential for an integrated treatment approach. Br J Dermatol 2008;159: Gülekon A, Ad flen E: Psoriasis ve komorbiditeler. Türkderm 2008;42;2: Scott M. Grundy: Metabolic syndrome: A growing clinical challenge. Medscape Cardiology 8(2), Reaven GM: Banting Lecture Role of insulin resistance in human disease. Diabetes 1988;37: Al Lawati JA, Jousilahti PJ: Prevalence and 10-year secular trend of obesity in oman. Saudi Med J 2004;25:

5 208 Psoriasis ve Metabolik Sendrom Türkderm 2010; 44: De Bacquer D, De Backer G, Cokkinos D et al: Overweight and obesity in patients with established coronary heart disease: are we meeting the challenge? Eur Heart J 2004;25: Gutierrez-Fisac JL, Lopez E, Banegas JR, Graciani A, Rodriguez- Artalejo F: Prevalence of overweight and obesity in elderly people in Spain. Obes Res 2004;12: Matsushita Y, Yoshiike N, Kaneda F, Yoshita K, Takimato H: Trends in childhood obesity in Japan over the last 25 years from the national nutrition survey. Obe Res 2004;12: Yoshinaga M, Shimago A, Koriyama C et al: Rapid increase in the prevalence of obesity in elementary school children. Int J Obes Relat Metab Disord 2004;28: Rami B, Schober E, Kirchengast S, Waldhor T, Sefranek R: Prevalence of overweight and obesity in male adolescents in Austria between 1985 and A population based study. J Pediatr Endocrinol Metab 2004;17: Rio-Navarro BE, Velazquez-Monroy O, Sanchez-Csatillo CP et al: The high prevalence of overweight and obesity in Mexican children. Obes Res 2004;12: Mallbris L, Granath F, Hamsten A, Stahle M: Psoriasis is associated with lipid abnormalities at the onset of skin disease. J Am Acad Dermatol 2006;54: Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults: Executive Summary of the Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). JAMA 2001;285: Grundy SM, Brewer HB Jr, Cleeman JI et al: Definition of Metabolic Syndrome: Report of The National Heart, Lung and Blood Institute/American Heart Association Conference on Scientific Issues Related to Definition. Circulation 2004;109: Cohen AD, Gilutz H, Henkin Y et al: Psoriasis and the metabolic syndrome. Acta Derm Venereol 2007;87: Sommer DM, Jenisch S, Suchan M, Christophers E, Weichenthal M: Increased prevalence of the metabolic syndrome in patients with moderate to severe psoriasis. Arch Dermatol Res 2006;298: Neimann AL, Shin DB, Wang X, Margolis DJ, Troxel AB, Gelfand JM: Prevalence of cardiovascular risk factors in patients with psoriasis. J Am Acad Dermatol 2006 Nov;55: Gisondi P, Tessari G, Conti A et al: Prevalence of metabolic syndrome in patients with psoriasis: a hospital-based case-control study. Br J Dermatol 2007;157: Cohen AD, Sherf M, Vidavsky L, Vardy DA, Shapiro J, Meyerovitch J: Association between psoriasis and the metabolic syndrome. Dermatology 2008;216: Tekin NS, Tekin IO, Barut F, Sipahi EY: Accumulation of oxidizedlow-density lipoprotein in psoriatic skin and changes of plasma lipid levels in psoriatic patients. Mediators Inflamm 2007;2007: Epub 2006; Akhyani M, Ehsani AH, Robati RM, Robati AM: The lipid profile in psoriasis: a controlled study. J Eur Acad Dermatol Venereol 2007;21: Farshchian M, Zamanian A, Farshchian M, Monsef AR, Mahjub H: Serum lipid level in Iranian patients with psoriasis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2007;21:802-5.

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili;

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; KORONER RİSK TESTİ Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; Koroner kalp hastalıklarına yol açan kolesterol ve lipit testleridir. Koroner risk testleri

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

Lipid Paneli Hangi Yaşta. Dr. Fatih BAKIR Düzen Laboratuvarlar Grubu

Lipid Paneli Hangi Yaşta. Dr. Fatih BAKIR Düzen Laboratuvarlar Grubu Lipid Paneli Hangi Yaşta Taranmaya Başlanmalı? Dr. Fatih BAKIR Düzen Laboratuvarlar Grubu Koroner kalp hastalığı-ateroskleroz ğ t Ateroskleroz çocuk yaş grubunda başlar ş ve ileri yaşlarda ş bulgu verir

Detaylı

Aile Hekimli i Poliklini ine Baflvuran Hastalarda Hiperlipidemi S kl ve HDL Düzeyi ile liflkili Faktörler

Aile Hekimli i Poliklini ine Baflvuran Hastalarda Hiperlipidemi S kl ve HDL Düzeyi ile liflkili Faktörler Türk Aile Hek Derg 2007; 11(3): 107-112 Araflt rma Research Article Aile Hekimli i Poliklini ine Baflvuran Hastalarda Hiperlipidemi S kl ve HDL Düzeyi ile liflkili Faktörler PREVALANCE OF HYPERLIPIDEMIA

Detaylı

Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein;

Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein; MYELİN BASİC PROTEİN Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein; Beyin Omurilik Sıvısı içinde Myelin Basic Protein miktarının araştırılmasıdır.

Detaylı

Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı

Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 (1) 29-33 (2008) Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı Serkan İpek Doğanşehir Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Malatya Amaç: Bu çalışma,

Detaylı

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili;

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; KORONER RİSK TESTİ Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; Koroner kalp hastalıklarına yol açan kolesterol ve lipit testleridir. Koroner risk testleri

Detaylı

Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay

Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay Metabolik Sendrom İnsülin direnci (İR) zemininde ortaya çıkan Abdominal obesite Bozulmuş glukoz toleransı (BGT) veya DM HT Dislipidemi Enflamasyon, endotel

Detaylı

Psoriasis vulgarisli hastalarda adiponectin, leptin ve apelin düzeylerinin araştırılması

Psoriasis vulgarisli hastalarda adiponectin, leptin ve apelin düzeylerinin araştırılması 144 Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 144-150 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0389 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Psoriasis vulgarisli hastalarda adiponectin, leptin ve apelin

Detaylı

Psoriasis ve metabolik sendrom

Psoriasis ve metabolik sendrom Orijinal Araflt rma Original Investigation DOI: 10.4274/turkderm.57767 95 Psoriasis and metabolic syndrome Aslı Günaydın, Derya Aytimur*, Fezal Özdemir* Artvin Devlet Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları

Detaylı

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden :

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 2008 İskemik Kalp Hastalıklarında Primer ve Sekonder Korunma Doç. Dr. Mehdi Zoghi Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 1. Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) erken ölümlerin başlıca

Detaylı

Yüksek Duyarl C-Reaktif Protein (hscrp) ile Total Kolesterol, LDL-Kolesterol, HDL-Kolesterol ve Trigliserid Düzeyleri Aras ndaki liflki

Yüksek Duyarl C-Reaktif Protein (hscrp) ile Total Kolesterol, LDL-Kolesterol, HDL-Kolesterol ve Trigliserid Düzeyleri Aras ndaki liflki Türk Klinik Biyokimya Derg 2006; 4(2): 59-63 Araflt rma Yüksek Duyarl C-Reaktif Protein (hscrp) ile Total Kolesterol, LDL-Kolesterol, HDL-Kolesterol ve Trigliserid Düzeyleri Aras ndaki liflki Association

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Hafif ve Orta fiiddetli Psoriyazis Hastalar nda Serum Yüksek Sensitif C Reaktif Protein ve Homosistein Düzeyleri

Hafif ve Orta fiiddetli Psoriyazis Hastalar nda Serum Yüksek Sensitif C Reaktif Protein ve Homosistein Düzeyleri Orijinal Araflt rma Original Investigation 53 Hafif ve Orta fiiddetli Psoriyazis Hastalar nda Serum Yüksek Sensitif C Reaktif Protein ve Homosistein Düzeyleri Serum High Sensitivity C Reactive Protein

Detaylı

ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ

ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ Çelebi G., 1 Sönmez A., 2 Erdem G., 1 Tapan S., 3 Taşçı İ., 1 Erçin C.N., 4 Doğru T., 4 Kılıç S., 5 Üçkaya G., 2 Yılmaz Mİ., 6 Kutlu

Detaylı

Demografik Özelliklerin Koroner Arter Hastalığına Etkisinin Analizi

Demografik Özelliklerin Koroner Arter Hastalığına Etkisinin Analizi Demografik Özelliklerin Koroner Arter Hastalığına Etkisinin Analizi İçindekiler Giriş Bilgi Keşfi Sınıflandırma Uygulama Sonuç ve Öneriler Giriş Koroner Arter Hastalığı(KAH) : Koroner arterler kalbi besleyen

Detaylı

Koroner Arter Hastal Bulunan Olgularda Obezite Derecelerinin Di er Risk Faktörleriyle liflkisi

Koroner Arter Hastal Bulunan Olgularda Obezite Derecelerinin Di er Risk Faktörleriyle liflkisi 203 Koroner Arter Hastal Bulunan Olgularda Obezite Derecelerinin Di er Risk Faktörleriyle liflkisi Dr. Kenan Sönmez, Dr. Mustafa Akçakoyun, Dr. Durmufl Demir, Dr. Ahmet Akçay Dr. Selçuk Pala, Dr. Nilüfer

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Metabolik sendromlu çocuklar n klinik ve laboratuvar bulgular yönünden de erlendirilmesi

Metabolik sendromlu çocuklar n klinik ve laboratuvar bulgular yönünden de erlendirilmesi Göztepe T p Dergisi (1):10-, 0 ISSN 100-526X KL N K ARAfiTIRMA Pediatri Metabolik sendromlu çocuklar n klinik ve laboratuvar bulgular yönünden de erlendirilmesi Laliz KADIO LU, Feyzullah ÇET NKAYA, Ayfle

Detaylı

KARD YOVASKÜLER R SK PLATFORMU ORTAK B LD R S

KARD YOVASKÜLER R SK PLATFORMU ORTAK B LD R S KARD YOVASKÜLER R SK PLATFORMU ORTAK B LD R S 2 KARD YOVASKÜLER R SK PLATFORMU ORTAK B LD R S Afla da ad bulunan uzmanl k dernekleri, ülkemizde kalp damar hastal klar n n azalt lmas için, kardiyovasküler

Detaylı

Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2

Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2 Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2 1 Sakarya l Sa l k Müdürlü ü 2 Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Halk Sa l AD. ÖZET Amaç: Diyabetin tedavi ve kontrolünde en önemli hedef glisemik kontroldür.

Detaylı

YÜKSEK KOLESTEROL. Hiperkolesterolemi; Yüksek kolesterol sebepleri nelerdir?

YÜKSEK KOLESTEROL. Hiperkolesterolemi; Yüksek kolesterol sebepleri nelerdir? YÜKSEK KOLESTEROL Hiperkolesterolemi; Kolesterol ve kolesterole bağlı kalp damar hastalıklar en büyük ölüm sebebidir. Hiperkolesterolemi kan yağlarından biri olan kolesterolün yüksek olmasıdır. Kan yağları

Detaylı

De irmendere Aile Hekimli i Poliklini ine Baflvuran Eriflkin Hastalarda Obezite S kl ve Efllik Eden Hastal klarla liflkisi: Bir Olgu Kontrol Çal flmas

De irmendere Aile Hekimli i Poliklini ine Baflvuran Eriflkin Hastalarda Obezite S kl ve Efllik Eden Hastal klarla liflkisi: Bir Olgu Kontrol Çal flmas Türk Aile Hek Derg 23; 7(3): 117-121 De irmendere Aile Hekimli i Poliklini ine Baflvuran Eriflkin Hastalarda Obezite S kl ve Efllik Eden Hastal klarla liflkisi: Bir Olgu Kontrol Çal flmas PREVALENCE OF

Detaylı

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI UZMANLIK

Detaylı

KORTİZOL, METABOLİK SENDROM VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR

KORTİZOL, METABOLİK SENDROM VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR KORTİZOL, METABOLİK SENDROM VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof.Dr. ARZU SEVEN İ.Ü.CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI DİSMETABOLİK SENDROM DİYABESİTİ SENDROM X İNSÜLİN DİRENCİ SENDROMU METABOLİK

Detaylı

ÇALIŞMANIN AMACI: Türkiye de erişkinlerde ( 20 yaş) metabolik sendrom sıklığını tespit etmektir.

ÇALIŞMANIN AMACI: Türkiye de erişkinlerde ( 20 yaş) metabolik sendrom sıklığını tespit etmektir. ÇALIŞMANIN AMACI: Türkiye de erişkinlerde ( 20 yaş) metabolik sendrom sıklığını tespit etmektir. Metabolik Sendrom Araştırma Grubu Prof.Dr. Ömer Kozan Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Kardiyoloji ABD, İzmir

Detaylı

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI Portal Adres NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI : www.cayyolu.com.tr İçeriği : Gündem : http://www.cayyolu.com.tr/haber/nijerya-dan-gelen-yolcuda-ebolaya-rastlanmadi/96318 1/3 SAGLIK IÇIN EGZERSIZ

Detaylı

Farklı Psikiyatrik Tanılı Hastalarda Glisemik Kontrol ile Serum Lipid Profili Arasındaki İlişki: HbA1c, dislipidemi'yi mi öngörüyor?

Farklı Psikiyatrik Tanılı Hastalarda Glisemik Kontrol ile Serum Lipid Profili Arasındaki İlişki: HbA1c, dislipidemi'yi mi öngörüyor? Farklı Psikiyatrik Tanılı Hastalarda Glisemik Kontrol ile Serum Lipid Profili Arasındaki İlişki: HbA1c, dislipidemi'yi mi öngörüyor? Hasan Mervan AYTAÇ, Sinem ACAR, Nazan AYDIN Bakırköy Prof. Dr. Mazhar

Detaylı

ÇOCUKLARDA METABOLİK SENDROM VE DİĞER METABOLİK ÖZELLİKLER *

ÇOCUKLARDA METABOLİK SENDROM VE DİĞER METABOLİK ÖZELLİKLER * ÇOCUKLARDA METABOLİK SENDROM VE DİĞER METABOLİK ÖZELLİKLER * Nalan Hakime NOĞAY 1, Gülden KÖKSAL 2 ÖZET Metabolik sendromun komponentleri yetişkinlerin yanı sıra çocuklarda da mevcuttur. Çocuklarda insülin

Detaylı

Hipertansiyon tan m ve s n flamas

Hipertansiyon tan m ve s n flamas .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KARD YOLOJ GÜNDEM Sempozyum Dizisi No: 64 Nisan 2008; s. 67-73 Arteryel Hipertansiyon Tedavisi Prof. Dr. Serap Erdine Dünya Sa l k Örgütü

Detaylı

Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı

Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı Chronic REnal Disease In Turkey CREDIT Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı Alt Analiz Sonuçları Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi CREDIT: Kilometre Taşları

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Obez Hastalarda Sibutraminin Kilo Kayb ve Kardiyovasküler Risk Faktörleri Üzerine Etkisi

Obez Hastalarda Sibutraminin Kilo Kayb ve Kardiyovasküler Risk Faktörleri Üzerine Etkisi Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, (23) (Suppl. 2) : 99-13 Obez Hastalarda Sibutraminin Kilo Kayb ve Kardiyovasküler Risk Faktörleri Üzerine Etkisi Ali R za Uysal R fat Emral Cüneyd An l

Detaylı

Koroner Baypas Sonras Hastalarda Metabolik Sendrom S kl ve Tedaviye Uyum Oranlar

Koroner Baypas Sonras Hastalarda Metabolik Sendrom S kl ve Tedaviye Uyum Oranlar 10 Koroner Baypas Sonras Hastalarda Metabolik Sendrom S kl ve Tedaviye Uyum Oranlar Metabolic Syndrome in Patients After Coronary Bypass Surgery: Prevalence and Compliance with Treatment Dr. Mehmet Baltal,

Detaylı

Yeni Hiperlipidemi Tedavi K lavuzu

Yeni Hiperlipidemi Tedavi K lavuzu Türk Kardiyoloji Derne i L P D ÇALIfiMA GRUBU Yeni Hiperlipidemi Tedavi K lavuzu Doç. Dr. Bayram Korkut Selçuk Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal Ulusal Kolesterol E itim Program (NCEP)

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA KONİSİTE İNDEKS ÖLÇÜMLERİNİN LİPİD PROFİLİ İLE İLİŞKİSİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA KONİSİTE İNDEKS ÖLÇÜMLERİNİN LİPİD PROFİLİ İLE İLİŞKİSİ KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA KONİSİTE İNDEKS ÖLÇÜMLERİNİN LİPİD PROFİLİ İLE İLİŞKİSİ Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı GİRİŞ Dislipidemi

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Dahiliye Kliniği Şef: Prof. Dr. Aytekin Oğuz

T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Dahiliye Kliniği Şef: Prof. Dr. Aytekin Oğuz T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Dahiliye Kliniği Şef: Prof. Dr. Aytekin Oğuz NONDİYABETİK, HİPERTANSİF METABOLİK SENDROMLU HASTALARDA SERUM YÜKSEK DUYARLILIK C-REAKTİF PROTEİN

Detaylı

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, 2010 Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler Dr.Canan Yücesan Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Akış Sitokinler ve depresyon Duygudurum bozukluklarının

Detaylı

Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur.

Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Basit ve ucuz bazı testlerle erken saptandığında önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir olmasına karģın,

Detaylı

Obezlerde Tip 2 Diyabetes Mellitus ve Bozulmuş Glukoz Toleransı Sıklığı

Obezlerde Tip 2 Diyabetes Mellitus ve Bozulmuş Glukoz Toleransı Sıklığı The Prevalence of Diabetes Mellitus and impaired Glucose Tolerance in Obese Persons. Yusuf ÖZKAN *, Halil DOĞAN *, Ramis ÇOLAK *, Emir DÖNDER * ÖZET Obezler arasında diyabet prevalansı obez olmayanlardan

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Obezitenin Medikal ve Cerrahi Tedavi Endikasyonları. Prof.Dr.Göksun Ayvaz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD

Obezitenin Medikal ve Cerrahi Tedavi Endikasyonları. Prof.Dr.Göksun Ayvaz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD Obezitenin Medikal ve Cerrahi Tedavi Endikasyonları Prof.Dr.Göksun Ayvaz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD TURDEP-II: Genel Obezite* (Obezite: BKİ 30kg/ 2 ; Kilolu: BKİ

Detaylı

Sivas İl Merkezinde Yaşlı Nüfusta Bazı Kronik Hastalıkların Prevalansı ve Risk Faktörleri

Sivas İl Merkezinde Yaşlı Nüfusta Bazı Kronik Hastalıkların Prevalansı ve Risk Faktörleri Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sivas İl Merkezinde Yaşlı Nüfusta Bazı Kronik Hastalıkların Prevalansı ve Risk Faktörleri Frequency of Some Chronic Diseases and Risk Factors Among the Elderly People

Detaylı

Dr. Muharrem Do an 1, Dr. Cüneyt Müderriso lu 2, Dr. Muzaffer Fincanc 3, Dr. Bahad r Ceylan 4, Dr. Gülhan Eren Özdemir 4, Dr.

Dr. Muharrem Do an 1, Dr. Cüneyt Müderriso lu 2, Dr. Muzaffer Fincanc 3, Dr. Bahad r Ceylan 4, Dr. Gülhan Eren Özdemir 4, Dr. Dr. Muharrem Do an 1, Dr. Cüneyt Müderriso lu 2, Dr. Muzaffer Fincanc 3, Dr. Bahad r Ceylan 4, Dr. Gülhan Eren Özdemir 4, Dr. Hayri Polat 5 1 S. B. stanbul E itim ve Araflt rma Hastanesi ç Hastal klar

Detaylı

Metabolik sendrom ve koroner arter bypass cerrahisi

Metabolik sendrom ve koroner arter bypass cerrahisi Türk Gö üs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Metabolik sendrom ve koroner arter bypass cerrahisi Metabolic syndrome and coronary artery bypass surgery

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Diyabet Aç s ndan Baz Risk Faktörleri: Marmara Adas Sa l k Taramas Sonuçlar

Diyabet Aç s ndan Baz Risk Faktörleri: Marmara Adas Sa l k Taramas Sonuçlar Türk Aile Hek Derg 2007; 11(2): 75-79 Araflt rma Research Article Diyabet Aç s ndan Baz Risk Faktörleri: Marmara Adas Sa l k Taramas Sonuçlar RISK FACTORS FOR DIABETES MELLITUS: THE RESULTS OF HEALTH SCREENING

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Uzm.Dr., Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

Uzm.Dr., Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye Smyrna Tıp Dergisi 5 Smyrna Tıp Dergisi Araştırma Makalesi Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Majör Risk Faktörlerinin ve Laboratuvar Parametrelerinin Değerlendirilmesi Evaluation of Risk Factors and Laboratory

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Psoriasisli Hastalarda Serum Leptin Düzeylerinin Araflt r lmas

Psoriasisli Hastalarda Serum Leptin Düzeylerinin Araflt r lmas 48 Orijinal Araflt rma Original Investigation Psoriasisli Hastalarda Serum Leptin Düzeylerinin Araflt r lmas Investigation of Serum Leptin Levels in Psoriatic Patients Türkan Gönül, P nar Yüksel Baflak,

Detaylı

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 69-74 Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım Prof. Dr. Hakan

Detaylı

Şeker Hastalığı Nedir? Neden Önemlidir?

Şeker Hastalığı Nedir? Neden Önemlidir? Aile Hekimliği Sürekli Mesleki Gelişim Programı Hayatınız boyunca öngöremediğiniz ve hayat kalitenizi düşürecek pek çok sorun yaşayabilirsiniz. Şeker hastalığı(kısa olarak Diyabet diyebiliriz) ve obezite

Detaylı

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU APAH: konjenital kalp hastalığı Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU Klinik Sınıflama 2009 Eisenmenger Sendromu ve sistemik komplikasyonlar European

Detaylı

Obezite Tedavisinde Orlistat ve Sibutraminin Vücut Kilosu ve Koroner Kalp Hastal ğ Risk Faktörlerine Etkilerinin Karş laşt r lmas

Obezite Tedavisinde Orlistat ve Sibutraminin Vücut Kilosu ve Koroner Kalp Hastal ğ Risk Faktörlerine Etkilerinin Karş laşt r lmas Obezite Tedavisinde Orlistat ve Sibutraminin Vücut Kilosu ve Koroner Kalp Hastal ğ Risk Faktörlerine Etkilerinin Karş laşt r lmas Cengiz PATA*, Aziz YAZAR*, Esen AKBAY**, Oğuz ULU*, Kamuran KONCA*** *

Detaylı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Bir ARB Olarak Olmesartan Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı PatenT (Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension

Detaylı

Demansta Oksidatif Stresin Göstergesi Olarak Artm fl Gama Glutamiltransferaz Düzeyleri

Demansta Oksidatif Stresin Göstergesi Olarak Artm fl Gama Glutamiltransferaz Düzeyleri KL N K ÇALIfiMA/RESEARCH ARTICLE Akad Geriatri 2010; 2: 162-166 Gelifl Tarihi/Received: 04/08/2009 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 02/11/2009 Demansta Oksidatif Stresin Göstergesi Olarak Artm fl Gama

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Dr Miraç Vural Keskinler Önce sentez DM ve MS Akılcı İlaç Kullanımı Oral antidiyabetik ajanlar İnsülin Glp-1 analogları Antihipertansif ilaçlar Hipolipidemik

Detaylı

Adana da t p ö rencilerinin ziyaret ettikleri ailelerin koroner kalp hastal riskinin de erlendirilmesi

Adana da t p ö rencilerinin ziyaret ettikleri ailelerin koroner kalp hastal riskinin de erlendirilmesi Research Article Türk Aile Hek Derg 2008; 12(3): 136-141 doi:10.2399/tahd.08.136 www.turkailehekderg.org Adana da t p ö rencilerinin ziyaret ettikleri ailelerin koroner kalp hastal riskinin de erlendirilmesi

Detaylı

THE CLASSIFICATION OF HYPERTENSION IN FEMALES ACCORDING TO AGE GROUPS, EVALUATION OF THEIR LIPID PANELS AND COMPARISON WITH GERIATRIC CASES

THE CLASSIFICATION OF HYPERTENSION IN FEMALES ACCORDING TO AGE GROUPS, EVALUATION OF THEIR LIPID PANELS AND COMPARISON WITH GERIATRIC CASES KL N K ÇALIfiMA / ORIGINAL ARTICLE K A DIN H P E R T A N S F OLGULARIN YAfi G R U P L A RINA GÖRE H P E R T A N S YON SINIF L A M A SI, L P T PANELLER N N D E E R L E N D R L M E S VE GER A T R K OLGULARLA

Detaylı

METABOLİK SENDROM. Doç. Dr. Şule Apikoğlu-Rabuş Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı

METABOLİK SENDROM. Doç. Dr. Şule Apikoğlu-Rabuş Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı METABOLİK SENDROM Doç. Dr. Şule Apikoğlu-Rabuş Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Metabolik sendrom nedir? Kardiyometabolik hastalık olarak da bilinen metabolik sendrom,

Detaylı

Brunzell, J. D. et al. J Am Coll Cardiol 2008;51: Copyright 2008 American College of Cardiology Foundation. Restrictions may apply.

Brunzell, J. D. et al. J Am Coll Cardiol 2008;51: Copyright 2008 American College of Cardiology Foundation. Restrictions may apply. LDL Subfraksiyonları ve Klinik Önemi Dr. Çağatay Kundak Düzen Laboratuvarlar Grubu 2008,Ankara Kardiyometabolik Riski Artıran Faktörler Brunzell, J. D. et al. J Am Coll Cardiol 2008;51:1512-1524 Copyright

Detaylı

Obez Çocuklarda Serum Magnezyum Düzeyinin nsülin Direnci ile Olan liflkisi

Obez Çocuklarda Serum Magnezyum Düzeyinin nsülin Direnci ile Olan liflkisi Özgün Araflt rma/original Article Obez Çocuklarda Serum Magnezyum Düzeyinin nsülin Direnci ile Olan liflkisi Serum Magnesium Level and Its Relation with Insulin Resistance in Obese Children Ayhan Abac,

Detaylı

Zihin ve Hareket Engelli Çocuklar çin E itim Araflt rma ve Uygulama Merkezi nde zlenen Olgular n Demografik Özellikleri

Zihin ve Hareket Engelli Çocuklar çin E itim Araflt rma ve Uygulama Merkezi nde zlenen Olgular n Demografik Özellikleri TRAKYA ÜN V TIP FAK DERG 2005;22(2):88-92 KL N K ARAfiTIRMA Zihin ve Hareket Engelli Çocuklar çin E itim Araflt rma ve Uygulama Merkezi nde zlenen Olgular n Demografik Özellikleri Demographic Characteristics

Detaylı

YAfiLIDA H PERTANS YON VE TEDAV S

YAfiLIDA H PERTANS YON VE TEDAV S .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Geriatrik Hasta ve Sorunlar Sempozyumu 12-13 Kas m 1998, stanbul, s. 15-19 Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

METABOLİK SENDROM ve ANA KOMPONENTLERİ. Prof.Dr.M.Ferit GÜRSU

METABOLİK SENDROM ve ANA KOMPONENTLERİ. Prof.Dr.M.Ferit GÜRSU METABOLİK SENDROM ve ANA KOMPONENTLERİ Prof.Dr.M.Ferit GÜRSU 1 55 y. da erkek hastanın son birkaç aydır TA i :140-150/90-100 mmhg ölçülüyor, hasta ileri tetkik ve tedavi amacı ile doktora başvuruyor Öz

Detaylı

ARAŞTIRMA. 3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.B

ARAŞTIRMA. 3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.B Geriatri 5 (2): 59-63, 2002 Turkish Journal of Geriatrics ARAŞTIRMA BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ FİZİKSEL TIP ve REHABİLİTASYON Dr. Coşkun BAKAR 1 Dr. Seçil ÖZKAN 1 Dr. Işıl MARAL 1 Dr. Gülçin Kaymak KARATAŞ

Detaylı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ KORELASON VE REGRESON ANALİZİ rd. Doç. Dr. S. Kenan KÖSE İki ya da daha çok değişken arasında ilişki olup olmadığını, ilişki varsa yönünü ve gücünü inceleyen korelasyon analizi ile değişkenlerden birisi

Detaylı

Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar

Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar Emine Çölgeçen 1, Ali İrfan Gül 2, Kemal Özyurt 3, Murat Borlu 4 1 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim

Detaylı

Ýki Uçlu Duygudurum Bozukluðunda Metabolik Sendrom Sýklýðý

Ýki Uçlu Duygudurum Bozukluðunda Metabolik Sendrom Sýklýðý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Ýki Uçlu Duygudurum Bozukluðunda Metabolik Sendrom Sýklýðý Metabolic Syndrome in Bipolar Affective Disorder Bayram Yýldýz Specialist of Psychiatry Kayseri Training and Research

Detaylı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Kan Basıncında Yeni Kavramlar Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Prof. Dr. Enver Atalar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nabız Basıncı Nabız Basıncı: Sistolik

Detaylı

Orijinal Araflt rma Original Investigation

Orijinal Araflt rma Original Investigation Orijinal Araflt rma Original Investigation 29 ki metabolik sendrom tan m n n kardiyometabolik risk öngörüsünün ayn kohortta prospektif yolla de erlendirilmesi ve halk m z için en uygun tan m n seçilmesi

Detaylı

Psoriasiste Metotreksat Etkinli inin De erlendirilmesinde PASI-Histopatolojik Skor liflkisi

Psoriasiste Metotreksat Etkinli inin De erlendirilmesinde PASI-Histopatolojik Skor liflkisi Araflt rma Study Psoriasiste Metotreksat Etkinli inin De erlendirilmesinde PASI-Histopatolojik Skor liflkisi Fatma Ayd n*, Levent Y ld z**, Nilgün fientürk*, Tayyar Cantürk*, Ahmet Yaflar Turanl * * Ondokuz

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki

Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki Ayşe Ağbaş 1, Emine Sönmez 1, Nur Canpolat 1, Özlem Balcı Ekmekçi 2, Lale Sever 1, Salim Çalışkan 1 1. İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

T.C Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği PSORİAZİSLİ HASTALARDA METABOLİK SENDROM SIKLIĞI UZMANLIK TEZİ

T.C Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği PSORİAZİSLİ HASTALARDA METABOLİK SENDROM SIKLIĞI UZMANLIK TEZİ T.C Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği PSORİAZİSLİ HASTALARDA METABOLİK SENDROM SIKLIĞI UZMANLIK TEZİ Dr. REYHAN ÇELİK TIĞLI Klinik Şef Yardımcısı: Uzm. Dr. Aynur

Detaylı

Yafll da Metabolik Sendrom ve Önemi

Yafll da Metabolik Sendrom ve Önemi DERLEME/REVIEW Akad Geriatri 2011; 3: 63-70 Gelifl Tarihi/Received: 19/10/2010 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 25/10/2010 Yafll da Metabolik Sendrom ve Önemi Aytekin O uz, Mehmet Uzunlulu, Aysun Sevük

Detaylı

PURE Türkiye Sağlık Çalışması 3. Yıl Analiz sonuçları. PURE Türkiye

PURE Türkiye Sağlık Çalışması 3. Yıl Analiz sonuçları. PURE Türkiye Sağlık Çalışması 3. Yıl Analiz sonuçları N (kişi) 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Türkiye Örneklemi N=2072 2072 1274 798 Kadın Erkek Toplam PURE Örneklemi N=3654 N (kişi) 4000 3500 3000 2500 2000

Detaylı

.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi No: 64 Nisan 2008; s Prof. Dr. Z.

.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi No: 64 Nisan 2008; s Prof. Dr. Z. .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KARD YOLOJ GÜNDEM Sempozyum Dizisi No: 64 Nisan 2008; s. 25-42 Bir Bütün Olarak Kardiyovasküler Riskin Ele Al nmas n n Önemi Prof. Dr. Z.

Detaylı

PLAK TİP PSORİASİS VULGARİS HASTALARINDA SERUM İRİSİN DÜZEYİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

PLAK TİP PSORİASİS VULGARİS HASTALARINDA SERUM İRİSİN DÜZEYİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PLAK TİP PSORİASİS VULGARİS HASTALARINDA SERUM İRİSİN DÜZEYİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Işıl Bulur 1, Hilal Kaya Erdoğan 1, Evin Kocatürk 2, Z.Nurhan Saraçoğlu 1, Özkan Alataş 2,

Detaylı

Diabetes Mellitus u Olmayan Koroner Arter Hastalar nda, Damar T kan kl k Derecesi le C-Reaktif Protein liflkisi

Diabetes Mellitus u Olmayan Koroner Arter Hastalar nda, Damar T kan kl k Derecesi le C-Reaktif Protein liflkisi Türk Klinik Biyokimya Derg 2009; 7(1): 1-6 Araflt rma Diabetes Mellitus u Olmayan Koroner Arter Hastalar nda, Damar T kan kl k Derecesi le C-Reaktif Protein liflkisi Relationship Between the Degree of

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Berrin Telatar, 1 Prof.Dr. Ayça Vitrinel, 2 Dr. Serdar Cömert, 3 Doç. Dr. Ethem Erginöz, 4 Dr. Engin Tutkun, 5 Dr.

Yrd. Doç. Dr. Berrin Telatar, 1 Prof.Dr. Ayça Vitrinel, 2 Dr. Serdar Cömert, 3 Doç. Dr. Ethem Erginöz, 4 Dr. Engin Tutkun, 5 Dr. Yrd. Doç. Dr. Berrin Telatar, 1 Prof.Dr. Ayça Vitrinel, 2 Dr. Serdar Cömert, 3 Doç. Dr. Ethem Erginöz, 4 Dr. Engin Tutkun, 5 Dr. Yasemin Ak n 6 1 stanbul Bilim Üniversitesi T p Fakültesi, Halk Sa l Anabilim

Detaylı

Araştırmalar / Original Articles Astımlı Hastalarda Obezite ve Metabolik Sendrom İlişkisi

Araştırmalar / Original Articles Astımlı Hastalarda Obezite ve Metabolik Sendrom İlişkisi ISSN 1300-2961 Tüm hakları saklıdır, tamamen ve kısmen tıpkıbasımı yasaktır Araştırmalar / Original Articles Astımlı Hastalarda Obezite ve Metabolik Sendrom İlişkisi The Association Between Metabolic Syndrome,

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Hastalarda insulin direncini ölçmek klinik pratiğimizde tanı koymak ve tedaviyi yönlendirmek açısından yararlı ve önemlidir.

Hastalarda insulin direncini ölçmek klinik pratiğimizde tanı koymak ve tedaviyi yönlendirmek açısından yararlı ve önemlidir. Hastalarda insulin direncini ölçmek klinik pratiğimizde tanı koymak ve tedaviyi yönlendirmek açısından yararlı ve önemlidir. Dr. Sibel Güldiken Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma

Detaylı

Tablo 1. Metabolik Sendrom NCEP ATP III Kriterleri 4. Abdominal obezite (Bel çap ) Erkek >102 cm Kad n > 88 cm. HDL kolesterol

Tablo 1. Metabolik Sendrom NCEP ATP III Kriterleri 4. Abdominal obezite (Bel çap ) Erkek >102 cm Kad n > 88 cm. HDL kolesterol Türk Kardiyoloji Derne i L P D ÇALIfiMA GRUBU Ocak 2003 nsülin direnci, 1997'de normal biyolojik yan t n al nmas için daha fazla insülin gereksiniminin olmas hali olarak tan mlanm flt r. 1 Etyolojisinde

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Edirne Aile Hekimli i Poliklini ine Baflvuran Hipertansiyon Hastalar n n S n fland r lmas ve Koroner Risk Faktörlerinin De erlendirilmesi H

Edirne Aile Hekimli i Poliklini ine Baflvuran Hipertansiyon Hastalar n n S n fland r lmas ve Koroner Risk Faktörlerinin De erlendirilmesi H Türk Aile Hek Derg 2003; 7(3): 05- Araflt rmalar Edirne Aile Hekimli i Poliklini ine Baflvuran Hipertansiyon Hastalar n n S n fland r lmas ve Koroner Risk Faktörlerinin De erlendirilmesi H EVALUATION OF

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

KOAH LI OLGULARDA B YOK MYASAL BESLENME PARAMETRELER LE HASTALI IN fi DDET ARASINDAK L fik

KOAH LI OLGULARDA B YOK MYASAL BESLENME PARAMETRELER LE HASTALI IN fi DDET ARASINDAK L fik zmir Gö üs Hastanesi Dergisi, Cilt XXVI, Say 3, 2012 KOAH LI OLGULARDA B YOK MYASAL BESLENME PARAMETRELER LE HASTALI IN fi DDET ARASINDAK L fik ASSOCIATION OF BIOCHEMICAL NUTRITIONAL PARAMETERS AND THE

Detaylı

Psoriasiste ortalama trombosit hacmi, nötrofil/lenfosit oranı ve trombosit/lenfosit oranı

Psoriasiste ortalama trombosit hacmi, nötrofil/lenfosit oranı ve trombosit/lenfosit oranı 112 Orijinal Araflt rma Original Investigation DOI: 10.4274/turkderm.57984 Psoriasiste ortalama trombosit hacmi, nötrofil/lenfosit oranı ve trombosit/lenfosit oranı Mean platelet volume, neutrophil to

Detaylı

ÖZET. Anahtar Kelimeler: HCV-HBV koinfeksiyonu, viral interferans Nobel Med 2010; 6(3): 34-38. Bulgular: De erlendirmeye al nan olgulardan 13'ü

ÖZET. Anahtar Kelimeler: HCV-HBV koinfeksiyonu, viral interferans Nobel Med 2010; 6(3): 34-38. Bulgular: De erlendirmeye al nan olgulardan 13'ü ÖZET Amaç: HCV-HBV koinfeksiyonlu olgularda viral replikasyon durumunun kesitsel de erlendirmesi ve koinfeksiyonlu olgularla kronik HBV infeksiyonlu olgular n HBV replikasyonu aç s ndan karfl laflt r lmas.

Detaylı

Tip 2 Diyabetik Erkeklerde Klinik ve Biyokimyasal Olarak Hipogonadizmin Değerlendirilmesi

Tip 2 Diyabetik Erkeklerde Klinik ve Biyokimyasal Olarak Hipogonadizmin Değerlendirilmesi Ankara Med J, 2015, 15(4):176 183 DOI: 10.17098/amj.80992 Tip 2 Diyabetik Erkeklerde Klinik ve Biyokimyasal Olarak Hipogonadizmin Değerlendirilmesi Clinical and Biochemical Assessment of Hypogonadism in

Detaylı