odnenlrc lilsrln rlueusrttaaloll.r ve 8A6, [T,S'Z DE N ETI M RAPONA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "odnenlrc lilsrln rlueusrttaaloll.r ve 8A6, [T,S'Z DE N ETI M RAPONA"

Transkript

1 W k{wnu enetlm ve Dangatr,al'* A.$, WD tldce.nd.atfimltlng nd Cnsthlrtg tru, sumas SUNI TAHTA VE MOBILYA SANAYi A OAK. il ANALIK 2A74 HESAP dnenlrc lilsrln rlueusrttaalll.r ve 8A6, [T,S'Z DE N ETI M RAPONA

2 SDO 8r{flrrrl rlncfimw &wpnhkl$ B0A,ndeCend$t Ntdlthg and Creuttlng hd DENETUT{EN tinketin UNVANI ADRESi TELEFONO FAKS NO sumas SrrNi TAHTA VE MOE LYA SANAYI A.$. YOLOREN KOYU KURTDERE M EVK EDREM it.ealikesir t197 BAGIMSE DENETIM $inrerlnin UNVANI ADRESi T LEFONO FAI(S NO BDD BAGTMSTZ DENET M VE DANISMANUK A.$. CINNAH CAD. KIRKPINAR SOK. NQ:LO/17 gankaya/ani(ara BAGm$z D NErlMi qercektestireil DENErCiunin ADI VE SOYADI UNVANI ADI VE SOYADI UNVANI ADI VE SOYADI UNVANI ADI VE SOYADI UNVANI M. RTDVAN SELCUK Srumlu Denetgi ERCUMENTCiFTCi Bag Oenetgi AKIN DERE Krdemli.Denetgi HICRAN 6ZSOV Denetgi BAGMSE DENETIM NAPORUNUN TAR Hi NUMARASI DONEMi ffi/02lzls BDD-LL9l77l201s-02 t I t 2t4-3l I t2 20t4

3 BDD Eafimsz Denetim ve Dnqmnhk A.$. BDD lndependent Auditing and Cnsulting lnc. suma$ sunitahta VE MOB LYA SANAYI A.5. YONETiM KURULU BASKANLTGTNA 3I ARAL K 2014 TAR HLi rirunrusel BiLGiLERE itigrint BAGIMSIZ DENETIM RAPORU SUMASUNiTAHTA VE MOBiLYA SANAY A.g.'nin ("girket") 31. Aralrk 2014 tarihi itibariyle hazrrlanan ve ekte yer alan finansal durum tablsunu (bilangsunu), aynr tarihte sna eren yrla ait kar veya zarar ve difer kapsamh gelir tablsunu, 62 kaynak defigim tablsunu, nakit akrg tablsunu ve tinemli muhasebe plitikalarrnrn rizeti ve di[er agrklayrcr dipntlartnr denetlemig bulunuyruz. Yii neti mi n F i n ans al Tab tl arl a i t ig ki n sru ml u I ufi u Sirket yiinetimi, bu finansal tabllarrn Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarr Kurumu ("KGK") tarafrndan yayrmlanan Tiirkiye Muhasebe Standartlart'na ("TMS") uygun larak haztrlanmastndan ve gerge[e uygun larak sunumundan ve bunun igin finansal tabllarrn usulsiiz[ik veya hatadan kaynaklanan cinemli yanh;lrklar igermeyecek bigimde hazrrlanmasrnr saflamak amactyla ydnetim taraftndan gerekli giiriilen ig kntrllerden srumludur. Bdfrtmstz Denetim Kurulugunun Srumluluiu Srumlululumuz, yaptrgrmrz bafrmsrz denetime dayanarak bu finansal tabllar hakkrnda griig vermektir. Ba[rmsrz denetimimiz, Kamu G6zetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarr Kurumu taraftndan yaytmlanan balrmsrz denetim standartlarrna uygun larak gergeklegtirilmigtir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmastnt ve balrmsrz denetimin, finansal tabllarrn gergeli dfru ve drir0st bir bigimde yanstttp yansrtmadrlr knusunda makul bir giivenceyi saplamak r.izere planlanarak yi.iriitiilmesini gerektirmektedir. Ba[rmsrz denetimimiz, finansal tabllardaki tutarlar ve dipntlar ile ilgili bagrmsrz denetim kanrtr tplamak amacryla, bafrmsrz denetim tekniklerinin kullanrlmasrnr igermektedir. Ba[tmstz denetim tekniklerinin segimi, finansal tabllarrn hata ve/veya hileden ve usulsiizlukten kaynaklanrp kaynaklanmadr[r hususu da dahil lmak tlzere cinemli yanhglrk igerip igermedifine dair risk deferlendirmesini kapsayacak gekilde, mesleki kanaatimize gre yaprlmrgtrr. Bu risk deferlendirmesinde, $irket'in i9 kntrl sisterni gciz cintinde bulundurulmugtur. Ancak, amacrmrz i9 kntrl sisteminin etkinlili hakklnda gcirtis vermek defiil, ba[tmstz denetim tekniklerini kgullara uygun larak tasarlamak amactyla, $irket ydnetimi tarafrndan haztrlanan finansal tabllar ile ig kntrl sistemi arasrndaki ili5kiyi rtaya kymaktrr. Ba[rmstz denetimimiz, ayrrca $irket ynetimi tarafrndan benimsenen muhasebe plitikalarr ile yaprlan iinemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabllasn bir br.ltrin larak sunumunun uygunlugunun defierlendirilmesini igermektedir. Ba[rmsrz denetim srrasrnda elde ettilimiz denetim kanttlartntn, gtirugiimiizi.in lugturulmastna yeterli ve uygun bir dayanak lugturdu[una inantyruz. Giiriig Gtir0giimiize giire, ili5ikteki finansal tabllar, sumas suni TAHTA VE MOBiLYA SANAYI A.$.'nin 31 Aralrk 2014 tarihi itibariyle mali durumunu, aynl tarihte sna eren yrla ait faaliyet sn nakit akrmlarrnr, Ttirkiye Finansal Raprlama Standartlarr gergevesinde dlru ve di,irtist bir bi r. Ankara,06 $ubat 2015 qerti-tnfq btne;gf i BDD BhstMsE-dENEJIM ve DANl9FrAfltHfA.$.

4 W llmtzdencfdmve Danqnnnhk&$. &DD hdapendent Audftlng nd Cnsuftlng lnc. lclnexlun F NANSAL DURUM TABLOSU (B IANCO) XAR VEYA ZARAR VE D GER KAPSAMLI GETIR TABLOSU 0zxnvnRr eglslm rlalsu narirnx6raetsu rlrsrsal rmt DlPNnABl NOT 1$RKETIN ORGANIZASYONU VE FMLIYET KONUSU NOT 2 FIMNSAL TASLOIARIN SUI'IU]UUNA lilsxln rsnsuan NOr S Oi6en islfrn4eunoeri pnyuqn Nr 4 ill'rdlitaraf ACTKTAMALARI NOT 5 T CARIATACAK VE BORCLAR NOT 6 D 6ER A -ACAK VE BORGIAR NOT 7 STOKI.AR NOT 8 PESIN OOSNIiliS EIOCRLER VE ERTELENMIS GELIRLER NT 9 MADDI DURAN VARLIKLAR NOT 10 MADDIOTMAYAN DURAN VARLIKIAR NOT 11 KARSTUKTAR, KOSUIIU VARL]K VE BORCIAR NT 1? CAUSANIAM SAGLANAN FAYDAI.AR NOT 13 NITELIKLERINE GdRE GiDERLER NOT X4 DIGER VARLIK VE VUXUIVTTUIOTU* Nr t5 sermave, vedekler l6tn Ozxnvnlx xattuunl NOT 16 HASil-ATVE SATISLARIN tvtltlwrl lr 17 errucl yreriu GlDsRrERi, pazariama GIDERTERI, ARASTTRMA ve GELISTIRME GIDER{, RI Nr x8 esls rmliverunrru i6er eeilrler ve lenrcr Nr 19 rlnansunn GIDERIERI r,rt z eeun vereiuni NOT 21 PAY BA9INA KAZANC/ZARAR NOT22 rlnmrsru.anneuln Nr 23 riumw nnaclardan KAYNAKLANAN nisxleniru mire ll6i ve Uzevi NOT 24 RAPORI.AMA DOTCUINOCN SONRAKI OLAYTAR SAIF V2L 2L 22-2s J

5 0DD Bitmsrz thnetim ve Damgmanhk A.J. BDD lndqendentaudfting nd Cnsulttng lnc. VARUIOAR Dtinen Varl*lar Naklt ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar - llfktti Trfrtdn ncil Alcklr - lilr*ltl Olnyn Trfirdn Tkri Ncklr Diter Alacaklar - illgkfi rrflardn D$er Ncklr - lllgklll Olmayn Trflardan Dl{er Alcklar SUMASUNITAHTA VE MOB LYA SANAYIA.S. 3u tzl 2Ot4 T Anl nf rlrruusel DU Ru M TASIOSU {Bl AN go} (T0m tutarlar TL hrak g6sterilmigtir.) &trmre Br$nsa DemthdenCegmb OsntlmdenGcamit Dipnt Referanslarr?urzl20r4 7lll4l20!,3 4, ; r.il4.t4r'._ 7.644r !r.237 Stklar Pegin Odenmig Giderler Cari Dtinem Vergisiyle ilgili Varhklar Diter D6nen Varhklar TOPTAM OONEN VARUI(LAR Duran Varhklar Ticari Alacaklar - lbml Tmflardn lkri Ncklr - llhklll Olnyn Trflrdn Tkarl Hcklr Diter Alacaklar - llitkili Traflrdan Diler Alckldr - Iiltkill Olmyn Trflrdn Dller Ncklr Finansal Yatrrrmlar - afih rtkhklr - lg Ortkhklrt - lgtirkler - Dlkr Flnnsal Yattnmtr Maddi Duran Varhklar T4 4, , , s n tl2.4u s : Maddi Olmayan Duran Varltklar td 85: Pegin Odenmig Giderler rr Ertelenmit Vergi Varhir Difer Duran Varltklar TOPIAM DURAN VARUKIAR 20 t ss ,L4/' t45 TOPTAJT'I VARTIKIAR 12.s !t"128 ilisikeki dipntlar bu finansal tabllartn aynlmaz pargastnt lugurur.

6 0DO tulmtz Denetimve DamgmnhkA.S. &DD tndependent Audittng and Cnsulting lnc. sum45 SUN TAHTA VE MOE IYA SAI{AYIA.$. 3!L2l2Or4 TARlHrl FINANSAT DURUM TABTOSU (BllANgOl (T0m tutarlar TL larak giisterilmittir.l Dipnt Referanshrr Betrmsu 8.tmsE Denetlmdcnce{xnE Dcnctim&n6 fmh 3tlr2l20t4 3tlt2l20l3 KAYI{AIGAR Krsa Vadcll Ylik0ml0l0kler Krsa Vadeli Brglanmalar Ticari Brglar - lilsktil Trflt ncrl Brclr - lltgkill lnyn Trflru ncri Ergtl Diter Brglar - lryailrraflr Dliler Brglar - lllgklll lmyntruflr Diber Btdr Krsa Vadeli Kargrhklar -Cahsanlar Silnn Fycllam lllrktn KE vadell Kattthklr 0ifu Ks vdell Kz,ttthklr Diter Krsa Vadeli Y0k0mliil0kler TOPTAM KISA VADETI YUKOMIULUI(UR Uzun Vadeli Yiik0ml0l0kler Uzun Vadeli Erglanmalar Uzun Vadeli Kargrltklar - Qhgnlr Sflnn Fydlar lltgktn ljzun vad' KaF,ltklar - DWr Uzun Vadeti KrTt*lr Ertelenmig Vergi Y0kilmliil0iii Diter Uzun Vadeli Yiikiimliil0kler TplArr,r uzun vadetl Yrunn$lurun 4,5 4, 4,6 4 6 tr,l L4 22 LT,L u.6t r L t.2:t7.25 L499L , L.t fr TOPLAM YI'KUMIOIUKIER U ilitikteki dipntlar bu finansal tabllarrn ayrtlmaz pargaenl lugturur'

7 ilod Wm* Denetim ve DanqmanhkA$. N)D tndepeadent Audftthry snd Cansultilq lnc. suma SrrNl TAHTA VE MOBIYA SANAYi A.5.?tl t2l2l4 TAniXd rlnensal DURUM TAB[sU {BluNgOl (Tiim tutarhr T! larak giisterllmittir.l OataYNAxt.AR Ana Ortathta Ait Orkaynaklar Odenmig Sermaye GeriAhnm6 Paylar(-) Paylara lli5kin Primler/iskntlar Kardan Ayrrlan Kutlanmtg Yedekler 6etmit Yrf lar KarlanlZararlan Net Diinem KanlZararr Kfitrl G0c0 lmayan Paylar TOPrAlri ZrAVnaXUn Belmrrr Dedetlird$Gecmb Eatmlr Denetimden Gegmit Dipnd Referandan?uta20l.4 }Llr2l2Ot W ( ) l ( ) 50.tfg (1.e02.828) ,697 TOPLEM (AYNAXI.AR 'J,.,N27 ilisikteki dipntlar bu flnansal tabllann ayfllmar pargasrnl lutturur-

8 BDD Bailmstz Denetim ve Dnt5mnhk A.$. BDD lndependent Auditing nd Cnsulting lnc. sumag SUN TAHTA VE MOBILYA SANAY! A.9. 3tl tzl 2t4 T ARiu iru r sna EREN YllA AiT KAR VEYA ZARAR VE OIGTN TNPSAMTI GEL R TABLOSU (Tiim tutarlar TL larak gdsterilmigtir.) KAR VEYA ZARAR KISMI Hasrlat Satrglarrn Maliyeti (-) Ticari Faaliyetlerden Briit Kar (Zarar) ERUT KAR/ZARAR Genel Ydnetim Giderleri (-) Pazarlama Giderleri {-) Aragtrrma ve Geligtirme Giderleri (-) Esas Faaliyetlerden Diier Gelirler Esas Faaliyetlerden Diier Giderler ESAS FAAI YET KARI/ZARARI FINANSMAN GiDER 6NCES TNAdVST KARI/ZARARI Finansman Giderleri G) SIiRDURUtEN FAATIYETLER VERGi ONCESI KARI/ZARARI S0rd0r0len Faaliyetler Vergi Geliri/Gideri - D6nem Vergi Geliri/Gideri - Ertelenmig Vergi Geliri/Gideri SURDURULEN FAATIYETLER D6NEM KARI/ZARARI DURDURUTAN FMLiYETLER D6NEM KARI/ZARARI DONEM KARI/ZARARI Pay Bagrna Kazang D 6ER KAPSAMT! GEIIR TOPTAM KAPSAMLI GEL R Dipnt Referanslarr 13,17 13,17 13, Balrmslz Denetimden Gecmit ull2r4 3ur2l2r L.393 (15.9s1.s43) Battmstz Denetimden GegmiS LlLlzLS?Lltzl2r t84 ( ) 5, t97 s.489.8s0 ( s) (s33.420) L ( ) 5.32L.197 (93s.440) ( ) ( rl L.75t L (88.79s) ( (7s7.530) (25s.s71) L r , ,0042 0, ilitikteki dipntlar bu finansal tabllarrn ayrtlmaz pargasrnr lusturur.

9 r 6 e ' g r F c! d g! ri a d! rt E 00 att rjt re q r0 l: n ui ; N F q.,1 d d i a 0q gr q ID 6 Egt.! i \ 6 r q ) ) m r m ^ q d N! m q 6 Y = t E (' q m st t \ 0 N e a 0g i 6 q r c! c IE-E < E * m q ca 6 - )z f a = E g sia i -. l { - > z. t < > e 2 <, 9 4 2, 9. ; N = f '; g 4E,8 l l u! :ET 36 q O. r F t F *E.E F s i 2A-= -*?,.g x at 3 =,i N x = p (9.= q Y c E F = H E = z d = E F tt r tel,t ret# if i'f,; Y E {'E+.iEd E 3g EE 38 te is q J Q >tt! a ; is 'F c s *H $E d! 9 - ae h tr;s ;.! F -.3 E I c E 2z g U -^2 x ; 2-6l d 6 "j a cl h g a+ J. m =-u,?z qi3 = l E E ro 6 ( ( 0, F - - c_9 E, q E H T 6 m n 6 m (t rq rt 6l g.= J GO 6 5,9 E c, c! I F 6 n m j tt + g 0 J G E G t A F q A U q t q E i d' Ect d E (t \! ';id < 6 =! rj s = = u g : F g EF!HF qt.! g a ( 9 c - + F s. e E ; = Y ; g G I ; F = c F ts> l l 'i G c d 6

10 BDD Bfimstz Denetim ve Danrymanlk A.$. BDD lndependent Auditing nd Cnsulting lnc. sumas SUN TAHTA VE MOBILYA SANAY A r2l 2Ot4 T ARi H in DE SONA EREN DN EM E AiT NAK T AK S TABLOSU i5urme FML vetlerinden KAYNAKLANANAKIT AKI5LARI igletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit girigi stntflart Satrlan mallardan ve hizmetlerden elde edilen nakit giritleri Faiz, iicret, prim, kmisyn ve diier gelirlerden nakit girigleri Ahm satrm amagh elde bulundurulan scizlegmeler ile ilgili nakit giritleri igletme faaliyetlerinden kaynaklanan diier nakit girigleri igletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit grkrgr stntflart Mal ve hizmetler igin tedarikgilere yaprlan <idemeler Faiz, r.icret, prim, kmisyn ve diler gelirlerden nakit gtktglart Ahm satrm amagk elde bulundurulan scizlegmelerle ilgili nakit EtktSlart Qalrganlara ve gahganlar adrna yaprlan <!demelerden kaynaklananakit grkrglarr igletme faaliyetlerinden kaynaklanan diier nakit Etktglart (T0m tutarlar TL larak giisterilmigtir.) BaErmsE Battmstz Denetimd ngecmls Den tlmdengecmit alltl2r4- tlll2l3-3ul2l2or4 sll',2lz0rl 2.94L ,2L (ts.274.2l71 (19.18s.418) (88.799) L5.4I7 ( s1 (21.2s9.099) ( l. Faaliyetlerden kaynaklanan net nakit aktslart 2.94L Odenen temettiiler Ahnan temettiiler 6denen faiz Alrnan faiz Vergi <!demeleri (iadeler) Diger nakit girisleri (9rkr9lan) YATIRIM FAAL YETLER NDEN KAYNAKTANA NAK T AKI$LARI Maddi ve maddi lmayan duran varltklartn satt5tndan kaynaklanan nakit girigleri Maddi/ Maddi Olmayan Duran Varlrklarrn Ahmrndan Kaynaklanan Nakit Qrkrglarr Diier nakit giri5leri (gtktglart) FINANsMAN FAALIYETLERiNDEN NAKIT AKlgl,ARl Brg demelerine iligkin nakit grkrslarr Vergi 6demeleri (iadeler) Di[er nakit girigleri (gtktslart) Yabancr Para $evirim Farklartnrn Etkisinden 6nce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net ArtrS (Azaht)(A+B+Cl D. yabanq Para sevirim Farklaflnrn Nakit ve Nakit Eenzerleri uzerindeki Etkisi ( (1.02s.301) ( ) {6s5.084) ( ) L (27.5e61 (27.se6l, (5.87s.48s) (4.008.s56) (25s.s7Ll ( ) 923.L57 Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Arug / Azal6{ A+B+C+D ) L t57 E. Diinem Batr Nakit ve Nakit Benzerleri Diinem Snu Nakit ve Nakit Benrerleri 93.M9 iligikteki dipntlar bu finansal tabllartn ayrtlmaz pareaslnl lugturur

11 BDD Bjmnz Denetim ve Dnqmnl* A.$. BDD lndependent Auditing nd Cnsulting lnc. sumag SUN TAHTA VE MOBILYA SANAY A.S. 1 OCAK - 3I ARAL K 2014 HESAP D6NEM NE it-igrin FiNANsAL TABTTARA i t-igrin ACtKtAYtct Di PNrtAR (Tutarlar aksi belirtilmedikge T0rk [irasr("t1") larak ifade edilmistir.) NOT 1-SiRKerin OneenizRsYlrlu ve FAAL YET KNUSU sumas SUN TAHTA ve MOB LYA SANAY A.$. "$irket" 1976yrlrnda kurulmugtur. $irket'in ana faaliyet knusu; ynga levha (suni tahta) ve tutkal iiretimi ve sattgtdtr. 3t/72/2014 tarihi itibariyle $irket biinyesinde istihdam edilen 39 persnel bulunmaktadrr. girketin merkez adresi Ylren Kyti Mevki Kurtdere Mevki Edremit/BALIKESIR'dir, girketin kayrth sermayesi TL (On iki milyn Trirk Lirasr) lup, her biri 1 Kr5 (Bir KuruS) nminal de[erinde (Bir milyar iki yiiz milyn) adet paya bli.inmtisttir' girketin grkarrlmrg sermayesi TL (Altr milyn iki yiiz yirmi drt bin diirt yr,lz T0rk Lirasr) lup, her biri 1 Krg (Bir Kurug) nminal delerinde 622.4/;0000 (Altr y0z yirmi iki milyn ditrt ytiz krrk bin) adet paya billiinmiigtiir. girketin 31 Aralrk 2014 tarihi itibariyle denmig sermayesi TL lup, $irketin hissedarlarr ve hisselerin nminal delerler itibariyle da[rhmr aga[rdaki gibidir: Adr Syadr/Ulvanr Pay Oranr (%l Tutan-(T!) HilmiEvin ERTUR 58, L94 Evren ERTUR Emine TARAKqIOTGLU lvtuhammet Ci6ER gule CiGER Sumat A.5. M. Sabit ERTUR DiEer 3,58 5,00 0,55 5,00 3,68 0,23 22, Lt L ,105 TOPTAM 100, NOT 2 - FiNANSAL TABLOIARIN SUNUMUNA it igrin ESASIAR 2.1. Sunuma iligkin temel Esaslar TM9na Uygunluk Beyant itigiktetl finansal tabllar, Kamu Giizetimi Muhasebe ve Denetim Standartlarr Kurumu ("KGK") taraftndan ytirtirlti[e knulmu5 lan Trirkiye Muhasebe Standartlarrfi-iirkiye Finansal Raprlama Standartlart'na (TMSfiFRS) ve bunlara iligkin ek ve yrumlara uygun larak haztrlanmtstr. girketin Vergi Usul Kanununa ve tek drizen hesap planrna giire haztrlanmlg bulunan 31 Aralrk 2014 tarihli finansal tabllarr, KGK'nca yayrmlanmrg bulunan Trirkiye Muhasebe Standartlarrna uygun larak diizeltilmig l l

12 &DD Blmlz Denetim ve Danqmnl* A.$. BDD lndependent Auditing nd Cnsulting lnc. sumas SUN TAHTA VE MOB IYA A.9. 1 OCAK - 3I ARAL K 2014 HESAP DONEM NE iil$rin F NANsAL TABILARA i t i$ritrt ACt KtAYlcl DiPNrlAR (Tutarlar aksi belirtilmedikge T0rk Lirast ("T1") larak ifade edilmistir.i 2.2. Kargrlagtrrmah Bilgiler 2.2. Kargrlagtrrmah Bilgiler Malitabllardaki sayrsalveriler nceki d6nemle kargrlagtrrmalt larak sunulmugtur. Finansal durum tabllartntn kalemlerinin gsterimi veya srnrflandrnlmasr defiigtifinde kargrlagtrrrlabilirli[i sa[lamak amactyla, 6nceki dnem mali tabllarr da buna uygun larak yeniden srnrflandrnlrr ve ilgili farklar dipntlarda agrklantr. girket benzer nitelikteki iglemleri, difier laylarr ve durumlarr tutarlt larak finansal tabllar alrr, deferler ve sunar. Muhasebe plitikalarrnda yaprlan tinemli defigiklikler ve tespit edilen iinemli muhasebe hatalart geriye diiniik larak uygulanrr ve cinceki diinem mali tabllart yeniden d0zenlenir. Muhasebe tahminlerindeki deligiklikler, yalnrzca bir dcineme iligkin ise, deeisikliein yaprldl[r cari dnemde; gelecek dtinemlere iligkin ise, hem defiigikli[in yaprldrfr dcinemde hem de gelecek dtinemlerde, ileriye ytinelik larak uygulanrr Yeni ve Revize Edilmig Standartlar ve Yrumlar 1 Ocak 2014 tarihinden snra gegerli lan yeni standart, deeiliklik ve yrumlar a$aerdaki gibidir: - TMS 19 fahganlara Saglanan Faydalara iligkin Vtuhasebe Standardr (DeEiSiklik) - TFRS 9 Finansal Araglara iligkin Finansal Raprlama Standardt (DeEiSiklik) - TFRS 8 Faaliyet Bliimlerine iligkin Finansal Raprlama Standardr (DeEiSiklik) - TFRS 13 Gergefie Uygun Defier Olgrlmtine iligkin Finansal Raprlama Standardr (Defitiklik) - TFRS 11 Miigterek Anlagmalara iligkin Finansal Raprlama Standardr (DeliSiklik) - TFRS 2 Hisse Bazlr Odemelere iligkin Finansal Raprlama Standardr (DeEiSiklik) - TFRS 3 igletme Birlegmelerine iligkin Finansal Raprlama Standardr (DeEiliklik) - TFRYK 21. Vergi ve Vergi Benzeri Yiiktimliiltlklere ili5kin Finansal Raprlama Standar.dr Yrumu - TMS 35 Varhklarda Defier DiigUkkifiine iligkln lvtuhasebe Standardr (DeEiSiklik) - TMS 39 Finansal Araglar: Muhasebe ve Olgmeye ilitkin lvtuhasebe Standardr (DeliSiklik) - TMS 37 Kargrhklar, Kgullu Brglar ve Kgullu Varhklara iligkin Vtuhasebe Standardr (DeEigiklik) - TMS 16 Maddi Duran Varhklara iligkin Vtuhasebe Standardr (DeEiliklik) -TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varhklara iligkin Muhasebe Standardr (DeEiSiklik) - TMS 40 Yatrlm Amaglr Gayrimenkullere iligkin Muhasebe Standardr (Defiliklik) - TMS 4l Tarrmsal Faaliyetlere ili5kin Muhasebe Standardr (DeEiliklik) - TMS L FinansalTabllann Sunuluguna iligkin Muhasebe Standardr (DeEiEiklik) - TMS 17 Kiralama i5lemlerine iligkin Muhasebe Standar:dr (De[iliklik) - TMS 23 Brglanma Maliyetlerine iligkin tvtuhasebe Standardr (De[iSiklik) - TMS 21 Kur Deligiminin Etkilerine iligkin tvtuhasebe Standardr (Defigiklik)

13 BDD Bajmsrz Denetim ve Dnqmnhk A,$. BDD lndependent Auditing and Cnsulting Ine. sumag SUNITAHTA VE MOB IYA SANAY A.$. 1 OCAK - 31 ARAUK 2014 HESAP D6NEM NE it igxitu Fi NANsAL TABIIARA i ilgrin ACtKtAYtct DiPNrLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikge Tiirk Lirasr ('"TL"l larak ifad edilmigtir.) Sz knusu yeni standart, de$igiklik ve yrumlardan $irketin faaliyet knusu ile ilgili lanlartn, Sirket'in 31 Aralrk 2014 ve 31. Aralk 2013 tarihleri itibariyle raprlanan Finansal Durum Tablsu ve 31 Araltk 2014 tarihinde sna eren diineme ait Kar veya Zarar ve Diler Kapsamh Gelir Tablsu ve $irket'in perfrmanst lizerinde tinemli etkileri lmamtgttr Kamu G6zetim Kurumu (KGK) ilke Karan: Finansal Tabl Orneklerive Kullanrm Rehberi: KGK, 20 Mayrs 2013 tarihinde finansal tabllarrn yeknesak lmalarrnr saflamak ve denetimini klaylagtrrmak amacryla 20L3-01 n'lu ilke kararryla "Finansal Tabl Ornekleri ve Kullanrm Rehberi" yayrmlamrstrr. Bu dtizenlemede yer alan finansal tabl iirnekleri; bankacrlrk, sigrtactltk, bireysel emeklilik veya sermaye piyasasr faaliyetlerinde bulunmak tlzere kurulan finansal kuruluglar drgrnda TMS'nt uygulamakla yukumlii lan gruplann hazrrlayacaklarr finansal tabllara rirnek tegkil etmesi amactyla yayrmlamtgttr. girket bu dtizenlemenin gerekliliklerini yerine getirmek amactyla gereklistntflama defigikliklerini yapmrgtrr' nemli Muhasebe Plitikalarlnrn 6zeti Satr; Gelirleri Hasrlat, hasrlat tutanntn grivenli bir gekilde belirlenmesi ve eknmik yararlartntn $irkete akmastntn muhtemel lmast lizerine altnan veya alrnabilecek bedelinrayig deferi tizerinden tahakkuk esastna giire kaytlara alrnmtgttr Stklar girketin stklarr, OSB iiretiminde kullanrlan ilk madde ve malzemeler ile drgarrdan ahnrp satrlan ticari mallardan lugmaktadrr. Stklar gergele uygun deler rizerinden muhasebelegtirilmigtir Maddi Duran Varltklar Maddi varfuklar temel yntem larak mali tabllarda maliyet bedellerinden birikmig amrtisman paylart indirildikten snraki net de[erlerile gtisterilmektedir. (i) Snradan rtya qkan giderler Maddi duran varhklarrn herhangi bir pargasrnr depigtirmekten dlan giderler baktm nartm maliyetleri ile birlikte varllrn gelecekteki eknmik faydasrnr arttrrrcr nitelikte ise aktiflestirilebilirler. Ttim difer gider kalemleri tahakkuk esastna gre gelir tablsunda muhasebelegtirilir' (ii) Amrtismn Maddi duran varhklara iligkin amrtismanlar, varlrklann faydah cimtirlerine giire aktife girig veya mntaj tarihleri esas ainarak d[rusal amrtisman metdu kullanrlarak ayrtlmtgttr. Bu Sekilde hesaplanmrg amrtisman giderleri gelir tablsunda gider kalemleri igerisinde muhasebelegtirilir. Maddi duran varltklartn rtalama eknmik miirleri aga[rda belirtilmistir: Binalar Tesis Makine ve Cihazlar Tagrtlar Dgeme ve demirbaglar Dif,er Maddi Duran Varltklar Favdalr 6m0r 5-50 yrl ytl 2-t4 yrl 3-24ytl 2-10 ytl

14 BDD Bfimsz Denetim ve Dn$mdnltk A.5. BDD lndependent Auditing and Cnsulting Inc, sumag SUN TAHTA VE MOB LYA SANAY A.9. 1 OCAK - 31ARAL K 2014 HESAP DNEMINE il-i5riru Fi NANsAT rab LTARA i t-igriru Aet K[AYtct Di PNTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikge Tiirk Lirasr ("T1") larak ifade edilmigtir') (iii) Elden g*arm Maddi duran varlrklarrn elden grkartrlmasr snucu lugan kar ve zararlar ilgili gelir ve gider hesaplarrna dahil edilerek, maliyetleri ve birikmig amrtismanlarr ilgili hesaplardan silinir Maddi Olmayan Duran Varltklar Maddi lmayan duran varhklar, iktisap edilmig haklarr, bilgi sistemlerini ve bilgisayar yaztltmlartnt igermektedir. Maddi lmayan duran varhklar, elde edildikleri tarihteki elde etme maliyetinden kayda ahntr ve kiralama siiresi ve faydah mrirleri dikkate ahnarak dfrusal larak itfa edilirler. (i) itf pylarr Maddi lmayan duran varhk itfa paylarr, gelir tabllarrnda ilgili varltklann tahmini eknmik mtirleri Uzerinden dfirusal amrtisman ycintemi kullanrlarak hesaplanmasl snucu muhasebelegtirilir. Bu gekilde hesaplanmrg itfa tutarlarr gelir tablsunda gider kalemleri igerisinde muhasebelegtirilir. Maddi lmayan duran varhklarrn rtalama eknmik 6m[irleri agafrda belirtilmistir: Haklar Favdah Omiir 3 ytl (ii) Elden gtkrm Maddi lmayan duran varlrklann elden grkartrlmasr snucu lugan kar ve zararlar ilgili gelir ve gider hesaplarrna dahil edilirler, maliyetlerive birikmi5 amrtismanlarr ilgili hesaplardan silinir Varhklarda Deier D0tiikliiEii Deper dfigrikltilii gideri varhgrn defter deferinin geri kazanrlabilir tutannr a5masr durumunda hesaplantr. De[er dtisilklii[ii hesaplanmasrnda $irket yiinetimi gelecek laylara ve durumlara gcire tahmin y0rritmektedir. 6nceki dnem ve cari dtinemde varhklarda de$er diigiikliifti yktur Brglanma Maliyetleri Ozellikli bir varhprn elde edilmesi, ingasr veya iiretimi ile dlrudan iligkisi bulunan brglanma maliyetleri zellikli varlr[rn maliyetinin bir pargasr larak aktiflegtirilir. Ozellikli bir varhlrn amaglandrfr gekilde kullantma veya sattfa hazrr hale getirilmesi igin gerekli faaliyetlerin tamamen bitirilmesi durumunda, brglanma maliyetlerinin aktiflegtirilmesine sn verilir. Bunun drgrndaki brglanma maliyetleri katlanrlan dcinem igerisinde gider larak finansal tabllarahnrr. $irket brglanma maliyetlerini dfrudan gider yazmt5ttr Finansal Araglar girket faaliyetlerinden dlayr, brg ve sermaye piyasasr fiyatlarrndaki faiz ranlarrndaki de$igimlerin etkileri dahil gegitli finansal risklere maruz kalmaktadrr. $irket'in risk ynetim prgramt, mali piyasalarrn iingrglemezlifine daklanmakta lup, $irket'in mali perfrmanst tizerindeki ptansiyel lumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaglamtgttr. Mevcut ve ilerideki muhtemel brg gereksinimlerinin fnlanabilme riski, yeterli saytda ve yiiksek kalitedeki kredi sa!layrcrlarrnrn erigilebilirli[inin srirekli krlrnmasr suretiyle ynetilmektedir. Finansal araglarr elinde bulundurmak, kargr tarafrn anlagmantn gereklerini yerine getirememe riskini de ta5rmaktadtr. girket yiinetimi bu riskleri, her anlagmada bulunan kargr taraf igin rtalama riski krsrtlayarak ve gerektifii takdirde teminat

15 BDD Bfimstz Denetim ve Dnrymnhk A.$. BDD Independent Auditing and Cnsulting lnc. sumas suni TAHTA VE MOB LYA SANAYI A.9. 1 OCAK - 31ARALIK 2014 HESAP DNEMINE il-igrirrt Fi NANsAt TABtLARA i r-i$ri ru ACt KLAYtct Di PNrtAR (Tutarlar aksi belirtilmedikge T0rk Lirasr {"T1") larak ifade edilmistir.) Makul de[er, finansal varlrk veya yukrimliihiklerin, zrunlu bir satrg veya tasfiye iglemi drgrnda, istekli taraflar arasrnda gergeklegecek bir cari iglemde, el de igtirebilece$i tutar lup, eler varsa tegkilatlanmtg bir piyasada iglem giiren fiyatr ile en iyi tekilde belirlenir. girket, finansal varhk ve yrikrimli.iliiklerin tahmini makul deferlerini, halihazrrda mevcut piyasa bilgileri ve uygun deferleme ycintemlerini kullanarak belirlemigtir. Snug larak burada sunulan tahminler, $irket'in cari bir piyasa iglemindelde edebilece!i delerlerin giistergesi lmayabilir. Kasa ve nakit de[erler dahil, maliyetten gsterilen bazr finansal varltklartn kayrth deferlerinin, krsa vadeli lmalarr nedeniyle makul deferlerini yansrttr[r kabul edilmektedir igtiraklerdeki Yatrnmlar igtirak niteli[indeki yatrrrmlann muhasebelegtirilmesi ve raprlanma esaslartntn belirlenmesidir. $irketin igtiraki Bstan kriyti Edremit- BALIKESiR adresinde kurulu Ortag Orman Uri.inleri Ticaret A.$.'dir. Faaliyet knusu regine imalatrdrr. Sermayesi L TL'dir. $irketin katrhm payr%2,5l'dir. Katrhm tutart ise hisse senetlerinin defigik tarihlerdemisyn primleri eklenmig fiyatlardan altnmasr nedeniyle 70.1L6 TL'dir. Ortag Orman Urilnferi Ticaret A.g.'nin 2013 yrh zararr TL lup, 3I.L2.20t4 itibariyle diinem zaran!34.781' TL ve birikmig zaran TVdn Kur Defigiminin Etkileri $irket, yabanct para cinsinden yaprlan islemleri TL'ye gevirirken iglem tarihinde gegerli lan ilgili kurlart esas almaktadrr. Bilangda yer alan yabancr para birimi cinsinden parasal varlrklar ve brglar bilang tarihindeki diiviz kurlarr kullanrlarak TL'ye gevrilmittir. Yabancr para cinsinden lan i5lemlerin veya parasal kalemlerin TL'ye gevrilmesinden dgan kur farkr gider veya gelirlerilgili dtinemde gelir tablsuna yanstttlmaktadrr. Makul degerleri ile gsterilen yabancr para birimi cinsindeki parasal lmayan varltklar ve brglar makul deferlerinin belirlendifii giiniin kurundan TL'ye gevrilmektedir Hisse Bagtna Kazang Gelir tablsunda belirtilen hisse bagrna kazang, net dnem kartntn ilgili d6nem igerisinde piyasada mevcut bulunan hisse senetlerinin afrrlrkh rtalama saytsrna birltinmesi ile bulunmugtur. T1irkiye'de girketler, mevcut hissedarlanna birikmi5 karlartndan ve tiz sermaye enflasyn dtizeltme farklarrndan, sermayedeki paylarr ranrnda hisse dagrtarak (bedelsiz hisse) sermayelerini artttrabilirler' Bu tip bedelsiz hisse da[rtrmlarr, hisse bagrna kazang hesaplamalartnda, ihrag edilmig hisse gibi defierlendirilir. Buna giire, bu hesaplamalarda kullanrlan a[rrhkh rtalama hisse saytst, siiz knusu hisse senedi daftttmlartntn gegmige driniik etkileri de dikkate altnarak bulunmaktadrr Bilang Tarihinden Snraki Olaylar Bilang tarihinden snraki laylar; kar'a iligkin herhangi bir duyuru veya di[er seqilmis finansal bilgilerin kamuya agrklanmasrndan snra rtaya grkmrg lsalar bile, bilang tarihi ile bilangnun yaytmt igin yetkilendirilme tarihi arastndaki ti.im laylarl kapsar. $irket, bilang tarihinden snraki diizeltme gerektiren laylarrn rtaya grkmasr durumunda, finansal tabllara alrnan tutarlarr bu yeni duruma uygun 5ekilde drlzeltir. Eilang tarihinden snraki drizeltme gerektirrneyen laylar, cinemli lmasr dulumundal.finansal tabl dipntlarlnda agklantr.

16 BDD $afimsrz Denetim ve Danrymnl* A.$. BDD Independent Auditing and Cnsulting lnc. sumas suni TAHTA VE MOB IYA SANAY A.$. l OCAK - 3I ARALIK 2014 HESAP DONEM NE ili$riru Fi NANsAL TABL IARA it-i$ri ru Agl KtAYlct DiPNrlAR (Tutarlar aksi belirtilmedikge Ti.irk Lirast ("T1") larak ifade edilmigtir') 2.5.t2. Ka r;t I t kl ar, Kg u I I u Varl I k ve Yii kiiml ii I ii kl er girket Ydnetimi gegmig laylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya ztmni yiiki.imltiliiflun bulundu[u, bu ytikiimlti[iffin yerine getirilmesi igin eknmik fayda igeren kaynaklarrn girketten gtkmastntn muhtemel ldufu ve sz knusu yiiktimliili.ik tutarrnrn giivenilir bir bigimde tahmin edilebildili durumlarda, mali tabllarda sz knusu yiiktimliiliik tutart kadar kargrlrk aytrmaktadtr. garta baflr yrikiimhilrikler, eknmik fayda igeren kaynaklann $irketten grkma ihtimalinin muhtemel hale gelip gelmedifinin tespiti amacryla sr]rekli larak delerlendirmeye tabi tutulur. Eknmik fayda igeren kaynaklarrn girketten grkma ihtimalinin uzak ldufu durumlar harig, finansal tabl dipntlarrnda aqtklantr. Eknmik faydanrn girkete girecelinin muhtemel hale gelmesi halinde, k;ullu varltkla ilgili larak finansal tabl dipntlarrndagrklama yaprlrr. Eknmik faydanrn $irkete girecefinin kesine yakrn hale gelmesi durumunda ise, sciz knusu varlrk ve bununla ilgili gelir de[igiklilinin ldufu tarihte finansal tabllaraltnrr' Sirket $ripheli alacaklarla ilgili larakargrlrk ayrrmrstrr Kiralama iglemleri $irketin kiralama iglemleri bulunmamaktadtr. 2.5.L4. ili gkli tarafl ar Mali tabllarda ve bu raprda, igtirakler, rtaklar, tist dtizey idari persnel ve Ynetim Kurulu iiyeleri, aileleri ve nlar tarafrndan kntrl edilen veya nlara balh girketler, igtirak ve rtakhklar, iligkili taraflar larak kabul ve ifade editmiglerdir. Olalan faaliyetler nedeniyle iligkili taraflarla bazr i5 ili5kilerine girilebilir. Mali tabllaln amact dfrultusunda rtaklar, kilit ydnetici persneli ve Yiinetim Kurulu ilyeleri, aileleri ve nlar tarafrndan kntrl edilen veya nlara balh 5irketler, igtirak ve rtakhklar iligkili taraflar larak kabul ve ifade edilmiglerdir Devlet Tegvik ve Yardtmlart Maliyetlere iligkin devlet bafrglarr, kar5tlayacaklarr maliyetlerleglegtikleri ilgili diinemler byunca tutarlt bir gekilde gelir larak muhasebelegtirilir. Sirket tjnceki dtinem ve cari dnemde devlet tegvik ve yardrml almamrgtrr Kurum Kazanct Uzerinden Hesaplanan Vergiler Dnem karr rizerindeki gelir vergisi yrlktlmliikjfri, cari drinem vergisi ve ertelenmig vergiyigermektedir. Cari dcinem y0krimliiliifiii, dcinem karrnrn vergiye tabi lan krsmtizerinden ve bilang tarihinde gegerli lan vergi ranlan ile hesaplanan vergi yti kii mltil iilti nii i germekted ir. Ertelenmig vergi brcu veya alacagr, varhklarrn ve brglarrn mali tabllarda gcisterilen de$erleri ile yasal vergi matrahr hesabrnda dikkate ahnan tutarlarr arasrndaki gegici farkhhklarrn bilang yclntemine gcire vergi etkilerinin hesaplanmasryla belirlenmektedir. Ertelenmig verginin hesaplanmasrnda yuriirliikte lan vergi ranlarr kullanrlmaktadrr. Baghca gegici farklar, gelir ve giderlerin mali tabllarda ve vergi kanunlartna gre deeilik raprlama dcinemlerinde muhasebelegmesinden ve maddi duran varltklar ile ilgili aktifle;me ve amrtisman farklrlrklarrndan kaynaklanmaktadrr.

17 BDD Bafimstz Denetim ve Dnqmanhk A.$. BDD lndependent Auditing and Cnsulting Inc. SUMAS SUN TAHTA VE MOBILYA SANAY A.S. l OCAK - 31ARAL K 2014 HESAP Oruemirue iusriru FiNANsAt rabttara it-igriru ACtKLAYtcI DiPNrtAR (Tutarlar aksi belirtilmedikge Tiirk [irasl('tl") larak ifade edilmistir.) 2.5.L7. Devlet Tegvik ve Yardtmlart Maliyetlere iligkin devlet ba[rglarr, kargrlayacaklarr maliyetlerleglegtikleri ilgili d<inemler byunca tutarlr bir gekilde gelir larak muhasebelegtirilir. $irket iinceki dnem ve cari dcinemde devlet tegvik ve yardtmt almamrgtrr Kurum Kazanct Uzerinden Hesaplanan Vergiler Diinem karr iizerindeki gelir vergisi yiikiim[ilu!i.i, cari d6nem vergisi ve ertelenmis vergiyigermektedir' Cari dcinem yiikiimliiltiflti, diinem karrnrn vergiye tabi lan krsmt iizerinden ve bilang tarihinde gegerli lan vergi ranlarr ile hesaplanan vergi yii kriml0lilliini.i igermektedir. Ertelenmig vergi brcu veya alaca[r, varlrklann ve brglarrn mali tabllarda gdsterilen delerlerile yasal vergi matrahr hesabrnda dikkate a nan tutarlarr arasrndaki gegici farkhlrklarrn bilang ycintemine gre vergi etkilerinin hesaplanmasryla belirlenmektedir. Ertelenmig verginin hesaplanmasrnda yiiri.irlrikte lan vergi ranlarr kullanrlmaktadrr. Baghca gegici farklar, gelir ve giderlerin mali tabllarda ve vergi kanunlartna gre deligik raprlama dcinemlerinde muhasebelegmesinden ve maddi duran varltklar ile ilgili aktiflegme ve amrtisman farklrhklarrndan kaynaklanmaktadtr' Ertelenmig vergi brcu veya alaca[r, sz knusu gegici farkhlrklartn rtadan kalkacafir ilerideki dnemlerde iidenecek vergi tutarlarrnda yapacaklarr tahmin edilen artrl ve azaltg ranlannda finansal tabllara yansrtrlmaktadrrlar. Ertelenmig vergi alaca[r, gelecek dnemlerde vergi avantajtnln saglanmasrntn last ldufu durumlardayrrhr. Bu alacaktan artrkyararlanrlamayacaft anlagtldrlr randa ilgili aktiften silinir. Aynr rilkenin vergi mevzuatrna tabi lmak gartryla ve cari vergi varhklartntn cari vergi yiiktjmltlliiklerinden mahsup edilmesi knusunda yasal larak uygulanabilir bir hakkrn bulunmast durumunda ertelenen vergi var klarr ve ertelenen vergi yriktlm[iltikleri, kargrhkh larak birbirinden mahsup edilir' 2.S.tg.Qahganlara Sallanan Faydalar/Krdem Tazminatlarl yiiri.irllkteki kanunlara grire, girket, emeklilik dlayrsryla veya istifa ve ig kanununda belirtilen davrantglar drgrndaki sebeplerle istihdamr sna eren gahganlara belirli bir tplu rideme yapmakla yiikiimltid0r. Stiz knusu iideme tutarlart bilang tarihi itibariyle gegerli lan ktdem tazminatavanl esas ahnarak hesaplantr. Krdem tazminatr kargrl!r, trim gahganlarrn emeklilikleri dlayrsryla ileride dfiacak ytiktimliiltik tutarlarr bugiinkri net deeerine gcire hesaplanarak iligikteki mali tabllarda yanstttlmtg aktlieryal kayrp/kazang Kar veya Zarar ve Diler Kapsamh Gelir Tablsu'nda muhasebelestirilmistir Emeklilik Planlart $irketin emeklilik planlamast bulunmamaktadrr Nakit Akrm Tablsu Nakit aktm tablsunda, dneme iligkin nakit aktmlari, girketin faaliyetlerile yattrtm ve finansman faaliyetlerine dayalr bir bigimde srnrflandrrrlarak dlrudan ycinteme gcire raprlantr' $irketin faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akrmlarr, girketin faaliyet alanlna giren knulardan kaynaklanan nakit akrmlannr gsterir. yattnm faaliyetleriyle ilgili nakit akrmlarr, girketin yatrrtm faaliyetlerinde (maddi ve maddi lmayan varlrk yatrrrmlarr ve finansal yatrrrmlar) kullandrfr ve elde ettifi nakit aktmlartnl gdsterir. Finansman faaliyetlerine iliskin nakit akrmlarr, girketin finansman faaliyetlerinde kullandr[l kaynaklarr ve bu kaynaklarrn geri cidemelerini gsterir'.' tri ' 77

18 BDD Bafimlz Denetim ve Dant5mnltk A.$. BDD lndependent Auditing nd Cnsulting lnc. sumag SUN TAHTA VE MOB IYA SANAYI A.$. 1 OCAK - 31 ARAUK 2014 HESAP D6NEMINE itisriru Fi NANsAL TABLIARA i dsri ru A9l KLAYlcl Di PNrlAR (Tutarlar aksi belirtilmedikge Tiirk Lirasr ("T1") larak ifade edilmigtir.) Giderler Giderler tahakkuk esasrna gcire muhasebelegtirilir. Satrglarrn maliyeti ve faaliyet giderlerilgili giderlerin lu$tugu anda kaydedilirler Ticari Alacaklar D[rudan bir brgluya mal veya hizmetedarikile lugan 5irket kaynaklr ticari alacaklar vadelerine giire, reesknt edilmig maliyet ijzerinden gsterilmigtir. $irketin, tidenmesi gereken meblallarr tahsil edemeyecek ldufunu gdsteren bir durumun stiz knusu lmasr halinde ticari alacaklar igin bir alacak risk kargrlt[t lugturulur. Stiz knusu bu kargrhlrn tutan, alacafirn kayrtlt deleri ile tahsili miimktin tutar arasrndaki farkttr. Ahnan geklereesknt edilmig delerleri tizerinden giisterilmigtir Ticari ve Diier Fi nansal Yiikiiml iil ii kler Brglar ve verilen gekler vadelerine g6re reesknt edilmig deferleri Uzerinden gcisterilmigtir Onemli Muhasebe Deierlendirme, Tahmin ve Varsaytmlart Mali tabllaln haztrlanmasr, $irket Yiinetimi'nin muhasebe plitikalarrnrn uygulanmastnt ve raprlanan varlrk, yr,ik1m[iliik, gelir ve gider kalemlerini etkileyecek bir takrm de[erlendirme, tahmin ve varsaytmlar yapmasrnr gerektirir. Ancak fiili rakamlar yaprlan tahminlerden farklr gergeklegebilir. Tahmin ve varsayrmlar belirli aralrklarla giizden gegirilir. Muhasebe tahminlerindeki defiigikliklerden kaynaklanan etkiler, cari dcjnemde veya bu tahminden etkilenebilecek ileriki diinemlerde dikkate altntr. Va r h klan n f aydah iim ii r le ri $irket'in varllklarrnrn faydalr eknmik dm[irleri, varlrlrn iktisap tarihinde $irket ytinetimi tarafrndan belirlenir ve dtizenli larak gzden gegirilir. girket, bir varhfrn faydah iimriinii varltfrn tahmini faydastnt gtiz iintinde bulundurarak belirler. Bu defierlendirme, girketin benzer varhklarla ilgili deneyimlerine dayanrr. Bir varlr[rn faydalr mrrj belirlenirken, girket ayrrca piyasadaki deeilimler veya geligmeler snucu varlrklarrn teknik ve/veya ticari larak kullanrlamaz hale gelmesi durumunu da gtiz clnijnde bulundurur. Lisanslartn faydalt iimtirlerise lisanszlesmelerinin gegerlilik slirelerine ba[hdrr. Nr 3 - irsen igurueuneki PAYLAR 3LlL2l2OL4 3Lltzl2Or3 Ortag Orman Ur0nleri A.5. (iftirak) 70.tLa girketin igtiraki Bstancr kyii Edremit- BALIKESIR adresinde kurulu Ortag Orman Uriinleri Ticaret A.$.'dir. Faaliyet knusu regine imalatrdrr. Sermayesi Tl'dir. $irketin katthm payty2,5t'dir' Katrlrm tutart ise hisse senetlerinin de[igik tarihlerd emisyn primleri eklenmig fiyatlardan altnmast nedeniyle TL'dir. Ortag Orman Urrinleri Ticaret A.S yrh zaran t2o.8o2 TL lup, 3I.L itibariyle dcinem zarart t34.78ttl ve birikmig zararr fl' dn.

19 BDD Efitmtz Denetim ve Dnrymanhk A.$. BDD lndependent Auditing and Cnsulting lne, Nr 4 - ir,isrid TARAF ACIKLAMALART sumas SUN TAHTA VE MOBILYA SANAY A.9. l OCAK - 3I ARALIK 2014 HESAP D6NEM NE it igriru FINANsAL TABLLARA it-isriru ACtKtAVlcl DiPNrtAR (Tutarlar aksi belirtilmedikge T0rk Lirasr ("T1") larak ifade edilmistir.) Agit.tama 3LlL2l2OL4 3Llt2l20l3! L Taraflara Veriten Siparis Avanslart (Pe5in $denmil Giderler) Tplamr,,a, =-- t t=t =a= L.48L.544 L'I34'642 Agrklama 3Llr2l2t4 3LltzlzaL3 Ortaklara Brglar Persnele Brclar ilitkili Taraflara Krsa Vadeli Difer Brglar Tplamt L.L Agrklama?tlL2l2t4 3LlLzl20t3 Ortag Orman Urirnleri A.5. (istirak) Taraflardan Ahglar s Agllitama 3LlL2l2Ot4 3u'-2l2OL3 yiinetim Kuruluna denen Ucretler L LlL2l2Ot4 3LlLzlzOL3 Agklama Ortrg Orm"n Urt leria.g. (iftirak) 154'402 88'67_8 Taraflardan Allnan Faiz NOT s - TiCARi AI"ACAK VE BORCLAR Ac'ktama 3LlLzlzl4 3tl\.2-l?0'L1- Alrqlar 1'050'885 1'034' O50 Alacak Senetleri (s5.503) (48.e74l, Alacak Senetleri Reeskntu (-) $iipheli Ticari Alacaklar ( ) (3.2s4.4s8),iheli Ticari Alacaklar Krsa Vadeli Ticari Alacaklar T L Sattctlar Brg Reeskntu (-) ( ) ( ) Klsa Vadeli Ticari Brglar L.784,6L NOT 6 - DI6ER ATACAK VE BORCTAR Agrklama Verilen it ve Teminatlar Uzun Vadeli Diler Alacaklar T t{,,, 3LlL2l2OL4 3Llt2l20r3 qt ' ll 1'{ li ';' i...;i" i;;ii;:,;"-'

20 BDD Bafimtz Denetim ve Danqnanhk A.$. BDD lndependent Auditing and Cnsulting lnc. suma$ suni TAHTA VE MOB LYA SANAYI A.S. 1 OCAK - 31ARALIK 2014 HESAP D6NEMiNE it-i5riru F NANsAL TABTLARA ilisri n Agt KLAYlcl DiPNrlAR (Tutarlar aksi belirtilmedikge T0rk Lirasr ('"T1") larak ifade edilmilir.i ilitkili Taraflara (Ortaklara) Brglar Persnele Brclar NOT 7 -STOKIAR Acrkfama 3LlL2l20L4 3L/Lzl20L3 ilk tvtadde ve Malzeme Mamuller Ticari Mallar L L43.O NOT 8 - PEgiN ODENMig CiOenlrn ve ERTELENMIS e eilnlen Verilen Siparis Avanslart Krsa Vadeli Giderler 3Llt2l2Ot4 3tlr2l2t A$klama 3ut2l2ilL4 3LlL2l20L3 Gelecek Yrllara Ait Giderler 26'040 26'OtI NOT 9 - MADDI DURAN VARLIKIAR Arazi ve Arsalar Yeraltt ve YerUstii Dtizenleri Binalar Makine, Tesis ve Cihazlar Tagrt Araglart D6geme ve Demirbaglar Maddi Duran Varltklar Tplam Maliyet Bedeli Birikmig Amrtismanlar (-) Net Defter 220.L s L ( ) ; L (10.008) 220.L L s s (27.20s.186)

/f\, TUKA$ GrDA SANAYI VE ricnner ANONIM $IRKETI. nir,cilnnn iligrin srnrrlr BAdrMSrz DENETivT naporu. Crowe Horwath-

/f\, TUKA$ GrDA SANAYI VE ricnner ANONIM $IRKETI. nir,cilnnn iligrin srnrrlr BAdrMSrz DENETivT naporu. Crowe Horwath- A t /f\, Crwe Hrwath- Crwe Hrwath Olgu Ba$rmsrz Denetim ve YMM A.$. RaprTarihi: 6.8.215 Rapr Sayrsr: 215/97-89 TUKA$ GrDA SAAYI V ricnnr aaa AOIM $IRKTI 1 OCAK - 3 HAZIRA 215 ARA DOM FIASAL nir,cilnnn

Detaylı

1 Ocak - (Para birimi - 1. organizasyonu ve faaliyet konusu. Genel TGS. Nisan halka. Faaliyet konusu

1 Ocak - (Para birimi - 1. organizasyonu ve faaliyet konusu. Genel TGS. Nisan halka. Faaliyet konusu 1. organizasyonu ve faaliyet konusu Genel TGS Nisan 2003 n - halka Faaliyet konusu atma D etmek Vergisi (KDV) iadelerini tahsil etmektir. (Tekstil 2. 2.1 (6) 2. ilan. nda ve kanuni finansal Bu konsolide

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM 1 OCAK - 2009 ARA Yönetim Kurulu na, 1. ( Grup ) ekte yer alan 30 Haziran 2009 ait konsolide gelir tablosu, konsolide özkaynaklar Grup konusu ara dönem konsolide finansal 2. konusunda güvence Sonuç 3.

Detaylı

EURO T'REND YATIRtM ortakligt ANoNiM pinrrri. 31 Aralrlk 2013 tarihi itibariyle Finansal Tarblolar ve Balrnrsrz Denetgi Raporu

EURO T'REND YATIRtM ortakligt ANoNiM pinrrri. 31 Aralrlk 2013 tarihi itibariyle Finansal Tarblolar ve Balrnrsrz Denetgi Raporu URO T'RD YATIRtM RTAKIGt AiM pinrrri 31 Aralrlk 2013 tarihi itibariyle Finansal Tarbllar ve Balrnrsrz Denetgi Rapru URO TRD yattrtm OFTTAK Gt AOiM $irkt 31 Arahk 2013 tarihinde sna eren ula ait FinansaI

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

Türk Telekom Halka Arz Bilgi Notu (28/04/2008)

Türk Telekom Halka Arz Bilgi Notu (28/04/2008) Türk Telekm Halka Arz Bilgi Ntu (28/04/2008) Bu çalışma, şirket içi bilgilendirme amaçlı larak, Türk Telekm internet sitesi ve şirketin düzenlemiş lduğu Analist sunumundan yararlanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı

SAYFA 1-2 3 KAR VEYA ZARAR 4 5 6 7-59

SAYFA 1-2 3 KAR VEYA ZARAR 4 5 6 7-59 SAYFA 1-2 3 KAR VEYA ZARAR 4 5 6 7-59 finansal durum tablosu ile, konso muhasebe politikala leyen dipnotlar hesap 1 konsolide sunumuyla ilgi uygun Ba denetim ra elde etti imiz ba denetim ka la g z a in

Detaylı

SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAMDA NİTELİKLİ DEĞİŞİM VE GELİŞİME DESTEK DERNEĞİ

SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAMDA NİTELİKLİ DEĞİŞİM VE GELİŞİME DESTEK DERNEĞİ SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAMDA NİTELİKLİ DEĞİŞİM VE GELİŞİME DESTEK DERNEĞİ 6 ŞUBAT 2012 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İçindekiler Bağımsız denetim raporu Mali durum

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) Yeniden düzenlenmi Yeniden düzenlenmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Geçmi Dönem Referansları

Detaylı

Anonim irketi ve Ba Ortak. Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL))

Anonim irketi ve Ba Ortak. Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL)) 1. Ana Ortakl organizasyonu ve faaliyet konusu o - - dur. 09.03.2015 tarihinde Faaliyet konusu en dir. 6 2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar lan Finansal tablolar, tarihi i olan ve 17 Mart 2005

Detaylı

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl EURO TREND YAT R M ORTAKL G A.$ EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 I-L2-L6 -L7 -r8 -L9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 ve 3z'ttci MADDrleniN TADiL,4o'Ncl MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl 2010 ESK

Detaylı

At}A TEAGIFI$IZ l}t=t{i=ttfr A-:i.

At}A TEAGIFI$IZ l}t=t{i=ttfr A-:i. l> At}A TEAGF$Z l}t=t{=ttfr A-:i. METSA KlrMETr,i vranenler ric.tnnri a.g.,nin 20 rt -2012 _2013 o ounwrr,nninn lir KAR$LA$TRMAL nagrvrsrz DENErivr RApoRU ,u)/\ traeti.tst= t)t!ntlttv r\.5- METSA KYMET,i

Detaylı

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO Denetimden Denetimden Notlar VARLIKLAR Dönen Varlıklar : 9.961.249 7.975.811 Nakit ve Nakit Benzerleri Not 6 162.759 1.919.536 Finansal Yatırımlar Not 7 - - Ticari

Detaylı

Anonim irketi ve Ba Ortak

Anonim irketi ve Ba Ortak 1. Ana Ortakl organizasyonu ve faaliyet konusu - - dur. 31.03.2015 tarihi iti 11.05.2015 tarihinde Faaliyet konusu 2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar uygun olarak haz 17 Mart 2005 tarih ve 11/367

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları 31 Mart 2012

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015 6 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 9.057.644 12.772.138 Nakit ve Nakit

Detaylı

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M DENETiM RAPORU DENiz YAKASI ratilsitesi or.oz.zor 4qr.ot.zors renihuninnnsl DENET M RApoRU Sitemizin ot'ol.zotq/31'0l.2015 tarihleri arasr igleyici ve hesaplarr,kat Mtilkiyeti Kanunu ve Geneg kararlart

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

Dönen varlıklar toplamı 23.695.670 15.812.981

Dönen varlıklar toplamı 23.695.670 15.812.981 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Varlıklar Nakit ve nakit benzeri değerler 10.978.395 7.132.273 Ticari alacaklar 9.242.094 7.355.403 Diğer dönen varlıklar

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2015 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEM Z 9.450.000,-TÜRK L RASI NAK T KARILANMAK SURET YLE 37.800.000,-TÜRK L RASINDAN 47.250.000,-TÜRK

Detaylı

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 31 ARALIK 2012 TARİHLİ BİLANÇO Bağımsız Denetim'den Referansları 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 3.475.052 Finansal Yatırımlar 7 20.933 Ticari Alacaklar - İlişkili

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2012 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız İnceleme'den Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 30.06.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 47,694,745 54,518,989 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap EURO KAp1TAL YATIRIM ORTAKLIGI,qlONitU $imnri'nin 30 MART 2013 i.q.nihinoe yapilan 2012 yrr-r ougan GENEL KURUL ToPLANTI rutann'gt Euro Kapital Yatrnm Ortakhgr Anonim $irketinin 2012 ylrr Ola[an Genel

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RtM ORTAKUGT A.g EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 L - 12-16 -r7 - L8 -r9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş 4 31 Mart 2017-31 Aralık 2016 TARİHLİ Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dip Not 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 10.937.029 9.057.644 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 155.247 262.712

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü OLUŞUM BAĞIMSIZ DIŞ DENETĐM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Sürekli Olumlu 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMĐNE ĐLĐŞKĐN FĐNANSAL TABLOLARLA

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklık Ünvanı Adres : Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23

Detaylı

Anonim irketi ve Ba Ortak

Anonim irketi ve Ba Ortak 1. Ana Ortakl organizasyonu ve faaliyet konusu ve faaliyetlerine 13 - dur. - nde 5,60 TL birim fiyat ile Sabit Fiyatla talep toplayarak 2.500.000 TL Nominal bedelli Faaliyet konusu 30.06.2015 tarihi iti

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.551.638 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.755 4.228.916

Detaylı

SARAY MATBAACILIK KAĞITCILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET ve SANAYİ A.Ş. 01 OCAK-31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

SARAY MATBAACILIK KAĞITCILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET ve SANAYİ A.Ş. 01 OCAK-31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI SARAY MATBAACILIK KAĞITCILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET ve SANAYİ A.Ş. 01 OCAK-31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSOL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 3-5 KAR

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

Bankamn krsa donemde YP yukumluluklerini karqrlamasr elverigli ancak ekonomik kogullardaki depigimlerden nispeten etkilenebilecesini s0sterrr.

Bankamn krsa donemde YP yukumluluklerini karqrlamasr elverigli ancak ekonomik kogullardaki depigimlerden nispeten etkilenebilecesini s0sterrr. Yabancr Para Uzun Donem BBB. Iyi kredi kalitesi not seviyesidir. Bankanm uzun vadeli yabancr para finansal ytikfiml0ltiklerini yerine getirmede, elveriqli ancak ekonomideki koqullardaki de[igimlerden nispeten

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Mali Tablolar

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

Detaylı

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 itibariyle Konsolide Finansal Tablolar

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

1 -Gelecek yıllara ait gelirler

1 -Gelecek yıllara ait gelirler MALİ TABLOLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2016 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 Ref: RPR/MBK-2016/SPK-001-01 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama TT-30.06.2016 MALİ TABLOLAR Bağımsız Denetçi

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 31 MART 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 VARLIKLAR Dönen

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler. Transfer 1.040.688 2.949.476 (10.087.353) 6.097.189 0. Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler

Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler. Transfer 1.040.688 2.949.476 (10.087.353) 6.097.189 0. Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler BİLANÇO (YTL) Bağımsız Denetim'den (SERİ:XI, NO:25 - KONSOLİDE) Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2007 31.12.2006 VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 428.809.920 395.453.587 Hazır Değerler 4 71.608.033 17.756.494

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ÖZAK GYO A.Ş. 31.12.2016 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı 4. dönem Finansal Tablolar ve dipnotları Bağımsız

Detaylı

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Mali Tablo Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 30.06.2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 30.06.2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR OCAK 2 HAZİRAN 2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU..2 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR OCAK 2 HAZİRAN 2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU 2..2 TARİHİ İTİBARİ İLE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

Erciyas Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi

Erciyas Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi 1 Erciyas Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi 2016 tarihi itibarıyla birleşme sonrası döneme ait tahmini finansal durum tablosu ve seçilmiş notlar 2 Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. 2016 tarihli birleşme sonrası

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318 Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu na Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (Şirket- Ana Ortalık) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır)

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

Konsolide Olm ayan Dönem 31.03.2013 31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL

Konsolide Olm ayan Dönem 31.03.2013 31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK, 2013/3 Aylık [] 03.05.2013 18:51:17 Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu Finansal Tablo Türü Dipnot Referansları Cari Dönem Konsolide Olm ayan Önceki Dönem Konsolide

Detaylı

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 ... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 5.879,35 A-Mali

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler ENVANTER VE BİLANÇO MUHASEBE SÜRECİ Dönem Başındaki İşlemler Dönem İçinde Yapılan İşlemler Dönem Sonunda Yapılan İşlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu

Detaylı