İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1"

Transkript

1 İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1 Kabul eden makam, tarih ve sayı : Akademik Kurul, , V04/AKK/04 (4) Ek ve değişiklikler : Akademik Kurul, , 09 (3) / Mütevelli Heyet, (556) Ek ve değişiklik kontrolü : Amaç ve dayanak Madde 1 2 (1) 24/04/2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik e dayanılarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 33 üncü maddesi uyarınca yapılan bu düzenlemenin amacı, İstanbul Bilgi Üniversitesi nin fakülte, yüksekokul ve bölümleri arasındaki yatay geçişlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Tanımlar Madde 2 (1) Bu Yönergede geçen ; a) Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesi ni, b) Bölüm: Lisans veya önlisans öğretim ve eğitim yapılan her eğitim birimi ile bölümsüz fakülte ve yüksekokulları, c) Program: Bölümlerde yürütülen lisans veya önlisans programlarını, ç) Aynı düzeyde program: Lisans öğretim ve eğitimi bakımından diğer bir lisans öğretim ve eğitimini, önlisans öğretim ve eğitimi bakımından diğer bir önlisans öğretim ve eğitimini, d) Üniversite içi yatay geçiş (İç yatay geçiş): Üniversitenin aynı düzeyde programları arasında yatay geçişi, 3 e) Merkezi sınav: ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavı, f) Yüksekokul, yüksekokullar ile meslek yüksekokullarını, Değişik başlık ve terimler: Usul ve Esaslar terimi Yönerge olarak değiştirilmiştir. Akademik Kurul, , 09 (3) / Mütevelli Heyet, (556). Değişik madde: Akademik Kurul, , 09 (3) / Mütevelli Heyet, (556). Değişik bend: Akademik Kurul, , 09 (3) / Mütevelli Heyet, (556). Ek bend: Akademik Kurul, , 09 (3) / Mütevelli Heyet, (556). 1

2 ifade eder. Genel koşullar Madde 3 (1) Üniversite içi yatay geçiş başvurusu, aynı düzeyde programlar için yapılabilir. (2) Uzaktan veya açık yükseköğretim kapsamındaki programlardan örgün programlara yatay geçiş yapılamaz. (3) Kayıtlı olduğu programa yerleştirmede esas alınan merkezi sınav puanının türünün, yatay geçiş yapmak istediği programa merkezi sınava girdiği yıl öğrenci kabul edilen puan türünden farklı olduğu hallerde, yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği programa merkezi sınava girdiği yıl öğrenci kabul edilen puan türünde puanının merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla yurt içindeki üniversitelerde eşdeğer programlar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilan edilen en düşük puandan az olmaması zorunludur. Bu koşul özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul edilen bir programda kayıtlı olan ve merkezi sınavla öğrenci kabul edilen programlardan birine geçiş yapmak isteyen öğrenciler için de geçerlidir. 5 (4) Özel yetenek sınavıyla girilen programlardan birine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin, üçüncü fıkradaki puan koşulu yanında, yatay geçiş yapmak istediği programa kabul için yapılan özel yetenek sınavına eşdeğer bir özel yetenek sınavını başarması gerekir. (5) Üniversite içi yatay geçiş başvurusu, kayıtlı olunan programın en erken birinci yarıyılının, önlisans programları için en geç üçüncü, lisans programları için en geç dördüncü yarıyılın sonunda yapılır. İngilizce Dil Hazırlık Programı öğrencileri üniversite içi yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar. 6 (6) Başvuran öğrencinin, geçmek istediği programın Fakülte Kurulu tarafından zorunlu dersler arasından belirlenen temel derslerini, eğer kayıtlı olduğu programda zorunlu olarak almamışsa, seçimlik ders olarak almış olması gereklidir. (7) Başvuran öğrencinin; sona eren yarıyıl da dahil olmak üzere zorunlu ve seçmeli hiçbir dersinden başarısız (notu F ) durumda olmaması ve hem genel not ortalamasının hem de geçiş yapmak istediği programdan aldığı derslere ilişkin not ortalamasının dört (4) tam not üzerinden en az (2.40) olması gerekir. (8) Programlarındaki ilgili yarıyıla ait zorunlu dersleri bakımından eksikleri bulunan öğrenciler, diğer koşulları yerine getiriyorlarsa, iç yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Kontenjanlar Madde 4 (1) İç yatay geçiş kontenjanları, varsa programı yürüten bölümün görüşü alınarak ilgili fakültenin yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Üniversite Yönetim Kurulu 5 6 2

3 tarafından onaylanır. İç yatay geçiş kontenjanı açılması hususunda herhangi bir yükümlülük yoktur. 7 (2) İç yatay geçiş kontenjanı aşağıdaki esaslarla belirlenir: (a) İç yatay geçişin yapılabileceği programların her biri için ayrı kontenjan belirlenir. (b) Aynı fakülte veya yüksekokul içinde iç yatay geçiş ile diğer fakülte veya yüksekokullardan iç yatay geçiş için ayrı ayrı kontenjan belirlenebilir. (c) İç yatay geçiş kontenjanları her akademik yılda bir kere ve Üniversite yönetim kurulu tarafından öngörülen tarihe kadar belirlenir. (d) İç yatay geçiş kontenjanları önlisans programları için 2, 3 ve 4. yarıyıla, lisans programları için 2, 3, 4, ve 5. yarıyıla kabul için ayrı ayrı belirlenir. (e) Bir akademik yıl için belirlenen iç yatay geçiş kontenjanlarının toplamı iç yatay geçiş değerlendirmesinin yapılacağı yılda o program için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %15 ini aşamaz. 8 (3) Güz döneminde boş kalan kontenjanlar Bahar döneminde kullanılır. 9 (4) İç yatay geçiş kontenjanları, ilgili programın son dört yıla ait taban puanları ile bu Yönergede öngörülenler dışında ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından önerilen ve Akademik Kurul tarafından kabul edilen ek şartlar, son başvurunun kabul edileceği günden en az 15 gün öncesinde Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir. 10 Başvuru usulü Madde 5 (1) Üniversite içi yatay geçiş için başvuru tarihleri, son başvuru tarihi ilgili öğretim yılının başlamasından en az 10 gün öncesi olmak üzere, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. (2) Başvurular, Öğrenci İşleri Müdürlüğü ne ve yazılı olarak yapılır. (3) Öğrenci İşleri Müdürlüğü başvuruyu, öğrencinin genel not ortalaması ile geçiş yapmak istediği programdan aldığı derslere ilişkin not ortalamasının yer aldığı (yetkili çalışan tarafından imzalanmış) ders ve not döküm belgesini ve ÖSYS sınav sonuç belgesinin (yetkili çalışan tarafından imzalanmış) bir nüshasını ekleyerek başvuruyu değerlendirecek olan fakültenin dekanlığına veya yüksekokulun müdürlüğüne gönderir. Başvuruların değerlendirilmesi Madde 6 11 (1) Yatay geçiş başvurularının ön değerlendirilmesi, ilgili fakülte ve yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından Değişik madde: Akademik Kurul, , 09 (3) / Mütevelli Heyet, (556). 3

4 yapılır. Başvuru koşullarını taşıyan adaylar, başvurdukları yarıyıl esas alınarak bu maddede belirlenen kriterlere göre her bir program için asıl ve yedek adaylar olarak sıralanır. Yedek aday sayısı asıl aday sayısı kadardır. Asıl ve yedek aday listeleri ilgili fakülte ve yüksekokul yönetim kurulunun kararıyla kesinleşir. (2) Sıralama aşağıdaki kriterler sırasıyla uygulanarak yapılır: (a) Genel not ortalaması; (b) Genel not ortalamasının eşitliği halinde, İnkılap Tarihi ve Türkçe dersleri hariç olmak üzere iç yatay geçiş yapmak istediği programın zorunlu dersleri içinden almış olduğu derslerin ortalaması; (c) (b) bendinde belirtilen ortalamaların eşitliği halinde, başvurulan programa intibak halinde muaf tutulacak kredi sayısı. (3) İlgili fakülte ve yüksekokul yönetim kurulunun kararıyla kesinleşen değerlendirme sonuçları Üniversite nin internet sayfasında duyurulur ve yatay geçiş hakkı kazanmış olan asıl adaylara durum ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir. (4) Üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihe kadar başvurmayan asıl adaylar yerine sırasıyla yedek adaylar çağrılır. (5) İç yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin intibakları, ilgili fakülte ve yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenecek üç kişilik bir komisyonun teklifi üzerine ilgili fakülte ve yüksekokul yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. İntibakta, öğrencinin almış olduğu derslerin içerikleri ile kredi yükleri esas alınır, dersler arasında bağlantı olması halinde birleştirme yapılarak birden çok ders birlikte tanınarak bir veya birden çok ders için muafiyet verilebilir. Öğrenci ayrılacağı programdan daha alt bir sınıf veya yarıyıla intibak ettirilebilir ve öğrenciye ayrılacağı programdan daha alt bir sınıf veya yarıyıldan ders alması koşulu getirilebilir veya gerekli hallerde belirli derslerden oluşan genel veya münferit bir intibak programı öngörülebilir. (6) Öğrencinin geldiği programda okumuş olduğu süre, İstanbul Bilgi Üniversitesi ndeki toplam öğretim süresinden sayılır. (7) Yatay geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi tamamlanıp, geçiş ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün içinde yükseköğretim öğrenci veritabanına (YÖKSİS) işlenir. Çift anadal öğrencileri için özel kurallar Madde 7 (1) Çift anadal öğrencilerinin esas anadallarını bırakıp ikinci anadallarına yatay geçişlerinde bu düzenlemedeki genel usul ve esaslar yanında aşağıdaki özel kurallar uygulanır: a) Çift anadal öğrencileri, yatay geçiş yapmak için en geç ikinci anadallarının yedinci yarıyılına başlayana kadar başvurabilirler. b) Çift anadal öğrencileri, kontenjan sınırı olmaksızın üniversite içi yatay geçiş yapabilirler. 4

5 Yan dal öğrencileri Madde 8 (1) Yan dal öğrencilerinin, izledikleri yan dala yatay geçişlerinde de bu düzenlemedeki genel usul ve esaslar uygulanır. Madde 9 (Mülga) 12 ÖSYM burslu öğrenciler Madde 10 (1) ÖSS bursu alan öğrencilerden iç yatay geçiş yapanların bursu aşağıdaki haller dışında sona erer: (a) Öğrencinin, kayıtlı olduğu programa kabul edildiği yılda yapılan merkezi sınavda, yatay geçiş yaptığı programa öğrenci kabul edilen türden aldığı puanın, yatay geçiş yaptığı programın burslu kontenjanına öğrenci kabul edilen en düşük puana eşit veya bu puanın üstünde olması; (b) Yükseköğretim mevzuatı veya İstanbul Bilgi Üniversitesi Burs ve Destek Programları Yönergesi uyarınca ÖSS bursunun devam etmesinin öngörülmesi. 13 Yürürlükten kaldırılan hükümler Madde 11 (1) Üniversite Yönetim Kurulu nun tarih ve (V05/YNK/80) sayılı toplantısında alınan (6) sayılı kararla kabul edilen İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Usul ve Esasları tüm ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 12 (1) Bu Usul ve Esaslar Akademik Kurul tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer ve tarihinden sonra karara bağlanacak iç yatay geçiş başvuruları hakkında uygulanır. (2) Mütevelli Heyetin tarihli toplantısında alınan 556 sayılı kararla kabul edilen değişiklikler, kabul edildikleri tarihte yürürlüğe girer ve Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik in Resmi Gazete de yayımlandığı 24/04/2010 tarihinde ve sonrasında karara bağlanacak iç yatay geçiş başvuruları hakkında uygulanır Mülga madde: Akademik Kurul, , 09 (3) / Mütevelli Heyet, (556). 5

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ Amaç Madde 1-) Bu Yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce, Erzurum Teknik Üniversitesi dahil

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Đstanbul Bilgi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Yaz Okulunun Yürütülmesine ve Başka Yüksek Öğretim Kurumlarından Ders Alınmasına Dair Yönerge Kabul eden makam, tarih ve sayı : Üniversite Yönetim

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde yürütülen

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden:

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Resmî Gazete Sayı : 28058 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde ön lisans, lisans,

Detaylı

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar Kabul eden makam, tarih ve sayı : Mütevelli Heyet, 16.07.2004 (246)

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Selçuk Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde, birinci

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ. KAPSAM ve DAYANAK

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ. KAPSAM ve DAYANAK ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ KAPSAM ve DAYANAK Madde 1 Bu Yönerge; Acıbadem Üniversitesinde İngilizce hazırlık, önlisans, lisans ve yüksek lisans eğitim-öğretimi yapan fakülte, enstitü ve

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28772

Resmî Gazete Sayı : 28772 21 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28772 YÖNETMELİK Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK 4015 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/2002 No:2002/3975 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No:657 Yayımlandığı

Detaylı

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK 4015 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/2002 No:2002/3975 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No:657 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam **** MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit

Detaylı

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler İçindekiler I.BÖLÜM... 5 A) KAYIT... 5 1. Üniversiteye kayıt nasıl yapılır?... 5 2. Ders kaydı nasıl yapılır?... 5 3. Mazereti olan

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, yükseköğretim kurumlarına Öğretim Üyesi

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokulları bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyeti

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Ankara 2013 1 Bu Kılavuz uygulayıcılara ve ilgililere destek amacıyla hazırlanmıştır. ÖYP'ye başvuran adaylar ilgili mevzuatta

Detaylı