KRONOLOJ / CHRONOLOGY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KRONOLOJ / CHRONOLOGY"

Transkript

1 KRONOLOJ / CHRONOLOGY OCAK-HAZ RAN 2010 ARASI TÜRK YE VE DÜNYA KRONOLOJ S 1 Ocak 2010 Türkiye de 1 Ocak tan itibaren banka hesaplar nda yeni bir döneme girildi. Bankac - l k sektöründe bankalar taraf ndan mudilerine verilecek olan IBAN [ International Bank Account Number yani, Uluslararas Banka Hesap Numaras ] 26 say sal ve alfabetik karakterden olufluyor. lk kez Avrupa Birli i ülkelerinde ortaya ç kan bir hesap numaras standard olan IBAN para transferlerinin yanl fl hesap numaras ile yap lmas n önlemek amac n tafl yor. 1 Ocak y l nda gösterdi i performans ile göz dolduran MKB y l %97 lik art flla kapad. MKB, 2009 da Rusya, Arjantin ve Peru nun ard ndan dünyan n en yüksek getiri sa layan 4 üncü borsas oldu. Birinci olan Rusya da borsa, yat r mc s na geçen y l içerisinde %120 den fazla kazand rd. 1 Ocak 2010 Hükümet, cep telefonlar n n ithal fiyat üzerinden al nan vergiyi 6 ayda %150 art rd. Cep telefonlar ndan daha önce %20 oran nda al nan Özel Tüketim Vergisi nde (ÖTV) 16 Haziran 2009 da de iflikli e giden hükûmet, oransal vergiyi kald rarak 2013 e kadar uygulanmak üzere 40 lira sabit vergi getirdi. Böylece, her telefondan sabit 40 lira vergi al nmas na karar verildi. Bakanlar Kurulu nun ald kararla 40 lira olan bu vergi tutar da 50 lira olarak yükseltildi. Bu de ifliklerle, daha önce ithalat fiyat 100 lira olan bir telefondan al nan vergi alt ay gibi k sa bir süre içerisinde %150 art flla 20 lira yerine 50 lira oldu. 1 Ocak 2010 Amerika Birleflik Devletleri nde (ABD) ham petrol stoklar n n gerilemesi nedeniyle petrolün varil fiyat 80 dolara yaklaflt. 1 Ocak 2010 laç güvenli inin sa lanmas için uygulamaya konulan laç Takip Sistemi kapsam nda art k 1 Ocak tan sonra üretilen ürünlerde kupür yerine ilac n kimlik numaras olarak adland r lan karekod yer alacak. 1 Ocak 2010 Singapur band ral bir kimyasal madde tafl yan tankerin Aden Körfezi nde korsanlarca kaç r ld bildirildi. 1 Ocak 2010 Avrupa n n en liberal uyuflturucu yasas 1 Ocak itibariyle Çek Cumhuriyeti nde yürürlü e girdi. 1 Ocak ta yürürlü e giren yasal düzenlemelerle sadece haflhafl ya da marihuana gibi yumuflak uyuflturucular de il, sert uyuflturucular n da yanda tafl nabilecek miktarlar belirleniyor. Örne in 4 Ecstacy, 5 LSD tableti, bir gram kokain ya da bir buçuk gram eroin gibi. Bu miktarlar, Hollanda da izin verilenlerin bile üç kat. Hükûmetin bu miktarlar serbest b rakmaya gösterdi i gerekçe ise uyuflturucu ba ml l n n adlî anlamda suçtan ziyade sa l kla ilgili bir sorun olmas. 1 Ocak 2010 Resmi Gazete nin bugünkü say s nda yay mlanan karara göre, taze üzüm flarab nda daha önce %63 olan nisbi ÖTV s f rland. flaraptaki asgari maktu ÖTV ise 1.75 liradan 1.95 liraya yükseltildi. Bu geliflmenin özellikle kaliteli flaraplar n fiyatland r lmas nda büyük düflüfllere sebep olaca bekleniyor. 2 Ocak 2010 Brezilya n n Rio de Janeiro eyaletinde fliddetli ya fllar n yol açt felâketlerde 64 kiflinin öldü ü bildirildi. 2 Ocak 2010 Pakistan n kuzeyindeki afliretler bölgesinde bulunan Lakki Marvat kasabas nda bir voleybol maç s ras nda düzenlenen intihar sald r s nda 96 kifli hayat n kaybetti. Sald r n n Taliban a karfl bölgede kurulan Kavm-i Leflker isimli örgüte misilleme olarak yap ld yerel polis taraf ndan dünya medyas na bildirildi. Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences, 7/2 (Kas m 2010), ss Çankaya Üniversitesi ISSN Printed in Turkey

2 658 KRONOLOJ 2 Ocak 2010 Dünya bu day üretiminin geçen y la göre 19 milyon ton azalmas na karfl n küresel stoklar n son 8 y l n, ABD nin stoklar n n ise 10 y l n en yüksek seviyesine ulaflmas bekleniyor. 2 Ocak 2010 Afganistan parlamentosu devlet baflkan Hamid Karzai nin yeni kabine için sundu u adaylar n %70 ini onaylamad. Parlementonun onaylamad adaylar aras nda eski Sovyet dönemi gerilla lideri Enerji Bakan smail Han ve tek kad n aday olan Kad n flleri Bakan Husn Bano Gazanfer bulunuyor. 2 Ocak 2010 Akaryak ta gelen ÖTV zamm ile birlikte Türkiye, dünyan n en pahal benzinini kullanan ülke rekorunu kimsenin yakalayamayaca bir seviyeye ç kard. Bütçe aç klar ile bo uflan komflumuz Yunanistan da bile 1 litre benzinden sadece 1.1 liral k vergi al n rken, Türkiye de benzinden 2.45 TL vergi al n yor. 1 litreden al nan vergi rafineri ç k fl fiyat n n 2.7 kat n geçiyor. 2 Ocak 2010 Irak n kuzeyindeki yönetimin Peflmerge güçleri sözcüsü Cebbar Yaver, bölgesel yönetimin yak nda tank ve helikopter alaca n aç klad. Cebbar Yaver, Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile Irak Savunma Bakanl aras nda bölgesel yönetimin her iki ayda bir ba ms z olarak silâh sat n alabilmesi konusunda anlaflma yap ld n aç klad. Ayr ca Cebbar Yaver yerel yönetimin Amerikan ordusunun 2011 y l nda Irak tan çekilmesinden sonra iç bölgelerle s n r bölgelerini korumak için silah ve teçhizat bak - m ndan kendi kendine yeter hale gelmeyi planlad n söyledi. 3 Ocak 2010 Peru da, Anayasa Mahkemesi ülkenin eski devlet baflkan Alberto Fujimori nin cezas n onaylad. Fujimori baflkanl döneminde insan haklar n ihlal etmek suçundan 25 y l cezaevinde kalacak. 3 Ocak 2010 ABD ve ngiltere El Kaide terör örgütü tehlikesi nedeni ile Yemen deki büyükelçiliklerini kapatma karar ald. 3 Ocak 2010 ABD milli güvenlik nedenleri ile Pakistan, Nijerya ve Suudi Arabistan dahil 14 ülkeden ABD ye gelecek yolcular n art k daha s k kontrolden geçirileceklerini aç klad. 3 Ocak 2010 Avatar gösterime girdi i ilk 17 gün içinde dünya genelinde bir milyar dolardan fazla gifle has lat elde etti. 3 Ocak 2010 Suriye de yabanc bankalar n pay n %49 ile s n rland ran yasada düzenleme yap ld. Düzenleme ile yabanc bankalar n pay %60 a yükseltildi. 3 Ocak 2010 Tacikistan n Pamir da lar nda 5.1 büyüklü ünde deprem meydana geldi. Do al felâket sonucu kimse hayat n kaybetmezken 20,000 kifli evsiz kald. 3 Ocak 2010 ASELSAN gelifltirdi i haberleflme sistemiyle yeni nesil telsizleri adeta birer cep telefonuna dönüfltürdü. Kurulan alt yap sayesinde SMS gönderebilen telsizler, modem gibi de kullan labiliyor. ASELSAN n sabit ve cep telefonu flebekelerinden ba ms z olarak kurdu u alt yap sayesinde örne in stanbul daki bir görevli gerek duydu unda telsizindeki tufllar kullanarak Bursa daki meslektafl yla baflka kimsenin duyamayaca flekilde iletiflim kurabiliyor. Edinilen bilgiye göre, ASELSAN terör, kriz ve afet durumlar nda haberleflmenin devaml l n sa lamak amac yla yaklafl k 10 y l önce say sal telsiz sistemi üzerinde çal flmalara bafllad. Yaklafl k 5 y l süren sistemin yaz l m gelifltirme çal flmalar nda 50 Türk mühendis görev ald. Sistemin AR-GE çal flmalar için ise 40 milyon dolar harcand. ABD ülkesinin polis ve itfaiye kurulu lar nda kullanmak üzere telsizlerden 6,000 adet sat n ald. 4 Ocak 2010 Birleflik Arap Emirlikleri ne ba l Dubai Emirli i nde fieyh Muhammed bin Raflid el Maktum un ortak oldu u ve dünyan n en büyük gayrimenkul gelifltirme flirketlerin-

3 CHRONOLOGY 659 den olan Emaar Properties in yapt ve yap m na 2004 y l nda ba lanan 160 katl, 828 metrelik dünyan n en yüksek gökdeleni Burj Dubai aç ld. 20 y lda küçük bir bal kç kentini dünyaca ünlü otel ve mühendislik harikas binalarla dolduran Dubai Emiri fieyh el Maktum, Dubai ye 10 milyar dolarl k destek sa layan Abu Dhabi Emiri fieyh Halife ye jest yaparak binan n ad n Burj Khalifa olarak degifltirdi. 4 Ocak 2010 ABD de yap lan bir araflt rmaya göre, hayvanlar aleminin en sevimli türlerinden olan yunuslar insandan sonra en zeki canl. 4 Ocak 2010 Türk Hava Yollar (THY) uçak filosunu geniflletme karar ald. Hâlihaz rda 132 uça- bulunan THY Airbus a 20 si kesin, 10 u da opsiyonlu olmak üzere toplam 30 uçak daha siparifl verdi. Böylece, THY filosundaki uçak say s 2012 y l sonunda 6 s kargo uça olmak üzere 168 e ulaflacak. 4 Ocak 2010 Almanya da ortalama benzin fiyatlar n n 2009 y l nda 2008 y l na göre daha ucuzlam fl oldu u bildirildi. 4 Ocak 2010 Otomotiv sektörünün kalbi konumundaki Bursa da faaliyet gösteren OYAK Renault, Tofafl ve Bosch un küresel krizin etkisini sürdürmesine ra men 3 vardiyada üretime devam etti i belirtildi. 4 Ocak 2010 Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl (TPAO) Batman Bölge Müdürlü ü Kozluk lçesi ne ba l Garzan Çay yak n nda bulunan Köseler-2 kuyusunda 7 aydan beri yapt sondajda petrol buldu. 4 Ocak 2010 Son dönemde pazar ekonomisine geçifl yönünde ad mlar n h zland ran fiili OECD ye (Ekonomik flbirli i ve Kalk nma Örgütü) üye olmaya davet edildi. 4 Ocak 2010 Philsa tütün ürünlerine 4 Ocak tan itibaren geçerli olmak üzere %15 lerden bafllayan oranlarda zam yapt. 4 Ocak 2010 ABD D fliflleri Bakan Clinton ran a yapt r mlar konusunda mevkidafllar ile görüflmelere bafllad n belirtti. 4 Ocak 2010 Özbekistan ve K rg zistan aras nda Sovyetler Birli i döneminden kalma 306 kilometrelik s n r henüz netlefltirilemedi i için, iki ülke aras nda bu soruna son vermek için giriflimlerin h zlanaca aç kland. 5 Ocak 2010 Türkiye ve AB aras ndaki üyelik müzakereleri a r aksak ilerlerken Almanya da federal hükümetin küçük orta H ristiyan Sosyal Birlik ( Christlich-Soziale Union in Bayern [CSU]) partisi Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin acilen kesilmesini istedi. Frankfurter Allgemeine Zeitung adl gazetede yer alan habere göre, iktidar ortaklar ndan CSU 6 Ocak ta Bavyera Eyaleti ndeki Wildbad Kreuth ta düzenlecek geleneksel k fl toplant lar için haz rlad bir tasar da Türkiye ile sürdürülen tam üyelik müzakerelerinin bir an önce durdurulmas n iste ine yer verdi. Türkiye ye daha dürüst davran lmas istenilen tasar da Türkiye nin AB ye kat l m için gerekli siyasi ve ekonomik flartlar yerine getirmekten çok uzak oldu u gerekçesiyle tam üyelik beklentisi nin kesin olarak ortadan kald r lmas gerekti i savunuldu. 5 Ocak 2010 Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) taraf ndan Bat Trakya Türkleri ve Türkiye deki Müslüman olmayan dini az nl klar hakk nda haz rlanan ortak rapor ve karar tasar s nda Türkiye ve Yunanistan dan dini az nl klara mensup vatandafllar na Lausanne Antlaflmas nda öngörülen karfl l kl l k ilkesine göre de il, Avrupa nsan Haklar Sözleflmesi normlar ve Avrupa nsan Haklar Mahkemesi kararlar na göre muamelede bulunmalar isteniyor. Taslak kararda Ankara ve Atina n n karfl l kl l k ilkesini mazeret göstererek dini az nl klar na Lausanne Antlaflmas nda öngörülen hak-

4 660 KRONOLOJ lar tan m yor olmalar ça d fl bir uygulama olarak tan mlan yor. Taslak metinde, Yunanistan daki Bat Trakya Türkleri için Müslüman az nl k terminolojisi kullan lmakta. Buna gerekçe olarak da Türk kökenlilerin Lausanne Antlaflmas nda bu flekilde tan mlanm fl olmalar gösteriliyor. Buna karfl l k, Atina dan,türk az nl n Türk s fat yla örgütlenebilmesi ve dernek kurmas na izin vermesi isteniyor. Taslak kararda, Atina ya, Müslüman az nl a kendi müftülerini seçebilme veya tayin edebilme hakk tan mas, A HM de Müslüman az nl k mensuplar na karfl kaybetti i davalar n hükümlerini yerine getirmesi, az nl klar n okul kitaplar yla ilgili sorunlar çözmesi, Müslüman az nl k mensuplar n n kota baz nda devlet memuru olabilmeleriyle ilgili yasaya ifllerlik kazand rmas, Bat Trakya n n altyap ve ekonomik kalk nmas n sa lamas ve rkç l k ve hoflgörüsüzlü e karfl ulusal kampanya bafllatmas ça r s nda bulunuluyor. Ankara dan ise dini az nl klar n dini temsilcilerinin e itimiyle ilgili sorunlar çözmesi, patrikhanelerin tüzel kifliliklerini tan mas, Heybeliada Ruhban Okulu nu açmas, Fener Ortodoks Patrikhanesi ne ekümenik s fat n kullanma izni vermesi, az nl klar n mülkiyet sorunlar n çözmesi, ulusal az nl k mensuplar n n polis, silahl kuvvetler, yarg ve idari sistemde çal flabilmelerine olanak yaratmas, az nl k mezarl klar n korumas, Yahudi karfl t söylemleri cezai suç haline getirmesi ve rkç l k ve hoflgörüsüzlü e karfl ulusal kampanya bafllatmas isteniyor. Raporda Heybeliada Ruhban Okulu konusunda Rum az nl n temsilcileriyle uzlafl ya dayal bir çözüm bulunmas da istenmekte. Bu çerçevede, Ruhban Okulu nun Galatasaray Üniversitesi bünyesinde oluflturulacak bir lahiyat Fakültesi ne ba l olarak yeniden aç lmas için Türk makamlar ve Galatasaray Üniversitesi rektörlü ü taraf ndan yap lan gayr- resmi teklifin yaz l olarak resmilefltirilmesi ve bu öneri temelinde okulun aç lmas için müzakerelere bafllanmas isteniyor. Frans z parlamenter Michel Hunault taraf ndan kaleme al nan rapor ve beraberindeki karar tasar s AKPM nin 27 Ocak ta Strasbourg da düzenlenecek genel kurul oturumunda tart fl l p oylanacak. 5 Ocak 2010 stanbul Menkul K ymetler Borsas ( MKB) iki y l aradan sonra tekrar 54,000 puan n üzerine ç karken dolar da ile Kas m ay ndan bu yana en düflük seviyeye geriledi. 5 Ocak 2010 talyan Modac Giorgio Armani ilk otelini Mart ay nda Dubai deki dünyan n en yüksek binas Burj Khalifa da açacak. 5 Ocak 2010 Frans z denizcilik hizmetleri flirketi Bourbon a ait bir gemi, Nijerya aç klar nda silahl kiflilerin sald r s na u rad ve mürettebat rehin al nd. flirketten yap lan aç klamada Bourbon Leda adl geminin 5 Nijeryal, 2 Ganal, 1 Kamerunlu ve 1 Endonezyal mürettebat yla kaç r ld bildirildi. Aç klamada, flirketin dün bir ça r ald ve geminin kaptan yla temas kuruldu u, kaptan n mürettebat n sa l k durumunun iyi oldu unu belirtti i kaydedildi. 5 Ocak 2010 Ukrayna n n Avrupa ya sevk etti i do algaz azaltmas sonucu Bulgaristan a gelen gaz miktar nda da azalma yafland. Bulgaristan, meydana gelen eksikli i kendi rezervlerden temin ediyor. 5 Ocak 2010 ABD önderli indeki koalisyon güçlerinin Irak iflgali alt nc y l n doldururken, Irak özgürlefltirme slogan yla ba lanan iflgalin bafllad günden bu yana ölü ve yaral lar n say s bir milyonu geçti. Irak taki hak ihlallerini ve suiistimallerini izlemek amac yla kurulan Anayasal Özgürlükler ve Haklar Gözlem Örgütü adl sivil toplum kuruluflunun yay nlad bir rapor ülke genelindeki fliddet olaylar n n bilançosunu ç -

5 CHRONOLOGY 661 kard. Rapora göre, 2008 sonu itibariyle 43,111 kifli fliddet ve terör olaylar na maruz kald. Bunlar n üçte birinden fazlas baflkent Ba dat ta fliddet eylemine yakaland. Ba dat ta geçti imiz y l 2,359 kifli fliddet olaylar nda ölürken, 540 cesedin de kimli- i tespit edilemedi. Yaral say s toplam 6,996 y bulurken, 4,452 kifli de güvenlik güçlerince tutukland. Raporun verilerine göre, geçti imiz y l Ba dat en tehlikeli flehir olurken, tek bir olay n dahi rapor edilmedi i Kuzey Irak taki Dohuk vilayeti ise en güvenli flehir konumunu elde etti. 5 Ocak 2010 ABD de Barack H. Obama n n Ticaret Bakanl na aday gösterdi i New Mexico Valisi Bill Richardson, New Mexico daki federal bir mahkemenin Richardson n seçim kampanyas na ba fl yapan bir flirket nedeniyle soruflturma açmas üzerine adayl n geri çekti. 5 Ocak 2010 D fl ticarette 12 ülkeye aç k veren Türkiye 46 milyar dolar döviz kayb na u rad. Ocak-Kas m 2009 döneminde Rusya, Çin, ABD, Almanya, Güney Kore, Hindistan, Ukrayna, Japonya, talya, ran, Tayvan ve sveç e 1 ile 14.8 milyar dolar aras nda de- iflen tutarlarda d fl ticaret aç veren Türkiye nin bu ülkelere verdi i aç k, toplam d fl ticaret aç n n %136.9 una karfl l k geldi. Bu arada Türkiye nin Rusya, Çin, ABD ve Almanya ya karfl verdi i aç k, Türkiye nin d fl ticaret aç n n %98.4 ünü oluflturdu. 6 Ocak 2010 H ristiyan Sosyal Birlik Partisi nin ( Christlich-Soziale Union in Bayern [CSU]) AB nin Türkiye ile yürüttü ü müzakereleri durdurmas yönündeki tasar s na ilk tepki liberal Hür Demokrat Parti den ( Freie Demokratische Partei [FDP]) geldi. Hessen eyaletinin Hür Demokrat Partili Adalet, Uyum ve Avrupa Bakan Jörg-Uwe Hahn, H r stiyan Sosyal Birlik in talebine sert tepki göstererek, Koalisyon antlaflmas n okuyup ö renmelerini tavsiye ederim. H ristiyan Birlik partili flahinler, mant kl insanlar aras ndaki iflbirli ini zorlaflt r yor, diye konufltu. Bu tür ç k fllar n tüm Türkiye politikas n zora soktu u elefltirisinde bulunan liberal politikac, Avrupa Birli- i nin ölçülü flekilde genifllemesinin koalisyon partilerinin ortak hedefi olmaya devam etmesi gerekti ini söyledi. Hahn, koalisyon antlaflmas na da gönderme yaparak Türkiye ile iliflkilerin derinlefltirilmesinin ve Türkiye nin AB ye ba lanmas n n Almanya n n lehine oldu unu, bu yolda ilerlenmesi gerekti ini vurgulad. D fliflleri Bakan Westerwelle nin Hür Demokrat Partisi ile H r stiyan Sosyal Birlik daha önce de Türkiye nin üyeli i konusunda karfl karfl ya gelmiflti. H r stiyan Sosyal Birlik, koalisyon antlaflmas n n oluflturulmas sürecinde Türkiye ye imtiyazl ortakl n koalisyon antlaflmas na al nmas n talep etmifl, Hür Demokratlar ise bunu reddederek imtiyazl ortakl k önerisinin zaman n n geçti i tepkisinde bulunmufltu. Hür Demokrat Parti lideri Guido Westerwelle Türkiye ile AB aras ndaki antlaflmalar uyar nca müzakerelerin ucu aç k olarak yürütülmesini ve üyeli in otomatik bir sonuç olmamas - n savunuyor. 6 Ocak 2010 ABD de yay nlanan International Living dergisi dünyadaki 194 ülkeyi hayat pahal - l, bofl zaman ve kültür, ekonomi, çevre, özgürlük, sa l k, altyap, risk ve güvenlik ile iklim aç lar ndan de erlendirdi. Dergi, Türkiye yi ekonomik aç dan 65 inci s rada gösterdi. Birinci s ray Fransa al rken, Fransa y sviçre, ABD, Lüksemburg, Avustralya Belçika, talya, Almanya, Yeni Zelanda ve Danimarka izledi. 6 Ocak 2010 Hatal bilgisayar programlamas Almanya da 30 milyon civar nda kredi ve bankamatik kart sahibinin ma dur olmas na neden oldu. Vatandafl paras n çekemedi, marketlerde ödeme yapamad. Kredi ve bankamatik kartlar ndaki hatan n sorumlulu unu

6 662 KRONOLOJ Frans z Gemalto firmas üstlendi. Dijital güvenlik piyasas n n önde gelen kurulufllar ndan Gemalto nun yönetim kurulu baflkan Olivier Piou soruna kredi ve bankamatik kartlar ndaki çipte hatal bir bilgisayar kodunun neden oldu unu belirtti. 6 Ocak 2010 Hazine 2040 vadeli dolar cinsi tahvilde 2 milyar dolarl k ihraç gerçekleflti ini ve söz konusu miktar n 12 Ocak günü hesaplara girece ini bildirdi. 6 Ocak 2010 Macaristan statistik Kurumu taraf ndan yap lan aç klamada, 2009 y l nda Macaristan da iflsizlik oran n n %10.5 seviyesine ç karak son 15 y l n rekor seviyesine yükseldi i bildirildi. 6 Ocak 2010 Fransa n n Lyon kentinde Ermeni diasporas ile Türkiye kökenli yurttafllar n dikkatle izledi i S rma Oran davas sonuçland. Kendisine ayr mc l k yap ld sav yla mahkemeye giden S rma Oran, 1,500 euro para cezas na çarpt r ld. Lyon ceza mahkemesinde görülen Sirma Oran n Villeurbanne flehri Belediye baflkan Jean Paul Bret e karfl açm fl oldu u ayr mc l k davas sona erdi. S rma Oran 2008 de yap lan belediye baflkanl seçimlerinde Belediye Meclisi ne yeflillerin listesinden aday olmufl ve sadece Türk as ll oldu u için Ermeni soyk r m n tan dayatmas yap lm fl ve bask lara dayanamayan S rma Oran seçim listesinden kendi iste i ile ayr lm flt. Mahkeme heyetinin Belediye Baflkan n hakl buldu u karar Frans z hukukunda politikada ayr mc l k suç say lmamaktad r, esas na dayand r larak S rma Oran n açt - davan n düflürülmesi ile sonuçland. Türk gazetecilerinin duruflma salonunda bulunan Ermeniler taraf ndan gizli servis ajan ve Türk konsolosunun ajanlar olarak nitelendirildikleri duruflma oldukça gergin bir havada geçti ve kendini tutamayan Ermeni as ll bir Frans z hakim taraf ndan duruflma salonundan at ld. Konu hakk nda akil say lan kiflilerce yap lan aç klamalara göre, Villeurbanne da 2008 belediye baflkanl seçimlerinde yaflanan olaylar mahkemenin bu karar ile yorumlanacak olursa, bundan sonra Lyon da belediye meclislerine aday olacak Türk as ll lardan Ermeni Soyk r m n tan malar istenebilecek. 7 Ocak 2010 Türkiye Otomotiv Distribütörleri Derne i merakla beklenen 2009 y l sat fl rakamlar n aç klad. Toplam pazarda ve binek pazarda dört ayr marka y l birbirine çok yak n rakamlarla tamamlad. Buna göre, Fiat 29,596 s binek, 55,224 ü de hafif ticari olmak üzere toplam 84,820 adet araç satt. Fiat n en yak n rakibi Ford 33,462 si binek ve 51,263 ü hafif ticari olmak üzere 84,725 adetlik sat fla ulaflt. Binek ve ticari araç toplam nda birinci s rada Fiat yer almas na karfl n a r ticari araçlar devreye girdi inde Ford 86,791 adetlik sat fl ile zirveye oturdu. Toplam sat flta üçüncü 72,470 adetle Renault, dördüncü 64,332 adetle Hyundai ve beflinci de 37,353 adet ile Volkswagen olarak s raland. Binekte Renault ile Hyundai aras ndaki amans z savafl Hyundai nin lehine sonuçland. Hyundai y l 60,645, Renault ise 59,021 adetlik sat fllarla tamamlad. Hyundai böylece tarihinde ilk kez binek araçta flampiyon oldu. kinci s radaki Renault yu 33,462 adet ile Ford, 29,596 adet ile Fiat, 26,752 adet ile Volkswagen ve 23,783 adet ile Toyota izledi. 6 Ocak 2010 Fransa D fliflleri Bakan Bernard Kouchner ve Adalet Bakan Michèle Alliot-Marie Fransa da A r Ceza Mahkemesi bünyesinde Soyk r m ve nsanl a Karfl Suçlar Bürosu kurulaca n aç klad. Kouchner ve Alliot-Marie Le Monde gazetesinde yay nlanan ortak makaleyle 2010 un ilk çeyre inde parlamentoda ele al nacak Adalet Reformu içinde Soyk r m ve nsanl a Karfl Suçlar Özel Bürosu kurulmas na iliflkin düzenlemenin de yer alaca n duyurdu. ki bakan yazd klar ortak makalede Soyk -

7 CHRONOLOGY 663 r m iflleyen, insanl a karfl suç iflleyen ve savafl suçu iflleyenler yarg lanmal d rlar. Yaln zca adalet, gerçe e ulaflt ktan sonra sayfay kapat lmal d r, dediler. 7 Ocak 2010 Ankara da temaslarda bulunan Almanya D fliflleri Bakan Guido Westerwelle Türkiye ile iliflkileri stratejik olarak niteledi. Westerwelle AB üyeli i konusunda, Hangi sözleflmeyi imzalad ysak arkas nda duruyoruz, dedi. Türkiye, sadece komflu bölgesi için bir istikrar demiri de il, ayn zamanda istikrar ihracatç s d r, diyen Westerwelle, Avrupa Birli i ile üyelik müzakerelerinde acilen yeni dinami e ihtiyaç var, de erlendirmesinde bulundu. Westerwelle, Türkiye ile Ermenistan a protokolleri onaylamas ça r s nda da bulundu. Yaklafl k 3 milyon Türk kökenli insan m z Almanya da yafl yor, diyen Westerwelle, 4 milyon Alman n her y l Türkiye yi ziyaret etti ini hat rlatt ve iki ülkenin toplumsal iliflkilerinin yo unlu una dikkati çekti. Davuto lu ile görüflmesi hakk nda, Sadece toplumsal politikalarla ilgili konular gündemde de ildi, yüksek politikayla ilgili konular da konufluldu, diyen Westerwelle, Almanya n n Türkiye ile olan iliflkisini stratejik olarak nitelendirdi. Türkiye ile müttefik ve NATO da ortak olduklar n kaydeden Westerwelle, Almanya olarak Türkiye ile iliflkilerimizin çok iyi flekilde geliflmesi yönünde çok yüksek bir menfaatimiz var, dedi ve Davuto lu ile stratejik bir diyalog üzerinde karar k ld klar n, söz konusu diyalo u daha fazla canland rmak istediklerini söyledi. Türk-Alman Üniversitesi konusuna da de inen Westerwelle, Biz gençlerimizin, ülkelerimizin bir araya gelip bilgilerini paylaflmas n istiyoruz. Birbirine karfl de il, bir arada yaflamalar n istiyoruz. Tarihten ç kard m z dersler de bunu gerekli k l yor, dedi ve sözlerine flöyle devam etti: AB bünyesinde Brüksel de yap lan d fliflleri bakanlar toplant s çerçevesinde özellikle bir sonraki müzakere fasl olan Çevre fasl n n aç lmas yönünde katk da bulunmaya çal flt m. Biz Almanlar, verdi imiz sözü tutar z. Ben aç k bir flekilde Almanya D fliflleri Bakan olarak, Alman hükûmeti ad na söylüyorum. Koalisyon hükümeti sözleflmesinde ne yaz yorsa, odur. Almanya n n özellikle Türkiye ile karfl l k iliflkilerinin gelifltirilmesi ve Türkiye nin AB ye ba lanmas hususunda büyük bir menfaati vard r. Westerwelle Türkiye nin Avrupa ya ve Bat ya yönelmesinin ve Avrupa yolunda ilerlemesinin ülkelerinin menfaati icab oldu unu belirtti. 7 Ocak 2010 Kazakistan, Çin den ithal edilen ve yüksek düzeyde radyasyon ihtiva eden 43 ton porseleni bu ülkeye iade etti. Do u Kazakistan Eyaleti Semey flehrinde bulunan Bakhty s n r kap s nda yap lan kontrollerde ele geçirilen mallar n s n r kap s nda bulunan cihazlardan geçirilirken porselenlerde yüksek oranda Yantar-1A radyoaktif maddesinin tespit edildi i aktar ld. Yap lan incelemede tespit edilen oran n normalden 4 kat daha fazla olmas üzerine tutanak düzenlendi i ve mallar n Çin den ithal edilen firmaya geri gönderildi i aç kland. 7 Ocak yafl ndaki matematik dehas ngiltere nin en sayg n üniversitelerinden Cambridge e kabul edildi. Üniversiteden yap lan aç klamada, Arran Fernandez in dünyan n en zor elde edilen diplomalar ndan birine haz rlanmak üzere Ekim ay ndan itibaren kuruma kabul edildi i belirtildi. ngiltere nin güneydo usundaki Surrey de yaflayan Arran, e itimini evinde sürdürüyor. Arran n gelecekte alaca diplomay daha önce Isaac Newton ve Stephen Hawking gibi dünyaca tan nm fl dahiler alm flt. 7 Ocak 2010 srail in kuzeyindeki Hayfa Üniversitesi, M.Ö. Onuncu Yüzy l a ait en eski branice metni çözmeyi baflard. Üniversiteden yap lan yaz l aç klamada, srailli arkeolog Gershon Galil in Kral Davud un hüküm sürdü ü dönemden kalma bir çömlek parça-

8 664 KRONOLOJ s ndaki mürekkeple yaz lm fl yaz y okumay baflarmas yla, bu yaz n n bilinen en eski branice yaz oldu unun kan tland belirtildi. Çömlek parças üzerindeki yaz da, yoksullar, köleler, yabanc lar, dullar ve öksüzlere nas l muamele edilece ine iliflkin öneriler yer ald belirtiliyor. 7 Ocak 2010 Somali nin baflkenti Mogadishu da afl r dinci Harakat al-shabaab al-mujahideen gençlik örgütünün yapt san lan topçu bombard man nda 11 kifli öldü ve 34 kifli yaraland. Örgütün, halk n gözü önünde cinayetten mahkum bir kifliyi idam etti i, bir kiflinin de ellerini kesti i bildirildi. Görgü tan klar n n verdi i bilgiye göre, örgütten maskeli üç kifli mahkumu kurfluna dizerken vatandafllar infaz izledi. Militanlar n ayr ca, h rs zl kla suçlanan bir kiflinin elini hemflirelerce verilen anesteziden sonra kesti i belirtildi. Daha sonra bekletilen bir ambulans mahkumu hastaneye tafl d. Örgüt Somali nin BM destekli hükûmetini devirerek ülkeye fleriat getirmek istiyor. Silahl örgüt, ülkenin güneyinin büyük bölümüyle baflkent Mogadishu nun bir bölümünün kontrolünü elinde tutuyor. Al-Shabaab örgütü kontrolü alt ndaki bölgelerde recm ve k rbaç cezalar da uyguluyor. 7 Ocak 2010 Türkiye de ilk defa 8 kiloluk bebe e böbrek nakli yap ld. Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi nde do ufltan böbrek hastas 21 ayl k bebe e 49 yafl ndaki babaannesinin böbre i nakledildi. 7 Ocak 2010 talyan otomobil üreticisi Fiat Hindistan pazar için yeni bir model gelifltirmeyi planlad klar n aç klad y l na kadar Torino da tasarlanacak yeni model Palio dan biraz daha olacak. Bu arada, Fiat n pazar nda 2010 y l sat fl rakamlar nda 2009 daki sat fllar ikiye katlamay hedefledi i belirtildi. 7 Ocak 2010 Çin ile Güneydo u Asya Ülkeleri Birli i ( Association of Southeast Asian Nations ASEAN) aras nda toplam de eri 4.9 milyar dolar olan 18 iflbirli i anlaflmas imzaland. Anlaflma ile ASEAN üyesi ülkelerde telekomünikasyon, elektrik santrali, flehircilik, enerji ve finansal alanlarda iflbirli ini gelifltirecek. 7 Ocak y l nda kurulan Kabil Milli Müzesi bir zamanlar dünyan n en eski tarih eserlerine sahipken uzun y llar süren savafllar s ras nda defalarca yan p ya maland ktan yeniden kap lar n ziyaretçilere aç yor. 7 Ocak 2010 Tüketiciler Birli i Genel Baflkan Naz m Kaya 45 milyon kredi kart kullan c s ndan haberi olmadan aidat paras ad alt nda 1 milyar 200 milyon lira para kesildi ini belirterek, Bankalar n 2009 y l kâr 18 milyar 700 milyon lira. Bunun 1 milyar 200 milyonu halk n s rt ndan, dedi. 8 Ocak 2010 Almanya da Türkiye nin AB ye tüm üyeli ini savunan Hür Demokrat Parti nin genel baflkanl n yapan Guido Westerwelle nin Türkiye ziyareti Almanya da yank yaratt. Alman kamuoyu konuya farkl tepkiler verdi. Guido Westerwelle nin Türkiye temaslar na iliflkin en sert tepki, federal hükümetin ortaklar ndan H r stiyan Sosyal Birlik ten (CSU) geldi. Koalisyonun büyük orta H r stiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin Bavyera eyaletindeki kardefl parti konumundaki CSU partisinin Genel Sekreteri Alexander Dobrindt Türkiye nin Avrupa Birli i ne tam üyeli ine karfl ç kt. Dobrindt Alman ARD televizyonunda yay mlanan Morgenmagazin ( Sabah Magazini ) adl programda yapt konuflmada Türkiye nin AB üyeli inin mümkün olmad na inan yoruz. Bunun Türkiye ye adil bir flekilde söylenmesi gerekir, dedi. CSU Türkiye ye olas bir AB üyeli i için söz verilmemesi konusunda uyar da bulunurken, baflkanl n Türkiye yi ziyaret etmekte olan D fliflleri Bakan Guido Wes-

9 CHRONOLOGY 665 terwelle nin yapt Hür Demokrat Parti (FDP) ise CSU nun dayan lmaz oldu u aç klamas nda bulundu. CDU milletvekili ve Federal Meclis D fliflleri Komisyonu Baflkan Ruprecht Polenz Hamburger Abendblatt adl gazeteye yapt aç klamada Westerwelle yi savunarak Westerwelle nin Türkiye ziyareti s ras nda Türkiye nin AB ye üyeli i konusunda koalisyon sözleflmesinde yer ald flekilde Almanya n n tutumunu dile getirdi ini söyledi. Türkiye ile yap lan müzakerelerin adil ve ucu aç k bir flekilde sürdürüldü ünü belirten Polenz, Westerwelle nin Türkiye de bundan baflka bir fley söylemedi ini kaydetti. Yefliller Partisi Efl Baflkan Cem Özdemir ise, ayn gazeteye yapt aç klamada, Bavyeral yerel politikac lar Alman d fl politikas n belirlememeli. CSU Avrupa politikas yla ilgili konular bunlar daha fazla anlayanlara b rakmal ve daha az hasara neden olmal fleklinde konufltu. Türkiye ile sürdürülen müzakerelerin kesilmesi iste inin kabul edilemeyece ini ve AB ülkelerinin kriterleri yerine getirdi i takdirde Türkiye nin AB ye tam üye olabilmesi hedefi ile bu müzakereleri sürdürdü ünü ifade eden Özdemir, Bu daha zaman gerektirecek, ancak bu süre içinde AB de Türkiye yi desteklemeli, CSU gibi önünü kesmemeli, dedi. 8 Ocak 2010 Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m Atatürk Havaliman terminalini iflleten TAV ile Antalya Havaliman terminalini iflleten Fraport-IC çtafl tan yaklafl k 285 milyon dolar kira ald klar n belirtti. 8 Ocak 2010 fianl urfa n n Ceylanp nar ilçesinde Tar m flletmeleri Genel Müdürlü ü (T GEM) taraf ndan al nacak 198 daimi iflçi için Türkiye fl Kurumu ( fikur) flubesine baflvuranlar n say s 5 günde 12 bine ulaflt. 8 Ocak 2010 AB dönem baflkanl Madrid de düzenlenen resmi bir törenle sveç ten spanya ya geçti. spanya n n baflkenti Madrid deki Real Tiyatrosu nda düzenlenen törene spanya Kral Juan Carlos ve di er kraliyet ailesi üyeleri, Baflbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero, AB Baflkan Herman Van Rompuy, AB Komisyonu Baflkan Jose Manuel Durao Barroso, AP Baflkan Jerzy Buzek, sveç D fliflleri Bakan Carl Bildt ve spanyol hükûmetindeki bakanlar ile çok say da üst düzey siyasetçi kat ld. K sa bir konuflma yapan sveç D fliflleri Bakan Bildt AB nin önünde yapmas gereken iklim de iflikli i ile mücadele, ekonomik krizin afl lmas, dünyada bar fl n sa lanmas na ve açl k sorunun azalmas na yard m edilmesi gibi çok büyük ifller oldu unu belirtti ve bunlar n aras nda Türkiye nin AB ye kat l m n n gerçekleflmesini de s ralad. Önümüzdeki 6 ay n AB için güven ve heyecan yaratan yeni bir dönem olaca n savunan Zapatero da Avrupa n n yeni meydan okumalarla yüzleflmek zorunda oldu unu söyledi. Zapatero, baflta iflsizlik olmak üzere ekonomik sorunlarla mücadeleden baflar yla ç kmak için yenilikçi ve rekabetçi bir politika izlenip, birlik olunmas gerekti ini de ifade etti. 8 Ocak 2010 Avrupa Birli i nin Amerikan GPS sistemine alternatif olarak gelifltirdi i 14 uyduluk Galileo Projesi bafllad. 8 Ocak 2010 Emeklilik Gözetim Merkezi taraf ndan aç klanan bireysel emeklilik sistemi verilerine göre, kat l mc lar n toplam fon tutar yaklafl k 9.2 milyar liraya, toplam kat l mc say s ise yaklafl k 2 milyona ulaflt. Emekli olan kat l mc say s ise 1,927 yi buldu. 8 Ocak 2010 Çin 57,000 metrekarelik alan kaplayacak dünyan n en büyük yeralt tiyatrosunu infla etmeye bafllad. Ülkenin do usundaki finans ve ticaret merkezi fianghay flehrinde yap lan ve yüksek teknoloji ürünlerinin yer alaca tiyatronun %80 i yer alt nda bu-

KRONOLOJ / CHRONOLOGY

KRONOLOJ / CHRONOLOGY KRONOLOJ / CHRONOLOGY TEMMUZ-ARALIK 2009 ARASI TÜRK YE VE DÜNYA KRONOLOJ S 1 Temmuz 2009 Almanya da 23 May s 2010 tarihinde yap lan cumhurbaflkanl seçimini kazanan Cumhurbaflkan Horst Köhler ikinci dönem

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dünyada gelir da l m ndaki uçurum derin Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP),

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Şebeke sularımız TEMİZ içme suyu olarak tüketebileceklerini bildirdi. Sağlık Bakanlığı,

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yer çekimine meydan OKUYORLAR 31 TEMMUZ 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Önlerine ç kan engelleri

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Bankalar Baflkent i terk ediyor Türkiye Cumhuriyeti nin ilk kurulufllar ndan biri olan fl Bankas ile fiekerbank n stanbul

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor

Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor 20 TEMMUZ 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Sincan-Kayafl

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sınırın hedefi saptırmayan bekçileri: FIRTINA ve PANTER HABERİ 18 DE 15 NİSAN 2014 SALI

Detaylı

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yeralt n ilmek ilmek ifllediler 7 EYLÜL 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yiyeceklere AKILLI

Detaylı