KRONOLOJ / CHRONOLOGY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KRONOLOJ / CHRONOLOGY"

Transkript

1 KRONOLOJ / CHRONOLOGY OCAK-HAZ RAN 2010 ARASI TÜRK YE VE DÜNYA KRONOLOJ S 1 Ocak 2010 Türkiye de 1 Ocak tan itibaren banka hesaplar nda yeni bir döneme girildi. Bankac - l k sektöründe bankalar taraf ndan mudilerine verilecek olan IBAN [ International Bank Account Number yani, Uluslararas Banka Hesap Numaras ] 26 say sal ve alfabetik karakterden olufluyor. lk kez Avrupa Birli i ülkelerinde ortaya ç kan bir hesap numaras standard olan IBAN para transferlerinin yanl fl hesap numaras ile yap lmas n önlemek amac n tafl yor. 1 Ocak y l nda gösterdi i performans ile göz dolduran MKB y l %97 lik art flla kapad. MKB, 2009 da Rusya, Arjantin ve Peru nun ard ndan dünyan n en yüksek getiri sa layan 4 üncü borsas oldu. Birinci olan Rusya da borsa, yat r mc s na geçen y l içerisinde %120 den fazla kazand rd. 1 Ocak 2010 Hükümet, cep telefonlar n n ithal fiyat üzerinden al nan vergiyi 6 ayda %150 art rd. Cep telefonlar ndan daha önce %20 oran nda al nan Özel Tüketim Vergisi nde (ÖTV) 16 Haziran 2009 da de iflikli e giden hükûmet, oransal vergiyi kald rarak 2013 e kadar uygulanmak üzere 40 lira sabit vergi getirdi. Böylece, her telefondan sabit 40 lira vergi al nmas na karar verildi. Bakanlar Kurulu nun ald kararla 40 lira olan bu vergi tutar da 50 lira olarak yükseltildi. Bu de ifliklerle, daha önce ithalat fiyat 100 lira olan bir telefondan al nan vergi alt ay gibi k sa bir süre içerisinde %150 art flla 20 lira yerine 50 lira oldu. 1 Ocak 2010 Amerika Birleflik Devletleri nde (ABD) ham petrol stoklar n n gerilemesi nedeniyle petrolün varil fiyat 80 dolara yaklaflt. 1 Ocak 2010 laç güvenli inin sa lanmas için uygulamaya konulan laç Takip Sistemi kapsam nda art k 1 Ocak tan sonra üretilen ürünlerde kupür yerine ilac n kimlik numaras olarak adland r lan karekod yer alacak. 1 Ocak 2010 Singapur band ral bir kimyasal madde tafl yan tankerin Aden Körfezi nde korsanlarca kaç r ld bildirildi. 1 Ocak 2010 Avrupa n n en liberal uyuflturucu yasas 1 Ocak itibariyle Çek Cumhuriyeti nde yürürlü e girdi. 1 Ocak ta yürürlü e giren yasal düzenlemelerle sadece haflhafl ya da marihuana gibi yumuflak uyuflturucular de il, sert uyuflturucular n da yanda tafl nabilecek miktarlar belirleniyor. Örne in 4 Ecstacy, 5 LSD tableti, bir gram kokain ya da bir buçuk gram eroin gibi. Bu miktarlar, Hollanda da izin verilenlerin bile üç kat. Hükûmetin bu miktarlar serbest b rakmaya gösterdi i gerekçe ise uyuflturucu ba ml l n n adlî anlamda suçtan ziyade sa l kla ilgili bir sorun olmas. 1 Ocak 2010 Resmi Gazete nin bugünkü say s nda yay mlanan karara göre, taze üzüm flarab nda daha önce %63 olan nisbi ÖTV s f rland. flaraptaki asgari maktu ÖTV ise 1.75 liradan 1.95 liraya yükseltildi. Bu geliflmenin özellikle kaliteli flaraplar n fiyatland r lmas nda büyük düflüfllere sebep olaca bekleniyor. 2 Ocak 2010 Brezilya n n Rio de Janeiro eyaletinde fliddetli ya fllar n yol açt felâketlerde 64 kiflinin öldü ü bildirildi. 2 Ocak 2010 Pakistan n kuzeyindeki afliretler bölgesinde bulunan Lakki Marvat kasabas nda bir voleybol maç s ras nda düzenlenen intihar sald r s nda 96 kifli hayat n kaybetti. Sald r n n Taliban a karfl bölgede kurulan Kavm-i Leflker isimli örgüte misilleme olarak yap ld yerel polis taraf ndan dünya medyas na bildirildi. Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences, 7/2 (Kas m 2010), ss Çankaya Üniversitesi ISSN Printed in Turkey

2 658 KRONOLOJ 2 Ocak 2010 Dünya bu day üretiminin geçen y la göre 19 milyon ton azalmas na karfl n küresel stoklar n son 8 y l n, ABD nin stoklar n n ise 10 y l n en yüksek seviyesine ulaflmas bekleniyor. 2 Ocak 2010 Afganistan parlamentosu devlet baflkan Hamid Karzai nin yeni kabine için sundu u adaylar n %70 ini onaylamad. Parlementonun onaylamad adaylar aras nda eski Sovyet dönemi gerilla lideri Enerji Bakan smail Han ve tek kad n aday olan Kad n flleri Bakan Husn Bano Gazanfer bulunuyor. 2 Ocak 2010 Akaryak ta gelen ÖTV zamm ile birlikte Türkiye, dünyan n en pahal benzinini kullanan ülke rekorunu kimsenin yakalayamayaca bir seviyeye ç kard. Bütçe aç klar ile bo uflan komflumuz Yunanistan da bile 1 litre benzinden sadece 1.1 liral k vergi al n rken, Türkiye de benzinden 2.45 TL vergi al n yor. 1 litreden al nan vergi rafineri ç k fl fiyat n n 2.7 kat n geçiyor. 2 Ocak 2010 Irak n kuzeyindeki yönetimin Peflmerge güçleri sözcüsü Cebbar Yaver, bölgesel yönetimin yak nda tank ve helikopter alaca n aç klad. Cebbar Yaver, Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile Irak Savunma Bakanl aras nda bölgesel yönetimin her iki ayda bir ba ms z olarak silâh sat n alabilmesi konusunda anlaflma yap ld n aç klad. Ayr ca Cebbar Yaver yerel yönetimin Amerikan ordusunun 2011 y l nda Irak tan çekilmesinden sonra iç bölgelerle s n r bölgelerini korumak için silah ve teçhizat bak - m ndan kendi kendine yeter hale gelmeyi planlad n söyledi. 3 Ocak 2010 Peru da, Anayasa Mahkemesi ülkenin eski devlet baflkan Alberto Fujimori nin cezas n onaylad. Fujimori baflkanl döneminde insan haklar n ihlal etmek suçundan 25 y l cezaevinde kalacak. 3 Ocak 2010 ABD ve ngiltere El Kaide terör örgütü tehlikesi nedeni ile Yemen deki büyükelçiliklerini kapatma karar ald. 3 Ocak 2010 ABD milli güvenlik nedenleri ile Pakistan, Nijerya ve Suudi Arabistan dahil 14 ülkeden ABD ye gelecek yolcular n art k daha s k kontrolden geçirileceklerini aç klad. 3 Ocak 2010 Avatar gösterime girdi i ilk 17 gün içinde dünya genelinde bir milyar dolardan fazla gifle has lat elde etti. 3 Ocak 2010 Suriye de yabanc bankalar n pay n %49 ile s n rland ran yasada düzenleme yap ld. Düzenleme ile yabanc bankalar n pay %60 a yükseltildi. 3 Ocak 2010 Tacikistan n Pamir da lar nda 5.1 büyüklü ünde deprem meydana geldi. Do al felâket sonucu kimse hayat n kaybetmezken 20,000 kifli evsiz kald. 3 Ocak 2010 ASELSAN gelifltirdi i haberleflme sistemiyle yeni nesil telsizleri adeta birer cep telefonuna dönüfltürdü. Kurulan alt yap sayesinde SMS gönderebilen telsizler, modem gibi de kullan labiliyor. ASELSAN n sabit ve cep telefonu flebekelerinden ba ms z olarak kurdu u alt yap sayesinde örne in stanbul daki bir görevli gerek duydu unda telsizindeki tufllar kullanarak Bursa daki meslektafl yla baflka kimsenin duyamayaca flekilde iletiflim kurabiliyor. Edinilen bilgiye göre, ASELSAN terör, kriz ve afet durumlar nda haberleflmenin devaml l n sa lamak amac yla yaklafl k 10 y l önce say sal telsiz sistemi üzerinde çal flmalara bafllad. Yaklafl k 5 y l süren sistemin yaz l m gelifltirme çal flmalar nda 50 Türk mühendis görev ald. Sistemin AR-GE çal flmalar için ise 40 milyon dolar harcand. ABD ülkesinin polis ve itfaiye kurulu lar nda kullanmak üzere telsizlerden 6,000 adet sat n ald. 4 Ocak 2010 Birleflik Arap Emirlikleri ne ba l Dubai Emirli i nde fieyh Muhammed bin Raflid el Maktum un ortak oldu u ve dünyan n en büyük gayrimenkul gelifltirme flirketlerin-

3 CHRONOLOGY 659 den olan Emaar Properties in yapt ve yap m na 2004 y l nda ba lanan 160 katl, 828 metrelik dünyan n en yüksek gökdeleni Burj Dubai aç ld. 20 y lda küçük bir bal kç kentini dünyaca ünlü otel ve mühendislik harikas binalarla dolduran Dubai Emiri fieyh el Maktum, Dubai ye 10 milyar dolarl k destek sa layan Abu Dhabi Emiri fieyh Halife ye jest yaparak binan n ad n Burj Khalifa olarak degifltirdi. 4 Ocak 2010 ABD de yap lan bir araflt rmaya göre, hayvanlar aleminin en sevimli türlerinden olan yunuslar insandan sonra en zeki canl. 4 Ocak 2010 Türk Hava Yollar (THY) uçak filosunu geniflletme karar ald. Hâlihaz rda 132 uça- bulunan THY Airbus a 20 si kesin, 10 u da opsiyonlu olmak üzere toplam 30 uçak daha siparifl verdi. Böylece, THY filosundaki uçak say s 2012 y l sonunda 6 s kargo uça olmak üzere 168 e ulaflacak. 4 Ocak 2010 Almanya da ortalama benzin fiyatlar n n 2009 y l nda 2008 y l na göre daha ucuzlam fl oldu u bildirildi. 4 Ocak 2010 Otomotiv sektörünün kalbi konumundaki Bursa da faaliyet gösteren OYAK Renault, Tofafl ve Bosch un küresel krizin etkisini sürdürmesine ra men 3 vardiyada üretime devam etti i belirtildi. 4 Ocak 2010 Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl (TPAO) Batman Bölge Müdürlü ü Kozluk lçesi ne ba l Garzan Çay yak n nda bulunan Köseler-2 kuyusunda 7 aydan beri yapt sondajda petrol buldu. 4 Ocak 2010 Son dönemde pazar ekonomisine geçifl yönünde ad mlar n h zland ran fiili OECD ye (Ekonomik flbirli i ve Kalk nma Örgütü) üye olmaya davet edildi. 4 Ocak 2010 Philsa tütün ürünlerine 4 Ocak tan itibaren geçerli olmak üzere %15 lerden bafllayan oranlarda zam yapt. 4 Ocak 2010 ABD D fliflleri Bakan Clinton ran a yapt r mlar konusunda mevkidafllar ile görüflmelere bafllad n belirtti. 4 Ocak 2010 Özbekistan ve K rg zistan aras nda Sovyetler Birli i döneminden kalma 306 kilometrelik s n r henüz netlefltirilemedi i için, iki ülke aras nda bu soruna son vermek için giriflimlerin h zlanaca aç kland. 5 Ocak 2010 Türkiye ve AB aras ndaki üyelik müzakereleri a r aksak ilerlerken Almanya da federal hükümetin küçük orta H ristiyan Sosyal Birlik ( Christlich-Soziale Union in Bayern [CSU]) partisi Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin acilen kesilmesini istedi. Frankfurter Allgemeine Zeitung adl gazetede yer alan habere göre, iktidar ortaklar ndan CSU 6 Ocak ta Bavyera Eyaleti ndeki Wildbad Kreuth ta düzenlecek geleneksel k fl toplant lar için haz rlad bir tasar da Türkiye ile sürdürülen tam üyelik müzakerelerinin bir an önce durdurulmas n iste ine yer verdi. Türkiye ye daha dürüst davran lmas istenilen tasar da Türkiye nin AB ye kat l m için gerekli siyasi ve ekonomik flartlar yerine getirmekten çok uzak oldu u gerekçesiyle tam üyelik beklentisi nin kesin olarak ortadan kald r lmas gerekti i savunuldu. 5 Ocak 2010 Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) taraf ndan Bat Trakya Türkleri ve Türkiye deki Müslüman olmayan dini az nl klar hakk nda haz rlanan ortak rapor ve karar tasar s nda Türkiye ve Yunanistan dan dini az nl klara mensup vatandafllar na Lausanne Antlaflmas nda öngörülen karfl l kl l k ilkesine göre de il, Avrupa nsan Haklar Sözleflmesi normlar ve Avrupa nsan Haklar Mahkemesi kararlar na göre muamelede bulunmalar isteniyor. Taslak kararda Ankara ve Atina n n karfl l kl l k ilkesini mazeret göstererek dini az nl klar na Lausanne Antlaflmas nda öngörülen hak-

4 660 KRONOLOJ lar tan m yor olmalar ça d fl bir uygulama olarak tan mlan yor. Taslak metinde, Yunanistan daki Bat Trakya Türkleri için Müslüman az nl k terminolojisi kullan lmakta. Buna gerekçe olarak da Türk kökenlilerin Lausanne Antlaflmas nda bu flekilde tan mlanm fl olmalar gösteriliyor. Buna karfl l k, Atina dan,türk az nl n Türk s fat yla örgütlenebilmesi ve dernek kurmas na izin vermesi isteniyor. Taslak kararda, Atina ya, Müslüman az nl a kendi müftülerini seçebilme veya tayin edebilme hakk tan mas, A HM de Müslüman az nl k mensuplar na karfl kaybetti i davalar n hükümlerini yerine getirmesi, az nl klar n okul kitaplar yla ilgili sorunlar çözmesi, Müslüman az nl k mensuplar n n kota baz nda devlet memuru olabilmeleriyle ilgili yasaya ifllerlik kazand rmas, Bat Trakya n n altyap ve ekonomik kalk nmas n sa lamas ve rkç l k ve hoflgörüsüzlü e karfl ulusal kampanya bafllatmas ça r s nda bulunuluyor. Ankara dan ise dini az nl klar n dini temsilcilerinin e itimiyle ilgili sorunlar çözmesi, patrikhanelerin tüzel kifliliklerini tan mas, Heybeliada Ruhban Okulu nu açmas, Fener Ortodoks Patrikhanesi ne ekümenik s fat n kullanma izni vermesi, az nl klar n mülkiyet sorunlar n çözmesi, ulusal az nl k mensuplar n n polis, silahl kuvvetler, yarg ve idari sistemde çal flabilmelerine olanak yaratmas, az nl k mezarl klar n korumas, Yahudi karfl t söylemleri cezai suç haline getirmesi ve rkç l k ve hoflgörüsüzlü e karfl ulusal kampanya bafllatmas isteniyor. Raporda Heybeliada Ruhban Okulu konusunda Rum az nl n temsilcileriyle uzlafl ya dayal bir çözüm bulunmas da istenmekte. Bu çerçevede, Ruhban Okulu nun Galatasaray Üniversitesi bünyesinde oluflturulacak bir lahiyat Fakültesi ne ba l olarak yeniden aç lmas için Türk makamlar ve Galatasaray Üniversitesi rektörlü ü taraf ndan yap lan gayr- resmi teklifin yaz l olarak resmilefltirilmesi ve bu öneri temelinde okulun aç lmas için müzakerelere bafllanmas isteniyor. Frans z parlamenter Michel Hunault taraf ndan kaleme al nan rapor ve beraberindeki karar tasar s AKPM nin 27 Ocak ta Strasbourg da düzenlenecek genel kurul oturumunda tart fl l p oylanacak. 5 Ocak 2010 stanbul Menkul K ymetler Borsas ( MKB) iki y l aradan sonra tekrar 54,000 puan n üzerine ç karken dolar da ile Kas m ay ndan bu yana en düflük seviyeye geriledi. 5 Ocak 2010 talyan Modac Giorgio Armani ilk otelini Mart ay nda Dubai deki dünyan n en yüksek binas Burj Khalifa da açacak. 5 Ocak 2010 Frans z denizcilik hizmetleri flirketi Bourbon a ait bir gemi, Nijerya aç klar nda silahl kiflilerin sald r s na u rad ve mürettebat rehin al nd. flirketten yap lan aç klamada Bourbon Leda adl geminin 5 Nijeryal, 2 Ganal, 1 Kamerunlu ve 1 Endonezyal mürettebat yla kaç r ld bildirildi. Aç klamada, flirketin dün bir ça r ald ve geminin kaptan yla temas kuruldu u, kaptan n mürettebat n sa l k durumunun iyi oldu unu belirtti i kaydedildi. 5 Ocak 2010 Ukrayna n n Avrupa ya sevk etti i do algaz azaltmas sonucu Bulgaristan a gelen gaz miktar nda da azalma yafland. Bulgaristan, meydana gelen eksikli i kendi rezervlerden temin ediyor. 5 Ocak 2010 ABD önderli indeki koalisyon güçlerinin Irak iflgali alt nc y l n doldururken, Irak özgürlefltirme slogan yla ba lanan iflgalin bafllad günden bu yana ölü ve yaral lar n say s bir milyonu geçti. Irak taki hak ihlallerini ve suiistimallerini izlemek amac yla kurulan Anayasal Özgürlükler ve Haklar Gözlem Örgütü adl sivil toplum kuruluflunun yay nlad bir rapor ülke genelindeki fliddet olaylar n n bilançosunu ç -

5 CHRONOLOGY 661 kard. Rapora göre, 2008 sonu itibariyle 43,111 kifli fliddet ve terör olaylar na maruz kald. Bunlar n üçte birinden fazlas baflkent Ba dat ta fliddet eylemine yakaland. Ba dat ta geçti imiz y l 2,359 kifli fliddet olaylar nda ölürken, 540 cesedin de kimli- i tespit edilemedi. Yaral say s toplam 6,996 y bulurken, 4,452 kifli de güvenlik güçlerince tutukland. Raporun verilerine göre, geçti imiz y l Ba dat en tehlikeli flehir olurken, tek bir olay n dahi rapor edilmedi i Kuzey Irak taki Dohuk vilayeti ise en güvenli flehir konumunu elde etti. 5 Ocak 2010 ABD de Barack H. Obama n n Ticaret Bakanl na aday gösterdi i New Mexico Valisi Bill Richardson, New Mexico daki federal bir mahkemenin Richardson n seçim kampanyas na ba fl yapan bir flirket nedeniyle soruflturma açmas üzerine adayl n geri çekti. 5 Ocak 2010 D fl ticarette 12 ülkeye aç k veren Türkiye 46 milyar dolar döviz kayb na u rad. Ocak-Kas m 2009 döneminde Rusya, Çin, ABD, Almanya, Güney Kore, Hindistan, Ukrayna, Japonya, talya, ran, Tayvan ve sveç e 1 ile 14.8 milyar dolar aras nda de- iflen tutarlarda d fl ticaret aç veren Türkiye nin bu ülkelere verdi i aç k, toplam d fl ticaret aç n n %136.9 una karfl l k geldi. Bu arada Türkiye nin Rusya, Çin, ABD ve Almanya ya karfl verdi i aç k, Türkiye nin d fl ticaret aç n n %98.4 ünü oluflturdu. 6 Ocak 2010 H ristiyan Sosyal Birlik Partisi nin ( Christlich-Soziale Union in Bayern [CSU]) AB nin Türkiye ile yürüttü ü müzakereleri durdurmas yönündeki tasar s na ilk tepki liberal Hür Demokrat Parti den ( Freie Demokratische Partei [FDP]) geldi. Hessen eyaletinin Hür Demokrat Partili Adalet, Uyum ve Avrupa Bakan Jörg-Uwe Hahn, H r stiyan Sosyal Birlik in talebine sert tepki göstererek, Koalisyon antlaflmas n okuyup ö renmelerini tavsiye ederim. H ristiyan Birlik partili flahinler, mant kl insanlar aras ndaki iflbirli ini zorlaflt r yor, diye konufltu. Bu tür ç k fllar n tüm Türkiye politikas n zora soktu u elefltirisinde bulunan liberal politikac, Avrupa Birli- i nin ölçülü flekilde genifllemesinin koalisyon partilerinin ortak hedefi olmaya devam etmesi gerekti ini söyledi. Hahn, koalisyon antlaflmas na da gönderme yaparak Türkiye ile iliflkilerin derinlefltirilmesinin ve Türkiye nin AB ye ba lanmas n n Almanya n n lehine oldu unu, bu yolda ilerlenmesi gerekti ini vurgulad. D fliflleri Bakan Westerwelle nin Hür Demokrat Partisi ile H r stiyan Sosyal Birlik daha önce de Türkiye nin üyeli i konusunda karfl karfl ya gelmiflti. H r stiyan Sosyal Birlik, koalisyon antlaflmas n n oluflturulmas sürecinde Türkiye ye imtiyazl ortakl n koalisyon antlaflmas na al nmas n talep etmifl, Hür Demokratlar ise bunu reddederek imtiyazl ortakl k önerisinin zaman n n geçti i tepkisinde bulunmufltu. Hür Demokrat Parti lideri Guido Westerwelle Türkiye ile AB aras ndaki antlaflmalar uyar nca müzakerelerin ucu aç k olarak yürütülmesini ve üyeli in otomatik bir sonuç olmamas - n savunuyor. 6 Ocak 2010 ABD de yay nlanan International Living dergisi dünyadaki 194 ülkeyi hayat pahal - l, bofl zaman ve kültür, ekonomi, çevre, özgürlük, sa l k, altyap, risk ve güvenlik ile iklim aç lar ndan de erlendirdi. Dergi, Türkiye yi ekonomik aç dan 65 inci s rada gösterdi. Birinci s ray Fransa al rken, Fransa y sviçre, ABD, Lüksemburg, Avustralya Belçika, talya, Almanya, Yeni Zelanda ve Danimarka izledi. 6 Ocak 2010 Hatal bilgisayar programlamas Almanya da 30 milyon civar nda kredi ve bankamatik kart sahibinin ma dur olmas na neden oldu. Vatandafl paras n çekemedi, marketlerde ödeme yapamad. Kredi ve bankamatik kartlar ndaki hatan n sorumlulu unu

6 662 KRONOLOJ Frans z Gemalto firmas üstlendi. Dijital güvenlik piyasas n n önde gelen kurulufllar ndan Gemalto nun yönetim kurulu baflkan Olivier Piou soruna kredi ve bankamatik kartlar ndaki çipte hatal bir bilgisayar kodunun neden oldu unu belirtti. 6 Ocak 2010 Hazine 2040 vadeli dolar cinsi tahvilde 2 milyar dolarl k ihraç gerçekleflti ini ve söz konusu miktar n 12 Ocak günü hesaplara girece ini bildirdi. 6 Ocak 2010 Macaristan statistik Kurumu taraf ndan yap lan aç klamada, 2009 y l nda Macaristan da iflsizlik oran n n %10.5 seviyesine ç karak son 15 y l n rekor seviyesine yükseldi i bildirildi. 6 Ocak 2010 Fransa n n Lyon kentinde Ermeni diasporas ile Türkiye kökenli yurttafllar n dikkatle izledi i S rma Oran davas sonuçland. Kendisine ayr mc l k yap ld sav yla mahkemeye giden S rma Oran, 1,500 euro para cezas na çarpt r ld. Lyon ceza mahkemesinde görülen Sirma Oran n Villeurbanne flehri Belediye baflkan Jean Paul Bret e karfl açm fl oldu u ayr mc l k davas sona erdi. S rma Oran 2008 de yap lan belediye baflkanl seçimlerinde Belediye Meclisi ne yeflillerin listesinden aday olmufl ve sadece Türk as ll oldu u için Ermeni soyk r m n tan dayatmas yap lm fl ve bask lara dayanamayan S rma Oran seçim listesinden kendi iste i ile ayr lm flt. Mahkeme heyetinin Belediye Baflkan n hakl buldu u karar Frans z hukukunda politikada ayr mc l k suç say lmamaktad r, esas na dayand r larak S rma Oran n açt - davan n düflürülmesi ile sonuçland. Türk gazetecilerinin duruflma salonunda bulunan Ermeniler taraf ndan gizli servis ajan ve Türk konsolosunun ajanlar olarak nitelendirildikleri duruflma oldukça gergin bir havada geçti ve kendini tutamayan Ermeni as ll bir Frans z hakim taraf ndan duruflma salonundan at ld. Konu hakk nda akil say lan kiflilerce yap lan aç klamalara göre, Villeurbanne da 2008 belediye baflkanl seçimlerinde yaflanan olaylar mahkemenin bu karar ile yorumlanacak olursa, bundan sonra Lyon da belediye meclislerine aday olacak Türk as ll lardan Ermeni Soyk r m n tan malar istenebilecek. 7 Ocak 2010 Türkiye Otomotiv Distribütörleri Derne i merakla beklenen 2009 y l sat fl rakamlar n aç klad. Toplam pazarda ve binek pazarda dört ayr marka y l birbirine çok yak n rakamlarla tamamlad. Buna göre, Fiat 29,596 s binek, 55,224 ü de hafif ticari olmak üzere toplam 84,820 adet araç satt. Fiat n en yak n rakibi Ford 33,462 si binek ve 51,263 ü hafif ticari olmak üzere 84,725 adetlik sat fla ulaflt. Binek ve ticari araç toplam nda birinci s rada Fiat yer almas na karfl n a r ticari araçlar devreye girdi inde Ford 86,791 adetlik sat fl ile zirveye oturdu. Toplam sat flta üçüncü 72,470 adetle Renault, dördüncü 64,332 adetle Hyundai ve beflinci de 37,353 adet ile Volkswagen olarak s raland. Binekte Renault ile Hyundai aras ndaki amans z savafl Hyundai nin lehine sonuçland. Hyundai y l 60,645, Renault ise 59,021 adetlik sat fllarla tamamlad. Hyundai böylece tarihinde ilk kez binek araçta flampiyon oldu. kinci s radaki Renault yu 33,462 adet ile Ford, 29,596 adet ile Fiat, 26,752 adet ile Volkswagen ve 23,783 adet ile Toyota izledi. 6 Ocak 2010 Fransa D fliflleri Bakan Bernard Kouchner ve Adalet Bakan Michèle Alliot-Marie Fransa da A r Ceza Mahkemesi bünyesinde Soyk r m ve nsanl a Karfl Suçlar Bürosu kurulaca n aç klad. Kouchner ve Alliot-Marie Le Monde gazetesinde yay nlanan ortak makaleyle 2010 un ilk çeyre inde parlamentoda ele al nacak Adalet Reformu içinde Soyk r m ve nsanl a Karfl Suçlar Özel Bürosu kurulmas na iliflkin düzenlemenin de yer alaca n duyurdu. ki bakan yazd klar ortak makalede Soyk -

7 CHRONOLOGY 663 r m iflleyen, insanl a karfl suç iflleyen ve savafl suçu iflleyenler yarg lanmal d rlar. Yaln zca adalet, gerçe e ulaflt ktan sonra sayfay kapat lmal d r, dediler. 7 Ocak 2010 Ankara da temaslarda bulunan Almanya D fliflleri Bakan Guido Westerwelle Türkiye ile iliflkileri stratejik olarak niteledi. Westerwelle AB üyeli i konusunda, Hangi sözleflmeyi imzalad ysak arkas nda duruyoruz, dedi. Türkiye, sadece komflu bölgesi için bir istikrar demiri de il, ayn zamanda istikrar ihracatç s d r, diyen Westerwelle, Avrupa Birli i ile üyelik müzakerelerinde acilen yeni dinami e ihtiyaç var, de erlendirmesinde bulundu. Westerwelle, Türkiye ile Ermenistan a protokolleri onaylamas ça r s nda da bulundu. Yaklafl k 3 milyon Türk kökenli insan m z Almanya da yafl yor, diyen Westerwelle, 4 milyon Alman n her y l Türkiye yi ziyaret etti ini hat rlatt ve iki ülkenin toplumsal iliflkilerinin yo unlu una dikkati çekti. Davuto lu ile görüflmesi hakk nda, Sadece toplumsal politikalarla ilgili konular gündemde de ildi, yüksek politikayla ilgili konular da konufluldu, diyen Westerwelle, Almanya n n Türkiye ile olan iliflkisini stratejik olarak nitelendirdi. Türkiye ile müttefik ve NATO da ortak olduklar n kaydeden Westerwelle, Almanya olarak Türkiye ile iliflkilerimizin çok iyi flekilde geliflmesi yönünde çok yüksek bir menfaatimiz var, dedi ve Davuto lu ile stratejik bir diyalog üzerinde karar k ld klar n, söz konusu diyalo u daha fazla canland rmak istediklerini söyledi. Türk-Alman Üniversitesi konusuna da de inen Westerwelle, Biz gençlerimizin, ülkelerimizin bir araya gelip bilgilerini paylaflmas n istiyoruz. Birbirine karfl de il, bir arada yaflamalar n istiyoruz. Tarihten ç kard m z dersler de bunu gerekli k l yor, dedi ve sözlerine flöyle devam etti: AB bünyesinde Brüksel de yap lan d fliflleri bakanlar toplant s çerçevesinde özellikle bir sonraki müzakere fasl olan Çevre fasl n n aç lmas yönünde katk da bulunmaya çal flt m. Biz Almanlar, verdi imiz sözü tutar z. Ben aç k bir flekilde Almanya D fliflleri Bakan olarak, Alman hükûmeti ad na söylüyorum. Koalisyon hükümeti sözleflmesinde ne yaz yorsa, odur. Almanya n n özellikle Türkiye ile karfl l k iliflkilerinin gelifltirilmesi ve Türkiye nin AB ye ba lanmas hususunda büyük bir menfaati vard r. Westerwelle Türkiye nin Avrupa ya ve Bat ya yönelmesinin ve Avrupa yolunda ilerlemesinin ülkelerinin menfaati icab oldu unu belirtti. 7 Ocak 2010 Kazakistan, Çin den ithal edilen ve yüksek düzeyde radyasyon ihtiva eden 43 ton porseleni bu ülkeye iade etti. Do u Kazakistan Eyaleti Semey flehrinde bulunan Bakhty s n r kap s nda yap lan kontrollerde ele geçirilen mallar n s n r kap s nda bulunan cihazlardan geçirilirken porselenlerde yüksek oranda Yantar-1A radyoaktif maddesinin tespit edildi i aktar ld. Yap lan incelemede tespit edilen oran n normalden 4 kat daha fazla olmas üzerine tutanak düzenlendi i ve mallar n Çin den ithal edilen firmaya geri gönderildi i aç kland. 7 Ocak yafl ndaki matematik dehas ngiltere nin en sayg n üniversitelerinden Cambridge e kabul edildi. Üniversiteden yap lan aç klamada, Arran Fernandez in dünyan n en zor elde edilen diplomalar ndan birine haz rlanmak üzere Ekim ay ndan itibaren kuruma kabul edildi i belirtildi. ngiltere nin güneydo usundaki Surrey de yaflayan Arran, e itimini evinde sürdürüyor. Arran n gelecekte alaca diplomay daha önce Isaac Newton ve Stephen Hawking gibi dünyaca tan nm fl dahiler alm flt. 7 Ocak 2010 srail in kuzeyindeki Hayfa Üniversitesi, M.Ö. Onuncu Yüzy l a ait en eski branice metni çözmeyi baflard. Üniversiteden yap lan yaz l aç klamada, srailli arkeolog Gershon Galil in Kral Davud un hüküm sürdü ü dönemden kalma bir çömlek parça-

8 664 KRONOLOJ s ndaki mürekkeple yaz lm fl yaz y okumay baflarmas yla, bu yaz n n bilinen en eski branice yaz oldu unun kan tland belirtildi. Çömlek parças üzerindeki yaz da, yoksullar, köleler, yabanc lar, dullar ve öksüzlere nas l muamele edilece ine iliflkin öneriler yer ald belirtiliyor. 7 Ocak 2010 Somali nin baflkenti Mogadishu da afl r dinci Harakat al-shabaab al-mujahideen gençlik örgütünün yapt san lan topçu bombard man nda 11 kifli öldü ve 34 kifli yaraland. Örgütün, halk n gözü önünde cinayetten mahkum bir kifliyi idam etti i, bir kiflinin de ellerini kesti i bildirildi. Görgü tan klar n n verdi i bilgiye göre, örgütten maskeli üç kifli mahkumu kurfluna dizerken vatandafllar infaz izledi. Militanlar n ayr ca, h rs zl kla suçlanan bir kiflinin elini hemflirelerce verilen anesteziden sonra kesti i belirtildi. Daha sonra bekletilen bir ambulans mahkumu hastaneye tafl d. Örgüt Somali nin BM destekli hükûmetini devirerek ülkeye fleriat getirmek istiyor. Silahl örgüt, ülkenin güneyinin büyük bölümüyle baflkent Mogadishu nun bir bölümünün kontrolünü elinde tutuyor. Al-Shabaab örgütü kontrolü alt ndaki bölgelerde recm ve k rbaç cezalar da uyguluyor. 7 Ocak 2010 Türkiye de ilk defa 8 kiloluk bebe e böbrek nakli yap ld. Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi nde do ufltan böbrek hastas 21 ayl k bebe e 49 yafl ndaki babaannesinin böbre i nakledildi. 7 Ocak 2010 talyan otomobil üreticisi Fiat Hindistan pazar için yeni bir model gelifltirmeyi planlad klar n aç klad y l na kadar Torino da tasarlanacak yeni model Palio dan biraz daha olacak. Bu arada, Fiat n pazar nda 2010 y l sat fl rakamlar nda 2009 daki sat fllar ikiye katlamay hedefledi i belirtildi. 7 Ocak 2010 Çin ile Güneydo u Asya Ülkeleri Birli i ( Association of Southeast Asian Nations ASEAN) aras nda toplam de eri 4.9 milyar dolar olan 18 iflbirli i anlaflmas imzaland. Anlaflma ile ASEAN üyesi ülkelerde telekomünikasyon, elektrik santrali, flehircilik, enerji ve finansal alanlarda iflbirli ini gelifltirecek. 7 Ocak y l nda kurulan Kabil Milli Müzesi bir zamanlar dünyan n en eski tarih eserlerine sahipken uzun y llar süren savafllar s ras nda defalarca yan p ya maland ktan yeniden kap lar n ziyaretçilere aç yor. 7 Ocak 2010 Tüketiciler Birli i Genel Baflkan Naz m Kaya 45 milyon kredi kart kullan c s ndan haberi olmadan aidat paras ad alt nda 1 milyar 200 milyon lira para kesildi ini belirterek, Bankalar n 2009 y l kâr 18 milyar 700 milyon lira. Bunun 1 milyar 200 milyonu halk n s rt ndan, dedi. 8 Ocak 2010 Almanya da Türkiye nin AB ye tüm üyeli ini savunan Hür Demokrat Parti nin genel baflkanl n yapan Guido Westerwelle nin Türkiye ziyareti Almanya da yank yaratt. Alman kamuoyu konuya farkl tepkiler verdi. Guido Westerwelle nin Türkiye temaslar na iliflkin en sert tepki, federal hükümetin ortaklar ndan H r stiyan Sosyal Birlik ten (CSU) geldi. Koalisyonun büyük orta H r stiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin Bavyera eyaletindeki kardefl parti konumundaki CSU partisinin Genel Sekreteri Alexander Dobrindt Türkiye nin Avrupa Birli i ne tam üyeli ine karfl ç kt. Dobrindt Alman ARD televizyonunda yay mlanan Morgenmagazin ( Sabah Magazini ) adl programda yapt konuflmada Türkiye nin AB üyeli inin mümkün olmad na inan yoruz. Bunun Türkiye ye adil bir flekilde söylenmesi gerekir, dedi. CSU Türkiye ye olas bir AB üyeli i için söz verilmemesi konusunda uyar da bulunurken, baflkanl n Türkiye yi ziyaret etmekte olan D fliflleri Bakan Guido Wes-

9 CHRONOLOGY 665 terwelle nin yapt Hür Demokrat Parti (FDP) ise CSU nun dayan lmaz oldu u aç klamas nda bulundu. CDU milletvekili ve Federal Meclis D fliflleri Komisyonu Baflkan Ruprecht Polenz Hamburger Abendblatt adl gazeteye yapt aç klamada Westerwelle yi savunarak Westerwelle nin Türkiye ziyareti s ras nda Türkiye nin AB ye üyeli i konusunda koalisyon sözleflmesinde yer ald flekilde Almanya n n tutumunu dile getirdi ini söyledi. Türkiye ile yap lan müzakerelerin adil ve ucu aç k bir flekilde sürdürüldü ünü belirten Polenz, Westerwelle nin Türkiye de bundan baflka bir fley söylemedi ini kaydetti. Yefliller Partisi Efl Baflkan Cem Özdemir ise, ayn gazeteye yapt aç klamada, Bavyeral yerel politikac lar Alman d fl politikas n belirlememeli. CSU Avrupa politikas yla ilgili konular bunlar daha fazla anlayanlara b rakmal ve daha az hasara neden olmal fleklinde konufltu. Türkiye ile sürdürülen müzakerelerin kesilmesi iste inin kabul edilemeyece ini ve AB ülkelerinin kriterleri yerine getirdi i takdirde Türkiye nin AB ye tam üye olabilmesi hedefi ile bu müzakereleri sürdürdü ünü ifade eden Özdemir, Bu daha zaman gerektirecek, ancak bu süre içinde AB de Türkiye yi desteklemeli, CSU gibi önünü kesmemeli, dedi. 8 Ocak 2010 Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m Atatürk Havaliman terminalini iflleten TAV ile Antalya Havaliman terminalini iflleten Fraport-IC çtafl tan yaklafl k 285 milyon dolar kira ald klar n belirtti. 8 Ocak 2010 fianl urfa n n Ceylanp nar ilçesinde Tar m flletmeleri Genel Müdürlü ü (T GEM) taraf ndan al nacak 198 daimi iflçi için Türkiye fl Kurumu ( fikur) flubesine baflvuranlar n say s 5 günde 12 bine ulaflt. 8 Ocak 2010 AB dönem baflkanl Madrid de düzenlenen resmi bir törenle sveç ten spanya ya geçti. spanya n n baflkenti Madrid deki Real Tiyatrosu nda düzenlenen törene spanya Kral Juan Carlos ve di er kraliyet ailesi üyeleri, Baflbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero, AB Baflkan Herman Van Rompuy, AB Komisyonu Baflkan Jose Manuel Durao Barroso, AP Baflkan Jerzy Buzek, sveç D fliflleri Bakan Carl Bildt ve spanyol hükûmetindeki bakanlar ile çok say da üst düzey siyasetçi kat ld. K sa bir konuflma yapan sveç D fliflleri Bakan Bildt AB nin önünde yapmas gereken iklim de iflikli i ile mücadele, ekonomik krizin afl lmas, dünyada bar fl n sa lanmas na ve açl k sorunun azalmas na yard m edilmesi gibi çok büyük ifller oldu unu belirtti ve bunlar n aras nda Türkiye nin AB ye kat l m n n gerçekleflmesini de s ralad. Önümüzdeki 6 ay n AB için güven ve heyecan yaratan yeni bir dönem olaca n savunan Zapatero da Avrupa n n yeni meydan okumalarla yüzleflmek zorunda oldu unu söyledi. Zapatero, baflta iflsizlik olmak üzere ekonomik sorunlarla mücadeleden baflar yla ç kmak için yenilikçi ve rekabetçi bir politika izlenip, birlik olunmas gerekti ini de ifade etti. 8 Ocak 2010 Avrupa Birli i nin Amerikan GPS sistemine alternatif olarak gelifltirdi i 14 uyduluk Galileo Projesi bafllad. 8 Ocak 2010 Emeklilik Gözetim Merkezi taraf ndan aç klanan bireysel emeklilik sistemi verilerine göre, kat l mc lar n toplam fon tutar yaklafl k 9.2 milyar liraya, toplam kat l mc say s ise yaklafl k 2 milyona ulaflt. Emekli olan kat l mc say s ise 1,927 yi buldu. 8 Ocak 2010 Çin 57,000 metrekarelik alan kaplayacak dünyan n en büyük yeralt tiyatrosunu infla etmeye bafllad. Ülkenin do usundaki finans ve ticaret merkezi fianghay flehrinde yap lan ve yüksek teknoloji ürünlerinin yer alaca tiyatronun %80 i yer alt nda bu-

10 666 KRONOLOJ lunacak. Tiyatronun derinli i 26 metreye kadar ulaflacak. Devlet medyas n n haberinde, fianghay Filarmoni Orkestras d fl cephesi ve girifl k sm tamamlanan tiyatroyu yapan iflçiler için özel bir konser verdi. Tiyatro tamamland nda 2,010 koltuk kapasitesine sahip olacak. Tiyatronun çok fonksiyonlu sahnesi, dönebilme, yükselme ve su f flk rtma kapasitesine sahip olaca ifade edildi. 8 Ocak 2010 New York un Manhattan semtindeki La Guardia Lisesi nde bir Türk ö renciden Dünya Tarihi dersinde 1915 Ermeni Soyk r m na iliflkin bir ev ödevi haz rlanmas istendi. Bu durum üzerine Türk ö rencinin ailesi hem okul yönetimine itiraz mektubu yazd, hem de New York Baflkonsoloslu u na baflvurdu. Ailenin okul yönetimine yazd mektupta ev ödevinin tamamen yanl oldu u, ödevde ve ilgili okul kitab nda konuyla ilgili verilen kaynakçalar n tarafs z olmad belirtilerek söz konusu iddialar reddeden ve tarafs z bir görüfl aç s sunan kaynakçalar n neden yer almad sorusu da yöneltildi. 8 Ocak 2010 sviçre de bir kifliye otomobiliyle afl r h z yapt gerekçesiyle 290 bin dolar para cezas verildi. sviçre nin do usundaki St. Gallen de davaya bakan mahkeme hakimleri, rekor cezay milyonerin tahmini 20 milyon dolardan fazla servetinin bulunmas na dayanarak verdi. 8 Ocak yafl ndaki Katie Walter isimli genç k z iki hafta süren yolculu unun 31 Aral k ta sona ermesiyle Güney Kutbu na ulaflan en genç insan oldu. ki y l boyunca rekoruna haz rlanan Walter ngiltere nin Nottinghamshire bölgesinden uçakla geldi i Antarktika daki Patriot Hills kamp ndan yolculu una bafllad. S rt nda a r bir çantayla yola ç kan Walter 180 kilometre süren yolculu unu yeni y l arifesinde bitirdi. 8 Ocak 2010 Fransa, kamusal alanda çarflaf ve burka giyen kad nlara para cezas verilmesini öngören bir yasal düzenleme haz rlamaya bafllad. ngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, yasal düzenlemeyle sokakta çarflaf ve burka gibi yüzünü göstermeyen k yafetlerle gezen kad nlara 750 euro para cezas kesilmesi öngörülüyor. Kar s n çarflaf girmeye zorlayan erkeklere ise bunun iki kat bir ceza getirilmesi planlan yor. 8 Ocak 2010 Amerikan Ulusal Otoyol Güvenlik daresi nden ( National Highway Traffic and Safety Administration NHTSA) verilen bilgiye göre Mercedes otomotiv flirketi Amerika Federal Yak t Tüketimi Standard n aflt için 6.8 milyon dolar ceza ödeyecek. Mercedes bu ödemeyi 2008 y l nda ithal etti i modeller sebebiyle gerçeklefltirmek zorunda kald. Mercedes gibi bu y l toplamda pek çok üreticiye 13 milyon dolarl k ceza kesilmifl bulunuyor. Üreticiler yak t tüketimini düflürmek için yat r m yapmaktansa bu cezalar ödemeyi daha ekonomik buluyorlar. 9 Ocak 2010 TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i) 2009 Ocak-Aral k döneminde aç lan, tasfiye edilen ve kapanan flirket say lar n aç klad y l n n Ocak-Aral k döneminde 48,003 olan kurulan flirket say s, 2009 y l nda %9.9 oran nda azald ve 43,250 oldu da tasfiye olan flirket say s da bir önceki y la göre 1, 801 adet artt ve 13,459 olarak belirlendi. Kurulan, tasfiye olan ve kapanan flirket verilerine göre de, geçen y l stanbul da 15,800 flirket kurulurken 5,391 flirket de kapand. Böylece stanbul da ortalama 3 flirket kurulurken, 1 flirket kap s na kilit vurdu. Ankara da da kurulan flirket say s 4,741, tasfiye olan flirket say s 1,438, kapanan flirket say s 1,073 oldu. 9 Ocak 2010 Amerikan Uzay Ajans NASA taraf ndan y ld zlar n etraf ndaki gezegenleri keflfetme hedefiyle 2009 Mart ay nda f rlat lan uzay teleskopu Kepler hiçbir s n fland rmaya girmeyen iki gök cismi keflfetti.

11 CHRONOLOGY Ocak 2010 ABD nin Güneyindeki eyaletlerde bir haftadan beri dondurucu so uklar etkili olurken 9 kiflinin hayat n kaybetti i bildirildi. 9 Ocak 2010 Hong Kong da asitli bir sald r düzenlendi i ve aralar nda turistlerin de bulundu u 30 kadar kiflinin yaraland bildirildi. Bu sald r, Honk Kong da 2008 y l sonundan beri benzer türde yap lan alt nc sald r. Sald r lar genellikle ticari hayat n yo un oldu- u mahallelerde düzenleniyor. Polisin soruflturmalar na ve sald rganlar ihbar edenlere ödül vaat edilmesine ra men flimdiye kadar kimsenin yakalanmad na da dikkat çekiliyor. 9 Ocak 2010 Angola da otobüsü yayl m atefline tutulan Togo Milli Futbol Tak m Afrika Kupas ndan çekildi ini aç klad. Söz konusu sald r da hayat n kaybedenlerin say s 3 e yükseldi. Kongo dan Angola ya girifl yapan tak m otobüsü 30 dakika boyunca yayl m atefline tutulmufltu. Sald r y bölgedeki ayr l kç grubun üstlendi i öne sürülmüfltü 9 Ocak 2010 Körfez ülkelerinden Birleflik Arap Emirlikleri nin (BAE) Ortado u ve Kuzey Afrika daki en büyük kira piyasas na sahip oldu u bildirildi. Washington merkezli Uluslararas Para Fonu (IMF) taraf ndan yay mlanan rapora göre, BAE bölgedeki en geliflmifl mortgage piyasas na sahip. Ülkedeki konutlar n yaklafl k %45 i de kiralanm fl durumda. 9 Ocak 2010 Planlama Komisyonu baflkan Yard mc s Montek Singh Ahluwalia baflkent Yeni Delhi de yapt aç klamada Nisan Mart 2009 mali y l nda %6.9 büyüyen Hint ekonomisinin mali y l nda %7 lik bir büyüme göstermesi beklendi ini söyledi. Ahluwalia 2009 y l n n son çeyre inde %7.9 büyüyen ekonominin son 18 ay n en iyi dönemini yaflad n dile getirdi. 9 Ocak 2010 ran haber ajans IRNA ( Islamic Republic News Agency ) hracat Gelifltirme Bankas n n döviz sepetine Türk Liras n da ekleme karar ald n duyurdu. ranl lar n bundan sonra, ihracat, ithalat ve bankac l k ifllemelerinde istemeleri halinde Türk Liras n kullanabilecekleri kaydedildi. Bankan n döviz sepetinde aralar nda euro, dolar, ruble, yen ve riyalin de bulundu u 15 ülkeye ait para biriminin yer ald belirtildi. 10 Ocak 2010 Kuzey ve Orta Avrupa y etkisi alt na alan Daisy so uk hava dalgas, fliddetli kar ya fl ve dondurucu so ukla hayat felç etti. Avrupa n n en büyük üçüncü havaalan olan Frankfurt ta 1,300 uçufltan yaklafl k 200 ü iptal edildi. Almanya y Fransa ya bafllayan A5 otoyolunda çok say da kamyon ve araç mahsur kald. Kuzey Almanya da son 12 saat içinde kar yüksekli i 15 santimetreye ulaflt. Rüzgar n saatteki h - z n n 75 kilometreye ulaflmas yla baz kentlerde kar ya fl tipiye dönüfltü. ngiltere de de benzer manzaralar yaflan yor. Ada ülkesi son 30 y l n en kötü k fl n geçiriyor. Hafta sonu baz bölgelerde kar ya fl n n 20 santimetreyi geçmesi bekleniyor. Heathrow havaliman n n ulafl ma aç k tutulmas için de ola anüstü çaba sarf ediliyor. ngiltere yi Avrupa ya bafllayan Eurostar tren ba lant s da rötarl bir flekilde hizmet veriyor. Fransa da ise Güneydeki Arles ve Avignon da bile kar yüksekli i flimdiden 30 santimetreye ulaflt. Güney Fransa da 15,000 haneye elektrik verilemiyor. Baflkent Paris te hava s cakl n n -20 dereceye düflmesi, özellikle demir ve havayolu ulafl m - n zorlaflt r yor. Marsilya Provence havaalan nda da birçok uçufl iptal edildi. Fransa, Hollanda ve rlanda n n yan s ra spanya ve Portekiz de de dondurucu so uk hayat olumsuz etkiledi. Belçika n n baflkenti Brüksel e y l n ilk kar düflerken hava ve kara

12 668 KRONOLOJ trafi i olumsuz etkilendi. Polonya da 25,000 haneye elektrik verilemiyor. talya da ise baflkent Roma da yo un kar ya fl ve f rt na, a açlar devirdi. Son y llar n en so- uk k fl n yaflayan Avrupa da yo un kar ya fl ve saatte 75 km ye varan fliddetli rüzgâr günlük hayat olumsuz etkiledi. 10 Ocak 2010 M.Ö. 690 l y llarda hüküm sürmüfl M s r firavunu Taharka n n bugüne kadarki en büyük heykeli Sudan da bulundu. Granitten yap lan bir ton a rl nda ve 2.6 metre uzunlu undaki heykel Dangeil deki kaz larda kum alt ndan ç kar ld. Uzmanlara göre, daha önce M s r n güneyinde bir firavun heykeli bulunmam flt. 10 Ocak 2010 Merkez Kuvvetler Komutan Orgeneral David H. Petraeus Amerikan ordusunun, üyelerinin giderek artan bir tehdit haline geldi i Yemen e kara askeri konuflland rmaya niyetli olmad n bildirdi. baflkan Barack H. Obama da Yemen ya da Somali ye Amerikan askeri gönderme niyeti olmad n belirtti. 10 Ocak 2010 Angola Devlet baflkan José Eduardo dos Santos Togo milli futbol tak m na yap lan sald r n n ard ndan Cabinda bölgesindeki ayr l kç lar n yeni eylem tehditlerine ra men her iki y lda bir yap lan Afrika Uluslar Kupas n n aç l fl n baflkent Luanda da yapt. Ayr l kç gerilla örgütü Cabinda Bölgesinin Kurtuluflu Cephesi ( Frente para a Libertação do Enclave de Cabinda FLEC) lideri Rodrigues Mingas, Afrika Uluslar Kupas boyunca fliddet eylemlerinin devam edece ini bildirdi. Hedeflerinin sadece Angola askerleri oldu unu, Angola askeri gücüne yönelik sald r lar n devam edece ini ifade eden Mingas, Angola n n Cabinda bölgesinin savafl halinde oldu unu, ateflkes olmayaca n, kaydetti. 10 Ocak 2010 Özbekistan 27 Aral k ta yap lan parlamento ve yerel meclis üyeleri seçimlerinin ikinci turu için sand k bafl na gitti. Ülke genelinde ilk turda hiçbir aday n %50 oy oran n aflamad 39 seçim bölgesinde ikinci tur seçimleri yap ld. 4,965,547 kay tl seçmenin oldu u ikinci turda seçmenler 39 seçim bölgesinde 2,475 sand kta oy kulland. 10 Ocak 2010 ran la olan nükleer krizin diplomasiyle çözülmesini ümit etti ini söyleyen ABD nin Merkez Kuvvetler Komutan Orgeneral David H. Petraeus, Nükleer tesislerini bombalayabiliriz, dedi. 10 Ocak 2010 Suudi Arabistan Kral Abdullah Bin Abdülaziz Al-suud, halk ndan ya mur duas na ç kmalar n istedi. Kral, yay nlad mesajda, halk ndan tövbe bulunmalar n ve nafile ibadetlerini art rmalar n istedi. 10 Ocak 2010 Uluslararas denetleme firmalar ndan PricewaterhouseCoopers (PwC) taraf ndan yap lan bir araflt rma skandinav ülkeleri aras nda en fazla ticari yolsuzlu un yap ld ülkenin Danimarka oldu unu ortaya koydu. Araflt rmada Danimarka y s ras yla Norveç, sveç ve Finlandiya takip etti. 10 Ocak 2010 The Observer Glaxosmithkline in 22 hükümet ile sözleflme yapt na ve 440 milyon afl smarland na iflaret etti. 10 Ocak 2010 ABD nin California eyaleti aç klar nda 6.5 büyüklü ünde bir deprem meydana geldi. Depremde can kayb olmad aç klad. 10 Ocak 2010 Türkiye de internet kullan c say s n n 35 milyonu aflt belirtildi. 11 Ocak 2010 Resmi olmayan verilerine göre, geçen y l sonu itibar yla Avrupa nsan Haklar Mahkemesi nde ifllem görmeyi bekleyen dosya say s 118,000 i aflm fl durumda. Avrupa Konseyi ne üye 47 ülkeden gelen bu baflvurularda ilk s ra, son birkaç y ld r oldu u gibi yine Rusya ya ait. Rusya dan gelen baflvuru say s n n yaklafl k 35,000 oldu u söyleniyor. Rusya bu rakamla mahkemenin toplam ifl yükünün yaklafl k %28 ini olufl-

13 CHRONOLOGY 669 turuyor. Rusya y bu alanda, bir önceki y l oldu u gibi, Türkiye izliyor. Mahkeme gündeminde Türkiye ye karfl yaklafl k 13,000 dava baflvurusu bulunuyor. Rusya ve Türkiye nin ard ndan da Ukrayna ve Romanya geliyor. Rusya, Türkiye, Ukrayna, Romanya dörtlüsü Mahkeme nin toplam ifl yükünün %50 sini oluflturuyor. Türkiye ye karfl baflvurularda mülkiyet hakk ile yarg lanma ve tutukluluk sürelerinin uzunlu u ön plana ç kmakta. Avrupa nsan Haklar Mahkemesi her y l oldu u gibi geçen y l da Türkiye hakk nda önemli kararlara imza att. Mahkeme, örne in, Kürtçe nin üniversitelerde seçmeli ders olarak okutulmas na engel olunmas n n e itim hakk n n ihlâli oldu una hükmetti. Mahkeme de Türkiye aç s ndan en önemli dava grubu ise K br sl Rumlar n mülkiyet flikayetleri. Mahkeme nin K br sl Rumlar taraf ndan 1990 l y llar n bafllar ndan bu yana Ankara ya karfl aç lan 1,700 davan n gelece iyle ilgili olarak 2010 y l içinde kritik bir karar vermesi bekleniyor. Mahkeme bu çerçevede Kuzey K br s ta K br sl Rumlar n mülkiyet sorunlar için oluflturulmufl Tafl nmaz Mal Komisyonu nun Avrupa nsan Haklar Sözleflmesi yle uyumlu olup olmad n karara bafllayacak. 11 Ocak 2010 Meksika n n büyük bölümünü etkileyen al fl lmam fl so uk hava dalgas 9 kiflinin ölümüne neden oldu. Meksika sa l k Bakan José Ángel Córdova Villalobos, ülkenin özellikle s cak havayla mücadele etmeye al fl k kuzey bölgelerini etkileyen so uk hava dalgas n n geçen hafta sonundan bu yana 9 kiflinin ölümüne yol açt n belirtti. Kötü hava koflullar ve fliddetli kar ya fl, önceki gün kuzeydeki Saltillo uluslararas havaalan n n uçufllara kapat lmas na yol açarken, ülkedeki 32 eyaletin 10 unda okullar tatil edildi. 11 Ocak 2010 S v ya sektörünün markalar ndan Aymar üç büyük g da markas olan Çapamarka, Bozkurt Reçelleri ve Vita Ya sat n ald. 11 Ocak 2010 Lübnan Türkiye den elektrik enerjisi talebinde bulundu. Türkiye Elektrik Ticaret A.fi. ne (TETAfi) talebini ileten Lübnan, 250 megavata kadar elektrik enerjisi talebinde bulundu. Bu talep, bir y ll na yaklafl k 1,250,00 kilovat saatlik elektrik ticareti anlam na geliyor. Türkiye nin Lübnan a do rudan iletim hatt bulunmazken, teknik imkanlar n müsait olmas durumunda elektri in Suriye üzerinden Lübnan a iletilmesi düflünülüyor. 11 Ocak 2010 Frans z Yeni Dalga ak m n n önemli yönetmenlerinden Eric Rohmer 89 yafl nda Paris te hayat n kaybetti. As l ad Jean-Marie Maurice Scherer olan Rohmer in bir hafta önce hastaneye kald r ld belirtildi. Son olarak 2007 de Les amours d Astrée et de Céladon ( Astre le Seladon un Aflklar ) filmini yöneten Rohmer Le Rayon vert ile Venedik Film Festivali nde Alt n Aslan ödülünü kazanm fl, Ma nuit chez Maud ( Maud la Geçen Gecem ) ile de Oscar a aday olmufltu. Sinema tarihinin en önemli ak mlar ndan Yeni Dalga n n simge isimlerinden olan Rohmer, modern sineman n gelifliminde çok önemli yeri olan Cahiers du cinema dergisinin editörlü ünü de yapm flt. 11 Ocak 2010 Irak Parlamentosu Baflbakan Nuri El Maliki nin ikinci yard mc s olarak Kürt siyasetçi Nuri fiavis in atanmas na onay verdi. fiavis ayn zamanda Kürdistan Demokratik Partisi nin (IKDP) üst düzey yöneticisi. 11 Ocak 2010 Türkiye de üretilen Transit Connect Kuzey Amerika da büyük ödül ald. Transit Connect Detroit Otomobil Fuar nda North American Truck of the Year ( Kuzey Amerika Y l n Ticari Arac ) ödülüne lây k görüldü.

14 670 KRONOLOJ 11 Ocak 2010 Almanya n n en büyük eyaleti olan Nordrhein-Westfalen ( Kuzey Ren Vestfalya ) E itim Bakanl, baflta Türkçe olmak üzere, anadillerin bütün okullarda ikinci yabanc dil olarak verilmeye ba lanaca n söyledi. 11 Ocak 2010 Türkiye ile Lübnan aras nda vizelerin karfl l kl olarak kald r lmas na dair anlaflma imzaland. 11 Ocak 2010 stanbul Sabiha Gökçen Havaliman 2009 y l nda rekor bir yolcu art fl elde etti y l nda 4,358,710 yolcu tafl yan havaliman, 2009 y l nda bu rakam 6,639,958 e ç - kard ve yolcu say s nda %52 lik art fl yakalad. 11 Ocak 2010 Oliver Stone un Gizli Amerikan Tarihi ad yla 10 bölümlük bir televizyon belgeseli yapaca n aç klayan üç Oscar ödüllü film yönetmeni Oliver Stone, bu program dizisinin önyarg lar ve yanl fll klar içeren geleneksel tarihin panzehiri olaca n söylüyor. Oliver Stone, Hitler in tarih boyunca bir günah keçisi oldu unu savunarak General Motors dan IBM e pek çok Amerikan flirketinin Nazi partisine mali destek sa lad - n belirtiyor. Ünlü yönetmen, belgeselde Stalin i kahraman olarak göstermeyece ini, ama Sovyet liderin Alman savafl makinesine karfl en fazla mücadele veren kifli oldu- unun da teslim edilmesi gerekti ine dikkat çekiyor. ngiliz gazetesi The Guardian, Oliver Stone, daha önce Wall Street i y k c olarak resmetmesi nedeniyle finans dünyas n, Fidel Castro, Hugo Chavez ve George W. Bush tasvirleriyle muhafazakarlar, John F. Kennedy suikast yla ilgili komplo teorileriyle de Demokratlar üzdü. Ama yeni belgeselin yan nda bunlar n hepsi hafif kalabilir, yorumunu yapt. 11 Ocak 2010 Türkiye nin teknoloji yat r mlar na destek vermesinin ard ndan Çinli Lenovo, Erzincan da Anatolia Telekom la ortak cep telefonu üretimi karar ald. 12 Ocak 2010 Birleflmifl Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-moon örgütün 2010 y l nda ele almas amac yla belirledi i yedi stratejik öncelik aras nda K br s sorununu da sayd ve K br s ta mevcut olan f rsat gayretle takip etmeliyiz, dedi. New York ta Birleflmifl Milletler de Genel Kurul a hitap eden Genel Sekreter Ban Ki-moon önümüzdeki 12 ay içinde BM nin gerçeklefltirmeyi hedefledi i stratejik önceliklerden beflincisini, dünyadaki ölümcül çat flmalar sona erdirmek ve önlemek olarak tan mlad ve bunlar n aras nda K br s da belirtti. Daha sonra gazetecilere aç klamalarda bulunan Ban Ki-moon, K br s a iliflkin bir soruyu yan tlarken, müzakerelerde son zamanda yaflanan ilerlemeden makul ölçüde cesaretlendi ini kaydetti. Ban Ki-moon 2010 y l içindeki ilk stratejik önceli ini sürdürülebilir kalk nma üzerinde yeniden odaklanma ve Bin Y l Kalk nma Hedefleri ni yerine getirme olarak aç klad. BM nin bu y lki ikinci hedefini iklim de iflikli ine iliflkin ba lay c bir anlaflma müzakere etmek ve yap - lan taahhütleri yerine getirmek olarak belirleyen Genel Sekreter, üçüncü stratejik hedefi de 2010 y l n kad nlar n, flimdiye kadar hiç olmad flekilde güçlendirildi i bir y l yapmak, fleklinde aç klad. Ban Ki-moon BM nin dördüncü stratejik hedefini nükleer silahlardan ar nd r lm fl bir dünya oluflturmak, beflinci hedefi dünyadaki ölümcül çat flmalar sona erdirmek ve önlemek, alt nc hedefi insan haklar ve hukukun üstünlü ü konular nda ilerleme sa lamak, yedinci hedefi de daha iyi bir dünya yaratmak için BM sistemini güçlendirmek ve daha güçlü bir BM oluflturmak olarak tan mlad. 12 Ocak 2010 Amerika k tas n n en yoksul ülkesi Haiti yi son 200 y l n en fliddetli depremi vurdu. 7 fliddetindeki depremin merkez üssü olan baflkent Port-Au-Prince bir dakikadan fazla süren sars nt yla büyük oranda y k ld. Cumhurbaflkanl Saray, Parlamento bina-

15 CHRONOLOGY 671 s, bakanl klar yerle bir oldu. baflkan kurtuldu. Ancak binlerce kifli enkaz alt nda kald. Baflbakan en az 100,000 kifli öldü, dedi. 12 Ocak 2010 Frans z Guyanas ile Karayipler deki Martinik adas nda yap lan halkoylamalar nda yerel hükümete daha fazla özerklik verilmesi önerisi reddedildi. 12 Ocak 2010 Deloitte n Perakendenin Küresel Güçleri 2010 raporunda en büyük 250 perakende kurulu u listesinin bafl nda milyar dolar ciroyla Wal-Mart Stores, Inc. (2008 den nbu yana, Walmart) yer al rken 199. s radaki Migros un ard ndan B M Ma azalar da 241. s radan listeye girdi. ki kuruluflun gelirlerinin Orta Do u bölgesi s ralamalar nda da a rl n hissettirdi i ifade edilen raporda ma aza say s n %32 art ran B M in Orta Do u bölgesindeki perakende sat fllar itibariyle 5. s rada yer alan Migros tan sonra 6. s rada geldi i, B M in ayn zamanda raporda yer alan En H zl Büyüyen 50 Perakendeci listesine 9. s radan girmeyi baflard, Migros un da 25. s - rada yer ald kaydedildi. 12 Ocak 2010 Google, Çin Hükümeti nin afl r sansür uygulamalar nedeni ile, Çin deki yat r mlar - n çekebilece ini belirtti. 12 Ocak 2010 Sudan Devlet baflkan Ömer El Beflir 24 y l aradan sonra ilk kez Nisan ay nda yap - lacak çok partili seçimlerde devlet baflkanl na aday gösterildi. 12 Ocak 2010 Çin Dünyan n Dam olarak nitelenen Tibet te dünyan n en yüksek rak ml havaalan n infla edilece ini duyurdu. 12 Ocak 2010 ngiltere çiflleri Bakanl slami al-mujahideen grubunun ngiltere deki kolu olan Islam4UK ( ngiltere çin slâm ) örgütünün faaliyetlerinin yasaklad n aç klad. Ayr ca, örgüt üyelerinin terörü övdü ü gerekçesiyle 10 y la kadar hapis cezas yla yarg lanaca bildirildi. 12 Ocak 2010 Türkiye ile Ermenistan aras nda iliflkilerin normalleflmesini öngören protokol Ermenistan Anayasa Mahkemesi nin onay ndan geçti. Ermenistan yasalar na göre parlamentoya gelmeden önce yasalar n anayasaya uygunlu u mahkeme taraf ndan denetleniyor. Ermenistan n Mart ay nda da protokolü parlamentoya getirmesi bekleniyor. 12 Ocak 2010 srail D fliflleri Bakan Yard mc s Danny Ayalon un srail in Kurtlar Vadisi dizisine iliflkin rahats zl n iletmek üzere davet etti i Türk Büyükelçisi O uz Çelikkol u daha alçak bir kanepeye oturtmas diplomatik gerginli e neden oldu. 12 Ocak 2010 Yemen s n r nda fiii militanlarla ç kan çat flmalarda 82 Suudi Arabistan askerinin öldürüldü ü belirtildi. 13 Ocak 2010 Macaristan da hükûmetin akaryak ta getirdi i yeni vergiler nedeniyle benzin ve mazot fiyatlar nda yaflanan yüksek art fllar ülkede benzin turizmi bafllatt. Macar halk daha ucuz akaryak t alabilmek için komflu ülkelere ak n ediyor. Romanya, Ukrayna, hatta AB ülkesi Avusturya ya giderek otomobillerinin depolar n dolduran Macarlar yüksek fiyat nedeniyle de hükümeti suçluyor. Baz Macar vatandafllar n n ise Ukrayna dan ald akaryak t Macaristan da satarak gelir sa lad belirtiliyor. 13 Ocak 2010 D fliflleri Bakanl srail den beklenen özrün D fliflleri Bakan Yard mc s Danny Ayalon un Büyükelçi O uz Çelikkol a muhatap mektubu ile taraflar na iletildi ini bildirdi. 13 Ocak 2010 AB taraf ndan Türkiye ye yap lan mali yard mlar AB Komisyonu ile AB Say fltay n karfl karfl ya getirdi. Lüksemburg da bulunan AB nin mali denetleme organ AB Say fltay AB Komisyonu nu Türkiye ye yap lan mali yard mlar n iyi yönetilmedi i ve yeterince denetlenmedi i gerekçesiyle elefltirdi. Say fltay taraf ndan bugün yay mla-

16 672 KRONOLOJ nan özel raporda, AB ye aday ülke konumunda bulunan Türkiye ye yap lan mali yard mlar n somut ve ölçülebilir hedeflere ba lanmad ileri sürüldü. Say fltay ayr ca, Komisyon un yard mlar n ak beti konusunda yeterince bilgi sahibi olmad n savunuyor. AB y llar aras nda Ankara ya 1.7 milyar euro tutar nda mali yard mda bulundu. Say fltay n verilerine göre yard mlar n tutar y llar aras nda 4.8 milyar euro civar nda olacak. AB, aday ülkelere, reformlar n uygulanmas için mali yard mda bulunuyor. Bu yard mlar ile aday ülkede idari ifller, yarg ve trafik gibi alanlardaki reformlar n desteklenmesi amaçlan yor. 13 Ocak 2010 Türk Hava Yollar n n (THY) 2009 y l ndaki yolcu say s n 2008 y l na göre %11 artarak 25.1 milyon yolcu ile tarihinin en yüksek say s na ulaflt. 13 Ocak 2010 Keban Baraj nda 2 y ld r kapasitesinin alt nda elektrik üretildi i bildirildi. Elektrik üretiminin düflük olmas n n son 2 y ld r k fl mevsiminin sert geçmemesi nedeniyle özellikle elektrik tüketimiyle gerçekleflen s nma ihtiyac n n düflük olmas ndan kaynakland n belirtildi. 13 Ocak 2010 Türkiye ve Rusya aras nda vizelerin kald r laca aç kland. 13 Ocak 2010 Richter ölçe ine göre 7.0 fliddetinde depremle sars lan Haiti de elektrik ve cep telefonu hatlar n n çal flmamas na ra men internet çal fl nca haberleflme internet üzerinden sa land. Birçok gazeteci ve Haitili depremle ilgili bilgileri ve görsel malzemelerini Twitter, Ustream ve Twitpic gibi sosyal a lar üzerinden dünyayla paylaflt. 13 Ocak 2010 Avrupa Komisyonu nun 1 fiubat ta bafllayacak yeni döneminde genifllemeden sorumlu üyelik görevini Olli Rehn den devralacak olan Çek politikac Stefan Füle, Türkiye nin üyelik sürecini destekledi ini vurgulad. Stefan Füle Avrupa Parlamentosu ndaki mülâkat nda Türkiye ile müzakereleri devam ettirmek istedi ini belirtti, ancak Türkiye den beklentilerini de s ralad. Türkiye nin Ankara Protokolü ne uyarak K br s a s n rlar n açmas gerekti ini belirten Fülle, Ayr ca az nl k haklar n n ve ibadet özgürlü ünün de garanti alt na al nmas gerekiyor, diye konufltu. Mevcut sorunlara ve Türkiye nin demokrasideki eksiklerine ra men müzakerelerin kesilmesi taleplerini kesinlikle reddetti ini de vurgulayan Çek politikac, Türkiye önemli bir ülke, medeniyetler aras ndaki diyalogda önemli bir ortak, dedi. Türkiye de toplumun modernleflmesi yolunda en iyi bask n n üyelik müzakereleri yoluyla uygulanabilece ini de kaydeden Füle muhafazakâr çevrelerin imtiyazl ortakl k önerisi gibi bir seçene in kesinlikle söz konusu olmad n belirtti. Füle nin görüflleri mülâkata kat - lan baz milletvekilleri taraf ndan a r flekilde elefltirildi. Avusturyal milletvekili Andreas Mölzer konuyla ilgili flunlar söyledi: nsan haklar konusuna bak ld nda yetersiz bir durum söz konusu. Daha önceden bahsedilen Hr stiyanlara karfl ayr mc l k, Ermeni Soyk r m n n kabul edilmemesi, Kürt halk na yap lan muamele ile ilgili problemler, k sa bir süre önce Kürt Partisi DTP nin kapat lmas... Bu tür sorunlar sürüyor. Türkiye nin müzakerelerin sonucunu hayata geçirmeye isteksiz oldu u ortada. Tüm koflullar yerine getirilene kadar, müzakere sürecinin durdurulmas ya da dondurulmas gerekti ini düflünmüyor musunuz? Füle ise bu elefltiriye yan t olarak Türkiye nin AB için önemine de indi. Çek politikac, Türkiye önemli bir ülke. Enerji sektöründe önemli bir ortak. Üyelik müzakereleri arac l yla Türkiye ile meflgul olmam zdaki temel neden de bu. Müzakereler Türkiye nin modernleflmesine yard mc olmak için sahip oldu umuz en önemli itici güç, fleklinde konufltu.

17 CHRONOLOGY Ocak 2010 Avrupa n n en önemli ve sayg n müzik etkinli i olan Salzburg Festivali nin aç l fl konserini Borusan stanbul Filarmoni Orkestras eflli inde ünlü piyanist Faz l Say yapacak. Konuya iliflkin yap lan aç klamaya göre, 2010 Avrupa Kültür Baflkenti stanbul un en baflar l orkestras olarak görüldü ü için festivale davet edildi. 13 Ocak 2010 Demokratik Sol Halk Partisi (DSHP) Genel baflkan Hulki Cevizo lu partisinden istifa etti. Cevizo lu yapt aç klamada partideki tüm görev ve sorumluluklar ndan yönetim anlay fl ndaki farkl l klar yüzünden istifa etti ini aç klad. 13 Ocak 2010 Azerbaycan ile ran aras nda 4 ayl k gaz anlaflmas imzaland. Azerbaycan k fl aylar nda ran a 1.2 milyon metreküp do al gaz ihraç edecek. Bir önceki hafta ran ile Türkmenistan aras nda ikinci do algaz boru hatt n n aç l fl yap lm flt. 13 Ocak 2010 Dünyada y lda en çok gazete sat lan ülke 44 milyar adetle Çin oldu. 1.3 milyar nüfusa sahip Çin in bas n-yay n sektörünün 2020 y l nda Çin in gayri safi yurt içi hâs las nda %5 lik bir paya sahip olarak ekonominin önemli bir parças haline gelece i kaydedildi. 13 Ocak 2010 Clio 4 ad n tafl yacak modelin bundan 3-4 y l sonra Paris in güney bat s ndaki Flins kasabas yerine Renault nun Bursa daki fabrikas nda üretilece ine dair söylentiler Fransa da siyasi polemi e neden oldu. Fransa Cumhurbaflkan Nicolas Sarkozy, Frans z hükûmeti, siyasi partiler ve iflçi sendikalar Renault nun Clio 4 üretimini yurtd fl - na kayd rmas na karfl ç k yorlar. Renault, Cumhurbaflkan, hükümet, muhalefet ve kamuoyundan gelen tepkiler karfl s nda, net biçimde olmasa da, Fransa da Clio üretimine devam edilece ini aç klad. Hükûmet, Fransa da devletin Renault daki %15 hissesini ve geçen y l ekonomik krizle mücadele kapsam nda flirkete devlet taraf ndan aktar lan 3 milyar euroluk koflullu kayna gerekçe göstererek yeni Clio üretiminin Fransa da yap lmas n istiyor. Hükûmet söz konusu yard m Renault nun Fransa da fabrika kapatmamas flart yla vermiflti. Sanayi Bakan Christian Estrosi, konu hakk nda Meclis Genel Kurulu nda yapt konuflmada, Fransa piyasas nda sat lmak istenen otomobillerin Fransa da imal edilmesinden yana olduklar n söyledi. Bakan Estrosi Clio 4 ün Türkiye e üretimine izin vermeyece iz. Renault Fransa da sat lmak için Fransa da üretilecek, ifadelerini kulland. Clio 4 ün Türkiye de üretiminin kabul edilemeyece ini söyleyen Bütçe Bakan Eric Woerth ise bir TV kanal na yapt aç klamada, Anormal olan, bir Frans z otomobil imalatç s n n fabrikalar n yurtd fl na ihraç edip, ard ndan da orada imal etti i araçlar Fransa ya ithal etmesidir, fleklinde konufltu. Hükûmetten gelen bu aç klamalar n ard ndan Paris te Sanayi Bakan Estrosi ile bir araya gelen Renault Genel Müdürü Patrick Pelata, senaryo ne olursa Fransa da Clio üretimine devam edilece ini, bildirdi. Renault yönetimi, son günlerde yapt kafa kar flt ran aç klamalarda, yeni Clio nun nerede üretilece i konusunda flu an için al nm fl bir karar olmad n söyleyerek üretim maliyeti gerçe ine iflaret etmifl ve bu gerçek hesaba kat larak bir karar al naca na vurguda bulunmufltu. 14 Ocak 2010 TAV nflaat 10 milyar dolar aflan ifl hacmiyle havaliman inflaat derecelendirmesinde uluslararas inflaat sektörü dergisi Engineering News-Record da dünyada ilk üç aras nda yer ald. 14 Ocak 2010 Hollanda da internet haber sitesi De Dagelijkse Standaard ta k sa süre önce Türkiye nin D fl Politikalar hakk nda köfle yaz lar yazmaya bafllayan Utrecht Üniversitesi Tarih ve Türkoloji mezunu Armand Sa adl Türk genci Türkler Ermenilere Soyk r m Yapmam flt r adl yaz s yüzünden iflten ç kar ld n iddia etti.

18 674 KRONOLOJ 14 Ocak 2010 Erciyes Üniversitesi nde branice ve Ermenice bölümlerinin aç ld bildirildi. Üniversite rektörünün yapt aç klamada bu alanlarda acil olarak alan nda uzman akademisyenler arad klar n belirtti. 14 Ocak 2010 stanbul Büyükflehir Belediye Meclisi Belediye baflkan Kadir Topbafl a 200 milyon lira iç borçlanma yetkisi verdi. Plan ve Bütçe Komisyonu Mali Hizmetler Daire Baflkanl Finansman Müdürlü ü nün iç borçlanma talebine iliflkin raporunda 2010 Kültür Baflkenti seçilen stanbul un benzeri dünya flehirleri aras nda hak etti i yere, 15 milyona yaklaflan nüfusu, tarihi, ticari, kültürel de erleriyle dünya co rafyas içinde hak etti i konuma ulaflmas için tarihi mekânlar n restorasyonu, kültürel sosyal aktivitelerin gerçeklefltirilmesi ve mevcut yat r mlar n aksat lmadan devam ettirilmesi gerekti ine iflaret edildi. 14 Ocak 2010 Turkcell Süper Lig in canl yay n haklar n içeren A paketini, y ll k 321 milyon dolarl k teklifiyle halen yay nc kurulufl olan Digitürk kazand. 14 Ocak 2010 ABD de iflsizlik maafl baflvurular beklenenin üstünde artt. flsizlik maafl baflvurular geçen hafta 11,000 kiflilik yükselme göstererek 444,000 e ç kt. 14 Ocak 2010 Global ekonomik krize ra men geçti imiz 2009 u büyüyerek kapatan 2010 için de hedefi yükseltti. Do al gaz, alt n ve pamuk gibi önemli zenginlik kaynaklar olan 2010 daki büyüme hedefini %8.3 olarak belirledi Gayri Safi Yurtiçi Milli Has las n %8.1 büyüterek geride b rakan, yeni y ldan daha da umutlu. 14 Ocak 2010 Rusya Baflbakan Vladimir Putin ülkenin Ulusal Felaket olarak tan mlanan alkol sorununa karfl mücadele bafllatt. Putin in onaylad ulusal plana göre, hedef 2020 ye kadar alkol tüketimini yar yar ya azaltmak. Yasal olmayan üretim sert bir flekilde cezaland r l rken reklamlara da s n rlama geliyor. 15 Ocak 2010 Renault dan yap lan yaz l aç klamaya göre, binek ve ticari toplam sat fllarda grup pazar pay n 0.1 puan art rarak %3.7 ye ç kard. %4.7 daralan dünya pazar nda grup sat fllar %3.1 azald. 15 Ocak 2010 Atina da Yunanistan Bas n Bakanl binas na bombal sald r gerçeklefltirildi. Sald - r n n Atefl Hücreleri adl örgüt taraf ndan düzenlendi inin san ld bildirildi. 15 Ocak 2010 Haiti Baflbakan Jean-Max Bellerive ülkesini yerle bir eden depremin ard ndan flu ana kadar 15,000 den fazla cesedin gömüldü ünü aç klad. Cesetleri gömmek için toplu mezarlar n kaz ld, binlerce kiflinin cesedinin halen enkaz alt nda oldu u bildiriliyor. Haiti sa l k Bakan Alex Larsen, Haiti yi yerle bir eden 7.0 büyüklü ündeki depremde 50,000 den fazla kiflinin öldü ünü kaydetti. Felaketten bu yana yaklafl k 1.5 milyon kiflinin evsiz oldu unu vurgulayan Larsen, hükûmet merkezinin uluslararas havaliman yak n ndaki bir polis karakoluna tafl nd n, yaral lar n tedavisi için spor salonlar n n sa l k merkezlerine dönüfltürüldü ünü bildirdi. 15 Ocak 2010 NYC Uluslararas derecelendirme ve dan flmanl k flirketi taraf ndan yap lan bir de erlendirmede Azerbaycan n baflkenti Bakü en kirli flehirler listesinde ilk s rada yer ald. Türkiye den herhangi bir flehrin yer almad listede, eski SSCB ülkelerinin flehirlerinin çoklu u dikkati çekiyor. 15 Ocak 2010 Türk K z lay Haiti ye Genel Kurmay baflkanl taraf ndan tahsis edilen iki kargo uça ile 20 tonluk yard m malzemesi ulaflt raca n aç klad. 15 Ocak 2010 Batman n Kozluk ilçesinde 32 gravite ile Türkiye deki en kaliteli petrol üretiminin yap ld fielmo Petrol Sahas n kiralayan ABD li milyarder petrolcü Malone Mitchell n yönetim kurulu baflkan oldu u Transatlantic Petroleum flirketi bölgede 15 günde 15

19 CHRONOLOGY 675 kuyu açt. Daha önce günde 1,600 varil petrol üretiminin elde edildi i sahada son kuyularla birlikte üretim günlük 3,000 varile ulaflt. 15 Ocak 2010 Yemen in Kuzeyinde bir El-Kaide mevziine yönelik hava sald r s nda ölenlerden birinin örgütün Arap Yar madas n n askeri lideri oldu u bildirildi. Ad n n aç klanmas n istemeyen üst düzey bir Yemenli yetkili operasyonda aralar nda flebekenin askeri lideri Kas m El Rimi nin yer ald 6 El-Kaide yöneticisinin öldürüldü ünü söyledi. 15 Ocak 2010 Karada, komflu S rbistan n muhalefetine ra men, Kosova ile diplomatik iliflki kurdu unu aç klad. 15 Ocak 2010 K rg zistan da sahas bile bulunmayan buz hokeyi milli tak m 2011 y l nda Kazakistan da gerçekleflecek k fl olimpiyat oyunlar na davet edildi. 15 Ocak 2010 ABD baflkan Barack H. Obama Haiti deki deprem sonras insani yard mlar ve arama kurtarma çal flmalar için 100 milyon dolar ay rd n aç klad. 15 Ocak 2010 Kamu yat r mlar 2010 y l nda geçen y la göre %26.4 azalarak 40,957,290,000 lira olacak. Bunun 27,795,290,000 liras n merkezi yönetim bütçesine dahil idaler ile döner sermayeli kurulufllar, K ler, ller Bankas ve kapsam ndakiler, 13,162,000,000 liras n ise yerel yönetimler gerçeklefltirecek. 15 Ocak 2010 Son 1000 y l n en uzun günefl tutulmas Afrika k tas n n Orta ve Do u kesimleriyle Asya n n baz bölgelerini karanl k içinde b rakt. 16 Ocak 2010 Mu la n n Bodrum ilçesi, Yal beldesindeki 5 y ld zl Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum otelcili in oscar olarak kabul edilen World Luxury Hotel Awards ta Dünyan n En Lüks Sahil Oteli seçildi. 16 Ocak 2010 Bütçe aç fl 2009 da 52.2 milyar liray bularak, 2008 y l na göre %200 artt. 16 Ocak 2010 stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti resmi aç l fl yap ld. 16 Ocak 2010 S rbistan, komflusu Karada n Kosova ile diplomatik iliflki kurmas n protesto ederek, Karada büyükelçisini geri çafl rd. 16 Ocak 2010 M s r n en büyük muhalefet hareketi Müslüman Kardefller muhafazakâr kanattan bir kifliyi yeni lideri seçti. Muhammed Badiye, örgütün 1928 deki kuruluflundan bu yana seçilen sekizinci lideri oldu. 30 üyeli uluslararas konsey taraf ndan seçilen Badiye, Muhammed Mehdi Akif in yerini ald. 16 Ocak 2010 ABD Nüfus Departman n n 2010 y l nda yay nlanan raporuna göre, New York ta yaflayan göçmenlerin toplam ifl gücü oran %43 e ulaflt. Hemflirelerin, psikiyatrik ve ev sa l k hizmetleri çal flanlar n n %72 sini, ilk ve ortaokul düzeyindeki okullarda ö retmenlik yapanlar n %2 ini göçmenler oluflturuyor y l nda göçmenler 215 milyar dolarl k ekonomik üretim gerçeklefltirdi. Göçmenler flehir nüfusunun %36.4 ünü, 1.9 milyondan fazla göçmen çal flan ile çal flan nüfusun %30 unu oluflturuyor. kifli bafl ortalama y ll k gelirleri 1991 de 23,000 dolar iken 2007 de bu rakam 45,000 dolar oldu y l nda göçmen ev sahiplerinin oran ise %60 a yükseldi. 16 Ocak 2010 ngiltere nin baflkenti Londra bu y l ikincisi düzenlenen Buzdan Heykel Festivali ne ev sahipli i yap yor. 16 Ocak 2010 Haiti deki depremin ard ndan yard m için yola ç kan Türk K z lay ekibi afet bölgesine ulaflarak acil yard m çal flmalar na bafllad. 16 Ocak 2010 Türkiye statistik Kurumu nun (TÜ K) iflsiz say s n 3,299,000 olarak aç klamas na karfl n, gerçek iflsiz say s n n 5,241,000 kifli oldu u belirlendi. TÜ K, aralar nda ifl bulma umudu olmayanlar n da yer ald iflsizlik oran na ifl aramay p, çal flmaya haz r olanlar ile mevsimlik çal flt için iflsiz durumda bulunanlar dahil etmeksizin ifl-

20 676 KRONOLOJ sizlik oran n belirliyor. Bu hesapla TÜ K, Ekim döneminde iflsizlik oran n %13, iflsiz say s n da 3,299,000 kifli olarak aç klad. Resmi verilere göre, kad nlarda iflsizlik %14 ile 1,002,000, erkekte %12.4 oran ile 2,297,000 oldu. 16 Ocak 2010 Afganistan da Talibana karfl mücadelede yeni bir yöntem deneniyor. Taliban dan ayr lmak isteyenlere para yard m yap lacak. Taliban dan kopmalar artt rmak isteyen ngiliz hükûmeti uluslararas bir fon kurulmas n gündeme getirdi. 17 Ocak 2010 srail ve Türkiye aras nda yaflanan Büyükelçi krizi srail Savunma Bakan Ehud Barak n Ankara ziyaretinde giderilmeye çal fl ld. Türk taraf n n rahats zl klar n gidermeye yönelik mesajlar veren Barak D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu ve Savunma Bakan Vecdi Gönül le bir araya geldi. Ancak, Cumhurbaflkan Abdullah Gül, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ve Genelkurmay baflkan lker Baflbu Barak a randevu vermedi. Barak n Ankara daki temaslar nda, Türkiye ile srail aras ndaki stratejik iliflkilerin yan s ra iki ülke aras nda Gazze Savafl ndan bu yana yaflanan kriz ve bölgedeki geliflmeler ele al nd. Ankara n n Barak a Ortado u daki bar fl sürecinin canland r lmas talebini iletti i belirtildi. kili iliflkiler çerçevesinde ise a rl kl olarak ele al nan konu, Türkiye nin srail den sat n almay pland askeri teçhizatt. Türkiye srail den toplam 128 milyon euro de erinde 10 adet insans z keflif uça sat n almak istiyor. Türk yetkililer Barak n ziyareti s ras nda ortak ç karlara vurgu yapt. Savunma Bakan Vecdi Gönül, Ortak ç karlara sahip oldu umuz sürece birlikte çal flaca z, dedi. Barak n temaslar s ras nda Türk Büyükelçi O uz Çelikkol da haz r bulundu. Barak n Çelikkol a özel ilgi gösterdi i belirtildi. 17 Ocak sezonunda Süper Lig flampiyonu 14 milyon liral k ödülü al rken, Avrupa n n da en de erli 3. kupas n da kald rm fl olacak. 17 Ocak 2010 Romanya sa l k Bakanl hem vatandafllar n n daha sa l kl beslenmesi, hem de ülke ekonomisine katk da bulunmak için, yafll, tuzlu ve flekerli yiyeceklere fazladan vergi getirilece ini aç klad. 17 Ocak 2010 Ukrayna, devlet baflkanl seçimi için sand k bafl na gitti. 17 Ocak 2010 fiili de devlet baflkanl seçimleri yap lmaya baflland. 17 Ocak 2010 Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon incelemelerde bulunmak üzere büyük bir deprem felaketi yaflayan Haiti ye gitti. 17 Ocak 2010 Dünyan n en zor rallisi olarak bilinen Dakar Rallisi tamamlan rken, mekanik destek almadan yar flanlar kategorisinde Kemal Merkit birinci oldu. 17 Ocak 2010 Papua Yeni Gine de 5.9 büyüklü ünde bir deprem meydana geldi. 17 Ocak 2010 Frans z otomobil flirketi Renault, Clio 4 modelinin önemli bir bölümünü Türkiye de, di er bir bölümünü de Fransa da üretece ini aç klad. 17 Ocak 2010 Türkiye de 9,808,000 kiflinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kayd olmadan çal flt belirlendi. 17 Ocak 2010 Maliye Bakanl Kamu Hesaplar Bülteni ne göre, 2009 y l nda mükelleflere 200,608,437,000 lira vergi tahakkuk ettirildi. Y l içinde bu verginin 172,416,575,000 liras topland, geri kalan 28,191,862,000 lira ise devletin alacak hanesine yaz ld. 17 Ocak 2010 Amerikan pazar araflt rma firmas ComScore un yapt bir araflt rmaya göre, dünyan n en çok ziyaret edilen web sitesi Google oldu. kinci s rada MySpace gelirken, AOL üçüncü s ray ald. 17 Ocak 2010 Arjantin aç klar nda 6.3 fliddetinde deprem meydana geldi. Depremde can ya da mal kayb olmad ve tsunami alarm verilmedi.

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI Krizi Yönetmede Merkez Bankas n n Rolü ve Etkinli i Erdem Ba ç Ba kan Yard mc s stanbul Üniversitesi 22 May s 2009 1 Sunum Plan I. Fiyat stikrar ve Finansal stikrar II.

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Federal İstatistik Dairesi nin verilerine göre, Almanya da toplam çalışanların

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

AZERBAYCAN ÜLKE. ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında

AZERBAYCAN ÜLKE. ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında AZERBAYCAN D ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında GSYİH da yüzde 21 lik bir artışla ekonomide rekor büyümeye imza attı. 2010 yılında Azerbaycan

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

AB Kulisi. Ajanda Türkiye nin AB katılım sürecinde önemli tarihler ve dönüm noktaları...

AB Kulisi. Ajanda Türkiye nin AB katılım sürecinde önemli tarihler ve dönüm noktaları... AB Kulisi Şubat 2010 Editör den AB Kulisi nin bu ayki Editör den bölümü, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu tarafından 27 Ocak tarihinde kabul edilen Türkiye Taslak Raporu nu ve Rapor a yönelik

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu?

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? OTOPS Cengiz Özak nc 77 y l sonra ilk kez yay mlanan belgelerle Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? Y l, 1933. Ermeni Tehciri nin üzerinden 18 y l geçmifl;

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

NDEK LER KKTC YE PARLAMENTO DESTE Avrupa Parlamentosu KKTC ye önümüzdeki 3 y l içerisinde 259 milyon Euroluk mali yard m yap lmas onaylam r.

NDEK LER KKTC YE PARLAMENTO DESTE Avrupa Parlamentosu KKTC ye önümüzdeki 3 y l içerisinde 259 milyon Euroluk mali yard m yap lmas onaylam r. NDEK LER 1.. AB TÜRK YE SON DAK KA 1..1.. KKTC YE PARLAMENTO DESTE 1..2.. TRAF KTE AB DÜZEN NE DEVAM 1..3.. TÜB TAK, 6.ÇERÇEVE PROGRAMINA ST NADEN GIDA- HAYVANCILIK KONUSUNDA HAZIRLADI I CV L STES NE YEN

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 11 Ağustos 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 11 Ağustos 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER Obama: Bir takvim veremem ABD Başkanı Barack Obama, Irak ta hava saldırılarının ne kadar süreceğiyle ilgili olarak Bir takvim veremem çünkü ABD personeli risk altında olursa benim başkomutan

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE II. Bölüm KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) BAZI KAVRAMLAR Bir ülke vatandaşlarının bir yıl için ürettikleri toplam mal

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri

GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri Mart 2009 Hazırlayan: U. GÜR GENEL KOD BİLGİSİ: 8465 GTIP koduna giren alt dallar ve ürünler: 8465 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa ya gitti (5-7 Nisan).

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa ya gitti (5-7 Nisan). 5 NĐSAN Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa ya gitti (5-7 Nisan). Bağış ziyaret kapsamında, Fransa AB Đşleri Bakanı Laurent Wauquiez, Đçişleri Bakanı Claude

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 30 Ocak 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27126 BAKALAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/14579 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Ekim de tüketici güveni arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Güven Endeksi Ekim ayında bir önceki aya

Detaylı

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ:

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ: EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: Ev tekstili, genel olarak evleri dekore etmek amacıyla kullanılan ürünler olarak tanımlanmaktadır. Sentetik iplikler ve kumaşların yanı sıra, pamuk, keten, ipek ve

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı