2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir."

Transkript

1 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2 çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve Y l çinde Ana Sözle me De i iklikleri 3. K saca MNG Bank 4. Yönetim Kurulu Ba kan n n Mesaj 7. Genel Müdür ün Raporu Y l Faaliyetleri Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar 26. Yönetim Kurulu 27. Üst Yönetim 27. Denetçiler 29. Kredi Komitesi ve Risk Yönetimi Komiteleri 30. ç Kontrol, ç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi nin Raporu 30. Banka n n Dahil Oldu u Risk Grubu le Yapt lemler tirakler ve MNG Grubu 33. MNG Factoring 34. MNG Finansal Kiralama 34. MNG Menkul K ymetler Yat r m 35. MNG Grubu Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi 39. Mali Durum, Kârl l k ve Borç Ödeme Gücü De erlendirmesi 39. Risk Yönetimi Politikalar 41. ç Kontrol ve zleme Merkezi 42. Tefti Kurulu 42. Derecelendirme Kurulu lar nca Verilen Notlar 43. Ba ms z Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Mali Tablolara li kin Dipnotlar 117. Ba ms z Denetim Raporu, Konsolide Mali Tablolar ve Mali Tablolara li kin Dipnotlar Finansal Göstergeler (Bin YTL - Bin ABD dolar ) Bin YTL Bin ABD dolar Bin YTL Bin ABD dolar Toplam Aktifler Nakit Krediler Takipteki Krediler (Net) Menkul K ymetler Cüzdan (Net) Toplam Mevduat Repo lemlerinden Sa lanan Fonlar Al nan Krediler Özkaynaklar Garanti ve Kefaletler Net Faiz Geliri Net Komisyon Geliri Vergi Kar l Öncesi Kâr Net Kâr

3 Özet Finansal Oranlar Sermaye Yeterlilik Rasyosu %15,6 %20,4 %33,0 %48,0 %30,0 Net Aktif Getirisi %1,6 %1,1 %2,0 %2,0 %(42,0) Net Özkaynak Getirisi %11,4 %6,3 %7,7 %6,8 %(1,7) Krediler/Mevduatlar %90,1 %74,9 %70,3 %62,1 %40,5 Krediler/Toplam Aktifler %42,6 %34,3 %40,6 %35,3 %23,8 Likit Aktifler/Toplam Aktifler* %31,0 %36,7 %30,8 %33,5 %44,2 Takipteki Krediler/Toplam Krediler %0,6 %0,8 %2,9 %7,3 %39,3 Takipteki Krediler/Toplam Aktifler %0,3 %0,3 %1,2 %2,6 %9,4 * Menkul de erler cüzdan dahildir Bin YTL Bin ABD dolar Bin YTL Bin ABD dolar Bin YTL Bin ABD dolar (28.902) (19.979) (29.223) (20.200) 1

4 MNG Bank n Rating leri* Döviz Uzun vadeli / K sa vadeli / Görünüm B- / B / Dura an Türk Liras Uzun vadeli / K sa vadeli / Görünüm B- / B / Dura an Ulusal Uzun vadeli / Görünüm / Bireysel / Destek BBB (tur) / Dura an / D-E / 5 Ülke Riski Döviz uzun vadeli / TL uzun vadeli / Görünüm B+ / B+ / Pozitif * FitchRatings taraf ndan 7 Eylül 2005 tarihinde teyit edilmi tir. Sermaye Yap s ve Y l çinde Ana Sözle me De i iklikleri Banka sermayesinde ve ortakl k yap s nda dönem içinde meydana gelen de i iklikler, sermayenin %10 undan fazlas na sahip olan gerçek veya tüzel ki ilerin unvanlar ve paylar 2005 y l içerisinde Banka sermayesinde ve ortakl k yap s nda de i iklik olmam t r bin YTL olan Banka sermayesinin bin YTL ile %99,72 si Mehmet Nazif Günal a aittir. Dönem içinde varsa ana sözle mede yap lan de i iklikler ve nedenleri 2005 y l içerisinde ana sözle mede bir de i iklik yap lmam t r. Banka n n yönetim kurulu ba kan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yard mc lar n n varsa Banka da sahip olduklar paylara ili kin aç klamalar Banka da sahip olduklar paylar sembolik olup, en büyü ü %0,05 tir. 2

5 K saca MNG Bank Butik bir banka MNG Bank kurumsal mü terilerine ticaret finansman, yat r m, hazine ve nakit yönetimi ürün ve hizmetleri sunan, son derece verimli, nispeten küçük ölçekli ve özel gereksinimlere hitap eden butik bir bankad r. Banka, seçkin kurumsal mü terilerinin yöneticilerine ve hissedarlar na kredi kartlar ve bireysel bankac l k ürünlerini de sunmaktad r. Güçlü mali yap MNG Bank, güçlü mali yap s ve her zaman Banka y destekleme konusunda kararl hissedarlar sayesinde ba ar l finansal sonuçlar elde etmeyi sürdürmektedir. Sa duyulu bir büyüme stratejisi benimseyen MNG Bank, uzun vadeli sürdürülebilir büyümeyi, k sa vadeli ve tek seferlik kâra tercih etmektedir. Banka, bu stratejisi do rultusunda gelecekte daha fazla büyüme potansiyeline sahip, mali aç dan güçlü irketlerden olu an sad k bir mü teri portföyü olu turmu tur. MNG Bank faaliyetlerini, d ticarete yönelik i letmeler üzerinde yo unla t rmaktad r. Banka, pek çok ülkenin lider bankalar n n yer ald muhabir a n büyüterek mü terilerine verdi i hizmet kapsam ve kalitesini sürekli yükseltmektedir. Önümüzdeki y llarda, MNG Bank, Türk bankac l k sektöründe sa lam mali yap ya sahip, iyi konumland r lm bir butik banka olman n avantajlar ndan daha fazla yararlanacakt r. Tarihçe 1991 y l nda, stanbul da, tan nm bir bankac l k grubu taraf ndan mevduat kabul etmeyen bir yat r m bankas olarak kurulan MNG Bank, 1997 y l nda Mehmet Nazif Günal taraf ndan sat n al nm t r. Banka, devral nd ktan sonra mü terilerine çok çe itli bankac l k ürünleri ve hizmetleri sunarak, eksiksiz bir hizmet bankas na dönü mü tür. Bununla beraber, ya anan ekonomik krizler s ras nda gerçekle tirilen strateji de i ikli i ile Banka yaln zca orta ölçekli irketleri hedefleyerek ticari ve kurumsal bankac l k alan nda odaklanma karar alm t r. MNG Bank temel bankac l k faaliyetlerini tamamlamak amac yla yat r m ve arac l k hizmetleri (1998), finansal kiralama (1999) ve faktoring (2002) irketleri kurmu tur. Finans alan nda faaliyet gösteren bu i tirakler, Banka ile aralar nda i levsel sinerji yaratmak ve çapraz sat f rsatlar geli tirmek amac yla kurulmu lard r sonuçlar 2005 sonunda MNG Bank n toplam aktifleri 557,8 milyon YTL ye, özsermayesi ise 69,9 milyon YTL ye ula m ve Banka 7,7 milyon YTL net kâr elde etmi tir. MNG Bank mü terilerine Türkiye nin önde gelen ticaret ve sanayi merkezlerinde bulunan on ubesi ile hizmet vermektedir. MNG Bank kurumsal mü terilerine ticaret finansman, yat r m, hazine ve nakit yönetimi ürün ve hizmetleri sunan, son derece verimli, nispeten küçük ölçekli ve özel gereksinimlere hitap eden butik bir bankad r. 3

6 Yönetim Kurulu Ba kan n n Mesaj 2005 te d ticaret finansman alan ndaki çal malar m za a rl k verdik ve çok farkl sektörlerde faaliyet gösteren ve kredi de erlili i yüksek irketlerden olu an kârl bir kredi portföyü olu turduk. 4

7 Türkiye de ard ard na ya anan krizlere kar n, son üç y ld r oldu u gibi bu y l da kârla kapatt m z bildirmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu güç dönemde, kurumsal bankac l temel faaliyetimiz olarak tan mlad m z bir strateji planlad k ve uygulamaya koyduk. Nispeten küçük bir banka olmam z sayesinde planlar m z h zla ve herhangi bir güçlükle kar la madan hayata geçirdik. Ba ar l bir performans sergiledik, s n rlar n net bir ekilde belirledi imiz temel faaliyet alan m zda büyümeye devam ettik ve rekabetin son derece yo un oldu u bankac l k dünyas nda yüksek getiriler elde ettik. Tüm bunlar olurken, di er finansal kurumlar n gündemini ise birle meler ve sat n almalar me gul etmekteydi. MNG Bank, Türk bankac l k sektöründe oldukça yeni bir oyuncu olsa da, büyük ölçüde deneyim kazand m za ve önümüzdeki y llarda izleyece imiz yolu belirleme aç s ndan önemli ilerleme kaydetti imize inan yorum. Daha büyük bankalar aras ndaki rekabet artsa da, sektörde sahip oldu umuz konumun benzersizli i bizim aç m zdan rekabeti azaltm t r. Daha büyük bankalar, yayg n ube a lar yla ço unlu u küçük ölçekli irketlere ula maya çal rken, biz daha çok y ll k cirosu 5 milyon ila 50 milyon ABD dolar aras nda de i en orta ölçekli irketleri hedefledik. Art k MNG Bank için yeni bir sayfa aç l yor te kurumsal yap m zdaki son de i iklikleri tamamlad k ve bir butik banka olarak faaliyet göstermemizi sa layacak araçlar tesis ettik. D ticaret finansman alan ndaki çal malar m za a rl k verdik ve çok farkl sektörlerde faaliyet gösteren ve kredi de erlili i yüksek irketlerden olu an kârl bir kredi portföyü olu turduk. Büyüme stratejimizi temel bankac l k faaliyetlerinden sürdürülebilir kâr elde edecek ekilde tasarlad k ve menkul k ymetler portföyümüzü bilanço toplam n n en fazla %25 inde tutma politikam za ba l kald k. Y lsonunda menkul k ymetler portföyümüz toplam aktiflerimizin %22 si seviyesinde bulunuyordu. Son derece verimli çal mam z sayesinde kredi portföyümüz kurumsal a rl kl mevduat hacmimizi yakalam t r. MNG Grubu nun bir parças olsak da, grupla ili kili faaliyetlerimizi, yasal düzenlemelerle belirlenen s n rlar n çok alt nda, asgari seviyede yürütüyoruz. Asl nda net rakama bak ld nda bankam z grup irketlerine borçlu durumdad r ve bu borçlar ço unlukla ticari mevduat eklindedir. MNG Grubu nun bir parças olmak bize pazarlama alan nda sinerji sa lamaktad r. MNG Grubu nun 30 y ldan bu yana kurdu u sa lam ve kar l kl fayda sa layan ili kiler sayesinde, MNG Bank sundu u hizmetler için grup d ndan potansiyel mü teriler bulmakta zorlanmamaktad r. Mü terilerimize yaln zca geleneksel bankac l k ürünleri ve hizmetlerini de il, ayn zamanda finansal i tiraklerimiz sayesinde sermaye piyasas hizmetleri ve ayr ca finansal kiralama ve faktoring hizmetleri de sunuyoruz. 5

8

9 Genel Müdür ün Raporu MNG Bank, 2005 te ticaretin finansman faaliyetlerini gerek hacim gerekse i lem say s aç s ndan büyük ölçüde art rm t r. Banka ile uluslararas platformdaki benzer kurulu lar aras nda y llard r devam eden sa lam diyalogdan sonra, kar l kl fayda sa layan ili kiler yeni stratejik temeller üzerinde daha da güçlenmi tir. Bu ekilde Banka, bir yandan ubelerini ve pazarlama ekiplerini yeni uluslararas i f rsatlar na do ru yönlendirirken, bir yandan da muhabirlerinin yeni krediler vermesini sa lam t r. Sonuç olarak, elde edilen yeni i ler sayesinde muhabir bankalar a üzerinden yap lan i lemlerin hacminde art ya anm t r. Rekabetin son derece yo un ya and bankac l k sektöründe ba ar y garantilemenin ve büyümeyi sürdürülebilir k lman n yolu yeni ürün ve hizmetler geli tirmekten geçmektedir. Bu nedenle, bankac l k odaklanmay ve yarat c l gerektiren bir faaliyet alan d r. MNG Bank olarak kurumsal bankac l a yeni ürün ve hizmetler kazand r rken, kurumsal ve ticari bankac l k alan na odaklanarak bir butik banka anlay ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Öncelikle ülkeye döviz kazand ran ihracata dönük irketleri hedefleyerek mü teri portföyümüzü günden güne geli tiriyoruz. MNG Bank 2005 te ba ar l bir y l daha geçirmi tir. Bankam z, geçmi te ya anan krizlerin etkilerini art k tamamen silmi ve son dört y ld r üst üste kâr etmektedir. Banka n n, küçük bir butik banka olarak stratejisi, yeni dü ük enflasyon ortam nda ya anacak beklenmedik oklar kar lamak amac yla ortalaman n üzerinde sermaye ile faaliyet göstermektir. Sa duyulu yönetimi ve üzerinde iyi dü ünülmü stratejilerinin yan s ra güçlü sermaye yap s da Banka n n bundan sonraki olas krizlerden etkilenmeden yoluna devam edece inin güvencesidir y l nda kredi hacminde ya anan büyümeye kar n MNG Bank n oldukça yüksek olan sermaye yeterlilik oran gelecekteki büyümesinin temelini olu turacakt r sonu itibariyle aktiflerimiz 415,7 milyon ABD dolar na, özsermayemiz ise 52 milyon ABD dolar na ula m t r. Önceki y la göre garanti ve kefaletlerimizde %41 art meydana gelmi tir. Bilanço d kalemlerde ya anan art uluslararas ticaret finansman yla ilgili gayrinakdi kredi ve taahhütlerden kaynaklanm t r. Bu da, uluslararas ticaretin finansman faaliyetlerinde güçlü bir oyuncu olmay amaçlad m z bir kez daha ispatlam t r. Bilanço d kalemlerdeki art n da katk s yla bu y lsonundaki net kâr m z 5,7 milyon ABD dolar na yükselmi tir sonu itibariyle aktiflerimiz 415,7 milyon ABD dolar na, özsermayemiz ise 52 milyon ABD dolar na ula m t r. 7

10 Genel Müdür ün Raporu (devam ) 8

11

12 10

13 2005 Y l Faaliyetleri EKONOM K GEL MELER Genel beklentilere uygun geli meler kaydeden dünya ekonomisinin 2005 y l nda %4,3 civar nda büyümü oldu u tahmin edilmektedir. Çin ekonomisi %9,5 ile dünya ortalamas n n çok üstünde bir büyüme gösterirken, ABD %3,6, Japonya %2,2 ve Euro Bölgesi %1,1 oran nda büyümü tür y l nda Çin ve Hindistan gibi geli mekte olan Asya ülkelerine sermaye ak h zlanm, buna kar n Avrupa da artan bütçe aç klar ve i sizlik beklenen ekonomik iyile meyi engellemi tir. Ham petrol fiyatlar bir önceki y la göre %40 oran nda artm, hammadde ve enerji fiyatlar n olumsuz yönde etkilemi tir. Bu geli me tüm dünyada enflasyon üzerinde bask olu turmu tur. Türkiye aç s ndan 2005, politik ve ekonomik istikrar n sa land ve beklentilerin olumluya döndü ü bir y l olmu tur. Ekonomik program n etkin ve tavizsiz uygulanmas ile 2005 y l nda büyüme %6 seviyesine ula m t r. Enflasyon uzun y llardan sonra y l %8 olan hedefin alt nda tamamlam t r. Para ve maliye politikalar arac l yla enflasyonla mücadele ba ar yla devam etmi, istikrarl bir büyüme ortam sa lanm t r. Portföy yat r mlar ve yabanc sermaye giri lerinde önemli art lar meydana gelmi ve özelle tirmede ba ar l sonuçlar elde edilmi tir. Türk Telekom, Tüpra ve Erdemir gibi özelle tirme projelerinden 26,7 milyar ABD dolar gelir yarat lm t r y l nda Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru k r lm ve Türkiye, 73,4 milyar ABD dolar na ula an ihracat yla dünyan n en büyük 22. ihracatç s, 115 milyar ABD dolar na yükselen ithalat yla dünyan n 14. en büyük ithalatç s olmu tur. Ekonomideki bu olumlu geli melere ra men ülkemizin önünde cari aç k ve yüksek i sizlik iki önemli engel olarak durmaktad r. Cari aç k riskinin bertaraf edilebilmesi için ihracat art rmak, yat r mlara h z kazand rmak ve yabanc sermayeyi do rudan ülkemize çekmek gereklidir. ABD deki cari i lemler aç n n ABD dolar üzerindeki etkisi dünya ekonomisini tehdit eder durumdad r. FED'in dolar faizini yükseltmesi ve avroya duyulan güvenin azalmas, dolar n de er kaybetmesini engellemi ve ABD dolar 2005 y l n avro kar s nda de er kazanarak kapatm t r. Ancak ABD'nin cari i lemler aç, dünyan n belli ba l ekonomilerindeki büyüme h zlar aras ndaki farkl l klar ve petrol fiyatlar ndaki yükselmenin ortaya ç kard enflasyonist bask, ekonomik istikrar n sürdürülebilirli i konusunda endi eler yaratmaktad r y l nda Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru k r lm ve Türkiye, 73,4 milyar ABD dolar na ula an ihracat yla dünyan n en büyük 22. ihracatç s, 115 milyar ABD dolar na yükselen ithalat yla dünyan n 14. en büyük ithalatç s olmu tur. 11

14 2005 Y l Faaliyetleri (devam ) Ülkemizde geçmi y llarda büyük ekonomik krizler ya anm olmas na ra men, ekonomik istikrar n sa lanmas için önemli ad mlar at lm t r. Ekonomide iyile melerin sa lanmaya ba lanmas ile birlikte piyasalar daha istikrarl hale gelmi ve mü teri taleplerinde standardizasyon sa lanm t r. Bu ba lamda piyasa ko ullar na ve mü teri beklentilerine cevap verebilmek için organizasyon yap s n n esnek olmas önem arz etmektedir. Bu yakla m ilke edinen MNG Bank, mü terilerinin her türlü gereksinimlerine yan t veren hizmetler sunmakta ve ürün yelpazesini geli tirmek için yo un bir ekilde çal maktad r. Avrupa Birli i ile müzakere sürecinin ba lamas, ekonomik iyile meye ve büyümeye büyük ivme kazand rm t r. Ekonomiye duyulan güvenin ve olumlu beklentilerin artmas yla birlikte yabanc sermaye yat r mlar nda da do rudan art lar n olaca do ald r. KURUMSAL VE T CAR BANKACILIK Yal n ve etkin kurumsal yap MNG Bank kurumsal ve ticari bankac l k alan ndaki organizasyonunu yal n ve etkin kurumsal olu um felsefesi üzerine kurmu tur. Banka da süreçleri yava latan ve bürokratik i lemler içermeyen bir yap lanma söz konusudur. Banka n n küçük ölçekli olmas nedeniyle butik anlay ile çal mas, birimler aras ileti im kanallar n n aç k ve etkin konumda olmas n da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, her türlü karar n h zl al nabilmesi ve ayn h zla uygulamaya geçirilmesi sektördeki rekabet ortam nda avantaj sa lamaktad r. Böylelikle, mü teri memnuniyeti üst seviyelere yükseltilebilmektedir. Bu durum Banka'n n hem mü terileriyle daha yak n ili kiler kurmas na hem de mü terilerinin özel gereksinimlerini kar lamak için daha fazla zaman ay rmas na olanak vermekte ve butik bankac l k anlay n güçlendirmektedir. Firmalar n finansal gereksinimlerinin temini konusunda ba vurular n de erlendirilip sonuçland r lma süresinin çok k sa olmas, MNG Bank' n, a rl kl olarak büyük ölçekli bankalar n hakimiyetindeki bir piyasada sahip oldu u rekabet avantajlar ndan en önemlisini olu turmaktad r. Kredi taleplerini de erlendiren ekibin son derece üretken, bilgili ve deneyimli olmas, mü teri taleplerinin daha iyi kavranmas n ve gereksinimlerinin optimum ölçüde kar lanmas n h zl bir biçimde sa lamaktad r. MNG Bank n küçük ölçekli olmas nedeniyle butik anlay ile çal mas, birimler aras ileti im kanallar n n aç k ve etkin konumda olmas n da beraberinde getirmektedir. 12

15 öncelikle onlar MNG Bank hakk nda bilgilendirip, Banka n n pazarlama normlar na ve portföyüne uygun olan firmalar için kredi tahsis sürecinde kullan lacak evraklar temin ederler. ubeler, firmadan ald klar finansal ve faaliyet belge/bilgileri üzerinden ön istihbarat ve analiz çal mas yaparak, kredi teklif formlar düzenlerler, bu formlar kredi tahsis çal mas n n ba lat lmas için Genel Müdürlük Krediler Bölümü ne iletirler. Kurumsal ve ticari bankac l k faaliyetleri, Pazarlama ve Krediler olmak üzere iki ayr bölüm taraf ndan yürütülmektedir. Pazarlama Bölümü mevcut mü terilerin günlük gereksinimlerini kar laman n yan s ra, Banka portföyüne yeni mü teriler kazand rmak amac yla etkin ve aktif bir biçimde çal maktad r. Kurumsal ve Ticari Pazarlama Bölümü, organizasyon gere i Genel Müdürlük ve ubelerde yap lanm t r. Genel Müdürlük Pazarlama Birimi tüm pazarlama faaliyetlerinin koordinasyonunu sa lamakta, Krediler Bölümü ise kredi tahsis ve takip süreçlerini yönetmektedir. Kredi pazarlama kanallar MNG Bank, aktif pazarlama stratejisini uygulayabilmek amac yla bir yandan portföyüne yeni firmalar eklerken, di er yandan mevcut mü terilerinin ticari hacminden daha fazla pay almaya çal maktad r. Bu strateji, mevcut mü terileri oldu u kadar Banka ile Grup irketleri aras nda yarat lan sinerji sayesinde MNG Grubu irketlerinin tedarikçilerini, alt Kredi pazarlama faaliyetlerinde ubelerin rolü ubeler kredi pazarlamaya yönelik faaliyetlerini Genel Müdürlük birimleri taraf ndan belirlenen hedef ve stratejiler do rultusunda sürdürmektedirler. ubeler, potansiyel olabilecek firmalar ziyaret ederek, 13

16 2005 Y l Faaliyetleri (devam ) MNG Bank 2005 y l nda ihracat ve ithalatla ili kili alanlardaki i hacmini art rm ve 2005 y l sonunda 538 milyon ABD dolar düzeyinde hacim gerçekle tirerek pazardan %0,3 oran nda pay alm t r. Be y ll k hedef sürecinin ba lang c olan 2003 y l nda 30 milyon ABD dolar olan akreditif hacmi, 2005 y l sonunda 200 milyon ABD dolar na ula m t r. Kurumsal ve ticari segmentte yer alan kredili mü terilerin say s 2005 y l sonunda adet olmu tur. yüklenicilerini ve mü terilerini de hedeflemektedir. Bu sayede yeni i f rsatlar yarat lmas n n yan s ra, kredi portföyünde yer alan irketlerin son dönemdeki performans ve mali durumlar n n da izlenmesi sa lanmaktad r. MNG Bank, mü teri taban n, ba ta turizm, havayolu kargosu ve lojistik olmak üzere Grup irketleri ile yaratt sinerjiler sayesinde geni leterek aktif büyüklü ünü 2005 y l nda %33 art rm t r. Yayg nl k ve çe itlilik gösteren bir kredi portföyü MNG Bank, pek çok farkl sektörü kapsayan ve büyük çe itlilik arz eden bir kredi portföyüne sahiptir. Bu yakla mla MNG Grubu na dahil irketlere de Banka n n kredilendirme ilke ve süreçlerine ba l kal narak, yasal s n rlar içindeki limitler dahilinde kredi kulland r lmaktad r. Öncelik verilen veya üzerinde durulan belli bir sektör mevcut de ildir. Mü teri seçme kriterleri, mü terinin kredi itibar n ve Banka'n n kârl l n ölçen nesnel etkenlere dayanmaktad r. Kârl l art rmak için mü terilerle uzun vadeli ili kilerin kurulmas na çal lmaktad r. MNG Grubu, ba ta nakit yönetim hizmetleri alan nda olmak üzere, ileride MNG Bank' n mü terisi olabilecek irketleri kapsayan ayr nt l bir veritaban na sahiptir. Bu veritaban, Banka'n n mü teri portföyünü sa lam temeller üzerinde geni letmesine yard mc olacak önemli bir altyap olarak görülmektedir. Ekonomik sektörler yak ndan izlenmekte ve olumsuz geli melerden etkilenebilecek mü teriler tespit edilmektedir. Zaman zaman kredi portföyünün Kredi stratejisi MNG Bank, y ll k cirosu 5 ila 50 milyon ABD dolar aras nda de i en ve önemli bir d ticaret hacmine sahip orta ölçekli irketleri hedeflemektedir. Ticaretin finansman yla ili kili kredilere, k sa vadeli ve tahsil kolayl özelli ine sahip olmalar nedeniyle öncelik verilmektedir. Banka ayn zamanda k sa vadeli i letme sermayesi gereksinimlerini de finanse ederek, mü terilerinin nakit ak lar n kontrol edebilmektedir. 14

17 kompozisyonunda bir de i im meydana gelse de, belli alanlarda yo unla maya asla müsaade edilmemektedir. MNG Bank, mü terileri ile olan ili kilerinde toplam verimlilik esas na göre çal may benimsemi tir. Verim sa lamayan i lemler tercih edilmemekte, bu nedenle verimlilik mü teri baz nda ciddi bir ekilde izlenmektedir. Nakdi Kredilerin Sektörel Da l m (%) MNG Bank, nakit yönetimi hizmetlerini hem gelecekte kurumsal bankac l k alan nda geni lemesine hizmet edecek bir araç, hem de dü ük maliyetli ticari mevduat yarat lmas n sa layan önemli bir kaynak olarak de erlendirmektedir. Banka'n n sundu u nakit yönetimi hizmetleri aras nda, sosyal sigorta primlerinin tahsilat, gümrüklere hitaben düzenlenen bloke çekler ve çek takas i lemleri örnek olarak say labilir. MNG Grubu'nun irket veritaban, ba ta nakit yönetimi hizmetleri olmak üzere MNG Bank' n potansiyel mü terileri aç s ndan de erli bir kaynak görevi görmektedir. Banka, pazarlama çal malar nda mü teri ili kileri yönetim tekniklerine ba vurarak bu veritaban ndan mü teri edinmektedir. Kredi Portföyünün Sektörlere Göre Da l m (31 Aral k 2005 itibariyle) (bin ABD dolar ) Sektör Nakdi Krediler % Gayrinakdi Krediler % Toplam Krediler % Sanayi , , ,0 n aat , , ,3 malat , , ,7 Madencilik , , ,8 Elektrik, Gaz, Su 547 0, , ,2 Hizmet , , ,8 Toptan ve Perakende Ticaret , , ,5 Finansal Kurumlar , , ,0 leti im , , ,6 E itim 112 0,1 1 0, ,0 Turizm , , ,3 Serbest Meslek 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Sa l k ve laç , , ,2 Di er , , ,3 Ormanc l k , , ,8 Di er , , ,5 TOPLAM , , ,0 15

18 2005 Y l Faaliyetleri (devam ) MNG Bank, nakit yönetimi hizmetlerini sunabilece i say da bir mü teri portföyüne sahiptir. Ancak ube say s n n az olmas bu konuda bir engel yaratmaktad r. Banka yurtiçi muhabir banka ili kileri kurarak bu engeli ortadan kald rmay hedeflemektedir. Böylelikle MNG Bank nakit yönetimi hizmetlerini sunmak için daha büyük bankalar n ülke çap ndaki ube a lar ndan yararlanabilecektir. Bu konuda ilk örnek kredi kart ödemeleri konusunda ya anm t r. MNG Bank kendi tahsilat noktalar n n yan s ra kredi kart tahsilatlar n sözle meli bir banka arac l ile gerçekle tirmektedir. Kredi izleme süreci Genel Müdürlük taraf ndan onaylan p ubelere tebli edilen kredilerin kulland r m i lemleri ubelerce gerçekle tirilmektedir. Kulland r lan kredilerin, kredi tebli ko ullar na uygunlu unun ve firmalar n kredi de erli inin devam edip etmedi inin ilk kontrol sorumlulu u ubelerce yerine getirilmektedir. Kredi kulland r mlar n n operasyonel k sm ve sistem kayd ubelerin talepleri sonucu Genel Müdürlük Merkezi Operasyon Bölümü taraf ndan gerçekle tirilmekte ve kredi tebli ko ullar na uygunluk bu a amada da sorgulanmaktad r. Kulland r lan kredilerin kredi tebli ko ullar, genel bankac l k mevzuat ve Banka içi kurallara uygunlu unun kontrolü ayr ca Genel Müdürlük organizasyon yap s içinde yer alan ç Kontrol ve zleme Merkezi nce de yap lmaktad r. Kredilerin izlenmesine yönelik haz rlanan vade, faiz, teminat, farkl l k ve risk santralizasyonu gibi kredi izleme raporlar n n yan s ra ubelerce ayl k olarak Gayrinakdi Kredilerin Sektörel Da l m (%) Kredi onay süreci Kredi ba vurular öncelikle ube seviyesinde de erlendirilmekte, ube kredi komitesince onaylanan kredi teklifleri Genel Müdürlük Krediler Bölümü ne iletilmektedir. Krediler Bölümü taraf ndan yap lan de erlendirmeler sonucu, gelen teklifler ilgili komitelerce karara ba lanmakta ve ilgili ubelere tebli edilmektedir. Genel Müdürlü e gönderilen kredi tekliflerinin ekinde Banka taraf ndan geli tirilen bir notland rma modeli kullan lmaktad r. Bu notland rma modelinin önümüzdeki dönemde iyile tirilmesi ve Basel II standartlar na uygun hale getirilmesi için çal malar ba lat lm t r. Bu notland rma modeline göre kredi portföyünün risk s n fland rmas sayfa 17 deki tabloda gösterilmi tir. 16

19 finansman araçlar geli tirmek üzere de çal malar n sürdürmektedir. Finansal Kurumlar Bölümü, mü terilerinin gereksinimlerini daha iyi anlamak ve güncel piyasa e ilimlerini takip etmek amac yla Pazarlama Bölümü ile yak n bir çal ma yürütmektedir. Bu iki bölümün ortak çabalar sonucunda Banka aç s ndan stratejik önem ta yan ticaretle ili kili ürünlerin listesi haz rlanm t r. Bu ürünlerin üzerinde odaklanmak, Banka n n piyasadaki konumunu güçlendirecek ve mü teri taban n geni letmesini sa layacakt r. kredi de erlendirme toplant lar yap lmakta ve bu toplant larda kredi portföyünde yer alan firmalar normal kredi teklif süreci d nda mali ve mali olmayan verileri de dikkate al narak periyodik olarak de erlendirilmektedir. Kar l klar yönetmeli ine uygun olarak krediler, be ayr kategoriye göre s n fland r lmakta ve yönetmelikte belirlenen özel ve genel kar l klar yine yönetmelikte belirtilen oranlar dahilinde ayr lmaktad r. F NANSAL KURUMLAR Küçük olman n avantajlar MNG Bank n nispeten küçük olmas kurumsal bankac l k ili kileri aç s ndan da baz avantajlar sunmaktad r. Banka, ki isel temaslar arac l yla kurdu u uzun soluklu ve kar l kl yarar sa layan ili kilerin yard m yla, muhabirlerinden büyük miktarda nakdi ve gayrinakdi kredi temin etmi tir. Bu nedenle Bölüm, kredi limitleri ticaret finansman mü terilerinin gereksinimlerini kar lad sürece, mevcut muhabir bankac l k kompozisyonunu de i tirme niyetinde de ildir. Küçük olman n sa lad bir ba ka avantaj ise, baz konularda büyük ölçekli bankalara göre daha h zl hareket etme kabiliyetine sahip olmas d r. Ticaretin finansman na odaklanmak Ticaretin finansman na odaklanan bir banka olarak konumlanan MNG Bank, Finansal Kurumlar Bölümü arac l yla mevcut muhabir bankalar ile ili kilerini güçlendirmeye çal maktad r. Bölüm ayn zamanda Türk irketlerinin ihracat yapt ülkelerde yeni muhabir bankalar bulmak ve yeni uluslararas ticaretin Finansal Kurumlar Bölümü, mü terilerinin gereksinimlerini daha iyi anlamak ve güncel piyasa e ilimlerini takip etmek amac yla Pazarlama Bölümü ile yak n bir çal ma yürütmektedir. Kredi Portföyünün Risk S n fland rmas (bin YTL) Rating Grubu Nakit Krediler * % Gayrinakdi Krediler ** % Toplam Krediler % MNG MNG MNG MNG MNG TOPLAM * 31 Aral k 2005 itibariyle tahakkuk etmi faiz hariç sadece Banka'n n nakdi ticari kredi portföyü ** 31 Aral k 2005 itibariyle taahhütler dahil sadece Banka'n n gayrinakdi kredi portföyü 17

20 2005 Y l Faaliyetleri (devam ) gerçekle tirilmesi planlanan uluslararas borçlanma için temel olu turacakt r. Gelece e ili kin planlar, piyasa ko ullar na ba l olarak bir y ldan uzun vadeli bir sendikasyon anla mas n n yap lmas n öngörmektedir. Organizasyon yap s Finansal Kurumlar Bölüm yöneticisi, Hazine, Finansal Kurumlar ve Bilgi Teknolojisinden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s na ba l olarak çal maktad r. HAZ NE hracat kredi kurumlar ile ili kiler MNG Bank, gerekti i yerde ve zamanda muhabir bankac l k a n n geni letilmesine ek olarak, riskini kabul eden dünya çap ndaki ihracat kredi kurumlar ile olan ili kilerini yo unla t rmak istemektedir. MNG Bank halihaz rda ilgili i lemin niteli ine ve ülkeye ba l olarak önceden tespit edilmi limitler kapsam nda veya i lem baz nda a a daki kurumlarla i birli i yapmaktad r: HERMES, Almanya ERG, sviçre OND, Belçika USDA-CCC, ABD U.S. EXIM, ABD COFACE, Fransa ATRADIUS, Hollanda SACE, talya OKB, Avusturya EDC, Kanada FINNVERA, Finlandiya Sa duyulu ilkeler ve yakla mlar MNG Bank, ilke olarak beklenmedik kay plara kar kendini korumak amac yla piyasa i lemlerini son derece dikkatli bir ekilde gerçekle tirmektedir. MNG Bank Hazine Bölümü yürüttü ü emniyetli ancak dinamik i lemlerle, Banka n n genel kârl l na katk da bulunmaktad r. Beklenmedik her türlü duruma kar bir güvenlik tamponu olu turmak amac yla likidite, emsal bankalara göre çok daha yüksek seviyelerde ve tutarl ekilde korunmaktad r. Banka sahip oldu u yüksek likidite seviyesi ile manevra kabiliyetine sahip olmakta ve de i en piyasa ko ullar na h zla yan t vermektedir. Likiditenin yüksek seviyede muhafaza edilmesi, MNG Bank n kuruldu u günden bu yana asla ödün vermedi i bir ilkesidir. Olumlu kredi notlar Finansal Kurumlar Bölümü nün Banka n n ad n uluslararas alanda duyurma ve itibar n ispatlama çal malar kapsam nda, Banka n n 2005 te FitchRatings taraf ndan yeniden derecelendirilmesi yap lm ve sonuçlar ilan edilmi tir. Al nan olumlu notlar, gelecekte sendikasyon kredisi eklinde 18

21 MNG Bank Hazine Bölümü, Yönetim Kurulu taraf ndan tespit edilen a a daki politikalara uygun hareket etmektedir: Likidite: Likiditenin yüksek seviyede muhafaza edilmesi, Banka n n kuruldu u günden bu yana asla ödün vermedi i bir ilkesidir. Döviz pozisyonu: Banka k sa/uzun vadeli döviz pozisyonunu yasal s n rlar içinde tutmaktad r. Bu yasal s n r, özsermayenin %20 sine tekabül etmektedir. Kar taraf limitleri: Kar taraf bankalar n limitleri Yönetim Kurulu taraf ndan onaylanmaktad r. Menkul k ymetler: Banka, sabit getirili menkul k ymetlerin, toplam aktifler içindeki pay n sürekli olarak en fazla %25 seviyesinde tutmaktad r. Banka n n faaliyet gösterdi i çe itli piyasalardaki yasal ko ullar n kar lanmas ve teminat olu turmas amac yla bir yat r m portföyü tutulmaktad r. Yat r m portföyünden elde edilen gelirler, iç verimlilik esas na (IRR) göre hesaplan rken, ticari portföyden elde edilen gelirler menkul k ymetlerin piyasa fiyat na (MTM) göre hesaplanmaktad r. Dealer limitleri: Dealer lar n i lem ve zarar limitleri Yönetim Kurulu taraf ndan onaylanmaktad r. Hazine için uygulanan genel i lem ve zarar limitleri ise her zaman için Banka n n özsermaye büyüklü üne uygun olarak tespit edilmektedir. Muhtemel kay plar n etkisi de erlendirilerek, sadece hesaplanabilir riskler al nmaktad r. 19

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 01 TEMMUZ-30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Raporun Dönemi : 01 Temmuz-30 Eylül 2008 Faaliyete Geçiş Tarihi Bankanın Merkezi Ödenmiş Sermayesi

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ VAKIFBANK Banka Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu Vakıfbank 2009 yılı karını beklentiler dahilinde açıkladı Vakıfbank yılın son çeyreğinde net karını, beklentiler

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsallaşma Koçluğu Programı

Kurumsallaşma Koçluğu Programı www.pwc.com.tr Kurumsallaşma Koçluğu Programı PwC Aile Şirketi Hizmetlerimiz Aile şirketlerinin gündemlerinden Yöneticiler neler söylüyorlar? Çalışmalarımız standardize olmaktan çok uzak, işler şirket

Detaylı

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 27 Aralık 2011 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Garanti Bankası Sektör Ortalamasının Üzerinde Büyüyecek: Özellikle KOBİ Bankacılığına odaklanan Garanti Bankası nın 1 milyon 300 bini aşkın KOBİ müşterisi var.

Detaylı

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 UBAT 2009 DÖNEM 2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 LYON TL OLARAK GERÇEKLE R. 2009 YILI UBAT AYINDA 9 M LYAR

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi Sayfa No.1 1. Raporun Dönemi 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz

Detaylı

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim.

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim. Temel Paydaş Grupları ve Katılım Platformları Dış paydaşlarımız: Paydaş Grubu Katılım Platformları Paydaş katılımının sıklığı Müşteriler Kamu otoritesi / Düzenleyici kurumlar Bankacılık hizmet süreci (Şubeler)

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2010 YILI II. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2010 YILI II. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2010 YILI II. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 2010 Yılı II. Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu, 9.4.2008 tarih ve 26842

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 1 Ocak 2016 31 Mart 2016 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_ UBAT Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Söz konusu veriler, özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2012 y ilk dokuz ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda

Detaylı

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu 09 Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi Faaliyet Raporu İçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikası Risk Yönetim Politikaları Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010 EYLÜL 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 16 Eylül 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE KAYNAK LEASİNG III- İDARİ FAALİYETLER IV- KAR DAĞITIM

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I İLİŞKİSEL PAZARLAMA 31 MAYIS 2014 K O R A Y K A R A M A N

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.11.06.04 / 42 5 /01/2009 Konu : Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı GENELGE (2009/.10.) Bilindiği üzere; Yönetim Kurulumuzun 23/05/2008 tarihli 2008/154 sayılı kararı ve Bakanlık

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi Şirketimizin 01.01.2012 31.12.2012 faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan faaliyet raporu

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1. AMAÇ Madde 2. KAPSAM Madde 3. HUKUKİ

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 Ara Dönem Faaliyet Raporu 1 A- RAPORUN DÖNEMİ Faaliyet Raporumuz 01.01.2009 31.03.2009 dönemini kapsamaktadır. B- YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu işletmeleri gelişmiş e gelişmekte olan ülkelerde ekonomik açıdan önemli aktörlerdir Global olarak

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ Dr. Emre BALIBEK Genel Müdür Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü E-posta: emre.balibek@hazine.gov.tr 1 İçerik Borç İdaresinde Risk

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Borçlanma Aracı İhracı Kurumsal Yatırımcı Sunumu Mayıs 2016 Yasal Uyarı Beyanı Söz konusu doküman yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Şeker Finansal

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor ŞİRKET hepsiburada WEB SİTESİ www.hepsiburada.com Müşteri 1998 yılında

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı