2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir."

Transkript

1 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2 çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve Y l çinde Ana Sözle me De i iklikleri 3. K saca MNG Bank 4. Yönetim Kurulu Ba kan n n Mesaj 7. Genel Müdür ün Raporu Y l Faaliyetleri Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar 26. Yönetim Kurulu 27. Üst Yönetim 27. Denetçiler 29. Kredi Komitesi ve Risk Yönetimi Komiteleri 30. ç Kontrol, ç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi nin Raporu 30. Banka n n Dahil Oldu u Risk Grubu le Yapt lemler tirakler ve MNG Grubu 33. MNG Factoring 34. MNG Finansal Kiralama 34. MNG Menkul K ymetler Yat r m 35. MNG Grubu Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi 39. Mali Durum, Kârl l k ve Borç Ödeme Gücü De erlendirmesi 39. Risk Yönetimi Politikalar 41. ç Kontrol ve zleme Merkezi 42. Tefti Kurulu 42. Derecelendirme Kurulu lar nca Verilen Notlar 43. Ba ms z Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Mali Tablolara li kin Dipnotlar 117. Ba ms z Denetim Raporu, Konsolide Mali Tablolar ve Mali Tablolara li kin Dipnotlar Finansal Göstergeler (Bin YTL - Bin ABD dolar ) Bin YTL Bin ABD dolar Bin YTL Bin ABD dolar Toplam Aktifler Nakit Krediler Takipteki Krediler (Net) Menkul K ymetler Cüzdan (Net) Toplam Mevduat Repo lemlerinden Sa lanan Fonlar Al nan Krediler Özkaynaklar Garanti ve Kefaletler Net Faiz Geliri Net Komisyon Geliri Vergi Kar l Öncesi Kâr Net Kâr

3 Özet Finansal Oranlar Sermaye Yeterlilik Rasyosu %15,6 %20,4 %33,0 %48,0 %30,0 Net Aktif Getirisi %1,6 %1,1 %2,0 %2,0 %(42,0) Net Özkaynak Getirisi %11,4 %6,3 %7,7 %6,8 %(1,7) Krediler/Mevduatlar %90,1 %74,9 %70,3 %62,1 %40,5 Krediler/Toplam Aktifler %42,6 %34,3 %40,6 %35,3 %23,8 Likit Aktifler/Toplam Aktifler* %31,0 %36,7 %30,8 %33,5 %44,2 Takipteki Krediler/Toplam Krediler %0,6 %0,8 %2,9 %7,3 %39,3 Takipteki Krediler/Toplam Aktifler %0,3 %0,3 %1,2 %2,6 %9,4 * Menkul de erler cüzdan dahildir Bin YTL Bin ABD dolar Bin YTL Bin ABD dolar Bin YTL Bin ABD dolar (28.902) (19.979) (29.223) (20.200) 1

4 MNG Bank n Rating leri* Döviz Uzun vadeli / K sa vadeli / Görünüm B- / B / Dura an Türk Liras Uzun vadeli / K sa vadeli / Görünüm B- / B / Dura an Ulusal Uzun vadeli / Görünüm / Bireysel / Destek BBB (tur) / Dura an / D-E / 5 Ülke Riski Döviz uzun vadeli / TL uzun vadeli / Görünüm B+ / B+ / Pozitif * FitchRatings taraf ndan 7 Eylül 2005 tarihinde teyit edilmi tir. Sermaye Yap s ve Y l çinde Ana Sözle me De i iklikleri Banka sermayesinde ve ortakl k yap s nda dönem içinde meydana gelen de i iklikler, sermayenin %10 undan fazlas na sahip olan gerçek veya tüzel ki ilerin unvanlar ve paylar 2005 y l içerisinde Banka sermayesinde ve ortakl k yap s nda de i iklik olmam t r bin YTL olan Banka sermayesinin bin YTL ile %99,72 si Mehmet Nazif Günal a aittir. Dönem içinde varsa ana sözle mede yap lan de i iklikler ve nedenleri 2005 y l içerisinde ana sözle mede bir de i iklik yap lmam t r. Banka n n yönetim kurulu ba kan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yard mc lar n n varsa Banka da sahip olduklar paylara ili kin aç klamalar Banka da sahip olduklar paylar sembolik olup, en büyü ü %0,05 tir. 2

5 K saca MNG Bank Butik bir banka MNG Bank kurumsal mü terilerine ticaret finansman, yat r m, hazine ve nakit yönetimi ürün ve hizmetleri sunan, son derece verimli, nispeten küçük ölçekli ve özel gereksinimlere hitap eden butik bir bankad r. Banka, seçkin kurumsal mü terilerinin yöneticilerine ve hissedarlar na kredi kartlar ve bireysel bankac l k ürünlerini de sunmaktad r. Güçlü mali yap MNG Bank, güçlü mali yap s ve her zaman Banka y destekleme konusunda kararl hissedarlar sayesinde ba ar l finansal sonuçlar elde etmeyi sürdürmektedir. Sa duyulu bir büyüme stratejisi benimseyen MNG Bank, uzun vadeli sürdürülebilir büyümeyi, k sa vadeli ve tek seferlik kâra tercih etmektedir. Banka, bu stratejisi do rultusunda gelecekte daha fazla büyüme potansiyeline sahip, mali aç dan güçlü irketlerden olu an sad k bir mü teri portföyü olu turmu tur. MNG Bank faaliyetlerini, d ticarete yönelik i letmeler üzerinde yo unla t rmaktad r. Banka, pek çok ülkenin lider bankalar n n yer ald muhabir a n büyüterek mü terilerine verdi i hizmet kapsam ve kalitesini sürekli yükseltmektedir. Önümüzdeki y llarda, MNG Bank, Türk bankac l k sektöründe sa lam mali yap ya sahip, iyi konumland r lm bir butik banka olman n avantajlar ndan daha fazla yararlanacakt r. Tarihçe 1991 y l nda, stanbul da, tan nm bir bankac l k grubu taraf ndan mevduat kabul etmeyen bir yat r m bankas olarak kurulan MNG Bank, 1997 y l nda Mehmet Nazif Günal taraf ndan sat n al nm t r. Banka, devral nd ktan sonra mü terilerine çok çe itli bankac l k ürünleri ve hizmetleri sunarak, eksiksiz bir hizmet bankas na dönü mü tür. Bununla beraber, ya anan ekonomik krizler s ras nda gerçekle tirilen strateji de i ikli i ile Banka yaln zca orta ölçekli irketleri hedefleyerek ticari ve kurumsal bankac l k alan nda odaklanma karar alm t r. MNG Bank temel bankac l k faaliyetlerini tamamlamak amac yla yat r m ve arac l k hizmetleri (1998), finansal kiralama (1999) ve faktoring (2002) irketleri kurmu tur. Finans alan nda faaliyet gösteren bu i tirakler, Banka ile aralar nda i levsel sinerji yaratmak ve çapraz sat f rsatlar geli tirmek amac yla kurulmu lard r sonuçlar 2005 sonunda MNG Bank n toplam aktifleri 557,8 milyon YTL ye, özsermayesi ise 69,9 milyon YTL ye ula m ve Banka 7,7 milyon YTL net kâr elde etmi tir. MNG Bank mü terilerine Türkiye nin önde gelen ticaret ve sanayi merkezlerinde bulunan on ubesi ile hizmet vermektedir. MNG Bank kurumsal mü terilerine ticaret finansman, yat r m, hazine ve nakit yönetimi ürün ve hizmetleri sunan, son derece verimli, nispeten küçük ölçekli ve özel gereksinimlere hitap eden butik bir bankad r. 3

6 Yönetim Kurulu Ba kan n n Mesaj 2005 te d ticaret finansman alan ndaki çal malar m za a rl k verdik ve çok farkl sektörlerde faaliyet gösteren ve kredi de erlili i yüksek irketlerden olu an kârl bir kredi portföyü olu turduk. 4

7 Türkiye de ard ard na ya anan krizlere kar n, son üç y ld r oldu u gibi bu y l da kârla kapatt m z bildirmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu güç dönemde, kurumsal bankac l temel faaliyetimiz olarak tan mlad m z bir strateji planlad k ve uygulamaya koyduk. Nispeten küçük bir banka olmam z sayesinde planlar m z h zla ve herhangi bir güçlükle kar la madan hayata geçirdik. Ba ar l bir performans sergiledik, s n rlar n net bir ekilde belirledi imiz temel faaliyet alan m zda büyümeye devam ettik ve rekabetin son derece yo un oldu u bankac l k dünyas nda yüksek getiriler elde ettik. Tüm bunlar olurken, di er finansal kurumlar n gündemini ise birle meler ve sat n almalar me gul etmekteydi. MNG Bank, Türk bankac l k sektöründe oldukça yeni bir oyuncu olsa da, büyük ölçüde deneyim kazand m za ve önümüzdeki y llarda izleyece imiz yolu belirleme aç s ndan önemli ilerleme kaydetti imize inan yorum. Daha büyük bankalar aras ndaki rekabet artsa da, sektörde sahip oldu umuz konumun benzersizli i bizim aç m zdan rekabeti azaltm t r. Daha büyük bankalar, yayg n ube a lar yla ço unlu u küçük ölçekli irketlere ula maya çal rken, biz daha çok y ll k cirosu 5 milyon ila 50 milyon ABD dolar aras nda de i en orta ölçekli irketleri hedefledik. Art k MNG Bank için yeni bir sayfa aç l yor te kurumsal yap m zdaki son de i iklikleri tamamlad k ve bir butik banka olarak faaliyet göstermemizi sa layacak araçlar tesis ettik. D ticaret finansman alan ndaki çal malar m za a rl k verdik ve çok farkl sektörlerde faaliyet gösteren ve kredi de erlili i yüksek irketlerden olu an kârl bir kredi portföyü olu turduk. Büyüme stratejimizi temel bankac l k faaliyetlerinden sürdürülebilir kâr elde edecek ekilde tasarlad k ve menkul k ymetler portföyümüzü bilanço toplam n n en fazla %25 inde tutma politikam za ba l kald k. Y lsonunda menkul k ymetler portföyümüz toplam aktiflerimizin %22 si seviyesinde bulunuyordu. Son derece verimli çal mam z sayesinde kredi portföyümüz kurumsal a rl kl mevduat hacmimizi yakalam t r. MNG Grubu nun bir parças olsak da, grupla ili kili faaliyetlerimizi, yasal düzenlemelerle belirlenen s n rlar n çok alt nda, asgari seviyede yürütüyoruz. Asl nda net rakama bak ld nda bankam z grup irketlerine borçlu durumdad r ve bu borçlar ço unlukla ticari mevduat eklindedir. MNG Grubu nun bir parças olmak bize pazarlama alan nda sinerji sa lamaktad r. MNG Grubu nun 30 y ldan bu yana kurdu u sa lam ve kar l kl fayda sa layan ili kiler sayesinde, MNG Bank sundu u hizmetler için grup d ndan potansiyel mü teriler bulmakta zorlanmamaktad r. Mü terilerimize yaln zca geleneksel bankac l k ürünleri ve hizmetlerini de il, ayn zamanda finansal i tiraklerimiz sayesinde sermaye piyasas hizmetleri ve ayr ca finansal kiralama ve faktoring hizmetleri de sunuyoruz. 5

8

9 Genel Müdür ün Raporu MNG Bank, 2005 te ticaretin finansman faaliyetlerini gerek hacim gerekse i lem say s aç s ndan büyük ölçüde art rm t r. Banka ile uluslararas platformdaki benzer kurulu lar aras nda y llard r devam eden sa lam diyalogdan sonra, kar l kl fayda sa layan ili kiler yeni stratejik temeller üzerinde daha da güçlenmi tir. Bu ekilde Banka, bir yandan ubelerini ve pazarlama ekiplerini yeni uluslararas i f rsatlar na do ru yönlendirirken, bir yandan da muhabirlerinin yeni krediler vermesini sa lam t r. Sonuç olarak, elde edilen yeni i ler sayesinde muhabir bankalar a üzerinden yap lan i lemlerin hacminde art ya anm t r. Rekabetin son derece yo un ya and bankac l k sektöründe ba ar y garantilemenin ve büyümeyi sürdürülebilir k lman n yolu yeni ürün ve hizmetler geli tirmekten geçmektedir. Bu nedenle, bankac l k odaklanmay ve yarat c l gerektiren bir faaliyet alan d r. MNG Bank olarak kurumsal bankac l a yeni ürün ve hizmetler kazand r rken, kurumsal ve ticari bankac l k alan na odaklanarak bir butik banka anlay ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Öncelikle ülkeye döviz kazand ran ihracata dönük irketleri hedefleyerek mü teri portföyümüzü günden güne geli tiriyoruz. MNG Bank 2005 te ba ar l bir y l daha geçirmi tir. Bankam z, geçmi te ya anan krizlerin etkilerini art k tamamen silmi ve son dört y ld r üst üste kâr etmektedir. Banka n n, küçük bir butik banka olarak stratejisi, yeni dü ük enflasyon ortam nda ya anacak beklenmedik oklar kar lamak amac yla ortalaman n üzerinde sermaye ile faaliyet göstermektir. Sa duyulu yönetimi ve üzerinde iyi dü ünülmü stratejilerinin yan s ra güçlü sermaye yap s da Banka n n bundan sonraki olas krizlerden etkilenmeden yoluna devam edece inin güvencesidir y l nda kredi hacminde ya anan büyümeye kar n MNG Bank n oldukça yüksek olan sermaye yeterlilik oran gelecekteki büyümesinin temelini olu turacakt r sonu itibariyle aktiflerimiz 415,7 milyon ABD dolar na, özsermayemiz ise 52 milyon ABD dolar na ula m t r. Önceki y la göre garanti ve kefaletlerimizde %41 art meydana gelmi tir. Bilanço d kalemlerde ya anan art uluslararas ticaret finansman yla ilgili gayrinakdi kredi ve taahhütlerden kaynaklanm t r. Bu da, uluslararas ticaretin finansman faaliyetlerinde güçlü bir oyuncu olmay amaçlad m z bir kez daha ispatlam t r. Bilanço d kalemlerdeki art n da katk s yla bu y lsonundaki net kâr m z 5,7 milyon ABD dolar na yükselmi tir sonu itibariyle aktiflerimiz 415,7 milyon ABD dolar na, özsermayemiz ise 52 milyon ABD dolar na ula m t r. 7

10 Genel Müdür ün Raporu (devam ) 8

11

12 10

13 2005 Y l Faaliyetleri EKONOM K GEL MELER Genel beklentilere uygun geli meler kaydeden dünya ekonomisinin 2005 y l nda %4,3 civar nda büyümü oldu u tahmin edilmektedir. Çin ekonomisi %9,5 ile dünya ortalamas n n çok üstünde bir büyüme gösterirken, ABD %3,6, Japonya %2,2 ve Euro Bölgesi %1,1 oran nda büyümü tür y l nda Çin ve Hindistan gibi geli mekte olan Asya ülkelerine sermaye ak h zlanm, buna kar n Avrupa da artan bütçe aç klar ve i sizlik beklenen ekonomik iyile meyi engellemi tir. Ham petrol fiyatlar bir önceki y la göre %40 oran nda artm, hammadde ve enerji fiyatlar n olumsuz yönde etkilemi tir. Bu geli me tüm dünyada enflasyon üzerinde bask olu turmu tur. Türkiye aç s ndan 2005, politik ve ekonomik istikrar n sa land ve beklentilerin olumluya döndü ü bir y l olmu tur. Ekonomik program n etkin ve tavizsiz uygulanmas ile 2005 y l nda büyüme %6 seviyesine ula m t r. Enflasyon uzun y llardan sonra y l %8 olan hedefin alt nda tamamlam t r. Para ve maliye politikalar arac l yla enflasyonla mücadele ba ar yla devam etmi, istikrarl bir büyüme ortam sa lanm t r. Portföy yat r mlar ve yabanc sermaye giri lerinde önemli art lar meydana gelmi ve özelle tirmede ba ar l sonuçlar elde edilmi tir. Türk Telekom, Tüpra ve Erdemir gibi özelle tirme projelerinden 26,7 milyar ABD dolar gelir yarat lm t r y l nda Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru k r lm ve Türkiye, 73,4 milyar ABD dolar na ula an ihracat yla dünyan n en büyük 22. ihracatç s, 115 milyar ABD dolar na yükselen ithalat yla dünyan n 14. en büyük ithalatç s olmu tur. Ekonomideki bu olumlu geli melere ra men ülkemizin önünde cari aç k ve yüksek i sizlik iki önemli engel olarak durmaktad r. Cari aç k riskinin bertaraf edilebilmesi için ihracat art rmak, yat r mlara h z kazand rmak ve yabanc sermayeyi do rudan ülkemize çekmek gereklidir. ABD deki cari i lemler aç n n ABD dolar üzerindeki etkisi dünya ekonomisini tehdit eder durumdad r. FED'in dolar faizini yükseltmesi ve avroya duyulan güvenin azalmas, dolar n de er kaybetmesini engellemi ve ABD dolar 2005 y l n avro kar s nda de er kazanarak kapatm t r. Ancak ABD'nin cari i lemler aç, dünyan n belli ba l ekonomilerindeki büyüme h zlar aras ndaki farkl l klar ve petrol fiyatlar ndaki yükselmenin ortaya ç kard enflasyonist bask, ekonomik istikrar n sürdürülebilirli i konusunda endi eler yaratmaktad r y l nda Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru k r lm ve Türkiye, 73,4 milyar ABD dolar na ula an ihracat yla dünyan n en büyük 22. ihracatç s, 115 milyar ABD dolar na yükselen ithalat yla dünyan n 14. en büyük ithalatç s olmu tur. 11

14 2005 Y l Faaliyetleri (devam ) Ülkemizde geçmi y llarda büyük ekonomik krizler ya anm olmas na ra men, ekonomik istikrar n sa lanmas için önemli ad mlar at lm t r. Ekonomide iyile melerin sa lanmaya ba lanmas ile birlikte piyasalar daha istikrarl hale gelmi ve mü teri taleplerinde standardizasyon sa lanm t r. Bu ba lamda piyasa ko ullar na ve mü teri beklentilerine cevap verebilmek için organizasyon yap s n n esnek olmas önem arz etmektedir. Bu yakla m ilke edinen MNG Bank, mü terilerinin her türlü gereksinimlerine yan t veren hizmetler sunmakta ve ürün yelpazesini geli tirmek için yo un bir ekilde çal maktad r. Avrupa Birli i ile müzakere sürecinin ba lamas, ekonomik iyile meye ve büyümeye büyük ivme kazand rm t r. Ekonomiye duyulan güvenin ve olumlu beklentilerin artmas yla birlikte yabanc sermaye yat r mlar nda da do rudan art lar n olaca do ald r. KURUMSAL VE T CAR BANKACILIK Yal n ve etkin kurumsal yap MNG Bank kurumsal ve ticari bankac l k alan ndaki organizasyonunu yal n ve etkin kurumsal olu um felsefesi üzerine kurmu tur. Banka da süreçleri yava latan ve bürokratik i lemler içermeyen bir yap lanma söz konusudur. Banka n n küçük ölçekli olmas nedeniyle butik anlay ile çal mas, birimler aras ileti im kanallar n n aç k ve etkin konumda olmas n da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, her türlü karar n h zl al nabilmesi ve ayn h zla uygulamaya geçirilmesi sektördeki rekabet ortam nda avantaj sa lamaktad r. Böylelikle, mü teri memnuniyeti üst seviyelere yükseltilebilmektedir. Bu durum Banka'n n hem mü terileriyle daha yak n ili kiler kurmas na hem de mü terilerinin özel gereksinimlerini kar lamak için daha fazla zaman ay rmas na olanak vermekte ve butik bankac l k anlay n güçlendirmektedir. Firmalar n finansal gereksinimlerinin temini konusunda ba vurular n de erlendirilip sonuçland r lma süresinin çok k sa olmas, MNG Bank' n, a rl kl olarak büyük ölçekli bankalar n hakimiyetindeki bir piyasada sahip oldu u rekabet avantajlar ndan en önemlisini olu turmaktad r. Kredi taleplerini de erlendiren ekibin son derece üretken, bilgili ve deneyimli olmas, mü teri taleplerinin daha iyi kavranmas n ve gereksinimlerinin optimum ölçüde kar lanmas n h zl bir biçimde sa lamaktad r. MNG Bank n küçük ölçekli olmas nedeniyle butik anlay ile çal mas, birimler aras ileti im kanallar n n aç k ve etkin konumda olmas n da beraberinde getirmektedir. 12

15 öncelikle onlar MNG Bank hakk nda bilgilendirip, Banka n n pazarlama normlar na ve portföyüne uygun olan firmalar için kredi tahsis sürecinde kullan lacak evraklar temin ederler. ubeler, firmadan ald klar finansal ve faaliyet belge/bilgileri üzerinden ön istihbarat ve analiz çal mas yaparak, kredi teklif formlar düzenlerler, bu formlar kredi tahsis çal mas n n ba lat lmas için Genel Müdürlük Krediler Bölümü ne iletirler. Kurumsal ve ticari bankac l k faaliyetleri, Pazarlama ve Krediler olmak üzere iki ayr bölüm taraf ndan yürütülmektedir. Pazarlama Bölümü mevcut mü terilerin günlük gereksinimlerini kar laman n yan s ra, Banka portföyüne yeni mü teriler kazand rmak amac yla etkin ve aktif bir biçimde çal maktad r. Kurumsal ve Ticari Pazarlama Bölümü, organizasyon gere i Genel Müdürlük ve ubelerde yap lanm t r. Genel Müdürlük Pazarlama Birimi tüm pazarlama faaliyetlerinin koordinasyonunu sa lamakta, Krediler Bölümü ise kredi tahsis ve takip süreçlerini yönetmektedir. Kredi pazarlama kanallar MNG Bank, aktif pazarlama stratejisini uygulayabilmek amac yla bir yandan portföyüne yeni firmalar eklerken, di er yandan mevcut mü terilerinin ticari hacminden daha fazla pay almaya çal maktad r. Bu strateji, mevcut mü terileri oldu u kadar Banka ile Grup irketleri aras nda yarat lan sinerji sayesinde MNG Grubu irketlerinin tedarikçilerini, alt Kredi pazarlama faaliyetlerinde ubelerin rolü ubeler kredi pazarlamaya yönelik faaliyetlerini Genel Müdürlük birimleri taraf ndan belirlenen hedef ve stratejiler do rultusunda sürdürmektedirler. ubeler, potansiyel olabilecek firmalar ziyaret ederek, 13

16 2005 Y l Faaliyetleri (devam ) MNG Bank 2005 y l nda ihracat ve ithalatla ili kili alanlardaki i hacmini art rm ve 2005 y l sonunda 538 milyon ABD dolar düzeyinde hacim gerçekle tirerek pazardan %0,3 oran nda pay alm t r. Be y ll k hedef sürecinin ba lang c olan 2003 y l nda 30 milyon ABD dolar olan akreditif hacmi, 2005 y l sonunda 200 milyon ABD dolar na ula m t r. Kurumsal ve ticari segmentte yer alan kredili mü terilerin say s 2005 y l sonunda adet olmu tur. yüklenicilerini ve mü terilerini de hedeflemektedir. Bu sayede yeni i f rsatlar yarat lmas n n yan s ra, kredi portföyünde yer alan irketlerin son dönemdeki performans ve mali durumlar n n da izlenmesi sa lanmaktad r. MNG Bank, mü teri taban n, ba ta turizm, havayolu kargosu ve lojistik olmak üzere Grup irketleri ile yaratt sinerjiler sayesinde geni leterek aktif büyüklü ünü 2005 y l nda %33 art rm t r. Yayg nl k ve çe itlilik gösteren bir kredi portföyü MNG Bank, pek çok farkl sektörü kapsayan ve büyük çe itlilik arz eden bir kredi portföyüne sahiptir. Bu yakla mla MNG Grubu na dahil irketlere de Banka n n kredilendirme ilke ve süreçlerine ba l kal narak, yasal s n rlar içindeki limitler dahilinde kredi kulland r lmaktad r. Öncelik verilen veya üzerinde durulan belli bir sektör mevcut de ildir. Mü teri seçme kriterleri, mü terinin kredi itibar n ve Banka'n n kârl l n ölçen nesnel etkenlere dayanmaktad r. Kârl l art rmak için mü terilerle uzun vadeli ili kilerin kurulmas na çal lmaktad r. MNG Grubu, ba ta nakit yönetim hizmetleri alan nda olmak üzere, ileride MNG Bank' n mü terisi olabilecek irketleri kapsayan ayr nt l bir veritaban na sahiptir. Bu veritaban, Banka'n n mü teri portföyünü sa lam temeller üzerinde geni letmesine yard mc olacak önemli bir altyap olarak görülmektedir. Ekonomik sektörler yak ndan izlenmekte ve olumsuz geli melerden etkilenebilecek mü teriler tespit edilmektedir. Zaman zaman kredi portföyünün Kredi stratejisi MNG Bank, y ll k cirosu 5 ila 50 milyon ABD dolar aras nda de i en ve önemli bir d ticaret hacmine sahip orta ölçekli irketleri hedeflemektedir. Ticaretin finansman yla ili kili kredilere, k sa vadeli ve tahsil kolayl özelli ine sahip olmalar nedeniyle öncelik verilmektedir. Banka ayn zamanda k sa vadeli i letme sermayesi gereksinimlerini de finanse ederek, mü terilerinin nakit ak lar n kontrol edebilmektedir. 14

17 kompozisyonunda bir de i im meydana gelse de, belli alanlarda yo unla maya asla müsaade edilmemektedir. MNG Bank, mü terileri ile olan ili kilerinde toplam verimlilik esas na göre çal may benimsemi tir. Verim sa lamayan i lemler tercih edilmemekte, bu nedenle verimlilik mü teri baz nda ciddi bir ekilde izlenmektedir. Nakdi Kredilerin Sektörel Da l m (%) MNG Bank, nakit yönetimi hizmetlerini hem gelecekte kurumsal bankac l k alan nda geni lemesine hizmet edecek bir araç, hem de dü ük maliyetli ticari mevduat yarat lmas n sa layan önemli bir kaynak olarak de erlendirmektedir. Banka'n n sundu u nakit yönetimi hizmetleri aras nda, sosyal sigorta primlerinin tahsilat, gümrüklere hitaben düzenlenen bloke çekler ve çek takas i lemleri örnek olarak say labilir. MNG Grubu'nun irket veritaban, ba ta nakit yönetimi hizmetleri olmak üzere MNG Bank' n potansiyel mü terileri aç s ndan de erli bir kaynak görevi görmektedir. Banka, pazarlama çal malar nda mü teri ili kileri yönetim tekniklerine ba vurarak bu veritaban ndan mü teri edinmektedir. Kredi Portföyünün Sektörlere Göre Da l m (31 Aral k 2005 itibariyle) (bin ABD dolar ) Sektör Nakdi Krediler % Gayrinakdi Krediler % Toplam Krediler % Sanayi , , ,0 n aat , , ,3 malat , , ,7 Madencilik , , ,8 Elektrik, Gaz, Su 547 0, , ,2 Hizmet , , ,8 Toptan ve Perakende Ticaret , , ,5 Finansal Kurumlar , , ,0 leti im , , ,6 E itim 112 0,1 1 0, ,0 Turizm , , ,3 Serbest Meslek 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Sa l k ve laç , , ,2 Di er , , ,3 Ormanc l k , , ,8 Di er , , ,5 TOPLAM , , ,0 15

18 2005 Y l Faaliyetleri (devam ) MNG Bank, nakit yönetimi hizmetlerini sunabilece i say da bir mü teri portföyüne sahiptir. Ancak ube say s n n az olmas bu konuda bir engel yaratmaktad r. Banka yurtiçi muhabir banka ili kileri kurarak bu engeli ortadan kald rmay hedeflemektedir. Böylelikle MNG Bank nakit yönetimi hizmetlerini sunmak için daha büyük bankalar n ülke çap ndaki ube a lar ndan yararlanabilecektir. Bu konuda ilk örnek kredi kart ödemeleri konusunda ya anm t r. MNG Bank kendi tahsilat noktalar n n yan s ra kredi kart tahsilatlar n sözle meli bir banka arac l ile gerçekle tirmektedir. Kredi izleme süreci Genel Müdürlük taraf ndan onaylan p ubelere tebli edilen kredilerin kulland r m i lemleri ubelerce gerçekle tirilmektedir. Kulland r lan kredilerin, kredi tebli ko ullar na uygunlu unun ve firmalar n kredi de erli inin devam edip etmedi inin ilk kontrol sorumlulu u ubelerce yerine getirilmektedir. Kredi kulland r mlar n n operasyonel k sm ve sistem kayd ubelerin talepleri sonucu Genel Müdürlük Merkezi Operasyon Bölümü taraf ndan gerçekle tirilmekte ve kredi tebli ko ullar na uygunluk bu a amada da sorgulanmaktad r. Kulland r lan kredilerin kredi tebli ko ullar, genel bankac l k mevzuat ve Banka içi kurallara uygunlu unun kontrolü ayr ca Genel Müdürlük organizasyon yap s içinde yer alan ç Kontrol ve zleme Merkezi nce de yap lmaktad r. Kredilerin izlenmesine yönelik haz rlanan vade, faiz, teminat, farkl l k ve risk santralizasyonu gibi kredi izleme raporlar n n yan s ra ubelerce ayl k olarak Gayrinakdi Kredilerin Sektörel Da l m (%) Kredi onay süreci Kredi ba vurular öncelikle ube seviyesinde de erlendirilmekte, ube kredi komitesince onaylanan kredi teklifleri Genel Müdürlük Krediler Bölümü ne iletilmektedir. Krediler Bölümü taraf ndan yap lan de erlendirmeler sonucu, gelen teklifler ilgili komitelerce karara ba lanmakta ve ilgili ubelere tebli edilmektedir. Genel Müdürlü e gönderilen kredi tekliflerinin ekinde Banka taraf ndan geli tirilen bir notland rma modeli kullan lmaktad r. Bu notland rma modelinin önümüzdeki dönemde iyile tirilmesi ve Basel II standartlar na uygun hale getirilmesi için çal malar ba lat lm t r. Bu notland rma modeline göre kredi portföyünün risk s n fland rmas sayfa 17 deki tabloda gösterilmi tir. 16

19 finansman araçlar geli tirmek üzere de çal malar n sürdürmektedir. Finansal Kurumlar Bölümü, mü terilerinin gereksinimlerini daha iyi anlamak ve güncel piyasa e ilimlerini takip etmek amac yla Pazarlama Bölümü ile yak n bir çal ma yürütmektedir. Bu iki bölümün ortak çabalar sonucunda Banka aç s ndan stratejik önem ta yan ticaretle ili kili ürünlerin listesi haz rlanm t r. Bu ürünlerin üzerinde odaklanmak, Banka n n piyasadaki konumunu güçlendirecek ve mü teri taban n geni letmesini sa layacakt r. kredi de erlendirme toplant lar yap lmakta ve bu toplant larda kredi portföyünde yer alan firmalar normal kredi teklif süreci d nda mali ve mali olmayan verileri de dikkate al narak periyodik olarak de erlendirilmektedir. Kar l klar yönetmeli ine uygun olarak krediler, be ayr kategoriye göre s n fland r lmakta ve yönetmelikte belirlenen özel ve genel kar l klar yine yönetmelikte belirtilen oranlar dahilinde ayr lmaktad r. F NANSAL KURUMLAR Küçük olman n avantajlar MNG Bank n nispeten küçük olmas kurumsal bankac l k ili kileri aç s ndan da baz avantajlar sunmaktad r. Banka, ki isel temaslar arac l yla kurdu u uzun soluklu ve kar l kl yarar sa layan ili kilerin yard m yla, muhabirlerinden büyük miktarda nakdi ve gayrinakdi kredi temin etmi tir. Bu nedenle Bölüm, kredi limitleri ticaret finansman mü terilerinin gereksinimlerini kar lad sürece, mevcut muhabir bankac l k kompozisyonunu de i tirme niyetinde de ildir. Küçük olman n sa lad bir ba ka avantaj ise, baz konularda büyük ölçekli bankalara göre daha h zl hareket etme kabiliyetine sahip olmas d r. Ticaretin finansman na odaklanmak Ticaretin finansman na odaklanan bir banka olarak konumlanan MNG Bank, Finansal Kurumlar Bölümü arac l yla mevcut muhabir bankalar ile ili kilerini güçlendirmeye çal maktad r. Bölüm ayn zamanda Türk irketlerinin ihracat yapt ülkelerde yeni muhabir bankalar bulmak ve yeni uluslararas ticaretin Finansal Kurumlar Bölümü, mü terilerinin gereksinimlerini daha iyi anlamak ve güncel piyasa e ilimlerini takip etmek amac yla Pazarlama Bölümü ile yak n bir çal ma yürütmektedir. Kredi Portföyünün Risk S n fland rmas (bin YTL) Rating Grubu Nakit Krediler * % Gayrinakdi Krediler ** % Toplam Krediler % MNG MNG MNG MNG MNG TOPLAM * 31 Aral k 2005 itibariyle tahakkuk etmi faiz hariç sadece Banka'n n nakdi ticari kredi portföyü ** 31 Aral k 2005 itibariyle taahhütler dahil sadece Banka'n n gayrinakdi kredi portföyü 17

20 2005 Y l Faaliyetleri (devam ) gerçekle tirilmesi planlanan uluslararas borçlanma için temel olu turacakt r. Gelece e ili kin planlar, piyasa ko ullar na ba l olarak bir y ldan uzun vadeli bir sendikasyon anla mas n n yap lmas n öngörmektedir. Organizasyon yap s Finansal Kurumlar Bölüm yöneticisi, Hazine, Finansal Kurumlar ve Bilgi Teknolojisinden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s na ba l olarak çal maktad r. HAZ NE hracat kredi kurumlar ile ili kiler MNG Bank, gerekti i yerde ve zamanda muhabir bankac l k a n n geni letilmesine ek olarak, riskini kabul eden dünya çap ndaki ihracat kredi kurumlar ile olan ili kilerini yo unla t rmak istemektedir. MNG Bank halihaz rda ilgili i lemin niteli ine ve ülkeye ba l olarak önceden tespit edilmi limitler kapsam nda veya i lem baz nda a a daki kurumlarla i birli i yapmaktad r: HERMES, Almanya ERG, sviçre OND, Belçika USDA-CCC, ABD U.S. EXIM, ABD COFACE, Fransa ATRADIUS, Hollanda SACE, talya OKB, Avusturya EDC, Kanada FINNVERA, Finlandiya Sa duyulu ilkeler ve yakla mlar MNG Bank, ilke olarak beklenmedik kay plara kar kendini korumak amac yla piyasa i lemlerini son derece dikkatli bir ekilde gerçekle tirmektedir. MNG Bank Hazine Bölümü yürüttü ü emniyetli ancak dinamik i lemlerle, Banka n n genel kârl l na katk da bulunmaktad r. Beklenmedik her türlü duruma kar bir güvenlik tamponu olu turmak amac yla likidite, emsal bankalara göre çok daha yüksek seviyelerde ve tutarl ekilde korunmaktad r. Banka sahip oldu u yüksek likidite seviyesi ile manevra kabiliyetine sahip olmakta ve de i en piyasa ko ullar na h zla yan t vermektedir. Likiditenin yüksek seviyede muhafaza edilmesi, MNG Bank n kuruldu u günden bu yana asla ödün vermedi i bir ilkesidir. Olumlu kredi notlar Finansal Kurumlar Bölümü nün Banka n n ad n uluslararas alanda duyurma ve itibar n ispatlama çal malar kapsam nda, Banka n n 2005 te FitchRatings taraf ndan yeniden derecelendirilmesi yap lm ve sonuçlar ilan edilmi tir. Al nan olumlu notlar, gelecekte sendikasyon kredisi eklinde 18

21 MNG Bank Hazine Bölümü, Yönetim Kurulu taraf ndan tespit edilen a a daki politikalara uygun hareket etmektedir: Likidite: Likiditenin yüksek seviyede muhafaza edilmesi, Banka n n kuruldu u günden bu yana asla ödün vermedi i bir ilkesidir. Döviz pozisyonu: Banka k sa/uzun vadeli döviz pozisyonunu yasal s n rlar içinde tutmaktad r. Bu yasal s n r, özsermayenin %20 sine tekabül etmektedir. Kar taraf limitleri: Kar taraf bankalar n limitleri Yönetim Kurulu taraf ndan onaylanmaktad r. Menkul k ymetler: Banka, sabit getirili menkul k ymetlerin, toplam aktifler içindeki pay n sürekli olarak en fazla %25 seviyesinde tutmaktad r. Banka n n faaliyet gösterdi i çe itli piyasalardaki yasal ko ullar n kar lanmas ve teminat olu turmas amac yla bir yat r m portföyü tutulmaktad r. Yat r m portföyünden elde edilen gelirler, iç verimlilik esas na (IRR) göre hesaplan rken, ticari portföyden elde edilen gelirler menkul k ymetlerin piyasa fiyat na (MTM) göre hesaplanmaktad r. Dealer limitleri: Dealer lar n i lem ve zarar limitleri Yönetim Kurulu taraf ndan onaylanmaktad r. Hazine için uygulanan genel i lem ve zarar limitleri ise her zaman için Banka n n özsermaye büyüklü üne uygun olarak tespit edilmektedir. Muhtemel kay plar n etkisi de erlendirilerek, sadece hesaplanabilir riskler al nmaktad r. 19

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk 1924 y l ndan bu yana birçok kuflak için fl Bankas ülkemizdeki günlük yaflam n bir parças, ayn zamanda da ekonomik geliflimin temel tafllar ndan biri olmufltur. Halihaz rda 849 flubeden oluflan genifl

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Bakanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim 01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim Firmasının Uygunluk Görü"ü 09 Özet Yönetim Kurulu Raporu

Detaylı

HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran 2009 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran 2009 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 30 Haziran Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim irketi Kurulu Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK:

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: 66 NSAN KAYNAKLARI YÖNET BOYUTUYLA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: (B R ALAN ARA TIRMASI) ÖZET Tekin AKGEY K Kavram olarak kurumsal sosyal sorumluluk, i letmenin toplumdaki çe itli rollerini sorumlu ve sürdürülebilir

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

GELENEKSEL S STEMLERDEN

GELENEKSEL S STEMLERDEN 48 SOSYAL GÜVENL KTE REFORM E MLER : GELENEKSEL S STEMLERDEN REYSEL EMEKL K PROGRAMLARINA DÖNÜ ÜM ÖZET Tekin AKGEY K * Son 20 y ll k periyotta pek çok ülkede genelde sosyal güvenlik, özelde emeklilik sistemlerinin

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı