Nisan/ May s/ Haziran 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nisan/ May s/ Haziran 2011"

Transkript

1 Nisan/ May s/ Haziran Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl k semineri. Do al afetler ve Bursa. Toplumda fliddet masaya yat r ld.

2 Nisan/ May s/ Haziran Say :118 Mehmet Arif Özer (Baflkan) Oya Yöney (Baflkan Yard mc s ) Ali Ceylan (Baflkan Yard mc s ) Bülent Parlam fl (Baflkan Yard mc s ) Tu rul Dirimtekin (Sayman) Ahmet Altekin (Üye) Ayhan Ispalar (Üye) Ayflegül Donat (Üye) Erol K l ç (Üye) Fehmi Osanmaz (Üye) hsan Karademirler (Üye) Mehmet Ali Yormazo lu (Üye) Mürsel Öztürk (Üye) Mehmet Arif Özer Oya Yöney Prof. Dr. Ali Ceylan Ayflegül Donat hsan Karademirler Mürsel Öztürk Dr. Murat Kuter BAfiKAN IN MEKTUBU M. Arif Özer 07 BAfiKAN YARDIMCISINDAN Oya Yöney 09 BAfiKAN YARDIMCISINDAN Prof. Dr. Ali Ceylan 11 BAfiKAN YARDIMCISINDAN Bülent Parlam fl 13 MAKALE Ahmet Kurtcebe Alptemoçin SEMPOZYUM Yenileflim ve Gelecek 18 BRÜKSEL DEN MAKALE Bahadır Kalea ası 20 SÖYLEfi brahim Yaflar 27 DESEN YARIfiMASI 12. desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu 30 SÖYLEfi Mustafa K rc MAKALE fierif Ar 37 M ZAH Ahmet Altekin 38 MAKALE Ahmet Altekin 41 ÇEK RGE TOPLANTILARI KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu 44 SÖYLEfi Mehmet Yo urtçugil Barıflçı Ajans ve Rota Ofset Barıflçı Network kurulufllarıdır.

3 41 - Felsefe ve metafizik - Gündelik yaflam ve felsefe - Felsefe söyleflileri sona erdi 66 MAKALE Uzm. Dr. Erol K l ç 67 KONFERANS Ar-Ge teflvikleri BUS AD da tart fl ld 68 PANEL - Önce güvenlik - Do al afetler ve Bursa 80 - Matay da yeni hedef: Ulusal Kalite Ödülü - Kalk nmaya MAKS FED deste i - Rektörden iade-i ziyaret - Teflekkür ziyareti - BEBKA heyeti BUS AD da - Özer: Bursa n n a r sanayiye ihtiyac yok - Özer: Teflvik sistemi gelifltirilmeli - Saadet Partisi nden BUS AD a ziyaret 48 MAKALE Tu rul Dirimtekin 50 BUS AD DAN Bülent Ar nç BUS AD a konuk oldu 54 MAKALE Lami Ya cılarlıo lu 56 BUS AD üyeleri yaza merhaba partisinde bulufltu 62 FELSEFE SÖYLEfi LER UPB ÖDÜLLER rfan: Patent üretemiyoruz 84 BUS AD DAN HABERLER - Kurumsal uygulama yaz l mlar tan t ld - BUS AD yönetimi Cargill e konuk oldu - S ADLAR tek ses - BUS AD dan Alman heyete vize sitemi - UPB den teflekkür ziyareti Toplumda fliddet masaya yat r ld - Anadolu da Rekabet Gücü Günleri 75 SEM NER Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl k semineri 76 BUS AD DAN HABERLER - TÜRKONFED Antalya da topland - BUS AD yönetiminden ziyaretler - Vali ve Emniyet Müdürü ne BUS AD deste i MAKALE Ahmet Özenalp 92 ÜYELERDEN HABERLER 122 MAKALE fievki Boran 134 MAKALE Dr. Ahu Öztürk 136 FOTO RAF 138 MÜZ K 140 YEN ÜYELER

4 Baflkan n Mektubu Mehmet Arif Özer Yönetim Kurulu Baflkan Ba ms z de erlendirme kurulufllar n n yay mlad klar raporlar bizlere ayna tutmaktad rlar. Dünyada ekonomik ve sosyal alanlarda nerede bulundu umuzu ve di er ülkelerin konumunu göstermektedir. K yaslanma olana sa lamaktad r. Yap lmas gereken fley; bu raporlardan faydalanarak zay f oldu umuz alanlarda koyaca m z hedeflere ba l olarak; sürdürülebilir iyileflme stratejileri oluflturmak ve uygulamaya koymakt r. Bu raporlardan birisi de Dünya Ekonomi Formu nun haz rlad Küresel Rekabet Raporu dur. (www.weforum.org/reports/globalcompetitiveness ). Geçen ay yay mlanan, Küresel Rekabet Raporu'nda Türkiye 59. s rada yer ald. Rapora göre, rekabet gücü s ralamas nda bu y l dikkate al nan 142 ülke aras nda sviçre ilk s ray ald. Listenin ikinci s ras nda Singapur, üçüncü s ras nda ise sveç bulunuyor. ABD son 3 y ld r devam eden düflüfl e ilimini sürdürerek bu y l bir s ra daha gerileyerek dünyan n en rekabetçi beflinci ekonomisi oldu. Geliflmekte olan ülkeler, geliflmifl OECD ülkeleriyle aras nda var olan fark kapatma yönünde ilerlerken, Kuzey ve Bat Avrupa ülkeleri 142 ülke aras nda ilk 10 s raya sahip oldu. S ralamada Finlandiya dördüncü, Almanya alt nc, Hollanda yedinci, Danimarka sekizinci, ngiltere ise onuncu s rada konumland. Japonya, geçen y la göre üç s ra gerileyerek bu y l dokuzunculu a düflerken, Fransa da 3 s ra gerileyerek 18. s rada yer ald. Yunanistan ise 90. s rada bulunuyor. Yer ald 26. s ra ile en rekabetçi 30 ekonomiden biri olan Çin, büyük ölçekli geliflmekte olan ülkeler aras nda lider pozisyona sahip oldu. Di er 4 BRICS ülkeleri aras nda Güney Afrika 50., Brezilya 53., Hindistan 56., Rusya ise 66. s rada yer al yor. Yani geliflmekte olan önemli rakiplerimizin bir ço u bizden iyi konumdalar. Türkiye nin en kötü performans ifl gücü piyasas n n etkinli i kaleminde gösterdi. Kad n çal flanlar n erkeklere oran nda 142 ülke içerisinde 133. s raday z. Çal flan kad nlar n oran n azl geliflmekte olan ülkemiz için çok büyük handikap ve verim kayb d r. Art, bu oran ülkelerin geliflmifllik ölçütlerinden birisidir Tabi, diyeceksiniz ki; erkeklere ifl buluyoruz kad nlar m kald? Say n Bakanlar m z Ali Babacan, Cevdet Y lmaz ve Nihat Ergün çal flma saatlerinin azalt laca yönünde görüfl beyan ettiler. Bu flekilde daha az çal fl lacak arta kalan saatler için iflverenler yeni eleman alacak, iflsizlik oranlar nda azalma olacak Yat r m ikliminin iyilefltirilerek; yeni ifl alanlar açmak, yat r m ve üretim hamlesine giriflmek yerine bu yöntem ne kadar gerçekçidir? Biz sanayiciler yurt d fl rekabeti için, girdi maliyetlerinde azaltma çareleri ararken; bu düflünülen yöntem iflçilikleri minimum %10 oran nda art racak Rekabet gücümüzü biraz daha zay flatacakt r. Yüzde 45 kay t d fl çal flan bir ülkede iflsizli i ne kadar etkileyecek, bu yöntem kay t d fl l daha art rmayacak m? Sermaye birikimi olan ve bilgi üreten geliflmifl ülkelere niçin öykünüyoruz... Bizim onlar n düzeyine ulaflmam z için çoook çal flmam z laz m. Ayr ca onlar n çal flanlar n n çal flma kültürü ve verimlilik düzeyi bizimkiyle hangi düzeyde; k yasland m? Çal flma saatinin k salt lmas Türkiye ye yat r m yapacak yabanc sermayeyi ürkütür mü? Böyle önemli kararlar al rken; taraflar dinlenmeli, sorun enine boyuna irdelenmelidir. Bizim istihdam yaratan kal c yat r ma ihtiyac m z var. Büyümenin lokomotifi üretim sektörü olmal d r. Bu nedenle mikro reformlar n yap lmas n n tam zaman d r. 05 Bak fl 118

5 Baflkan Yard mc s ndan Oya Yöney Baflkan Yard mc s Yaz tatillerimizi uzun bir bayram tatili ile noktalad k ve global anlamda baz belirsizlikler içeren önümüzdeki yeni döneme dinlenmifl, zinde bir flekilde bafll yoruz ortas nda kendini göstermeye bafllayan baz küresel e ilimler yaz sonu itibar yla daha yerleflik hale geldi. Küresel ölçekte iktisadi büyümenin yavafllamas risk alg lamas n artt rarak ikinci dip tart flmalar n yeniden gündeme tafl d. Geliflmifl ülkelerde düflük olan büyümenin gerilemesi adeta resesyon s n r na yaklafl rken, geliflmekte olan ülkelerin büyümelerinin sadece h z kesti ini söyleyebiliriz. Dünyay küresel ölçekte 2008 krizine tafl yan dengesizliklerin, al nan pekçok tedbire ra men sürdü ünü görüyoruz. Türkiye ekonomisi küresel ölçekte büyük ekonomilerden biri olarak elbette bu küresel risklerin etkisi alt ndad r. hracat m z n çok önemli bir bölümünü yapt m z AB üyesi ülkeler birer birer iflas s n r na dayanm fl, ve Euro para birimi olarak tart fl lmaya bafllam flt r. Yine de önümüzdeki döneme kriz demek do ru olmaz kan s nday m. Daha ziyade uzun sürecek bir durgunluk ve düzeltme dönemi denebilir. Türkiye ekonomisi 2008 krizi sonras nda h zla toparland ve giderek büyüme rekorlar k rd. Baflar l büyüme performans istihdam ve iflsizli i de olumlu etkiledi. Yine de bu büyümenin bedeli olarak cari aç k sorunumuz oldu u da bir gerçek ve global ekonomilerdeki s k nt lar nedeniyle bu aç n finansman konusunda zorluklar mevcut. Bu tablo ile Türkiye nin 2008 e k yasla olumsuz küresel koflullara daha haz rl kl oldu unu söyleyebiliriz. Neticede globalleflen dünyaday z ve daima tedbirli olmal y z, önümüzde yap lacak çok ifl var. Olaylara her zaman pozitif taraf ndan bakabilmenin yönetti imiz organizasyonel yap lar için, yaratt m z istihdam, yeni yat r m ve büyüme için flart oldu unu biliyorum. Bizler atlatt m z onlarca krizin ard ndan, Türk sanayicisi ve ifl insan olarak, her zaman önümüze bakaca z. Bu do rultuda k sa vadede üretimimizin rekabet yetene inin artt r lmas için enerji maliyetinden istihdam koflullar na kadar pek çok alanda reel sektörün elinin güçlendirilmesi için çaba sarfedece iz. Ayn zamanda, BUS AD olarak ekim ay yla birlikte yeni yasama dönemine bafllayacak meclisimizi ulusal ve uluslararas anlamda zorlu bir dönemin bekledi inin fark nday z. fl dünyas olarak beklentimiz, sadece yeni bir anayasa haz rl de il, de iflen dünya düzenine uyumlu köklü bir de iflim iradesi ortaya koyan kararl politikalar üretilmesidir. Bu anlamda sivil toplum kurulufllar olarak bizler de üzerimize düfleni yapma kararl l nday z. Yeni say m zda görüflmek dile iyle Bak fl 118

6 Baflkan Yard mc s ndan Prof. Dr. Ali Ceylan Baflkan Yard mc s flletmeleri küresel krizlerden korumak Bilindi i gibi, küreselleflmenin sonucu olarak, iflletmelerimiz, ülke içinden kaynaklanan krizler yan nda, küresel krizlerle de karfl karfl ya kalmaktad r. Küresel krizlerin olumsuz etkilerinden korunmak için, hükümetler ve merkez bankalar çeflitli önlemler almaktad r. Ancak, bu önlemlerin yeterli oldu u söylenemez. Bu nedenle, küresel krizlere veya risklere karfl, iflletme yöneticilerinin de önlem almalar gerekmektedir. Bu önlemler neler olabilir? Her fleyden önce, krizlerden sak nmak için, bir program haz rlamak gerekir. Bunun için, iflletmelerde kriz yönetimi, öncelikle, gündelik ifl haline getirilmelidir. Baflka bir deyiflle, iflletmelerde riskler tespit edilip, risklerden sak nmak veya sonuçlar n hafifletmek için gerekli önlemler al nmal d r. kinci olarak, zaman içerisinde, yaklaflan krizin iflaretlerine dikkat etmek gerekir. Her kriz bafllamadan önce, mutlaka baz iflaretler verir. Örne in, fiyat, kur veya faiz oran riskleri gibi küresel riskler, küçük problemler olarak ortaya ç kar. Bunun için erken uyar iflaretlerine dikkat etmek gerekir. Bu konuda, yöneticilere, gazete haberleri ve çeflitli ülkelerin borsa endeksleri çok önemli ip uçlar verebilir. Bundan dolay, fiyat, kur ve faiz oran risklerine karfl dünya finans piyasalar yak ndan takip edilmelidir. Baz krizler ise, kendi kendini tetikler. Bu tür krizler, genelde, sonuçlar kapsaml düflünülmemifl yönetim kararlar ndan do ar. Al nan kararlar n ve flirket uygulamalar n n bütün sonuçlar göz önünde tutulursa, bu tür krizlerden kolayca sak n labilir. Asl nda, küresel sorunlardan sak nmak için izlenecek yollarla, yerel sorunlardan sak nmak için izlenecek yollar aras nda pek fazla farkl l k yoktur. Örne in, topluma karfl duyarl flirketler, kriz dönemlerinde toplumdan destek görürler. Ayn flekilde, normal zamanlarda medya ile s cak iliflkiler, aç k ve içten olursa, medya kurulufllar, bu flirketlere kriz zamanlar nda anlay flla yaklafl rlar. fiirketlerin çal flanlar, müflterileri ve tedarikçileri ile iliflkileri, do ru, güvenilir ve profesyonelce olursa, kriz an nda karfl l n olumlu olarak al rlar. fiirketlerde teknik altyap sorunlar n en aza indirmek için, bilgisayar ve di er sistemlerin devaml olarak güncellenmesi gerekir. Çal flanlar ile sorun yaflamak istemeyen iflletmelerin, toplu ücret görüflmelerini, ifllerin yavafl oldu u dönemlerde yapmas nda yarar vard r. Yaklaflan krizlerin uyar iflaretlerine karfl uyan k olmak gerekir. Çünkü, bir çok kriz, daha önce belirtildi i gibi, küçük problemlerle bafllar. Bu nedenle, yavafl yavafl ilerleyen krizlerin uyar iflaretleri dikkate al n rsa, bunlar n tehlike boyutlar na ulaflmas ve büyük hasarlar vermesi önlenebilir. Çal flanlar na, müflterilerine ve ortaklar na karfl, ahlaki ve yasal zorunluluklardan kaç nmayan iflletmeler, krizlere karfl do al olarak korunmufl olur. Baz riskler di erlerine göre daha tehlikeli ve daha fazla hasar meydana getirebilir. Bu nedenle, olas l a göre hesaplanm fl risk de erlendirmesi yaparak, hangi risklerin yönetim önlemleri ile ortadan kald r labilece i belirlenmelidir. Krizlerin yol açt bir çok hasar, asl nda sigorta yapt r larak azalt labilir veya ortadan kald r labilir. Örne in, fiyat, kur ve faiz oran risklerine karfl, bankalar arac l yla veya türev piyasalar arac l yla sigorta yapt r labilir. Böylece, en önemli küresel risklere karfl korunma sa lanm fl olur. Türkiye de bu risklere karfl korunma yöntemleri konusunda giriflimci ve yöneticilerin daha çok bilgiye ve e itime ihtiyaçlar vard r. 09 Bak fl 118

7 Baflkan Yard mc s ndan Bülent Parlamıfl Baflkan Yard mc s Devalüasyon ktisadi terminolojide, döviz kurlar n n Merkez Bankas gibi merkezi bir otorite taraf ndan belirlenmesine sabit kur, paran n merkezi bir kararla de er yitirmesine de "Devalüasyon" tabirleri kullan l r. dalgal kur ise, paran n zaman içinde, piyasa flartlar yla "de erinin belirlenmesi" olarak nitelendirilir. Ancak flu da bir gerçektir ki; merkezi otoritenin karar olmasa dahi, cari olarak kullan lan döviz kurlar ndan herhangi birisi, k sa bir süre içinde, hat r say l r bir s çrama yaparsa kamuoyu bunu devalüasyon olarak alg lar. *** Biraz geçmifli an msayal m; 1980'lerin ortalar nda döviz kurlar n günlük olarak Merkez Bankas belirlerdi. O dönemde izlenen strateji Amerikan Dolar ve Alman Mark 'ndan oluflan bir döviz kuru sepetinin tahmin edilen y ll k enflasyonun 5 10 puan üzerinde y ll k bazda de er kaybetmesiydi. Enflasyonun y lda yüzde 50'lerde dolaflt dönemlerde, do al olarak Türk Liras da her gün de er yitirirdi. Hat rlars n z, "Devalüasyon" kelimesi günlük hayatta s kça karfl laflt m z ve gerek halk m z gerekse hükümetleri y pratan, ürkütücü bir iktisadi terimdi. Hatta hükümetleri devirme gücüne dahi sahipti. Afla daki tarihleri hat rlayabilenler, ne demek istedi imi daha net anlayacaklard r. Devalüasyon tarihçemiz; Tarih, 07 Eylül 1946, devalüasyon, yüzde 115,4 Tarih, 04 A ustos 1958, devalüasyon, yüzde 221,4 Tarih, 10 A ustos 1970, devalüasyon, yüzde 66,6 Tarih, 21 Eylül 1977, devalüasyon, yüzde 10,0 Tarih, 01 Mart 1978, devalüasyon, yüzde 29,9 Tarih, 10 Haziran 1979, devalüasyon, yüzde 77,7 Tarih, 24 Ocak 1980, devalüasyon, yüzde 48,6 Tarih, 05 Nisan 1994, devalüasyon, yüzde 104,0 Tarih, 23 fiubat 2001, devalüasyon, yüzde 40,6 Bu tarihleri yaflayanlar veya yak n tarihe merakl olanlar, 1950' lerden 1980 y l na kadar her devalüasyon karar n n yaln zca ekonomik de il, siyasi sonuçlar da do urdunu an msayabilmifllerdir. Bu nedenledir ki, Türkiye'de "devalüasyon" kelimesinden siyasetçiler hiç hofllanmam fllard r. Bir ülkenin para biriminin de erli olmas yla, ülkenin itibar n n eflde er görülmesi gibi bir alg lama daima olmufltur. *** Baz ülkelerin paralar mal gibi al n p sat labilir buna döviz diyoruz. Paras döviz olan ülkeler (rekabet koflullar n hesaba katmaz isek) paralar n n de er art fl ndan korkmayabilirler, hatta yukar da da bahsetti im gibi siyasi aç dan memnun dahi olabilirler. Ancak bizim gibi paras döviz olmayan, üstelik mal üretmek ve döviz cinsinden ihracat yapmak zorunda olan ülkeler için paralar n n afl r de erlenmesi önemli bir sorundur. Ülkemiz para birimi olan TL, bugün hariç, geçti imiz y llarda afl r de erlenmifl (revalüasyon) ve ihracat yapan sektörlerimize s k nt l günler yaflatm flt. *** Anlafl lan o ki; ne devalüasyon ne de tersi revalüasyon, piyasa koflullar iyi de erlendirilip gerekli fayda-maliyet analizleri yap lmadan gerçekleflti inde s k nt l sonuçlar do urabiliyor. ktisad n temelini de, aynen yaflamda oldu u gibi denge oluflturuyor. Sonuçta, denge bozuldu unda, hepimiz kaybediyoruz. Sözün özü : Bütün mutsuzluklar yokluktan de il, çokluktan ileri gelir. TOLSTOY En içten sayg ve sevgilerimle 11 Bak fl 118

8 Makale Ahmet Kurtcebe Alptemoçin Erkurt Holding Yönetim Kurulu Baflkanı De erli dostlar m, Yaz aylar n yaflarken, ola an yaz rehaveti yerine son derece s cak ve günü gününe de iflen geliflmelerle hararetli bir yaz yafl yoruz. Tatil duygusunu çoktan geri plana att k. Küresel ekonomik krizin yeni evresi ve terörün yeni evresi aras nda gidip geliyoruz Bir yanda aç l m söylemleri, yeni anayasa ile özgürlükleri art rma çabalar, bir yanda devlet terör örgütü ile görüflüyor, mutabakatlar haz rlan yor haberleri di er yanda hemen her gün flehit haberleri ve terörü asker mi polis mi çözsün diye yap lan haz rl klar, yeni projeler Siyasetin çözüm üretme özelli inin terörle mücadele ad na bitmeyen u rafl s, Türkiye nin de iflmez tarihi oldu. Yaflad m z bu süreç, Ekim de Türkiye Büyük Millet Meclisi nin yeni dönem mesaisine bafllayaca günlerde dileriz ki çözüme yaklafl r ve ülkemiz komplo teorilerinin kötü senaryolar n yaflamaz. De erli dostlar m, Siyaset terörün yaratt ölümcül gündeme çare ararken, ekonomi alarm vermeyi sürdürüyor. Geçti imiz say da vurgulad m z karamsar senaryolar n gerçekleflmeye bafllad n görüyoruz. Geçen say da kimi ekonomistler karamsar yorumlar yapmaya, ABD ekonomisinde yaflanacak yeni geliflmelerle d fl konjonktürün de iflece ini ve dünya ekonomisinin yeni dengesinin Türkiye yi ciddi olarak etkileyebilece ini ifade etmeye bafllam fllard r. Dolay s yla cari aç k konusu, tart flmas z Türkiye nin en acil çözüm bekleyen konular ndan biridir diyerek, uyar lar m z belki biraz erken bir flekilde dile getirmifltik. Maalesef hakl ç kt k; kredi derecelendirme kuruluflu S&P, tarihinde ilk kez ABD nin puan n düflürdü. ABD ekonomisi çare aray fl n sürdürürken, Avrupa da Almanya ve Fransa, ekonomisi alarm veren ülkeleri destekleyip ayakta tutmaya çal fl yor. Türkiye tüm bu küresel f rt nan n içinde, rekorlar k ran cari aç ile ayakta durmaya çal fl yor. Hükümetin ekonomi kurmaylar, bazen kriz bizi etkileyecek, dikkat uyar lar yaparken bazen de bizi etkilemez söylemleri ile kafalar kar flt r rken, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n te et geçecek söylemini yeniledi ine, hatta bu kez te et bile geçmeyecek dedi ine tan k olduk. Oysa 2008 in sonundan bu yana küresel ekonomik krizin etkilerini ciddi olarak yaflam fl ve 2010 y l nda yeni yeni toparlanmaya bafllam flt k y l nda kriz öncesi seviyelerimize ulaflman n azmi içindeydik. Veriler yorumlardan daha net ifade ediyor; Örne in küresel krizin etkisiyle ihracat ndaki keskin düflüfle ba l olarak, 2008 in son çeyre inde, üretim adetleri de önemli oranda azalan otomotiv sektöründe 2007 y l nda 1,1 milyon adet tafl t arac üretimi gerçeklefltirilmiflti. Küresel krizin etkisi olmasayd 2007 y l neticeleri ve 2008 y l beklentileri dikkate al narak yay nlanan tahminlerde Türkiye de 2008 y l nda toplam 1,5 araç üretimi öngörüyordu. Maalesef kriz yafland ve üretimde ciddi düflüfl oldu. fiimdi 2011 y l üretim hedefi 1,2 milyon araç Türkiye nin lokomotif sektörü otomotivde 2007 y l nda hissedilen, beklenen ve planlanan 1,5 milyon araçl k hedefin hala çok uza nday z De erli dostlar m, Bu gerçek ortadayken, f rt nan n içinde Say n Baflbakan kadar iyimser olam yoruz Dolay s yla s cak para politikas ile yürütülen ve büyütülen ekonomiye, katma de er yaratan üretim enjekte edecek ve ihracat art rarak dengeyi sa layacak politikalar bekliyoruz. Türlü analiz ve yorumlar kriz tellall yap yorlar diye damgalay p dikkate almazken, kendisi kriz tellall yapan kabine üyeleri yerine, önlem paketi üreten ve aç klayan ekonomi yönetimi bekliyoruz. Ancak o zaman önümüzü görerek, yat r mlar m z sürdürür, Türkiye yi büyütür ve sorunlar na çare bularak, etraf ndaki atefl çemberinden kurtaracak güce ulafl r z diye düflünüyorum Kal n sa l cakla 13 Bak fl 118

9 Sempozyum Yenileflim ve Gelecek 9. Kalite ve Baflar Sempozyumu Yenileflim ve Gelecek temas yla Nisan da gerçekleflti. Bursa da her y l de iflik bir ana tema çerçevesinde genifl bir bilgi ve düflünce paylafl m platformu oluflturmak amac yla düzenlenen Kalite ve Baflar Sempozyumu nun 9. su Nisan 2011 tarihlerinde Yenileflim ve Gelecek temas ile BUS AD ve KalDer Bursa fiubesi iflbirli inde, T.C. Bursa Valili i, Uluda Üniversitesi, Uluda hracatç Birlikleri ve Aiesec Bursa fiubesi destekleriyle gerçeklefltirildi. Özel sektör, kamu, sivil toplum kurulufllar ve medya yenileflimi benimsemenin f rsatlar ve zorluklar için sempozyumda bulufltu. Kat l mc lar Sempozyum süresince 1 ana oturum, 7 alt oturum, Yaflam Kalitesi Paneli, Bursa Kalite Ödül Töreni, 9. Kalite ve Baflar Fuar, Azalan Dünya Kaynaklar konulu foto raf sergisi, Carnaval Turco perküsyon gösterisi, kitap imza saatleri gibi farkl etkinliklere kat ld. Sempozyumun aç l fl konuflmalar n BUS AD Yönetim Kurulu Baflkan M. Arif Özer, KalDer Bursa fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan M. Emin Direkçi, KalDer Yönetim Kurulu Baflkan Hamdi Do an, Uluda Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Dilek ve Bursa Valisi fiahabettin Harput yapt. Sempozyuma kent protokolünün ilgisi de oldukça yo undu. Sempozyumda yer alan oturumlar ve konuflmac lar flu flekilde gerçekleflti: Ana Oturum Yenileflim ve Gelecek : Haberturk Tv, Sunucu-Editörü Ece Üner in oturum baflkanl nda Capital&Ekonomist&Pcnet Yay n Direktörü Rauf Atefl, Brightwell Holdings Bv Yönetim Kurulu Baflkan Alphan Manas, TÜS AD Yönetim Kurulu Üyesi, Sütafl Yönetim Kurulu Baflkan Muharrem Y lmaz konuflmac olarak yer ald. Yenileflim Politikalar le Rekabet: Bursa, Emniyet Müdürü Halil Y lmaz n oturum baflkanl nda Üniversite- 15 Bak fl 118

10 Sanayi flbirli i Merkezleri Platformu Yürütme Kurulu Baflkan Prof. Dr. Hamit Serbest ve NETAfi Genel Müdürü Müjdat Altay konuflmac olarak yer ald. Yenileflim Kültüründe Liderlik Ve nsan Kaynaklar : KalDer Yönetim Kurulu Baflkan Hamdi Do an n oturum baflkanl nda Kariyer.Net Genel Müdürü Yusuf Azoz, PERYÖN Yönetim Kurulu Baflkan Yrd. Superonline Genel Müdür Yrd. Yi it O uz Duman konuflmac olarak yer ald. Teknolojinin Yenileflim Üzerindeki Etkisi: BUS AD Yönetim Kurulu Üyesi, TOFAfi Ar-Ge Projeler Direktörü Ahmet Altekin in oturum baflkanl nda infotron Yönetim Kurulu Baflkan Tarcan Kiper ve M crosoft Türkiye Pazarlama Müdürü Berkhan Esmer konuflmac olarak yer ald. Yenileflimle Baflar y Yakalayanlar: Uluda Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Müfit Parlak n oturum baflkanl nda Gazeteci-Yazar fiafak Altun ve Yonca-Onuk A. Ortakl Yönetim Kuruflu Baflkan Yrd. Dr. Ekber. N. Onuk konuflmac olarak yer ald. E itimde Yenileflim Stratejileri: Uluda Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Dilek in oturum baflkanl nda Milli E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Baflkan Merdan Tufan, Bahçeflehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Y lmaz Esmer, Goncalar Solmas n Derne i Yönetim Kurulu Baflkan, E itimci- Yazar Hac Ormano lu konuflmac olarak yer ald. Mükemmellik Modeli le Fark Yaratmak: Bursa Kalite Ödülü yürütme Kurulu Baflkan Sadettin Çiçek in oturum baflkanl nda Bilim laç nsan Kaynaklar Direktörü Aykut Bora, Eskiflehir Do um ve Çocuk 16 Bak fl 118

11 Hastal klar Hastanesi Baflhekimi Dr. Burak Erdinç ve Farba Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Ahmet Bayraktar konuflmac olarak yer ald. Sempozyum Yenileflim çin Tasar m: KalDer Bursa fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Emin Direkçi nin oturum baflkanl nda Endüstriyel Tasar mc lar Meslek Kuruluflu Baflkan Berna Dalaman ve BUS AD Yönetim Kurulu Üyesi, TOFAfi Ar-Ge Projeler Direktörü Ahmet Altekin konuflmac olarak yer ald. Yaflam Kalitesi Paneli: Gazeteci- Yazar Yüksel Aytu ve Sanatç Rasim Öztekin konuflmac olarak yer ald. Sempozyumda destek veren kurulufllara sahneden plaket takdimi yap ld. Ana oturum sponsorlar n n plaketlerini BUS AD Yönetim Kurulu Baflkan M. Arif Özer takdim etti Bursa Kalite Ödülü Sonuçlar 2010 Bursa Kalite Ödülü süreci 16 Nisan 2011 Cumartesi akflam ödül sonuçlar n n aç klanmas ile sona erdi. Aç klanan sonuçlara göre; 2010 Bursa Kalite Büyük Ödülü nü MATAY 2010 Bursa Kalite Baflar Ödülü nü TÜB TAK BUTAL almaya hak kazand. Ödülleri Matay ad na Genel Müdür Bekir Girgin, Tübitak Butal ad na Müdür Prof. Dr. fieref Güçer; BUS AD Yönetim Kurulu Baflkan Arif Özer ve KalDer Bursa fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Emin Direkçi den ald. Orhan Holding Onursal Baflkan brahim Orhan da Matay n heyecan n paylaflmak üzere geceye kat ld. Ödüle kat lan Matay ve Tübitak Butal n kat l m beratlar BUS AD Yönetim Kurulu Baflkanvekili Oya Coflkunöz Yöney taraf ndan verildi. 17 Bak fl 118

12 Dr. Bahad r Kalea as TUS AD Uluslararası Koordinatörü ve AB Temsilcisi Avrupa ekonomisi talepkar Budapeflte. lk olarak 1985 y l nda otomobil ile girdi imde, fliirsel Tuna nehri, kent içine uzanan sarp yamaçl k y lar, demir köprüleri, reklam panosuz, renksiz sokaklar, azametli yüzy l bafl binalar ve sade insanlar ile çok etkilenmifltim. Sonra farkl aral klarla yolum düfltü Macaristan a. Seksenli y llarda di er Do u Blo u ülkelerine göre özgürlük esintileri güçlü bir ülkeydi. Zaten 1989 da henüz Berlin Duvar çökmeden, Polonya ile birlikte, Bat n n demokratikleflme amaçl finansal teflvikini almayan bafllayan ilk Varflova Pakt ülkesi olmufltu. Sonra so uk savafl bitti. Macaristan AB yoluna girdi; 2004 y l nda üye oldu; 2011 de ise ilk olarak AB Dönem Baflkanl n üstlendi. Bu arada ekonomisi dünyaya aç ld, kifli bafl na düflen milli gelirde 20bin dolara yaklaflt, toplumsal refah h zla yükseldi. Derken, 2008 de ciddi bir mali uçurumun efli inden döndü, durumu toparlayarak zar zor ekonomik büyümeye geri döndü. Bir dönem, 1986 ya kadar 150 y l Osmanl egemenli inde kalan Budapeflte, bugün tarihsel birikimi, kent esteti i ve sosyal yaflam ile etkileyici bir Orta Avrupa baflkenti. Avrupa n n gündemindeki önemli konular tart fl rken, entelektüel yarat c l k ve siyasal cesareti tetiklemeye uygun bir yer. Ekonomi dünyas ne diyor? BUSINESSEUROPE Avrupa da ifl dünyas n n temsil örgütüdür. AB kurumlar ve hükümetleri ile iç içe çal fl r, karar sistemine özel sektörün katk s n düzenler. Türkiye den üyeleri TÜS AD ve T SK. Budapeflte deki toplant, her AB dönem baflkanl sonunda toplanan Baflkanlar Konseyi. Bu vesile ile Avrupa ifl dünyas liderleri AB hükümetlerine taleplerini s ral yor: Euro bölgesini daha iyi yönetin, her ülke ayr telden çalmas n, eflgüdüm gerek, ortak maliye politikas araçlar gerek. Dünya de ifliyor, uyum sa lay n, ilerleyin, reform yap n, arkan zda destek olal m; ifl dünyas n n önünü aç n, önden gidelim. Avrupa ekonomisinin gündeminden baz sayfalar, Türkiye nin de seçim sonras somut gündemi için uyar lar ve f rsatlar içermekte: 1. Çin: dev ekonomi, nüfus, yoksulluk, zenginleflme, enerji tüketimi, çevre sorunlar, üç trilyon dolarl k rezerv birikimi, Dolay s ile Avrupa için muazzam f rsatlar var: Çin iç pazar h zla büyüyor, Çin den Avrupa ya yat r mlar ve turizm art yor. Teknolojisi, yönetim deneyimi ve kalitesi Avrupa Çin de üstün konumda. D fl ticaret aç 150 milyar euro fakat ucuz Çin mallar AB de enflasyonu dizginliyor. Hizmet ticaretinde AB 5 milyar euro fazla veriyor. Ayn zamanda da tehditler: teknoloji kopyalamas, hukuk devleti düzeninin zay fl, haks z rekabet koflullar, fikri mülkiyet haklar n n korunamamas, 18 Bak fl 118

13 Brüksel den Makale hammadde k s tlamalar, Afrika ve Asya da arkas nda devlet deste i olan Çinli flirketlerle rekabet sorunlar Avrupa Çin i art k 21. yüzy l n bir süper gücü olarak kabullendi. Ekonomik iliflkiler daha da derinleflecek. Avrupa daha çok uçak da satacak, lüks çanta da. Çin de kendi uça n üretecek, günefl enerjisinde öne ç kacak, Avrupa da flirket sat n alacak. Bu aflamada Avrupa ifl dünyas için önemli olan dengeli, hukuka dayal ve öngörülebilir bir AB-Çin iliflkileri sistemi. Tehditler ayn zamanda birer f rsat, f rsatlar birer sorun. Strateji gerekiyor. 2. Teknoloji: ekonomik büyüme, istihdam, e itime yat r m ve gezegenin do al dengelerini koruyabilmenin belirleyici bir etkeni. Dolay s ile küresel ekonomik rekabet gücünün temel dire i. Teknolojik yenilikçilik, AB 2020 Stratejisi kapsam nda somut hedeflere ve eylem planlar na dayal bir siyaset önceli i. Milli gelirde yüzde 3 oran nda ar-ge pay hedefine AB içinde flimdilik sadece Kuzey ülkeleri ulafl yor. AB ortalama olarak ABD, Japonya ve G.Kore nin gerisinde fakat h zla yaklafl yor. Temiz enerji, elektrikli motor, mobil hizmetler, nanoteknoloji ve sa l k gibi farkl alanlarda hem daha fazla uluslararas rekabete, hem de iflbirli ine ihtiyaç var. Teknolojik yenilikçilik alan nda önde gelen ülkeler olan Finlandiya, sveç, Japonya, ABD, G.Kore ve sviçre de ar ge yat r mlar n n %70-80 i özel sektörden kaynaklan yor. AB ortalamas ise %30 civar nda. nternet toplumuna dönüflümde ise, AB son befl y lda Dijital Gündem politikas ile öne geçti. Fakat bilim dünyas -devletözel sektör iflbirli i ve icatlar n ürüne dönüflmesi gibi alanlarda Avrupa n n daha köklü at l mlara ihtiyac var. Businesse Europe un bu yöndeki talepleri aras nda, ilkokuldan itibaren matematik ve fen derslerinin yeniden tasarlanmas, üniversite müfredat n n sanayi dünyas ile istiflare içinde yenilenmesi, nitelikli insan sermayesi için ifl piyasalar n n yeniden düzenlenmesi ve AB iç pazar nda ülkeler aras tüm engellerin tasfiyesi gibi öneriler dikkat çekiyor. Teknolojik gücüne ra men dünya ölçe inde bir Facebook, Google, Twitter gibi internet flirketinin Avrupa dan henüz ç kmam fl olmas ihtiraslar törpülüyor. 3. Çal flmak: Avrupa halklar n n bir kesiminin anlamakta zorland bir ac gerçek var. Eski dünya düzeni iptal. Eski sömürgeler art k hem rakip, hem de eflit ortak. fiimdi daha çok ve daha verimli çal flma zaman. Tüketim toplumu da evrim içinde. Gezegenin kaynaklar n kurutan mirasyedilik dönemi bitiyor. Demokrasi ise fl mar kl k kald rm yor. Sonuçta mevcut maddi ve do al kaynaklar ve küresel rekabet koflullar n dikkate almadan, hiçbir hükümet toplumsal beklentilere yan t vermez. Sadece vaat eder. Bu do rultuda, AB Komisyonu nun 2004 y l ndaki çal flma saatleri mevzuat önerisi üzerinde AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu henüz anlaflmaya varamad. Bunun da ötesinde, özellikle hizmet sektörlerinin ço unda Bat Avrupa ciddi bir gerileme döneminden geçmekte. Verimli, giriflimci, yarat c, rekabetçi, çözüm ve müflteri odakl bireyler ve kurumlar seyrekleflmekte. Bu soruna karfl önlem alan iflletmelerin ise önü h zla aç l yor. Avrupa ekonomi dünyas ifl, çal flma ve emek kültürünü yeniden canland rma derdinde. Bunlar gibi temel konular n ele al nd Budapeflte toplant s na bir çok delegenin kat l m gecikti bu arada. Çünkü Brüksel havaalan nda yer hizmetleri veren firmalardan biri habersiz bir ani greve gitmiflti. Anlaflmazl k içinde olduklar flirket yönetiminden ziyade vatandafllara, topluma, ekonomiye zarar vermekle elefltirildiler. Budapeflte ye gecikerek ulaflan uçaklara yer hizmeti veren firma ise Türk tü. 19 Bak fl 118

14 Yaflar: Ticarette yeni bir sayfa aç l yor BAKIfi n söylefli sayfalar na konuk etti imiz Avukat brahim Yaflar Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte ticarette yeni bir sayfa aç ld n belirterek, 55 y ll k hantal yap y ortadan kald racak yeni kavramlar ve kurumlar n getirildi i bir kanuna uyum için en az on y ll k bir süreç gerekiyor dedi. BAKIfi: Say n Yaflar, özgeçmiflinizi k saca anlat r m s n z? brahim Yaflar: 28 A ustos 1950 Gemlik do umluyum. lk ve ortaokulu Gemlik te okuduktan sonra lise ö retimi için Bursa ya geldim ve Bursa Erkek Lisesi ni döneminde bitirdim. Sonras nda da Ankara Hukuk Fakültesi nde yüksek ö retimime devam ettim ve döneminde mezun oldum. Mezuniyetimin ard ndan hemen Bursa Barosu nda avukatl k staj ma bafllad m ve 1973 y l nda da askerlik görevine bafllad m. Askerli imde mesleki çal flmam n devam olarak sürdü. Hava Harp Okulu Askeri Mahkemesi nde Askeri Yarg ç olarak Cumhurbaflkanl kararnamesiyle görev yapt m. Kas m 1974 tarihinde askerli im sona erdi ve hiç ara vermeden Bursa da serbest avukat olarak büro açt m. Bu durumda, 37 y ld r mesle imi bu flehirde fiilen icra etmekteyim. BAKIfi: Mesle iniz d fl nda, temsil etti iniz veya destek verdi iniz kurum ve kurulufllar var m, bu konudaki çal flmalar n zdan k saca söz eder misiniz? brahim Yaflar: Avukatl k büromu açmam n üzerinden henüz bir kaç ay geçmeden halen Baflkan oldu um ve 1969 y l nda kurulmufl ve o zamanki ad Bursa pekli Sanayi flverenler Sendikas olan Bursa merkezli Tekstil Sanayi flverenler Sendikas n n Hukuk Dan flman oldum. Sonras nda da, uzun y llar süren Genel Sekreterlik ve ard ndan 15 y la yak n zamand r da Yönetim Kurulu Baflkanl geldi. Sendikac l k, ister iflçi veya ister iflveren taraf nda olsun, uzmanl k isteyen ve sosyal politikadan, genel siyasete ve makro ekonomiden sektörel ekonominin detaylar na kadar bilgi birikimiyle yap labilen bir meslektir. nsan davran fllar n, 20 Bak fl 118

15 Söylefli kitlelerin yönetimini özetle, sosyolojik gerçeklerle toplumsal psikolojinin hiç olmazsa konuyu ilgilendiren k s mlar yla ilgili asgari bilgi sahibi olmay gerektirmektedir. Toplu ifl sözleflme görüflmeleri, bütün bu sayd m bilgilerin sergilendi i ve ifllendi i gergeftir. (gergef: üzerine kumafl gerilerek nak fl ifllemeye yarar, ço u dikdörtgen biçiminde olan çerçeve) Önemli olan, taraflar n mutlu olaca tablolar ortaya ç karabilmektir. Türkiye nin siyasi ve sosyal rejiminde yaflanan de iflim, birebir ve hatta do rudan sendikac n n nefsinde hissetti i bir atmosferdir. Benim de, aras ndaki 36 y ll k sendikac l k serüvenim, Türkiye nin bu dönemindeki tüm siyasal ve sosyal ve ekonomik olaylar na birebir tan kl k etmek, katlanmak ve aflmakla geçti. Kimi zaman mazot s k nt s yaflayan tekstil sanayicisi için mazot kavgalar yapt k; kimi zaman iflyerlerini siyaset arenas na dönüfltüren macerac lara karfl kaosu önlemek için hukukun üstünlü ünü sa lamaya çal flt k; kimi zaman toplu ifl sözleflmesiyle verilen zamlara ra men, yüzde yüzyirmibeflleri bulan enflasyonlara karfl iflçiyi korumak için inisiyatif ald k. Ülkemizdeki ve Bursa daki her sosyal, siyasal, mesleki toplumsal ve ekonomik olaylarda aktif rol oynad k. Tek amac m z, ülkemizin kalk nmas nda üretimin vazgeçilmezli ini savunmakt. Y llar sonra geçmifle bakt m zda aç kças, baflard k galiba diyorum. Kara tezgâhlardan ve emek yo un üretimden; bugünkü ça dafl ve dünyan n kabul etti i teknoloji ve üretimleriyle dev sanayi tesislerinin bulundu u ülke haline gelmek, bir günde olmad. Bu sonuçta ufac k bir katk m z olduysa ne mutlu bize. flin özeti, yaflam m boyunca bir sanayici-giriflimci gibi düflündüm, uygulad m ve yorumlad m. Aksi de olmazd. Avukatl k mesle imle de do al olarak bu tav r bütünleflti ve iflin bafl ndan bu yana sadece Sanayici ve ifl insan olan giriflimcilere hukuki dan flmanl k hizmeti vererek ve onlar n yarg ya yans m fl sorunlar na çözüm üretebilme mücadelesiyle meslek yaflam m sürdürdüm, sürdürüyorum. fiimdi ise, misyonumu tamamlad m ve dinamik; toplumsal refleksleri kuvvetli ve gelece e inançla bakan giriflimci, sanayici ifl insanlar na bu görevi devretmenin zaman n n çoktan geldi ine inan yorum. Bana göre sanayici ve ifl insan, ekonomik, sosyal ve entelektüel alt yap s kuvvetli; felsefi bak fl aç s na sahip; ülkesinin her konusunda söz söyleme ehliyetine sahip bir insan olmal d r. Bu mesle in okulu ise, 21 Bak fl 118

16 hayat n ta kendisidir. Giriflimciler, toplumsal liderlik konusunda mutlaka özveri sahibi olmal d rlar ve bu örgütleri ayakta tutacak, gelifltirecek misyonun ferdi olmal d rlar. Toplumda meflrulaflm fl ve bütünleflmifl olmayan kazanç ve kar, k s rd r. Mutluluk vermez. BAKIfi: Yak n geçmiflte yasalaflan Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili düflüncelerinizi k saca ö renebilir miyiz? brahim Yaflar: Türkiye, Cumhuriyetle birlikte Bat ya hukuki entegrasyona angaje olmufltur. Yo un olarak 1926 dan bafllayan Bat l hukuk normlar sistemi kesintisiz devam etmektedir. Bu bütünleflme sürecinin ve özellikle küresel ekonominin olmazsa olmaz haline gelen iç mevzuat n da, gezegendeki ticari ve ekonomik geliflmeye entegre edilmesi zorunludur. Zaten, tüm siyasal aktörler de, üzerine düfleni ama zamanl ama zamans z yerine getirmifller ve bugünkü ça dafl Türkiye nin oluflmas nda katk da bulunmufllard r. Bir k sm 1 Temmuz 2012 de, önemli de ifliklikleri tafl yan di er bir k sm da 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlü e girecek olan 1535 maddeden ibaret 6102 say l Yeni Türk Ticaret Kanunu da, 2005 y l nda TBMM ne girdi, 2007 y l nda Adalet Komisyonundan geçti ve nihayet 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilerek; 14.fiubat 2011 tarihli Resmi Gazetede yay nland. Bu kanunun 2005 te bafllayan yasalaflma serüveni 2011 de sona erdi. Bu aflamada, AB müktesebat nda bu alt y lda oluflan de ifliklik ve geliflme, maalesef bu kanuna yans t lamad. Umuyorum ki, zaman zaman bu de ifliklikler kanuna yans t lacakt r. Bundan böyle hepimiz, gerek hukukçular ve gerekse ticari kesim, önce bu hukuku ö renmeye çal flaca z; sonra uygulama safhas n çözece iz. Tabi bunun içinde uzun bir zaman gerekiyor. Herkes bu de iflikli e bir an önce adapte olmal. Art k ticarette yeni bir sayfa aç l yor. 55 y ll k mevcut hantal yap y ortadan kald racak yeni kavramlar ve kurumlar n getirildi i bir kanuna uyum için herhalde en az on y ll k bir süreç gerekiyor. nan yorum ki, Türk ticaret erbab bu refleksi gösterecek ve süreyi daha aza indirecektir. Yeni kanun, eskisine göre 80 madde fazlad r. fieffafl k, ba ms z denetleme unsurlar yla biliflim teknolojisinin getirdi i tüm yeniliklerin kullan lmas n n hukuk sistemine al nd ça dafl bir yap lanma ile Türk Ticaret hayat flekillenecektir. Güven verici bir yap oluflturulacakt r. Yeni Türk Ticaret kanunu içindeki her bir konu, özel uzmanl k isteyen ve her biri için ayr ayr e itimlerin al nmas gereklili i tart fl lmaz olan bir husustur. Burada her biri hakk nda aç klama yapmam z maddi olarak imkâns zd r. Do ru da olmaz. BAKIfi: Son günlerde gündemde olan K dem Tazminat konusundaki görüfl ve düflüncelerinizle, varsa çal flmalar n z hakk nda bilgi verir misiniz? brahim Yaflar: K dem tazminat istihdam yaratan giriflimcinin gündeminden hiç düflmedi. Son günlerde yine bu konu tart fl l r oldu. Ancak, teknik ve sosyal bir konu oldu undan; spekülasyonlara da aç k oldu unu kabul etmek gerekiyor. fiu anda uygulanan 4857 say l fl Kanunu kabul edilirken ve bu kanunun kamuoyuna yans t l fl nda ifl güvencesi hükümleri ön plana ç kt nda; k dem tazminat konusu da do al olarak tart fl l r oldu. Çünkü fl Kanunu metninden k dem tazminat kavram ç kart ld. Sadece 1475 say l eski ifl kanunun k dem tazminat n düzenleyen 14. Maddesi yürürlükte b rak ld. fiu anda, içinde k dem tazminat olmayan mevcut ifl kanunuyla eski ifl kanununun k dem tazminat n düzenleyen 14. Maddesi mevzuat olarak karfl m zda duruyor. Yeni fl Kanunu, matematik kurgusuyla ekinde bulunan K dem Tazminat Fonu Kanun tasar s yla bir bütündü. O dönemki siyasi konjonktür, K dem Tazminat Fonu Tasar s n n kabulüne imkan vermedi ve 4857 Say l Kanun u ayakta tutan en önemli unsurdan mahrum olarak uygulamaya girdi y l ndan bu yana K dem Tazminat Fonu Tasar s n n tozlu 22 Bak fl 118

17 Söylefli raflardan TBMM gündemine al nmas n bekliyoruz. Aksi halde, çal flma hayat nda bar fl bozan bu kadük uygulaman n sonuçlar na katlan lamaz. K dem tazminat, iflin sona ermesinde koflullar varsa ödenen bir tazminatt r. Tazminat n iflverenin gündemine gelmesi ortalamada ifle giriflten itibaren 8-10 y l aras nda de iflen bir zaman aral ndan sonra gerçekleflmektedir. Bu ana kadar k dem tazminat için hiçbir finansman ay rmam fl olan iflveren, zaman nda ortaya ç km fl bireysel fesihlerde bu tazminat ödemede güçlük çekmeyebiliyor. Ancak, fon kanununun kabulüyle birlikte her ay %3 tutar nda k dem tazminat na prim ödemenin bu iflletmelerde yarataca finansman kaymas n da göz ard etmemek gerek. Sermaye kesimindeki iç dengeler nedeniyle, evet ve hay r ayn anda kulland m z bir sorun var karfl m zda. Kanaatimce, siyasal iktidar n k dem tazminat n n siyasal geçmiflimizdeki öyküsünü inceleyip, adaletli bir karar vermesi gerekir. Dünyada örne ine rastlanmayan 30 günlük k dem tazminat bir yana, gerçekten bu kadar sosyalleflmenin geliflti i bir toplumsal ekonomik düzende, acaba k dem tazminat denilen bir müesseseye ihtiyaç olup olmad ; kurufl karlarla ekonomiyi omuzlayan iflverenden sermaye kanamas n sa lamaya gerek var m? Tart flmak gerekiyor. Ben siyasal iktidar n, hiçbir komplekse kap lmadan bu konuyu hakça çözece ine inan yorum. BAKIfi: Türk Hukuk Sistemi nin, dünyadaki di er demokratik ülkelerin hukuk sistemleri ile karfl laflt r ld nda durumunu nas l de erlendiriyorsunuz, bu hususta önerileriniz var m? brahim Yaflar: Türk Hukuk sistemi ça daflt r. Asl nda AB ile bütünleflme, mevzuat alan nda çoktan tamamlanm flt r. Özellikle tek bafl na iktidar n yafland son üç dönemden bu yana Küresel ekonomi ve AB müktesebat baflta olmak üzere tüm ça dafl hukuk normlar yasalaflm fl ve yürürlü e konmufltur. Düflünsenize, yabanc sermayenin özgürce yat r m için geldi i bir ülke olmak sadece o co rafyan n güzelli i ve görünür yanlar yla m aç klan r? Kesinlikle, hukuk normlar d r bak lacak yer. Ancak, terörle yaflamay ö renmifl ve korunma refleksleri çok geliflmifl her devlette oldu u gibi ülkemiz de bu konularda dünyaya mevzuat ihraç edecek deneyime sahiptir. Medeni kanun, Borçlar kanunu gibi temel kanunlar n tamamen yenilemifl; ceza kanunu ve yarg lama usulü kanunlar n sil bafltan al p uygulamaya sokmufl; Ticaret mevzuat n Meclis ten geçirmifl bir Türkiye Cumhuriyeti, hantal yarg sistemini islah ederek bu hukuki metinlerin h zl ve adaletli yarg ile gerçekleflmesini de sa lamak için çaba harcamaktad r. UYAP denilen Ulusal Yarg A Projesiyle çok ciddi bir ça dafll k s nav veren Türk yarg s, hergün alt yap s n da modernlefltirerek; bu bölgenin parlayan ve hiç sönmeyecek y ld z durumundad r. Ancak, Avukatl k gibi demokrasinin temeli olan özgür savunma hakk n n temsilcileri olan kesimin Devlet ve Yarg sistemi karfl s ndaki durumlar, henüz Devletin özgür savunmaya karfl çok da hoflgörülü olmad n ortaya koymas bak m ndan üzerinden durulmas gereken bir konudur. Ça dafl geliflmifl ülkelerde gördü ümüz sayg nl sa layan devlet modelinin, ülkemize de nasip 23 Bak fl 118

18 olmas n temenni ediyorum. Bu konuda çok iyi olmad m z aç kça söyleyebilirim. Özellikle, tutukluluk sürelerinde Türkiye seçimini yapmak zorundad r. Ülkede yaflayan ve yarg lanan flüphelinin kaçma ve ortadan kaybolma ihtimalinin ortadan kald r ld alt yap s n kurarak; delilden suçlamaya giden bir ceza yarg lamas gerçeklefltirdi i sürece tutuklama süresinin k salaca ve flüpheliyi elinden kaç raca kompleksine kap lmayaca bir ülke haline gelmek tüm yurttafllar n arzududur. Ticari alandaysa, h zl yarg ve h zl sonuç al nabilmesi için Tahkim müessesesine inanç gelifltirilmesi flartt r. Yarg ya ancak istisnai olaylar gitmelidir. Tabii ki, her sorun hemen çözümlenemez. Özellikle Hukuk normlar, kolay ve tepeden inmeci çözümleri kald rmaz. BAKIfi: Türk ekonomisinin genel gidiflat hakk ndaki de erlendirmenizi ö renebilir miyiz? brahim Yaflar: Ekonominin genel gidiflat yla ilgili yorum, körün fili tarifine benziyor. Bilirsiniz hikayeyi: Kör birkaç adam n önüne fili getirmifller ve bize tarif et, demifller. Filin baca n tutan fil bacakt r demifl; hortumunu tutan fil hortumdur demifl.bizim ekonomi yorumlar m z da böyle. Ekonomi yönetimin elindeki hiçbir bilgi yeterli düzeyde elimizde yok ve zaten günlük olan bu verilere günlük ulaflsak bile bu kadar hareketli bir sistemde buradan bu bilgiyle o kararlar görmemiz, de erlendirmemiz mümkün de il ve eflyan n tabiat na da ayk r. Biz iflimizde, çevremizde görebildi imiz pratikten hareket ediyoruz. Sonuç olarak, herkesin elinde bir plastik kart var. Çal flanlar kredi kart borçlar n taksitle yani faizle ödemeye çabal yor. Ortama ücretler ayl k olarak elimizde. ( lira net) Ev kiralar belli. flsiz say s n, istatistiklerle de il de insan ve psikolojisi ile toplumsal boyutuyla de erlendirdi inizde hiç de sevimli bir tablo yok. fiimdi ben bu fili tarif ederken tuttu um yerler bunlar oldu una göre, nas l memnun oldu umu söyleyebilirim ki. Zaten uzun süredir iyi oldu u söylenen bir ekonomide yafl yoruz ve fark nda de iliz herhalde! Bölgesel asgari ücretin tart fl ld, yat r m teflviki yap lan ve çal flt rd iflçisinin SGK primi ve vergisini hazinenin destekledi i bir yat r m ekonomisinde, bu kapsamdaki flehir say s n neredeyse tüm ülkeye yaymak isteyen ç l klar duyuluyorsa; ben nas l ekonomi mükemmel derim. Ancak, krizin dehfleti ve yar n n sürprizlerinin olmad ekonomik bir yap ya her ne kadar istikrar denebilirse de, bu, geliflim istikrar de il; olsa olsa, büyük dalgalanmalara karfl korunakl ama stabiliteyi özenle korumaya çal flan bir ekonomi demek daha uygun olacakt r. Ancak, yine de ben, ekonomi yönetimine göre kör adam m ve ekonomi filinin tutabildi im yerinden ekonomiyi tan mlamaktan baflka bir yetene im yok. BAKIfi: Bu ülkeyi yönetiyor olsayd n z, ilk üç icraat n z ne olurdu? brahim Yaflar: Türkiye çok büyük bir ülke. Sorunlar da, bugünün de il, taa 1914 lerden gelen sorunlar. Bu ülkenin kuruluflundaki uluslararas ba lay c hukuki metinleri tek tek inceleyerek oyun alan m z belirledi imizde; hem siyasi ve hem de ekonomik olarak öyle pek de yerimizin diledi imizce oynayaca m z genifllikte olmad n görmek mümkün. Bu durumda, ülkeyi yönetirken sihirli anahtarlar n bulundu una inanm yorum. Bu yüzden de ben siyaset adam na çok sayg duyuyorum. Herkes iflinde gücünde gelece ini kurarken; siyaset adam gerçek bir özveriyle ve heves ve heyecanla bu ülke için kiflisel gelece ini feda ediyor. ktidar yla, muhalefetiyle ve tüm siyasi kadrolar yla gerek yerel ve gerekse genel siyasal sistem içinde bulunanlar n hak ettikleri sayg nl gördüklerine inanm yorum. Yurttafllar m z n sadece almay ö rendi i bu düzende, hepimiz, her birimizin bulundu u her yerde bu ülkenin yönetiminde katk da bulunmas gibi bir misyonu oldu unu 50 y ld r unutmufluz. Demokrasi, kat l mc l k bu de ildir. Karanl ktan 24 Bak fl 118

19 Söylefli flikâyet edece ine bir mum yak! ne kadar anlaml bir söz. Evinde, iflyerinde, soka nda, mahallesinde, kentinde demokrasiye ve kalk nmaya, üretmeye katk da bulunmayan n flikâyet hakk yoktur. Ben, çal flma hayat mda her davran fl mda ülkem için yurttafl m için öncelikli düflünerek üretiyorum. Bu önceli im, ülkenin kalk nmas ndaki sihirli formüldür. Yoksa, bul bir Baflbakan, efsanelefltir ve ondan insan üstü güçler bekle ve kifliye gore de iflen baflar tan mlar yla da diledi in zaman yerden yere vur Bu bana ayk r geliyor. Ben birey olarak varl mla, sa oldu um ve üretti i sürece ülkemin yönetiminde var oldu uma inan yorum. BAKIfi: Sosyal aktivitelerinizi ve hobilerinizi bizlerle paylafl r m s n z? brahim Yaflar: Sosyallik, insan insan yapan en önemli özelliklerden biridir. Paylafl lmayan bilgi, birikim ve güzellik ço almaz. Bu yüzden, sosyallik de insan için zorunluluktur. Mesle e bafllad mdan bu yana onlarca Dernek ve oluflumda bulundum. Baflkanl klar n yapt m. Örne in 1980 y l nda Bursa Çocuk Esirgeme Kurumu Baflkan yd m. Yetimleri korumak, yaflam ilkemdir. Sonra, Türk Hava Kurumu Baflkanl yapt m uzun sure. Bursa da Sportif Havac l k Kulübü kurarak, e itim al p; ilk özel pilot sertifikas sahibi olanlardan m. Ö rencili imde ba lama çalard m. Y llar oldu terk edeli maalesef. 48 yafl nda ya l boya resim yapmaya bafllad m ve sonra sulu boya resim yapmaya bafllad m ve sürdürüyorum. Felsefeye ö rencilik y llar mdan beri tutkunum. Gençlik y llar mda, özellikle tasavvuf konusunda yo unlaflacak dostlar buldum ve bu bilgiyi hal e dönüfltürmek için yaflam m biçimlemeye çabal yorum. Yazmaya ve okumaya aflk ile ba l y m. Bunlar benim vazgeçilmezim. Bir de teknoloji tutkum var ki, gitti im her ülkede önce kitapç ya ve sonra da bilgisayar teknolojisinin sergilendi i ma azalara giderim. Bu konuda iyi oldu umu iddia edebilirim. fiu son bir y ld r pad nedeniyle tek duam var: Allah m beni application sat n almak huyumdan kurtar!... Bahçe, hayvan (bu sözü be enmiyorum) velhas l do a, benim tutkum. Nilüfer köyündeki bahçemdeki bu çeflitlilikte kendimi buluyorum. Hayvan sevgisi de beni Uluda Üniversitesi Hayvan deneyleri Etik Kurulu üyeli ine tafl d. Kurul üyesi de erli ö retim üyeleriyle birlikte hayvan deneyi yap lacak projelerde hayvanlara yönelik etik müdahalelerin oluflmas n sa lamaya ve denetlemeye çal fl yoruz. Tabi BUS AD n kuruluflundan bu yana içinde oldu umu söylemeyi de ihmal etmemeliyim. Rahmetli Do an Ersöz a abeyim ve ilk kurucu dostlarla, BUS AD n kurulufl mevzuat n flu anda Baflkan oldu um iflveren sendikas nda oluflturdu umuzu söyleyebilirim. O zaman, benim bizzat çal flt m Bursa da Sanayi Odas n n ayr lmas olay n n tabii sonucu olarak BUS AD ortaya ç kt. Y llar sonra bu öncü ve prestijli kuruluflun yönetimlerinde uzun dönemler görev yapt m ve son olarak da baflkan vekili olarak çal flt m. fiimdi de sade bir üyesi olmaktan onur duyuyorum. BAKIfi: Say n Yaflar, söylefli iste imizi kabul etti iniz ve sorular m z içtenlikle yan tlad n z için BUS AD Ailesi ad na teflekkür ederiz. 25 Bak fl 118

20 Desen Yar flmas 12. desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu BUS AD n, özellikle genç tasar mc lar ve bu konularda e itim gören lise,yüksek okul ve üniversite ö rencilerini teflvik etmeye ve onlar ifl hayat na haz rlamaya yönelik etkinliklerinden olan Desen Yar flmalar n n 2010 y l nda düzenlenen 12.si, ödül töreni ile noktaland Ülkemizin genç, yetenekli tekstil tasar mc lar n cesaretlendirmek, tan n rl klar na ve geliflimlerine katk da bulunmak, yar flmaya kat lan desenleri tekstilcilerimizin kullan m na sunmak amac ile düzenlenen yar flman n bu y lki konusu ; C v l C v l lkbahar temas n n özgün sanatç potas nda serbest yorumu idi. Kas m / 2010 ay nda Bursa ve ülke çap nda konu ile ilgili Meslek Lisesi, Üniversite, Yüksekokul ve Meslek Okullar ile paylafl lan yar flmam za ülkemizin de iflik bölgelerinden 256 eser ile kat lan yar flmac lar n eserleri, 09 Mart 2011 günü yanda isimleri belirtilen yedi kifliden oluflan Seçici Kurul Üyeleri taraf ndan de erlendirildi. Seçici Kurul Üyeleri: Akademisyenler: Yrd. Doç.Dr. Özcan Uzkur Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Sanatlar Bölümü Ö rt. Grv. Halim fiensoy Uluda Üniversitesi E itim Fakültesi Güzel Sanatlar E itimi Bölümü 27 Bak fl 118

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 9

Gayrimenkul Zirvesi 9 2 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 9 Turgay Tanes, GYODER Baflkan Baflkan n Mesaj 2008 y l n global finansal sistemin sars ld, küresel ekonomik krizin etkilerini gözlemledi imiz ve yans malar n yaflad m z bir

Detaylı

OSBÜK Baflkan Y lmaz,

OSBÜK Baflkan Y lmaz, ORGAN ZE SANAY GAZETES MART 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ çeriden bak fl... 6 da fiefik ÇALIfiKAN Piyasada para yok un anlam 7 de Fettah GÜVENTÜRK Türkiye nin gelece i mesleki e itimde 16 da Atila ÇINAR Ankara

Detaylı

15-17 Haziran 2010. Sponsorlu unda

15-17 Haziran 2010. Sponsorlu unda 15-17 Haziran 2010 Sponsorlu unda 2 GYODER Katk lar yla 10. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortaklar GYODER 3 4 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 10 Baflkan

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Bankalar Baflkent i terk ediyor Türkiye Cumhuriyeti nin ilk kurulufllar ndan biri olan fl Bankas ile fiekerbank n stanbul

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

ED TÖRDEN 5 BAfiLARKEN olarak yeniden karfl n zday z. Son dönemde dünya ekonomisinde bafllayan olumsuzluklar dalga dalga yay larak ülkemize do ru geliyor. Bir STK olarak üzerine düfleni yapmaya çal fl

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 1 May s Alanlarda Coflkuyla Kutlad k 7 '2008 Küresel Kriz' Konulu Seminerimiz Gerçekleflti 9 MMO 43.

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Baflkan dan Bilgi Ça nda Bilgi Ekonomisinin Dr. Ömer Bolat MÜS AD Genel Baflkan Kalk nmada Artan Rolü Son y llarda bilgi sistemlerinde yaflanan h zl geliflim ve de iflim süreci yaln zca bireyleri, iflletmeleri,

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20 Sahibi Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) Ad na Dr. Ömer BOLAT Genel Yay n Yönetmeni Hayati BAYRAK Yay n Yönetmeni fiükrullah DOLU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hüseyin KAHRAMAN Haber Merkezi

Detaylı

SÖYLEfi RAUF DENKTAfi: HALKIN B R KEZ DAHA KANDIRILMASINDAN KORKUYORUM

SÖYLEfi RAUF DENKTAfi: HALKIN B R KEZ DAHA KANDIRILMASINDAN KORKUYORUM 6 KAPAK PROF. DR. EROL MAN SALI: TÜRK YE N N KT SAD SINIRLARI ORTADAN KALDIRILMIfiTIR Y l: 9 Say : 34 Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dergimiz üç ayda bir yay mlanmaktad r Yayg n süreli yay n ULUSAL SANAY C

Detaylı