Nisan/ May s/ Haziran 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nisan/ May s/ Haziran 2011"

Transkript

1 Nisan/ May s/ Haziran Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl k semineri. Do al afetler ve Bursa. Toplumda fliddet masaya yat r ld.

2 Nisan/ May s/ Haziran Say :118 Mehmet Arif Özer (Baflkan) Oya Yöney (Baflkan Yard mc s ) Ali Ceylan (Baflkan Yard mc s ) Bülent Parlam fl (Baflkan Yard mc s ) Tu rul Dirimtekin (Sayman) Ahmet Altekin (Üye) Ayhan Ispalar (Üye) Ayflegül Donat (Üye) Erol K l ç (Üye) Fehmi Osanmaz (Üye) hsan Karademirler (Üye) Mehmet Ali Yormazo lu (Üye) Mürsel Öztürk (Üye) Mehmet Arif Özer Oya Yöney Prof. Dr. Ali Ceylan Ayflegül Donat hsan Karademirler Mürsel Öztürk Dr. Murat Kuter BAfiKAN IN MEKTUBU M. Arif Özer 07 BAfiKAN YARDIMCISINDAN Oya Yöney 09 BAfiKAN YARDIMCISINDAN Prof. Dr. Ali Ceylan 11 BAfiKAN YARDIMCISINDAN Bülent Parlam fl 13 MAKALE Ahmet Kurtcebe Alptemoçin SEMPOZYUM Yenileflim ve Gelecek 18 BRÜKSEL DEN MAKALE Bahadır Kalea ası 20 SÖYLEfi brahim Yaflar 27 DESEN YARIfiMASI 12. desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu 30 SÖYLEfi Mustafa K rc MAKALE fierif Ar 37 M ZAH Ahmet Altekin 38 MAKALE Ahmet Altekin 41 ÇEK RGE TOPLANTILARI KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu 44 SÖYLEfi Mehmet Yo urtçugil Barıflçı Ajans ve Rota Ofset Barıflçı Network kurulufllarıdır.

3 41 - Felsefe ve metafizik - Gündelik yaflam ve felsefe - Felsefe söyleflileri sona erdi 66 MAKALE Uzm. Dr. Erol K l ç 67 KONFERANS Ar-Ge teflvikleri BUS AD da tart fl ld 68 PANEL - Önce güvenlik - Do al afetler ve Bursa 80 - Matay da yeni hedef: Ulusal Kalite Ödülü - Kalk nmaya MAKS FED deste i - Rektörden iade-i ziyaret - Teflekkür ziyareti - BEBKA heyeti BUS AD da - Özer: Bursa n n a r sanayiye ihtiyac yok - Özer: Teflvik sistemi gelifltirilmeli - Saadet Partisi nden BUS AD a ziyaret 48 MAKALE Tu rul Dirimtekin 50 BUS AD DAN Bülent Ar nç BUS AD a konuk oldu 54 MAKALE Lami Ya cılarlıo lu 56 BUS AD üyeleri yaza merhaba partisinde bulufltu 62 FELSEFE SÖYLEfi LER UPB ÖDÜLLER rfan: Patent üretemiyoruz 84 BUS AD DAN HABERLER - Kurumsal uygulama yaz l mlar tan t ld - BUS AD yönetimi Cargill e konuk oldu - S ADLAR tek ses - BUS AD dan Alman heyete vize sitemi - UPB den teflekkür ziyareti Toplumda fliddet masaya yat r ld - Anadolu da Rekabet Gücü Günleri 75 SEM NER Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl k semineri 76 BUS AD DAN HABERLER - TÜRKONFED Antalya da topland - BUS AD yönetiminden ziyaretler - Vali ve Emniyet Müdürü ne BUS AD deste i MAKALE Ahmet Özenalp 92 ÜYELERDEN HABERLER 122 MAKALE fievki Boran 134 MAKALE Dr. Ahu Öztürk 136 FOTO RAF 138 MÜZ K 140 YEN ÜYELER

4 Baflkan n Mektubu Mehmet Arif Özer Yönetim Kurulu Baflkan Ba ms z de erlendirme kurulufllar n n yay mlad klar raporlar bizlere ayna tutmaktad rlar. Dünyada ekonomik ve sosyal alanlarda nerede bulundu umuzu ve di er ülkelerin konumunu göstermektedir. K yaslanma olana sa lamaktad r. Yap lmas gereken fley; bu raporlardan faydalanarak zay f oldu umuz alanlarda koyaca m z hedeflere ba l olarak; sürdürülebilir iyileflme stratejileri oluflturmak ve uygulamaya koymakt r. Bu raporlardan birisi de Dünya Ekonomi Formu nun haz rlad Küresel Rekabet Raporu dur. (www.weforum.org/reports/globalcompetitiveness ). Geçen ay yay mlanan, Küresel Rekabet Raporu'nda Türkiye 59. s rada yer ald. Rapora göre, rekabet gücü s ralamas nda bu y l dikkate al nan 142 ülke aras nda sviçre ilk s ray ald. Listenin ikinci s ras nda Singapur, üçüncü s ras nda ise sveç bulunuyor. ABD son 3 y ld r devam eden düflüfl e ilimini sürdürerek bu y l bir s ra daha gerileyerek dünyan n en rekabetçi beflinci ekonomisi oldu. Geliflmekte olan ülkeler, geliflmifl OECD ülkeleriyle aras nda var olan fark kapatma yönünde ilerlerken, Kuzey ve Bat Avrupa ülkeleri 142 ülke aras nda ilk 10 s raya sahip oldu. S ralamada Finlandiya dördüncü, Almanya alt nc, Hollanda yedinci, Danimarka sekizinci, ngiltere ise onuncu s rada konumland. Japonya, geçen y la göre üç s ra gerileyerek bu y l dokuzunculu a düflerken, Fransa da 3 s ra gerileyerek 18. s rada yer ald. Yunanistan ise 90. s rada bulunuyor. Yer ald 26. s ra ile en rekabetçi 30 ekonomiden biri olan Çin, büyük ölçekli geliflmekte olan ülkeler aras nda lider pozisyona sahip oldu. Di er 4 BRICS ülkeleri aras nda Güney Afrika 50., Brezilya 53., Hindistan 56., Rusya ise 66. s rada yer al yor. Yani geliflmekte olan önemli rakiplerimizin bir ço u bizden iyi konumdalar. Türkiye nin en kötü performans ifl gücü piyasas n n etkinli i kaleminde gösterdi. Kad n çal flanlar n erkeklere oran nda 142 ülke içerisinde 133. s raday z. Çal flan kad nlar n oran n azl geliflmekte olan ülkemiz için çok büyük handikap ve verim kayb d r. Art, bu oran ülkelerin geliflmifllik ölçütlerinden birisidir Tabi, diyeceksiniz ki; erkeklere ifl buluyoruz kad nlar m kald? Say n Bakanlar m z Ali Babacan, Cevdet Y lmaz ve Nihat Ergün çal flma saatlerinin azalt laca yönünde görüfl beyan ettiler. Bu flekilde daha az çal fl lacak arta kalan saatler için iflverenler yeni eleman alacak, iflsizlik oranlar nda azalma olacak Yat r m ikliminin iyilefltirilerek; yeni ifl alanlar açmak, yat r m ve üretim hamlesine giriflmek yerine bu yöntem ne kadar gerçekçidir? Biz sanayiciler yurt d fl rekabeti için, girdi maliyetlerinde azaltma çareleri ararken; bu düflünülen yöntem iflçilikleri minimum %10 oran nda art racak Rekabet gücümüzü biraz daha zay flatacakt r. Yüzde 45 kay t d fl çal flan bir ülkede iflsizli i ne kadar etkileyecek, bu yöntem kay t d fl l daha art rmayacak m? Sermaye birikimi olan ve bilgi üreten geliflmifl ülkelere niçin öykünüyoruz... Bizim onlar n düzeyine ulaflmam z için çoook çal flmam z laz m. Ayr ca onlar n çal flanlar n n çal flma kültürü ve verimlilik düzeyi bizimkiyle hangi düzeyde; k yasland m? Çal flma saatinin k salt lmas Türkiye ye yat r m yapacak yabanc sermayeyi ürkütür mü? Böyle önemli kararlar al rken; taraflar dinlenmeli, sorun enine boyuna irdelenmelidir. Bizim istihdam yaratan kal c yat r ma ihtiyac m z var. Büyümenin lokomotifi üretim sektörü olmal d r. Bu nedenle mikro reformlar n yap lmas n n tam zaman d r. 05 Bak fl 118

5 Baflkan Yard mc s ndan Oya Yöney Baflkan Yard mc s Yaz tatillerimizi uzun bir bayram tatili ile noktalad k ve global anlamda baz belirsizlikler içeren önümüzdeki yeni döneme dinlenmifl, zinde bir flekilde bafll yoruz ortas nda kendini göstermeye bafllayan baz küresel e ilimler yaz sonu itibar yla daha yerleflik hale geldi. Küresel ölçekte iktisadi büyümenin yavafllamas risk alg lamas n artt rarak ikinci dip tart flmalar n yeniden gündeme tafl d. Geliflmifl ülkelerde düflük olan büyümenin gerilemesi adeta resesyon s n r na yaklafl rken, geliflmekte olan ülkelerin büyümelerinin sadece h z kesti ini söyleyebiliriz. Dünyay küresel ölçekte 2008 krizine tafl yan dengesizliklerin, al nan pekçok tedbire ra men sürdü ünü görüyoruz. Türkiye ekonomisi küresel ölçekte büyük ekonomilerden biri olarak elbette bu küresel risklerin etkisi alt ndad r. hracat m z n çok önemli bir bölümünü yapt m z AB üyesi ülkeler birer birer iflas s n r na dayanm fl, ve Euro para birimi olarak tart fl lmaya bafllam flt r. Yine de önümüzdeki döneme kriz demek do ru olmaz kan s nday m. Daha ziyade uzun sürecek bir durgunluk ve düzeltme dönemi denebilir. Türkiye ekonomisi 2008 krizi sonras nda h zla toparland ve giderek büyüme rekorlar k rd. Baflar l büyüme performans istihdam ve iflsizli i de olumlu etkiledi. Yine de bu büyümenin bedeli olarak cari aç k sorunumuz oldu u da bir gerçek ve global ekonomilerdeki s k nt lar nedeniyle bu aç n finansman konusunda zorluklar mevcut. Bu tablo ile Türkiye nin 2008 e k yasla olumsuz küresel koflullara daha haz rl kl oldu unu söyleyebiliriz. Neticede globalleflen dünyaday z ve daima tedbirli olmal y z, önümüzde yap lacak çok ifl var. Olaylara her zaman pozitif taraf ndan bakabilmenin yönetti imiz organizasyonel yap lar için, yaratt m z istihdam, yeni yat r m ve büyüme için flart oldu unu biliyorum. Bizler atlatt m z onlarca krizin ard ndan, Türk sanayicisi ve ifl insan olarak, her zaman önümüze bakaca z. Bu do rultuda k sa vadede üretimimizin rekabet yetene inin artt r lmas için enerji maliyetinden istihdam koflullar na kadar pek çok alanda reel sektörün elinin güçlendirilmesi için çaba sarfedece iz. Ayn zamanda, BUS AD olarak ekim ay yla birlikte yeni yasama dönemine bafllayacak meclisimizi ulusal ve uluslararas anlamda zorlu bir dönemin bekledi inin fark nday z. fl dünyas olarak beklentimiz, sadece yeni bir anayasa haz rl de il, de iflen dünya düzenine uyumlu köklü bir de iflim iradesi ortaya koyan kararl politikalar üretilmesidir. Bu anlamda sivil toplum kurulufllar olarak bizler de üzerimize düfleni yapma kararl l nday z. Yeni say m zda görüflmek dile iyle Bak fl 118

6 Baflkan Yard mc s ndan Prof. Dr. Ali Ceylan Baflkan Yard mc s flletmeleri küresel krizlerden korumak Bilindi i gibi, küreselleflmenin sonucu olarak, iflletmelerimiz, ülke içinden kaynaklanan krizler yan nda, küresel krizlerle de karfl karfl ya kalmaktad r. Küresel krizlerin olumsuz etkilerinden korunmak için, hükümetler ve merkez bankalar çeflitli önlemler almaktad r. Ancak, bu önlemlerin yeterli oldu u söylenemez. Bu nedenle, küresel krizlere veya risklere karfl, iflletme yöneticilerinin de önlem almalar gerekmektedir. Bu önlemler neler olabilir? Her fleyden önce, krizlerden sak nmak için, bir program haz rlamak gerekir. Bunun için, iflletmelerde kriz yönetimi, öncelikle, gündelik ifl haline getirilmelidir. Baflka bir deyiflle, iflletmelerde riskler tespit edilip, risklerden sak nmak veya sonuçlar n hafifletmek için gerekli önlemler al nmal d r. kinci olarak, zaman içerisinde, yaklaflan krizin iflaretlerine dikkat etmek gerekir. Her kriz bafllamadan önce, mutlaka baz iflaretler verir. Örne in, fiyat, kur veya faiz oran riskleri gibi küresel riskler, küçük problemler olarak ortaya ç kar. Bunun için erken uyar iflaretlerine dikkat etmek gerekir. Bu konuda, yöneticilere, gazete haberleri ve çeflitli ülkelerin borsa endeksleri çok önemli ip uçlar verebilir. Bundan dolay, fiyat, kur ve faiz oran risklerine karfl dünya finans piyasalar yak ndan takip edilmelidir. Baz krizler ise, kendi kendini tetikler. Bu tür krizler, genelde, sonuçlar kapsaml düflünülmemifl yönetim kararlar ndan do ar. Al nan kararlar n ve flirket uygulamalar n n bütün sonuçlar göz önünde tutulursa, bu tür krizlerden kolayca sak n labilir. Asl nda, küresel sorunlardan sak nmak için izlenecek yollarla, yerel sorunlardan sak nmak için izlenecek yollar aras nda pek fazla farkl l k yoktur. Örne in, topluma karfl duyarl flirketler, kriz dönemlerinde toplumdan destek görürler. Ayn flekilde, normal zamanlarda medya ile s cak iliflkiler, aç k ve içten olursa, medya kurulufllar, bu flirketlere kriz zamanlar nda anlay flla yaklafl rlar. fiirketlerin çal flanlar, müflterileri ve tedarikçileri ile iliflkileri, do ru, güvenilir ve profesyonelce olursa, kriz an nda karfl l n olumlu olarak al rlar. fiirketlerde teknik altyap sorunlar n en aza indirmek için, bilgisayar ve di er sistemlerin devaml olarak güncellenmesi gerekir. Çal flanlar ile sorun yaflamak istemeyen iflletmelerin, toplu ücret görüflmelerini, ifllerin yavafl oldu u dönemlerde yapmas nda yarar vard r. Yaklaflan krizlerin uyar iflaretlerine karfl uyan k olmak gerekir. Çünkü, bir çok kriz, daha önce belirtildi i gibi, küçük problemlerle bafllar. Bu nedenle, yavafl yavafl ilerleyen krizlerin uyar iflaretleri dikkate al n rsa, bunlar n tehlike boyutlar na ulaflmas ve büyük hasarlar vermesi önlenebilir. Çal flanlar na, müflterilerine ve ortaklar na karfl, ahlaki ve yasal zorunluluklardan kaç nmayan iflletmeler, krizlere karfl do al olarak korunmufl olur. Baz riskler di erlerine göre daha tehlikeli ve daha fazla hasar meydana getirebilir. Bu nedenle, olas l a göre hesaplanm fl risk de erlendirmesi yaparak, hangi risklerin yönetim önlemleri ile ortadan kald r labilece i belirlenmelidir. Krizlerin yol açt bir çok hasar, asl nda sigorta yapt r larak azalt labilir veya ortadan kald r labilir. Örne in, fiyat, kur ve faiz oran risklerine karfl, bankalar arac l yla veya türev piyasalar arac l yla sigorta yapt r labilir. Böylece, en önemli küresel risklere karfl korunma sa lanm fl olur. Türkiye de bu risklere karfl korunma yöntemleri konusunda giriflimci ve yöneticilerin daha çok bilgiye ve e itime ihtiyaçlar vard r. 09 Bak fl 118

7 Baflkan Yard mc s ndan Bülent Parlamıfl Baflkan Yard mc s Devalüasyon ktisadi terminolojide, döviz kurlar n n Merkez Bankas gibi merkezi bir otorite taraf ndan belirlenmesine sabit kur, paran n merkezi bir kararla de er yitirmesine de "Devalüasyon" tabirleri kullan l r. dalgal kur ise, paran n zaman içinde, piyasa flartlar yla "de erinin belirlenmesi" olarak nitelendirilir. Ancak flu da bir gerçektir ki; merkezi otoritenin karar olmasa dahi, cari olarak kullan lan döviz kurlar ndan herhangi birisi, k sa bir süre içinde, hat r say l r bir s çrama yaparsa kamuoyu bunu devalüasyon olarak alg lar. *** Biraz geçmifli an msayal m; 1980'lerin ortalar nda döviz kurlar n günlük olarak Merkez Bankas belirlerdi. O dönemde izlenen strateji Amerikan Dolar ve Alman Mark 'ndan oluflan bir döviz kuru sepetinin tahmin edilen y ll k enflasyonun 5 10 puan üzerinde y ll k bazda de er kaybetmesiydi. Enflasyonun y lda yüzde 50'lerde dolaflt dönemlerde, do al olarak Türk Liras da her gün de er yitirirdi. Hat rlars n z, "Devalüasyon" kelimesi günlük hayatta s kça karfl laflt m z ve gerek halk m z gerekse hükümetleri y pratan, ürkütücü bir iktisadi terimdi. Hatta hükümetleri devirme gücüne dahi sahipti. Afla daki tarihleri hat rlayabilenler, ne demek istedi imi daha net anlayacaklard r. Devalüasyon tarihçemiz; Tarih, 07 Eylül 1946, devalüasyon, yüzde 115,4 Tarih, 04 A ustos 1958, devalüasyon, yüzde 221,4 Tarih, 10 A ustos 1970, devalüasyon, yüzde 66,6 Tarih, 21 Eylül 1977, devalüasyon, yüzde 10,0 Tarih, 01 Mart 1978, devalüasyon, yüzde 29,9 Tarih, 10 Haziran 1979, devalüasyon, yüzde 77,7 Tarih, 24 Ocak 1980, devalüasyon, yüzde 48,6 Tarih, 05 Nisan 1994, devalüasyon, yüzde 104,0 Tarih, 23 fiubat 2001, devalüasyon, yüzde 40,6 Bu tarihleri yaflayanlar veya yak n tarihe merakl olanlar, 1950' lerden 1980 y l na kadar her devalüasyon karar n n yaln zca ekonomik de il, siyasi sonuçlar da do urdunu an msayabilmifllerdir. Bu nedenledir ki, Türkiye'de "devalüasyon" kelimesinden siyasetçiler hiç hofllanmam fllard r. Bir ülkenin para biriminin de erli olmas yla, ülkenin itibar n n eflde er görülmesi gibi bir alg lama daima olmufltur. *** Baz ülkelerin paralar mal gibi al n p sat labilir buna döviz diyoruz. Paras döviz olan ülkeler (rekabet koflullar n hesaba katmaz isek) paralar n n de er art fl ndan korkmayabilirler, hatta yukar da da bahsetti im gibi siyasi aç dan memnun dahi olabilirler. Ancak bizim gibi paras döviz olmayan, üstelik mal üretmek ve döviz cinsinden ihracat yapmak zorunda olan ülkeler için paralar n n afl r de erlenmesi önemli bir sorundur. Ülkemiz para birimi olan TL, bugün hariç, geçti imiz y llarda afl r de erlenmifl (revalüasyon) ve ihracat yapan sektörlerimize s k nt l günler yaflatm flt. *** Anlafl lan o ki; ne devalüasyon ne de tersi revalüasyon, piyasa koflullar iyi de erlendirilip gerekli fayda-maliyet analizleri yap lmadan gerçekleflti inde s k nt l sonuçlar do urabiliyor. ktisad n temelini de, aynen yaflamda oldu u gibi denge oluflturuyor. Sonuçta, denge bozuldu unda, hepimiz kaybediyoruz. Sözün özü : Bütün mutsuzluklar yokluktan de il, çokluktan ileri gelir. TOLSTOY En içten sayg ve sevgilerimle 11 Bak fl 118

8 Makale Ahmet Kurtcebe Alptemoçin Erkurt Holding Yönetim Kurulu Baflkanı De erli dostlar m, Yaz aylar n yaflarken, ola an yaz rehaveti yerine son derece s cak ve günü gününe de iflen geliflmelerle hararetli bir yaz yafl yoruz. Tatil duygusunu çoktan geri plana att k. Küresel ekonomik krizin yeni evresi ve terörün yeni evresi aras nda gidip geliyoruz Bir yanda aç l m söylemleri, yeni anayasa ile özgürlükleri art rma çabalar, bir yanda devlet terör örgütü ile görüflüyor, mutabakatlar haz rlan yor haberleri di er yanda hemen her gün flehit haberleri ve terörü asker mi polis mi çözsün diye yap lan haz rl klar, yeni projeler Siyasetin çözüm üretme özelli inin terörle mücadele ad na bitmeyen u rafl s, Türkiye nin de iflmez tarihi oldu. Yaflad m z bu süreç, Ekim de Türkiye Büyük Millet Meclisi nin yeni dönem mesaisine bafllayaca günlerde dileriz ki çözüme yaklafl r ve ülkemiz komplo teorilerinin kötü senaryolar n yaflamaz. De erli dostlar m, Siyaset terörün yaratt ölümcül gündeme çare ararken, ekonomi alarm vermeyi sürdürüyor. Geçti imiz say da vurgulad m z karamsar senaryolar n gerçekleflmeye bafllad n görüyoruz. Geçen say da kimi ekonomistler karamsar yorumlar yapmaya, ABD ekonomisinde yaflanacak yeni geliflmelerle d fl konjonktürün de iflece ini ve dünya ekonomisinin yeni dengesinin Türkiye yi ciddi olarak etkileyebilece ini ifade etmeye bafllam fllard r. Dolay s yla cari aç k konusu, tart flmas z Türkiye nin en acil çözüm bekleyen konular ndan biridir diyerek, uyar lar m z belki biraz erken bir flekilde dile getirmifltik. Maalesef hakl ç kt k; kredi derecelendirme kuruluflu S&P, tarihinde ilk kez ABD nin puan n düflürdü. ABD ekonomisi çare aray fl n sürdürürken, Avrupa da Almanya ve Fransa, ekonomisi alarm veren ülkeleri destekleyip ayakta tutmaya çal fl yor. Türkiye tüm bu küresel f rt nan n içinde, rekorlar k ran cari aç ile ayakta durmaya çal fl yor. Hükümetin ekonomi kurmaylar, bazen kriz bizi etkileyecek, dikkat uyar lar yaparken bazen de bizi etkilemez söylemleri ile kafalar kar flt r rken, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n te et geçecek söylemini yeniledi ine, hatta bu kez te et bile geçmeyecek dedi ine tan k olduk. Oysa 2008 in sonundan bu yana küresel ekonomik krizin etkilerini ciddi olarak yaflam fl ve 2010 y l nda yeni yeni toparlanmaya bafllam flt k y l nda kriz öncesi seviyelerimize ulaflman n azmi içindeydik. Veriler yorumlardan daha net ifade ediyor; Örne in küresel krizin etkisiyle ihracat ndaki keskin düflüfle ba l olarak, 2008 in son çeyre inde, üretim adetleri de önemli oranda azalan otomotiv sektöründe 2007 y l nda 1,1 milyon adet tafl t arac üretimi gerçeklefltirilmiflti. Küresel krizin etkisi olmasayd 2007 y l neticeleri ve 2008 y l beklentileri dikkate al narak yay nlanan tahminlerde Türkiye de 2008 y l nda toplam 1,5 araç üretimi öngörüyordu. Maalesef kriz yafland ve üretimde ciddi düflüfl oldu. fiimdi 2011 y l üretim hedefi 1,2 milyon araç Türkiye nin lokomotif sektörü otomotivde 2007 y l nda hissedilen, beklenen ve planlanan 1,5 milyon araçl k hedefin hala çok uza nday z De erli dostlar m, Bu gerçek ortadayken, f rt nan n içinde Say n Baflbakan kadar iyimser olam yoruz Dolay s yla s cak para politikas ile yürütülen ve büyütülen ekonomiye, katma de er yaratan üretim enjekte edecek ve ihracat art rarak dengeyi sa layacak politikalar bekliyoruz. Türlü analiz ve yorumlar kriz tellall yap yorlar diye damgalay p dikkate almazken, kendisi kriz tellall yapan kabine üyeleri yerine, önlem paketi üreten ve aç klayan ekonomi yönetimi bekliyoruz. Ancak o zaman önümüzü görerek, yat r mlar m z sürdürür, Türkiye yi büyütür ve sorunlar na çare bularak, etraf ndaki atefl çemberinden kurtaracak güce ulafl r z diye düflünüyorum Kal n sa l cakla 13 Bak fl 118

9 Sempozyum Yenileflim ve Gelecek 9. Kalite ve Baflar Sempozyumu Yenileflim ve Gelecek temas yla Nisan da gerçekleflti. Bursa da her y l de iflik bir ana tema çerçevesinde genifl bir bilgi ve düflünce paylafl m platformu oluflturmak amac yla düzenlenen Kalite ve Baflar Sempozyumu nun 9. su Nisan 2011 tarihlerinde Yenileflim ve Gelecek temas ile BUS AD ve KalDer Bursa fiubesi iflbirli inde, T.C. Bursa Valili i, Uluda Üniversitesi, Uluda hracatç Birlikleri ve Aiesec Bursa fiubesi destekleriyle gerçeklefltirildi. Özel sektör, kamu, sivil toplum kurulufllar ve medya yenileflimi benimsemenin f rsatlar ve zorluklar için sempozyumda bulufltu. Kat l mc lar Sempozyum süresince 1 ana oturum, 7 alt oturum, Yaflam Kalitesi Paneli, Bursa Kalite Ödül Töreni, 9. Kalite ve Baflar Fuar, Azalan Dünya Kaynaklar konulu foto raf sergisi, Carnaval Turco perküsyon gösterisi, kitap imza saatleri gibi farkl etkinliklere kat ld. Sempozyumun aç l fl konuflmalar n BUS AD Yönetim Kurulu Baflkan M. Arif Özer, KalDer Bursa fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan M. Emin Direkçi, KalDer Yönetim Kurulu Baflkan Hamdi Do an, Uluda Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Dilek ve Bursa Valisi fiahabettin Harput yapt. Sempozyuma kent protokolünün ilgisi de oldukça yo undu. Sempozyumda yer alan oturumlar ve konuflmac lar flu flekilde gerçekleflti: Ana Oturum Yenileflim ve Gelecek : Haberturk Tv, Sunucu-Editörü Ece Üner in oturum baflkanl nda Capital&Ekonomist&Pcnet Yay n Direktörü Rauf Atefl, Brightwell Holdings Bv Yönetim Kurulu Baflkan Alphan Manas, TÜS AD Yönetim Kurulu Üyesi, Sütafl Yönetim Kurulu Baflkan Muharrem Y lmaz konuflmac olarak yer ald. Yenileflim Politikalar le Rekabet: Bursa, Emniyet Müdürü Halil Y lmaz n oturum baflkanl nda Üniversite- 15 Bak fl 118

10 Sanayi flbirli i Merkezleri Platformu Yürütme Kurulu Baflkan Prof. Dr. Hamit Serbest ve NETAfi Genel Müdürü Müjdat Altay konuflmac olarak yer ald. Yenileflim Kültüründe Liderlik Ve nsan Kaynaklar : KalDer Yönetim Kurulu Baflkan Hamdi Do an n oturum baflkanl nda Kariyer.Net Genel Müdürü Yusuf Azoz, PERYÖN Yönetim Kurulu Baflkan Yrd. Superonline Genel Müdür Yrd. Yi it O uz Duman konuflmac olarak yer ald. Teknolojinin Yenileflim Üzerindeki Etkisi: BUS AD Yönetim Kurulu Üyesi, TOFAfi Ar-Ge Projeler Direktörü Ahmet Altekin in oturum baflkanl nda infotron Yönetim Kurulu Baflkan Tarcan Kiper ve M crosoft Türkiye Pazarlama Müdürü Berkhan Esmer konuflmac olarak yer ald. Yenileflimle Baflar y Yakalayanlar: Uluda Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Müfit Parlak n oturum baflkanl nda Gazeteci-Yazar fiafak Altun ve Yonca-Onuk A. Ortakl Yönetim Kuruflu Baflkan Yrd. Dr. Ekber. N. Onuk konuflmac olarak yer ald. E itimde Yenileflim Stratejileri: Uluda Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Dilek in oturum baflkanl nda Milli E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Baflkan Merdan Tufan, Bahçeflehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Y lmaz Esmer, Goncalar Solmas n Derne i Yönetim Kurulu Baflkan, E itimci- Yazar Hac Ormano lu konuflmac olarak yer ald. Mükemmellik Modeli le Fark Yaratmak: Bursa Kalite Ödülü yürütme Kurulu Baflkan Sadettin Çiçek in oturum baflkanl nda Bilim laç nsan Kaynaklar Direktörü Aykut Bora, Eskiflehir Do um ve Çocuk 16 Bak fl 118

11 Hastal klar Hastanesi Baflhekimi Dr. Burak Erdinç ve Farba Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Ahmet Bayraktar konuflmac olarak yer ald. Sempozyum Yenileflim çin Tasar m: KalDer Bursa fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Emin Direkçi nin oturum baflkanl nda Endüstriyel Tasar mc lar Meslek Kuruluflu Baflkan Berna Dalaman ve BUS AD Yönetim Kurulu Üyesi, TOFAfi Ar-Ge Projeler Direktörü Ahmet Altekin konuflmac olarak yer ald. Yaflam Kalitesi Paneli: Gazeteci- Yazar Yüksel Aytu ve Sanatç Rasim Öztekin konuflmac olarak yer ald. Sempozyumda destek veren kurulufllara sahneden plaket takdimi yap ld. Ana oturum sponsorlar n n plaketlerini BUS AD Yönetim Kurulu Baflkan M. Arif Özer takdim etti Bursa Kalite Ödülü Sonuçlar 2010 Bursa Kalite Ödülü süreci 16 Nisan 2011 Cumartesi akflam ödül sonuçlar n n aç klanmas ile sona erdi. Aç klanan sonuçlara göre; 2010 Bursa Kalite Büyük Ödülü nü MATAY 2010 Bursa Kalite Baflar Ödülü nü TÜB TAK BUTAL almaya hak kazand. Ödülleri Matay ad na Genel Müdür Bekir Girgin, Tübitak Butal ad na Müdür Prof. Dr. fieref Güçer; BUS AD Yönetim Kurulu Baflkan Arif Özer ve KalDer Bursa fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Emin Direkçi den ald. Orhan Holding Onursal Baflkan brahim Orhan da Matay n heyecan n paylaflmak üzere geceye kat ld. Ödüle kat lan Matay ve Tübitak Butal n kat l m beratlar BUS AD Yönetim Kurulu Baflkanvekili Oya Coflkunöz Yöney taraf ndan verildi. 17 Bak fl 118

12 Dr. Bahad r Kalea as TUS AD Uluslararası Koordinatörü ve AB Temsilcisi Avrupa ekonomisi talepkar Budapeflte. lk olarak 1985 y l nda otomobil ile girdi imde, fliirsel Tuna nehri, kent içine uzanan sarp yamaçl k y lar, demir köprüleri, reklam panosuz, renksiz sokaklar, azametli yüzy l bafl binalar ve sade insanlar ile çok etkilenmifltim. Sonra farkl aral klarla yolum düfltü Macaristan a. Seksenli y llarda di er Do u Blo u ülkelerine göre özgürlük esintileri güçlü bir ülkeydi. Zaten 1989 da henüz Berlin Duvar çökmeden, Polonya ile birlikte, Bat n n demokratikleflme amaçl finansal teflvikini almayan bafllayan ilk Varflova Pakt ülkesi olmufltu. Sonra so uk savafl bitti. Macaristan AB yoluna girdi; 2004 y l nda üye oldu; 2011 de ise ilk olarak AB Dönem Baflkanl n üstlendi. Bu arada ekonomisi dünyaya aç ld, kifli bafl na düflen milli gelirde 20bin dolara yaklaflt, toplumsal refah h zla yükseldi. Derken, 2008 de ciddi bir mali uçurumun efli inden döndü, durumu toparlayarak zar zor ekonomik büyümeye geri döndü. Bir dönem, 1986 ya kadar 150 y l Osmanl egemenli inde kalan Budapeflte, bugün tarihsel birikimi, kent esteti i ve sosyal yaflam ile etkileyici bir Orta Avrupa baflkenti. Avrupa n n gündemindeki önemli konular tart fl rken, entelektüel yarat c l k ve siyasal cesareti tetiklemeye uygun bir yer. Ekonomi dünyas ne diyor? BUSINESSEUROPE Avrupa da ifl dünyas n n temsil örgütüdür. AB kurumlar ve hükümetleri ile iç içe çal fl r, karar sistemine özel sektörün katk s n düzenler. Türkiye den üyeleri TÜS AD ve T SK. Budapeflte deki toplant, her AB dönem baflkanl sonunda toplanan Baflkanlar Konseyi. Bu vesile ile Avrupa ifl dünyas liderleri AB hükümetlerine taleplerini s ral yor: Euro bölgesini daha iyi yönetin, her ülke ayr telden çalmas n, eflgüdüm gerek, ortak maliye politikas araçlar gerek. Dünya de ifliyor, uyum sa lay n, ilerleyin, reform yap n, arkan zda destek olal m; ifl dünyas n n önünü aç n, önden gidelim. Avrupa ekonomisinin gündeminden baz sayfalar, Türkiye nin de seçim sonras somut gündemi için uyar lar ve f rsatlar içermekte: 1. Çin: dev ekonomi, nüfus, yoksulluk, zenginleflme, enerji tüketimi, çevre sorunlar, üç trilyon dolarl k rezerv birikimi, Dolay s ile Avrupa için muazzam f rsatlar var: Çin iç pazar h zla büyüyor, Çin den Avrupa ya yat r mlar ve turizm art yor. Teknolojisi, yönetim deneyimi ve kalitesi Avrupa Çin de üstün konumda. D fl ticaret aç 150 milyar euro fakat ucuz Çin mallar AB de enflasyonu dizginliyor. Hizmet ticaretinde AB 5 milyar euro fazla veriyor. Ayn zamanda da tehditler: teknoloji kopyalamas, hukuk devleti düzeninin zay fl, haks z rekabet koflullar, fikri mülkiyet haklar n n korunamamas, 18 Bak fl 118

13 Brüksel den Makale hammadde k s tlamalar, Afrika ve Asya da arkas nda devlet deste i olan Çinli flirketlerle rekabet sorunlar Avrupa Çin i art k 21. yüzy l n bir süper gücü olarak kabullendi. Ekonomik iliflkiler daha da derinleflecek. Avrupa daha çok uçak da satacak, lüks çanta da. Çin de kendi uça n üretecek, günefl enerjisinde öne ç kacak, Avrupa da flirket sat n alacak. Bu aflamada Avrupa ifl dünyas için önemli olan dengeli, hukuka dayal ve öngörülebilir bir AB-Çin iliflkileri sistemi. Tehditler ayn zamanda birer f rsat, f rsatlar birer sorun. Strateji gerekiyor. 2. Teknoloji: ekonomik büyüme, istihdam, e itime yat r m ve gezegenin do al dengelerini koruyabilmenin belirleyici bir etkeni. Dolay s ile küresel ekonomik rekabet gücünün temel dire i. Teknolojik yenilikçilik, AB 2020 Stratejisi kapsam nda somut hedeflere ve eylem planlar na dayal bir siyaset önceli i. Milli gelirde yüzde 3 oran nda ar-ge pay hedefine AB içinde flimdilik sadece Kuzey ülkeleri ulafl yor. AB ortalama olarak ABD, Japonya ve G.Kore nin gerisinde fakat h zla yaklafl yor. Temiz enerji, elektrikli motor, mobil hizmetler, nanoteknoloji ve sa l k gibi farkl alanlarda hem daha fazla uluslararas rekabete, hem de iflbirli ine ihtiyaç var. Teknolojik yenilikçilik alan nda önde gelen ülkeler olan Finlandiya, sveç, Japonya, ABD, G.Kore ve sviçre de ar ge yat r mlar n n %70-80 i özel sektörden kaynaklan yor. AB ortalamas ise %30 civar nda. nternet toplumuna dönüflümde ise, AB son befl y lda Dijital Gündem politikas ile öne geçti. Fakat bilim dünyas -devletözel sektör iflbirli i ve icatlar n ürüne dönüflmesi gibi alanlarda Avrupa n n daha köklü at l mlara ihtiyac var. Businesse Europe un bu yöndeki talepleri aras nda, ilkokuldan itibaren matematik ve fen derslerinin yeniden tasarlanmas, üniversite müfredat n n sanayi dünyas ile istiflare içinde yenilenmesi, nitelikli insan sermayesi için ifl piyasalar n n yeniden düzenlenmesi ve AB iç pazar nda ülkeler aras tüm engellerin tasfiyesi gibi öneriler dikkat çekiyor. Teknolojik gücüne ra men dünya ölçe inde bir Facebook, Google, Twitter gibi internet flirketinin Avrupa dan henüz ç kmam fl olmas ihtiraslar törpülüyor. 3. Çal flmak: Avrupa halklar n n bir kesiminin anlamakta zorland bir ac gerçek var. Eski dünya düzeni iptal. Eski sömürgeler art k hem rakip, hem de eflit ortak. fiimdi daha çok ve daha verimli çal flma zaman. Tüketim toplumu da evrim içinde. Gezegenin kaynaklar n kurutan mirasyedilik dönemi bitiyor. Demokrasi ise fl mar kl k kald rm yor. Sonuçta mevcut maddi ve do al kaynaklar ve küresel rekabet koflullar n dikkate almadan, hiçbir hükümet toplumsal beklentilere yan t vermez. Sadece vaat eder. Bu do rultuda, AB Komisyonu nun 2004 y l ndaki çal flma saatleri mevzuat önerisi üzerinde AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu henüz anlaflmaya varamad. Bunun da ötesinde, özellikle hizmet sektörlerinin ço unda Bat Avrupa ciddi bir gerileme döneminden geçmekte. Verimli, giriflimci, yarat c, rekabetçi, çözüm ve müflteri odakl bireyler ve kurumlar seyrekleflmekte. Bu soruna karfl önlem alan iflletmelerin ise önü h zla aç l yor. Avrupa ekonomi dünyas ifl, çal flma ve emek kültürünü yeniden canland rma derdinde. Bunlar gibi temel konular n ele al nd Budapeflte toplant s na bir çok delegenin kat l m gecikti bu arada. Çünkü Brüksel havaalan nda yer hizmetleri veren firmalardan biri habersiz bir ani greve gitmiflti. Anlaflmazl k içinde olduklar flirket yönetiminden ziyade vatandafllara, topluma, ekonomiye zarar vermekle elefltirildiler. Budapeflte ye gecikerek ulaflan uçaklara yer hizmeti veren firma ise Türk tü. 19 Bak fl 118

14 Yaflar: Ticarette yeni bir sayfa aç l yor BAKIfi n söylefli sayfalar na konuk etti imiz Avukat brahim Yaflar Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte ticarette yeni bir sayfa aç ld n belirterek, 55 y ll k hantal yap y ortadan kald racak yeni kavramlar ve kurumlar n getirildi i bir kanuna uyum için en az on y ll k bir süreç gerekiyor dedi. BAKIfi: Say n Yaflar, özgeçmiflinizi k saca anlat r m s n z? brahim Yaflar: 28 A ustos 1950 Gemlik do umluyum. lk ve ortaokulu Gemlik te okuduktan sonra lise ö retimi için Bursa ya geldim ve Bursa Erkek Lisesi ni döneminde bitirdim. Sonras nda da Ankara Hukuk Fakültesi nde yüksek ö retimime devam ettim ve döneminde mezun oldum. Mezuniyetimin ard ndan hemen Bursa Barosu nda avukatl k staj ma bafllad m ve 1973 y l nda da askerlik görevine bafllad m. Askerli imde mesleki çal flmam n devam olarak sürdü. Hava Harp Okulu Askeri Mahkemesi nde Askeri Yarg ç olarak Cumhurbaflkanl kararnamesiyle görev yapt m. Kas m 1974 tarihinde askerli im sona erdi ve hiç ara vermeden Bursa da serbest avukat olarak büro açt m. Bu durumda, 37 y ld r mesle imi bu flehirde fiilen icra etmekteyim. BAKIfi: Mesle iniz d fl nda, temsil etti iniz veya destek verdi iniz kurum ve kurulufllar var m, bu konudaki çal flmalar n zdan k saca söz eder misiniz? brahim Yaflar: Avukatl k büromu açmam n üzerinden henüz bir kaç ay geçmeden halen Baflkan oldu um ve 1969 y l nda kurulmufl ve o zamanki ad Bursa pekli Sanayi flverenler Sendikas olan Bursa merkezli Tekstil Sanayi flverenler Sendikas n n Hukuk Dan flman oldum. Sonras nda da, uzun y llar süren Genel Sekreterlik ve ard ndan 15 y la yak n zamand r da Yönetim Kurulu Baflkanl geldi. Sendikac l k, ister iflçi veya ister iflveren taraf nda olsun, uzmanl k isteyen ve sosyal politikadan, genel siyasete ve makro ekonomiden sektörel ekonominin detaylar na kadar bilgi birikimiyle yap labilen bir meslektir. nsan davran fllar n, 20 Bak fl 118

15 Söylefli kitlelerin yönetimini özetle, sosyolojik gerçeklerle toplumsal psikolojinin hiç olmazsa konuyu ilgilendiren k s mlar yla ilgili asgari bilgi sahibi olmay gerektirmektedir. Toplu ifl sözleflme görüflmeleri, bütün bu sayd m bilgilerin sergilendi i ve ifllendi i gergeftir. (gergef: üzerine kumafl gerilerek nak fl ifllemeye yarar, ço u dikdörtgen biçiminde olan çerçeve) Önemli olan, taraflar n mutlu olaca tablolar ortaya ç karabilmektir. Türkiye nin siyasi ve sosyal rejiminde yaflanan de iflim, birebir ve hatta do rudan sendikac n n nefsinde hissetti i bir atmosferdir. Benim de, aras ndaki 36 y ll k sendikac l k serüvenim, Türkiye nin bu dönemindeki tüm siyasal ve sosyal ve ekonomik olaylar na birebir tan kl k etmek, katlanmak ve aflmakla geçti. Kimi zaman mazot s k nt s yaflayan tekstil sanayicisi için mazot kavgalar yapt k; kimi zaman iflyerlerini siyaset arenas na dönüfltüren macerac lara karfl kaosu önlemek için hukukun üstünlü ünü sa lamaya çal flt k; kimi zaman toplu ifl sözleflmesiyle verilen zamlara ra men, yüzde yüzyirmibeflleri bulan enflasyonlara karfl iflçiyi korumak için inisiyatif ald k. Ülkemizdeki ve Bursa daki her sosyal, siyasal, mesleki toplumsal ve ekonomik olaylarda aktif rol oynad k. Tek amac m z, ülkemizin kalk nmas nda üretimin vazgeçilmezli ini savunmakt. Y llar sonra geçmifle bakt m zda aç kças, baflard k galiba diyorum. Kara tezgâhlardan ve emek yo un üretimden; bugünkü ça dafl ve dünyan n kabul etti i teknoloji ve üretimleriyle dev sanayi tesislerinin bulundu u ülke haline gelmek, bir günde olmad. Bu sonuçta ufac k bir katk m z olduysa ne mutlu bize. flin özeti, yaflam m boyunca bir sanayici-giriflimci gibi düflündüm, uygulad m ve yorumlad m. Aksi de olmazd. Avukatl k mesle imle de do al olarak bu tav r bütünleflti ve iflin bafl ndan bu yana sadece Sanayici ve ifl insan olan giriflimcilere hukuki dan flmanl k hizmeti vererek ve onlar n yarg ya yans m fl sorunlar na çözüm üretebilme mücadelesiyle meslek yaflam m sürdürdüm, sürdürüyorum. fiimdi ise, misyonumu tamamlad m ve dinamik; toplumsal refleksleri kuvvetli ve gelece e inançla bakan giriflimci, sanayici ifl insanlar na bu görevi devretmenin zaman n n çoktan geldi ine inan yorum. Bana göre sanayici ve ifl insan, ekonomik, sosyal ve entelektüel alt yap s kuvvetli; felsefi bak fl aç s na sahip; ülkesinin her konusunda söz söyleme ehliyetine sahip bir insan olmal d r. Bu mesle in okulu ise, 21 Bak fl 118

16 hayat n ta kendisidir. Giriflimciler, toplumsal liderlik konusunda mutlaka özveri sahibi olmal d rlar ve bu örgütleri ayakta tutacak, gelifltirecek misyonun ferdi olmal d rlar. Toplumda meflrulaflm fl ve bütünleflmifl olmayan kazanç ve kar, k s rd r. Mutluluk vermez. BAKIfi: Yak n geçmiflte yasalaflan Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili düflüncelerinizi k saca ö renebilir miyiz? brahim Yaflar: Türkiye, Cumhuriyetle birlikte Bat ya hukuki entegrasyona angaje olmufltur. Yo un olarak 1926 dan bafllayan Bat l hukuk normlar sistemi kesintisiz devam etmektedir. Bu bütünleflme sürecinin ve özellikle küresel ekonominin olmazsa olmaz haline gelen iç mevzuat n da, gezegendeki ticari ve ekonomik geliflmeye entegre edilmesi zorunludur. Zaten, tüm siyasal aktörler de, üzerine düfleni ama zamanl ama zamans z yerine getirmifller ve bugünkü ça dafl Türkiye nin oluflmas nda katk da bulunmufllard r. Bir k sm 1 Temmuz 2012 de, önemli de ifliklikleri tafl yan di er bir k sm da 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlü e girecek olan 1535 maddeden ibaret 6102 say l Yeni Türk Ticaret Kanunu da, 2005 y l nda TBMM ne girdi, 2007 y l nda Adalet Komisyonundan geçti ve nihayet 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilerek; 14.fiubat 2011 tarihli Resmi Gazetede yay nland. Bu kanunun 2005 te bafllayan yasalaflma serüveni 2011 de sona erdi. Bu aflamada, AB müktesebat nda bu alt y lda oluflan de ifliklik ve geliflme, maalesef bu kanuna yans t lamad. Umuyorum ki, zaman zaman bu de ifliklikler kanuna yans t lacakt r. Bundan böyle hepimiz, gerek hukukçular ve gerekse ticari kesim, önce bu hukuku ö renmeye çal flaca z; sonra uygulama safhas n çözece iz. Tabi bunun içinde uzun bir zaman gerekiyor. Herkes bu de iflikli e bir an önce adapte olmal. Art k ticarette yeni bir sayfa aç l yor. 55 y ll k mevcut hantal yap y ortadan kald racak yeni kavramlar ve kurumlar n getirildi i bir kanuna uyum için herhalde en az on y ll k bir süreç gerekiyor. nan yorum ki, Türk ticaret erbab bu refleksi gösterecek ve süreyi daha aza indirecektir. Yeni kanun, eskisine göre 80 madde fazlad r. fieffafl k, ba ms z denetleme unsurlar yla biliflim teknolojisinin getirdi i tüm yeniliklerin kullan lmas n n hukuk sistemine al nd ça dafl bir yap lanma ile Türk Ticaret hayat flekillenecektir. Güven verici bir yap oluflturulacakt r. Yeni Türk Ticaret kanunu içindeki her bir konu, özel uzmanl k isteyen ve her biri için ayr ayr e itimlerin al nmas gereklili i tart fl lmaz olan bir husustur. Burada her biri hakk nda aç klama yapmam z maddi olarak imkâns zd r. Do ru da olmaz. BAKIfi: Son günlerde gündemde olan K dem Tazminat konusundaki görüfl ve düflüncelerinizle, varsa çal flmalar n z hakk nda bilgi verir misiniz? brahim Yaflar: K dem tazminat istihdam yaratan giriflimcinin gündeminden hiç düflmedi. Son günlerde yine bu konu tart fl l r oldu. Ancak, teknik ve sosyal bir konu oldu undan; spekülasyonlara da aç k oldu unu kabul etmek gerekiyor. fiu anda uygulanan 4857 say l fl Kanunu kabul edilirken ve bu kanunun kamuoyuna yans t l fl nda ifl güvencesi hükümleri ön plana ç kt nda; k dem tazminat konusu da do al olarak tart fl l r oldu. Çünkü fl Kanunu metninden k dem tazminat kavram ç kart ld. Sadece 1475 say l eski ifl kanunun k dem tazminat n düzenleyen 14. Maddesi yürürlükte b rak ld. fiu anda, içinde k dem tazminat olmayan mevcut ifl kanunuyla eski ifl kanununun k dem tazminat n düzenleyen 14. Maddesi mevzuat olarak karfl m zda duruyor. Yeni fl Kanunu, matematik kurgusuyla ekinde bulunan K dem Tazminat Fonu Kanun tasar s yla bir bütündü. O dönemki siyasi konjonktür, K dem Tazminat Fonu Tasar s n n kabulüne imkan vermedi ve 4857 Say l Kanun u ayakta tutan en önemli unsurdan mahrum olarak uygulamaya girdi y l ndan bu yana K dem Tazminat Fonu Tasar s n n tozlu 22 Bak fl 118

17 Söylefli raflardan TBMM gündemine al nmas n bekliyoruz. Aksi halde, çal flma hayat nda bar fl bozan bu kadük uygulaman n sonuçlar na katlan lamaz. K dem tazminat, iflin sona ermesinde koflullar varsa ödenen bir tazminatt r. Tazminat n iflverenin gündemine gelmesi ortalamada ifle giriflten itibaren 8-10 y l aras nda de iflen bir zaman aral ndan sonra gerçekleflmektedir. Bu ana kadar k dem tazminat için hiçbir finansman ay rmam fl olan iflveren, zaman nda ortaya ç km fl bireysel fesihlerde bu tazminat ödemede güçlük çekmeyebiliyor. Ancak, fon kanununun kabulüyle birlikte her ay %3 tutar nda k dem tazminat na prim ödemenin bu iflletmelerde yarataca finansman kaymas n da göz ard etmemek gerek. Sermaye kesimindeki iç dengeler nedeniyle, evet ve hay r ayn anda kulland m z bir sorun var karfl m zda. Kanaatimce, siyasal iktidar n k dem tazminat n n siyasal geçmiflimizdeki öyküsünü inceleyip, adaletli bir karar vermesi gerekir. Dünyada örne ine rastlanmayan 30 günlük k dem tazminat bir yana, gerçekten bu kadar sosyalleflmenin geliflti i bir toplumsal ekonomik düzende, acaba k dem tazminat denilen bir müesseseye ihtiyaç olup olmad ; kurufl karlarla ekonomiyi omuzlayan iflverenden sermaye kanamas n sa lamaya gerek var m? Tart flmak gerekiyor. Ben siyasal iktidar n, hiçbir komplekse kap lmadan bu konuyu hakça çözece ine inan yorum. BAKIfi: Türk Hukuk Sistemi nin, dünyadaki di er demokratik ülkelerin hukuk sistemleri ile karfl laflt r ld nda durumunu nas l de erlendiriyorsunuz, bu hususta önerileriniz var m? brahim Yaflar: Türk Hukuk sistemi ça daflt r. Asl nda AB ile bütünleflme, mevzuat alan nda çoktan tamamlanm flt r. Özellikle tek bafl na iktidar n yafland son üç dönemden bu yana Küresel ekonomi ve AB müktesebat baflta olmak üzere tüm ça dafl hukuk normlar yasalaflm fl ve yürürlü e konmufltur. Düflünsenize, yabanc sermayenin özgürce yat r m için geldi i bir ülke olmak sadece o co rafyan n güzelli i ve görünür yanlar yla m aç klan r? Kesinlikle, hukuk normlar d r bak lacak yer. Ancak, terörle yaflamay ö renmifl ve korunma refleksleri çok geliflmifl her devlette oldu u gibi ülkemiz de bu konularda dünyaya mevzuat ihraç edecek deneyime sahiptir. Medeni kanun, Borçlar kanunu gibi temel kanunlar n tamamen yenilemifl; ceza kanunu ve yarg lama usulü kanunlar n sil bafltan al p uygulamaya sokmufl; Ticaret mevzuat n Meclis ten geçirmifl bir Türkiye Cumhuriyeti, hantal yarg sistemini islah ederek bu hukuki metinlerin h zl ve adaletli yarg ile gerçekleflmesini de sa lamak için çaba harcamaktad r. UYAP denilen Ulusal Yarg A Projesiyle çok ciddi bir ça dafll k s nav veren Türk yarg s, hergün alt yap s n da modernlefltirerek; bu bölgenin parlayan ve hiç sönmeyecek y ld z durumundad r. Ancak, Avukatl k gibi demokrasinin temeli olan özgür savunma hakk n n temsilcileri olan kesimin Devlet ve Yarg sistemi karfl s ndaki durumlar, henüz Devletin özgür savunmaya karfl çok da hoflgörülü olmad n ortaya koymas bak m ndan üzerinden durulmas gereken bir konudur. Ça dafl geliflmifl ülkelerde gördü ümüz sayg nl sa layan devlet modelinin, ülkemize de nasip 23 Bak fl 118

18 olmas n temenni ediyorum. Bu konuda çok iyi olmad m z aç kça söyleyebilirim. Özellikle, tutukluluk sürelerinde Türkiye seçimini yapmak zorundad r. Ülkede yaflayan ve yarg lanan flüphelinin kaçma ve ortadan kaybolma ihtimalinin ortadan kald r ld alt yap s n kurarak; delilden suçlamaya giden bir ceza yarg lamas gerçeklefltirdi i sürece tutuklama süresinin k salaca ve flüpheliyi elinden kaç raca kompleksine kap lmayaca bir ülke haline gelmek tüm yurttafllar n arzududur. Ticari alandaysa, h zl yarg ve h zl sonuç al nabilmesi için Tahkim müessesesine inanç gelifltirilmesi flartt r. Yarg ya ancak istisnai olaylar gitmelidir. Tabii ki, her sorun hemen çözümlenemez. Özellikle Hukuk normlar, kolay ve tepeden inmeci çözümleri kald rmaz. BAKIfi: Türk ekonomisinin genel gidiflat hakk ndaki de erlendirmenizi ö renebilir miyiz? brahim Yaflar: Ekonominin genel gidiflat yla ilgili yorum, körün fili tarifine benziyor. Bilirsiniz hikayeyi: Kör birkaç adam n önüne fili getirmifller ve bize tarif et, demifller. Filin baca n tutan fil bacakt r demifl; hortumunu tutan fil hortumdur demifl.bizim ekonomi yorumlar m z da böyle. Ekonomi yönetimin elindeki hiçbir bilgi yeterli düzeyde elimizde yok ve zaten günlük olan bu verilere günlük ulaflsak bile bu kadar hareketli bir sistemde buradan bu bilgiyle o kararlar görmemiz, de erlendirmemiz mümkün de il ve eflyan n tabiat na da ayk r. Biz iflimizde, çevremizde görebildi imiz pratikten hareket ediyoruz. Sonuç olarak, herkesin elinde bir plastik kart var. Çal flanlar kredi kart borçlar n taksitle yani faizle ödemeye çabal yor. Ortama ücretler ayl k olarak elimizde. ( lira net) Ev kiralar belli. flsiz say s n, istatistiklerle de il de insan ve psikolojisi ile toplumsal boyutuyla de erlendirdi inizde hiç de sevimli bir tablo yok. fiimdi ben bu fili tarif ederken tuttu um yerler bunlar oldu una göre, nas l memnun oldu umu söyleyebilirim ki. Zaten uzun süredir iyi oldu u söylenen bir ekonomide yafl yoruz ve fark nda de iliz herhalde! Bölgesel asgari ücretin tart fl ld, yat r m teflviki yap lan ve çal flt rd iflçisinin SGK primi ve vergisini hazinenin destekledi i bir yat r m ekonomisinde, bu kapsamdaki flehir say s n neredeyse tüm ülkeye yaymak isteyen ç l klar duyuluyorsa; ben nas l ekonomi mükemmel derim. Ancak, krizin dehfleti ve yar n n sürprizlerinin olmad ekonomik bir yap ya her ne kadar istikrar denebilirse de, bu, geliflim istikrar de il; olsa olsa, büyük dalgalanmalara karfl korunakl ama stabiliteyi özenle korumaya çal flan bir ekonomi demek daha uygun olacakt r. Ancak, yine de ben, ekonomi yönetimine göre kör adam m ve ekonomi filinin tutabildi im yerinden ekonomiyi tan mlamaktan baflka bir yetene im yok. BAKIfi: Bu ülkeyi yönetiyor olsayd n z, ilk üç icraat n z ne olurdu? brahim Yaflar: Türkiye çok büyük bir ülke. Sorunlar da, bugünün de il, taa 1914 lerden gelen sorunlar. Bu ülkenin kuruluflundaki uluslararas ba lay c hukuki metinleri tek tek inceleyerek oyun alan m z belirledi imizde; hem siyasi ve hem de ekonomik olarak öyle pek de yerimizin diledi imizce oynayaca m z genifllikte olmad n görmek mümkün. Bu durumda, ülkeyi yönetirken sihirli anahtarlar n bulundu una inanm yorum. Bu yüzden de ben siyaset adam na çok sayg duyuyorum. Herkes iflinde gücünde gelece ini kurarken; siyaset adam gerçek bir özveriyle ve heves ve heyecanla bu ülke için kiflisel gelece ini feda ediyor. ktidar yla, muhalefetiyle ve tüm siyasi kadrolar yla gerek yerel ve gerekse genel siyasal sistem içinde bulunanlar n hak ettikleri sayg nl gördüklerine inanm yorum. Yurttafllar m z n sadece almay ö rendi i bu düzende, hepimiz, her birimizin bulundu u her yerde bu ülkenin yönetiminde katk da bulunmas gibi bir misyonu oldu unu 50 y ld r unutmufluz. Demokrasi, kat l mc l k bu de ildir. Karanl ktan 24 Bak fl 118

19 Söylefli flikâyet edece ine bir mum yak! ne kadar anlaml bir söz. Evinde, iflyerinde, soka nda, mahallesinde, kentinde demokrasiye ve kalk nmaya, üretmeye katk da bulunmayan n flikâyet hakk yoktur. Ben, çal flma hayat mda her davran fl mda ülkem için yurttafl m için öncelikli düflünerek üretiyorum. Bu önceli im, ülkenin kalk nmas ndaki sihirli formüldür. Yoksa, bul bir Baflbakan, efsanelefltir ve ondan insan üstü güçler bekle ve kifliye gore de iflen baflar tan mlar yla da diledi in zaman yerden yere vur Bu bana ayk r geliyor. Ben birey olarak varl mla, sa oldu um ve üretti i sürece ülkemin yönetiminde var oldu uma inan yorum. BAKIfi: Sosyal aktivitelerinizi ve hobilerinizi bizlerle paylafl r m s n z? brahim Yaflar: Sosyallik, insan insan yapan en önemli özelliklerden biridir. Paylafl lmayan bilgi, birikim ve güzellik ço almaz. Bu yüzden, sosyallik de insan için zorunluluktur. Mesle e bafllad mdan bu yana onlarca Dernek ve oluflumda bulundum. Baflkanl klar n yapt m. Örne in 1980 y l nda Bursa Çocuk Esirgeme Kurumu Baflkan yd m. Yetimleri korumak, yaflam ilkemdir. Sonra, Türk Hava Kurumu Baflkanl yapt m uzun sure. Bursa da Sportif Havac l k Kulübü kurarak, e itim al p; ilk özel pilot sertifikas sahibi olanlardan m. Ö rencili imde ba lama çalard m. Y llar oldu terk edeli maalesef. 48 yafl nda ya l boya resim yapmaya bafllad m ve sonra sulu boya resim yapmaya bafllad m ve sürdürüyorum. Felsefeye ö rencilik y llar mdan beri tutkunum. Gençlik y llar mda, özellikle tasavvuf konusunda yo unlaflacak dostlar buldum ve bu bilgiyi hal e dönüfltürmek için yaflam m biçimlemeye çabal yorum. Yazmaya ve okumaya aflk ile ba l y m. Bunlar benim vazgeçilmezim. Bir de teknoloji tutkum var ki, gitti im her ülkede önce kitapç ya ve sonra da bilgisayar teknolojisinin sergilendi i ma azalara giderim. Bu konuda iyi oldu umu iddia edebilirim. fiu son bir y ld r pad nedeniyle tek duam var: Allah m beni application sat n almak huyumdan kurtar!... Bahçe, hayvan (bu sözü be enmiyorum) velhas l do a, benim tutkum. Nilüfer köyündeki bahçemdeki bu çeflitlilikte kendimi buluyorum. Hayvan sevgisi de beni Uluda Üniversitesi Hayvan deneyleri Etik Kurulu üyeli ine tafl d. Kurul üyesi de erli ö retim üyeleriyle birlikte hayvan deneyi yap lacak projelerde hayvanlara yönelik etik müdahalelerin oluflmas n sa lamaya ve denetlemeye çal fl yoruz. Tabi BUS AD n kuruluflundan bu yana içinde oldu umu söylemeyi de ihmal etmemeliyim. Rahmetli Do an Ersöz a abeyim ve ilk kurucu dostlarla, BUS AD n kurulufl mevzuat n flu anda Baflkan oldu um iflveren sendikas nda oluflturdu umuzu söyleyebilirim. O zaman, benim bizzat çal flt m Bursa da Sanayi Odas n n ayr lmas olay n n tabii sonucu olarak BUS AD ortaya ç kt. Y llar sonra bu öncü ve prestijli kuruluflun yönetimlerinde uzun dönemler görev yapt m ve son olarak da baflkan vekili olarak çal flt m. fiimdi de sade bir üyesi olmaktan onur duyuyorum. BAKIfi: Say n Yaflar, söylefli iste imizi kabul etti iniz ve sorular m z içtenlikle yan tlad n z için BUS AD Ailesi ad na teflekkür ederiz. 25 Bak fl 118

20 Desen Yar flmas 12. desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu BUS AD n, özellikle genç tasar mc lar ve bu konularda e itim gören lise,yüksek okul ve üniversite ö rencilerini teflvik etmeye ve onlar ifl hayat na haz rlamaya yönelik etkinliklerinden olan Desen Yar flmalar n n 2010 y l nda düzenlenen 12.si, ödül töreni ile noktaland Ülkemizin genç, yetenekli tekstil tasar mc lar n cesaretlendirmek, tan n rl klar na ve geliflimlerine katk da bulunmak, yar flmaya kat lan desenleri tekstilcilerimizin kullan m na sunmak amac ile düzenlenen yar flman n bu y lki konusu ; C v l C v l lkbahar temas n n özgün sanatç potas nda serbest yorumu idi. Kas m / 2010 ay nda Bursa ve ülke çap nda konu ile ilgili Meslek Lisesi, Üniversite, Yüksekokul ve Meslek Okullar ile paylafl lan yar flmam za ülkemizin de iflik bölgelerinden 256 eser ile kat lan yar flmac lar n eserleri, 09 Mart 2011 günü yanda isimleri belirtilen yedi kifliden oluflan Seçici Kurul Üyeleri taraf ndan de erlendirildi. Seçici Kurul Üyeleri: Akademisyenler: Yrd. Doç.Dr. Özcan Uzkur Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Sanatlar Bölümü Ö rt. Grv. Halim fiensoy Uluda Üniversitesi E itim Fakültesi Güzel Sanatlar E itimi Bölümü 27 Bak fl 118

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Asgari Ücret Denklemi

Asgari Ücret Denklemi Asgari Ücret Denklemi Av. Mesut Ulusoy MESS Hukuk Müflaviri ve Dr. Aykut Engin MESS E itim Müdürü flçilere normal bir çal flma günü karfl l olarak ödenen ve iflçinin g da, konut, giyim, sa l k, ulafl m

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

Reel Sektörün Cari İşlemler. Ekonomistler Platformu Ekonominin Nabzı Araştırmaları Şubat 2012

Reel Sektörün Cari İşlemler. Ekonomistler Platformu Ekonominin Nabzı Araştırmaları Şubat 2012 Reel Sektörün Cari İşlemler Açığı na Bakışı Araştırması Ekonomistler Platformu Ekonominin Nabzı Araştırmaları Şubat 2012 Giriş Ekonomistler Platformu tarafından Aksoy Pazar ve Kamuoyu Araştırma Şirketi

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Nobody s Unpredictable Gündelik Hayatın Demokrasisi Ipsos KMG Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü, Ipsos Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü nün uzmanl n ve deneyimini Türkiye ye ta mak

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı