Turgut Özal Dönemi Türkiye de Siyasal Liberalizm 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turgut Özal Dönemi Türkiye de Siyasal Liberalizm 1"

Transkript

1 Vol:3, No:6, 35-53, December, 2014 Turgut Özal Dönemi Türkiye de Siyasal Liberalizm 1 Naciye Oral* Selami Erdoğan** Özet Liberalizm, tarihsel kökenleri 17.yüzyılın başlarına dek uzanan, özellikle batılı ülkeler tarafından kabul gören popüler politik anlayışlardan biri haline gelmiştir. Türkiye, batıdaki gelişmelere kayıtsız kalmayarak, tamamen liberalizmi benimseyen bir tutum sergilemese de, sürekli kendi şartlarını da göz önüne alarak gelişim ihtiyacını gidermeye çalışmıştır. Bu bağlamda yaşanan gelişmelere ve bu gelişmelerin ait olduğu dönemlere bakıldığında Türkiye de en dikkat çeken dönemin Özal Hükümetleri dönemi olduğu görülmektedir. Siyasi kimliği ve görüşleri ile Turgut Özal, liberal uygulamaları Türkiye de hayata geçirmeye çalışan bir lider olmuştur. Özal hükümetleri döneminde iktisadi liberalizme yönelik politikalara ağırlık verilmiş olsa da, siyasi liberalizm alanında da başarılı uygulamalara imza atılmıştır. Bu çalışma, Özal ın ekonomi alanının yanı sıra siyasi alanda da reformcu olma vasfını hak ettiğini göstermeyi amaçlamaktadır. Özal Dönemi nde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne bireysel başvuru hakkının verilmesi, Kürtçe konuşma yasağının kaldırılması, özel teşebbüsün teşvik edilmesi, üniversitelerde kılık kıyafet yasağını aşmaya çalışması gibi uygulamalar çalışmamızda bu savunmamıza kanıt olarak anlatılmıştır. Anahtar Kelimeler: Liberalizm, Turgut Özal, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Political Liberalism In Turgut Ozal Period In Turkey Abstract Liberalism, dating back to the early 17th century, has become one of the popular political concepts which is especially acknowledged by Western countries. Acting in a manner of completely adapting liberalism by not remaining unresponsive to the developments in the West, Turkey has tried to meet the need of development by taking its own conditions into consideration. In this context, when we take a look at the developments and their periods, it can be seen that the period of Özal Governments is the most striking period in Turkey. Turgut Özal with 1 Bu çalışma 2011 yılında Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde kabul edilen Turgut Özal ve Siyasal Liberalizm başlıklı Yüksek Lisans tezinden türetilmiştir. *Doktora Öğrencisi, Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, E-Posta: **Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, E-Posta: mynet.com

2 Volume:3 Number:6 December 2014 Naciye Oral, Selami Erdoğan his political identity and views has been a leader who is trying to accomplish liberal implementations in Turkey. Even though, has been giving importance to the Economic Liberalism Policies during the Özal era, politic liberalism implementations have accomplished as well. This study has aimed to show, Özal deserved to get the qualification of being reformist at the politics area together with economics. In our study, implementations such as giving the right of applying individually to the European Court of Human Rights, removing the prohibition of speaking Kurdish Language, encouragement to private enterprise, trying to surpass the prohibition of disguise in universities have been explained as evidences to our advocacy. Keywords: Liberalism, Turgut Ozal, European Court of Human Rights Giriş Tarihsel kökenleri 17.yüzyılın başlarına dek uzanan liberalizm, bireyciliğe dayalı, bireylerin siyasal ve ekonomik alandaki hak ve özgürlüklerini güvence altına alan, piyasa ekonomisinin doğal işleyişine bırakılarak devletin ekonomiye müdahalelerinin en az düzeye indirilmesini savunan bir doktrindir (Aktan, 1996: 13). Diğer bir ifadeyle liberalizm, özel mülkiyet, özel teşebbüs ve hürriyet esasına dayalı bir piyasa sistemidir. Liberalizm için önemli isimlerden biri olan Poper, liberalizmin temel ilkeleri olarak yurttaşların özgürlüğü, soyut toplum, gönüllü birliktelik ve işbirliği gibi kavramları sıralamıştır (Poper, 1967: 186). Mustafa Erdoğan ise liberalizmin unsurlarını bireyselliğe verilen önem ve insan hakları, serbest piyasa ekonomisi, sınırlı devlet, liberal rasyonalizm ve hukuk devleti şeklinde tanımlamıştır (Erdoğan, 1990: 20). Atilla Yayla ise bireycilik, özgürlük, piyasa ekonomisi, sınırlı devlet kavramlarını liberalizmin temel unsurları olarak kabul etmiştir (Yayla, 1998: 137). Görüldüğü gibi, liberalizm tanımı üzerinde tam olarak ortak bir nokta bulunamayan ve farklı uygulama alanlarına sahip olan bir kavram olduğu için birçok liberalizm çeşidi ortaya çıkmıştır. Bunların başlıcaları, klasik liberalizm, sosyal liberalizm, iktisadi liberalizm ve siyasi liberalizm kavramlarıdır. Biz burada yalnızca siyasi liberalizm kavramı üzerinde duracağız. Liberalizmin bir türü olan siyasi liberalizm, her alanda bireyin rızasının esas alınmasını öngörmektedir. Toplumsal rızanın modern versiyonu serbest seçimlerdir. Birey demokratik ortamda, başka bir deyişle serbest bir ortamda yarışan programlardan, partilerden herhangi birini serbest seçimiyle tercih etme hakkına sahiptir. Siyasi liberalizmin bir diğer önemli ilkesi de, minimal devlettir. Liberalizme göre özgürlüklerin önündeki en büyük engel devlettir ve devletin mutlak olarak sınırlandırılması gerekir. Bunun yolu olarak da devletin hukuk ile sınırlandırılması ve anayasal bir devlet olması gerektiği vurgulanmıştır. 36

3 Turgut Özal Dönemi Türkiye de Siyasal Liberalizm İnsan hakları, sanayileşmenin ilerlemesi, sivil yönetimlerin öneminin artması ve daha sayılabilecek birçok nedenden dolayı liberalizm yönetimleri etkileyen bir ideoloji haline gelmiştir. Amerika, Fransa, İngiltere gibi yönetimleriyle tüm dünyayı etkileme gücüne sahip olan ülkeler, liberal olguları en fazla bünyesinde barındıran devletler haline gelmişlerdir. Bundan dolayı liberalizm, daha fazla gelişme fırsatı yakalayarak, diğer ülkeleri de etkisi altına almaya başlamıştır. Türkiye de liberal açıdan önemli etkilenmeler Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde ortaya çıkmaya başlamıştır. Osmanlı Devleti yönetim alanında bir reforma ihtiyaç duymuş ve bu ihtiyacını, batılı ülkeleri model alarak gidermeye çalışmıştır. Böylece yönetim kültürümüz, liberalizmin etkisi altına girmeye başlamıştır. Aynı ihtiyaç, Türkiye Cumhuriyeti nin ilk yıllarından itibaren ilerleyen yıllarda da kendisini hissettirmiştir. Cumhuriyet reformlar üzerine kurulmuştur ve ihtiyaç duyduğu noktalarda, kendi özel şartlarını da göz önüne alarak değişim hareketlerini sürdürmüştür. Cumhuriyet döneminde yapılan reformlardan sonra, Türk demokrasisi açısından kabul göremeyecek olan askeri darbeler süreci başlamıştır. Türkiye nin belli değişim ve dönüşümleri sağlamaya çalıştığı bir dönem olan Menderes Hükümetlerinin hemen ardından 1960 askeri darbesi gerçekleşmiş, çok geçmeden de 1971 de yayınlanan muhtıra ve ardından gelen 1980 Darbesi demokrasimiz açısından olumsuz bir durum olarak Türk siyasi tarihinde yerini almıştır. Türkiye de 1980 askeri darbenin ardından siyaset sahnesine giren ve uzun yıllar yönetimi elinde bulunduran Turgut Özal, Türkiye için çok önemli uygulamalara imza atmış bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Özal, Türkiye yi yaşamış olduğu son askeri darbenin ardından, normalleşme sürecine taşımıştır. Esas olarak böyle bir görev üstlenmesinin yanında Özal, siyasi kimliği ve misyonu ile liberalizmi savunan bir lider olarak görülmüştür. Özal, Avrupa ülkelerindeki 1980 sonrası gelişmeleri iyi tahlil ederek, Türkiye nin ihtiyacı olan liberalizmi siyasi ve ekonomik yönden hayata geçirmeye çalışmıştır. Bu dönemde, tüm dünya devletlerinde yaşanan ekonomik ve mali bunalımlar, hükümetlerin aşırı yüklenmesi ve demokrasi krizlerine çare olarak ekonomik ve siyasal bir ideoloji olan yeni sağcı anlayış geliştirilmiştir. Bu anlayış, Hayek ve Friedman ın ekonomik alt yapısını hazırladığı, 1979 da İngiltere de Thatcher ve 1980 de Amerika da Reagan ın siyasal düzlemde öncülüğünü yaptığı, 1980 lerin egemen sosyoekonomik ve siyasal oluşum ve dönüşümlerinin düşünsel çekirdeğini oluşturmuştur. Yeni sağcı anlayış, devletin yerini ve rolünü radikal bir biçimde sorgulamış, devletin geleneksel rollerinden tümüyle vazgeçip yalnızca serbest piyasa ekonomisinin başat düzenleyici rolünü kolaylaştıran bir hakem olması gerektiğini savunmuştur. Bu bağlamda özelleştirme, devletin minimum işlevlerinin de özel sektörleştirilmesi ve yerinden yönetim araçlarıyla kamu yönetimini yeniden yapılandırmaya çalışmıştır (Nohutçu, 2007: 334). 37

4 Volume:3 Number:6 December 2014 Naciye Oral, Selami Erdoğan Dönemin yükselen değeri olan yeni sağ anlayışının Türkiye deki savunucusu ve temsilcisi olan Özal, yönetim konusunda yeni sağ anlayışının hayata geçirilmesi için çaba göstermiştir. Partisinin dört eğilimini muhafazakârlık, milliyetçilik, liberallik, sosyal adaletçilik olarak tanımlayan Özal, üç özgürlüğünde üzerinde özellikle durmuştur. Bunlar; düşünce hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti ve teşebbüs özgürlüğü olmuştur. Bu bağlamda ekonomiden başlayarak her alanda serbestleşmenin sağlanması ve devletin olabildiğince küçültülmesi gerektiğini savunan Özal, iktidarda olduğu yıllarda bu söylemlerini hayata geçirebilme şansını yakalamıştır 1980 lere kadar genel olarak dünya ekonomisiyle yakından bir ilişki kuramayan, kendi içine kapanmış, dışa bağımlı bir ekonomik işleyişi olan Türkiye, Özal ın liberalleşme politikası sayesinde bu kısır döngüden kurtulmuş, dünya kapitalizmine ve gelişen pazar ekonomisine eklemlenmeye başlamıştır. İthal ikameci sanayileşme yerine, ihracata dayalı sanayileşmeye ve ekonomik büyümeye ağırlık veren Özal, aynı zamanda devletin işletmecilik anlayışından ve devletçilik politikasından vazgeçmesini, ekonomik faaliyetleri özel sektöre/ sermayeye bırakmasını ve en önemlisi ekonomiyi kendi kurallarıyla -fiyat, döviz, faiz, kur vb. serbest bırakılması- baş başa bırakılması gerektiğini söylemiştir. 150 yıllık modernleşme tarihimizde, ilk kez Özal ın dışa açılma politikası sayesinde ekonomik kalkınma, dünya ülkeleriyle rekabet etme ve ihracata dayalı gelişme anlayışı ortaya çıkmıştır. (Duman, 2008: 234 ). Yine Özal döneminde, uygulanan yapısal uyum politikalarıyla; Türk ekonomisini serbest pazar ilkesine göre yapılandırmak, ihracata dayalı büyümeyi sağlamak ve kapitalist dünya ile bütünleşmek amaçlanmıştır. Bu amaçla, yeni sağ siyaset anlayışına uygun olarak arz merkezli paracı politikalar benimsenerek serbest faiz, serbest kur serbest fiyat uygulanmıştır (Özkazanç, 2007: 69). Görüldüğü gibi Özal döneminde dışa açık ve serbest rekabete dayalı bir ekonomik model uygulanmıştır. Bu anlamda yukarıda da vurguladığımız gibi, Özal ın uyguladığı liberal politikaların temelinde hiç şüphesiz ki, 1980 lerin başında dünyada egemen olmaya başlayan yeni sağ siyaset anlayışı yatmaktadır (Duman, 2008: 237). Özal ın ekonomik liberalizm alanındaki uygulamalarının yanı sıra liberal anlamda siyasi reformlara da imza atmıştır. Özalcı anlayışta siyasal liberalizmin belirgin işaretlerini Turgut Özal cumhurbaşkanı olduktan sonra ( ) görmek mümkündür. Çalışmamızın bundan sonraki kısımlarında Özal ın siyasal liberalizm uygulamalarına dayanak gösterebileceğimiz gelişmelere değinilecektir. Özal ın Siyaset ve Devlet Anlayışı Özal, Türkiye nin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşabilmesi için ekonomik ve teknolojik açıdan Batılı ülkelerle rekabet edebilecek düzeye gelmesi gerektiğini savunmuş, o güne kadar bu hedef için yanlış politikaların uygulandığını ve bu 38

5 Turgut Özal Dönemi Türkiye de Siyasal Liberalizm açıdan da Türkiye nin kısa vadede yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacı olduğunu savunmuştur. Nitekim Özal ın, ekonomik, politik ve demokratik nitelikli politikalarına bakıldığında; içe kapalı, devletçi, anti-bireyci ve yasakçı bir zihniyet taşıyan geleneksel Türk siyaset anlayışının bu süreçle birlikte dönüşüme uğradığı görülecektir. Özal ın siyaset felsefesi, anti-devletçi (birey merkezli) ve liberal-muhafazakâr bir anlayışa dayanıyordu. Bu anlamda Özal, Türk modernleşmesinde özellikle devletin faaliyet alanını daraltmış, gelişmenin itici gücü olmaktan çıkarmaya çalışmış ve aynı zamanda bu değişme ve gelişmenin merkezine bireyi koymaya çalışmıştır. Bu amaçla sık sık devletin küçültülerek yerini özel sektöre bırakmasını, siyaseti de bazı seçkinci kesimlerin (Kemalist bürokratlar-sol aydın) tekelinde olan bir meslek olarak değil, millete hizmet etmek amacıyla siyasete atılan herkesin bir hakkı olarak görmüştür. Özal, bu yeni siyaset anlayışıyla; Kemalizm in modernleşme hedefini çağ atlamak sloganıyla devralırken, bir tarafta liberalizmin rekabetçi bireyi ve girişimcilik ruhunu, diğer taraftan muhafazakârlığın dini ve geleneksel değerlerini ön plana çıkartmaya çalışmıştır. Turgut Özal ın devlet ve yönetim anlayışı da belirli noktalarda diğer siyasilerden farklılık arz etmiştir. Özal daha özgürlükçü, daha liberal ve devlete hız kazandıracak politikalardan yana olmuştur. Özal seçilmişler ile atanmışların farkını ortaya koymaya çalışırken, atanmışların seçilmişlerin denetiminde olması gerektiğini önemle vurgulamaya çalışmış ve sivil katılımcı siyaset anlayışını benimseyen ve savunan bir lider portresi ortaya çıkarmıştır (Nuroğlu, 1995: ). Özal hakkında değinilmesi gereken bir diğer nokta da devlet yönetimindeki tarzı ve olaylara yaklaşım tarzının diğerlerine göre çok farklı olmasıydı. Özal yönetimin içine halkı ve halkın düşüncelerini de aksettirmek için elinden geleni yapmaya çalışmıştır. Kenan Evren başkanlık ettiği MGK toplantılarında irtica tehlikesi için hükümeti defalarca uyardıklarını ve sıkı tedbirler almaları gerektiğini söylediklerini fakat Özal ın Merak etmeyin, bir şey olmaz diyerek geçiştirdiğini söylemektedir (Yavuz, 1997: 49) Özal sivil toplum kuruluşlarının güçlenerek, her şeyi devletten beklenmesi yerine, sivil teşekküller eliyle yapılmasını istemiştir. Özal ın yurt dışı ziyaretlerine yatırımcıları da götürmesi ilk zamanlarda eleştirilere sebep olsa da daha sonraları neticeler alınmaya başlandıkça, Özal ın bu girişimlerinin ne kadar faydalı olduğu anlaşılmıştır. Özal, özel girişimin güçlendirilmesi büyük çabalar gösterdiği tartışma götürmez bir gerçekliktir. Bu bağlamada, gece yarıları yanında koruma ve görevli olmadan Ostim e giderek orada yanan ışıkları takip edip, fazla mesai yapan, iş yetiştirmeye çalışan is yeri sahipleriyle ve çalışanlarla samimi bir ortam yaratmıştır (Yavuz,1997: 50). 39

6 Volume:3 Number:6 December 2014 Naciye Oral, Selami Erdoğan Özal ın demokratik yönetim anlayışını kendi bürokrasi yıllarında da görmekteyiz. Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarı olduğu yıllarda kurum çalışanları tarafından sol görüşlü kişilerin işten uzaklaştırılacakları ve sağ görüşlü kişilerin getirileceği gibi konular konuşulmaya başlanmış olmasına rağmen Özal beklenenin aksine, rekabetli bir ortam oluşturmak için farklı fikirlerin bir arada bulunmasına müsaade etmiştir. Özal ın Düşünce ve İfade Özgürlüğü Konusundaki Görüşleri Özal siyaset felsefesinde şu üç temel özgürlük üzerinde ısrarla durmuştur; düşünce ve ifade, din ve vicdan ve girişim özgürlüğü dür. Bu üç temel özgürlüğün, ancak liberal ve demokratik toplumlar için söz konusu olabileceğini dile getiren Özal, bunun için öncelikle düşünce ve ifade, insan hak ve hürriyetlerinin korunmasıyla mümkün olabileceğine inanmış ve bir toplumun gelişebilmesi açısından sadece ekonomik kalkınmanın yeterli olamayacağını, demokratik özgürlüklerin de sağlanmasının zorunlu olduğunu düşünmüştür. Ona göre, düşünme yeteneğinin çeşitli yollarla engellenmeye çalışılması durumunda, düşünceye olan saygı ortadan kalkacak, insanlar kendi potansiyellerini ortaya koyamayacakları için de bireysel kabiliyetleri körelecektir (Duman, 2005: 291).Bu durum, insanlar arasında ayrışmayı, bölünmeyi ve kutuplaşmayı yaratarak ülke bütünlüğünü zedeleyecektir. Dolayısıyla medeni ve kalkınmış bir toplumda, her fert ya da kurum kendi görüşünü ve düşüncesini hiçbir baskıya maruz kalmadan özgürce ifade edebilecek, tartışabilecek ve karşılıklı saygı zemini üzerinde kendisini serbestçe savunabilecektir. Burada önemli olan, insanların iyi veya kötü düşünceler içinde olmaları değil, bu düşüncelerini, karşılıklı saygı prensibi ve hoşgörü ortamı içinde birbirlerine karşı ifade edebilmeleri ve savunabilmeleridir. Özal, 22 Mayıs 1991 de 21. Asır Türkiye nin ve Türklerin Asrı Olacaktır konulu konuşmasında, ülkelerin gelişmesinde tabuların ortadan kalkmasının ve her türlü fikrin özgürce ifade edilmesinin önemini ve bu anlamda Türkiye de düşünce özgürlüğünün önündeki engelleri şu şekilde dile getirmiştir Genel serbestlikten kastım şu: Fikir, fikrini ifade, bu hürriyetler çok önemli. Zannetmeyiniz ki, bu yüzden Türkiye batar. Yanlış şeyler söylerler. Kavgaya düşülür. Hayır, değil. Hürriyetlerin kısılması aslında çok daha büyük problemdir. Ve o yüzden lüzumsuz kavgalar çıkar Onun için serbestlikten yanayım. Ve biz bunu büyük ölçüde icra ettik. Ama hâlâ tabular var, onu da söyleyeyim. Hala şunu niye söyledin?, diye Niye bu fikri ifade ettin?, Bırak ifade edelim. Korkulacak bir şey yok. Ama maalesef daha bir müddet zaman geçmesi lâzım. Bir müddet zaman geçtikten sonra, birçok şeye de çok rahatlıkla alışacağız ve o korktuğumuz gibi olmadığını göreceğiz o işin. Ama biraz ileriyi görmemiz lâzım. 10 sene ilerisini görmemiz lâzım. Sadece geriye bakmamamız lâzım. İleriye bakmamız lâzım (Özal, 1991b: 28 29). Bu konuşmadan da anlaşılacağı üzere Özal açısından Türkiye de düşünce ve ifade özgürlüğü önünde bazı engeller vardır ve bu engellerin ortadan kaldırılması gerekir. Özal, 31 Ekim 40

7 Turgut Özal Dönemi Türkiye de Siyasal Liberalizm 1989 da ANAP Grup Toplantısına yaptığı konuşmada, düşünemeyen, tabularla kilitlenmiş bir memleketin gelişmesi mümkün değildir. Benim bütün ileri ülkelerde gördüğüm husus budur. Size en önemli bir vasiyet olarak söylüyorum. Türkiye, tabii hâlâ tabular içerisinde bir ülke. O tabuları birer birer yıkacağız ve memleketimizin insanlarının düşüncelerini, bir şeyler meydana getirmelerini, biz teşvik edeceğiz. (Özal, 1989a: 386) derken, söz konusu tabu ve kısıtlamaların, insanların yaratıcı gücünü ve ülkelerin kalkınma ve gelişmesini engellediğini ifade etmeye çalışmıştır. İnsanların gerek fikirlerini ifade etmede, gerekse dini inançlarını yaşamalarında diledikleri gibi hareket etmeleri ve bu konuda hiçbir tabuya yer verilmemesini, tıpkı serbest piyasa ekonomisinde olduğu gibi fikirlerin de özgür bir ortamda ortaya konulabilmesi, tartışılabilmesi ve bunun için de uzlaşı ve ikna yoluna başvurulması gerektiğini düşünmüştür. Ona göre, bir fikri beğenmeyebiliriz, ama o fikrin ortadan kalkabilmesi, gene o fikir pazarına gelip, münakaşa edilmesine bağlıdır. Aynen serbest pazar gibi. Mallar, nasıl geliyor, en iyisi nasıl bulunuyorsa, fikirler de öyle bir pazara gelecek, o fikir pazarında biz en iyisini bulacağız. Bazen bir takım dogma fikirlerle ideolojik bir takım baskılarla maalesef bunların dışında oluyoruz. (Özal, 1992f: 24). Yine bu dönemde önemli bir gelişme olarak Türk ceza kanunun 141,142 ve 163. maddelerinin kaldırılması ile Türkçe den başka dilde yayın yapmayı yasaklayan kanun kaldırılmıştır. Ancak Özal döneminde düşünce ve ifade hürriyeti alanında olumsuz birtakım uygulamaların olduğu bilinmektedir. Bunlar; 3000 e yakın gazeteci ve yazarın yargılanması, 500 civarında yayın organının yayınları hakkında toplatma kararı verilmiş olması, 39 ton yayın imha edilmesi ve gazetelerin birçoğu hakkında çeşitli sebeplerle davalar açılmış olmasıdır. Özal ın Din ve Vicdan Özgürlüğü Konusundaki Görüşleri Din ve vicdan hürriyetinin, liberal-demokratik bir toplumun vazgeçilmez dayanaklarından biri olduğuna inanan Özal, dinsel inanç ve laiklik konusunda doktriner olmaktan çok tartışmaya ve müzakereye önem vermiştir. Özal ın Kemalist ideolojiden 2* bariz biçimde ayrıldığı konuların başında din ve laiklik konusu gelmektedir. Resmi görüşün tersine dinsel inançların özgür biçimde yaşanması ve devlet olarak bu tür özgürlüklere karışılmamasını istemiştir. Örneğin, Özal (1989a: 46), 23 Ocak 1989 da Van da Muhtarlara ve İlçe Teşkilat Başkanlarına hitaben yaptığı konuşmada, Devletimiz laiktir. Ama milletimizi bir arada tutan, ebedi birliğimizde en güçlü bir şekilde hizmeti olan, esas rolü olan da İslam dır demiştir. Özal açısından din, toplumun temel bir bileşenidir ve birey hayatında da çok önemli bir yer tutmaktadır. Ona göre, Din önemlidir. Her medeniyette 2 * Kemalistler, dini, bağımsız bir kurum olarak özel ellere bırakılmayacak kadar önemli bir güç olduğunu, tam bağımsız dini kurumların er ya da geç resmi ideolojiye ve rejime karşı gelebileceklerini düşünmüşlerdir (Duman, 2008: 295). 41

8 Volume:3 Number:6 December 2014 Naciye Oral, Selami Erdoğan kültürün temelini oluşturur. Din, birey ve toplumu derin bir şeklide etkiler ve hatta şekil verir. Türk toplumu da dinin önemli bir rol oynamış olduğu tarihi gelişmelerden büyük ölçüde etkilenmiştir. (Özal, 1985a: 747). Bundan dolayı da dini inançlara karşı daha hassas olunmasını, devletin de dini ve ahlaki görevleri ifa edemeyeceğini, bu anlamda herkesin kendi inancını istediği biçimde ve istediği yerde yaşamasına izin verilmesi gerektiğini düşünmüştür. Ona göre burada temel ölçü şu olmalıdır. Bireyler, başkalarının inançlarına karışmadıktan sonra bu hürriyetlerini kullanma konusunda devletin, karışmaması ve devlet, hiç kimseye bu anlamda ne yapması veya ne yapmaması gerektiğini telkin etmemelidir. Din ve vicdan özgürlüğü hususunda devletin takınması gereken tutumu ise şu şekilde açıklamıştır Türkiye yi, aşırı sola götürtmek isteyenler olduğu gibi, dini esaslarla yönetilen bir devlet haline getirmek isteyenler de vardır. Devlet, her iki tehlikeyi de kontrol eder. Kimseye sen niye camiye gitmiyorsun? diyemeyeceğimiz gibi, sen niye camiye gidiyorsun? da diyemeyiz. Bunu temin etmek benim vazifemdir. Laikliğin en önemli kaidelerinden biri budur (Din ve vicdan özgürlüğü) Evrensel kapsamda ve evrensel anlamda insanın insana duyduğu sevginin saygının simgesi ve göstergesidir. Laik ve demokratik olma iddiası ve iradesindeki gelişmiş ülkeler, bu hürriyete sımsıkı sarılabilmeyi başarmış ülkelerdir Yalnız huzurlu insan, dini ve vicdani baskı altında tutulmayan insan daha çok çalışma, daha çok kazanma ve kendi vicdani inançları içinde mutlu yaşama istek ve kabiliyetine sahiptir. Laikliğin temel bir gereği vardır. Din ve vicdan hürriyeti. Din ve vicdan hürriyetinin de tek güvencesi vardır. Laiklik. Bu iki temel kavram, birbirlerinin varlık nedenidir. Ve her biri, diğerinin koruyucusudur (Özal, 1991a: 65). Özal, dini inançlara karşı saygı gösterme konusunda ideolojik ve doktriner olmaktan uzaklaşarak demokratik bir tavır sergilemiş ve sorunu bireysel özgürlükler temelinde ele almaya çalışarak liberal demokratik ilkelerin toplumda ve devlette yerleşmesine öncülük etmiştir. Özal ın Teşebbüs Özgürlüğü Konusundaki Görüşleri Özal, Cumhurbaşkanı olduktan sonra özelikle özgürlükler konusunu daha fazla gündeme getirmiştir. Bu özgürlükler, yukarıda ayrıntısıyla üzerinde durduğumuz düşünce ve ifade, din ve vicdan ve girişim özgürlüğüdür. Girişim özgürlüğü, Özal ın liberalizasyon politikasının da vazgeçilmez koşulunu oluşturmaktadır. Rekabete dayalı serbest pazar ekonomisi, ancak girişim özgürlüğü ile mümkün olabilir. Bunun için de devletin, piyasadan çekilmesi ve yerini özel sektöre bırakması gerekmektedir. Nitekim Özal politikalarının merkezinde de devlet müdahaleciliğinin asgariye indirilmesi ve ferdin girişim ruhunun ortaya çıkarılması düşüncesi vardır. Türk ekonomisini yapısal bir değişimden geçirmek suretiyle kapitalist sisteme eklemlemek için devleti yeniden yapılandırılmaya çalışan Özal, bu amaçla yasal düzenlemelere gitmiştir (Duman, 2005: 299). 42

9 Turgut Özal Dönemi Türkiye de Siyasal Liberalizm Teşebbüs özgürlüğünün sağlanması ve liberal bir ekonomiye geçilmesi yönündeki ilk adımlar, mali piyasa alanında atılmıştır. Özal, iktidara gelir gelmez önce mal, para, fiyat, faiz ve kur değerlerini serbest bırakmaya, ithalat ve ihracat rejimini liberal ekonomik modele uygun biçimde yeniden düzenlemeye çalıştı. Ona göre, girişim özgürlüğünün sağlanabilmesi için öncelikle devletin ne yapması ve ne yapmaması ve bu konulardaki yetki ve sorumluluğunu bilmesi gerekir. Dolayısıyla devletin rolü, işleyişi ve görevi şu alanlarla sınırlı olmalıdır Yurdun savunması, yurt içinde ve dışında memleketin ve vatandaşların haklarının korunması, adaletin en iyi şekilde tevzi, devletin asli görevdir. İktisadi kalkınmada devletin esas fonksiyonu, tanzim edici, fertlerin ve kuruluşların iktisadi münasebetlerini düzenleyici, ihtilafların halli, iktisadi istikrarın sağlanmasına matuf, sık sık değişmeyen kaideler koyması, engellerin kaldırılarak verimin yükseltilmesidir. İktisadi faaliyetlerde devlet, genel seviyede tanzim edici ve yönlendirici olmalı, detaylara müdahale etmemelidir. İktisadi faaliyetlerde devlet, vatandaşın rakibi değil, aksine, ona hizmet eden, gelişmesini kolaylaştıran bir yardımcıdır. İktisadi kalkınmada devletin doğrudan doğruya yürüteceği faaliyetler, genel olarak bütün millete hizmet veren, esas itibariyle altyapı mahiyetindeki işlerin yapılmasıdır Devlet, sanayi ve ticarete ana prensip olarak girmemelidir; istisnai olarak geri kalmış bölgelerde sınaî tesisler kurabilirse de, bu teşebbüsler kısa zamanda millete devredilmelidir (Özal, 1988a: 10). Özal açısından devlet, iktisadi gelişmeyi güvenli ve sürekli bir hâle getirmek için öncelikle istikrarın teminini sağlamalıdır. Bunun için de öncelikle emniyet, adalet ve altyapı gibi temel konular üzerinde durmalı, düzenleyici olmak yerine yönlendirici olmalı ama en önemlisi de ferdin teşebbüs gücünü ve girişim ruhunu ortaya çıkarmaya çalışmalıdır. Özal Dönemi Terör Sorunu Terör olaylarının ortaya çıktığı ilk dönemde (1983) Başbakan olan Turgut Özal ın bu konudaki tavrı ilginç olmuştur. Yaşananları, birkaç çapulcu hareketi, basit bir terör olayı olarak değerlendirmiş ve bu konuyu, fazla büyütülmemesi gereken bir olay olarak görmüştür. Devletin bu meseleyi ciddiye almaması gerektiğini savunmuştur. Ağustos 1984 te bir gazetecinin, Doğu daki olaylarda yeni bir gelişme var mı? Sorusuna Özal (1984a: 765), olaylarla ilgili olarak herhangi büyütülecek, abartılacak bir durum yok. Bir basit eşkıyalık, terör olayıdır. Bastırılmıştır. Zaten kendileri bir iki saatlik gösteri yapıp kaçmışlardır. Bir kısmı yakalanmıştır. Gerekli tedbirlerin hepsi alınmıştır. Hadise budur. şeklinde cevap vermektedir. 8 Ekim 1985 te terör olaylarının başladığı Eruh ta halka hitaben yapmış olduğu şu konuşmada da benzer bir tutum takınmıştır. Herkesin dostluğunu aradığı güçlü Türkiye Cumhuriyeti, şuraya gelip de ikiüç kurşun sıkan beş-on tane baldırı çıplak karşısında mı kalamayacak? Böyle bir şey düşünülemez. Bütün bunların hepsini bizim önem vermeyeceğimiz, elimizin 43

10 Volume:3 Number:6 December 2014 Naciye Oral, Selami Erdoğan tersiyle kulaklarından tutup atabileceğimiz kişiler halinde düşünmek lazım. Yaşanan olaylarla ilgili küçümseyici tavrını TBMM de, Türkiye nin genel asayişi hakkında yaptığı konuşmada da gösteren Özal (1984a: ), sayıları birkaç yüzü geçmeyen eşkıyayı muhatap alarak heyecanlanmayı doğru bir politika olarak görmüyoruz. Bunlar, topu topu kişiden oluşan ve arazi şartlarından istifade eden bir eşkıya grubudur diyecek kadar da olaylara karşı kayıtsız kalabilmiştir (Özal,1987: 742). Ancak, terör olaylarının artması üzerine Özal, bu konuda daha aktif bir politika izlemeye başlamış ve terörizmi önlemek için de daha fazla askeri teknolojiden yararlanmaya çalışmıştır. Nitekim bu konudaki hassasiyetini, 2 Ekim 1992 de İş Dünyası Vakfı toplantısındaki Türkiye de Gerçekleşen Büyük Değişim, İkinci Değişim Hedefi 15 İleri Batı Ülkesinin Arasına Katılmak adlı konuşmasında şöyle dile getirmiştir Terörle mücadelede bizden daha fazla şahin yoktur. Bununla ne kadar uzun olursa olsun, sonuna kadar mücadele ederiz. Hiç taviz de yoktur. Ama sanki ben terörle pazarlık yapıyormuşum gibi laflar yazdılar. Kesin olarak böyle bir şey yok. Bilakis tam tersi terörle sonuna kadar mücadele ederiz. Hatta şu kadarını söyleyeyim. Bu helikopterleri aldıran benim. Evet. Hatta 10 tane daha aldırın diyorum. Helikopter projesi üzerinde ısrar eden benim. Bu Skorsky ler diyorlar şimdi. Bütün oradaki teröre karşı, özel harp düzeni alınmasında da ısrar eden benim. Özel timlerin kurulması, özel yetiştirilmiş insanların getirilmesi. Çünkü terörle mücadeleyi yapacak olanların muhakkak profesyonel olması gerekir (Özal, 1992e: 41 42). Terörle mücadele konusunda kendisinden daha sert, taviz vermez ve şahin bir politikacı bulunmadığını iddia eden Özal olayları sona erdirmek için askeri önlemler yanında yeni güvenlik birimlerinin oluşturulmasına da çalışmıştır. Bu amaçla, özel timlerle birlikte 4 Nisan 1985 te çıkarılan bir yasayla geçici köy koruculuğu sistemini getirmiştir. Geçici olmasına karşın günümüze kadar devam eden bu sistemle, köylüler, kendilerini savunmak için devletten silah almakta ve terör saldırılarına karşı askerlerle birlikte mücadele vermekteler. Özal, ayrıca terörizmi önlemek ve faaliyetlerine son vermek amacıyla birkaç kez yinelediği pişmanlık yasasını meclisten çıkartmıştır. Kısacası Özal, Güneydoğu politikasında terörü, bölgenin diğer sorunlarından, teröristi de vatandaştan ayırmak gerektiğini belirtmiş, ilk başlarda olaylara karşı her ne kadar kayıtsız kalmışsa da, konunun ciddiyetini sonradan fark etmesi üzerine askeri önlemlere başvurmuştur. Dolayısıyla o dönemde muhalefetin, Özal, terörizme karşı yeterince mücadele vermiyor şeklindeki eleştirileri pek gerçeği yansıtmamaktadır (Duman, 2008: 227). Özal Dönemi Başörtüsü Sorunu Özal dönemi ile ilgili bireysel özgürlükler temelinde ele almamız gereken bir başka konu da başörtüsü sorunudur. Özal, bu konunun sürekli istismar edildiğinden yakınarak, bunun bir tabu hâline getirilmeye çalışılmasının yanlışlığını ifade 44

11 Turgut Özal Dönemi Türkiye de Siyasal Liberalizm etmiştir. Türbanın siyasallaşarak rejimin aleyhinde kullanılabileceği düşüncesinin bir niyet okumadan ve önyargıdan kaynaklandığını, insanların düşüncelerine, inanç ve değerlerine karışılmaması gerektiğini düşünmüştür. Nitekim 1 Ocak 1987 de bir gazetecinin türban hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna Özal şu cevabı vermiştir: İnanarak örtüyorsa, biz de laik bir devletsek, insan haklarına inanan demokratik bir devletsek buna karışmamamız lazım Türban, sanıyorum bu medeni veya çağdaş bir görünümdür. Çağdaş bir görünüm olarak hiç olmazsa türbanı kabul etmek lazım. Çağdaş bir görünüm deyince illa saçını açmak manasını almamalıdır Herkes dilediği kıyafeti seçer, türban takanlar takmayanları, türban takmayanlar da takanları kınamamalıdır, gerici falan gibi İnanıyorsa bunu takar Biz insanların daha hür olmasını istiyoruz. Dini inançları onu gerektiriyorsa, bırakalım yapsın. Bundan korkmamak lazım. (Özal, 1987: ). Dolayısıyla Özal açısından dinsel semboller taşıyan giyim ve kuşam, resmi görüşün iddia ettiği gibi cumhuriyetin temel ilkelerine aykırılık taşımamaktadır ve bu durum bütünüyle bireysel hak ve özgürlük konusuna girmektedir. Üniversitelerdeki türban yasağının din ve vicdan özgürlüğüne aykırı bir uygulama olduğuna, aynı şekilde bunu bir rejim meselesine indirgemenin gereksiz ve yanlış olduğuna inanan Özal bu konuda da şu yorumu yapmıştır. bir zamanlar, oturduk başı örtülü kızlarımızı üniversite kapılarından kovalamaya. Hâlâ da var tahmin ediyorum. Bunlar yanlış işler, Türkiye, bu kadar ilkel olmamalı, olamamalı. Meseleyi ben bir inatlaşma meselesi olarak görmüyorum. Açıkça söyleyeyim size, yani bunu daha ziyade bir anlayış, bir insanlara saygı, insanın kararına hürmet diye görüyorum. O, kendi inancıdır, o inanca hürmet etmek lazım diye düşünüyorum. Onu yaptığınız zaman diğer taraftan başka birisi başı açık geziyorsa ona da karışmayın, ona da bir şey diyemezsiniz. (Fığlalı, 1996: 54). Kısacası Özal, gerek dini inançlara karşı saygı gösterme, gerekse başörtüsü ve türbanın serbest bırakılması konusunda ideolojik ve doktriner olmaktan uzaklaşarak daha demokratik bir tavır sergilemiş ve sorunu bireysel özgürlükler bağlamında çözmeye çalışmıştır. Özal, iktidar olduğu dönem içerisinde üniversitelerde baş gösteren kılık kıyafet uygulamasını, türban yasağını ve YÖK ün bu konudaki tavrını eleştirmiştir. Her ne kadar Özal, bu kılık kıyafetle ilgili yasakların; hükümeti değil, Anayasa Mahkemesi ve YÖK ü ilgilendirdiğini dolayısıyla iktidar olarak bu konuda ellerinin bağlı olduğunu söyleyerek sorumluluğu bu kurumlara vermiş olsa da, bu tür uygulamaları tasvip etmediğini söylemekten de çekinmemiştir. Ona göre, Üniversiteler, biraz daha hür olan yerlerdir. Sakallıdır diye hocayı almamak. Şahsen söylüyorum. Bizim elimizde değil, şu anda bu kontrol hükümetin elinde değil Zaman içinde daha serbest bir ortama gidilmesinden yanayım Üniversitelerin, anarşi olmamak kaydıyla, entelektüel yerler olması lazım. Üniversitelerde daha hür bir ortamın olması lazım. (Özal, 1987: ). 45

12 Volume:3 Number:6 December 2014 Naciye Oral, Selami Erdoğan İnsanların gerek fikirlerini ifade etmede, gerekse dini inançlarını yaşamalarında diledikleri gibi hareket etmeleri ve bu konuda hiçbir tabuya yer verilmemesini, tıpkı serbest piyasa ekonomisinde olduğu gibi fikirlerin de özgür bir ortamda ortaya konulabilmesi, tartışılabilmesi ve bunun için de uzlaşı ve ikna yoluna başvurulması gerektiğini düşünmüştür. Ona göre, bir fikri beğenmeyebiliriz, ama o fikrin ortadan kalkabilmesi, gene o fikir pazarına gelip, münakaşa edilmesine bağlıdır. Aynen serbest pazar gibi. Mallar, nasıl geliyor, en iyisi nasıl bulunuyorsa, fikirler de öyle bir pazara gelecek, o fikir pazarında biz en iyisini bulacağız. Bazen bir takım dogma fikirlerle ideolojik bir takım baskılarla maalesef bunların dışında oluyoruz. (Özal, 1992f: 24). Turgut Özal ın cumhurbaşkanı olması sonrası başörtüsü tartışmalarının sona ermesi konusunda belli bir siyasi inisiyatif ortaya çıkmıştır. Yine bu dönemde 2547 sayılı kanunun 17.maddesiyle yüksek öğretimde kılık kıyafet serbesttir diye kanun çıkarılmıştır. 3 Özal Dönemi Asker-Sivil İlişkileri 1980 askeri rejiminden sonra 1983 te sivil rejime geçişle birlikte siyasi liberalizm açısından, insan hakları ihlalleri ve birtakım hak ve özgürlüklerle ilgili kısıtlamalar önemli ölçüde devam etmiştir. Ancak bu dönemde bazı olumlu adımlar da atılmıştır. Avrupa Konseyi ile Birleşmiş Milletler bünyesinde çıkan ve işkencenin önlenmesiyle ilgili sözleşmeler, Avrupa Sosyal Şartı, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Divanı nın zorunlu yargı yetkisinin kabulü, Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) sözleşmelerinden bazılarının kabulü gibi adımlar atılmıştır (Tanör, 2000: 97). Atılan olumlu adımlardan bir diğeri de Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinde öngörülen bireysel başvuru hakkının kabul edilmesidir. Bu kararla Türk vatandaşları, insan hakları konusunda uğradıkları haksızlıklar karşısında, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu na doğrudan başvurma hakkına sahip olmuşlardır. Turgut Özal siyasi beyanlarında sürekli olarak sivilleşme ile demokratikleşmeyi özdeş tutmuştur.1983 sonrası beyanlarında Özal, askerlerin başta ekonomi olmak üzere, uzmanlık gerektiren birçok konuda yetersiz olduklarını ima etmenin yanı sıra, gelişmenin ön şartı olarak kabul ettiği serbestlik ile askerliğin gerektirdiği merkezi disiplinin uyuşmazlığını dile getirmiştir. Özal ın sivilleşme adına takındığı önemli tavırlardan bir diğeri de 24 Haziran 1987 saat da yaptığı Bakanlar Kurulu Toplantısı nda gerçekleşmiştir. Özal bu toplantıda şunları dile getirmiştir. Bu bir oldubittiye getirmektir. Biz buna gelmeyiz. Genelkurmay Başkanlığı nda bir plan yapılmış yılına kadar komuta kademesinin kimlerden oluşacağı tespit edilmiş. Böyle bir tespitten 3 Aynı yıl türban yüzünden okuldan uzaklaştırılan bir kız öğrencinin itirazını reddeden Danıştay ın kararı başörtüsü tartışmalarını alevlendirir. Cumhurbaşkanı Kenan Evren in Türkiye de irtica tehlikesi var demesi üzerine YÖK, Danıştay kararına da uyarak 1987 yılında türbanı tekrar yasaklar. 46

13 Turgut Özal Dönemi Türkiye de Siyasal Liberalizm bizim haberimiz yok. Hükümet olarak bizim dışımızda gerçekleştiriyorlar. Ancak, böyle bir işlem sadece Genelkurmay Başkanlığı ile bağlantılı değil. Bu 1989 da ki Cumhurbaşkanlığı hesabıdır. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili hesaplardır bunlar. Harbiye den mezun olan teğmenler kendileri için ulaşılacak son mertebeyi Cumhurbaşkanlığı olarak görüyorlar. Hayır, Harbiye den mezun olan teğmenlerin ulaşacakları en son mertebe Genelkurmay Başkanlığıdır. Askerlerin gelebilecekleri en son makamın Cumhurbaşkanlığı olmayacağını Türkiye de de yerleştirmek lazım. Askerlerin kafasından Cumhurbaşkanlığı düşüncesini silmek lazım yılına kadar yapılan planlamanın arkasında Cumhurbaşkanlığı hesapları olduğunu iyi bilmek lazım yılında seçilecek olan Cumhurbaşkanı mutlaka sivil olacaktır. Sivillerden birini seçeceğiz Cumhurbaşkanlığına (Cemal, 2000: 253). Böylece Özal o dönemde dillendirilmesi zor olan gerçekleri söylüyor ve yönetimin tamamen sivilleştirilmesi adına kararlılığını gösteriyordu. Yine 1987 deki Genelkurmay Operasyonu nu, Özal ın sivilleşmedemokratikleşme iradesine kanıt olarak gösterebiliriz. Kendisi de bu operasyonla sivilleşmenin bir nevi tamamlandığını söylemiştir.1987 de gerçekleşen bu operasyon öncesinde, Orgeneral Necdet Üruğ, Genelkurmay Başkanlığı ndan erken emekli olarak yerine Necdet Öztorun un geçmesini sağlamaya çalışmıştı; buna paralel olarak Yüksek Askeri Şura da yapılacak atamalarla, ordu yönetiminde bir kadro çizgisinin 2000 e kadar devamlılığının sağlanması bekleniyordu. Bu çizgi, ordunun siyasal ağırlığını tahkim etmeyi hedefleyen bir çizgiydi. Özal, başbakan ve hükümet olarak Öztorun u tercih etmediklerini açıklayarak Genelkurmay Başkanlığı na Necip Torumtay ı atamıştır. Bu operasyonda Özal, ordu üzerinde hala nüfuzu olan Cumhurbaşkanı Kenan Evren in desteğini de almıştır (Gökmen, 1992: 131). Cemal, Özal ın bu operasyonunu hangi amaçla yapılmış olursa olsun, sivil iktidarın üstünlüğünü göstermesi açısından Türk siyasal hayatında anlamlı bir adım olarak nitelendirmiştir (2000: 227). Özal ın sivilleşme çabasıyla açıklayabileceğimiz bir başka eğilimi de iktidarı süresince birçok kez dile getirdiği Milli İstihbarat Teşkilatı konusundadır. Özal, MİT in basına sivil bir isim olan Hiram Abas ı getirmeyi başarmış fakat kısa bir süre yaşanan sorun yüzünden Hiram Abas istifa etmek zorunda kalmıştır. Abas ın istifasından sonra ise yerine yeniden bir askeri yetkili atanmıştır. Böylece Özal ın bu sivilleşme hareketi bir anlamda sonuçsuz kalmıştır. Diğer bir nokta ise Özal ın devlet protokolündeki yeri ile ilgiliydi. Özal ülkenin başbakanı olmasına rağmen devlet protokolündeki yeri yedinci sırada idi. Birinci sıradaki Cumhurbaşkanı Evren i, TBMM Başkanı izliyor, ondan sonraki dört sırada ise Cumhurbaşkanlığı Konseyi nin dört üyesi Ersin, Şahinkaya, Tümer ve Celasun paşalar geliyordu. Bu durumdan yakınan Özal, 1987 baslarında devlet protokolünde üçüncü sıradaki yerini almıştır (Cemal, 2000). 47

14 Volume:3 Number:6 December 2014 Naciye Oral, Selami Erdoğan Özal Dönemi Kürt Sorunu Özal dönemi, Türkiye de Kürt sorununun giderek artan baskısı altında yaşanmış bir dönem olmuştur.1980 ler boyunca Güneydoğu sorununa çözüm arayışları içinde olan Özal, Saddam Hüseyin in Kuveyt e saldırmasıyla birlikte Türkiye için bir fırsatın doğduğunu savunmuş ve Kürt politikasını iç ve dış politikada entegre hale getirmeye çalışmıştır. İçeride daha fazla özgürlük alanı oluşturmaya çalışan Özal, dışarıda ise Kürtlerin hamiliğini üstlenmek istemiştir. Özal, bu konuda yapılmış olan en büyük yanlışlığı, bölge halkını kendi kültürel ve etnik kimliğiyle tanımlamak istememelerinde bulmaktadır. Nitekim bu konudaki düşüncelerini şu cümlelerle ifade etmiştir. Türkiye de Kürt kelimesini telaffuz etmek mümkün değildi. Başbakan olarak ilk defa Kürt kelimesini ben kullandım. Bir tabuyu yıkmak içindi bu. O güne kadar Türkiye, Kürt kelimesini telaffuz etmekten bile korkardı. Hâlbuki korkulması gereken, gerçekte, korkunun bizatihi kendisiydi. Biz meselelerimizi açık açık konuşmaktan korkmamalıyız. Konuşmaktan hiçbir kötü netice çıkmaz, bilakis belli noktalarda uzlaşma şansı doğar, karşılıklı olarak birbirinizi anlama şansı yaratırsınız. (Özal, 1992a:12 18) Onun için, sorunun doğru tespit edilmesi gerektiğini düşünen Özal, askeri ve ekonomik önlemler yanında demokratik açılımlar da yapılarak kültürel hakların tanınmasıyla gerçekleşecek olan entegrasyonun önemine değinmiştir askeri rejiminden sonra 1983 te sivil rejime geçişle birlikte siyasi liberalizm açısından, insan hakları ihlalleri ve birtakım hak ve özgürlükler kısıtlanmıştır. Ancak bu dönemde bazı olumlu adımlar da atılmıştır. Avrupa Konseyi ile Birleşmiş Milletler bünyesinde çıkan ve işkencenin önlenmesiyle ilgili sözleşmeler, Avrupa Sosyal Şartı, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Divanı nın zorunlu yargı yetkisinin kabulü, Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) sözleşmelerinden bazılarının kabulü gibi adımlar atılmıştır (Tanör, 2000: 97). Atılan olumlu adımlardan bir diğeri de Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinde öngörülen bireysel başvuru hakkının kabul edilmesidir. Bu kararla Türk vatandaşları, insan hakları konusunda uğradıkları haksızlıklar karşısında, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu na doğrudan başvurma hakkına sahip olmuşlardır döneminde Kürt sorununun siyasallaşmasını, PKK hareketini basit bir terör olayı olarak biraz küçümseme eğiliminde olan Özal, özellikle Güneydoğu Kalkınma Projesi nin(gap) sağlayacağı gelişmeyle, terörü besleyen hoşnutsuzluk kaynağının kuruyacağını düşünmüştür Nisan ında cumhurbaşkanı olarak başbakanın yanında iki büyük muhalefet partisi lideri Erdal İnönü ve Süleyman Demirel i çağırarak düzenlediği zirve toplantısında, Türkiye nin esas meselesinin bu olduğunu söyleyerek, ülkeyi bölmek isteyenlere karşı gayet sertlik yanlısı bir tutuma yönelmiştir (Arcayürek, 2000: 356) yılında, Kuzey Irak taki Kürt siyasal partilerinin liderleri Talabani ve 48

15 Turgut Özal Dönemi Türkiye de Siyasal Liberalizm Barzani ile temasları vesilesiyle, federasyon dâhil her türlü fikrin tartışılması yönünde fikir belirtmiştir. Kendisinin federasyondan yana olmadığını ve bunun Kürt nüfusunca da makul bulunacak bir seçenek olmadığını, zaten tam da bunun ortaya çıkması ve bu fikrin cazibesini yitirmesi için açıkça tartışılmasında yarar bulunduğunu savunmuştur. Kürtçe serbestisini de, yasakların cazibesinin gidermeye dönük işlevselliğini, faydasını öne çıkararak savunmuştur (Barlas, 2001: 145). Özal ın bu yorumlarından da anladığımız üzere kendisi federasyondan yana olmamış Türkiye için federasyon modelinin neden doğru olmadığının tartışılmasını istemiştir. Özal, 16 Ekim 1992 yılında Geleceğe Bakış adlı konuşmasında da Kürt nüfusun iktisaden gelişmiş Batı bölgelerine göçünün, toplumsal entegrasyonu sağlayacağına ilişkin inancını dile getirmiştir. Yine aynı konuşmasında Güneydoğu Anadolu insanının yaşam şartlarının çok zor olduğunu ve bu yüzden de Güneydoğu Anadolu Projesi ni hızlandırdıklarını ve o bölgeye büyük masraflarla su getirmelerinin sebebinin oradaki insanları biraz daha mutlu edebilmek olduğunu vurgulamıştır. GAP ile güneydoğu bölgesindeki insanlara daha iyi yaşam şartları sunularak bu sorunun ortadan kalkacağını düşünmüştür yılında hazırlattığı bir raporla, bu yaklaşımlarını ve Kürt sorunuyla ilgili siyasi çözüm tartışmasına zemin hazırlamaya dönük ihtiyatlı bir girişimde bulunmuştur. Aynı dönemde PKK nın ilan ettiği ateşkes, bu yönde bir gelişme beklentisine dayanmıştır. Hatta Özal ile Öcalan arasında aracılarla yürütülen bir müzakereye dayandığına ilişkin güçlü izlenimler vardır (Arcayürek, 2001: 327). Kürt sorunu konusunda alınacak önlemlerin başında terörü, bölge halkının yaşadığı sorunlardan ayırmak gerektiğini vurgulayan Özal, bölgeye yatırım yapılmasının önemine değinmiş ve özellikle millet kavramına vurgu yaparak, bölge insanının Türkiye nin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini, gerek yapılan evlilikler yoluyla, gerekse Batı ya yapılan göçlerle Türk halkıyla entegrasyonun sağlandığını ifade etmiştir. Sık sık eleştiri konusu yapılan Özal federasyon istiyor söylentisinin gerçeği yansıtmadığını, kendisinin hiç bir şekilde böyle bir söylemi olmadığını, ancak federasyon dâhil her tür konunun konuşulması gerektiğini söylemiştir. Bir bütün olarak Özal ın bu konudaki politikasına baktığımızda yani Kürt sorununun çözümü konusunda, aktif bir siyaset izlediği ve bölgeye yönelik askeri, siyasi ve ekonomik olmak üzere üç farklı politika uyguladığı görülecektir. Bunlar: 1.Terörle mücadele etmek 2.Ekonomik önlemler almak 3.Demokratik ve kültürel haklar tanımak şeklinde ele alınabilir (Duman, 2008:226). Bu sorunla alakalı değinmemiz gereken önemli bir nokta da 1980 lerin başında gerçekleşen askeri darbe ile kültürel kimlik konusunda da sert bir tavır 49

16 Volume:3 Number:6 December 2014 Naciye Oral, Selami Erdoğan alınmış, 1983 te Türkçe dışında herhangi bir dille konuşmayı yasaklayan bir kanun çıkarılmıştır. Özal, öncelikle bu yasağı kaldırarak, Kürtçenin kamusal alanda da serbestçe konuşulabilmesini sağlamaya çalışmış ve bölgede yaşayan Kürt kökenli vatandaşların kendi ana dilleriyle müzik yayını yapabileceklerini savunmuştur. Son olarak Özal ın Kürt sorununu aşmak için o günkü yapı içerisinde, ancak bir takım yeni araçları devreye sokarak çözmeyi amaçladığını ve asıl hedef olarak da entegrasyonu sağlamaya çalıştığını söylemek mümkündür. Sonuç Özal, Türkiye de bir döneme damgasını vuran bir siyaset ve devlet adamı olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek başbakanlığı, gerekse cumhurbaşkanlığı döneminde Türk siyasetine farklı bir çizgi getirmiştir. Ayrıca Özal, Türk toplumunu sürekli yeni kavramlarla tanıştırmış ve Türk toplumunun düşünce yapısını değiştirmiştir öncesini Özal Öncesi Dönem 1980 sonrasını ise Özal Sonrası Dönem olarak adlandırabilmek onun bir değişimi, daha doğrusu bir zihniyet değişimini başarabildiğinin açık kanıtıdır. Partisinin dört eğilimini muhafazakârlık, milliyetçilik, liberallik, sosyal adaletçilik olarak tanımlayan Özal, üç özgürlüğün de üzerinde özellikle durmuştur. Bunlar; düşünce hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti ve teşebbüs özgürlüğüdür. Özal siyasi kimliğinde barındırdığı bu özellikler ile yönetim alanında değişiklikler yapmayı hedeflemiştir. Yine Özal Dönemi nde sosyal güvenlikten, vergilere, eğitim ve sağlık harcamalarından, sosyal sigorta primlerine kadar birçok alanda devletin lehinde olacak biçimde yasal düzenlemeler yapılmıştır. Turgut Özal ın devlet anlayışı minimal devlet anlayışıdır. Bu anlamda Özal, Türk modernleşmesinde özellikle devletin faaliyet alanını daraltmış, gelişmenin itici gücü olmaktan çıkarmaya çalışmış ve aynı zamanda bu değişme ve gelişmenin merkezine bireyi koymaya çalışmıştır. Bu amaçla sık sık devletin küçültülerek yerini özel sektöre bırakmasını, siyaseti de bazı seçkinci kesimlerin (Kemalist bürokratlarsol aydın) tekelinde olan bir meslek olarak değil, millete hizmet etmek amacıyla siyasete atılan herkesin bir hakkı olarak görmüştür. Ele alınan bazı çalışmalarda, Özal ın ekonomik alanda liberal reformlar yaptığı; fakat siyasi alanı önemsemediği savunulmuştur. Siyasi liberalizm anlayışıyla örtüşen yukarıda anlattığımız devlet aygıtına yönelik yaklaşımına ilaveten Özal Dönemi nde özel teşebbüsün teşvik edilmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne bireysel başvuru hakkının verilmesi, Kürtçe konuşma yasağının kaldırılması, TCK nın 141,142 ve 163.maddelerini kaldırma girişimleri, üniversitelerde kılık kıyafet yasağını aşmaya çalışması gibi uygulamaları da Özal ı siyasal liberalizm alanında hak ettiği yere oturtacaktır. Özal döneminde siyasal liberalizm açısından olumsuz olarak nitelendirebileceğimiz gelişmeler de yaşanmıştır. Bunlar; Cumhurbaşkanı 50

17 Turgut Özal Dönemi Türkiye de Siyasal Liberalizm seçilme sürecinde kendisinden sonra partinin başına geçecek olan ismi yine kendisinin belirlemiş olması ve Özal döneminde 3000 e yakın gazeteci ve yazarın yargılanması, 500 civarında yayın organının yayınları hakkında toplatma kararı verilmiş olması, 39 ton yayın imha edilmesi ve gazetelerin birçoğu hakkında çeşitli sebeplerle davalar açılmış olmasıdır. Bu olumsuz uygulamalarına rağmen Özal, Türkiye siyaseti için hayati öneme sahip dönüm noktalarından birisidir. Türkiye de liberalleşme konusunu artık siyasi gündemden hiç inmeyecek şekilde yerleştirmeyi başarmıştır. 51

18 Volume:3 Number:6 December 2014 Naciye Oral, Selami Erdoğan Kaynakça Aktan, Coşkun (1996) Gerçek Liberalizm Nedir?, T Yayınevi, İzmir. Arcayürek, Cüneyt (2000) Cüneyt Arcayürek Anlatıyor: Demokrasi Dönemecinde Üç Adam, Bilgi Yayınevi, Ankara. Barlas, Mehmet (2001) Turgut Özal ın Anıları, Birey Yayıncılık, İstanbul. Cemal, Hasan (2000) Özal Hikâyesi, Doğan Kitapçılık, İstanbul. Çaha, Ömer (2001) Dört Akım, Dört Siyaset, Zaman Kitabevi, İstanbul. Duman, Betül (2005) 1980 Sonrası Yeni Sağın Hegemonya Mücadelesi: Özal Liderliğinde Anavatan Partisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Duman, Zeki (2008) Türkiye de Modernleşme ve Liberal-Muhafazakâr Siyaset (Turgut Özal ın Politikaları Üzerine Sosyolojik Bir Çalışma), Kadim Yayınları, Ankara. Sezal, İhsan (edt.) (1996) Devlet ve Siyaset Adamı Turgut Özal, Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı Yayınları, İstanbul. Gökmen, Yavuz (1992) Özal Sendromu, Verso Yayıncılık, Ankara. Kahraman, Hasan Bülent (1995) Sağ Türkiye ve Partileri, İmge Yayınevi, Ankara. Nuroğlu, Mehmed (1995) Ne Dediler? Sebil Yayınevi, İstanbul. Özal, Turgut (1984a) Başbakan Turgut Özal ın Konuşma, Mesaj, Beyanat ve Mülakatları , Başbakanlık Basımevi, Ankara. Özal, Turgut (1985a) Başbakan Turgut Özal ın Konuşma, Mesaj, Beyanat ve Mülakatları, , Başbakanlık Basımevi, Ankara. Özal, Turgut (1987) Başbakan Turgut Özal ın Konuşma, Mesaj, Beyanat ve Mülakatları , Başbakanlık Basımevi, Ankara. Özal, Turgut (1988a) Başbakan Turgut Özal ın TBMM-Yurtiçi Seyahatlerinde Yaptığı Konuşmaları , Başbakanlık Basımevi, Ankara. Özal, Turgut (1989a) Başbakan Turgut Özal ın TBMM Grup-MKYK ve Siyasi Konuşmaları , Başbakanlık Basımevi, Ankara. Özal, Turgut (1991a) Cumhurbaşkanı Turgut Özal ın Bazı Konuşmaları, Başbakanlık Basımevi, Ankara. Özal, Turgut (1991b) Cumhurbaşkanı Turgut Özal ın 21. Asır Türkiye nin ve Türklerin Asrı Olacak Konulu Konuşmaları, Başbakanlık Basımevi, Ankara. Özal, Turgut (1992a) Türkiye nin Önünde Hâcet Kapıları Açılmıştır, Türkiye Günlüğü, Sayı:19. Özal, Turgut (1992e) Cumhurbaşkanı Turgut Özal ın İş Vakfı Toplantısındaki Konuşmaları, Türkiye de Gerçekleşen Büyük Değişim, İkinci Değişim Hedefi 15 İleri Batı Ülkesinin Arasına Katılmak, Başbakanlık Basımevi, Ankara. Özal, Turgut (1992f) Cumhurbaşkanı Turgut Özal ın Marmara Kulübü Toplantısı ndaki Konuşmaları Geleceğe Bakış - Değişim, Başbakanlık Basımevi, Ankara. Özkazanç, Alev (1996), Türkiye de Yeni Sağ, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cilt:15, İletişim Yayınları. 52

19 Turgut Özal Dönemi Türkiye de Siyasal Liberalizm Tanör, Bülent (2000) Siyasal Tarih ( ) Türkiye Tarihi 5: Bugünkü Türkiye Tarihi , Cem Yayınevi, İstanbul. Yavuz, Mehmet (1997) İkinci Cumhuriyet (Özal ın Değişim Modeli), Öncü Kalem Yayınları, Ankara. 53

Darbeciler Tarih Önünde Şimdiden Mahkum Olmuştur Oğuzhan Müftüoğlu

Darbeciler Tarih Önünde Şimdiden Mahkum Olmuştur Oğuzhan Müftüoğlu MUHALEFET 1 Darbeciler Tarih Önünde Şimdiden Mahkum Olmuştur Oğuzhan Müftüoğlu Önümüzdeki günlerde Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkında açılan davanın ilk duruşması yapılacak. Davanın iddianamesinde

Detaylı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ve Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Sistemdeki Yeri

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ve Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Sistemdeki Yeri Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ve Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Sistemdeki Yeri Tespitler - Öneriler Doç. Dr. Hamit Emrah Berifl ç Politika ve Demokratikleflme Programı Koordinatörlü ü SDE - STRATEJİK DÜŞÜNCE

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM 15 1.1. Temel Hak ve Hürriyetler 18 1.2. Yeni Anayasa 26 1.3. Yönetim Modeli ve Başkanlık Sistemi 34 1.4. Adalet Sisteminde Dönüşüm 37 1.5.

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM 15 1.1. Temel Hak ve Hürriyetler 18 1.2. Yeni Anayasa 30 1.3. Yönetim Modeli ve Başkanlık Sistemi 38 1.4. Adalet Sisteminde Dönüşüm 41 1.5.

Detaylı

Giriş. Uluslararası Teknolojik Ekonomik Sosyal Araştırma Vakf

Giriş. Uluslararası Teknolojik Ekonomik Sosyal Araştırma Vakf Giriş Anayasalar, devletlerin temel hukuk metinleri ve yol haritalarıdır. Anayasa, bir devletin yönetim biçimini ve örgütlenişini, temel kurumlarının neler olduğunu, bunların birbirileriyle olan ilişkilerini

Detaylı

SDE analiz CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ SEÇİM STRATEJİLERİNİN ANALİZİ. Sunuş. www.sde.org.tr. www.sde.org.tr. Yazarlar Hakkında.

SDE analiz CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ SEÇİM STRATEJİLERİNİN ANALİZİ. Sunuş. www.sde.org.tr. www.sde.org.tr. Yazarlar Hakkında. Yazarlar Hakkında Dr. Murat YILMAZ Stratejik Düşünce Enstitüsü İç Politika ve Demokratikleşme Programı Koordinatörüdür. Türk siyasi hayatı ve fikir tarihi ile siyasi partiler üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

Detaylı

ÇİFT MECLİS SİSTEMİ ve TÜRKİYE

ÇİFT MECLİS SİSTEMİ ve TÜRKİYE ÇİFT MECLİS SİSTEMİ ve TÜRKİYE Bülent YAVUZ * Mahmut BÜLBÜL ** Özet Demokrasi kavramından bahsedildiğinde ilk akla gelen devlet organı yasama organıdır. Demokratik ülkelerde kanun yapmak, yeni kurallar

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN BATI DIŞI MODERNLEŞME AFGANİSTAN VE İRAN ÖRNEĞİ Araş. Gör. Serçin SUN İPEKEŞEN ÖZ Modernleşme kavramı Batı dünyasından dilimize geçmiştir. Bu kavram batılılaşma anlamında da kullanılmaktadır. Geleneksel

Detaylı

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak Avrupa'da Türkiye Kısır döngüyü kırmak Bagımsız Türkiye Komisyonu Ikinci Raporu Eylül 2009 Avrupa da Türkiye: Kısır döngüyü kırmak Bağımsız Türkiye Komisyonu kinci Raporu Eylül 2009 Bağımsız Türkiye Komisyonu

Detaylı

içindekiler KÜRT MESELESİ BİR 90 YIL DAHA ASLA! KAVGALARINDAN BARIŞ SOHBETLERİNE Kemal Burkay: - - - - - - - -

içindekiler KÜRT MESELESİ BİR 90 YIL DAHA ASLA! KAVGALARINDAN BARIŞ SOHBETLERİNE Kemal Burkay: - - - - - - - - Genç Barış İnisiyatifi Derneği Adına İmtiyaz Sahibi Emre Akkaş 6 Kemal Burkay: BİR 90 YIL DAHA ASLA! Genel Yayın Yönetmeni Fatih Kafadar Yazı İşleri Müdürü Onur Reha Yıldırım Yayın Kurulu Ahmet Keskin

Detaylı

TÜRKİYE NİN GÜVENLİK ALGILAMASINDAKİ DEĞİŞİM: 12 EYLÜL 1980 ASKERİ MÜDAHALESİ SONRASI DÖNEM

TÜRKİYE NİN GÜVENLİK ALGILAMASINDAKİ DEĞİŞİM: 12 EYLÜL 1980 ASKERİ MÜDAHALESİ SONRASI DÖNEM , s.s.421-433 TÜRKİYE NİN GÜVENLİK ALGILAMASINDAKİ DEĞİŞİM: 12 EYLÜL 1980 ASKERİ MÜDAHALESİ SONRASI DÖNEM Soner DURSUN Özet Bu makalenin amacı 12 Eylül 1980 askeri müdahalesinden sonraki dönemde Türkiye

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014 1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 1 Yılmaz DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Detaylı

TÜRK SİYASİ HAYATINDA MERKEZ SAĞ ÇİZGİNİN TARİHİ

TÜRK SİYASİ HAYATINDA MERKEZ SAĞ ÇİZGİNİN TARİHİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 19, Sayı: 2, Sayfa: 265-278, ELAZIĞ-2009 TÜRK SİYASİ HAYATINDA MERKEZ SAĞ ÇİZGİNİN TARİHİ The History of the

Detaylı

SD STRATEJ K UBAT 2010. Irak n Dünü ve. İsrail Lieberman dan Kurtulmal d r. Kad Adaleti ve Hukukçunun Üstünlü ü. Hasan KÖN.

SD STRATEJ K UBAT 2010. Irak n Dünü ve. İsrail Lieberman dan Kurtulmal d r. Kad Adaleti ve Hukukçunun Üstünlü ü. Hasan KÖN. SD STRATEJ K DÜ ÜNCE UBAT 2010 www.sde.org.tr Ayl k Uluslararas li kiler ve Strateji Dergisi Y l: 1 Say : 3 Fiyat: 7 TL (KDV Dahil) Türkiye de Nükleer Silahlar Sorunu Hasan KÖN Irak n Dünü ve Bugünü Nüzhet

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

BİR DÜZENLEYİCİ KURUL ANALİZİ: RADYO TELEVİZYON ÜST KURULU

BİR DÜZENLEYİCİ KURUL ANALİZİ: RADYO TELEVİZYON ÜST KURULU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON ve SİNEMA ANABİLİM DALI BİR DÜZENLEYİCİ KURUL ANALİZİ: RADYO TELEVİZYON ÜST KURULU Yüksek Lisans Tezi Aytaç Yıldız Ankara-2003 T.C. ANKARA

Detaylı

Ö z Bu çalışmada Türkiye de muhafazakâr sağ

Ö z Bu çalışmada Türkiye de muhafazakâr sağ TÜRKİYE DE MUHAFAZAKÂR SAĞ PENCEREDEN KADINA BAKIŞ Makale Sunum Tarihi : 22.11.2014 Yayına Kabul Tarihi : 31.05.2015 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KAÜ İİBF Dergisi Cilt 6, Sayı

Detaylı

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI ( *) Savunma Hakkı TAKDĐM ( ) Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ A dalet idesine kavuşabilmenin yolu, savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılabiliyor olmasıyla mümkündür. Savunma, muhakeme faaliyetinin

Detaylı

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? S. Alp Lİmoncuoğlu* Türkiye nin son 25 yılına damgasını vuran tartışmalardan biri türban sorunu dur. Çözümün yasama organına odaklanmış

Detaylı

MERKEZ PARTİ PROGRAM

MERKEZ PARTİ PROGRAM İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1. DÜNYANIN MEVCUT DURUMU 1.2. TÜRKİYE NİN MEVCUT DURUMU 1.3. HEDEF VE İLKELER 2. TEMEL HAKLAR VE SİYASİ İLKELER 2.1. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 2.1.1. KİŞİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ 2.1.2.

Detaylı

TÜRKİYE DE HAK TEMELLİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

TÜRKİYE DE HAK TEMELLİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI TÜRKİYE DE HAK TEMELLİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI Türkiye de Hak Temelli Sivil Toplum Örgütleri Sorunlar Ve Çözüm Arayışları İkinci Baskı Hazırlayanlar İrfan Aktan, Serap Öztürk,

Detaylı

Türkiye nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları

Türkiye nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları Türkiye nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları Atacan Şahin / Siyasal İletişim Enstitüsü 1-) 1946 Seçimleri Türkiye de çok partili hayata geçişin ilk denemesi olan 1946

Detaylı

27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU

27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU 27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 6 BİRİNCİ BÖLÜM II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DEMOKRASİYE GEÇİŞ SÜRECİ I. Savaş Sonrası Dönemde Türkiye Panoraması... 11

Detaylı

Türk Siyaseti nde Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Darbesi

Türk Siyaseti nde Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Darbesi Bilgi (14) 2007 / 1 : 36-66 Türk Siyaseti nde Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Darbesi Serdar Gülener 1 Özet: Bu çalışmanın amacı, Amerikalı sosyolog Edward Shils tarafından ortaya konmuş

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ. Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ. Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA-2009 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER*

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER* OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER* ÖZET Liberalizm, Yakın Çağda ortaya çıkmış ve dünyayı geniş çapta etkilemiş bir fikir akımıdır.

Detaylı

28 Şubat Haberciliği

28 Şubat Haberciliği Devrim İnce 28 Şubat Haberciliği: Bir Meşruiyet Restorasyonu > 57 28 Şubat Haberciliği Bir Meşruiyet Restorasyonu Devrim İnce Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim

Detaylı

Avrupa da Türkiye. Değişimin Kaçınılmazlığı

Avrupa da Türkiye. Değişimin Kaçınılmazlığı Avrupa da Türkiye Değişimin Kaçınılmazlığı Bağımsız Türkiye Komisyonu Üçüncü Raporu Mart 2014 Avrupa da Türkiye Değişimin Kaçınılmazlığı Bağımsız Türkiye Komisyonu Üçüncü Raporu Mart 2014 Bağımsız Türkiye

Detaylı