MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Keçiören de Hocal fiehitler An t aç ld Keçiören de yap lan Hocal fiehitler An t 'n n aç l fl töreni Meclis Baflkan Cemil Çiçek, Azerbaycan Milli Meclisi Baflkan Yard mc s Ziyafet Asgarov, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Faig Bagiror ve AK Parti Genel Baflkan Yard mc - s Yasin Aktay' n da aralar nda bulundu u çok say da üst düzeyli kat l mc yla gerçeklefltirildi. HABER 18 DE HABER 18 DE 28 fiubat 2014 CUMA F YATI: 25 Kr Ö rencilerden Yavafl a ilgi... CHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan aday Mansur Yavafl, Do a Koleji ni ziyaret ederek ö rencilerle bulufltu. Gökçek e Sansür suçlamas POLATLI DA KAÇAK HAYVANLARA JANDARMA ENGEL Haberi 16 da MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR MHP Sincan Belediye baflkan aday Hasan Alt n, Allah' n izni ile bafllang çtan beri yapt m z çal flmalarla, anketlerle Sincan da Milliyetçi Hareket Partisi flu anda önde. dedi. GECE GÜNDÜZ ÇALIfiACA IZ Tüm partililere çal flmaya devam etmelerini isteyen Alt n, Kesinlikle aç k ara kazanmam z gerekiyor. Bunu arkadafllar ma da söylüyorum. Gerekirse iki saat uyuyaca z, gerekirse befl saati geçmeyecek uykumuz. Gece gündüz, çal flaca z. Ulaflamad m z kimse bizim de ildir felsefesiyle hareket ediyoruz. Bütün vatandafllar m za ulaflaca z. 30 Mart akflam inflallah bu sand klar patlayacak. Bundan kimsenin flüphesi olmas n. Sincan emanetçilerin elinde olmayacak. Sincan sahiplerinin elinde olacak. nflallah befl y l boyunca da hep beraber yönetece iz. Ac m zda da bir olaca z, tasam zda da bir olaca z. En büyük vaadim budur. diye konufltu. UYUfiTURUCUNUN ZARARINI T YATROYLA ANLATTILAR Haberi 16 da HABER 7 DE Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara Sincan lçe Baflkanl düzenledi i programla belediye meclis üyesi adaylar n adaylar n tan tt. BAfiKAN ÇET N MUHTARLARLA B RARAYA GELD Haberi 15 de

2 2 YARIN SineMagazin BEYRUT - UNCHR'dan yap lan aç klamaya göre, Lübnan'daki Suriyeli s nmac lar ziyaret için ülkeye gelen Jolie, Bekaa bölgesindeki Zahle flehrinde s nmac ailelerle bir araya geldi. Jolie, ayr ca ülkedeki s nmac sorunuyla ilgili Cumhurbaflkan Michel Süleyman ve Baflbakan Temmam Selam'la da görüflmelerde bulundu. Suriye'ye insani yard m ulaflt r lmas için Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunulan tasar s n n kabul edilmesinden duydu u memnuniyet dile getiren Jolie, tasar y Suriye genelinde insani yard ma muhtaç vaziyette, "s k fl p kalm fl" yüzbinlerce masum, kad n, erkek ve çocuk için "geç kal nm fl" bir ad m olarak niteledi i de belirtildi. Tasar n n "bir ka t parças " olarak kalmamas için uygulamaya konulmas gerekti ini vurgulayan Jolie, Ankara Büyülü Fener K z lay Geçmifl 4 y ll k ayr l ktan sonra, kar s Marie'nin ça rmas üzerine Ahmad Tahran'dan Paris'e geri döner, gelifl amac boflanma davas yla ilgili belgeleri tamamlamakt r. K sa süreli ine yapt bu ziyaret... Ankara Büyülü Fener K z lay Eyyvah Eyvah 3 Hüseyim Badem, babas n bulduktan sonra hayat n n aflk olan Müjgan ile evlenmifl, kendiside Zab ta olmufltur. Yol arkadafl Firuzan ise flöhretine flöhret katm flt r. flte tam bu s rada Müjgan' n hamile... Ankara Cinemaximum (ANKAmall) Köfte Ya muru 2 Cloudy With A Chance Of Meatballs 2 Flint Lockwood, suyu yiyece e dönüfltüren bir makine icat etmiflti. Flint in amac insanlar mutlu etmekti ancak ifller kontrolden ç k nca filmin sonunda Flint makinesini imha etmek bunun da siyasi irade ve cesaretle mümkün olaca n ifade etti. Jolie, Konsey'in bu karar almakta gösterdi i birli i, sorunun çözümü için yeni bir dönemin bafllat lmas nda da göstermesi gerekti ini kaydetti. Lübnan'n n Bekaa bölgesinde yaflayan kimsesiz çocuklar ziyaret eden Jolie, ailesini kaybeden ya da savafl nedeniyle ayr düflen 3 bin 500 kadar Suriyeli çocu un Lübnan'da yaflad n kayderek, "Bu çocuklarla bir araya gelmek yürek parçalay c yd. Savafl, bu çocuklar n ailelerini ve çocukluklar n çald. Daha çok küçük olmalar na ra men, yetiflkinler gibi kendi gerçekliklerinin sorumlulu unu yükleniyorlar" ifadesini kulland. S nmac çocuklar n karfl laflt en büyük sorunlardan birinin e itim oldu una dikkati çeken Jolie, karfl laflt küçük bir 28 fiubat 2014 Angelina Jolie den, Suriyeli çocuklara yard m ça r s sinema rehberi zorunda kalm flt.... Birleflmifl Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli i (UNCHR) özel temsilcisi Angelina Jolie, Lübnan'daki Suriyeli s nmac kamplar na yapt ziyaretin ard ndan, çocuklar için acil yard m ça r s yapt. Joie, Lübnan halk na da s nmac lara sa lad klar yard mlardan ötürü teflekkür etti. Ankara Taurus Cinemarine-Balgat fieytan n Günü-Devil's Due Balaylar s ras nda gizemli, garip bir gece geçiren genç çift, kendilerini bu kadar erken olmas n hiç beklemedikleri bir gebelikle karfl karfl ya bulur. Gerçek bir aile olmaya do ru att klar ad ml... Ankara Taurus Cinemarine-Balgat 12 Y ll k Esaret- 12 Years A Slave Solomon Northup n 1853 y l nda yazd ve kendi hikayesini anlatt roman ndan uyarlanan filmde Northup, ABD nin kuzeyinde yaflayan özgür bir insanken, kaç r larak köle yap lm fl ve 12 y l köle ola... Ankara Cinemaximum (ANKAmall) Jack Ryan: Gölge Ajan, bizleri çok satan roman yazar Tom Clancy nin popüler karakteri Jack Ryan n Wall Street te finansal analiz olarak çal fl rken CIA öncesi günlerine götürüyor. Ryan (Chris Pine... Ankara Büyülü Fener Bahçelievler Frankenstein: Ölümsüzlerin Savafl G.I. Joe: Rise of the Cobra'n n senaristi Stuart Beattie taraf ndan yaz lan ve yönetilen bu Lionsgate yap m filmde, Aaron Eckhart parçalar birlefltirilmifl özel bir detektif olan Adam Frankenstein'... Ankara Büyülü Fener K z lay K r k Çember The Broken Circle Breakdown Elise ve Didier farkl l klar na ra men ilk görüflte birbirlerine afl k olurlar. Birbirlerini hayranl kla dinlemektedirler. Didier romantik bir ateist, Elise ile gerçek bir dindard r. Ankara Büyülü Fener K z lay fiöhret Tepesi Christian Los Angeles'ta yaflayan genç bir fon yöneticisidir ve babas na karfl çal fl yormufl gibi görünmek için bir korku filminin yap mc l n /finansörlü ünü üstlenir. erkek çocu unun büyüyünce doktor olmak istedi ini söylemesi üzerine kardefllerinin kahkaya bo ularak, "Bafl na ne geldi inin fark nda bile de il! Bombofl bir çad rda nas l doktor olacak?" dediklerini aktard. S nmac krizinden en büyük pay alan ülkelerden biri olan Lübnan'n n, yard mlar n n "hayati" oldu unu vurgulayan Özel Temsilci Jolie, "Kendi nüfusuna oranland nda, 1 milyon kay tl s nmac ya ev sahipli i yapan Lübnan, yak n tarihte en çok s nmac ya kap lar n açan ülke. E er, ABD kendi nüfusuna oranla ayn say da s nmac y kabul etmifl olsayd, bu rakam 70 milyon olurdu" ifadelerine yer verdi. UNCHR Özel Temsilcisi olarak Lübnan'a üçüncü ziyaretini gerçeklefltiren Jolie, en son eylül 2012'de Lübnan'a gelmiflti. (AA)

3 28 fiubat 2014 ERZURUM - AYfiE YILDIZ - Yasa d fl telefon dinlemeleri iddialar n n ard ndan baz kullan c lar, dinlenilemedi ini düflündükleri eski telefonlara yöneldi. stek fazla olunca bayiler, talepleri karfl lamakta güçlük çekiyor. Türkiye gündeminde olan yasa d fl telefon dinlemelerinin ard ndan baz kullan c larda da tedirginlik olufltu. Telefonlar n n dinlendi ini iddia eden kullan c lar, ak ll telefonlar n yan s ra görüflmeler için eski telefonlar tercih ediyor. Erzurum da faaliyet gösteren bir telefon bayisinin sahibi Selçuk Ak n, AA muhabirine yapt aç klamada, telefon dinlemelerinin hem sat fllar hem de kullan c lar etkiledi ini belirterek, insanlar n eski telefonlara ra bet gösterdi ini söyledi. Telefon görüflmelerinin insan n özeli oldu unu belirten Ak n, flunlar kaydetti: Kimse, kimsenin özelinin bilinmesini istemez. Yani vatandafl n haberi yok, telefonu dinleniyor. Bir flekilde parazit, yank yap yor. Bu android cihazlarda çok yayg n. nsanlarda tedirginlik söz konusu. Hani geçmifle dönük cihazlar insanlar arar oldu. Yaklafl k on y l önce 6310 lar falan vard. Dinlenilmeyen cihazlar olarak biliniyordu. Bugün müflterilerimiz soruyor, bulabilir miyiz diyorlar. Ne yapacaks n diyoruz. Dinlenilmiyor diyorlar. Asl nda bunu talep eden vatandafl n illegal bir ifl yapt ndan ötürü de il, yanl fl bir dünyas da yok vatandafl n ama bir flekilde insanlar rahats z. Acaba bizi de mi dinliyorlar diyor. Sonuçta efliyle ailesiyle özel bir fley konuflabilir. Ak n, Ciddi anlamda sektöre bunun etkisi var. Yani bunu görmezden gelemeyiz. nsanlar H CR RUM msak : kindi : Yaflam 28 Rebi-ül 15 fiubat 3 Ahir Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Dinleme iddialar, eski telefonlara talebi art rd art k iki cihaz kullan yor. Bugün ak ll telefonlardan mailini al yor, gündemi takip edebiliyor. Öteki cihaz sadece konuflmak için kullan yor. Dinleniyorsa bile vatandafl dinlenmedi ini düflünüyor ve o telefonu tercih ediyor diye konufltu. Ra bet art nca, eski telefonlar n da fiyatlar n n artt n vurgulayan Ak n, Hani beni kimse dinlemiyor diye düflünüyor ve piyasada çok az oldu u için 50 liral k örne in telefona lira verebiliyor. Onu kimse dinleyemiyor diye al yor. Eski cihazlara bir dönüfl söz konusu dedi. Baflka bir bayi sahibi Hasan Çelik de eski modellerde telefon dinlemelerinin daha az oldu unu belirterek, Eski model telefonlara bir talep var. Müflterilerin taleplerini karfl lamaya çal fl yoruz ama talep çok olunca karfl lamakta s k nt yafl yoruz. Çünkü o telefonlar n üretimi yok art k. Özellikle son zamanlarda eski telefonlar soruyorlar ifadelerini kulland. Vatandafllardan Baran Kalayc o lu ise Telefonumun dinlendi ini düflünüyorum. Kiflisel olarak bir s k nt m yok ancak ileride s k nt yaflatacak insanlar için bir sebep olabilir. Bunun için de özellikle ak ll telefon kullanm yorum dedi. (AA) KÜLTÜREL BOYUT Hayrettin VG N Azerbaycan n Bakü flehrine 20 km. uzakl kta bir yerleflim yeri bulunuyor. Buran n ad Bak hanov flehri. Eski ad Hile olan bu köy; geliflmifl, sonra ad Emircan olmufl. Bugün Bak hanov olarak ad tescil edilmifltir. Bu ad, bu flehirde 1794 y l nda do an, Bakü Hanlar neslinden olan Abbaskulu A a n n an s na verilmifltir. Abbaskulu A a n n babas Mirza Mehemmed Han, annesi daha sonra Müslümanl kabul etmifl olan Gürcü as ll Sofiya Han md r. Abbaskulu A a, Bakü Hanlar neslinden dolay Bak hanov olarak soyad n kullanm flt r ve öyle tan nm flt r. Sekiz yafl na kadar Emircan da yaflayan Abbaskulu A a, yak n köyler Maflta a, Balahan, Ramana gibi yerleflim yerlerinde yaflam flt r. Babas Mirza Mehemmed ile, amcas n n o lu Hüseyinkulu Han aras nda iktidar kavgas sonucunda, 1802 y l nda babas Hanl b rakmak zorunda kalm flt r. Abbaskulu A a, ailesi ile birlikte Quba ya göç etmifllerdir. Day s Feteli Han n onlara ba fllad Emsar köyünde yaflamaya bafllam fllard r. Abbaskulu A a 1819 y l na kadar burada yaflam fl, ö renimini burada tamamlam flt r. Day s Feteli Han onu özel ö retmenler taraf ndan çok iyi yetifltirmifltir.rusça, Farsça, Arapça gibi birkaç dil ö renmifltir y l nda Rus General Yermelov un daveti üzerine Tiflis e gelip burada Kafkas Bafl Harbi daresinde (Kafkas Ordusu Baflkomutanl ) fiark dilleri tercüman olarak göreve getirilmifltir. 26 y l bu görevde kalm flt r. Hac görevini yerine getirmek üzere gitti i Mekke den Medine ye dönerken Vadi-yi Fat ma diye bilinen yerde veba hastal na tutulmufl ve burada vefat etmifltir. Tarih 1847 dir ve öldü ü yerde defnedilmifltir. Bugün, Bak hanov olarak bilinen yere onun hat ras na bu ad verilmifltir. Burada, Abbaskulu A a Bak hanov un çok büyük bir heykeli dikili olup, onun evlatlar ndan olan Bak hanovlar yaflamaktad rlar. Bu ailenin en ünlülerinden birisi; Halk Sanatç s, Bakü Müzik Akademisinin Profesörü, fiöhret madalyal, besteci, kompozitör Tofik Bak hanov dur. Benim de tan d m bu de erli insan Bak hanov - da yaflamaktad r. Abbaskulu A a Bak hanov un, Azerbaycan n ilmi tarihinin ortaya ç kar lmas nda çok önemli rolü olmufltur. Asl nda Abbaskulu A a, de erli bir alimdir. Azerbaycan Türkçesine, Rusça ya, Arapça ve Farça ya son derece ABBASKULU A A BAKIHANOV hakim olan Abbaskulu A a n n çok önemli eserleri bulunmaktad r. Dil, co rafya, tarih, astronomi, mant k, psikoloji ve di er pek çok ilimlerde onun eserleri bugün bile kaynak olarak kullan lmaktad r. Kanun-i Kutsi adl eseri Fars dilinin dilbilgisi kurallar n ö reten bir kitapt r. Çok gezen bir kifli olarak co rafya konusunda da iki eser kaleme alm flt r. Bunlardan birisi Keflf-ül Garaib di eri, Umumi Co rafya d r. Bu iki eser de Farsça kaleme al nm flt r. Amerikan n Kristof Kolomb taraf ndan keflfini anlatan ve fiair, âlim Mirza Meherrem ile birlikte kaleme al nan Keflf-ül Garaib adl eser, Azerbaycan Türkçesine de çevrilmifltir. Umumi Co rafiya adl eseri bugün ele geçmemifltir. San yoruz ki bu eser tamamlanmam flt r. Bu eserin varl ; henüz onun di er eserlerinde kaynak olarak gösterdi inden anlafl lmaktad r. Abbaskulu A a n n psikoloji ve pedagoji alan nda yazd iki eseri bulunuyor. Bunlardan birisi Tehzib-ül Ahlâk di eri Kitab- Nasihat (Nasihatnâme) dir. Azerbaycan ve Da stan halklar n n tarihinin kaleme al nd Gülistan- rem adl eseri çok önemlidir. Bu eser, s radan bir tarih de il daha çok halk kültürünün materyallerinden oluflmufl bir eserdir. Bu eser Azerbaycan Türkçesi ve Rusça olarak defalarca yay mlanm flt r. Abbaskulu A a Bak hanov un bunlardan baflka Esrar-ül Melekut ve Eyn-ül Mizan adl iki eseri daha bulunmaktad r. Bu de erli âlimin do umunun 218. y l, ölümünün 165. y l nedeniyle 2012 y l nda Bak hanov da onun ad na büyük bir an t heykel dikildi ve bir güzel parka onun ad verildi. Bak hanov flehrinde yaflayan Azerbaycan Kelâmlar ekolünün kurucusu Hac Ferhat Mirza, bu an t n ortaya ç kmas nda önemli maddi ve manevi katk larda bulunmufltur. Beni de bu an t n aç l fl na Prof. Dr. Hac Ferhat Mirza, özellikle davet etmifllerdi. Prof. Dr. Tofik Bak hanov un, Prof. Dr. Elçin skenderzade nin ve pek çok âlimin kat ld, heykelin aç l fl töreninde ben de bir konuflma yapt m. Halk Gazetesi Baflredaktörü ttifak Mirzebeyli nin takdimini yapt tören, an t n hemen önünde 9 Kas m 2012 tarihinde gerçeklefltirildi. Kafkas ülkeleri tarihini, co rafyas n, folklorunu, dilini ö renmek isteyenler, Abbasqulu A a Bak hanov un eserlerini mutlak okumal d rlar.

4 4 YARIN Katar dan turizme dev yat r m DOHA - Katar Turizm daresi, 2030 y l na kadar turizme yapacaklar 45 milyar dolarl k yat r mla her y l 7 milyon yabanc turist çekmeyi planlad klar n aç klad. Katar yerel bas n nda ç kan habere göre, Katar Turizm daresi Baflkan sa bin Muhammed el Muhennedi, Doha da düzenlenen Yar n n dünyas nda turizm isimli konferansta yapt konuflmas nda, ülkesinin 2030 y l na kadar turizme yapaca 45 milyar dolarl k yat r mla her y l 7 milyon yabanc turist çekmeyi planlad n söyledi. Katar n turizme yo unlaflmas n n, altyap s n, turizm tesislerini ve hizmetlerini gelifltirmesini sa layaca n ifade eden Mühennedi nin, Katar, gurur duydu u kültürel miras yla, eflsiz evrensel bir nokta olarak otantik bir turizm deneyimi sunabilir diye konufltu u belirtildi. Mühennedi nin, Katar n y lda 7 milyon turizm a rlama hedefini Katar Turizm daresi nin bu konferansta aç klanan Ulusal Turizm Stratejisi nin köfletafl diye niteleyerek, Turizm, global köy dünyan n geçirdi i bu h zl de iflim karfl s nda petrol ve do algaza ba ml l m z azaltman n ilk ad m d r. Karbon sonras bir ekonomiye iyi haz rlanmal y z. Bu yüzden, ticaret, e lence ve turizm sektörü, henüz gün yüzüne ç kar lmam fl do al kaynaklar ifadelerini kulland kaydedildi. Dünya genelinde uluslararas seyahat eden turist rakam 2012 y l nda 1 milyar aflarken, Katar 1,2 milyon yabanc turiste ev sahipli i yapt. Dünya gayri safi has las n n yüzde 9,3 ünü sa layan turizm, dünyan n en yüksek gayri safi milli yurtiçi has lalar ndan (GSY H) birine sahip Katar n, GSY H isinin sadece yüzde birini sa l yor. Turizm in Katar da planland flekilde gelifltirilmesi halinde, ülke GSY H sini 2030 y l nda yüzde üç oran nda büyütece ine iflaret ediliyor. (AA) Turizm 28 fiubat 2014 Antalya, dünyan n en çok ziyaretçi çeken 3. flehri ANKARA - fienay ÜNAL - Antalya, dünyan n en çok ziyaretçi çeken flehirleri s ralamas nda Londra ve Paris ten sonra üçüncü oldu. AA muhabirinin Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) taraf ndan haz rlanan 2013 Turizm Raporu ndan derledi i bilgilere göre, zengin turistik de erleri ve destinasyonlar yla Türkiye, her geçen gün dünya turizm liginde daha da yükseliyor. Antalya, dünya tuizm devleri s ralamas nda yaklafl k 12 milyon yabanc ziyaretçi say s yla Londra ve Paris in ard ndan üçüncü s raya yerleflti. stanbul da en çok ziyaretçi çeken ilk 10 flehir aras na girmeyi baflard. Asya ülkelerinden Bangkok, Singapur ve Hong Kong ise gelen turist say s na göre, stanbul dan ön s ralarda bulunuyor. stanbul u, uluslararas kitap fuarlar yla da turizmin y l boyunca canl tutuldu u Madrid, Dubai, Frankfurt, Seul, Roma ve New York izliyor. -Yatak kapasitesinde Türkiye Avrupa üçüncsü Öte yandan Türkiye nin de içinde yer ald Avrupa bölgesinde turizme hizmet veren tesislerin de yaklafl k 15 milyon yatak kapasitesi bulunuyor. Yataklar n ülke baz nda da l m nda Türkiye, Avrupa da talya ve spanya n n ard ndan 3. olurken onu Fransa ve Yunanistan takip ediyor. Tesislerde yap lan gecelemelerin a rl kl olarak yabanc ziyaretçiler taraf ndan gerçekleflti i ülkeler aras nda ise Yunanistan, Türkiye ve spanya ilk s rada yer al yor. Gecelemeler incelendi inde en fazla turist çeken ülkeler içinde bulunan Fransa, talya ve Almanya da ise yabanc lar taraf ndan yap lan gecelemelerin daha düflük oranlara sahip oldu u, gece konaklayanlar n ço unlu unu o ülke vatandafllar n n oluflturdu u görülüyor. Turist say s ve yatak kapasitesi aç s ndan da bu ülkelerin çok gerisinde kalan Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, H rvatistan, Güney K br s ve Malta gibi ülkelerde de toplam gecelemeler içinde yabanc gecelemelerin yüksek oluflu dikkat çekiyor. Veriler, talebin ve tesisin kullan m n n yabanc ziyaretçiye ba l oldu u ülkelerde yatak kapasitesinin de yüksek oldu unu gösteriyor. Ayn zamanda bu ülkelerin büyük bir ço unlu u da Akdeniz çana nda bulunuyor. Di er taraftan pazara yeni giren ve turizm yat r mlar n artt ran baz ülkelerde de kapasite düflük olmas na karfl n iç pazar n yeterli olmamas nedeniyle d fla ba ml l k yüksek düzeyde. (AA)

5 28 fiubat 2014 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Ses sanatç lar m zdan biri. 2. Kastamonu ilinin bir ilçesi. Akla ve gerçe e ayk r. 3. Küçük ispirto oca. 4. Etraf suyla çevrili kara parças. Meslek. Afrika da bir rmak. 5. Yak t olarak kullan lan s r tersi. Evrenpulu. 6. Binek hayvan. Babas ölmüfl çocuk. 7. Evlilik için at lan imza. 8. çtenlik. 9. Küçük torba. Bayrak. 10. Asya da bir rmak. lkel silah. Efli olmayan, biricik, yegâne. 11. Yer, bulunulan yer. Keçinin erke ine verilen ad. 12. Sevgide aldatma, sadakatsizlik. 13. Verme, ödeme. Öküz yemli i. 14. Seslenme sözü. Mekân olmayan, mekâns z. 15. Asl pikrik asit olan patlay c bir madde. Kuzu sesi. 16. Eski dilde ok. Tuzak, kapan. 17. Gemi bar na. 18. nanç, iman. Hisse, ülefl. 19. Yar, yar m. Çalg ç, m zrap. 20. Beden yap s, gövde yap s. Astatinin simgesi. Yukar dan afla ya: 1. Kesilmifl hayvan n iç organlar ile bafl ve ayaklar. Bir tak m, baz s, kimisi. laç, merhem. T rpana bal. 2. Tanr buyruklar n yerine getirme. Yetki. Ruh. 3. slam n befl flart ndan biri. Ö üt. Güney Amerika da bir baflkent. 4. Bir anda oluveren, apans z. Kat halden s v hale geçme. Çözümlemeli. 5. Bir alay iflareti. lgi eki. spanyollar n ünlü sevinç nidalar. Bir parçan n canl çal naca n anlatan müzik terimi. 6. Hayat arkadafl. Aflç yard mc s. Onar m. 7. Kimse, kifli. Mühlet, süre. Engel. Matematikte sabit bir say. 8. Kauçukla kükürdün ifllenmesinden elde edilen plastik madde. Kabiliyet. Peru nun plaka iflareti. 9. Soru sözü. Tarlay iki kere sürmek. Kutsal Hint destan. 10. Esenleme. Görevlilerin ayl klar ndan her ay belli oranda kesilip bir sosyal güvenlik kurumuna yat r lan para. Özel gezinti gemisi. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi 28 fiubat 2014 Mobilya üreticileri nitelikli eleman için meslek liseleriyle iflbirli i yapacak Dünya pazarlar nda her geçen gün pay n geniflleten Türk mobilya sektörünün nitelikli eleman ihtiyac için üreticiler, meslek liseleriyle iflbirli ine gidecek. zmir Genç fladamlar Derne i ( G D) Mobilya Sektör Komite Baflkan ve Demircan Karra Mobilya Genel Müdürü Muammer Demircan, bu amaçla zmir deki meslek liseleriyle ortak çal flmalar yürüteceklerini söyledi. ZM R - Çi li 75. Y l Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mobilya ve A aç flleri Bölümü ö rencileriyle biraraya gelerek bilgilendirmeler yap p tavsiyelerde bulunan Demircan Karra Mobilya ve Meltem Mobilya yetkilileri, sektörün kendini iyi yetifltiren elemanlara güzel bir gelecek vaat etti ini vurgulad. zmir ve ülke ekonomisinin öncü sektörlerinden mobilyada faaliyet gösteren firmalar n nitelikli ve ara eleman ihtiyac giderek art - yor. Özellikle üreticiler için yetiflmifl eleman aç, firmalar n büyümesini ve rekabet gücünün artmas n engelliyor. G D, mobilya sektöründe s kl kla gündeme getirilen bu s k nt n n çözümü için meslek liseleriyle ortak çal flma yürütecek. G D üyesi mobilya imalat ve pazarlama firmalar n n ihtiyac olan nitelikteki eleman bafll klar tespit edilerek, meslek liseleri arac l yla karfl lanmas amaçlan yor. Bu kapsamda G D, ilk olarak Çi li 75. Y l Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile Ç narl Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'yle iflbirli ine gidecek. Ö rencilerle biraraya gelen Genel Müdür Demircan, Türk mobilya sektörünün son y llarda h zl bir geliflim gösterdi ine dikkat çekti. Avrupa daki geliflmeleri takip etmek yerine, kendi tarz ve üretim gücüyle sektörde söz sahibi olduklar n anlatarak, "Her iflte oldu u gibi mobilyac l kta da baflar n n s rr, iflini çok sevmekten geçiyor. Sektörde idealist ve yetenekli elemanlara büyük ihtiyaç var. Okul s ralar nda kendini ifl hayat na iyi haz rlayanlara sektör, güzel bir gelecek vaat ediyor. flsizli in toplumsal sorun oldu u bir ortamda biz mobilya üreticileri, nitelikli eleman bulmakta güçlük çekiyoruz. Bu nedenle sizlere ihtiyac m z var. Ö retmenlerinizden ö rendiklerinizin yan s ra mesleki olarak kendinizi gelifltirecek her olanak ve f rsat de erlendirin." dedi.(cha) Ticaret ve hizmet sektörlerinde ciro yüzde 2,4 artt ANKARA -Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) 2013 y l Ekim- Aral k dönemini kapsayan 4. çeyrek ticaret ve hizmet endeksleri ni paylaflt. Mevsim ve takvim etkilerinden ar nd r lm fl ticaret ve hizmet ciro endeksi geçen y l n 4. çeyre inde bir önceki çeyre e göre yüzde 2,4 oran nda artt. Takvim etkilerinden ar nd r lm fl ciro endeksi ise bir önceki y l n ayn çeyre ine göre yüzde 10,7 oran nda artarken, 2013 y l nda bir önceki y la göre yüzde 9,5 oran nda artt. Mevsim ve takvim etkilerinden ar nd r lm fl ticaret ve hizmet istihdam endeksi 4. çeyrekte bir önceki çeyre e göre yüzde 0,3 oran nda artt. Takvim etkilerinden ar nd r lm fl istihdam endeksi ise bir önceki y l n ayn çeyre ine göre yüzde 1,2 oran nda artarken, 2013 y l nda bir önceki y la göre yüzde 0,5 oran nda artt. Mevsim ve takvim etkilerinden ar nd r lm fl ticaret ve hizmet çal fl lan saat endeksi 4. çeyrekte bir önceki çeyre e göre yüzde 0,1 oran nda artt. Takvim etkilerinden ar nd r lm fl çal fl lan saat endeksi ise bir önceki y l n ayn çeyre ine göre yüzde 0,2 oran nda artarken, 2013 y l nda bir önceki y la göre yüzde 0,4 oran nda azald. Mevsim ve takvim etkilerinden ar nd r lm fl ticaret ve hizmet brüt ücret-maafl endeksi 2013 y l 4. çeyre inde bir önceki çeyre e göre yüzde 3 oran nda artt. Takvim etkilerinden ar nd r lm fl brüt ücret- maafl endeksi ise bir önceki y l n ayn çeyre ine göre yüzde 12,1 oran nda artarken, 2013 y l nda bir önceki y la göre yüzde 12 oran nda artt.(cha) Gazprom dan Yunanistan a yüzde 15 indirim MOSKOVA - Rusya n n dev enerji flirketi Gazprom, Yunanistan a verdi i do algazda yüzde 15 indirime gitti. Yunanistan 2013 ün ikinci yar s ndan itibaren geriye do ru da geçerli olmak üzere bin metreküp do algaz için 467 dolar yerine 397 dolar ödeyecek. Ria Novosti haber ajans, Yunanistan enerji flirketi DEPA n n yüzde indirimle dolar civar nda bir rakam bekledi ini, ancak al nan rakamdan da memnun oldu unu duyurdu. Yeni sa lanan anlaflmada uzun vadeli al ya da öde formulasyonu ile al nan do algaz miktar n 2,4 milyar metreküpten, 2 milyar metreküpe çeken DEPA, al nmayan do algaz için yap lan ödeme riskini de azaltt. Yunanistan Enerji Bakanl, Rusya dan al nan fiyat n komflular aç s ndan en düflük oldu unu ve Avrupa ortalamas n n alt nda oldu unu aç klad. DEPA n n ald fiyatlar n s v laflt r lm fl do algaz fiyatlar ndan da düflük oldu- u belirtiliyor.(cha)

7 28 fiubat 2014 Ekonomi YARIN Durak: Don olmazsa f nd kta tehlike yok F nd k üretiminde olumsuz bur durum olmad n belirten Durak F nd k Yönetim Kurulu Baflkan Hasan Basri Durak, her fleyin istenildi i gibi gitti ini söyledi. ORDU - Durak, "Mahsul biraz vatandafllara göre erken yaprak açt deniyor. Buradaki tek s k nt, tek tehlike bundan sonra don olursa, don f nd k için en büyük tehlikedir ama kurakl kta rand man düfler, kalitesi düfler ama bir f nd k olur. Don çok önemli, hangi bölgede don olursa o bölgede f nd n tamam gidiyor. Onu da cenab Allah en iyisini bilir. Onun için don olmazsa bir tehlikesi yok. dedi. Durak F nd k Yönetim Kurulu Baflkan Hasan Basri Durak, f nd k için genel de erlendirmelerde bulundu. Durak, f nd n hafta sonu kapan fl n 6 TL, 20 kurufl ile 50 rand man, bürüt fiyattan yapt n ifade etti. Önümüzdeki f nd k fiyat için flimdilik rakam söylemenin do ru olmayaca n ifade eden Durak, Görünümler ve izlenimlerin çok iyi oldu u söyleniyor. Bu ana kadar pozisyon olarak da kötü bir pozisyon yok. Yani 2008 y l gibi gidiyor deniliyor, 2008 y l nda da iyi bir rekolte olmufltu. Yani 2008 y l na benzer bir y l olaca gözleniyor, bana da do ru geliyor de de bir kurakl k s k nt s vard. Bu sene de kurakl k problemi olabilir gibi cümleler dolafl yor. O yüzden tahmin ediyorum 2008 y l - na benzer bir y l olacak gibi görünüyor, o da rekoltenin oldu u bir 7 y ld. diye konufltu. Durak, aral k sonu itibar ile borsadan geçen f nd k miktar n n Ünye için 31 bin ton oldu unu belirtti. Ünye de aral k sonu itibari ile tahmini 45 bin ton civar nda f nd k olmas n beklediklerini söyleyen Durak, "Ocak geçti, flubat bitmek üzere. Onun için gerideki 15 bin tonluk f nd n biraz daha gelmifltir. Tahmin ediyorum en fazla yüzde 20 civar nda yoktur ama 10 ila 20 aras nda f nd k üreticide vard r. Bu üretim fazlas verebilecek bir miktar de il, yani genel olarak Türkiye genelinde bir 600 milyon kilo f nd k olabilece ini tahmin ediyoruz. Bu miktar n da üretime yetebilecek miktarda oldu unu, üretim fazlas n n olmayaca n tahmin ediyoruz. Bu, tabi elde kal p kalmamas fiyatlara ba l, daldaki mahsule ba l. Bunlar toparlad m zaman, elimizde bu sene f nd k devri olmayacak diye tahmin ediyorum. Üreticilerin pazara indirdiklerinde indirmediklerinde tabi ki devir olacak. diye ifade etti. (CHA) TANAP la ilgili kamu yat r mlar Bakanlar Kurulu'nda imzaya aç ld ANKARA - Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Trans Anadolu Do al Gaz Boru Hatt Projesi (TANAP) ndeki kamu yat r mlar n n Bakanlar Kurulu nda imzaya aç ld n bildirdi. Türkiye Ekonomi Politikalar Araflt rma Vakf (TEPAV) ve BP Türkiye iflbirli inde düzenlenen '3.TEPAV-BP Enerji Forumu'na kat lan Bakan Y ld z, Avrupa Birli i'nin do algaz ihtiyac n n her geçen gün artt na dikkat çekti. Bu manada Türkiye nin önemli bir zincirin halkas oldu unu kaydeden Y ld z, bu pazarlama ekonomisinin kendisini gösterece ini dile getirdi. TANAP la ilgili önemli bir geliflmeyi de paylaflan Enerji Bakan, Bakanlar Kurulu nda bu konuyla ilgili kamu yat - r mlar karar n n imzaya açt n duyurdu. Y ld z, Türkiye nin bu konuda üzerine düflece ini yapaca n n alt n çizdi. Siyasi fizibiliteler oldukça, ekonomik fizibilitelerin mutlaka yerine oturaca n dile getiren Bakan Y ld z, ran n dünya ile olan karfl l kl uzlaflma iste inin bu tür projeksiyonlar mutlaka etkileyece ini de dile getirdi. TANAP n Türkiye üzerinden geçmesine izin veren yap n n, ayn zamanda ran do algaz n n geçifline de izin verdi ini ifade eden Bakan Y ld z, flöyle devam etti: "AB üyesi ülkelerin Güney Ak m projesinin Rusya ile ilgili alakal, Güneykoridoru ndaki TANAP ve TAP ile devam edecek olan Avrupa n n güneyi, belki ran belki Akdeniz gaz ile beraber 2035 y l na kadar 700 milyar metreküp tüketim hedefleyen Avrupa n n önemli bir tedarik noktalar olacakt r. Bütün bu projeler, yak n vadede birbirinin rakibi olarak görünse de asl nda orta ve uzun vadede birbirinin rakibi olmayacakt r. O yüzden bütün bunlar n ortas nda co rafyas ndan kaynaklanan avantaj Türkiye çok iyi kullanacakt r." (CHA)

8 8 YARIN Ekonomi ANKARA - Gordon Birell, Türkiye Ekonomi Politikalar Araflt rma Vakf (TEPAV) ve BP Türkiye iflbirli inde TEPAV'da düzenlenen '3. TEPAV-BP Enerji Forumu'na kat ld. Burada konuflma yapan Birell, 'fiahdeniz 2'nin ilerlemesi için boru hatlar yaparak, bunlar n daha sonra da kullan lmas n istediklerini kaydetti. Birell, "Biz, bu projede para harcad k. TANAP stratejik ba lant noktas olacak. Türkiye burada anahtar noktas oluflturacak, enerji güvenli- i ve arz güvenli i aç s ndan da Türkiye için faydal olacakt r. Türkiye, BP için önemli bir ortakt r." ifadelerini kulland. Birell, tarihteki en büyük ve önemli projelerden birinin Güney Gaz Koridoru olaca- na da iflaret etti. ngiltere Avrupa Birli i Bakan David Lidington, Avrupa'n n enerji tedari ine ihtiyaç duydu unu ifade ederek, flöyle konufltu: "Türkiye'nin AB ile ilgili istekleri var. Enerji fasl, bafll gerçekten çok daha fazla diyalo a sebep olacak Türkiye- ngiltere ve Türkiye-AB aç s ndan. Enerji konular nda ve uluslararas enerji güvenli i konular n n alt n çizmek istiyorum. Enerji güvenli i Türkiye için çok önemli bir konu. Enerji ithalat konusu önemli, fiyatlar n stabilitesi de önemli. Bizim ikili görüflmelerimizin daha genifl çapl olarak düflünülmesi gerekti inin alt n 28 fiubat 2014 BP: Güney gaz koridoru, Türkiye nin arz güvenli i için çok önemli Do algaz n yerli üretiminde azalma yaflanacak ve Avrupa'da ithalat artacak. AB'nin do algaza ba l l - yüzde 86 artacak. Do algaz kömürün yerini alacak. Türkiye'de do algaz talebi artacak, Güney Gaz Koridoru Türkiye'nin arz güvenli i aç s ndan da önemli bir ad m olacakt r." dedi. ANKARA - Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF), 28 Aral k 2013 tarihi itibariyle Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren 'Avukatl k Asgari Tarifesi' bafll kl tebli le hakem heyetine yap lan flikayetlerin paral hale getirildi ini aç klad. TÜDEF'ten yap lan yaz l aç klamada, tüketicilerin 4077 Say l Tüketici Yasas 'n n yürürlü e girdi i 1995 y l ndan beri Tüketici Sorunlar Hakem Heyetleri nden ücretsiz olarak yaralanmakta ve dava açt, bu haklar n kapsam nda Anayasa n n 172. maddesi kapsam nca kullan ld ifade edildi. Sa lanan güvence ile tüketicinin piyasada yaflad anlaflmazl klar n cesaretle hakem heyetlerine tafl yabildi i ve 81 l ve 892 ilçede olmak üzere toplam 976 tüketici hakem heyetinin sorunlar bir nevi mahkeme öncesi nihai karar organ gibi görev yapt - n aç klad. Aç klamada, 28 Aral k 2013 tarihi itibariyle Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren 'Avukatl k Asgari Tarifesi' bafll kl tebli le hakem heyetine yap lan flikayetler paral hale getirildi ine dikkat çekildi. Hakem heyetinde tüketici flikayetleri olumsuz sonuçlan rsa tüketici karfl tarafa vekalet ücreti ödemek durumunda kalaca n kaydedilen aç klamada, "Anlaflmazl k tutar 100 TL ise tüketici 100 TL, 200 TL ise 200 TL, 250 TL ise karfl tarafa 250 TL vekalet ücreti ödeyecektir. Bunun üzerindeki anlaflmazl klar için ise 250 TL çizmek istiyorum. Enerji güvenli ini gelifltirmemiz gerekiyor." Türkiye ile ngiltere aras ndaki ticaretin art r lmas nda enerji sektörünün de önemli oldu una iflaret eden Lidington, forumun önemine dikkat çekti. Lidington, "Güney Gaz Koridoru çok büyük yat r m ve mükemmel bir örnek. Türkiye'deki firmalar, flirketler ayn zamanda Azerbaycan' n da katk lar yla gerçekten mükemmel bir çal flma ortaya ç km fl oluyor. Geçti- imiz Aral k ay nda bir imza at ld, burada altyap projesi bafllat ld. AB aç s ndan çok stratejik bir ad md. Güney Gaz Koridoru, 50 milyar metreküplük bir kayna kullan yor. Altyap ve baflka boyutlar aç s ndan bu ülkeye büyük destek sa layacak. ngiltere hükümeti bu projeyle alakal daha fazla diyalog içinde olmay arzuluyor." fleklinde konufltu. (CHA) TÜDEF: Hakem heyetleri de paral hale geldi sa land ktan sonra yüzde 12 oran nda vekalet ücretine hükmolunacakt r." denildi. Hukukun, yarg mercilerine vekalet ücretini karfl tarafa yükleme yetkisi tan d n hat rlat lan aç klamada, hakem heyetlerinin yarg d fl çözüm organ olarak görev yapt ifade edildi. Aç klamada flu görüfllere yer verildi: "Bu konuda mesleki ç karlar de il, kamu ç kar n öne ç karmak gerekti ini düflünüyoruz. Bu ba lamda tüketicinin ekonomik ç karlar n korumak ve hak arama konusunda cesaretlendirmek, hak arama yoluyla bir nebze de olsa hukukun üstünlü üne katk da bulunan tüketiciyi korumak ad na Tüketici Yasas n n 23.maddesinin 4.f kras n n tüketici örgütlerine verdi i dava açma hakk na dayanarak bugün Adalet Bakanl ve Barolar Birli i aleyhine DANIfiTAY 8.Dairesinde 2014/1389 Esas nolu dava açt k. 28 Aral k 2013 tarihinde yürürlü e giren tebli in yürütmesinin durdurulmas ve dava sonunda iptali talebinde bulunduk."(cha)

9 28 fiubat 2014 Ekonomi YARIN Bakan Zeybekci: novasyon aç ndan endifle ediyoruz Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci, ekonomi yönetimi olarak cari aç ktan de il, 2023 hedeflerinin yakalanmas aç s ndan ar-ge, patent, marka ve inovasyon aç ndan endifle ettiklerini söyledi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB)'nde ifladamlar yla biraraya gelen Zeybekci, görüfl ve önerilerini ald. MAN SA -Manisa'da yerli taksi üretimi yap lmas önerisi üzerine Türkiye'deki taksilerin tek tip olmas fikrini olumlu buldu unu, 400 bin adetlik pazar n da iyi bir bafllang ç olaca n ifade etti. Bu öneriyi de erlendireceklerini dile getiren Zeybekci, yurtd fl nda taksi floförlü ünü düzenleyen hukuki bir ad m at lmas gerekti ini de kaydetti. Bakan Zeybekci, Londra gibi flehirlerde taksi floförü olma flartlar n n üniversite s nav ndan zor oldu unu, floförlerin co rafi bilginin yan s ra ilk yard m gibi konularda da e itim ald n belirterek, "Orada otorite, taksi floförünü kamu görevlisi olarak görüyor. Bizim de onu yapmam z gerekiyor. Bizde, 'Hiçbir fley yapamayacaksa floförlük de mi yapamayacak?' mant var. fioförlük, her vatandafl n elde edebildi i bir enstrüman ama profesyonel floförlük baflka bir fley. Bunu düzenleyen hukuki bir ad m atmam z laz m. dedi. Toplant da söz alan Vestel cra Kurulu Baflkan Turan Erdo an ise ar-ge teflviklerinin etkili kullan lamad n, Güney Koreli firmalar n beyaz eflya pazar nda damping uygulad n, kendi ülkelerinin yar fiyat na ürün satt n öne sürdü. ZÜR H - sviçreliler, May s ay nda asgari ücret referandumunu oylayacak. sviçre de asgari ücret uygulamas yok. Sendikalar n haz rlad yasa tasar teklifi, asgari ücretin 4 bin frank olmas n öngörüyor. Sendika Birli i (SGB) adil maafl politikas için asgari ücret uygulamas n n önemli oldu unu ifade etti. Hükümet, 18 May s tarihinde oylanacak olan yasa teklifin iptali için kampanya bafllatt. Ekonomi Bakan Johann Schneider-Ammann, asgari ücret uygulamas n n serbest piyasaya zarar verece ini öne sürdü. Ay bafl nda yap lan göçmen kota oylamas n n bas ndaki yans malar sürerken yeni seçim kampanyalar bafllad. Sendika Birli i ve sol siyasi partiler asgari ücret teklifini haz rlad. Teklif, iflçi s n f maafl n koruma alt na almay hedefliyor. Taslak içeri ine göre asgari ücret bütün konfederasyonda ve bütün sektörlerde geçerli olacak. Saat ücretin 22 frank veya ayl k maafl n 4000 frank olmas talep ediliyor. Sendika Birli i baflkan Paul Rechsteiner bas na konufltu. Sosyal demokrat Rechsteiner, 9 fiubat tarihinde al nan kota uygulama karar n maafllar olumsuz etkileyece- ini iddia ederek asgari ücretin önemine vurgu yapt. UN A isimli sendika büyük flehirlerde kampanya çal flmas na bafllad. Sendikan n aç klamas na göre 3 yüz bin kifli teklif edilen asgari ücretin alt nda 9 Bunun üzerine Ekonomi Bakan Zeybekci, Türkiye'nin bütçesinden ar-ge'ye ay rd payda, 2002 y - l ndan sonra büyük bir art fl yafland n söyledi. Bu pay n 2023 için yüzde 3 olarak hedeflendi ini kaydederek, Rakam olarak artarken oran olarak da hat r say l r flekilde artt rmay baflard k. Artt raca z tabii ki, hiçbir s k nt yaflamayaca- m z fley cari aç k. Evet problemdir, önemlidir ama sürdürülebilir, baflar labilir. Cari aç ktan endifle etmiyoruz, ar-ge aç ndan, patent ve marka aç ndan, inovasyon aç ndan korkuyoruz hedeflerini oraya koydu umuzda göze hofl geliyor ama oraya gitmek için atmam z gereken ad m, Türkiye'yi orta gelir tuza na düflürmeden oraya götürebilmek. Bunu da teflviksiz yapamazs n z. Türkiye arge'ye ay rd kayna bu flekilde artt r rken özel sektörün de ay rd - kayna artt rmas n sa layaca- z. Türkiye'yi orta gelir tuza na düflürmeden 25 bin dolar ve üzeri seviyesine ulaflt rmak için ak ll destek ve teflvikler laz m. Derenin kenar na geldi imizde, atlamak üzere derenin orta yerine bir tampon kuraca z. Bunlara beraber karar verece iz. fleklinde konufltu. (CHA) sviçre de asgari ücret referandumu kazanç elde ediyor. Seçmen 18 May s tarihinde evet derse üç y l içerisinde 300 bin çal flana zam yap lacak. (CHA)

10 10 YARIN Ekonomi ANKARA - Tar m arazilerinin bölünmesinin ülke ekonomisine y lda 17 milyar lira zarar verdi ini belirten G da Tar m ve Hayvanc - l k Bakan Mehmet Eker, tasar - n n yasalaflmas için meclisin tarihi sorumlulu unu yerine getirmesini istedi. Tarim arazilerinin miras yoluyla bölünmesinin önüne geçen düzenleme, Meclis Tarim Orman ve Köy sleri Komisyonu'nda görüflüldü. Üreticilerin sadece kendileri için de il, bölgesel ve küresel pazarlar için de üretim yapt n kaydeden Eker, "Dünyada herkes herkesin rakibi, ne kadar çok üretirsek rekabet flans m z o kadar artar. Ancak son 90 y lda arazi bölünmesi sebebi ile üretimde önemli kay plar m z olufltu. flletme büyüklü ü 59 dönüme düfltü. Bu duruma daha fazla seyirci kalamay z. Kal rsak Türkiye nin gelece ini tehlikeye atm fl oluruz. Bölünmeden dolay 9 milyon hektar çiftçi kay t sistemine giremedi- i için desteklemelerden yararlanam yor, üretimde verim düflüklü- ü oluyor. Ekonomiye katk azal - yor. Türkiye nin 23 milyon hektar arazisi oldu u düflünülürse bunun iki milyon hektar iflletilemiyor. Bu cok vahim bir durum." diye konufltu. Eker, gelecekte Türkiye nin çok ciddi s k nt larla karfl - laflmamas için buna art k bir dur deme zaman n n geldi ini söyledi. Mirasla ilgili 2006 y l ndan beri çal flmalar n yap ld n belirten Bakan Eker bütün taraflar n görüfllerinin al nd n kaydetti. G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl, bu olumsuz tablo karfl nda 2006 y l nda kanun tasar s çal flmalar na bafllad. Türkiye genelinde fiilen tar m yapan 50 bin çiftçi ile anket yapan bakanl k, bu kapsamda kamu kurum ve kurulufllar ndan da görüfl ald. Bakanl k ayr ca, üniversiteler, kamu kurumlar ve STK lar n kat l m ile çal fltay ve toplant lar düzenledi. Bakanl n haz rlad tasar yla göre, 5403 say l Toprak Koruma ve Arazi Kullan m Kanuna 14 yeni madde eklenirken baz maddelerde de de ifliklik yap ld. Tasar - ya göre, tar m arazileri bölge farkl l klar göz önünde bulundurularak il ve ilçelere göre belirlenen yeter gelirli asgari büyüklüklerin alt nda bölünemeyecek. Bu husus tapu siciline flerh edilecek. Bilimsel geliflmeler ve günün koflullar - na göre tasar n n ekinde yer alan yeter gelirli büyüklüklerde Bakanl n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu karar ile de ifliklik yap labilecek. Tasar da, tar msal arazilerin mülkiyetinin devri konusunda mirasç lar n anlaflmalar için bir y ll k süre veriliyor. Mirasç lar n kendi aralar nda anlaflmas halinde, söz konusu tar m arazisi anlaflma sa lanan mirasç ya devredilecek. Mirasç lar devir d fl nda araziyi aile mallar ortakl fleklinde kullanabilecekler ve bu kapsamda Türk Ticaret Kanunu'na göre limited flirket kurulabilecekler. Ayr ca, mirasa konu tar m arazileri mirasç lar taraf ndan bir bütün olarak sat labilecek. Mirasç lar kendi aralar nda anlaflamamalar durumunda ise, taraflar sulh hukuk mahkemesinde dava açabilecek, dava açmamas durumunda ise Bakanl n taraflara 3 ay süre vermesi sonras nda dava açabilecekler. Buna göre, Sulh Hukuk Hakimi taraf ndan belirlenen ehil mirasç ya de eri üzerinden devir yap lacak. Ehil mirasç bulunmamas halinde, en yüksek teklifi veren istekli mirasç ya devir yap lacak. Ehil ve istekli mirasç bulunmamas durumunda, sulh hakimi taraf ndan sat fl sa lanacak. Ehil mirasç n n tespitine iliflkin kriterler 28 fiubat 2014 Miras yasas TBMM'de Tar m arazilerinin miras yoluyla bölünmesinin önlenmesi için baz kanunlarda de ifliklik öngören kanun tasar s TBMM'de. yönetmelikle belirlenecek. Tar m arazilerini alan mirasç, di er mirasç lara miras paylar n n bedelini, sulh hâkiminin karar ndan itibaren en geç bir y l içerisinde ödeyecek say l Kanuna eklenmesi öngörülen geçici maddelerle, kanunun yürürlü ünden önce vefat eden miras b rakan n terekesinde bulunan tar msal arazilerin intikal ifllemlerinin iki y l içinde tamamlanmas ve devam eden davalara eski kanun hükümleri uygulanacak. Bakanl k düzenlemeyle, tar m arazilerinin de erinin tespiti, kredi temini, ortakç l k, yar c l k, kirac l k ifllerinin düzenlenmesi, kira bedellerinin tespiti ve üretime yönlendirilmesi, arz talep listelerinin oluflturulmas, al c, sat c ve kirac lar n anlaflmalar konusunda do rudan arac l k yap lmas, bu alanda ilgili kamu idareleri ile yürütülecek politikalar konusunda iflbirli i yap lmas ve kredi ifllemlerine teknik destek sa layacak. Mevcut hisseli arazilerdeki ihtilaflar gidermek amac yla kamulaflt rma, al m ve sat m ifllemleri G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl 'n n talebi üzerine Maliye Bakanl taraf ndan ilgili mevzuata göre yap lacak. ntikal ifllemlerinde ve mirasç lar taraf ndan tüzel kiflilik kurulan iflletmelerde; damga vergisi, harç vb masraflar için muafiyetler sa lanacak. Yeterli ödeme gücü olmayan ehil veya istekli mirasç lar için kredi imkanlar sa lanacak. Kanunun uygulanmas için bakanl n merkez ve taflra teflkilatlar nda yeni kadrolar ihdas edilecek. (CHA) ran, Türkmenistan da sekizinci fuar n açt AfiKABAT - Komflu ülkeleri ile ticari iliflkilerini güçlendiren ran hükümeti, Türkmenistan daki sekizinci fuar n açmaya haz rlan yor. ran ürünleri fuar, 27 fiubat-1 Mart tarihleri aras nda ziyaretçilere kap lar - n açacak. Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odas ile ran n Meflhed merkezli uluslararas fuar flirketi ortaklafla, Türkmenistan da ran ürünlerinin 8. fuar na ev sahipli i yapacak. 3 gün aç k kalacak fuara, 100'ün üzerinde ran flirketi kat lacak. Aflkabat taki Sergi Köflkü nde yap lacak fuarda, mobilyadan inflaat malzemelerine, ev tekstilinden g daya, tekstilden ev gereçlerine kadar ran firmalar taraf ndan üretilen yüzlerce ürün Türkmen pazar na tan t lacak. Bu tür organizasyonlar sayesinde ranl ifladamlar, Türkmenistan a ürün ihraç etme imkan buluyor. Türkmenistan ile ran ticari ve ekonomik iliflkileri h zl bir flekilde büyüyor. ki ülke aras ndaki d fl ticaret hacmi 5 milyar dolar seviyesine ulaflt. Türkmenistan ile ran ekonomik münasebetlerinde enerji sektöründeki iflbirli i de ön plana ç k - yor.(cha)

11 Gündem 28 fiubat AFYONKARAH - SAR - Solak, haz rl klar tamamlanmak üzere olan ve kitaplar raflara yerlefltirilmeye bafllanan kütüphanenin 3 bin metrekarelik bir alanda hizmet verece ini söyledi. Kütüphanede çal flan ö renci ve iflçilerle de sohbet eden Solak, 2-3 ay içerisinde hizmete girecek olan kütüphanenin Afyonkarahisar n en büyük kütüphanesi olaca n da belirterek eme i geçenlere teflekkür etti. Modern ve ferah mimarisi ile dikkat çeken 3 katl kütüphanede yüz binlerce kitab n yan s ra dünyan n pek çok ülkesindeki veri tabanlar na ba lanmak suretiyle ö renci ve akademisyenler bilgiye çok daha kolay ve h zl ulaflacak. Kentin en büyük kütüphanesi olacak olan kütüphane akademisyen ve ö rencilere hizmet vermede zaman s - n r da tan mayacak. Haftan n 7 günü 24 saat istifade edilebilecek olan kütüphanede ayr ca 110 kiflilik konferans salonu bulunuyor. Solak a kütüphane ziyaretinde AKÜ Rektör Yard mc s Prof. Dr. M. Kemalettin Çonkar ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baflkan Yrd. Doç. Dr. Zelkif Polat da efllik etti. YARIN AKÜ, kentin en büyük kütüphanesini kuruyor Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, Merkez Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu. Solak, yeni kütüphanenin üniversiteye yak fl r, modern mimariye sahip, 7 gün 24 saat bilgiye ulafl labilecek bir yer olaca n söyledi. KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ S N A N Ö Z E N 2 A B A N A A B E S 3 K A M N E T O E 4 A D A N L 5 T E Z E K M K A 6 A T R Y E T M 7 T N K A H L E 8 S A M M Y E T 9 K E S E A L E M 10 L O K T E K 11 M A H A L T E K E 12 H A N E T N S 13 T A A K E R E 14 E Y L A M E K A N 15 M E L N T M E 16 T T R F A K 17 R L M A N Y 18 T K A T P A Y 19 N M T P E N A 20 A N A T O M A T

12 12 YARIN Ekonomi Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, sermayelerini 14 fiubat 2014'e kadar artt rmad klar için münfesih duruma düflen flirketlere son bir f rsat sunduklar n aç klad. ANKARA -Yaz c, flirketlere tebligat yap larak faaliyete devam etmek isteyip istemedi inin sorulaca n ve durumunu gözden geçirmesi için 2 ay süre tan naca n bildirdi say l Yeni Türk Ticaret Kanunu na göre semayelerini anonim flirketler için 50 bin TL ve limited flirketler için ise 10 bin TL olarak belirlenen asgari sermaye tutar na 14 fiubat 2104 akflam na kadar yükseltmeyen flirketler münfesih duruma düfltü say l mülga Türk Ticaret Kanunu nun anonim ve limited flirketler için öngörülen asgari sermaye tutarlar tarihli ve 2001/3500 say l Bakanlar Kurulu Karar yla limited flirketler için 5 bin TL, anonim flirketler için ise 50 bin TL ye yükseltildi. Bakan Yaz c konuyla ilgili yapt yaz l de erlendirmede, flunlar dile getirdi: "fiirketlerimize sermayelerini bu tutarlara yükseltmeleri için mülga Kanunda öngörülen süre Bakanl - m z taraf ndan muhtelif tarihlerde ç kar lan tebli ler ile 6102 say l Kanunun yürürlü üne kadar uzat lm flt r. Ancak, intibak için on bir y la yak n süre verilmifl olmas - na ra men önemli say daki flirketlerimizin sermayelerini yükseltmedikleri görülmüfltür. Öte yandan, Yeni Türk Ticaret Kanunuyla asgari sermaye tutarlar, anonim flirketler için ayn kalm fl, limited flirketler için 10 bin TL ye yükseltilmifltir. 14 fiubat 2014 tarihine kadar süre tan nm fl olmas na ra men sermayelerini söz konusu asgari tutarlara yükseltmeyen flirketlerin say s yaklafl k 70 bindir. Bu flirketlerin, 34 bin 100 adedini sermayelerini Yeni Türk Ticaret Kanunu'ndan önce Bakanlar Kurulu Karar yla belirlenen 5 bin TL ye yükseltmeyen limited flirketler, 4 bin 530 adedini 50 bin TL ye yükseltmeyen anonim flirketler oluflturuyor. 31 bin 350 adedini ise mülga kanuna intibaklar n yapm fl olmas na ra men sermayelerini 14 fiubat 2014 tarihine kadar 6102 say l yeni Türk Ticaret Kanunu ile belirlenmifl yeni alt s n ra yani 10 bin TL ye yükseltmeyen limited flirketler oluflturmaktad r." Bakan Yaz c, 14 fiubat 2014 tarihine kadar sermayelerini asgari miktarlara ç karamayarak münfesih duruma düflen flirketlere son bir f rsat için tebligat yap laca n ifade ederik, flunlar aktard : "Türk Ticaret Kanunu nun Geçici 7. maddesine göre, ticaret sicili müdürlükleri taraf ndan münfesih olan flirketlerin ticaret sicilinde kay tl son adreslerine ve sicil kay tlar na göre flirketi temsil ve ilzama yetkili kiflilere bir ihtar yollanacak ve bu ihtar ayn gün Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilecektir. Bu ihtar kapsam nda; 2 ay içerisinde, söz konusu flirketlerden faaliyetlerine devam etmek isteyenlerin münfesih olma nedenlerini ortadan kald ran ifllemlerini yaparak ispat edici belgelerini müdürlü e iletmeleri veya tasfiye memurunu bildirmeleri istenecektir. Söz konusu tebligat kapsam nda bu bildirimi ve ifllemleri yapmayan flirketlerin 2 ay n sonunda ticaret sicili kay tlar ndan unvanlar n n silinece i ve flirkete ait mal varl - n n unvana iliflkin kay t n silindi i tarihten itibaren on y l sonra hazineye intikal edece i ve bunun kesin oldu u bildirilecektir." Öte yandan, Türk Ticaret Kanununun Geçici 7. Maddesi kapsam nda kanunun yürürlü e girdi i 1 Temmuz 2012 tarihinden 14 fiubat 2014 e kadar 216 bin 348 münfesih ve faaliyeti sona ermifl flirkete tebligat yap ld. Bunlardan 167 bin 749 flirketin ticaret sicilinden kay tlar res en silindi ini kaydeden Yaz c, Bu flekilde ihtar gönderilenlerden süresi içinde ihtara cevap vermeyen 24 bin 328 adet anonim, 121 bin 387 adet limited, 22 bin 34 adet kooperatif olmak üzere toplam 167 bin 749 flirket kayd n n re sen silindi. Yine ihtar gönderilen 48 bin 340 flirketin kay tlar, ihtara cevap vermemeleri halinde verilen sürenin sonunda silinecek. Bunlardan süresi içerisinde ihtara cevap veren flirketlerin tasfiyelerine bafllanacak. htar gönderilen 64 anonim, 161 limited ve 34 kooperatif flirketinin tasfiye memurunu ticaret siciline bildirerek tasfiyelerine bafllanm fl olup, tasfiye ifllemlerine devam edilmektedir." bilgisini verdi. Ticaret sicili müdürlüklerince tarihine kadar mülga 6762 say l Kanun ya da 6102 say l Kanun uyar nca münfesih duruma düfltükleri tespit edilecek flirket ve kooperatiflere Geçici 7. madde kapsam nda ihtar gönderilmesine devam edilecek. htar edilen flirketlerin ifllemlerine tasfiyeleri ve kay t silme süreçleri tamamlan ncaya kadar devam edilecek.(cha) KAYIP Kimli imi kaybettim. Hükümsüzdür. Ali ÖZDEM R 28 fiubat 2014 Sermayelerini art ramayan flirketlere 2 ayl k son f rsat Aktif E itim üyelerine Asya Emeklilik'ten avantajl bireysel emeklilik ANKARA - Aktif E itimciler Sendikas, Asya Emeklilikle iflbirli i protokolü imzalad. Protokol kapsam nda sendika üyeleri peflin girifl aidat ve yönetim gider kesintisi yap lmadan bireysel emeklilik hizmetinden avantajl bir flekilde yararlanabilecek. Sendikac l kta yeni bir soluk getirmek amac yla 22 Kas m 2013 tarihinde kurulan Aktif E itimciler Sendikas (Aktif E itim-sen) k sa sürede yaklafl k 25 bin üyeye ulaflt. Aktif E itimciler Sendikas n n tüm üyelerine sigorta ürünleri hediye etmek ve dileyen üyelerin Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) avantajl kat l m na katk sunmak amac yla Asya Emeklilikle iflbirli i protokolü imzaland. Protokol Aktif E itimciler Sendikas (Aktif E itim-sen) ve Cihan Sendikalar Konfederasyonu (Cihan-Sen) Genel Baflkan Osman Bahçe ile Asya Emeklilik Direktörü Hüseyin Celal Coflkun taraf ndan imzaland. mza törenine Cihan Sendikalar Konfederasyonu Genel Baflkan Vekilleri Cemalettin Çelik ve Bayram Ali Bahad r ile konfederasyona ba l sendikalar ile Ufuk Kültür -Sen, Ufuk Haber-Sen, Ufuk Ulafl m-sen ve Ufuk Bay nd r-sen Genel Baflkanlar da kat ld..(cha)

13 28 fiubat 2014 D fl Haberler YARIN 13 Almanya, Filistin- srail bar fl sürecinde inisiyatif almak istiyor BERL N - Almanya Baflbakan Angela Merkel, Ortado u bar fl sürecinde inisiyatif almak istiyor. Almanya- srail ortak bakanlar kurulu toplant s için srail e hareket eden Merkel, Filistin ile srail aras nda yürüyen bar fl sürecindeki engellerin kalkmas için srail Baflbakan Binyamin Netanyahu ile görüflecek. Toplant dan srail'in diplomatik temsilcilik bulundurmad ülkelerde vatandafllar - n n hamili ini Almanya'n n üstlenmesine dair karar n ç kmas bekleniyor. Di er taraftan Merkel e iki ülke iliflkilerine katk s ndan dolay srail Liyakat Niflan verilecek Baflbakan Merkel'e kabinesinde yer alan bakanlar n tamam na yak n n efllik etti i ziyarette, hükümetler aras görüflmelerin bafll klar aras nda ikili iliflkilerin gelifltirilmesinin yan s ra Ortado u bar fl müzakereleri de yer al yor. srail ile Almanya aras nda diplomatik iliflkilerinin kuruluflunun 50. y l n n kutlanaca 2015 y - l nda gerçeklefltirilecek etkinlikler de temaslarda ele al nacak. Ortado u bar fl müzakerelerini destekleyen Baflbakan Merkel konuyla ilgili yapt aç klamada, srail yönetimini Filistin'le iki devletli bir çözüme gitmeye ça rd. Merkel, bar fl sürecinin önündeki engellerin kald r lmas için srail Baflbakan Natenyahu ile süreci görüfltü. Merkel ve D fliflleri Bakan Frank-Walter Steinmeier, srail'e bu süreçte tam destek vereceklerini beyan etti. Merkel, Amerika Birleflik Devletleri D fliflleri Bakan John Kerry'nin bar fl çabas n destekledi ini belirtti. Federal D fliflleri Bakan Steinmeier'de Almanya n n ve Avrupa n n srail in varl k hakk için her zaman destek verece ini söyledi. Steinmeier, ran n nükleer silah bulundurmas na kesinlikle müsaade edilmeyece ini kaydetti. (CHA) Medvedev: Ukrayna da yeni yönetimin meflruiyeti tart flmal Rusya Baflbakan Dmitri Medvedev, Ukrayna da diyaloga geçebilecek meflru bir partner olmad n söyledi. K EV - Ukrayna Parlamentosu nun aklayarak serbest b rakt eski Ukrayna Baflbakan Yuliya Timoflenko nun 25 May s ta yap lacak erken cumhurbaflkanl seçimlerinde aday olmas önünde herhangi bir engel olmad bildirildi. Bas n mensuplar n n Timoflenko nun adayl - n sordu u, Merkez Seçim Komisyonu (MSK) Baflkan Mihail Ohendovskiy, Toplumun seslendirdi i potansiyel adaylar n önünde herhangi bir anayasal engel yok. dedi. Cumhurbaflkanl seçimlerinde yar flmak isteyen adaylar n n yaklafl k 280 bin dolar (2,5 milyon grivna) depozito yat rmas gerekiyor. Adayl k süreci ise 30 Mart ta tamamlanacak. Baflvurular n onaylan p onaylanmad befl gün içerisinde bildirilecek. "Beni baflbakan olarak teklif etmeyin." diyen Timoflenko ise henüz cumhurbaflkanl adayl n aç klamad. (CHA) MOSKOVA - Soçi de Interfax n sorular na cevap veren Medvedev, Aç k söylemek gerekirse, orada konuflacak kimse yok. Hükümet organlar n n tümünün büyük bir meflruyeti sorunu var. elefltirisi getirdi. Siyah maskeli ve ellerinde Kalaflnikov olan insanlar hükümet olarak görülüyorsa, bu bizim çal flmam z aç s ndan çok zor de erlendirmesinde bulunan Medvedev, E er Ukrayna da Ukrayna yasa ve anayasas n temel alarak yeni bir hükümet ortaya ç karsa, biz de o zaman diyaloga geçmeye haz r olabiliriz dedi. Ukrayna yönetiminin meflruyetinin flüpheli oldu unu, bunun kendi düflüncesi oldu unu kaydeden Rusya Baflbakan, Baz yabanc ve Avrupal ortaklar m z bunun tersini düflünebilir, onlar meflru bir yönetim olarak kabul edebilir ifadelerini kulland. Anayasa ya da yasalarda böylesine meflru bir fley görmedi ini ifade eden Medvedev, birilerinin ayaklanarak iktidara gelmesini meflru gibi gösteren alg sapk nl oldu unu iddia etti. Medvedev, Aral k ay nda Ukrayna ile yap lan do algaz anlaflmas nda sa lanan yüzde 30 a varan indirimle ilgili yapt de erlendirmede de bunun takvime ba l oldu unu ve yeni yönetimle müzakere edilece ini söyledi. Moskova, Yanukoviç yönetimine verilen 15 milyar dolarl k kredinin ikinci k sm n ask ya alm flt.(cha) Timoflenko nun cumhurbaflkanl adayl önünde engel yok

14 14 YARIN Fransa'da hükümette havaalan çatla PAR S - Fransa'da Nantes flehrinde inflaa edilecek yeni havaalan projesi, hükümette çatlak oluflturdu. Hükümetteki Avrupa Ekolojisi Yefliller Partisi (EELV) milletvekilleri, hükümetin havalan projesini elefltirirken, EELV'li Lojman Bakan Cecile Duflot, ''Bakan olmasayd m Nantes'daki protestolara daha fazla destek verirdim'' aç klamas nda bulundu. Duflot projeyi, ''Saçma ve baflka bir yüzy la ait'' ifadeleriyle de erlendirdi. EELV'den yap lan aç klamada da hükümetin havaalan projesine karfl tutumlar n n önceden beri çok aç k oldu u vurgulanarak, hükümetten ayr lman n ise gündemde olmad aktar ld. Havaalan projesi ile ilgili gelen elefltirileri de erlendiren Baflbakan Jean Marc Ayrault ise EELV'nin bir an önce belirsizlikten kurtulmas gerekti i uyar s nda bulundu. Ayrault, Bakan Duflot ile ilgili de, ''Bizim herkese ihtiyac m z var'' vurgusunda bulundu. Bu arada Le Figaro'nun gerçeklefltirdi i ankete kat lanlar n yüzde 90' Yeflilleri'in hükümetten ayr lmas gerekti i yönünde görüfl bildirdiler. Hükümetin eski havaalan n y - karak Nantes yak nlar ndaki Notre Dame des Landes bölgesine inflaa etmek istedi i yeni havalaan - na bölge halk, verimli tar m arazilerine zarar verece ini ve ekolojik dengeyi bozaca nedeniyle karfl ç k yor. Ayr ca yeni projeyle 2 bin hektardan fazla tar m alan ve ormanl k alan n flantiyeye çevrilece i iddia ediliyor. (CHA) D fl Haberler Avrupa Parlamentosu'nun ngiliz üyelerinden Andrew Duff; MOSKOVA - Rusya D fliflleri Bakanl, Bat l ülkelerin Ukrayna n n gelece ini koruma alt na almak yerine, tek tarafl olarak jeopolitik hedefleri gerçeklefltirmeye çal flt n iddia etti. D fliflleri Bakanl ndan yap lan aç klamada, Ukrayna parlamentosu Rada n n eylemlerinin meflruiyetinden tedirginlik duyuldu u, devrimin hedefleri gerekçe gösterilerek, Ukrayna da yaflayan Rus ve di er az nl klar n haklar n n s n rland r lmaya yönelik kanunlar n ç kar ld elefltirisi getirildi. De erlendirmede, diktatörlük ve di er yöntemlerle Ukrayna n n çeflitli bölgelerindeki karfl t gösterilerin bast r lmaya çal - fl ld uyar s yap ld. 28 fiubat 2014 Türkiye'nin AB süreci sonbaharda ask ya al nmazsa sürpriz olur ngiltere'de yay mlanan Times gazetesi, Avrupa Birli i'nin Türkiye'yle müzakereleri ask ya alabilece ini öne sürdü. Gazete, buna gerekçe olarak "Erdo an' n otokratik yönetime kaymaya bafllad na dair kayg lar " gösterdi. LONDRA - BBC Türkçe'nin haberine göre; uzun bir süredir Türkiye'nin AB üyeli ini destekleyen Avrupa Parlamentosu'nun ngiliz üyelerinden Andrew Duff gazeteye demecinde, "fiu anda gerçek bir kat l m süreci varm fl gibi yapmak maskaral ktan baflka bir fley de il. Sonbaharda ask ya al nmazsa sürpriz olur." dedi. M T'in yetkilerini art - ran yasa tasar s ve Meclis'ten geçen Hâkimler ve Savc lar Yüksek Kurulu yasas na gönderme yapan gazetenin haberinde, flöyle dendi: "Müzakereleri sonland rma bask s Ankara'n n Bat l müttefiklerinin, özgürlükleri k - s tlayan ve Erdo an'a yeni yetkiler veren yasal düzenlemelere karfl kayg lar n ifade etmeye bafllad - bir döneme rastl yor." ifadelerine yer verildi. Gazeteye göre 5 Mart'ta AB D fliflleri Bakanlar Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu'nu Türkiye lerleme Raporu'nda Ankara'n n birli e kat l m - n n yerinde olup olmad - n gözden geçirmeye ça ran bir de ifliklik önergesini oylayacak. Önergede, Parlamento ve Komisyon'un "Türkiye için tam üyelik d fl nda bir alternatifin en az ndan orta vadede daha uygun olup olmad n " de erlendirmesi isteniyor. Times haberinde kat - l m sürecinin demokratik ilkelerin ihlali durumda ask ya al nabilece ini belirtiyor. Avrupa Parlamentosu milletvekili Andrew Duff da "Bence Türkiye Kopenhag kriterlerini bizim bir sonuca varmam z sa layacak kadar bir süre ve derecede ihlal etti." dedi ve AB Komisyonu üyelerinin atanaca Ekim'de kat l m sürecinin ask ya al nabilece ini söyledi. Gazeteye göre Duff, Avrupa Parlamentosu'nda "Türkiye fobisi" olan milletvekillerine flimdi Ankara'n n eski destekçilerinin de kat larak "Erdo an ortadan kayboluncaya ya da AKP içindeki l ml lar taraf ndan s n rland r l ncaya kadar müzakerelerin durdurulmas ça r s nda bulundu- unu" belirtti. (CHA) Rusya: Bat l ülkeler Ukrayna da jeopolitik hedefler planl yor Bakanl k aç klamas nda Ukrayna da gerçeklefltirilen uygulamalara BM Genel Sekreterli i dahil olmak üzere, uluslar aras organizasyonlar n dahil edilme giriflimlerinden endifle duyuldu una dikkat çekti. (CHA)

15 28 fiubat 2014 Ankara YARIN Baflkan Çetin, muhtarlarla kahvalt da bulufltu Ankara'n n Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, ilçedeki 21 muhtarla kahvalt da bir araya geldi. Muhtarlar dinleyen Çetin, talepler karfl s nda çözüm önerisinde bulundu. Belediye çal flmalar ndan ilçedeki asayifle kadar birçok konunun konufluldu u buluflmada Baflkan Çetin, hizmetleri anlatt, ilçenin geliflmesinde herkesin büyük katk s oldu unu ifade etti. Çetin Biz her zaman muhtarlar m z n, esnaf m z n, hemflerilerimizin yan nday z. 15 Pursaklar birlikte flehir haline getirdik ve yine birlikte gelifltirece iz. Pursaklar da tebessüm sürecek. dedi. Mahalle muhtarlar da ilçedeki çal flmalardan memnun kald klar n belirterek Baflkan Çetin e yapm fl oldu u hizmetlerden dolay teflekkür etti. Mahallelinin taleplerini Baflkan a ileten muhtarlar, yeni dönemde de AK Parti nin belediye baflkan aday Selçuk Çetin e baflar lar diledi.(cha)

16 16 YARIN Ankara Çocuk slah evindeki hükümlü çocuklar n oynad Yol Ayr m adl drama oyununda gençlerin uyuflturucu ve madde ba ml l na nas l sürüklendi i canland r l yor. Sincan Belediyesi, Adalet Bakanl ve lçe Milli E itim Müdürlü ü ile ortak yürütülen projede hükümlü çocuklar oynad klar drama oyunu ile hem kendileri bilinçleniyor, hem de okullardaki ö rencileri bilinçlendirmek istiyorlar. Haz rlanan drama gösterisi Sincan daki okullarda oynanarak ö rencilerin uyuflturucu ve madde ba ml l hakk nda bilinçlenmesi hedefleniyor. Sincan Belediyesi Lale Meydan Lale Konferans Salonunda oynan drama gösterisine kat lan Sincan kaymakam Salim Demir; Önümüzdeki birkaç ay öncesi Sincan Belediye baflkanl m zla, berber ilçe kaymakaml olarak Gençlik ve Spor Bakanl ile bir protokol imzalad k. Bu protokol kapsam nda bazen say s n n çok oldu u söylenen bazen say s n az oldu u söylenen, madde ba ml l ile ilgili çal flmalar yapmaya karar verdik. Dolay s yla belediye baflkanl m z n da deste i ile cezaevindeki ilgili birimlerle bütün ilgili komisyonlar da kapsayan bu çal flmay yürütmeye karar verdik. Sincan belediye baflkan m z Mustafa Tuna Bey bu iflle il ili olarak ilk bafllang ç faaliyeti olarak bir program haz rlad lar. Kendilerine çok teflekkür ediyorum. Bu dolay - s yla bu program burada seyredilerek kalmayacak. Tek tek mümkün olan salonu olan tüm okullar m zda 28 fiubat 2014 Hükümlü gençler uyuflturucunun zarar ve etilerini drama ile anlatt Sincan F Tipi Cezaevi Kampüsü içinde yer alan Ankara Çocuk E itim Evi ndeki çocuk hükümlülere drama yoluyla, uyuflturucu ve madde ba- ml l n n insan hayat ndaki zararlar ve etkileri anlat l yor. mümkünse tüm ö rencilerimizin ifltirakiyle, bu program bütün ö rencilerimize ulaflt rmak istiyoruz. Madde ba ml l ile ilgili ben çok dar çerçevede de iflik toplant lar yapt k ve yapmaya da devam edece im. lçemize yeni atanan yeni emniyet müdürümüzle birlikte gençlerimize ve ö rencilerimize yönelik çal flmalar tüm h z yla devam ettirece iz dedi. (CHA) Kaçak hayvanlara jandarma engeli Ankara n n Polatl lçe Jandarma Komutanl ekipleri, menflei belli olmayan küçükbafl hayvan ele geçirdi. lçede hayvan h rs zl klar na karfl kontrollerini artt ran jandarma ekipleri hayvan sevkiyat yapan kamyonlara yönelik denetimlerini s klaflt rd. Ekipler, yapt klar kontrollerde Ankara dan, Eskeflehir e giden 26 HB 088 plakal kamyonette bulunan 150 küçükbafl hayvan n menflei flahadetnamesi olmad gerekçesiyle el konuldu. Araçta bulunan 3 kifli ise gözalt na al nd. El konulan küçükbafl hayvanlar G da, Tar m ve Hayvanc l k lçe Müdürlü ü'ne teslim edildi. Menflei flahadetnamesi olmadan hayvan sevkiyat yapanlara G da, Tar m ve Hayvanc l k lçe Müdürlü ü taraf ndan 10 bin lira para cezas kesildi i ö renildi.(cha)

17 28 fiubat 2014 Güncel YARIN 17 Keçiören de Hocal fiehitler An t aç ld Keçiören de yap lan Hocal fiehitler An t n n aç l fl töreni Meclis Baflkan Cemil Çiçek, Azerbaycan Milli Meclisi Baflkan Yard mc s Ziyafet Asgarov, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Faig Bagiror ve AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Yasin Aktay n da aralar nda bulundu u çok say da üst düzeyli kat l mc yla gerçeklefltirildi. Salim SEVEN- MHP Sincan Belediye baflkan aday Hasan Alt n, Allah' n izni ile bafllang çtan beri yapt m z çal flmalarla, anketlerle Sincan da Milliyetçi Hareket Partisi flu anda önde. dedi. Gece gündüz çal flaca z Tüm partililere çal flmaya devam etmelerini isteyen Alt n, Kesinlikle aç k ara kazanmam z gerekiyor. Bunu arkadafllar ma da söylüyorum. Gerekirse iki saat uyuyaca z, gerekirse befl saati geçmeyecek uykumuz. Gece gündüz, çal - flaca z. Ulaflamad m z kimse bizim de ildir felsefesiyle hareket ediyoruz. Bütün vatandafllar m za ulaflaca z. 30 Ankara de gerçeklefltirilen aç l fl töreninde konuflan Azerbaycan Milli Meclisi Baflkan Yard mc s Asgarov, 1992 y l nda insanl a karfl büyük bir cinayet ifllenmifltir. Herbir Azerbaycan vatandafl n n yüre inde bunun ac s halen devam etmektedir dedi. Asgarov, Ben eminim ki Da l k Karaba sorunu elbet bar flla sonuçlanacakt r ama herbirimizin kalbinde olan bu yara, hiçbir zaman kapanmayacakt r. Çünkü bu olay tam anlam yla bir soyk r md r. Maalesef ki baz dünya devletleri ve uluslararas kurulufllar bunu bir soyk r m olarak tan mad lar. Bugün as l tart flmam z gereken mesele bu soyk r m iflleyenlerin uluslararas bir mahkeme kurularak cezaland r lmas n n gereklili idir. Bugün iflgal devam etti i gibi Ermenistan terör devleti olamaya da devam etmektedir. Ermenistan da terör, bir devlet politikas d r diye konufltu. Ermenistan yönetenlerin 1992 de Hocal Katliam n iflleyenlerle ayn kifliler oldu una dikkati çeken Asgarov, Bunlara karfl tüm Türk dünyas birlik olmal d r. Biz ne kadar birlik olursak o kadar güçlü oluruz, ne kadar güçlü olursak sesimiz o kadar çok iflitilir. Bugün uluslararas hukuk, güçlünün yan ndad r. Kimin gücü varsa o hakl d r. Zay flar n sesi iflitilmiyor. Allah Türkü korusun, Allah Azerbaycan korusun. Allah Türkiye yi korusun. Allah flehitlerimize rahmet eylesin dedi. Aç l fl töreninde konuflan Azerbaycan Büyükelçisi Bagirov, Hocal katliam modern ça da Azerbaycan halk na ve bütün insanl a karfl ifllenmifl bir suçtur y l ndan beri Azerbaycan Cumhuriyeti yönetimi ve Azerbaycan toplumu, Hocal Katliam baflta olmak üzere Ermenistan n Azerbaycan a karfl kat milliyetçi, ideolojik amaçlarla ifllemifl oldu u suçlar n, bütün dünya kamuoyu taraf ndan bilinmesi, k nanmas ve adaletin yerini bulmas için çal flmaktad r ifadesini kulland. Hocal fiehitler An t n n n yap - m nda eme i geçen herkese teflekkür etti ini belirten Bagirov, Ankara n n önemli ilçelerinden Keçiören de bu an t n yükseltilmesinin, flehitlerin ruhuna yönelik en büyük Mart akflam inflallah bu sand klar patlayacak. Bundan kimsenin flüphesi olmas n. Sincan emanetçilerin elinde olmayacak. Sincan sahiplerinin elinde olacak. nflallah befl y l boyunca da hep beraber yönetece iz. Ac m zda da bir olaca z, tasam zda da bir olaca z. En büyük vaadim budur. Herkes bir kifli getirdi i zaman bunlar bitiriyor." diye konufltu. Rakibimiz rahats z Alt n, sözlerine flöyle devam etti: "S - k lmadan usanmadan çal fl yoruz. S k lmad k el b rakmak istemiyoruz b rakmak istemiyoruz. Onun için bu çal flmalar m z h zla devam ediyor. nan n çok MHP, Sincan da önde gidiyor ciddi mesafede yol al yoruz. Bundan eminim çünkü siyaset tecrübem bana bunu gösteriyor. Vatandafllar m z, hemflehrilerimiz ellerimizi s karken, gözlerimize bakarken, o s cakl hissediyorsunuz. Vatandafllar m z diyorlar ki bu seçim sizin. Allah' n izni ile size Sincan emanet edece iz diyor. Tabiî ki rakibimiz bundan çok ciddi rahats z oldu. Zannediyorlard ki biz bu seçimi al r geçeriz. Hiç de öyle olmad. Çünkü bu Sincan a yabanc olanlar, Sincan da bir gecesini dahi geçirmemifl olanlar, Sincanl y, Çorumluyu küçük görenler, bir gün seçimin gelece ini hesaplayamad - lar. Allah bafl m z dik, aln m z ak eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. sayg oldu unu belirterek, eme i geçenlere teflekkür eddi. TBMM Baflkan Cemil Çiçek, Hocal katliam na kat lan bütün canilerden mutlaka hesap sorulmas gerekir. T pk Bosna da oldu u gibi. Karadziç gibi, Miloseviç gibi. Resmi olmayan kay tlara göre bin 300 kardeflimizi katleden caniler, uluslararas mahkemeler önünde mutlaka hesap vermelidir dedi. Çiçek, Keçiören Belediyesince düzenlenen Hocal fiehitleri An t aç l fl töreninde, bundan 22 y l önce hunharca, barbarca, insanl k d fl ve insanl a karfl bir katliam n gerçekleflti ini söyledi. Kahramanlar n ve zaferlerini hat rlamayan, ac lar n yüre inde hissederek varl n sürdürmeyen toplumlar n, milletlerin gelece inin riskli ve tehlike alt nda oldu unu vurgulayan Çiçek, Onun için Türk milleti olarak bir taraftan kahramanlar m z sayg yla, zaferlerimizi coflkuyla hat rlayaca z ama geçmiflte yaflanm fl ac lar da yüre imizde her zaman taptaze hissetmemiz laz m ki üzerinde yaflad m z co rafyan n, kurulmufl devletimizin k ymetini bilelim, millet olman n fluuruna, idrakine varm fl olal m ifadesini kulland. Dünyan n gözü önünde 22 y l önce, Amerikal, ngiliz, Rus ve Ermeni gazetecilerin de tan kl k etti i flekliyle büyük bir katliam yafland - n, insanl k suçu ifllendi ini belirten Çiçek, Bu katliam Da l k Karaba iflgal eden Ermenistan kuvvetlerinin 366 nc alay na mensup askerler yapt, bu alay n komutan bugün Ermenistan Devleti ni yönetiyor. Bunu herkesin bilmesi laz m. Yani bazen devlet baflkan dedikleriniz de pekala katil olabiliyor, bunu da iyi bilmek laz m diye konufltu. 22 y l önce resmi kay tlara göre 613, gerçekteyse bin 300, hatta belki daha fazla çünkü kay plar da var, geri dönmeyenler de var, Azeri kardeflimiz, tüyleri diken diken eden yöntemlerle katlediliyor. Yak lanlar var, vücutlar nda her türlü iflkence emaresi olanlar var, çocuk, kad n, yafll demeden hayatlar na son verilmifl insanlar, kardefllerimiz var diyen Çiçek, aç l fl n yapacaklar an - t n bunu abidelefltirdi ini bildirdi. (A.A)

18 18 YARIN Ankara 28 fiubat 2014 Gökçek e SANSÜR suçlamas CHP Ankara l Baflkan Zeki Alç n(altta), haber sitelerine ve sosyal medyaya düflen, Melih Gökçek'in, CHP nin seçim afifllerini bilboard'lara ast rmamas ile ilgili ses kayd üzerine, "'Kendilerinden olmayanlara sansür, bizden olanlara yer aç n' mant ile iflleri idare etti ini ö rendi imiz Melih Gökçek'i, bu tavr ndan dolay k n yoruz. Yap lan aç k bir sansür." dedi. Alç n, Türkiye de yürütmenin d fl ndaki güçleri de eline alarak tek elde toplay p bu ülkeyi otoriterlikten diktatörlü e götüren Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n ortaya düflen ses kay tlar ndan sonra, Ankara da gece yat p sabah proje ile uyanan Melih Gökçek in de kaseti ç kt ve CHP nin as lmayan o ilanlar n n nas l sansür edildi ini Ankaral lar ö rendi. Türkiye Devleti'ni soyan bir baflbakan n yapt klar n nas l ses kayd kasetlerinin bir siteye düflerek tüm sosyal medyay kapsay p yay lmas s ras nda ö reniyor ve dehflete düflüyorsak, Ankara da muhalefetin nas l sansür edildi ini de yine bu yolla ö renmifl bulunuyoruz. diye ifade etti. Afiflleri sansürleyerek, CHP nin önünün kesilmeye çal fl ld n vurgulayan Alç n, flöyle devam etti: Ankara da yine AKP den büyükflehir belediye baflkanl na aday olan Melih Gökçek, karfl s nda gördü ü CHP nin s k aday karfl - s nda hileli afifller asarak, provokatörlük yaparak ast rd afifllerle CHP nin önünü kesmeye çal flan Melih Gökçek, 'patronum' dedi i Baflbakan'la görüflerek, ana muhalefet partisinin propaganda yapmas n önleyerek, afifllerinin billboardlara as lmas n engellemifltir. Bunlara ra men art k tükenmiflli i oynayan Melih Gökçek ve AKP iktidar n n sonu gelmifltir. 30 Mart'ta Melih Gökçek, 2015'de de diktatör baflbakan oturduklar koltuklar ndan halk taraf ndan uzaklaflt r lacaklard r. Baz internet sitelerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek ile Baflbakan Erdo- an n dan flman Mustafa Varank aras nda geçti i iddia edilen ses kay tlar yay nlanm flt. (CHA) Ö renciler den Yavafl a ilgi CHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan aday Mansur Yavafl, Do a Koleji ni ziyaret ederek ö rencilerle bulufltu. Ö renciler taraf ndan büyük ilgi gören ve çiçeklerle karfl lanan Yavafl, Çocuklar m z n gelece i için Ankara y ortak ak lla yönetece iz. Çünkü onlar bizim gelece imiz. Onlar n iyi e itim alabilmeleri ve yaflad klar kentte mutlu olabilmeleri için tüm imkanlar m z seferber edece iz. dedi. Ankara da gençlerin aileleriyle birlikte kullanabilece i spor alanlar - n n olmad n n alt n çizen Yavafl, Ankara da gençlerimizin paten kayabilece i, egzoz duman ndan uzakta spor yapabilece i alanlar maalesef yok. Gençlerimizin araflt rma yapabilece i, ders çal flabilece i ve kariyerlerini flekillendirebilece i gençlik merkezleri kuraca z. Gençlerimizi teknolojiyle buluflturup yarat c - l klar n artt rabilecekleri imkanlar sunaca z. Kütüphane ve tiyatro say s n artt raca z. Ankara da sanata gereken önemi verece iz. Kentler insanlar n sosyalleflti i yerlerdir. Ankara y 24 saat yaflayan bir kent haline getirece iz fleklinde konufltu. Yavafl, ö rencilerle hat ra foto raf da çektirdi.(cha)

19 28 fiubat 2014 E itim Türk E itim-sen'den ifl b rakma eylemi ANKARA - Türk E itim-sen ve E itim Sen, TBMM'ye sunulan "Milli E itim Temel Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun Tasar s "na karfl mücadeleyi ortaklaflt rmak amac yla bugün tüm illerde 1 günlük ortak grev karar ald. Milli E itim Bakanl önünde tasar y protesto etmek için toplanan Türk E itim- Sen Ankara flubeleri üyeleri, ifl b rakma eyleminin ard ndan aç klama yapt. Grup ad na aç klamay okuyan 5 Nolu fiube Baflkan Sevgi Yalav, söz konusu tasar n n dershanelerin kapat lmas ve özel okula dönüfltürülmesi bahanesiyle gündeme getirildi ini savundu. Yalav, okul yöneticileri aç s ndan bak ld nda bu yasa ile bakanl kta bulunan 100 bin kadronun 73 bininin okul müdürleri, müdür yard mc lar ve müdür baflyard mc lar yla dolu oldu unu dile getirerek, tasar n n kanunlaflmas halinde bu 73 bin kiflinin görevinin sona erece ini iddia etti. Tasar yla dershanelerin dönüfltürülmesi bahanesiyle kamu kaynaklar n n özel okullara aktar lmak istendi ini öne süren Yalav, flunlar söyledi: "Tasar yla devlete ait arazi ve okul binalar n n özel sektöre ve çeflitli amaçlarla kurulmufl vak flara devredilmesi ya da kiralanmas n n hesaplar yap lmaktad r. Dört y l ve üzeri görev yapm fl olan bütün e itim yöneticilerinin tek bir yasayla görevden al nmas ve siyasi iktidar n bir dedi ini iki etmeyen valiler taraf ndan atanmas n n ad mlar at lmak istenmektedir. Tasar yla ayr ca aday ö retmenlere yeni bir s nav getirilmesi, sadece aday ö retmenleri ilgilendiren bir sorun de ildir. Hükümetin e itim sistemi, telafisi çok zor olan yeni bir kaosun içine itmek istemesi karfl s nda sessiz ve tepkisiz kalmam z beklenemez. TBMM'ye sunulan kanun tasla na karfl mücadeleyi ortaklaflt rmak için Türk E itim-sen ve E itim Sen olarak bugün tüm illerde 1 günlük ortak grev karar al nm flt r." Aç klaman n ard ndan MHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mevlüt Karakaya da destek vermek amac yla gruba kat ld. (AA) YARIN At l köy okullar, kültür merkezi oldu BARTIN - AKIN ÇAY - Amasra ilçesinde at l durumdaki 10 köy ilkokulu, kaymakaml k taraf ndan köylülerin de iflbirli iyle kültür merkezine dönüfltürüldü. Amasra Kaymakaml Köylere Hizmet Götürme Birli ince ilçede 1940 ve 1970'li y llar aras nda yap lan ancak tafl mal e itim sistemine geçilmesinden dolay at l durumda kalan köy okullar n n kültür merkezine dönüfltürülmesi için çal flma bafllat ld. Uzun y llar kullan lmad için çat lar nda, duvarlar nda hasar oluflan, pencereleri k r lan metruk 10 okul, köy sakinlerinin her türlü toplant lar n yapabildi i, çeflitli kurslar düzenleyebildi i, kütüphanelerinde kitap okuyabildi i ve köy kad nlar n n aflure günü, kermes olarak kullanabildi i birer kültür merkezi haline dönüfltürüldü. Amasra Kaymakam Mehmet Y ld z, AA muhabirine yapt aç klamada, tafl mal e itime geçilmesinden ard ndan birçok okulun at l durumda kald n ancak kaymakaml k olarak bu duruma raz kalamad klar n söyledi. Eski ilkokullar, köy halk n n hizmetine yeniden kazand rmay amaçlad klar n ve bu kapsamda yaklafl k 2 y l önce bir çal flma bafllatt klar n ifade eden Y ld z, "Eski köy okullar m z tamir ederek kültür merkezi olarak yeniden köylülerimizin hizmetine sunmak istedik. fiu ana kadar 10 okulumuzda bunu gerçeklefltirdik. Projeyi uygulayaca m z 13 okulumuz daha var" diye konufltu. Y ld z, kültür merkezlerinden köy sakinlerinin faydaland na iflaret ederek, flunlar kaydetti: "Eski okullar vatandafllar m z n her türlü toplant s n yapabildi i, çeflitli kurslar düzenleyebildi i, kütüphanelerinde kitap okuyabildi i birer kültür merkezi haline geldi. Yeri geldi inde dü ün evi, yeri geldi inde taziye evi olarak da buralar kullan labilir. Okulun büyüklü üne ve fiziki y pranmas na 19 göre bin lira bir harcama yap yoruz. Buralar, çevre düzenlemesi, kamelyas, çeflmesi, sosyal tesisiyle bir bütün olarak köy halk n n istifadesine sunuluyor. Kültür merkezine dönüfltürülen okullar m zda bahçesindeki Türk bayra n ve okulun isminin yer ald tabelas n da özellikle koruyoruz. Nostaljik bir ça r fl m yapmas n istiyoruz." Ahatlar köyü sakinlerinden Emine Darç n, kültür merkezine dönüfltürülen eski ilkokul binas nda Kur'an kurslar açt klar n, aflure günü, kermes, el ifli kursu gibi faaliyetler yapt klar n vurgulayarak, "Okul at l durumdayken tan mad m z insanlar gelip içerisinde içki içiyordu. Bu durum bizi de rahats z ediyordu. fiimdi hem o s k nt dan kurtulmufl olduk hem de faydal hale geldi" diye konufltu. Köylülerden Sefer Darç n ise köylerde örnek bir projenin hayata geçirildi ini belirterek, kaymakam Y ld z'a teflekkür etti. (AA)

20 20 YARIN 28 fiubat 2014 Kültür Sanat fladam Üçgül'den K z lay' n kütüphane kampanyas na destek Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali 8 Mart ta bafllayacak BURSA - Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT) taraf ndan organize edilen Uluslararas Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali, 8-22 Mart ta gerçeklefltirilecek. Tiyatronun sanat yönetmeni ve müdürü Arzu Tan Bayraktutan, tiyatro binas nda düzenledi i bas n toplant s nda, bu sene ilk kez yap lacak festivalin program n n belirlendi ini bildirdi. Festivalin, Kültür ve Turizm Bakanl ile Devlet Tiyatrolar n n en prestijli platformlar ndan biri olaca na inand klar n belirten Bayraktutan, flöyle konufltu. Festivalde 9 Balkan ülkesinden tiyatro topluluklar ile 5 yerli grup, oyunlar n sahneleyecek. Balkanlar dan bak nca Bursa bir flehirden çok daha ötesi, güvenli bir liman, gövdesini siper etmifl ulu bir ç nar. Bursa dan bak nca da Balkanlar, sadece bir co rafi bölge de il, kalbin öte yar s. ki sevgili, et ve t rnak, Bursa da Ahmet Vefik Pafla Sahnesi nde bulufluyor. 8 Mart tan 22 Mart a kadar Bursa, içinde özlem, hasret ve vuslat olan bir festivale ev sahipli i yapacak. - Festival program Makedonya grubunun sahneleyece i Matmazel Julie oyunuyla 8 Mart ta aç l fl yap lacak festival kapsam nda ayn gün Heykel-Cumhuriyet Caddesi- Atatürk Caddesi güzergah nda kortej yürüyüflü gerçeklefltirilecek. Kutlamalar, sürprizler ve özel ekiplerin gösterilerine yer verilecek bu günün ard ndan festival süresince yerli ve yabanc tiyatro gruplar nca flu oyunlar sahneye konulacak: Makedonya Üsküp Türk Tiyatrosu (Matmazel Julie), Üsküp Arnavut Tiyatrosu (Ölü Ordunun Komutan ), H rvatistan Dubrovnik fiehir Tiyatrosu (Karamazov Kardefller), S rbistan Ludum Ludum Tiyatrosu (Gerçekleflmifl Düflün çinde Yaflanmaz), Bursa Devlet Tiyatrosu (Aflk Bir fiey De ildir), Eskiflehir fiehir Tiyatrolar (Troyal Kad nlar), Romanya Ioan Slovici Tiyatrosu (Titanik Orkestras ), Bursa Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrolar (Gulyabani), Bursa Devlet Tiyatrosu (Kar Koca Aras nda Ufak Tefek Cinayetler), Yunanistan Arena Tiyatrosu (Rüyalar), Erzurum Devlet Tiyatrosu (Meraki), Bulgaristan Varna Devlet Tiyatrosu (Dokuz Küsur), Bursa Devlet Tiyatrosu (Tek Kiflilik Yaflam Bedri Rahmi Eyübo lu ), stanbul Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrolar (Türkiye Kayas ), S rbistan Belgrad Ulusal Tiyatrosu (VI. Henry), Kosova Prifltine fiehir Tiyatrosu (Ne Nereye), Diyarbak r Devlet Tiyatrosu (Taziye), Bursa Devlet Tiyatrosu (Rahvan Giden Atl lar), Kocaeli Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrolar (Kafesten Bir Kufl Uçtu Guguk Kuflu ). Yabanc gruplar n oyunlar n n replikleri, sahneye yerlefltirilecek dev ekranlarda Türkçe alt yaz larla izleyicilere aktar lacak. (AA) ADANA - Türk K z lay Adana fiubesi nin genç gönüllüleriyle yürüttü ü Yeni Nesil Kütüphane Kuruyoruz kampanyas na ifladam fiaban Üçgül den destek geldi. Hem kampanyan n tan t m nda hem de kitap toplanmas nda büyük eme i geçen Üçgül, çok say da kitap ba fl da yaparak örnek bir davran fl sergiledi. Üçgül, Bizler ö renciyken imkanlar m z yetersizdi, kitap say m z azd. Okullar m zda kütüphanemiz yoktu. Bilgi en k ymetli hazineyken bu devirde kütüphanesiz okul kalmas n mant yla yola ç kt k. Bu kitaplar umuyorum ki gelece imiz olan genç nesillere faydal olacakt r. dedi. fiaban Üçgül ün kitap kampanyas na büyük bir katk sundu unu ifade eden K z lay Adana fiube Baflkan Ramazan Sayg l ise Kütüphaneye ihtiyac olan çok say da taflra okulu var. K smetse tüm Adana n n kampanyaya deste i ile kütüphanesiz okul kalmayacak. Bu vesile ile de Adana halk na ve ifl adamlar na sesleniyorum; kütüphane oluflturmak için kitaba ve kütüphaneye ihtiyac m z var. fleklinde konufltu. Baflkan Ramazan Sayg l, Üçgül e bu örnek davran fl ndan dolay teflekkür ederek, plaket takdim etti. Öte yandan, yeni nesillere kampanyaya destek vermek isteyenlerin K z lay Adana fiubesinin ya da telefon numaralar n arayarak iletiflim kurabilecekleri bildirildi. (CHA)

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Mevcut Durum TARIM ARAZİLERİNİN DAĞILIMI

Mevcut Durum TARIM ARAZİLERİNİN DAĞILIMI TARIM ARAZİLERİNİN DAĞILIMI ALAN (Milyon Ha.) 1. Toplam Tarım Arazisi 23,8 ÇKS ye kayıtlı tarım arazisi 14,8 Kayıt altına alınamayan tarım arazisi 9,0 2. Kayıt dışı arazilerin dağılımı Mevcut Durum Şahıs

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA 4070 307 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/10 Tar m Arazilerini Kullananlar

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var.

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var. Sayı : 2016 037 İstanbul, 2016 Konu : Yarım Çalışma Ödeneği ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sn. İlgili;

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı