MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Keçiören de Hocal fiehitler An t aç ld Keçiören de yap lan Hocal fiehitler An t 'n n aç l fl töreni Meclis Baflkan Cemil Çiçek, Azerbaycan Milli Meclisi Baflkan Yard mc s Ziyafet Asgarov, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Faig Bagiror ve AK Parti Genel Baflkan Yard mc - s Yasin Aktay' n da aralar nda bulundu u çok say da üst düzeyli kat l mc yla gerçeklefltirildi. HABER 18 DE HABER 18 DE 28 fiubat 2014 CUMA F YATI: 25 Kr Ö rencilerden Yavafl a ilgi... CHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan aday Mansur Yavafl, Do a Koleji ni ziyaret ederek ö rencilerle bulufltu. Gökçek e Sansür suçlamas POLATLI DA KAÇAK HAYVANLARA JANDARMA ENGEL Haberi 16 da MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR MHP Sincan Belediye baflkan aday Hasan Alt n, Allah' n izni ile bafllang çtan beri yapt m z çal flmalarla, anketlerle Sincan da Milliyetçi Hareket Partisi flu anda önde. dedi. GECE GÜNDÜZ ÇALIfiACA IZ Tüm partililere çal flmaya devam etmelerini isteyen Alt n, Kesinlikle aç k ara kazanmam z gerekiyor. Bunu arkadafllar ma da söylüyorum. Gerekirse iki saat uyuyaca z, gerekirse befl saati geçmeyecek uykumuz. Gece gündüz, çal flaca z. Ulaflamad m z kimse bizim de ildir felsefesiyle hareket ediyoruz. Bütün vatandafllar m za ulaflaca z. 30 Mart akflam inflallah bu sand klar patlayacak. Bundan kimsenin flüphesi olmas n. Sincan emanetçilerin elinde olmayacak. Sincan sahiplerinin elinde olacak. nflallah befl y l boyunca da hep beraber yönetece iz. Ac m zda da bir olaca z, tasam zda da bir olaca z. En büyük vaadim budur. diye konufltu. UYUfiTURUCUNUN ZARARINI T YATROYLA ANLATTILAR Haberi 16 da HABER 7 DE Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara Sincan lçe Baflkanl düzenledi i programla belediye meclis üyesi adaylar n adaylar n tan tt. BAfiKAN ÇET N MUHTARLARLA B RARAYA GELD Haberi 15 de

2 2 YARIN SineMagazin BEYRUT - UNCHR'dan yap lan aç klamaya göre, Lübnan'daki Suriyeli s nmac lar ziyaret için ülkeye gelen Jolie, Bekaa bölgesindeki Zahle flehrinde s nmac ailelerle bir araya geldi. Jolie, ayr ca ülkedeki s nmac sorunuyla ilgili Cumhurbaflkan Michel Süleyman ve Baflbakan Temmam Selam'la da görüflmelerde bulundu. Suriye'ye insani yard m ulaflt r lmas için Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunulan tasar s n n kabul edilmesinden duydu u memnuniyet dile getiren Jolie, tasar y Suriye genelinde insani yard ma muhtaç vaziyette, "s k fl p kalm fl" yüzbinlerce masum, kad n, erkek ve çocuk için "geç kal nm fl" bir ad m olarak niteledi i de belirtildi. Tasar n n "bir ka t parças " olarak kalmamas için uygulamaya konulmas gerekti ini vurgulayan Jolie, Ankara Büyülü Fener K z lay Geçmifl 4 y ll k ayr l ktan sonra, kar s Marie'nin ça rmas üzerine Ahmad Tahran'dan Paris'e geri döner, gelifl amac boflanma davas yla ilgili belgeleri tamamlamakt r. K sa süreli ine yapt bu ziyaret... Ankara Büyülü Fener K z lay Eyyvah Eyvah 3 Hüseyim Badem, babas n bulduktan sonra hayat n n aflk olan Müjgan ile evlenmifl, kendiside Zab ta olmufltur. Yol arkadafl Firuzan ise flöhretine flöhret katm flt r. flte tam bu s rada Müjgan' n hamile... Ankara Cinemaximum (ANKAmall) Köfte Ya muru 2 Cloudy With A Chance Of Meatballs 2 Flint Lockwood, suyu yiyece e dönüfltüren bir makine icat etmiflti. Flint in amac insanlar mutlu etmekti ancak ifller kontrolden ç k nca filmin sonunda Flint makinesini imha etmek bunun da siyasi irade ve cesaretle mümkün olaca n ifade etti. Jolie, Konsey'in bu karar almakta gösterdi i birli i, sorunun çözümü için yeni bir dönemin bafllat lmas nda da göstermesi gerekti ini kaydetti. Lübnan'n n Bekaa bölgesinde yaflayan kimsesiz çocuklar ziyaret eden Jolie, ailesini kaybeden ya da savafl nedeniyle ayr düflen 3 bin 500 kadar Suriyeli çocu un Lübnan'da yaflad n kayderek, "Bu çocuklarla bir araya gelmek yürek parçalay c yd. Savafl, bu çocuklar n ailelerini ve çocukluklar n çald. Daha çok küçük olmalar na ra men, yetiflkinler gibi kendi gerçekliklerinin sorumlulu unu yükleniyorlar" ifadesini kulland. S nmac çocuklar n karfl laflt en büyük sorunlardan birinin e itim oldu una dikkati çeken Jolie, karfl laflt küçük bir 28 fiubat 2014 Angelina Jolie den, Suriyeli çocuklara yard m ça r s sinema rehberi zorunda kalm flt.... Birleflmifl Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli i (UNCHR) özel temsilcisi Angelina Jolie, Lübnan'daki Suriyeli s nmac kamplar na yapt ziyaretin ard ndan, çocuklar için acil yard m ça r s yapt. Joie, Lübnan halk na da s nmac lara sa lad klar yard mlardan ötürü teflekkür etti. Ankara Taurus Cinemarine-Balgat fieytan n Günü-Devil's Due Balaylar s ras nda gizemli, garip bir gece geçiren genç çift, kendilerini bu kadar erken olmas n hiç beklemedikleri bir gebelikle karfl karfl ya bulur. Gerçek bir aile olmaya do ru att klar ad ml... Ankara Taurus Cinemarine-Balgat 12 Y ll k Esaret- 12 Years A Slave Solomon Northup n 1853 y l nda yazd ve kendi hikayesini anlatt roman ndan uyarlanan filmde Northup, ABD nin kuzeyinde yaflayan özgür bir insanken, kaç r larak köle yap lm fl ve 12 y l köle ola... Ankara Cinemaximum (ANKAmall) Jack Ryan: Gölge Ajan, bizleri çok satan roman yazar Tom Clancy nin popüler karakteri Jack Ryan n Wall Street te finansal analiz olarak çal fl rken CIA öncesi günlerine götürüyor. Ryan (Chris Pine... Ankara Büyülü Fener Bahçelievler Frankenstein: Ölümsüzlerin Savafl G.I. Joe: Rise of the Cobra'n n senaristi Stuart Beattie taraf ndan yaz lan ve yönetilen bu Lionsgate yap m filmde, Aaron Eckhart parçalar birlefltirilmifl özel bir detektif olan Adam Frankenstein'... Ankara Büyülü Fener K z lay K r k Çember The Broken Circle Breakdown Elise ve Didier farkl l klar na ra men ilk görüflte birbirlerine afl k olurlar. Birbirlerini hayranl kla dinlemektedirler. Didier romantik bir ateist, Elise ile gerçek bir dindard r. Ankara Büyülü Fener K z lay fiöhret Tepesi Christian Los Angeles'ta yaflayan genç bir fon yöneticisidir ve babas na karfl çal fl yormufl gibi görünmek için bir korku filminin yap mc l n /finansörlü ünü üstlenir. erkek çocu unun büyüyünce doktor olmak istedi ini söylemesi üzerine kardefllerinin kahkaya bo ularak, "Bafl na ne geldi inin fark nda bile de il! Bombofl bir çad rda nas l doktor olacak?" dediklerini aktard. S nmac krizinden en büyük pay alan ülkelerden biri olan Lübnan'n n, yard mlar n n "hayati" oldu unu vurgulayan Özel Temsilci Jolie, "Kendi nüfusuna oranland nda, 1 milyon kay tl s nmac ya ev sahipli i yapan Lübnan, yak n tarihte en çok s nmac ya kap lar n açan ülke. E er, ABD kendi nüfusuna oranla ayn say da s nmac y kabul etmifl olsayd, bu rakam 70 milyon olurdu" ifadelerine yer verdi. UNCHR Özel Temsilcisi olarak Lübnan'a üçüncü ziyaretini gerçeklefltiren Jolie, en son eylül 2012'de Lübnan'a gelmiflti. (AA)

3 28 fiubat 2014 ERZURUM - AYfiE YILDIZ - Yasa d fl telefon dinlemeleri iddialar n n ard ndan baz kullan c lar, dinlenilemedi ini düflündükleri eski telefonlara yöneldi. stek fazla olunca bayiler, talepleri karfl lamakta güçlük çekiyor. Türkiye gündeminde olan yasa d fl telefon dinlemelerinin ard ndan baz kullan c larda da tedirginlik olufltu. Telefonlar n n dinlendi ini iddia eden kullan c lar, ak ll telefonlar n yan s ra görüflmeler için eski telefonlar tercih ediyor. Erzurum da faaliyet gösteren bir telefon bayisinin sahibi Selçuk Ak n, AA muhabirine yapt aç klamada, telefon dinlemelerinin hem sat fllar hem de kullan c lar etkiledi ini belirterek, insanlar n eski telefonlara ra bet gösterdi ini söyledi. Telefon görüflmelerinin insan n özeli oldu unu belirten Ak n, flunlar kaydetti: Kimse, kimsenin özelinin bilinmesini istemez. Yani vatandafl n haberi yok, telefonu dinleniyor. Bir flekilde parazit, yank yap yor. Bu android cihazlarda çok yayg n. nsanlarda tedirginlik söz konusu. Hani geçmifle dönük cihazlar insanlar arar oldu. Yaklafl k on y l önce 6310 lar falan vard. Dinlenilmeyen cihazlar olarak biliniyordu. Bugün müflterilerimiz soruyor, bulabilir miyiz diyorlar. Ne yapacaks n diyoruz. Dinlenilmiyor diyorlar. Asl nda bunu talep eden vatandafl n illegal bir ifl yapt ndan ötürü de il, yanl fl bir dünyas da yok vatandafl n ama bir flekilde insanlar rahats z. Acaba bizi de mi dinliyorlar diyor. Sonuçta efliyle ailesiyle özel bir fley konuflabilir. Ak n, Ciddi anlamda sektöre bunun etkisi var. Yani bunu görmezden gelemeyiz. nsanlar H CR RUM msak : kindi : Yaflam 28 Rebi-ül 15 fiubat 3 Ahir Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Dinleme iddialar, eski telefonlara talebi art rd art k iki cihaz kullan yor. Bugün ak ll telefonlardan mailini al yor, gündemi takip edebiliyor. Öteki cihaz sadece konuflmak için kullan yor. Dinleniyorsa bile vatandafl dinlenmedi ini düflünüyor ve o telefonu tercih ediyor diye konufltu. Ra bet art nca, eski telefonlar n da fiyatlar n n artt n vurgulayan Ak n, Hani beni kimse dinlemiyor diye düflünüyor ve piyasada çok az oldu u için 50 liral k örne in telefona lira verebiliyor. Onu kimse dinleyemiyor diye al yor. Eski cihazlara bir dönüfl söz konusu dedi. Baflka bir bayi sahibi Hasan Çelik de eski modellerde telefon dinlemelerinin daha az oldu unu belirterek, Eski model telefonlara bir talep var. Müflterilerin taleplerini karfl lamaya çal fl yoruz ama talep çok olunca karfl lamakta s k nt yafl yoruz. Çünkü o telefonlar n üretimi yok art k. Özellikle son zamanlarda eski telefonlar soruyorlar ifadelerini kulland. Vatandafllardan Baran Kalayc o lu ise Telefonumun dinlendi ini düflünüyorum. Kiflisel olarak bir s k nt m yok ancak ileride s k nt yaflatacak insanlar için bir sebep olabilir. Bunun için de özellikle ak ll telefon kullanm yorum dedi. (AA) KÜLTÜREL BOYUT Hayrettin VG N Azerbaycan n Bakü flehrine 20 km. uzakl kta bir yerleflim yeri bulunuyor. Buran n ad Bak hanov flehri. Eski ad Hile olan bu köy; geliflmifl, sonra ad Emircan olmufl. Bugün Bak hanov olarak ad tescil edilmifltir. Bu ad, bu flehirde 1794 y l nda do an, Bakü Hanlar neslinden olan Abbaskulu A a n n an s na verilmifltir. Abbaskulu A a n n babas Mirza Mehemmed Han, annesi daha sonra Müslümanl kabul etmifl olan Gürcü as ll Sofiya Han md r. Abbaskulu A a, Bakü Hanlar neslinden dolay Bak hanov olarak soyad n kullanm flt r ve öyle tan nm flt r. Sekiz yafl na kadar Emircan da yaflayan Abbaskulu A a, yak n köyler Maflta a, Balahan, Ramana gibi yerleflim yerlerinde yaflam flt r. Babas Mirza Mehemmed ile, amcas n n o lu Hüseyinkulu Han aras nda iktidar kavgas sonucunda, 1802 y l nda babas Hanl b rakmak zorunda kalm flt r. Abbaskulu A a, ailesi ile birlikte Quba ya göç etmifllerdir. Day s Feteli Han n onlara ba fllad Emsar köyünde yaflamaya bafllam fllard r. Abbaskulu A a 1819 y l na kadar burada yaflam fl, ö renimini burada tamamlam flt r. Day s Feteli Han onu özel ö retmenler taraf ndan çok iyi yetifltirmifltir.rusça, Farsça, Arapça gibi birkaç dil ö renmifltir y l nda Rus General Yermelov un daveti üzerine Tiflis e gelip burada Kafkas Bafl Harbi daresinde (Kafkas Ordusu Baflkomutanl ) fiark dilleri tercüman olarak göreve getirilmifltir. 26 y l bu görevde kalm flt r. Hac görevini yerine getirmek üzere gitti i Mekke den Medine ye dönerken Vadi-yi Fat ma diye bilinen yerde veba hastal na tutulmufl ve burada vefat etmifltir. Tarih 1847 dir ve öldü ü yerde defnedilmifltir. Bugün, Bak hanov olarak bilinen yere onun hat ras na bu ad verilmifltir. Burada, Abbaskulu A a Bak hanov un çok büyük bir heykeli dikili olup, onun evlatlar ndan olan Bak hanovlar yaflamaktad rlar. Bu ailenin en ünlülerinden birisi; Halk Sanatç s, Bakü Müzik Akademisinin Profesörü, fiöhret madalyal, besteci, kompozitör Tofik Bak hanov dur. Benim de tan d m bu de erli insan Bak hanov - da yaflamaktad r. Abbaskulu A a Bak hanov un, Azerbaycan n ilmi tarihinin ortaya ç kar lmas nda çok önemli rolü olmufltur. Asl nda Abbaskulu A a, de erli bir alimdir. Azerbaycan Türkçesine, Rusça ya, Arapça ve Farça ya son derece ABBASKULU A A BAKIHANOV hakim olan Abbaskulu A a n n çok önemli eserleri bulunmaktad r. Dil, co rafya, tarih, astronomi, mant k, psikoloji ve di er pek çok ilimlerde onun eserleri bugün bile kaynak olarak kullan lmaktad r. Kanun-i Kutsi adl eseri Fars dilinin dilbilgisi kurallar n ö reten bir kitapt r. Çok gezen bir kifli olarak co rafya konusunda da iki eser kaleme alm flt r. Bunlardan birisi Keflf-ül Garaib di eri, Umumi Co rafya d r. Bu iki eser de Farsça kaleme al nm flt r. Amerikan n Kristof Kolomb taraf ndan keflfini anlatan ve fiair, âlim Mirza Meherrem ile birlikte kaleme al nan Keflf-ül Garaib adl eser, Azerbaycan Türkçesine de çevrilmifltir. Umumi Co rafiya adl eseri bugün ele geçmemifltir. San yoruz ki bu eser tamamlanmam flt r. Bu eserin varl ; henüz onun di er eserlerinde kaynak olarak gösterdi inden anlafl lmaktad r. Abbaskulu A a n n psikoloji ve pedagoji alan nda yazd iki eseri bulunuyor. Bunlardan birisi Tehzib-ül Ahlâk di eri Kitab- Nasihat (Nasihatnâme) dir. Azerbaycan ve Da stan halklar n n tarihinin kaleme al nd Gülistan- rem adl eseri çok önemlidir. Bu eser, s radan bir tarih de il daha çok halk kültürünün materyallerinden oluflmufl bir eserdir. Bu eser Azerbaycan Türkçesi ve Rusça olarak defalarca yay mlanm flt r. Abbaskulu A a Bak hanov un bunlardan baflka Esrar-ül Melekut ve Eyn-ül Mizan adl iki eseri daha bulunmaktad r. Bu de erli âlimin do umunun 218. y l, ölümünün 165. y l nedeniyle 2012 y l nda Bak hanov da onun ad na büyük bir an t heykel dikildi ve bir güzel parka onun ad verildi. Bak hanov flehrinde yaflayan Azerbaycan Kelâmlar ekolünün kurucusu Hac Ferhat Mirza, bu an t n ortaya ç kmas nda önemli maddi ve manevi katk larda bulunmufltur. Beni de bu an t n aç l fl na Prof. Dr. Hac Ferhat Mirza, özellikle davet etmifllerdi. Prof. Dr. Tofik Bak hanov un, Prof. Dr. Elçin skenderzade nin ve pek çok âlimin kat ld, heykelin aç l fl töreninde ben de bir konuflma yapt m. Halk Gazetesi Baflredaktörü ttifak Mirzebeyli nin takdimini yapt tören, an t n hemen önünde 9 Kas m 2012 tarihinde gerçeklefltirildi. Kafkas ülkeleri tarihini, co rafyas n, folklorunu, dilini ö renmek isteyenler, Abbasqulu A a Bak hanov un eserlerini mutlak okumal d rlar.

4 4 YARIN Katar dan turizme dev yat r m DOHA - Katar Turizm daresi, 2030 y l na kadar turizme yapacaklar 45 milyar dolarl k yat r mla her y l 7 milyon yabanc turist çekmeyi planlad klar n aç klad. Katar yerel bas n nda ç kan habere göre, Katar Turizm daresi Baflkan sa bin Muhammed el Muhennedi, Doha da düzenlenen Yar n n dünyas nda turizm isimli konferansta yapt konuflmas nda, ülkesinin 2030 y l na kadar turizme yapaca 45 milyar dolarl k yat r mla her y l 7 milyon yabanc turist çekmeyi planlad n söyledi. Katar n turizme yo unlaflmas n n, altyap s n, turizm tesislerini ve hizmetlerini gelifltirmesini sa layaca n ifade eden Mühennedi nin, Katar, gurur duydu u kültürel miras yla, eflsiz evrensel bir nokta olarak otantik bir turizm deneyimi sunabilir diye konufltu u belirtildi. Mühennedi nin, Katar n y lda 7 milyon turizm a rlama hedefini Katar Turizm daresi nin bu konferansta aç klanan Ulusal Turizm Stratejisi nin köfletafl diye niteleyerek, Turizm, global köy dünyan n geçirdi i bu h zl de iflim karfl s nda petrol ve do algaza ba ml l m z azaltman n ilk ad m d r. Karbon sonras bir ekonomiye iyi haz rlanmal y z. Bu yüzden, ticaret, e lence ve turizm sektörü, henüz gün yüzüne ç kar lmam fl do al kaynaklar ifadelerini kulland kaydedildi. Dünya genelinde uluslararas seyahat eden turist rakam 2012 y l nda 1 milyar aflarken, Katar 1,2 milyon yabanc turiste ev sahipli i yapt. Dünya gayri safi has las n n yüzde 9,3 ünü sa layan turizm, dünyan n en yüksek gayri safi milli yurtiçi has lalar ndan (GSY H) birine sahip Katar n, GSY H isinin sadece yüzde birini sa l yor. Turizm in Katar da planland flekilde gelifltirilmesi halinde, ülke GSY H sini 2030 y l nda yüzde üç oran nda büyütece ine iflaret ediliyor. (AA) Turizm 28 fiubat 2014 Antalya, dünyan n en çok ziyaretçi çeken 3. flehri ANKARA - fienay ÜNAL - Antalya, dünyan n en çok ziyaretçi çeken flehirleri s ralamas nda Londra ve Paris ten sonra üçüncü oldu. AA muhabirinin Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) taraf ndan haz rlanan 2013 Turizm Raporu ndan derledi i bilgilere göre, zengin turistik de erleri ve destinasyonlar yla Türkiye, her geçen gün dünya turizm liginde daha da yükseliyor. Antalya, dünya tuizm devleri s ralamas nda yaklafl k 12 milyon yabanc ziyaretçi say s yla Londra ve Paris in ard ndan üçüncü s raya yerleflti. stanbul da en çok ziyaretçi çeken ilk 10 flehir aras na girmeyi baflard. Asya ülkelerinden Bangkok, Singapur ve Hong Kong ise gelen turist say s na göre, stanbul dan ön s ralarda bulunuyor. stanbul u, uluslararas kitap fuarlar yla da turizmin y l boyunca canl tutuldu u Madrid, Dubai, Frankfurt, Seul, Roma ve New York izliyor. -Yatak kapasitesinde Türkiye Avrupa üçüncsü Öte yandan Türkiye nin de içinde yer ald Avrupa bölgesinde turizme hizmet veren tesislerin de yaklafl k 15 milyon yatak kapasitesi bulunuyor. Yataklar n ülke baz nda da l m nda Türkiye, Avrupa da talya ve spanya n n ard ndan 3. olurken onu Fransa ve Yunanistan takip ediyor. Tesislerde yap lan gecelemelerin a rl kl olarak yabanc ziyaretçiler taraf ndan gerçekleflti i ülkeler aras nda ise Yunanistan, Türkiye ve spanya ilk s rada yer al yor. Gecelemeler incelendi inde en fazla turist çeken ülkeler içinde bulunan Fransa, talya ve Almanya da ise yabanc lar taraf ndan yap lan gecelemelerin daha düflük oranlara sahip oldu u, gece konaklayanlar n ço unlu unu o ülke vatandafllar n n oluflturdu u görülüyor. Turist say s ve yatak kapasitesi aç s ndan da bu ülkelerin çok gerisinde kalan Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, H rvatistan, Güney K br s ve Malta gibi ülkelerde de toplam gecelemeler içinde yabanc gecelemelerin yüksek oluflu dikkat çekiyor. Veriler, talebin ve tesisin kullan m n n yabanc ziyaretçiye ba l oldu u ülkelerde yatak kapasitesinin de yüksek oldu unu gösteriyor. Ayn zamanda bu ülkelerin büyük bir ço unlu u da Akdeniz çana nda bulunuyor. Di er taraftan pazara yeni giren ve turizm yat r mlar n artt ran baz ülkelerde de kapasite düflük olmas na karfl n iç pazar n yeterli olmamas nedeniyle d fla ba ml l k yüksek düzeyde. (AA)

5 28 fiubat 2014 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Ses sanatç lar m zdan biri. 2. Kastamonu ilinin bir ilçesi. Akla ve gerçe e ayk r. 3. Küçük ispirto oca. 4. Etraf suyla çevrili kara parças. Meslek. Afrika da bir rmak. 5. Yak t olarak kullan lan s r tersi. Evrenpulu. 6. Binek hayvan. Babas ölmüfl çocuk. 7. Evlilik için at lan imza. 8. çtenlik. 9. Küçük torba. Bayrak. 10. Asya da bir rmak. lkel silah. Efli olmayan, biricik, yegâne. 11. Yer, bulunulan yer. Keçinin erke ine verilen ad. 12. Sevgide aldatma, sadakatsizlik. 13. Verme, ödeme. Öküz yemli i. 14. Seslenme sözü. Mekân olmayan, mekâns z. 15. Asl pikrik asit olan patlay c bir madde. Kuzu sesi. 16. Eski dilde ok. Tuzak, kapan. 17. Gemi bar na. 18. nanç, iman. Hisse, ülefl. 19. Yar, yar m. Çalg ç, m zrap. 20. Beden yap s, gövde yap s. Astatinin simgesi. Yukar dan afla ya: 1. Kesilmifl hayvan n iç organlar ile bafl ve ayaklar. Bir tak m, baz s, kimisi. laç, merhem. T rpana bal. 2. Tanr buyruklar n yerine getirme. Yetki. Ruh. 3. slam n befl flart ndan biri. Ö üt. Güney Amerika da bir baflkent. 4. Bir anda oluveren, apans z. Kat halden s v hale geçme. Çözümlemeli. 5. Bir alay iflareti. lgi eki. spanyollar n ünlü sevinç nidalar. Bir parçan n canl çal naca n anlatan müzik terimi. 6. Hayat arkadafl. Aflç yard mc s. Onar m. 7. Kimse, kifli. Mühlet, süre. Engel. Matematikte sabit bir say. 8. Kauçukla kükürdün ifllenmesinden elde edilen plastik madde. Kabiliyet. Peru nun plaka iflareti. 9. Soru sözü. Tarlay iki kere sürmek. Kutsal Hint destan. 10. Esenleme. Görevlilerin ayl klar ndan her ay belli oranda kesilip bir sosyal güvenlik kurumuna yat r lan para. Özel gezinti gemisi. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi 28 fiubat 2014 Mobilya üreticileri nitelikli eleman için meslek liseleriyle iflbirli i yapacak Dünya pazarlar nda her geçen gün pay n geniflleten Türk mobilya sektörünün nitelikli eleman ihtiyac için üreticiler, meslek liseleriyle iflbirli ine gidecek. zmir Genç fladamlar Derne i ( G D) Mobilya Sektör Komite Baflkan ve Demircan Karra Mobilya Genel Müdürü Muammer Demircan, bu amaçla zmir deki meslek liseleriyle ortak çal flmalar yürüteceklerini söyledi. ZM R - Çi li 75. Y l Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mobilya ve A aç flleri Bölümü ö rencileriyle biraraya gelerek bilgilendirmeler yap p tavsiyelerde bulunan Demircan Karra Mobilya ve Meltem Mobilya yetkilileri, sektörün kendini iyi yetifltiren elemanlara güzel bir gelecek vaat etti ini vurgulad. zmir ve ülke ekonomisinin öncü sektörlerinden mobilyada faaliyet gösteren firmalar n nitelikli ve ara eleman ihtiyac giderek art - yor. Özellikle üreticiler için yetiflmifl eleman aç, firmalar n büyümesini ve rekabet gücünün artmas n engelliyor. G D, mobilya sektöründe s kl kla gündeme getirilen bu s k nt n n çözümü için meslek liseleriyle ortak çal flma yürütecek. G D üyesi mobilya imalat ve pazarlama firmalar n n ihtiyac olan nitelikteki eleman bafll klar tespit edilerek, meslek liseleri arac l yla karfl lanmas amaçlan yor. Bu kapsamda G D, ilk olarak Çi li 75. Y l Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile Ç narl Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'yle iflbirli ine gidecek. Ö rencilerle biraraya gelen Genel Müdür Demircan, Türk mobilya sektörünün son y llarda h zl bir geliflim gösterdi ine dikkat çekti. Avrupa daki geliflmeleri takip etmek yerine, kendi tarz ve üretim gücüyle sektörde söz sahibi olduklar n anlatarak, "Her iflte oldu u gibi mobilyac l kta da baflar n n s rr, iflini çok sevmekten geçiyor. Sektörde idealist ve yetenekli elemanlara büyük ihtiyaç var. Okul s ralar nda kendini ifl hayat na iyi haz rlayanlara sektör, güzel bir gelecek vaat ediyor. flsizli in toplumsal sorun oldu u bir ortamda biz mobilya üreticileri, nitelikli eleman bulmakta güçlük çekiyoruz. Bu nedenle sizlere ihtiyac m z var. Ö retmenlerinizden ö rendiklerinizin yan s ra mesleki olarak kendinizi gelifltirecek her olanak ve f rsat de erlendirin." dedi.(cha) Ticaret ve hizmet sektörlerinde ciro yüzde 2,4 artt ANKARA -Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) 2013 y l Ekim- Aral k dönemini kapsayan 4. çeyrek ticaret ve hizmet endeksleri ni paylaflt. Mevsim ve takvim etkilerinden ar nd r lm fl ticaret ve hizmet ciro endeksi geçen y l n 4. çeyre inde bir önceki çeyre e göre yüzde 2,4 oran nda artt. Takvim etkilerinden ar nd r lm fl ciro endeksi ise bir önceki y l n ayn çeyre ine göre yüzde 10,7 oran nda artarken, 2013 y l nda bir önceki y la göre yüzde 9,5 oran nda artt. Mevsim ve takvim etkilerinden ar nd r lm fl ticaret ve hizmet istihdam endeksi 4. çeyrekte bir önceki çeyre e göre yüzde 0,3 oran nda artt. Takvim etkilerinden ar nd r lm fl istihdam endeksi ise bir önceki y l n ayn çeyre ine göre yüzde 1,2 oran nda artarken, 2013 y l nda bir önceki y la göre yüzde 0,5 oran nda artt. Mevsim ve takvim etkilerinden ar nd r lm fl ticaret ve hizmet çal fl lan saat endeksi 4. çeyrekte bir önceki çeyre e göre yüzde 0,1 oran nda artt. Takvim etkilerinden ar nd r lm fl çal fl lan saat endeksi ise bir önceki y l n ayn çeyre ine göre yüzde 0,2 oran nda artarken, 2013 y l nda bir önceki y la göre yüzde 0,4 oran nda azald. Mevsim ve takvim etkilerinden ar nd r lm fl ticaret ve hizmet brüt ücret-maafl endeksi 2013 y l 4. çeyre inde bir önceki çeyre e göre yüzde 3 oran nda artt. Takvim etkilerinden ar nd r lm fl brüt ücret- maafl endeksi ise bir önceki y l n ayn çeyre ine göre yüzde 12,1 oran nda artarken, 2013 y l nda bir önceki y la göre yüzde 12 oran nda artt.(cha) Gazprom dan Yunanistan a yüzde 15 indirim MOSKOVA - Rusya n n dev enerji flirketi Gazprom, Yunanistan a verdi i do algazda yüzde 15 indirime gitti. Yunanistan 2013 ün ikinci yar s ndan itibaren geriye do ru da geçerli olmak üzere bin metreküp do algaz için 467 dolar yerine 397 dolar ödeyecek. Ria Novosti haber ajans, Yunanistan enerji flirketi DEPA n n yüzde indirimle dolar civar nda bir rakam bekledi ini, ancak al nan rakamdan da memnun oldu unu duyurdu. Yeni sa lanan anlaflmada uzun vadeli al ya da öde formulasyonu ile al nan do algaz miktar n 2,4 milyar metreküpten, 2 milyar metreküpe çeken DEPA, al nmayan do algaz için yap lan ödeme riskini de azaltt. Yunanistan Enerji Bakanl, Rusya dan al nan fiyat n komflular aç s ndan en düflük oldu unu ve Avrupa ortalamas n n alt nda oldu unu aç klad. DEPA n n ald fiyatlar n s v laflt r lm fl do algaz fiyatlar ndan da düflük oldu- u belirtiliyor.(cha)

7 28 fiubat 2014 Ekonomi YARIN Durak: Don olmazsa f nd kta tehlike yok F nd k üretiminde olumsuz bur durum olmad n belirten Durak F nd k Yönetim Kurulu Baflkan Hasan Basri Durak, her fleyin istenildi i gibi gitti ini söyledi. ORDU - Durak, "Mahsul biraz vatandafllara göre erken yaprak açt deniyor. Buradaki tek s k nt, tek tehlike bundan sonra don olursa, don f nd k için en büyük tehlikedir ama kurakl kta rand man düfler, kalitesi düfler ama bir f nd k olur. Don çok önemli, hangi bölgede don olursa o bölgede f nd n tamam gidiyor. Onu da cenab Allah en iyisini bilir. Onun için don olmazsa bir tehlikesi yok. dedi. Durak F nd k Yönetim Kurulu Baflkan Hasan Basri Durak, f nd k için genel de erlendirmelerde bulundu. Durak, f nd n hafta sonu kapan fl n 6 TL, 20 kurufl ile 50 rand man, bürüt fiyattan yapt n ifade etti. Önümüzdeki f nd k fiyat için flimdilik rakam söylemenin do ru olmayaca n ifade eden Durak, Görünümler ve izlenimlerin çok iyi oldu u söyleniyor. Bu ana kadar pozisyon olarak da kötü bir pozisyon yok. Yani 2008 y l gibi gidiyor deniliyor, 2008 y l nda da iyi bir rekolte olmufltu. Yani 2008 y l na benzer bir y l olaca gözleniyor, bana da do ru geliyor de de bir kurakl k s k nt s vard. Bu sene de kurakl k problemi olabilir gibi cümleler dolafl yor. O yüzden tahmin ediyorum 2008 y l - na benzer bir y l olacak gibi görünüyor, o da rekoltenin oldu u bir 7 y ld. diye konufltu. Durak, aral k sonu itibar ile borsadan geçen f nd k miktar n n Ünye için 31 bin ton oldu unu belirtti. Ünye de aral k sonu itibari ile tahmini 45 bin ton civar nda f nd k olmas n beklediklerini söyleyen Durak, "Ocak geçti, flubat bitmek üzere. Onun için gerideki 15 bin tonluk f nd n biraz daha gelmifltir. Tahmin ediyorum en fazla yüzde 20 civar nda yoktur ama 10 ila 20 aras nda f nd k üreticide vard r. Bu üretim fazlas verebilecek bir miktar de il, yani genel olarak Türkiye genelinde bir 600 milyon kilo f nd k olabilece ini tahmin ediyoruz. Bu miktar n da üretime yetebilecek miktarda oldu unu, üretim fazlas n n olmayaca n tahmin ediyoruz. Bu, tabi elde kal p kalmamas fiyatlara ba l, daldaki mahsule ba l. Bunlar toparlad m zaman, elimizde bu sene f nd k devri olmayacak diye tahmin ediyorum. Üreticilerin pazara indirdiklerinde indirmediklerinde tabi ki devir olacak. diye ifade etti. (CHA) TANAP la ilgili kamu yat r mlar Bakanlar Kurulu'nda imzaya aç ld ANKARA - Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Trans Anadolu Do al Gaz Boru Hatt Projesi (TANAP) ndeki kamu yat r mlar n n Bakanlar Kurulu nda imzaya aç ld n bildirdi. Türkiye Ekonomi Politikalar Araflt rma Vakf (TEPAV) ve BP Türkiye iflbirli inde düzenlenen '3.TEPAV-BP Enerji Forumu'na kat lan Bakan Y ld z, Avrupa Birli i'nin do algaz ihtiyac n n her geçen gün artt na dikkat çekti. Bu manada Türkiye nin önemli bir zincirin halkas oldu unu kaydeden Y ld z, bu pazarlama ekonomisinin kendisini gösterece ini dile getirdi. TANAP la ilgili önemli bir geliflmeyi de paylaflan Enerji Bakan, Bakanlar Kurulu nda bu konuyla ilgili kamu yat - r mlar karar n n imzaya açt n duyurdu. Y ld z, Türkiye nin bu konuda üzerine düflece ini yapaca n n alt n çizdi. Siyasi fizibiliteler oldukça, ekonomik fizibilitelerin mutlaka yerine oturaca n dile getiren Bakan Y ld z, ran n dünya ile olan karfl l kl uzlaflma iste inin bu tür projeksiyonlar mutlaka etkileyece ini de dile getirdi. TANAP n Türkiye üzerinden geçmesine izin veren yap n n, ayn zamanda ran do algaz n n geçifline de izin verdi ini ifade eden Bakan Y ld z, flöyle devam etti: "AB üyesi ülkelerin Güney Ak m projesinin Rusya ile ilgili alakal, Güneykoridoru ndaki TANAP ve TAP ile devam edecek olan Avrupa n n güneyi, belki ran belki Akdeniz gaz ile beraber 2035 y l na kadar 700 milyar metreküp tüketim hedefleyen Avrupa n n önemli bir tedarik noktalar olacakt r. Bütün bu projeler, yak n vadede birbirinin rakibi olarak görünse de asl nda orta ve uzun vadede birbirinin rakibi olmayacakt r. O yüzden bütün bunlar n ortas nda co rafyas ndan kaynaklanan avantaj Türkiye çok iyi kullanacakt r." (CHA)

8 8 YARIN Ekonomi ANKARA - Gordon Birell, Türkiye Ekonomi Politikalar Araflt rma Vakf (TEPAV) ve BP Türkiye iflbirli inde TEPAV'da düzenlenen '3. TEPAV-BP Enerji Forumu'na kat ld. Burada konuflma yapan Birell, 'fiahdeniz 2'nin ilerlemesi için boru hatlar yaparak, bunlar n daha sonra da kullan lmas n istediklerini kaydetti. Birell, "Biz, bu projede para harcad k. TANAP stratejik ba lant noktas olacak. Türkiye burada anahtar noktas oluflturacak, enerji güvenli- i ve arz güvenli i aç s ndan da Türkiye için faydal olacakt r. Türkiye, BP için önemli bir ortakt r." ifadelerini kulland. Birell, tarihteki en büyük ve önemli projelerden birinin Güney Gaz Koridoru olaca- na da iflaret etti. ngiltere Avrupa Birli i Bakan David Lidington, Avrupa'n n enerji tedari ine ihtiyaç duydu unu ifade ederek, flöyle konufltu: "Türkiye'nin AB ile ilgili istekleri var. Enerji fasl, bafll gerçekten çok daha fazla diyalo a sebep olacak Türkiye- ngiltere ve Türkiye-AB aç s ndan. Enerji konular nda ve uluslararas enerji güvenli i konular n n alt n çizmek istiyorum. Enerji güvenli i Türkiye için çok önemli bir konu. Enerji ithalat konusu önemli, fiyatlar n stabilitesi de önemli. Bizim ikili görüflmelerimizin daha genifl çapl olarak düflünülmesi gerekti inin alt n 28 fiubat 2014 BP: Güney gaz koridoru, Türkiye nin arz güvenli i için çok önemli Do algaz n yerli üretiminde azalma yaflanacak ve Avrupa'da ithalat artacak. AB'nin do algaza ba l l - yüzde 86 artacak. Do algaz kömürün yerini alacak. Türkiye'de do algaz talebi artacak, Güney Gaz Koridoru Türkiye'nin arz güvenli i aç s ndan da önemli bir ad m olacakt r." dedi. ANKARA - Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF), 28 Aral k 2013 tarihi itibariyle Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren 'Avukatl k Asgari Tarifesi' bafll kl tebli le hakem heyetine yap lan flikayetlerin paral hale getirildi ini aç klad. TÜDEF'ten yap lan yaz l aç klamada, tüketicilerin 4077 Say l Tüketici Yasas 'n n yürürlü e girdi i 1995 y l ndan beri Tüketici Sorunlar Hakem Heyetleri nden ücretsiz olarak yaralanmakta ve dava açt, bu haklar n kapsam nda Anayasa n n 172. maddesi kapsam nca kullan ld ifade edildi. Sa lanan güvence ile tüketicinin piyasada yaflad anlaflmazl klar n cesaretle hakem heyetlerine tafl yabildi i ve 81 l ve 892 ilçede olmak üzere toplam 976 tüketici hakem heyetinin sorunlar bir nevi mahkeme öncesi nihai karar organ gibi görev yapt - n aç klad. Aç klamada, 28 Aral k 2013 tarihi itibariyle Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren 'Avukatl k Asgari Tarifesi' bafll kl tebli le hakem heyetine yap lan flikayetler paral hale getirildi ine dikkat çekildi. Hakem heyetinde tüketici flikayetleri olumsuz sonuçlan rsa tüketici karfl tarafa vekalet ücreti ödemek durumunda kalaca n kaydedilen aç klamada, "Anlaflmazl k tutar 100 TL ise tüketici 100 TL, 200 TL ise 200 TL, 250 TL ise karfl tarafa 250 TL vekalet ücreti ödeyecektir. Bunun üzerindeki anlaflmazl klar için ise 250 TL çizmek istiyorum. Enerji güvenli ini gelifltirmemiz gerekiyor." Türkiye ile ngiltere aras ndaki ticaretin art r lmas nda enerji sektörünün de önemli oldu una iflaret eden Lidington, forumun önemine dikkat çekti. Lidington, "Güney Gaz Koridoru çok büyük yat r m ve mükemmel bir örnek. Türkiye'deki firmalar, flirketler ayn zamanda Azerbaycan' n da katk lar yla gerçekten mükemmel bir çal flma ortaya ç km fl oluyor. Geçti- imiz Aral k ay nda bir imza at ld, burada altyap projesi bafllat ld. AB aç s ndan çok stratejik bir ad md. Güney Gaz Koridoru, 50 milyar metreküplük bir kayna kullan yor. Altyap ve baflka boyutlar aç s ndan bu ülkeye büyük destek sa layacak. ngiltere hükümeti bu projeyle alakal daha fazla diyalog içinde olmay arzuluyor." fleklinde konufltu. (CHA) TÜDEF: Hakem heyetleri de paral hale geldi sa land ktan sonra yüzde 12 oran nda vekalet ücretine hükmolunacakt r." denildi. Hukukun, yarg mercilerine vekalet ücretini karfl tarafa yükleme yetkisi tan d n hat rlat lan aç klamada, hakem heyetlerinin yarg d fl çözüm organ olarak görev yapt ifade edildi. Aç klamada flu görüfllere yer verildi: "Bu konuda mesleki ç karlar de il, kamu ç kar n öne ç karmak gerekti ini düflünüyoruz. Bu ba lamda tüketicinin ekonomik ç karlar n korumak ve hak arama konusunda cesaretlendirmek, hak arama yoluyla bir nebze de olsa hukukun üstünlü üne katk da bulunan tüketiciyi korumak ad na Tüketici Yasas n n 23.maddesinin 4.f kras n n tüketici örgütlerine verdi i dava açma hakk na dayanarak bugün Adalet Bakanl ve Barolar Birli i aleyhine DANIfiTAY 8.Dairesinde 2014/1389 Esas nolu dava açt k. 28 Aral k 2013 tarihinde yürürlü e giren tebli in yürütmesinin durdurulmas ve dava sonunda iptali talebinde bulunduk."(cha)

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dünyada gelir da l m ndaki uçurum derin Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP),

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Okul servislerine CEZA YA DI HABER 17 DE 6 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Ankara Valili

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

Gecekondudan modern konuta

Gecekondudan modern konuta GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Milli keskin niflanc tüfe i JMK Bora-12 ye yo un ilgi HABER 17 DE HABER 18 DE HABER 18

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

Milli Tren 2018 de raylarda olacak

Milli Tren 2018 de raylarda olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sahte ilaç çetelerinin yeni tuza na dikkat! Türkiye'de ilaç sahtecili iyle mücadelede baflar

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunmaz HABER 17

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sınırın hedefi saptırmayan bekçileri: FIRTINA ve PANTER HABERİ 18 DE 15 NİSAN 2014 SALI

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yeralt n ilmek ilmek ifllediler 7 EYLÜL 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yiyeceklere AKILLI

Detaylı

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I 18 HAZ RAN 2013 SALI F YATI: 25 Kr Sa l k Bakanl nca aç

Detaylı

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 1 Mayıs sancısı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlamaları bu yıl farklı illerde ve

Detaylı

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Şebeke sularımız TEMİZ içme suyu olarak tüketebileceklerini bildirdi. Sağlık Bakanlığı,

Detaylı