2004 FAAL YET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2004 FAAL YET RAPORU"

Transkript

1 2004 FAAL YET RAPORU

2 Petrol Ofisi, istasyonu, yaklafl k akaryak t bayisi, sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki deposu, bir rafineri irtibat müdürlü ü ve üç madeni ya deposu ile faaliyetlerini Türkiye nin her yerinde sürdürmektedir. Ç NDEK LER Vizyon ve Misyon 01 Bafll ca Finansal Göstergeler 02 K saca Petrol Ofisi 04 Yönetim den Mesaj 06 Yönetim Kurulu 08 Yönetim Kadrosu 10 Yat r mc liflkileri 12 Akaryak t Da t m Sektörü Y l Faaliyetleri 18 Perakende Sat fllar 19 Ticari ve Endüstriyel Sat fllar 20 > Deniz Sat fllar 21 > Havac l k Sat fllar 21 Madeni Ya 22 kmal ve Lojistik 24 fltirakler 27 Finans 28 Sa l k, Emniyet ve Çevre (SEÇ) 30 Kalite Güvencesi 30 Bilgi Sistemleri 34 nsan Kaynaklar 36 Hukuk 37 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 38 Ba ms z Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotlar 51

3 POAfi 2004 FAAL YET RAPORU 1 V ZYON M SYON Petrol Ofisi sürekli olarak tüketicinin bir numaral tercihi olmay ; dinamik, efektif yönetim ilkeleri ile sosyal ve çevresel sorumluluklar n yerine getirerek akaryak t da t m sektöründe liderli ini sürdürmeyi amaçlamaktad r. Akaryak t istasyon a n gelifltirmek ve iyilefltirmek, istasyonlar n perakende verimlili ini art rmak, büyüme potansiyeli olan alanlarda kar marj ve performanslar yüksek ürünler gelifltirmek, bayi sadakatini güçlendirmek, endüstriyel sat fllarda müflteri portföyünü geniflletmek, tüm organizasyonun maliyet performans n art rmak, rekabet üstünlü ü yaratarak sat fl hacmini ve pazar paylar n art rmak.

4 2 POAfi 2004 FAAL YET RAPORU BAfiLICA F NANSAL GÖSTERGELER Özet Mali Tablolar (YTL) Dönen Varl klar Duran Varl klar Aktif Toplam K sa Vadeli Borçlar Uzun Vadeli Borçlar Özsermaye Net Finansal Borç Net Sat fllar Brüt Sat fl Kar FVAÖK Faaliyet Kar Net Kar Önemli Oranlar Brüt Kar Marj (%) 5,61 5,48 FVAÖK Marj (%) 4,29 4,33 Net Kar Marj (%) 3,63 2,40 Özsermaye Karl l (%) 19,63 12,38 Ba lanan Sermayenin Getirisi (%) 9,92 12,17 KV Banka Kredileri/Toplam Banka Kredileri (%) 34,52 25,63 Net Finansal Borçlar/Özsermaye (%) 98,33 52,07 Net Finansal Borçlar/FVAÖK (x) 4,24 2,33 FVAÖK/Net Faiz Gideri (x) 1,98 5,38

5 POAfi 2004 FAAL YET RAPORU 3 fiirket in 2004 y l sonu itibari ile Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar na göre aktif toplam YTL, özsermayesi ise YTL olarak gerçekleflmifltir. Ayn y l içinde fiirket YTL net sat fl gerçeklefltirmifl ve net kar YTL ye ulaflm flt r. Net Finansal Borç (milyon YTL) Net Sat fllar (milyon YTL) FVAÖK (milyon YTL) ,24 Önemli Çarpanlar 5,38 2,33 1, Net Finansal Borçlar/FVAÖK (x) FVAÖK/Net Faiz Gideri (x)

6 4 POAfi 2004 FAAL YET RAPORU KISACA PETROL OF S

7 POAfi 2004 FAAL YET RAPORU 5 Kay tl sermayesi 385 milyon YTL olan Petrol Ofisi nin ç kar lm fl sermayesi 2004 y l nda 300 milyon YTL den 345 milyon YTL ye yükselmifltir. Petrol Ofisi, kamu ve özel sektör kurulufllar ile nihai tüketicilerin gereksinimi için petrol ve petrol ürünleri sat n almak, ithal etmek ve ülkenin çeflitli yerlerinde stoklar oluflturup pazarlamas n yapmak amac yla, 1941 y l nda 2,5 milyon TL sermaye ile kurulmufltur. Anonim flirket statüsüne 1983 y l nda 3,7 milyar TL sermaye ile kavuflan fiirket, 5 Eylül 1990 tarihinde özellefltirilmek üzere Baflbakanl k Özellefltirme daresi Baflkanl na ba lanm flt r. Petrol Ofisi nin sat fl, 21 Temmuz 2000 de imzalanan anlaflma ile, Türkiye deki en büyük özellefltirme uygulamalar ndan biri olarak gerçekleflmifltir. Petrol Ofisi ndeki %51 lik kamu hissesi, ABD dolar karfl l nda Türkiye fl Bankas ve Do an fiirketler Grubu nun oluflturdu u Ortak Giriflim Grubu na devredilmifltir. Petrol Ofisi'nin devlete ait olan %25,83 oran ndaki hissesi de 2002 y l n n A ustos ay itibariyle fl-do an taraf ndan sat n al nm flt r y l n n Aral k ay nda fl- Do an ve Petrol Ofisi nin birleflmesiyle Petrol Ofisi nin %95,11 ine Türkiye fl Bankas Grubu ve Do an Holding Grubu sahip olmufltur. Hisselerin geri kalan %4,89 luk k sm halka aç kt r.* Petrol Ofisi, Genel Müdürlük, istasyonu, yaklafl k akaryak t bayisi, sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki deposu, bir rafineri irtibat müdürlü ü ve üç madeni ya deposu ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Kay tl sermayesi YTL olan Petrol Ofisi nin ç kar lm fl sermayesi 2004 y l nda YTL den YTL ye yükselmifltir. fiirket in 2004 y l sonu itibari ile Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar na göre aktif toplam YTL, özsermayesi ise YTL olarak gerçekleflmifltir. Ayn y l içinde fiirket YTL net sat fl gerçeklefltirmifl ve net kar YTL ye ulaflm flt r. * 9 fiubat 2005 tarihinde ortaklar m z n gerçeklefltirdi i hisse sat fl sonras nda halka aç kl k oran m z %11,64 e yükselmifltir.

8 6 POAfi 2004 FAAL YET RAPORU YÖNET M DEN MESAJ Caner Çimenbiçer Yönetim Kurulu Baflkan 2004 y l, ülkemizin hem siyasi hem de ekonomik reformlar alan ndaki gelifliminin yo un olarak devam etti i ve önemli de iflimlerin gerçekleflti i bir y l olmufltur. 3 Kas m 2002 seçimlerinden sonra iktidara gelen tek parti hükümetinin, IMF ile yapm fl oldu u anlaflmalar çerçevesinde uygulad s k para politikas, politik istikrar programlar ve ülkede yeniden do an güven ortam ekonomiye olumlu yans m fl ve ülke ekonomisi, 2003 y l nda bafllat lan kalk nma sürecine 2004 y l nda da devam etmifltir. Yaflanan ekonomik hareketlili e paralel olarak Gayri Safi Milli Has la daki yüksek büyüme ile beraber, birçok sektörde önemli bir canlanma yaflanm fl; piyasalarda Türk Liras na olan güvenin artmas ile beraber, TL yabanc para birimleri karfl s nda giderek de er kazanmaya bafllam flt r. Ayr ca, 59. hükümetin IMF anlaflmalar na uygun bir flekilde uygulad s k para politikalar sonucunda, Türkiye de enflasyon uzun y llar sonra tek haneli rakamlara Ertu rul Tuncer Genel Müdür indirilmifl ve sonuçta 2004 y l nda TÜFE %9,3 ve TEFE %13,8 olarak gerçekleflmifltir. Ancak, bütün bu olumlu geliflmelere karfl n cari dengedeki bozulma ve borç sto u, Türk ekonomisinin d fl ekonomilerdeki bozulmaya karfl duyarl l n n devam etti inin göstergesidir. Öte yandan, Avrupa Komisyonu nun Türkiye ile tam üyelik müzakerelerine bafllanmas konusunda lerleme Raporu nu onaylamas ile AB yolunda tarihi bir aflama kaydedilmifltir. Türkiye, Avrupa Birli i ne giden yolda, jeopolitik konumu ve büyüme potansiyeli aç s ndan, 17 Aral k müzakerelerinin de gösterdi i üzere Avrupa Birli i ne üye ülkeler aras ndaki yerini almak için emin ve sa lam ad mlarla h zla ilerlemektedir. AB ile müzakere sürecindeki Türkiye, önümüzdeki dönemlerde Avrupa n n gelece ine önemli siyasal, ekonomik ve sosyal katk larda bulunacakt r y l, ekonomik yap ya olan güvenin artmas ile pek çok önemli sektörün olumlu etkilendi i bir dönem olurken, akaryak t sektörü aç s ndan da pek çok önemli de iflimin ve rekabetin yo un yafland bir y l olmufltur. Akaryak t sektöründe, en önemli ve kapsaml de ifliklik yeni Petrol Piyasas Yasas 'd r. kincil mevzuatlar n da tamamlanmas n n ard ndan, yeni yasa 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren uygulamaya geçmifltir. Yeni yasan n getirdi i en önemli düzenleme ise 2005 y l bafl ndan itibaren, piyasan n serbest fiyat ortam na geçmesidir. Bu geliflmelere ba l olarak, verilecek hizmet kalitesi, ürün çeflitlili i, etkin pazarlama ve iletiflim faaliyetleri ile müflteri sadakatinin sa lanmas 2004 y l nda tüm piyasa oyuncular için önemli rekabet unsurlar olmufltur. Bu yeni döneme haz rlanmak için yap lan çal flmalara paralel olarak, 2004 y l nda tüm flirketler tüketici ihtiyaçlar na en iyi flekilde cevap vermek ve farkl laflabilmek ad na piyasaya yeni ürünler sunmufl, yap lan yat r mlarla piyasadaki rekabet ortam canland r lm flt r. Bunlar n yan nda, Petrol Piyasas Kanunu nun yürürlü e girmesi ile oluflacak yeni dönemle ilgili haz rl k ve proje çal flmalar da yo un bir flekilde sürdürülmüfltür y l nda ham petrol fiyatlar 50 USD/Bbl seviyesine ç karken, Türkiye deki akaryak t fiyatlar içinde yer alan vergilerin oran da %75 seviyelerine ulaflm flt r. Bu yüksek vergi oran, Türkiye yi Avrupa ülkeleri içinde pompa fiyatlar n n en yüksek oldu u ülkelerden biri konumuna getirmifltir. Bu olumsuzluk özellikle benzinlere olan talebi etkilemifl ve sonuçta toplam endüstri talebi 2003 y l na göre %2 oran nda gerilemifltir. Ancak, benzin talebindeki düflüflte, vergi deste i nedeniyle artan Oto-LPG talebinin de önemli bir rolü bulunmaktad r. Benzinlerde yaflanan bu olumsuz tabloya karfl n motorin talebinde ise 2003 y l na göre %10 luk bir art fl yaflanm flt r. Do al gaz tüketiminin giderek artmas sonucunda Fuel Oil lere karfl olan talepte ise %7 lik bir daralma yaflanm flt r y l nda Türkiye turizmi baflar l bir y l geride b rakm fl ve 17,5 milyon turist Türkiye yi ziyaret etmifltir. Turizmde yaflanan bu baflar havac l k sat fllar na da olumlu

9 POAfi 2004 FAAL YET RAPORU 7 Petrol Ofisi, Türkiye çap ndaki uluslararas standartlarda modern istasyonlar, üstün hizmet ve ürün kalitesi ile tüketicilerinin bir numaral tercihi olarak faaliyetlerini sürdürme amac ndad r. Bu amaç do rultusunda özellefltirmeden bu yana gerek ikmal ve lojistik altyap s, gerekse istasyon görünümü ve ifl gelifltirme yat r m olarak yaklafl k 250 milyon ABD dolar tutar nda harcama yap lm flt r olarak yans m fl ve jet yak t talebi %17 oran nda bir art fl göstermifltir. Madeni ya larda ise ekonomide yaflanan iyileflmeye paralel olarak %5 lik bir art fl gözlenmifltir. Talepte bu geliflmeler yaflan rken; Petrol Ofisi motorinde %35,8, benzinlerde %25,6, siyah ürünlerde %39,6, Oto-LPG de %21,7, madeni ya larda %31,9 ve havac l k yak tlar nda %71,5 lik oranlar ile y l yine sektör lideri olarak tamamlam flt r. Petrol Ofisi, Türkiye genelindeki uluslararas standartlarda modern istasyonlar, üstün hizmet ve ürün kalitesi ile tüketicilerinin bir numaral tercihi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu hedef do rultusunda özellefltirmeden bu yana gerek ikmal ve lojistik altyap s na, gerekse istasyon görünümü ve yeni ifl faaliyetlerine yaklafl k 250 milyon ABD dolar tutar nda yat r m yap lm flt r. Yat r m program m z do rultusunda "Gümüfl Projesi" kapsam nda yenilenen istasyon say s 1,450 ye ulafl rken, görünürlü ün art r lmas amac yla üç büyük flehir yat r mlar na verilen önem devam ettirilmektedir. H zla büyüyen ikinci marka sat fl a m z ERK te istasyon say s 428 e ulaflm flt r. Ayr ca istasyonlar m z n iletiflim altyap s n gelifltirmek amac yla bir proje çal flmas tamamlanm fl olup, bu proje kapsam nda, uydu teknolojisi kullan larak Ocak-Nisan 2005 döneminde 400 istasyonun on-line iletiflime aç lmas hedeflenmektedir. Petrol Ofisi, 2004 y l nda tüketicilerine sundu u ürün yelpazesini gelifltirmek amac yla yeni akaryak t ve madeni ya ürünlerini pazara sunmufltur. Dizel yak t kullan c lar na yönelik düflük kükürtlü ProDizel EuroPlus n yan s ra, üstün performans yak t yüksek oktanl Kurflunsuz Benzin Protech 98 Plus tüketicilerin be enisine sunulmufl, madeni ya ürün portföyüne ise 31 yeni ürün ilave edilmifltir. Ayr ca orjinal ekipman üreticilerinden (OEM) 46 yeni madeni ya m z için uygunluk onay al nm flt r. Yurtiçinde gerçeklefltirilen bu çal flmalar n yan s ra, yurtd fl ifl f rsatlar da de erlendirilmeye devam edilmektedir y l nda yap lan anlaflmalarla Irak a yap lan ürün sat fl m z tonun üzerine ç kar l rken, madeni ya alan nda da 22 ülkeye tonluk ihracat gerçeklefltirilmifltir. Petrol Ofisi olarak, ticari faaliyetlerimizin yan s ra, sosyal sorumlulu umuzun bilincinde olarak da projeler üretmeye devam etmekteyiz. Bu kapsamda 2004 y l nda çok önemli bir projeye imza at lm flt r. Özellikle hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan taksi, minibüs, kamyon ve di er ticari araç sürücüleri için Anadolu Hayat Emeklilik ile birlikte "Bireysel Emeklilik" program bafllat lm flt r. Aral k 2004 te fl Bankas ve Anadolu Hayat Emeklilik iflbirli inde "Ekstra Katk l Emeklilik" program na imza at larak, her kesimden bireyin, gelece e dönük planlar na destek olunmas hedeflenmifltir. Bu projelerin yan s ra Türk sporunun geliflmesi ad na ve Türk futbolunun gelece ine katk da bulunmak amac yla Kas m 2004 itibariyle Türk Milli Futbol Tak m n n sponsorlu u üstlenilmifltir y l, Petrol Ofisi nin finansal yap s ile ilgili önemli de iflimlerin yafland bir y l olmufltur. Önceki dönemde bafllat lan farkl finansman tekniklerinden yararlanma çal flmalar na h z verilmifltir. Bu kapsamda uluslararas derecelendirme kurulufllar ile çal flmalar tamamlanm fl ve Petrol Ofisi nin notu, FitchRatings taraf ndan ülke tavan notu olan B+, Standard&Poor s taraf ndan ise Türkiye deki özel kurumlara verilen en yüksek notlardan biri olan B olarak belirlenmifltir. Önümüzdeki dönemde, genel ekonomideki iyileflmeler ve Petrol Ofisi nin finansal performans da dikkate al narak, bu notlar n art r lmas hedeflenmektedir. Petrol Ofisi 2004 y l nda ilk kez PO Oil Financing Ltd. arac l yla ve JP Morgan liderli inde 5 y l vadeli 175 milyon ABD dolar tutar ndaki kurumsal tahvil ihrac n gerçeklefltirecek uluslararas yat r mc lara ulaflmay baflarm flt r. Di er taraftan Körfez ülkeleri yat r mc lar n n artan Türkiye ilgisi dikkate al narak iki uluslararas banka liderli inde Murabaha Finansman Sendikasyonu gerçeklefltirilmifl ve 2 y l vadeli 92,5 milyon ABD dolar tutar nda finansman temin edilerek petrol ürünleri ithalat nda kullan lm flt r. Böylece Türk akaryak t da t m sektöründe murabaha finansman n ilk kullanan flirket olan Petrol Ofisi, sektörde bir ilke daha imza atman n gururunu yaflam flt r. Nakit yaratma gücü aç s ndan Türkiye nin en büyük kurulufllar n n bafl nda gelen ve de erlendirmelerde 7 milyar ABD dolar na ulaflan cirosu ile "Türkiye nin En Büyük 500 Özel fiirketi" s ralamas nda ilk s ralarda yer alan Petrol Ofisi, ulusal ve uluslararas piyasalarda yükselen bir kredibilite grafi i sergilemifltir. Akaryak t sektörü aç s ndan oldukça hareketli ve rekabet dolu geçen bir y l geride b rakt k y l nda da yine bizleri mücadele dolu, dinamik bir y l bekliyor. Türkiye nin 64 y ld r lider akaryak t da t m flirketi Petrol Ofisi olarak, baflta hissedarlar m z, bayilerimiz, de erli çal flanlar m z ve di er tüm sosyal paydafllar m zla birlikte yeni proje ve çal flmalara imza ataca m z baflar l bir y l geçirmeyi hedefliyoruz. Tüm paydafllar m z n güven ve deste ini hissederek, liderli imizi sürdürmek için çal flmalar m z son h z yla devam edecektir. Petrol Ofisi ne duyduklar güven nedeniyle de kendilerine Yönetim Kurulumuz ad na teflekkür ediyor ve her geçen y l daha büyük baflar lara hep birlikte imza atmay temenni ediyoruz. Sayg lar m zla, Caner Çimenbiçer Yönetim Kurulu Baflkan Ertu rul Tuncer Genel Müdür

10 8 POAfi 2004 FAAL YET RAPORU YÖNET M KURULU Caner Çimenbiçer Yönetim Kurulu Baflkan Ahmet Vural Ak fl k Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Ertu rul Feyzi Tuncer Yönetim Kurulu Üyesi mre Barmanbek Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Üzdiyen Yönetim Kurulu Üyesi Caner Çimenbiçer, Orta Do u Teknik Üniversitesi dari Bilimler Fakültesi flletme Bölümü mezunudur y l nda Türkiye fl Bankas Teftifl Kurulu Baflkanl nda göreve bafllayan Caner Çimenbiçer, 1983 y l nda Muhasebe Müdür Yard mc l na, 1986 y l nda Muhasebe Grup Müdürlü ü ne, 1987 y l nda da Muhasebe Müdürlü ü ne atand y l nda fl Bankas Genel Müdür Yard mc l na terfi eden Caner Çimenbiçer, 1998 y l nda 1. Genel Müdür Yard mc l na yükseldi.* Vural Ak fl k, Orta Do u Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü nü bitirdikten sonra, ayn üniversitenin Matematik Bölümü nden Yüksek Lisans derecesini ald y llar aras nda Kaliforniya Üniversitesi nde Ö retim Üyeli i yaparken ayn üniversitenin statistik Bölümü nde doktora e itimini de tamamlayarak doktor unvan ald. Bankac l a 1976 y l nda Pamukbank da Genel Müdür Yard mc s olarak bafllayan Ak fl k, halihaz rda Do an fiirketler Grubu Holding A.fi. de Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ve cra Kurulu Üyesi dir. Ertu rul Tuncer, Robert Kolej de flletme ve Ekonomi e itimi ald y llar aras nda e itimine Almanya da devam etti y l nda, Mobil de saha müdürü olarak göreve bafllad y l nda Türkiye Mobil in ilk Türk Genel Müdürü oldu y l nda Mobil ve BP flirketlerinin birleflmesi ile BP-Mobil fiirketleri Genel Müdürlü ü ne ve BP Türkiye nin baflkanl na getirildi y l n n Temmuz ay nda Petrol Ofisi Genel Müdürlü ü görevini üstlendi. ** mre Barmanbek, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi nden ekonomi ve finans derecesiyle mezun oldu. Barmanbek, 1998 y l nda Do an fiirketler Grubu Holding A.fi. de Mali fller Grup Baflkan oldu, son olarak da 1999 y l nda Genel Koordinatörlük ve Murahhas Üyelik görevine getirildi. mre Barmanbek halen Do an Holding de Baflkan Vekili ve cra Kurulu Üyesi dir. Yahya Üzdiyen, 1980 y l nda Orta Do u Teknik Üniversitesi dari limler Fakültesi flletme Bölümü nden mezun oldu y l ndan 1996 y l na kadar özel sektörde çeflitli kurulufllarda d fl ticaret ve yat r m konular nda uzman ve yönetici olarak çal flt y l bafl ndan bu yana Do an fiirketler Grubu Holding A.fi. de Proje ve Yat r mlar Koordinatörlü ü nün yan nda bir çok Grup flirketinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapt. Halihaz rda Do an fiirketler Grubu Holding A.fi. de Strateji Grup Baflkan olarak görev yapmaktad r. *** * tarihinde Yönetim Kurulu Baflkanli i nda ayr lm fl olup, yerine Ahmet K rman atanm flt r. ** 31 Mart 2005 tarihinde Genel Müdür lük görevinden ayr lm fl olup 1 Nisan 2005 tarihinde Yahya Üzdiyen den boflalan Yönetim Kurulu Üyeli i ne atanm flt r. 1 Nisan 2005 tarihinde Jan Nahum Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve atanm flt r. *** 1 Nisan 2005 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeli i nden ayr lm flt r. **** 5 Nisan 2005 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeli i nden ayr lm fl olup, yerine Özcan Türkak n atanm flt r. ***** tarihinde Yönetim Kurulu Üyeli i nden ayr lm fl olup, yerine Erdal Aral atanm flt r.

11 POAfi 2004 FAAL YET RAPORU 9 DENET M KURULU Zeynep Hansu Önem Üye Mevlüt Tufan Darbaz Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Bali Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Kayhan Söyler Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Magemizo lu Yönetim Kurulu Üyesi Tufan Darbaz, Bo aziçi Üniversitesi, Muhasebe ve Finans Bölümü nden lisans derecesiyle mezun oldu. Yüksek lisans derecesini stratejik planlama alan nda skoçya Strathclyde Üniversitesi nden ald y l nda Lassa da stratejik planlama uzman olarak Sabanc Grubu na kat ld ve 1987 y l nda Sabanc Holding in Planlama ve Yat r m Departman Müdür Yard mc s oldu. Haziran 2001 de, Genel Koordinatör vekili olarak Do an fiirketler Grubu Holding A.fi. de göreve bafllad. Halihaz rda, Do an fiirketler Grubu Holding A.fi. de cra Kurulu Üyesi, Murahhas Üye ve Genel Koordinatör olarak görev yapmaktad r. Adnan Bali, 1986 y l nda Ortado u Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü nü bitirdi. Harvard Üniversitesi nin Global Liderlik program na kat lan Adnan Bali, mezuniyeti sonras nda Türkiye fl Bankas nda profesyonel ifl hayat na bafllad. Bankada s ras yla Müfettifl Yard mc s, Fon Yönetimi Müdür Yard mc s, Fon Yönetimi Grup Müdürü ve Fon Yönetimi Müdürü görevlerinde bulunan Adnan Bali, halihaz rda fl Bankas n n Galata fiubesi Müdürü dür. **** Kayhan Söyler, Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü nden mezun oldu y l nda Türkiye fl Bankas nda ifl hayat na bafllayan F. Kayhan Söyler, s ras yla fief Yard mc l, Servis fiefi, Müdür Yard mc l ve fiube Müdürlü ü görevlerinde bulundu. Çeflitli flubelerin müdürlü ünü yapan F. Kayhan Söyler, 2003 y l nda Türkiye fl Bankas nda Genel Müdür Yard mc l na yükseldi. ***** Mahmut Magemizo lu, Ortado u Teknik Üniversitesi dari limler Fakültesi flletme Bölümü nü bitirdi. Yüksek lisans derecesini Stirling Üniversitesi nde Yat r m Analizi üzerine yapt çal flma ile ald y l nda Türkiye fl Bankas Teftifl Kurulu Baflkanl nda göreve bafllayan Mahmut Magemizo lu, s ras yla fltirakler Müdürlü ü, Mevduat ve Bankac l k Hizmetleri Müdürlü ü ve Bireysel Krediler Müdürlü ü nde görev ald y l ndan beri fltirakler Müdürü olarak görev yapan Mahmut Magemizo lu, cam, telekomünikasyon ve sigorta sektörlerindeki Türkiye fl Bankas ifltiraklerinde Yönetim Kurulu Üyeli i yapmaktad r. Reha Müstecapl o lu Üye H. Cem Kölemeno lu Üye

12 10 POAfi 2004 FAAL YET RAPORU YÖNET M KADROSU

13 POAfi 2004 FAAL YET RAPORU 11 1 Reha Talu kmal ve Lojistik Direktörü 2 Hüseyin Keçeci Müflterek Hizmetler Direktörü 3 Ertu rul Tuncer Genel Müdür 4 Tamer Özdamar Madeni Ya Direktörü 5 Eflref Ünsal Akaryak t Pazarlama Direktörü

14 12 POAfi 2004 FAAL YET RAPORU YATIRIMCI L fik LER Sermaye ve Ortakl k Yap s Pay Tutar Pay Oran Ortaklar (YTL) (%) Do an fiirketler Grubu Holding A.fi ,19 47,68 Türkiye fl Bankas A.fi ,79 39,33 Camifl Yat r m Holding A.fi ,59 4,05 Camifl Madencilik A.fi ,59 4,05 Do an Enerji Yat r mlar Sanayi ve Ticaret A.fi. 27,94 0,00 Halka Aç k K s m ,90 4,89 Toplam ,00 100,00 Camifl Madencilik A.fi. %4,05 Camifl Yat r m Holding A.fi. %4,05 Halka Aç k K s m* %4,89 %47,68 Do an fiirketler Grubu Holding A.fi. Türkiye fl Bankas A.fi. %39,33 * fiirket sermayesinin %6,747 sine karfl l k gelen toplam YTL nominal bedelli A Grubu hamiline yaz l hisse senetlerinin (T. fl Bankas A.fi. ve Do an fiirketler Grubu Holding A.fi. taraf ndan eflit oranda) tarihinde yurtd fl nda yerleflik yat r mc lara sat lmas yla halka aç kl k oran bu tarihten sonra %11.64 e ulaflm flt r. Sermaye Yap s Petrol Ofisi'nin ç kar lm fl sermayesi iki gruba ayr lm fl olup, hissedarlar aras nda sermayeleri oran nda paylaflt r lm fl hali itibariyla aflfla daki gibidir: Grubu Türü Sermaye Miktar (YTL) Hisse Adedi Oran (%) A Hamiline B Nama Toplam Sermaye Art r m Kay tl sermaye sistemini kabul etmifl bulunan Petrol Ofisi'nin 2004 y l nda ç kar lm fl sermayesi, 300,00 milyon YTL'den 345 milyon YTL'ye yükseltilmifltir. Art r lan 45 milyon YTL'nin tamam iç kaynaklardan karfl lanm fl, art r lan sermayeyi temsil etmek üzere adedi hamiline yaz l A grubu ve adedi nama yaz l B grubu olmak üzere toplam adet 13. tertip hisse senedi ihraç edilmifltir.

15 POAfi 2004 FAAL YET RAPORU y l nda Petrol Ofisi Hisse Senedi Fiyat ve MKB U-100 Endeksi YTL 5,50 5,25 5,00 4,75 4,50 4,25 4,00 3,75 3,50 Oca Oca Oca fiub fiub Mar Mar Mar Nis Nis Nis May May Haz Haz Haz Tem TemTem A u A u Eyl Eyl Eyl Eki Eki Kas Kas Kas Ara Ara Ara 2004 Y l nda Petrol Ofisi nin Piyasa De eri (milyon ABD dolar ) 1,500 1,450 1,400 1,350 1,300 1,250 1,200 1,150 1,100 1,050 1, Oca fiub Mar Nis May Haz Tem A u Eyl Eki Kas Ara PO MKB-100 MKB-100 ENDEKS 30,000 27,500 25,000 22,500 20,000 17,500 15,000 Yat r mc liflkileri Kurumsal Yönetim lkeleri ni kendisine rehber edinen Petrol Ofisi A.fi., ilkelerin kurumun her düzeyinde yayg nlaflmas için içsel olarak yeniden yap land r lmas gereken alanlar tespit etmifl ve bu kapsamda k sa, orta ve uzun vadeli eylem planlar n ve y l sonunda da yeni organizasyon yap s n devreye alarak bu alanda önemli mesafe kaydetmifltir. Sermaye Piyasas Kurulu, stanbul Menkul K ymetler Borsas, yerli ve yabanc arac kurumlar, yat r m bankalar ve ortaklarla olan iliflkiler de bu anlay fl çerçevesinde yürütülmüfltür. fiirket faaliyetleri hakk nda bilgi veren üçer ayl k raporlar n yan s ra alt ayl k dönemler itibariyle fiirket merkezinde yap lan sunumlar arac l ile analistlere, yat r mc lara ve di er ilgililere bilgi ak fl etkin olarak sa lanm flt r y l içerisinde Yat r mc liflkileri Müdürlü ü kurulmufl ve Kurumsal Yönetim Uyum Plan n n bir bölümünün hayata geçirilmesi temin edilmifltir y l içerisinde daha etkin yürütülecek iletiflim faaliyetleri arac l yla yat r mc iliflkilerinin gelifltirilmesi ve "Kurumsal Yönetim Uyum Plan "n n orta vadeli bölümlerinin devreye sokulmas çal flmalar gerçeklefltirilecektir. Petrol Ofisi hisse senedinin MKB de 2004 y l ndaki performans, toplam ifllem hacmi ve hisse senedinin borsa ifllem hacmi içindeki pay afla da verilmifltir: Hisse Senedi Fiyatlar (YTL)* fllem Hacmi (Milyon YTL) En Yüksek En Düflük Kapan fl PTOFS XU100 % Pay Ocak 5,26 4,30 4,35 92, ,63 0,50 fiubat 4,78 4,13 4,61 44, ,34 0,33 Mart 5,17 4,39 5,09 90, ,96 0,40 Nisan 5,52 4,48 4,65 92, ,44 0,61 May s 4,70 3,83 4,09 35, ,59 0,31 Haziran 4,37 3,89 4,07 46, ,77 0,51 Temmuz 4,44 4,07 4,39 42, ,87 0,37 A ustos 4,68 4,28 4,68 36, ,77 0,34 Eylül 5,50 4,55 5,20 112, ,24 0,54 Ekim 5,34 4,70 4,82 69, ,35 0,48 Kas m 5,04 4,48 4,48 43, ,76 0,30 Aral k 4,60 4,22 4,48 34, ,49 0, ,52 3,83 4,48 740, ,21 0,41 *Sermayeye göre düzeltilmifl

16 14 POAfi 2004 FAAL YET RAPORU

17 POAfi 2004 FAAL YET RAPORU 15 Petrol Ofisi, 2004 y l nda da, müflterilerine kaliteli ürün ve hizmet sunan stratejik konumdaki istasyonlar için yat r mlar na devam etmifltir. Bu do rultuda, 2004 y l nda yat r m projeleri kapsam nda istasyon rehabilitasyon programlar n sürdürmüfltür. AKARYAKIT DA ITIM SEKTÖRÜ 2004 Y l nda Sektördeki Geliflmeler 2004 y l, akaryak t da t m sektörünü etkileyen önemli yasal de iflikliklerin ve düzenlemelerin hayata geçirildi i bir y l olmufltur. Akaryak t Sektörü 1 Ocak 2005 ten itibaren yeni ve liberal bir döneme bafllayacakt r. Bu tarih öncesi Avrupa ile uyum yasalar çerçevesinde düzenlenen yeni Petrol Piyasas Yasas n n ilgili yönetmelikleri 2004 y l içinde ç kar lm flt r. Bu yönetmelikler, sektörü disiplin alt na almakta ve piyasaya olumlu yönde de ifliklikler sunmaktad r. Yasa, serbest fiyat uygulamas, serbest ithalat, usulsüz yak t ikmali ve sat fl nda art r lm fl denetim/ceza ve dikey entegrasyon baflta olmak üzere sektöre pekçok yenilik getirmektedir. Yeni Petrol Piyasas Yasas n n bir y ll k geçifl süresi 2004 y l sonunda sona ererken bu yasayla sektöre özetle; Fiyat serbestisi, thalat serbestisi, Akaryak t da t m, tafl mas ve bayilik faaliyetlerinin lisansa tabi olmas, Ulusal stok tutma zorunlulu u, Akaryak t da t m flirketi kurulmas nda say sal büyüklük zorunlulu unun kald r lmas, Dikey bütünleflmeye izin verilmesi, Ulusal marker uygulamas, stasyonlar aras kilometre tahdidi gibi de ifliklikler getirilmifltir. Petrol piyasas n n sa l kl iflleyifli ve kurumsallaflt r lmas aç s ndan son derece önemli bir araç olan lisansland rma, Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu (EPDK) taraf ndan "Rafinerici, Da t c, Bayilik, flleme, Madeni Ya, Depolama, letim, Serbest Kullan c, hrakiye Teslimi ve Tafl ma" lisanslar na iliflkin olarak yap lmaktad r. Piyasada faaliyette bulunanlar için lisansland rma süreci 20 Aral k 2004 tarihinde sona ermifltir ve bu tarihten sonra ise, art k petrol piyasas nda lisanss z olarak faaliyette bulunulmas mümkün de ildir. 31 Aral k 2004 tarihine kadar i aflk n flirket akaryak t bayili i ve 52 adet flirket ise da t c lisans baflvurusunda bulunmufltur. Fiyat ve ithalat serbestisi EPDK taraf ndan belirlendi i üzere, 2005 y l bafl ndan itibaren yürürlü e girmektedir. Akaryak t sektörünün 2005 y l ndan itibaren "deregüle" olmas yla ortaya ç kan serbest fiyat döneminde da t m flirketleri depo ç k fl fiyat belirledikten sonra bayilere pompa fiyatlar için tavan fiyat tavsiyesinde bulunabilecekler ve bayiler kendi fiyatlar n, oluflacak serbest ortamda belirleyeceklerdir y l bafl ndan itibaren, mevcut petrol flirketlerinin bir önceki y ldaki sat fl hacimlerinin %40 oran ndaki ithalat kotalar kald r lacak ve ithalatta herhangi bir k s tlama söz konusu olmayacakt r. Bu yolla lojistik a na yat r m yapm fl flirketler, yurtiçi ve yurtd fl ürün maliyetlerini serbestçe karfl laflt rma ve en uygun ikmal kayna n tespit etmek konusunda tamamen serbest olacak ve ürünlerini en uygun maliyetlerle alabilecektir. Yasa gere ince kaçakç l ve haks z kazanc engellemek amac yla ulusal marker uygulamas yap lacakt r. EPDK n n petrol piyasas nda ulusal marker uygulamas na iliflkin yönetmeli i 17 Kas m 2004 tarihinde resmi olarak yay mlanm fl olup, benzin ve motorinlerde 2005 y l nda, di er ürünlerde 1 Ocak 2006 dan itibaren uygulanacakt r. Yönetmelik, ulusal marker n yurtiçinde pazarlanacak akaryak ta, rafineri ç k fl nda ve gümrük giriflinde, ticari faaliyete konu edilmeden önce rafinerici, da t c ve ihrakiye teslim lisans na sahip firmalar taraf ndan, kurumca belirlenecek flartlarda eklenmesini esasa ba lamaktad r. Akaryak t da t m sektöründe yap lan bu düzenlemelerin yan s ra, sektör için en önemli konulardan biri olan ve düflen döviz kurlar nedeniyle küçülen da t m paylar, A ustos ay nda 1 USc/lt, Ekim ay nda 0,5 USc/lt art r lm flt r. Buna göre da t m kar (da t m flirketi ve bayi kar toplam ) benzinde 12,5 USc/lt ve motorinde 10,5 USc/lt olarak belirlenmifltir y l nda sektörde 21 akaryak t da t m flirketi faaliyet göstermifltir. Sektörün en büyük befl da t m flirketinin toplam beyaz ürün talebinin %85 ini karfl lad tahmin edilmektedir. Türkiye de kay t d fl ve kaçak akaryak t ile yap lan mücadele çal flmalar n n etkisi ve ekonomik canlanmaya paralel olarak motorin tüketimi, 2004 y l nda bir önceki y la göre %10 oran nda büyümüfltür.

18 16 POAfi 2004 FAAL YET RAPORU AKARYAKIT DA ITIM SEKTÖRÜ 2004 y l nda ülke ekonomisindeki canlanmaya ve yeni nesil motorlu araç say s ndaki art fla paralel olarak, Türkiye kurflunsuz benzin talebi, 2003 y l na göre %21 oran nda art fl göstermifltir. Süper benzin talebinde ise, AB normlar nda ç kan yeni ürünlerin tüketiciler taraf ndan tercih edilmesi sebebiyle, daralma devam etmifltir. Ayr ca, "Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeli i" uyar nca, 2006 y l ndan itibaren süper benzin sat fl na müsaade edilmeyece i aç klanm flt r. Türkiye de Oto-LPG tüketimi 2004 y l nda, bir önceki y la göre %21 artm flt r. Oto- LPG nin benzine göre %35 daha ucuz olmas, bilhassa ticari araçlarda Oto- LPG nin yayg nlaflmas na yol açarken, bu trend toplam benzin tüketiminin %2 daralmas na yol açm flt r. Jet yak t talebi 2004 y l nda geçen y la göre %16,5 oran nda büyümüfltür. ç ve d fl turizm sektöründeki canlanma ve altyap olanaklar çerçevesinde yeni havayolu flirketlerinin iç hat uçufl destinasyon ve say lar n n artmas, jet yak t talebinin büyümesini sa layan etkenler olmufltur y l nda sektördeki da t m flirketleri taraf ndan yaklafl k 18,5 milyon m 3 beyaz ürün (jet dahil) ve 4,5 milyon ton siyah ürün pazarlanm flt r. Madeni ya sat fllar ise yaklafl k ton olarak gerçekleflmifltir. Petrol Ofisi nin Sektördeki Yeri Ülkemizde kurulan ilk ulusal petrol flirketi olan Petrol Ofisi 64 y ld r, genifl pazarlama a ve yaklafl k personeli ile tüketicilerin, resmi ve özel kurulufllar n ülke s n r içindeki tüm akaryak t gereksinimini karfl lamaktad r. Üstlendi i bu görevi bundan sonra da sürdürecek olan Petrol Ofisi nin istasyonu, yaklafl k akaryak t bayisi (ERK dahil), sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki akaryak t deposu, bir rafineri irtibat müdürlü ü ve üç madeni ya deposu bulunmaktad r. Petrol Ofisi 2004 y l nda benzinlerde %25,6, motorinde %35,8, beyaz ürünlerde ise %33,5 pazar pay ile liderli ini sürdürmüfltür. Daralan siyah ürün talebine ra men Petrol Ofisi 2004 y l nda sat fllar n %3 oran nda art rmay baflararak %39,6 pazar pay elde etmifltir. Jet yak t pazar nda ise %71,5 lik pazar pay ile tüm ürün gruplar nda oldu u gibi sektöründeki liderli ini korumufltur. Petrol Ofisi ayr ca yeni ürünleri olan yüksek setanl dizeli Prodizel Plus, 98 oktan kurflunsuz benzini Protech 98 Plus ve düflük kükürtlü motorin Prodizel Europlus y l içinde tüketicilerinin be enisine sunmufltur. Petrol Ofisi, 2004 y l nda da, müflterilerine kaliteli ürün ve hizmet sunan stratejik konumdaki istasyonlar için yat r mlar na devam etmifltir. Bu do rultuda, 2004 y l nda yat r m projeleri kapsam nda istasyon rehabilitasyon programlar n sürdürmüfltür. Petrol Ofisi çok yüksek sat fl potansiyeli olmad için, yat r m program na al nmam fl bayileri, Aral k 2003 ten bu yana ikinci markas olan ERK Petrol alt nda toplamaktad r.

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi.

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. 2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Altunizade, Oymac Sokak, No: 51 Üsküdar 34662 stanbul-türkiye Tel: +90 216 556 90 00 Faks: +90 216 556 93

Detaylı

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk 1924 y l ndan bu yana birçok kuflak için fl Bankas ülkemizdeki günlük yaflam n bir parças, ayn zamanda da ekonomik geliflimin temel tafllar ndan biri olmufltur. Halihaz rda 849 flubeden oluflan genifl

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER Ç NDEK LER 001 Kurumsal Profil 002 Sunufl 004 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 006 Misyon, Vizyon, Stratejik Hedefler 008 K saca Çelebi Holding A.fi.

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1 Kurumsal Profil 3 Büyümenin Kilometre Tafllar 4 Zorlu ve Vestel Grubu Hakk nda 5 Vestel Grubu 6 Bafll ca Göstergeler 8 Vestel Beyaz Eflya'n n Stratejik

Detaylı

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 03 TAR HSEL GEL fi M 05 ORTAKLIK YAPISI VE 2009 YILI DE fi KL KLER 06 ANA SÖZLEfiME DE fi KL 08 F NANSAL GÖSTERGELER

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 2008 DE VESTEL... Vestel fiirketler Grubu (Vestel), tüketici elektroni i, beyaz eflya, dijital ürün segmentlerinde, Türkiye ve global pazar n güçlü oyuncular ndan

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI çindekiler I. SUNUfi ÖZET F NANSAL B LG LER KISACA BANK ASYA TAR HÇE ANA SÖZLEfiMEDE DÖNEM Ç NDE YAPILAN DE fi KL KLER SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE DÖNEM Ç NDE MEYDANA GELEN DE fi KL KLER YÖNET M KURULU

Detaylı

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. N N BUGÜN BAfiARISININ TEMEL NDE; GEL fi ME, KAL TEYE VE DETAYLARA VERD ÖNEM YATAR. BEKO ELEKTRON K A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER

Detaylı

Galatasaray Sportif in temel stratejisi, medya, reklam ve imaj pazarlama haklar n n parasal de erini en üst düzeye ç karmakt r. fiirket, gelirlerini

Galatasaray Sportif in temel stratejisi, medya, reklam ve imaj pazarlama haklar n n parasal de erini en üst düzeye ç karmakt r. fiirket, gelirlerini Galatasaray Sportif Faaliyet Raporu 2004 Galatasaray Sportif in temel stratejisi, medya, reklam ve imaj pazarlama haklar n n parasal de erini en üst düzeye ç karmakt r. fiirket, gelirlerini art rma konusunda

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES hsan U ur DEL KANLI BDDK / ANKARA 2005 BDDK 1. Bask : Temmuz 2005 Türk Bankac l k Sektöründe Kapasite Analizi (1981-2000)

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı