2004 FAAL YET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2004 FAAL YET RAPORU"

Transkript

1 2004 FAAL YET RAPORU

2 Petrol Ofisi, istasyonu, yaklafl k akaryak t bayisi, sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki deposu, bir rafineri irtibat müdürlü ü ve üç madeni ya deposu ile faaliyetlerini Türkiye nin her yerinde sürdürmektedir. Ç NDEK LER Vizyon ve Misyon 01 Bafll ca Finansal Göstergeler 02 K saca Petrol Ofisi 04 Yönetim den Mesaj 06 Yönetim Kurulu 08 Yönetim Kadrosu 10 Yat r mc liflkileri 12 Akaryak t Da t m Sektörü Y l Faaliyetleri 18 Perakende Sat fllar 19 Ticari ve Endüstriyel Sat fllar 20 > Deniz Sat fllar 21 > Havac l k Sat fllar 21 Madeni Ya 22 kmal ve Lojistik 24 fltirakler 27 Finans 28 Sa l k, Emniyet ve Çevre (SEÇ) 30 Kalite Güvencesi 30 Bilgi Sistemleri 34 nsan Kaynaklar 36 Hukuk 37 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 38 Ba ms z Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotlar 51

3 POAfi 2004 FAAL YET RAPORU 1 V ZYON M SYON Petrol Ofisi sürekli olarak tüketicinin bir numaral tercihi olmay ; dinamik, efektif yönetim ilkeleri ile sosyal ve çevresel sorumluluklar n yerine getirerek akaryak t da t m sektöründe liderli ini sürdürmeyi amaçlamaktad r. Akaryak t istasyon a n gelifltirmek ve iyilefltirmek, istasyonlar n perakende verimlili ini art rmak, büyüme potansiyeli olan alanlarda kar marj ve performanslar yüksek ürünler gelifltirmek, bayi sadakatini güçlendirmek, endüstriyel sat fllarda müflteri portföyünü geniflletmek, tüm organizasyonun maliyet performans n art rmak, rekabet üstünlü ü yaratarak sat fl hacmini ve pazar paylar n art rmak.

4 2 POAfi 2004 FAAL YET RAPORU BAfiLICA F NANSAL GÖSTERGELER Özet Mali Tablolar (YTL) Dönen Varl klar Duran Varl klar Aktif Toplam K sa Vadeli Borçlar Uzun Vadeli Borçlar Özsermaye Net Finansal Borç Net Sat fllar Brüt Sat fl Kar FVAÖK Faaliyet Kar Net Kar Önemli Oranlar Brüt Kar Marj (%) 5,61 5,48 FVAÖK Marj (%) 4,29 4,33 Net Kar Marj (%) 3,63 2,40 Özsermaye Karl l (%) 19,63 12,38 Ba lanan Sermayenin Getirisi (%) 9,92 12,17 KV Banka Kredileri/Toplam Banka Kredileri (%) 34,52 25,63 Net Finansal Borçlar/Özsermaye (%) 98,33 52,07 Net Finansal Borçlar/FVAÖK (x) 4,24 2,33 FVAÖK/Net Faiz Gideri (x) 1,98 5,38

5 POAfi 2004 FAAL YET RAPORU 3 fiirket in 2004 y l sonu itibari ile Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar na göre aktif toplam YTL, özsermayesi ise YTL olarak gerçekleflmifltir. Ayn y l içinde fiirket YTL net sat fl gerçeklefltirmifl ve net kar YTL ye ulaflm flt r. Net Finansal Borç (milyon YTL) Net Sat fllar (milyon YTL) FVAÖK (milyon YTL) ,24 Önemli Çarpanlar 5,38 2,33 1, Net Finansal Borçlar/FVAÖK (x) FVAÖK/Net Faiz Gideri (x)

6 4 POAfi 2004 FAAL YET RAPORU KISACA PETROL OF S

7 POAfi 2004 FAAL YET RAPORU 5 Kay tl sermayesi 385 milyon YTL olan Petrol Ofisi nin ç kar lm fl sermayesi 2004 y l nda 300 milyon YTL den 345 milyon YTL ye yükselmifltir. Petrol Ofisi, kamu ve özel sektör kurulufllar ile nihai tüketicilerin gereksinimi için petrol ve petrol ürünleri sat n almak, ithal etmek ve ülkenin çeflitli yerlerinde stoklar oluflturup pazarlamas n yapmak amac yla, 1941 y l nda 2,5 milyon TL sermaye ile kurulmufltur. Anonim flirket statüsüne 1983 y l nda 3,7 milyar TL sermaye ile kavuflan fiirket, 5 Eylül 1990 tarihinde özellefltirilmek üzere Baflbakanl k Özellefltirme daresi Baflkanl na ba lanm flt r. Petrol Ofisi nin sat fl, 21 Temmuz 2000 de imzalanan anlaflma ile, Türkiye deki en büyük özellefltirme uygulamalar ndan biri olarak gerçekleflmifltir. Petrol Ofisi ndeki %51 lik kamu hissesi, ABD dolar karfl l nda Türkiye fl Bankas ve Do an fiirketler Grubu nun oluflturdu u Ortak Giriflim Grubu na devredilmifltir. Petrol Ofisi'nin devlete ait olan %25,83 oran ndaki hissesi de 2002 y l n n A ustos ay itibariyle fl-do an taraf ndan sat n al nm flt r y l n n Aral k ay nda fl- Do an ve Petrol Ofisi nin birleflmesiyle Petrol Ofisi nin %95,11 ine Türkiye fl Bankas Grubu ve Do an Holding Grubu sahip olmufltur. Hisselerin geri kalan %4,89 luk k sm halka aç kt r.* Petrol Ofisi, Genel Müdürlük, istasyonu, yaklafl k akaryak t bayisi, sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki deposu, bir rafineri irtibat müdürlü ü ve üç madeni ya deposu ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Kay tl sermayesi YTL olan Petrol Ofisi nin ç kar lm fl sermayesi 2004 y l nda YTL den YTL ye yükselmifltir. fiirket in 2004 y l sonu itibari ile Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar na göre aktif toplam YTL, özsermayesi ise YTL olarak gerçekleflmifltir. Ayn y l içinde fiirket YTL net sat fl gerçeklefltirmifl ve net kar YTL ye ulaflm flt r. * 9 fiubat 2005 tarihinde ortaklar m z n gerçeklefltirdi i hisse sat fl sonras nda halka aç kl k oran m z %11,64 e yükselmifltir.

8 6 POAfi 2004 FAAL YET RAPORU YÖNET M DEN MESAJ Caner Çimenbiçer Yönetim Kurulu Baflkan 2004 y l, ülkemizin hem siyasi hem de ekonomik reformlar alan ndaki gelifliminin yo un olarak devam etti i ve önemli de iflimlerin gerçekleflti i bir y l olmufltur. 3 Kas m 2002 seçimlerinden sonra iktidara gelen tek parti hükümetinin, IMF ile yapm fl oldu u anlaflmalar çerçevesinde uygulad s k para politikas, politik istikrar programlar ve ülkede yeniden do an güven ortam ekonomiye olumlu yans m fl ve ülke ekonomisi, 2003 y l nda bafllat lan kalk nma sürecine 2004 y l nda da devam etmifltir. Yaflanan ekonomik hareketlili e paralel olarak Gayri Safi Milli Has la daki yüksek büyüme ile beraber, birçok sektörde önemli bir canlanma yaflanm fl; piyasalarda Türk Liras na olan güvenin artmas ile beraber, TL yabanc para birimleri karfl s nda giderek de er kazanmaya bafllam flt r. Ayr ca, 59. hükümetin IMF anlaflmalar na uygun bir flekilde uygulad s k para politikalar sonucunda, Türkiye de enflasyon uzun y llar sonra tek haneli rakamlara Ertu rul Tuncer Genel Müdür indirilmifl ve sonuçta 2004 y l nda TÜFE %9,3 ve TEFE %13,8 olarak gerçekleflmifltir. Ancak, bütün bu olumlu geliflmelere karfl n cari dengedeki bozulma ve borç sto u, Türk ekonomisinin d fl ekonomilerdeki bozulmaya karfl duyarl l n n devam etti inin göstergesidir. Öte yandan, Avrupa Komisyonu nun Türkiye ile tam üyelik müzakerelerine bafllanmas konusunda lerleme Raporu nu onaylamas ile AB yolunda tarihi bir aflama kaydedilmifltir. Türkiye, Avrupa Birli i ne giden yolda, jeopolitik konumu ve büyüme potansiyeli aç s ndan, 17 Aral k müzakerelerinin de gösterdi i üzere Avrupa Birli i ne üye ülkeler aras ndaki yerini almak için emin ve sa lam ad mlarla h zla ilerlemektedir. AB ile müzakere sürecindeki Türkiye, önümüzdeki dönemlerde Avrupa n n gelece ine önemli siyasal, ekonomik ve sosyal katk larda bulunacakt r y l, ekonomik yap ya olan güvenin artmas ile pek çok önemli sektörün olumlu etkilendi i bir dönem olurken, akaryak t sektörü aç s ndan da pek çok önemli de iflimin ve rekabetin yo un yafland bir y l olmufltur. Akaryak t sektöründe, en önemli ve kapsaml de ifliklik yeni Petrol Piyasas Yasas 'd r. kincil mevzuatlar n da tamamlanmas n n ard ndan, yeni yasa 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren uygulamaya geçmifltir. Yeni yasan n getirdi i en önemli düzenleme ise 2005 y l bafl ndan itibaren, piyasan n serbest fiyat ortam na geçmesidir. Bu geliflmelere ba l olarak, verilecek hizmet kalitesi, ürün çeflitlili i, etkin pazarlama ve iletiflim faaliyetleri ile müflteri sadakatinin sa lanmas 2004 y l nda tüm piyasa oyuncular için önemli rekabet unsurlar olmufltur. Bu yeni döneme haz rlanmak için yap lan çal flmalara paralel olarak, 2004 y l nda tüm flirketler tüketici ihtiyaçlar na en iyi flekilde cevap vermek ve farkl laflabilmek ad na piyasaya yeni ürünler sunmufl, yap lan yat r mlarla piyasadaki rekabet ortam canland r lm flt r. Bunlar n yan nda, Petrol Piyasas Kanunu nun yürürlü e girmesi ile oluflacak yeni dönemle ilgili haz rl k ve proje çal flmalar da yo un bir flekilde sürdürülmüfltür y l nda ham petrol fiyatlar 50 USD/Bbl seviyesine ç karken, Türkiye deki akaryak t fiyatlar içinde yer alan vergilerin oran da %75 seviyelerine ulaflm flt r. Bu yüksek vergi oran, Türkiye yi Avrupa ülkeleri içinde pompa fiyatlar n n en yüksek oldu u ülkelerden biri konumuna getirmifltir. Bu olumsuzluk özellikle benzinlere olan talebi etkilemifl ve sonuçta toplam endüstri talebi 2003 y l na göre %2 oran nda gerilemifltir. Ancak, benzin talebindeki düflüflte, vergi deste i nedeniyle artan Oto-LPG talebinin de önemli bir rolü bulunmaktad r. Benzinlerde yaflanan bu olumsuz tabloya karfl n motorin talebinde ise 2003 y l na göre %10 luk bir art fl yaflanm flt r. Do al gaz tüketiminin giderek artmas sonucunda Fuel Oil lere karfl olan talepte ise %7 lik bir daralma yaflanm flt r y l nda Türkiye turizmi baflar l bir y l geride b rakm fl ve 17,5 milyon turist Türkiye yi ziyaret etmifltir. Turizmde yaflanan bu baflar havac l k sat fllar na da olumlu

9 POAfi 2004 FAAL YET RAPORU 7 Petrol Ofisi, Türkiye çap ndaki uluslararas standartlarda modern istasyonlar, üstün hizmet ve ürün kalitesi ile tüketicilerinin bir numaral tercihi olarak faaliyetlerini sürdürme amac ndad r. Bu amaç do rultusunda özellefltirmeden bu yana gerek ikmal ve lojistik altyap s, gerekse istasyon görünümü ve ifl gelifltirme yat r m olarak yaklafl k 250 milyon ABD dolar tutar nda harcama yap lm flt r olarak yans m fl ve jet yak t talebi %17 oran nda bir art fl göstermifltir. Madeni ya larda ise ekonomide yaflanan iyileflmeye paralel olarak %5 lik bir art fl gözlenmifltir. Talepte bu geliflmeler yaflan rken; Petrol Ofisi motorinde %35,8, benzinlerde %25,6, siyah ürünlerde %39,6, Oto-LPG de %21,7, madeni ya larda %31,9 ve havac l k yak tlar nda %71,5 lik oranlar ile y l yine sektör lideri olarak tamamlam flt r. Petrol Ofisi, Türkiye genelindeki uluslararas standartlarda modern istasyonlar, üstün hizmet ve ürün kalitesi ile tüketicilerinin bir numaral tercihi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu hedef do rultusunda özellefltirmeden bu yana gerek ikmal ve lojistik altyap s na, gerekse istasyon görünümü ve yeni ifl faaliyetlerine yaklafl k 250 milyon ABD dolar tutar nda yat r m yap lm flt r. Yat r m program m z do rultusunda "Gümüfl Projesi" kapsam nda yenilenen istasyon say s 1,450 ye ulafl rken, görünürlü ün art r lmas amac yla üç büyük flehir yat r mlar na verilen önem devam ettirilmektedir. H zla büyüyen ikinci marka sat fl a m z ERK te istasyon say s 428 e ulaflm flt r. Ayr ca istasyonlar m z n iletiflim altyap s n gelifltirmek amac yla bir proje çal flmas tamamlanm fl olup, bu proje kapsam nda, uydu teknolojisi kullan larak Ocak-Nisan 2005 döneminde 400 istasyonun on-line iletiflime aç lmas hedeflenmektedir. Petrol Ofisi, 2004 y l nda tüketicilerine sundu u ürün yelpazesini gelifltirmek amac yla yeni akaryak t ve madeni ya ürünlerini pazara sunmufltur. Dizel yak t kullan c lar na yönelik düflük kükürtlü ProDizel EuroPlus n yan s ra, üstün performans yak t yüksek oktanl Kurflunsuz Benzin Protech 98 Plus tüketicilerin be enisine sunulmufl, madeni ya ürün portföyüne ise 31 yeni ürün ilave edilmifltir. Ayr ca orjinal ekipman üreticilerinden (OEM) 46 yeni madeni ya m z için uygunluk onay al nm flt r. Yurtiçinde gerçeklefltirilen bu çal flmalar n yan s ra, yurtd fl ifl f rsatlar da de erlendirilmeye devam edilmektedir y l nda yap lan anlaflmalarla Irak a yap lan ürün sat fl m z tonun üzerine ç kar l rken, madeni ya alan nda da 22 ülkeye tonluk ihracat gerçeklefltirilmifltir. Petrol Ofisi olarak, ticari faaliyetlerimizin yan s ra, sosyal sorumlulu umuzun bilincinde olarak da projeler üretmeye devam etmekteyiz. Bu kapsamda 2004 y l nda çok önemli bir projeye imza at lm flt r. Özellikle hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan taksi, minibüs, kamyon ve di er ticari araç sürücüleri için Anadolu Hayat Emeklilik ile birlikte "Bireysel Emeklilik" program bafllat lm flt r. Aral k 2004 te fl Bankas ve Anadolu Hayat Emeklilik iflbirli inde "Ekstra Katk l Emeklilik" program na imza at larak, her kesimden bireyin, gelece e dönük planlar na destek olunmas hedeflenmifltir. Bu projelerin yan s ra Türk sporunun geliflmesi ad na ve Türk futbolunun gelece ine katk da bulunmak amac yla Kas m 2004 itibariyle Türk Milli Futbol Tak m n n sponsorlu u üstlenilmifltir y l, Petrol Ofisi nin finansal yap s ile ilgili önemli de iflimlerin yafland bir y l olmufltur. Önceki dönemde bafllat lan farkl finansman tekniklerinden yararlanma çal flmalar na h z verilmifltir. Bu kapsamda uluslararas derecelendirme kurulufllar ile çal flmalar tamamlanm fl ve Petrol Ofisi nin notu, FitchRatings taraf ndan ülke tavan notu olan B+, Standard&Poor s taraf ndan ise Türkiye deki özel kurumlara verilen en yüksek notlardan biri olan B olarak belirlenmifltir. Önümüzdeki dönemde, genel ekonomideki iyileflmeler ve Petrol Ofisi nin finansal performans da dikkate al narak, bu notlar n art r lmas hedeflenmektedir. Petrol Ofisi 2004 y l nda ilk kez PO Oil Financing Ltd. arac l yla ve JP Morgan liderli inde 5 y l vadeli 175 milyon ABD dolar tutar ndaki kurumsal tahvil ihrac n gerçeklefltirecek uluslararas yat r mc lara ulaflmay baflarm flt r. Di er taraftan Körfez ülkeleri yat r mc lar n n artan Türkiye ilgisi dikkate al narak iki uluslararas banka liderli inde Murabaha Finansman Sendikasyonu gerçeklefltirilmifl ve 2 y l vadeli 92,5 milyon ABD dolar tutar nda finansman temin edilerek petrol ürünleri ithalat nda kullan lm flt r. Böylece Türk akaryak t da t m sektöründe murabaha finansman n ilk kullanan flirket olan Petrol Ofisi, sektörde bir ilke daha imza atman n gururunu yaflam flt r. Nakit yaratma gücü aç s ndan Türkiye nin en büyük kurulufllar n n bafl nda gelen ve de erlendirmelerde 7 milyar ABD dolar na ulaflan cirosu ile "Türkiye nin En Büyük 500 Özel fiirketi" s ralamas nda ilk s ralarda yer alan Petrol Ofisi, ulusal ve uluslararas piyasalarda yükselen bir kredibilite grafi i sergilemifltir. Akaryak t sektörü aç s ndan oldukça hareketli ve rekabet dolu geçen bir y l geride b rakt k y l nda da yine bizleri mücadele dolu, dinamik bir y l bekliyor. Türkiye nin 64 y ld r lider akaryak t da t m flirketi Petrol Ofisi olarak, baflta hissedarlar m z, bayilerimiz, de erli çal flanlar m z ve di er tüm sosyal paydafllar m zla birlikte yeni proje ve çal flmalara imza ataca m z baflar l bir y l geçirmeyi hedefliyoruz. Tüm paydafllar m z n güven ve deste ini hissederek, liderli imizi sürdürmek için çal flmalar m z son h z yla devam edecektir. Petrol Ofisi ne duyduklar güven nedeniyle de kendilerine Yönetim Kurulumuz ad na teflekkür ediyor ve her geçen y l daha büyük baflar lara hep birlikte imza atmay temenni ediyoruz. Sayg lar m zla, Caner Çimenbiçer Yönetim Kurulu Baflkan Ertu rul Tuncer Genel Müdür

10 8 POAfi 2004 FAAL YET RAPORU YÖNET M KURULU Caner Çimenbiçer Yönetim Kurulu Baflkan Ahmet Vural Ak fl k Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Ertu rul Feyzi Tuncer Yönetim Kurulu Üyesi mre Barmanbek Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Üzdiyen Yönetim Kurulu Üyesi Caner Çimenbiçer, Orta Do u Teknik Üniversitesi dari Bilimler Fakültesi flletme Bölümü mezunudur y l nda Türkiye fl Bankas Teftifl Kurulu Baflkanl nda göreve bafllayan Caner Çimenbiçer, 1983 y l nda Muhasebe Müdür Yard mc l na, 1986 y l nda Muhasebe Grup Müdürlü ü ne, 1987 y l nda da Muhasebe Müdürlü ü ne atand y l nda fl Bankas Genel Müdür Yard mc l na terfi eden Caner Çimenbiçer, 1998 y l nda 1. Genel Müdür Yard mc l na yükseldi.* Vural Ak fl k, Orta Do u Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü nü bitirdikten sonra, ayn üniversitenin Matematik Bölümü nden Yüksek Lisans derecesini ald y llar aras nda Kaliforniya Üniversitesi nde Ö retim Üyeli i yaparken ayn üniversitenin statistik Bölümü nde doktora e itimini de tamamlayarak doktor unvan ald. Bankac l a 1976 y l nda Pamukbank da Genel Müdür Yard mc s olarak bafllayan Ak fl k, halihaz rda Do an fiirketler Grubu Holding A.fi. de Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ve cra Kurulu Üyesi dir. Ertu rul Tuncer, Robert Kolej de flletme ve Ekonomi e itimi ald y llar aras nda e itimine Almanya da devam etti y l nda, Mobil de saha müdürü olarak göreve bafllad y l nda Türkiye Mobil in ilk Türk Genel Müdürü oldu y l nda Mobil ve BP flirketlerinin birleflmesi ile BP-Mobil fiirketleri Genel Müdürlü ü ne ve BP Türkiye nin baflkanl na getirildi y l n n Temmuz ay nda Petrol Ofisi Genel Müdürlü ü görevini üstlendi. ** mre Barmanbek, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi nden ekonomi ve finans derecesiyle mezun oldu. Barmanbek, 1998 y l nda Do an fiirketler Grubu Holding A.fi. de Mali fller Grup Baflkan oldu, son olarak da 1999 y l nda Genel Koordinatörlük ve Murahhas Üyelik görevine getirildi. mre Barmanbek halen Do an Holding de Baflkan Vekili ve cra Kurulu Üyesi dir. Yahya Üzdiyen, 1980 y l nda Orta Do u Teknik Üniversitesi dari limler Fakültesi flletme Bölümü nden mezun oldu y l ndan 1996 y l na kadar özel sektörde çeflitli kurulufllarda d fl ticaret ve yat r m konular nda uzman ve yönetici olarak çal flt y l bafl ndan bu yana Do an fiirketler Grubu Holding A.fi. de Proje ve Yat r mlar Koordinatörlü ü nün yan nda bir çok Grup flirketinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapt. Halihaz rda Do an fiirketler Grubu Holding A.fi. de Strateji Grup Baflkan olarak görev yapmaktad r. *** * tarihinde Yönetim Kurulu Baflkanli i nda ayr lm fl olup, yerine Ahmet K rman atanm flt r. ** 31 Mart 2005 tarihinde Genel Müdür lük görevinden ayr lm fl olup 1 Nisan 2005 tarihinde Yahya Üzdiyen den boflalan Yönetim Kurulu Üyeli i ne atanm flt r. 1 Nisan 2005 tarihinde Jan Nahum Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve atanm flt r. *** 1 Nisan 2005 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeli i nden ayr lm flt r. **** 5 Nisan 2005 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeli i nden ayr lm fl olup, yerine Özcan Türkak n atanm flt r. ***** tarihinde Yönetim Kurulu Üyeli i nden ayr lm fl olup, yerine Erdal Aral atanm flt r.

11 POAfi 2004 FAAL YET RAPORU 9 DENET M KURULU Zeynep Hansu Önem Üye Mevlüt Tufan Darbaz Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Bali Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Kayhan Söyler Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Magemizo lu Yönetim Kurulu Üyesi Tufan Darbaz, Bo aziçi Üniversitesi, Muhasebe ve Finans Bölümü nden lisans derecesiyle mezun oldu. Yüksek lisans derecesini stratejik planlama alan nda skoçya Strathclyde Üniversitesi nden ald y l nda Lassa da stratejik planlama uzman olarak Sabanc Grubu na kat ld ve 1987 y l nda Sabanc Holding in Planlama ve Yat r m Departman Müdür Yard mc s oldu. Haziran 2001 de, Genel Koordinatör vekili olarak Do an fiirketler Grubu Holding A.fi. de göreve bafllad. Halihaz rda, Do an fiirketler Grubu Holding A.fi. de cra Kurulu Üyesi, Murahhas Üye ve Genel Koordinatör olarak görev yapmaktad r. Adnan Bali, 1986 y l nda Ortado u Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü nü bitirdi. Harvard Üniversitesi nin Global Liderlik program na kat lan Adnan Bali, mezuniyeti sonras nda Türkiye fl Bankas nda profesyonel ifl hayat na bafllad. Bankada s ras yla Müfettifl Yard mc s, Fon Yönetimi Müdür Yard mc s, Fon Yönetimi Grup Müdürü ve Fon Yönetimi Müdürü görevlerinde bulunan Adnan Bali, halihaz rda fl Bankas n n Galata fiubesi Müdürü dür. **** Kayhan Söyler, Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü nden mezun oldu y l nda Türkiye fl Bankas nda ifl hayat na bafllayan F. Kayhan Söyler, s ras yla fief Yard mc l, Servis fiefi, Müdür Yard mc l ve fiube Müdürlü ü görevlerinde bulundu. Çeflitli flubelerin müdürlü ünü yapan F. Kayhan Söyler, 2003 y l nda Türkiye fl Bankas nda Genel Müdür Yard mc l na yükseldi. ***** Mahmut Magemizo lu, Ortado u Teknik Üniversitesi dari limler Fakültesi flletme Bölümü nü bitirdi. Yüksek lisans derecesini Stirling Üniversitesi nde Yat r m Analizi üzerine yapt çal flma ile ald y l nda Türkiye fl Bankas Teftifl Kurulu Baflkanl nda göreve bafllayan Mahmut Magemizo lu, s ras yla fltirakler Müdürlü ü, Mevduat ve Bankac l k Hizmetleri Müdürlü ü ve Bireysel Krediler Müdürlü ü nde görev ald y l ndan beri fltirakler Müdürü olarak görev yapan Mahmut Magemizo lu, cam, telekomünikasyon ve sigorta sektörlerindeki Türkiye fl Bankas ifltiraklerinde Yönetim Kurulu Üyeli i yapmaktad r. Reha Müstecapl o lu Üye H. Cem Kölemeno lu Üye

12 10 POAfi 2004 FAAL YET RAPORU YÖNET M KADROSU

13 POAfi 2004 FAAL YET RAPORU 11 1 Reha Talu kmal ve Lojistik Direktörü 2 Hüseyin Keçeci Müflterek Hizmetler Direktörü 3 Ertu rul Tuncer Genel Müdür 4 Tamer Özdamar Madeni Ya Direktörü 5 Eflref Ünsal Akaryak t Pazarlama Direktörü

14 12 POAfi 2004 FAAL YET RAPORU YATIRIMCI L fik LER Sermaye ve Ortakl k Yap s Pay Tutar Pay Oran Ortaklar (YTL) (%) Do an fiirketler Grubu Holding A.fi ,19 47,68 Türkiye fl Bankas A.fi ,79 39,33 Camifl Yat r m Holding A.fi ,59 4,05 Camifl Madencilik A.fi ,59 4,05 Do an Enerji Yat r mlar Sanayi ve Ticaret A.fi. 27,94 0,00 Halka Aç k K s m ,90 4,89 Toplam ,00 100,00 Camifl Madencilik A.fi. %4,05 Camifl Yat r m Holding A.fi. %4,05 Halka Aç k K s m* %4,89 %47,68 Do an fiirketler Grubu Holding A.fi. Türkiye fl Bankas A.fi. %39,33 * fiirket sermayesinin %6,747 sine karfl l k gelen toplam YTL nominal bedelli A Grubu hamiline yaz l hisse senetlerinin (T. fl Bankas A.fi. ve Do an fiirketler Grubu Holding A.fi. taraf ndan eflit oranda) tarihinde yurtd fl nda yerleflik yat r mc lara sat lmas yla halka aç kl k oran bu tarihten sonra %11.64 e ulaflm flt r. Sermaye Yap s Petrol Ofisi'nin ç kar lm fl sermayesi iki gruba ayr lm fl olup, hissedarlar aras nda sermayeleri oran nda paylaflt r lm fl hali itibariyla aflfla daki gibidir: Grubu Türü Sermaye Miktar (YTL) Hisse Adedi Oran (%) A Hamiline B Nama Toplam Sermaye Art r m Kay tl sermaye sistemini kabul etmifl bulunan Petrol Ofisi'nin 2004 y l nda ç kar lm fl sermayesi, 300,00 milyon YTL'den 345 milyon YTL'ye yükseltilmifltir. Art r lan 45 milyon YTL'nin tamam iç kaynaklardan karfl lanm fl, art r lan sermayeyi temsil etmek üzere adedi hamiline yaz l A grubu ve adedi nama yaz l B grubu olmak üzere toplam adet 13. tertip hisse senedi ihraç edilmifltir.

15 POAfi 2004 FAAL YET RAPORU y l nda Petrol Ofisi Hisse Senedi Fiyat ve MKB U-100 Endeksi YTL 5,50 5,25 5,00 4,75 4,50 4,25 4,00 3,75 3,50 Oca Oca Oca fiub fiub Mar Mar Mar Nis Nis Nis May May Haz Haz Haz Tem TemTem A u A u Eyl Eyl Eyl Eki Eki Kas Kas Kas Ara Ara Ara 2004 Y l nda Petrol Ofisi nin Piyasa De eri (milyon ABD dolar ) 1,500 1,450 1,400 1,350 1,300 1,250 1,200 1,150 1,100 1,050 1, Oca fiub Mar Nis May Haz Tem A u Eyl Eki Kas Ara PO MKB-100 MKB-100 ENDEKS 30,000 27,500 25,000 22,500 20,000 17,500 15,000 Yat r mc liflkileri Kurumsal Yönetim lkeleri ni kendisine rehber edinen Petrol Ofisi A.fi., ilkelerin kurumun her düzeyinde yayg nlaflmas için içsel olarak yeniden yap land r lmas gereken alanlar tespit etmifl ve bu kapsamda k sa, orta ve uzun vadeli eylem planlar n ve y l sonunda da yeni organizasyon yap s n devreye alarak bu alanda önemli mesafe kaydetmifltir. Sermaye Piyasas Kurulu, stanbul Menkul K ymetler Borsas, yerli ve yabanc arac kurumlar, yat r m bankalar ve ortaklarla olan iliflkiler de bu anlay fl çerçevesinde yürütülmüfltür. fiirket faaliyetleri hakk nda bilgi veren üçer ayl k raporlar n yan s ra alt ayl k dönemler itibariyle fiirket merkezinde yap lan sunumlar arac l ile analistlere, yat r mc lara ve di er ilgililere bilgi ak fl etkin olarak sa lanm flt r y l içerisinde Yat r mc liflkileri Müdürlü ü kurulmufl ve Kurumsal Yönetim Uyum Plan n n bir bölümünün hayata geçirilmesi temin edilmifltir y l içerisinde daha etkin yürütülecek iletiflim faaliyetleri arac l yla yat r mc iliflkilerinin gelifltirilmesi ve "Kurumsal Yönetim Uyum Plan "n n orta vadeli bölümlerinin devreye sokulmas çal flmalar gerçeklefltirilecektir. Petrol Ofisi hisse senedinin MKB de 2004 y l ndaki performans, toplam ifllem hacmi ve hisse senedinin borsa ifllem hacmi içindeki pay afla da verilmifltir: Hisse Senedi Fiyatlar (YTL)* fllem Hacmi (Milyon YTL) En Yüksek En Düflük Kapan fl PTOFS XU100 % Pay Ocak 5,26 4,30 4,35 92, ,63 0,50 fiubat 4,78 4,13 4,61 44, ,34 0,33 Mart 5,17 4,39 5,09 90, ,96 0,40 Nisan 5,52 4,48 4,65 92, ,44 0,61 May s 4,70 3,83 4,09 35, ,59 0,31 Haziran 4,37 3,89 4,07 46, ,77 0,51 Temmuz 4,44 4,07 4,39 42, ,87 0,37 A ustos 4,68 4,28 4,68 36, ,77 0,34 Eylül 5,50 4,55 5,20 112, ,24 0,54 Ekim 5,34 4,70 4,82 69, ,35 0,48 Kas m 5,04 4,48 4,48 43, ,76 0,30 Aral k 4,60 4,22 4,48 34, ,49 0, ,52 3,83 4,48 740, ,21 0,41 *Sermayeye göre düzeltilmifl

16 14 POAfi 2004 FAAL YET RAPORU

17 POAfi 2004 FAAL YET RAPORU 15 Petrol Ofisi, 2004 y l nda da, müflterilerine kaliteli ürün ve hizmet sunan stratejik konumdaki istasyonlar için yat r mlar na devam etmifltir. Bu do rultuda, 2004 y l nda yat r m projeleri kapsam nda istasyon rehabilitasyon programlar n sürdürmüfltür. AKARYAKIT DA ITIM SEKTÖRÜ 2004 Y l nda Sektördeki Geliflmeler 2004 y l, akaryak t da t m sektörünü etkileyen önemli yasal de iflikliklerin ve düzenlemelerin hayata geçirildi i bir y l olmufltur. Akaryak t Sektörü 1 Ocak 2005 ten itibaren yeni ve liberal bir döneme bafllayacakt r. Bu tarih öncesi Avrupa ile uyum yasalar çerçevesinde düzenlenen yeni Petrol Piyasas Yasas n n ilgili yönetmelikleri 2004 y l içinde ç kar lm flt r. Bu yönetmelikler, sektörü disiplin alt na almakta ve piyasaya olumlu yönde de ifliklikler sunmaktad r. Yasa, serbest fiyat uygulamas, serbest ithalat, usulsüz yak t ikmali ve sat fl nda art r lm fl denetim/ceza ve dikey entegrasyon baflta olmak üzere sektöre pekçok yenilik getirmektedir. Yeni Petrol Piyasas Yasas n n bir y ll k geçifl süresi 2004 y l sonunda sona ererken bu yasayla sektöre özetle; Fiyat serbestisi, thalat serbestisi, Akaryak t da t m, tafl mas ve bayilik faaliyetlerinin lisansa tabi olmas, Ulusal stok tutma zorunlulu u, Akaryak t da t m flirketi kurulmas nda say sal büyüklük zorunlulu unun kald r lmas, Dikey bütünleflmeye izin verilmesi, Ulusal marker uygulamas, stasyonlar aras kilometre tahdidi gibi de ifliklikler getirilmifltir. Petrol piyasas n n sa l kl iflleyifli ve kurumsallaflt r lmas aç s ndan son derece önemli bir araç olan lisansland rma, Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu (EPDK) taraf ndan "Rafinerici, Da t c, Bayilik, flleme, Madeni Ya, Depolama, letim, Serbest Kullan c, hrakiye Teslimi ve Tafl ma" lisanslar na iliflkin olarak yap lmaktad r. Piyasada faaliyette bulunanlar için lisansland rma süreci 20 Aral k 2004 tarihinde sona ermifltir ve bu tarihten sonra ise, art k petrol piyasas nda lisanss z olarak faaliyette bulunulmas mümkün de ildir. 31 Aral k 2004 tarihine kadar i aflk n flirket akaryak t bayili i ve 52 adet flirket ise da t c lisans baflvurusunda bulunmufltur. Fiyat ve ithalat serbestisi EPDK taraf ndan belirlendi i üzere, 2005 y l bafl ndan itibaren yürürlü e girmektedir. Akaryak t sektörünün 2005 y l ndan itibaren "deregüle" olmas yla ortaya ç kan serbest fiyat döneminde da t m flirketleri depo ç k fl fiyat belirledikten sonra bayilere pompa fiyatlar için tavan fiyat tavsiyesinde bulunabilecekler ve bayiler kendi fiyatlar n, oluflacak serbest ortamda belirleyeceklerdir y l bafl ndan itibaren, mevcut petrol flirketlerinin bir önceki y ldaki sat fl hacimlerinin %40 oran ndaki ithalat kotalar kald r lacak ve ithalatta herhangi bir k s tlama söz konusu olmayacakt r. Bu yolla lojistik a na yat r m yapm fl flirketler, yurtiçi ve yurtd fl ürün maliyetlerini serbestçe karfl laflt rma ve en uygun ikmal kayna n tespit etmek konusunda tamamen serbest olacak ve ürünlerini en uygun maliyetlerle alabilecektir. Yasa gere ince kaçakç l ve haks z kazanc engellemek amac yla ulusal marker uygulamas yap lacakt r. EPDK n n petrol piyasas nda ulusal marker uygulamas na iliflkin yönetmeli i 17 Kas m 2004 tarihinde resmi olarak yay mlanm fl olup, benzin ve motorinlerde 2005 y l nda, di er ürünlerde 1 Ocak 2006 dan itibaren uygulanacakt r. Yönetmelik, ulusal marker n yurtiçinde pazarlanacak akaryak ta, rafineri ç k fl nda ve gümrük giriflinde, ticari faaliyete konu edilmeden önce rafinerici, da t c ve ihrakiye teslim lisans na sahip firmalar taraf ndan, kurumca belirlenecek flartlarda eklenmesini esasa ba lamaktad r. Akaryak t da t m sektöründe yap lan bu düzenlemelerin yan s ra, sektör için en önemli konulardan biri olan ve düflen döviz kurlar nedeniyle küçülen da t m paylar, A ustos ay nda 1 USc/lt, Ekim ay nda 0,5 USc/lt art r lm flt r. Buna göre da t m kar (da t m flirketi ve bayi kar toplam ) benzinde 12,5 USc/lt ve motorinde 10,5 USc/lt olarak belirlenmifltir y l nda sektörde 21 akaryak t da t m flirketi faaliyet göstermifltir. Sektörün en büyük befl da t m flirketinin toplam beyaz ürün talebinin %85 ini karfl lad tahmin edilmektedir. Türkiye de kay t d fl ve kaçak akaryak t ile yap lan mücadele çal flmalar n n etkisi ve ekonomik canlanmaya paralel olarak motorin tüketimi, 2004 y l nda bir önceki y la göre %10 oran nda büyümüfltür.

18 16 POAfi 2004 FAAL YET RAPORU AKARYAKIT DA ITIM SEKTÖRÜ 2004 y l nda ülke ekonomisindeki canlanmaya ve yeni nesil motorlu araç say s ndaki art fla paralel olarak, Türkiye kurflunsuz benzin talebi, 2003 y l na göre %21 oran nda art fl göstermifltir. Süper benzin talebinde ise, AB normlar nda ç kan yeni ürünlerin tüketiciler taraf ndan tercih edilmesi sebebiyle, daralma devam etmifltir. Ayr ca, "Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeli i" uyar nca, 2006 y l ndan itibaren süper benzin sat fl na müsaade edilmeyece i aç klanm flt r. Türkiye de Oto-LPG tüketimi 2004 y l nda, bir önceki y la göre %21 artm flt r. Oto- LPG nin benzine göre %35 daha ucuz olmas, bilhassa ticari araçlarda Oto- LPG nin yayg nlaflmas na yol açarken, bu trend toplam benzin tüketiminin %2 daralmas na yol açm flt r. Jet yak t talebi 2004 y l nda geçen y la göre %16,5 oran nda büyümüfltür. ç ve d fl turizm sektöründeki canlanma ve altyap olanaklar çerçevesinde yeni havayolu flirketlerinin iç hat uçufl destinasyon ve say lar n n artmas, jet yak t talebinin büyümesini sa layan etkenler olmufltur y l nda sektördeki da t m flirketleri taraf ndan yaklafl k 18,5 milyon m 3 beyaz ürün (jet dahil) ve 4,5 milyon ton siyah ürün pazarlanm flt r. Madeni ya sat fllar ise yaklafl k ton olarak gerçekleflmifltir. Petrol Ofisi nin Sektördeki Yeri Ülkemizde kurulan ilk ulusal petrol flirketi olan Petrol Ofisi 64 y ld r, genifl pazarlama a ve yaklafl k personeli ile tüketicilerin, resmi ve özel kurulufllar n ülke s n r içindeki tüm akaryak t gereksinimini karfl lamaktad r. Üstlendi i bu görevi bundan sonra da sürdürecek olan Petrol Ofisi nin istasyonu, yaklafl k akaryak t bayisi (ERK dahil), sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki akaryak t deposu, bir rafineri irtibat müdürlü ü ve üç madeni ya deposu bulunmaktad r. Petrol Ofisi 2004 y l nda benzinlerde %25,6, motorinde %35,8, beyaz ürünlerde ise %33,5 pazar pay ile liderli ini sürdürmüfltür. Daralan siyah ürün talebine ra men Petrol Ofisi 2004 y l nda sat fllar n %3 oran nda art rmay baflararak %39,6 pazar pay elde etmifltir. Jet yak t pazar nda ise %71,5 lik pazar pay ile tüm ürün gruplar nda oldu u gibi sektöründeki liderli ini korumufltur. Petrol Ofisi ayr ca yeni ürünleri olan yüksek setanl dizeli Prodizel Plus, 98 oktan kurflunsuz benzini Protech 98 Plus ve düflük kükürtlü motorin Prodizel Europlus y l içinde tüketicilerinin be enisine sunmufltur. Petrol Ofisi, 2004 y l nda da, müflterilerine kaliteli ürün ve hizmet sunan stratejik konumdaki istasyonlar için yat r mlar na devam etmifltir. Bu do rultuda, 2004 y l nda yat r m projeleri kapsam nda istasyon rehabilitasyon programlar n sürdürmüfltür. Petrol Ofisi çok yüksek sat fl potansiyeli olmad için, yat r m program na al nmam fl bayileri, Aral k 2003 ten bu yana ikinci markas olan ERK Petrol alt nda toplamaktad r.

19 POAfi 2004 FAAL YET RAPORU 17 Beyaz Ürün Sat fllar (*) (bin m 3 ) Sektör Petrol Ofisi Di er fiirketler De iflim Oran % 00/99 01/00 02/01 03/02 04/03 Sektör 4,2 (2,0) 0,5 0,6 7,8 Petrol Ofisi (7,3) 13,8 6,2 (1,0) 8,6 Di er fiirketler 10,3 (9,1) (2,8) 1,5 7,4 Siyah Ürün Sat fllar (bin ton) Sektör Petrol Ofisi Di er fiirketler De iflim Oran % 00/99 01/00 02/01 03/02 04/03 Sektör 15,1 (13,7) 4,5 (2,2) (6,5) Petrol Ofisi 1,5 (21,5) (24,1) (17,5) 3,4 Di er fiirketler 42,3 (2,6) 17,9 9,2 (12,1) Madeni Ya Sat fllar (bin ton) Sektör 316,5 279,5 301,3 322,6 337,6 Petrol Ofisi 94,6 95,5 100,9 103,1 107,8 Di er fiirketler 221,9 184,0 200,4 219,5 229,8 De iflim Oran % 00/99 01/00 02/01 03/02 04/03 Sektör 5,9 (11,7) 7,8 7,0 4,6 Petrol Ofisi (3,0) 1,0 5,6 2,2 4,5 Di er fiirketler 10,1 (17,0) 8,9 9,5 4,7 (*) Jet A-1 dahil 2003 y l verileri 2004 y l nda güncellenmifltir.

20 18 POAfi 2004 FAAL YET RAPORU 2004 YILI FAAL YETLER

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 2003-3

SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 2003-3 SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 2003-3 1 SUNUM KAPSAMI Petrol Ürünleri Dağıtım Sektörü Pazar Büyüklükleri Dağıtım Payları Akaryakıt Fiyatları Oluşumu Otomotiv Satışları Sektördeki Pazar

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Petrol Ofisi Ocak-Haziran 2004 Faaliyetleri. Analist Sunumu 13 Eylül 2004

Petrol Ofisi Ocak-Haziran 2004 Faaliyetleri. Analist Sunumu 13 Eylül 2004 Petrol Ofisi Ocak-Haziran 2004 Faaliyetleri Analist Sunumu 13 Eylül 2004 2004 Temmuz-Sektöre Bakış Pazardaki gelişim Motorinde %11 artış Toplam benzinde %2 artış Fuel Oillerde %10 düşüş Havacılık yakıtlarında

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

Petrol Ofisi Sektör ve Faaliyetler. Analist Sunumu 10 Mart 2004

Petrol Ofisi Sektör ve Faaliyetler. Analist Sunumu 10 Mart 2004 Petrol Ofisi Sektör ve Faaliyetler Analist Sunumu 10 Mart 2004 Akaryakıt Dağıtım Sektörü Pazar Büyüklükleri 12 %1 11,0 11,2 11,4 10 8 Milyon m3/ton 6 4 4,3 4,1 %6 3,8 %2 5,1 4,9 %7 4,6 2 1,6 1,7 1,7 0

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA Enerjisa Enerji Üretim A.fi., Nisan 1996 da müflterilerinin elektrik enerjisi gereksinimlerini sürekli, güvenilir ve kaliteli olarak

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Türkiye de Petrol Sektörünün Öncelikli Konuları, Sorunları ve Dünya Piyasaları ile Etkileşimi. ICCI 2012, Nisan 2012 İstanbul

Türkiye de Petrol Sektörünün Öncelikli Konuları, Sorunları ve Dünya Piyasaları ile Etkileşimi. ICCI 2012, Nisan 2012 İstanbul Türkiye de Petrol Sektörünün Öncelikli Konuları, Sorunları ve Dünya Piyasaları ile Etkileşimi ICCI 2012, Nisan 2012 İstanbul Sunum planı Türkiye petrol piyasasına ilişkin gelişmeler 2011-2012 Dünya petrol

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Toptan eflya fiyatlar endeksi art fl h z bir önceki y la göre 0,1 puanl k düflüflle % 13,8 e gerilemekle birlikte, y lbafl nda öngörülen % 12 lik hedefin 1,8 puan üstünde

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU

TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU UBAT 2013 1 GÜNDEM 2012 Q4 Öne Ç kan Konular 31.12.2012 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model Detayl

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 19 Eylül 2003

SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 19 Eylül 2003 SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 19 Eylül 2003 1 Bölgedeki Rafineri ve Boru Hatları 2 Akaryakıt Pazar Payları 90 80 70 74 77 68 71 71 Pazar Payı (%) 60 50 40 30 28 29 35 36 36 20 10 19

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r.

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. imiz MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. 1998 y l çal flmalar Kurumsal Finansman Ülkemizin önde gelen

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 31.03.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 31.03.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No: 1 ĠÇĠNDEKĠLER Konu Sayfa No 1- Yönetim Ve Denetim Kurulu Üyeleri Ve Görev Süreleri.. 2 2- Sermayenin %10 undan Fazlasına Sahip Ortaklar Ve Ortaklık Yapısı. 2 3- Son 5 Yılda Dağıtılan Temettüler

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 2002

SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 2002 SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 2002 1 SUNUM KAPSAMI Petrol Ürünleri Dağıtım Sektörü Pazar Büyüklükleri Dağıtım Payları Akaryakıt Fiyatları Oluşumu Otomotiv Satışları Sektördeki Pazar

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013 TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU 1 MAYIS 2013 GÜNDEM 2013 Q1 Öne Ç kan Konular 31.03.2013 Performans Özeti Üretim ve Kapasite Kullan m Oranlar Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

TOFA 31.12.2013 ANAL ST SUNUMU. 05 ubat 2014

TOFA 31.12.2013 ANAL ST SUNUMU. 05 ubat 2014 TOFA 31.12.2013 ANAL ST SUNUMU 1 05 ubat 2014 GÜNDEM 2013 Öne Ç kan Konular 31.12.2013 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model Detayl

Detaylı

Enerji Sektörüne Özel Hizmetlerimiz*

Enerji Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* Enerji Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Dünyada ve Türkiye de Enerji Piyasas Enerji ve ekonomik geliflme aras nda kuvvetli bir iliflki oldu u bilinmektedir. Endüstrileflmifl ülkeler ekonomilerinin

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU OCAK 2015 Ocak 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Ocak Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

Beyaz eflyada... Televizyonda... Klimada... Türkiye nin lider. Avrupa n n 3 üncü. büyük flirketi. Türkiye pazar nda lider. Türkiye pazar nda lider

Beyaz eflyada... Televizyonda... Klimada... Türkiye nin lider. Avrupa n n 3 üncü. büyük flirketi. Türkiye pazar nda lider. Türkiye pazar nda lider FAALİYET RAPORU 2009 Beyaz eflyada... Türkiye nin lider Avrupa n n 3 üncü büyük flirketi Televizyonda... Türkiye pazar nda lider Klimada... Türkiye pazar nda lider Dayan kl Tüketim 40 41 FAALİYET RAPORU

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

01-80 2- Stratejimiz, Misyonumuz, Vizyonumuz 3- Bafll ca Göstergeler 4- Genel Müdür ün Mesaj 8-2004 Y l nda Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Geliflmeler ve 2005 Y l Beklentileri 10- Bireysel Emeklilik Sistemi

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

TOFA ANAL ST SUNUMU. 06 A ustos 2014

TOFA ANAL ST SUNUMU. 06 A ustos 2014 TOFA 30.06.2014 ANAL ST SUNUMU 1 06 A ustos 2014 GÜNDEM 2014 Y Öne Ç kan Konular 30.06.2014 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv

Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv Bridgestone ve Lassa markalar yla otomobil lasti inden ifl makinesi lasti ine kadar 500 den fazla tipte lastik üreten Brisa,

Detaylı

Ereğli Demir Çelik 2Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 4,30TL

Ereğli Demir Çelik 2Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 4,30TL 02.01.12 02.04.12 02.07.12 02.10.12 02.01.13 02.04.13 02.07.13 02.10.13 02.01.14 02.04.14 02.07.14 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 2 Eylül 2014 Ereğli Demir Çelik 2Ç2014 Sonuçları Öneri: TUT Hedef Fiyat: 4,30TL HARUN

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Türkiye de D fl Ticaret ve Gümrük Hakk nda Genel Bilgi 1980 lerden sonraki h zl ekonomik de iflim ile Türkiye nin D fl Ticaret hacmi büyük ölçüde artm

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ŞUBAT 2016 Şubat 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Şubat Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi Sayfa No.1 1. Raporun Dönemi 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ VAKIFBANK Banka Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu Vakıfbank 2009 yılı karını beklentiler dahilinde açıkladı Vakıfbank yılın son çeyreğinde net karını, beklentiler

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010 EYLÜL 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 16 Eylül 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı