KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015"

Transkript

1 1) Aşağıdakilerden hangisi kooperatif tanımına uygundur? a) Kar amacı güden şirket türüdür b) Sosyal amaçlı sivil toplum örgütüdür c) Gerçek kişiler tarafından kurulan bir sermaye şirketidir d) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli bir ortaklıktır e) Hiçbiri 2) Aşağıdakilerden hangisi kooperatif anasözleşmesinde bulunması gereken mecburi hükümlerden birisi değildir? a) Kurucuların adı, soyadı iş ve konut adresleri b) Kooperatifin amacı ve çalışma konuları c) Kooperatifin birliklerle olan münasebetleri d) Ortakların pay tutarı ve kooperatif sermayesinin ödenme şekli, nakdi sermayenin en az 1/4 nün peşin ödenmesi e) Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar 3) I- Kooperatif anasözleşmesinin kurucular tarafından imzalanması II- Anasözleşmedeki imzaların noterce onaylanması III- Kooperatifin kurulacağı yerdeki Mülki İdare Amirinden izin alınması IV- İlgili Bakanlıktan kuruluş izni alınması Yukarıda sıralanan aşamalardan hangileri bir kooperatifin kuruluşunda yapılması gereken işlemlerdendir? a) I b) I ve II c) I, II, III ve IV d) I, II ve III e) I, II ve IV 4) Aşağıdakilerden hangisi kooperatif anasözleşmesinin tescil ve ilan olunacak hususlarından biri değildir. a) Yönetim kurulunun görev ve yetkileri b) Kooperatifin amacı, konusu ve varsa süresi c) Kooperatifin unvanı ve merkezi d) Ana sözleşme tarihi e) Ortaklık pay belgelerinin ada yazılı olduğu 1 / 18

2 5) Anasözleşmesinde hüküm bulunmayan kooperatiflerde, kişileri kooperatif ortaklığından çıkarmaya yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir? a) Yönetim kurulu b) Denetim kurulu c) Tasfiye kurulu d) Genel kurul e) Hiçbiri 6) Ortaklıktan çıkarılanların itiraz davası açma süresi aşağıdakilerden hangisidir? a) 1 ay b) 2 ay c) 3 ay d) 5 ay e) 7 ay 7) Bir ortağın şahsi alacaklıları aşağıdakilerden hangisini haczettirebilir? a) Ortaklık payını b) Olumlu gelir-gider farklarından ortağın hissesine düşen miktarı c) Ortağa ait taşınmazları d) Ortağa ait menkulleri e) Ortağa ait fikri mülkiyet haklarını 8) Aşağıdaki ifadelerden hangisi Kooperatifler Kanunu hükümlerine aykırılık teşkil eder? a) Anasözleşmede aksine hüküm olmadıkça kooperatif, alacaklılarına karşı yalnız mamelekiyle sorumludur b) Anasözleşme, kooperatifin varlığı borçlarını karşılamaya yetmediği hallerde, ortaklarının da şahsan ve sınırsız olarak sorumlu tutulacaklarını hüküm altına alabilir c) Anasözleşmeye, kooperatif borçları için her ortağın kendi payından fazla olarak şahsan ve belirli bir miktara kadar kooperatiften sonra sorumlu olacakları hususunda bir hüküm konabilir d) Kooperatif borçlarına karşı ortaklar ek ödeme ile yükümlüdür e) Hiçbiri 9) Bir yıllık faaliyetler sonucunda elde edilen gelirin % kaçının yedek akçe olarak ayrılması zorunludur? a) % 2 si b) % 3 ü c) % 10 u d) % 30 u e) % 50 si 2 / 18

3 10) Aşağıdakilerden hangisi kooperatif ortaklarının bireysel haklarından birisi değildir? a) Gündeme madde ilave ettirmek b) Genel Kurul toplantısına katılmak c) Genel kurul toplantısında oy kullanmak d) Denetçilerin dikkatini çekmek e) Tasfiye memuru olarak seçilmek 11) Aşağıdakilerden hangisi genel kurulun sevk ve idaresinde görev alamaz? a) Kooperatifin bağlı bulunduğu üst birlik temsilcisi b) Kooperatifin bağlı bulunduğu merkez birliği temsilcisi c) Kooperatif ortağı d) Bakanlık temsilcisi e) Türkiye Milli Kooperatifler Birliği 12) Kooperatiflerin organ seçimlerinde her ortak en fazla kaç ortağı temsilen oy kullanabilir? a) 1 oy b) 2 oy c) 3 oy d) 5 e) Temsil ettiği kişi kadar, 13) Kooperatifin % 50 hissesine sahip olduğu X şirketinde Müdür olarak görev yapan gerçek kişinin bu kooperatifin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi durumunda X şirketindeki Müdürlük görevinden ne zaman ayrılması gerekmektedir? a) 1 ay içinde b) 2 ay içinde c) 3 ay içinde d) 6 ay içinde e) Seçildiği tarih itibariyle 14) Genel kurul toplantılarına görevlendirilen Bakanlık Temsilcisine ödenmek üzere Kooperatif ve üst kuruluşlarınca Maliye veznesine aşağıdaki tutarlardan hangisinin yatırılması gerekmektedir? a) Birinci derece kadrolu memur için tesbit edilen en yüksek yurt içi harcırahının bir günlük tutarının iki katını geçmemek üzere ilgili bakanlıkça tespit edilen tutar b) Birinci derece kadrolu memur için tesbit edilen en yüksek yurt içi harcırahının iki katı c) Birinci derece kadrolu memur için tesbit edilen en yüksek yurt içi harcırahının bir günlük tutarı d) Birinci derece kadrolu memur için tesbit edilen en yüksek yurt içi harcırahının üç günlük tutarı e) Birinci derece kadrolu memur için tesbit edilen en yüksek yurt içi harcırahının bir günlük tutarının üç katını geçmemek üzere ilgili bakanlıkça tespit edilen tutar 3 / 18

4 15) Bir kooperatifin varlığı aşağıda sıralanan kuruluşlardan hangisi tarafından devralınabilir? a) Belediyeler b) Ekonomik Devlet kuruluşları c) Dernekler d) Kamuya yararlı cemiyetler e) Hepsi 16) I-Müfettişler II-Kontrolörler III-Denetim için görevlendireceği personel 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre yukarıda sıralananlardan hangisi ya da hangileri ilgili Bakanlık tarafından kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez birliklerinin ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin işlem ve hesaplarını denetlemekle görevlendirilebilir? a) I b) II c) III d) I ve II e) I, II ve III 17) Olağan genel kurul toplantısının hangi tarihler arasında yapılması zorunludur? a) Her hesap devresi sonundan itibaren 6 ay içinde b) Her hesap devresi sonundan itibaren 4 ay içinde c) Her hesap devresi sonundan itibaren 7 ay içinde d) Her hesap devresi sonundan itibaren 8 ay içinde e) Her hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde 18) Yönetim kurulunun ibrasına ilişkin kararlarda kimler oylamaya katılamazlar? a) Kooperatif işlerinin görülmesine herhangi bir suretle katılmış olanlar b) Tasfiye kurulu üyeleri c) Denetim kurulu üyeleri d) Hesap tetkik komisyonu üyeleri e) Hiçbiri 19) Aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulu üyelerinde bulunması gereken şartlardan biri değildir? a) Türk vatandaşı olmak b) Aynı türde başka bir kooperatifin yönetim kurulu üyesi olmamak c) Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından ya da bu Kanun hükümlerine göre mahkûm olmamak d) 40 yaşını doldurmuş olmamak e) Hiçbiri 4 / 18

5 20) Kooperatiften çıkma hakkı anasözleşme ile en çok kaç yıl için sınırlandırılabilir? a) 3 b) 5 c) 7 d) 9 e) 10 21) Çıkan veya çıkarılan ortaklar ile mirasçılarının alacak ve hakları bunları isteyebilecekleri günden başlayarak kaç yıl geçmekle zamanaşımına uğrar? a) 1 yıl b) 2 yıl c) 3 yıl d) 5 yıl e) 7 yıl 22) Ortaklık payının değerini artırmaya aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? a) Bakanlar Kurulu b) Yönetim Kurulu c) Genel kurul d) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı e) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 23) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre; üst kuruluşa ortak olan kooperatiflerin en az kaç pay taahhüt etmeleri gerekmektedir? a) 25 b) 50 c) 75 d) 100 e) ) Yönetim Kurulunun gelir gider farklarının dağıtım şekli hakkındaki tekliflerini ihtiva eden yıllık çalışma raporu ile bilanço ve denetçilerin 66 ncı madde hükümlerine uygun olarak tanzim edecekleri rapor genel kurulun yıllık toplantısından en az. gün öncesinden itibaren bir yıl süre ile Kooperatif merkezinde ve varsa şubelerinde ortakların tetkikine amade tutulur. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a) 5 gün önce b) 10 gün önce c) 14 gün önce d) 15 gün önce e) 20 gün önce 5 / 18

6 25) Gelir-gider farkı ve faiz gelirleri hangi hallerde ortaklara dağıtılamaz? a) Yönetim kurulu kararı alınmadan b) Genel kurul kararı alınmadan c) Üstbirlikten izin alınmadıkça d) İlgili Bakanlıktan izin alınmadıkça e) Mahkemeden izin almadıkça 26) Aşağıdakilerden hangisi ortağı temsilen genel kurul toplantılarına katılabilir? a) Ortağın kardeşi b) Ortağın teyzesi c) Ortağın dayısı d) Ortağın kuzeni e) Ortağın babası 27) tarihinde bir işletme kooperatifine ortak olan gerçek kişi aşağıda sıralanan genel kurul toplantılarından hangisine katılabilir? a) tarihli olağan genel kurul toplantısına b) tarihli olağanüstü genel kurul toplantısına c) tarihli olağanüstü genel kurul toplantısına d) tarihli olağan genel kurul toplantısına e) tarihli olağanüstü genel kurul toplantısına 28).. ortaktan az olmamak kaydıyla ortak sayısının en az onda birinin isteği üzerine genel kurul toplantıya çağrılır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? a) Dört b) Beş c) Altı d) Yedi e) On 29) Genel kurul toplantı tarihi, yeri ve gündeminin toplantıdan en az kaç gün önce ilgili bakanlığa ve mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir? a) 7 gün b) 15 gün c) 17 gün d) 20 gün e) 25 gün 6 / 18

7 30) 100 ortaklı bir üretim pazarlama kooperatifinin tarihinde gerçekleştireceği olağan genel kurul toplantısı gündemine madde ilave etmek isteyen ortakların en az kaç kişi olması gerekmektedir? a) 4 b) 10 c) 20 d) 25 e) 30 31) 250 ortaklı bir kooperatifin çağrı hakkındaki hükümlere uymadan gerçekleştireceği genel kurul toplantısında kararlar alınabilmesi için toplantı bitimine kadar kaç ortağın bulunması ve kararların kimler tarafından imzalanması gerekmektedir? a) 25, ortakların oybirliğiyle seçecekleri temsilciler tarafından b) 126, ortaklar veya ortakların oybirliğiyle seçecekleri temsilciler tarafından c) 63, ortaklar tarafından d) 166, ortakların oybirliğiyle seçecekleri temsilciler tarafından e) Ortakların tamamı, ortaklar veya ortakların oybirliğiyle seçecekleri temsilciler tarafından 32) Kooperatifin dağılması veya diğer bir kooperatifle birleşmesi ve anasözleşmenin değiştirilmesine yönelik alınacak kararlardaki nisap miktarı nedir? a) Fiilen kullanılan oyların 2/3 ü b) Fiilen kullanılan oyların ¾ ü c) Hazirun cetvelinde imzası bulunanların yarıdan bir fazlası d) Hazirun cetvelinde imzası bulunanların 2/4 ü e) Ortakların tamamı 33) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre ortakların şahsi sorumluluklarının ağırlaştırılması veya ek ödeme yükümleri ihdası hakkında alınacak kararlarda ortakların kaçının rızası gereklidir? a) 1/5 i b) ¼ ü c) ½ si d) ¾ ü e) Tamamı 34) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre yönetim kurulu üyelerinin üyelik şartları kimler tarafından araştırılır? a) Genel kurul b) Denetim Kurulu c) Tasfiye kurulu d) Sulh Hukuk Mahkemesi e) Ankara da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, taşrada Ticaret İl Müdürlükleri 7 / 18

8 35) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kooperatif yönetim kurulu üyeleri en çok kaç yıl için seçilebilirler? a) 1 yıl b) 2 yıl c) 3 yıl d) 4 yıl e) 5 yıl 36) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre yönetim kurulunun toplantı nisabını kaybetmesi durumunda boşalan yönetim kurulu üyeliklerine aşağıdakilerden hangisi tarafından yedek üye çağrılır? a) Yönetim kurulu b) Genel kurul c) Denetim kurulu d) Tasfiye kurulu e) İlgili Bakanlık 37) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre denetim organı, en az kaç üyeden oluşur? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 38) Anasözleşmesinde özel bir nisap belirlemeyen tasfiye halindeki bir kooperatifin genel kurul toplantı nisabı aşağıdakilerden hangisidir? a) Tüm ortakların 1/5 i b) Tüm ortakların ¼ ü c) Tüm ortakların 2/4 ü d) Tüm ortakların ¾ ü e) Toplantı nisabı aranmaz 39) Bir ortağın alacağı genel kurul kararı ile en fazla ne kadar süre geciktirilebilir? a) 3 Ay b) 1 Yıl c) 2 Yıl d) 3 Yıl e) 5 yıl 8 / 18

9 40) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre yedek akçelerin ve özel fonların kullanılış şekli ve şartları nerede gösterilir. a) Kanunda b) Anasözleşmede c) Yönetmelikte d) Tebliğde e) Genelgede 41) Anasözleşmesinde hüküm bulunan kooperatiflerde, bir ortağın 9 ortağı temsil edebilmesi için kooperatifin ortak sayısı en az kaç olmalıdır? a) b) 750 c) 500 d) 100 e) 50 42) Devlet Memurları hangi tür kooperatiflerde yönetim ve denetim kurulu üyesi olabilir? a) Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet, tarım satış ve tüketim kooperatiflerine b) Yapı, kalkınma ve tüketim kooperatiflerinde c) Motorlu taşıyıcılar, kalkınma ve tüketim kooperatiflerinde d) Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet, kalkınma ve tüketim kooperatiflerinde e) Yapı, kalkınma ve tarım satış kooperatiflerinde 43) Aşağıdakilerden hangisi ortaklık senedinde bulunması gereken bilgilerden değildir? a) Kooperatifin unvanı b) Kooperatifin adresi c) Sabinin adı ve soyadı d) Sahibinin iş ve konut adresi e) Sahibinin kooperatife girdiği çıktığı tarihler 44) Tasfiye kurulu üyelerine ödenecek ücreti belirlemeye kim yetkilidir? a) Atamayı yapan mercii b) Yönetim kurulu c) Denetim kurulu d) Asliye hukuk mahkemesi e) Genel kurul 9 / 18

10 45) Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri örnek anasözleşmesine göre, genel kurul toplantılarında ortaklardan kaçının şahsen veya temsilen toplantıda hazır bulunması zorunludur? a) ½ sinin b) 1/5 inin c) 1/10 unun d) 1/20 sinin e) Herhangi bir şart aranmaz. 46) Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin organları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a) Genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu b) Genel kurul, yönetim kurulu c) İcra kurulu, yönetim kurulu, denetim kurulu d) Genel kurul, yönetim kurulu, gözetim kurulu e) Genel kurul, Yönetim kurulu, İcra Kurulu 47) Bir Tarım Satış Kooperatifinin kurulabilmesi için en az kaç üretici ortağın, bir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği kurulabilmesi en az kaç tarım satış kooperatifinin bir araya gelmesi gerekmektedir? a) 30 üretici ortağın, 5 tarım satış kooperatifinin b) 7 üretici ortağın, 3 tarım satış kooperatifinin c) 30 üretici ortağın, 3 tarım satış kooperatifinin d) 7 üretici ortağın, 5 tarım satış kooperatifinin e) 30 üretici ortağın, 7 tarım satış kooperatifinin 48) Bir Tarım Satış Kooperatifinin genel kurul toplantısında bir ortak en fazla kaç ortağı temsilen oy kullanabilir? a) 1 ortağı b) 5 ortağı c) 10 ortağı d) Temsil ettiği kişi kadar e) Temsilen oy kullanamaz 49) Bir Tarım Satış Kooperatifinin genel kurul toplantısında, kooperatifin dağılması veya diğer bir kooperatifle birleşmesi hakkında alınacak kararlarda genel kurula katılma hakkı olan ortaklardan kaçta kaçının hazır bulunması ve hazır bulunanların kaçta kaçının oyu gereklidir? a) 1/4 ünün hazır bulunması-hazır bulunanların yarısından bir fazlasının oyu b) Yarıdan bir fazlasının hazır bulunması-hazır bulunanların 3/4 ünün oyu c) 1/10 unun hazır bulunması-hazır bulunanların 1/4 ünün oyu d) 2/3 ünün hazır bulunması-hazır bulunanların 3/4 ünün oyu e) Yarıdan bir fazlasının hazır bulunması-hazır bulunanların 2/3 ünün oyu 10 / 18

11 50) Aşağıdakilerden hangisi bir Tarım Satış Kooperatifi ortağının genel kurula katılma hakkına sahip olması için gerekli şartlardan birisi değildir? a) Vadesi gelen borçlarının tamamını ödemiş olmak b) Bilançosu görüşülecek işyılına ait rekolte beyannamesi vererek ürün teslim taahhüdünde bulunmuş olmak c) Vadesi gelen borçlarının % 50 sini ödemiş olmak d) Rekolte beyannamesinde teslimi taahhüt edilen ürünün % 50 sini teslim etmiş olmak e) Kooperatif yönetim kurulu tarafından belirlenen oranda ürün teslim etmiş olmak 51) 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkındaki Kanuna göre Birlik yönetim kurulu üyeliğine seçimle gelen üyelerden kaçının 4 yıllık yüksek öğretim mezunu olma zorunluluğu bulunmaktadır? a) 2 b) 3 c) Seçimle gelen üyelerde yükseköğretim mezunu olma şartı aranmaz d) 4 e) 1 52) Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerindeki denetim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Denetim Kurulu tarafından yapılır b) Denetim söz konusu değildir c) Bakanlıkça belirlenen kriterlere uyanlar bağımsız denetime tabidir d) Tamamı bağımsız denetime tabidir e) Denetim ve Danışma Birliği tarafından denetlenir. 53) Bir Tarım Satış Kooperatifinin genel kurul toplantısında, yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri dolmadan azli ve yerlerine yenilerinin seçilebilmesine ilişkin karar alınabilmesi için genel kurula hakkına sahip kaç ortağın gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı talepte bulunması gereklidir? a) 1/10 b) 2/3 c) 3/5 d) 3/4 e) Genel kurula katılma hakkı bulunan bütün ortaklar 54) Bir Tarım Satış Kooperatifinde müdürlük görevine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? a) Kooperatif müdürü yönetim kurulunun doğal üyesidir ancak yönetim kurulu toplantılarında oy kullanamaz b) Kooperatif müdürünün en az dört yıllık yükseköğrenim kurumlarından mezun olması şarttır c) Aynı kişi asıl müdürlük görevinin yanı sıra en fazla iki kooperatifte vekaleten müdürlük görevini yürütebilir d) Kooperatif müdürüne yönetim kurulu üyesi sıfatıyla ayrıca huzur hakkı ve harcırah ödenmez e) Kooperatif müdürü kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludur 11 / 18

12 55) Tarım Satış Kooperatiflerinde denetim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Denetim Kurulu tarafından yapılır b) Türk Ticaret Kanunun 397/5 inci maddesi uyarınca çıkarılacak yönetmelik hükümlerine göre denetime tabidir c) Denetim söz konusu değildir d) Tamamı bağımsız denetime tabidir e) Denetim ve Danışma Birliği tarafından denetlenir. 56) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda aşağıdakilerden hangisi ticaret şirketleri arasında sayılmamıştır? a) Kooperatif b) Adi şirket c) Anonim şirket d) Limited şirket e) Kollektif şirket 57) Aşağıdakilerden hangisi geçerli bir birleşme şekli değildir? a) Sermaye şirketleri, sermaye şirketleri ile birleşebilirler b) Sermaye şirketleri, kooperatif ile birleşebilirler c) Şahıs şirketleri, şahıs şirketleri ile birleşebilirler d) Kooperatifler, sermaye şirketleri ile birleşebilirler e) Kooperatifler, devrolunan şirket olmaları şartıyla, şahıs şirketleriyle birleşebilirler 58) Aşağıdakilerden hangisinin, anonim şirketlerde genel kurul toplantısına katılma hakkı yoktur? a) Pay sahipleri b) Pay sahiplerinin yetkilendirilmiş temsilcileri c) Denetçi d) Yönetim kurulu üyeleri e) Şirketin alacaklıları 59) 6102 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi anonim şirket yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkilerinden değildir? a) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi b) Esas sözleşmeyi değiştirmek c) Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları e) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi 12 / 18

13 60) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Kollektif şirket şahıs şirketidir b) Komandit şirket şahıs şirketidir c) Kooperatifler şahıs şirketleridir d) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketidir e) Anonim şirket sermaye şirketidir 61) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca anonim şirket olağan genel kurul toplantıları kural olarak ne zaman yapılır? a) Takvim yılının başından itibaren altı ay içinde b) Takvim yılının sonundan itibaren iki ay içinde c) Her faaliyet dönemi sonundan itibaren bir ay içinde d) Her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde e) Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin yönetim kurulu kararından itibaren üç ay içinde 62) Kanunda aksine hüküm olmadıkça aşağıdakilerden hangisi ticaret şirketlerinde sermaye olarak konulamaz? a) Para b) Alacak c) Kıymetli evrak d) Haklılığı aranmaksızın kullanılan devredilebilir elektronik ortamlar e) Fikri mülkiyet hakları 63) Harcırah Kanunu uygulamasında, geçici görev harcırahını oluşturan unsurların tamamı aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir? a) Yevmiye b) Yol masrafı c) Yevmiye ve yol masrafı d) Yevmiye, yol masrafı ve aile masrafı e) Yevmiye, yol masrafı, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı 64) 6245 sayılı Kanun uygulamasında yurtiçinde verilecek gündeliklerin miktarı kimin tarafından veya ne ile belirlenir? a) Maliye Bakanlığınca b) Bakanlar Kurulunca c) Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Başbakanca d) Bütçe Kanunu ile e) TBMM ce 13 / 18

14 65) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre hangisi mal bildiriminde bulunamaz? a) Belediye başkanı b) Öğretmen c) Muhtar d) Gazeteci e) Gümrük ve Ticaret Müfettişi 66) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlere atananlar ilk mal bildirimini ne zaman yaparlar? a) Görev için başvuru esnasında b) Göreve giriş için gerekli belgelerle c) İşe başladıktan 2 ay sonra d) İşe başladıktan 3 ay sonra e) İşe başladıktan 4 ay sonra 67) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalelerde teklif edilen bedelin yüzde kaçından az olmamak üzere istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır? a) %1 b) %2 c) %3 d) %4 e) %5 68) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre bu kanun kapsamında yer alan idareler yapım işleri ile mal ve hizmet alımlarının sonuçlarını en geç kaç gün içinde Kuruma gönderir? a) 5 b) 10 c) 15 d) 20 e) 30 69) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine kim yetkilidir? a) Vali b) Başbakanlık c) Bakanlar Kurulu d) Cumhurbaşkanı e) TBMM 14 / 18

15 70) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereğince geçici bütçe uygulamaları kaç ayı geçemez? a) 2 b) 3 c) 4 d) 6 e) 8 71) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri; kamu gelirlerinin azalmasına veya kamu giderlerinin artmasına neden olacak ve kamu idarelerini yükümlülük altına sokacak kanun tasarılarının getireceği mali yükü, hangi program ve mali plan çerçevesinde, en az kaç yıllık dönem için hesaplar ve tasarılara eklerler? a) Kısa Vadeli Program ve 3 yıllık dönem için b) Orta Vadeli Program ve 3 yıllık dönem için c) Kısa Vadeli Program ve 5 yıllık dönem için d) Orta Vadeli Program ve 5 yıllık dönem için e) Uzun Vadeli Program ve 7 yıllık dönem için 72) 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu kaç üyeden oluşur? a) 3 b) 5 c) 7 d) 9 e) 11 73) 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre kurum ve kuruluşlar, bir önceki yıla ait olmak üzere hazırladıkları raporu her yıl hangi ayın sonuna kadar Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna gönderirler? a) Ocak b) Şubat c) Mart d) Nisan e) Haziran 74) Aşağıdaki alacaklardan hangisi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında kanun kapsamında değildir? a) Vergi b) Resim c) Harç d) Gecikme zammı e) Akitten, haksız fiilden ve haksız iktisaptan doğan alacaklar 15 / 18

16 75) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesine göre, Devlet memurlarının, Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı; I) Kaybetmeleri, II) Özel işlerinde kullanmaları, III) Özel menfaat sağlamak için kullanmaları, Fiilleri aşağıdaki hangi disiplin cezası veya cezalarını gerektirir? a) I, II ve III e, kınama cezası verilir. b) I, II ve III e, aylıktan kesme cezası verilir. c) I ve II ye, kınama, III e, aylıktan kesme cezası verilir. d) I e, kınama, II ve III e, aylıktan kesme cezası verilir. e) I ve III e, kınama, II e, aylıktan kesme cezası verilir. 76) Memur Bay X, bir siyasi partiye ait afişleri asarken yakalanmıştır. Memur Bay Y nin ise bir siyasi partiye üye olduğu, yaptırılan araştırmada anlaşılmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesine göre, Memur Bay X ve Memur Bay Y ye uygulanması gereken disiplin cezası veya cezaları hangisidir? a) Her ikisine de, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir. b) Her ikisine de, Devlet memurluğundan çıkarılma cezası verilir. c) Memur X e, Aylıktan kesme; Memur Y ye Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir. d) Memur X e, kademe ilerlemesinin durdurulması, Memur Y ye Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilir. e) Memur X e, Devlet memurluğundan çıkarma; Memur Y ye, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir. 77) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesine göre, aşağıdaki fiil ya da hallerin hangilerinin, cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe, tekerrür eden hangi fiiller için hangi cezanın uygulanacağını gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir? I) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak II) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak III) Görev sırasında amirine hal ve hareketi ile saygısız davranmak IV) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek a) III ve IV ün tekerrüründe, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir. b) I ve IV ün tekerrüründe, aylıktan kesme cezası verilir. c) II, III ve IV ün tekerrüründe, aylıktan kesme cezası verilir. d) I, II ve III ün tekerrüründe, aylıktan kesme cezası verilir. e) I, III ve IV ün tekerrüründe, aylıktan kesme cezası verilir. 16 / 18

17 78) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesine göre, aşağıda belirtilen hangi fiil ve hallerin, cezaların özlük dosyasından silinme süresi içinde tekerrürü Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektirir? I) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak II) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak III) Verilen emir ve görevleri kasten yapmamak IV) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak V) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek a) I, II ve III b) I, II ve IV c) III, IV ve V d) II, III ve IV e) II, III ve V 79) Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde görevli Memur Bay X in tarihinde Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek suçunu işlediği, tarihinde öğrenilmiştir. İlgili hakkında disiplin soruşturması veya disiplin kovuşturmasına en son başlanması gereken tarih ile bu suç nedeniyle en son ceza verilebilecek tarihi sırasıyla gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir? a) ; b) ; c) ; d) ; e) ; ) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, Devlet memurlarının genel hakları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? a) Sendika kurma b) Kovuşturma ve yargılama c) İzin d) Güvenlik e) Davranış ve işbirliği TEST BİTTİ BAŞARILAR DİLERİZ 17 / 18

18 CEVAP ANAHTARI 1) D 2) C 3) E 4) A 5) D 6) C 7) B 8) D 9) C 10) A 11) D 12) A 13) E 14) A 15) E 16) E 17) A 18) A 19) D 20) B 21) D 22) A 23) B 24) D 25) B 26) E 27) D 28) A 29) B 30) B 31) E 32) A 33) D 34) B 35) D 36) C 37) A 38) E 39) D 40) B 41) A 42) B 43) B 44) A 45) C 46) B 47) C 48) E 49) B 50) C 51) A 52) C 53) C 54) A 55) B 56) B 57) E 58) E 59) B 60) C 61) D 62) D 63) C 64) D 65) C 66) B 67) C 68) C 69) C 70) D 71) B 72) D 73) B 74) E 75) C 76) D 77) D 78) E 79) D 80) E 18 / 18

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SORULARI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SORULARI 1. I- Uyarma II- Kınama III- Aylıktan Kesme IV- Kademe İlerlemesinin Durdurulması V- Görevinden Çekilmiş Sayılma VI- Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma VII- Kamu Görevinden Çıkarma Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2012 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2012 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2012 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet Şirketimiz 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

Yenicami Mah. Milas Asfaltı Üzeri SAYIN ÜYEMİZ ; P.K SÖKE. Sayı : 2017 / 245 Tarih: Konu: Borsamız Organ Seçimleri.

Yenicami Mah. Milas Asfaltı Üzeri SAYIN ÜYEMİZ ; P.K SÖKE. Sayı : 2017 / 245 Tarih: Konu: Borsamız Organ Seçimleri. 5174 Sayılı Kanun ve Organ Seçimleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca, yargı gözetiminde 04 Ekim 2017 Çarşamba günü yapılacak olan borsamızın meclis asil ve yedek üyeleri seçimlerinde, aşağıdaki

Detaylı

CHP takipte! MUTLULUKLAR. Sp r. Esnaf. sahilinde. manzara. akp suç duyurusunda bulundu böcek Patladı. Antalya ya Ölüm Suyu içirecekler..

CHP takipte! MUTLULUKLAR. Sp r. Esnaf. sahilinde. manzara. akp suç duyurusunda bulundu böcek Patladı. Antalya ya Ölüm Suyu içirecekler.. CHP takipte! - Sayfa 6 da akp suç duyurusunda bulundu böcek Patladı - Sayfa 6 da ö el habe MUTLULUKLAR - - - - T - Sayfa 6 Esnaf Sayfa 6 3 Antalya ya Ölüm Suyu içirecekler.. Sp r sahilinde manzara www.akdenizgercek.com

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı, illerde hentbol faaliyetleriyle meşgul olmak üzere o il de yapılacak olan hentbol faaliyetlerinin federasyonla uyumlu

Detaylı

DENİZLİ SANAYİ ODASI ORGAN SEÇİMLERİ KILAVUZU

DENİZLİ SANAYİ ODASI ORGAN SEÇİMLERİ KILAVUZU DENİZLİ SANAYİ ODASI ORGAN SEÇİMLERİ KILAVUZU MAYIS 2013 MESLEK KOMİTESİ ÜYELERİ ve MECLİS ÜYELERİ SEÇİMLERİ 02 MAYIS 2013 PERŞEMBE GÜNÜ 09.00 17:00 SAATLERİ ARASINDA DENİZLİ SANAYİ ODASI HİZMET BİNASINDA

Detaylı

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 12 KASIM 2016 CUMARTESİ DUYURU Duyuru No : 05 Konu : Federasyon Başkanı Adaylığı ile ilgili hususlar 10.10.2016 Türkiye Otomobil Sporları

Detaylı

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/237

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR;

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; - 28/11/2012 TARİH VE 28491 SAYILI RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLEN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri

Detaylı

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

2013 TEMMUZ VE ÖNCESİ TARİH BASKILI KONUT YAPI KOOPERATİFÇİLİĞİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME CETVELİ

2013 TEMMUZ VE ÖNCESİ TARİH BASKILI KONUT YAPI KOOPERATİFÇİLİĞİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME CETVELİ 2013 TEMMUZ VE ÖNCESİ TARİH BASKILI KONUT YAPI KOOPERATİFÇİLİĞİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME CETVELİ 1- Ünite 4, Sayfa 90, Kendimizi Sınayalım soruları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 1. Aşağıdakilerden

Detaylı

S i R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 13 27.01.2015

S i R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 13 27.01.2015 S i R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 13 27.01.2015 ŞUBAT AYI SONUNA KADAR MAL BİLDİRİMLERİ VERİLMELİDİR 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu nda Amaç; bu kanunda sayılanların

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ 4 EYLÜL 2012 SONER ALTAŞ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. q BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ. İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ. İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 06 EKİM 2012 1 Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 Tarihinde Resmi Gazete de Yayımlanmıştır.

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 230 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı KHK/237

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

ŞİRKETLER MUHASEBESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

ŞİRKETLER MUHASEBESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Şirketlerde kuruluş işlemleri, kar ve zararın dağıtılması sermaye değişiklikleri, tasfiye, iki şirketin birleştirilmesi işlemlerinin muhasebeleştirilmesi işlemlerine

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak

Detaylı

YURT İÇİNDE İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKASI İZAHNAMELERİNİN VEYA İHRAÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER(*)

YURT İÇİNDE İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKASI İZAHNAMELERİNİN VEYA İHRAÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER(*) EK/1 YURT İÇİNDE İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKASI İZAHNAMELERİNİN VEYA İHRAÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER(*) 1) VKŞ ve fon kullanıcılarını tanıtıcı bilgiler. 2) VKŞ nin yürürlükte bulunan

Detaylı

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme q BİRLEŞME 2 BİRLEŞME BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle

Detaylı

- MESLEK HUKUKU- 7.Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunun görevlerinden biri değildir?

- MESLEK HUKUKU- 7.Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunun görevlerinden biri değildir? - MESLEK HUKUKU- 1.Aşağıdakilerden hangisi 3568 sayılı Kanuna göre muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konularından biri (2004/3) A) Muhasebe sistemleri kurmak ve geliştirmek B) Genel kabul görmüş

Detaylı

ASİSTAN VE UZMAN HEKİMLERİN YASAL HAK VE SORUMLULUKLARI

ASİSTAN VE UZMAN HEKİMLERİN YASAL HAK VE SORUMLULUKLARI ASİSTAN VE UZMAN HEKİMLERİN YASAL HAK VE SORUMLULUKLARI Av.Mustafa GÜLER TTB Hukuk Bürosu Klimik AGUH 2016 Temel Eğitim Programı KONU BAŞLıKLARı Hak ve Yükümlülükler Mecburi Hizmet Eş ve sağlık mazereti

Detaylı

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER 6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı shizir@atilim.edu.tr 6335 Sayılı Kanundan Önceki Haliyle TTK m.

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş.

VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş. VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş. MCT DANIŞMANLIK A.Ş. nin 09.05.2016 günü, saat 14:00 da Yıldız Cad. Sungurlar İş Merkezi No:45-5 Beşiktaş İSTANBUL adresinde yapılacak olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında

Detaylı

AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul Bildirimi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul Bildirimi Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Sonucu Genel Kurul İşlemlerine

Detaylı

Türkiye deki başlıca şirket türlerinin temel özellikleri aşağıdaki gösterilmektedir.

Türkiye deki başlıca şirket türlerinin temel özellikleri aşağıdaki gösterilmektedir. YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURULUŞU Türkiye deki yabancı sermaye mevzuatının temelinde, ayrım gözetmeme ve eşit muamele ilkeleri yatar. Yabancı yatırımcılar yerli bir şirketle aynı konuma sahiptirler. Yabancı

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan 2014 yılında Yeni

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Sivil Savunma Uzmanı. Sıra No

Sivil Savunma Uzmanı. Sıra No MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATOPOL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI PERSONELİ 2016 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMI ÇİZELGESİ Şube Müdürü 1 T.C. Anayasası 6 2 Atatürk

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA (YENİ KANUN) GÖRE ŞİRKET TÜRLERİ, ŞİRKET BİRLEŞMELERİ 1 MURAT KAYKUSUZ 2

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA (YENİ KANUN) GÖRE ŞİRKET TÜRLERİ, ŞİRKET BİRLEŞMELERİ 1 MURAT KAYKUSUZ 2 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA (YENİ KANUN) GÖRE ŞİRKET TÜRLERİ, ŞİRKET BİRLEŞMELERİ 1 MURAT KAYKUSUZ 2 12 Ocak 2011 tarihinde TBMM genel kurulunda yapılan görüşmelerin ardından yasalaşan 6102

Detaylı

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Sunum Planı Şirket Birleşmeleri Kolaylaştırılmış Şirket Birleşmesi Borca Batık Şirket Birleşmesi Tam Bölünme

Detaylı

Kooperatif işlemleri ile ilgili ihtiyaç duyduğunuz konularda aşağıda isimleri verilen personellerimizden bilgi alabilirsiniz.

Kooperatif işlemleri ile ilgili ihtiyaç duyduğunuz konularda aşağıda isimleri verilen personellerimizden bilgi alabilirsiniz. Kooperatif işlemleri ile ilgili ihtiyaç duyduğunuz konularda aşağıda isimleri verilen personellerimizden bilgi alabilirsiniz. ADI-SOYADI TELEFON DÂHİLİ M. FATİH ÇELEBİOĞLU (0 222) 335 35 73 204 MUTLU AYDIN

Detaylı

YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME

YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME Tüzel Kişilik MADDE 4 Vakıflar, özel hukuk tüzel kişiliğine sahiptir. Yeni vakıfların kuruluşu, mal varlığı, şube ve temsilcilikleri

Detaylı

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GENEL KURUL GENEL KURUL Madde 9. Genel Kurul Olağan ya da Olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul yılda

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Sağlık Bakanlığından; Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Bakanlığımızca yayımlanmış olan 2012/48 sayılı Genelge ile planlama kapsamında duyurulan Böbrek-Karaciğer

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri,

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, KAMU ZARARI İlgili-Sorumlu İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, Sorumlu; Kamu zararının oluşmasına sebep olan kamu görevlisini Kamu Kaynağı Kamuya

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun a göre aşağıdakilerden hangisi temel ilkelerden değildir? A) Sınıflandırma B) Kariyer C) ) Liyaket D) Tarafsızlık

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI Uzm.Dr.Rukiye BERKEM S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SATIN ALMA İŞLEMLERİ (İhale) KURSU I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayın Üyemiz, İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI SİRKÜLER (İ/2015 ) Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ŞİRKET KAVRAMI... 3 2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI... 3 3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 4 3.1. Adi Şirketler... 5 3.2. Ticaret Şirketleri...

Detaylı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Sirküler No : 2013-18 Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Tarih: 21032013 Bilindiği üzere sermaye şirketleri yeni TTK kapsamında esas (ana) sözleşmelerini

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ LÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde; 657

Detaylı

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde YENİ TTK NIN YÖNETİM KURULUNA GETİRDİĞİ CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUKLAR İLE GETİRDİĞİ YENİ UYGULAMALAR AHMET YELİS YEMİLİ MALİ MÜŞAVİR 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 29 MART 2016 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 29 MART 2016 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 29 MART 2016 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 01 Şubat 2016 tarih 1054 no lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin

Detaylı

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmede

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı 02.06.2016 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ

SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ Baştan aşağı yenilenen Türk Ticaret Kanunu iş dünyasından gelen talepler üzerine 109 maddede değişiklik yapılarak yürürlüğe girdi. Değişikliklerle

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU 7269 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU Kanun Numarası : 3796 Kabul Tarihi : 30/4/1992 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/5/1992 Sayı : 21219 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE ÖZEL GÜVENLİKLE İLGİLİ BÖLÜMLER

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE ÖZEL GÜVENLİKLE İLGİLİ BÖLÜMLER KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE ÖZEL GÜVENLİKLE İLGİLİ BÖLÜMLER 667 SAYILI KHK Kamu görevlilerine ilişkin tedbirler MADDE 4 -(3) Bu maddeye göre görevlerine son verilenlerin silah ruhsatları, gemi adamlığına

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

KOOPERATİFLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

KOOPERATİFLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı KOOPERATİFLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ertan ÖRS Müfettiş Aydın BAZİN Müfettiş 1 Kasım 2013, Antalya HUKUKİ NİTELİK: 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

KOOPERATİF GENEL KURULU NEDİR-NASIL YAPILIR-KİMLER KATILIR

KOOPERATİF GENEL KURULU NEDİR-NASIL YAPILIR-KİMLER KATILIR KOOPERATİF GENEL KURULU NEDİR-NASIL YAPILIR-KİMLER KATILIR 1-KOOPERATİF GENEL KURULU NASIL YAPILIR:Genel kurular kooperatifin ana sözleşmesinde yazdığı şekilde yapılır.ana sözleşmede genel kurula ilgili

Detaylı

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23 İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz 1 Önsöz 9 Kısaltmalar 21 BİRİNCİ BÖÜİM TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. TİCARET ŞİRKETLERİ 23 1.1.1. Ticaret Şirketleri 23 1.1.2. Ticaret Şirketlerinin Türleri 25 1.1.2.1.

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİNİN 11, 13, 14, 15, 16. ve 18. MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK TASARISIDIR

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİNİN 11, 13, 14, 15, 16. ve 18. MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK TASARISIDIR Madde 11- YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE GÖREVLERİ, İLE ŞİRKETİN TEMSİLİ: Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre seçilecek

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

91 Nolu (Sayılı), KHK Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

91 Nolu (Sayılı), KHK Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 91 Nolu (Sayılı), KHK Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname KHK Numarası (No) 91 MENKUL KIYMETLER BORSALARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük.Kar.nin Tarihi : 3/10/1983

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Talep Üzerine Yeni (Gerçek Kişi) 1.Dilekçe

Detaylı

TARIMDA İŞ ARACILIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tarım aracılığı için izin

TARIMDA İŞ ARACILIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tarım aracılığı için izin TARIMDA İŞ ARACILIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tarım aracılığı için izin verilmesi ve bunların çalışma ve denetimi ile tarım aracısı,

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10.

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10. T.C. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Belediye Akademisi İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli Konu İnsan Kaynakları Yönetimi Tarih

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

Bu kişilik ortaklarınkinden tamamen bağımsız bir mal varlığına sahiptir ve bir ticaret unvanına sahip olmak zorundadır.

Bu kişilik ortaklarınkinden tamamen bağımsız bir mal varlığına sahiptir ve bir ticaret unvanına sahip olmak zorundadır. ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİ TANIM Şirket : Kişilerin belirli ekonomik amaçlarını gerçekleştirmek için bir araya gelerek, emek ve varlıklarını belirledikleri ortak amacı gerçekleştirmek üzere bir sözleşme

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ ile ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirlerin ticaret unvanlarına

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2 İÇİNDEKİLER LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI... 3 1. LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRI-GÜNDEM... 3 3. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRISIZ...

Detaylı

SİRKÜLER 2017/25. Son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla yıllık ortalama ihracatı;

SİRKÜLER 2017/25. Son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla yıllık ortalama ihracatı; SİRKÜLERİN SİRKÜLER 2017/25 Tarihi : 24.03.2017 Konusu : 23.03.2017 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere Son 3 Takvim Yılı İtibarıyla İlgili Her Takvim Yılında İhracat Yapmak Şartıyla Yıllık Ortalama İhracatı

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği. Sayı : B.05.0.HUK /11/2012 Konu : Yardımlarda Mülki İdare Amirine Bildirim.

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği. Sayı : B.05.0.HUK /11/2012 Konu : Yardımlarda Mülki İdare Amirine Bildirim. BAKANLIK MAKAMINA İlgi : Dernekler Dairesi Başkanlığının 12.09.2012 tarih ve B.05.0.DDB.0.02.01.00 3441 sayılı yazısı. GÖRÜŞ İSTENİLEN KONU : Dernekler Dairesi Başkanlığının İlgi yazısıyla; dernekler ile

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

Bir ticaret unvanına "Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet" ve "Milli" kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir.

Bir ticaret unvanına Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir. LİMİTED ŞİRKETLER Tanımı Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Amaçları

Detaylı