Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA."

Transkript

1 ISSN Dört dörtlük bir istek 1 Nisan 2014 Sal Fiyat 25 Kr Türkiye'deki yerel seçim sonuçlar n n aç klanmaya bafllamas n n ard ndan S rbistan'da, Müslüman Boflnak nüfusun yo un olarak yaflad Sancak bölgesinde'ki Novi Pazar'da çok say da vatandafl, araç konvoyu oluflturarak Baflbakan Recep Tayyip Erdo an lehine sloganlar att. Ad yerel kendisi genel seçim yap ld ttifaklar kuruldu sa a-sola sap ld Rüzgar eken var ise f rt naya kap ld Vatandafl tercihiyle çok mesajlar sal yor Yerel seçimler yap ld. Hay rl u urlu olsun Seçmen oylar yla mesajlar verdi elbette Dursun ERKILIÇ n yaz s 3. sayfada çeride-d flar da de erlendirmeler ve gösteriler var Secim yerel önemi genel etkisi küresel Türkiye öyle bir yerel seçim yaflad ki, kendi kendimize genel seçim havas na soktuk ama bir o kadar da küresel etkisi oldu. Özellikle Balkanlar ve Ortado u olmak üzere birçok ülkede seçim sonucuna iliflkin etkinlikler vard. Seçim sonuçlar na dünya medyas n n ilgisi de büyük oldu adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu Makedonya'n n baflkenti Üsküp'te, AK Parti'nin yerel seçimlerdeki zaferi için düzenlenen kutlamalara, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an telekonferans yöntemi ile kat larak, vatandafllara hitap etti. Üsküp'teki tarihi Türk Çarfl s 'nda toplanan binlerce Türk, Arnavut ve Boflnak burada kurulan dev ekrandan Türkiye'deki seçim sonuçlar n takip etti. FARKLI YORUMLAR VAR "Türkiye'deki oylama Erdo an' daha da güçlendirmifl görünüyor. Baflbakan' n partisi havalarda uçuflan suçlamalar n aras nda, yerel seçimlerden galip olarak ç kt diyeninden; "Erdo an seçimlerde muhalefeti yenilgiye u ratt. Türkiye Baflbakan 'n n bafl nda oldu u AKP, kitlesel protesto gösterileriyle, yolsuzluk skandallar n n ve internet yasaklar n n damga vurdu u bir sürecin ard ndan, yerel seçimlerde önemli bir fark elde ederek ç kt yorumunu yapan na kadar her tür de erlendirme var. KES N ZAFER VE KÜRTLER Gazetenin birine göre, "Recep Tayyip Erdo an' n iktidardaki AK Partisi, yolsuzluk skandallar ve devletin içine s zm fl "vatan hainleri" diye niteledi i kiflileri sorumlu tuttu u güvenlik s - z nt lar aras nda kendisi için referanduma dönüflen yerel seçimlerden kesin bir zaferle ç km fl görünüyor. Ötekine göre ise; Kürtler yeni bir siyasi ve ekonomik dönüflüm umudunda. " HABER VE FOTO RAFLARI 16. SAYFADA Birbirini bitirdi! Tekin, AA y k nad AA kendini savundu Yerel seçimde oy say m ifllemi sürürken CHP Genel Merkezi'nde bir aç klama yapan Gürsel Tekin, Anadolu Ajans 'n n manipülatif haber yapt n savundu ve Anadolu Ajans 'n fliddetle k n yorum Anadolu Ajans 'ndan yap lan resmi aç klamada, AA haberlerinin güvenilirli i hiçbir zaman tart flma konusu olmam flt r, bundan sonra da olmayacakt r dendi. HABER 12. SAYFADA her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz BELDE, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin BELDE sine ulafl yor Haberiniz, reklam n z, duyurunuz, davetiniz hayalinizdeki yerlere, kiflilere gitsin mi? smail Kara Karaca 5. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler 9. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada Fehmi Koru Seçimden kim karl ç kt? 12. Sayfada KAZANANLARIN L STES www. gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz HABER 12. SAYFADA yi dan takip edebilirsiniz Oylar yeniden say lacak yerler stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, Osmaniye, Kastamonu, Bal kesir ve Afyonkarahisar' n baz ilçelerinde yap lan itirazlar sonucunda oylar yeniden say lacak. 12. SAYFADA Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi Yerel seçimin en çekiflmeli geçti i kentlerin bafl nda Ankara geldi. Oy say m ifllemi sürerken, CHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mansur Yavafl Ankara'da herfley bitmedi. Sand kta kazand m z masada kaybetmece iz. Torba çalma gayretlerine ra men aradaki fark kapand gibi 27 bin 500 oy farkla öne geçtik. Art k Ankara'y yavafl yavafl kazan yoruz. Gökçek dönemi bitmifltir Sabah saatlerinde kameralar karfl s na geçen AK Parti Aday Melih Gökçek ise, Yavafl n Gökçek dönemi bitmifltir ine karfl l k, bu ifl bitmifltir mesaj verdi. Gökçek, 30 bin farkla öndeyiz aç klamas yapt. "Bizim hesaplar m za göre en az 30 bin fark var. flu anda 62 sand k kald say lmayan, bizim hesaplar m olarak olay neticelendi. Yüzde 99.5 oran ndaki say md r bu" aç klamas n yapt. HABER 3. SAYFADA Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi AK Partili olanlar n gözü fosforlu de il! Hüseyin Çelik'ten elektrik kesintisi iddialar na ilginç yan t 12. SAYFADA 31 Mart 2014 Resmi Gazete 2014/6072 Ayd n, Bal kesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmarafl, Mardin, Mu la, Tekirda, Trabzon, fianl urfa, Van ve Ordu Büyükflehir Belediyelerinde Su ve Kanalizasyon daresi Kurulmas na liflkin Esaslar n Yürürlü e Konulmas Hakk nda Karar

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 1 Nisan 2014 Sal Meltem Ekiz Sar kam fl dram n yaflayarak anlatt KARS -Türk Halk Müzi i sanatç s dris Altuner, hava s cakl s f r n alt nda 30 dereceye kadar düflen Allahuekber Da lar 'nda flehit olan ecdatlar m z anmak için yo un kar ya fl ve tipi al nda klip çekti. Sanatç Altuner, 99 y l önce Sar kam fl Harekat 'na kat lan askerlerin yaflad dram gelecek nesillere aktarmak ve gündemde kalmas için a t haz rlad. Yo un kar ya fl ve tipi alt nda "Allahuekber" adl a d na klip çeken Altuner, 2 bin 700 rak ml da da zor koflullar alt nda mücadele etti. Hava s cakl - n n s f r n alt nda 30 dereceye kadar düfltü ü Allahuekber Da lar 'nda klip çeken Altuner, donarak flehit olan askerlerin an s - na haz rlad a d n klibini Sar kam fl'ta tamamlad. So anl ve Allahuekber da lar n n tepelerinde so uk havada mücadele veren Altuner, 5 gün süren çekimlerde, 99 y l önce flehit düflen askerlerin yaflad klar n yans tmaya çal flt. Altuner, AA muhabirine yapt aç klamada, vefa borcunu ödemek ve deryada bir damla olabilmek ad na "Allahuekber" adl a d na klibini çekerek, gelecek nesiller için iz b rakmaya çal flt klar n söyledi. Do up büyüdü ü flehit kanlar yla sulanm fl bu topraklar için hassasiyetlerinin çok ileri derecede oldu unu vurgulayan Altuner, "Biz bugün küresel s nma varken bile bu flartlar çok a r buluyorsak, 99. y l nda and - m z flehitlerimizin o günlerde neler çekti ini hayal etmek bile mümkün de il" diye konufltu. (AA) 20:15 MAL KANE 21:15 K RL fi Orijinal Ad : The Manor Yönetmen : Ken Berris Oyuncular : Greta Scacchi, Gabriel Anwar, Peter O Toole Yap m : 1999 Komedi Bir malikanedeki iki adam n ölümünün ard ndaki s rr ö renmeye çal flan bir araflt rmac, kendisini yalanlarla örülü bir hikayenin ortas nda bulur. Bu hikayede herkes flüphelidir ve herkesin saklad bir fleyler vard r. Sizin için seçtiklerimiz Orijinal smi: The Job Yönetmen: Shem Bitterman Oyuncular: Patrick John Flueger, Ron Perlman, Taryn Manning Yap m Y l : 2009 Tür: Aksiyon, Komedi Fakir ve iflsiz bir adam olan Bubba, para kazanaca bir ifl aramakta ve hayat n n kad n ile evlenmenin hayalini kurmaktad r. Jim, adl serseri vesilesiyle bir ifl teklifi al r. Teklifi yapan Perriman gizemli bir adamd r. Bubba bu tekli- Sinema V ZYONA YEN G REN F LMLER Peri Masal Romantik ve hüzünlü bir hikayeyi seyirci ile buluflturacak yönetmen Biray Dalk ran' n son filmi "Peri Masal ", seyirciye modern bir "Selvi Boylum Al Yazmal m" duygusu yaflatacak. Dalk ran' n, senaryosunu da yazd filmde, Burcu K ratl, Emre K z l rmak, Sedef fiahin, Alp Korkmaz, Çetin Altay, Sema Moritz, Selman Okumufl, Esra Aç k, It r Esen, Orhan Ayd n rol ald. Adalet çin Yönetmen Arnaud des Pallieres imzal "Adalet çin/michael Kohlhaas" filminin senaryosunu Christelle Berthevas ve Arnaud des Pallieres yazd. "16. yüzy lda geçen hikayede Michael Kohlhaas, ailesine ba l, varl kl, onuruyla yaflayan bir at taciridir. Bir gün yoluna ç kan bir baron adaletsiz bir flekilde atlar na el koyar. Kohlhaas, kendisine tazminat ödenmesi için yapt baflvuru sonuçsuz kal nca, aç ktan aç a meydan okumaya bafllar. Yönetime isyan eden halk n da kat l m yla bir ordu kurar ve tüm ülkeyi atefle atmak u runa hakk n arama mücadelesine giriflir Binlerce Kez yi Geceler "Binlerce Kez yi Geceler/A Thousand Times Good Night", Norveçli yönetmen Erik Poppe imzas tafl yor. Dünyan n say l savafl foto rafç lar ndan Rebecca'n n hikayesini anlatan filmin baflrolündeki ünlü aktris Juliette Binoche'a, Nikolaj Coster-Waldau ve Maria Doyle Kennedy efllik etti. Filmde, Lauryn Canny, Adrianna Cramer Curtis, Larry Mullen Jr., Mads Ousdal, Chloe Annett de rol ald. Güzel ve Çirkin Klasik "Güzel ve Çirkin" hikayesi, bu sefer bir Frans z uyarlamas olarak sinemaseverlerle buluflacak. Filmin yönetmenli ini vizyona girdi inde büyük bir baflar yakalayan "Kurtlar n Kardeflli i"ni de çeken Christophe Gans yapt. Yap mc l n Richard Grandpierre'nin üstlendi i filmin müziklerini, besteci Pierre Adenot imzas tafl yor. Vincent Cassel, Lea Seydoux, Andre Dussollier, Eduardo Noriega ve Audrey Lamy'nin rol ald film, Türkçe dublaj ve alt yaz seçenekleriyle sinemaseverlerle buluflacak. Johny, Amber'i hediyeye bo uyor DIfi HABERLER - Hollywood'un en ünlü isimlerinden Johnny Depp, 27 yafl ndaki niflanl s Amber Heard'ü elinde tutabilmek için kesenin a z n sonuna kadar açt. Geçti imiz günlerde 50 yafl na basan Johnny Depp, Vanessa Paradis ile olan 14 y ll k iliflkisini bir film setinde tan flt Amber Herad için sona erdirmiflti. Paradis ile yaflad Fransa'y terk eden ve yeniden Los Angeles'ta yaflamaya bafllayan ünlü aktör, henüz 27 yafl nda olan Amber Heard'i ile niflanland. Geçti imiz günlerde Heard'e oldukça görkemli bir niflan yüzü üyle evlenme teklif eden Depp, niflanl s na s k s k mücevher hediye ediyormufl. Depp son olarak Heard için 50 bin dolara bir çift küpe sat n ald.

3 3 ANKARA Gözde Kiflin 1 Nisan 2014 Sal Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Gökçek: Tarihi bir zafer ANKARA - Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, "AK Parti Ankara'da, Büyükflehir Belediyesini ve flu an itibariyle 21 ilçeyi kesinlikle kazanm flt r. 3 ilçede ise durum ortadad r. Orada sand klar n tamam aç l nca ortaya ç kacakt r. Dolay s yla AK Parti, Ankara'da tarihi zaferini kazanm flt r. Bunu aç k ve net olarak söylüyorum. Hiç bir kuflkumuz yok" Gökçek, AK Parti l Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenledi i bas n toplant s nda, Ankara'da seçimlerin tahmin etti i gibi geçti ini, farkl bir netice olmad n söyledi. " nflallah neticede 50'ye 39 bitecek, birlikte görece iz" ifadesini kullanan Gökçek, "Enteresan olan bir konu var. Birçok medya kuruluflunda demifltim ki seçim öncesi, seçim s ras nda özellikle önce bizi Ankara, stanbul gibi yerlerde düflük göstermeye çal flacaklar ve manipülasyon yapacaklar. Bu manipülasyon neticesinde de insanlar soka a dökecekler. fiu anda yap lan böyle bir olay var" diye konufltu. Gökçek, flöyle devam etti: "Cihan Haber Ajans bu iflin ana mihrak noktas d r. Cihan Haber Ajans tamamen manipülasyon yaparak, tamamen gerçek d fl veriler vererek ortal kar flt rmak istiyor. Biraz önce NTV'de bir de bakt k ki arada 7, 8 puan varken biz aniden 'küt' dedik afla ya düflüverdik. Ak l s r alacak ifl de il. Tam bir manipülasyon. Arad k NTV'yi, arkadafllar arad daha do rusu. 'Efendim biz Cihan Haber Ajans 'ndan ald k, bunu ona göre veriyoruz' diyor. Kimse Cihan Haber Ajans 'n n ifline inanmas n. Onlar n söyledi ine göre Türkiye'de AK Parti 30 al yordu, 30 puan geçmesi mümkün de ildi. Ankara, stanbul ve Türkiye'nin her taraf da kaybediliyordu. Bu do rudan do ruya bir manipülasyon." Bu manipülasyonun uzant s olarak Ankara CHP aday n da kulland klar n öne süren Gökçek, flunlar kaydetti: "Bas n toplant s na ç kt, efendim 'Biz Çankaya'da ileri gidiyoruz. Evet, Çankaya'da ileride oldu umuza göre biz bu seçimi ald k.' Hadi can m sende. Niye hadi can m sende? Ankara'da 25 ilçe var. Alt tarafta ayn haberin içinde NTV veriyor, Ankara'n n taflra ilçelerini tek tek say yor, çevre ilçelerini. 17 tane ilçemiz var, 16 tanesinde AK Parti kazanm fl, bir tanesinde oraya göre bir baflka parti kazanm fl. Di erlerine bak yorsunuz, Keçiören, Gölbafl 'nda, Mamak'ta, Sincan'da, Alt nda 'da AK Parti kazanm fl, Yenimahalle, Etimesgut'ta ortada gidiyor. Dolay s yla her taraf biz kazan rken, hikmeti ilahi, bir de bak yorsunuz CHP Ankara'da kazanm fl. Bu tam bir ak l tutulmas, tam bir manipülasyon." Gökçek, "50'ye 39 bitecek bu Allah' n izniyle. Ben bu ifli bilen, iyi anket, araflt rma yapan birisiyim. Böyle bitecek, Ankara'n n neticesi bu" ifadesini kulland. Ankara'n n 17 çevre ilçesi oldu unu belirten Gökçek, "Buna Pursaklar dahil. Burada bizim Melih Gökçek ve Mansur Yavafl aras ndaki minimum fark, net 6,1. Yani 6 puan bir kere ben orada öne geçiyorum. Peki Çankaya'da öne geçtiler. Çankaya'da geçse geçse 30 ila yüzde 35 aras nda önümüze geçerler. Peki Keçiören Çankaya kadar büyük bir ilçe de il mi? Ben orada ne kadar geçiyorum, ben de 30 puan geçiyorum. Alt nda 'da puan önüne geçiyorum. Sincan'da 55 puan geçiyorum. Bunlar nereye gidiyor? Böyle bir benzetme olabilir mi?" diye konufltu. CHP'nin bu manipülasyonu her zaman yapt n savunan Gökçek, flöyle devam etti: "Geçen seçimde stanbul'- da Gürsel Tekin ekrana ç kt. ' stanbul'u kazand k arkadafllar' Sonra ne oldu? Sonra her zamanki gibi mahcubiyet. Bu CHP'nin al flkanl. Yan na bir Cihan Haber Ajans 'n takm fl, kol kola, el ele gidiyorlar. Hay rl u urlu olsun onlara. Bu manipülasyon üzerine manipülasyon devam edip duruyor. Onun için de erli arkadafllar, bizim seçimden en ufak bir kayg m z yok. Yukar dan gelen verileri gördü ümüz zaman flu anda dahi arada 7,5 puan fark var. nflallah bu puan fark taflra geldikçe daha da ço alacak ve aradaki fark en az 10 puanla kapatm fl olaca z." Sand k bafl ndaki partililerine de seslenen Gökçek, "Tembihimizdir, seçim kuruluna kadar sand k neticelerini götürene kadar bafl ndan ayr lmay n. Mutlaka oylar seçim kuruluna giderken ayn arabaya binin. E er binemezseniz arkadan bir arabayla takip edip, seçim kuruluna teslim edin" Gökçek, seçimi kazanacaklar ndan yana en ufak bir endiflelerinin olmad n ifade ederek, flunlar kaydetti: "AK Parti Ankara'da, büyükflehir belediyesini ve flu an itibariyle 21 ilçeyi kesinlikle kazanm flt r. 3 ilçede ise durum ortadad r. Orada sand klar n tamam aç l nca ortaya ç kacakt r. Dolay s yla AK Parti, Ankara'da tarihi zaferini kazanm flt r. Bunu aç k ve net olarak söylüyorum. Hiçbir kuflkumuz yok. Manipülasyon yapanlar da utans nlar. Böyle s rf Türkiye'yi kar flt rmak için bu tip hareketleri yapmak kendilerine hiçbir kar getirmeyecek. Ne zamana kadar olacak, flurada oylar n yüzde 25-30'u say ld. Bir iki saat sonra yüzde yüzü bitecek. Foyan ortaya ç kacak. Utanmayacaks n. Yar n ne diye izah edeceksin, millet senle dalga geçmeyecek mi? En çok ben dalga geçece im. Nas l dalga geçece imi de televizyonda bilirler yani. nflallah en güzel dalgam da ben geçece im. Biz seçimi kazand k hay rl u urlu olsun." (AA) "GÖKÇEK DÖNEM B TT " Bir süre sonra yeniden bas n mensuplar n n karfl s na geçen Yavafl "fiu andaki sonuç 27 bin 500 oy öndeyiz. Kaybetmeyi bile- Neler yafland neler Yerel seçimlerin en çekiflmeli ve cekler. Sand a sayg duymalar 2014 Yerel Seçimlerinde heyecanl geçti i kent Ankara laz m. Ankara'y yavafl yavafl oy pusulalar n n say m nda Necla K z lba Anadolu oldu. Baflkentte sabah saatlerine kazan yoru. Gökçek dönemi Lisesi önünde toplanan bir kadar süren bekleyifl sonucunda bitmifltir. Hepimize hay rl u urlu grup CHP'li, CHP Ankara bas n toplant s düzenleyen olsun. Haberi ald ktan sonra Büyükflehir Belediye Gökçek "fiu an itibariyle tüm balkon konuflmas n yapaca z Baflkan aday Mansur tutanaklarla birlikte neticeyi inflallah" fleklinde konufltu. Yavafl'a destek verdi ald k." Yerel Seçim sonuçlar "YAVAfi KAZANDI aç klan rken hala oy say m ANKARA'DA NELER OLDU CHP milletvekili Levent Gök devam eden Necla K z lba Uzunca süre bafla bafl giden yar fl aç klama yapt vatandafllara bir Anadolu Lisesi'nde baz devam ederken, CHP aday uyar anonsu yapt ve uyar s nda, vatandafllar topland. Bir Mansur Yavafl bir aç klama "Arkadafllar lütfen araç girifline grup okuldan ç kan araçlar n bagaj nda oy yaparak 2 ilçede oy say m iflleminin devam etti ini ve kazanmaya girdi inde Mansur Yavafl n izin verelim. Oylar n sonuçlar da pusulas aramas yapt. yak n oduklar n söyledi. CNN kazand n ilan edece iz" Türk canl yay n na ba lanan Mansur Yavafl "fiu anda say lmayan 356 bin oy var. Çankaya ve Yenimahalle'de say mlar devam ediyor. Büyük ihtimalle bu oylar say ld nda seçimi kazanaca z. Ankara'da daha her fley bitmedi. Yüksek Seçim Kurulu'ndan ald m z kesin bilgi bu" VATANDAfiLARIN SEV NC Bu s rada içeriden Mansur Yavafl n 1 puan öne geçti i aç kland. Anons üzerine çevredeki vatandafllar büyük sevinç yaflad. Vatandafllar n yan na gelen CHP Genel Baflkan Yard mc s Gökhan Günayd n da, Lütfen sakin olun her fley kontrol alt nda oylar m z say l yor Bölgede akrep ve TOMA lar n yan s ra çok say da çevik kuvvet ekibi olay ç ka ihtimaline karfl haz r bekledi. Dört dörtlük B R STEK Dursun ERKILIÇ Yerel seçimler yap ld. Hay rl u urlu olsun 2009 Yerel seçiminin hemen ard ndan yazd m, 5 y l çabuk geçer bafll kl yaz da, pazar günkü seçimin öncesinde yaflanan geliflmeleri de il tahmin, hayal bile edememifltim ama; seçilen baflkanlara seslenirken, Bize flu anda düflen fley; 5 y l n çok çabuk geçece ini hat rlatmak... demifl; hatta; (Sak n ha, Koca Mevlana n n, Düne dair ne varsa, dünde kald canca z m, / Bugün yeni bir gün, yeni fleyler söylemek laz m sözlerini, dünü ya da günü kurtarma ad na kullanmaya kalkmay n!) uyar s nda bulunmufltum. Uyar m dikkate alan da oldu, almayan da! 2009 seçimlerini dörtlüklere dökerken de duygumu, düflüncemi flöyle belirtmifltim: Dünü unutan n halini gördüm Günü dünden beter hallere düfltü Günü kurtaran n halini gördüm Yar n kurudu, çöllere düfltü Oy isterken aday kendinden geçer Ne dost, düflman, iyi; ne kötü seçer A uyu ver; ab- hayat der içer San rs n z o gün; garip, bir hofltu Dün, bugün, yar n farks z da olsa Bafla olur - olmaz bin ifl de gelse A lanacak hale ola ki gülse O bir aday, normal; sanma ser hofltu 2009 un galiplerini yolcu ederken, 2014 ün kimi eski, kimi yeni galiplerini karfl lad k GELEL M 2014 SEÇ MLER NE DÖRT DÖRTLÜK B R STEK craat ile birlikte pek çok baflka faktörün de etkiledi i bir seçim sonucu var karfl m zda. Bununla ilgili çok say da de erlendirme yap lacak, yapaca z elbette. Ancak, hem seçime dair bir de erlendirme yapmak hem de Türkiye nin acil ihtiyac na dikkat çekme ad na dört dörtlük yazmak istedim. fiöyle: Ad yerel kendisi genel seçim yap ld ttifaklar kuruldu sa a-sola sap ld Rüzgar eken var ise f rt naya kap ld Vatandafl tercihiyle çok mesajlar sal yor Memleketi gerdikçe gerdi siyasetçiler Tehlike boyutunu gördü riyasetçiler Punduna getirmeye durdu vesayetçiler Allah n sevenden millet huzur diliyor Meydanlar seyrek ise suratlar as kt Kiminde mekan yüksek kimisinde bas kt Desibelli yar flta kiminde ses k s kt Sessiz bile olsalar; ne der millet biliyor Medya da paramparça fena halde bölündü Ortada, sa da, solda bir yerlerde bulundu Kalemden kan damlad mürekkeptir bilindi Ülkenin menfaati bar fl flart k l yor

4 41 Nisan 2014 Sal ANKARA Gözde Kiflin Yaflar, kardefllik için oyunu kulland YEN MAHALLE- Cumhuriyet Halk Partisi Aday Fethi Yaflar, oturdu u Yenimahalle Belediye Baflkanl koltu unu korudu. Seçim günü efli Azize Yaflar ile birlikte Demetevler Özel Yüksel Sar kaya lkö retim Okulu nda 1109 nolu sand kta oyunu kullanan Yaflar, sand ktan ç kan sonuçlar n tüm Türkiye ye bar fl ve huzur getirmesini temenni eden Yaflar, Dilerim bu seçimler ayd nl k bir Türkiye yolunda ilk ad m olur. Bugünden sonra ülkemizde bar fl ve kardefllik kazan r H ZMETE SAH P ÇIKIN Devletin kaynaklar n kendi paras gibi kullanacak idarecilerin yönetime gelmesini dileyen Yaflar, Tüm halk m zdan do ru-dürüst hizmet edecek adaylara sahip ç kmalar n, herkesin vicdan n sesini dinlemesini diliyorum. Yerel seçimler kentlerini en iyi flekilde yönetecek adaylar n, herkesi kucaklayan ve eflit hizmet anlay fl ile çal flabilecek baflkanlar seçimidir. Umar m Yenimahalle, Ankara ve tüm ülkemiz için hay rl olacak adaylar ifl bafl na gelir Fatma fiahin seçim kazanan tek bakan GAZ ANTEP- AK Parti Gaziantep l Baflkan Ahmet Uzer, resmi olmayan verilere göre, Gaziantep Büyükflehir Belediye Baflkanl n adaylar Fatma fiahin'in kazand n bildirdi. Aç klaman n ard ndan fiahin, AK Parti l Baflkanl 'nda sevincini partililerle paylaflt. fiahin, seçimde belediye baflkanl na aday olan bakanlar içinde tek kazanan isim oldu. Mesut Akgül ailesiyle birlikte oy kulland MAMAK- Mamak Belediye Baflkan ve AK Parti Mamak Belediye Baflkan Aday Mesut Akgül, 30 Mart yerel seçimleri için oyunu efli Zeliha Akgül ve çocuklar ile birlikte fiafaktepe lkö retim Okulu nda kulland. Sabah saat 09:00 s ralar nda efli ve çocuklar yla okula gelen Mesut Akgül, okul giriflinde bulunan vatandafllarla k sa bir süre sohbet etti. Oy kullanmak için 1310 nolu sand kta s raya geçen Akgül, karar milletimiz verecek 30 Mart yerel seçimlerinin ülkeye ve Mamak a hay rlar getirmesini dileyen Akgül, Bugün bütün Türkiye sand klara ak n ediyor. Ç kacak sonucun flimdiden hay rl olmas n diliyorum. 5 y l boyunca çal flt k ve hizmet ettik. fiimdi s ra vatandaflta. Sand ktan ç kacak sonuca herkesin sayg duyaca na eminim. Milletimizin milli iradesi sand klara yans yacakt r MHP Ankara l den utanç verici eylem aç klamas yap ld ANKARA- Yerel seçimin çok çekiflmeli geçti i Ankara da, seçim gecesi yaflananlar MHP Ankara l Baflkanl n aç klama yapmaya mecbur etti. l Baflkan Fatih Çetinkaya imzas yla yay nlanan bildiride, Milliyetçi Hareket Partisi olarak 30 Mart Mahalli dareler Seçimleri nin aziz milletimize, demokrasimize yak fl r bir olgunluk içerisinde yap lmas için ola an üstü bir mücadele vermekteyiz denildi. Lakin Ankara ilimizin çeflitli ilçelerinde seçimlere gölge düflürecek utanç verici birtak m eylemlerle karfl karfl ya kalm fl bulunuyoruz ifadesine yer verilen aç klama flöyle devam etti: Keçiören ilçemizde bulunan 29 Ekim lkö retim Okulu nda seçimleri karartmak maksad ile özel olarak tutuldu u anlafl lan, ellerinde çeflitli kesici delici alet ve sopalar bulunan suç örgütü AKP li bir Meclis Üyesi Aday n n ça r s üzerine olay yerine gelmifller. Özçelik 1 Turizm adl firmaya ait 06 BB 1304, 06 BB 1305, 06 BB 1306 plakal araçlardan inmek sureti ile parti görevlilerimize ve vatandafllar m za sald rm fl ve bunun neticesinde biri a r olmak üzere befl vatandafl m z yaralam fllard r. Yine bir di er utanç verici olay 06 C 1972, 06 C 4761, 06 C 3334 plakal araçlardan inen flah slar taraf ndan bu defa Pursaklar ilçemizde gerçeklefltirilmifl, bu defa da oy kullanmaya gelen vatandafllar m z tehdit edilmifltir. Seçimlerin halen devam ediyor olmas sebebi ile baflkaca hadiselere yol aç lmamas için gerekli tahkikat n ivedilikle yap larak sorumlular n derhal yakalanmas için Milliyetçi Hareket Partisi olarak demokrasimizi yok etmeye, seçimlere gölge düflürmeye yönelik bu eylemler hakk nda suç duyurusunda bulundu umuzu sayg lar m zla kamuoyunun bilgilerine sunar z. ISSN Y l: 44 1 Nisan 2014 Sal Say : Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi GÜNLÜK S YAS GAZETE Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Yaz flleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSA AN stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir Etimesgut ta seçim bayram havas ndayd ET MESGUT- Etimesgut ta yeniden baflkan seçilen Enver Demirel, seçim günü ve gecesi o büyük heyecan yerinde yaflad. 327 bin 211 seçmenin 48 sand k bölgesindeki 1047 sand kta oy kulland Etimesgut ta, seçime kat l m n oldukça yüksek oldu u gözlendi. Saat 15:00 civar nda, seçime kat l m n yüzde 90 a ulaflt tahmin ediliyor. Etimesgut ta oy verme süresinde herhangi bir olumsuzluk yaflanmad, vatandafllar adeta bayram havas nda sand a giderek oylar n kuland lar. Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, oy verme iflleminin bafllad sabah saat 08:00 den sand klar n kapand saat 17:00 ye kadar sand k bölgelerini teker teker gezerek seçimi sahada takip etti. Demirel oyunu, ikamet etti i Elvankent bölgesindeki Atakent Mahallesi nde, A a Ceylan lkö retim Okulu nda, 1103 nolu sand kta kulland. Seçimlerin, Etimesgut a, Ankara ya ve ülkemize hay rl olmas n dileyen Demirel; Çok güzel bir seçim süreci yaflad k. Vatandafllar m z propaganda döneminde oldu u gibi seçim günü de büyük bir sorumluluk örne i göstererek, sükunet ve sa duyu ile sand a gidip oylar n kulland lar. Sand a gidip oylar n kullanarak demokratik hak ve sorumluluklar n n gere ini en güzel biçimde yerine getiren bütün vatandafllar m za ve görevlerini baflar ile yerine getiren görevlilerini tebrik ediyorum. nflaallah, oy sayma ifllemleri de ayn ciddiyet ve hoflgörü içerisinde, sorunsuz bir flekilde tamamlanacakt r. Sonuç her ne olursa olsun, vatandafllar m z n hür iradeleri ile, ilçemizde seçimlerin Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel oyunu 1103 nolu sand kta kulland. sakin ve huzurlu bir ortamda ve yüksek kat l mla sonuçlanmas, demokrasimizin zaferi olacakt r. Milletimizin tecelli edecek iradesinin ilçemize, ilimize ve ülkemize hay rl olmas n dilerim

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 1 Nisan 2014 Sal Kurakl kta son evreye yaklaflt k Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mahnaz Gümrükçüo lu, ya mur ve kar ya fllar n n su kaynaklar na destek sa lamamas nedeniyle, sonraki evrede "neler olacak" diye endiflelenmek gerekti ini bildirdi. SAKARYA - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mahnaz Gümrükçüo lu, ya mur ve kar ya fllar n n su kaynaklar na destek sa lamamas nedeniyle, sonraki evrede "neler olacak" diye endiflelenmek gerekti ini bildirdi. Gümrükçüo lu, yapt yaz l aç klamada, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinin kurakl daha fazla hissetti ini, boyutunun belirlenebilmesi için belirli süreye ihtiyaç oldu unu ifade etti. Kurakl n meteorolojik, hidrolik ve tar msal aflamalardan olufltu una, ülkenin üçüncü aflamadaki tar msal kurakl k tehlikesine geldi ine dikkati çeken Gümrükçüo lu, birkaç günlük ya murun bu tehlikeyi ortadan kald rmayaca n vurgulad. Hidrolojik ve meteorolojik kurakl n sona ermedi ini, geçen y l may stan beri devam etti ini savunan Gümrükçüo lu, "Ya mur ve kar ya fllar n n su kaynaklar na destek olmamas nedeniyle, bir sonraki evrede 'neler olacak' diye endiflelenmemiz gerekiyor. Türkiye, asl nda su zengini de il" ifadesini kulland. Gümrükçüo lu, meteorolojik verilere göre flubatta Marmara'da geçen y l n ayn dönemine göre ya fllarda yüzde 80,1 azalma gözlendi ini, ülke genelindeki azal fl n ise yüzde 67,9 seviyesinde oldu unu kaydederek, flu ifadelere yer verdi: "Bir ülkenin su zengini olabilmesi için kifli bafl na düflen suyun 10 bin metreküp olmas gerekiyor. Bizim gibi yar kurak bölgelerde ise genel olarak y ll k kifli bafl na düflen su miktar ise yaklafl k bin 500 metreküp. Artan nüfusumuzla Türkiye'de kifli bafl na düflen suyun bin 200 metreküpe inmesi tahmin ediliyor. Bu, asl nda büyük s k nt. 'Su fakiri ülkeler' dedi imiz zaman bin metreküpün alt ndaki ülkelerden bahsediyoruz." "SAPANCA GÖLÜ TEHL KEDE" Gümrükçüo lu, "Sapanca Gölü'nde Su Kalitesi ve Sediment Tafl n m n Belirlenmesi" projesinin ara verilerine göre, geçen y l may stan beri göldeki suyun azalmaya bafllad na iflaret etti. Kurakl n devam halinde gölde birkaç ayl k su kalaca na dikkati çeken Gümrükçüo lu, su seviyesinin ortalama 30,50 metreyle tarihinin en düflük dönemine ulaflt n bildirdi. Gölün her ay ortalama 10 santimetre alçald n vurgulayan Gümrükçüo lu,4 y lda yüzde 27 azalan ya fl nedeniyle gölün temmuz-a ustos aylar nda 29,90 metre olan kritik seviyeye ulaflaca n kaydetti. "Göl kuruyor dedi imiz zaman, insanlar gölün içinde hiç su kalmayaca n san yorlar ancak kurumadan kast m z bu de il" ifadesini kullanan Gümrükçüo lu, aç klamas n flöyle tamamlad : "Gölün belirli kullan m seviyesi var. Bunun alt na inemiyorsunuz, bu seviyeye çok yaklaflt k. Bu s n r n alt na indi imiz zaman zaten suyu kullanma gibi flans m z kalmayacak. Sakarya, su anlam nda çok flansl. Bu kaynaklar do ru kullanabilseydik, ortaya çok farkl tablolar ç kard. Tüm yönleriyle düflünülen su yasas n n ç kar lmas gerekiyor. Peyzaj alanlar n n sulanmas ve sanayinin kulland su gibi konularda tasarruflu olunmas son derece önemli. Sanayinin çekti i su, çok önemli. Sanayide deniz suyunu ar tabilirler. 'Gri su' dedi imiz at k suyu ar tmak için yat r m yap lmas gerekiyor. Petrolsüz, arabas z, makinesiz, cep telefonsuz 90'l y llara kadar zaten yaflad k ancak havas z, susuz, topraks z yaflayamay z.(aa) Suriye'deki savafl, ney ustas n da etkiledi HATAY- AHMET ÖZEL - Dörtyol ilçesinde portakal bahçesinde oluflturdu u atölyede, Suriye'den temin etti i kam fllarla yaklafl k 10 y ld r ney üreten Ali Karayan k, Japonya'dan Avustralya'ya bir çok ülkeye gönderdi i neyleri, Suriye'deki iç savafl nedeniyle yapamaz hale geldi.ali Karayan k (53), AA muhabirine yapt aç klamada, ney üretimi için en iyi kam fllar Suriye'den getirdi ini söyledi. Suriye'deki iç savafl nedeniyle kam fl getirmekte s k nt yaflad klar n, bu nedenle üretimin düfltü ünü ifade eden Karayan k, savafl n kendisini de olumsuz etkiledi ini kaydetti.savafltan önce sürekli Suriye'ye giderek oradan ney yap m için en iyi kam fllardan toplad n vurgulayan Karayan k, "Art k oraya gitmek imkans z. Savafl, bizi de etkiledi. Bugüne kadar en iyi kam fllardan yapt m 9 bo- umlu neyleri, baflta Japonya olmak üzere Avustralya gibi birçok ülkeye gönderdim" diye konufltu. Hatay'da Asi Nehri kenar ndan toplad kam fllarla mesle ini sürdürmeye çal flt n belirten Karayan k, bugüne kadar yaklafl k 100 ülkeye ney gönderdi ini söyledi. Yapt neyleri, internet ve telefon arac l yla satt n ifade eden Karayan k, "Ney çalmaya ilgim vard. Evimin yan ndaki portakal bahçesine 10 y l önce atölye kurdum. Toplad m kam fllar kurumas için bir y l bekletiyorum. Daha sonra temizleyip, f rçalayarak ney yap m na bafll yorum. Günde 10 saatimi ney yap - smail KARA Yay nc l kla flu veya bu flekilde 45 y ldan fazla bir süredir ilgileniyorum. Gazete ve dergiler, bir zamanlar adeta okul gibiydiler. Okuyanlar, pek çok bilgiler edinirler. Çok fleyden haberdar olurlard. O zamanlar gerçek anlamda bir ciddiyet vard. Yalan veya uyduruk yaz lara kolay kolay rastlanmazd. Giderek özel radyolar n, televizyonlar n, gazete ve dergilerin say s bir hayli artt. Sürekli yay nlananlar n d fl nda, seçim öncelerinde ortaya ç kan ve parsa toplamaya çal flan yöresel ve k yt r k gazeteler de oluyor. Yay nc l kiflisel ç karlara alet edip, etik d fl yalan ve uyduruk yaz ve haberleri hiç s k lmadan, utanmadan yay nlayabiliyorlar. Geçen gün elime bir gazete geçti. Manflet haber; CHP li Mansur Yavafl: Parklarda içki serbest olacak ve bunu tam sayfada uzatm fllar. De il Türkiye de, dünyan n hiçbir yerinde; ne yöneticiler, ne halk böyle bir fleyi asla istemez. Hele ileri baz ülkelerde sigaraya, di er uyuflturuculara ve de alkole karfl adeta savafl aç lm flt r. nsanlar n uyufluk, sarhofl olmas n istemezler. Sokaklarda insanlar n sarhofl sarhofl dolaflmas na herkes karfl d r. Mansur Yavafl kötülemek için yap lan bu haberin uyduruk oldu unu, irdeleyebilen her insan anlar. Ancak, araflt rma, soruflturma yetene i olmayan baz insanlar ise buna inanabilir. Sahi bu gazete müsveddesinin ad nedir diye soranlar olabilir. Söyleyelim; Minber nsanlar n onuruyla oynamaya, gerçek d fl yaz ve haberlerle küçük düflürmeye çal flmak; yay nc l k ilkeleriyle asla ba damad gibi, insanl k d fl hareketlerdir. Bu tür hareketlerle siyaset yapmak ya da siyasete çanak tutmakla, baz insanlar belki aldat labilir. Belki küçük ç karlar da sa lanabilir. Ama ahlâk denilen kutsal fleyin neresinde yer al n r? Minber e benzer bir gazete daha gördüm; Yenimahalle Haber. O da Yenimahalle Belediye Baflkan ve yeniden baflkan aday olan Fethi Yaflar hakk nda vermifl verifltirmifl. Gerçekle ba daflmayan bir sürü fley yazm fl Ay p, edep ya hu!.. Bu makaleyi yazd m. nan n ki, söz konusu adaylara yak nl m, ya da sempatim için filan de il Medyada yer alan gazete, dergi, radyo, TV. gibi her yay n organ nda realite (gerçekçilik) ve kalite bekledi im içindir. nsanlar m z iyidir ve iyi fleylere lây kt r. Her medya organ bir okul olman n bilinciyle hareket etmeli ve bu fluurla insanlar m za iyi fleyler vermeye çal flmal d r. smail KARA KARA CA AHLAKSIZ MEDYA Kaymakamdan efl istedi Kayseri'de yaflayan ve efli 16 ay önce hayat n kaybeden 88 yafl ndaki Kemal A ao lu, Melikgazi Kaymakaml - 'na baflvurarak kendisine efl bulunmas n istedi. KAYSER - MUSA ÖZYÜREK - Mersin'de yaflayan polis emeklisi o luyla Melikgazi Kaymakam Erkaya Y r k' ziyaret eden A ao lu, AA muhabirine yapt aç klamada, hayat arkadafl n kaybettikten sonra çok yaln z kald n ve bu yaln zl a al flamad - n söyledi.8'i ikiz 25 çocu unun dünyaya geldi ini ve bunlardan sadece 5'inin hayatta oldu unu belirten A ao lu, " ki k z m ve üç o lum var. O ullar mdan ikisi Almanya'da. Çocuklar m bana hürmette kusur etmezler ama gelinlerim ve damatlar m bakmak istemedi i için beni yanlar na alm yorlar. Yaln zl a al - flamad m, yaln z kalmak beni korkutuyor, sabaha kadar uyuyam yorum, yan ma bir can efli istiyorum. Evlenecek bir efl bulabilmek için kaymakaml a baflvurdum. Bana uygun 65 yafl üzeri bir kad nla evlenmek istiyorum. nflallah böyle birisi bulunur ve yaln zl ktan kurtulurum" diye konufltu. Evlenmek için talip oldu u birçok kad n n ev, araba, para gibi maddiyata dayal taleplerde bulundu unu ifade eden A ao lu, SSK emeklisi oldu unu, bir evi ve bin 200 lira emekli maafl ndan baflka bir fleyi olmad n belirtti. Sa l n n yerinde oldu unu ve kendi ihtiyaçlar n giderebildi ini dile getiren A ao lu, evlilik vaadiyle doland r lmak istemedi i için kaymakaml a müracaat etti ini kaydetti. Melikgazi Kaymakam Erkaya Y r k da her gün onlarca kiflinin maddi s k nt lar n n giderilmesi için kendilerinden yard m istedi ini, ilk defa evlenmek için müracaat eden birisiyle karfl laflt n ve çok flafl rd n ancak bu talebe karfl da duyars z kalamad - n dile getirdi.kemal A ao lu'nun çocuklar n n kendisiyle ayn evde kalmak istemedi ini ö rendi ini belirten Y r k, flöyle konufltu:"kemal amcam z bu yafltan sonra da olsa evlenmek istiyor. Durumuna uygun yafllar nda bir teyzemizle hayat n birlefltirmek istedi ini bize söyledi. Elimizden gelen yard m yapaca z. Sosyal dayan flma ve yard mlaflma vakf - m zda Kemal amcam za uygun, eflini kaybetmifl bir teyzemiz var m? buna bakaca z. Kemal amcay bundan sonraki ömründe rahat ettirecek, birlikte hayat n kolaylaflt racak bir teyzemizi bulmay ümit ediyoruz. Kendisini mutlu edecek bir yuva kurulmas için Melikgazi Kaymakaml olarak elimizden gelen her türlü gayreti gösterece iz."

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

CHP, bozkurt u keflfetti! ABD: Pensilvanya da. SARIGÜL: Çileli bir yolculuk. Ülkücü and ile devrim marfl kol kola. yeni bir dönemin.

CHP, bozkurt u keflfetti! ABD: Pensilvanya da. SARIGÜL: Çileli bir yolculuk. Ülkücü and ile devrim marfl kol kola. yeni bir dönemin. ISSN 1308-7622 3 Nisan 2014 Perflembe www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr TOBB Baflkan Hisarc kl o lu: Yerelde yeni bir dönem bafllad TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, milli iradenin sand a yans mas yla

Detaylı

Mühür sende ama Süleyman de ilsin!

Mühür sende ama Süleyman de ilsin! Çehresi de iflen ilçe Hizmetleri ile Alt nda a ça atlatan Veysel Tiryaki nin hizmetleri... 13. SAYFADA Bosna n n UMUDU Türkiye Bosna Bank International (BBI), Bosna Hersek'e verilen 100 milyon avroluk

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti; 6 gün sizinle BELDE nin ad, 1 Mart itibariyle YediGün olarak de ifliyor Bugüne kadar tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi pazar günleri d fl nda hergün sizlerle buluflan gazeteniz BELDE, 44 y ll k onurlu

Detaylı

HALKBANK I kim bitirmek istedi?

HALKBANK I kim bitirmek istedi? ISSN 1308-7622 25 Ocak 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr STAR Gazetesi BELGELER ile gösterdi HALKBANK I kim bitirmek istedi? Halkbank hedef ald belirtilen geliflmeler üzerindeki sis perdesi

Detaylı

DEM R A gerçeklefliyor

DEM R A gerçeklefliyor Yeni parti GEL YOR Eski Kültür Bakan Ertu rul Günay, 17 Aral k sonras nda AK Parti den istifa eden di er zmir milletvekilleri lhan flbilen ve Erdal Kalkan ile birlikte bas n toplant s düzenledi. Günay,

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n ISSN 1308-7622 BAfiBAKAN ile HOCAEFEND ye seslendi 13 Ocak 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr MEHMET KIRKINCI Hoca'n n sulh ça r s Daum un ilac namaz ve dua Bursaspor teknik direktörü Christoph

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622.

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622. ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 B TÜRK YE N N GAZETES ELDE www.beldegazetesi.com Fiyat 10 Kr 9 Aral k 2013 Pazartesi Fiyat 25 Kr Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Y ld z: Kediden rahats z de ilim dedi ve ekledi;

Fiyat 25 Kr. Y ld z: Kediden rahats z de ilim dedi ve ekledi; ISSN 1308-7622 ACI MUZ! 4 Nisan 2014 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr stanbul Ticaret Odas, 2014 Mart ay nda fiyat en çok artan ve azalan ürünleri aç klad. Buna göre, 2014 Mart ay nda TO'nun stanbul

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Erdo an; CHP, MHP ve BDP ye yüklendi ISSN 1308-7622 10 Aral k 2013 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "CHP Belediyesi, susuzluktur.

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

AK Partili Ceylan projelerini tan tt

AK Partili Ceylan projelerini tan tt 22 MART 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: 13915 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan lansman toplant s düzenledi MAMAK Türközü

Detaylı

YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi

YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi 19 ARALIK 2013 Perflembe YIL:39 SAYI: 13835 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi GÜNCEL FILIPINLER E Samanyolu nda Demircan

Detaylı

GÜDEM. ÇAÇOY ve Çengel 2 görkemli final yapt. Mamak fiehir Stad sporcular n hizmetinde

GÜDEM. ÇAÇOY ve Çengel 2 görkemli final yapt. Mamak fiehir Stad sporcular n hizmetinde 1 N SAN 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13923 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye nin Baflkent i Ankara, 30 Mart Yerel Seçimleri nin de baflkenti oldu Sincan da 10 bin fidan da

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Fiyat 25 Kr PARALEL aç klamas

Fiyat 25 Kr PARALEL aç klamas Hofl geldin Bal kesir Bal kesirspor'un, Spor Toto Süper Lig'e yükselmesinin ard ndan kentte büyük coflku yafland. K rm z -beyazl ekibin, stanbul Büyükflehir Belediyespor'u 2-1 yendi i maç n bitifl düdü

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sınırın hedefi saptırmayan bekçileri: FIRTINA ve PANTER HABERİ 18 DE 15 NİSAN 2014 SALI

Detaylı

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yeralt n ilmek ilmek ifllediler 7 EYLÜL 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yiyeceklere AKILLI

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı