Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA."

Transkript

1 ISSN Dört dörtlük bir istek 1 Nisan 2014 Sal Fiyat 25 Kr Türkiye'deki yerel seçim sonuçlar n n aç klanmaya bafllamas n n ard ndan S rbistan'da, Müslüman Boflnak nüfusun yo un olarak yaflad Sancak bölgesinde'ki Novi Pazar'da çok say da vatandafl, araç konvoyu oluflturarak Baflbakan Recep Tayyip Erdo an lehine sloganlar att. Ad yerel kendisi genel seçim yap ld ttifaklar kuruldu sa a-sola sap ld Rüzgar eken var ise f rt naya kap ld Vatandafl tercihiyle çok mesajlar sal yor Yerel seçimler yap ld. Hay rl u urlu olsun Seçmen oylar yla mesajlar verdi elbette Dursun ERKILIÇ n yaz s 3. sayfada çeride-d flar da de erlendirmeler ve gösteriler var Secim yerel önemi genel etkisi küresel Türkiye öyle bir yerel seçim yaflad ki, kendi kendimize genel seçim havas na soktuk ama bir o kadar da küresel etkisi oldu. Özellikle Balkanlar ve Ortado u olmak üzere birçok ülkede seçim sonucuna iliflkin etkinlikler vard. Seçim sonuçlar na dünya medyas n n ilgisi de büyük oldu adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu Makedonya'n n baflkenti Üsküp'te, AK Parti'nin yerel seçimlerdeki zaferi için düzenlenen kutlamalara, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an telekonferans yöntemi ile kat larak, vatandafllara hitap etti. Üsküp'teki tarihi Türk Çarfl s 'nda toplanan binlerce Türk, Arnavut ve Boflnak burada kurulan dev ekrandan Türkiye'deki seçim sonuçlar n takip etti. FARKLI YORUMLAR VAR "Türkiye'deki oylama Erdo an' daha da güçlendirmifl görünüyor. Baflbakan' n partisi havalarda uçuflan suçlamalar n aras nda, yerel seçimlerden galip olarak ç kt diyeninden; "Erdo an seçimlerde muhalefeti yenilgiye u ratt. Türkiye Baflbakan 'n n bafl nda oldu u AKP, kitlesel protesto gösterileriyle, yolsuzluk skandallar n n ve internet yasaklar n n damga vurdu u bir sürecin ard ndan, yerel seçimlerde önemli bir fark elde ederek ç kt yorumunu yapan na kadar her tür de erlendirme var. KES N ZAFER VE KÜRTLER Gazetenin birine göre, "Recep Tayyip Erdo an' n iktidardaki AK Partisi, yolsuzluk skandallar ve devletin içine s zm fl "vatan hainleri" diye niteledi i kiflileri sorumlu tuttu u güvenlik s - z nt lar aras nda kendisi için referanduma dönüflen yerel seçimlerden kesin bir zaferle ç km fl görünüyor. Ötekine göre ise; Kürtler yeni bir siyasi ve ekonomik dönüflüm umudunda. " HABER VE FOTO RAFLARI 16. SAYFADA Birbirini bitirdi! Tekin, AA y k nad AA kendini savundu Yerel seçimde oy say m ifllemi sürürken CHP Genel Merkezi'nde bir aç klama yapan Gürsel Tekin, Anadolu Ajans 'n n manipülatif haber yapt n savundu ve Anadolu Ajans 'n fliddetle k n yorum Anadolu Ajans 'ndan yap lan resmi aç klamada, AA haberlerinin güvenilirli i hiçbir zaman tart flma konusu olmam flt r, bundan sonra da olmayacakt r dendi. HABER 12. SAYFADA her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz BELDE, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin BELDE sine ulafl yor Haberiniz, reklam n z, duyurunuz, davetiniz hayalinizdeki yerlere, kiflilere gitsin mi? smail Kara Karaca 5. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler 9. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada Fehmi Koru Seçimden kim karl ç kt? 12. Sayfada KAZANANLARIN L STES www. gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz HABER 12. SAYFADA yi dan takip edebilirsiniz Oylar yeniden say lacak yerler stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, Osmaniye, Kastamonu, Bal kesir ve Afyonkarahisar' n baz ilçelerinde yap lan itirazlar sonucunda oylar yeniden say lacak. 12. SAYFADA Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi Yerel seçimin en çekiflmeli geçti i kentlerin bafl nda Ankara geldi. Oy say m ifllemi sürerken, CHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mansur Yavafl Ankara'da herfley bitmedi. Sand kta kazand m z masada kaybetmece iz. Torba çalma gayretlerine ra men aradaki fark kapand gibi 27 bin 500 oy farkla öne geçtik. Art k Ankara'y yavafl yavafl kazan yoruz. Gökçek dönemi bitmifltir Sabah saatlerinde kameralar karfl s na geçen AK Parti Aday Melih Gökçek ise, Yavafl n Gökçek dönemi bitmifltir ine karfl l k, bu ifl bitmifltir mesaj verdi. Gökçek, 30 bin farkla öndeyiz aç klamas yapt. "Bizim hesaplar m za göre en az 30 bin fark var. flu anda 62 sand k kald say lmayan, bizim hesaplar m olarak olay neticelendi. Yüzde 99.5 oran ndaki say md r bu" aç klamas n yapt. HABER 3. SAYFADA Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi AK Partili olanlar n gözü fosforlu de il! Hüseyin Çelik'ten elektrik kesintisi iddialar na ilginç yan t 12. SAYFADA 31 Mart 2014 Resmi Gazete 2014/6072 Ayd n, Bal kesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmarafl, Mardin, Mu la, Tekirda, Trabzon, fianl urfa, Van ve Ordu Büyükflehir Belediyelerinde Su ve Kanalizasyon daresi Kurulmas na liflkin Esaslar n Yürürlü e Konulmas Hakk nda Karar

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 1 Nisan 2014 Sal Meltem Ekiz Sar kam fl dram n yaflayarak anlatt KARS -Türk Halk Müzi i sanatç s dris Altuner, hava s cakl s f r n alt nda 30 dereceye kadar düflen Allahuekber Da lar 'nda flehit olan ecdatlar m z anmak için yo un kar ya fl ve tipi al nda klip çekti. Sanatç Altuner, 99 y l önce Sar kam fl Harekat 'na kat lan askerlerin yaflad dram gelecek nesillere aktarmak ve gündemde kalmas için a t haz rlad. Yo un kar ya fl ve tipi alt nda "Allahuekber" adl a d na klip çeken Altuner, 2 bin 700 rak ml da da zor koflullar alt nda mücadele etti. Hava s cakl - n n s f r n alt nda 30 dereceye kadar düfltü ü Allahuekber Da lar 'nda klip çeken Altuner, donarak flehit olan askerlerin an s - na haz rlad a d n klibini Sar kam fl'ta tamamlad. So anl ve Allahuekber da lar n n tepelerinde so uk havada mücadele veren Altuner, 5 gün süren çekimlerde, 99 y l önce flehit düflen askerlerin yaflad klar n yans tmaya çal flt. Altuner, AA muhabirine yapt aç klamada, vefa borcunu ödemek ve deryada bir damla olabilmek ad na "Allahuekber" adl a d na klibini çekerek, gelecek nesiller için iz b rakmaya çal flt klar n söyledi. Do up büyüdü ü flehit kanlar yla sulanm fl bu topraklar için hassasiyetlerinin çok ileri derecede oldu unu vurgulayan Altuner, "Biz bugün küresel s nma varken bile bu flartlar çok a r buluyorsak, 99. y l nda and - m z flehitlerimizin o günlerde neler çekti ini hayal etmek bile mümkün de il" diye konufltu. (AA) 20:15 MAL KANE 21:15 K RL fi Orijinal Ad : The Manor Yönetmen : Ken Berris Oyuncular : Greta Scacchi, Gabriel Anwar, Peter O Toole Yap m : 1999 Komedi Bir malikanedeki iki adam n ölümünün ard ndaki s rr ö renmeye çal flan bir araflt rmac, kendisini yalanlarla örülü bir hikayenin ortas nda bulur. Bu hikayede herkes flüphelidir ve herkesin saklad bir fleyler vard r. Sizin için seçtiklerimiz Orijinal smi: The Job Yönetmen: Shem Bitterman Oyuncular: Patrick John Flueger, Ron Perlman, Taryn Manning Yap m Y l : 2009 Tür: Aksiyon, Komedi Fakir ve iflsiz bir adam olan Bubba, para kazanaca bir ifl aramakta ve hayat n n kad n ile evlenmenin hayalini kurmaktad r. Jim, adl serseri vesilesiyle bir ifl teklifi al r. Teklifi yapan Perriman gizemli bir adamd r. Bubba bu tekli- Sinema V ZYONA YEN G REN F LMLER Peri Masal Romantik ve hüzünlü bir hikayeyi seyirci ile buluflturacak yönetmen Biray Dalk ran' n son filmi "Peri Masal ", seyirciye modern bir "Selvi Boylum Al Yazmal m" duygusu yaflatacak. Dalk ran' n, senaryosunu da yazd filmde, Burcu K ratl, Emre K z l rmak, Sedef fiahin, Alp Korkmaz, Çetin Altay, Sema Moritz, Selman Okumufl, Esra Aç k, It r Esen, Orhan Ayd n rol ald. Adalet çin Yönetmen Arnaud des Pallieres imzal "Adalet çin/michael Kohlhaas" filminin senaryosunu Christelle Berthevas ve Arnaud des Pallieres yazd. "16. yüzy lda geçen hikayede Michael Kohlhaas, ailesine ba l, varl kl, onuruyla yaflayan bir at taciridir. Bir gün yoluna ç kan bir baron adaletsiz bir flekilde atlar na el koyar. Kohlhaas, kendisine tazminat ödenmesi için yapt baflvuru sonuçsuz kal nca, aç ktan aç a meydan okumaya bafllar. Yönetime isyan eden halk n da kat l m yla bir ordu kurar ve tüm ülkeyi atefle atmak u runa hakk n arama mücadelesine giriflir Binlerce Kez yi Geceler "Binlerce Kez yi Geceler/A Thousand Times Good Night", Norveçli yönetmen Erik Poppe imzas tafl yor. Dünyan n say l savafl foto rafç lar ndan Rebecca'n n hikayesini anlatan filmin baflrolündeki ünlü aktris Juliette Binoche'a, Nikolaj Coster-Waldau ve Maria Doyle Kennedy efllik etti. Filmde, Lauryn Canny, Adrianna Cramer Curtis, Larry Mullen Jr., Mads Ousdal, Chloe Annett de rol ald. Güzel ve Çirkin Klasik "Güzel ve Çirkin" hikayesi, bu sefer bir Frans z uyarlamas olarak sinemaseverlerle buluflacak. Filmin yönetmenli ini vizyona girdi inde büyük bir baflar yakalayan "Kurtlar n Kardeflli i"ni de çeken Christophe Gans yapt. Yap mc l n Richard Grandpierre'nin üstlendi i filmin müziklerini, besteci Pierre Adenot imzas tafl yor. Vincent Cassel, Lea Seydoux, Andre Dussollier, Eduardo Noriega ve Audrey Lamy'nin rol ald film, Türkçe dublaj ve alt yaz seçenekleriyle sinemaseverlerle buluflacak. Johny, Amber'i hediyeye bo uyor DIfi HABERLER - Hollywood'un en ünlü isimlerinden Johnny Depp, 27 yafl ndaki niflanl s Amber Heard'ü elinde tutabilmek için kesenin a z n sonuna kadar açt. Geçti imiz günlerde 50 yafl na basan Johnny Depp, Vanessa Paradis ile olan 14 y ll k iliflkisini bir film setinde tan flt Amber Herad için sona erdirmiflti. Paradis ile yaflad Fransa'y terk eden ve yeniden Los Angeles'ta yaflamaya bafllayan ünlü aktör, henüz 27 yafl nda olan Amber Heard'i ile niflanland. Geçti imiz günlerde Heard'e oldukça görkemli bir niflan yüzü üyle evlenme teklif eden Depp, niflanl s na s k s k mücevher hediye ediyormufl. Depp son olarak Heard için 50 bin dolara bir çift küpe sat n ald.

3 3 ANKARA Gözde Kiflin 1 Nisan 2014 Sal Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Gökçek: Tarihi bir zafer ANKARA - Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, "AK Parti Ankara'da, Büyükflehir Belediyesini ve flu an itibariyle 21 ilçeyi kesinlikle kazanm flt r. 3 ilçede ise durum ortadad r. Orada sand klar n tamam aç l nca ortaya ç kacakt r. Dolay s yla AK Parti, Ankara'da tarihi zaferini kazanm flt r. Bunu aç k ve net olarak söylüyorum. Hiç bir kuflkumuz yok" Gökçek, AK Parti l Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenledi i bas n toplant s nda, Ankara'da seçimlerin tahmin etti i gibi geçti ini, farkl bir netice olmad n söyledi. " nflallah neticede 50'ye 39 bitecek, birlikte görece iz" ifadesini kullanan Gökçek, "Enteresan olan bir konu var. Birçok medya kuruluflunda demifltim ki seçim öncesi, seçim s ras nda özellikle önce bizi Ankara, stanbul gibi yerlerde düflük göstermeye çal flacaklar ve manipülasyon yapacaklar. Bu manipülasyon neticesinde de insanlar soka a dökecekler. fiu anda yap lan böyle bir olay var" diye konufltu. Gökçek, flöyle devam etti: "Cihan Haber Ajans bu iflin ana mihrak noktas d r. Cihan Haber Ajans tamamen manipülasyon yaparak, tamamen gerçek d fl veriler vererek ortal kar flt rmak istiyor. Biraz önce NTV'de bir de bakt k ki arada 7, 8 puan varken biz aniden 'küt' dedik afla ya düflüverdik. Ak l s r alacak ifl de il. Tam bir manipülasyon. Arad k NTV'yi, arkadafllar arad daha do rusu. 'Efendim biz Cihan Haber Ajans 'ndan ald k, bunu ona göre veriyoruz' diyor. Kimse Cihan Haber Ajans 'n n ifline inanmas n. Onlar n söyledi ine göre Türkiye'de AK Parti 30 al yordu, 30 puan geçmesi mümkün de ildi. Ankara, stanbul ve Türkiye'nin her taraf da kaybediliyordu. Bu do rudan do ruya bir manipülasyon." Bu manipülasyonun uzant s olarak Ankara CHP aday n da kulland klar n öne süren Gökçek, flunlar kaydetti: "Bas n toplant s na ç kt, efendim 'Biz Çankaya'da ileri gidiyoruz. Evet, Çankaya'da ileride oldu umuza göre biz bu seçimi ald k.' Hadi can m sende. Niye hadi can m sende? Ankara'da 25 ilçe var. Alt tarafta ayn haberin içinde NTV veriyor, Ankara'n n taflra ilçelerini tek tek say yor, çevre ilçelerini. 17 tane ilçemiz var, 16 tanesinde AK Parti kazanm fl, bir tanesinde oraya göre bir baflka parti kazanm fl. Di erlerine bak yorsunuz, Keçiören, Gölbafl 'nda, Mamak'ta, Sincan'da, Alt nda 'da AK Parti kazanm fl, Yenimahalle, Etimesgut'ta ortada gidiyor. Dolay s yla her taraf biz kazan rken, hikmeti ilahi, bir de bak yorsunuz CHP Ankara'da kazanm fl. Bu tam bir ak l tutulmas, tam bir manipülasyon." Gökçek, "50'ye 39 bitecek bu Allah' n izniyle. Ben bu ifli bilen, iyi anket, araflt rma yapan birisiyim. Böyle bitecek, Ankara'n n neticesi bu" ifadesini kulland. Ankara'n n 17 çevre ilçesi oldu unu belirten Gökçek, "Buna Pursaklar dahil. Burada bizim Melih Gökçek ve Mansur Yavafl aras ndaki minimum fark, net 6,1. Yani 6 puan bir kere ben orada öne geçiyorum. Peki Çankaya'da öne geçtiler. Çankaya'da geçse geçse 30 ila yüzde 35 aras nda önümüze geçerler. Peki Keçiören Çankaya kadar büyük bir ilçe de il mi? Ben orada ne kadar geçiyorum, ben de 30 puan geçiyorum. Alt nda 'da puan önüne geçiyorum. Sincan'da 55 puan geçiyorum. Bunlar nereye gidiyor? Böyle bir benzetme olabilir mi?" diye konufltu. CHP'nin bu manipülasyonu her zaman yapt n savunan Gökçek, flöyle devam etti: "Geçen seçimde stanbul'- da Gürsel Tekin ekrana ç kt. ' stanbul'u kazand k arkadafllar' Sonra ne oldu? Sonra her zamanki gibi mahcubiyet. Bu CHP'nin al flkanl. Yan na bir Cihan Haber Ajans 'n takm fl, kol kola, el ele gidiyorlar. Hay rl u urlu olsun onlara. Bu manipülasyon üzerine manipülasyon devam edip duruyor. Onun için de erli arkadafllar, bizim seçimden en ufak bir kayg m z yok. Yukar dan gelen verileri gördü ümüz zaman flu anda dahi arada 7,5 puan fark var. nflallah bu puan fark taflra geldikçe daha da ço alacak ve aradaki fark en az 10 puanla kapatm fl olaca z." Sand k bafl ndaki partililerine de seslenen Gökçek, "Tembihimizdir, seçim kuruluna kadar sand k neticelerini götürene kadar bafl ndan ayr lmay n. Mutlaka oylar seçim kuruluna giderken ayn arabaya binin. E er binemezseniz arkadan bir arabayla takip edip, seçim kuruluna teslim edin" Gökçek, seçimi kazanacaklar ndan yana en ufak bir endiflelerinin olmad n ifade ederek, flunlar kaydetti: "AK Parti Ankara'da, büyükflehir belediyesini ve flu an itibariyle 21 ilçeyi kesinlikle kazanm flt r. 3 ilçede ise durum ortadad r. Orada sand klar n tamam aç l nca ortaya ç kacakt r. Dolay s yla AK Parti, Ankara'da tarihi zaferini kazanm flt r. Bunu aç k ve net olarak söylüyorum. Hiçbir kuflkumuz yok. Manipülasyon yapanlar da utans nlar. Böyle s rf Türkiye'yi kar flt rmak için bu tip hareketleri yapmak kendilerine hiçbir kar getirmeyecek. Ne zamana kadar olacak, flurada oylar n yüzde 25-30'u say ld. Bir iki saat sonra yüzde yüzü bitecek. Foyan ortaya ç kacak. Utanmayacaks n. Yar n ne diye izah edeceksin, millet senle dalga geçmeyecek mi? En çok ben dalga geçece im. Nas l dalga geçece imi de televizyonda bilirler yani. nflallah en güzel dalgam da ben geçece im. Biz seçimi kazand k hay rl u urlu olsun." (AA) "GÖKÇEK DÖNEM B TT " Bir süre sonra yeniden bas n mensuplar n n karfl s na geçen Yavafl "fiu andaki sonuç 27 bin 500 oy öndeyiz. Kaybetmeyi bile- Neler yafland neler Yerel seçimlerin en çekiflmeli ve cekler. Sand a sayg duymalar 2014 Yerel Seçimlerinde heyecanl geçti i kent Ankara laz m. Ankara'y yavafl yavafl oy pusulalar n n say m nda Necla K z lba Anadolu oldu. Baflkentte sabah saatlerine kazan yoru. Gökçek dönemi Lisesi önünde toplanan bir kadar süren bekleyifl sonucunda bitmifltir. Hepimize hay rl u urlu grup CHP'li, CHP Ankara bas n toplant s düzenleyen olsun. Haberi ald ktan sonra Büyükflehir Belediye Gökçek "fiu an itibariyle tüm balkon konuflmas n yapaca z Baflkan aday Mansur tutanaklarla birlikte neticeyi inflallah" fleklinde konufltu. Yavafl'a destek verdi ald k." Yerel Seçim sonuçlar "YAVAfi KAZANDI aç klan rken hala oy say m ANKARA'DA NELER OLDU CHP milletvekili Levent Gök devam eden Necla K z lba Uzunca süre bafla bafl giden yar fl aç klama yapt vatandafllara bir Anadolu Lisesi'nde baz devam ederken, CHP aday uyar anonsu yapt ve uyar s nda, vatandafllar topland. Bir Mansur Yavafl bir aç klama "Arkadafllar lütfen araç girifline grup okuldan ç kan araçlar n bagaj nda oy yaparak 2 ilçede oy say m iflleminin devam etti ini ve kazanmaya girdi inde Mansur Yavafl n izin verelim. Oylar n sonuçlar da pusulas aramas yapt. yak n oduklar n söyledi. CNN kazand n ilan edece iz" Türk canl yay n na ba lanan Mansur Yavafl "fiu anda say lmayan 356 bin oy var. Çankaya ve Yenimahalle'de say mlar devam ediyor. Büyük ihtimalle bu oylar say ld nda seçimi kazanaca z. Ankara'da daha her fley bitmedi. Yüksek Seçim Kurulu'ndan ald m z kesin bilgi bu" VATANDAfiLARIN SEV NC Bu s rada içeriden Mansur Yavafl n 1 puan öne geçti i aç kland. Anons üzerine çevredeki vatandafllar büyük sevinç yaflad. Vatandafllar n yan na gelen CHP Genel Baflkan Yard mc s Gökhan Günayd n da, Lütfen sakin olun her fley kontrol alt nda oylar m z say l yor Bölgede akrep ve TOMA lar n yan s ra çok say da çevik kuvvet ekibi olay ç ka ihtimaline karfl haz r bekledi. Dört dörtlük B R STEK Dursun ERKILIÇ Yerel seçimler yap ld. Hay rl u urlu olsun 2009 Yerel seçiminin hemen ard ndan yazd m, 5 y l çabuk geçer bafll kl yaz da, pazar günkü seçimin öncesinde yaflanan geliflmeleri de il tahmin, hayal bile edememifltim ama; seçilen baflkanlara seslenirken, Bize flu anda düflen fley; 5 y l n çok çabuk geçece ini hat rlatmak... demifl; hatta; (Sak n ha, Koca Mevlana n n, Düne dair ne varsa, dünde kald canca z m, / Bugün yeni bir gün, yeni fleyler söylemek laz m sözlerini, dünü ya da günü kurtarma ad na kullanmaya kalkmay n!) uyar s nda bulunmufltum. Uyar m dikkate alan da oldu, almayan da! 2009 seçimlerini dörtlüklere dökerken de duygumu, düflüncemi flöyle belirtmifltim: Dünü unutan n halini gördüm Günü dünden beter hallere düfltü Günü kurtaran n halini gördüm Yar n kurudu, çöllere düfltü Oy isterken aday kendinden geçer Ne dost, düflman, iyi; ne kötü seçer A uyu ver; ab- hayat der içer San rs n z o gün; garip, bir hofltu Dün, bugün, yar n farks z da olsa Bafla olur - olmaz bin ifl de gelse A lanacak hale ola ki gülse O bir aday, normal; sanma ser hofltu 2009 un galiplerini yolcu ederken, 2014 ün kimi eski, kimi yeni galiplerini karfl lad k GELEL M 2014 SEÇ MLER NE DÖRT DÖRTLÜK B R STEK craat ile birlikte pek çok baflka faktörün de etkiledi i bir seçim sonucu var karfl m zda. Bununla ilgili çok say da de erlendirme yap lacak, yapaca z elbette. Ancak, hem seçime dair bir de erlendirme yapmak hem de Türkiye nin acil ihtiyac na dikkat çekme ad na dört dörtlük yazmak istedim. fiöyle: Ad yerel kendisi genel seçim yap ld ttifaklar kuruldu sa a-sola sap ld Rüzgar eken var ise f rt naya kap ld Vatandafl tercihiyle çok mesajlar sal yor Memleketi gerdikçe gerdi siyasetçiler Tehlike boyutunu gördü riyasetçiler Punduna getirmeye durdu vesayetçiler Allah n sevenden millet huzur diliyor Meydanlar seyrek ise suratlar as kt Kiminde mekan yüksek kimisinde bas kt Desibelli yar flta kiminde ses k s kt Sessiz bile olsalar; ne der millet biliyor Medya da paramparça fena halde bölündü Ortada, sa da, solda bir yerlerde bulundu Kalemden kan damlad mürekkeptir bilindi Ülkenin menfaati bar fl flart k l yor

4 41 Nisan 2014 Sal ANKARA Gözde Kiflin Yaflar, kardefllik için oyunu kulland YEN MAHALLE- Cumhuriyet Halk Partisi Aday Fethi Yaflar, oturdu u Yenimahalle Belediye Baflkanl koltu unu korudu. Seçim günü efli Azize Yaflar ile birlikte Demetevler Özel Yüksel Sar kaya lkö retim Okulu nda 1109 nolu sand kta oyunu kullanan Yaflar, sand ktan ç kan sonuçlar n tüm Türkiye ye bar fl ve huzur getirmesini temenni eden Yaflar, Dilerim bu seçimler ayd nl k bir Türkiye yolunda ilk ad m olur. Bugünden sonra ülkemizde bar fl ve kardefllik kazan r H ZMETE SAH P ÇIKIN Devletin kaynaklar n kendi paras gibi kullanacak idarecilerin yönetime gelmesini dileyen Yaflar, Tüm halk m zdan do ru-dürüst hizmet edecek adaylara sahip ç kmalar n, herkesin vicdan n sesini dinlemesini diliyorum. Yerel seçimler kentlerini en iyi flekilde yönetecek adaylar n, herkesi kucaklayan ve eflit hizmet anlay fl ile çal flabilecek baflkanlar seçimidir. Umar m Yenimahalle, Ankara ve tüm ülkemiz için hay rl olacak adaylar ifl bafl na gelir Fatma fiahin seçim kazanan tek bakan GAZ ANTEP- AK Parti Gaziantep l Baflkan Ahmet Uzer, resmi olmayan verilere göre, Gaziantep Büyükflehir Belediye Baflkanl n adaylar Fatma fiahin'in kazand n bildirdi. Aç klaman n ard ndan fiahin, AK Parti l Baflkanl 'nda sevincini partililerle paylaflt. fiahin, seçimde belediye baflkanl na aday olan bakanlar içinde tek kazanan isim oldu. Mesut Akgül ailesiyle birlikte oy kulland MAMAK- Mamak Belediye Baflkan ve AK Parti Mamak Belediye Baflkan Aday Mesut Akgül, 30 Mart yerel seçimleri için oyunu efli Zeliha Akgül ve çocuklar ile birlikte fiafaktepe lkö retim Okulu nda kulland. Sabah saat 09:00 s ralar nda efli ve çocuklar yla okula gelen Mesut Akgül, okul giriflinde bulunan vatandafllarla k sa bir süre sohbet etti. Oy kullanmak için 1310 nolu sand kta s raya geçen Akgül, karar milletimiz verecek 30 Mart yerel seçimlerinin ülkeye ve Mamak a hay rlar getirmesini dileyen Akgül, Bugün bütün Türkiye sand klara ak n ediyor. Ç kacak sonucun flimdiden hay rl olmas n diliyorum. 5 y l boyunca çal flt k ve hizmet ettik. fiimdi s ra vatandaflta. Sand ktan ç kacak sonuca herkesin sayg duyaca na eminim. Milletimizin milli iradesi sand klara yans yacakt r MHP Ankara l den utanç verici eylem aç klamas yap ld ANKARA- Yerel seçimin çok çekiflmeli geçti i Ankara da, seçim gecesi yaflananlar MHP Ankara l Baflkanl n aç klama yapmaya mecbur etti. l Baflkan Fatih Çetinkaya imzas yla yay nlanan bildiride, Milliyetçi Hareket Partisi olarak 30 Mart Mahalli dareler Seçimleri nin aziz milletimize, demokrasimize yak fl r bir olgunluk içerisinde yap lmas için ola an üstü bir mücadele vermekteyiz denildi. Lakin Ankara ilimizin çeflitli ilçelerinde seçimlere gölge düflürecek utanç verici birtak m eylemlerle karfl karfl ya kalm fl bulunuyoruz ifadesine yer verilen aç klama flöyle devam etti: Keçiören ilçemizde bulunan 29 Ekim lkö retim Okulu nda seçimleri karartmak maksad ile özel olarak tutuldu u anlafl lan, ellerinde çeflitli kesici delici alet ve sopalar bulunan suç örgütü AKP li bir Meclis Üyesi Aday n n ça r s üzerine olay yerine gelmifller. Özçelik 1 Turizm adl firmaya ait 06 BB 1304, 06 BB 1305, 06 BB 1306 plakal araçlardan inmek sureti ile parti görevlilerimize ve vatandafllar m za sald rm fl ve bunun neticesinde biri a r olmak üzere befl vatandafl m z yaralam fllard r. Yine bir di er utanç verici olay 06 C 1972, 06 C 4761, 06 C 3334 plakal araçlardan inen flah slar taraf ndan bu defa Pursaklar ilçemizde gerçeklefltirilmifl, bu defa da oy kullanmaya gelen vatandafllar m z tehdit edilmifltir. Seçimlerin halen devam ediyor olmas sebebi ile baflkaca hadiselere yol aç lmamas için gerekli tahkikat n ivedilikle yap larak sorumlular n derhal yakalanmas için Milliyetçi Hareket Partisi olarak demokrasimizi yok etmeye, seçimlere gölge düflürmeye yönelik bu eylemler hakk nda suç duyurusunda bulundu umuzu sayg lar m zla kamuoyunun bilgilerine sunar z. ISSN Y l: 44 1 Nisan 2014 Sal Say : Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi GÜNLÜK S YAS GAZETE Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Yaz flleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSA AN stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir Etimesgut ta seçim bayram havas ndayd ET MESGUT- Etimesgut ta yeniden baflkan seçilen Enver Demirel, seçim günü ve gecesi o büyük heyecan yerinde yaflad. 327 bin 211 seçmenin 48 sand k bölgesindeki 1047 sand kta oy kulland Etimesgut ta, seçime kat l m n oldukça yüksek oldu u gözlendi. Saat 15:00 civar nda, seçime kat l m n yüzde 90 a ulaflt tahmin ediliyor. Etimesgut ta oy verme süresinde herhangi bir olumsuzluk yaflanmad, vatandafllar adeta bayram havas nda sand a giderek oylar n kuland lar. Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, oy verme iflleminin bafllad sabah saat 08:00 den sand klar n kapand saat 17:00 ye kadar sand k bölgelerini teker teker gezerek seçimi sahada takip etti. Demirel oyunu, ikamet etti i Elvankent bölgesindeki Atakent Mahallesi nde, A a Ceylan lkö retim Okulu nda, 1103 nolu sand kta kulland. Seçimlerin, Etimesgut a, Ankara ya ve ülkemize hay rl olmas n dileyen Demirel; Çok güzel bir seçim süreci yaflad k. Vatandafllar m z propaganda döneminde oldu u gibi seçim günü de büyük bir sorumluluk örne i göstererek, sükunet ve sa duyu ile sand a gidip oylar n kulland lar. Sand a gidip oylar n kullanarak demokratik hak ve sorumluluklar n n gere ini en güzel biçimde yerine getiren bütün vatandafllar m za ve görevlerini baflar ile yerine getiren görevlilerini tebrik ediyorum. nflaallah, oy sayma ifllemleri de ayn ciddiyet ve hoflgörü içerisinde, sorunsuz bir flekilde tamamlanacakt r. Sonuç her ne olursa olsun, vatandafllar m z n hür iradeleri ile, ilçemizde seçimlerin Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel oyunu 1103 nolu sand kta kulland. sakin ve huzurlu bir ortamda ve yüksek kat l mla sonuçlanmas, demokrasimizin zaferi olacakt r. Milletimizin tecelli edecek iradesinin ilçemize, ilimize ve ülkemize hay rl olmas n dilerim

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 1 Nisan 2014 Sal Kurakl kta son evreye yaklaflt k Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mahnaz Gümrükçüo lu, ya mur ve kar ya fllar n n su kaynaklar na destek sa lamamas nedeniyle, sonraki evrede "neler olacak" diye endiflelenmek gerekti ini bildirdi. SAKARYA - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mahnaz Gümrükçüo lu, ya mur ve kar ya fllar n n su kaynaklar na destek sa lamamas nedeniyle, sonraki evrede "neler olacak" diye endiflelenmek gerekti ini bildirdi. Gümrükçüo lu, yapt yaz l aç klamada, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinin kurakl daha fazla hissetti ini, boyutunun belirlenebilmesi için belirli süreye ihtiyaç oldu unu ifade etti. Kurakl n meteorolojik, hidrolik ve tar msal aflamalardan olufltu una, ülkenin üçüncü aflamadaki tar msal kurakl k tehlikesine geldi ine dikkati çeken Gümrükçüo lu, birkaç günlük ya murun bu tehlikeyi ortadan kald rmayaca n vurgulad. Hidrolojik ve meteorolojik kurakl n sona ermedi ini, geçen y l may stan beri devam etti ini savunan Gümrükçüo lu, "Ya mur ve kar ya fllar n n su kaynaklar na destek olmamas nedeniyle, bir sonraki evrede 'neler olacak' diye endiflelenmemiz gerekiyor. Türkiye, asl nda su zengini de il" ifadesini kulland. Gümrükçüo lu, meteorolojik verilere göre flubatta Marmara'da geçen y l n ayn dönemine göre ya fllarda yüzde 80,1 azalma gözlendi ini, ülke genelindeki azal fl n ise yüzde 67,9 seviyesinde oldu unu kaydederek, flu ifadelere yer verdi: "Bir ülkenin su zengini olabilmesi için kifli bafl na düflen suyun 10 bin metreküp olmas gerekiyor. Bizim gibi yar kurak bölgelerde ise genel olarak y ll k kifli bafl na düflen su miktar ise yaklafl k bin 500 metreküp. Artan nüfusumuzla Türkiye'de kifli bafl na düflen suyun bin 200 metreküpe inmesi tahmin ediliyor. Bu, asl nda büyük s k nt. 'Su fakiri ülkeler' dedi imiz zaman bin metreküpün alt ndaki ülkelerden bahsediyoruz." "SAPANCA GÖLÜ TEHL KEDE" Gümrükçüo lu, "Sapanca Gölü'nde Su Kalitesi ve Sediment Tafl n m n Belirlenmesi" projesinin ara verilerine göre, geçen y l may stan beri göldeki suyun azalmaya bafllad na iflaret etti. Kurakl n devam halinde gölde birkaç ayl k su kalaca na dikkati çeken Gümrükçüo lu, su seviyesinin ortalama 30,50 metreyle tarihinin en düflük dönemine ulaflt n bildirdi. Gölün her ay ortalama 10 santimetre alçald n vurgulayan Gümrükçüo lu,4 y lda yüzde 27 azalan ya fl nedeniyle gölün temmuz-a ustos aylar nda 29,90 metre olan kritik seviyeye ulaflaca n kaydetti. "Göl kuruyor dedi imiz zaman, insanlar gölün içinde hiç su kalmayaca n san yorlar ancak kurumadan kast m z bu de il" ifadesini kullanan Gümrükçüo lu, aç klamas n flöyle tamamlad : "Gölün belirli kullan m seviyesi var. Bunun alt na inemiyorsunuz, bu seviyeye çok yaklaflt k. Bu s n r n alt na indi imiz zaman zaten suyu kullanma gibi flans m z kalmayacak. Sakarya, su anlam nda çok flansl. Bu kaynaklar do ru kullanabilseydik, ortaya çok farkl tablolar ç kard. Tüm yönleriyle düflünülen su yasas n n ç kar lmas gerekiyor. Peyzaj alanlar n n sulanmas ve sanayinin kulland su gibi konularda tasarruflu olunmas son derece önemli. Sanayinin çekti i su, çok önemli. Sanayide deniz suyunu ar tabilirler. 'Gri su' dedi imiz at k suyu ar tmak için yat r m yap lmas gerekiyor. Petrolsüz, arabas z, makinesiz, cep telefonsuz 90'l y llara kadar zaten yaflad k ancak havas z, susuz, topraks z yaflayamay z.(aa) Suriye'deki savafl, ney ustas n da etkiledi HATAY- AHMET ÖZEL - Dörtyol ilçesinde portakal bahçesinde oluflturdu u atölyede, Suriye'den temin etti i kam fllarla yaklafl k 10 y ld r ney üreten Ali Karayan k, Japonya'dan Avustralya'ya bir çok ülkeye gönderdi i neyleri, Suriye'deki iç savafl nedeniyle yapamaz hale geldi.ali Karayan k (53), AA muhabirine yapt aç klamada, ney üretimi için en iyi kam fllar Suriye'den getirdi ini söyledi. Suriye'deki iç savafl nedeniyle kam fl getirmekte s k nt yaflad klar n, bu nedenle üretimin düfltü ünü ifade eden Karayan k, savafl n kendisini de olumsuz etkiledi ini kaydetti.savafltan önce sürekli Suriye'ye giderek oradan ney yap m için en iyi kam fllardan toplad n vurgulayan Karayan k, "Art k oraya gitmek imkans z. Savafl, bizi de etkiledi. Bugüne kadar en iyi kam fllardan yapt m 9 bo- umlu neyleri, baflta Japonya olmak üzere Avustralya gibi birçok ülkeye gönderdim" diye konufltu. Hatay'da Asi Nehri kenar ndan toplad kam fllarla mesle ini sürdürmeye çal flt n belirten Karayan k, bugüne kadar yaklafl k 100 ülkeye ney gönderdi ini söyledi. Yapt neyleri, internet ve telefon arac l yla satt n ifade eden Karayan k, "Ney çalmaya ilgim vard. Evimin yan ndaki portakal bahçesine 10 y l önce atölye kurdum. Toplad m kam fllar kurumas için bir y l bekletiyorum. Daha sonra temizleyip, f rçalayarak ney yap m na bafll yorum. Günde 10 saatimi ney yap - smail KARA Yay nc l kla flu veya bu flekilde 45 y ldan fazla bir süredir ilgileniyorum. Gazete ve dergiler, bir zamanlar adeta okul gibiydiler. Okuyanlar, pek çok bilgiler edinirler. Çok fleyden haberdar olurlard. O zamanlar gerçek anlamda bir ciddiyet vard. Yalan veya uyduruk yaz lara kolay kolay rastlanmazd. Giderek özel radyolar n, televizyonlar n, gazete ve dergilerin say s bir hayli artt. Sürekli yay nlananlar n d fl nda, seçim öncelerinde ortaya ç kan ve parsa toplamaya çal flan yöresel ve k yt r k gazeteler de oluyor. Yay nc l kiflisel ç karlara alet edip, etik d fl yalan ve uyduruk yaz ve haberleri hiç s k lmadan, utanmadan yay nlayabiliyorlar. Geçen gün elime bir gazete geçti. Manflet haber; CHP li Mansur Yavafl: Parklarda içki serbest olacak ve bunu tam sayfada uzatm fllar. De il Türkiye de, dünyan n hiçbir yerinde; ne yöneticiler, ne halk böyle bir fleyi asla istemez. Hele ileri baz ülkelerde sigaraya, di er uyuflturuculara ve de alkole karfl adeta savafl aç lm flt r. nsanlar n uyufluk, sarhofl olmas n istemezler. Sokaklarda insanlar n sarhofl sarhofl dolaflmas na herkes karfl d r. Mansur Yavafl kötülemek için yap lan bu haberin uyduruk oldu unu, irdeleyebilen her insan anlar. Ancak, araflt rma, soruflturma yetene i olmayan baz insanlar ise buna inanabilir. Sahi bu gazete müsveddesinin ad nedir diye soranlar olabilir. Söyleyelim; Minber nsanlar n onuruyla oynamaya, gerçek d fl yaz ve haberlerle küçük düflürmeye çal flmak; yay nc l k ilkeleriyle asla ba damad gibi, insanl k d fl hareketlerdir. Bu tür hareketlerle siyaset yapmak ya da siyasete çanak tutmakla, baz insanlar belki aldat labilir. Belki küçük ç karlar da sa lanabilir. Ama ahlâk denilen kutsal fleyin neresinde yer al n r? Minber e benzer bir gazete daha gördüm; Yenimahalle Haber. O da Yenimahalle Belediye Baflkan ve yeniden baflkan aday olan Fethi Yaflar hakk nda vermifl verifltirmifl. Gerçekle ba daflmayan bir sürü fley yazm fl Ay p, edep ya hu!.. Bu makaleyi yazd m. nan n ki, söz konusu adaylara yak nl m, ya da sempatim için filan de il Medyada yer alan gazete, dergi, radyo, TV. gibi her yay n organ nda realite (gerçekçilik) ve kalite bekledi im içindir. nsanlar m z iyidir ve iyi fleylere lây kt r. Her medya organ bir okul olman n bilinciyle hareket etmeli ve bu fluurla insanlar m za iyi fleyler vermeye çal flmal d r. smail KARA KARA CA AHLAKSIZ MEDYA Kaymakamdan efl istedi Kayseri'de yaflayan ve efli 16 ay önce hayat n kaybeden 88 yafl ndaki Kemal A ao lu, Melikgazi Kaymakaml - 'na baflvurarak kendisine efl bulunmas n istedi. KAYSER - MUSA ÖZYÜREK - Mersin'de yaflayan polis emeklisi o luyla Melikgazi Kaymakam Erkaya Y r k' ziyaret eden A ao lu, AA muhabirine yapt aç klamada, hayat arkadafl n kaybettikten sonra çok yaln z kald n ve bu yaln zl a al flamad - n söyledi.8'i ikiz 25 çocu unun dünyaya geldi ini ve bunlardan sadece 5'inin hayatta oldu unu belirten A ao lu, " ki k z m ve üç o lum var. O ullar mdan ikisi Almanya'da. Çocuklar m bana hürmette kusur etmezler ama gelinlerim ve damatlar m bakmak istemedi i için beni yanlar na alm yorlar. Yaln zl a al - flamad m, yaln z kalmak beni korkutuyor, sabaha kadar uyuyam yorum, yan ma bir can efli istiyorum. Evlenecek bir efl bulabilmek için kaymakaml a baflvurdum. Bana uygun 65 yafl üzeri bir kad nla evlenmek istiyorum. nflallah böyle birisi bulunur ve yaln zl ktan kurtulurum" diye konufltu. Evlenmek için talip oldu u birçok kad n n ev, araba, para gibi maddiyata dayal taleplerde bulundu unu ifade eden A ao lu, SSK emeklisi oldu unu, bir evi ve bin 200 lira emekli maafl ndan baflka bir fleyi olmad n belirtti. Sa l n n yerinde oldu unu ve kendi ihtiyaçlar n giderebildi ini dile getiren A ao lu, evlilik vaadiyle doland r lmak istemedi i için kaymakaml a müracaat etti ini kaydetti. Melikgazi Kaymakam Erkaya Y r k da her gün onlarca kiflinin maddi s k nt lar n n giderilmesi için kendilerinden yard m istedi ini, ilk defa evlenmek için müracaat eden birisiyle karfl laflt n ve çok flafl rd n ancak bu talebe karfl da duyars z kalamad - n dile getirdi.kemal A ao lu'nun çocuklar n n kendisiyle ayn evde kalmak istemedi ini ö rendi ini belirten Y r k, flöyle konufltu:"kemal amcam z bu yafltan sonra da olsa evlenmek istiyor. Durumuna uygun yafllar nda bir teyzemizle hayat n birlefltirmek istedi ini bize söyledi. Elimizden gelen yard m yapaca z. Sosyal dayan flma ve yard mlaflma vakf - m zda Kemal amcam za uygun, eflini kaybetmifl bir teyzemiz var m? buna bakaca z. Kemal amcay bundan sonraki ömründe rahat ettirecek, birlikte hayat n kolaylaflt racak bir teyzemizi bulmay ümit ediyoruz. Kendisini mutlu edecek bir yuva kurulmas için Melikgazi Kaymakaml olarak elimizden gelen her türlü gayreti gösterece iz."

6 6 EKONOMI Hakk Murat SÖBÜTAY 1 Nisan 2014 Sal Karidescinin spanya ve Yunanistan sevinci Marmara Adas aç klar ndan yakalanan ve geçen y l irisi 16 liraya varan fiyatlardan sat lan karidesin kilogram, spanya ve Yunanistan'dan gelen taleplerin artmas yla 25 liraya kadar yükseldi. Geçen ay, 18 bin 387 yeni iflletme kuruldu KOCAEL - Türkiye'de geçen ay 18 bin 387 esnaf ve sanatkar iflletmesi kuruldu, 8 bin 287 iflletme kapand. Gümrük ve Ticaret Bakanl n n verilerine göre, flubat ay itibar yla Türkiye'deki 1 milyon 510 bin 945 esnaf ve sanatkar n iflletti i ifl yerleri 1 milyon 628 bin 124 olarak kay tlara geçti. "Bakkall k, bayilik ve büfecilik", 30 bin 724'le kad nlar n, 139 bin 381'le erkeklerin en çok yer ald meslek grubu oldu. Geçen ay ülke genelinde 18 bin 387 esnaf ve sanatkar iflletmesi kuruldu, 8 bin 287 iflletme kapand. fiubatta en fazla art fl gösteren meslek, 645 ile "bakkall k, bayilik ve büfecilik", 2013'ün ayn ay nda ise 572 ile pazarc l k oldu. Geçen ay en fazla azal fl 93'le floförlük, 9'la "plak, bant, video, VCD, DVD kay t, kiralama ve sat c l "nda gerçekleflti. stanbul, 169 bin 761'le en fazla esnafa sahip il olarak kay tlara geçti, zmir 98 bin 429'la ikinci, Ankara 71 bin 299'la üçüncü, Antalya 63 bin 719'la dördüncü, Bursa 57 bin 102'yle beflinci s rada yer ald. ller baz nda da en fazla ifl yeri, 178 bin 237'yle stanbul olarak gerçekleflti. fl yeri say s nda bu kenti 107 bin 424'le zmir, 74 bin 870'le Ankara, 73 bin 567'yle Antalya ve 61 bin 806'yla Bursa izledi. Bayburt, bin 671 esnaf ve bin 747 ifl yeriyle listenin sonunda yer ald. llerin nüfusa göre en fazla esnaf ve sanatkar iflletmesi yüzde 4,64'le Mu la'da, yüzde 3,88'le Burdur'da, yüzde 3,87'yle Çanakkale'de, yüzde 3,58'le Kastamonu'da yer ald. fiubat itibar yla mesleklere göre esnaf ve sanatkar ifl yerleri aras nda 165 bin 700'le "bakkall k, bayilik ve büfecilik" birinci, 108 bin 572'le minibüsçülük ikinci, 80 bin 871'le "nakliyecilik ve nakliyat komisyonculu u" üçüncü, 80 bin 250'yle "kad n ve erkek kuaförlü ü" dördüncü, 75 bin 983'le "kahvecilik, k raathanecilik ve internet iflletmecili i" beflinci s rada yer ald. (AA) BALIKES R - ZAFER AKPINAR - Marmara Adas aç klar ndan yakalanan ve geçen y l irisi 16 liraya varan fiyatlardan sat lan karidesin kilogram, spanya ve Yunanistan'dan gelen taleplerin artmas yla 25 liraya kadar ç kt. Marmara Adas Su Ürünleri Kooperatifi Baflkan Mustafa Özkaya, AA muhabirine yapt aç klamada, ada aç klar nda, Türkiye'nin hatta Avrupa'n n en kaliteli karideslerinin ç kar ld n söyledi. Adadan karides av na aç lan, bu deniz ürünlerini yakalamaya uygun tasarlanm fl 30 tekne bulundu unu dile getiren Özkaya, bu y l havalar n iyi gitmesinin hem avantaj hem de dezavantaj oluflturdu unu anlatt. Geçen sezon so uklar nedeniyle sadece 60 gün denize aç labildiklerini, bu y l ise 90 gün ANKARA- Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, Türkiye'de ceviz üretiminin 1995 y l nda 110 bin tonken geçen y l itibar yla 212 bin 140 tona yükseldi ini belirterek, "Üretim art fl na ra men 2013 y l nda 46,8 milyon dolarl k ihracata karfl n 106,1 milyon dolarl k ithalat yap ld " de erlendirmesinde bulundu. Bayraktar, yapt yaz l aç klamada, ceviz üretimindeki art fla karfl n talebin karfl lanamad n ve Türkiye'nin net ithalatç ülke oldu unu ifade etti y l nda 110 bin ton olan ceviz üretiminin 2013 y l nda 212 bin 140 tona ulaflt n bildiren Bayraktar, flunlar kaydetti: "Üretim art fl na ra men 2013 y l nda 46,8 milyon dolarl k ihracata karfl n 106,1 milyon dolarl k ithalat yap ld y l nda cevizde de er olarak ihracat yüzde 22,15, ithalat yüzde 25,28 azald. thalatta 35 milyon 882 bin karides yakalad klar n vurgulayan Özkaya, denizin so umamas nedeniyle karidese daha az ulaflmalar n n ise dezavantaj oluflturdu unu kaydetti. Mazot fiyatlar n n yükselmesinin kendilerini zor durumda b rak rken, yurt d fl kaynakl taleplerin artmas n n sevindirdi ini dile getiren Özkaya, flöyle devam etti: "Bal k verdi imiz bir firma yeni yat r m yapt. Adeta karidesi canl piyasaya sürüyor. Denizden ç kan karides an nda ifllenip paketlenip gönderiliyor. spanya ve Yunanistan' n ekonomilerindeki toparlanma bize yarad. En büyük pazar m z spanya ve Yunanistan. Bu ülkelerde ekonomi iyi olunca bal kç lar m z kazan yor. Bu ülkelerdeki kriz öncesinde karidesin kilosu 50 liraya gidiyordu. Geçen y l incesi 2,5 lira, irisi (jumbo boy) 16 liraya sat l yordu. fiimdi ise özellikle bu iki ülkeden gelen talebin artmas yla incesi 5, irisi 25 liraya yükseldi." Özkaya, ç kard klar karideslerin incesinin yurt içi piyasaya, irisinin ise ana pazarlar olan Yunanistan ve spanya'ya verildi ini belirterek, bu iki ülkenin ekonomisinin daha da iyileflmesi durumunda kilogram fiyatlar n n tekrar 50 liray görece ine inand n söyledi. Yunanistan ve spanya'daki kriz öncesinde adaya gelen firmalar n karides almak için birbirleriyle yar flt n anlatan Özkaya, "Krizle talep düflünce firmalar çekildi. Bir dönem kilosu 10 liraya kadar gerilemiflti. fiimdi çok mutluyuz. Mazot fiyatlar biraz daha gerilese çok daha iyi olacak" Karides yeme kültürünün Türkiye'de de artmaya bafllad n, iç tüketimden talebin giderek yükseldi ini vurgulayan Özkaya, "Küçükleriyle büyükleri aras nda tat fark yok. Hatta bana göre küçükleri daha lezzetli. rilerindeki fiyat yüksekli i lezzetinden de il sadece göze iyi görünmesinden kaynaklan yor. Piyasam z aç ld. nflallah gelecek y l çok daha iyi bir pazar olacak" diye konufltu. (AA) Cevizin üretimi de ihrac da iki kat artt dolarl k azalma dikkat çekici ama ihracatta da 13 milyon 310 bin dolarl k azalma oldu. Türkiye flartlar na her anlamda çok uygun bir meyve olan cevizde üretimin art r lmas, ülkenin net ithalatç de il, net ihracatç olmas gerekir. Üretimi art rmaktan baflka bir yol görünmüyor çünkü tüketim art yor y l nda 106 bin ton olan tüketim 2011 y l nda 206 bin tona yükseldi. Kifli bafl na 1,62 kilogram olan ceviz tüketimi, 2011 y l nda 2,76 kilograma ç kt." Üretimin art r lmas için 14 May s 2012'de TZOB ile Orman ve Su flleri Bakanl aras nda imzalanan protokolle " Ceviz Eylem Plan " kapsam nda 5 milyon ceviz fidan dikilece ini an msatan Bayraktar, çiftçileri, baz internet sitelerindeki "anahtar teslimi ceviz bahçeleri", "sertifikal ceviz fidan " gibi reklamlara yönelik dikkatli olmalar konusunda uyard. (AA) Bilinçli yat r m tavsiyeleri BURSA - BÜfiRA NUR ÖZCAN - Borsa stanbul Yönetim Kurulu Baflkan ve Genel Müdürü brahim Turhan, dövizin asla bir yat r m arac olmad - n belirterek, "Dövizi al p at l bir vaziyette tutmak, asl nda önemli bir ekonomik kayna n heba edilmesi anlam na gelir" Turhan, AA muhabirine yapt aç klamada, yat - r m yaparken dikkat edilmesi gerekenleri anlatt. Borsa stanbul'un "www.bilincliyatirimci.org" ad nda bir web sitesi oldu unu hat rlatarak, burada yat - r mc lara, bilinçli yat r m yapmalar için gerekenlerin anlat ld n belirtti. Sermaye piyasalar n n, orta ve uzun vadeli yat - r m yap lacak bir yer oldu unu dile getiren Turhan, flöyle konufltu: "Sermaye piyasalar, 'oynanacak' alanlar de ildir. Yat r mlar n temel göstergeleri dikkate al narak, orta ve uzun vadeli bir perspektifle yap lmas gerekir. Böyle yapan bir yat r mc, kaliteli flirketlerin varl klar na orta ve uzun vadeli bir bak flla yat r m yapan bir yat r mc, sermaye piyasas nda elde etti i kazanc, baflka hiçbir yerde elde edemez. Sürekli al m sat m yaparak, k sa vadeli bir bak flla, hele de kendi kaynaklar yla de il, borçlanarak bu ifllemleri yapanlar, tabii ki ciddi bir risk ald klar n bilmeliler. Onun için bireysel yat r mc lara önerim, mümkün mertebe kurumsal yat r mlarla sermaye piyasalar na gelmeleri. Yani, portföy yönetim flirketleriyle, varl k yönetim flirketleriyle, bireysel emeklilik flirketleriyle ve borsa yat r m fonlar yla yat r mlar n yönlendirmeleri. Çünkü bu, asl nda onlar n tasarruflar n n borsa profesyonelleri taraf ndan yönetilmesini mümkün k - lacak." Bireysel emeklili e dikkati çeken Turhan, "Hükümet de bireysel emeklilik sistemine çok ciddi bir destek veriyor, katk sa l yor, teflvik uyguluyor. Özellikle yafl daha genç olan tasarruf sahipleri, mutlaka ve mutlaka bireysel emeklilik sistemine kaydolmal, biriktirebildikleri kadar katk sa lamal. Çünkü kendilerinin sa lad katk n n yüzde 25'i kadar hükümet de hazine de oraya katk sa layacak ve mutlaka bu portföylerinin bir k sm n da sermaye piyasas araçlar nda de erlendirmeliler diye düflünüyorum" ifadesini kulland.turhan, kendi yat r m yapmak isteyen, yat r mlar n profesyonel yat r mc eliyle de il de kendi yönetmek isteyen yat r mc lara da mutlaka yat r m yapt klar flirketlere dikkat etmelerini ve bunu uzun vadeli bir yat r m olarak görmelerini önerdi. Alt n n Türkiye'de bir tasarruf arac olarak görüldü ünü belirten Turhan, flunlar kaydetti:"alt n, yüksek katma de erli ziynet eflyas olarak tabii ki kullan lmal. Bu, ülkemiz aç s ndan da önemli bir sektör. Alt n n tasarruf arac olarak kullan lmas, profesyonel yat r mc lar taraf ndan yap ld - nda olumlu sonuç verebilecek bir fleydir. Çünkü alt n fiyatlar çok dalgalanabiliyor. Döviz asla bir yat r m arac de ildir. Hele hele dövizi al p at l bir vaziyette tutmak, asl nda önemli bir ekonomik kayna n heba edilmesi anlam na gelir. Ülkemizde gayrimenkulun de bir yat r m arac olarak tercih edildi- ini görüyoruz. Gayrimenkulle ilgili yat r mlar n mümkün mertebe yine gayrimenkul yat r m ortakl klar ve gayrimenkule dayal menkul k ymetler arac - l ile yap lmas n n da yat r mc lar aç s ndan daha avantajl olaca n düflünüyorum." (AA) Gümrüklerde ilk bir dakika h z sürüyor KOCAEL - Gümrüklerde geçen ay, ihracat ifllemlerinin yüzde 65,5'i ilk bir dakikada tamamland. Gümrük ve Ticaret Bakanl n n yay mlad verilere göre, flubatta 258 bin 77 ihracat beyannamesinin yüzde 65,5'ini oluflturan 169 bin 120 ifllem, ilk bir dakikada tamamland. fllemlerin yüzde 82,3'ünü oluflturan 212 bin 470 beyanname ilk yar m saatte, yüzde 96,02'sine denk gelen 247 bin 813 beyanname ise ilk 4 saatte haz rland. Geçen ay, 253 bin 756 ihracat beyannamesi ilk 24 saatte sonuçland r ld. Geçen ay, ithalat ifllemlerinin ilk bir dakikada gerçeklefltirilme oran yüzde 3 oldu. Gümrük ifllem sürecinin bafllad andan itibaren ithalatta ifllem gören gümrük beyannamelerinin yüzde 14,2'sine denk gelen 35 bin 293 ifllem ilk yar m saatte, yüzde 61,3'üne denk gelen 151 bin 957 ifllem ilk 8 saatte tamamland. (AA)

7 EKONOMI Sanayi ve ticaret odalar GÜCÜNÜ B RLEfiT RD Gaziantep Ticaret Odas (GTO) öncülü ünde 7 ilin kat l m yla "Bölgesel Kalk nmada Güçbirli i Platformu" oluflturuldu. GAZ ANTEP- Gaziantep Ticaret Odas (GTO) öncülü ünde 7 ilin kat l m yla "Bölgesel Kalk nmada Güçbirli i Platformu" oluflturuldu. GTO'dan yap lan aç klamaya göre; Ad yaman, Antakya, Kahramanmarafl, Kilis, Osmaniye, fianl urfa ticaret ve sanayi odalar yönetim kurulu baflkanlar GTO'nun ev sahipli inde bir araya geldi. Toplant da, 9 milyar 765 milyon 464 bin dolarl k d fl sat mla Türkiye ihracat n n yüzde 6,43'ünü gerçeklefltiren söz konusu 7 ilin oda yönetimi "Bölgesel Kalk nmada Güçbirli i Platformu" kurulmas na karar verdi. Bölgenin kalk nmas için birlikte hareket ederek ortak projelere imza atacak platformun sekretaryas n ise GTO yürütecek. Platform ilk etapta 6 ilin SWOT analizini ç karacak. Toplant da ayr ca Türkiye'ye s nan Suriyelilerin yüzde 87,8'inin platform üyesi illerde yaflad na dikkati çekilerek, yaflan lan sorunlar n çözümü için ortak hareket etmek gerekti i noktas nda görüfl birli ine var ld. Bu arada sadece GTO üyelerine hizmet vermek için kurulan Erbil Ticaret Ofisi'nin di er oda üyelerine de hizmet verecek bir yap ya kavuflturulmas için çal flma yap lmas karar al nd. Bölgenin turizm potansiyeli dikkate al narak ilk projenin bu alanda yap lmas kararlaflt - r ld. Platform, ilk toplant s n Kahramanmarafl Ticaret ve Sanayi Odas 'n n (KMTSO) ev sahipli inde yapacak. Turunçgil ihracat artacak Mersin'in Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araflt rma stasyonu'nda bafllat lan ve turunçgilin üretim sezonunu uzatmas hedeflenen "Turunçgil Çeflit Gelifltirme Projesi"nde yeni çeflitlerin fidanlar toprakla buluflturuldu. MERS N- Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araflt rma stasyonu'nda bafllat lan ve turunçgilin üretim sezonunu uzatmas hedeflenen "Turunçgil Çeflit Gelifltirme Projesi"nde yeni çeflitlerin fidanlar toprakla buluflturuldu. Türkiye Yafl Meyve Sebze hracatç Birlikleri (TYMS B) Sektör Kurulu Baflkan Kemal Kaçmaz, sektör temsilcileri ile Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araflt rma stasyonu Müdürlü ü'nde yürütülen "Turunçgil Çeflit Gelifltirme Projesi"yle ilgili istasyon müdürü Dr. Davut Kelefl ve proje yürütücüsü Dr. Güçer Kafa'dan bilgi ald. Proje kapsam ndaki seralar gezen heyet, yeni gelifltirilecek çeflitlerin fidanlar n dikti. Kaçmaz, burada yapt konuflmada, projeyle uluslararas pazarlarda Türkiye'de gelifltirilen ve marka haline getirilebilecek yeni çeflitlere kavuflmay ümit ettiklerini belirterek, flöyle devam etti: "Türkiye'de narenciye hasat dönemi çok k sa. O dönem geldi inde k sa zamanda hasat edilmesi, hasat için gerekli iflçilerin bulunmas ciddi bir mesele. Bunun ötesinde hasat edilen ürünleri pazara indirdi imizde fiyatlar an nda düflüfle geçiyor ve üreticilerimiz hak etti i de eri alam yor. Pazarlayamad m z ürünü götürüp depoya b rak yor, depoda ürünün raf ömrü azal yor, kalitesi düflüyor ve dolay s yla albenisi azal yor. Tüm bu s k nt lar aflman n yolu, bu projenin tamamlanmas na ba l. Bu proje baflar ile tamamland nda narenciye üreticisi de sektör üyeleri de flaha kalkacak." Narenciyenin tan t m ve pazarlanmas kadar Ar-Ge çal flmalar na da a rl k verdiklerini anlatan Kaçmaz, "Amac m z, yeni türlerin geç ve erken çeflitlerinin bölgemize adaptasyonuyla narenciye ihracat sezonun uzamas ve dünya pazarlar nda Türk meyve sebzesinin uzun süre yer almas n sa lamak. Biz bu hedefimize ulaflma do rultusunda tüm paydafllar m zla birlikte hareket etmekteyiz" Yafl meyve sebze ihracat nda narenciyenin çok önemli yer tuttu unu vurgulayan Kaçmaz, "Amac m z, narenciyenin üretim ve ihracat sezonunu uzatarak, Türkiye'nin her zaman narenciye pazarlar nda var oldu unu dünyaya göstermek. Ayn zamanda Türkiye ekonomisine net döviz girdisi sa lamakt r ihracat hedefimize ulaflmak için bütün paydafllar m zla çal flmalar m z sürdürüyoruz" diye konufltu. Kaçmaz, dünyadaki tüketici tercihinin art k daha kolay soyulabilen meyveler üzerine kayd n belirterek, "Yap lan çal flmalardan iyi neticeler alaca m za inan yorum. fiu ana kadar izlenimlerimiz bu do rultuda" Alata Bahçe Kültürleri Araflt rma stasyonu Müdürü Dr. Davut Kelefl de yeni gelifltirilecek çeflitleri toprakla buluflturduklar n belirterek, sektör temsilcilerinin de bu projeyi sahiplenmesinin baflar flans n art rd n ifade etti. Mersin Turunçgil Üreticileri Birli i (MERTUB) Baflkan Ahmet Dursun fiahin ise sektörün erkenci ve geççi yeni çeflitlere ihtiyaç duydu unun alt n çizerek, bu çal flmay y llard r sab rs zl kla beklediklerini söyledi. (AA) 1 Nisan 2014 Sal 7 Türkiye nin 2013 yat r m verileri çok iyi Do rudan yat r m 12 milyar dolar STANBUL- Baflbakanl k Türkiye Yat r m Destek ve Tan t m Ajans Baflkan lker Ayc, 2013 y l nda Türkiye'nin 9,5 milyar dolarl k s f rdan yat r m projesi çekmeyi baflard n ve kümülatif olarak da geçen y l 12,9 milyar dolarl k do rudan yat r m çekti ini belirterek, tahminlerine göre do rudan yat r m alan nda Türkiye'nin 2013 y l n 2012 y l n n üzerinde kapataca n söyledi. Türkiye'nin 2013 y l nda çekti i do rudan yat r m miktar n ve 2014 y l na iliflkin beklentilerini paylaflan Ayc, dünyada s f rdan yat r m çeken ülkeler aras nda Türkiye'nin yat r m çekme liginde geçen y l 19. s rada yer ald n belirterek, bunun kendileri aç s ndan önemli bir gösterge oldu unu söyledi y l nda Türkiye'nin 9,5 milyar dolarl k s f rdan yat r m projesi çekmeyi baflard n ve kümülatif olarak da geçen y l 12,9 milyar dolarl k do rudan yat r m çekti i bilgisini veren Ayc, yap lan güncellemeler neticesinde 2012 y l nda 13,2 milyar dolar ve 2011 y l nda da 16,5 milyar dolarl k do rudan yat r m çekildi ini ifade etti. Tahminlerine göre Türkiye'nin 2013 y l n 2012 y l n n üzerinde kapataca n aktaran Ayc, flunlar kaydetti: "Hesap arkalar gelmeye devam ederse. Bu bir tahmin, bu bir öngörü. Haziran-temmuz ay na kadar güncellemeler devam eder. Burada endifle edecek bir durum yok. Tam tersine lehimize bir durum var. Bana göre 12,9 milyar dolarl k do rudan yat r m en az 13,5 milyar dolara hatta 13,7 milyar dolara kadar ç kabilir y l ndaki 13,2 milyar dolarl k tutar düflünüldü ünde ben size; 'düflüfl var' desem yanl fl bir rakam olacak. 2-3 ay sonra güncellemeler yap ld nda size 'art fl var' diyece im. fiu anda, 'do rudan yat r m girifli Türkiye'de 2012 y l na göre 2013 y l nda azald ' demek yanl flt r. Gerçek flu olan ki do rudan yat r mlarda 2012 ile 2013 y llar birbirinin devam y llar olmufltur. Benzeri bir trend izlemifltir. Türkiye 2012 y l ndan 2013 y l na geçerken do rudan yat r mlarda bir düflüfl göstermemifltir. Dünya ile de paralellik arz etmifltir. Biz 2013 y l nda s f rdan yat r m çekmede (greenfield) yüzde 8 büyüdük. Dünyada da s f rdan yat r mlar 2013 y l nda bir önceki y la göre yüzde 8 büyüdü. Türkiye dünyadaki geliflmelerle bafla bafl devam ediyor. Dolay s yla trendlere göre daha kötü de il. Hatta dünyadaki bu art fl n geldi i ülkeler birkaç ülke. Dörtbefl ülke istatisti i bu kadar yukar tafl yor. Da l ma bak ld nda birçok ülkede düflüfl var. 'Türkiye asl nda göreceli olarak iyi bir performans gösteriyor ya da performans n düflürmemifltir' denilebilir." Türkiye'nin potansiyelinin alt nda do rudan yat r m çekti ini ama son 10 y lda da kaydetti i önemli bir aflama oldu unu belirten Ayc, Türkiye'nin buralara nereden geldi ine bak ld nda y lda sadece 1 milyar dolar do rudan yat r m çeken bir ülkeden y lda milyar dolar yat r m çeken bir ülke band na s çrad n ifade etti. Ayc, Türkiye'ye 2002 y l na kadar çekilen yat r m miktar n n toplam 12 milyar dolar iken son 11 y lda 135 milyar dolarl k do rudan yat r m çekildi ini kaydederek, do rudan yat r m stokunun GSYH'ya oran sadece yüzde 8,5 civar nda iken, bugün bu oran n yüzde 20'yi geçti ini söyledi. lk 500 flirket içerisinde flu anda yaklafl k 140 civar küresel sermayeli flirket oldu u bilgisini paylaflan Ayc, küresel sermayeli bu flirketlerin ilk 500 içindeki ihracat n n yüzde 40' geçti ini ve hem istihdamda çok ciddi paylar oldu unu hem de ihracattaki paylar n n yüzde 40' n üzerinde oldu unu ifade etti. Sektör olarak, 2013 y l nda en çok yat r m n finans, bankac l k ve sigortac l k alan nda al nd n belirten Ayc, sözlerine flöyle devam etti: " kinci olarak enerji sektöründe, üçüncü olarak da imalat sektöründe ald k. Yat r mlar n sektörel analizi bak m ndan bakt n z zaman enerji sektörü bizim cari aç k verdi imiz önemli bir alan. Geçen y l 2,5 milyar dolar n üzerinde enerji sektörü yat r m ald k. Enerji sektörünün bizim için yüksek ç kmas bizim için son derece kritik. Son 4 y lda da enerji sektöründe Türkiye yaklafl k 11 milyar dolarl k yat r m çekti. Bu alanda s k çal flmaya devam ediyoruz. Bu alanda daha da yat r m gelecek diye bekleyebilirsiniz. Bu 11 milyar dolarl k yat r m içinde sat n alma da var, s f rdan yat r m da var. Geçen y l gelen yat r mlar içerisinde en çok yat r m Almanya'dan ald k. Daha sonra Hollanda'dan y l nda Avrupa'dan gelen toplam yat r m miktar yüzde y l nda Avrupa'dan gelen yat r mlar n toplam yat r mlar içerisindeki oran yüzde 52'ye düflmüfl durumda. Ama Asya'n n pay 2012 y l nda yüzde 22 iken yüzde 31'e yükselmifl durumda. Bu bizim için önemli. Toplam yat r mlar içinde Rusya'dan gelen yat r mlar yüzde 9'u, Kuzey Amerika'dan gelen yat r m yüzde 4'ü ve di er EFTA ülkelerinde gelen yat mlarda yüzde 2'yi bulmufl durumda. Portföyün da l m na bak ld nda bu y l ilginç bir durum görülüyor y l nda, Lübnan, Japonya ve Rusya ilk 10'daki yat r mc lar olarak gözüküyor. Bu da flunu göstermekte Asya merkezli sermaye girifli Türkiye'ye, artmakta. Katar'da 2013 y l nda ilk 10 ülke aras nda yer al yor." (AA)

8 8 KÜLTÜR-SANAT 1 Nisan 2014 Sal Aylin DEM RHAN Sabanc Tiyatro Festivali SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN Suriyeli Türkmenlerin yaflad klar tiyatro sahnesinde GAZ ANTEP (AA) - Suriye'deki Türkmenlerin yaflad klar n konu alan "Güneyden Gelen Ç l k" adl tiyatro oyunu Gaziantep'te sahnelendi Türk Dünyas Toplulu u ve Suriye Türkmen Meclisi üyesi oyuncular n n rol ald oyun, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Atatürk Kültür Merkezi'nde gösterime sunuldu. Tek perdelik oyunda Suriye'deki iç savaflta Türkmenlerin yaflad klar anlat ld. Koordinatör Vali Veysel Dalmaz, oyunun ard ndan yapt konuflmada, Çin Seddi'ne, Viyana kap lar na ve Afrika çöllerine kadar uzanan ulu ç nar n dallar olduklar n ama bu dallar n budand n söyledi. Dalmaz, flunlar kaydetti: "Bugün kendi öz yurdumuzda maalesef s k nt lar m z var. Ecdad m z n tesbih taneleri gibi hac yolunun güvenli ini sa lama konusunda her köye yerlefltirdi i insanlar m z vard. Bunlar bizim, özümüz, can parçam zd. Ama bunlar ne yap yor flu anda? Kim biliyor? Biz beraber yafl yoruz, ac lar m z paylafl yoruz. Suriye'de bir dram yaflan yor. Bu dram n ne zaman, kim taraf ndan bafllat ld n kimse bilmiyor. fiu anda orada özgürlük ad na ç kan ama sonradan birilerinin sahiplenmeye çal flt bir devrim var." Türk milleti ve Türkmenlerin ayn bünye olduklar n vurgulayan Dalmaz, ayn co rafyay, ayn dini, ayn iklimi paylaflt klar n kaydetti. Dalmaz, sözlerini flöyle tamamlad : "Bölgedeki en ufak bir ac dan, s z dan en ücra köfledeki millet ferdi, evrad e er bu ac y hissetmiyorsa biz, ayn dinin, ayn inanc n mensuplar de iliz. Ondan dolay gerek Suriye'deki her bir fert, birine karfl ifllenen cinayetin, birine yap lan haks zl n kendine yap ld n görmüyorsa, e er Türkiye'deki bir vicdan sahibi, bu dramdan etkilenmiyorsa o dine mensup oldu unun, ayn millette mensup oldu unun fluurunda de il demektir. Bu tiyatro bize, öze dönüflümüzü hayk r yor." Etkinli e Suriye Geçici Hükümeti Sa l k Bakan Adnan Hazuri, Suriye Türkmen Meclisi D fl liflkiler Üyesi ve Cenevre Temsilcisi Hüseyin Abdullah, akademisyenler, ö renciler ve Türmenler kat ld. Vali Veysel Dalmaz 'Suya yans yan düfller' ile bafllayacak ADANA - Sabanc Vakf Genel Müdürü Zerrin Koyunsa an, "fiehri uluslararas tiyatro camias nda tan nan bir kültür sanat flehri haline getirdi imiz için gururluyuz." Devlet Tiyatrolar Genel Müdürü Mustafa Kurt ise Çukurova'dan dünyaya bir pencere açt klar n bunun sürmesini istedi. Sabanc Vakf ile Kültür ve Turizm Bakanl Devlet Tiyatrolar iflbirli i ile düzenlenecek festivalin aç l fl nda Frans z performans toplulu u Ilotopie, Seyhan nehri üzerinde "Suya Yans yan Düfller" gösterisini gerçeklefltirecek. Sabanc Vakf Genel Müdürü Zerrin Koyunsa an, Devlet Tiyatrolar Genel Müdürü Mustafa Kurt ve Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Gökhan Do an ile bas n toplant s düzenledi. Koyunsa- an, Sabanc Vakf 'n n kuruluflunun 40. y l n kutlad n hat rlatarak, Türkiye'deki kültür sanat ANKARA (AA) - Devlet Opera ve Balesi, (DOB) Nisan ay nda 5 yeni eserle sanat severlerin karfl s na ç kacak. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü ünden yap lan aç klamaya göre, Nisan ay nda Ankara, zmir, Mersin, Antalya ve Samsun'da yeni opera, bale ve operet eserleri perde açacak. zmir DOB, 19 Nisan'da Vivaldi, ADIYAMAN (AA) - Ad yaman'da düzenlenen Çanakkale flehitlerini anma program nda savafla kat lan bir askerin konu edildi i Kürtçe tiyatro sahnelendi. Ad yaman'da kurulu bulunan Gökkufla Derne i taraf ndan Ad yaman Belediyesi Konferans Salonu'nda Çanakkale flehitleri anma program düzenlendi. Gökkufla Derne i Baflkan Sezai Y lmaz, dernek bünyesi alt nda ilk kez bir tiyatro gösterisi düzenlediklerini, bu gösteride Çanakkale flehitlerinin anlat lmas n n kendilerini mutlu etti ini söyledi. Bu tür etkinliklerin birlik ve beraberlikleri art rd n belirten Y lmaz, Adana'da bu y l 16' nc s düzenlenecek Sabanc Adana Tiyatro Festivali yerel seçimler dolay - s yla 27 Mart yerine 14 Nisan'da bafllayacak. izleyicisinin say s n art rmak ve sanatsal etkinliklerin yayg nlaflt - r lmas n da hedeflediklerini bu sebeple kültür sanat etkinliklerine destek verdiklerini bildirdi. Merhum Sak p Sabanc 'n n Adana'y kültür sanat merkezi yapma hayalinden yola ç karak Adana Tiyatro Festivali'ni hayata geçirdiklerini anlatan Koyunsa an, "Tüm Adanal lar festivalin aç l - fl için 14 Nisan pazartesi günü Taflköprü yak n nda Seyhan nehrinde düzenlenecek etkinli e bekliyoruz." Devlet Tiyatrolar Genel Müdürü Mustafa Kurt, Devlet Tiyatrolar 'n n ilk kez Sabanc grubu ile festival yapt n hat rlatarak, Paganini ve Bach' n müzikleri üzerine haz rlanan "Dans ve Kutlama" adl bale eserinin Türkiye prömiyerini yapacak. Silvano Correa Riberio'nun koreografisini üstlendi i eser, Vivaldi'nin sevinçli ritimlerinden, jazz versiyonlara kadar sanatseverlere renkli bir yolculuk vaat ediyor. Ankara DOB, Bizet'in dünyaca tan nan "Carmen" operas n, 16 y ll k sürede festivalin dünyan n g pta etti- i hale geldi ini bildirdi. Kurt, 1998 y l nda bafllayan etkinlikleri bu güne kadar 500 bin kiflinin izledi ine dikkat çekerek, "Çukurova'dan dünyaya aç lan bu pencerenin büyümesini istiyoruz." diye konufltu. Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Gökhan Do an da bir ay sürecek festivale Türkiye'den 16, yurt d fl ndan 5 olmak üzere 21 tiyatro toplulu unun kat laca n bildirdi. Festivale bu y l yurt d fl ndan Fransa'n n yan s ra spanya, ran, Azerbaycan ve Romanya'dan tiyatro topluluklar kat lacak. Adana Tiyatro festivali 15 y ll k süre içinde 38 farkl ülkeden 74 yabanc tiyatro toplulu u ile yerli ve yabanc 5 binden fazla sanatç y a rlad. Festival kapsam nda usta oyunculara Sak p Sabanc Yaflam Boyu Baflar Ödülü de veriliyor. Gsm: ( ) Sar kam fl Dergisi Dergilerimizin bana ulaflmas, de iflik flekillerde gerçeklefliyor. Bunlardan bir yenisi Sar kam fl adl dergi, Rize den gazeteci dostum Faik Bako lu gönderilenleri aras nda yerald. Sar kam fl Dergisi Merkezi stanbul da olan Kars Serhat Boylar Derne inci yay nlan yor. (Nam k Kemal Mhl. Deniz Gezmifl Cad. No: 94 Kat3 Esenyurt- stanbul, Tlf: ) Masamda 2014 y l n n ilk aylar nda yay nlanan Sar kam fl Dergisi say s var Sahibi Dernek ad na Genel Baflkan Muharrem Y ld z. Yay na haz rlayan: Seyf fullah Türksoy. Haber merkezinde, Tar k Tokgöz, M. Kürflat Dönmez, Süreyya Köksal üçlüsünün görev yapt n görüyoruz. Muharrem Y ld z imzal, sunufl veya baflyaz niteli inde Allahuekber da lar nda, Türkistan ota nda bafll kl bir yaz var ilk sayfada. Bu yaz n n bir yerinde; Kars Serhat Boylar Derne i olarak, 99. y ldönümünde Sar kam fl fiehitleri nin aziz hat ras na bir sayg ifadesi olarak haz rlad m z bu yay nda, Sar kam fl ve Enver Pafla gerçe ine de fl k tutmaya çal flt k deniliyor. Dergi içindeki yaz lar n bafll klar ndan baz lar ; Türk Dünyas flehitleriyle yürüyor, Türk Dünyas bayraklar Sar kam fl ta dalgaland, Sar kam fl Harekat Çanakkale kadar önemlidir, Sar kam fl ta fiuheda n n huzurunda, S ar kam fl Harekat ve Enver Pafla gerçe- i, Sar kam fl Harekat olmasayd, Sar kam fl da fiehadet gerçe i, Sar kam fl fliirleri, fleklinde karfl m za ç k yor. Abbak Deyze (Fadime Aydo du dan) al - nan Sar kam fl A d bafll kl fliir, Ahmet fiafak, Muhsin lyas Subafl, Mahmut Ali Buluç, Bedirhan Gökçe-U ur Demirci, imzal fliirler yan nda bir de Anonim olan fliir var. Derginin arka kapa nda ise Ç ld rl Afl k fienlik in iki dörtlü ü dikkat çekiyor. Bu dörtlükleri: Ehl-i slam olan iflitsin, bilsin, Can sa iken yurt vermeniz düflmana. sterse Uruset ne ki var gelsin, Can sa iken yurt vermeniz düflmana. Asker olan bölük bölük bölünür, Sand n z m Kars Kalas al n r, Boz atlar üstünde k l ç çal n r, Can sa iken yurt vermeniz düflmana. Devlet Opera ve Balesinden 5 yeni eser Çanakkale flehitleri "Kürtçe" tiyatroyla an ld "Çanakkale Savafl da birlik ve beraberli imizi simgeleyen olaylardan bir tanesi. O dönemde herkes flehadeti göze alarak slam n son kalesi olan Anadolu'yu emperyalist güçlerden korumak için ortaya büyük mücadele koydular" Bugüne kadar flehitleri anma etkinliklerinin Türkçe olarak yap ld n ifade eden Y lmaz, son y llarda yap lan demokratikleflme paketleriyle insanlar n Anadolu'nun tarihini Kürtçe olarak ö renme f rsat yakalad n dile getirdi. Çelikhan Tiyatro Grubu'nun Koordinatörü Mustafa Alo lu ise grubun 1990'l y llarda kuruldu unu, çözüm sürecine destek vermek amac yla gösterilerini Kürtçe yapmaya baflland n belirtti. Oyunda Çelikhan ilçesinden Çanakkale Savafl 'na kat lan bir askerin hayat n n anlat ld n kaydeden Alo lu, savafla kat lan askerin yaflad klar n n anadilleri Kürtçe ile anlat laca n ifade etti. Programda Çelikhan Tiyatro Grubu taraf ndan haz rlanan, Çanakkale Savafl 'na kat lan bir asker ile ailesinin yaflad klar n anlat ld "Çanakale" isimli oyun Kürtçe olarak sahneye konuldu. Oyunu izleyenlerden baz lar n n duyguland görüldü. 26 Nisan'da baflkentli sanat severlerle buluflturacak. Aryalar yla ünlü eseri Recep Ayy lmaz sahneye koyacak. Samsun DOB ise Franz Lehar' n, e lenceli eseri "fien Dul" operetini 7 Nisan'da ilk kez sahneleyecek. Mersin DOB, "Karya d Hatun" operas ile ilk kez 8 Nisan'da seyirciyi selamlayacak. Gürçil Çeliktafl' n yönetti i eser, Anadolu kültüründeki 'eren kad n' motifini yans tan Karya d Hatun'un hikayesini, Okan Demirifl'in bestesiyle anlat yor. Antalya DOB, klasik Türk bale eseri haline gelen Ferit Tüzün'ün "Çeflmebafl " eseri ile Çetin Ifl közlü'nün "Judith" balesiyle 8 Nisan'da perde açacak.

9 BULMACA 1 Nisan 2014 Sal 9 TÜRKÇE BAKIfi Günümüz Türkiye sinde Müslüman ahalinin önemli bir bölümü, kendi millî de erlerine, kurumlar na ve milliyetçi ayd n önderlerine vesayetçilik ad alt nda düflman edilmifltir. Ama öbür Prof.Dr. Nurullah Çetin taraftan as l düflman olan Haçl - Siyon ittifak Avrupa Birli i ve Amerika, demokrasi ad na kendisine kurtar c olarak belletilmifl vaziyettedir. Emperyalist propagandalarla halk m z öylesine AVRUPA YI KURTARICI B LMEK yan lt l yor ki, vesayet rejimine, militarizme karfl olmak ad na Türk Hem de çok tehlikeli imifl. Ç kmaz bir ordusuna, millî Türk devlet kurumuna yol imifl. Çünkü, padiflah kendisiyle düflman ediliyor. beraber de ilmifl. Padiflah, düflmanla çoktan sulh (bar fl) yapm fl. Sonra Avrupa Öbür taraftan Avrupa Birli i ve Amerika vesayetine tap n r derecede diye bir kraliçe varm fl. Bu ifle kar flm fl. ba l hâle getiriliyor. Böylelikle milletimizin önemli bir k sm ben sizin müflkülünüzü (s k nt lar n z ) hallederim demifl. mankurtlaflt r larak emperyalist odaklar n Tehlikeli bir yolmufl. Çünkü düflman, yayd propagandalarla kendinden olan yaln z zmir le ço unup otururken millî güçlere düflman; as l düflmanlar Kemal Pafla n n ettiklerine k z p daha olan modern haçl sürülerine tap n r hâle ileriye varm fl. Buraya kadar gelmifl. getirildi. Zihinleri i difl edilmifl, ak llar Nihayet geçen gün nönü ne kadar bafllar ndan al nm fl, ne yapt n bilmez dayanm fl. (s.25) haldeki bu insanlar n varl yeni Köylü d flardan Bat l lar n, içerden de de ildir. Millî Mücadele döneminde de onlar n iflbirlikçisi olan yerli odaklar n buna benzer bir hâl vard. yanl fl propagandalar na kanm fl, kendisi Nitekim Yakup Kadri için hangi taraf n kurtar c oldu unu bilememektedir. Karaosmano lu, 1932 y l nda yay nlad Yaban adl roman nda Millî Mücadele Nitekim köylüler iflgalciler için flöyle ( ) s ras ndaki Anadolu Türk bir de erlendirmede bulunuyorlar: köylüsünün durumunu, Millî Bu gelenler, öyle düflman filan Mücadeleye kay ts zl n uzun uzun de ilmifl. Avrupa adl bir kraliçenin bizi anlat r. Orada iflgal ve savafl ortam nda çetelerin elinden kurtarmak için gönderdi i yeflil sar kl evliyalarm fl. bile halk m z n iflgalcileri kurtar c ; düflmanlarla savaflan yerli, millî güçleri Bu kraliçe bizi kurtard ktan sonra de düflman olarak gördüklerini, kendilerine öyle gösterildi ini anlat r. slam olacakm fl. Yüre ine öyle do mufl. Kemal Pafla n n ne yaz k ki bundan Romanda köylüler, hem askerî hem haberi yokmufl. Çünkü etraf n bir tak m de siyasî olarak Millî Mücadele sürecini uygunsuz adamlar sarm fl. Bunlara mahpus derlermifl. Her biri ipten kaz ktan bilmemektedirler ve bu konularla ilgili olarak hem iflgalcilerin hem de onlar n kaçm fl, kötü kifli imifl. Bütün memleketi yerli iflbirlikçilerinin yalan yanl fl propagandalar na inanmaktad rlar. haraca kesmifller. Vergiyi, aflar, al r, kendileri yerlermifl. Vatan m z iflgal eden emperyalist Romanda geçen Avrupa adl bir Bat l devletlerin ya mac, talanc, kraliçenin bizi çetelerin elinden kurtarmak için gönderdi i yeflil sar kl sömürgeci niyetleri ve eylemleri hakk nda bir fley bilmedikleri gibi, bunlara karfl milletimizi ve vatan m z kur- evliyalarm fl. cümlesinin bugün emperyalizmin iflbirlikçilerinin dilindeki tarmak için kelle koltukta mücadele meydan na at lm fl Mustafa Kemal ve arka- karfl l fludur: Avrupa Birli i ve Amerika adl bir kraliçe, bizi vesayetçi, dafllar ndan oluflan Kuva-y Milliye militarist, PKK yla savaflan subay hakk nda da bir fley bilmiyorlar, ya da çetelerinin elinden kurtarmak için onlar kötü kifliler olarak biliyorlar. imdad m za yetiflen yeflil sar kl Kendilerine öyle çarp k bir propaganda evliyalarm fl. edilmifl ki emperyalist iflgalcileri Müslüman milletimizin nas l kurtar c, kendi millî kahramanlar n da kand r ld n, kendinden olana nas l eflk ya olarak alg layabilecek düzeyde düflman edildi ini görüyorsunuz de il mankurtlaflm fllard r. mi? Türk subay na nas l çete dendi ini Köyün muhtar na göre Kemal görüyorsunuz de il mi? Türk! Uyan ve Pafla n n açt yol, ç kmaz bir yolmufl. akl n bafl na al. Dostunu, düflman n iyi tan! GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi....: Dr. Z. Tahir Burak Do umevi...: GÜ. T p Fakültesi Hastanesi...: Onlar hiç bir fley anlamasa ve yakalanmas n n mümkün olmad n söyleseler de ben 'flikayetçiyim görevinizi yap n beni karakola götürün eflkal verece im' dedim. Karakolda polisler dalga geçiyorlard benimle yakalanmayaca belliydi, bafllar ndan savmak istediler ama ben çok korkmufltum adamdan ve karakolda en az yar m saat mümkünse bir saat geçirmek istiyordum. fiikayetimi ve zanl n n eflkalini bildirdim, tek tek yazd rd m bir saat sonra karakoldan ç kt m arkam sürekli tarayarak büroya vard m. Tedbiren bir hafta süreyle ofise ve adliyeye farkl yollardan arabam almaks z n taksiyle ulaflt m... Polisin neden üniforma giydi ini o günden beri sürekli YER ALTINDAN NC LER Av. Hacer Acar Alan Üniforma-2 sorgular m; görünür k l yordu üniforma polisi ve O varken, ortalarda gezerken suç ifllenmiyordu. Tam tersine üniforma suçluyu kaç r yordu ve O oldu u sürece kendisini bulunmaz ediyordu. Polis üniforma olmaks z n sivil dolaflsa toplum huzuru ve güvenli ini daha rahat sa lar suçlular daha kolay yakalan rd... Bundan baflka insan kimli ini unutturuyordu tek tip forma aidiyet ve güç hissi yarat yordu polislerde; ulafl lmaz, uzlafl lmaz yap yordu Onlar ; Oysaki polis vatandafla yard m etmek için, onun güvenli ini sa lamak üzere vard, onun üzerinde bask kurmak, korkusuyla alay etmek için de ildi çal flmas... Üstüne üstlük hiyerarfli yarat yordu üniforma, üstün görmelerine neden oluyordu polislerin kendilerini halktan ve bu durum suçlu olmayanlar üzerinde de özgürlüklerin s n rlanmas na neden teflkil ediyordu. Polisler üniformas z olarak görev icra etseler hem kimse üzerinde bask yaratm yacaklard hem bir kuruma aidiyet hissetmedikleri için daha insanc l davranacak, vatandafl n yerine kendinlerini daha rahat koyabilecek ve de görünmez olduklar için sivil k yafetle; suçu engellemeleri ve suçluyu yakalamalar daha kolaylaflacakt... ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. Nil k y lar nda yetiflen, eski M s rl lar n kâ t yapt klar bitki. Tavlada bir say. 2. Jüpiter gezegeninin yedinci uydusu. ndiyumun simgesi. 3. fiaka. Do um iflinin yapt ran kad n. 4. Hayat arkadafl. Lotus. 5. Çelik çomak oyunu. Üzüm kütü ü. 6. Topluluk, cemaat. Düflkünlük, heves. 7. Bir karara, bir düflünceye karfl ç kma. Arjantin in plaka iflareti. 8. ri gövdeli bir papa an türü. Lahza. Engel, mani. 9. Kesintilerden sonra geri kalan miktar, safi. Hindistan da yetiflen bir a aç türü. 10. Tarlay iki kere sürmek. 11. Oturmak için evlerin önüne tafl ve çamurdan yap lan set. Bir peygamber. 12. Bir renk. Üstüne iplik, tel gibi fleyler sar lan, ekseni boyunca ortas delikli silindir. 13. So urma, emme. Kad n hükümdar. 14. Yap m iflleri. Giyeceklerde tak m. 15. Sürüngen bir hayvan. Endonezya n n plaka iflareti. 16. lave. Antalya ilinin bir ilçesi. 17. Mert olmayan, alçak. Arapçada birinci tekil flah s, ben. 18. Lisan. Satrançta özel bir hareket. 19. Ruh. Bildirme, aç klama. 20. Türlü bitki, yaprak ve kabuklar yla kokuland r lm fl ac bir içki. Parlak bir tür kumafl. Yukar dan afla ya: 1. Irmaklarda iflleyen, bir çeflit alt düz kay k. Galatasaray kulübünün kurucusu ve bir numaral üyesi. Uzakl k anlat r. 2. Manisa ilinin bir ilçesi. Kuran. 3. Kas mpat na benzeyen bir çiçek. lk seferinde buzda na çarparak batan ünlü transatlantik. lkel deniz tafl t. Saat kadran. 4. cerahat. Lityumun simgesi. Ac nacak, ac kl. Mikroskop cam. 5. Baz hayvan ve bitki hücrelerinde bulunan, i ne biçiminde billur madde. Baflar s z olmufl kimse. Yard m istendi ini anlat r. 6. Ö e, unsur. Küçük yap örne i. Afl r gerginlik. 7. Silisyumun simgesi. Muflmulaya benzer bir yemifl. Bir nota. Alüminyumun simgesi. Kuzu sesi. nce dantel. 8. Aflamas z asker. Zay f, ince, uzun boylu kimse. Namaz n bölümlerinden her biri. 9. Erdenlik. fieker hastalar n n fleker yerine kulland klar yapay tatland r c. Neonun simgesi. 10. Yap t. Bir cins iri at. Yafta. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

10 10 1 Nisan 2014 Sal - SAGLIK Burcu KER M Hepatit C de tam iyileflme Prof. Dr. AHMET RAS M KÜÇÜKUSTA Ac badem Üniversitesi Ö retim Üyesi ve Ac badem Ankara Hastanesi Gastroenteroloji Uzman Doç. Dr. Bülent De ertekin, Hepatit C nin tedavisinde çok h zl yol al nd n vurgulayarak, ABD de geçen y l onay verilen ve 6 ay önce kullan ma giren iki ilaç ile gelecek 5 y l içinde kullan - ma girecek farkl ilaçlar sayesinde Hepatit C nin neredeyse tamamen ortadan kalkmas bekleniyor Otizm, anne rahminde bafll yor ANKARA - Amerikal bilim adamlar, otizmin anne karn nda bafllad n gösteren yeni kan tlar buldu. New England Journal of Medicine dergisinde yay mlanan araflt rmaya göre, do umdan çok önce geliflmekte olan beynin baz bölgelerinde meydana gelen de ifliklikler, Otizm Spektrum Bozuklu u (ASD) semptomlar na yol aç yor. San Diego daki California Üniversitesi ve Seatle daki Allen Nöroloji Enstitüsü araflt rmac lar, yafllar 2 ile 15 aras nda de iflen, baz lar otistik, baz lar da normal 22 çocuktan otopsi s ras nda al nan beyin dokular n inceledi. Araflt rmac lar, beynin korteks k sm n n nas l geliflti i ve katmanlar n nas l oluflturdu unu görmek için baz genetik belirleyiciler kulland. Otistik çocuklardan al nan doku örneklerinin yüzde 90 unda anomaliye rastlan rken, normal çocuklardan al nan örneklerin sadece yüzde 10 unda anomali görüldü. Nörolojik de iflikliklerin do- umdan çok önce beynin sosyal ve duygusal iletiflim merkezi ile dil merkezinde meydana geldi i belirlendi. Keflif, erken teflhis edilen ve tedavisine erken bafllanan baz otistik çocuklarda nas l ilerleme kaydedildi ini de aç kl yor. Araflt rmac lar, korteks k sm tam geliflmemifl bebek beyninin, ADS nin üstesinden gelebilmek için kendisini yeniden biçimlendirdi ini ileri sürdü. California Üniversitesi nden nörobilimci Prof. Eric Courchesne, De iflikliklerin, tüm kortekste de il de beynin baz bölgelerinde meydana geldi inin keflfi, otizmin do as n anlamam za yard mc olacak Courchesne, beynin daha iyi anlafl lmas n n otistik çocuklar n yaflamlar n n iyilefltirilmesine yard mc olaca na dikkati çekti.(aa) mümkün olacak STANBUL - Ac badem aç klamas na göre De ertekin, Hepatit C nin tedavisinde çok h zl yol al nd - n dile getirerek, Hepatit C ile mücadelede afl n n yerini alacak bu iki ilaç ile hem hastal n yol açt ekonomik yükün ortadan kalkaca n hem de orta dereceli hastalarda yüzde 95 baflar sa lanabilece ini belirtti. De ertekin, ilaçlar n bir iki y l içinde Türkiye ye de gelmesiyle hastan n Hepatit C den tam anlam yla kurtulma flans na sahip olaca n ve Hepatit C ye ba l sirozun ortadan kalkaca n ifade ederek, Bu ilaçlar n önemli bir baflka özelli i de standart tedavi yöntemi olan interferon i nesi ile birlikte kullan labilece i gibi sadece a zdan hap fleklinde kullan labilmeleri. Hepatit C, karaci ere sald ran bir virüsün neden oldu u enfeksiyon. Hepatit C virüsü ile enfekte olmufl insanlar n ço unda ise hiçbir belirti görülmüyor. Dolay - s yla ço u hasta, ancak karaci er hasar belirene kadar Hepatit C enfeksiyonu oldu unun fark na bile varm yor. Hepatit C ço unlukla kan veya cinsel yolla geçiyor. Tüm dünyada milyon kiflinin mücadele etti i önemli bir sa l k sorunu. Türkiye de de yaklafl k her 100 kifliden birinde görülen Hepatit C ye karfl tedavi yöntemlerinde h zl geliflmeler ise umut veriyor aç klamas n yapt. Türkiye nin Hepatit C tedavisinde 10 y l öncesine göre çok daha iyi durumda bulundu unu ve mevcut baflar oran - n n hastadan hastaya de- iflse de hiç tedavi almam fl hastalarda yüzde 40 ile yüzde 80 aras nda oldu unu belirten De ertekin, yak n gelecekte bu oran n yüzde lere ç kabilece ini öngördü. De ertekin, Türkiye de 750 bin kiflinin Hepatit C ile karfl laflt - na ancak doktora baflvuran ve tedavisine bafllanan hasta oran n n Avrupa da yüzde 16 iken Türkiye de yüzde 7 ler seviyesinde bulundu una dikkati çekerek, özellikle ABD de FDA taraf ndan onay verilen iki ilac n, hastal kla mücadelede son derece etkili oldu unu belirtti. Türkiye de ilaçlar n 2 y l içinde kullan ma girmesiyle Hepatit C tedavisinin tamamen mümkün olabilece ini vurgulayan De ertekin, flunlar kaydetti: Hastalar n art k Hepatit C den tam anlam yla kurtulabilme flanslar olacak. fiu anda kulland m z ilaçlar n etkinli i karaci er hastal - n n evresi, genotipi ve önceden tedavi al p almam fl olmas na göre yüzde leri bulmakla birlikte ilaçlar n yan etkileri de de fazla. Ama önümüzdeki bir iki y l sonra Hepatit C yi muhtemelen günde bir tablet ya da iki tabletle, üç ayl k tedavi ile tamamen iyilefltirece iz ve hasta Hepatit C den tamamen kurtulacak gibi görünüyor. Böylece Hepatit C ye ba l siroz da ortadan kalkacak. Hepatit C virüsü tafl y c s olanlar n, hasta olmasalar dahi kan ve di er vücut s v lar yla hastal - baflkalar na bulaflt rabileceklerini bilmeleri gerekiyor. Bu nedenle di er kiflilerle temasta önlem almalar önemli... Bu hastalar n düzenli doktor takibinde olmalar gerekiyor. Y lda 2 kere karaci er fonksiyon testlerini yapt rmalar, alkol almaktan kaç nmalar, herhangi bir nedenle ilaç almak zorunda kal rlarsa doktora dan flmalar da sa l kl lar n korumak aç s ndan gerekli önlemlerin aras nda say l yor. Uzmanlar, hiç Hepatit C bulaflmam fl kiflilerin, Hepatit C den nas l korunabilece ine iliflkin olarak flu bilgileri verdi: Kan nakli gereken hastalarda test edilmifl, güvenilir kan nakli yap lmas, enjektör i nesi ya da parmak delici i nenin birden fazla kiflide kullan lmamas, jilet, t rnak makas, difl f rças gibi kan yoluyla geçebilecek hastal klara zemin haz rlayan eflyalar n kifliye özel olmas, kuaförlerde bu tip malzemelerin temizlendikten sonra kullan lmas ve cinsel iliflkiyle bulaflmadan korunmada güvenilir yöntem olan prezervatif kullan lmas... (AA) Kemoterapi ilaçlar el de meden haz rlanacak TRABZON (AA) T rabzon da Teknokent çat s alt ndaki Tekno Giriflimcilik Sermaye Deste iyle kurulan Onkozone fiirketince Onkolojik laç Haz rlama Sistemi projesi haz rland. Projeyle, kemoterapi gören hastalar n tedavilerinde kullan lacak solüsyonlar n el de meden haz rlanmas için bir cihaz üretilmeye baflland. Proje Koordinatörü Mahir Tafl, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye Onkoloji Derne- inin sitesinde, onkoloji hemflirelerinin yaflad s k nt larla ilgili bir rapor haz rland n gördüklerini ve bu rapordan yola ç karak sa l k çal - flanlar n n isteklerine yönelik Onkolojik laç Haz rlama Sistemi projesini haz rlad klar n söyledi. Proje kapsam nda kemoterapi cihaz yapmay planlad klar n belirten Tafl, Kemoterapi ilaçlar n n doktorun istedi i flekilde hastaya uygun kar flt r lmas gerekiyor. Bu ilaçlar, ço u hastanede elde haz rlan yor. lac haz rlayan hemflireler de kendince bone, eldiven gibi basit önlemler al yor. Bu ilaçlar n hastan n kendi özelliklerine göre haz rlanmas gerekti i için milimetrik ifllemler gerektiriyor Tafl, kemoterapi ilaçlar n n kar fl m n n çok dikkatli yap lmas gerekti ini ifade ederek, Kemoterapi ilaçlar sa l kl bir insan da hasta edebilecek yo unlukta ilaçlard r. Bunun için özel kapal sistem yap lmas gerekiyor. Ço- u hastanemizde böyle bir sistem yok. Olan sistem ise çok pahal ve hassas de il. Haz rlad - m z kemoterapi cihaz yla bu hassasiyeti sa layaca m z düflünüyorum diye konufltu. Cihaza Türkiye de çok ihtiyaç oldu unu vurgulayan Tafl, flunlar kaydetti: Bu cihaz n mutlaka her hastanede olmas gerekiyor. Kemoterapi gören hastalar n tedavilerinde kullan lacak solüsyonlar n tam otomatik bir cihaz ile haz rlanmas n amaçlad k. Üretti imiz cihaz ile onkologlar n hastaya özgü olarak belirledi i kar fl mlar el de meden haz rlanabilecek. Bu sistem yaz l m sayesinde de bir yandan yanl fl uygulamalar engellenirken di er yandan da hastane personelinin ilaç haz rlamas esnas nda temasla veya solunumla meydana gelebilecek bulaflmalar n önüne geçilebilecek. Projemiz sa l n korunmas - n da hedeflemektedir. Tafl, Türkiye de bu tarz cihazlar n, üretilmemesi sebebiyle yurt d - fl ndan geldi ine de dikkati çekerek, sözlerini flöyle sürdürdü: Yurt d fl ndan al nan cihazlarda sadece s v kar fl m yap l yor. Biz tozu da s v ile doktorun istedi i flekilde kar flt rarak hastaya verebiliyoruz. Ayr ca di er sistemde olmayan güvenlik önlemlerimiz de var. Cihaz m zda hasta takip sistemi ve feedback sistemimizde mevcut. Bu özelliklerde bir cihaz Türkiye de yok. Üretti- imiz cihaz n bilgisayar kontrolü sayesinde de doktorun istedi i ölçüde direk hastaya mesaj yoluyla da ulaflabiliyoruz. Hasta geldi inde geçmiflini görebiliyor ve vakit kaybetmeden sa l kl flekilde ilac n al yor. Ürünü üretirken belgelendirme k s mlar oldu unu da anlatan Tafl, Hasta için sa l ks z bir ürünü kullanam yoruz. Ald m z destek sayesinde projenin belli bir k sm n tamamlad k. Hangi robotu, klimay, yaz l m ve hangi ilaçlar kar flt raca m z belli ancak flu anda cihaz için eksik olan parçalar alam yoruz. Bizim bu konuda deste e ihtiyac m z var. Bu al mlar yapt - m z zaman cihaz n üretimi tamamlayaca z Onkozone fiirketince bir k sm üretilen söz konusu cihaza iliflkin Ar-Ge çal flmalar n n da devam etti i belirtildi. EVL L K KALP HASTALI I R SK N YÜZDE 5 AZALTIYOR Yeni bir araflt rma evli olanlarda kalpdamar hastal klar riskinin daha düflük oldu unu ortaya koydu. Daha önceki araflt rmalarda da benzer sonuçlar elde edilmifl olmakla beraber bu araflt rma kat l mc say s n n yüksekli i, riskin sadece erkeklerde de il kad nlarda da azald n göstermesiyle onlardan ayr - l yor. Araflt rma, 50 eyaletten tümü de kardiyo-vasküler hastal klar bak m ndan de erlendirilen 3 milyon 500 bin kifliye ait kay tlardan yararlan larak gerçeklefltirildi. Kat l mc lar n yafllar aras nda de ifliyordu; ortalama yafl 64 idi. Bu çiftlerin yüzde 69 u evli, yüzde 14 ü dul, yüzde 9 u boflanm flt ; yüzde 8 i ise kontrol grubu olarak al nan bekârlardan olufluyordu. Evlili in kalp-damar hastal klar na karfl koruyuculu u yafl, cinsiyet ve rk hesaba kat ld nda da de iflmiyordu. Araflt rmadan ç kan sonuçlar özetle flöyle: B R: Evli erkek ve kad nlarda herhangi bir damar hastal riski yüzde 5 daha az. K : Risk, evlilere göre dul kad n ve erkeklerde yüzde 3, boflanm fl olanlarda ise yüzde 5 daha fazla. ÜÇ: Evlili in koruyucu etkisi 50 yafl ndan genç olanlarda bekârlara nazaran yüzde 12 daha çok. DÖRT: Kalp için en büyük risk faktörü olan sigara al flkanl boflanm fllarda en fazla dullarda en az idi. Obezite bekâr ve boflanm fllarda daha s k idi. Yüksek tansiyon, diyabet ve yetersiz egzersiz en fazla dullarda daha fazlayd. Evlilik neden koruyucu? Bu çal flma bir birlikteli i gösteriyor; bundan kesin bir sebep-sonuç iliflkisi ç - karmak elbette mümkün de il ama flunlar söylenebilir: Evlilerde kalp-damar hastal klar riskinin daha az olmas çiftlerin kalp hatal klar riskini azaltan hayat tarz ile ilgili olabilir. Evlilerin beraber egzersiz yapmalar, daha sa l kl beslenmeleri, birbirlerine daha iyi bakmalar, uyku ve hayatlar n n daha düzenli olmas etkili olabilir. Bu çal flma, evlili e karfl olanlar taraf ndan flöyle yorumlanabilir: B R: Yüzde 5 risk azalmas çok önemli bir fley de ildir ve evlilik süresi uzad kça riskin artmas da yabana at lamayacak kadar mühimdir. Bu araflt rma, evlilik kalp-damar hastal riskini art r yor fleklinde de yorumlanabilir. K : Bu araflt rma sadece kalp-damar hastal klar risklerini de erlendiriyor, ölümler hakk nda bir bilgimiz yok. Evlilerin kalp hastal teflhis edilemeden kalp krizinden pat r pat r ölüyor olmalar pek âlâ mümkündür. ÜÇ: Sadece riski yüzde 5 azaltmak için evlenmeye kalkmak ak ll ca bir ifl midir, iyi düflünmek ve Esra Erol un doldurufllar na gelmemek gerekir. DÖRT: Kalp-damar hastal riski evlilerde gerçekten yüzde 5 azal yor olabilir ama ya baflka hastal klar n riski ve ölümler art yorsa? BEfi: Bu araflt rman n çeyiz, gelinlikdamatl k, nikâh flekeri üreticileri ve dü- ün salonu sahipleri taraf ndan desteklenip desteklenmedi i de belirtilse iyi olurdu. Gelelim neticeye B R: Bu yaz y kaleme alan kiflinin damar hastal risk azalmas yüzde 12?den 5? e inmifl de olsa hâlinden ve risk seviyesinden memnun biridir. K : Evlili in de -kolesterol haplar gibi- fayda ve zararlar n iyi hesap etmek gerekiyor. ÜÇ: Keflke biri de birden fazla evli olanlar n durumunu araflt rsa.

11 DIS DÜNYA 1 Nisan 2014 Sal 11 Almanya daki Türkler, mesleki e itimde ayr mc l a u ruyor BERL N - Almanya da yap lan bir araflt rma, ülkede yaflayan Türk kökenlilerin meslek e itim baflvurularda ayr mc l a u rad n ortaya koydu. Almanya Uyum ve Göç Vakf (SVR) taraf ndan yap lan ve Robert Bosch Vakf taraf ndan desteklenen fl Piyasas nda Ayr mc l k adl araflt rma kapsam nda, otomobil tamircili i ve sat fl eleman konusunda mesleki e itim için Almanya genelinde bin 800 flirkete Türk ve Alman isimleriyle baflvuru gerçeklefltirildi. Her bir flirkete ayn nitelikteki 2 aday n baflvurusu gönderildi ancak baflvurulardan biri Türk, di eri ise WASHINGTON - ABD Kongresi nde yap lan Suriye oturumunda, ABD li senatörler, Obama yönetimini baflar s z Suriye politikas izlemekle suçlarken, ABD li yetkililer, yönetim olarak Suriye politikas n gözden geçirmeye devam ettiklerini söyledi. Senato D fl liflkiler Komitesi nde Cenevre Sonras Suriye: ABD Politikas nda Sonraki Ad mlar bafll kl oturum düzenlendi. Oturumun aç l fl nda konuflan komite Baflkan Robert Menendez, Cenevre-2 Konferans n n baflar s zl a u rad n belirterek, Suriye konusunda siyasi düzeyde bir ç kmaz yafland n ifade etti. Komitenin Suriye de l ml muhaliflerin desteklenmesi ve kredibilitesi bulunan askeri bir tehdidin masada olmas na yönelik tutumunun aç k oldu una iflaret eden Menendez, Suriyeli muhaliflerin flu anda hem Esed rejimi hem de El Kaide ile ba lant l güçlerle savaflmak durumunda kald n ifade etti. Menendez, savafl ne kadar uzarsa, bu korkunç fliddeti ve insani kriz kabusunu sona erdirmek için seçeneklerin de giderek azalaca na dikkati çekerek, Suriye de tamamen kaybedilen yeni bir nesil, çökmüfl bir toplum dünyaya hediye edildi. Bu kimsenin isteyebilece i bir miras de il. Riskler yüksek ve her gün bu daha da art yor. Kararl bir ABD liderli ine ihtiyac m z var. Aç kças buna iki y l önce ihtiyac m z vard, dün vard ve bugün de var diye konufltu. Komitenin k demli üyesi Bob Corker, Suriye deki güç dengeleri de ifltirme, insani durumu gelifltirme veya Esed in iktidardan uzaklaflt r lmas n gerçeklefltirme gibi noktalarda ABD politikas n n tamamen baflar s zl a u rad n söyledi. Hatta, ABD nin belirsiz politikas nedeniyle Esed in konumunu güçlendirdi ini, ona d fl destekçilerin artt n ve l ml muhaliflerin zay flat ld n savunan Corker, Suriye konusunda ABD Baflkan Barack Obama n n Rusya ve ran provoke etmekten korktu unu ve sahada gerçekten dengeleri de ifltirme taahhüdünün olmad n iddia etti. PUT N N HESAPLARINI DE fit RMEK Ç N SEÇENEKLER GÖZDEN GEÇ RMEYE DEVAM ED YORUZ ABD D fliflleri Bakanl Yak n Do u liflkilerinden Sorumlu Bakan Yard mc s Anne Patterson, komitenin ABD nin Suriye deki politikas ndaki ilerlemelerden memnun olmad n n fark nda olduklar n ve asl nda kendilerinin de ayn düflüncede olduklar n söyledi. ABD nin Suriye de muhaliflere destek politikalar ndan bahseden Patterson, Rusya n n Cenevre 2 müzakerelerini gelifltirmek için Esed rejimine herhangi bir bask da bulunmad n, Suriye ye silah destedi ini de art rd n kaydetti. Patterson, Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin in hesaplar n de ifltirmek için seçenekleri gözden geçirmeye devam ediyoruz ifadesini kulland. Patterson, ABD nin Suriye politikalar n gözden geçirmeye devam etti ini de belirterek, Suriye de çözümün askeri çözümlerden de il diplomasiden gelece ini bildirdi. Ancak Patterson, sahada da hesaplar de ifltirmek gerekti ini kabul etti. Suriye deki l ml muhaliflere yeteri kadar yard m gönderemediklerini ifade eden Patterson, ölümcül olmayan yard mlar n Türkiye ve Suriye s n r n n ötesinde bir dizi lojistik ve güvenlik sorunlar na tak ld n, bunun da sevkiyat zorlaflt rd n anlatt. Patterson, bu konudaki stratejileri de de ifltirmeye çal flt klar n bildirdi. SENATÖRLERDEN YÖNET ME SERT ELEfiT R Patterson, ABD yönetiminin Esed rejiminin hesaplar n de ifltirmek için askeri seçenekleri düflünüp düflünmedi ine yönelik soru üzerine, her seçene in hala masada oldu unu dile getirdi. Patterson, bu tür konular komite ile yapacaklar gizli oturumda konuflmay tercih etti ini belirtti. Buna karfl n Senatör Corker ise ABD nin, Suriye konusunda bir askeri stratejisi bulunmad ve masada da askeri bir stratejisi olmad elefltirisinde Alman ismiyle yap ld. Baflvurular n geri dönüflü incelendi inde mesleki e itim mülakat na ça r lmak için Alman isimli aday n ortalama 5, Türk isimli aday n da ortalama 7 baflvuru yapmas gerekti i ortaya ç kt. SVR den yap lan aç klamada, yabanc isimli adaylar n müracaatlar n n reddedilmesinin, ön yarg lar ya da müflterilerin göçmen kökenli bir personele olumsuz bakmalar nda kaynaklanm fl olabilece i bildirildi. Ayr mc l önlemek için flirket sorumlar n n daha fazla duyarl hale getirilmeleri veya isim yazmadan anonim baflvurular n yap lmas önerilen aç klamada, okullar n flirketlerle daha fazla iflbirli i yaparak, gençlerle iflveren aras nda ba lant kurmalar n n sa lanabilece ini vurguland. Aç klamada görüfllerine yer verilen fl Piyasas nda Ayr mc l k araflt rmas n n sorumlusu Jan Schneider, ayr mc l n flirketlerin büyüklü üne göre de iflti ini belirterek, 6 dan az çal flan olan firmalarda ayr mc l k oran n n orta ve büyük ölçekli flirketlere göre daha fazla oldu una dikkati çekti. Ayr mc l n etkilerinin büyük olabilece ini ifade eden Schneider, Ayr mc l k yap lan yerlerde bulundu. Corker, Suriye konusunda ABD yönetimini hayal dünyas nda yaflamakla suçlad ve kimyasal silahlar n ülkeden tafl nmas yla ilgili sürecin de sadece Esed i güçlendirdi ini, kredibilitesini art r p, konumunun onaylanmas na yarad n savundu. Senatör John McCain de ABD nin politikalar n n baflar s z oldu unu savunarak, yönetimi elefltirdi. McCain, l ml muhaliflere, onlar n ihtiyac olan ve sahadaki dengeleri de ifltirebilecek güçlü silah yard m nda bulunulmas gerekti ini belirtti. McCain, ABD nin sadece Suriye de yaflanan soyk r m izledi i de erlendirmesinde bulundu. Komite baflkan Menendez de yetkililere, gerçekten anlaml olacaksa ve önlerine ABD nin politikas n getireceklerse kapal oturum yapmak istediklerini, yoksa vakitlerini bofl yere harcaman n gere i olmad n söyledi. K MYASAL S LAHLARIN ÜLKEDEN ÇIKARILMASINDA HALA SON TAR HE ULAfiAB L R Z ABD D fliflleri Bakanl Uluslararas Güvenlik ve Nükleer Yay lmas n n Önlenmesinden Sorumlu Bakan Yard mc s Thomas Countryman de Suriye rejiminin bildirimde bulundu u kimyasal stoklar n neredeyse yar s n n ülkeden ç kar ld n ancak hala yap lmas gereken ifller oldu unu ve önlerinde yaklafl k en tehlikeli kimyasal silahlar n yaklafl k yüzde 65 inin Suriye den ç kar lmas n n kald n anlatt. Bunlar n ülkeden ç kar lmas için planlanan takvime Suriye nin uymas halinde, ülkedeki kimyasal silahlar n yok edilmesine yönelik ortaya konulan son tarih olan 30 Haziran a kadar bunlar n tamamlanabilece ini kaydeden Countryman, Önümüzdeki haftalar kritik haftalar olacak ve tüm dünya bunlar izleyecek. Esed rejiminin gelecek ay kimyasal silahlar n yok edilmesini tamamlamamas na gerekçe olacak herhangi bir güvenlik ve lojistik neden bulunmuyor de erlendirmesinde bulundu. (AA) flirketler, kendilerine uygun elemanlar ayr mc l ktan dolay kaç r yor Schneider, uyum politikas aç s ndan bunun farkl sonuçlar da do urabilece ini vurgulayarak, göçmen kökenli gençlerin flirketlerden sürekli ret cevab almalar n n gençleri y ld raca n kaydetti. fiirketlerin kendi ekonomik ç karlar ndan dolay ayr mc l k uygulamas n önlemeleri gerekti ini alt n çizen Schneider, flirketlerin kalifiye eleman s k nt s yaflad dönemde adaylar n tüm potansiyellerine ihtiyaç duyduklar na dikkati çekti. (AA) ABD Kongresi, Obama n n Suriye politikas n BAfiARISIZ buluyor BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Kuzey Irak ta 6 ayd r hükümet kurulamad ERB L - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Belediye Bakan Dilflad fiahab, milletvekili genel seçimlerinin üzerinden 6 ay geçmesine ra men hükümetin kurulamamas na iliflkin, "Hükümetin gecikmesi, partimize bir fley kazand rmaz, geçen zaman hepimizin zarar nad r" fiahab, bir alüminyum fabrikas n n kurulmas için düzenlenen protokol sonras gazetecilere yapt aç klamada, yeni hükümetin hayata geçmesinin, sadece partisi Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) elinde olmad n söyledi. Bütün partilerin içerisinde yer ald genifl kat l ml bir koalisyon oluflturulmak istendi i için sürecin uzad n anlatan fiahab, ''E er her fley elimizde olsayd 2014 y l bafl nda hükümeti kurard k. KDP seçim birincisi oldu u için yeni hükümetin kurulmas na öncülük etmelidir. Bunun fark nday z fakat bir parti, tek bafl na kabineyi oluflturamaz" diye konufltu. fiahab, bölgedeki durum göz önüne al nd nda yeni hükümetin, 30 Nisan'daki Irak genel seçimi sonras na kalabilece ini ifade ederek, "Ancak kalmayabilir de. Bu konuda kesin bir fley söyleyemeyiz. Ayr ca KDP'nin yeni hükümeti, Irak genel seçimi sonras na b rakt iddialar do ru de ildir. Hükümetin gecikmesi, partimize bir fley kazand rmaz, geçen zaman hepimizin zarar nad r." Kürt bölgesindeki genel seçimler 21 Eylül 2013'de yap ld. 25 partinin kat ld seçimde hiçbir parti, tek bafl na hükümeti kuracak ço unlu u elde edemedi. Seçim birincisi KDP 38, Goran 24, KYB ise 18 sandalye kazand. 111 sandalyelik parlamentoda hükümet kurmak için en az 56 milletvekili gerekiyor. (AA) P A P R Ü S S E E L A R A N S L A T F E E B E E N L Ü F E R M E T T E V E K E H L M E R A K T R A Z R A A R A A N K E T L N E T R T A K L E M E K N S E K A S A A L M A K A R A M A S M E L K E M A L A T K A T Y I L A N M R E K M S E R K N A M E R T E N E D L R O K T T N B E Y A N A M E R S A T E N

12 12 HABER 1 Nisan 2014 Sal brahim ARKLAN Yerel seçim sonuçlar KAZANANLAR Türkiye tarihinin en önemli yerel seçimleri yap ld. Bir çok ilde tasnif k sa sürede tamamlan rken, çekiflmeli geçen illerde gece yar s ndan sonra devam etti, ertesi güne sarkt. Saat 02.00'de 5 il d fl nda 78 ilde kesin olmayan sonuçlar al nd. Buna göre Ak Parti 48, CHP 13, BDP 9 ve MHP 7 ilde belediye baflkanl n kazan rken, Mardin'de de BDP'nin destekledi i ba ms z aday Ahmet Türk belediye baflkan oldu. Çekiflmeli geçen seçimde, Adana, A r, Antalya ise nefes nefese geçen ve itirazlar n oldu u seçimde ertesi sabaha kadar sonuç al namad. Kesin olmayan sonuçlara göre, 78 ilde seçimi kazanan adaylar ve partileri flöyle: ADIYAMAN: Fehmi Hüsrev Kutlu (AK ANKARA: Melih Gökçek (AK AFYONKARAH SAR: Burhanettin Çoban (AK AKSARAY: Haluk fiahin Yazg (AK AMASYA : Cafer Özdemir (AK ANTALYA: Menderes Türel (AK ARDAHAN: Farut Köksoy (AK ARTV N: Mehmet Kocatepe (AK AYDIN: Özlem Çerçio lu (CHP) BALIKES R: Ahmet Edip U ur (AK BARTIN: Cemal Ak n (MHP) BATMAN: Sabri Özdemir (BDP) Tekin, AA y k nad AA kendini savundu CHP Genel Merkezi'nde bir aç klama yapan Gürsel Tekin, Anadolu Ajans 'n n manipülatif haber yapt na iflaret etti ve Ankara'da 5.5 puan önde olduklar n sözlerine ekledi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baflkan Yard mc s Gürsel Tekin, Ankara CHP Genel Merkezi'nde yerel seçim sonuçlar ile ilgili bir aç klama yapt. Gürsel Tekin güvenilir bir ortamda seçim yap lmad ndan söz ederek "Anadolu Ajans 'n fliddetle k n yorum; devletlerin, kurumlar m ciddiyetleri olur gayri resmi bir ortamda seçim yap l yor" Seçimlerde ülke genelinde 10 ölü ve 20'ye yak n yaral oldu una dikkat çeken Gürsel Tekin, insan yaflam n n her fleyden önemli oldu unu vurgulad. Akflam saatlerinde pek çok ildeki elektrik kesintilerinden dem vuran Tekin, güvensiz bir ortamda seçime gidildi ini sözlerine ekledi. AA VE CHA DAN AÇIKLAMA Bu seçimde tart flma konusu olan iki ajans, AA'dan ve CHA'dan gelen seçim sonuçlar ndaki farkl l k 30 Mart gecesinin ana gündemi oldu Özellikle, büyük bir çekiflmeye sahne olan Ankara'da ve stanbul'da Anadolu Ajans (AA) ile Cihan Haber Ajans 'n n (CHA) ilk sonuçlara iliflkin olarak verdi i farkl oranlar tart flma yaratt. AKP Genel Baflkan Yard mc s Hüseyin Çelik ile Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, CHA'ya a r elefltiriler yönelttiler. Hükümet kontrolündeki AA ile Fethullah Gülen cemaati bünyesindeki yay nlardan CHA'n n verdi i farkl sonuçlar oy say mlar biterken birbirine yaklaflt. Anadolu Ajans 'ndan yap lan resmi aç klamada, "AA haberlerinin güvenilirli i hiçbir zaman tart flma konusu olmam flt r, bundan sonra da olmayacakt r. Kurumumuza yönelik karalama kampanyas yürütenler, ülkenin resmi ulusal haber ajans n y pratmaya çal flt klar n unutmamal d r" denildi. Cihan Haber Ajans ise, Twitter hesab ndan takipçileri ile paylaflt mesajda Anadolu Ajans 'n n yay nlar na hitaben "manipülatif rakam" denildi. Yay nlanan mesajda, "Paylaflt m z tüm verilerin arkas nday z, manipülatif rakamlara itibar etmeyiniz" denildi. BAYBURT: Mete Memifl (AK B LEC K: Selim Ya c (AK B NGÖL: Yücel Barakazi (AK B TL S: Hüseyin Olan (BDP) BOLU: Alaaddin Y lmaz (AK BURDUR: Ali Orkun Ercengiz (CHP) BURSA: Recep Altepe (AK ÇANAKKALE: Ülgür Gökhan (CHP) ÇANKIRI: rfan Dinç (AK ÇORUM: Muzaffer Külcü (AK DEN ZL : Osman ZOLAN (AK D YARBAKIR: Gültan K flanak (BDP) DÜZCE: Mehmet Kelefl (AK Parti ED RNE: Recep Gürkan (CHP) ELAZI : Mücahit Yan lmaz (AK ERZ NCAN: Cemalettin Baflsoy (AK ERZURUM: Mehmet Sekmen Oylar yeniden say lacak yerler ANKARA (AA) - stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, Osmaniye, Kastamonu, Bal kesir ve Afyonkarahisar' n baz ilçelerinde yap lan itirazlar sonucunda oylar yeniden say lacak. Kars' n Susuz belediye baflkanl seçiminde, AK Parti aday Murat Uray' n itiraz üzerine oy say m n n yeniden yap lmas na karar verildi. Kars l Seçim Kurulu, 2 gün içerisinde sand k say m n gerçeklefltirerek sonucu belirleyecek. AA muhabirinin ald bilgiye göre, Susuz ilçesinde AK Parti aday Murat Uray ile DSP aday O uz Yantemur'un oy say lar belirlenince adaylar itiraz etti. Bunun üzerine gerçeklefltirilen ikinci say mda, adaylar n 397'fler oy ald belirlendi. Ancak AK Parti aday Uray, bir oyunun say lmad n belirterek Susuz Seçim Hakimli ine itirazda bulundu. Susuz Seçim Hakimi Müyesser Karagöz, geç saatlerde kendilerine ulaflan sand ktaki oylar n iki gün içerisinde say larak sonucun belirlenece ini bildirdi. - Bart n Bart n' n Kurucaflile ilçesinin belediye baflkanl seçiminde CHP ilçe baflkanl n n oy sonuçlar na itiraz üzerine yeniden say m yap laca aç kland. AK Parti l Baflkan Yaflar Arslan, AA muhabirine yapt aç klamada, Kurucaflile ilçesinde adaylar Mehmet Zihni Say n' n 549 oyuna karfl l k CHP'nin aday Hüseyin Sevim'in 546 oy ald n belirtti. Oy say m sonucu, 3 oy fark ç kmas üzerine CHP'nin yeniden say m için ilçe seçim kuruluna itirazda bulundu unu ve ilçe seçim kurulunun de erlendirmesinin ard ndan yeniden say m karar al nd n aktaran Arslan, "fiu anda ilçenin il genel meclisi ve muhtarl k oylar say l yor. Bu sand klar n ard ndan belediye baflkanl için ikinci kez say m yap lacak" - Bitlis Bitlis'in Ahlat ve Güroymak ilçeleri ile Mufl'un Bulan k ilçesinde AK Parti adaylar n n az bir farkla seçimi kazand n n aç klanmas (AK ESK fieh R: Y lmaz Büyükerflen (CHP) GAZ ANTEP: Fatma fiahin (AK G RESUN: Kerim Aksu (CHP) GÜMÜfiHANE: Ercan Çimen (AK HAKKAR : Dilek Hatipo lu (BDP) HATAY: Lütfü Savafl (CHP) I DIR: Murat Yikit (BDP) ISPARTA: Yusuf Zuya Günayd n (MHP) ZM R: Aziz Kocao lu (CHP) STANBUL: Kadir Topbafl (AK K.MARAfi: Fatih Mehmet Erkoç (AK KARABÜK : Rafet Vergili (MHP) KARAMAN: Ertu rul Çal flkan (AK KARS: Murtaza Karaçanta (MHP) KASTAMONU: Tahsin Babafl (AK KAYSER : Mehmet Özhaseki (AK KIRIKKALE: Mehmet Sayg l (AK KIRKLAREL : Mehmet Siyam Kesimo lu (CHP) KIRfiEH R: Yaflar Bahçeci (AK K L S: Hasan Kara (AK KOCAEL : brahim Karaosmano lu (AK KONYA: Tahir Akyürek (AK KÜTAHYA: Kamil Saraço lu (AK üzerine BDP'liler taraf ndan ilçe seçim kurullar na itirazda bulunuldu. Yap lan itirazlar üzerine söz konusu ilçelerde oylar yeniden say l yor. - zmir zmir'de Selçuk ve Menderes ilçelerinde itirazlardan dolay tekrar say m yap lacak. - Osmaniye Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, baz oy pusulalar n n tahrip edildi i iddias yla partiler itirazda bulundu, bu nedenle seçim kurulundaki ifllemler sürüyor. - stanbul Kartal'da geçersiz say ld belirtilen yaklafl k 9 bin oy bulundu unu belirten AK Parti yetkilileri, AK Parti'nin, bu bölgede yüksek oy potansiyeline sahip oldu unu ifade ederek, geçersiz oylara yönelik itirazda bulunduklar n söyledi. - Kastamonu Çatalzeytin ilçesinde say m ifllemi s ras nda bir kiflinin yaflanan kargafla s ras nda baz oy pusulalar n camdan d flar atmas üzerine oylar n yeniden say lmas na karar verildi. Yunus Emre lkö retim Okulundaki 1005 numaral sand kta, AK Parti'nin belediye baflkan aday Musa hsan U uz, say m MHP'nin aday Ahmet Demir'den 5 oy farkla önde tamamlad. tiraz üzerine oylar yeniden say lmaya baflland. Partililer aras nda ç kan tart flma MALATYA: Ahmet Çak r (AK MAN SA: Cengiz Ergün (MHP) MARD N: Ahmet Türk (Ba ms z) MERS N: Burhanettin Kocamaz (MHP) MU LA: Osman Gürün (CHP) MUfi: Feyat Asya (AK NEVfiEH R: Hasan Ünver (AK N DE: Faruk Akdo an (AK ORDU: Enver Y lmaz (AK OSMAN YE: Kadir Kara (MHP) R ZE: Reflat Kasap (AK SAKARYA: Zeki Toço lu (AK SAMSUN: Yusuf Ziya Y lmaz (AK S RT: Tuncer Bak rhan (BDP) S NOP: Baki Ergül (CHP) S VAS: Sami Ayd n (AK fianliurfa: Celalettin Güvenç (AK fiirnak: Serhat Kadirhan (BDP) TEK RDA : Kadir Albayrak (CHP) TOKAT: Eyüp Ero lu (AK TRABZON: Fevzi Gümrükçüo lu (AK TUNCEL : Mehmet Ali Bul (BDP) UfiAK: Nurullah Cahan (AK VAN: Bekir Kaya (BDP) YALOVA: Yakup Koçal (AK YOZGAT: Kaz m Arslan (AK ZONGULDAK: Muharrem Akdemir (CHP) s ras nda bir kifli oy pusulalar n camdan d flar att. Bahçeye düflen oy pusulalar görevliler taraf ndan toplanarak, tutana n ard ndan lçe Seçim Kurulu görevlilerine teslim edildi. Pusulalar d flar atan kifli polis taraf ndan gözalt na al n rken, söz konusu sand ktaki oylar n yeniden say lmas na karar verildi. - Bal kesir Bal kesir'in Manyas ilçesinde, AK Parti ile CHP adaylar aras ndaki baflabafl giden seçim yar fl n, CHP aday Tancan Barç n' n 3 oyla önde bitirdi i ö renildi. AK Parti lçe Baflkanl, oylar n yeniden say lmas için itirazda bulunacak. AK Parti Manyas lçe Baflkan Fikret Altun, AA muhabirine yapt aç klamada, ilçede seçim yar fl n n çekiflmeli geçti ini söyledi. Aradaki fark n çok az göründü ünü belirten Altun, "Sabah saatlerinde lçe Seçim Kuruluna itiraz ederek, özellikle baz sand klarda oylar n yeniden say lmas n isteyece iz" diye konufltu. - Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da oy kullan m n n sona ermesinin ard ndan, oy çuvallar n n baz lar n n Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait logolu araçlarla tafl nd ve çuvallar n a z n n aç k oldu u iddias yla, MHP Afyonkarahisar Merkez lçe Baflkanl tutanak tutturdu. MHP Merkez lçe Baflkan Alper Ya c, yapt aç klamada, birlefltirme tutanaklar ile kendi verilerine bakarak sonuçlara itiraz edilip edilmeyece i konusunda karar verilece ini bildirdi. Ya c, a z aç k çuvallar ve belediyenin logolu araçlar ile tafl nan oy çuvallar hakk nda gerekli tutana n tutuldu unu kaydetti. Hüseyin Çelik'ten elektrik kesintisi iddialar na yan t: AK Partili olanlar n gözü fosforlu de il! Türkiye yerel seçimler için sand k bafl na gitti ve oyunu kulland. Sand klar n kapanmas n n ard ndan oylar n say lmas aflamas nda pek çok manüpile haber geldi. Bunlardan biri de elektriklerin bilerek kesildi i iddias yd. AK Parti Genel Baflkan Yard mc s ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, say mlarda yaflanan elektrik kesintileri hakk nda aç klamada bulundu. Çelik, yapt aç klamas nda, "Elektrik kesildi i zaman AK Partili arkadafllar n gözleri fosforlu de il. Onlar da karanl kta göremez." Fehmi KORU Seçimden kim kârl ç kt? Ne oldu? Galiba söylenebilecek ilk fley, siyasete siyaset d fl müdahaleye milletin tepki gösterdi idir... Yalanla, dolanla ve sonunda en mahrem devlet konuflmas n n dinlenip yay nlanmas yla kanaatleri de ifltirebileceklerini sananlar, Türkiye nin istedikleri sonucu alabildikleri baflka ülkelerden farkl oldu unu anlad lar... Umar m, anlam fllard r... Türkiye 150 y ldan uzun bir süredir sand kl bir sistemle yönetiliyor; sand - a gitme ve kendimizi yönetmesini istedi imiz kadrolar için oy kullanma al flkanl m z hayli zengin. Askeri müdahalelerle demokrasinin kesintiye u rat ld dönemleri geride b rakman n yolunu da her zaman bulmufl bir milletimiz var. Vesayeti, evet Ak Partili dönemde geride b rakt k ve bunda iktidar partisinin rolü çok belirleyici; ancak Ak Parti ye o misyonu veren de yine bu milletti... Asl nda yerel tercihlerin belirlemesi beklenebilecek bir seçimin, ard ndan gelen cumhurbaflkanl ve genel seçimlerin ak betini de etkileyecek biçimde manipüle edilmek istendi ini anlay nca millet... Gerekli cevab sand k bafl na giderek vermeyi bildi. fiunu bilemiyoruz: Acaba CHP (bir noktaya kadar MHP de) siyaset d fl ndan uzat lan yard m elini kabul etmek yerine kendi güçleriyle bu seçim s nav na gitselerdi, sonuç flimdikinden farkl olur muydu? radeleri üzerine ipotek konmak istendi i için alarma geçmek yerine, seçmenler, serbest iradeleriyle hareket etselerdi, belki de sand ktan çok daha de iflik bir tablo ç - kabilirdi... Galiba bu seçimin kesin ma lubu olan CHP, esas?tarihi yan lg y?, taban na, d flar dan uzat lan eli s karak flimdi yaflatt... Ak Parti seçmeninin zihnini kar flt rma amac yla yap lan siyasete siyaset d fl müdahale, öyle anlafl l yor ki, CHP seçmeninin partisine olan inanc - n zay flatt... Kemal K l çdaro lu partisine iktidar yolunu açaca beklentisiyle girdi i yanl fl ittifaktan, daha önce CHP li baflkanlara sahip baz illeri de kaybederek ma lubiyetle ç kt. Bu günden itibaren CHP?de ciddi bir sorgulaman n bafllayaca n tahmin edebiliriz... MHP baz illerde belediye baflkanl klar n kazanm fl olsa bile, Türkiye genelindeki oylar n beklendi i kadar art ramad. MHP?nin en büyük kazanc, CHP?nin yeni ittifak yla girdi i yoldan rahats zl k duyan geleneksel seçmeninin ilk tercihi olabilmeyi baflarmas d r. Bu seçimde istedi i kadar olmasa bile, bundan sonrakilerde, CHP?nin geleneksel seçmeni MHP?yi sevindirebilir... HDP ve BDP çizgisi bu seçimden de yine bölgesel bir siyasi bir güç olarak ç kmay baflard. Belki de önümüzdeki dönemde en fazla o çizgiyi konuflaca z. Seçim sonras n ele alan bir de erlendirmede medyadan söz etmezsek o de erlendirme eksik kal r. Hemen söylenebilecek olan fludur: Bu seçimin en ciddi kaybedeni kendisini sürekli merkez olarak tan mlayan medyad r; tabii ona lojistik destek sa layan müttefik bir medya gücünü de unutmadan... Ne hikmetse, merkez iddial medya, hep kendi gücünü abartarak bugüne geldi; asl nda toplumla ters düfltü ünü, marjinal bir konumda oldu unu saklayarak... Bu seçim o medyan n yüzündeki maskeyi düflürüverdi. Seçimde sürpriz var m? Bu seçim bütünüyle bir sürprizdir, art k milletin demokrasiye sahip ç kt n herkese gösteren bir sürpriz... Bugünden itibaren önümüze daha olumlu bakabiliriz. 31 Mart 2014 Star

13 TURIZM Yücel TANOL 1 Nisan 2014 Sal 13 Karadeniz havzas nda turizm ata TRABZON- Do u Karadeniz Kalk nma Ajans (DOKA) Genel Sekreteri Çetin Oktay Kald r m, Rusya ile Ukrayna aras nda yaflanan siyasi olaylara de inerek, "Her ne kadar krizlerle an lsa da Karadeniz havzas n n gelecekte çok önemli bir ifllev görece i aç k. Bu bölgede gelifltirilecek projelerin, programlar n, kültürel, sanatsal ve ekonomik iflbirliklerinin asl nda bu tür krizlerin önlenmesinde de önemli ifllevi olaca ortada" Kald r m, bir otelde düzenlenen "Sürdürülebilir Bir Karadeniz Turizmi çin Ortak Tan t m ve Geliflim Stratejileri Karadeniz A " projesinin tan t m nda yapt aç klamada, 4 y l önce kurulan DOKA'n n Avrupa Birli i (AB) projelerinin uygulanmas noktas nda öncülük eden, en iyi kaynak kullanan örnek ajanslardan birisi oldu unu söyledi. AB ve dünyadaki fonlardan en üst düzeyde yararlanmak amac yla koordinatörlük kurduklar n anlatan Kald r m, "Karadeniz havzas dünyada yeni geliflen, çok önemli destinasyonlardan biri. Dünyada paradigmalar art k de ifliyor, yeni paradigmalar hakim olmaya bafllad. Bunun yan nda dünyada hem siyasi jeopolitik hem de ekonomik jeopolitik de ifliyor. Art k dünyada büyüme ekseni bat dan do uya do ru dönüyor. Günümüzün yükselen de erleri, öncülük eden kutuplar, bölgeleri, ülkeleri yerini yeni geliflen yükselen de erlere, bölgelere, flehirlere b rak yor. Yapt m z de erlendirmelerde bu havzalardan birisi de Karadeniz olacak gibi görünüyor" diye konufltu. Kald r m, Ukrayna ve Rusya aras nda yaflananlara iflaret ederek, "Her ne kadar son dönemde olumsuzluklar yaflansa da dünya gündemini Karadeniz havzas farkl flekilde iflgal etse de biz Karadeniz'in çok önemli bir destinasyon, bölgesel iflbirli i merkezi ve ekonomik zon olaca, bu yöne do ru gitti i noktas ndaki tespitimizi koruyoruz" Bu nedenle Karadeniz havzas nda gelifltirilecek projelerin önemine de inen Kald r m, flöyle devam etti: "Karadeniz havzas çok önemli bir havza. 4 bin kilometre. Bu havza Karadeniz'e s n r olan 150 milyonluk nüfusu kapsayan bir havza. Dünyada önemli geliflen ekonomik aktörleri kapsayan bir bölge. Rusya, Ukrayna, Türkiye gibi geliflen ülkelerin yer ald önemli bir havza. Bosna Hersek'teki tarihi Ferhadiye Camii inflaat tamamlan yor Ülkenin sembollerinden biri konumundaki tarihi Ferhadiye Camisi'nin yar m kalan inflaat T KA taraf ndan tamamlanacak ANKARA - Bosna Hersek'te flimdiye kadar birçok tarihi yap n n restorasyonunu yaparak kültürel miras n n ihyas na katk da bulunan Türk flbirli i ve Koordinasyon Ajans Baflkanl (T KA), di er önemli sembol eserin aya a kald r lmas na destek veriyor. T KA'dan yap lan aç klamada, Bosna S rp Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Banja Luka'da savafl nda temellerine kadar may nla y k lan, tafllar Vrbas nehrine at lan, arazisi bir süre park alan ve flehir çöplü ü olarak kullan lan, ülkenin sembollerinden biri konumundaki tarihi Ferhadiye Camii'nin yar m kalan inflaat n n T KA taraf ndan tamamlanaca ifade edildi. Bosna Hersek'teki Konjic Köprüsü, Sokollu Mehmet Pafla Köprüsü, Maglay Kurflunlu-Yusuf Kalavun Pafla Camii Restorasyonlar, Tarihi Saraybosna Mevlevihanesi'nin yeniden inflaas ve Alija zzetbegoviç'in do du u evin restorasyonu gibi projelerle Bosna Hersek'in tarihi ve kültürel miras na katk da bulunuldu u an msat lan aç kalamada, "Mohaç Zaferi'ni müteakip Jajce Bölgesinin ele geçirilmesiyle Osmanl idaresine giren Banjaluka flehri Bosna Sancak Beyi sonras nda Bosna'n n ilk beylerbeyi olan Ferhat Pafla'n n imar çal flmalar yla kasabadan bölgesel bir merkez haline geldi" denilerek, s n rda önemli bir askeri merkez ve ileri karakol durumunda olan flehirin bu özelli i sebebiyle 1552'den itibaren Bosna sancak beylerinin ikametine tahsis edildi i, Banjaluka 1639 y l nda Sancak merkezinin Saraybosna'ya tafl nmas na kadar Bosna Sancak' n n merkezi olarak kald an msat ld. Büyük sadrazam Sokollu Mehmet Pafla'n n akrabas olan Bosna Sancak Beyi Ferhat Pafla'n n hizmetinde bulunan tarihçi ve edip Gelibolulu Ali Mustafa Efendi meflhur eseri Zübdetü't-tevârîhi bu flehirde yazd. 1661'de flehri ziyaret eden Evliya Çelebi flehirde 2 kale, 45 mahalle, 45 cami ve mescid, birçok medrese, hamamlar, 300 dükkan, 100 dükkanl bir bedesten ile 3 bin 700 hane bulunuyor. Ferhat Pafla ad na 1579 y l nda yapt r lm fl Bosna-Hersek'in Osmanl dönemine ait en önemli tarihi kültürel eserlerinden Ferhadiye Camii, savafl nda temellerine kadar may nla y k ld. Bunun ard ndan 2001 y l ndan bu yana Bosna Hersek slam Birli i Riyaseti öncülü ünde asl na uygun bir biçimde yeniden infla edilmeye çal fl l yor. Geçti imiz y l içinde kaynak yetersizli i nedeniyle durma noktas na gelen caminin yeniden inflas için 2009'da tafl temini deste i T KA taraf ndan sa lanm flt. Bosna Hersek'in önemli sembollerinden Banja Luka'daki tarihi Ferhadiye Camii, 7 May s 1993'te S rp çetnikler taraf ndan temellerine dinamit konularak havaya uçuruldu. Boflnaklar aras nda büyük bir hüzne yol açan bu olay n yafland 7 May s, Bosna Hersek slam Birli i taraf ndan ülkede "Camiler Günü" olarak kutlan yor. Bosna'daki savafl boyunca, 614 cami, 218 mescit, 69 Kur'an kursu, 4 tekke, 37 türbe ve 405 di er vak f eseri S rp ve H rvatlar taraf ndan y k ld. Restorasyon çal flmalar UNESCO taraf ndan yak ndan takip edilen Ferhadiye Camii, Ulusal An tlar Koruma Komsiyonu taraf ndan tescil edilmifl milli an t niteli ine sahip oldu u gibi UNESCO Dünya Miras listesine adayl k süreci de devam ediyor. Banja Luka Ferhadiye Camii'nin Restorasyonuna dair ilk aflama T KA taraf ndan 25 Mart 2014'te gerçeklefltirilen çal flmayla bafllat ld. ki aflamadan oluflan projenin ilk aflamas nda ana mabed binas ndaki kalan ifller, Ferhat Pafla'ya halk aras nda manevi de er atfedilen Safiye Kad n'a ve Sokollu Mehmet Pafla'n n bayraktar na ait olan türbelerin restorasyonu ve di er çevre düzenlemeleri iflleri tamamlanacak. Projenin özellikle mabed k sm n n Ramazan ay na yetifltirilerek ibadete aç lmas hedefleniyor. Projenin önümüzdeki günlerde bafllat lmas planlanan tezyinat, kalem iflleri ve kaligrafi çal flmalar ndan oluflan ikinci aflamas da T KA taraf ndan gerçeklefltirilecek. (AA) Küçük Ayvas l Kilisesi turizme kazand r lacak TRABZON- MELTEM YILMAZ - Trabzon'un Çarfl Mahallesi'ndeki tarihi Küçük Ayvas l Kilisesi'nin kapsaml restorasyon ve röleve çal flmas için Kültür ve Turizm Bakanl ndan ödenek talep edildi i bildirildi. Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, AA muhabirine yapt aç klamada, Küçük Ayvas l Kilisesi'nin kentin en eski kiliselerinden oldu unu söyledi. Kilisenin üç nefli bir bazilika oldu unu belirten Öz, "Küçük Ayvas l Kilisesi'nin narteksi yok. Nefler içten ve d fltan yuvarlak planl ve zemininde kriptas var. Girifl kap s nda Bizans kabartmas ile tarihinde 1. Basil zaman na ait onar m kitabesi bulunuyor. çerisinde daha geç dönemlere ait fresk kal nt lar ve Naosta 'T' flekilli iki ayak ve iyon bafll kl sütunu var" Öz, Küçük Ayvas l Kilisesi'nin ziyarete kapal oldu unu ifade ederek, "Kilise kent merkezinde kurulmufl olmas na ra men flu anda harabe vaziyettedir. Bu nedenle de uzun süredir kap s kilitli ve ziyarete kapal. Kilisenin kapsaml restorasyon ve röleve çal flmas için Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ünce, Kültür ve Turizm Müdürlü ünden istenen bilgi ve rapor gönderilmifltir" diye konufltu. ÖNCEL KLE K L SEN N TEM ZL YAPILACAK Kilisenin restorasyon maliyetinin yaklafl k 25 bin lira oldu unu vurgulayan Öz, sözlerini flöyle sürdürdü: "Bu kapsamda kilisenin restorasyonu için Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye flletme Müdürlü ünden ödenek talep edilmifltir. Ödenek geldi i takdirde tarihi Küçük Ayvas l Kilisesi de turizme kazand r lacak. Öncelikle kilisenin temizli i yap lacak. Restorasyonla kilisenin mevcut dokusu ortaya ç kart lacak. Mevcut doku bozulmadan yap n n korunmas na ve sa lamlaflt r lmas na yönelik de çal flmalar yap lacak." Öz, Küçük Ayvas l Kilisesi'nin Trabzon turizmi aç s ndan da önemli oldu una dikkati çekerek, "Küçük Ayvas l Kilisesi yerli ve yabanc turistlerin ilgisini çekebilecek noktada yer al yor. Hem Trabzon merkezinde bulunmas hem de en eski kiliselerden birisi olmas ndan dolay çok önemlidir. Küçük Ayvas l Kilisesi restore edildikten sonra turizme olan ilgiyi üst noktalara tafl yacakt r" Trabzon'daki tarihi eserlere de er verilmesini amaçlad klar n vurgulayan Vali Öz, Kültür ve Turizm Bakanl ndan ödenek geldi i takdirde k sa sürede çal flmalara bafllayacaklar n ve kiliseyi turizme kazand racaklar n kaydetti. (AA)

14 4 SPOR 1 Nisan 2014 Sal fienol GÜNÜÇ Hunt, Befliktafl a gelmeyi çok istiyor Befliktafl' n d fl transferinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Toruno ullar, Werder Bremen'den Aaron Hunt'un siyah-beyazl formay giymek istemesinin son derece önemli oldu unu söyledi. STANBUL - Alman futbolcunun transferi konusunda, "Hunt ilgilendi imiz oyuncular aras nda yer al yor" diyen asbaflkan Deniz Atalay ile paralel bir ifade kullanan Toruno ullar, "Say n Atalay' n da ifade etti i gibi Aaron Hunt, Befliktafl transfer komitesinin takibinde yer alan bir oyuncudur. Futbol genel direktörü Önder Özen ve teknik direktörümüz Slaven Bilic ile birlikte, gelecek y l için izleyece imiz transfer politikas n detayl bir flekilde konufluyoruz. Yaln z Hunt de il, ngiltere ve baz baflka ülkelerden de izledi imiz, takip etti imiz futbolcular var. Tüm çabam z yaln zca, bu listenin içerisinden en do ru isim ya da isimleri tak m m za kazand rmak için" diye konufltu. Hunt'un önemli bir isim oldu una dikkati çeken Toruno ullar, "Listemizde yer ald na göre, zaten fayda sa layaca na inand m z bir isim demektir" Aaron Hunt' n Werder Bremen formas yla önemli maçlara ç kt na dikkati çeken Toruno ullar, sözlerini flöyle sürdürdü: "Bu noktada en önemlisi, Hunt Befliktafl formas giymeyi çok istiyor. Ayr ca bas na daha önce de yans d gibi, eflinin Türk olmas sebebiyle, yerli statüsünde oynatabilme flans var. Befliktafl taraftar na ve kamuoyuna flu an için, 'kendisiyle söz kestik ya da anlaflma sa lad k' demiyoruz. 'Muhtemel adaylar içerisinden öne ç kan bir isimdir' demekle yetinelim." Toruno ullar, sözleflmeleri 2015 y l May s ay nda sona erecek olan Veli Kavlak, Necip Uysal, Mustafa Pektemek ve Ersan Adem Gülüm ile masaya oturup oturmayacaklar sorusunu, "Kadromuzda çok önemli ve çok de erli oyuncular var. Tak m n iskeletini oluflturan ve gözle görülür katk sa layan futbolcular m z b rakmam z söz konusu bile olamaz. Befliktafl, iç transferde asla sorun yaflamaz. Bu oyuncular m z n durumuyla, say n Deniz Atalay yak ndan ilgileniyor. Tak mdaki her oyuncu, Befliktafl formas giymekten son derece mutlu. Zaten kendileriyle bugüne kadar yapt m z konuflmalarda, uzun vadeli birliktelik kavram n vurgulad k. Yeni stat ile birlikte mevcut kadromuzu en iyi flekilde, en do ru isimlerle takviye edece iz, çal flmalar m z büyük bir titizlikle sürdürüyoruz." (AA) Befliktafl' n deplasman performans düflüyor STANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftas nda d fl sahada Kardemir Karabükspor'a 1-0 ma lup olan Befliktafl, deplasmanda zorlanmaya bafllad. Ligin ilk yar s nda rakip taraftarlar önünde baflar l performans sergileyen Befliktafl, ikinci yar da ayn baflar y gösteremezken, özellikle son 3 haftada etkisiz kald. Ligin ilk yar s nda 8 d fl saha maç nda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak en baflar l tak mlardan biri olan Befliktafl, kritik haftalar n geldi i dönemde rakip taraftarlar önünde etkisiz kald. "Kara Kartallar" n ikinci yar da deplasmandaki puan kay plar artt. Süper Lig'in ilk yar s nda 8 d fl saha mücadelesinde 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 10 puan kayb yaflayan siyahbeyazl ekip, ikinci yar da bu kayb 6 maçta yaflad. Süper Lig'in ikinci yar s nda 6 deplasman maç na ç kan "Kara Kartallar" 10 puan bu periyotta yitirdi. Bu süreçte sadece 2 kez kazanabilen siyahbeyazl ekip, 2 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti. Befliktafl, d fl sahadaki son 3 maç n da kazanamad. Bu karfl laflmalar n birinden beraberlikle ayr lan siyah-beyazl ekip, 2 karfl laflmada da rakiplerine boyun e di. Ligin ikinci yar s nda d fl sahada 10 puan yitiren "Kara Kartallar" bu puan kay plar n n 8'ini son 3 maçta yaflad. Siyah-beyazl ekip, Kardemir Karabükspor karfl s nda ald yenilgiyle deplasmandaki galibiyet hasretini 45 güne ç kard. Ligde son olarak 11 fiubat 2014'teki tekrar maç nda Kas mpafla'y 3-0 ma lup eden Befliktafl, bu sonucun ard ndan d fl sahada yapt 3 maçta kazanma sevinci yaflayamad. Befliktafl' n ikinci yar da deplasmanda yapt maçlar ve ald sonuçlar flöyle: Trabzonspor-Befliktafl: 1-1 Gaziantepspor-Befliktafl: 1-2 Kas mpafla-befliktafl: 0-3 Galatasaray-Befliktafl: 1-0 Çaykur Rizespor- Befliktafl: 2-2 Kardemir Karabükspor- Befliktafl: 1-0 (AA) Cavcav bizim babam z ANKARA - Gençlerbirli i altyap s nda 9 yafl nda futbola bafllaflan Ahmet Çal k, teknik direktör Mehmet Özdilek'in kendisi için "flans" oldu unu belirterek, Kulüp Baflkan lhan Cavcav için ise "Babam z" ifadesini kulland. Çal k, AA muhabirine yapt aç klamada 2004 y l nda k rm z -siyahl tak m n futbol okuluna kay t yapt rd n belirterek, "Herkes o zaman flu anki gibi altyap n n güzel oldu unu, çok futbolcu yetifltirdi ini konufluyordu. O zaman bunlar safça hayallerdi, çok uzakt çünkü daha çocuktum. Spor yapma iste i vard, A tak ma yükseleyim, milli olay m yoktu" diye konufltu. Ailesinin ilk günden bu yana kendisini destekledi ini, 3 ayl k yaz spor okulunun ard ndan da be enilerek, filiz lisans n n ç kt n ve Gençlerbirli i altyap s nda futbola bafllad n belirten Ahmet Çal k, sözlerini flöyle sürdürdü: "15 Yafl Alt Akademi Ligi flampiyonu olmufltuk, kendim için demiyorum ama flampiyon oldu umuz için milli tak ma tak mdan oyuncular n gidece ini düflünüyordum ancak beni seçmediler. Çal flmay b rakmad m. Milli tak ma gidece im dedim. 16 Yafl Alt Milli Tak m na seçildim, ilk maç mda da gol att m ve milli tak m serüvenim bafllam fl oldu." - lk gol Fenerbahçe'ye Milli tak ma gittikten sonra yavafl yavafl "iflin ciddiye bindi ini" anlad n ifade eden Ahmet Çal k, "Hedeflerinizi seçmeye, hayaller kurmaya bafll yorsunuz" Gençlerbirli i A2 Tak m 'nda oynarken zaman zaman A tak m idmanlar na ç kmaya bafllayan Ahmet Çal k, teknik direktör Fuat Çapa'n n k rm z -siyahl kulüpte göreve bafllamas n n ard ndan da art k Süper Lig futbolcusu oldu unu, ilk maç nda Fenerbahçe'ye 1 de gol att n söyledi. - " flte böyle bir lig" Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 2 maç kaybedince düflme potas na girildi ini, 2-3 maç kazan nca yukar için hedefler konuldu unu ve Avrupa hayallerine baflland n belirterek, " flte böyle bir lig yafl yoruz" diye konufltu. Ligde üst üste kazand klar 3 maç öncesinde durumlar n n kritik oldu unu kaydeden genç futbolcu, "Biz iyi tak m oldu umuzu biliyorduk ve teknik direktörümüz Mehmet Özdilek de bunu bize her zaman söylüyordu. Sadece öz güven aç s ndan maç kazanmam z gerekiyordu. Bu seriye de bafllad k. 3 haftad r kazan yoruz. Umar m yar n Eskiflehirspor maç yla serimiz devam eder. Biz iyi tak m z" ifadelerini kulland. - Ankaral ama tesiste kal yor Antrenmanlar bittikten sonra eve, ailesinin yan na gitti ini anlatan 20 yafl ndaki futbolcu, "Biraz dinlendikten, vakit geçirdikten sonra tesise dönüyorum ve her zaman tesiste kal yorum" diye konufltu. "fiifo Mehmet" için "Her genç oyuncunun çal flmas gereken bir hoca. Benim için flans, bilgilerini deneyimlerini bize aktar yor gerçekten çok iyi bir teknik direktör" de erlendirmesini yapan Ahmet Çal k, Kulüp Baflkan lhan Cavcav için ise "Baba, bizim babam z" (AA)

15 SPOR fienol GÜNÜÇ 1 Nisan 2014 Sal 15 Cimnastikte, Türkiye'nin ADINI DUYURACAKLAR ED RNE - zmir'de düzenlenmesi planlanan Dünya Cimnastik fiampiyonas sayesinde, Türkiye'nin ad bu branflta da duyurulacak. Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) Baflkan Suat Çelen, AA muhabirine yapt aç klamada, flampiyonan n, federasyonla Gençlik ve Spor Bakanl iflbirli inde eylül ay nda zmir'de gerçeklefltirece ini söyledi. fiampiyonaya yaklafl k 55 ülkeden 5 bin sporcunun kat laca n belirten Çelen, Türkiye'den de 100 cimnastikçinin flampiyonada hünerlerini sergileyece ini ifade etti. Dünyada yap lm fl en iyi organizasyonu gerçeklefltireceklerini aktaran Çelen, flöyle konufltu: "Bu flampiyonalara kat ld m z zaman art k finaller yapmam z laz m. Madalyalar kazanmam z laz m. Biz zmir'deki flampiyonada dünya ülkelerine 'Türkiye'de de cimnastik yap l yormufl, Türkiye'de de ritmik cimnastik varm fl' dedirtece iz. Bunu anlataca z dünya ülkelerine. Bu da sporun farkl taraf, di er bak fl aç s diyebiliriz. Orada spor yöneticilerine ve hakemlere ilgimiz, deste imiz olacak. Burada yapaca m z Dünya Cimnastik fiampiyonas 'n n önümüzdeki y llarda Türk sporcular na katk sa layaca n umut ediyoruz." Çelen, ritmik cimnastikte Türkiye'nin bu tür yar flmalar düzenlemesi ve Türk sporcular n n dünya çap nda yar flabilmesinin ülke için büyük bir baflar oldu unu, Türkiye'deki cimnasti in geliflti ini kaydetti. Çelen, kendisinin de artistik cimnastik alan nda madalya alm fl eski bir sporcu oldu unu an msatt. "E er di er ülkelerde yar flanlar n iki eli, iki aya varsa, onlar n da iki gözü varsa, ayn havay teneffüs ediyorsak onlar yapabiliyorsa, bizde yapabiliriz" diyen Çelen, sürekli bu mant kla çal flt n ve antrenörlere de bunu afl lad klar n vurgulad. Jimnastik branfl nda, Türkiye'de yeterince tesis ve sporcu bulundu unu ifade eden Çelen, flöyle devam etti: "Sporcular m z ve antrenörlerimiz o bak fl aç s na da art k gelmeye bafllad lar. Kabuk de ifltirmeye bafllad lar. Yani art k hedef biz yar flmalara gidelim, ondan sonra gelelim de il. Sadece milli tak ma girmek bir hedef olmamal. Türk cimnasti inde alg n n de iflti ini görüyoruz. Özellikle disiplinlerimizden artistik cimnastik branfl nda her gidilen yar flmada, flampiyonalarda finaller hedefleniyor. Finalsiz ve madalyas z döndü ümüz her yar flmada üzülüyoruz. Ritmik cimnastikte gidilen ilk grup serisinde bu y l alt n madalyayla dönüldü." Çelen, cimnastik ad na Türkiye'de bir fleylerin de iflti ini görmenin mutluluk verici oldu unu kaydetti. (AA) Trabzon, Hami Mand ral ile kalesini gole kapad TRABZON - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Elaz spor ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, teknik sorumlusu Hami Mand ral döneminde kalesini gole kapat rken, rakip fileleri havaland rmakta güçlük çekti. Bordo-mavili tak m, ligin 20. haftas nda 4-2'lik Akhisar Belediyespor yenilgisinin ard ndan teknik sorumlulu a getirilen Hami Mand ral 'n n görev yapt dönemde tatil edilen Fenerbahçe maç hariç, ç kt 6 maçta kalesinde sadece 3 gol gördü. Ligde ilk 20 haftada yedi i 26 golle maç bafl na kalesinde 1.30 gol gören bordo-mavililer, Mand ral döneminde ise 6 maçta 0.50 gol ortalamas yla maçlar n oynad. lk 20 haftada 28 gol ile maç bafl na 1.40 gol atan Karadeniz ekibi, 6 maçta 8 gol ile 1.33 gol ortalamas yla oynad. Ligin 21. haftas nda Kardemir Karabükspor deplasman ndan 2-2'lik beraberlikle dönenen Karadeniz ekibi, ligin 23. haftas nda Kayserispor'u sahas nda 2-1 ma lup etti. Ligin 24. haftas nda Torku Konyaspor deplasman ndan golsüz beraberlikle ayr lan Karadeniz ekibinin, ligin 25. haftas nda taraftarlar n ç kard olay nedeniyle Fenerbahçe maç tatil edildi. Daha sonra Sivasspor'u deplasmanda 4-0 yenen bordo-mavililer, sahas nda Kas mpafla ve deplasmanda Elaz spor maç ndan da golsüz beraberlikle ayr ld. Karadeniz ekibi, Hami Mand ral döneminde 6 maçta 4 beraberlik, 2 galibiyet alarak 10 puan toplad. (AA) K zlar a larken görünce, gözyafl döktüm STANBUL - Befliktafl Kulübü Voleybol fiubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Karacan, Rusya'n n Odintsovo tak m na kaybettikleri Kad nlar CEV Challenge Kupas final maç n n ard ndan göz yafl döktü ünü söyledi. AA muhabirine konuflan Karacan, baflkan Fikret Orman baflta olmak üzere tüm siyahbeyazl yöneticiler ve oyuncular n çok büyük bir üzüntü yaflad n ifade ederek, "Maç n ard ndan çok kar fl k duygular yaflad k. Fevkalade üzülmekle birlikte, sevinci ve coflkuyu da ayn anda yaflad k. K zlar m z n bitifl düdü üyle birlikte a lad n görünce, ben de dayanamay p gözyafl döktüm. fiampiyonlu u kaybetmifl olabiliriz ama teknik heyetimiz, tak m m z ve bu baflar da eme i geçen herkesle gurur duyuyorum" diye konufltu Avrupa'da final tecrübesi olmayan bir kadroya sahip olduklar n n alt n çizen Erdal Karacan, sözlerine flöyle devam etti: "Sporcular m z yaln zca stanbul'da de il, Rusya'da da cansiperane mücadele ettiler ve ellerinden gelen her fleyi yapt lar. fians m z yan m zda olsa, bugün CEV Challenge Kupas flampiyonlu u unvan na sahip olabilirdik. Odintsovo tak m haliyle bizden daha deneyimli. Maçta bizim tak m m za nazaran daha iyi organize olmufl bir ekip görünümündeydiler. Netice itibar ile çok istedi imiz CEV Challenge Kupas 'n kazanamad k. Buna ra men bütün samimiyetimle söylüyorum, Avrupa'da ikincilik, en az flampiyonluk kadar de erlidir. Bir yandan kahroluyoruz ama öte yandan da çok mutluyuz." Befliktafl Kulübü'nün yöneticileri olarak elde edilen baflar yla övündüklerini dile getiren Karacan, Avrupa'da gelen bu ikincili in ard ndan voleybola daha fazla önem vereceklerini aç klayarak, flunlar söyledi: "Art k baflta voleybol olmak üzere di er tüm amatör branfllara daha fazla yat r m yapaca z. Befliktafl Kad n Voleybol Tak m, bu y l elinden k l pay kaç rd kupay, önümüzdeki sezon mutlaka müzesine getirecektir, bundan kesinlikle hiçbir flüphemiz yok. Sonuçta, fazlas yla önemli bir tecrübe kazand k. Hepsinin al nlar ndan öpüyor, ayr ayr teflekkür ediyoruz. Maçta bizi destekleyen taraftarlar m za da flükranlar m z iletiyoruz. Önümüzdeki y ldan itibaren Befliktafl taraftar sürekli final görmeye haz rl kl olsun ve desteklerini esirgemesin. Yat r m ve sab rla, kulübümüzü Avrupa'n n zirvesine ç karaca z." Vodafone Arena'n n tamamlanmas yla birlikte gelirlerinin misliyle katlanaca n hat rlatan Befliktafll yönetici, "Stad m z n bitmesini sab rs zl kla bekliyoruz. Gelirlerimiz artacak, Befliktafl her branflta ayaklar üzerinde daha rahat duracak. Vodafone Arena bitti inde, uçufla geçece iz" diyerek sözlerini tamamlad. (AA)

16 MAKEDONYA 1 Nisan 2014 Sal Yasemin AYDO DU Makedonya'n n baflkenti Üsküp'te, AK Parti'nin yerel seçimlerdeki zaferi için düzenlenen kutlamalara, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an telekonferans yöntemi ile kat larak, vatandafllara hitap etti. Üsküp'teki tarihi Türk Çarfl s 'nda toplanan binlerce Türk, Arnavut ve Boflnak burada kurulan dev ekrandan Türkiye'deki seçim sonuçlar n takip etti. Yerel seçimimiz dünya bas n nda Dünya medyas Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ve hükümete yönelik kitlesel protesto gösterilerine ve yolsuzluk iddialar na ra men yerel seçimlerden galibiyetle ç kt na dikkat çekti. THE WALL STREET JOURNAL "Türkiye'deki oylama Erdo an' daha da güçlendirmifl görünüyor. Baflbakan' n partisi havalarda uçuflan suçlamalar n aras nda, yerel seçimlerden galip olarak ç kt. Türkiye Baflbakan Erdo an, yolsuzluk ve manipülasyan suçlamalar na ra men, hükümeti için bir çeflit referandum olarak de erlendirilen kritik yerel seçimlerden zaferle ç kt. " ABC NEWS " lk sonuçlara göre Erdo an' n partisi 2009 yerel seçim sonuçlar ndan çok daha yüksek oy ald. Bu seçimler, Erdo an' n kampanya sürecinde bir kader seçimine dönüfltürülmüfltü ve Erdo an' n 12 y l n n bir referandumu olarak görülmekteydi. Bu arada sand k önlerindeki uzun kuyruklardan seçime kat lma oran n n oldukça yüksek oldu u görüldü. " BLOOMBERG "Erdo an yerel seçimlerde zaferini ilan etti. ktidardaki parti, yolsuzluk skandallar aras nda Baflbakan Tayyip Erdo an' n arkas ndaki deste in test edilmesi olarak görülen yerel seçimlerden zaferle ç kt. " THE TELEGRAPH "Erdo an seçimlerde muhalefeti yenilgiye u ratt. Türkiye Baflbakan 'n n bafl nda oldu u AKP, kitlesel protesto gösterileriyle, yolsuzluk skandallar n n ve internet yasaklar n n damga vurdu u bir sürecin ard ndan, yerel seçimlerde önemli bir fark elde ederek ç kt. Erdo an' n liderli i için referandum olarak görülen yerel seçimler, onlarca kitlesel protesto gösterilerinin, yolsuzluk skandallar n n ve ülkeye derin zarar veren güvenlik s z nt lar n n ard ndan yap ld. " SIRB STAN Türkiye'deki yerel seçim sonuçlar n n aç klanmaya bafllamas n n ard ndan S rbistan'da, Müslüman Boflnak nüfusun yo un olarak yaflad Sancak bölgesinde'ki Novi Pazar'da çok say da vatandafl, THE GUARDIAN "Recep Tayyip Erdo an' n iktidardaki AK Partisi, yolsuzluk skandallar ve devletin içine s zm fl "vatan hainleri" diye niteledi i kiflileri sorumlu tuttu u güvenlik s z nt lar aras nda kendisi için referanduma dönüflen yerel seçimlerden AVUSTURYA araç konvoyu oluflturarak Baflbakan Recep Tayyip Erdo an lehine sloganlar att. kesin bir zaferle ç km fl seçim sonuçlar n n otoriterlik görünüyor. AKP seçimlerden e ilimlerini art rabilece inden önce önüne hedef olarak korkuyor. " 2009'da ald yüzde 38.8 oy oran n aflmay koymufltu. FINANCIAL TIMES Erdo an güçlü sonuçlardan "Baflbakan Erdo an yerel sonra A ustos'taki seçimlerde zafer ilan ederek cumhurbaflkanl seçimlerine bunun kendisini yolsuzlukla adayl n koyabilir. Baz lar suçlayanlar ve güvenlik s z nt lar na yol açanlara karfl elde edilmifl bir zafer oldu unu iddia etti. Erdo an, "Verilecek her türlü göreve kendimizi adamaya haz r z" diyerek, A ustos ay nda yap lacak ilk do rudan cumhurbaflkanl seçimlerinde aday olabilece ini gösterdi. Avusturya'n n baflkenti Viyana'da toplanan gurbetçiler, araçlarla flehir turu atarak AK Parti'nin seçim zaferini kutlad. Tarihi Hofburg Saray önünde toplanan grup, yaklafl k 20 metrelik Türk bayra açt. FRANCE 24 "Türkiye Baflbakan, protestolara ve yolsuzluk skandallar na ra men, Pazar günü güven testi olarak girdi i yerel seçimlerden galibiyetle ç kt. Seçim sonuçlar A ustos ay nda yap lacak cumhurbaflkanl seçimlerine girmeye niyetli olan Erdo an' n siyasi gelece ini de etkileyecek. Erdo an parti tüzü ünü de ifltirerek baflbakanl kta dördüncü bir dönemi de hedefleyebilir. " EL CEZ RE " ktidardaki AKP yerel seçimlerden farkl bir galibiyetle ç kt. Güvenlik s z nt lar na ve yolsuzluk suçlamalar na ra men 12 y ll k AKP hükümetinin elde etti i bu galibiyet Türkiye Baflbakan için bir güven oylamas olarak görülüyor. " KUNA (KUVEYT HABER AJANSI) "Seçimler öncesinde AK Parti'nin baz yeni belediyelerle kritik belediyelerde ve Kürtlerin ço unlukta oldu u baz belediyelerde oy kaybedebilece i yolundaki tart flmalara karfl l k erken sonuçlar AkK Parti'nin zaferle ç kt n gösterdi. Kürtler yeni bir siyasi ve ekonomik dönüflüm umudunda." RUSYA'NIN SES " lk sonuçlar Türkiye'deki yerel seçimlerden Baflbakan Erdo an' n AKP'sinin güçlü bir farkl galip ç kt n gösterdi. Buna karfl l k AKP için önemli olan Ankara'da oldukça çekiflmeli bir yar fl yafland. " HAARETZ "Erdo an yerel seçimlerde zaferini ilan etti. Türkiye Baflbakan zafer edas yla, kendisini yolsuzlukla suçlayanlar "hainlikle" suçlayarak "bunun bedelini ödeyeceklerini" söyledi." XINHUA "Türkiye Baflbakan Erdo an ve iktidardaki AKP büyük yolsuzluk suçlamalar n n ard nda girdi i yerel seçimlerde iktidar testinden geçti. " BEYRUT Lübnan'daki Türklerin seçim coflkusu Lübnan'n n baflkenti Beyrut'ta yaflayan Türkler, 2014 yerel seçimlerini yak ndan takip etti. Merkezi Beyrut'ta bulunan Lübnan-Türkiye Gençlik Derne i'nin düzenledi i organizasyonla, seçim sonuçlar n n aç klanmas na saatler kala Beyrut'taki bir kahvehanede toplanan bir grup Türk ve Lübnanl, Türkiye'deki 2014 yerel seçimlerini dakika dakika takip etmeye çal flt. SARAYBOSNA Saraybosna'da seçim heyecan Bosna Hersek'in baflkenti Saraybosna'da, Il ca semtinde bir araya gelen Türk vatandafllar ve baz Boflnaklar, seçim sonuçlar n n aç klanmaya bafllamas n n ard ndan, onlarca araçl k konvoy oluflturarak flehir turu düzenledi. Türk bayraklar ve AK Parti flamalar ile donat lan araçlarla Il ca'dan yola ç kan Türk vatandafllar, Baflçarfl 'daki sebil önünde topland. Grup, burada tekbir getirdi ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an lehine sloganlar att. KANADA Dünya genelinde AK Parti'nin yerel seçimlerden birinci parti olarak ç kmas nedeniyle düzenlenen kutlamalara, Kanada'daki Anadolu slam Kültür Merkezi de kat ld. Toronto yak nlar ndaki Mississauga kentinde faaliyet gösteren Anadolu slam Kültür Merkezi, kestirdi i 3 adet kuzudan f r n kebab yapt rarak üyelerine ve çevre kentlerden gelen Türklere ziyafet verdi.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun.

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun. Birkaç Oyun Daha B irinci Oyun. ki oyuncu flu oyunu oynuyorlar: Her ikisi de, birbirinden habersiz, toplam 9 olan üç do al say seçiyor. En büyük say lar, ortanca say lar ve en küçük say lar karfl laflt

Detaylı

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 1886 TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 21-46 1886 NÜFUS NÜFUS SAYIMI SONUÇLARI* Eski Tahmin Türkiye Mersin 2008 Toplam Nüfus 71.517.100 72.561.312 fiehir 53.611.723 54.807.219 Köy 17.905.377 17.754.093 Nüfus

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı