yer alýyor. Yatýrýmýn maliyeti 5 milyar lira. * HABERÝ 3 DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "yer alýyor. Yatýrýmýn maliyeti 5 milyar lira. * HABERÝ 3 DE"

Transkript

1 Ýþte demiryolumuzun maliyeti Katýlým Bankacýlýðýnda Yeni Ufuklar konulu panel Çorum da düzenlendi. Faizsiz bankacýlýðýn nabzýný tuttular * HABERÝ 8 DE Türkiye'nin dört bir yanýna yeni hýzlý trenler geliyor. Birçok þehri ilgilendiren çalýþmalar hýzlanacak. Kesin proje aþamasýna geçilecek hatlardan en önemlileri arasýnda KýrýkkaleÇorum-Samsun hattý yer alýyor. Yatýrýmýn maliyeti 5 milyar lira. * HABERÝ 3 DE Kýrýkkale-Çorum-Samsun Hýzlý Tren Hattý kesinleþen projeler arasýnda yer alýy- ÇORUM 7 NÝSAN 2015 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Belediye Sarayý için ilk adým Çorum Belediyesi yönetimi, Ýskilip Yolu eski Mezbahane nin bulunduðu alana yapmayý taahhüt ettiði Belediye Sarayý için ilk adýmý attý. * HABERÝ 2 DE Salihoðlu: Vitrine bakýp eyvallah dememeliyiz Türkiye gündemini meþgul eden çözüm süreci ve baþkanlýk sistemi hakkýnda görüþlerini dile getiren GazeteciYazar M. Latif Salihoðlu, M. Latif Salihoðlu Vitrine bakýp da eyvallah denmemeli, içeriðine bakýlmalý diye konuþtu. * HABERÝ 9 DA Ýskilip Yolu Tarým Et civarýnda belediye hizmet alaný iþaretlenen 30 dönümlük alanda alt yapý çalýþmalarý baþlatýldý. Ana-kýz ilk kez Sinpaþ ýn reklamýnda oynadý Sinpaþ Yapý, Ankara da içine marina inþa edeceði gayrimenkul projesinde satýþlara baþladý. 1.5 milyar lira ciro beklenen projede 2 bin 518 konut inþa edilecek. * HABERÝ 13 DE Saldýrý Türkiye nin 11 Eylül ü Hukukçular Derneði Genel Baþkaný hemþehrimiz Av. Cavit Tatlý, Ülke TV de canlý yayýna katýlarak Çaðlayan Adliyesi nde yaþanan terörist saldýrý ve güvenlik önlemleri ile ilgili tartýþmalarý deðerlendirdi. * HABERÝ 5 DE YEDAÞ, Buhara için seferber oldu Hukukçular Derneði Genel Baþkaný hemþehrimiz Av. Cavit Tatlý ile Kanal 7 Televizyon Haber Müdürü Adnan Gayhan, Ülke TV de canlý yayýn konuðu oldu. Çorum'daki Buharaevler 3. Caddesi'nde üst üste yaþanan elektrik kesintileri üzerinde harekete geçen arýza ekipleri, trafonun termik/manyetik özelliðini kaybeden þalterini deðiþtirerek, bölgede yaþanan enerji kesintilerinin sorununu çözüme kavuþturdu. * HABERÝ 3 DE Polis Ormaný na fidan Hacýhamzalýlar, aile hekimliði uygulamasýnda bazý aksaklýklar yaþandýðýný ifade Hacýhamzalýlar çözüm bekliyor Çorum un Kargý ilçesine baðlý Hacýhamza Köyü sakinleri saðlýk hizmetleri ve altyapý sorunlarýndan dertli. * HABERÝ 9 DA Türk Polis Teþkilatý'nýn 170. Kuruluþ Yýldönümü kutlamalarý kapsamýnda Polis Hatýra Ormaný'na fidan dikimi gerçekleþtirildi. * HABERÝ 4 DE Havalarýn ýsýnmasýyla kene ýsýrmasý vakalarýnýn görülmeye baþlanacaðý belir- Yaz geliyor, keneye dikkat! Polis Hatýra Ormaný'na fidan dikimi gerçekleþtirildi. Havalarýn ýsýnmasýyla beraber kene ýsýrmasý vakalarýna sýklýkla rastlanabiliyor. Kene ýsýrmasý vakalarýnda insanlarýn bilinçlenmesi ve önlemlerin alýnmasý konusunda uzmanlar uyardý. * HABERÝ 4 DE

2 2 SALI 7 NÝSAN Belediye Sarayý için ilk adým Çorum Belediyesi iþ makineleri bazý birimleri bu alana taþýyacak. Belediye Sarayý için ilk adým atýldý. Vali den geçmiþ olsun ziyareti Vali Ahmet Kara, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tedavi gören Ýl Genel Meclisi Baþkaný; Halil Ýbrahim Kaya ve Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan ýn babasý Bahri Alkan ý ziyaret ederek saðlýk durumlarý hakkýnda yetkililerden bilgi aldý. Ziyaretinde hastanede yatmakta olan hastalara geçmiþ olsun dileklerini ileten Vali Kara, sizlerle birlikte hastanemizde tedavi görmekte olan tüm hastalarýmýza Allah tan acil þifalar diliyorum. dedi. Vali Ahmet Kara, Halil Ýbrahim Kaya ya geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. Vali Kara, Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan ýn babasý Bahri Alkan ý ziyaret etti. MUSTAFA DEMÝRER Çorum Belediyesi yönetimi, Ýskilip Yolu eski Mezbahane nin bulunduðu alana yapmayý taahhüt ettiði Belediye Sarayý için ilk adýmý attý. Edinilen bilgilere göre, Çorum a modern ve çok fanksiyonlu bir belediye hizmet binasý yapýlmasý amacýyla proje çalýþmasý baþlatýldý. Belediye nin tüm birimlerinden yeni yapýlacak belediye hizmet binasý ile ilgili görüþ ve öneriler alýnýyor. Konuya iliþkin bilgi aldýðýmýz Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, Ýskilip Yolu üzerinde halen temizlik iþleri müdürlüðü ve su teknisyenliði kanal iþleri Verenel Derneði Çorum Temsilciliði tarafýndan Hacý Hasan Efendiyi anma programý düzenlendi. Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilen anma programda Kur'an tilaveti ile baþladý. Bir açýþ konuþmasý yapan Mustafa Kahrýman, hayýrda öncülük eden Allah dostlarýnýn örnek alýnmasý gerektiðini ve bu nedenle Yahyalýlý Hacý Hasan Efendi (k.s.)'nin hayatýný anlatan 'Gönül Dosta Gider' filminin Maaþ bordrosu tarihe karýþýyor Memurlar için kaðýt bordro dönemi kapanýyor. Maaþ bilgileri mail ile iletilecek, yýlda 2 bin 400 aðaç kesilmekten kurtulacak. Hükümet memurun bordro çilesini bitirme kararý aldý. Bürokraside angarya olarak görülen 'maaþ bordrosu' tarihe kavuþuyor. Memurlar artýk maaþ bordrosunu matbu olarak almayacak ve imza atmak zorunda kalmayacak. Hem bürokrasiyi azaltma hem de kaðýt masrafýndan kurtulma hamlesi olarak hayata geçirilecek düzenleme için Baþbakanlýk genelgesi yayýnlanacak. AYDA 10 TON KA- ÐIT GÝDÝYOR Memurlar, kullandýklarý mail adreslerini kurumlarýna bildirecek, maaþlarý ile ilgili tüm bilgilerini sanal ortamda alacak. Böylelikle yaklaþýk 2.5 milyon memur için her ay basýlan bordrolar ve imza tutanaklarý son bulacak. Ýskilip Yolu Tarým Et civarýnda belediye hizmet alaný iþaretlenen 30 dönümlük alanda alt yapý çalýþmalarý baþlatýldý. biriminin faaliyet gösterdiði alana belediye hizmet binasý yapýlacaðýný hatýrlatarak, söz konusu birimlerin daha önce belediye seyirciyle buluþturulduðunu söyledi. Verenel Derneði tanýtým videosu, ilahiler, Mehmet Emin Ay'ýn sesiyle Hacý Hasan Her bir memur için, her ay, bordro ve imza kaðýtlarý karþýlýðýnda ortalama 1 adet A4 kaðýdý harcanýyor. Bu, maaþ bordrolarý için meclisinde Tarým Et civarýnda belediye hizmet alaný iþaretlenen 30 dönümlük alana taþýnacaðýný söyledi. Zahir, ayný bölgeye Fen Efendi'nin kýsa hayatý ve sonunda Hacý Hasan Efendi'nin hayatýnýn anlatýldýðý, her ay 2.5 milyon A4 kaðýdýnýn tüketildiði anlamýna geliyor. Her bir A4 kaðýdý 4 gram gelirken, memurlarýn maaþ bordrolarý için 15 yýllýk tecrübe Ýþleri Müdürlüðü ne ait bazý birimlerin de gönderileceðini ifade etti. Yeni bina için proje çalýþmalarýnýn Hacý Hasan Efendiyi anma programý düzenlendi. yönetmenliðini Mesut Uçakan'ýn yaptýðý 'Gönül Dosta Gider' filminin izlenmesiyle her ay toplam 10 ton kaðýt tüketiliyor. 1 ton kaðýt için 20 aðacýn kesildiði düþünülürse, bordrolar için her ay ortalama 200 aðacýn son buldu. Manevi duygularýn yaþandýðý film, büyük bir ilgiyle izlendi. kesildiði ortaya çýkýyor. Atýlan adýmla yýlda 2 bin 400 aðaç kesilmekten kurtulacak.(sabah) Çorum Üretici Bayii * Cam Balkon * Isýcamlý Cam Balkon * Cephe Vitrin Sistemleri baþladýðýný vurgulayan Zahir, Çorum Belediyesi Hizmet Binasý nýn ihtiyaca cevap verecek örnek bir yapý olacaðýný kaydetti. Hacý Hasan Efendi rahmetle anýldý Hacý Hasan Efendi Verenel Derneði Çorum Temsilciliði tarafýndan * PVC Pencere Kapý * Çelik Kapý * Fotoselli Kapý * Katlanýr Tente Sistemleri * Duþakabin Mimar Sinan Mah. Küçük Sanayi Cad. No: 89 ÇORUM Tel: KAMERA SÝSTEMLERÝNDE ÞOK FÝYATLAR 4 KAMERALI SÝSTEM KURULUM DAHÝL Her Ölçüde Elektronik LED Tabela yapýlýr TOPTAN VE PERAKENDE SATIÞ SES SÝSTEMLERÝ KAMERA ELEKTRONÝK BÝLGÝSAYAR 6 KAMERALI SÝSTEM KURULUM DAHÝL ALTAN ELEKTRONÝK (Ç.HAK:3130) 1. Gazi Sk. Eski PTT arkasý Leblebicioðlu Ýþ Mrk. No: 3/6 - Ahmet Altan (Ç.HAK:2502)

3 SALI 7 NÝSAN Ýþte demiryolumuzun maliyeti Çorum'daki Buharaevler 3. Caddesi'nde üst üste yaþanan elektrik kesintileri üzerinde harekete geçen arýza ekipleri, trafonun termik/manyetik özelliðini kaybeden þalterini deðiþtirerek, bölgede yaþanan enerji kesintilerinin sorununu çözüme kavuþturdu. Yapýlan açýklamaya göre, Çorum'un merkez ilçesine baðlý Buharaevler 3. Caddesi nde üst üste 5 kez yaþanan anlýk elektrik kesintilerinin nedenini bulmak için arýza ekiplerini bölgeye gönderen ve ayný zamanda SAP sistemi üzerinden þebeke üzerinden çekilen akýmlarýn kontrolünü yapan YEDAÞ Çorum Ýl Koordinatörlüðü, arýzanýn kaynaðýný tespit etti ve trafonun termik/manyetik özelliðini kaybeden þalterini deðiþtirerek, bölgede yaþanan enerji kesintilerinin sorununu çözüme kavuþturdu. Buharaevler Caddesi üzerinde bulunan direk üstü trafo üzerinde gerekli tüm bakým onarým çalýþmalarýný tamamlayan arýza ekipleri, anlýk kesintilerin önüne geçilmesi adýna bölgeyi kontrollü olarak enerjilendirdi. 2 Nisan-4 Nisan tarihleri arasýnda yaþanan elektrik kesintileri ile ilgili Çorum Ýl Koordinatörlüðü'nden yapýlan açýklamada þu ifadelere yer verildi: "Daðýtým þebekesi kontrolünün anlýk olarak takibinin yapýlabildiði SAP Sistemi üzerindeki kayýtlarýmýzdan aldýðýmýz bilgiye göre, DM 2/22 nolu Buharaevler 3'ncü Caddesi üzerinden bulunan direk üstü trafomuzun AG çýkýþýnýn 02 Nisan 2015 tarihinde saat ve 22.00'de olmak üzere 2 kez Türkiye'nin dört bir yanýna yeni hýzlý trenler geliyor. Birçok þehri ilgilendiren çalýþmalar hýzlanacak. Kesin proje aþamasýna geçilecek hatlardan en önemlileri arasýnda Erzincan-Erzurum-Kars hýzlý treni bulunuyor. Kars- Bakü-Tiflis demiryolu hattýna baðlanmasý beklenen proje ile 710 kilometre demiryolu aðý örülecek. Diðer bir kesin proje çalýþmasýna ise Eskiþehir'den baþlanacak. Eskiþehir-Kütahya-Afyonkarahisar-Antalya hattý faaliyete geçtiði zaman turizm açýsýndan stratejik bir hýzlý tren hattýna kavuþulmuþ olunacak. Bu hatla Türkiye'nin en büyük turizm þehirlerinden Antalya; Ýstanbul ve Bursa'ya da baðlanmýþ olacak. 423 kilometre uzunluðunda olacak hatta trenler, maksimum 250 kilometre hýzda gidecek. Proje için 9 milyar 180 milyon liranýn ayrýldýðý belirtiliyor yýlýnda proje için ÇED onayý alýnan Antalya-Konya-Aksaray-Nevþehir-Kayseri hýzlý tren hattý için de proje çalýþmalarýna baþlanýlýyor. Proje için 5 milyar lira kaynak ayrýldýðý belirtiliyor. Karadeniz Bölgesi'nde de Kýrýkkale-Çorum-Samsun hattýnda kesin proje çalýþmalarýnýn bu yýl baþlamasý hedefleniyor. Hattýn 279 kilometre uzunluðunda olacaðý belirtilirken, mühendislik ve uygulama projesi konusunda 10 milyar liralýk bütçe ayrýldýðý belirtildi. Hem ticarete hem de ihracatta kolaylýk saðlayacak projenin yapýmýna 5 milyar liranýn üstünde para harcanacaðý belirtiliyor. Yerköy-Aksaray-Ulukýþla ve Yerköy-Kayseri Yüksek Hýzlý Tren projelerinde ise proje çalýþmalarýna bu yýl içinde baþlanýlýyor. Her iki hat için toplam 12 milyar TL ayrýldýðý öðrenildi.(milliyet) YEDAÞ, Buhara için seferber oldu arýza kaydý oluþmuþtur. Bölgeye arýza ekiplerimiz yönlendirilmiþ, trafo üzerinde herhangi bir sorun görülmemiþtir. 03 Nisan 2015 tarihinde saat 14.00'te tekrar arýza vermesi üzerine þebekede inceleme baþlatýlmýþ, çekilen akýmlar kontrol edilerek, þebekemizin normal çýkmasý üzerine bölge tekrar enerjilendirilmiþtir. ARIZAYA SEBEP OLAN ÞALTER DEÐÝÞ- TÝRÝLDÝ Ancak ayný gün saat.30'da þebekenin tekrar arýza vermesi üzerine, daðýtým þebekesini normal olduðu düþüncesiyle, hatta baðlý olan abonelerin kolon kablolarýndan arýza gelmesinden þüphe edilmiþ, tüm kolon hatlarýna sigorta baðlanmýþ ve beklemeye geçilmiþtir. Saat 23.00'da tekrar arýza olmasý üzerine kontrol edilen abone kolonlarýnda sigorta atýðý olmamasý üzerine, pano içerisindeki malzemelerin kontrolüne geçilmiþ, nominal akýmý 250 Amp. olan kýsým þalterin 0 Amp.'de arýza yaptýðý, þalterin termik/manyetik özelliðini kaybettiði görülmüþtür. Teknik olarak testlerden geçen bir þalterde böyle bir sorun olmasý beklenen bir durum deðildir. Bu doðrultuda acilen þalter yenisi ile deðiþtirilmek suretiyle 03.00'da bölgeye enerji verilmiþtir. Toplamda 5 kez elektrik kesintisi yaþanmýþ trafonun tamamý arýzalanmýþ ancak uzun süreli kesintiden üzerinde 8 apartman olan bir kolu etkilenmiþtir. Þu anda bölgede bakým onarým çalýþmalarý tamamlanmýþ, bölge kontrollü olarak enerjilendirilmiþtir. Sýnavlar mercek altýnda Askeri okullar ve polis okullarýna giriþ ile Adalet Bakanlýðý sýnavlarý baþta olmak üzere, döneminde yapýlan tüm sýnavlar polis tarafýndan incelenecek. Devam eden KPSS'de usulsüzlük soruþturmasý kapsamýnda da yaklaþýk 3 bin 500 kiþinin ifadesine baþvurulacak. Askeri okullar ve polis okullarýna giriþ ile Adalet Bakanlýðý sýnavlarý da dahil son 5 yýlda düzenlen sýnavlara inceleme geliyor yýlýnda düzenlenen ve usulsüzlük yapýldýðý iddia edilen Kamu Personeli Seçme Sýnavý'nýn soruþturmasý derinleþtiriliyor. YÖK, ÖSYM, Jandarma, TÜ- BÝTAK ve MASAK'tan gelen raporlar, analizler deðerlendiriliyor yýllarý arasýnda gerçekleþtirilen askeri ve polis okullarýna giriþ, Adalet Bakanlýðý sýnavlarý ile kamu kurumlarýna giriþ sýnavlarý çok detaylý biçimde incelenecek. Söz konusu dönemde sýnavlara giren ve durumu þüpheli görülen adaylarýn puanlarý, varsa önceki ya da sonraki yýllarda katýldýklarý sýnavlarda aldýklarý puanlarla karþýlaþtýrýlacak. Þüphelilerin telefon kayýtlarý da incelenecek, bu dönemde sýnava katýlan adaylar ile 2010 KPSS soruþturmasýnda usulsüzlük yaptýklarý öne sürülen kiþiler arasýnda herhangi bir iliþki, iletiþim olup olmadýðý da araþtýrýlacak. Öte yandan, 2010 yýlýndaki KPSS'ye yönelik soruþturma kapsamýnda "þüpheli" konumunda olan 3 bin 500 kiþinin yaklaþýk bin 500'ünün "doðrudan þüpheli" olduðu, kalanlarýnýn ise "paralel yapý" ile baðlantýlý olduðu iddia edildi. Bu kiþilerin de ifadesine baþvurulacak.(yaygýn basýn) Kýrýkkale-Çorum-Samsun Hýzlý Tren Hattý ykesinleþen projeler arasýnda yer alýyor.

4 4 SALI 7 NÝSAN 2015 Yaz geliyor, keneye dikkat! Havalarýn ýsýnmasýyla beraber kene ýsýrmasý vakalarýna sýklýkla rastlanabiliyor. Kene ýsýrmasý vakalarýnda insanlarýn bilinçlenmesi ve önlemlerin alýnmasý konusunda uzmanlar uyardý. Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Enfeksiyon Hastalýklarý Bilim Dalý Baþkaný Doç. Dr. Hasan Tezer, havalarýn ýsýnmasýyla kene ýsýrmasý vakalarýnýn görülmeye baþlanacaðýný belirterek, "Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðý tamamýyla yok edilebilecek bir hastalýk deðildir. Keneler de biz de yaþadýðýmýz sürece onlarla temas etmeye devam edeceðiz" dedi. Tezer, yaptýðý açýklamada ilkbahar aylarýnda hava sýcaklýðýnýn 16 dereceye ulaþmasýyla kenelerin toprak altýndan çýktýðýný söyledi. Kenelerden geçen KKKA hastalýðýndan uzun yýllardýr ölümler yaþandýðýna dikkati çeken Tezer, insanlarýn her kenenin hastalýk bulaþtýrdýðýný düþündüðünü, oysa böyle bir durum ol- Havalarýn ýsýnmasýyla kene ýsýrmasý vakalarýnýn görülmeye baþlanacaðý belirtiliyor. madýðýný kaydetti. masýyla KKKA vakalarýnýn ortaya çýkacaðýna Sadece "Hyalomiþaret eden Tezer, þöyle ma" denilen kene grubukonuþtu: nun hastalýðý bulaþtýrdýðýný bildiren Tezer, "Her "KKKA tamamýyla kene virüs taþýmadýðý yok edilebilecek bir hasiçin her hyalomma türü talýk deðildir. Keneler de kene de hastalýðý bulaþbiz de yaþadýðýmýz süretýrmýyor. Bu konuda ce onlarla temas etmeye Saðlýk Bakanlýðýnýn verdevam edeceðiz. Bu hasdiði bilgilerin yakýn bir talýklar da görülecek. þekilde takip edilmesi Dikkat etmemiz gereken gerekiyor. Ona göre de bazý hususlar ve önlemönlemlerin alýnmasý laler var. Saðlýk Bakanlýðý zým" diye konuþtu. bu konuda çok iyi çalýþýpýknýk SONRA- yor. Mevsim baþlamasi VÜCUDUNUZU dan önce riskli bölgelerdeki insanlar ciddi þekilkontrol EDÝN de bilinçlendiriliyor. Bu yýl da her yýl olciddi materyaller daðýduðu gibi havalarýn ýsýntarak insanlarýn bu konu- da bilinçlenmesi için elinden geleni yapýyor." Tezer, vatandaþlarýn da riskli bölgelere gittiklerinde önlem almasý gerektiðini vurgulayarak, piknik sonrasý soyunup koltuk altlarýnýn ve cinsel bölgelerin kontrol edilmesinin önem taþýdýðýný ifade etti. Bu bölgelerin kenelerin tutunduðu yerler olduðunun altýný çizen Tezer, "Ýnsanlar bazen utanýyor, söyleyemiyor veya bakamýyor. O bölgelerin kontrol edilmesi lazým. Keneler siyah olduðu için beyaz renkte giysilerin giyilmesi gerekir. Onun haricinde paçalarýn çoraplarýn içine sokulmasý lazým. Çünkü keneler ayaklarýmýzdan girip yukarý doðru çýkabiliyorlar" diye konuþtu. Tezer, Saðlýk Bakanlýðýnýn, Tarým, Gýda ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ile ortak çalýþmasýnda özellikle büyükbaþ hayvanlarýn rutin þekilde ilaçlanmasýný saðladýðýný, bu sayede kenelerin bu hayvanlara tutunamadýklarýný sözlerine ekledi.(aa) Ýlk kutlama Þoförler Odasý ndan Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Polis Haftasý nedeniyle Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý yý ziyaret etti. Beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri Arap Ali Altunkeser ve Recep Gökgüney ile birlikte Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý yý makamýnda ziyaret eden Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Türk Polis TeþkilaTahsin Þahin, Polis Haftasý nedeniyle Emniyet Müdürü tý nýn kuruluþunun 170. yýlsalih Erkan Tarancý yý ziyaret etti. dönümünü kutladý. Ziyaret sýrasýnda konuþan Oda Baþye konuþtu. kaný Tahsin Þahin, Halkýmýzýn huzur ve güvenliðini Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ýl saðlamak için görev yapan Emniyet Teþkilatý nýn tüm Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý ise Þoförler ve mensuplarýnýn 170. kuruluþ yýldönümünü kutluyor, teþnakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ve yönetim kukilatýn her kademesinde hizmet vermiþ þehit polislerimirulu üyelerine teþekkür etti. zi rahmetle anýyor, görevleri baþýndaki fedakâr polislerimiz ve bütün teþkilat mensuplarýna çalýþmalarýnda baþaþahýn PERSONELÝ UNUTMADI rýlar diliyorum dedi. Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý yý makamýnþahin, Emniyet Teþkilatýmýz, toplumun güvenliðida ziyaret eden Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný ni saðlama ve bireylerin topluma faydalý olmasý yönüntahsin Þahin ve yönetim kurulu üyeleri, daha sonra da de yaptýðý çalýþmalarýn yaný sýra, hazýrladýðý destek proçorum Emniyet Müdürlüðünde görev yapan personelin jeleriyle de görevini her zaman fedakârca yerine getirpolis Haftasý ný kutladý. mektedir. Devletin þefkat elini temsil eden Emniyet TeþTrafik Tescil ve Denetleme Þube Müdürlüðünde kilatýmýz, gerektiðinde canlarýný ortaya koyarak vatana, görev yapan personelle görüþen Tahsin Þahin, Kamu millete hizmette ulvi görevlerini ifa etmesiyle toplumun düzeninin saðlanmasý, suçlarýn önlenmesi, aydýnlatýlmagüvenini ve takdirini kazanmýþtýr. Milletimizin can ve sý ve suçlularýn yakalanmasý, kýsaca bütün vatandaþlarýmal güvenliðini koruyan, huzurunu temin ve muhafaza mýzýn esenliði ve güvenliði için günün kesintisiz 24 saaedici bir güvence olan, baþarýlý çalýþmalarýyla halkýmýzýn tinde devamlý görev yapan fedakâr polis teþkilatýnýn ve her zaman sevgi ve takdirini kazanan baþta Çorum Emözellikle Çorum polisinin polis haftasýný kutluyor, þehit niyet Müdürümüz Salih Erkan Tarancý olmak üzere tüm polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anýyor, Emniyet Teþkilatýmýzýn 170. Kuruluþ Günü'nü kutlaremekli olan ve görevleri baþýnda bulunan polislerimize ken, þehit olan tüm güvenlik güçlerimize Allah'tan rahsaðlýk, mutluluk ve baþarýlar diliyorum þeklinde konuþmet, görevi baþýndakilere de kolaylýklar diliyorum." ditu. BÝKTUDER, Kent Tarihi Müzesi istedi Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliþtirme Destekleme Derneði (BÝKTUDER), dernek üye ve yakýnlarýna Ankara Müzeleri ve Beypazarý gezisi düzenledi. Dünya çapýnda bir kültür merkezi olma özelliði taþýyan Ankara PTT Pul Müzesi ni gezen kafile, müzede Dünya Pullarý, Osmanlý Devleti Pullarý, Anadolu Hükümeti Pullarý, Türkiye Cumhuriyeti Pullarý ve 7 ayrý temadan oluþan Tematik Pullar geçmiþten günümüze Posta, Ýstiklal Harbinde PTT ve Nostaljik PTT alanlarý görme imkâný buldu. Ankara da ilk müze olan Anadolu Medeniyetler Müzesi ni de gezen BÝKTUDER üyeleri, Augustus Mabedi ile Roma Hamamý nda toplanan eserleri de gördü. Daha sonra Beypazarý ilçesinde tarihi Taþ Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliþtirme Destekleme Derneði Ankara ve Beypazarý na gezi düzenledi. Mektep te yöresel yemekler yiyen heyet, rehber eþliðinde Beypazarý nýn iki tepesinden biri olan Hýdýrlýk Tepesi ne çýktý. Kafile, Beypazarý Kent Tarihi Müzesi ni de gezdi. Çorum un eksiði Kent Tarihi Müzesi Kent Tarihi Müzesi ne hayran kaldýklarýný belirten BÝKTUDER Çorum Þube Baþkaný Hayati Çam, Çorum un eksiklerinden birinin de Kent Tarihi Müzesi olduðunu söyledi. Çam, Gezide, Beypazarý Belediyesince yapýlan Kent Tarihi Müzesi nin mutlaka Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlmasý gerektiði görüþüne varýlmýþtýr. Bu tür alternatif müzelerin ilimizde çoðalmasý turizm potansiyelini artýracaðý kesindir. Rehber eþliðinde Beypazarý ilçesinde restore ettirilen tarihi konaklar ve sokaklar rehber iþliðinde gezilmiþtir. Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliþtirme Derneði olarak bu tür gezileri sýklýkla yapacaðýz. dedi. Polis Ormaný na fidan Polis Hatýra Ormaný'na fidan dikimi gerçekleþtirildi. MUSTAFA BURAK YALÇIN Türk Polis Teþkilatý'nýn 170. Kuruluþ Yýldönümü kutlamalarý kapsamýnda Polis Hatýra Ormaný'na fidan dikimi gerçekleþtirildi. Emniyet Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen programa, Emniyet Müdür Yardýmcýsý Adem Yüce,, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, þube müdürleri, polis memurlarý ve 75.Yýl Ortaokulu öðrencileri katýldý. Türk Polis Teþkilatý'nýn 170. Kuruluþ Yýldönümü nedeniyle Akkent polis lojmanlarýnýn yanýnda oluþturulan hatýra ormanýna 170 adet fidan dikildi. 170 adet fidan toprakla buluþtu. Çorum Özel Hastanesi fidan dikti Çorum Özel Hastanesi saðlýk personeli, Polis Teþkilatý nýn 170. Yýlý Kapsamýnda düzenlenen Akkent Polis Hatýra Ormaný na fidan dikti. Fidan dikimine bazý daire müdürleri katýldý. Çorum Özel Hastanesi saðlýk personeli, Polis Teþkilatý nýn 170. Yýlý Kapsamýnda düzenlenen Akkent Polis Hatýra Ormaný na fidan dikti. Dolu dolu Çorum gezisi Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý Çorum Öðrenim Birimi yine eþsiz bir etkinliðe imza atarak kardeþ okul kabul ettiði Ordu Ýli Akkuþ Ýlçesi Kargý Köyü Ferhat Akbulat Ortaokulu'ndan 18 çocuðu, 'Müzeden Yansýyan Iþýk' projesi kapsamýnda Çorum'da misafir etti. Çorum'a gelen 18 Kargýlý çocuðu Çorum Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan makamýnda aðýrladý. Bu ziyaretin ardýndan çocuklar Çorum Müzesi'ni gezdiler ve müzede arkeoloji konferansýný dinlediler. Sonrasýnda müze çocuk eðitim atölyesinde çivi yazýlý kil tablet çalýþmasý ve ebru çalýþmalarý yaptýlar. Ayrýca Çorum Sespia ve Ýþ Kadýnlarý Derneði çocuklara çeþitli hediyeler verdi. Etkinliklerin sonlanmasýnýn ardýndan çocuklarý Carrefour oyun merkezine götüren TEGV Gönüllüleri, çocuklarla birlikte doyasýya oyun oynadý ve eðlendiler. Sonrasýnda Çorum Öðrenim Birimi'ne getirilen çocuklar burada kutu oyunlarý oynadýktan sonra Merkez YÝBO'da yine gönüllü abi ve ablalarýnýn eþliðinde konakladýlar. Pazar günü ise geçtiðimiz yýl TEGV Çorum Öðrenim Birimi tarafýndan yenilenen Mimarsinan Ýl Halk Kütüphanesi çocuk okuma odasýnda 'hoþ geldin' ve 'sinema ve belgesel' etkinlikleri TEGV Gönüllüleri tarafýndan gerçekleþtirildi. Etkinliklerin sonunda öðle yemeklerini gönüllüler ile birlikte yiyen çocuklar, Kargý'ya uðurlandý. TEGV Çorum Öðrenim Birimi, bu etkinlik çerçevesinde çocuklara yemek desteðinde bulunan Bahçelievler Ýlkokulu 1-F sýnýfý velilerine, Pir Baba Cafe'ye, Þellale Cafe Bistro'ya, Öykü Dürüm'e ve Paþa Ýskender Lahmacun'a teþekkür etti.. Ayrýca desteðini esirgemeyen Milli Eðitim Müdürlüðü'ne, Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'a, Ordu Akkuþ Kaymakamý Hüseyin Atila'ya ve Kargý köy okulundan Çorum'a kadar çocuklara eþlik eden öðretmenlere teþekkürlerini ilettiler. TEGV Ordu dan 18 çocuðu, 'Müzeden Yansýyan Iþýk' projesi kapsamýnda Çorum'da misafir etti.

5 Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve Ziraat Odalarý Birliði arasýnda 'Kadýn Çiftçi Eðitimi' iþbirliði protokolü ile kýrsal alanda yaþayan ve çiftçilikle uðraþan kadýnlarý tarýmsal konularda eðitmek, toplumsal cinsiyet eþitliði, kadýna yönelik þiddet, kiþi hak ve özgürlükleri v.b. konularda bilgilendirmek, sosyal güvenlik konusunda farkýndalýk yaratmak, kurumlar arasý iþbirliðini geliþtirmek için imzalanan protokol gereði Düvenci Beldesi'nde kurs düzenlendi. Kursa 35 kadýn çiftçi katýlýyor. Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü E. Elfaz Ermiþ, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn ve Koordinasyon üvenci Beldesi'nde kurs düzenlendi. Kursa 35 kadýn çiftçi katýlýyor. ve Özgürlükleri, Sosyal Güvenlik, Alo Gýda 174, Gýda Hazýrlanýrken ve Satýn Alýrken Dikkat Edilecek Hususlar, Toprak Analizi, Mikrokredi, Üreme Saðlýðý ve Güvenli Annelik, Dengeli Beslenme, Tarým Sigortasý, Ahýrlarda Hijyen ve Saðým Teknikleri, Bayat Ekmek Ýsrafýnýn Önemi, TKDK' dan Bayanlara Pozitif Ayrýmcýlýk, Süt ve Tarýmsal Veriler Þube Müdür Vekili Halit Yýldýrým'ýn da katýldýðý kursta, Kooperatifçilik, Giriþimcilik-Liderlik, Ýklim Deðiþikliði, Toplumda Cinsiyet Eþitliði, Türkiye' de Kadýn Erkek Eþitliði Alanýnda Mevcut Durum, Yasal Geliþmeler- Ulusal Geliþmeler- Kurumsal Yapýlanmalar, Kadýna Yönelik Þiddet, Kiþi Hak ve Süt Ürünleri, Brucella ve Þap Hastalýðý konularý yer alýyor. 5 gün sürecek eðitiminin sonrasýnda katýlýmcýlara katýlým belgesi verilecek. Kursun devamýnda Halk Eðitim Merkezi ve ÝÞKUR'la yapýlan protokol çerçevesinde Düvenci Beldesi'nde 434 saatlik (54 gün) peynircilik kursu düzenlenecek. ÇORUM SALI 7 NÝSAN Saldýrý Türkiye nin 11 Eylül ü GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER Hukukçular Derneði Genel Baþkaný hemþehrimiz Av. Cavit Tatlý, Ülke TV de canlý yayýna katýlarak Çaðlayan Adliyesi nde yaþanan terörist saldýrý ve güvenlik önlemleri ile ilgili tartýþmalarý deðerlendirdi. Kanal 7 Televizyonu Haber Müdürü Gazeteci Adnan Gayhan ýn da katýldýðý programda Türkan Kaya nýn sorularýný cevaplandýran Cavit Tatlý, Savcý Mehmet Selim Kiraz ýn hainler tarafýndan katledilmesini Türkiye nin 11 Eylül ü olarak deðerlendirdi. Savcý Kiraz ýn vefatýnýn Türkiye nin büyük ekseriyetini olduðu gibi kendisini de derinden üzdüðünü ifade eden Tatlý, bazý çevrelerle basýn yayýn organlarýnýn teröristlere yönelik tutumlarýnýn çok manidar ve þaþýrtýcý olduðunu vurguladý. Bazý gazeteler ve sosyal medyada Savcý Kiraz ýn fotoðraflarýnýn yayýnlanmasýnýn basýn özgürlüðü ile uzaktan yakýndan ilgisi olmadýðýný belirten Tatlý, hiç bir özgürlüðün insan hayatýnýn üzerinde olamayacaðýnýn altýný çizdi. Tatlý, adliyelerde güvenlik tedbirlerinin avukatlar üzerinde yoðunlaþtýrýlmasýnýn yanlýþlýðýna dikkat çekerek, Adliyelerde güvenlik sadece tek taraflý olarak avukatlara yönelik tedbir alýnmasý ile olmaz. Türkiye de büyük, orta ölçekli ve küçük adliyeler var. Hakim, savcý, avukat, personel ve vatandaþlar var. Büyük adliyelerin içinde restoran, kafeterya, banka þubeleri var. Türkiye de bir olay yaþandýðýnda siyasi irade alelacele karar almak yerine, etraflýca deðerlendirme yapmalý. dedi. Partiler için son gün YSK, 7 Haziran'da yapýlacak 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili çalýþmalarýný sürdürüyor. Milletvekili Genel Seçimi'ne katýlacak siyasi partiler, aday listelerini bugün en geç saat 17.00'ye kadar YSK'ya verecek, 24 Nisan'da milletvekili kesin aday listeleri ile baðýmsýz adaylar ilan edilecek. YSK kararýna göre, siyasi partilerin, milletvekili aday listesi verilmesinin son günü yarýna kadar en az 41 il seçim çevresinde milletvekili aday listesi vermesi gerekecek. 41 il seçim çevresinden az sayýda milletvekili aday listesi bildiren siyasi partiler, seçime katýlamayacak. Ayný ilin birden fazla seçim çevresi olmasý halinde, siyasi partilerin her seçim çevresi için ayrý ayrý milletvekili aday listesi vermesi zorunlu olacak. Aksi halde o il seçim çevresinde seçime katýlma þartlarý oluþmayacak. Bir siyasi parti, 41 il seçim çevresinden fazla ilde milletvekili aday listesi verdiði halde, birden fazla seçim çevresi olan illerde, hiç aday bildirmediði veya eksik bildirdiði seçim çevresinde eksikliði tamamlamadýðý takdirde, o seçim çevresinde seçime katýlamayacak. Siyasi partiler, milletvekili aday listesinin verilmesinden sonra, ancak eksik aday listesini tamamlayabilecek veya varsa maddi hatalarý düzeltebilecek, 7 Nisan'dan sonra milletvekili aday listesini bildirmediði iller için milletvekili aday listesi veremeyecek. OY VERME SAATLERÝ Seçmenler, tüm yurtta, 7 Haziran Pazar günü saatleri arasýnda oy verecek. Saat 17.00'ye geldiði halde, sandýk baþýnda oylarýný vermek üzere bekleyen seçmenler, baþkan tarafýndan sayýldýktan sonra sýrayla oylarýný kullanacak. Yurtiçinde 53 milyon 765 bin 231, yurtdýþýnda ise 2 milyon 867 bin 658 seçmen bulunuyor. Seçim tarihine kadar 18 yaþýný dolduran yurt içinde 1 milyon 47 bin 2, yurt dýþýnda 56 bin 66 yeni seçmen oy kullanacak Gümrük kapýlarýnda ve yurtdýþý temsilciliklerinde oy verme iþlemleri, 8 Mayýs'ta baþlayacak. Yurtdýþý temsilciliklerinde oy verme iþlemleri 31 Mayýs'ta sona erecek. Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika'da 24, ABD'de 16, Azerbaycan'da 1, Birleþik Arap Emirlikleri'nde 2, Bosna-Hersek'te 2, Bulgaristan'da 3 gün oy verme iþlemi yapýlacak. Yurtdýþý ülkelerindeki oy kullanma saatleri arasýnda olacak. Ancak, özellikle Kuzey ülkeleri olmak üzere bazý ülkelerde talep üzerine saatlerde deðiþiklik yapýlabilecek. Yurtdýþýnda 54 ülke ve 112 temsilcilikte sandýk kurulacak. 38 temsilcilikte 1 gün, 20 temsilcilikte 2 gün, 12 temsilcilikte 3 gün, 2 temsilcilikte 4 gün, 1 temsilcilikte 10 gün, 7 temsilcilikte 16 gün, 32 temsilcilikte 24 gün süreyle oylama yapýlacak. Kadýn çiftçilere yoðun kurs Aile hekimlerinin sorunlarý çözüldü Hacý Nuri Lafcý Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve iletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý, yýllarý arasýnda geriye dönük prim alacaklarý olan aile hekimlerinin talepte bulunmalarý halinde bugüne kadar ödemiþ olduklarý primlerin yarýsýný iade olarak alabileceklerini bildirdi yýlýnda Resmi Gazete'de yayýnlanan bir teblið ile kamu kurum ve kuruluþlarýndaki doktorlarýn zorunlu mali sorumluluk sigorta primlerinin yarýsý kurum tarafýndan ödenirken, aile hekimlerinin bu kapsamýn dýþýnda býrakýldýðýný hatýrlatan Lafcý, þöyle dedi:"sendikamýzýn açtýðý dava sonucu Danýþtay 15. Dairesi, aile hekimlerinin de kamudaki diðer hekimler gibi primlerinin yarýsýnýn devletçe karþýlanmasý gerektiði gerekçesiyle söz konusu tebliðin 3. maddesinin 3. fýkrasýnda yer alan 'sözleþmeli aile hekimlerinin sigorta primlerinin tamamý' ibaresinin iptaline karar vermiþti. Karar sonrasýnda 2015 yýlý itibariyle primlerinin yarýsýnýn devlet tarafýndan ödenmesi saðlandý. Aile hekimleri tarafýndan þimdiye kadar ödenen primlerin hekimler tarafýndan dava açýlmadan yarýsýnýn kurum tarafýndan geri ödenmesi için sendikamýzýn yaptýðý giriþimler sonuç verdi. En kýsa sürede yayýnlanmasý beklenen tebliðde yer alacak düzenleme ile aile hekimlerinden geriye dönük alacaklarý olanlarýn verilen süre içerisinde talepte bulunmalarý halinde bugüne kadar ödemiþ olduklarý primlerin yarýsý kendilerine iade edilecek. Tebliðin yayýnlanmasýndan sonra aile hekimlerinin geçmiþe dönük ödediði primlerin yarýsýnýn kurum tarafýndan ödenmesine iliþkin görüþmeler yaptýk. Görüþmelerin olumsuz sonuçlanmasý halinde aile hekimlerinin bireysel davalarla bu primleri geri alabileceðini ifade ettik, bu nedenle yargý yoluna gerek kalmadan konunun çözüme kavuþmasýný memnuniyetle karþýlýyoruz." Hukukçular Derneði Genel Baþkaný hemþehrimiz Av. Cavit Tatlý ile Kanal 7 Televizyon Haber Müdürü Adnan Gayhan, Ülke TV de canlý yayýn konuðu oldu. Batý da o fotoðraf yayýnlanamaz Avukat Prof. Dr. Vahit Býçak'ýn savcý Mehmet Selim Kiraz'ýn þehit edilmesiyle ilgili yaptýðý deðerlendirmeler, Star Gazetesi'nin Star Pazar ekinde sürmanþetten haber oldu. Savcý Mehmet Selim Kiraz'ý þehit eden teröristlerin fotoðraflarýnýn sosyal medyada ve bazý yayýn kuruluþlarýnda yayýnlanmasý hususunda Star Gazetesi muhabiri Selim Efe Erdem'in sorularýný yanýtlayan Býçak, þöyle dedi: Batý'da o fotoðraf yayýnlanamaz. Terör eylemi sýrasýnda örgüt fotoðraflarý kullanmasýyla, basýnýn bu durumu önleyememesiyle hukuk ve güvenlik sistemi sýnýfta kaldý. Doktoram sýrasýnda beþ yýl Ýngiltere'de kaldým, ABD'de hocalýk yaptým. Orada böyle bir þey yaþanmasý mümkün deðil. Bu görüntülerin açýk seçik yayýmlanabilmesi mümkün deðil. Ýfade özgürlüðü çok önemli ama ifade özgürlüðü hiçbir zaman terörü destekleyici, yardým ve yataklýk yapmayý, þiddet çaðrýsýný kapsamaz. Ýfade özgürlüðü olmazsa olmazdýr ama sýnýrsýz deðildir. (Örgüt üyelerinin savcýyla birlikte çektiði ve sosyal medyada yayýmladýðý) böyle bir fotoðraf karesi, Batý'da ne gazetelerde ne de sosyal medyada yayýmlanabilirdi. Bu fotoðrafýn yayýmlanmasýna zaten basýn yayýn kuruluþlarýnýn yayýn politikalarý müsaade etmez. Ýkincisi, bu tür yayýn yapanlarý Batýdaki kamuoyu affetmez. Üçüncüsü, bu fotoðraflarý yayýmlayanlara Batýlý hukuk sistemi ciddi yaptýrýmlar uygular. Terörün bir amacý var. Toplumda dehþet duygusu oluþturmak! Bu fotoðraflarý yayýnlayanlar, teröristin amacýna ulaþmasýna yardýmcý oluyor. Toplumda korku Seçimlere kýsa bir süre kala Türkiye Sosyalist Ýþçi Partisi ve Devrimci Halk Partisi CHP'yi destekleyecek. CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Avukat Prof. Dr. Vahit Býçak, savcý Mehmet Selim Kiraz'ýn þehit edilmesiyle ilgili deðerlendirme yaptý. duygusunun yayýlmasýna katký saðlamýþ oluyor. Dolayýsýyla bu tür faaliyete iþtirak oluyor. Hukukta, bir suçta üç sorumluluk vardýr: Suçu iþleyen yani tetiði çeken, azmettiren yani kiþinin tetiði çekme kararýný pekiþtiren ve yardým eden. Bu suç öncesi ve sonrasýnda da olur. Bu suçu iþledikten sonra terör örgütünün amacý, korku ve dehþet havasý oluþturmaktýr. Buna yardýmcý olunmasýný hukuk sistemi suç sayar, iþtirak olarak görülürse asýl suçlunun alacaðý cezanýn aynýsý azmettiren de yardým eden de alýr. Bu tür olaylarýn önlenmesi için siber suçlarla mücadele birimleri çok aktif çalýþmalý. O anda önleyici tedbir almalý. Bu örgüt mensuplarýnýn mesajlarýnýn yayýmlandýðý adreslere, sosyal medya kuruluþlarý hoþ görüyle yaklaþamaz. Burada adliyelerin güvenliði konusu var. Batý'da, vatandaþýn pazara gider gibi adliye binasýna girmesine izin verilmez. Ýngiltere'de her avukat bile adliyeye giremez. Büro ve duruþma avukatlarý vardýr ve sadece duruþma avukatlarý adliyeye girebilir. Bizde stajyer bile giriyor. Avukatlar, akredite olduklarý davalara girebilirler. Ýki partiden CHP ye seçim desteði ve Malatya Milletvekili Veli Aðbaba, Meclis'te düzenlediði basýn toplantýsýnda gündeme iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Aðbaba konuþmasýnýn baþýnda, 7 Haziran seçimlerinde Türkiye Sosyalist Ýþçi Partisi ve Devrimci Halk Partisi'nin CHP'yi destekleme kararý aldýðýný belirtti.(yaygýn basýn)

6 6 SALI 7 NÝSAN Ülkücülerin Ankara çýkarmasý Çorum Ülkü Ocaklarý MHP Genel Baþkaný Dr. Devlet Bahçeli yi ziyaret etti. Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu öðrencileri görme engelli çift için Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner den yardým istedi. Sungurlu Meslek Yüksekokulu Çocuk Geliþimi 2. sýnýf öðretim öðrencileri Ümmügülsüm Galedepe, Mine Sözkesen, Gülhaným Selvioðlu, Þeyma Çetin ve Selda Söðüt, görme engelliler dersi esnasýnda tanýþtýklarý görme engelli çift için Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner i ziyaret ettiler. Görme engelli çift için Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner den yardým istendi. Ziyaretleri sýrasýnda, Baþkan Þahiner öðrencilerin isteði üzerine elektrik öðrenciler tanýþtýklarý Gürgil çiftinin evlerindeki elektrik hizmeti veren çalýþma arkadaþlarýna arýzanýn giderilmesi için talimat verdi. tesisatýnda arýza olduðunu ve maddi imkansýzlýklar sebebiyle arýzayý gideremediklerini öðrendiklerini söyledi. Bu konuyu iletmek için Belediye Baþkanýný ziyarete daki arýzanýn giderildiðini ve belediye olarak vatandaþýn Baþkan Þahiner, Gürgil çiftinin elektrik aksamýn- geldiklerini söyleyen öðrenciler Baþkan Þahiner den her zaman ve her konuda yanýnda olduðunu söyledi.(ýha) yardým istedi. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Gençlerimiz ilçemizin geleceðinin temsilcisidir. Ülkücüler Baþbuð Türkeþ i anma programýna katýldý. Gençlerimiz þehrimize sahip çýkmak durumundadýr. dedi. Çorum Ülkü Ocaklarý Ankara'da düzenlenen Baþbuð Alparslan Türkeþ'i anma programýna 500 kiþilik bir katýlým saðladý. Türkiye'nin dört bir yanýndan yoðun katýlýmlarýn olduðu anma programý tekbir ve dualarla baþladý. Sabahýn ilk ýþýklarýyla Yasin-i Þerifler okundu, hatimler indirildi. Havanýn karlý ve soðuk oluþuna kimse aldýrmazken geçtiðimiz yýllara nazaran göre katýlýmýn oldukça arttýðý gözden kaçmadý. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkaný Dr. Devlet Bahçeli'nin Baþbuð Alparslan Türkeþ'in kabrini ziyareti ve ardýndan yaptýðý konuþmayla program sona erdi. Anma programýnýn ardýndan Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal ve Yönetim Kurulu ilk önce Ülkü Ocaklarý Genel Baþkaný. Olcay Kýlavuz ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardýmcýsý Mustafa Hidayet Vahapoðlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkaný Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Engelli aileye yardým Baþkan Karataþ gençlerle buluþtu AK Parti Gençlik Kollarý üyeleri Baþkan Karataþ ý ziyaret etti. Karataþ, gençlerle sohbet ederek taleplerini dinledi. AK Parti Gençlik Kollarý üyeleri ile bir araya gelen Baþkan Karataþ, gençlerle sohbet ederek taleplerini dinledi. Ýlçede daha fazla istihdam alaný oluþturmak için önemli çalýþmalar yapýldýðýný kaydeden Karataþ, Bizim en önemli önceliðimiz gençlerimiz için iþ sahalarý oluþturmaktý. Bu noktada ilçemiz için atýlacak en büyük adýmý attýk. Organize Sanayi Bölgesi resmi olarak kuruldu. OSB'nin alt yapýsýnýn hýzlý bir þekilde tamamlanarak yatýrýmcýlarýn ilçeye kazandýrýlmasý için çalýþýyoruz. Burada kurulacak her fabrika gençlerimiz için yeni iþ sahalarýnýn açýlmasý, þehrimizin ekonomisine güç katýlmasý anlamýna gelmektedir." dedi. ÞEHRÝN SAKÝNÝ DEÐÝL SAHÝBÝ OLMALI- SINIZ Ýlçenin geliþmesi ve büyümesi için gençlere önemli sorumluluklar düþtüðünün altýný çizen Baþkan Karataþ, Þehrimizin geleceðinin emanetçisi gençlerimizdir. Gençlerimiz toplum bilinci ile þehrimize sahip çýkmalýdýr. Þehrin sakini deðil sahibi olmalýsýnýz. Çünkü þehrin sakini olarak kendini gören bir gençlik yetiþirse üretimden ve toplumsal duyarlýlýktan uzaklaþýrýz. Bu þehrin sahibi olarak þehrimize sahip çýkmak durumundayýz. diye konuþtu. Osmancýk Ülkü Ocaklarý MHP'nin merhum lideri Baþbuð Alparslan Türkeþ'i kabri baþýnda dualarla andý. Ülkücüler Baþbuð u andý MHP, Osmancýk ýn kandýrýldýðý iddiasýnda MHP Osmancýk Ýlçe Teþkilâtý, AK Parti Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar'ýn son 4 yýlda ilçeye 414 milyon lira deðerinde yatýrým yapýldýðýna dair açýklamasýna cevap verdi. MHPOsmancýk Ýlçe Teþkilâtý'ndan yapýlan açýklamada, Tatar'ýn beyanatlarýnýn hayretle karþýlandýðýný, rakamlarýn uçuk bulunduðu ifade edilerek, þöyle denildi: "Sayýn baþkan yapýlan, yapýlmasý düþünülen yatýrýmlarý adeta bir balon gibi þiþirmiþ ve kamuoyuna sunmuþtur. En acýsý da hayýrsever iþ adamlarýmýzýn yaptýðý yatýrýmlarý ve milletimizin cebinden çýkan paralarla yapýlan hizmetleri partisine mal etme acizliðine düþmüþtür. Ama nedense Osmancýklýnýn yýllardýr hasretle beklediði, milletvekillerinin bir sakýz gibi yýllardýr dillerine doladýðý doðalgazla ilgili beklenen açýklama, proje çalýþmalarýnýn devam etmesi gibi basit cümlelerle geçiþtirilmiþtir. Yapýldýðý iddia edilen yatýrýmlarla ilgili aslolan durumlar ise þunlardýr: 100 Yataklý Devlet Hastanesi (2014) : Harcandýðý iddia edilen rakam 21 Milyon TL. (21 Trilyon) Yeni hastanenin içler acýsý durumu bütün halkýmýz tarafýndan bilinmektedir. Çatýsý durmadan akan, sývalarý dökülmüþ, parkeleri sökülmüþ, iki defa sel baskýnýna uðramýþ hastanemizde personel býrakýn yaðmur yaðmasýný, rüzgar esmemesi için bile dua edecek hale gelmiþtir. TOKÝ 224 dairelik toplu konut projesi (2011): Harcandýðý iddia edilen rakam 6 Milyon TL (6 Trilyon) Harcandýðý söylenen bu para vatandaþýn cebinden devletin kasasýna geri girmiþtir. Vatandaþ aldýðý evin parasýný ödemektedir. TOKÝ binalarý bedava daðýtýlmamýþtýr. Obruk - Dutludere Sulama Projesi (2012): Harcandýðý iddia edilen rakam 55.8 Milyon TL (55 Trilyon 800 Milyar) AKP Ýlçe Baþkaný Osmancýk'a yapýlan yatýrýmlar diyerek bu baþlýða da deðinmiþtir. Üç ilçeyi kapsayan bu proje tek baþýna Osmancýk'a yapýlan bir yatýrým gibi kamuoyuna sunulmuþtur. Bu projeyi üstlenen yüklenici firma 2 defa iþi býrakmýþ ve proje þu anda kaderine terk edilmiþtir. Kýzýlýrmak Taþkýn Koruma ve Þehir Geçiþi Projesi (2015): Harcandýðý iddia edilen rakam 150 Milyon TL (150 Trilyon) Yýllardýr Kýzýlýrmak Islah Projesini her seçim öncesinde halkýmýzýn önüne sunan bu zihniyet, yine bir seçim öncesi bu defa Osmancýk Belediyesi'nin Osmancýk Ülkü Ocaklarý MHP'nin merhum lideri Baþbuð Alparslan Türkeþ'i kabri baþýnda dualarla andý. Osmancýk Ülkü Ocaklarý'ndan yapýlan açýklamada, Türk Milliyetçiliði fikrinin efsane ismi, Türk Dünyasý'nýn bilge lideri, Ülkücü Hareketin lideri, MHP'nin Kurucu Genel Baþkaný Merhum Baþbuð Alparslan Türkeþ'in vefatýnýn 18. yýlýnda Ankara Beþtepe'deki anýtmezarýnda dualarla anýldýðý belirtilerek, þu bilgilere yer verildi: "Olumsuz hava þartlarýna raðmen Türkiye'nin dört bir yanýndan on binlerce ülkücünün akýn ettiði ve büyük bir sevgi yoðunluðunun oluþtuðu törene Osmancýk Ülkü Ocaklarý'na mensup ülkücüler de katýldý. Osmancýk Ülkü Ocaklarý'na mensup 60 ülkücü genç 4 Nisan Cumartesi sabahý Beþtepe'deki törende hazýr bulundu. Törene katýlmak üzere gece saat 02.30'da yola çýkan Osmancýk Ülkü Ocaklarý'na mensup gençler, sabah saat 08.00'de anýtmezara ulaþtý. Anýtmezarda mevlit programýna katýlan ve ardýndan Baþbuð Alparslan Türkeþ'in kabri baþýnda Fatihalar okuyan Osmancýklý genç ülkücüler, burada bulunduklarý süre dahilinde ülkücü hareketin önemli isimleriyle tanýþma, sohbet etme ve fotoðraf çekinme imkaný da yakaladýlar. Anýtmezardaki törenin ardýndan Anýtkabir'e geçen ülkücüler burada devletimizin kurucusu büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda yer almanýn onurunu yaþadýlar. Anýtkabir'deki müzeleri gezen, burada Atatürk'e ait olan eþyalarý gören genç ülkücüler Anýtkabir'de ziyaretçilere özel olarak açýlan özel defteri de imzalayarak yaþadýklarý duygu selini kaleme döktüler. Burada, Ata'nýn manevi huzurunda, onun ilke ve inkýlaplarýna baðlý kalacaklarýna, Cumhuriyeti korumak ve yaþatmak için her zaman mücadele edeceklerine tek bir aðýzdan söz veren Osmancýklý ülkücüler, mozolenin önünde Atamýza Fatihalar okuyup hatýra fotoðrafý çektirdikten sonra programlarýný sonlandýrýp Osmancýk'a döndüler." yýllýk bütçesinin yaklaþýk beþ katý gibi bir rakam öne sürerek týpký doðalgaz yalanýnda olduðu yine halkýmýzý oyalama ve kandýrma yoluna gitmiþtir yýlýnýn ilk 4 ayýnda 150 Milyon TL'lik bu yatýrýmýn 1 TL'lik bir hareketini gören var mýdýr? Koyunbaba Köprüsü Restorasyonu (2014): Harcandýðý iddia edilen rakam 7.5 Milyon TL ( 7 Trilyon 500 Milyar) Restorasyon çalýþmasý sadece sývalarýn kýrýlmasýndan ibaret ise gayet baþarýlý bir çalýþmadýr. Tarihi köprümüzün þu anki içler acýsý durumu dýþ etkenlere karþý köprüyü daha korumasýz bir hale getirmiþtir. Sývalarýn kýrýlmasýyla biten restorasyon çalýþmasý ve bir yýldýr oluþan bu çirkin görüntü, bütün Osmancýk halkýný üzmektedir. Neden bir yýldýr herhangi bir çalýþma yapýlmamaktadýr ve tarihe sahip çýkýlmamaktadýr? Kanalizasyon, yaðmur ve içme suyu alt yapýsý (2014): Harcandýðý iddia edilen rakam 31 Milyon TL (31 Trilyon) Yapýlan bu yatýrýmda su, bir türlü gidecek yol bulamadýðý için ilçemizde son bir yýlda 3 defa sel baskýný meydana gelmiþ ve en acýsý da bir belediye çalýþanýmýz bu felaketlerin birinde görev þehidi olmuþtur. Þu anda Osmancýk'ta yerel ürün pazarýnýn bulunduðu yerde bile su baskýnlarý meydana gelmektedir. Altýndan sulama kanalýnýn geçtiði bir yerde bile þu anda suyu alt bölgeye aktaramayacak bir alt yapý sistemimiz vardýr. 16 Derslikli M. R. Göbel Ortaokulu (2014): Harcandýðý iddia edilen rakam 2 Milyon TL (2 Trilyon) ve Ömer Derindere 150 Yataklý Kýz Öðrenci Pansiyonu: Harcandýðý iddia edilen rakam 1.5 Milyon TL (1 Trilyon 500 Milyar) Hayýrsever iþ adamýmýz Rýfat Göbel'in yaptýðý 16 derslikli okulumuzu AKP iktidarýnýn yaptýðý bir yatýrýmmýþ gibi halka sunma acizliðine ve gafletine düþmüþlerdir. Hayýrsever iþ adamlarýmýzýn yaptýðý iþleri sahiplenmek yatýrým ise Hýdýrlýk Mahallesinde bulunan Yeþilçatma Camisini de sahiplenmeyi unuttuklarýný hatýrlatýrýz. Ayrýca eski SSK Hastanesinden dönüþtürülme pansiyonun iç dizaynýnýn da Ömer Derindere tarafýndan yapýlan baðýþlarýn önemli bir yer tuttuðu halkýmýzca da bilinmektedir. Osmancýk halký için yapýlan yatýrýmlarýn bundan sonra da takipçisi olacaðýmýzdan kimsenin þüphesi olmasýn. Yalan ve hayal üzerine siyaset anlayýþýný kýnýyoruz." Ahmet Anak'ýn seçim turu MHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Ahmet Anak, seçim ziyaretleri kapsamýnda Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilciði, Hazýr Elbiseciler Odasý ve Ziraat Mühendisleri Odasý Çorum Ýl Temsilciðini ziyaret etti. Ahmet Anak'ýn ilk duraðý Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilciði oldu. Burada, Kamu- Sen Ýl Temsilcisi Fatih Gök ve bazý sendikalarýn þube baþkanlarý ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Anak, sendikacýlara hedeflerini ve projelerini anlattý. '7 Haziran dönüm noktasý olacak' Anak, aday adaylarýyla birlik ve beraberlik içerisinde çalýþmalarýna devam ettiklerini belirterek, "7 Haziran'da yapýlacak olan genel seçimlerde MHP'den Çorum Milletvekili aday adayý olarak sizlerle beraberim. Bizler tüm MHP aday adayý arkadaþlarla beraber birlik ve uyum içerisinde çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Yine genel merkezimiz nezdinde adaylýðýmýz kesinleþtikten sonrada bugün olduðu gibi yine hep beraber omuz omuza çalýþýp MHP'yi Çorum'da ve Türkiye'de iktidara taþýyacaðýz. MHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Ahmet Anak, seçim ziyaretlerini sürdürdü. 7 Haziran inþallah MHP' için dönüm noktasý olacak" dedi. 'Artýk Türkiye'de yoksulluk olmasýn' Ahmet Anak, daha sonra Hazýr Elbiseciler Odasý Baþkaný Necati Þimþek'i ziyaret ederek bir süre görüþtü. Anak, Çorum için, Türkiye için hizmet vermek amacýyla bu ulvi göreve talip olduðunu ifade ederek, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Çorum'a, Türkiye'ye nasýl katký saðlayabiliriz diyerek yola çýktýk. Vatandaþlarýmýzýn sorunlarýna çözüm üretmeye, çocuklarýmýza daha iyi bir gelecek saðlamaya çabalýyoruz" diye konuþtu. Türkiye'de yolsuzluklarýn yaþanmadýðý bir düzen oluþturmayý hedeflediklerini belirten Anak, "Yolsuzluk olmasýn, yoksulluk vatandaþýmýzýn belini bükmesin, yasaklarla vatandaþýmýzýn sesi kýsýlmasýn istiyoruz. Bunu saðlayacak olan MHP iktidarýdýr. AKP'ye dur diyeceðiz" dedi. MHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Ahmet Anak, son olarak Ziraat Mühendisleri Odasý Çorum Ýl Temsilcisi Necati Gül ile bir araya geldi. Anak, sivil toplum kuruluþlarý ziyaretlerinden sonrada bazý esnaf ve sanatkârlara yönelik çeþitli ziyaretler yaptý.

7 SALI 7 NÝSAN Herþeyin baþý saðlýk Yakýn bir zamanda kapýlarýný Çorumlular a açan Buhara Kültür Merkezi'ndeki ilk seminerin konusu saðlýk oldu. Seminerde diyetisyen Þule Bölükbaþ seminere katýlan kadýnlara Saðlýklý Beslenme ve Diyet Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler ile ilgili bilgiler verdi. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, sunumunu görsel unsurlarla destekleyen diyetisyen Bölükbaþ, zayýflamak isteyen kadýnlarýn yaptýðý hatalara dikkat çekerek besinlerin insan vücudundaki etkilerini anlattý. Yaz mevsimi öncesi zayýflamak isteyen kadýnlarýn büyük ilgi gösterdiði seminerde kadýnlar, diyetisyen Bölükbaþ'a soru sorma fýrsatý da buldu. Meyveler, sebzeler, tahýllar ve proteinler hakkýnda bilmediklerini öðrendiklerini söyleyen kadýnlar, "Etkili sunumu için Diyetisyen Þule Bölükbaþ'a, bizlere bu kültür merkezini kazandýran Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü'ye teþekkür ediyoruz." dediler. Diyetisyen Þule Bölükbaþ Saðlýklý yaþam, insan hakkýdýr Buhara Kültür Merkezi'ndeki ilk seminerin konusu saðlýk oldu. Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Çorum halkýnýn ve saðlýk çalýþanlarýnýn 7-13 Nisan Saðlýk Haftasý'ný kutladý. Saðlýk Haftasý nýn amacýnýn, toplumun ihtiyaçlarý doðrultusunda, saðlýkla ilgili bilgilerin geniþ halk kitlelerine ulaþtýrýlmasý, koruyucu saðlýk hizmetlerinin yaygýnlaþtýrýlmasý ve bireylerin saðlýklý yaþam konusunda bilinçlenmesi olduðunu belirten Dr. Yücel, þöyle dedi; Saðlýklý yaþam, her insanýn doðumuyla birlikte elde ettiði bir insanlýk hakkýdýr. Saðlýk kavramý hayatýmýzda hiçbir kavramla deðiþtirilemez ve ölçülemez. Toplumun en küçük yapý Saðlýk için yürüyüþ egzersizleri sürüyor. taþý olan bireyin saðlýklý olmasý, toplumlarýn da saðlýklý olmasýný saðlar. Saðlýklý yaþam için hijyen, temiz ve saðlýklý çevre, dengeli beslenme, spor ve egzersiz, düzenli yaþam ve uyku, mutlu aile yaþantýsý, mutlu çalýþma ortamý, stresle baþa çýkma, zaman yönetimi, sigara ve alkolden uzak durmanýn saðlýklý bir yaþam için önemi büyüktür. Çorum halkýnýn ihtiyaçlarý doðrultusunda, koruyucu saðlýk hizmetlerinin yaygýnlaþtýrýlma- Okulda yapýlan sýnav ve yarýþmalarda öðrenciler arasýnda tatlý rekabet ortamýnýn oluþturulmasý ve öðrencilerin teþvik edilmesi amacýyla ödül töreni düzenlendi. Öðrenciler ödüllerini Okul Müdürü Orhan Demir in elinden aldý. Etkinlikler ve sýnavlarda dereceye giren isimler þöyle: Deneme sýnavýnda dereceye giren öðrenciler: 5/D Merve Ülgüt, 6/D Ýntizar Ýrem Soruklu, 7/F G. Rana Kýlýç; Türkiye Deðer Ödülleri Kýsa Film ve Resim Dalýnda Ýl Birincisi Olan Öðrenciler Yardýmseverlik Konulu Kýsa Filim Dalýnda Hatice Atak, Zeynep Süde Güleç, Hatice Asan, Beyza Özarslan, Sümeyye Fatma Koçyiðit, Ýrfan Demirezen, Osman Bolat, Anýl Durkaya, Halim sý, bireylerin saðlýklý yaþam konusunda bilinçlenmeleri, hastalanmadan gerekli tedbirlerin alýnmasý için görevleri baþýnda olan saðlýk çalýþanlarýna baþarýlar diler, halkýmýzýn saðlýðýna gerekli önemi göstermelerini temenni ederim. 7 Doða yürüyüþüyle kansere dikkat çektiler 97 kiþilik bir ekiple doða yürüyüþü gerçekleþtirildi. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü tarafýndan 1-7 Nisan Kanser Haftasý nedeniyle Ýskilip Kültür Turizm Doða Sporlarý ve Arama Kurtarma Derneði (ÝSDAK) rehberliðinde 97 kiþilik bir ekiple doða yürüyüþü gerçekleþtirildi. Kansere Ýnat Hareketli Hayat sloganýyla yapýlan yürüyüþ, Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü tarafýndan yaptýrýlan tiþört Yürüyüþ Kansere Ýnat Hareketli Hayat sloganýyla yapýldý. ve atkýlarýn daðýtýmý ile baþladý. Yürüyüþe Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, ObeziÝl Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, Memur Sen teyle mücadele ve saðlýklý yasam adýna yaptýðýmýz etýl Baþkaný Ahmet Saatcý, ÝSDAK Baþkaný Hasan kinliklerimizin bu haftaki ayaðýnda, 1-7 Nisan kanser Güçlü ve Yönetim Kurulu üyeleri, Ýskilip Toplum haftasý olmasý nedeniyle kansere dikkat çekmek için Saðlýðý Merkezi doktor ve personeli, Halk Saðlýðý yürüdük. Tüm halkýmýzý hareketli ve saðlýklý bir yamüdürlüðü, Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Programþama, kansere karþý tedbirli ve bilinçli olmaya davet lar ve Kanser Þubesi Obezite Kanser Birimi, Merkez ediyoruz." dedi. Toplum Saðlýðý Merkezi personeli, Genç Memur Sen ÝSDAK Derneði Baþkaný Hasan Güçlü ise, Bu Ýl Temsilcisi Fatih Çýnar, Hitit Üniversitesi Ýskilip anlamlý haftada Halk Saðlýðý Müdürlüðümüzün orgameslek Yüksekokulu hocalarý ve öðrencileri ve vanizasyonu ve derneðimizin rehberliðinde geçen doða tandaþlar katýldý. Kanser Haftasý etkinliklerine sanat yürüyüþümüzden son derece memnun olduk. Yürüdünyasýndan da destek vardý. Ýskilipli Yazar Mustafa yüþe destek verdikleri için herkese ayrý ayrý teþekkür Arýkoðlu da programa destek verenler arasýndaydý. etmek isterim. Umuyoruz ki bu yürüyüþ amacýna Yapýlan açýklamaya göre, Ahlatçýk köyünden ulaþmýþ ve gerek basýn yoluyla gerekse sosyal medya baþlayan yürüyüþte Selbasan mevkiine ulaþýldýðýnda aracýlýðýyla kanserin erken teþhisi konusunda bilinçyemek molasý verildi, kýsa arada keyifli anlar yaþanýrlendirmiþ oluruz. Ayrýca bu yürüyüþümüzün Ýskilip'te ken doðayla bütünleþildi. Mola sonrasý karlý ve yoruolmasýný da bir kazanç olarak görüyorum. Emeði gecu bir doða yürüyüþünden sonra Sakaröküz eteklerinçenlere teþekkür ederim. Kansersiz bir hayat saðlýklý de bulunan kar kütlelerini fýrsata çeviren yürüyüþçübir yaþam dilerim. diye konuþtu. ler kayak keyfi yaptýlar. Ormanlýk alanda yaralý bulundu Daniþmend Gazi ÝHO ödüllendirdi Daniþmend Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu Müdürlüðü, dönem içerisinde yapýlan etkinliklerde dereceye giren öðrencileri ödüllendirdi. Öðrencilerin teþvik edilmesi -amacýyla ödül töreni düzenlendi. Okul idaresi dönem içerisinde yapýlan etkinliklerde dereceye giren öðrencileri ödüllendirdi. Eren Þahin; Resim Dalýnda Münteha Erdal; Spor Yarýþmalarýnda Dereceye Giren Öðrenciler: Berfin Keleþ, Ayþe Melike Çevik; Akýl Oyunlarý (Dahi Beyinler) Yarýþmalarý Satranç Dalýnda Ýl Ýkincisi Olan Öðrenciler: Ferhat Seviþ, Ömer Yýlmazkaya, Halim Eren Þahin, M. Yusuf Kilkaya, Gülnur Kanbur; Rubiks Dalýnda Ýl Üçüncüsü Ýrfan Demirezen; Mehmet Akif Ersoy un þiirlerini okumada dereceye giren öðrenci 7/D Þevval Ayda Yýldýz; Kütüphane Haftasý En Çok Kitap Okuyan Öðrenci 5/D Eþref Yasir Can Ýstiklal Marþý ný Güzel Okuma Yarýþmasý Okul Birincisi 5. sýnýflar birincisi Rabia Usta; 6. sýnýflar birincisi Sevdegül Akgönül; 7. sýnýflar birincisi Rumeysa Baykuþ; Çanakkale konulu resim yarýþmasý birincilikleri M. Furkan Geçgin, Selma Nur Çakýr. Hamitcan K. Kastamonu da, iki gündür kayýp olan 17 yaþýndaki bir genç, ormanlýk alanda yaralý bulundu. Taþköprü ilçesinde, iki gündür kayýp olan ve ailesi tarafýndan emniyet güçlerine kaybolduðu bildirilen 17 yaþýndaki Hamitcan K., jandarma ekipleri tarafýndan Taþköprü ilçesine baðlý Kýrha köyü yakýnlarýnda orman- Kastamonu da, iki gündür kayýp olan 17 yaþýndaki bir genç, ormanlýk alanda yaralý bulundu. lýk alanda kafasýndan silahla vurulmuþ halde bulundu. Olay yerine çaðýrýlan saðlýk ekiplerince yaralý Hamitcan K., Kastamonu Dr. Münif Ýslamoðlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada ilk müdahalesi yapýlan Hamitcan K., ileri tetkik ve tedavi için Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edildi. Kayýp gencin vurulduðu olay yerinde 1 not defteri, þahsa ait kýþlýk mont ve olayda kullanýlan silah bulundu. Olay yerinde bulunan ve Hamitcan K. ya ait olduðu tahmin edi- len not defterinde yazýlanlarýn yaþanan olayý aydýnlatmasý bekleniyor. Öte yandan, geniþ çaplý soruþturma baþlatan emniyet güçleri, olayýn intihar mý yoksa cinayet mi olduðu konusunda soruþturma baþlattý.(ýha) Kayalýklarda ölü bulundu Bayat ýn Demirciler Köyü nde kaybolduðu ihbarý yapýlan 53 yaþýndaki kadýn ölü bulundu. Demirciler Köyü nde otu- Kira kavgasý ran K.Y. isimli kadýnla ilgili kayýp ihbarý yapýldý. Bunun üzerine arama çalýþmalarý yapýlan kadýn, Dangazlar mevkiinde uçurum altýnda kayalýklar üzerinde ölü bu- Taþhan Caddesi nde oturan iki kiþi arasýnda kira kavgasý yaþandý. H.O. ile B.Y.ve oðlu R.Z. arasýnda kara meselesi yüzünden tartýþma çýktý. Tartýþma sýrasýnda taraflar birbirlerini dövdü. Ýki taraf da kavga sonrasý birbirlerinden þikâyetçi oldu.(haber Merkezi) lundu. Cumhuriyet Savcýsý nýn talimatý ile yapýlan gerekli incelemenin ardýndan kesin ölüm nedeninin tespiti için ceset Ankara Adli Týp Kurumu na sevk edildi. Geri giderken çarptý Laçin in Gökgözler Köyü nde meydana gelen trafik kazasýnda yaþlý vatandaþ aðýr yaralandý. T.G. isimli sürücü köy içinde kamyonetle geri geri giderken dikkatsizlik so- nucu 89 yaþýndaki A.G. isimli vatandaþa çarptý. Kazada aðýr yaralanan yaþlý adam Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. (Haber Merkezi)

8 8 SALI 7 NÝSAN Faizsiz bankacýlýðýn nabzýný tutan panelistler: Katýlým bankacýlýðý yeni ufuklar açacak Katýlým Bankacýlýðýnda Yeni Ufuklar konulu panel Çorum da düzenlendi. Panelde faizsiz bankacýlýk sistemi ele alýndý. Düzenlenen panelde katýlým bankacýlýðýnýn tarihçesi de anlatýldý. Albaraka Türk Çorum Þubesi organizasyonda stand açtý. RECEP MEBET Katýlým Bankacýlýðýnda Yeni Ufuklar konulu panel dün Çorum da yapýldý. Hitit Üniversitesi ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) iþbirliðinde düzenlenen panelde, katýlým bankacýlýðýnýn geliþimiyle Türkiye ve dünya ekonomisinde yeni ufuklar açýlacaðý vurgulandý. Albaraka, Kuveyt Türk ve Türkiye Finans ýn katkýlarýyla düzenlenen panel Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleþti. Panelin açýlýþýna AK Parti Ýstanbul Milletvekili hemþehrimiz Feyzullah Kýyýklýk, Çorum Valisi Ahmet Kara, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Mustafa Býyýk, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, bazý daire amirleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, sanayici ve iþadamlarý, akademisyenler ve üniversite öðrencileri katýldý. ALKAN: ELÝMÝZÝ TAÞIN ALTINA SOKTUK Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý nýn okunmasýyla baþlayan programýn açýþ konuþmasýný Rektör Reha Metin Alkan yaptý. Faizsiz finans sistemi için kullanýlan Ýslamî Bankacýlýk ifadesini doðru bulmadýðýný vurgulayan Prof. Dr. Alkan, Katýlým Bankacýlýðý nýn önümüzdeki dönemde 3 trilyon dolarlýk bir hacme ulaþmasý öngörülüyor dedi. Üniversitelerde rektörlük seçimleri sürecinde harcanan çabanýn akademik çalýþmalara da yansýtýlmasý gerektiðini dile getiren Alkan, Elimizi taþýn altýma sokmalýyýz. O nedenle dönemimizde Hitit Üniversitesi nin dedikodularla deðil bilimsel çalýþmalarýyla adýndan söz ettirmesi için gayret gösterdik diye konuþtu. Rektörlük görevine geldiðinde 70 e yakýn olan bölüm sayýsýný 160 a çýkardýklarýný anlatan Alkan, Yeni kurduðumuz Bankacýlýk ve Finans Bölümümüz de olduðu gibi yüzde yüz iþsiz deðil, yüzde yüz iþ imkaný olan bölümler açmaya gayret ediyoruz. TSO iþbirliðinde gerçekleþtirdiðimiz bu etkinlikle de þu an 2 trilyon dolarlýk bir hacme sahip olan katýlým bankacýlýðý hususunda farkýndalýk oluþturmayý amaçlýyoruz þeklinde konuþtu. KARA: BORÇ- LANMA ve FAÝZE DÝKKAT! Programda kürsüye gelen Vali Ahmet Kara da katýlýmcýlara hitaben bir selamlama konuþmasý yaparak Türk ekonomisinin tarihi seyrini anlattý. Yüksek faizli borçlanmanýn sosyal adaleti bozan bir unsur olduðuna dikkat çeken Ahmet Kara, Geçmiþten beri ülkemizi borçlandýrarak emellerine ulaþmaya çalýþanlar oldu. Bugün IMF ye olan borçlarýný ödemiþ ve borç almamaya çalýþan idarecilere sahibiz. Zira borçlanma yüksek faizi doðuruyor bu da ekonomik düzeni olumsuz etkiliyor dedi. Vali Kara, organizasyonda emeði geçenleri tebrik ederek panelin bankacýlýk ve ekonomi açýsýndan hayýrlara vesile olmasýný diledi. KARAMAN DAN SEKTÖRE TAVSÝYELER Açýþ konuþmalarýnýn ardýndan geçilen panelin ilk oturumunda Katýlým Bankacýlýðý ve Dünya Finans Sektörü konusu ele alýndý. Ýslâm Hukuku Profesörü hemþehrimiz Hayrettin Karaman ýn yönetimindeki oturuma Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý Baþkan Yardýmcýsý hemþehrimiz Necati Þahin ile Ziraat Katýlým Bankasý Genel Müdürü Osman Arslan konuþmacý olarak katýldý. Katýlým Bankalarý Birliði Genel Sekreteri Osman Akyüz ise mazereti nedeniyle panele katýlamadý. Oturumda ilk olarak söz alan Prof. Dr. Hayrettin Karaman, katýlým bankacýlýðýnýn tarihçesini anlattý. Sosyalist ve kapitalist sistemlerin insanlýðýn hayrýna olmadýðýnýn anlaþýldýðýný belirten Hayrettin Karaman, Müslümanca bakýþ açýsý doðrultusunda yapýlan çalýþmlarla faizsiz bankacýlýðýn doðduðunu söyledi. Gelir daðýlýmýndaki adaletsizlik ve toplumlarda huzursuzluk doðurduðunu kaydeden Karaman, Amerikalý ve Batýlý düþünürler, bu düzen deðiþmezse 50 yýl içinde daha kötü geliþmeler yaþanacaðýný dile getiriyorlar dedi. ÝNANÇ ve KALÝFÝYE ELEMAN ÞART Faizin haram olmasýnýn hikmeti, bilimsel araþtýrma ve mukayeselerle de görüldü diyen Karaman, þöyle konuþtu: Vali Ahmet Kara Prof. Dr. Reha Metin Alkan Müslümanlar ekonomi ve bilim baþta olmak üzere insanlýða faydalý her alanda var olmalý. Aksi takdirde Peygamber Efendimiz in bize emanet ettiði bu din Kuran da durur ama hayatýmýzda muhafaza edemeyiz. Onun için Müslümanlar olarak birbirimize yol göstermeliyiz. Ýslâmi bankacýlýk yerine faizsiz bankacýlýk diyebiliriz. Katýlým bankalarý, merhum Cumhurbaþkaný Turgut Özal ýn baþbakanlýðý döneminde Özel Finans Kurumu adýyla kuruldu. Dünya ekonomisinde söz sahibi olan finans çevreleri nerede pekmez veya yað görseler sinek gibi üzerine kurulurlar. Bu doðrultuda hareket eden yabancý finans kuruluþlarý da kendi bünyelerinde faizsiz bankalar kurdular. Ortaklýk kültürü ile hareket eden müteþebbisler, ilk baþlarda faize cevaz veren bir fetva alabilir miyiz derdindeydiler. Yaþanan geliþmeler sonucunda üçüncü bir yol olarak Ýslâmi finans meselesi ortaya çýktý. Faizsiz bankacýlýk dünyada ilk kez 60 lý yýllarda Ahmet Neccar tarafýndan Mýsýr da denendi. 74 yýlýnda Ýslam Kalkýnma Bankasý kuruldu. Günümüzde ise pek çok üniversitede faizsiz bankacýlýkla ilgili bölümler açýldý. Katýlým bankacýlýðýnýn yeni ufuklar açmasý için iyi yetiþmiþ çalýþanlara ihtiyaç var. Bu alanda baþarý ancak gerçek imanla elde edilebilir. ÞAHÝN DEN ÝSLÂMÝ FÝNANS SUNUMU Karaman ýn ardýndan söz alan Merkez Bankasý Baþkan Yardýmcýsý Necati Þahin ise Katýlým Bankacýlýðý: Katýlým bankalarýnýn þube müdürleri ve akademisyenler, ikinci oturumda sunum yaptýlar. Düzenleyici ve Denetleyici Çerçeve konulu bir sunum yaptý. Þahin, sunumunda küresel Ýslâmi finans sektörünün genel görünümü, Ýslâmi finansýn Türkiye deki geliþimi ve katýlým bankacýlýðýnýn genel durumundan da bahsetti. BANKACILAR TECRÜBELERÝNÝ PAYLAÞTI Panelin öðleden sonra gerçekleþen ikinci oturumda ise Katýlým Bankalarýnýn Türkiye deki Durumu ve Sorunlarý konusu masaya yatýrýldý. Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Bankacýlýk ve Finans Bölümü Baþkaný Doç. Dr. Selçuk Kendirli nin moderatörlüðündeki oturuma Erzincan Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ýshak Emin, Albaraka Türk Çorum Þube Müdürü Ümit Baþaran, Kuveyt Türk Çorum Þube Müdürü Gökhan Esenyel, Türkiye Finans Çorum Þube Müdürü Sinan Aktaþ konuþmacý olarak katýldý. Katýlým bankacýlýðý uygulamalarý ve problemlerin ele alýndýðý oturum, deðerlendirmelerin ardýndan düzenlenen plaket töreniyle sona erdi. Katýlým bankacýlýðýnýn dünü, bugünü ve geleceði panelde ele alýndý. Kuveyt Türk Çorum Þubesi, açtýðý standda hizmetlerini tanýttý. Türkiye Finans Çorum Þubesi de programda yerini aldý. Hitit Üniversitesi ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) iþbirliðinde düzenlenen panel Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleþti.

9 Salihoðlu: Vitrine bakýp eyvallah denmemeli RECEP MEBET Türkiye gündemini meþgul eden çözüm süreci ve BEDÝÜZZAMAN ALINMALI METODU DÝKKATE baþkanlýk sistemi hakkýnda görüþlerini dile getiren Gazeteci-Yazar M. Latif Salihoðlu, Vitrine bakýp da eyvallah denmemeli, içeriðine bakýlmalý diye konuþtu. Konferans için Çorum a gelen Yeni Asya Gazetesi Yazarý Latif Salihoðlu, Süleyman Alýç ve Ömer Güney le birlikte önceki gün gazetemizi ziyaret etti. Çözüm sürecinde gelinen nokta belirsizlikle dolu. Muhatap Ýmralý mý, Kandil mi, HDP mi belli deðil. Þu an aðýrlýk Kandil de. HDP liler adeta Ýmralý da umre, Kandil de hac yapýyor. Kandil de ise küresel cereyanýn ecnebi taþeronlarý hüküm sahibi. Karayýlan resmi altýnda dýþ projeler uygulanýyor. PKK nýn bölgesel oyunlarda taþeron olarak kullanýlacaðý öngörülüyor. Bu Kürt meselesi istismar ediliyor diyen Sali- nedenle inisiyatif PKK nýn elinde deðil. hoðlu, çözüm konusunda Geçmiþte iktidarý Bediüzzaman Said Nursi nin ortaya koyduðu me- uyardýk ve uyarmaya devam ediyoruz. todun mutlaka dikkate alýnmasý gerektiðini söyledi. Ziyarette çözüm sürecinin yaný sýra baþkanlýk sistemine dair yorumlarda da bulunan Salihoðlu, þöyle konuþtu: KUTUPLAÞTIRICI OLUNMAMALI Çözüm sürecinde ciddi bir niyet yok. Bu nedenle Kürt meselesi istismar ediliyor. Halka þirin Gazeteci-Yazar M. Latif Salihoðlu görünme adýna bir takým adýmlar atýldý. Ancak vitrine bakýp da eyvallah denmemeli, içeriðine bakýlmalý. Þu an laf var ama icraat yok. Farklý manevralarla zihinler bulandýrýlýyor. Her iki taraf da Kürtler e hizmet yarýþýnda olduklarý iddiasýnda. Halbu ki, temel insan haklarý seçim ve kavga malzemesi olamaz. Kutuplaþtýrýcý olunmamalý. Kürt meselesi konuþmakla çözülmez. Bediüzzaman, çözüm için demokrasinin ve hürriyetin sýnýrlarýnýn geliþtirilmesini öneriyor. Bunlarý içine alan yeni bir Anayasa hayata geçirilirse ne Kürt ne de Alevi meselesi kalýr. Daha seçim kanununu bile deðiþtirilemezken kangren olmuþ Kürt meselesi nasýl çözülecek. Ben bu konudaki ciddiyeti sorguluyorum. Ciddiyet ortaya konursa mesele çözülür. Ýstismar edilen Kürt meselesinin çözümünü istiyoruz. Kavga ve terör Kürtler in çýkardýðý hadiseler deðil, karanlýk odaklarýn iþi. Kürt halkýnýn samimi duygularýný sömürenler, kan davasý diyerek halký PKK adý altýnda devletle kavgalý hale getirdiler. PKK ve Öcalan bir projedir. Askerle Kürtler in taciz edilmesiyle bunlar ortaya çýktý. HDPise siyasi kanadýný oluþturdu. Hükûmet, çözüm konusunda tutarlý bir politika izlemeli. Yaþanan süreçte kazaným olarak görülenler altý boþ, temelsiz þeyler. Bu süreçte sivil inisiyatif serbest olmalý. Þu an yapýlanlar siyasi inisiyatife baðlý þeyler olduðundan devamlýlýðý tereddütlü. Öte yandan istikrar vurgusu ile pek çok alanda vesayet kuruluyor. Kürt meselesinin reçetesini Üstad Bediüzzaman 100 yýl önce ortaya koymuþ. Bu reçete Kurani bir reçetedir. Ýslâm birliðine giden yolun Anadolu birliðinden geçtiðini söyleyen Bediüzzaman, fikirleriyle daima bölgenin sigortasý oldu. Çözümü ilk kez ortaya koyan Bediüzzaman ýn metodu dikkate alýnmalý. Bediüzzaman Said Nursi nin fikirleri, günümüzün demokrasi tartýþmalarýna da yeni açýlýmlar kazandýracak nitelikte. MEVCUT ANAYASA ÝLE BAÞKANLIK, DÝKTATÖRLÜK OLUR Prensipte, Baþkanlýk Sistemi ne karþý deðiliz. Ýslâm tarihine bakýldýðýnda da devlet idaresinde iki baþlýlýk yoktur. Ancak mevcut anayasa ile bu sistem hayata geçirilirse ortaya diktatörlük çýkar. Konjektürel açýdan fayda yerine zarar getirir. Anayasa deðiþmezse tekrar bir þeflik düzeni çýkar. Kiþiye baðlý oluþumlar yýkýlabilir. Bundan dolayý da toplumda travmalar yaþanýr. RECEP MEBET Çorum un Kargý ilçesine baðlý Hacýhamza Köyü sakinleri saðlýk hizmetleri ve altyapý sorunlarýndan dertli. Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili þikayetlerini dile getiren Hacýhamzalýlar, aile hekimliði uygulamasýnda bazý aksaklýklar yaþandýðýný iddia ettiler. Hacýhamza da aile hekimi olmasýna karþýn komþu köylerin daha uzaktaki Kargý ilçesine gitmeye mecbur býrakýldýðýný öne süren vatandaþlar, Hatalý uygulamaya bir an önce son verilmeli diye konuþtular. Saðlýk hizmetlerinden yararlanmak isteyen hastalarýn mesafe problemi nedeniyle maðdur olduðuna iþaret eden vatandaþlar, Kargý dan Hacýhamza civarýndaki köylere kontrole gelen aile hekimlerinin de eziyet yaþadýðýný ifade ettiler. MESAFE SORUNU MAÐDUR EDÝYOR Uygulamadaki problemleri örneklerle anlatan vatandaþlar, þunlarý söylediler: Kavakçay Köyü Hacýhamza ya 1, Kargý ya kilometre uzaklýkta. Avþar Köyü Hacýhamza ya 4, Kargý ya 22 kilometre; Çeltiközü Köyü Hacýhamza ya 5, Kargý ya 15 kilometre; Beygircioðlu Köyü ise Hacýhamza ya 8, Kargý ya 12 kilometre mesafede yer alýyor. Saydýðýmýz bu köylerde yaþayan hastalar muayene için fazladan 20 kilometreye varan mesafeyi fazladan gidip geliyorlar. Halbuki köyümüzde aile hekimi var. Civar köylerdeki SALI 7 NÝSAN Hacýhamzalýlar, aile hekimliði uygulamasýnda bazý aksaklýklar yaþandýðýný ifade ettiler. Hacýhamzalýlar çözüm bekliyor Hacýhamza Köyü yakýnýndaki Asarçayý Deresi nin ýslah edilmesi isteniyor. hastalar, kendilerine yakýn yerdeki aile hekiminden hizmet alabilmeli. Konuyla ilgili taleplerimizi ilgili yerlere iletmemize raðmen bir türlü netice alamadýk. Saðlýkta daha verimli hizmet anlayýþýný savunan yetkililere sesleniyor ve acilen çözüm bekliyoruz. ASARÇAYI DERESÝ ISLAH EDÝLSÝN Hacýhamza Köyü yakýnýndaki Asarçayý Deresi nin ýslah edilmesi isteniyor. Konuyla ilgili taleplerini dile getiren vatandaþlar, kýþ ve bahar aylarýnda taþkýnlara sahne olan derenin bahçe ve yerleþim yerlerini tehdit ettiðini kaydettiler. Geçtiðimiz günlerde yaþanan taþkýnlarda dere civarýndaki pek çok bað ve bahçenin zarara uðradýðýný anlatan vatandaþlar, ekili ve dikili ürünlerin ziyana uðradýðýný ifade ettiler. Hacýhamza bahçeleri sel tehdidi altýnda diyen vatandaþlar, yetkililere seslenerek dere yataðýnýn ýslah edilmesini ve gerekli tedbirlerin alýnmasýný istediler. M. Latif Salihoðlu, Süleyman Alýç ve Ömer Güney le birlikte önceki gün gazetemizi ziyaret etti. Kenan Oto Lastik hizmette DENÝZ URAL Kenan Özdað ýn sahibi olduðu Kenan Oto Lastik Servisi, eski Otobüs Terminali karþýsýnda hizmetlerini sürdürüyor. Dürüst ve kaliteli hizmet anlayýþýyla müþterilerimizin yanýndayýz diyen Kenan Özdað, Her marka ve model araca uygun lastik montajý ile bakým ve onarým hizmeti veriyoruz dedi. Ýkinci el lastik alým-satýmý da yaptýklarýný anlatan Özdað, akü satýþý, balans ayarý gibi hizmetler de sunduklarýný kaydetti. Müþteri memnuniyetine büyük önem verdiklerini vurgulayan Özdað, Hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi edinmek isteyen herkesi Çepni Mahallesi Akþemsettin Caddesi Leblebiciler Sitesi numara 30/A da faaliyet gösteren servisimize bekliyoruz diye konuþtu. Kenan Oto Lastik Servisi sahibi Kenan Özdað, hizmetlerini anlattý. Firma eski Otobüs Terminali karþýsýnda hizmetlerini sürdürüyor. ULUBURS-DER den MÜSÝAD a ziyaret RECEP MEBET Uluslararasý Burs Verenler Derneði (ULU- BURS-DER) Genel Baþkan Yardýmcýsý Ýsmet Balcý, Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þubesi ni ziyaret etti. MÜSÝAD Þube Baþkaný M. Ahmet Köksal ýn evsahipliðindeki ziyarette konuþan Ýsmet Balcý, dernekleri aracýlýðýyla üniversite öðrencilerinin eðitimine destek verdiklerini söyledi. Eðitime gönül veren yardýmseverlerle öðrenciler arasýnda köprü kurduklarýný belirten Balcý, MÜSÝAD Þube Baþkanlýðý na seçilen Ahmet Köksal ý tebrik ederek burs çalýþmalarý konusunda destek istedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren MÜSÝAD Baþkaný Köksal ise ULUBURS- DER Genel Baþkan Yardýmcýsý Balcý ya çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Semerciöz ve Albayýr Aileleri nin mutlu günü Merve ile Eren evlendi MURAT ÇETÝN Þekerbank Çorum Þubesi çalýþanlarýndan Begüm Merve Semerciöz, Maliye Bakanlýðý Müfettiþi Eren Albayýr ile hayatýný birleþtirdi. Nevin-Uður Semerciöz çiftinin kýzý Begüm Merve, Nuray-Ali Cemal Albayýr çiftinin oðlu Eren ile dünyaevine girdi. Geçtiðimiz Cumartesi günü Vadi Düðün Salonu nda düzenlenen düðün törenine bazý daire amirleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Semerciöz ve Albayýr Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Ýkramlarla baþlayan düðün töreni, müzikli eðlencelerin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Begüm Merve-Eren Albayýr çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. Ýsmet Balcý, MÜSÝAD Baþkaný M. Ahmet Köksal ý ziyaret etti. Begüm Merve Semerciöz, Eren Albayýr ile evlendi.

10 10 SALI Eðitim camiasý üzgün 7 NÝSAN 2015 Anadolu Eðitimciler Sendikasý karar gereði bir tavýr sergileyen öðret(aes) Ýl Baþkaný Nihat Örs, Yalova Valimene bu davranýþý yapmak nasýl izah si nin sýnýf içinde öðrencilerinin karþýsýnedilebilinir? Türkiye'nin her yerinde uyda bir öðretmeni azarlamasýnýn ve bu olagulanan bu sendikal hareket sivilleþmeyýn protesto edildiði yürüyüþte azarlanan nin bir gereðidir. Bu durum kontrol meöðretmenin kalp krizi geçirerek ölmesinin kanizmasýnýn çalýþmayacaðý, hatalarýn eðitim camiasýný derin üzüntüye boðduðusöylenmeyeceði anlamýna gelmez. Annu ifade etti. cak bu olayda da görüldüðü gibi kamu çalýþaný da bir insandýr. Duygularý ve Örs, Öðretmenin her nerede olursa onuru vardýr. Hele de öðretmenlik mesolsun ve özellikle sýnýf içerisinde böyle bir leði gibi hassas bir meslekte öðrencilerimuameleyle karþýlaþmasý kabul edilemez. nin karþýsýnda düþülecek zor durumda o Þiddetle kýnýyoruz. dedi. öðretmenin bir daha öðrencilerinin karöðretmeni, öðrencisinin karþýsýnda þýsýna çýkýp ders anlatmasý nasýl bekleher ne sebeple olursa olsun küçük düþürünebilir? Eðer öðretmen uyarýlacaksa Nihat Örs cü tavýr ve hareketlerde bulunmanýn insan bunun yeri sýnýf deðildir. Kaldý ki sýnýf onuru ve eðitim açýsýndan hiçbir karþýlýðýnýn bulunmaiçinde söylenen sözler bir öðretmenin hatasýný söyledýðýnýn altýný çizen AES Ýl Baþkaný Nihat Örs, eleþtirimenin ötesinde (Bu bir hata da deðildir) onu küçük nin yerinin ve yönteminin sýnýftaki öðrenci öðretmen düþürücü, onur kýrýcý sözlerdir. Bu olay neticesinde iliþkisini olumsuz etkileyeceðinin ne kadar önemli olvefat eden Halil Serkan Öz öðretmenimize Allah'tan duðunun bir kez daha ortaya çýktýðýný kaydetti. rahmet yakýnlarýna ve bütün eðitim camiasýna baþsaðörs, açýklamasýný þöyle sürdürdü; Sendikal bir lýðý diliyoruz. Eðitim-Ýþ üyelerinden tepki Eðitim-Ýþ Çorum Þube Yönetimi, Yalova Valisi Selim Cebiroðlu nun incelemelerde bulunmak için gittiði Termal Fen Lisesi'nde Matematik öðretmeni Halil Serkan Öz e yönelik tavrýný kýnadý. Yaþanan olayýn ardýndan katýldýðý öðretmene saygý yürüyüþünde geçirdiði kalp krizi nedeniyle yaþamýný yitiren öðretmen Halil Serkan Öz ün ölümünün tüm eðitim camiasýný derinden sarstýðý belirtilen açýklamada, þunlar kaydedildi; Halil Serkan Öz'ün ölümünden, sýnýfta öðrencilerinin önünde onun onuruyla oynayan Yalova Valisi ve iktidara geldiðinden beri öðretmenlik mesleðini itibarsýzlaþtýrma politikasý izleyen AKP iktidarý sorumludur. AKP iktidarýna ve Yalova Valisine, öðretmenle vali arasýnda sorun olduðunda Valinin yerini deðiþtirin talimatý veren Atatürk'ün öðretmenlerimize verdiði deðeri hatýrlatmak isteriz. Unutulmamalýdýr ki, öðretmenlerimiz itibarsýzlaþtýrýldýkça bu ülkenin yarýnlara yürümesi mümkün olmayacaktýr. Yaþanan bu acý olayý görmezden gelen, öðretmenine sahip çýkmayan, her sal- dýrýnýn ardýndan üç maymunu oynayan Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý derhal istifa etmeli, Yalova Valisi Selim Cebiroðlu görevinden alýnmalýdýr. Halil öðretmenin ölümü, tüm ulusu ve özellikle eðitim çalýþanlarýný derinden sarsmýþtýr. Bir öðretmenin onuruyla oynamak hele de öðrencisinin karþýsýnda vali de olsa hiç kimsenin haddi deðildir. Eðitime yeterli kaynak ayýrmayarak eðitim sistemimizi her yönden zaafa uðratan AKP hükümeti, þimdi de kendi militaný gibi gördüðü valiler üzerinden öðretmeni itibarsýzlaþtýrmakta hatta ölümlerine bile sebep olabilmektedir. Eðitim-Ýþ üyeleri, 6 Nisan Pazartesi günü, bir ders öðretmenler odasýnda öðretmenlik mesleðinin nasýl yozlaþtýrýldýðýný tartýþýp daha sonra yakalarýnda MESLEÐÝMÝZ ONURUMUZDUR, ÖÐRETMENÝME DOKUNMA kokartlarýyla derse girdi. Ayrýca Yalova Valisi Selim Cebiroðlu'nun görevden alýnmasý için tüm üyelerle birlikte Ýçiþleri Bakanlýðý na faks çekme eylemi yapýldý. Ýntegral den umrecilere seminer Ýntegral Turizm Seyahat Acentasý tarafýndan düzenlenen umre semineri önceki gün Çakýr Camii nde gerçekleþtirildi. Ýntegral Turizm aracýlýðýyla kutsal topraklara gidecek umrecilere yönelik olarak düzenlenen seminerde umre ibadeti ve fazileti hakkýnda bilgiler verildi. Ýntegral Turizm yetkilisi Ýbrahim Çeliker, seminerde yaptýðý konuþmada, Tecrübeli genç ve dinamik arkadaþlarýmýzla, din görevlilerimizle ve umrecilerimizle beraber 10 Nisan 2015 tarihinde Merzifon Havaalaný ndan dualarla, ilahilerle ve Lebbeyk nidalarýyla Allah ýn izni ile yola çýkacaðýz. Ve bu kutsal yolculuðumuzun hayýrlara vesile olmasýný, ibadetlerimizin kabul olmasýný Cenab-ý Allah tan niyaz ediyorum. Kutsal topraklara seyahat eden umrecilerimize en iyi hizmeti sunmak için Allah ýn bize verdiði güç ve iradeyle çalýþýyoruz. Yapmýþ olduðumuz hizmetlerde umrecilerimize verdiðimiz sözü yerine getirmek için hiçbir fedakârlýktan kaçýnmayýz. dedi. Umre programýnýn Umre semineri önceki gün Çakýr Camii nde gerçekleþtirildi. Semineri Ýntegral Turizm yetkilisi Ýbrahim Çeliker verdi. grama eklediklerini daha önceden belirtýðýnýz için sonsuz müjdeledi. lendiði þekilde gerçekteþekkürlerimizi sunar, leþeceðini belirten Çelikyeni umre sezonunun Çeliker, konuþtüm Ýslam alemi için er, Hudeybiye umresi, masýnýn sonunda, hayýrlara vesile olmasýný Cürane umresi ile Cidde Allah ýn emaneti olan Cenab-ý Hak tan niyaz gezisi Havva anamýzýn sizlere, hizmet þuurunu kabri ziyaretlerini de proederiz. dedi. tekrardan bizlere yaþat- Baþkan Ünlü çalýþmalarý inceledi Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Ceylan ile birlikte Bayat Belediyesi Zabýta Komiserliði tarafýndan yürütülen çalýþmalarý inceledi. Baþkan Ünlü, Tepebayat Mahallesi Ömer Mülazým Caddesi Alparslan Türkeþ Parkýnda devam eden park düzenleme ve temizleme çalýþmalarý ile Þahinler Sokakta bulunan Yeni Camii wc yapým çalýþmalarýný yerinde inceledi. Buradan Tepebayat Mahallesi Mezarlý- ðýna geçerek, mezarlýk düzenleme ve çalýþmalarla ilgili Zabýta Komi- seri Ýdris Ceylan'a talimat verdi. Baþkan Ünlü, Zabýta Komiserliði tarafýndan yürütülen çalýþmalarý inceledi. Vatandaþlarýn, her zaman hizmetin en iyisini ve en güzelini almayý hak ettiðini ifade eden Ünlü, "Amacýmýz halkýmýzý maðdur duruma düþürmeden hizmetin gerektiði noktayý belirleyip, derhal çalýþmayý baþlatmak. Gereken her yerde de bunu zaten yapýyoruz. Belediye olarak her zaman ifade ettiðim gibi vatandaþ odaklý belediyecilik anlayýþýyla çalýþýyor, halkýmýzýn talepleri doðrultusunda, onlarla istiþare içerisinde hizmet veriyoruz." diye konuþtu. Büro Memur Sen Yozgat ta toplandý Büro Memur-Sen Çorum Þubesi Geniþletilmiþ Ýl Divan Toplantýsý Yozgat ta yapýldý. Büro MemurSen Çorum Þubesi Geniþletilmiþ Ýl Divan Toplantýsý Yozgat'ýn Sorgun Büyük Termal Kaplýcalarý'nda yapýldý. Geçtiðimiz hafta sonu gerçekleþen toplantýya Büro Memur-Sen Genel Baþkan Vekili Hadi Erdoðmuþ, Yozgat ve Çorum Þube Yönetim Kurulu, iþyeri temsilcileri, ilçe temsilcileri katýldý. Büro Memur- Toplantýda, yeni anayasa ve takip eden süreçte yapýlan yasal düzenlemeler konuþuldu. Sen Çorum Þube edilen kazanýmlar, gesayýlarýnýn 60 bini geçkili Hadi Erdoðmuþ, bu Baþkaný Erdoðan Cennel merkez tarafýndan tiðini, hedefin 100 bin yýl yapýlacak toplu sözgiz, bugüne kadar geryürütülen çalýþmalar, üye olarak belirlendiðileþmelerde Ýþ koluyla çekleþtirilen çalýþmalar yaklaþan Mayýs ayý neni kaydetti. ilgili talep ve önerilerin hakkýnda kýsa bilgiler deniyle belirlenen üye gündeme getirileceðini, verdi. Toplantýda, yeni hedeflerine ulaþýlmasý bu konuda mücadele anayasa ve takip eden Daha sonra söz gibi hususlarda karþývereceklerini söyledi. süreçte yapýlan yasal alan Genel Baþkan Velýklý görüþ alýþveriþinde Erdoðmuþ, bu yýlki üye düzenlemeler ile elde Bahçelievler Ýlkokulu kitap okuyor Bahçelievler Ýlkokulu öðretmeni Erdoðan Koçak koordinatörlüðünde yürütülen Kitap Okuyorum projesi çeþitli etkinliklerle hayat buluyor. Etkinlikler kapsamýnda her hafta Çarþamba günleri bir saat tüm okulun katýlýmý ile kitap okuma çalýþmasý yapýlýyor. Kitap konulu resim, þiir, öykü ve masal yarýþmalarý düzenleniyor. Kütüphaneler Haftasý dolayýsýyla da güçlenen projede, okul öðrencileri, öðretmenler ve velilerle birlikte parkta kitap okuma etkinlikleri yoðun katýlýmlarla devam ediyor. Kitap Okuyorum projesi çeþitli etkinliklerle hayat buluyor. Ortaköy ün içme suyu sorununa neþter Ortaköy ilçesinde ana þebeke hattýndaki 4 km lik kanserojen içeren asbest borunun deðiþimi yapýlýyor. Göreve geldiklerinde acil olarak içme suyu sorununu çözüme kavuþturacaklarý sözünü verdiklerini hatýrlatan Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Kaynaðýnda bol mineral ve % 100 içilebilir sularýmýzýn 30 yýldýr içilemez sorunu ile karþý karþýya idik ve içme suyundaki kirlenmenin ana hat olarak geçen 4 kilometrelik uzunluðundaki asbest borudan kaynaklandýðýný saðlýk rapor- Parkta kitap okuma etkinlikleri yoðun katýlýmlarla devam ediyor. Kanserojen içeren asbest borunun deðiþimi yapýlýyor. larýnda tespit ettik. sunda Kültür Bakanýmýz nezdinde yaptýðý1 yýllýk proje hamýz giriþimler sonucu zýrlatma, programa almart ayý içerisinde asdýrma ve ödeneðimibest boru deðiþimi ihazin çýkartýlmasý konu- lesini yapmýþtýk. Ýlçemiz içerisinden geçen ve karayollarý aðýnýn içerisinde bulunan Çorum-Amasya yolunun þebeke deðiþimi sýrasýnda zarar görmemesi ve ilçe trafiðine zarar vermemesi konusunda protokol hazýrlanmasý için Karayollarý 7. Bölge Müdürü Mehmet Çetin ile bir araya gelerek protokol hazýrlýklarýna baþladýk. Protokolden sonra 4 kilometrelik asbest borusu þebeke deðiþimi gerçekleþerek hizmete girecektir. Ýlçemize ve halkýmýza hayýrlý uðurlu olsun. dedi.

11 :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý 18 CEMÂZÝL - ÂHIR : 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:25 Mart 1431 Kasým: NÝSAN Allah-ü Teâlâ nýn en sevmediði kimse, hakký kabûl etmekte inat edendir. (Hadis-i Þerif) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Eðer rýzýk, akla ve ilme göre verilseydi, hayvanlar cehâletleri sebebiyle helâk olurlardý. (Ýmâm-ý Mâverdî Rahmetullahi Aleyh) Herþeyi okumak Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Ýlk emir "OKU" idi ve herþey ondan sonra bilinmeye baþladý. Hem de satýr satýr, hem de hece hece. Kainatýn sýrlarý bir bir açýlmaya baþlandý. O sadece bir kitap okuma anlamýnda deðildi. Bilmek idi, anlamak idi. Bediüzzaman Hazretleri bunun çok canlý hallerini yaþamýþtý ve onu satýrlara yansýttý. Satýrlar risale oldu, kelimeler yol iþaretleri. Oda mesajýný o "OKU" emrinden almýþtý. Her müceddidin rehberi Fahri Kainat efendimiz idi. "Ben Kur'a'nýn talimi ile, Resulü Ekrem (asm) irþadý ile anladým ki" diyordu. Bir Ýstanbul seyahati esnasýn da bir tavus kuþunu yirmi dakika seyredip,cenabý Hakkýn isimlerini o güzel yaratýkta seyrederken,onu seyreden insan da Bediüzzaman Hazretlerini izlemiþ. Acaba neden? "Bir tavus kuþu yirmi dakika izlenebilir mi?" Evet izlenir. Meþhur bir kaide vardýr: "Köre ne, görene" derler. Görmek baþkadýr, okumak baþkadýr. Her þey okunabilir. Hayatýn her alaný okunacak kelimeler ile doludur. Tefekkür yolunun basamaklarý bunda saklýdýr. Ýbret ve dersler çýkarýrýz; Bir karýncadan, bir sinekten, bir böcekten, çaðlayan bir ýrmaktan, beklemediðimiz bir musibetten, dostlardan gördüðümüz vefasýzlýktan Bunlar hafýzalarda yerini alýrken, ahiret hayatýmýza çekirdekler olarak yansýr. Orada sünbüllenirken. "Burada elhamdülillah dersin, orada elhamdülillah yersin" gibi. Kimse bu þairin sözüne kulak asmaz o zaman. "Hem okudum, hem yazdým, yalan dünya senden bezdim" demeden, okumak ve Dünyanýn da hiçbir yalaný olmadýðýný da idrak edebilmektir. Hayatýn þakasý yoktur. Her an ve her saniye. Bizim defterimiz daima hayat hallerimizi yazýyor. Siz ister okuyunuz, ister okumayýnýz. Sizi daima okuyan ve yazan birinin varlýðýný unutmayacaðýz. VEFAT EDENLER 1-Ahmetoðlan Köyü' nden Emekli Ýlköðretim Müfettiþi Halil ÖZDEMÝRCÝ' nin eþi, Meral, Neþe, Hasan ve Ýlhan ÖZDEMÝRCÝ' nin annesi, Emekli Öðretmen Þimþir AYDIN' ýn yengesi; Þimþir ÖZDEMÝRCÝ. 2-Çimento Fabrikasý' ndan emekli Ali Þamil PEK- CAN' ýn kýzý, Yavuz ve Yalçýn BAÞDEMÝRCÝ ile Arzu YILMAZ' ýn annesi; Kamile PEKCAN. 3-Sanayi Esnafýndan Sayit KÖMÜRCÜ' nün kayýnbiladeri, Sanayi ve Ticaret Müdürlüðü' nden emekli Ahmet ÖZKÝREMÝTÇÝ' nin eþi, Leyla, Ayfer ve Zafer ÖZKÝREMÝTÇÝ' nin annesi, Mustafa ÇORSUZ ve Mustafa AKAYDIN' ýn kayýnvalidesi; Neziha YAY. 4-Çalyayla Köyü' nden gelme, Haydar, Hüseyin ve Erdoðan ÖZER' in babasý, Sanayi Esnafýndan Hýdýr BA- LAN ve Hüseyin TAÞKAYA' nýn kayýnpederi; Ali ÖZER. 5-Kýlýçören Köyü' nden, Ali ve Adem ÝZCÝ' nin babasý; Bahattin ÝZCÝ. 6-Ertuðrul Köyü' nden gelme, Lokman HAYIR' ýn gelini, Seyfullah HAYIR' ýn eþi; Aynur HAYIR. 7-Gökçepýnar Köyü' nden, Erol ÇAYLAK' ýn babasý, Hasan, Halil ve Mehmet ÇAYLAK' ýn aðabeyi, Emekli Astsubay; Ahmet ÇAYLAK. Tanýmý Küçük, týknaz, 'sert' bakýþlý bir baykuþtur. Düze yakýn, uzun ve beyaz 'kaþlarýnýn' üstünde yer alan alný beneklidir; sarý gözlerinin kenarlarý siyahtýr. Toprak kahverengisi gövdesinin alt tarafý daha beyazdýr, sýrtýnda beyaz benekler, alt tarafýnda ise çizgiler vardýr. Gündüzleri sýklýkla aðaçlarýn dallarýnda, direklerde, ahýrlarýn çatýlarýnda ya da taþ ve toprak yýðýnlarý üzerinde dimdik oturur. Uçuþu alçaktan, hýzlý ve dalgalýdýr. Konmadan önce yukarý doðru meyleder, geniþ ve yuvarlak kanatlarýný açarak yavaþlar. Gündüz nispeten rahat olarak görülmesiyle diðer baykuþlardan ayrýlýr. Habitatý Kýrsal bölgelerde tarlalarýn ve bahçelerin yakýnlarýnda yaþar. Özellikle yeþillik yerleri sever, ancak çok yoðun ormanlýk alanlarda yaþamayý da sevmez. Eski binalardaki çatlaklara, boþluklara ve kum tepelerindeki deliklere de yuva yapar. Genelde ýlýman bölgeleri sever. Yayýlýþý Kukumav tüm dünyada oldukça yaygýn olan, global olarak yaklaþýk 10,000,000 km2'lik alana yayýlmýþ bir baykuþ türüdür. Tüm dünyada 500,000 ila 1,000,000 birey civarýnda popülasyona sahip olduklarý tahmin edilmektedir. Avrupa'daki daðýlýmý, Orta ve Güney Avrupa'nýn tamamýdýr. Ýskoçya, Ýrlanda, Ýzlanda ve Ýskandinavya'nýn büyük bir bölümünde görülmemektedir. Ülkemizde uygun habitatýn olduðu her yerde yaþamaktadýr. Beslenme Genelde büyük böcek (güve, örümcek vs.), týrtýl, solucan ve çýyan ile beslenir. Özellikle yavrularý çýkýnca fare, küçük memeliler ve küçük kuþlarý da avlar. Genellikle tünediði noktadan avýný izler ve düþermiþ gibi avýnýn üzerine atlar. Avlanma ve beslenmenin büyük bir bölümünü sabah çok erken ve akþamüstü saatlerinde yapar. Küçük boyutuna raðmen güçlü pençeleriyle Fenerbahçeli yiðidin destaný Savaþta ve afetlerde halkýn can ve mal kaybýný en aza indirme amacýný taþýyan ve topyekün savunmanýn en önemli unsurlarýndan biri olan sivil savunma; - Savaþ zamaný halkýn can ve mal kaybýnýn en aza indirilmesi; - Afetlerde can ve mal kurtarýlmasý; - Büyük yangýnlarda can ve mal kaybýnýn azaltýlmasý; - Yok olmalarý veya çalýþamaz hale gelmeleri durumunda yaþamý büyük ölçüde etkileyecek olan kamu ve özel kurum ve kuruluþlarýn korunmasý ile bunlarýn acil onarýmlarýnýn yapýlmasý; - Savaþ zamaný her türlü savunma faaliyetlerinin sivil halk tarafýndan desteklenmesi; - Cephe gerisinde halkýn moralinin kuvvetlendirilmesi; konularýný kapsayan silahsýz, koruyucu, kurtarýcý önlem ve faaliyetler bütünüdür. Bu baðlamda, olaðanüstü durumlarda cephe gerisinde, halkýn moralinin kuvvetlendirilmesi, ümidini yitirmemesi, daima birlik ve beraberlik içerisinde azim ve kararlýlýðýnýn topyekün olarak devam etmesi, baþarýya ulaþma yolunda önem arz etmektedir. Çanakkale Savaþý zamanýnda eksik futbolcuyla oynamasýna raðmen, Ýdman Yurdu'nu 11-1 gibi tarihinin en farklý skoruyla yenen Fenerbahçe'nin baþarýsýnda azmin ve kararlýlýðýn nasýl baþarýya götürdüðünü hep beraber görelim ''Mülazým-ý Evvel Arif, Trak Trak Trak Harb-i Umumi'den silah sesleri geliyordu Mülazým-ý Evvel Arif, biraz geç kalmýþ insanlarýn aceleciliði içinde, atýnýn eyerini son kez gözden geçiriyordu. Yolu uzundu Bir ara, cepheden gelen top seslerine kulak verdi, sonra çevresindekilere 'Selametle kalýn' diyerek atýna mahmuz vurdu. Mülazým-ý Evvel Arif Çanakkale'de vatanýný, Ýstanbul'da ise Fenerbahçe'yi müdafaa ediyordu. Sarýlacivetli kulübün saðbekiydi. Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný SALI 7 NÝSAN Fenerbahçe olmadan Arif, Arif olmadan Fenerbahçe olmazdý. Savaþ çýkýp cepheye gönderilince, takýmýndan ayrý kalmaya gönlü razý olmamýþtý. Cepheye koþan tüm askerler için parola ' Önce Vatan'dý, ama Arif için ' sonra Fenerbahçe' vardý bir de. Takýmýný yalnýz býrakmak istemiyordu. Bu yüzden de kendisi ya da kulüp yöneticileri, kumandanýndan izin alýyorlar ve Arif cepheden cuma ligine koþuyordu. Burada Çanakkale geçilmez Orada, yani Ýstanbul'da da Arif geçilmezdi. Fenerbahçe, -20 sezonunun ilk maçý olan Ýdman Yurdu mücadelesi için Papazýn Baðý'nda Arif'i bekliyordu. O gelmeliydi, gelecekti, gelirdi. Fakat onun yerine kara haber geldi. 'Arif, tam kalbine yediði bir kurþunla þehit oldu. 'Olmaz Olamaz Olmamalý Fenerbahçeliler bir anda mateme boðuldu. Herkes birbirine sarýlýp aðlýyor, Türk futbolunun yetiþtirdiði gerçek kahramanýnýn kaybýna kahroluyordu. Hüzün, dalga dalga Ýstanbul'a yayýlmýþtý. Ancak maç yapýlmalýydý. Fenerbahçeli yöneticiler, santra çizgisinin baþladýðý yerde, sahanýn kenarýna bir sandalye koydular ve üzerine Arif'in 2 numaralý formasýný astýlar. Takým sahaya 10 kiþi çýkmýþtý Ama Fenerbahçe eksik deðildi. Saha kenarýndaki sandalyede asýlý duran forma, Arif'i sahaya sürmüþ gibiydi. Sanki rakibin ataklarýný, hala o durduruyordu. Fenerbahçe, kahramanýnýn huzur içinde yatmasý için o denli coþkulu oynadý ki, rakibi Ýdman Yurdu'nu tarihin en farklý skoru ile yendi: 11-1'' * '' Düþmanla dost olmak için, belinde silahýn, yanýnda cephanen, baþýn dik, gözlerin daima düþmanýn üzerinde ve karþýya bakar vaziyette olup, düþmana merhaba, merhaba deyip geçeceksin.''(atatürk) * NOT: Fenerbahçe otobüsüne yapýlan saldýrýyý kýnýyor ve camiaya geçmiþ olsun dileklerimi sunuyorum. Rabbim cümle âlemin yar ve yardýmcýsý olsun Kimsenin burnu kanamasýn Ayancý nýn objektifinden Çorum da yaþayan kuþ türleri Ercan AYANCI com KUKUMAV kendi boyutlarýna yakýn hayvanlarý dahi avlayabilir. Biyolojisi Kukumavlarda diþi tek baþýna kuluçkaya yatar. Üreme döneminde 3-5 yumurta çýkartýr. Kuluçka dönemi yaklaþýk 28 gün sürer. Yumurtalar beyaz, pürüssüz ve mattýr. Yumurta boyutu 34 mm x 29 mm'dir. Yeni çýkmýþ yavrular ilk günlerde anne tarafýndan beslenirken ilerleyen günlerde hem anne hem baba tarafýndan beslenirler. Yumurtadan çýktýktan yaklaþýk 26 gün sonra tamamen tüylenirler. Göçü Kukumav yerleþik bir türdür. Yaþadýðý ve yuvasýnýn olduðu mekandan fazla uzaklaþmaz. Üreme döneminde kullandýðý yuvayý, yuvanýn baþýna birþey gelmediði takdirde terk etmez ve tekrar tekrar kullanýr. Popülasyonu Tüm dünyada 500,000 ila 1,000,000 birey civarýnda popülasyona sahip olduklarý tahmin edilmektedir. Popülasyonun büyük yoðunluðu Avrupa'dadýr. Ýspanya,Portekiz ve Fransa Avrupa'da en yoðun üredikleri ve görüldükleri ülkelerdir. Türkiye'de uygun habitatýn olduðu her yerde görülebilir. Davranýþlarý Kukumav gece aktif olmasýna raðmen tamamen gececi deðildir. Gündüz de oldukça aktif olan kukumav, gün içinde telefon direklerine, çitlere, çatý ve bacalara konmuþ olarak görülebilir. Yaklaþýldýðý zaman kafasýný sinirli ve telaþlý bir þekilde aþaðý yukarý sallar. Deðiþik bir avlanma davranýþý kaydedilmiþtir. Avladýðý ufak memelileri yuva alanýnýn yanýnda çürümeye terk eder ve bu leþin baþýna böceklerin ve diðer canlýlarýn üþüþmesini bekler. Diðer canlýlar leþin baþýna gelince tünediði noktadan üzerlerine atlayarak avlandýðý gözlemlenmiþtir. Yerel Adlar Kukumav-cüce baykuþ / Denizli (wolfkenan ) Gök güven- Kazým Çapacý Genel baykuþ adlarý; Kzým Çapacý Altýn baþ, altun baþ, baguþ, buva, cývak, con kuþu, conk kuþu, cönk kuþu, cunk kuþu, çirona, çön kuþu, deöletli, dýk mavuk, dikguluk, dot, dölehli, döleli, dövlet guþu, dövletli, duguk, dukdugan, gýlýn kuþ, gonguluk, gökçe pilav, guggu, guggu mavak, gug guþ, gugu mavýk, gugu mavuk (Antalya), gulu guþ, gulu guþu, gügük, hachacýk, hacý murat, hahor, hahore, hayýrlý kuþ, hohora (Rize), hohore, hohori, hu kuþu, hullu kuþu, huma kuþu, hümmatun, hüpbük kuþ, ibuk, kanguluk, kavalak, kýlýn, kokumak, korov, kor yapalak, körbaða kuþ, kör kuþ, körüðü, körüvü, kuðuruk, kuku, kulu kulu, kulukuluk, kuvalak, mal kadýn, manguk, mavuk kuþu, mididin, murat kuþu, muradcýk, muratçýk. Öðü, ören kuþu, pýlavýcýk, poðuç, puðu, uð kuþ, uðu kuþu, u kuþu, ulu kuþ, vekvekviyan, vikvik viyan, yapalak, yalpak Kaynaklar med.ege.edu.tr/~capaci/birds01.htm Gram ALIÞ METEOROLOJÝ 100, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 100,68 Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. NÖBETÇÝ ECZANELER BÝLGE ECZANESÝ BÝLGE KAKAÇ (TEL: ) BAHABEY CAD. NO:34/A - AK BANK YANI ÖZÇETÝN ECZANESÝ AHU TOKATLI (TEL: ) GARANTÝEV.13.SK. OPET BENZÝNLÝK-HÝTÝT GIDA ARKASI-BUHARA SAÐ.OCAÐIYANI Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: NÝSAN 2015 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 SALI 7 NÝSAN Kargý da tarihi konak Belediye ye devredildi Çorum un Kargý ilçesinde bulunan tarihi Hilmi Aða Konaðý nýn kullaným hakký Kargý Belediyesine devredildi. Çorum Valisi Ahmet Kara nýn ilçe ziyareti sýrasýnda Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, 350 bin lira harcanarak restorasyonu yapýlan ve Köylere Hizmet Götürme Birliðine ait olan Hilmi Aða Konaðý'ný belediye adýna iþletmek üzere istemiþti. Baþkan Þen, konaðý kadýn kültür merkezi olarak kullanmak için projeleri olduðunu söylemiþti. Baþkan Þen 'Sayýn kaymakamýmýzýn burayla ilgili bir projesi yoksa ben buraya talibim sayýn valim' diyerek konaðýn kulla- Kargý ilçesinde bulunan tarihi Hilmi Aða Konaðý nýn kullaným hakký Kargý Belediyesine devredildi. ným hakkýný vali Kara dan istemiþti. Bunun üzerine konaðý yerinde görmek isteyen Vali Kara, konaðý inceledikten sonra, Böylesine güzel restorasyonu yapýlmýþ bir konaðýn deðerlendirilmesini gerek. Be- lediyemizin konaðý etkin bir biçimde iþletmesi þartýyla iþletmesini verebiliriz diyerek baþkan Þen in talebine olumlu karþýlýk vermiþti. Gerekli prosedürlerin yerine getirilmesinin ardýndan kayma- kamlýk makamýnda Hilmi Aða Konaðý ile ilgili iþ birliði protokolü imzalandý. Kargý Kaymakamlýðý Köylere Hizmet Götürme Birliði Baþkanlýðý nýn mülkiyetinde bulunan ve restorasyonu yapýlan tarihi dokuya sahip Hilmi Aða Konaðý, Kargý ve köylerinin kültür ve turizminin tanýtýmý amacýyla kullanýlmak üzere Kaymakamlýk ve Belediye Baþkanlýðý arasýnda iþbirliði protokolü düzenlendi. Düzenlenen protokol Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan ve Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen tarafýndan imzalandý.(ýha) Bayat AK Parti fidan dikti AK Parti Bayat Ýlçe Teþkilatý köy ziyaretlerine devam ediyor. AK Parti Bayat Kadýn Kollarý Baþkaný Züleyha Çakýr ve Gençlik Kollarý Baþkaný Mehmet Ali Kaymaz köyleri ziyaret etti. Parti yöneticileri Çayköy Köyü Muhtarý Ahmet Umutlu'yu ziyaret ederek köyün sorunlarý ve taleplerini dinlediler. Daha sonra köyde düzenlenenn aðaçlandýrma etkinliðine katýlan baþkanlar hatýra ormanýna aðaç diktiler. köyde yaþlý ve hastalarý da zi- AK Parti Bayat Ýlçe Teþkilatý köy ziyaretlerine devam ediyor. yaret eden parti yönetiçayköy Köyü Kollarý Baþkaný Züleyha cileri, onlara hal ve hatýr Muhtarý Ahmet Umutlu, Çakýr ve Gençlik Kollasorup gönüllerini aldý. köylerini ziyaret eden rý Baþkaný Mehmet Bayat AK Parti Kadýn Kaymaz'a teþekkür etti. Gençlerin elinde kitap deðil telefon var! Laçin Çok Programlý Anadolu Lisesi öðrencileri 'Kütüphaneler Haftasý' çerçevesinde Laçin Ýlçe Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Okul Müdürü Muzaffer Çelik, öðrencilerin kitap okumayý ve kütüphane kitaplarýnýn ödünç almasýný alýþkanlýk haline getirmeleri gerektiðini söyledi. Günümüz gençlerinin az okuduðuna ve ellerinden telefonlarýn düþmediðine dikkat çeken Çelik, öðrencilerin kendilerini geliþtirmelerine, sosyalleþmelerine en büyük katkýyý kitaplarýn saðlayacaðýný ifade etti. Ýlçe kütüphanelerinin öðrencilerin ilgisine ve ihtiyaçlarýna karþýlýk verecek türde olduðunu belirten Çelik, okumanýn boþ zamanlarý deðerlendirmekten öte, özel vakit ayýrmak gereken bir iþ olduðunu söyledi. Laçin Ýlçe Halk Kütüphanesi görevlisi Serdar Çam, Laçin'de kütüphanenin 2009 yýlýnda kurulduðunu, yeni ve güncel kitaplar bakýmýndan zengin olduðunu söyledi. Öðrencilerin isteði veya ihtiyaç duyduðu bir yayýn veya kitabýn bakanlýktan isteyerek kolaylýkla getirtilebileceðini belirterek, bakanlýðýn bu konuda hassas davrandýðýný söyledi. Lise öðrencilerinin ilköðretim öðrencilerine göre daha az kitap okumasýndan ve kütüphaneye daha az gelmesinden yakýnan Serdar Çam, öðrencilere üyeliðin tamamen ücretsiz ve kolay olduðunu hatýrlattý. Çam, T.C. kimlik ve telefon numarasý ile kolayca kütüphaneye üye olunabileceðini hatýrlattý. Edebiyat Öðretmeni Yunus Kurt ise, okul kütüphanesinin geçen yýl kitap sayýsýnýn artýrýlmasý, yeni yayýnlarýn getirilmesi ve herkesin göz önünde olan koridora taþýnmasýnýn ardýndan artan kitap okuma oranýnýn bu dönem azaldýðýna dikkat çekti. Havalarýn ýsýnmasýnýn buna etken olduðunu belirten Kurt, kitap okumanýn sadece boþ zaman deðerlendirmek olmadýðýný,kitap okumaya zaman ayýrmak gerektiðini hatýrlattý. Kitap okuyarak okul sýnavlarýndan ve ÖSYM'nin yaptýðý sýnavlardan baþarýlarýný arttýrabileceklerini belirten Kurt, kitap okumanýn kelime Laçin Çok Programlý Anadolu Lisesi öðrencileri kütüphaneyi ziyaret etti. haznesini geliþtirdiðini ve paragraf sorularýný kolay anlamayý saðladýðýný ifade etti. Kurt, Kitap okumayý alýþkanlýk haline getirmelerini, ilçede bulunan kütüphaneyi ve okul kütüphanesini aktif olarak kullanmalarýný istedi. Öðrencilerin ve öðretmenlerin bir saat boyunca kitap okumasýnýn ardýndan kütüphane üyeliði bulunmayan öðrencilerin üye olmasýnýn ve okuduklarý kitaplarý ödünç almalarýnýn ardýndan kütüphane ziyareti sona erdi. Öðrenci ve öðretmenler bir saat boyunca kitap okudu. Uðurludað Çok Programlý Anadolu Lisesi 'Aðaç Dikme Þöleni' düzenlendi. Uðurludað'da fidan dikme þöleni Uðurludað Çok Programlý Anadolu Lisesi 'Aðaç Dikme Þöleni' düzenlendi. Okul bahçesinde gerçekleþtirilen þölene okul müdürü, öðretmen ve öðrenciler katýldý.etkinlikte okul çevresine 50 adet fidan dikildi. Fidanlar tüm katýlýmcýlarýn çalýþmalarý sonucunda toprakla buluþturuldu. Ýskilip Anadolu Lisesi'nde Kütüphaneler Haftasý bir hafta boyunca düzenlenen farklý etkinliklerle kutlandý. Mart ayýnýn son haftasýna gelen Kütüphaneler Haftasý okul çevresi ve bahçesinde aðaç dikme faaliyetleri ile baþlandý. Orman Ýþletme Müdürlüðü ve özel fidanlýklardan temin edilen sedir, çýnar, selvi, akasya ve gül gibi deðiþik fidanlar toprakla buluþturuldu. Öðrencilere kitap ve kitap sevgisi kazandýrmak amacýyla hafta boyunca okul kütüphanesinde gerçekleþtirilen okuma etkinliði ile çok sayýda öðrencinin kütüphaneden yararlanmasý saðlandý. Kütüphanede bulunan kitap türleri hakkýnda öðrencilere bilgiler verildi. Okul Konferans Salonu'nda Kütüphaneler Haftasý nýn adeta finali yapýldý. Edebiyat Öðretmeni H.Hüseyin Hastaoðl tarafýndan Kitap, kitap okuma ve kütüphaneler konusunda öðrencilere konferans verildi. Konferansa Okul Müdürü Tuðcan Demirel, Müdür Baþyardýmcýsý Ýsa Çon, Müdür Yardýmcýlarý Adil Aðzýkara, Pelin Ömerca, öðretmenler sonra kütüphanelerin önemi vurgulandý. Dünyadaki büyük ve önemli kütüphaneler ve ülkemizdeki büyük kütüphanelerden bahsedildi. Konferansýn son bölümünde ise kütüphanelerden yararlanýrken öðrencilerin uymalarý gereken kurallar hatýrlatýldý. Ýskilip te dolu dolu kutlama ve öðrenciler katýldý. Konferansta okumanýn birey ve topluma kazandýrdýklarý, geliþen toplumlarla az geliþmiþ toplumlar arasýndaki okuma oranlarý açýsýndan farklýlýklar, ünlü düþünürlerin sözlerinden alýnan örneklerle okumanýn önemi ortaya serildi. Daha Konferans bitiminde Kütüphaneler Haftasý etkinliklerinde dereceye giren Beyza Türkmen, Gülsün Ýçen ve Emine Ýçen isimli öðrencilere günün anýsý olarak Okul Müdürü Tuðcan Demirel ve Müdür Baþyardýmcýsý Ýsa Çontarafýndan ödüller verildi. Okul bahçesine aðaç dikildi. Ýskilip Anadolu Lisesi'nde Kütüphaneler Haftasý bir hafta boyunca düzenlenen farklý etkinliklerle kutlandý. Okullara oyun bahçesi Ortaköy Belediyesi okullara oyun grubu yerleþtiriyor. Ýlçe merkezinde okullarýn çevre düzenlemesi yapýlýyor. Ortaköy Belediyesi ilçe merkezinde bulunan okullara çevre düzenlemesi desteði vererek oyun bahçesi hazýrlýyor. Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, 'Okullar Hayat Olsun' Projesi kapsamýnda 100. Yýl Ýlkokulu bahçesine çocuk oyun parký yaptýklarýný, 160 öðrencinin artýk bir oyun parkýna kavuþtuðunu söyledi. 60 bin lira maliyetli okul bahçesi çevre düzenlemesi, çocuk parký ve oyun parkýnýn yerleþtirilme iþlemleri baþladý. 23 mini törenle açýlýþ yapýlacak.

13 Hat deðiþtirenlere bakiye müjdesi 'Hat kapatma veya numara deðiþtirme halinde, önceki operatör bakiye faturayý en fazla 4 ay içinde gönderebilecek. Faturadaki 2 kuruþ, 2 bin liraya çýktý... Sýk sýk karþýlaþýlan anlaþmazlýk ve dava konularýnýn ilk cümlesi olan bu yakýnma, en azýndan telefon ve internet gibi iletiþim faturalarý için geçerli olmayacak. Cep telefonu numarasýný baþka bir operatöre taþýyan ya da hattýný kapatýp aboneliðini bitirenlere daha sonradan gönderilecek 'kýrýntý bakiyeler' için süre getirildi. Bilgi Teknolojileri Kurumunun (BTK) 1 Nisan 2015 tarihli tebliðinde Aboneliði sonlandýrýlan tüketiciye, iþletmeci tarafýndan en fazla 4 ay içinde fatura gönderilebilir. Aksi halde herhangi bir bedel talep edilemez hükmü getirildi ve tüketici yeni bir güvence altýna alýndý. Tüketici Sorunlarý Derneði (TÜSODER) Baþkaný Aydýn Aðaoðlu'nun verdiði bilgiye göre, iþletmecilerin 10 yýl takip hakký olduðundan, 2-3 kuruþluk fatura bakiyelerinin faiz, gecikme bedeli, takip ve benzeri masraflarla katlanarak binlerce liraya ulaþmasý durumuyla karþýlaþmak da tarih olacak. Sinpaþ Yapý, Ankara da içine marina inþa edeceði gayrimenkul projesinde satýþlara baþladý. 1.5 milyar lira ciro beklenen projede 2 bin 518 konut inþa edilecek. Ankara Çankaya da konumlanan Marina Ankara nýn reklam yüzü sanatçý Hülya Avþar oldu. Ýlk kez bir gayrimenkul projesinin reklamýnda rol alan Hülya Avþar kýzý Zehra Çilingiroðlu ile ekran karþýsýna çýktý. Marina Ankara nýn spora deðer veren bir konut projesi olduðuna dikkat çeken Avþar, Kýzým ile oynama teklifi gelince önce red ettim ama sonra ikna oldum. Zehra da istekliydi. Zehra nýn payýna düþen parayý ona direk vermedim ama onun için kullandým dedi. ÇOCUKLARIN GELÝÞÝ- MÝNE KATKI SAÐLIYOR 'KIST ÜCRET' KARARI BTK, tüketicilerden gelen þikâyetleri göz önüne aldý ve fahiþ faturalarýn önüne geçti. Medeni Kanun'da da yer alan, Kullanýlmayan hizmetin bedeli alýnamaz hükmünün yaný sýra, 30 Nisan 2014'te kurul kararýyla yapýlan 'Kýst Ücret' hakkýnda düzenleme, 1 Nisan 2015 tarihinde yürürlüðe girdi. Buna göre, 'kýst ücret', abonelik tesisi, abonelik feshi, numara taþýma, aboneliðin dondurulmasý, devri gibi durumlarda uygulanacaðý kararý alýndý. Bu kararla tüketici, fatura dönemi 1 ay olduðu halde, bu hizmeti ne kadar süre ile aldýysa, bu sürenin ücretini ödemekle yükümlü olacak. Paket ücreti adý altýnda, bütün bir ayýn bedeli tahsil edilemeyecek. BAÞKAN, 2 KURUÞU BULUP ÖDEDÝ TÜSODER Baþkaný Aydýn Aðaoðlu, tüketicilerin 2 kuruþunun peþine düþmesini tavsiye ederken, kendisi de öncü oldu. Numara taþýma sýrasýnda, eski operatöründen gelen 0.02 TL, yani 2 kuruþluk fatura için, 10 kuruþ versem, 8 kuruþ iade edemeyecekler. Ben de arayýp 2 kuruþu buldum, faturamý yatýrdým dedi ve hem faturasý hem de ödeme belgesini bizimle paylaþtý. Üç gün için 30 gün faturasý olmayacak BTK, 'Kýst Ücret' ile tüketiciyi koruyacak bir karara daha imza attý. Buna göre abeneliðini bitiren ya da numara deðiþtirenler, yeni paket döneminde ne kadar hizmet aldýysa, ancak bu hizmetin bedelini ödeyecek. Daha önce tüketici, numara taþýdýðý halde, fatura döneminde 1 gün dahi eski numarasý üzerinden görüþme yaptýysa, tam paket ücreti alýnýyor, Sözleþmede var, tam paket ücreti ödeyeceksiniz gerekçesiyle karþýlaþýnca ödeme yapýyordu. BTK'nýn yeni kararýna göre tüketici, 30 liralýk bir paketteyse ve bunu 3 gün kullandýktan sonra aboneliðini sonlandýrmýþsa, 30 liralýk paket ücreti bir aydaki gün sayýsý olan 30'a bölünecek ve bu rakam, kullandýðý gün sayýsýyla çarpýlacak. Yani 3 gün için 3 liralýk ödeme yapacak. Fakat tüketici 3 günde, adil kullaným hakkýný geçmiþse, aþtýðý kullaným tutarlarý, tarife üzerinden faturalandýrýlacak. Böylece milyarlarca liralýk meblað, tüketicinin cebinden çýkmasýnýn önüne geçilecek.(türkiye) Ana-kýz ilk kez Sinpaþ ýn reklamýnda oynadý T.C. ÝSKÝLÝP ÝCRA DAÝRESÝ 2015/1 TLMT. Farklý sektörlerin reklamlarýnda rol aldýðýný hatýrlatan Avþar, gayrimenkul þirketleri ile olan iþbirliðinin daha kârlý olduðunu ifade etti. Gayrimenkule yatýrým yaptýðýný belirten Avþar þunlarý söyledi: Aslýnda þimdi gayrimenkule yatýrým zamaný. Artýk depreme dayanýklý, geniþ sosyal alanlý projeler yapýlýyor. Bu projeler çocuklarýn geliþimine de katký saðlýyor. (Hürriyet.com) TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýli, Ýskilip Ýlçesi, Meydan Arif bey mahallesi mh. 580 Ada, 85 Parsel, 14 Nolu Baðýmsýz Bölüm; Taþýnmaz üzerinde 6 katlý betonarme karkas bina mevcut olup, bina halihazýrda l bodrum+zemin+4 normal kattan ibarettir. Binanýn çatýsý ahþap oturtma çatý olup çatý örtüsü marsilya tipi kiremitle kaplanmýþtýr. Binanýn iç ve dýþ cephesi sývalý ve boyalýdýr. Binanýn ýsýnma sistemi sobalýdýr, halihazýrda mesken olarak kullanýlmaktadýr. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadýr. Bina yaklaþýk yýllýk olup yýpranma oraný %30'dur. 3(A) sýnýfý yapý tarzýndadýr. SATIÞA KONU DAÝRE:1 Salon, 4 oda, 1 mutfak, 2 balkon, 1 teras, 2 antre, 1 hol, 1 banyo, 1 WC ve lavabodan teþkil olup, pencere doðramalarý ahþap olup camlarý takýlýdýr. Dairenin iç ve dýþ kapý doðramalarý ahþaptýr. Mutfak tezgahaltý ve tezgahüstü dolaplarý takýlýdýr. döþeme kaplamalarý kýsmen laminat parke, sap beton, seramik ve marley kaplamadýr. Elektriði ve suyu mevcuttur. Adresi : Meydan Mh. Boyacý Sk. N: 11/14 Ýskilip / ÇORUM Yüzölçümü : BÝNANIN ALANI: 238,75 m2, DAÝRENÝN ALANI: 124,00 m2 Arsa Payý : 4/80 Ýmar Durumu : Belediye mücavir alan sýnýrlarý içerisinde olup, 01/03/95 Yapý inþaat ruhsatý, 21/12/2011 yapý kullanma izni alýnmýþtýr. (Ayrýntýlý bilgi dosyamýzda mevcuttur) Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný : %1 Kaydýndaki Þerhler : 1-Taþýnmazýn üzerindeki bina Yl:2,15 M2 VE Y2:l,12 M2 olmak üzere toplam 3,27 M2 yola tecavüzlüdür. 2- Binanýn kömürlük eklentisi bulunmaktadýr. 1. Satýþ Günü : 04/06/2015 günü 14:00-14:05 arasý 2. Satýþ Günü : 02/07/2015 günü 14:00-14:05 arasý Satýþ Yeri : ÝSKÝLÝP BELEDÝYE BAÞKANLIÐI MÜZAYEDE SALONU (ENCÜMEN TOPLANTI SALONU) Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýp peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/1 Tlmt. sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý, 7-Ýþ bu arttýrma ilaný tebligat yapýlamayan borçlu ve diðer tüm ilgililere ÝÝK 127 madde uyarýnca teblið yerine kaim olmak üzere ilan olunur.30/03/2015 (ÝÝKm.126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 55520) Ýkinci el otomobil alým-satýmý yapan Galeri Ýlhan Osmancýk ta hizmete girdi. Ýkinci el otomobil alým-satýmý yapan Galeri Ýlhan Osmancýk ta hizmete girdi. Cumhuriyet Mahallesi Emek Sitesi (Domates Evler) Ýstanbul-Samsun D- 100 karayolunda yoðun katýlým ve dualarla hizmete giren Galeri Ýlhan ýn açýlýþýný AK Parti Kurucu Baþkaný Ýþadamý Hacý Bayram Ýlhan ile CHP Belediye Baþkan Adayý Alaattin Uður yaptý. Hasan Akbaba nýn yaptýðý dualarýn ardýndan açýlýþ kurdelasý kesildi. Katýlýmýn oldukça yoðun olduðu açýlýþa siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, iþadamlarý ve esnaf katýldý. Ahmet Ýlhan, açýlýþta tüm hemþerilerilere teþekkür ederek, Ýþ yerlerinin devamlýlýðý müþterileriyle olan memnuniyetine baðlýdýr. Bizlerin hizmeti, vatandaþa ikinci el araç olarak alýmda ve satýmda en güzelini sunabilmektir. Onun için alým satýmda gereken hassasiyeti göstermek hepimizin boynunun SALI 7 NÝSAN Galeri Ýlhan açýldý Ahmet Ýlhan, açýlýþta tüm hemþerilerilere teþekkür etti. borcudur.osmancýk'ta müþterilerimize ikinci elde en güzelini, en güvenlisini, en temizini bulundurmak ilk pirensibimizdir. Bu güveni saðlayabilirsek ne mutlu bize. dedi.(osmancýk) T.C. Örnek No: 25* ÝSKÝLÝP ÝCRA DAÝRESÝ 2015/10 TLMT. TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 27/03/ ihale Tarihi : 27/04/2015 günü, saat 14:00-14:05 arasý. 2.Ýhale Tarihi : 15/05/2015 günü, saat 14:00-14:05 arasý. Ýhale Yeri : BAHABEY MH. TAHILPAZARI SK. N:23 ÝSKÝLÝP (BELEDÝYE OTOPARKI) No Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %1 FA 1 17 Plakalý, Model, CITROEN Marka, 7 BERLINGO Tipli, 10JBBU Motor No'lu, VF77N9HTCAJ Þasi No'lu, Yakýt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Siyah, Muhtelif yerlerinde çizikleri olan, aynasý ve arka stop lambasý kýrýk, stepnesi mevcut, takýlý lastikleri yýpranmýþ ancak kullanýlabilir vaziyette olan, km' de, döþemeler yeni, teybi mevcut, paspaslarý yýrtýlmýþ ve eski olan 3 COMBÝ SX 1,6 HDI KAMYONET (ÝÝKm.114/1,114/3) : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 55530)

14 14 SALI 7 NÝSAN Ýlk hedefimize ulaþtýk Ulukavakspor Teknik Direktörü Yusuf Aydemir takým olarak sezon baþý ilk hedeflerine ulaþtýklarýný þimdi ikinci hedefleri olan BAL da mücadele etmek için baraj maçýný kazanmak olduðunu söyledi. Termespor karþýsýnda aldýklarý galibiyetle ligden direk düþmemeyi garantilediklerini belirten Teknik Direktör Yusuf Aydemir Bu maçta bizim en büyük avantajýmýz rakibimizin rahat olmasýydý. Samsun içi sýralamada baraj maçý oynamayý garantilemesi nedeniyle gelecek sezonki kadrolarýný þekillendirmek için son iki maçlarýna gençlerle çýktýlar. Bizde ilk yarýda stresinde etkisiyle malesef istediðimiz oyunu ortaya koyamadýk. Ýkinci yarýda takým olarak daha fazla istedik ve hücumda Ortaköyspor a Belediye den otobüs Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, 2. Küme de grubunda kayýpsýz lider durumda bulunan Ortaköy Þapinuva Belediyespor a bir adet otobüs hediye etti. Pazar günü Mimar sinan sahasýnda oynanan Sungurluspor maçýndan önce kulüp baþkaný Seyfi Üzer ve futbolculara saha dýþýnda bir araya gelen Belediye Baþkaný Taner Ýsbir otobüsün anahtarýný kulüp baþkanýna verdi ve hayýrlý olmasý Termespor maçýný kazanarak baraj maçý oynamayý garantilediklerini ve ilk hedeflerine ulaþtýklarýný belirten Ulukavakspor Teknik Direktörü Yusuf Aydemir bu zorlu mücadeleyi baþaran futbolcularýný kutladý. Aydemir þimdi ikinci hedefleri olan yeni sezonda da BAL da mücadele etmek için mücadele edeceklerini söyledi. da etkili olunca bulduðumuz önümüzdeki sezonda gollerle maçý 2-0 kazandýk. Bu galibiyetle son maçlar öncesinde ilk hedefimize ulaþtýk. Ben çok zorlu lig maratonunda verdikleri mücadele gösterdikleri özveriden dolayý tüm futbolcularýmý kutluyorum. Gerçekten daha erken bitirmemiz gereken bir iþi son haftaya kalmadan bitirdik. Tüm yönetim kurulu üyelerimizi futbolcularýmýza BAL da mücadele etmek için oynayacaðýmýz Baraj maçýný kazanmak. Bugünden itibaren hafta sonu Çarþambaspor ile oynayacaðýmýz maçý bir hazýrlýk karþýlaþmasý olarak görerek hazýrlanacaðýz ve asýl hedefimiz olan baraj maçýna hazýrlanacaðýz. Sonuçta Çorum u temsil edecek takýmýn belirleneceði bu maçýn ve bize destek Çorum a hayýrlý olmasýný veren herkese çok teþekkür ediyorum. diliyorum. Biz kazandýðýmýz tecrübe ile önümüzdeki sezonda bu lig- Zorlu bir lig mücadelesi sonunda ilk hedefimize ulaþtýk. Þimdi de Çorum u temsil etmek istiyoruz. Osmancýkspor ikinci hedefimiz olan da bu sezon oluþturduðu kadro ile BAL ý hedefliyor. Hakedenin þehrimizi en güzel þekilde temsil edecek olan takýmýn yoluna devam etmesini diliyorum dedi. dileðinde bulundu. Takým olarak gösterdikleri performanstan dolayý tüm futbolcularý ve yönetimi kutlayan Baþkan Ýsbir, bu baþarýlarýn devam ederek Ortaköy ü 1. Amatör Küme de mücadele etmesini diledi. Kulüp Baþkaný Seyfi Üzer de otobüs tahsisinden ve tüm desteðinden dolayý Baþkan Taner Ýsbir e teþekkür etti. Ortaköy Belediyesi tarafýndan kulübe tahsis edilen otobüs anahtarý teslim edildi 1. Amatör Küme büyükler liginde. hafta maçlarýnda sýralama deðiþmedi. Þampiyonun ve düþen takýmlarýn belli olduðu ve formalite maçlarýnýn oynandýðý ligde lider Osmancýkspor haftayý oynamadan üç puan alarak geçirirken takipcisi Çimentospor bu haftada Ýl Özel Ýdarespor ile 1-1 berabere kalarak bu haftayýda bir puanla kapattý. Eti Lisesi, Ýskilipgücüspor önünde aldýðý 2-1 lik galibiyetle üçüncülük þansýný son maça taþýdý. Osmancýk Belediyespor ise Çorumspor deplasmanýndan 5-1 lik galibiyetle döndü. Ligde mücadele bu hafta sonu oynanacak dört maçla sona erecek. Lider Osmancýkspor son maçýnda pazar günü Ýskilipgücüspor deplasmanýnda kupasýný alacak. Ligde son hafta maçlarýnda belirlenecek tek þey üçüncülük kupasýnýn sahibi. Hitit Sungurlu Milli Eðitim den baþarýya ödül Okullar Tekvando Ýl birinciliðinde dereceye giren öðrenci sporcular Sungurlu Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan ödüllendirildi. Ortaokul-Liseler tekvando il seçmelerinde dereceye giren Sungurlu lu sporcular Ýlçe Milli Eðitim Müdürrýsýna katký saðlamaktadýrlar. Bu kapsamda Sportif et- öðrencilerimizin kendi okullarý, hem de ilçemizin baþalüðü tarafýndan ödüllendirildiler. kinlikler yarýþmalarýnda derce alan 5 okulumuzun öðrencilerinin baþarýlarýný paylaþarak kendilerine hediye Ziyarette sporcular Þube Müdürleri Þaban Atlý ve Yýlmaz Karaalp tarafýndan kabul edildi ve ödüllendirildiler. Milli Eðitim Müdürü adýna Þaban Atlý dereceye Kg da Rabia Mintemur birinci, 59 Kg da Sevilay Baba- takdiminde bulunduk. Tekvando Liseli bayanlarda 49 giren öðrencileri kutladý ve ardýndan da ödüllendirildi. yiðit birinci, Liseli erkeklerde 55Kg da Oðuzhan Karateke üçüncü, Ortaokullar kýzlarda 55 Kg da Afra Nur Ziyaret sýrasýnda konuþan Þaban Atlý, Bilindiði gibi okullarýmýzda akademik eðitimin yaný sýra sosyal ve Burcu birinci, 59 Kg da Eda Nur Kor üçüncü, 59 Kg da kültürel faaliyetler ile Sportif etkinliklere de önem vermekteyiz. Bu kapsamda ilçe, il ve Türkiye genelinde ya- Kg da Abdullah Satýcýoðlu birinci olma baþarýsýný gös- Feyza Dilan Öztemel birinci, Ortaokullar erkeklerde 53 pýlan çeþitli yarýþmalara okullarýmýzdaki öðrencilerimiz terdiler. Yarýþmalarda derece alan öðrencilerimizi ve çalýþtýran Hocalarýný tebrik ediyorum dedi. Konuþmanýn de katýlarak rakipleri ile yarýþmaktadýrlar. ardýndan Milli Eðitim Müdür vekili Þaban Atlý, öðrencilere çeþitli hediyeler Bu yarýþmalarda deðiþik dereceler alýnarak hem verdi. Maç sona baraj vizesi sevinci Ulukavakspor un Termespor önünde aldýðý 2-0 lýk galibiyetle ligde kalarak baraj maçý oynama hakký kazanma HÝTOK Organizeleri yine Elitpark a emanet HÝTOK yeni yarýþ sezonunda da sporcularýn saðlýðýný Elit Park a emanet etti. HÝTOK Baþkaný Mehmet Özenç, yeni sezon takviminin belirlendiðini ve bu organizeler Gençlikspor veya Eti Lisesi Gençlikspor son hafta maçlarýna göre üçüncülük kupasýnýn sahibi olacaklar. sýrasýnda sporcu saðlýklarýnýn yine Özel Elitpark Hastanesi ne emanet edildiðini belirterek HÝ- TOK un tüm organizelerinde Elitpark Hastanesi deneyimli personeli yarýþmalar sonuna kadar 1. Küme de formalite maçlar Pazar günü oynanacak maçlarýn ardýndan gözler Ulukavakspor ile Osmancýkspor arasýnda oynanacak baraj maçýna çevrilecek. 1. Amatör Küme Büyükler Ligi Haftanýn sonuçlarý: Çimentospor - Ýl Özel Ýdarespor : 1-1 Eti Lsesi Gençlik - Ýskilipgücüspor : 2-1 Çorumspor - Osmancýk Belediyespor : 1-5 Ýskilipspor - HE Kültürspor (H) : 3-0 Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Osmancýkspor 2 Çimentospor 3 Hitit Gençlik 4 Eti Lisesi 5 Ýl Özel Ýdare 6 Ýskilipgücüspor 7 Osmancýk Bel Çorumspor 9 HE Kültürspor 10 Ýskilipspor Alaca Belediyespor ligden çekildi Önümüzdeki hafta programý 12 Nisan Pazar : Ýl Özel Ýdarespor - Çorumspor. Hitit Gençlikspor- Çimentospor. Osmancýk Belediye-Eti Lisesi Gençlik. Ýskilipgücüspor - Osmancýkspor. sevincini maçýn ardýndan tribündeki taraftarýyla birlikte yaþadý. görev yapacaklar. Motor sporlarý her ne kadar tüm güvenlik önlemleri alýnarak yapýlsa da doðasý ereði istenmeyen kazalarýn da içerisinde bulunduran bir spor dalýdýr. Bu nedenle güvenlik olmazsa olmazýmýzdýr. Bu güvenlik önlemleri içerisinde bizim için en önemlisi yarýþmacý ve seyirci güvenliði ve saðlýðýdýr. Organizasyon içerisinde olabilecek saðlýk sorunu karþýsýnda sporcularýmýz ve seyircilerimizibu yýl da Özel Elitpark Hastanesi ne emanet ediyoruz. Bu desteðinden dolayý Elitpark Hastanesi Baþhekimi Op. Dr. Ömer Mehmet Özenç Akkaþ a ve tüm hastane görevlilerine verdikleri destekten dolayý teþekkür ediyoruz dedi. U 13 de bir maç oynandý Çorum Belediyespor liderliðini Kültür önünde sürdürdü: 6-0 SAHA: Mimar Sinan. HAKEM : Ömür Soytemiz. ÇORUM BELEDÝYESPOR:Can, Murat, Emir, Birkan, Ahmet, Uður, Yunus, Ýsmail, Hasan, Celal, Hakan, Metin, Ýbrahim, Yaþar, Ayberk, Berkant, Toker. HE KÜLTÜRSPOR : Berke, Berkan, Hüseyin, Mustafa, Oktay, Hakan, Ebubekir, Abdussamed, Osman, T. Samet, Ekrem, Emir, Utku, Emirhan, Mehmet, Sezer, M. Hanefi. GOLLER : 10. dak. Hakan, 16. dak. Ahmet (Çorum Belediyespor). U 13 liginde dün oynanan erteleme maçýnda Çorum Belediyespor, HE Kültürspor u 6-0 yenerek liderliðini sürdürdü. Dört maçta topladýðý 10 puanla lider durumda bulunan Çorum Belediyespor dün HE Kültürspor ile oynadýðý maçtan 6-0 lýk galibiyetle ayrýlarak puanýný 13 e çýkardý ve liderliðe yükseldi. Bu galibiyetle Çorum Belediyespor þampiyonluk yolunda avanajýný sürdürdü. Sungurlu lu tekvandocular ilçe milli eðitim müdürlüðü tarafýndan ödüllendirildiler Özel Sporcular Masa Tenisi nde mücadele eden sporcular ödül töreni sonunda kürsüde toplu halde görülüyor Özel Sporcular Masa Tenisi nde yarýþtý Okul Sporlarý Masa Tenisi nde Özel Sporcular ilk kez yarýþtýlar. Dün Atatürk Spor Salonu Boks Salonu bölümünde yapýlan il birinciliðine kýzlarda iki okul erkeklerde ise tek okul katýldý. Kýzlarda Anadolu Özel Eðitim Mesleki Eðitim Merkezi erkeklerde ise Osmancýk Nenehatun rakipsiz birinci oldu. Özel Eðitim Mesleki ve Uygulama Merkezleri Okullu Gençler Masa Tenisi il birinciliðinde yapýlan müsabakalar sonunda kýzlarda Anadolu Özel Eðitim Mesleki ve Eðitim Merkezi birinci olurken Zübeyde Haným Özel Eðitim Ýþ Uygulama Okulu ise ikinciliði kazandý. Erkeklerde ise Osmancýk Nenehatun Özel Eðitim Ýþ Uygulama rakibi olmadýðý için oynamadan birinci oldu. Kýzlarda yapýlan müsabakalarýn ardýndan düzenlenen törenle mücadele eden sporculara madalya okullarýna ise kupalarý verildi. Törene Masa Tenisi Ýl Temsilcisi Cemalettin Hoþgör, Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi Baki Aygün ve mücadele eden okul müdürleri katýldýlar.

15 7 NÝSAN Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Teknik personel hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý / Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale Salonu Saat: Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Çöplü Mahallesi 16 derslikli ortaokul yapýmý inþaatý yapým iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: NÝSAN T.C. Kargý (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu 1. Taþýnmaz: Çorum il, Kargý ilçe, 146 Ada no, 2 Parsel no, Köyiçi Mahalle/Mevkii, Baðözü köyünde bir katlý ahþap samanlýk olan 31,96 m2 yüzölçümlü taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 1.214,48 Yer: Kargý Adliyesi önü Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Kargý ilçesi Baðözü köyü, köyiçi mevkiinde bulunan 146 Ada, 3 Parsel sayýlý taþýnmaz üzerinde bulunan ahþap ev ve bahçesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.4,36 Yer: Kargý Adliyesi önü Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi TH 752 plakalý, 2008 model, TEMSA marka beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Kaynar Otopark/Çorum Saat: TH 753 plakalý, 2008 model, TEMSA marka beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Kaynar Otopark/Çorum Saat: NÝSAN Bölge Müdürlüðü - 7. Bölge Samsun Diðer Özel Bütçeli Kuruluþlar Karayollarý Genel Müdürlüðü 73 (Çorum) Þube Devlet ve Ýl Yollarý Kýsmi Temel Takviyeli Sathi Kaplama Yapýmý iþi. ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu / Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý Atakum/Samsun Saat: NÝSAN Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Çorum ili Osmancýk ilçesi Çatak köy yoluna kutu menfez yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Caddesi No: 167 Saat: Bölge Müdürlüðü-7. Bölge Samsun Diðer Özel Bütçeli Kuruluþlar Karayollarý Genel Müdürlüðü Amasya Ýl Hd-Çorum- Sungurlu-Delice Devlet Yolu BSK onarýmý, Çorum Ýli ve Ýlçe Þehir Geçiþleri ile Hamamözü geçiþinin BSK yapýlmasý yapým iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Atakum/Samsun Saat: Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Çorum ili Uðurludað ilçesi sentetik çim yüzeyli futbol sahasý yapým iþi. Yer: Karakeçili Mah. Samsun Cad. No: 97 Saat: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý - TOKÝ Çorum ili Alaca ilçesi 2. Etap 220 konut, 1 adet Ticaret Merkezi inþaatý ile altyapý ve çevre düzenlemesi yapým iþi. Yer: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) Ýstanbul Hizmet Binasý Küçükçekmece/Ýstanbul Saat: NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi ÜH 274 plakalý, 2012 model Ford marka, siyah renkli kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi TU 968 plakalý, 2011 model Hyundai marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. Kaynar Otopark/Çorum Saat: NÝSAN ÇORUM KÜLTÜRÜNÜ GELENEK GÖRENEKLERÝNÝ ARAÞTIRMA VE KORUMA DERNEÐÝ Yönetim kurulumuzun almýþ olduðu karara istinaden derneðimizin Olaðan Genel Kurul Toplantýsýnýn günü saat 18,00 de Derneðin adresinde yapýlmasýna, çoðunluk saðlanamadýðý takdirde bir hafta sonra ayný gün ve ayný saatte ayný adreste yapýlmasýna aþaðýdaki gündem maddelerini görüþmek üzere toplanmasýna karar verilmiþtir. Yönetim Kurulu Baþkaný Hasan ER GÜNDEM MADDELERÝ l -Açýlýþ ve Yoklama 2-Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasý, 3-Divan Heyetinin Seçimi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasý,aklanmasý Denetleme kurulu raporlarýnýn okunmasý aklanmasý Yýllarý blancolarýnýn okunmasý aklanmasý Yýllarý Tahminin Öütçenin okunmasý ve aklanmasý, 8-Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulunun Seçimi, 9-Dilek ve Temenniler, 10-Kapanýþ (Ç.HAK:765) YÝTÝK UÐURLUDAÐ MAL MÜDÜRLÜÐÜ'ne Sicil numaralý kurumlar vergisi mükellefiyiz iþyerimizde perakende satýþlarýmýz için kullandýðýmýz A2K sicil numaralý ödeme kayýt edici cihazýmýza ait levhamýzý kaybettik hükümsüzdür UÐURLU GIDA SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ (Ç.HAK:766) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mesut ÇITAK Nihat oðlu 14/10/88 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:762) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hasan AKDEMÝR Osman oðlu 1/1/94 Doðumlu T.C.No: (Ç.HAK:761) T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Hacýpiri Mahallesi Kaçak mevkiinde arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu (Encümen Toplantý Salonu) Saat: NÝSAN Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Çorum merkez Beydili köyü toplu yaðmurlama sulama tesisi yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Caddesi No: 167 Saat: NÝSAN Çorum Ýl Jandarma (Ç.HAK:588) Komutanlýðý NATO Stok numaralý 680 ton kömür, linyit alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Salonu- Hitit Üniv. Eðitim Araþtýrma Hastanesi karþýsý Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Deha Eðitim Eðitim Kurumunda yarý zamanlý ve tamzamanlý çalýþmak üzere Fizik - Kimya - Biyoloji Bölüm mezunu yada Öðretmeni - Fen ve (Ç.HAK:760) (Ç.HAK:743) (Ç.HAK:724) (Ç.HAK:603) SATILIK HOBÝ BAHÇESÝ Sarmaþa Çiðdem Tepe de þehri gören, içinde 40 adet meyvesi olan 950 m2 kullaným alaný olan bahçe sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynakçýlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahpsen yapýlmasý rica olunur. Gazel Deðirmen Makinalarý San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:729) Teknoloji Öðretmeni alýnacaktýr. Ýrtibat Tel : Acil Satýlýk Bað Çomar baraj mevkiinde 876 m2, 311 ada 2 parselde, Buharaevlere 2.5 km. mesafede müstakil tapulu, tel örgü ve demir kapýsý olan meyve fideleri dikili, yolu bulunan bakýmlý bað satýlýktýr. (Ç.HAK:764) Devren Satýlýk Halen faal durumda olan müþteri potansiyeli mevcut Oto Kuaför Klinik devren satýlýktýr (Ç.HAK:768) Fiyatý: 42 bin TL pazarlýklýdýr. Tel: Bayan Eleman Alýnacaktýr Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere LKS, GO programlarýný kullanabilen bayan ön muhasebe elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Çorum Sebat Makina Küçük Sanayi Sitesi 3. Cad. No: Tel: Adres: Organize San. Bölgesi 8. Cad. No: 4 Tel: SAHÝBÝNDEN SATILIK S PLAKA Volkswagen Crafter 22+1 servis aracý S plakasý ile birlikte satýlýktýr KURYE ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere motor kullanabilen askerliðini yapmýþ tercihen evli bay kurye alýnacaktýr. Aktif Ýleti Kurye Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Erka Ofis Kýrtasiye Çalýþma Arkadaþlarý Arýyor Reyon görevlisi ve ön muhasebe için en az lise mezunu yaþ arasý bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Yavruturna Mah. (Ç.HAK:644) (Ç.HAK:752) (Ç.HAK:736) (Ç.HAK:2702) Kavukçu Sok. No: 3 (Ýkinci Bahar Yaný) Satýlýk Düðün Salonu ve Kýraathane Halen faal durumda 25 senelik müþteri potansiyeli çok iyi olan düðün salonu ve kýraathane satýlýktýr. (Ç.HAK:745) (Ç.HAK:763) BAY BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR HUKUK BÜROSUNDA ÇALIÞACAK BÝLGÝSAYAR KULLANABÝLEN DÝKSÝYONU DÜZGÜN EN AZ LÝSE MEZUNU BAY BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR. MÜR: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda yetiþtirilmek üzere yaþ arasý devamlý çalýþacak bay elemanlar alýnacaktýr. SGK+YEMEK+SERVÝS Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. BENKA ARICILIK MALZEMELERÝ ÝMALAT SANAYÝ ADRES:KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 5.CAD NO:6 (ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝ KARÞISI) (Ç.HAK:744) Not: Ayrý ayrý da satýlabilir. Mür. Tel: Devren Satýlýk Halý Yýkama Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi satýlýktýr. Mür. Tel: ÇOCUK BAKICISI ARANIYOR Yarým gün için 40 yaþ altý çocuk bakýcýsý aranmaktadýr. Mür. Tel: SATILIK LÜKS DAÝRE 3. Stad Sokak ta 120 m2, 3. kat yeni daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: SALI 7 NÝSAN Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. PERSONEL ALINACAKTIR Þirketimizin ön muhasebe departmanýnda görevlendirilmek üzere - En az lise mezunu - Diksyonu düzgün - Logo ve versiyonlarýnda en az 1 yýl deneyimi olan -30 yaþýný aþmamýþ BAYAN PERSONEL ALINACAKTIR. Müraacatlarýn 1 adet fotoðrafla þahsen yapýlmasý gerekmektedir. AKGÖNÜL GIDA SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. Akkent mah. Gýda toptancýlar sitesi 15.sok no:2 (Ç.HAK:759) SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:558) Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere pazarlama konusunda deneyimli, 30 yaþýný aþmamýþ, B sýnýfý ehliyeti olan, seyahat engeli olmayan, sanayi ürünleri konusunda tecrübeli, kefil verebilecek, maaþ+prim çalýþacak bay eleman alýnacaktýr. Koloðlu Makina Hýrdavat (Ç.HAK:727) ELEMAN ARANIYOR Matbaa tesisimizde görevlendirilmek üzere bayan ön muhasebe elemaný, bayan aþçý, deneyimli bay-bayan grafikerler alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. ÇORUM OFSET MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sk. No:7 (Balaban Düðün Salonu hizasý) Tel: Aþaðý San. 6. Çelik Sok. No: 32 Mür. Tel: Bayan Personel Alýnacaktýr Þirketimizin ön muhasebe departmanýnda görevlendirilmek üzere en az lise mezunu bayan personel alýnacaktýr. Adres : ARAR ÇELÝK SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ (Ç.HAK:741) Deðeri: TL AKKENT TOKÝ de KÝRALIK DAÝRE (Ç.HAK:380) KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ.SANAYÝ CADDESÝ NO:90-92 ÇORUM m2 Mür. Tel: (Ç.HAK:738)

16 Kazanmamýz gereken bir maçý kazandýk Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, Þekerspor maçýnýn ardýndan kýzý ile birlikte görülüyor Play-off þanslarýný devam ettirmek için kazanmak zorunda olduklarý bir maçý kazandýklarýný belirten Teknik Direktör Yavuz Ýncedal kalan beþ maçtan istediðimiz sonuçlarý alarak ilk hedeflerine ulaþmak istediklerini söyledi. Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, kazanmak zorunda olduklarý bir maçtan üç puanla ayrýldýklarý için mutlu olduklarýný ve hedeflerinin kalan beþ haftadan toplayacaklarý puanlarla play-off da mücadele etmek olduðunu söyledi. Grupta güç dengelerinin birbirine çok yakýn olmasý nedeniyle her maçýn çok zorlu geçtiðini puan sýralamasýna bakýldýðý zamanda ilk beþ içinde yer almak isteyen çok fazla takým olduðunu belirten Ýncedal Biz gol yollarýndaki sýkýntýmýzdan dolayý istediðimiz sonuçlarý alamadýk. Ýlk beþ mücadelesine devam etmek için Þekerspor maçý mutlak kazanmamýz gereken bir maçta. Bu bilinçle çýktýk ve ilk yarýda erken bulduðumuz gollerle istediðimiz üç puaný alarak ayrýldýk. Fazla abartýlacak bir sonuç deðil ancak hedefe ulaþmak için önemli bir galibiyet aldýk. Bu galibiyetle playoff potasýna girdik ve artýk bu þansý kendi elimize geçirdiðimiz için mutluyuz. Þimdi önümüzde çok zorlu dört maçlýk bir periyot var. Bu dört maçtan alacaðýmýz puanlarla ilk hedefimize ulaþmak istiyoruz. Camia olarak bunu inanmamýz gerekiyor. Bizler Þekerspor galibiyetinin verdiði moralle kalan dört maça çok daha yüksek motivasyonla çýkacaðýz. Takým olarak hedefe inanýyoruz ve buna ulaþmak içinde gereken mücadeleyi vereceðimizden kimsenin þüphesi olmasýn dedi. Golü atan kulübeye koþtu Çorum Belediyespor un Þekerspor deplasmanýnda aldýðý 3-0 lýk galibiyet büyük moral oldu. Bu sezon ilk kez deplasmanda üç farklý bir galibiyeti oynayarak alan Belediyespor lu futbolcular her golden sonra yedek kulübesine giderek galibiyet sevincini yedek kulübesindeki arkadaþlarý ve teknik heyet ile paylaþtýlar. Bu sevincin sezon sonuna kadar sürmesi tüm camianýn ortak dileði. SALI 7 NÝSAN 2015 Turgay a Þeker morali ki frikik gollerinden birisine Polatlý sahasýnda imza atarak bir anlamda rakibin direncini kýran isim oldu. Maç sonunda alýnan 3-0 lýk galibiyetin ardýndan herkes mutlu oldu. Tabiki bunlarýn baþýnda da Turgay geliyordu. Tribündeki taraftarlarýn isteði üzerine onlarýn yanýna giden ve üçlük çektiren Turgay yaþadýðý sýkýntýlarý biraz olsun unuttu ve yüzünün güldüðü gözlendi. Gül den hem övgü hem sitem Çorum Belediyespor un bu sezon çok büyük þeyler beklediði Turgay kýrmýzý siyahlý takýmda iyi baþladýðý sezonda sonraki haftalarda takýmla birlikte düþüþ yaþamýþtý. Özellikle son haftalarda taraftarla yaþadýðý sorunlar nedeniyle moralsiz olan ve bu nedenle kadroda yer almayan Turgay a Teknik Direktör Yavuz Ýncedal Þekerspor maçýnda ilk onbirde forma verdi. Tecrübeli futbolcu sezon baþýnda- Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Turgay ýn Þekerspor maçýndaki futbolu ve attýðý golden sonra hem övgü hemde sitem vardý. Maçý izleyen Ankara lýlarýn Turgay ýn oynadýðý futbola hayran kaldýklarýný belirten Baþkan Zeki Gül, Çorum futbol severlerinde kötü günler geçiren tecrübeli futbolcuya sahip çýkmasýný gerektiðini söyledi. Geçtiðimiz hafta oyuna girdikten sonra taraftarlarýn tepkisinin yanlýþ olduðunu hafta içinde belirten Baþkan Gül Turgay kaliteli bir futbolcu ve bizim kadromuzdaki tüm arkadaþlarýmýz gibi iyi niyetli. Ancak performansý kötü diye maça girmeden ýslýklanan bu arkadaþýmýz Þekerspor maçýndaki performansý ile herkese gereken cevabý verdi. Ýnanýyorumki ligin kalan haftalarýnda gerek Turgay gerekse diðer futbolcularýmýz gerçek performanslarýný sahaya yansýtarak play-of hedefine ulaþacaðýz. Camiamýzdan isteðimiz anlýk tepki vererek takýmlarýna zarar vermek yerine sahip çýkarak futbolcularýna moral versinler. Onlarýn verecekleri destek ve moral sahadaki futbolcularýmýz için çok büyük önem taþýyor dedi. Sevinç hüzün ve teselli... Çorum Belediyespor un Þekerspor u 3-0 yendiði maçýn ardýndan larýný devam ettirmek isteyen ev sahibi Þekerspor lu futbolcular diðer tarafta ise play-off için kazanmak zoruna olan Çorum Belediyespor lu futbolcular. Maç sonunda ise istediðini alarak ayrýlan taraf Çorum Belediyespor lu futbolcular oldu. Hakemin bitiþ düdüðünden sonra Þekerspor lu futbolcular saha ortasýnda olduklarý yere çöktüler ve profesyonel lige veda etmenin hüznünü yaþadýlar. Ceylan bu kez uðurlu geldi Çorum Belediyespor u Þekerspor deplasmanýnda yalnýz býrakmayan isimlerden biriside Ahmet Sami Ceylan oldu. Ligde geçtiðimiz se- Altý ay sonra gelen deplasman galibiyeti Çorum Belediyespor ligde tam altý ay sonra deplasmandan galip dönerek üç puanýn sahibi oldu. Ligin ilk yarýsýnda 3 Ekim de Kýrýkhanspor ile deplasmanda oynadýðý maçý Ýmam ýn golüyle 1-0 kazanmýþtý. O tarihten buyana deplasmanda oynadýðý maçlarda üç puan sevinci yaþayamayan Çorum Belediyespor saha içinde iki farklý duygu bir arada yaþandý. Bir tarafta ligde kalma umut- zon Sandýklýspor ile deplasmanda oynanan maçta tribünde maçý izleyen Ahmet Sami Ceylan 40 lýk maðlubiyetle üzgün dönmüþtü. Bu sezonda yine Ankara da Adliyespor ile oynanan açta tribünde yer alan Ceylan sahadan yine 4-0 maðlup ayrýlmýþtý. Pazar günü Polatlý Ýlçe sahasýna gelen ve Çorum Belediyespor a destek veren Ahmet Sami Ceylan bu kez sahadan gülerek ayrýldý. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ile birlikte maçý izleyen Ahmet Sami Ceylan farklý galibiyetin verdiði moralle sahadan bu kez üç puan sevinciyle ayrýldý ve þanssýzlýðý kýrdý. pazar günü Þekerspor deplasmanýndan 3-0 lýk galibiyetle dönerek üç puan hasretine son verdi ve play-of umutlarýný devam ettirdi. Þekerspor maçýnýn bitiþ düdüðünün ardýndan kýrmýzý siyahlý futbolcular gerek Çorum dan gerekse Ankara dan gelen taraftarlarýnýn bulunduðu tribüne giderek üç puan sevincini onlarla birlikte yaþadýlar. Babasýnýn golünde uyudu... Çorum Belediyespor un Þekerspor u yendiði maçta en fazla sevinen isimlerin baþýnda kuþkusuz Turgay An geldi. Tecrübeli futbolcu son haftalarda yaþadýðý olumsuzluklar nedeniyle sýkýntýlý olarak gittiði Þekerspor deplasmanýnda eþi ve minik kýzý tribünde maçý izliyordu. Cezalý Mehmet Akif ile birlikte tribünde maçý izleyen minik kýz babasýnýn uzun süren gol hasretine son verdiði anda derin bir uykuya dalmýþtý. Turgay An ý eþide atýlan golden sonra oldukça mutlu olduðu gözlendi. Turgay da gol sevincini yedek kulübesinde arkadaþlarýyla yaþarken tribündeki eþinide unutmadý ve eliyle onu iþaret ederek sevincini paylaþtý. Çorum Belediyespor lu futbolcularda kýsa süreli galibiyet sevincinin ardýndan saha ortasýnda yerde yatan Þekerspor lu futbolcularýn yarýna giderek onlarý yerden kaldýrdýlar ve teselli ederek soyunma odasýna gönderdiler. Sporun iki farklý yüzü bir tarafta sevinen diðer tarafta üzülen. Güzelliðide malesef burda. Alt yapýyla maç Çorum Belediyespor boþ geçeceði haftada alt yapýyla maç yapmayý planlýyor. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, yarýn baþlayacaklarý çalýþmalar kapsamýnda alt yapýyla bir hazýrlýk maçý yapmayý planladýklarýný söyledi. Ýncedal, hem alt yapýyý görmek hemde maç yapmak için böyle bir düþüncesi olduðunu belirtti. Recep Berk in ilk gol sevinci Çorum Belediyespor un devre arasýnda Tuzlaspor dan kiralýk olarak kadrosuna kattýðý Recep Berk Elitez kýrmýzý siyahlý formayla ilk gol sevincini Þekerspor deplamanýnda yaþadý. Maça yedek baþlayan ve 76. dakikada Teknik Direktör Yavuz Ýncedal tarafýndan Berat Ali nin yerine oyuna alýnan Recep Berk dört dakika sonra takýmýnýn bu maçtaki üçüncü golünü rakip aðlara göndererek ilk gol sevincini yaþadý. Gol sonunda Recep Berk sevincini arkadaþlarýyla paylaþtý.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Hýzlý tren hattýmýzýn maliyeti 5 milyar lira

Hýzlý tren hattýmýzýn maliyeti 5 milyar lira Ýskilip-Çankýrý yolu 100 milyon liraya mâl olacak Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Salim Uslu'nun basýn bürosundan konu

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan ) FAALİYET RAPORU AY HAFTA 2013 FAALİYET PLANINIZA GÖRE BU HAFTA FAALİYETLERİNİZ İletişim Akademi Projesi 2 (Uygulamalı İletişim, Etkili

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Yargýdan teröre lânet

Yargýdan teröre lânet Kanser Haftasý nda farkýndalýk vurgusu Erken teþhis hayat kurtarýr Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde, Kanser Haftasý nedeniyle program düzenlendi. Programda yapýlan konuþmalarda

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU AK PARTİ PENDİK İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI 2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU (30 Aralık 2013 29 Mart 2014) Hazırlayan: Ayser SOY Pendik İlçe Kadın Kolları Başkanı (07 Nisan 2014) GİRİŞ Pendik İlçe Kadın

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Hitit Üniversitesi ni dereceyle bitiren öðrencilere ödüllerini protokol mensuplarý verdi.

Hitit Üniversitesi ni dereceyle bitiren öðrencilere ödüllerini protokol mensuplarý verdi. Metropol de Kaptanlar Grup dönemi Çorum markasý Türkiye ye açýlýyor Metropol Alýþveriþ Merkezleri, Sivas merkezli Kaptanlar Grup a devredildi. Devir töreninde konuþan Kaptanlar Grup Yönetim Kurulu Baþkan

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor.

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor. ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 22 EKÝM 215 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Gençler için dikkat çeken proje Muzaffer Külcü Hizmet siyasi yapýyoruz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahalle ve köy muhtarlarýyla

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

KKKA ya karþý iþbirliði

KKKA ya karþý iþbirliði Çorum un yeni sembolü ibadete hazýr Akþemseddin Camii nde ilk cuma bugün kýlýnacak Baþkan Külcü, Tatil Kitabý hediye geleneðini bu yýl da devam ettirdi. 7 yýlda 90 bin tatil kitabý * HABERÝ 10 DA Akþemseddin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı